Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM

Komentarze

Transkrypt

Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM
PODRĘCZNIK INSTALACJI
SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014
Spis treści
Informacje prawne.........................................................................................................7
1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM..................................................10
2 Instalacja - Informacje ogólne..................................................................................11
Wymagane komponenty instalacji.....................................................................................................11
Opcjonalne komponenty instalacji.....................................................................................................12
Scenariusze rozmieszczenia Enterprise PDM..................................................................................12
Wymagania systemowe....................................................................................................................14
Proces instalacji................................................................................................................................14
Pomoc przy instalacji.........................................................................................................................15
3 Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server..............................................16
Obsługa SQL Server 2012................................................................................................................16
Instalowanie programu SQL Server 2008.........................................................................................17
Przed zainstalowaniem programu SQL Server 2008...................................................................17
Wykonywanie instalacji SQL Server 2008...................................................................................17
Po zainstalowaniu programu SQL Server 2008...........................................................................21
Sprawdzanie czy program SQL Server 2008 został prawidłowo zainstalowany.........................22
Uaktualnianie do SQL Server 2008...................................................................................................22
Wykonywanie uaktualnienia do SQL Server 2008.......................................................................22
Po zakończeniu uaktualniania do SQL Server 2008....................................................................24
Instalowanie programu SQL Server 2005.........................................................................................25
Przed zainstalowaniem programu SQL Server 2005...................................................................25
Wykonywanie instalacji SQL Server 2005...................................................................................25
Po zainstalowaniu programu SQL Server 2005...........................................................................28
Sprawdzanie czy program SQL Server 2005 został prawidłowo zainstalowany.........................28
Uaktualnianie do SQL Server 2005...................................................................................................28
Przed uaktualnieniem do SQL Server 2005.................................................................................28
Wykonywanie uaktualnienia do SQL Server 2005.......................................................................29
Po zakończeniu uaktualniania do SQL Server 2005....................................................................31
Instalowanie SQL Server 2005 pakietu Service Pack.......................................................................31
Ustalanie obecnie zainstalowanej wersji SQL Server 2005.........................................................32
Uzyskiwanie SQL Server 2005 pakietu Service Pack..................................................................32
Przygotowywanie do instalacji SQL Server 2005 pakietu Service Pack......................................32
Instalowanie SQL Server 2005 pakietu Service Pack..................................................................33
2
Contents
Rozwiązywanie problemów dotyczących SQL Server......................................................................34
Klienci nie mogą pracować w przechowalni plików......................................................................34
Błąd funkcji administracyjnych Enterprise PDM...........................................................................34
Enterprise PDM nie może połączyć się z serwerem....................................................................35
Zmiana konta logowania SQL Server używanego przez Enterprise PDM........................................35
Tworzenie nowego konta logowania SQL....................................................................................35
Używanie nowego logowania SQL z archiwum Enterprise PDM.................................................36
Dawanie użytkownikowi SQL db_owner dostępu do istniejących baz danych przechowalni
plików Enterprise PDM............................................................................................................37
Niewystarczające zezwolenia SQL..............................................................................................38
4 Instalowanie SolidWorks Enterprise PDM................................................................39
Rozpoczęcie instalacji Enterprise PDM.............................................................................................39
Instalowanie serwera bazy danych SolidWorks Enterprise PDM......................................................41
Przed zainstalowaniem serwera bazy danych.............................................................................42
Przeprowadzenie instalacji serwera bazy danych.......................................................................42
Instalowanie serwera archiwum SolidWorks Enterprise PDM...........................................................43
Przed zainstalowaniem serwera archiwum..................................................................................44
Przeprowadzenie instalacji serwera archiwum............................................................................45
Otwieranie portów dla komunikacji klient/serwer.........................................................................49
Dodawanie serwerów archiwum w środowisku WAN..................................................................51
Instalowanie SolidWorks Enterprise PDM Web Server.....................................................................52
Instalowanie klienta SolidWorks Enterprise PDM.............................................................................52
Przed rozpoczęciem instalacji klientów........................................................................................53
Instalowanie klientów przy użyciu kreatora instalacji...................................................................55
Włączanie logowania do rozwiązywania problemów związanych z instalacją.............................56
Tworzenie obrazu administracyjnego klienta Enterprise PDM....................................................56
Rozmieszczanie klientów za pomocą Windows Active Directory................................................58
Włączanie rejestru rozmieszczania Enterprise PDM...................................................................60
Wykonywanie dyskretnej instalacji Enterprise PDM....................................................................60
5 Tworzenie i dystrybucja widoków przechowalni plików............................................63
Tworzenie przechowalni....................................................................................................................63
Wymagania wstępne....................................................................................................................63
Dodawanie serwera archiwum.....................................................................................................64
Logowanie do serwera archiwum................................................................................................65
Tworzenie przechowalni..............................................................................................................65
Stosowanie licencji............................................................................................................................71
Uzyskiwanie pliku licencji.............................................................................................................71
Dodawanie i modyfikowanie licencji.............................................................................................72
Tworzenie widoku przechowalni plików przy użyciu kreatora konfiguracji widoku............................73
Włączanie rozgłaszania (broadcast) w zaporze systemu Windows............................................75
3
Contents
Używanie współużytkowanego widoku przechowalni plików z wieloma profilami
użytkowników ..........................................................................................................................76
Korzystanie z programu Enterprise PDM na serwerze terminala................................................77
Tworzenie pliku konfiguracji widoku przechowalni plików...........................................................77
Tworzenie konfiguracji widoku przechowalni plików za pomocą skryptu.....................................78
Dystrybucja widoku przechowalni plików Enterprise PDM przy użyciu Microsoft Windows
Active Directory............................................................................................................................79
Znajdowanie ID przechowalni Enterprise PDM............................................................................81
Otrzymywanie dystrybuowanego widoku przechowalni plików....................................................81
Dystrybucja widoków przechowalni plików w środowisku WAN........................................................82
Ręczne konfigurowanie serwera archiwum, który jest zgłaszany klientom serwera
archiwum .................................................................................................................................82
Ręczne określanie zasad grupy dla ustawień SolidWorks Enterprise PDM................................83
Opcje zasad Ustawienia SolidWorks Enterprise PDM.................................................................83
6 Konfigurowanie przeszukiwania zawartości.............................................................87
Informacje ogólne dotyczące przeszukiwania zawartości.................................................................87
Zalecana konfiguracja komputera.....................................................................................................88
Konfigurowanie usługi indeksowania w systemie serwera SQL.......................................................88
Sprawdzenie instalacji usługi Microsoft Indexing Service............................................................89
Monitorowanie i strojenie Microsoft Indexing Service..................................................................89
Indeksowanie archiwów przechowalni plików Enterprise PDM...................................................89
Konfigurowanie usługi indeksowania w systemie serwera innego niż SQL......................................90
Aktualizowanie bazy danych przechowalni plików o nazwę serwera indeksu.............................91
Zmienianie konta logowania serwera bazy danych.....................................................................91
Zmienianie konta logowania serwera SQL..................................................................................92
Dodawanie filtrów serwera indeksu...................................................................................................93
Filtr dla skompresowanych archiwów (gzip)................................................................................93
Filtry indeksu Microsoft................................................................................................................94
Zarządzanie katalogami indeksów przechowalni plików...................................................................94
Usuwanie indeksu przechowalni plików............................................................................................94
7 Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie przechowalni plików..........................96
Tworzenie kopii zapasowych bazy danych przechowalni plików......................................................96
Tworzenie kopii zapasowych głównej bazy danych Enterprise PDM................................................97
Tworzenie kopii zapasowych ustawień serwera archiwum...............................................................97
Tworzenie kopii zapasowych plików archiwum.................................................................................98
Planowanie tworzenia kopii zapasowych bazy danych przy użyciu planu konserwacji....................98
Uruchamianie usługi SQL Server Agent......................................................................................99
Konfigurowanie planu konserwacji dla tworzenia kopii zapasowych bazy danych......................99
Przywracanie przechowalni plików..................................................................................................101
Przywracanie baz danych przechowalni plików serwera SQL...................................................102
Sprawdzanie przywrócenia bazy danych ConisioMasterDb......................................................102
4
Contents
Przywracanie archiwów przechowalni plików i serwera archiwum............................................103
8 Uaktualnianie Enterprise PDM...............................................................................104
Uaktualnianie Enterprise PDM - informacje....................................................................................104
Uaktualnianie z wersji starszych od Conisio 6.2........................................................................104
Uaktualnianie serwera sieci Web Enterprise PDM....................................................................104
Licencje klienta..........................................................................................................................105
Dodatki Visual Basic 6...............................................................................................................105
Przed uaktualnieniem................................................................................................................105
Ustalanie bieżącej wersji............................................................................................................105
Ustalanie które aktualizacje zostały zastosowane.....................................................................106
Usuwanie dodatków Visual Basic 6...........................................................................................107
Uaktualnianie serwera archiwum....................................................................................................107
Uaktualnianie serwera bazy danych................................................................................................108
Uaktualnianie przechowalni plików..................................................................................................110
Uaktualnianie bazy danych przechowalni plików.......................................................................110
Uaktualnianie archiwów przechowalni plików............................................................................112
Uaktualnianie Toolbox w Enterprise PDM.......................................................................................119
9 Uaktualnianie plików SolidWorks...........................................................................121
Uaktualnianie plików SolidWorks....................................................................................................121
Wymagane oprogramowanie Narzędzia uaktualniania...................................................................122
Wymagania systemowe..................................................................................................................123
Instalowanie Narzędzia uaktualniania wersji pliku..........................................................................123
Przygotowywanie do uaktualniania.................................................................................................123
Ustawienia wybierania wersji..........................................................................................................124
Tworzenie nowych wersji plików................................................................................................125
Zastępowanie istniejących wersji plików....................................................................................129
Wykonywanie próbnego uaktualniania pliku...................................................................................141
Uruchamianie Narzędzia uaktualniania...........................................................................................141
Tworzenie i używanie plików instrukcji pracy..................................................................................142
Kończenie przerwanego uaktualniania............................................................................................143
Po zakończeniu uaktualniania.........................................................................................................144
Formaty nazw plików dla dzienników uaktualniania...................................................................144
Zarządzanie plikami kopii zapasowych...........................................................................................144
Tworzenie pliku kopii zapasowej................................................................................................145
Przywracanie z kopii zapasowej nieprawidłowo uaktualnionej wersji........................................145
Lokalizowanie i usuwanie plików kopii zapasowych..................................................................146
10 Dodatkowa konfiguracja.......................................................................................147
Zarządzanie rozmiarem dziennika transakcji SQL..........................................................................147
Zmienianie na uproszczony model odzyskiwania......................................................................147
Kompresowanie dziennika transakcji.........................................................................................148
5
Contents
Konfigurowanie Enterprise PDM do komunikacji tylko przy użyciu adresów IP..............................148
Aktualizowanie serwera archiwum do komunikacji przy użyciu adresów IP..............................148
Aktualizowanie SQL Server do komunikacji przy użyciu adresów IP........................................149
Aktualizowanie klientów Enterprise PDM, aby umożliwić komunikację za pomocą adresów
IP ...........................................................................................................................................149
Sprawdzanie komunikacji przy użyciu adresu IP.......................................................................150
Przenoszenie komponentów serwera na inny system....................................................................150
Kopiowanie plików do nowego serwera.....................................................................................150
Konfigurowanie przeniesionej bazy danych przechowalni plików SQL.....................................151
Konfigurowanie przeniesionego serwera archiwum..................................................................152
Aktualizowanie kluczy rejestru klienta........................................................................................153
Aktualizacja ustawień replikacji..................................................................................................153
Sprawdzanie przeniesienia serwera..........................................................................................153
6
Informacje prawne
© 1995–2014, Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, firma należąca do Dassault Systèmes
S.A., 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts. 02451 USA. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Informacje i oprogramowanie omawiane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez
powiadomienia i nie stanowią jakichkolwiek zobowiązań ze strony Dassault Systèmes SolidWorks
Corporation (DS SolidWorks).
Żadne materiały nie mogą być powielane ani przekazywane w jakiejkolwiek formie lub
jakąkolwiek metodą - elektroniczną czy ręczną - w żadnym celu, bez wyraźnej pisemnej zgody
DS SolidWorks.
Oprogramowanie, o którym mowa w niniejszym dokumencie, jest dostarczane na podstawie
licencji i może być używane i kopiowane tylko zgodnie z postanowieniami licencji. Wszelkie
gwarancje udzielane przez DS SolidWorks dotyczące oprogramowania i dokumentacji zostały
zawarte w umowie licencyjnej i żadne wyrażone czy dorozumiane stwierdzenia w tym
dokumencie lub jego treści nie będą uznawane ani interpretowane jako modyfikacje lub zmiany
warunków ani gwarancji w umowie licencyjnej.
Informacje patentowe
Oprogramowanie CAD SolidWorks® do tworzenia projektów mechanicznych 3D jest chronione
patentami USA 5815154, 6219049, 6219055, 6611725, 6844877, 6898560, 6906712, 7079990,
7477262, 7558705, 7571079, 7590497, 7643027, 7672822, 7688318, 7694238, 7853940,
8305376, 8581902 i 8817028 oraz patentami zagranicznymi (np. EP 1116190 B1 oraz JP
3517643).
Oprogramowanie eDrawings® jest chronione patentem USA nr 7184044; patentem USA nr
7502027; oraz patentem kanadyjskim nr 2318706.
Patenty zgłoszone w USA i za granicą.
Znaki towarowe oraz nazwy produktów dla produktów i usług SolidWorks
SolidWorks, 3D ContentCentral, 3D PartStream.NET, eDrawings, a także logo eDrawings są
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SolidWorks, natomiast FeatureManager jest
zastrzeżonym znakiem towarowym, którego współwłaścicielem jest firma DS SolidWorks.
CircuitWorks, FloXpress, PhotoView 360 oraz TolAnalyst są znakami towarowymi firmy DS
SolidWorks.
FeatureWorks jest zastrzeżonym znakiem towarowym Geometric Ltd.
SolidWorks 2014, SolidWorks Standard, SolidWorks Professional, SolidWorks Premium,
SolidWorks Enterprise PDM, SolidWorks Workgroup PDM, SolidWorks Simulation, SolidWorks
Flow Simulation, eDrawings, eDrawings Professional, SolidWorks Sustainability, SolidWorks
Plastics, SolidWorks Electrical i SolidWorks Composer są nazwami produktów firmy DS
SolidWorks.
Pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi ich odpowiednich właścicieli.
KOMERCYJNE OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE - ZASTRZEŻONE
7
Oprogramowanie jest „przedmiotem komercyjnym” w rozumieniu tego pojęcia zdefiniowanym
w 48 C.F.R. 2.101 (październik 1995), składającym się z „komercyjnego oprogramowania
komputerowego” i „dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego”, tak jak
te pojęcia są używane w 48 C.F.R. 12.212 (wrzesień 1995) i jest dostarczone dla Rządu Stanów
Zjednoczonych (a) do nabycia przez lub w imieniu agencji cywilnych zgodnie z przepisami 48
C.F.R. 12.212; lub (b) do nabycia przez lub w imieniu jednostek Departamentu Obrony zgodnie
z przepisami 48 C.F.R. 227.7202-1 (czerwiec 1995) i 227.7202-4 (czerwiec 1995).
W przypadku otrzymania zamówienia z agencji rządowej Stanów Zjednoczonych na dostarczenie
Oprogramowania o prawach przekraczających te zawarte w Umowie użytkownik powiadomi
DS SolidWorks o zakresie żądań i firma DS SolidWorks w ciągu pięciu (5) dni roboczych stwierdzi
według swojego wyłącznego uznania, czy przyjąć, czy też odrzucić takie żądanie. Dostawca/
producent: Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 175 Wyman Street, Waltham,
Massachusetts 02451 USA.
Informacje praw autorskich dla produktów SolidWorks Standard, Premium,
Professional i Education
Części tego oprogramowania © 1986–2014 Siemens Product Lifecycle Management Software
Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Praca ta zawiera następujące oprogramowanie, które jest własnością firmy Siemens Industry
Software Limited:
D-Cubed™ 2D DCM © 2014. Siemens Industry Software Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.
D-Cubed™ 3D DCM © 2014. Siemens Industry Software Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.
D-Cubed™ PGM © 2014. Siemens Industry Software Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.
D-Cubed™ CDM © 2014. Siemens Industry Software Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.
D-Cubed™ AEM © 2014. Siemens Industry Software Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Części tego oprogramowania © 1998–2014 Geometric Ltd.
Części tego oprogramowania wykorzystują technologię PhysX™ by NVIDIA, 2006–2010.
Części tego oprogramowania © 2001–2014 Luxology, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone, patenty
zgłoszone.
Części tego oprogramowania © 2007–2014 DriveWorks Ltd.
Copyright 1984-2010 Adobe Systems Inc. i jej licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ochrona patentami USA 5,929,866; 5,943,063; 6,289,364; 6,563,502; 6,639,593; 6,754,382;
patenty zgłoszone.
Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Adobe PDF, Distiller oraz Reader są zastrzeżonymi znakami
towarowymi lub znakami towarowym firmy Adobe Systems Inc. w USA i innych krajach.
Dodatkowe informacje dotyczące praw autorskich do produktu DS SolidWorks znajdują się w
menu Pomoc > SolidWorks — Informacje.
Informacje praw autorskich dla produktów SolidWorks Simulation
Części tego oprogramowania © 2008 Solversoft Corporation.
PCGLSS © 1992–2013 Computational Applications and System Integration, Inc. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
8
Informacje o prawach autorskich dla produktu SolidWorks Enterprise PDM
Outside In® Viewer Technology, © 1992–2012 Oracle
© 2011, Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacje praw autorskich dla produktów eDrawings
Części tego oprogramowania © 2000–2014 Tech Soft 3D.
Części tego oprogramowania © 1995-1998 Jean-Loup Gailly and Mark Adler.
Części tego oprogramowania © 1998-2001 3Dconnexion.
Części tego oprogramowania © 1998–2014 Open Design Alliance. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Części tego oprogramowania © 1995-2012 Spatial Corporation.
Oprogramowanie eDrawings® for Windows® jest częściowo oparte na pracy Independent JPEG
Group.
Prawa autorskie części oprogramowania eDrawings® for iPad® © 1996–1999 Silicon Graphics
Systems, Inc.
Prawa autorskie części oprogramowania eDrawings® for iPad® © 2003–2005 Apple Computer
Inc.
9
1
Przewodnik instalacji SolidWorks
Enterprise PDM
Instalacja - Informacje
ogólne
Wymagane i opcjonalne komponenty instalacyjne,
scenariusze rozmieszczenia i opis procesu instalacji.
Instalowanie i
konfigurowanie programu
SQL Server
Instalacja i aktualizacja SQL Server 2008 i SQL Server 2005
oraz instalacja pakietu Service Pack SQL Server 2005.
Obejmuje zmienianie konta logowania serwera SQL Server.
Instalowanie SolidWorks
Enterprise PDM
Instalacja serwerów bazy danych Enterprise PDM, archiwum
i sieci Web oraz klientów Enterprise PDM. Instalacja klientów
obejmuje tworzenie i rozmieszczanie obrazów
administracyjnych oraz tworzenie skryptów instalacji
dyskretnych.
Tworzenie i dystrybucja
widoków przechowalni
plików
Tworzenie widoków przechowalni plików za pomocą kreatora
konfiguracji widoku. w tym korzystanie ze
współużytkowanych widoków, utworzenie skryptu ustawienia
widoku przechowalni plików i dystrybucja widoków
przechowalni plików.
Konfigurowanie
przeszukiwania zawartości
Konfiguracja usługi indeksowania Enterprise PDM. w tym
indeksowanie archiwów przechowalni plików, aktualizacja
nazwy serwera indeksu, zmiana kont logowania i dodanie
filtrów serwera indeksu.
Uaktualnianie Enterprise
PDM
Aktualizacja serwerów bazy danych, archiwum i sieci Web,
bazy danych i archiwów przechowalni plików oraz klientów
Enterprise PDM.
Tworzenie kopii zapasowych Tworzenie kopii zapasowych bazy danych przechowalni
i przywracanie przechowalni plików i głównej bazy danych Enterprise PDM, w tym
plików
konfiguracja serwera archiwum. Obejmuje planowanie
harmonogramu tworzenia kopii zapasowych i przywracanie
przechowalni plików.
Dodatkowa konfiguracja
Zarządzanie wielkością dziennika transakcji SQL,
konfiguracja komunikacji Enterprise PDM tylko z adresami
IP oraz przenoszenie komponentów serwera do innego
systemu.
10
2
Instalacja - Informacje ogólne
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
Wymagane komponenty instalacji
Opcjonalne komponenty instalacji
Scenariusze rozmieszczenia Enterprise PDM
Wymagania systemowe
Proces instalacji
Pomoc przy instalacji
Wymagane komponenty instalacji
Aby możliwe było użycie aplikacji Enterprise PDM, niezbędne jest zainstalowanie i
skonfigurowanie następujących komponentów.
Microsoft SQL Server
Bazę danych przechowalni plików Enterprise PDM
należy umieścić na serwerze z oprogramowaniem
Microsoft SQL Server 2008 (wersja SP0 lub wyższa),
Microsoft SQL Server 2005 (wersja SP02 lub wyższa)
lub Microsoft SQL Server 2012.
Oprogramowanie SQL Server nie jest umieszczone
na dysku SolidWorks Enterprise PDM i należy
zainstalować je oddzielnie.
Serwer bazy danych Enterprise
PDM
Serwer archiwum Enterprise PDM
Serwer bazy danych co pewien czas przeprowadza w
bazach danych Enterprise PDM aktualizacje takich
elementów, jak powiadomienia, lokalne widoki,
harmonogram replikacji i zmiany w serwerze indeksu.
Zarządza również zasadami dotyczącymi danych
importu i eksportu.
Serwer archiwum jest hostem dla fizycznych plików
przechowywanych w przechowalni plików Enterprise
PDM oraz zarządza użytkownikami i ich danymi
uwierzytelniającymi.
11
Instalacja - Informacje ogólne
Klient Enterprise PDM
Na każdym komputerze mającym dostęp do
przechowalni plików Enterprise PDM musi być
zainstalowany jeden z niżej wymienionych klientów:
Enterprise Wspiera pracę z plikami wszystkich
PDM
typów, w tym zaawansowane
zarządzanie i przegląd formatów CAD,
takich jak SolidWorks. Dodatki CAD
zapewniają użytkownikom dostęp do
Enterprise PDM z aplikacji CAD.
Enterprise Wspiera pracę ze wszystkimi typami
PDM
plików, w tym plikami CAD. Jednakże
Contributor ten typ klienta nie ma wsparcia dla
dodatków CAD.
Enterprise Zapewnia dostęp do plików w
PDM
przechowalniach, ale bez możliwości
Viewer
wprowadzania zmian („read only”);
użytkownik nie może dodawać ani
modyfikować (dokonywać
wyewidencjonowania,
zaewidencjonowania, aktualizacji
wartości) plików ani używać dodatków
CAD.
Opcjonalne komponenty instalacji
Następujące komponenty instalacji są opcjonalne:
Serwer sieci Web Enterprise
PDM
Serwer sieci Web zapewnia dostęp do przechowalni plików
za pośrednictwem Internetu lub intranetu.
Serwer indeksu Enterprise
PDM
Serwer indeksu Enterprise PDM umożliwia przeszukiwanie
całej zawartości plików wielu typów znajdujących się w
przechowalni aplikacji Enterprise PDM.
Scenariusze rozmieszczenia Enterprise PDM
Rozmieszczenie komponentów Enterprise PDM zależy od wielkości i typu firmy, w której
będzie używana aplikacja Enterprise PDM.
Sieć w firmie średniej wielkości
Serwer z zainstalowanym programem Microsoft SQL Server jest hostem dla serwera
archiwum i serwera bazy danych. Do tego serwera podłączone są stacje robocze Windows
z zainstalowanym klientem Enterprise PDM.
12
Instalacja - Informacje ogólne
Sieć w dużej firmie
Jeden serwer z programem SQL Server jest hostem dla baz danych przechowalni plików
i serwera bazy danych. Drugi serwer jest hostem dla serwera archiwum. Do tych serwerów
podłączone są stacje robocze z zainstalowanym klientem Enterprise PDM. Serwer sieci
Web zapewnia dostęp poprzez Internet za pośrednictwem klientów sieci Web Enterprise
PDM.
Firmy podłączone do sieci WAN
Jeden główny serwer z zainstalowanym programem SQL Server jest hostem dla centralnego
serwera bazy danych. Drugi serwer jest hostem dla serwera archiwum. Każde biuro WAN
ma serwer, który jest hostem dla lokalnego serwera archiwum z replikacją archiwum
przechowalni plików.
Stacje robocze zainstalowane z klientem Enterprise PDM są podłączone do swojego
lokalnego serwera archiwum i do centralnego serwera bazy danych.
13
Instalacja - Informacje ogólne
Wymagania systemowe
Wymagania systemowe aplikacji Enterprise PDM podano na stronie internetowej
SolidWorks.
http://www.solidworks.com/sw/support/pdmsystemrequirements.html.
Proces instalacji
Pomimo że komponenty systemu można zainstalować w dowolnej kolejności, poniżej
podano opis zalecanej sekwencji instalacji sieci LAN.
Aby zainstalować komponenty aplikacji Enterprise PDM, należy:
Zainstalować SQL Server w systemie, który będzie hostem dla bazy danych
przechowalni plików Enterprise PDM, chyba że już istnieje działający SQL Server.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Instalowanie i konfigurowanie
programu SQL Server.
W systemie, w którym działa serwer SQL, należy zainstalować komponent serwera
bazy danych.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Instalowanie serwera bazy danych
SolidWorks Enterprise PDM.
14
Instalacja - Informacje ogólne
W systemie, w którym działa serwer SQL, lub w oddzielnym systemie, należy
zainstalować serwer archiwum.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Instalowanie serwera archiwum
SolidWorks Enterprise PDM.
Na wszystkich stacjach roboczych, które będą pracować w przechowalni plików, należy
zainstalować klienta Enterprise PDM.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Instalowanie klienta SolidWorks
Enterprise PDM.
Utworzyć nową przechowalnię plików, używając do tego celu narzędzia administracji
Enterprise PDM w systemie, gdzie zainstalowany jest klient Enterprise PDM.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz temat Tworzenie przechowalni.
Uzyskać i zastosować plik licencji dla nowej przechowalni.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz temat Stosowanie licencji.
Podłączyć pozostałych klientów do serwera archiwum i za pośrednictwem kreatora
Konfiguracja widoku utworzyć widoki lokalnej przechowalni plików.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Tworzenie widoku przechowalni
plików przy użyciu kreatora konfiguracji widoku.
Opcjonalnie należy ustawić serwer indeksu Enterprise PDM tak, aby zapewnić wsparcie
przeszukiwania zawartości.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Konfigurowanie przeszukiwania
zawartości.
Pomoc przy instalacji
Pierwszy poziom pomocy technicznej w zakresie produktów SolidWorks zapewnia
dystrybutor oprogramowania.
Kontakt z dystrybutorem w celu uzyskania pomocy:
Zobacz
http://www.solidworks.com/sw/support/customer-software-support.htm.
Kontakt telefoniczny na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady: 1-800-693-9000.
Kontakt telefoniczny z innych lokalizacji: +1 978-371-5011.
Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej:
[email protected]
15
3
Instalowanie i konfigurowanie
programu SQL Server
Do przechowywania informacji o plikach i operacjach wykonywanych w przechowalni plików
SolidWorks Enterprise PDM używa bazy danych opartej na programie Microsoft SQL.
Przechowalnie plików wymagają zainstalowania programu SQL Server 2012, SQL Server 2008
(wersja SP0 lub wyższa) lub SQL Server 2005 (wersja SP2 lub wyższa).
Zaleca się, aby hostem bazy danych przechowalni plików był SQL Server 2008.
Nośnik SolidWorks Enterprise PDM zawiera płytę DVD Microsoft SQL Server 2008. W
przypadku instalacji z pobrania należy oddzielnie uzyskać oprogramowanie Microsoft SQL
Server, ponieważ nie jest ono dołączone.
Jeżeli wymagana wersja programu SQL Server jest już zainstalowana, należy przejść do
rozdziału Instalowanie SolidWorks Enterprise PDM.
W przypadku wątpliwości, jaka wersja SQL Server jest zainstalowana, należy zajrzeć do artykułu
321185 w bazie wiedzy Microsoft:
http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/321185/en-us
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
Obsługa SQL Server 2012
Instalowanie programu SQL Server 2008
Uaktualnianie do SQL Server 2008
Instalowanie programu SQL Server 2005
Uaktualnianie do SQL Server 2005
Instalowanie SQL Server 2005 pakietu Service Pack
Rozwiązywanie problemów dotyczących SQL Server
Zmiana konta logowania SQL Server używanego przez Enterprise PDM
Obsługa SQL Server 2012
Program Microsoft SQL Server 2013 jest obsługiwany przez SolidWorks Enterprise PDM
2013 SP02 i jego nowsze wersje.
Klienci, którzy program SQL Server 2012 mają z innych źródeł, mogą korzystać z niego
wraz z programem SolidWorks Enterprise PDM 2013 SP02 lub nowszym.
SolidWorks będzie rozprowadzać SQL Server 2012 w przyszłej wersji SolidWorks Enterprise
PDM.
16
Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server
Instalowanie programu SQL Server 2008
Instalator programu SQL Server 2008 zapewnia pomoc, w tym objaśnienia dotyczące
uruchamiania w środowisku Windows Vista lub późniejszym. Zestaw dokumentacji SQL
Server 2008 Books Online (w SQL Server 2012: Składniki dokumentacji) zawiera
wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania oraz szczegółową instrukcję instalacji.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130214(v=sql.100).aspx.
W tej części opisano sposób instalacji początkowego wydania programu SQL Server 2008.
Instrukcji tych należy użyć w przypadku instalowania programu SQL Server 2008 R2. Aby
uzyskać szczegółowe informacje, zobacz:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130214(v=sql.105).aspx.
Przed zainstalowaniem programu SQL Server 2008
W przypadku instalacji lokalnych, należy uruchomić Instalację jako administrator. Jeżeli
instalacja SQL Server 2008 odbywa się z odległego udziału, należy użyć konta domeny,
do którego przypisane są uprawnienia do odczytu i wykonywania na odległym udziale.
Jeżeli w systemie zainstalowany jest program Enterprise PDM, przed rozpoczęciem procesu
instalacji SQL Server 2008 należy użyć polecenia Odinstaluj program w celu
odinstalowania pakietu Microsoft SQL Server 2005 Backward Compatibility.
Wymagany jest Microsoft .Net Framework wersja 3.5 SP01 i Windows Installer 4.5. Jeżeli
programy te nie są zainstalowane, zainstaluje je kreator instalacji przed rozpoczęciem
instalacji SQL Server 2008. Instalacje te mogą wymagać ponownego uruchomienia
komputera.
Dla Windows Server 2008 R2 x64, aby zainstalować .Net framework 3.5 SP01, należy
kliknąć prawym przyciskiem myszy Mój komputer i wybrać Zarządzaj > Operacje. W
Kreatorze dodawania funkcji, na stronie Funkcje, rozwinąć .Net Framework 3.5.1
Features i wybrać .Net Framework 3.5.1 (Installed).
Wykonywanie instalacji SQL Server 2008
Należy zamknąć wszystkie aplikacje Windows, w tym Eksploratora Windows.
Wprowadzić nośnik instalacyjny SQL Server 2008. W katalogu głównym kliknąć
dwukrotnie setup.exe i użyć ustawień domyślnych, chyba że pojawi się inna instrukcja.
Ekran
Działanie
SQL Server Installation
Center/Planning
W lewym okienku kliknąć Installation.
SQL Server Installation
Center/Installation
Kliknąć New SQL Server stand-alone installation or
add features to an existing installation.
17
Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server
Ekran
Działanie
Setup Support Rules
Instalator szuka problemów, które mogą uniemożliwić
wykonanie instalacji plików pomocniczych SQL Server:
Jeżeli nie zostaną zgłoszone żadne problemy, kliknąć
OK.
Jeżeli zgłoszone są problemy, należy:
Kliknąć Show details, aby wyświetlić listę
komponentów, których dotyczą problemy lub które
spowodowały pojawienie się ostrzeżeń.
Kliknąć Cancel, aby przerwać instalację w celu
skorygowania problemów.
Product Key
License Terms
Wybrać Enter the product key i wpisać swój klucz
licencji.
Kliknąć Dalej.
Przeczytać i zaakceptować umowę licencyjną.
Kliknąć Dalej.
Setup Support Files
Kliknij Zainstaluj.
Setup Support Rules
Instalator wykonuje dodatkowy sprawdzian:
Jeżeli nie zostaną zgłoszone żadne problemy, kliknąć
Next.
Jeżeli zgłoszone są problemy, należy:
Kliknąć Show details, aby wyświetlić listę
komponentów, których dotyczą problemy lub które
spowodowały pojawienie się ostrzeżeń.
Kliknąć Cancel, aby przerwać instalację w celu
skorygowania problemów.
18
Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server
Ekran
Feature Selection
Działanie
W części Instance Features wybrać Database
Engine Services.
W Shared Features wybrać:
Client Tools Connectivity
Usługi integracji
Client Tools Backward Compatibility
SQL Server Books Online
Nazwa tej opcji w SQL Server 2012 to Składniki
dokumentacji.
Management Tools - Basic
Management Tools - Complete
Kliknąć Dalej.
Instance Configuration
Jeżeli jest to nowa instalacja, należy:
Wybrać Default instance.
Kliknąć Dalej.
Jeżeli SQL Server jest już zainstalowany na systemie i
nie chcesz przeprowadzać uaktualnienia, należy:
Wybrać Named instance.
Wprowadzić unikatową nazwę wystąpienia dla tej
instalacji:
nazwa_komputera\nazwa_wystąpienia.
Kliknąć Dalej.
Disk Space Requirements
Jeżeli wymagania dotyczące przestrzeni na dysku są
spełnione, kliknąć Next.
Jeżeli nie są spełnione wymagania dotyczące przestrzeni
na dysku, należy:
Odnotować wymagane miejsce.
Kliknąć Anuluj.
Dodać wymagane miejsce.
Ponownie uruchomić instalację.
19
Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server
Ekran
Działanie
Server Configuration/karta SQL Server Agent i SQL Server Database Engine:
Service Account
Account Name: NT AUTHORITY\SYSTEM
Startup Type: Automatyczna
SQL Server Integration Services 10.0:
Account Name: NT AUTHORITY\SYSTEM
Startup Type: Automatyczna
SQL Server Browser:
Account Name: NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE
Startup Type: Automatyczna
Server Configuration/karta
Collation
Przy Database Engine kliknąć Customize.
W oknie dialogowym wybrać Windows Collation
designator and sort order oraz Collation
designator, który odpowiada danej lokalizacji.
Zachowaj inne wybory.
Programu Enterprise PDM nie można używać na
serwerze używającym ustawień binarnych.
Kliknąć Dalej.
Database Engine
Configuration/karta Account
Provisioning
Nie zmieniaj ustawień
Data Directories ani kart
Filestream.
Wybrać Mixed Mode (SQL Server Authentication
and Windows Authentication). Do celów
komunikacji z bazą danych Enterprise PDM używa
danych uwierzytelniających SQL Server.
Wpisać silne hasło dla konta administratora systemu
(sa). Nie należy pozostawiać pustego pola hasła. Aby
wyświetlić zasady dotyczące hasła, kliknąć Help.
W celu potwierdzenia należy wpisać ponownie hasło.
Zapamiętać hasło, aby je użyć podczas konfiguracji
baz danych przechowalni plików Enterprise PDM.
W obszarze Specify SQL Server administrators,
kliknąć Add.
W okienku dialogowym Select Users, Computers, or
Groups, wprowadzić nazwę lokalnego administratora
systemu lub grupę administratorów.
Kliknąć Dalej.
20
Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server
Ekran
Działanie
Database Engine
Configuration/karta Data
Directories
(Opcjonalnie) Aby zmienić domyślny katalog, w którym
przechowywane są bazy danych utworzone przez
Enterprise PDM, należy zmienić lokalizację dla User
database directory i User database log directory.
Error and Usage Reporting Kliknąć Dalej.
Installation Rules
Instalator wykrywa problemy, które mogą uniemożliwić
wykonanie instalacji SQL Server 2008.
Jeżeli nie zostaną zgłoszone żadne problemy, kliknąć
Next.
Jeżeli zgłoszone są problemy, należy:
Kliknąć Show details, aby wyświetlić listę
komponentów, których dotyczą problemy lub które
spowodowały pojawienie się ostrzeżeń.
Kliknąć Cancel, aby przerwać instalację w celu
skorygowania problemów.
Ready to Install
Kliknij Zainstaluj.
Installation Progress
Proces instalacji może trwać długo.
Jeżeli pojawi się błąd dotyczący plików SQL Server
Backwards-Compatibility, anulować instalację. W celu
odinstalowania pakietu Microsoft SQL Server 2005
Backward Compatibility użyć funkcji Odinstaluj
program. Następnie ponownie rozpocząć proces
instalacji SQL Server 2008.
Gdy pasek postępu pokaże Setup process complete,
kliknąć Next.
Complete
Kliknąć Zamknij.
Jeżeli pojawi się komunikat informujący, że konieczne
jest ponowne uruchomienie komputera, kliknąć OK.
Jeżeli ponowne uruchomienie nie nastąpi w sposób
automatyczny, należy wykonać tę operację ręcznie.
Po zainstalowaniu programu SQL Server 2008
Aby zapewnić bezpieczną komunikację SQL w sieci i utworzyć serwer certyfikatów, można
włączyć szyfrowanie SSL.
Zobacz następujące artykuły Microsoft:
http://support.microsoft.com/kb/316898/en-us
http://support.microsoft.com/kb/318605/en-us
21
Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server
Sprawdzanie czy program SQL Server 2008 został
prawidłowo zainstalowany
Aby sprawdzić, czy program SQL Server 2008 został prawidłowo zainstalowany,
należy:
Uruchomić program SQL Server Configuration Manager.
Kliknąć SQL Server 2008 Services i sprawdzić, czy uruchomiony jest SQL Server
(MSSQLSERVER).
Jeżeli nie jest uruchomiona, uruchomić usługę, klikając prawym przyciskiem myszy
Jeżeli nie jest, uruchomić go, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając
SQL Server (MSSQLSERVER).
Zamknąć program SQL Server Configuration Manager.
Uaktualnianie do SQL Server 2008
Aby przeprowadzić aktualizację istniejącego SQL Server 2000 lub SQL 2005 do SQL Server
2008 lub SQL Server 2008 R2, należy postępować według niżej podanej instrukcji.
Przy uaktualnianiu do SQL Server 2008, należy zapoznać sie z podręcznikami online SQL
Server 2008, aby uzyskać szczegółowe instrukcje:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb677622(v=sql.100).aspx
W przypadku uaktualniania do wersji SQL Server 2008 R2, zobacz:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb677622(v=sql.105).aspx.
W przypadku wątpliwości, jaka wersja SQL Server jest zainstalowana, należy zajrzeć do
artykułu 321185 w bazie wiedzy Microsoft:
http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/321185/en-us
Po zaktualizowaniu wystąpienia serwera nastąpi automatyczna aktualizacja wszystkich
baz danych w przechowalniach plików do SQL Server 2008.
Wykonywanie uaktualnienia do SQL Server 2008
Należy zamknąć wszystkie aplikacje Windows, w tym Eksploratora Windows.
Wprowadzić nośnik instalacyjny SQL Server 2008 i w katalogu głównym kliknąć
dwukrotnie setup.exe.
Użyć ustawień domyślnych, chyba że pojawi się inna instrukcja.
Ekran
Akcja
SQL Server Installation
Center/Planning page
W lewym okienku kliknąć Installation.
SQL Server Installation
Center/Installation page
Kliknąć Upgrade from SQL Server 2000 or SQL
Server 2005.
22
Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server
Ekran
Akcja
Setup Support Rules
Instalator szuka problemów, które mogą
uniemożliwić wykonanie instalacji plików
pomocniczych SQL Server:
Jeżeli nie zostaną zgłoszone żadne problemy,
kliknąć OK.
Jeżeli zgłoszone są problemy, należy:
Kliknąć Show details, aby wyświetlić listę
komponentów, których dotyczą problemy lub
które spowodowały pojawienie się ostrzeżeń.
Kliknąć Cancel, aby przerwać instalację w
celu skorygowania problemów.
Product Key
License Terms
Wybrać Enter the product key i wpisać swój
klucz licencji.
Kliknąć Dalej.
Przeczytać i zaakceptować umowę licencyjną.
Kliknąć Dalej.
Setup Support Files
Kliknij Zainstaluj.
Setup Support Rules
Instalator wykonuje dodatkowy sprawdzian.
Jeżeli nie zostaną zgłoszone żadne problemy,
kliknąć Next.
Jeżeli zgłoszone są problemy, należy:
Kliknąć Show details, aby wyświetlić listę
komponentów, których dotyczą problemy lub
które spowodowały pojawienie się ostrzeżeń.
Kliknąć Cancel, aby przerwać instalację w
celu skorygowania problemów.
Select Instance
Wybrać wystąpienie serwera SQL do aktualizacji.
Domyślnie jest to MSSQLSERVER.
Wybierz operacje
Wyświetla listę funkcji zainstalowanego programu
SQL, które zostaną zaktualizowane.
Kliknąć Dalej.
Instance Configuration
Wyświetla listę nazwanych wystąpień, które
zostaną zaktualizowane.
Kliknąć Dalej.
23
Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server
Ekran
Akcja
Disk Space Requirements
Jeżeli wymagania dotyczące przestrzeni na dysku
są spełnione, kliknąć Next.
Jeżeli nie są spełnione wymagania dotyczące
przestrzeni na dysku, należy:
Odnotować wymagane miejsce.
Kliknąć Anuluj.
Dodać wymagane miejsce.
Ponownie uruchomić instalację.
Server Configuration
Kliknąć Dalej.
Full-text Upgrade
Wybrać Import i kliknąć Next.
Error and Usage Reporting
Upgrade Rules
Kliknąć Dalej.
Instalator szuka problemów, które mogą
uniemożliwić wykonanie aktualizacji SQL Server
2008.
Jeżeli nie zostaną zgłoszone żadne problemy,
kliknąć Next.
Jeżeli zgłoszone są problemy, należy:
Kliknąć Show details, aby wyświetlić listę
komponentów, których dotyczą problemy lub
które spowodowały pojawienie się ostrzeżeń.
Kliknąć Cancel, aby przerwać instalację w
celu skorygowania problemów.
Ready to Upgrade
Kliknąć Upgrade.
Upgrade Progress
Po zakończeniu aktualizacji wszystkich
komponentów kliknąć Next.
Kompletne
Kliknąć Zamknij.
SQL Server Installation Center
Kliknąć symbol X w górnym prawym rogu, aby
zamknąć program.
Po zakończeniu uaktualniania do SQL Server 2008
Sprawdzić aktualizację.
24
Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Sprawdzanie czy program SQL Server
2008 został prawidłowo zainstalowany.
Rozwiązywanie problemów
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Rozwiązywanie problemów dotyczących
SQL Server.
Instalowanie programu SQL Server 2005
Instalator zapewnia pomoc. Dokładna instrukcja dotycząca procesu instalacji zamieszczona
jest w książkach online dotyczących SQL Server.
Należy kliknąć tutaj, aby przeglądać książki SQL Server online.
Przed zainstalowaniem programu SQL Server 2005
Użyj polecenia Odinstaluj program, aby sprawdzić, czy zainstalowany jest pakiet
Microsoft SQL Server 2005 Backward Compatibility. Jeśli pakiet jest zainstalowany,
usuń go przed rozpoczęciem instalacji pakietu SQL Server 2005.
Wykonywanie instalacji SQL Server 2005
Należy zamknąć wszystkie aplikacje Windows, w tym Eksploratora Windows.
Wprowadzić dysk SQL Server 2005 CD i użyć domyślnych wyborów, chyba że pojawi
się inna instrukcja.
Ekran
Działanie
Start
W części Install, wybrać Server components,
tools, books online, and samples.
End User License Agreement
Installing Prerequisites
Przeczytać i zaakceptować umowę licencyjną.
Kliknąć Dalej.
Jeżeli ukaże się lista wymaganych
komponentów, kliknąć Install.
Jeżeli nie ma żadnych wymogów wstępnych,
kliknąć Next.
Welcome to the Microsoft SQL
Server Installation Wizard
Kliknąć Dalej.
System Configuration Check
Skorygować wszelkie problemy wskazane w
ostrzeżeniach.
Kreator instalacji przeprowadzi skanowanie
systemu w celu sprawdzenia, czy spełnione są
wszystkie wymogi.
Jeżeli nie pojawiły się żadne ostrzeżenia, kliknąć
Next.
25
Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server
Ekran
Registration Information
Components to Install
Działanie
Wpisać swoje imię i nazwisko oraz informacje
dotyczące firmy, a następnie kliknąć Next.
Należy wybrać:
SQL Server Database Services
Workstation components, Books Online
and development tools
Kliknąć Advanced, aby użyć opcji
dostosowanych, na przykład w celu usunięcia
narzędzi projektowania, lub aby wskazać
lokalizację instalacji inną niż C:\Program
Files\Microsoft SQL Server.
Kliknąć Dalej.
Instance Name
Jeżeli jest to nowa instalacja, wybrać Default
instance i kliknąć Next.
Jeżeli SQL Server jest już zainstalowany na
systemie i nie chcesz przeprowadzać
uaktualnienia, należy:
Wybrać Named instance.
Wprowadzić unikatową nazwę wystąpienia dla
tej instalacji:
nazwa_komputera\nazwa_wystąpienia.
Kliknąć Dalej.
Service Account
Wybrać Use the built-in System account,
Local system.
W obszarze Start services at the end of
setup wybrać SQL Server Agent i SQL
Browser.
Domyślnym wyborem jest SQL Server.
Kliknąć Dalej.
26
Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server
Ekran
Authentication Mode
Działanie
Wybrać Mixed Mode (Windows
Authentication and SQL Server
Authentication).
Do celów komunikacji z bazą danych Enterprise
PDM używa danych uwierzytelniających SQL
Server.
Wpisać silne hasło dla konta administratora
systemu (sa). Nie należy pozostawiać pustego
pola hasła. Aby wyświetlić zasady dotyczące
hasła, kliknąć Help.
Zapamiętać hasło, aby je użyć podczas
konfiguracji baz danych przechowalni plików
Enterprise PDM.
Kliknąć Dalej.
Collation Settings
W obszarze Collation Settings for service:
SQL, wybrać Collation designator and sort
order, a następnie collation odpowiadające
danej lokalizacji.
Zachowaj inne wybory.
Programu Enterprise PDM nie można używać
na serwerze używającym ustawień
binarnych.
Kliknąć Dalej.
Error and Usage Report Settings Kliknąć Dalej.
Ready to Install
Kliknij Zainstaluj.
Setup Progress
Po zakończeniu instalacji wszystkich komponentów
kliknąć Next.
Jeżeli pojawi się błąd dotyczący plików SQL
Server Backwards-Compatibility, należy:
Anulować instalację.
W celu odinstalowania pakietu Microsoft SQL
Server 2005 Backward Compatibility użyć
funkcji Odinstaluj program.
Ponownie rozpocząć proces instalacji SQL
Server 2005.
27
Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server
Ekran
Działanie
Completing Microsoft SQL Server Kliknąć Zakończ.
2005 Setup
Po zainstalowaniu programu SQL Server 2005
Zastosować SQL 2005 Service Pack 2 (SP2) lub jego nowszą wersję. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, patrz: Instalowanie SQL Server 2005 pakietu Service Pack.
Aby zapewnić bezpieczną komunikację SQL w sieci i utworzyć serwer certyfikatów,
można włączyć szyfrowanie SSL. Zobacz następujące artykuły Microsoft:
http://support.microsoft.com/kb/316898/en-us
http://support.microsoft.com/kb/318605/en-us
Sprawdzanie czy program SQL Server 2005 został
prawidłowo zainstalowany
Uruchomić program SQL Server Configuration Manager.
Kliknąć SQL Server 2005 Services i sprawdzić, czy uruchomiony jest SQL Server
(MSSQLSERVER).
Jeżeli nie jest uruchomiona, uruchomić usługę, klikając prawym przyciskiem myszy
Jeżeli nie jest, uruchomić go, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając
SQL Server (MSSQLSERVER).
Zamknąć program SQL Server Configuration Manager.
Uaktualnianie do SQL Server 2005
Aby przeprowadzić aktualizację istniejącego SQL Server 7 lub SQL Server 2000 do SQL
Server 2005, należy postępować według niżej podanej instrukcji.
Dokładne instrukcje zamieszczone są w książkach online dla SQL Server:
Należy kliknąć tutaj, aby przeglądać książki SQL Server online.
W przypadku wątpliwości, jaka wersja SQL Server jest zainstalowana, należy zajrzeć do
artykułu 321185 w bazie wiedzy Microsoft:
http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/321185/en-us
Po zaktualizowaniu wystąpienia serwera nastąpi automatyczna aktualizacja wszystkich
baz danych w przechowalniach plików do SQL Server 2005.
Przed uaktualnieniem do SQL Server 2005
Należy przeprowadzić te kroki konfiguracji przed uaktualnieniem do SQL Server 2005.
Wykonać pełną kopię zapasową SQL wszystkich istniejących baz danych SQL.
28
Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server
Przejście do niższej wersji bazy danych, która została zaktualizowana do SQL Server
2005 lub SQL Server 2008 i przywrócenie kopii zapasowej bazy danych SQL 2005 lub
SQL 2008 w starszej wersji SQL Server (np. SQL Server 2000) nie jest możliwe. Można
jednak przywrócić kopię bazy danych SQL/MSDE 2000 bezpośrednio w SQL Server
2005.
Upewnić się, że aktualizowane jest właściwe wystąpienie SQL Server.
Istnieje możliwość jednoczesnego uruchomienia SQL Server 2005 i SQL Server 2000
lub 7. Zaleca się jednak wykonanie aktualizacji, a nie tworzenie wystąpienia.
Jeżeli w systemie jest już zainstalowany program Enterprise PDM, użyć funkcji
Odinstaluj program w celu odinstalowania pakietu Microsoft SQL Server 2005
Backward Compatibility.
Uzyskać nazwę użytkownika i hasło dla konta SQL z dostępem administracyjnym do
aktualizowanego wystąpienia.
Wykonywanie uaktualnienia do SQL Server 2005
Poniższa procedura pozwala uaktualnić do SQL Server 2005.
Należy zamknąć wszystkie aplikacje Windows, w tym Eksploratora Windows.
Wprowadzić dysk SQL Server 2005 CD i użyć domyślnych wyborów, chyba że pojawi
się inna instrukcja.
Ekran
Działanie
Start
W części Install, kliknąć Server components,
tools, books online, and samples.
End User License Agreement
Installing Prerequisites
Przeczytać i zaakceptować umowę licencyjną.
Kliknąć Dalej.
Jeżeli ukaże się lista wymaganych komponentów,
kliknąć Install.
Jeżeli nie ma żadnych wymaganych
komponentów, kliknąć Next.
Welcome to the Microsoft SQL
Server Installation Wizard
Kliknąć Dalej.
System Configuration Check
Przed kontynuacją należy skorygować wszelkie
problemy wskazane w ostrzeżeniach.
Kreator instalacji przeprowadzi skanowanie
systemu w celu sprawdzenia, czy spełnione są
wszystkie wymogi.
Jeżeli nie pojawiły się żadne ostrzeżenia, kliknąć
Next.
Registration Information
Wpisać swoje imię i nazwisko oraz informacje
dotyczące firmy, a następnie kliknąć Next.
29
Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server
Ekran
Działanie
Components to Install
Należy wybrać:
SQL Server Database Services
Workstation components, Books Online
and development tools
Kliknąć Advanced, aby użyć opcji
dostosowanych, na przykład w celu
usunięcia narzędzi projektowania, lub aby
wskazać lokalizację instalacji inną niż C:\
Program Files\Microsoft SQL Server.
Kliknąć Dalej.
Instance Name
Wybrać wystąpienie do aktualizacji, zazwyczaj
Default instance.
Aby zaktualizować Named instance, należy
wybrać istniejące wystąpienie. Jeżeli zostanie
wpisana nazwa nowego wystąpienia, SQL
Server 2005 zostanie zainstalowany
dodatkowo, obok starszego serwera i nie
zastąpi ani nie zaktualizuje go. Szczegółowe
informacje dotyczące aktualizacji wystąpień
podano w książkach online dla programu SQL
Server.
Kliknąć Installed Instances, aby
wyświetlić listę istniejących wystąpień na
serwerze, które mogą być poddane
aktualizacji w systemie. W oknie
dialogowym Installed Instances wybrać
wystąpienie do aktualizacji i kliknąć OK.
Kliknąć Dalej.
Existing Components
Wybrać wszystkie komponenty SQL, które można
zaktualizować, i kliknąć Next.
Upgrade Logon Information
Wybrać SQL Server Authentication Mode.
Wpisać nazwę użytkownika i hasło dla konta
SQL z administracyjnym dostępem do
aktualizowanego wystąpienia (zazwyczaj
konto użytkownika sa).
Kliknąć Dalej.
30
Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server
Ekran
Działanie
Service Account
Wybrać Use the built-in System account,
Local system.
W Start services at the end of setup
wybrać opcję SQL Browser.
Kliknąć Dalej.
Error and Usage Report Settings
Kliknąć Dalej.
Ready to Install
Kliknij Zainstaluj.
Setup Progress
Po zakończeniu instalacji wszystkich
komponentów kliknąć Next.
Completing Microsoft SQL Server
2005 Setup
Kliknąć Finish.
Po zakończeniu uaktualniania do SQL Server 2005
Po uaktualnieniu do SQL Server 2005 jest kilka dodatkowych kroków atestacji i konfiguracji.
Niektóre z tych procedur, takie jak rozwiązywanie problemów, są takie same w
przypadku SQL Server 2005 i SQL Server 2008.
Sprawdzić aktualizację.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Sprawdzanie czy program SQL Server
2005 został prawidłowo zainstalowany.
Zastosować SQL 2005 Service Pack 2 (SP2) lub jego nowszą wersję.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Instalowanie SQL Server 2005 pakietu
Service Pack.
Rozwiązywanie problemów
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Rozwiązywanie problemów dotyczących
SQL Server.
Instalowanie SQL Server 2005 pakietu Service Pack
Enterprise PDM wymaga, aby na wystąpieniu SQL Server 2005, na którym znajdują się
bazy danych przechowalni plików, zainstalowany był co najmniej pakiet Service Pack 2
(SP2).
Aby zainstalować najnowszą wersję pakietu Service Pack SQL Server 2005, należy
postępować według niżej podanej instrukcji.
Więcej informacji podano w dokumentacji instalacji pakietu Service Pack na stronie
pobierania.
31
Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server
Ustalanie obecnie zainstalowanej wersji SQL Server 2005
Przy użyciu SQL Server Management Studio, można określi która wersja SQL Server 2005
jest obecnie zainstalowana.
Otworzyć program Microsoft SQL Server Management Studio.
Zalogować się jako administrator systemu.
Kliknąć serwer prawym przyciskiem myszy i wybrać Properties.
W lewym okienku kliknąć General.
W prawym okienku zlokalizować numer wersji i użyć tej tabeli do określenia pakietu
Service Pack.
9.00.1399.06
SQL Server 2005
9.00.2047.00
SQL Server 2005 Service Pack 1 (SP1)
9.00.3042.00
SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP1)
Wyjść z Microsoft SQL Server Management Studio.
Jeżeli pakiet Service Pack 2 nie jest zainstalowany, należy go pobrać i zainstalować.
Uzyskiwanie SQL Server 2005 pakietu Service Pack
Poniższa procedura pozwala na pobranie SQL Server 2005 pakietu Service Pack 2 z
Microsoft.
Należy przejść do: http://support.microsoft.com/kb/913089/.
W części How to obtain, kliknąć To obtain SQL Server 2005 SP2.
Wybrać odpowiedni pakiet dla platformy serwera (wersja 32-bitowa lub 64-bitowa) i
używany język SQL Server 2005. Pakiet „x86” przeznaczony jest dla wersji 32-bitowej.
Pobrać pliki pakietu Service Pack do SQL Server.
Przygotowywanie do instalacji SQL Server 2005 pakietu
Service Pack
Przed zainstalowaniem SQL Server 2005 pakietu Service Pack, należy wykonać te
procedury.
Wykonać pełną kopię zapasową SQL wszelkich istniejących baz danych użytkownika
SQL (np. baza danych przechowalni plików).
W menu Windows Start kliknąć Panel sterowania > Narzędzia administracyjne.
W oknie dialogowym Narzędzia administracyjne kliknąć Usługi.
W oknie dialogowym Usługi zatrzymać wszystkie aplikacje i usługi, które są połączone
z aktualizowanymi wystąpieniami SQL Server.
Obejmuje to:
SQL Server Management Studio
Serwer bazy danych Enterprise PDM
Serwer archiwum Enterprise PDM
32
Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server
NIE należy zatrzymywać tych usług SQL:
SQL Server (MSSQLSERVER)
SQL Server Agent (MSSQLSERVER)
Instalowanie SQL Server 2005 pakietu Service Pack
Aby zainstalować SQL Server 2005 pakiet Service Pack, należy postępować zgodnie z tą
procedurą.
Uruchomić samorozpakowujący się plik pakietu Service Pack.
Ekran
Działanie
Witamy
Kliknąć Dalej.
License Terms
Przeczytać i zaakceptować umowę licencyjną, a
następnie kliknąć Dalej.
Feature Selection
Upewnić się, że wszystkie funkcje są wybrane i
kliknąć Next.
Authentication
Wybrać Apply selection to all instances i kliknąć
Next.
Error and Usage Reporting
Settings
Wybrać opcje raportowania i kliknąć Next.
Running Processes
Zakończyć wszystkie uruchomione procesy i kliknąć
Next.
Ready to Install
Kliknij Zainstaluj.
Setup Progress
Po zakończeniu instalacji wszystkich komponentów
kliknąć Next.
Completing Microsoft SQL Server Kliknąć Dalej.
2005 SP2 Setup
Dodatkowe informacje
Wyczyścić pole Launch the provisioning tool for
Windows Vista after SP2 installation
completes i kliknąć Zakończ aby zamknąć kreator
Konfiguracja.
Jeżeli ponowne uruchomienie systemu nie było konieczne, może zajść potrzeba
uruchomienia usługi SQL Server:
a) Otworzyć program SQL Server Configuration Manager.
b) Wybrać SQL Server 2005 Services.
33
Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server
c) Jeżeli SQL Server (MSSQLSERVER) nie jest uruchomiony, kliknąć go prawym
przyciskiem, a następnie kliknąć Start.
d) Zamknąć program SQL Server Configuration Manager.
Uruchomić wszystkie usługi, których przebieg został zatrzymany przed instalacją
pakietu Service Pack, w tym bazę danych i serwer archiwum.
Rozwiązywanie problemów dotyczących SQL Server
Klienci nie mogą pracować w przechowalni plików
Przyczyna
Wygasła ważność hasła SQL lub nastąpiło zablokowanie konta.
Rozwiązanie
Odblokować konto, logując się przy użyciu uwierzytelniania
Windows.
Aby odblokować konto SQL Server, należy:
Otworzyć program Microsoft SQL Server Management Studio.
W oknie dialogowym Connect to Server:
a) Dla Authentication, wybrać Windows Authentication.
b) Kliknąć Połącz.
W okienku z lewej strony rozwinąć opcję Security i wybrać Logins.
Prawym przyciskiem myszy kliknąć logowanie SQL zdefiniowane do używania w
serwerze archiwum (zazwyczaj konto sa) i wybrać Properties.
W oknie dialogowym W oknie dialogowym kliknąć w lewym okienku Login Properties.
W części W obszarze, dla SQL Server authentication wyczyścić Status.
Wyjść z Microsoft SQL Server Management Studio.
Błąd funkcji administracyjnych Enterprise PDM
Przyczyna
Zdalne połączenie jest niedozwolone.
Rozwiązanie
Włączyć opcję zdalnego dostępu do SQL Server.
Aby włączyć opcję zdalnego dostępu do SQL Server, należy:
Otworzyć program Microsoft SQL Server Management Studio.
Zalogować się jako administrator systemu.
Kliknąć serwer prawym przyciskiem myszy i wybrać Properties.
W oknie dialogowym Server Properties kliknąć Connections.
W okienku z prawej strony sprawdzić, czy w obszarze Remote server connections
jest zaznaczona opcja Allow remote connections to this server, i kliknąć OK.
Wyjść z Microsoft SQL Server Management Studio.
34
Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server
Enterprise PDM nie może połączyć się z serwerem
Przyczyna
Nie jest włączony protokół TCP/IP lub niewłaściwy port TCP.
Rozwiązanie
Aktywować protokół TCP/IP dla połączeń z klientami i upewnić
się, że otwarty jest port TCP 1433.
Aby aktywować protokół TCP/IP serwera SQL:
Otworzyć program SQL Server Configuration Manager.
Zalogować się jako administrator systemu.
W okienku z lewej strony rozwinąć SQL Server 2008 Network Configuration i
kliknąć Protocols for MSSQLSERVER.
W okienku z prawej strony sprawdzić, czy włączony jest protokół TCP/IP.
Kliknąć prawym przyciskiem TCP/IP i wybrać Properties.
W zakładce IP Addresses upewnić się, że TCP używa portu 1433.
Wyjść z aplikacji SQL Server Configuration Manager.
Zmiana konta logowania SQL Server używanego przez
Enterprise PDM
Usługi serwera archiwum i/lub bazy danych muszą dotrzeć do wszystkich zarządzanych
baz danych Enterprise PDM poprzez logowanie SQL, które zapewnia dostęp do baz danych
na poziomie co najmniej db_owner. Zazwyczaj po zainstalowaniu SQL Server następuje
utworzenie logowania administratora systemu (sa) dającego pełny dostęp do wszystkich
baz danych na SQL Server.
Użyć tego administratora systemu lub utworzyć nowego użytkownika z dostępem do baz
danych Enterprise PDM na poziomie db_owner.
Jeżeli planowane jest utworzenie nowych baz danych przechowalni plików przy użyciu
logowania SQL na poziomie db_owner, należy najpierw utworzyć login SQL.
Aby utworzyć nową bazę danych przechowalni plików, należy zalogować się jako
administrator systemu SQL. W przypadku użycia loginu db_owner bazy SQL, podczas
tworzenia przechowalni zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się jako administrator
systemu.
Tworzenie nowego konta logowania SQL
Otworzyć program Microsoft SQL Server Management Studio.
Zalogować się jako administrator systemu.
W panelu po lewej stronie rozwinąć Security.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy Logins i wybrać New Login.
W oknie dialogowym Login-New wybrać General:
a) Wpisać nazwę logowania dla nowego użytkownika SQL.
b) Wybrać SQL Server Authentication i wprowadzić hasło.
35
Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server
c) Usunąć zaznaczenie pola Enforce password policy.
d) Kliknąć OK.
Zamknąć program Microsoft SQL Server Management Studio.
Użycie tego logowania przez Enterprise PDM nie wymaga żadnych dodatkowych
zezwoleń.
Używanie nowego logowania SQL z archiwum Enterprise
PDM
W systemie, w którym działa serwer archiwum Enterprise PDM, otworzyć okno
dialogowe Serwer archiwum SolidWorks Enterprise PDM, wykonując jedną z
następujących czynności:
W systemach Windows 7 i Windows Server starszych od Windows Server 2012
należy z menu Start wybrać Wszystkie programy > SolidWorks Enterprise
PDM > Konfiguracja serwera archiwizacji.
W systemach Windows 8 i Windows Server 2012 lub nowszych, na ekranie
Aplikacje w części SolidWorks Enterprise PDM kliknąć Konfiguracja serwera
archiwizacji.
Wybrać Narzędzia > Ustawienia domyślne
W oknie dialogowym Ustawienia, w obszarze Logowanie SQL kliknąć Zmień.
W oknie dialogowym Zmień logowanie użytkownika SQL wprowadzić dla nowego
użytkownika SQL login i hasło, następnie dwukrotnie kliknąć OK.
Od tej chwili użytkownik ten będzie miał dostęp do nowo utworzonych baz danych
przechowalni plików na poziomie db_owner.
Zamknąć okno dialogowe Serwer archiwum SolidWorks Enterprise PDM.
W systemie, w którym działa serwer bazy danych Enterprise PDM, otworzyć okno
dialogowe Serwer bazy danych SolidWorks Enterprise PDM, wykonując jedną z
następujących czynności:
W systemach Windows 7 i Windows Server starszych od Windows Server 2012
należy z menu Start wybrać Wszystkie programy > SolidWorks Enterprise
PDM > Konfiguracja serwera bazy danych.
W systemach Windows 8 i Windows Server 2012 lub nowszych, na ekranie
Aplikacje w części SolidWorks Enterprise PDM kliknąć Konfiguracja serwera
bazy danych.
Wprowadzić nowy login i hasło użytkownika SQL, a następnie kliknąć OK.
Uruchomić ponownie usługę serwera bazy danych SolidWorks Enterprise PDM.
36
Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server
Dawanie użytkownikowi SQL db_owner dostępu do
istniejących baz danych przechowalni plików Enterprise
PDM
Na serwerze SQL, na którym znajdują się bazy danych Enterprise PDM otworzyć
program Microsoft SQL Server Management Studio.
Zalogować się jako administrator systemu.
W okienku z lewej strony rozwinąć opcję Security i kliknąć Logins.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy użytkownika SQL i wybrać Properties.
W oknie dialogowym Login Properties:
a) W lewym okienku wybrać User Mapping.
b) W prawym okienku, w Users mapped to this login wybrać Map dla wszystkich
baz danych Enterprise PDM (baz danych przechowalni plików i ConisioMasterDb).
c) Dla każdej bazy danych w opcji Database role membership wybrać db_owner.
d) Kliknąć OK.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy serwer i wybrać New Query.
W prawym okienku wprowadzić następujący tekst, dotyczący nowego użytkownika
db_owner i kliknąć Execute.
GRANT VIEW SERVER STATE TO [NAZWA_UŻYTKOWNIKA_SQL]
Zamknąć program Microsoft SQL Server Management Studio.
W systemie, w którym działa serwer archiwum Enterprise PDM, otworzyć okno
dialogowe Serwer archiwum SolidWorks Enterprise PDM, wykonując jedną z
następujących czynności:
W systemach Windows 7 i Windows Server starszych od Windows Server 2012
należy z menu Start wybrać Wszystkie programy > SolidWorks Enterprise
PDM > Konfiguracja serwera archiwizacji.
W systemach Windows 8 i Windows Server 2012 lub nowszych, na ekranie
Aplikacje w części SolidWorks Enterprise PDM kliknąć Konfiguracja serwera
archiwizacji.
Wybrać Narzędzia > Ustawienia domyślne
W oknie dialogowym Ustawienia, w obszarze Logowanie SQL kliknąć Zmień.
W oknie dialogowym Zmień logowanie użytkownika SQL wprowadzić dla nowego
użytkownika SQL logowanie użytkownika SQL i hasło, następnie kliknąć OK.
Zamknąć okno dialogowe Serwer archiwum SolidWorks Enterprise PDM.
W systemie, w którym działa serwer bazy danych Enterprise PDM, otworzyć okno
dialogowe Serwer bazy danych SolidWorks Enterprise PDM, wykonując jedną z
następujących czynności:
W systemach Windows 7 i Windows Server starszych od Windows Server 2012
należy z menu Start wybrać Wszystkie programy > SolidWorks Enterprise
PDM > Konfiguracja serwera bazy danych.
W systemach Windows 8 i Windows Server 2012 lub nowszych, na ekranie
Aplikacje w części SolidWorks Enterprise PDM kliknąć Konfiguracja serwera
bazy danych.
37
Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server
Wprowadzić nowy login i hasło użytkownika SQL, a następnie kliknąć OK.
Uruchomić ponownie usługę serwera bazy danych SolidWorks Enterprise PDM.
Niewystarczające zezwolenia SQL
Jeżeli użytkownikowi SQL nie zostaną przydzielone wystarczające zezwolenia SQL, nie
będzie możliwe zalogowanie się do jakiegokolwiek widoku przechowalni plików.
Jeżeli użytkownik SQL nie będzie mieć dostępu co najmniej na poziomie db_owner, pojawią
się komunikaty ostrzegawcze:
W przypadku bazy danych ConisioMasterDb
Na przykład:
Nie można zalogować się do bazy danych „filevault na serwerze servername”.
W przypadku bazy danych przechowalni plików
Na przykład:
Brak dostępu do elementu w bazie.
38
4
Instalowanie SolidWorks Enterprise
PDM
Nośnik SolidWorks Enterprise PDM zawiera komponenty serwera i klienta.
Każdy z komponentów można zainstalować osobno lub można wybrać kilka z nich i zainstalować
je w ramach jednej operacji.
Na przykład, aby zainstalować na tym samym komputerze serwer bazy danych i serwer
archiwum, można wybrać obie opcje na ekranie Instalacja serwera.
Po zainstalowaniu kilku komponentów pojawią się odpowiadające im ekrany. Dla uproszczenia,w
procedurach zawartych w tym rozdziale opisano instalację każdego z komponentów z osobna.
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
Rozpoczęcie instalacji Enterprise PDM
Instalowanie serwera bazy danych SolidWorks Enterprise PDM
Instalowanie serwera archiwum SolidWorks Enterprise PDM
Instalowanie SolidWorks Enterprise PDM Web Server
Instalowanie klienta SolidWorks Enterprise PDM
Rozpoczęcie instalacji Enterprise PDM
Aby rozpocząć każdą z instalacji Enterprise PDM, należy wykonać identyczne czynności
wstępne.
Aby zainstalować SolidWorks Enterprise PDM, należy wcześniej zainstalować następujące
komponenty:
Windows Installer 3.1
MSXML 6.0
.Net Framework 4.0
Chcąc wyświetlić dokumentację znajdującą się na płycie DVD z oprogramowaniem
SolidWorks Enterprise PDM, należy mieć zainstalowany w systemie program Adobe
Acrobat.
Aby rozpocząć instalację programu Enterprise PDM:
Umieścić dysk DVD SolidWorks Enterprise PDM w napędzie.
Jeżeli nie pojawi się ekran instalacji SolidWorks Enterprise PDM, przejść do pliku
Autorun.exe na dysku instalacyjnym i kliknąć go dwukrotnie.
39
Instalowanie SolidWorks Enterprise PDM
Można również ręcznie uruchomić kreatora instalacji poprzez uruchomienie pliku
\setup\setup.exe na dysku; spowoduje to jednak pominięcie wstępnego ekranu
procesu instalacji.
Aby zmienić język ekranu instalacji oraz zainstalowany język, na ekranie instalacji
SolidWorks Enterprise PDM, należy umieścić kursor nad ikoną języka
język.
W dolnej części ekranu można:
i wybrać
Kliknąć dwa pierwsze łącza, aby wyświetlić opis instrukcji instalacji.
Kliknąć Podręczniki administracji, aby wyświetlić dokumentację dotyczącą
instalacji i administracji.
Rozpocząć instalację, klikając Instaluj.
Kreator instalacji sprawdzi, czy w systemie są zainstalowane wymagane komponenty,
sterowniki Windows Installer 3.1, MSXML 6.0 i .Net Framework 4.0.
Jeżeli brakuje jakiegokolwiek z wymaganych komponentów, pojawi się okno dialogowe
zawierające wykaz brakujących komponentów.
Kliknąć OK, aby zainstalować te komponenty.
Po zakończeniu kreator instalacji będzie kontynuował operację. Rozpocząć instalację,
postępując zgodnie z tymi instrukcjami:
Ekran
Akcja
Witamy
Kliknąć Dalej.
Umowa licencyjna
Zaakceptować umowę licencyjną i kliknąć Dalej.
Dane klienta
Folder docelowy
Wprowadzić Nazwę użytkownika i Organizację.
Wybrać Domyślny język.
Kliknąć Dalej.
Aby zaakceptować domyślną lokalizację instalacji, kliknąć Dalej.
Aby określić inną lokalizację instalacji, należy:
Kliknąć Zmień.
Przejść do nowej lokalizacji.
Kliknąć OK.
Kliknąć Dalej.
40
Instalowanie SolidWorks Enterprise PDM
Ekran
Akcja
Typ instalacji
Aby zainstalować jeden lub więcej serwerów Enterprise PDM,
należy wybrać Instalacja serwera.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz:
Instalowanie serwera bazy danych SolidWorks
Enterprise PDM
Instalowanie serwera archiwum SolidWorks
Enterprise PDM
Instalowanie SolidWorks Enterprise PDM Web Server
Aby zainstalować klienta Enterprise PDM, należy wybrać
Instalacja klienta.
Szczegółowe informacje zawiera temat Instalowanie klienta
SolidWorks Enterprise PDM.
Aby wybrać funkcje do zainstalowania (w tym Eksplorator
elementów oraz filtr GZ do indeksowania skompresowanych
archiwów), należy wybrać Dostosowana.
Instalowanie serwera bazy danych SolidWorks Enterprise
PDM
Serwer bazy danych co pewien czas przeprowadza w bazach danych Enterprise PDM
aktualizacje takich elementów, jak powiadomienia, lokalne widoki, harmonogram replikacji
i zmiany w serwerze indeksu.
Jego zainstalowanie jest konieczne, ponieważ wykonuje on takie funkcje, jak:
Automatyczne
powiadomienia
Tok pracy i automatyczne powiadomienia, takie jak zmiana
stanu, wyewidencjonowanie, zaewidencjonowanie, dodawanie
i data zakończenia
Aktualizacja widoków
Automatyczne aktualizacje (odświeżanie) list w widokach
przechowalni plików i dodatkach
Aktualizacje list kart
Okresowe aktualizacje list kart, których zawartość oparta
jest na kwerendach SQL
Ustalanie harmonogramu
„cold store”
Aktualizacja serwerów archiwum poprzez uwzględnienie
zmian wprowadzonych do harmonogramów „cold store”
Harmonogram replikacji
Aktualizacja serwerów archiwum poprzez uwzględnienie
zmian wprowadzonych do harmonogramów replikacji
Administracja serwerami
indeksu
Administracja usługami indeksowania dla celów
przeszukiwania zawartości
41
Instalowanie SolidWorks Enterprise PDM
Import/eksport danych
Stosowanie zasad importu i eksportu w uprzednio
zdefiniowanych interwałach
Zaleca się, aby serwer bazy danych zainstalować w tym samym systemie, w którym
znajduje się Microsoft SQL Server. Można zainstalować go w innym systemie, jednakże
mogłoby to spowodować spowolnienie sieci.
Przed zainstalowaniem serwera bazy danych
Upewnić się, że serwer bazy danych ma dostęp do serwera archiwum za pośrednictwem
portu TCP 3030 oraz do serwera SQL za pośrednictwem portu TCP 1433.
Uzyskać następujące informacje:
Nazwa serwera SQL
Nazwa i hasło konta użytkownika SQL z dostępem do odczytu/ zapisu
W przypadku nieznajomości hasła użytkownika z uprawnieniami do odczytu i zapisu
można użyć konta SQL sa, które ma takie uprawnienia. Można również utworzyć nazwę
logowania do tego celu.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Zmiana konta logowania SQL Server
używanego przez Enterprise PDM.
Przeprowadzenie instalacji serwera bazy danych
Zalogować się lokalnie lub zdalnie jako użytkownik posiadający lokalne uprawnienia
administracyjne do systemu, na którym będzie zainstalowany serwer bazy danych.
Rozpocząć instalację zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale Rozpoczęcie instalacji
Enterprise PDM.
Zakończyć instalację, postępując zgodnie z tymi instrukcjami:
Ekran
Działanie
Typ instalacji
Wybrać Instalacja serwera i kliknąć Dalej.
Aby zainstalować kilka komponentów w tym
samym systemie, takich jak komponenty klienta
i serwera, wybrać Dostosowane.
Instalacja serwera
Wybrać Serwer bazy danych i kliknąć Dalej.
42
Instalowanie SolidWorks Enterprise PDM
Ekran
Logowanie do serwera bazy
danych SQL SolidWorks
Enterprise PDM
Działanie
Określić nazwę serwera SQL będącego hostem
baz danych przechowalni plików poprzez
wykonanie jednej z następujących czynności:
Wpisać nazwę serwera SQL.
Kliknąć Przeglądaj, aby wybrać z listy
dostępnych w sieci wystąpień serwera SQL i
kliknąć OK.
Jeżeli serwer SQL jest zainstalowany w
systemie, w którym instalowany jest serwer
bazy danych, wpisać lub wybrać (lokalny).
W polu Nazwa logowania wpisać nazwę
użytkownika SQL w serwerze, który posiada
dostęp do odczytu/zapisu (np. uprawnienia
db_owner) do wszystkich baz danych Enterprise
PDM obsługiwanych przez serwer SQL (baz danych
przechowalni plików oraz ConisioMasterDb.)
W polu Hasło, wpisać hasło użytkownika SQL.
Kliknąć Dalej.
Nastąpi weryfikacja informacji logowania. Jeśli nie
są one prawidłowe, wyświetlone zostanie ostrzeżenie.
Gotowy do instalacji
programu
Kliknąć Zainstaluj.
Kreator instalacji
InstallShield zakończony
Kliknąć Zakończ.
Instalowanie serwera archiwum SolidWorks Enterprise PDM
Serwer archiwum jest hostem dla fizycznych plików (rysunków, dokumentacji itd.)
przechowywanych w przechowalni plików Enterprise PDM oraz zarządza użytkownikami
Enterprise PDM i ich danymi uwierzytelniającymi.
Wszyscy klienci korzystający z Enterprise PDM muszą być podłączeni do co najmniej
jednego serwera archiwum, na którym znajduje się minimum jedno archiwum przechowalni
plików.
Serwer archiwum działa jako usługa w ramach konta przypisanego do komputera, na
którym jest zainstalowany, wysyłając i przyjmując pliki przesyłane pomiędzy klientami i
archiwum przechowalni plików. Przechowywane są na nim również informacje dotyczące
haseł i loginów użytkowników. Na jednym komputerze wymagane jest zainstalowanie
tylko jednego serwera archiwum, będącego hostem dla jednego lub więcej archiwów
przechowalni plików.
43
Instalowanie SolidWorks Enterprise PDM
W środowisku zreplikowanym można zainstalować kilka serwerów archiwum, które będą
hostami zreplikowanych kopii tego samego archiwum przechowalni plików. Patrz:
Przewodnik replikacji SolidWorks Enterprise PDM, zamieszczony na płycie DVD z
oprogramowaniem SolidWorks Enterprise PDM w katalogu \Support\Guides\.
Aby zapobiec problemom przyłączania do serwera archiwum, nazwa serwera powinna
mieć 15 lub mniej znaków.
Przed zainstalowaniem serwera archiwum
Skonfigurować użytkowników, konta i uprawnienia wymagane do zakończenia procesu
instalacji serwera archiwum.
Dostęp do głównego
foldera
Konto systemu musi mieć pełne uprawnienia dostępowe na
tworzenie folderów i plików w folderze głównym serwera
archiwum. Folder główny może również być elementem udziału
sieciowego, który umożliwia odczyt i zapis plików w ramach
usługi serwera archiwum.
We właściwościach usługi można zmienić konto logowania
usługi serwera archiwum na użytkowników spoza konta
systemu.
Konto użytkowników
SQL
Użytkownik SQL, który komunikuje się z bazami danych
przechowalni plików Enterprise PDM, musi posiadać uprawnienia
dostępowe do dowolnych baz przechowalni plików na serwerze
SQL przynajmniej na poziomie db_owner.
Można użyć konta sa, które zostało utworzone podczas instalacji
serwera SQL.
Więcej informacji na temat loginów SQL podano w części Zmiana
konta logowania SQL Server używanego przez Enterprise
PDM.
Konta użytkowników i Aby podczas instalacji przypisać użytkownikom i grupom prawa
grupowe
dostępu do serwera archiwum, przed rozpoczęciem należy
utworzyć użytkowników i grupy.
Aby w oprogramowaniu Enterprise PDM wykorzystać
użytkowników domeny, należy utworzyć na kontrolerze
domeny grupę domeny i dodać użytkowników domeny, którzy
mogą logować się do SolidWorks Enterprise PDM.
Podczas instalacji należy dodać grupę domeny, używając
dialogu Znajdź użytkownika lub grupę; użytkownicy pojawią
się w narzędziu administracyjnym Enterprise PDM.
Po zakończeniu instalacji można uruchomić narzędzie
konfiguracji serwera archiwum w celu dodania lub
wprowadzenia zmian w uprawnieniach użytkowników lub
grup.
44
Instalowanie SolidWorks Enterprise PDM
Przeprowadzenie instalacji serwera archiwum
Zalogować się lokalnie lub zdalnie jako użytkownik posiadający lokalne uprawnienia
administracyjne do systemu, na którym będzie zainstalowany serwer archiwum.
Rozpocząć instalację zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale Rozpoczęcie instalacji
Enterprise PDM.
Zakończyć instalację, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:
Ekran
Działanie
Typ instalacji
Wybrać Instalację serwera.
Instalacja serwera
Wybrać Serwer archiwum i kliknąć Dalej.
Gotowy do instalacji
programu
Kliknąć Zainstaluj.
Jeżeli pojawi się komunikat, że lokalne
zabezpieczenie dostępu do sieci ustawione jest na
opcję „Tylko goście”, a powinno być zmienione na
„Klasyczne”, kliknąć Tak, aby zaakceptować
zmianę.
Po zakończeniu instalacji pojawi się kreator
konfiguracji serwera archiwum.
Kreator konfiguracji serwera archiwum
Witamy
Kliknąć Dalej.
45
Instalowanie SolidWorks Enterprise PDM
Kreator konfiguracji serwera archiwum
Folder główny
Wykonać jedną z czynności:
Zaakceptować domyślną lokalizację głównego foldera serwera
archiwum.
Zmienić lokalizację poprzez wykonanie jednej z następujących
czynności:
Kliknąć Przeglądaj i przejść do folderu.
Wpisać ścieżkę.
Jeżeli wskazany folder nie istnieje, system wyświetli
monit, czy należy go utworzyć.
Do ścieżki folderu głównego przypisana jest nazwa Archiwa,
która jest używana podczas ustawiania lub dołączania do
przechowalni plików za pośrednictwem kreatora konfiguracji
widoku dla klienta.
Konieczne jest włączenie folderu głównego i jego
podfolderów (tj. archiwów przechowalni plików) do
codziennej procedury tworzenia kopii zapasowych.
Kliknąć Dalej.
Hasło
administratora
Wpisać i potwierdzić hasło dla użytkownika administracyjnego.
Do konta użytkownika administracyjnego przypisane są pełne
uprawnienia dotyczące przechowalni plików. Administrator może
tworzyć użytkowników, konfigurować tok prac, usuwać pliki
itd. Jest to jedyny użytkownik w nowo utworzonej przechowalni
plików.
Hasło można zmienić w dowolnym czasie przy użyciu narzędzia
Konfiguracji serwera archiwum.
Kliknąć Dalej.
Logowanie i
hasło
użytkownika
SQL
Wpisać informacje dotyczące loginu dla użytkownika SQL, który
będzie komunikował się z bazami danych przechowalni plików
na serwerze SQL.
Można użyć administratora systemu serwera SQL sa.
W przypadku zdefiniowania użytkownika SQL z ograniczonymi
uprawnieniami w zakresie serwera SQL, użytkownikowi temu
zostanie przypisany dostęp do każdej nowo utworzonej
przechowalni plików na poziomie db_owner.
Kliknąć Dalej.
46
Instalowanie SolidWorks Enterprise PDM
Kreator konfiguracji serwera archiwum
Bezpieczeństwo Aby określić konta użytkowników Windows, którzy mają dostęp
do tego serwera archiwum, należy wybrać konta na liście Dostępni
użytkownicy i grupy i kliknąć strzałkę wskazującą Dostęp
administracyjny lub Dostęp dołączania.
Dostępni
użytkownicy i
grupy
Domyślnie wymienieni są wszyscy znalezieni
w systemie lokalni użytkownicy i grupy.
Aby dodać konta domeny do listy:
Kliknąć Znajdź użytkownika lub grupę.
W polu dialogowym Znajdź użytkownika lub
grupę wyszukać dodatkowe konta
użytkowników lub grup. Aby dodać grupę
domeny, wpisać na przykład domena\
nazwa_grupy i kliknąć OK.
Dostęp
Zapewnia dostęp upoważniający do tworzenia
administracyjny nowych przechowalni plików, dołączania lub
aktualizacji istniejących przechowalni plików
na tym serwerze archiwum.
Podczas tworzenia przechowalni plików
wprowadzić nazwę użytkownika i hasło konta
dodanego do tej części.
Dostęp
dołączania
Zapewnia dostęp uprawniający do dołączania
do istniejących przechowalni plików
zarządzanych przez ten serwer archiwum.
Podczas tworzenia widoku przechowalni plików
lub łączenia się z przechowalnią plików
wprowadzić nazwę użytkownika i hasło konta
dodanego do tej części.
47
Instalowanie SolidWorks Enterprise PDM
Kreator konfiguracji serwera archiwum
Typ logowania Wybrać jedną z wymienionych metod uwierzytelnienia, która
będzie domyślnie stosowana podczas tworzenia nowych
przechowalni plików zarządzanych przez ten serwer archiwum.
Logowanie
do
Enterprise
PDM
Nazwy i hasła użytkowników Enterprise PDM
przechowywane są na serwerze archiwum. Można
je dodawać lub usuwać, używając do tego celu
narzędzia administracyjnego Enterprise PDM dla
kliencie Enterprise PDM.
Logowanie Synchronizuje logowania do przechowalni plików z
Windows zalogowanymi użytkownikami Windows (Active
Directory). Określanie haseł i nazw odbywa się za
pośrednictwem standardowej funkcji zarządzania
kontami w systemie Windows.
W oknie dialogowym ustawień logowania do
Windows, wybrać konta na liście Dostępni
użytkownicy i grupy i dodać je do listy Dodani
użytkownicy i grupy, klikając przycisk ze strzałką
skierowaną w prawo.
Aby dodać konta domeny do listy:
Kliknąć Znajdź użytkownika lub grupę.
W polu dialogowym Znajdź użytkownika lub grupę
wyszukać dodatkowe konta użytkowników lub
grup. Aby dodać grupę domeny, wpisać na
przykład domena\nazwa_grupy i kliknąć OK.
Logowanie Wyszukuje konta użytkowników na serwerze,
LDAP
korzystając z protokołu LDAP (np. serwery Novell).
Użytkownicy są dostępni podczas ich dodawania do
przechowalni plików za pomocą narzędzia
administracyjnego Enterprise PDM. Hasła i nazwy
użytkowników są określone na serwerze LDAP
zarządzającym tymi kontami.
Aby określić ustawienia połączeń z serwerem przy
użyciu protokołu LDAP, należy:
Nazwa
serwera
Wpisać nazwę lub adres IP serwera LDAP.
Port
Wpisać port używany dla LDAP na serwerze.
Domyślnie jest to port 389.
Konteksty
48
Instalowanie SolidWorks Enterprise PDM
Kreator konfiguracji serwera archiwum
Dodać co najmniej jeden kontekst z
użytkownikami, którzy powinni być wyświetlani w
menedżerze użytkowników Enterprise PDM.
Nazwy kontekstów należy wprowadzić jako nazwy
odróżnialne, na przykład, O-firma, OU=dział,
O=firma lub CN=Użytkownicy, DC=firma,
DC=com.
Kontekst
Wpisać kontekst dla loginu użytkownika
użytkownika używanego przez serwer archiwum do łączenia
się z serwerem LDAP.
Nazwa
Wpisać nazwę użytkownika w wybranym
użytkownika kontekście użytkownika. Użytkownik ten jest
wykorzystywany przez serwer archiwum do
połączenia się z serwerem LDAP.
Hasło
Zakończono
Wpisać hasło dla wybranego użytkownika.
Kliknąć Zakończ.
Otwieranie portów dla komunikacji klient/serwer
Systemy Windows Server, Windows 7 i Windows 8 wyposażone są we wbudowane zapory,
które są domyślnie włączone. Mogą one powodować ograniczenie dostępu sieci do aplikacji
wymagających połączenia za pośrednictwem interfejsu TCP/IP.
Do komunikacji z klientami serwer archiwum używa portu TCP 3030. Aby podczas instalacji
Enterprise PDM połączenia przychodzące były akceptowane, port ten należy całkowicie
otworzyć w zaporze. Jeżeli port nie jest otwarty, serwer archiwum nie będzie dostępny.
Zaleca się również zezwolić na ruch przychodzący przez odpowiednie porty UDP, aby
umożliwić serwerom rozgłaszanie (powiadamianie o sobie) w sieci, na przykład przez
wyświetlanie nazwy w liście rozwijanej w celu umożliwienia użytkownikom połączenia
serwera z klientem.
Aby umożliwić serwerowi SQL komunikację z klientami, należy otworzyć porty TCP 1433
i 1434. Jeżeli został zainstalowany serwer sieci Web Enterprise PDM, należy otworzyć
porty 80 i 443.
Tabela ta zawiera zestawienie portów, które musi być dostępne. Porty zapory należy
otworzyć na nasłuchiwanie/odbieranie.
Komunikacja pochodząca z
Klient
Nasłuchiwanie/odbieranie
Serwer
archiwum
Klient
49
Usługa bazy Serwer SQL Serwer
danych
sieci Web
Instalowanie SolidWorks Enterprise PDM
Komunikacja pochodząca z
Klient
Serwer
archiwum
Usługa bazy Serwer SQL Serwer
danych
sieci Web
3030
3030
3030
3030
Serwer SQL
1433/1434
1433/1434
1433/1434
1433/1434
Serwer sieci
Web
80/443
Nasłuchiwanie/odbieranie
Serwer
archiwum
Usługa bazy
danych
Microsoft wyłącza filtrowanie ruchu wychodzącego domyślnie. Jednakże administratorzy
mogą tworzyć reguły ruchu wychodzącego ograniczające ruch do aplikacji, które zostały
zatwierdzone w sieci firmowej. Jeżeli klient Enterprise PDM lub zreplikowany serwer nie
ma dostępu do serwera SQL lub serwer archiwum, należy upewnić się, że administrator
sieci nie ograniczył dostępu do portów serwera w ustawieniach zapory systemu Windows.
Otwieranie portów w systemach Windows i Windows Server
Zapora systemu Windows jest używana z zabezpieczeniami zaawansowanymi, aby otworzyć
porty potrzebne do komunikacji z klientami.
Należy utworzyć reguły portów otwierające porty TCP i UPD na ruch przychodzący
Enterprise PDM.
Najpierw należy otworzyć porty dla serwera archiwizacji. Następnie należy postępować
zgodnie z tymi samymi instrukcjami, aby otworzyć porty dla serwera SQL i serwera sieci
Web.
Aby otworzyć porty dla serwera archiwizacji, należy:
Otworzyć Panel sterowania.
Na stronie Dostosuj ustawienia komputera, kliknąć System i zabezpieczenia.
W okienku z prawej strony kliknąć Zapora systemu Windows.
W lewym okienku kliknąć Ustawienia zaawansowane.
W panelu po prawej stronie, w części Przeglądaj i wyświetlaj reguły zapory,
kliknąć Reguły ruchu przychodzącego.
W panelu po prawej stronie, w części Reguły ruchu przychodzącego, kliknąć Nowa
reguła.
W Kreatorze nowej reguły ruchu przychodzącego, na ekranie Typ reguły, w panelu
po prawej stronie, wybrać Port i kliknąć Dalej.
W panelu po prawej stronie ekrany Protokół i porty:
a) Wybrać TCP.
b) Wybrać Wybrać i wpisać Określone porty lokalne.
c) Kliknąć Dalej.
50
Instalowanie SolidWorks Enterprise PDM
W panelu po prawej stronie ekranu Akcja, wybrać Zezwalaj na połączenie i kliknąć
Dalej.
W panelu po prawej stronie ekranu Profil, wyczyścić Publiczny i kliknąć Dalej.
Na ekranie Nazwa dla Nazwa wpisać nazwę wyjątku – na przykład, Zezwalaj portowi
TCP 3030 na ruch przychodzący Enterprise PDM i kliknąć Zakończ.
Kreator zostanie zamknięty a reguła dodana do listy reguł ruchu przychodzącego.
Jest ona domyślnie włączona.
Powtórzyć kroki od 6 do 11, aby utworzyć regułę ruchu przychodzącego dla portu
UDP 3030.
W systemie, w którym znajduje się serwer SQL powtórzyć kroki od 6 do 12, aby
utworzyć regułę ruchu przychodzącego dla portów TCP i UDP 1433 i 1434.
W systemie, w którym znajduje się serwer sieci Web powtórzyć kroki od 6 do 12, aby
utworzyć regułę ruchu przychodzącego dla portów TCP i UDP 80 i 443.
Kliknąć Plik > Zakończ, aby zamknąć okno Zapora systemu Windows z
zabezpieczeniami zaawansowanymi.
Zamknąć Panel sterowania.
Dodawanie serwerów archiwum w środowisku WAN
Klienci SolidWorks Enterprise PDM są skonfigurowani tak, aby komunikować się z serwerem
archiwum i SQL za pośrednictwem nazw systemu serwerów. Te nazwy systemu zamieniane
są na adresy IP.
Jeżeli wyszukiwanie nazw nie powiedzie się lub będzie spowolnione, mogą zaistnieć
następujące problemy:
Klienci nie będą w stanie znaleźć serwerów. Jest to powszechny problem w przypadku
używania podsieci lub konfiguracji WAN.
Ogólna wydajność takich funkcji Enterprise PDM, jak logowanie, wyszukiwanie lub
dodawanie plików, jest niska.
Niepomyślna replikacja pomiędzy serwerami.
Sprawdzanie czy nazwa serwera może być rozwiązana
Aby zapewnić optymalną wydajność, należy upewnić się, że konfiguracja serwera DNS
jest ustawiona tak, aby szybko i prawidłowo rozwiązywać nazwy.
Otworzyć wiersz poleceń, klikając Start > Uruchom > CMD.
Wpisać Ping nazwa_serwera.
Jeżeli dostęp do serwera można osiągnąć poprzez nazwę, ukaże się odpowiedź
zawierająca adres IP serwera. Na przykład:
PING SRV-DEV-15 Reply from 192.168.1.71: bytes=32 time<1ms TTL=128
Sprawdzić, czy adres IP jest prawidłowy.
Jeżeli DNS zwróci nieprawidłowy adres IP, odpowiedź nadejdzie od innego systemu
niż serwer.
51
Instalowanie SolidWorks Enterprise PDM
Jeżeli nazwa serwera nie może być rozwiązana, konfiguracja serwera DNS jest
nieprawidłowa. Na przykład:
PING SRV-DEV-15 Ping request could not find host SRV-DEV-15. Please
check the name and try again.
Konfigurowanie plików hostów, aby rozwiązać nazwę serwera
Jeżeli skonfigurowanie serwerów DNS nie jest możliwe lub ich wydajność jest nadal niska,
zaktualizuj plik Hosts klienta, wprowadzając prawidłową nazwę serwera i adres IP. Pozwoli
to upewnić się, że plik Hosts zostanie bezpośrednio zapytany o adres serwera i nie będzie
oczekiwać na rozwiązanie nazwy przez DNS.
Aby skonfigurować plik Hosts w celu rozwiązania nazwy serwera, należy:
Na kliencie Enterprise PDM zlokalizować plik Hosts.
Lokalizacja domyślna to:
C:\Windows\System32\Drivers\Etc\
Otworzyć plik w edytorze tekstu (np. Notatnik).
Dodać nowy wiersz i wprowadzić adres serwera IP, a następnie jego nazwę.
Na przykład:
192.168.1.71 SRV-DEV-15
Powtórzyć krok 3 dla wszystkich dodatkowych serwerów używanych przez Enterprise
PDM.
Zapisać i zamknąć plik Hosts.
Instalowanie SolidWorks Enterprise PDM Web Server
Serwer sieci Web SolidWorks Enterprise PDM zapewnia użytkownikom dostęp na żywo z
dowolnego systemu do jednej lub kilku przechowalni plików za pośrednictwem aplikacji
Windows Internet Explorer poprzez Internet lub intranet.
Instrukcja instalacji i korzystania z serwera i klienta sieci Web podana jest w Przewodniku
serwera sieci Web SolidWorks Enterprise PDM, znajdującym się na płycie DVD z
oprogramowaniem SolidWorks Enterprise PDM w katalogu \Support\Guides\.
Instalowanie klienta SolidWorks Enterprise PDM
Aby system mógł pracować z przechowalnią plików Enterprise PDM, musi mieć
zainstalowanego klienta Enterprise PDM.
Dostępne są następujące typy klienta Enterprise PDM:
52
Instalowanie SolidWorks Enterprise PDM
SolidWorks
Enterprise PDM
Editor
Obsługa wszystkich typów plików, w tym udoskonalone zarządzanie
i podgląd wielu formatów CAD, takich jak SolidWorks, AutoCAD,
Inventor, SolidEdge i Pro/ENGINEER. Do użytku w dowolnym
systemie pracującym z plikami CAD.
W celu pracy z plikami Pro/ENGINEER należy zainstalować
dodatek Pro/ENGINEER CAD po zainstalowaniu klienta Enterprise
PDM. Od wersji SolidWorks Enterprise PDM 2012 połączenie z
programem Pro/ENGINEER wymaga użycia osobnego nośnika
instalacyjnego. Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą
SolidWorks, aby uzyskać więcej informacji.
Zawiera wsparcie dostępu klienta Enterprise PDM Web.
SolidWorks
Enterprise PDM
Contributor
Wspiera pracę ze wszystkimi typami plików, z plikami CAD
włącznie. Jednakże ten typ klienta nie zapewnia obsługi dodatków
CAD.
Zawiera wsparcie dostępu klienta Enterprise PDM Web.
SolidWorks
Enterprise PDM
Viewer
Zapewnia dostęp do plików w przechowalniach; użytkownik nie
może dodawać ani modyfikować (dokonywać wyewidencjonowania,
zaewidencjonowania, aktualizacji wartości) żadnych plików. Ten
typ klienta nie zapewnia obsługi dodatków CAD.
Klientów można zainstalować:
Poprzez użycie kreatora instalacji na płycie DVD z oprogramowaniem SolidWorks
Enterprise PDM. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Instalowanie klientów
przy użyciu kreatora instalacji.
Poprzez utworzenie administracyjnego obrazu rozmieszczenia w celu zainstalowania
kilku stanowisk. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Tworzenie obrazu
administracyjnego klienta Enterprise PDM.
Przed rozpoczęciem instalacji klientów
Znaleźć typ klienta, do korzystania z którego upoważnia posiadana umowa licencyjna.
Jeżeli zainstalowany jest nieprawidłowy typ klienta, menedżer licencji ruchomej w
Enterprise PDM uniemożliwi zalogowanie się do przechowalni plików.
W przypadku instalacji klienta Enterprise PDM Editor można również zainstalować
dodatki CAD.
Dodatki zapewniają dostęp z menu i pasków narzędzi w aplikacji CAD do funkcji
zarządzania wersją, takich jak wyewidencjonowanie, zaewidencjonowanie i uzyskiwanie.
Mają one charakter opcjonalny i nie wpływają na to, z jakich formatów plików może
korzystać Enterprise PDM za pośrednictwem interfejsu Eksploratora Windows lub okien
dialogowych otwierania/ zapisywania plików.
Mają zastosowanie następujące wymagania wstępne związane z produktem:
53
Instalowanie SolidWorks Enterprise PDM
SolidWorks
Plikami SolidWorks można zarządzać bez zainstalowanej aplikacji
SolidWorks. Do podglądu plików zaleca się zainstalowanie przeglądarki
eDrawings. Zazwyczaj przeglądarka eDrawings jest instalowana
automatycznie z klientem.
Autodesk
Inventor
Aby zarządzać plikami w formacie Inventor (dodawanie,
wyewidencjonowanie, zaewidencjonowanie, podgląd itd.), w systemie
klienta musi być zainstalowana albo pełna aplikacja Autodesk Inventor,
albo program Inventor Design Assistant. Do podglądu plików w
formacie Inventor należy zainstalować aplikację Inventor View.
Autodesk
AutoCAD
Do zarządzania plikami DWG/DXF nie jest konieczne zainstalowanie
aplikacji AutoCAD. Do podglądu plików DWG zaleca się zainstalowanie
aplikacji eDrawings lub DWG TrueView, natomiast do podglądu plików
DWF – przeglądarki DWF.
Solid Edge
Enterprise PDM wymaga do zarządzania i podglądu plików Solid Edge
instalacji pełnej aplikacji Solid Edge.
Pro/ENGINEER Enterprise PDM wymaga zainstalowania pełnej aplikacji Pro/ENGINEER
do zarządzania plikami Pro/ENGINEER i wyświetlania ich podglądu.
Od wersji SolidWorks Enterprise PDM 2012 połączenie z programem
Pro/ENGINEER wymaga oddzielnej instalacji po zainstalowaniu
klienta SolidWorks. Oprogramowanie można uzyskać od lokalnego
sprzedawcy SolidWorks.
Aby uzyskać więcej informacji, należy zalogować się do Customer Portal i przejrzeć
Konwledge Base, rozwiązanie S-029120.
Wymogi te dotyczą instalacji wykonywanych z nośników SolidWorks Enterprise PDM lub
z obrazu administracyjnego.
54
Instalowanie SolidWorks Enterprise PDM
Instalowanie klientów przy użyciu kreatora instalacji
Zalogować się do komputera klienta jako użytkownik posiadający lokalne uprawnienia
administracyjne.
Rozpocząć instalację zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale Rozpoczęcie instalacji
Enterprise PDM.
Zakończyć instalację, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:
Ekran
Działanie
Typ instalacji
Aby zainstalować klienta bez Eksploratora
elementów, należy wybrać Instalacja klienta i
kliknąć Dalej.
Aby uwzględnić Eksploratora elementów w
instalacji:
Wybrać Niestandardowa.
Na ekranie Instalacja niestandardowa, w części
Klient kliknąć Eksplorator elementów i
wybrać Ta funkcja zostanie zainstalowana
na lokalnym dysku twardym.
Kliknąć Dalej.
Wybrać typ produktu
W oparciu o licencję wybrać typ klienta do
instalacji:
SolidWorks Enterprise PDM Editor
SolidWorks Enterprise PDM Contributor
SolidWorks Enterprise PDM Viewer
Kliknąć Dalej.
Wybrać dodatki
Jeżeli typem produktu jest SolidWorks
Enterprise PDM Editor, opcjonalnie można
wybrać do zainstalowania dodatki
oprogramowania CAD.
Kliknąć Dalej.
Gotowy do instalacji programu
Kliknąć Zainstaluj.
Kreator instalacji InstallShield
zakończony
Kliknąć Zakończ.
55
Instalowanie SolidWorks Enterprise PDM
Włączanie logowania do rozwiązywania problemów
związanych z instalacją
Rejestr instalacji jest przydatny podczas rozwiązywania problemów związanych z nieudaną
instalacją.
Otworzyć wiersz poleceń.
Zmienić katalog na odpowiedni folder ustawień na płycie DVD z oprogramowaniem
SolidWorks Enterprise PDM:
Dla systemów 32-bitowych: Ustawienia
Dla systemów 64-bitowych: Setup64
Wpisać odpowiednie polecenie, aby rozpocząć rejestrowaną instalację:
Dla systemów 32-bitowych:
MSIEXEC /i EnterprisePDM.msi /L*v C:\LOGFILE.TXT
Dla systemów 64-bitowych:
MSIEXEC /i EnterprisePDM64.msi /L*v C:\LOGFILE.TXT
Nastąpi utworzenie rejestru instalacji zawierającego informacje dotyczące instalacji.
Tworzenie obrazu administracyjnego klienta Enterprise
PDM
Administracyjny obraz instalacji pozwala kontrolować instalację i aktualizację klienta na
kilku komputerach klienta.
Należy utworzyć i rozmieścić osobne obrazy, w zależności od typu licencji klienta lub
systemu operacyjnego (64-bitowego lub 32-bitowego).
Kreator instalacji tworzy pakiet instalacyjny (EnterprisePDM.msi i wymagane pliki), który
należy rozmieścić, używając do tego celu Microsoft Active Directory lub innej metody
dystrybucji.
W celu ułatwienia sobie procesu dezinstalacji podczas aktualizacji należy zachować
kopię obrazu administracyjnego, który zawiera wszystkie wybrane opcje.
Aby utworzyć obraz administracyjny:
W menu Windows Start kliknąć Uruchom.
Na płycie DVD z oprogramowaniem SolidWorks Enterprise PDM wyszukać lub wpisać
lokalizację pliku setup.exe i dodać przełącznik nadrzędny /a.
Na przykład:
System operacyjny Polecenie
32-bitowy
E:\Setup\setup.exe /a
56
Instalowanie SolidWorks Enterprise PDM
System operacyjny Polecenie
64-bitowy
E:\Setup64\setup.exe /a
Kliknąć OK.
Utworzyć obraz administracyjny używając tych instrukcji:
Ekran
Działanie
Wybrać język instalacji
Wybrać język dla kreatora konfiguracji i kliknąć
OK.
Witamy
Kliknąć Dalej.
Umowa licencyjna
Przeczytać i zaakceptować umowę licencyjną, a
następnie kliknąć Dalej.
Wybrać domyślny język
Wybrać język dla klientów i kliknąć Dalej.
Obsługa elementu
Wybrać typ produktu
Aby dać klientom instalującym z obrazu
administracyjnego, dostęp do Eksploratora
elementów, należy wybrać Eksplorator
elementów i kliknąć Dalej.
Aby uniemożliwić dostęp do Eksploratora
elementów, należy kliknąć Dalej.
W oparciu o licencję wybrać typ klienta, dla
którego zostanie utworzony obraz
administracyjny:
Enterprise PDM Editor
Enterprise PDM Contributor
Enterprise PDM Viewer
Kliknąć Dalej.
Wybrać dodatki
(Opcjonalnie) Jeżeli typem produktu jest
Enterprise PDM Editor, wybrać dodatki
programu CAD do zainstalowania.
Kliknąć Dalej.
57
Instalowanie SolidWorks Enterprise PDM
Ekran
Działanie
Lokalizacja sieciowa
Wpisać lokalizację, w której utworzony ma zastać
obraz administracyjny klienta Enterprise PDM.
Jeżeli planowana jest dystrybucja tego obrazu,
należy umieścić go w zasobach sieciowych,
które są dostępne dla wszystkich systemów
klienta.
Gotowy do instalacji programu
Kliknąć Zainstaluj.
Kreator instalacji InstallShield
zakończony
Kliknąć Zakończ.
Rozmieszczanie klientów za pomocą Windows Active
Directory
Używając funkcji Zasady grupy w Windows Active Directory można centralnie rozmieścić,
zainstalować i zarządzać klientami Enterprise PDM w całej organizacji.
Można również wykonać rutynowe zadania konserwacyjne, takie jak aktualizacja,
wprowadzanie poprawek i usuwanie klientów z centralnej lokalizacji, bez konieczności
wykonywania tych czynności indywidualnie dla każdej stacji roboczej.
Jeśli klienci są dystrybuowani przy użyciu obrazu administracyjnego, należy na wszystkich
klientach zainstalować Microsoft XML Core Services (MSXML) 6.0 i .Net Framework 4.0.
Aby uzyskać informacje na temat rozmieszczania MSXML i .Net Framework, patrz:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee390831.aspx.
Nie ma już konieczności instalowania komponentów SQL_DMO na klientach.
Przy użyciu tej metody można rozmieścić tylko klienta Enterprise PDM. Serwer archiwum
i serwer bazy danych należy zainstalować, stosując standardowe metody.
Zagadnienia dotyczące rozmieszczania Active Directory:
Ponieważ program Enterprise PDM jest instalowany na poziomie komputera przed
zalogowaniem się pierwszego użytkownika, pakiet rozmieszczenia powinien być dostępny
(tj. współdzielony przy zapewnieniu odpowiednich uprawnień dostępu) dla wszystkich
systemów wyznaczonych do rozmieszczenia.
Aby rozmieścić program Enterprise PDM w systemach operacyjnych używających języka
innego niż angielski, należy aktywować opcję Ignoruj język przy rozmieszczaniu
tej aplikacji w zaawansowanych ustawieniach pakietu rozmieszczenia.
Po rozmieszczeniu można dodać do klientów widoki przechowalni plików:
Używając zasad
58
Instalowanie SolidWorks Enterprise PDM
Szczegółowe informacje zawiera temat Dystrybucja widoku przechowalni plików
Enterprise PDM przy użyciu Microsoft Windows Active Directory.
Używając instalacji skryptu widoku
Szczegółowe informacje zawiera temat Tworzenie konfiguracji widoku
przechowalni plików za pomocą skryptu.
Aby rozmieścić obraz administracyjny klienta, używając Windows Server 2008
Active Directory, należy:
Utworzyć obraz administracyjny (EnterprisePDM.msi) w miejscu sieci, które jest
dostępne poprzez ścieżkę UNC dla wszystkich systemów, w których będzie
rozmieszczony program Enterprise PDM.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Tworzenie obrazu administracyjnego
klienta Enterprise PDM.
Otworzyć Panel sterowania i kliknąć System i zabezpieczenia > Narzędzia
administracyjne > Użytkownicy i komputery Active Directory.
Utworzyć grupę bezpieczeństwa lub wykorzystać istniejącą grupę bezpieczeństwa.
Aby utworzyć grupę bezpieczeństwa:
a) W oknie dialogowym Użytkownicy i komputery Active Directory kliknąć prawym
przyciskiem myszy Użytkownicy i wybrać Nowa > Grupa.
b) W oknie dialogowym W oknie dialogowym wpisać nazwę Nowy obiekt – Grupa.
c) W polu Typ grupy wybrać Bezpieczeństwo i kliknąć OK.
Dodać komputery, na których powinien zostać rozmieszczony Enterprise PDM.
Aby dodać komputery domeny do grupy bezpieczeństwa:
a) Kliknąć prawym przyciskiem grupę bezpieczeństwa i wybrać Właściwości.
b) Na zakładce Członkowie, kliknąć Dodaj i dodać komputery.
Zamknąć okno dialogowe Użytkownicy i komputery Active Directory.
W Panelu sterowania kliknąć System i zabezpieczenia > Narzędzia
administracyjne > Zarządzanie zasadami grupy.
W konsoli Zarządzanie zasadami grupy utworzyć nowe zasady grupy dla grupy
bezpieczeństwa utworzonej w krokach 3 i 4.
Rozwinąć Obiekty zasad grupy w domenie zawierającej nowe zasady grupy i wybrać
zasady grupy.
W prawym panelu, na karcie Ustawienia kliknąć prawym przyciskiem myszy
Konfiguracja komputera i kliknąć Edytuj.
W Edytorze zarządzania zasadami grupy przejść do Konfiguracja komputera >
Zasady > Ustawienia oprogramowania > Instalacja oprogramowania.
Kliknąć prawym przyciskiem i wybrać Nowy > Pakiet.
Przejść do pliku EnterprisePDM.msi w lokalizacji, gdzie został utworzony obraz
administracyjny klienta Enterprise PDM.
Aby użyć w prawidłowy sposób ścieżki UNC, do lokalizacji tej należy dojść poprzez
Moje miejsca sieciowe. Nie używać zmapowanego dysku.
Kliknąć Otwórz.
59
Instalowanie SolidWorks Enterprise PDM
W oknie dialogowym Rozmieszczenie oprogramowania wybrać Przypisane i kliknąć
OK.
Zamknąć Edytor zarządzania zasadami grupy i konsolę Zarządzanie zasadami grupy.
Obraz klienta jest gotów do rozmieszczenia i zostanie zainstalowany na komputerach
grupy bezpieczeństwa przy następnym uruchomieniu systemu.
Włączanie rejestru rozmieszczania Enterprise PDM
Aby określić i rozwiązać problemy związane z instalacją, które występują podczas
rozmieszczania obrazu administracyjnego klienta Enterprise PDM przy użyciu Windows
Active Directory, należy włączyć rejestr procedury instalacji. Jest to możliwe poprzez
zasady grupy.
Na serwerze Active Directory zlokalizować jednostkę organizacyjną (OU), do której
przypisany jest pakiet rozmieszczenia.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy jednostkę organizacyjną (OU) i wybrać
Właściwości.
W oknie dialogowym Właściwości, na karcie Zasady grupy, kliknąć Nowy, aby dodać
nowy obiekt zasad grupy. Nadać nazwę zasadom (np. Rejestr) i kliknąć OK.
Wybrać nowe zasady (lub istniejące zasady rozmieszczania) i kliknąć Edytuj.
W Edytorze obiektu zasad grupy rozwinąć część Konfiguracja komputera >
Szablony administracyjne > Komponenty Windows > Windows Installer.
W okienku z prawej strony kliknąć dwukrotnie ustawienie Rejestr.
W oknie dialogowym obiektu zasad Właściwości:
a) Włącz zasady.
b) W polu tekstowym Rejestr wpisać pełne argumenty rejestru:
iwearucmpvo
c) Kliknąć OK.
Jeżeli został utworzony nowy obiekt zasad grupy, na zakładce Zasady grupy upewnić
się, że na początku listy zostały umieszczone nowe zasady.
Podczas rozmieszczania Enterprise PDM, w folderze Temp katalogu systemowego Windows
zostanie utworzony rejestr instalacji .msi.
Wykonywanie dyskretnej instalacji Enterprise PDM
Instalację klienta można wykonać z obrazu administracyjnego (np. można uruchomić
instalację z pliku wsadowego .bat).
Aby wykonać dyskretną instalację:
60
Instalowanie SolidWorks Enterprise PDM
Utworzyć obraz administracyjny dla instalowanego typu klienta w celu utworzenia
pakietu instalacyjnego EnterprisePDM.msi, który będzie używany w następujących
poleceniach.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Tworzenie obrazu administracyjnego
klienta Enterprise PDM.
Aby wykonać instalację dyskretną, należy zaktualizować skrypt instalacji za pomocą
jednego z następujących poleceń:
Instalacja dyskretna ze wskazaniem postępu
Msiexec /i EnterprisePDM.msi /qb
Instalacja dyskretna bez wskazania postępu
Msiexec /i EnterprisePDM.msi /qn
Instalacja dyskretna ze wskazaniem postępu i automatycznym ponownym
uruchomieniem komputera (jeśli wymagane)
Msiexec /i EnterprisePDM.msi /qbInstalacja dyskretna bez monitu o ponowne uruchomienie
Msiexec /i EnterprisePDM.msi /qb REBOOTYESNO=NO REBOOT=REALLYSUPPRESS
Jeżeli za pomocą tej opcji zostanie zaktualizowana poprzednia instalacja, po
zakończeniu instalacji należy ponownie uruchomić komputer, aby załadować
ponownie wszelkie zastąpione pliki, które znajdują się w użyciu.
Instalacja dyskretna ze wskazaniem postępu i bez automatycznej instalacji
eDrawings
Msiexec /i EnterprisePDM.msi /qb REMOVE=eDrawings
W przypadku pominięcia przełącznika REMOVE=eDrawings instalacja z obrazu
administracyjnego automatycznie uwzględni instalację przeglądarki eDrawings.
Przełączniki instalacji dyskretnej
Przełącznik
Opis
/qn
Bez interfejsu użytkownika
/qb
Podstawowy interfejs użytkownika
/qr
Zredukowany interfejs użytkownika z modalnym oknem
dialogowym wyświetlanym po zakończeniu instalacji
/qf
Pełny interfejs użytkownika z modalnym oknem dialogowym
wyświetlanym po zakończeniu instalacji
61
Instalowanie SolidWorks Enterprise PDM
Przełącznik
Opis
/qn+
Bez interfejsu użytkownika z wyjątkiem modalnego okna
dialogowego wyświetlanego po zakończeniu instalacji
/qb+
Podstawowy interfejs użytkownika z modalnym oknem
dialogowym wyświetlanym po zakończeniu instalacji
/qb-
Podstawowy interfejs użytkownika bez modalnego okna
dialogowego
REMOVE=[ciąg znaków] Wyklucza funkcję z procesu instalacji
62
5
Tworzenie i dystrybucja widoków
przechowalni plików
Przechowalnie plików Enterprise PDM służą do przechowywania plików i informacji, którymi
zarządza Enterprise PDM.
Aby dodać plik do przechowalni plików, należy umieścić go w lokalnym widoku przechowalni
plików, który jest folderem roboczym. Wykonywane są w nim wszystkie pośrednie modyfikacje
plików.
Widok przechowalni plików jest bezpośrednio podłączony do:
Serwera archiwum, który przechowuje fizyczne pliki w archiwum przechowalni plików
Bazy danych przechowalni plików, w której przechowywane są informacje dotyczące plików
i operacji wykonywanych w przechowalni plików
Dostęp do plików i informacji przechowywanych w przechowalni plików jest możliwy tylko z
systemu, na którym zainstalowany jest klient Enterprise PDM, po zalogowaniu się jako
użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia dostępu.
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
Tworzenie przechowalni
Stosowanie licencji
Tworzenie widoku przechowalni plików przy użyciu kreatora konfiguracji widoku
Dystrybucja widoku przechowalni plików Enterprise PDM przy użyciu Microsoft
Windows Active Directory
Dystrybucja widoków przechowalni plików w środowisku WAN
Tworzenie przechowalni
W celu utworzenia przechowalni na serwerze archiwum należy użyć narzędzia
administracyjnego Enterprise PDM.
Wymagania wstępne
Przed utworzeniem przechowalni, należy:
Sprawdzić, czy wszystkie komponenty Enterprise PDM zostały zainstalowane. W
Przewodniku instalacji SolidWorks Enterprise PDM przeczytać informacje na temat
instalowania serwera archiwum, serwera bazy danych oraz klienta Enterprise.
Upewnić się, że serwer archiwum jest dostępny.
Jeżeli serwer archiwum, którego ma być używany znajduje się w innym systemie,
konieczne może być jego dodanie. Patrz Dodawanie serwera archiwum.
63
Tworzenie i dystrybucja widoków przechowalni plików
Serwer archiwizacji może nie być dostępny jeśli zapora w systemie archiwum blokuje
port TCP 3030. W Przewodniku instalacji SolidWorks Enterprise PDM należy przeczytać
informacje na temat uruchamiania serwera archiwum na komputerach z systemem
Windows Vista.
Jeśli program SQL Server jest na innym systemie niż serwer archiwum, należy się
upewnić że jest on dostępny. Może nie być dostępny jeśli zapora blokuje port 1433.
Sprawdzić, czy uprawnienia dostępu są wystarczające.
Twoje konto użytkownika Windows musi mieć dostęp administracyjny do serwera
archiwum. W przypadku utworzenia przechowalni w tym samym systemie co serwer
archiwum, lokalny administrator ma dostęp domyślnie.
W Przewodniku instalacji SolidWorks Enterprise PDM należy przeczytać informacje na
temat instalowania serwera archiwum.
Uzyskanie informacji o programie SQL Server.
Należy też znać:
Nazwę serwera SQL.
Informacje logowania dla użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami administratora
systemu do utworzenia przechowalni.
W Przewodniku instalacji SolidWorks Enterprise PDM należy przeczytać informacje na
temat instalowania i konfigurowania programu SQL Server 2005.
Dodawanie serwera archiwum
Aby utworzyć przechowalnię, należy mieć możliwość łączenia się z serwerem archiwum.
Jeżeli serwer archiwum jest zainstalowany, ale nie jest widoczny w narzędziu
administracyjnym, można go dodać.
Uruchamia narzędzie Administracji poprzez wykonanie jednej z następujących
czynności:
W systemach Windows 7 i Windows Server starszych od Windows Server 2012
należy z menu Start wybrać Wszystkie programy > SolidWorks Enterprise
PDM > Administracja.
W systemach Windows 8 i Windows Server 2012 lub nowszych, na ekranie
Aplikacje w części SolidWorks Enterprise PDM kliknąć Administracja.
Kliknąć Plik > Dodaj serwer.
W oknie dialogowym Dodaj serwer wybrać lub wpisać Nazwę serwera, który ma
zostać dodany.
Należy użyć nazwy serwera, a nie adresu IP, chyba że środowisko jest skonfigurowane
tylko do komunikacji, jak to opisano w Przewodniku instalacji.
Podczas dodawania serwera archiwizacji do sieci rozległej (WAN), serwer DNS może
nie wyszukać adresu IP nazwy hosta serwera. Aby obejść ten problem, należy
sprawdzić czy klient może pomyślnie wykonać polecenia ping do serwera po jego
nazwie. Jeśli polecenie ping nie działa, należy zaktualizować lokalny plik HOSTS.
Artykuł 172218 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base opisuje te problemy bardziej
szczegółowo:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;172218.
Kliknąć OK.
64
Tworzenie i dystrybucja widoków przechowalni plików
Logowanie do serwera archiwum
Przed utworzeniem nowej przechowalni, konieczne może okazać sie zalogowanie się. Jeśli
konto ma uprawnienia do tworzenia na serwerze archiwum, logowanie nie jest wymagane.
Aby zalogować się do serwera archiwum, należy:
W oknie dialogowym Logowanie, należy wprowadzić nazwę i hasło użytkownika
systemu Windows posiadającego dostęp do przechowalni na serwerze archiwum.
Aby dodać serwer archiwum i wyświetlić jego przechowalnie, należy zalogować się
jako użytkownik, który jest członkiem listy dostępu dołączania w narzędziu
konfiguracji serwera archiwum.
W celu wykonywania zadań administracyjnych, np. tworzenia, uaktualniania lub
usuwania przechowalni, należy zalogować się jako użytkownik z uprawnieniami
administracyjnymi.
Jeżeli okno dialogowe Logowanie zawiera listę domen, należy wykonać jedną z
następujących czynności:
W przypadku korzystania z lokalnego konta użytkownika na serwerze archiwum,
wybrać nazwę systemu, po której występuje (konto lokalne).
W przypadku używania konta domeny, wybrać lub wpisać prawidłową domenę.
Kliknąć Zaloguj.
Tworzenie przechowalni
Aby utworzyć przechowalnię, należy:
Zalogować się do systemu, w którym zainstalowany jest klient Enterprise PDM.
Uruchamia narzędzie Administracji poprzez wykonanie jednej z następujących
czynności:
W systemach Windows 7 i Windows Server starszych od Windows Server 2012
należy z menu Start wybrać Wszystkie programy > SolidWorks Enterprise
PDM > Administracja.
W systemach Windows 8 i Windows Server 2012 lub nowszych, na ekranie
Aplikacje w części SolidWorks Enterprise PDM kliknąć Administracja.
Jeżeli serwera archiwum, z którym chcesz pracować nie ma na liście, należy dodać
go zgodnie z opisem w Dodawanie serwera archiwum.
W panelu po lewej stronie kliknąć prawym przyciskiem myszy serwer archiwum, w
którym należy utworzyć przechowalnię, a następnie wybrać Utwórz nową
przechowalnię.
Jeżeli pojawi się monit o zalogowanie, zobacz Logowanie do serwera archiwum.
W kreatorze instalacji przechowalni:
Ekran
Akcja
Witamy
Kliknąć Dalej.
65
Tworzenie i dystrybucja widoków przechowalni plików
Ekran
Akcja
Wybierz nazwę
przechowalni
Wprowadzić nazwę i opis dla nowej przechowalni plików.
Nazwa ta pojawi się na wszystkich dołączonych systemach
klienckich i nie może być później zmieniona.
Wybierz katalog
W części Folder główny przechowalni wybrać folder główny,
główny przechowalni w którym mają być przechowywane archiwa przechowalni.
Domyślny folder główny to Archiwa.
Wybierz bazę danych Baza danych przechowalni zawiera informacje dotyczące plików
i operacji wykonywanych w przechowalni.
Wybrać lub wprowadzić serwer SQL będący hostem bazy
danych przechowalni w części Wybierz serwer bazy danych.
Wpisać Nazwę bazy danych.
Jeżeli pojawi się okno dialogowe logowania SQL, zapisane
dane logowania SQL mają niewystarczające uprawnienia lub
nie są użytkownikiem na serwerze SQL. Określić użytkownika
SQL, np. sa posiadającego odpowiednie uprawnienia
administratora systemu. Ten login jest ustawiany na
specyficzne dla przechowalni ustawienia logowania SQL dla
nowej przechowalni.
Wybierz ustawienia
regionalne
Język
Wybrać język używany w przechowalni.
Format
daty
Wybrać format używany do reprezentacji daty
w przechowalni. Ustawienie to można zmienić
później, klikając prawym przyciskiem myszy
w przechowalni i wybierając Właściwości.
Tworzenie
Wykonać jedną z czynności:
użytkownika 'admin'
Wybrać Użyj domyślnego hasła 'admin' dla tego
serwera archiwum
Hasło użytkownika Admin zdefiniowane w trakcie instalacji
serwera archiwum jest używana dla użytkownika admin
przechowalni.
Wyczyścić tę opcję, aby wprowadzić i potwierdzić hasło.
Ten login jest ustawiany na specyficzne dla przechowalni
ustawienia logowania administratora dla nowej
przechowalni.
66
Tworzenie i dystrybucja widoków przechowalni plików
Ekran
Akcja
Konfiguruj
przechowalnię
Wykonać jedną z czynności:
Użyć konfiguracji w oparciu o plik eksportu
administracyjnego (*.cex)
Przejść do pliku .cex zawierającego ustawienia do użycia
dla przechowalni, na przykład ustawienia przechowalni
wyeksportowane z innej przechowalni.
Użyć standardowej konfiguracji
Wybrać jedną z opcji:
Pusty
Tworzy folder danych bez plików, co ułatwia
importowanie lub tworzenie takich obiektów,
jak karty danych, toki prac itp.
Domyślna Instaluje zestaw danych z poprzednio
zainstalowanych wersji Enterprise PDM.
Szybki
start
Instaluje prosty zestaw danych z uprzednio
zdefiniowanymi grupami i uprawnieniami, co
pozwala firmom instalującym Enterprise PDM
pierwszy raz na szybkie rozpoczęcie
korzystania z oprogramowania w środowisku
produkcyjnym.
67
Tworzenie i dystrybucja widoków przechowalni plików
Ekran
Akcja
Wybierz szczegóły
konfiguracji
68
Tworzenie i dystrybucja widoków przechowalni plików
Ekran
Akcja
Opcje wybrane na ekranie Konfiguruj przechowalnię określają
elementy wyświetlane na tym ekranie.
Jeśli wybrano używanie konfiguracji w oparciu o plik
eksportu administracyjnego, ten ekran nie jest wyświetlany.
Jeśli wybrano opcję Domyślnie, dostępne są następujące
opcje. Kliknij nazwę opcji, aby wyświetlić opis.
Dodatki
Dispatch
Dodatek SWTaskAddIn zostanie dodany
do przechowalni po wybraniu
Konwertuj i Drukuj w części
Wykonanie zadania.
Listy
materiałów
Karty
Standardowa Lista materiałów
Lista materiałów konstrukcji spawanej
Lista elementów ciętych konstrukcji
spawanej
Karty danych plików i folderów
Adobe Acrobat
AutoCAD
Autodesk Inventor
Obrazy map bitowych
CAL
Domyslna karta folderu
Microsoft Office
MP3
Pro/ENGINEER
Wymaga oddzielnej instalacji
programu Pro/ENGINEER Connector.
SolidEdge
SolidWorks
Pliki tekstowe
XML
Elementy
Obsługa elementów
Obsługa elementów zawiera karty
wyszukiwania elementów.
69
Tworzenie i dystrybucja widoków przechowalni plików
Ekran
Akcja
Obsługa
Wyświetlane podczas wyszukiwania w
wyszukiwania przechowalni
Pełne wyszukiwanie w pliku
Wyszukiwanie użytkowników
Wykonanie
zadania
(dodatki
serwera)
Zadania dostępne w dodatku
SWTaskAddIn .dll
Konwertuj
Drukuj
Po wybraniu Pusty żadne opcje danych nie są zainstalowane
w przechowalni, aby ułatwić zaimportowanie dostosowanych
plików .cex utworzonych przez użytkownika.
Po wybraniu Szybki start SolidWorks są instalowane
następujące opcje przeznaczone dla podstawowej
implementacji SolidWorks:
Listy
materiałów
Standardowa Lista materiałów
Lista materiałów konstrukcji spawanej
Lista elementów ciętych konstrukcji
spawanej
Karty
Domyslna karta folderu
SolidWorks
Pojedyncza karta używana dla
wszystkich plików SolidWorks.
Obsługa
Wyświetlane podczas wyszukiwania w
wyszukiwania przechowalni
Pełne wyszukiwanie w pliku
Wyszukiwanie w Szybki start
Przejrzyj informacje
Przejrzeć parametry przechowalni, a następnie kliknąć
Zakończ.
Wykonano
Kliknąć Zamknij.
70
Tworzenie i dystrybucja widoków przechowalni plików
Stosowanie licencji
SolidWorks Enterprise PDM używa ruchomych licencji klienta. Kiedy użytkownik zaloguje
się do przechowalni, licencja jest pobierana z puli licencji, które są włączone przez
zarejestrowany plik licencji. Gdy użytkownik wyloguje się lub zamknie Enterprise PDM,
licencja jest zwracana do puli i może być używana w innych systemach klientów.
Dostępne są następujące licencje:
SolidWorks Enterprise PDM Editor & Web
Zawiera następujące typy licencji:
Editor: Wspiera pracę z plikami wszystkich typów oraz zarządzanie i przeglądanie
formatów CAD, takich jak SolidWorks. Dodatki CAD zapewniają użytkownikom dostęp
do Enterprise PDM z aplikacji CAD.
Web: Zdalni użytkownicy mogą użyć klienta sieci Web w celu przeszukiwania
przechowalni oraz używania podstawowych funkcji umożliwiających pracę zdalną.
SolidWorks Enterprise PDM Contributor & Web
Zawiera następujące typy licencji:
Contributor: Użytkownicy w sieci lokalnej (LAN), sieci rozległej (WAN lub wirtualna sieć
prywatna (VPN)) mogą używać tych samych funkcji, jak w przypadku licencji Editor,
ale dodatki CAD nie są włączone.
Web: Zdalni użytkownicy mogą użyć klienta sieci Web w celu przeszukiwania
przechowalni oraz używania podstawowych funkcji umożliwiających pracę zdalną.
SolidWorks Enterprise PDM Viewer
Umożliwia dostęp tylko do odczytu do przechowalni. Użytkownicy nie mogą dodawać
ani modyfikować (dokonywać wyewidencjonowania, zaewidencjonowania, aktualizacji
wartości) plików ani używać dodatków CAD.
SolidWorks Enterprise PDM Processor License
Umożliwia uruchomienie dowolnych typów klientów, do liczby określonej w licencji.
Uzyskiwanie pliku licencji
Można użyć SolidWorks Customer Portal, aby uzyskać plik licencji dla SolidWorks Enterprise
PDM.
Alternatywnie plik licencji można uzyskać, kontaktując się ze sprzedawcą lub Centrum
obsługi klienta SolidWorks.
Plik licencji jest plikiem .txt o jednej z następujących nazw:
SNL_FLEXID=6-A6308DC9.txt
Gdy plik licencji jest generowany ręcznie w Centrum obsługi klienta.
snl_license_email.txt
Gdy plik licencji jest generowanie przez SolidWorks Customer Portal.
Aby uzyskać plik licencji przy użyciu SolidWorks Customer Portal, należy:
W oknie przeglądarki wprowadzić adres URL http://www.solidworks.com.
W górnej części ekranu kliknąć Logowanie.
71
Tworzenie i dystrybucja widoków przechowalni plików
Na ekranie Logowanie kliknąć SolidWorks Customer Portal.
Na stronie SolidWorks Customer Portal wypełnić pola Email Address (Adres e-mail)
oraz Password (Hasło), a następnie kliknąć sign in (Zarejestruj).
Na ekranie Self-Service (Serwis samoobsługowy), w części My Support (Moje
wsparcie) kliknąć Register My Products (Zarejestruj moje produkty).
Na stronie SolidWorks eRegistration (Rejestracja elektroniczna SolidWorks) wpisać
Serial Number (Numer seryjny) i kliknąć Dalej.
Kliknij opcję My Products (Moje produkty), a następnie kliknąć Get License (Pobierz
licencję).
Plik licencji zostanie wysłany pocztą elektroniczną na adres e-mail powiązany z kontem
SolidWorks Enterprise PDM.
Po otrzymanie wiadomości e-mail należy skopiować plik licencji (plik tekstowy) na
dysk twardy.
Dodawanie i modyfikowanie licencji
Aby zalogować się do przechowalni z klienta Enterprise PDM, musi być dostępna licencja
odpowiadająca aktualnie zainstalowanemu typowi i wersji. Aby dodać lub zmodyfikować
licencje, należy użyć okna dialogowego Ustaw licencję dostępnego w narzędziu
Administracja.
Licencje Enterprise PDM są przechowywane na serwerze bazy danych SQL, na którym
znajdują się bazy danych przechowalni plików.
Po utworzeniu pierwszej przechowalni Enterprise PDM lub uaktualnieniu do nowej wersji
Enterprise PDM należy dodać nowy plik licencji. Wystarczy zastosować plik licencji raz,
w jednej z dostępnych przechowalni na serwerze. Licencje zawarte w pliku są ważne we
wszystkich przechowalniach Enterprise PDM na serwerze.
Aby dodać lub zmodyfikować licencje, należy:
Otworzyć narzędzie Administracja, wykonując jedną z następujących czynności:
W systemach Windows 7 i Windows Server starszych od Windows Server 2012
kliknąć Start > Wszystkie programy > SolidWorks Enterprise PDM >
Administracja.
W systemach Windows 8 i Windows Server 2012 lub nowszych, na ekranie
Aplikacje w części SolidWorks Enterprise PDM kliknąć Administracja
Kliknąć prawym przyciskiem myszy węzeł Licencja i wybrać Otwórz.
W oknie dialogowym Ustaw licencję, w części Plik licencji wykonać jedną z
następujących czynności:
Wprowadzić ścieżkę do pliku licencji.
Kliknąć
i przejść do pliku licencji.
Kliknąć OK.
Licencje zawarte w pliku licencji zostaną zainstalowane.
Ponownie otworzyć okno dialogowe Ustaw licencję, aby wyświetlić licencje.
72
Tworzenie i dystrybucja widoków przechowalni plików
Tworzenie widoku przechowalni plików przy użyciu kreatora
konfiguracji widoku
Użytkownicy zarządzający plikami muszą połączyć się z przechowalnią plików poprzez
lokalny widok przechowalni (folder roboczy), utworzony na każdym z klientów.
Aby skonfigurować widok przechowalni plików, konieczne jest zainstalowanie klienta
Enterprise PDM.
Można również utworzyć widok lokalny przechowalni plików przy użyciu narzędzia
Administracji Enterprise PDM. Patrz część dotycząca tworzenia lokalnych widoków
przechowalni plików w Przewodniku administracji SolidWorks Enterprise PDM.
Aby utworzyć widok przechowalni plików przy użyciu kreatora Konfiguracji
widoku, należy:
Uruchom Konfigurację widoku, wykonując jedną z następujących czynności:
W systemach Windows 7 i Windows Server starszych od Windows Server 2012
kliknąć Start > Wszystkie programy > SolidWorks Enterprise PDM >
Konfiguracja widoku.
W systemach Windows 8 i Windows Server 2012 lub nowszych, na ekranie
Aplikacje w części SolidWorks Enterprise PDM kliknąć Konfiguracja widoku.
Zgodnie z niżej zamieszczoną procedurą utworzyć widok przechowalni plików:
Ekran
Działanie
Witamy
Kliknąć Dalej.
Wybierz serwery
archiwum
Dostępne w sieci serwery archiwum znajdują się na liście.
Jeżeli serwer archiwum, z którym ma nastąpić połączenie,
znajduje się na liście, należy go wybrać.
Jeżeli pożądany serwer archiwum nie znajduje się na liście:
Kliknąć Dodaj.
W oknie dialogowym Dodaj serwer ręcznie wpisać nazwę
systemu i kliknąć OK.
Jeżeli do konta nie są przypisane wystarczające uprawnienia
dostępu, pojawi się okno dialogowe loginu. Zalogować się,
używając konta użytkownika z dostępem dołączania do
przechowalni plików na serwerze archiwum.
Wybrać nowy serwer archiwum.
Aby podłączyć się do innych serwerów archiwum z
przechowalniami plików, należy je wybrać.
Kliknąć Dalej.
73
Tworzenie i dystrybucja widoków przechowalni plików
Ekran
Działanie
Wybierz
przechowalnie
Wymienione są wszystkie przechowalnie plików na wybranych
serwerach archiwum.
Wybrać przechowalnie, dla których ma zostać utworzony
lokalny widok przechowalni plików.
Kliknąć Dalej.
Wybierz
lokalizację
Wybrać lokalizację, w której zostanie utworzona przechowalnia
plików.
Widok można umieścić w dowolnej lokalizacji; jednakże widok
współużytkowany, który jest dostępny dla wszystkich profili w
systemie, należy utworzyć w głównym folderze lokalnego dysku
twardego, aby zapewnić do niego łatwy dostęp.
Wybrać typ tworzonego widoku:
Tylko dla
mnie
Widok lokalny będzie dostępny tylko dla
profilu Windows, który jest aktualnie
zalogowany do systemu. Należy użyć tej opcji
w sytuacji, gdy z tego samego systemu
korzysta wielu użytkowników (na przykład w
serwerze terminali w środowisku Citrix).
Umieścić widok lokalny przechowalni plików
w folderze użytkownika, który jest dostępny
dla aktualnie zalogowanego profilu.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz:
Korzystanie z programu Enterprise PDM
na serwerze terminala.
Dla
wszystkich
użytkowników
na tym
komputerze
Widok lokalny jest dostępny dla wszystkich
profili Windows w tym systemie
(preferowane). Aby skorzystać z tej opcji,
aktualnie zalogowany użytkownik musi mieć
lokalne uprawnienia administratora, ponieważ
wymagana jest aktualizacja rejestru
lokalnego systemu.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz:
Używanie współużytkowanego widoku
przechowalni plików z wieloma profilami
użytkowników.
Kliknąć Dalej.
Przejrzyj działania Kliknąć Zakończ.
Zakończono
Kliknąć Zamknij.
74
Tworzenie i dystrybucja widoków przechowalni plików
Włączanie rozgłaszania (broadcast) w zaporze systemu
Windows
W przypadku korzystania z Enterprise PDM na stacji roboczej, na której włączona jest
zapora systemu Windows, należy włączyć rozgłaszanie, aby wyszczególniać serwery
archiwum, gdy użytkownicy tworzą widoki przechowalni plików przy użyciu Konfiguracji
widoku.
Dzieje się tak, ponieważ Enterprise PDM używa rozgłaszania do pobrania listy wszystkich
dostępnych w sieci serwerów archiwum. Rozgłaszanie jest transmitowane z portu
dynamicznego klienta do domyślnego portu 3030 w systemie serwera. Domyślnie zapora
systemu Windows dopuszcza tylko trzy-sekundowy okres na przesłanie wyniku rozgłoszenia
z serwera do portu dynamicznego klienta. Po upływie tego czasu odpowiedź na rozgłoszenie
zostanie zatrzymana przez zaporę.
Aby rozgłoszenie serwera archiwum działało prawidłowo, na kliencie z aktywną zaporą
systemu Windows, należy zezwolić na aplikacje, które wymagają rozgłaszania przez
zaporę. W przypadku Enterprise PDM aplikacjami tymi są kreator Konfiguracji widoku
(ViewSetup.exe) oraz narzędzie administracji Enterprise PDM ConisioAdmin.exe).
Szczegółowo opisuje to ten artykuł bazy wiedzy Microsoft:
http://support.microsoft.com/?kbid=885345
Włączanie rozgłaszania (broadcast) na Windows Server 2008,
Windows 7 i Vista
W przypadku korzystania z Enterprise PDM na Windows Server 2008, Windows 7 lub
Windows Vista, aby włączyć rozgłaszanie, należy dodać aplikacje do listy dozwolonych
programów.
W menu Windows Start kliknąć Panel sterowania.
Na stronie Dostosuj ustawienia komputera, kliknąć System i zabezpieczenia.
W panelu po prawej stronie, w części Zapora systemu Windows, kliknąć Zezwalaj
programowi na dostęp przez Zaporę systemu Windows.
Na ekranie Udostępniaj programom możliwość komunikacji za pośrednictwem Zapory
systemu Windows, pod listą dozwolonych programów, kliknąć Zezwalaj na kolejny
program.
W oknie dialogowym Dodaj program, kliknąć Przeglądaj, aby zlokalizować
ViewSetup.exe (domyślnie znajdujący się w: \Program Files\SolidWorks
Enterprise PDM\) a następnie kliknąć Otwórz.
Kliknąć Dodaj.
Okno dialogowe zostanie zamknięte a program dodany do listy dozwolonych
programów i funkcji.
Powtórzyć kroki 4 do 6, aby dodać ConisioAdmin.exe, wyświetlany jako
Administracja.
Kliknąć OK, aby zamknąć ekran Udostępniaj programom możliwość komunikacji za
pośrednictwem Zapory systemu Windows.
Zamknąć Panel sterowania.
75
Tworzenie i dystrybucja widoków przechowalni plików
Używanie współużytkowanego widoku przechowalni
plików z wieloma profilami użytkowników
Współużytkowany widok przechowalni plików tworzy użytkownik posiadający lokalne
uprawnienia administracyjne w systemie Windows. Lokalna grupa administratorów
domyślnie posiada pełne uprawnienia w zakresie plików utworzonych (lub buforowanych)
w tym widoku.
W wielu systemach grupy z uprawnieniami użytkownika lokalnego lub użytkownika
zaawansowanego dysponują jedynie ograniczonymi uprawnieniami dotyczącymi plików
znajdujących się w folderach systemu Windows. Jeżeli użytkownik posiadający lokalne
uprawnienia administracyjne umieści plik we współużytkowanym widoku przechowalni,
inne profile użytkowników Windows, mające tylko uprawnienia dostępu na poziomie
użytkownika lub zaawansowanego użytkownika, przy wyewidencjonowaniu pliku mogą
nie mieć wystarczających zezwoleń na pełny dostęp do niego lub na zmianę statusu „tylko
do odczytu”.
Jeżeli planowane jest używanie współdzielonego widoku przechowalni plików z profilami
Windows na poziomie użytkowników lub zaawansowanych użytkowników, należy określić
dla tych grup zezwolenia na dostęp do folderów.
Zmienianie uprawnień dostępu w widoku współużytkowanym przy
użyciu okna dialogowego Właściwości
Zalogować się do systemu jako użytkownik z lokalnymi uprawnieniami
administracyjnymi.
W Eksploratorze Windows przejść do folderu widoku przechowalni plików i wybrać
go.
Kliknąć prawym przyciskiem folder widoku przechowalni plików i wybrać Właściwości.
W oknie dialogowym Właściwości widoku przechowalni plików kliknąć kartę
Zabezpieczenia.
Na liście Nazwy grup lub użytkowników wybrać profile grup Windows, które będą
korzystać ze współużytkowanego widoku przechowalni plików, i upewnić się, że
zaznaczone są przy nich wszystkie uprawnienia dostępu (tj. Pełna kontrola).
Kliknąć OK.
Zmienianie uprawnień dostępu w widoku współużytkowanym przy
użyciu wiersza poleceń
Zalogować się do systemu jako użytkownik z lokalnymi uprawnieniami
administracyjnymi.
Otworzyć wiersz polecenia oraz folder macierzysty zawierający widok przechowalni
plików (zazwyczaj C:\).
Użyć polecenia cacls w celu przypisania odpowiedniego dostępu grupom użytkowników
i użytkowników zaawansowanych.
CACLS “nazwa_widoku_przechowalni” /E /G “nazwa_grupy_lub_użytkownika”:F
76
Tworzenie i dystrybucja widoków przechowalni plików
Na przykład, aby przyznać lokalnej grupie użytkowników odpowiedni dostęp, należy
wpisać:
CACLS “c:\EPDM File Vault” /E /G “users”:F
Więcej informacji na temat polecenia cacls można uzyskać pod adresem:
http://support.microsoft.com/kb/162786/EN-US/
Korzystanie z programu Enterprise PDM na serwerze
terminala
Klientów Enterprise PDM można zainstalować w środowisku terminala, takim jak Microsoft
Terminal Server lub Citrix.
Należy pamiętać o następujących różnicach w porównaniu z klientami autonomicznymi:
Oprogramowanie klienta instalowane jest raz na serwerze terminala, ponieważ wszystkie
profile terminala korzystają z tych samych podstawowych plików systemowych i
programowych. Na tym samym systemie terminala nie można łączyć różnych typów
licencji klienta; ten sam typ licencji używany jest przez wszystkie profile klientów
terminala.
Podczas tworzenia lokalnych widoków przechowalni plików dla klientów terminala należy
zalogować się jako profil Windows, który powinien mieć dostęp do widoku. Należy nadać
widokom prywatny charakter, używając typu dołączenia Tylko dla mnie lub opcji
Dostępne nie dla wszystkich.
Aby ułatwić administrowanie widokami dla wielu profili klientów terminala, należy
użyć zasad Enterprise PDM lub utwórz plik administracyjny konfiguracji widoku.
Do przechowalni plików można zalogować tylko profil Windows, dla którego został
utworzony widok, ponieważ informacje dotyczące widoku są przechowywane w części
rejestru przeznaczonej dla bieżącego użytkownika, która jest dostępna tylko dla
bieżącego profilu.
Aby prywatne widoki skierować do tej samej lokalizacji dla wszystkich profili, należy
wprowadzić je do folderu macierzystego użytkownika terminala. Na przykład należy
użyć zmiennych środowiskowych %HOMEDRIVE%%HOMEPATH%. Dla większości użytkowników
będą one miały tę samą ścieżkę.
Nie należy tworzyć współużytkowanego widoku, który jest dostępny dla każdego
użytkownika serwera terminala w środowisku terminala. Używając współużytkowanego
widoku, wszyscy użytkownicy terminala będą pracować w tej samej pamięci podręcznej,
co oznacza, że mogą sobie wzajemnie nadpisywać wprowadzone przez siebie zmiany
w plikach.
Tworzenie pliku konfiguracji widoku przechowalni plików
Jeżeli zostanie utworzony plik konfiguracji widoku (.cvs), możliwe będzie dołączanie
klientów do przechowalni plików poprzez uruchomienie pliku .cvs, bez konieczności
korzystania z kreatora konfiguracji widoku.
Plik .cvs można również uruchomić dyskretnie, używając wyzwalaczy, tak jak jest to
opisane w części Tworzenie konfiguracji widoku przechowalni plików za pomocą
skryptu.
Plik .cvs można utworzyć z dowolnego klienta Enterprise PDM.
77
Tworzenie i dystrybucja widoków przechowalni plików
Aby utworzyć plik .cvs, należy:
Przy użyciu wyzwalacza uruchom konfigurację widoku /a.
Na przykład z menu Windows Start, kliknąć Uruchom a następnie wprowadzić to
polecenie:
“C:\Program Files\SolidWorks Enterprise PDM\ViewSetup.exe” /a
Wykonać procedurę kreatora Konfiguracji widoku, tak jak podczas tworzenia lokalnych
widoków.
Patrz temat: Tworzenie widoku przechowalni plików przy użyciu kreatora
konfiguracji widoku. Można wybrać dowolną liczbę widoków.
Akcja dostępna na ekranie Przejrzyj działania to Zapisz do pliku.
Kliknąć Zakończ określ lokalizację i nazwę pliku dla pliku konfiguracji widoku.
Kliknąć Zamknij.
Używanie pliku konfiguracji widoku przechowalni plików
Można przyłączyć klientów do przechowalni plików poprzez uruchomienie pliku .csv, bez
konieczności użycia kreatora Konfiguracja widoku.
Plik .cvs można również uruchomić dyskretnie, używając wyzwalaczy, tak jak jest to
opisane w części Tworzenie konfiguracji widoku przechowalni plików za pomocą
skryptu.
Aby użyć pliku konfiguracji widoku, należy:
Skopiować plik .cvs do klienta, który ma zostać dołączony do przechowalni plików.
Dwukrotnie kliknąć plik .cvs.
Kreator Konfiguracji widoku otworzy ekran Zakończ z listą przechowalni, dla których
zostaną utworzone lokalne widoki.
Kliknąć Zakończ.
Tworzenie konfiguracji widoku przechowalni plików za
pomocą skryptu
Kreator Konfiguracji widoku może być uruchomiony przy użyciu polecenia ViewSetup.exe
z następującymi wyzwalaczami, aby zautomatyzować instalacje widoku. Może to być
przydatne w przypadku rozmieszczania widoku przechowalni plików za pomocą skryptów
logowania lub podobnej metody rozmieszczania.
Opcja lub argument
Działanie
/a
Tworzy plik konfiguracji widoku.
ścieżka_do_pliku_.cvs
Otwiera plik konfiguracji widoku i umożliwia podłączenie
przy użyciu informacji z pliku.
Należy użyć pełnej ścieżki do pliku .cvs.
78
Tworzenie i dystrybucja widoków przechowalni plików
Opcja lub argument
Działanie
/q
Wykonuje dyskretne dołączenie bez wyświetlania
kreatora. Działa tylko w połączeniu z przełącznikiem /s
lub plikiem a .cvs.
/s {VaultID}
Odszukać ID przechowalni, wybierając właściwości
przechowalni w narzędziu administracyjnym Enterprise
PDM.
Jeżeli istnieje więcej niż jeden serwer archiwum, który
jest hostem przechowalni, patrz Dystrybucja widoków
przechowalni plików w środowisku WAN.
Przykłady
Tworzenie dyskretnie widoku przechowalni z pliku .cvs:
ViewSetup.exe PDMWEVault.cvs /q
Tworzenie pliku .cvs z dwiema przechowalniami plików dostarczonymi
na podstawie ID.
ViewSetup.exe /s {A8E07E93-F594-42c9-A01B-F613DBA53CB5}
{699C4EC3-60FC-452f-940E-8786A7AAF1B2} /a
Dystrybucja widoku przechowalni plików Enterprise PDM
przy użyciu Microsoft Windows Active Directory
Stosując zasady użytkownika programu Enterprise PDM dla Microsoft Windows Active
Directory, można centralnie rozmieścić widoki przechowalni plików na stacjach roboczych
klienta.
Przed rozpoczęciem konfiguracji Active Directory, należy znaleźć unikatowy identyfikator
widoku przechowalni, która ma zostać rozmieszczona, jak opisano w Znajdowanie ID
przechowalni Enterprise PDM.
Większość okien dialogowych zasad posiada kartę Wyjaśnij, zawierającą opis tekstowy
zasad.
Aby wykonać dystrybucję Windows Server Active Directory, należy:
Otworzyć Panel sterowania i kliknąć System i zabezpieczenia > Narzędzia
administracyjne > Użytkownicy i komputery Active Directory.
Utworzyć grupę bezpieczeństwa (lub wykorzystać istniejącą grupę).
Kliknąć prawym przyciskiem grupę bezpieczeństwa i wybrać Właściwości.
W oknie dialogowym grupy bezpieczeństwa Właściwości, na karcie Członkowie, dodać
użytkowników, których należy uwzględnić przy rozmieszczaniu widoku przechowalni
plików Enterprise PDM.
79
Tworzenie i dystrybucja widoków przechowalni plików
Kliknąć prawym przyciskiem kontener domeny (lub dowolną górną jednostkę
organizacyjną (OU) zawierającą użytkowników docelowych) i wybrać Właściwości.
W oknie dialogowym domeny Właściwości, na karcie Zasady grupy, kliknąć Nowy,
aby utworzyć nowy obiekt zasad.
Wybrać nowy obiekt i kliknąć Właściwości.
W oknie dialogowym obiektu Właściwości, na karcie Zabezpieczenia:
a) Dodać do listy grupę zawierającą użytkowników i wybrać ją.
b) W części Uprawnienia, w kolumnie Zezwól, wybrać Zastosuj zasady grupy w
celu przypisania zasad do grupy.
Aby nie zastosować ustawienia tych zasad dla innych grup domeny, należy
upewnić się, że dla innych grup zezwolenie jest wyłączone.
c) Kliknąć OK.
W oknie dialogowym domeny Właściwości, wybrać ponownie nowy obiekt i kliknąć
Edytuj.
W Edytorze obiektu zasad grupy:
a) Przejść do Konfiguracja użytkowników > Szablony administracyjne.
b) Kliknąć prawym przyciskiem i wybrać Dodaj/Usuń szablony.
W oknie dialogowym Szablony zasad, na płycie DVD z oprogramowaniem SolidWorks
Enterprise PDM przejść do folderu \Support\Policies. Wybrać PDMWorks Enterprise
ADM i kliknąć Otwórz.
Po załadowaniu zasady kliknąć Zamknij.
Nowa opcja Ustawienia SolidWorks Enterprise PDM pojawi się w części Szablony
administracyjne > Klasyczne szablony administracyjne (ADM).
Przejść do folderu Konfiguracja widoku i kliknąć dwukrotnie Automatyczna
konfiguracja widoku.
W oknie dialogowym Właściwości automatycznej konfiguracji widoku:
a) Wybrać Włączony.
b) Kliknąć Pokaż, aby wyświetlić widoki, które należy zainstalować.
c) W polu dialogowym Pokaż zawartość kliknąć Dodaj, aby dodać widok przechowalni
plików.
d) W polu dialogowym Dodaj element przypisać nazwę do widoku, który ma być
rozmieszczony (preferowana jest taka sama nazwa, jak nazwa przechowalni plików).
e) W polu wartości elementu wpisać ID przechowalni.
f) Kliknąć trzykrotnie OK.
Jeżeli istnieje więcej niż jeden serwer archiwum, który jest hostem przechowalni,
patrz Dystrybucja widoków przechowalni plików w środowisku WAN.
Aby podczas logowania użytkownika pojawił się nowy widok przechowalni, należy
uruchomić program Enterprise PDM. Aby zautomatyzować ten proces, przejść do
folderu Menedżer logowania i włączyć zasadę Uruchom menedżera logowania
Enterprise PDM podczas logowania do Windows.
Zamknąć Edytor zasad.
80
Tworzenie i dystrybucja widoków przechowalni plików
Znajdowanie ID przechowalni Enterprise PDM
Na komputerze klienta otworzyć narzędzie Administracja, wykonując jedną z
następujących czynności:
W systemach Windows 7 i Windows Server starszych od Windows Server 2012
należy z menu Start wybrać Wszystkie programy > SolidWorks Enterprise
PDM > Administracja.
W systemach Windows 8 i Windows Server 2012 lub nowszych, na ekranie
Aplikacje w części SolidWorks Enterprise PDM kliknąć Administracja.
Kliknąć prawym przyciskiem widok przechowalni, a następnie kliknąć Właściwości.
W oknie dialogowym Właściwości przechowalni plików można skopiować ID
przechowalni i wkleić do pliku.
ID przechowalni można również znaleźć w tabeli bazy danych przechowalni
SystemInfo.
Otrzymywanie dystrybuowanego widoku przechowalni
plików
Po przeprowadzeniu dystrybucji widoku przechowalni plików użytkownicy otrzymają
automatyczne powiadomienie.
Po zalogowaniu się tych użytkowników balonik tekstowy przekazuje im informację, że
dostępny jest nowy widok przechowalni:
Administrator systemu przypisał Ci nowe przechowalnie do dołączenia.
Kliknij tutaj, aby je dołączyć.
Kliknięcie okienka z komunikatem powoduje wyświetlenie ekranu Wybierz lokalizację
kreatora konfiguracji widoku, umożliwiającego wybór lokalizacji, w której widok zostanie
umieszczony.
Jeżeli użytkownik nie kliknie okienka z komunikatem, zanim zniknie ono z ekranu,
kliknięcie ikony Enterprise PDM w zasobniku systemowym spowoduje wyświetlenie
opcji Dołącz, w której dostępne są dystrybuowane widoki.
Jeżeli w zasadzie automatycznej konfiguracji widoku wybrano opcję Dyskretna
konfiguracja widoków, użytkownikom zostanie wyświetlony następujący komunikat:
Administrator systemu dołączył Cię do nowych przechowalni. Kliknij tutaj,
aby przeglądać.
Kliknięcie okienka z komunikatem spowoduje otworzenie się widoku przechowalni w
Eksploratorze Windows.
Aby zasada dyskretnej konfiguracji widoku zadziałała, profile użytkowników domeny,
które korzystają z tej zasady, muszą znajdować się na liście dostępu Dołącz (lub dostępu
administracyjnego) w części zabezpieczeń narzędzia Konfiguracji serwera archiwum.
W przeciwnym razie widok należy utworzyć ręcznie za pomocą opcji Dołącz.
81
Tworzenie i dystrybucja widoków przechowalni plików
Dystrybucja widoków przechowalni plików w środowisku
WAN
Domyślnie serwer archiwum ogłasza się poprzez sieć klientom korzystającym z interfejsu
rozgłaszania (port 3030). Sprawia to, że podczas tworzenia widoków, kreator Konfiguracji
widoku lub narzędzie Administracyjne w sposób automatyczny wyszczególniają serwer
archiwum.
Gdy zasada skryptu lub Active Directory dokona dystrybucji widoku przechowalni plików,
klient użyje pierwszego serwera archiwum, który zostanie zgłoszony. W pewnych
sytuacjach, takich jak zreplikowane środowisko z wieloma serwerami, może okazać się,
że jest to niewłaściwy serwer.
Jeżeli podczas korzystania ze skryptu widoku lub zasad za pośrednictwem środowiska
WAN lub sieci o ograniczonym dostępie wystąpią problemy, należy dodać odpowiedni
serwer ręcznie, używając zasady Ustawienia SolidWorks Enterprise PDM.
Ręczne konfigurowanie serwera archiwum, który jest
zgłaszany klientom serwera archiwum
Otworzyć narzędzie Administracja, wykonując jedną z następujących czynności:
W systemach Windows 7 i Windows Server starszych od Windows Server 2012
kliknąć Start > Wszystkie programy > SolidWorks Enterprise PDM >
Administracja.
W systemach Windows 8 i Windows Server 2012 lub nowszych, na ekranie
Aplikacje w części SolidWorks Enterprise PDM kliknąć Administracja.
W Ustawieniach lokalnych kliknąć Zasady grupy.
W oknie dialogowym Zasady grupy kliknąć Konfiguracja użytkowników > Szablony
administracyjne > Ustawienia SolidWorks Enterprise PDM.
Aby wyłączyć normalne rozgłaszanie dla zasad SolidWorks Enterprise PDM, należy:
a) W okienku z prawej strony kliknąć dwukrotnie Wyłącz rozgłaszanie.
b) W oknie dialogowym Wyłącz właściwości rozgłaszania wybrać Wyłączone i kliknąć
OK.
Aby dodać serwer archiwum, z którym powinni łączyć się klienci, należy:
a) Kliknąć Konfiguracja widoku.
b) Kliknąć dwukrotnie Skonfiguruj stronę wybranego serwera.
c) W oknie dialogowym Skonfiguruj właściwości strony wybranego serwera wybrać
Włączone.
d) Kliknąć Pokaż, aby wyświetlić domyślne serwery.
e) W polu dialogowym Pokaż zawartość kliknąć Dodaj, aby dodać serwer.
f) W polu dialogowym Dodaj element wpisać nazwę serwera archiwum i port (zwykle
3030).
g) Kliknąć OK, aby zamknąć każde okno dialogowe.
Gdy nastąpi dystrybucja widoków przechowalni plików, klienci zmuszeni są do korzystania
z określonego serwera archiwum.
82
Tworzenie i dystrybucja widoków przechowalni plików
Ręczne określanie zasad grupy dla ustawień SolidWorks
Enterprise PDM
Można użyć opcji zasad Windows Active Directory, aby dystrybuować ustawienia Enterprise
PDM. Jeżeli dystrybucja zasad grupy nie odbywa się za pośrednictwem Active Directory,
zasady SolidWorks Enterprise PDM można dodać na kliencie ręcznie jako zasadę lokalnej
grupy.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat używania Active Directory do
dystrybuowania ustawień Enterprise PDM, patrz: Dystrybucja widoku przechowalni
plików Enterprise PDM przy użyciu Microsoft Windows Active Directory.
Aby ręcznie dodać zasadę:
Otworzyć narzędzie Administracja, wykonując jedną z następujących czynności:
W systemach Windows 7 i Windows Server starszych od Windows Server 2012
kliknąć Start > Wszystkie programy > SolidWorks Enterprise PDM >
Administracja.
W systemach Windows 8 i Windows Server 2012 lub nowszych, na ekranie
Aplikacje w części SolidWorks Enterprise PDM kliknąć Administracja.
Wybrać Ustawienia lokalne.
Kliknąć prawym przyciskiem Zasady grupy, a następnie kliknąć Otwórz.
W oknie dialogowym Zasady grupy wybrać Konfiguracja użytkownika.
Kliknąć prawym przyciskiem Szablony administracyjne i wybrać Dodaj/Usuń
szablony.
W oknie dialogowym Dodaj/Usuń szablony kliknąć Dodaj.
W oknie dialogowym Szablony zasad przejść do szablonu zasad PDMWorks
Enterprise.ADM na dysku DVD z oprogramowaniem SolidWorks Enterprise PDM w
folderze \Support\Policies i kliknąć Otwórz.
Kliknąć Zamknij.
Opcje zasad Ustawienia SolidWorks Enterprise PDM pojawią się w części Szablony
administracyjne > Klasyczne szablony administracyjne (ADM).
Opcje zasad Ustawienia SolidWorks Enterprise PDM
Zasady
Opis
Ustawienia
Konfiguracja portu
rozgłaszania
Określa port używany do rozgłaszania (domyślny port 3030).
Port ten musi odpowiadać portowi serwera archiwum. Nie
powinna zachodzić konieczność jego zmiany.
83
Tworzenie i dystrybucja widoków przechowalni plików
Zasady
Opis
Wyłącz rozgłaszanie
Zapobiega korzystaniu przez użytkowników z rozgłaszania w
celu znalezienia serwerów archiwum w lokalnej podsieci.
Używane będą tylko ręcznie dodane serwery. Należy użyć tej
zasady, aby upewnić się, że wykorzystywany jest określony
serwer archiwum.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Dystrybucja
widoku przechowalni plików Enterprise PDM przy użyciu
Microsoft Windows Active Directory.
Wyłącz automatyczne
odświeżanie widoku
Normalnie rozgłaszanie przeprowadza aktualizację
(odświeżenie) widoku pliku w Eksploratorze, gdy inny klient
Enterprise PDM dokona modyfikacji w widoku (na przykład
zmieni nazwę lub wyewidencjonowuje plik).
Należy użyć tej opcji, aby zapobiec automatycznej aktualizacji
widoków. Aby ręcznie odświeżyć listę folderów w widoku,
użytkownicy muszą nacisnąć F5.
Ustawienia menedżera logowania
Włącz alternatywne
serwery
W przypadku replikacji przechowalni plików włączenie tej
zasady powoduje utworzenie w polu dialogowym logowania
listy serwerów archiwów będących hostami zreplikowanej
przechowalni, z którą użytkownik może się połączyć.
Zasady tej należy użyć w przypadku pracy na laptopie, w obu
lokalizacjach ze zreplikowaną przechowalnią. Wymienione są
tylko serwery rozgłoszeniowe. Może zajść konieczność
włączenia serwera do zasad Dodaj alternatywne serwery.
Uruchom menedżera
logowania Enterprise PDM
podczas logowania do
Windows
Zasadę tę należy wybrać w przypadku dystrybucji widoków
poprzez zasadę Automatyczna konfiguracja widoku.
Podczas logowania uruchamia ona menedżera logowania
Enterprise PDM, aby umożliwić dodanie widoków.
Dodaj alternatywne
serwery
Lista alternatywnych serwerów zawiera dostępne serwery
rozgłoszeniowe, będące hostami zreplikowanej przechowalni.
Jeżeli rozgłoszenie nie wymienia serwera, może zajść
konieczność dodania go ręcznie przy zastosowaniu tej zasady.
Dodać nazwę serwera w polu Nazwa wartości i port serwera
w polu Wartość.
Zasady
Opis
Ustawienia konfiguracji widoku
84
Tworzenie i dystrybucja widoków przechowalni plików
Zasady
Opis
Wyłącz Dodaj serwer
Uniemożliwia użytkownikowi ręczne dodawanie serwerów do
listy źródeł przechowalni w kreatorze Konfiguracji widoku.
Zasadę tę należy stosować w połączeniu z zasadą Wyłącz
rozgłaszanie i stroną Wybierz serwer, aby ograniczyć
klientów do określonego zestawu serwerów.
Wybierz stronę dołączania Kontroluje ekran Wybierz lokalizację kreatora Konfiguracja
widoku. Zasadę należy określić w przypadku dyskretnego
dodawania widoków.
Lokalizacja Określa domyślną lokalizację dołączania
przechowalni plików. Zasadę tę można stosować
w środowiskach usług terminalowych, aby
wymusić tworzenie widoków przechowalni
plików w określonym katalogu (zwykle na dysku
macierzystym użytkownika).
Typ
Wybierz stronę serwera
Określa domyślny typ dołączania przechowalni
plików. Użytkownik Windows z ograniczonym
dostępem zwykle nie posiada uprawnień do
dodawania na komputerze widoków
przechowalni plików.
Kontroluje ekran Wybierz serwer archiwum kreatora
Konfiguracja widoku. Dodaje domyślne nazwy serwerów
archiwów do listy serwerów w kreatorze, spośród których
można dokonać wyboru. Wpisać nazwę serwera archiwum i
port (3030) jako wartość.
Zasadę tę należy stosować w połączeniu z zasadą Wyłącz
rozgłaszanie i Wyłącz Dodaj serwer, aby wymusić na
klientach korzystanie z określonego zestawu serwerów.
Zasadę tę należy również stosować, gdy rozgłaszanie
uniemożliwia wyświetlenie się listy serwerów archiwum w
kreatorze Konfiguracja widoku (na przykład za pośrednictwem
WAN).
Automatyczna
konfiguracja widoku
Zasadę tę należy stosować przy dystrybucji widoków
przechowalni plików do komputerów klientów. Do widoków,
które należy zgłosić, dodaj nazwę i ID przechowalni.
W przypadku stosowania opcji Dyskretna konfiguracja
widoków dodawanie widoków odbywa się bez żadnej
interakcji ze strony użytkownika. Jeżeli opcja ta jest używana,
aby mieć pewność, że widok zostanie utworzony we właściwej
lokalizacji, należy również określić zasadę Wybierz stronę
dołączania. Jeżeli komputery klientów znajdują się w innych
podsieciach i nie mogą otrzymywać rozgłoszenia, należy
określić zasadę Wybierz stronę serwera.
85
Tworzenie i dystrybucja widoków przechowalni plików
Zasady
Opis
Ustawienia edytora toku prac
Wyłącz tło toku prac
W narzędziu administracji Enterprise PDM ustawia tło edytora
toku prac w kolorze białym.
Ustawienia Eksploratora
Skonfiguruj miniatury
Określa wielkość i głębię koloru miniatur utworzonych na
serwerze archiwum.
Rozszerzenia rysunków
Umożliwia dodanie innych rozszerzeń, które powinny
zachowywać się w widoku LM jak rysunki. Domyślnie pliki
SLDDRW i IDW uważane są za rysunki.
Po usunięciu zaznaczenia z opcji widoku Uwzględnij
wybrane w Liście Materiałów, pliki rysunków zazwyczaj nie
będą uważane jako pliki najwyższego węzła; dlatego zarówno
rysunki jak i złożenie będą wykluczone.
Usuń Kopiuj drzewo z
Foldera głównego
Usuwa pozycję Kopiuj drzewo z menu skrótów dla foldera
głównego przechowalni.
Konfiguruj Pobierz plik
Konfiguruje opcje wątku używane podczas pobierania plików
na klienta. Użyć wartości z przedziału od 1 do 20. Wartością
domyślną jest 5.
SQL
Konfiguruj operacje
masowe
Konfiguruje kiedy, należy stosować operacje masowe podczas
komunikacji z serwerem SQL.
Podczas wykonywania operacji masowych, instrukcja
zbudowana jest z tekstu i łączona, aby ją wykonać, jeśli jest
to możliwe.
Do stosowania tylko pod kierunkiem działu wsparcia
SolidWorks.
86
6
Konfigurowanie przeszukiwania
zawartości
Po wykonaniu indeksowania archiwum przechowalni plików narzędzie wyszukiwania może
korzystać z opcji przeszukiwania zawartości w celu przeszukania zawartości lub właściwości
dokumentu.
Na przykład można wyszukać wszystkie dokumenty, w których występuje słowo „produkt”,
lub wszystkie dokumenty Microsoft Office opracowane przez określonego autora.
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
Informacje ogólne dotyczące przeszukiwania zawartości
Zalecana konfiguracja komputera
Konfigurowanie usługi indeksowania w systemie serwera SQL
Konfigurowanie usługi indeksowania w systemie serwera innego niż SQL
Dodawanie filtrów serwera indeksu
Zarządzanie katalogami indeksów przechowalni plików
Usuwanie indeksu przechowalni plików
Informacje ogólne dotyczące przeszukiwania zawartości
Korzystając z usługi Microsoft Indexing Service, narzędzie przeszukiwania zawartości
SolidWorks Enterprise PDM tworzy katalog dla każdej indeksowanej przechowalni plików.
Katalog ten zawiera informacje dotyczące indeksowania oraz właściwości wszystkich wersji
wszystkich dokumentów znajdujących się w folderach archiwum przechowalni plików.
Indexing Service przeprowadza okresowo skanowanie folderów archiwum przechowalni
plików i wydobywa informacje, używając do tego celu komponentów filtru. Microsoft
Indexing Service dostarcza filtrów dla plików Microsoft Office, HTML, komunikatów MIME
oraz plików tekstowych. Można również zainstalować filtry do przeszukiwania zawartości
innego typu dokumentów, np. plików PDF.
Proces indeksowania tworzy katalog z indeksem głównym, w którym przechowywane są
słowa i ich lokalizacje dla zestawu indeksowanych dokumentów. Aby wykonać przeszukanie
zawartości, narzędzie przeszukiwania zawartości Enterprise PDM tworzy kwerendy dla
katalogów w zakresie kombinacji słów, korzystając w tym celu z indeksu głównego oraz
list słów i indeksów przesłaniania.
87
Konfigurowanie przeszukiwania zawartości
Zalecana konfiguracja komputera
Serwer indeksu Enterprise PDM należy ustawić dla przechowalni plików na serwerze SQL,
będącym hostem dla bazy danych przechowalni. Umieszczenie katalogu usługi
indeksowania w innym systemie może wpłynąć na efektywność przeszukiwania zawartości.
Minimalne wymogi dotyczące konfiguracji sprzętu dla usługi indeksowania są takie same,
jak dla serwera bazy danych Enterprise PDM. Jednakże wydajność narzędzia indeksowania
i przeszukiwania zależy od liczby i wielkości indeksowanych dokumentów oraz zasobów
dostępnych dla usługi indeksowania.
Niżej zamieszczona tabela przedstawia zalecaną konfigurację pamięci dla usługi
indeksowania.
Liczba indeksowanych
dokumentów
Minimalna pamięć (MB)
Zalecana pamięć (MB)
Mniej niż 100 000
64
64
Od 100 000 do 250 000
64
Od 64 do 128
Od 250 000 do 500 000
64
Od 128 do 256
500 000 lub więcej
128
256 lub więcej
Jeżeli liczba dokumentów (i wersji) w przechowalni plików jest bardzo duża,
niewystarczająca pamięć w dużym stopniu wpłynie na sprawność operacji. Jeżeli usługa
indeksowania przebiega powoli, należy:
Dostosować wydajność w sposób opisany w pomocy Windows Indexing Service.
Rozszerzyć pamięć i zwiększyć ilość pamięci przydzieloną do mapowania bufora
właściwości.
Użyć szybszego procesora, aby zwiększyć efektywność procesu indeksowania oraz
szybkość przetwarzania kwerend.
Całkowita wielkość indeksowanych dokumentów wpływa na ilość wolnego miejsca na
dysku wymaganą do przechowywania danych Indexing Service. W systemie plików NTFS
ilość miejsca wymaganego dla katalogu stanowi około 15% wielkości indeksowanego
tekstu.
Konfigurowanie usługi indeksowania w systemie serwera
SQL
Konfigurowanie serwisu indeksowania Enterprise PDM na serwerze SQL wymaga
sprawdzenia instalacji, monitorowania i strojenia serwisu indeksowania Microsoft Indexing
Service a następnie indeksowania archiwów przechowalni plików Enterprise PDM.
88
Konfigurowanie przeszukiwania zawartości
Sprawdzenie instalacji usługi Microsoft Indexing Service
Domyślnie Indexing Service nie jest zainstalowany na komputerze opartym na Windows
Server 2008. Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalacji Indexing Service na Windows
Server 2008, patrz: http://support.microsoft.com/kb/954822.
Na serwerze SQL, który jest hostem indeksowanej przechowalni plików, otworzyć
Panel sterowania > Dodaj lub usuń programy.
Po lewej stronie ekranu Odinstaluj lub zmień program, kliknąć Włącz lub wyłącz
funkcje systemu Windows.
W oknie dialogowym Funkcje systemu Windows sprawdzić, czy włączona (zaznaczona)
jest usługa indeksowania. Jeżeli nie, należy ją zaznaczyć w celu zainstalowania.
Monitorowanie i strojenie Microsoft Indexing Service
W menu Start, kliknąć prawym przyciskiem myszy Mój komputer i wybrać
Zarządzaj.
W oknie dialogowym Zarządzanie komputerem rozwinąć Usługi i aplikacje > Usługa
indeksowania.
Indeksowanie archiwów przechowalni plików Enterprise
PDM
Procedura ta opisuje ustawienie serwera indeksu, gdy serwer indeksu i serwer bazy danych
są zainstalowane na serwerze SQL, który jest hostem dla baz danych przechowalni plików.
Instalacja serwera indeksu w osobnym systemie – patrz: Konfigurowanie usługi
indeksowania w systemie serwera innego niż SQL.
Przed indeksowaniem archiwów przechowalni plików:
Sprawdzić, czy serwer bazy danych jest zainstalowany i skonfigurowany.
Uzyskać nazwę użytkownika i hasło od użytkownika Enterprise PDM posiadającego
uprawnienia Może aktualizować ustawienia indeksowania.
Jeżeli serwer indeksu znajduje się w systemie innym niż serwer archiwum, należy
uzyskać jedno z poniższych:
Informacje dotyczące loginu domeny użytkownika z pełnymi (do odczytu i zapisu)
uprawnieniami dostępu do udziału UNC w folderze archiwum.
Informacje dotyczące loginu lokalnego użytkownika Windows na serwerze indeksu.
Aby ustawić serwer indeksu w systemie serwera SQL:
Na komputerze klienta otworzyć narzędzie Administracja, wykonując jedną z
następujących czynności:
89
Konfigurowanie przeszukiwania zawartości
W systemach Windows 7 i Windows Server starszych od Windows Server 2012
kliknąć Start > Wszystkie programy > SolidWorks Enterprise PDM >
Administracja.
W systemach Windows 8 i Windows Server 2012 lub nowszych, na ekranie
Aplikacje w części SolidWorks Enterprise PDM kliknąć Administracja.
Zalogować się do indeksowanej przechowalni plików jako użytkownik Enterprise PDM
z uprawnieniami Może aktualizować ustawienia indeksowania.
W okienku z lewej strony, pod przechowalnią plików, kliknąć prawym przyciskiem
myszy Indeksowanie i wybrać Otwórz.
Jeżeli pojawi się monit, zalogować się do serwera archiwum jako użytkownik z
uprawnieniami administracyjnymi.
Aby włączyć przeszukiwanie zawartości w tej przechowalni plików, w oknie dialogowym
Ustawienia indeksowania należy wybrać Indeksuj archiwa przechowalni plików.
W części Lokalizacje archiwów kliknąć dwukrotnie ścieżkę archiwum.
W oknie dialogowym Edytuj ścieżkę foldera archiwum przechowalni plików, w drugim
polu określić ścieżkę do archiwum, tak jak jest to widoczne z systemu, na którym
działa usługa indeksowania. Aby zlokalizować folder archiwum, można użyć przycisku
Przeglądaj.
Jeżeli serwer indeksu (zazwyczaj serwer SQL) znajduje się w tym samym systemie
co serwer archiwum, należy skopiować wyświetloną w pierwszym polu ścieżkę i
wkleić ją w drugim polu.
Jeżeli serwer indeksu znajduje się w systemie innym niż serwer archiwum, podać
ścieżkę UNC do folderu archiwum.
Wpisać jedno z poniższych:
Login domeny użytkownika, taki jak domena administratora z pełnym dostępem
do udziału UNC
Nazwę użytkownika i hasło lokalnego użytkownika Windows na serwerze indeksu
Kliknąć OK i zamknąć okno dialogowe Ustawienia indeksowania.
Na serwerze indeksu zostanie utworzony nowy katalog usługi indeksowania dla
przechowalni plików o nazwie Conisio_vaultID. Po uruchomieniu usługi indeksowania
wszystkie archiwa przechowalni plików zawierające wspierane typy plików zostaną
zindeksowane; operacja może być nieco opóźniona.
Aby sprawdzić, kliknąć prawym przyciskiem Mój komputer i wybrać Zarządzaj.
W oknie dialogowym Zarządzanie komputerem rozwinąć Usługi i aplikacje > Usługa
indeksowania i upewnić się, że katalog Conisio został utworzony.
Konfigurowanie usługi indeksowania w systemie serwera
innego niż SQL
Aby ustawić usługę indeksowania, serwer bazy danych Enterprise PDM i serwer Microsoft
SQL Server muszą być w stanie komunikować się z systemem używanym jako serwer
indeksu.
Aby użyć jako serwer indeksu innego systemu niż serwer SQL, przed ustawieniem
indeksowania dla przechowalni plików, należy wykonać te kroki.
90
Konfigurowanie przeszukiwania zawartości
Po skonfigurowaniu kont usługowych i bazy danych przechowalni plików dodać usługę
indeksowania i przeprowadzić indeksowanie archiwów przechowalni zgodnie z procedurą
opisaną w części Indeksowanie archiwów przechowalni plików Enterprise PDM.
Aktualizowanie bazy danych przechowalni plików o nazwę
serwera indeksu
Otworzyć program Microsoft SQL Server Management Studio i kliknąć Connect
(Połącz).
W panelu po lewej stronie rozwinąć Bazy danych >
baza_danych_przechowalni_plików > Tabele.
Kliknąć prawym przyciskiem tabelę SystemInfo (dbo.SystemInfo) i wybrać Otwórz
tabelę.
W okienku z prawej strony zaktualizować kolumnę IndexServer, podając nazwę
systemu serwera indeksu.
Jeśli nazwa serwera zawiera myślniki (-), umieść ją w cudzysłowach (" ").
Jeżeli tabela SystemInfo nie zostanie zaktualizowana prawidłową nazwą serwera
indeksu, jako serwer indeksu zostanie użyta usługa Microsoft Indexing Service na
serwerze SQL.
Zapisać zmiany i zamknąć program Microsoft SQL Server Management Studio.
Zmienianie konta logowania serwera bazy danych
Jeżeli usługi bazy danych i archiwum oraz usługa serwera indeksu uruchamiane są na
osobnych systemach, muszą być w stanie komunikować się, używając konta usługowego
innego niż konto systemu.
Przed zmianą konta logowania serwera bazy danych należy uzyskać informacje dotyczące
loginu użytkownika Windows posiadającego lokalne uprawnienia administracyjne na
serwerze bazy danych i serwerze indeksu.
W obu systemach użytkownik musi mieć tę samą nazwę, hasło i uprawnienia na lokalnym
koncie.
Aby zmienić konto logowania dla serwera bazy danych:
W menu Windows Start kliknąć Panel sterowania > Narzędzia administracyjne
> Usługi.
Kliknąć prawym przyciskiem Serwer bazy danych SolidWorks Enterprise PDM
i wybrać Właściwości.
W oknie dialogowym Właściwości serwera bazy danych SolidWorks Enterprise PDM,
na karcie Zaloguj się, w części Zaloguj się jako wybrać To konto.
91
Konfigurowanie przeszukiwania zawartości
Określić konto użytkownika Windows, takie jak administrator domeny z lokalnymi
uprawnieniami administracyjnymi zarówno w systemie, w którym działa serwer bazy
danych, jak i serwer indeksu, i kliknąć OK.
Zatrzymać i uruchomić usługę serwera bazy danych SolidWorks Enterprise PDM.
Przy braku komunikacji pomiędzy serwerem bazy danych a serwerem indeksu nie
będzie możliwe utworzenie ani usunięcie indeksowania dla archiwów przechowalni
plików. Może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Odmowa dostępu. Serwer bazy danych SolidWorks Enterprise PDM nie może
skontaktować się z nazwa_serwera.
Zmienianie konta logowania serwera SQL
Jeżeli usługi serwera SQL i serwera indeksu uruchamiane są na osobnych systemach i
nie są elementem tej samej domeny, muszą być w stanie komunikować się, używając
konta usługowego innego niż konto systemu. Jeżeli działają one w tej samej domenie,
przeprowadzenie tej procedury nie jest konieczne.
Przed zmianą konta logowania serwera SQL należy uzyskać informacje dotyczące loginu
użytkownika Windows posiadającego lokalne uprawnienia administracyjne na serwerze
SQL i serwerze indeksu.
W obu systemach użytkownik musi mieć tę samą nazwę, hasło i uprawnienia na lokalnym
koncie.
Aby zmienić konto logowania dla Microsoft SQL Server:
W menu Windows Start kliknąć Panel sterowania > Narzędzia administracyjne
> Usługi.
Przewinąć do Serwer SQL (MSSQLSERVER), kliknąć go prawym przyciskiem i wybrać
Właściwości.
W oknie dialogowym Właściwości serwera SQL (MSSQLSERVER), na karcie Zaloguj
się, w Zaloguj się jako, wybrać To konto.
Określić konto użytkownika Windows, takie jak administrator domeny z lokalnymi
uprawnieniami administracyjnymi zarówno w systemie, w którym działa Microsoft
SQL Server, jak i serwer indeksu, i kliknąć OK.
Zatrzymać i uruchomić usługę MSSQL.
W przypadku braku komunikacji pomiędzy serwerem SQL a serwerem indeksu
uruchomienie przeszukiwania zawartości w Enterprise PDM nie powiedzie się i
pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Wystąpił błąd łącza komunikacyjnego
serwera bazy danych. Mogło nastąpić
danych lub wyłączenie sieci. Proszę
skontaktować się z administratorem,
utrzymywał. “nazwa_przechowalni”
92
podczas uzyskiwania dostępu do
ponowne uruchomienie usługi bazy
spróbować powtórzyć operację i
jeżeli problem będzie się
Konfigurowanie przeszukiwania zawartości
Dodawanie filtrów serwera indeksu
Domyślnie usługa Microsoft Indexing Service wspiera indeksowanie zawartości dla
następujących formatów plików: pliki Microsoft Office, pliki HTML, komunikaty MIME i
zwykłe pliki tekstowe. Poprzez zainstalowanie filtrów indeksu na serwerze indeksu można
rozszerzyć obsługę o przeszukiwanie zawartości wielu innych formatów plików.
Filtr dla skompresowanych archiwów (gzip)
Aby wykonać indeksowanie skompresowanych archiwów, jak również dodać filtr GZ
Enterprise PDM, należy zainstalować filtr GZ ręcznie lub przy użyciu kreatora instalacji
Enterprise PDM.
Jeżeli starsze wersje w archiwach przechowalni plików są skompresowane, zindeksowana
zostanie tylko najnowsza, nieskompresowana wersja pliku.
Instalowanie filtru GZ przy użyciu kreatora instalacji Enterprise
PDM
Zalogować się do systemu skonfigurowanego do przeszukiwania zawartości z
uprawnieniami administratora.
Umieścić dysk DVD SolidWorks Enterprise PDM w napędzie.
Kliknąć dwukrotnie \setup\setup.exe.
Na ekranie Konserwacja programu wybrać Zmodyfikuj i kliknąć Dalej.
Na ekranie Instalacja niestandardowa określić zainstalowanie filtru GZ.
Ręczne instalowanie filtru GZ
Z płyty DVD z oprogramowaniem SolidWorks Enterprise PDM skopiować plik \Support\
Filters\GZFilter.dll do lokalnego folderu na serwerze indeksu.
Otworzyć okno systemu DOS i zmienić katalog na lokalizację filtru.
Zarejestrować plik przy użyciu tego polecenia:
regsvr32 GZFilter.dll
Ponowne skanowanie katalogu indeksów
Jeżeli usługa indeksowania przeprowadziła już indeksowanie nieskompresowanych
archiwów, należy uruchomić ponowne skanowanie całego katalogu indeksów, aby odświeżyć
jego zawartość. Można to wykonać z węzła indeksowania w katalogu folderów na serwerze
indeksu.
Kliknąć prawym przyciskiem Mój komputer i wybrać Zarządzaj.
W oknie dialogowym Zarządzanie komputerem rozwinąć Usługi i aplikacje > Usługa
indeksowaniaConisio_vaultID.
Kliknąć Katalogi.
W okienku z prawej strony kliknąć prawym przyciskiem i wybrać Wszystkie zadania
> Ponowne skanowanie (pełne).
93
Konfigurowanie przeszukiwania zawartości
Filtry indeksu Microsoft
Z witryny Microsoft można pobrać dodatkowe filtry indeksu (iFilters), aby dodać obsługę
przeszukiwania zawartości wielu innych typów plików, na przykład: PDF, DWF, MSG,
StarOffice, ZIP i RAR.
Filtry można znaleźć pod adresem:
http://gallery.live.com/results.aspx?tag=IFilter&bt=15.
W przypadku każdego filtru należy postępować według instrukcji.
Aby odświeżyć zawartość katalogu indeksu, dodając obsługę nowych formatów plików,
należy wykonać ponowne skanowanie całego katalogu indeksu. Aby uzyskać szczegółowe
informacje, patrz: Ponowne skanowanie katalogu indeksów.
Zarządzanie katalogami indeksów przechowalni plików
Istnieje wiele metod konfigurowania zachowania usługi indeksowania Microsoft.
Szczegółowe informacje dotyczące węzła serwera indeksu znajdują się pod adresem:
http://support.microsoft.com.
Kliknąć prawym przyciskiem Mój komputer i wybrać Zarządzaj.
W oknie dialogowym Zarządzanie komputerem rozwinąć Usługi i aplikacje.
Aby sprawdzić stan indeksu przechowalni plików, wybrać Usługa indeksowania.
W okienku z prawej strony pojawi się stan indeksu archiwum przechowalni plików,
na przykład, ile plików oczekuje na indeksowanie.
Aby zatrzymać i uruchomić usługę indeksowania, kliknąć prawym przyciskiem Usługa
indeksowania i wybrać jej zatrzymanie lub uruchomienie.
Aby zmienić częstotliwość skanowania archiwum, kliknąć prawym przyciskiem Usługa
indeksowania i wybrać Wszystkie zadania > Wyreguluj wydajność.
Ustawić preferowaną opcję i kliknąć OK.
Usuwanie indeksu przechowalni plików
Podczas usuwania indeksu przechowalni plików zostaje usunięty tylko katalog indeksu;
operacja ta nie wpływa na fizyczne archiwa plików.
Przed usunięciem indeksu przechowalni plików, należy uzyskać informacje logowania dla
użytkownika z następującymi uprawnieniami:
Dostęp administracyjny do serwera archiwum
Uprawnienia Enterprise PDM do aktualizowania ustawień indeksowania
Aby usunąć indeks dla archiwum przechowalni plików, należy:
Na komputerze klienta otworzyć narzędzie Administracja, wykonując jedną z
następujących czynności:
94
Konfigurowanie przeszukiwania zawartości
W systemach Windows 7 i Windows Server starszych od Windows Server 2012
kliknąć Start > Wszystkie programy > SolidWorks Enterprise PDM >
Administracja.
W systemach Windows 8 i Windows Server 2012 lub nowszych, na ekranie
Aplikacje w części SolidWorks Enterprise PDM kliknąć Administracja.
Zalogować się do przechowalni plików, z której ma zostać usunięty indeks.
Kliknąć prawym przyciskiem Indeksowanie i wybrać Otwórz.
Jeżeli pojawi się monit, zalogować się do serwera archiwum jako użytkownik z
dostępem administracyjnym do serwera archiwum.
Usunąć zaznaczenie opcji Indeksuj archiwa przechowalni plików i kliknąć OK.
95
7
Tworzenie kopii zapasowych i
przywracanie przechowalni plików
Kopie zapasowe przechowalni plików powinny stanowić element codziennego zarządzania
SolidWorks Enterprise PDM. Są one również wymagane przed uaktualnieniem komponentów
Enterprise PDM.
Aby zaplanować tworzenie kopii zapasowych, można użyć kreatora konserwacji SQL.
Podczas tworzenia kopii zapasowych przechowalni, ostatnie aktualizacje w plikach, które są
nadal wyewidencjonowane i modyfikowane na stacjach roboczych klientów nie są uwzględniane,
ponieważ są one przechowywane w lokalnym widoku przechowalni (pamięci podręcznej) klienta.
Aby zapewnić, że najnowsze informacje we wszystkich plikach są zawsze uwzględniane w kopii
zapasowej, pliki powinny być zaewidencjonowane.
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
Tworzenie kopii zapasowych bazy danych przechowalni plików
Tworzenie kopii zapasowych głównej bazy danych Enterprise PDM
Tworzenie kopii zapasowych ustawień serwera archiwum
Tworzenie kopii zapasowych plików archiwum
Planowanie tworzenia kopii zapasowych bazy danych przy użyciu planu
konserwacji
Przywracanie przechowalni plików
Tworzenie kopii zapasowych bazy danych przechowalni
plików
Utworzyć kopie zapasowe bazy danych przechowalni plików, której hostem jest serwer
SQL, korzystając z profesjonalnego oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych, jak
np. Veritas Backup Exec z agentem SQL. Można również wykonać kopie zapasowe przy
użyciu narzędzi zarządzania SQL, które dołączono do serwera SQL.
Otworzyć program SQL Server Management Studio.
Rozwinąć folder Bazy danych.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy bazę danych do utworzenia kopii zapasowych i
wybrać Tasks > Back Up.
W oknie dialogowym Back Up Databases, w części Source, należy:
a) Jako Backup type wybrać Full.
b) Jako Backup component wybrać Database.
W części Destination kliknąć Add.
96
Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie przechowalni plików
W oknie dialogowym Select Backup Destination wpisać ścieżkę docelową i nazwę pliku
dla bazy danych, której kopie zapasowe są tworzone, a następnie kliknąć OK.
Kliknąć OK, aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowych.
Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowych kliknąć OK.
Powtórzyć procedurę tworzenia kopii zapasowych dla dodatkowych baz danych
przechowalni plików.
Wyjść z SQL Server Management Studio.
Tworzenie kopii zapasowych głównej bazy danych Enterprise
PDM
Oprócz baz danych przechowalni plików, konieczne jest utworzenie kopii zapasowych
głównej bazy danych Enterprise PDM, noszącej nazwę ConisioMasterDb.
Aby utworzyć kopi zapasową tej bazy danych, należy postępować zgodnie z tymi samymi
instrukcjami które używane są dla tworzenia kopii zapasowej bazy danych przechowalni
plików. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Tworzenie kopii zapasowych bazy
danych przechowalni plików.
Tworzenie kopii zapasowych ustawień serwera archiwum
Serwer archiwum zawiera ustawienia przechowalni plików, takie jak hasła i zdefiniowane
typy logowania. Jest to również fizyczna lokalizacja plików archiwum przechowalni
Enterprise PDM. Tworzenie kopii zapasowych ustawień serwera archiwum nie tworzy kopii
zapasowych plików archiwum.
Po utworzeniu kopii zapasowych ustawień serwera archiwum, należy uwzględnić ten plik
kopii zapasowych w normalnym tworzeniu kopii zapasowych.
Aby utworzyć kopie zapasowe ustawień serwera archiwum, należy:
Na serwerze archiwum Enterprise PDM, otworzyć okno dialogowe Serwer archiwum
SolidWorks Enterprise PDM, wykonując jedną z następujących czynności:
W systemach Windows 7 i Windows Server starszych od Windows Server 2012
należy z menu Start wybrać Wszystkie programy > SolidWorks Enterprise
PDM > Konfiguracja serwera archiwizacji.
W systemach Windows 8 i Windows Server 2012 lub nowszych, na ekranie
Aplikacje w części SolidWorks Enterprise PDM kliknąć Konfiguracja serwera
archiwizacji.
Wybrać Narzędzia > Ustawienia kopii zapasowych.
W oknie dialogowym Ustawienia kopii zapasowych należy:
a) Wybrać Uwzględnij wszystkie przechowalnie. (ustawienie predefiniowane)
Można również wybrać Uwzględnij wybrane przechowalnie i określić
przechowalnie, dla których zostaną utworzone kopie zapasowe ustawień.
b) Określić lub wybrać Lokalizację kopii zapasowych.
Domyślną lokalizacją jest folder główny archiwum.
c) Aby zaplanować automatyczne tworzenie kopii zapasowych, należy kliknąć
Harmonogram i określić harmonogram.
97
Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie przechowalni plików
d) Wpisać i potwierdzić hasło dla pliku kopii zapasowych.
Hasło to jest wymagane dla przywrócenia ustawień.
e) Wykonać jedną z poniższych czynności:
Kliknąć Uruchom tworzenie kopii zapasowych, aby wykonać tworzenie kopii
zapasowych natychmiast. Gdy pojawi się komunikat tworzenia kopii zapasowych,
kliknąć OK.
Kliknąć OK, aby wykonać tworzenie kopii zapasowych w zaplanowanym czasie.
Zamknąć okno dialogowe Serwer archiwum SolidWorks Enterprise PDM.
Plik kopii zapasowych jest zapisywany w określonej lokalizacji i nosi nazwę Backup.dat.
Tworzenie kopii zapasowych plików archiwum
Archiwa przechowalni plików zawierają fizyczne pliki, które są przechowywane w
przechowalni plików. Plik dodawany do przechowalni jest przechowywany w folderze
archiwum określonym przez serwer archiwum.
Zlokalizować folder archiwum o tej samej nazwie co przechowalnia plików.
Folder ten jest przechowywany w zdefiniowanej ścieżce folderu głównego w serwerze
archiwum. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Instalowanie serwera
archiwum SolidWorks Enterprise PDM.
W przypadku braku pewności co do miejsca przechowywania archiwów przechowalni
plików, należy przejrzeć klucz rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\
Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Vaults\vaultname\
ArchiveTable.
Użyć aplikacji tworzenia kopii zapasowych, np. Backup Exec, aby utworzyć kopie
zapasowe tego folderu i jego zawartości.
Planowanie tworzenia kopii zapasowych bazy danych przy
użyciu planu konserwacji
Aby skonfigurować powtarzane cyklicznie automatyczne tworzenie kopii zapasowych baz
danych SQL przechowalni plików, można wykorzystać plany konserwacji aplikacji
Management Studio serwera SQL.
Plan konserwacji pozwala tworzyć pełne kopie zapasowe baz danych, które można
uwzględnić w normalnej procedurze tworzenia kopii zapasowych plików.
Przed zaplanowaniem tworzenia kopii zapasowych bazy danych:
W serwerze SQL muszą być zainstalowane usługi integracji SSIS. Usługi integracji są
zwykle uwzględniane jako krok Workstation Components (Komponenty stacji roboczej)
w kreatorze instalacji serwera SQL.
Więcej informacji:
http://support.microsoft.com/kb/913967
Musi działać usługa SQL Server Agent.
98
Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie przechowalni plików
W przypadku problemów z konfiguracją lub używaniem planów konserwacji, należy
zainstalować SQL Server 2005 SP2 lub wyższy.
Uruchamianie usługi SQL Server Agent
Jeżeli usługa SQL Server Agent nie działa, może zostać wyświetlony komunikat, że
komponent „Agent XPs” jest wyłączony jako element konfiguracji zabezpieczeń komputera.
Otworzyć program SQL Server Configuration Manager.
W panelu po lewej stronie wybrać SQL Server Services.
Jeżeli stan usługi SQL Server Agent jest wyświetlany jako Stopped, należy kliknąć
ją prawym przyciskiem myszy i wybrać Start.
Należy upewnić się, czy Start Mode agenta jest ustawiony jako Automatic. Jeśli
tak nie jest, należy kliknąć agenta prawym przyciskiem myszy i wybrać Properties,
a następnie skonfigurować Start Mode na karcie Services.
Zamknąć program SQL Server Configuration Manager.
Konfigurowanie planu konserwacji dla tworzenia kopii
zapasowych bazy danych
Najłatwiejszym sposobem skonfigurowania planu konserwacji do tworzenia kopii
zapasowych jest użycie kreatora konserwacji SQL.
Uruchomienie planu konserwacji do tworzenia kopii zapasowych powoduje utworzenie
kopii zapasowych baz danych przechowalni plików i umieszczenie ich w określonym przez
użytkownika folderze. Folder kopii zapasowych należy uwzględnić w normalnej procedurze
codziennego tworzenia kopii zapasowych.
Aby skonfigurować plan konserwacji do tworzenia kopii zapasowych, należy:
Otworzyć program Microsoft SQL Server Management Studio i kliknąć Connect
(Połącz).
W panelu po lewej stronie, poniżej SQL Server, rozwinąć Zarządzanie.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy Plany konserwacji i wybrać Kreator planu
konserwacji.
Ekran
Działanie
Kreator planu konserwacji
serwera SQL
Kliknąć Dalej.
99
Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie przechowalni plików
Ekran
Wybrać właściwości planu
Działanie
Wprowadzić nazwę i opis dla planu konserwacji.
Kliknąć Zmień, aby skonfigurować harmonogram.
W oknie dialogowym Właściwości harmonogramu
zadań określić nazwę dla harmonogramu i wybrać
czas cyklicznego uruchamiania tworzenia kopii
zapasowych bazy danych. Należy ustawiać czas
zbliżony do czasu rozpoczęcia normalnego
codziennego tworzenia kopii zapasowych plików.
Tworzenie kopii zapasowej bazy danych na
twardym dysku zwykle trwa kilka minut.
Kliknąć OK.
Kliknąć Dalej.
Wybrać zadania konserwacji
Wybrać Kopie zapasowe bazy danych (pełne).
Jeżeli wykorzystywane jest codzienne tworzenie
kopii zapasowych, można również wybrać Kopie
zapasowe bazy danych (różnicowe). Co
najmniej raz w tygodniu należy utworzyć jeden
pełny zestaw kopii zapasowych.
Kliknąć Dalej.
Wybrać kolejność zadań
konserwacji
Zapewnić że wyszczególnione jest zadanie kopii
zapasowej.
Kliknąć Dalej.
100
Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie przechowalni plików
Ekran
Zdefiniować zadanie tworzenia
kopii zapasowych bazy danych
(pełne)
Działanie
Rozwinąć listę Bazy danych.
Wybrać Wszystkie bazy danych użytkownika.
Powoduje to wybranie wszystkich baz danych
Enterprise PDM i wyklucza bazy danych systemu
SQL, które nie są wymagane dla Enterprise PDM.
Aby wybrać bazy danych indywidualnie, należy
wybrać Te bazy danych i dokonać wyborów.
Należy upewnić się, że wybrano bazy danych
przechowalni plików oraz bazę danych
ConisioMasterDb.
Kliknąć OK.
Wybrać Zestaw kopii zapasowych wygaśnie i
zdefiniować liczbę dni, przez którą pliki zestawu
kopii zapasowych ma być przechowywany.
Wybrać Kopie zapasowe na dysk.
Wybrać Utwórz plik kopii zapasowej dla każdej
bazy danych.
Jako Folder należy wprowadzić ścieżkę lokalną
do istniejącego folderu na serwerze SQL, gdzie
należy utworzyć pliki kopii zapasowych.
Kliknąć Dalej.
Wybrać opcje raportu
Aby otrzymać raport zadania tworzenia kopii
zapasowych, należy wybrać Zapisz raport do
pliku tekstowego lub Wyślij raport pocztą
e-mail i określić miejsce, gdzie ma on być
zapisany lub wysłany.
Kliknąć Dalej.
Dokończyć kreator
Kliknąć Zakończ.
Postęp kreatora planu
konserwacji
Po zakończeniu wszystkich zadań, kliknąć Zamknij.
Wyjść z Microsoft SQL Server Management Studio.
Przywracanie przechowalni plików
Przywrócenie przechowalni plików wymaga ostatnich kopii zapasowych baz danych
przechowalni plików, bazy danych ConisioMasterDb, ustawień konfiguracji serwera
archiwum i plików archiwum przechowalni plików.
101
Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie przechowalni plików
Przywracanie baz danych przechowalni plików serwera
SQL
Aby zainstalować serwer SQL, należy:
a) Skonfigurować typ logowania SQL jako tryb mieszany.
b) Wybrać instalację narzędzi zarządzania.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Instalowanie i konfigurowanie
programu SQL Server.
Zastosować najnowszy pakiet Service Pack SQL.
Przywrócić pliki kopii zapasowych bazy danych SQL do tymczasowego folderu na
serwerze SQL.
Otworzyć program Microsoft SQL Server Management Studio i kliknąć Connect
(Połącz).
W panelu po lewej stronie kliknąć prawym przyciskiem myszy Databases i wybrać
Restore Database.
W oknie dialogowym Restore Database, w polu To database, wprowadzić nazwę
bazy danych przechowalni plików dokładnie taką, jak podczas tworzenia kopii
zapasowej.
W części Source for restore wybrać From device i kliknąć przycisk Browse.
W oknie dialogowym Specify Backup kliknąć Add.
W oknie dialogowym Locate Backup File wybrać plik kopii zapasowych bazy danych
i kliknąć OK dwa razy, aby powrócić do okna dialogowego Restore Database.
W części Select the backup sets to restore kliknąć Restore dla bazy danych, którą
należy przywrócić.
W panelu po lewej stronie wybrać Options.
W panelu po prawej stronie sprawdzić, czy ścieżki do plików baz danych są poprawne.
SQL domyślnie przyjmuje ścieżki użyte podczas tworzenia kopii zapasowych bazy
danych.
Kliknąć OK, aby rozpocząć przywracanie.
Powtórzyć tę procedurę dla dodatkowych baz danych przechowalni plików, włączając
w to bazę danych ConisioMasterDb.
Wyjść z Microsoft SQL Server Management Studio.
Sprawdzanie przywrócenia bazy danych ConisioMasterDb
Po przywróceniu bazy danych ConisioMasterDb, należy upewnić się, czy informacje w
kolumnach VaulVaultName i DatabaseName w tabeli FileVaults są prawidłowe. Jeżeli
brak któregoś wpisu, powiadomienia nie mogą być przetworzone.
Otworzyć program Microsoft SQL Server Management Studio i kliknąć Connect
(Połącz).
Rozwinąć Bazy danych > ConisioMasterDb > Tabele > dbo.FileVaults.
Kliknąć Kolumny i zweryfikować VaultName oraz DatabaseName.
Wyjść z Microsoft SQL Server Management Studio.
102
Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie przechowalni plików
Przywracanie archiwów przechowalni plików i serwera
archiwum
Procedura ta służy do przywracania ustawień serwera archiwum do wcześniejszych
ustawień, włączając w to wszystkie ustawienia logowania i informacje o użytkownikach.
W nowym serwerze archiwum przywrócić fizyczne archiwa przechowalni z kopii
zapasowej (foldery 0-f) do tej samej lokalizacji, jak przed utworzeniem kopii
zapasowej.
Zainstalować serwer archiwum.
Użyć ustawień użytych podczas pierwotnej instalacji. W przypadku wątpliwości należy
użyć opcji domyślnych. Zdefiniować ścieżkę foldera głównego, jaką pierwotnie
zdefiniowano.
Przywrócić plik kopii zapasowych ustawień konfiguracji serwera archiwum Backup.dat
do foldera głównego archiwum.
Otworzyć okno dialogowe Serwer archiwum SolidWorks Enterprise PDM, wykonując
jedną z następujących czynności:
W systemach Windows 7 i Windows Server starszych od Windows Server 2012
należy z menu Start wybrać Wszystkie programy > SolidWorks Enterprise
PDM > Konfiguracja serwera archiwizacji.
W systemach Windows 8 i Windows Server 2012 lub nowszych, na ekranie
Aplikacje w części SolidWorks Enterprise PDM kliknąć Konfiguracja serwera
archiwizacji.
Wybrać Narzędzia > Ustawienia kopii zapasowych.
W oknie dialogowym Ustawienia kopii zapasowych kliknąć Załaduj kopie zapasowe.
Zlokalizować plik kopii zapasowych ustawień serwera archiwum Backup.dat i kliknąć
Otwórz.
W oknie dialogowym Wprowadź hasło wpisać hasło do pliku kopii zapasowych.
Po przywróceniu ustawień należy kliknąć OK.
Zamknąć okno dialogowe Serwer archiwum SolidWorks Enterprise PDM.
103
8
Uaktualnianie Enterprise PDM
Uaktualnianie przeprowadzane jest przy użyciu kreatora instalacji Enterprise PDM. Kreator
automatycznie odinstalowuje wszelkie znalezione stare komponenty oprogramowania, a
następnie instaluje nowe oprogramowanie.
Podczas uaktualniania z poziomu poprzedniej wersji Conisio, PDMWorks Enterprise lub
SolidWorks Enterprise PDM lub pakietu Service Pack, należy postępować zgodnie z podanymi
tu instrukcjami.
Aby dowiedzieć się, która wersja jest obecnie zainstalowana, należy zapoznać się z tematem
Ustalanie bieżącej wersji.
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
Uaktualnianie
Uaktualnianie
Uaktualnianie
Uaktualnianie
Uaktualnianie
Enterprise PDM - informacje
serwera archiwum
serwera bazy danych
przechowalni plików
Toolbox w Enterprise PDM
Uaktualnianie Enterprise PDM - informacje
Uaktualnianie z wersji starszych od Conisio 6.2
Najwcześniejszą wersją Conisio obsługiwaną przez kreator uaktualniania Enterprise PDM
jest Conisio 6.2. W przypadku korzystania z wersji Conisio 6.1 lub wcześniejszej, aby
dokonać uaktualnienia do SolidWorks Enterprise PDM, konieczne jest wcześniejsze
uaktualnienie bazy danych przechowalni plików i archiwów do formatu Conisio 6.2 lub
późniejszego. Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi dla tej wersji.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Ustalanie bieżącej wersji.
Uaktualnianie serwera sieci Web Enterprise PDM
Aby uaktualnić komponenty serwera sieci Web Enterprise PDM z wersji Conisio 5.3 lub
starszej do serwera sieci Web Enterprise PDM, należy odinstalować starszy serwer sieci
Web przy użyciu polecenia Odinstaluj program i postępować zgodnie z instrukcjami
instalacji w Przewodniku serwera sieci Web SolidWorks Enterprise PDM. W przypadku
nowszych wersji należy postępować zgodnie ze standardowymi procedurami uaktualniania.
104
Uaktualnianie Enterprise PDM
Licencje klienta
Uaktualnienie bazy danych do nowej wersji głównej ustawia liczbę licencji jako 0
użytkowników. Po uaktualnieniu konieczne jest zainstalowanie ważnej licencji, aby
umożliwić logowanie wielu użytkowników.
Podczas uaktualniania ze starszego pakietu Service Pack, na przykład z Enterprise PDM
2012 SP1 do Enterprise PDM 2012 SP2, istniejący kod licencji zachowuje ważność.
Dodatki Visual Basic 6
Visual Basic 6 nie jest obsługiwany w SolidWorks Enterprise PDM 2009 ani późniejszych.
Wszystkie dodatki muszą być zapisane jako wielowątkowe (na przykład przy użyciu
środowiska Visual Studio .Net).
Przed uaktualnieniem
Następujące zadania należy przeprowadzić przed uaktualnieniem Enterprise PDM.
Zamówić nowy plik licencji z centrum obsługi klienta SolidWorks lub dystrybutora.
Zaewidencjonować wszystkie pliki.
Utworzyć kopię zapasową:
Baza danych przechowalni plików serwera SQL
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Planowanie tworzenia kopii
zapasowych bazy danych przy użyciu planu konserwacji.
Całe archiwum przechowalni plików
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Tworzenie kopii zapasowych plików
archiwum.
Ustawienia serwera archiwum
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Tworzenie kopii zapasowych
ustawień serwera archiwum.
Upewnić się, że żaden użytkownik nie pracuje w starej przechowalni plików. Na
wszystkich klientach użytkownicy powinni zamknąć wszystkie narzędzia uruchomione
przy użyciu przechowalni plików, kliknąć ikonę Enterprise PDM
po prawej stronie
paska zadań i wybrać Wyloguj i Zakończ.
Usunąć skompilowane dodatki Visual Basic 6 z przechowalni.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Usuwanie dodatków Visual Basic 6.
Ustalanie bieżącej wersji
Użytkownik może ustalić bieżącą wersję oprogramowania Conisio lub Enterprise PDM oraz
bazy danych przechowalni plików.
Należy otworzyć Windows Panel sterowania.
Kliknąć dwukrotnie Odinstaluj program.
Na ekranie Odinstaluj lub zmień program odnaleźć Conisio lub SolidWorks Enterprise
PDM.
Kolumna Wersja pokazuje bieżącą wersję instalacji.
105
Uaktualnianie Enterprise PDM
Jeśli kolumna Wersja nie zostanie wyświetlona, kliknąć prawym przyciskiem myszy
nagłówki kolumn i wybrać Wersja.
Bieżącą wersję można także określić, otwierając narzędzie Administracja SolidWorks
Enterprise PDM i klikając Pomoc > Informacje.
Numery wersji odpowiadają poniższym zainstalowanym wersjom:
Numer wersji publikatora
Wersja zainstalowanego produktu
6.02.0042
Conisio 6.2
6.03.0095
Conisio 6.3
6.04.0022
Conisio 6,4
6.05.0016
PDMWorks Enterprise 2006
7.00.0027 do 7.05.0074
PDMWorks Enterprise 2007 — wersja
32-bitowa
7.07.0032 do 7.09.0042
PDMWorks Enterprise 2007 — wersja
64-bitowa
8.00.0090 do 8.04.0185
PDMWorks Enterprise 2008
9.00.0723 do 9.05.1225
SolidWorks Enterprise PDM 2009
10.00.0523 do 10.05.1077
SolidWorks Enterprise PDM 2010
11.00.0509 do 11.05.1015
SolidWorks Enterprise PDM 2011
12.00.0408 do 12.05.0916
SolidWorks Enterprise PDM 2012
13.00.0511 do
SolidWorks Enterprise PDM 2013
Ustalanie które aktualizacje zostały zastosowane
Uruchamia narzędzie Administracji poprzez wykonanie jednej z następujących
czynności:
106
Uaktualnianie Enterprise PDM
W systemach Windows 7 i Windows Server starszych od Windows Server 2012
należy z menu Start wybrać Wszystkie programy > SolidWorks Enterprise
PDM > Administracja.
W systemach Windows 8 i Windows Server 2012 lub nowszych, na ekranie
Aplikacje w części SolidWorks Enterprise PDM kliknąć Administracja.
W lewym panelu kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę przechowalni plików i
wybrać Właściwości.
W oknie dialogowym Właściwości przechowalni plików zaznaczyć listę Zainstalowane
aktualizacje.
Lista ta ukazuje produkt aktualizacji, wersję i datę uaktualnienia.
Usuwanie dodatków Visual Basic 6
Jeżeli uaktualniona przechowalnia plików zawiera dodatki utworzone w Visual Basic 6,
gdy klient przegląda uaktualniony widok przechowalni plików, generowany jest błąd.
Aby usunąć skompilowane dodatki Visual Basic 6, należy:
Uruchamia narzędzie Administracji poprzez wykonanie jednej z następujących
czynności:
W systemach Windows 7 i Windows Server starszych od Windows Server 2012
należy z menu Start wybrać Wszystkie programy > SolidWorks Enterprise
PDM > Administracja.
W systemach Windows 8 i Windows Server 2012 lub nowszych, na ekranie
Aplikacje w części SolidWorks Enterprise PDM kliknąć Administracja.
W lewym panelu wybrać przechowalnię plików zalogować się jako Admin.
Rozwinąć Dodatki.
Klikną prawym przyciskiem myszy dodatek utworzony za pomocą Visual Basic 6 i
kliknąć Usuń.
Uaktualnianie serwera archiwum
Jeżeli zarówno oprogramowanie serwera archiwum, jak i serwera bazy danych jest
zainstalowane w tym samym systemie, można uaktualnić lub zainstalować obydwa
komponenty w tym samym czasie.
Wszystkie ustawienia z poprzedniej instalacji archiwum są zachowywane.
Zalogować się lokalnie lub zdalnie jako użytkownik z lokalnymi uprawnieniami
administracyjnymi w systemie, gdzie zainstalowany jest serwer archiwum.
Umieścić dysk DVD SolidWorks Enterprise PDM w napędzie.
Można również otworzyć kreator instalacji, ręcznie uruchamiając plik \setup\
setup.exe znajdujący się na dysku CD, jednakże pomija to ekran początkowy. Nie
należy próbować aktualizować serwera archiwum przy użyciu pliku \Upgrade\
Upgrade.exe. Pliku tego należy używać wyłącznie podczas wykonywania
uaktualnienia bazy danych.
107
Uaktualnianie Enterprise PDM
Na ekranie instalacji SolidWorks Enterprise PDM, kliknąć Uaktualnij.
Zostanie wyświetlone ostrzeżenie informujące, że znaleziono starsze wersje
oprogramowania Enterprise PDM, które zostaną uaktualnione.
Kliknąć OK.
Przejść kolejne kroki kreatora instalacji, klikając Dalej na każdym ekranie.
Na ekranie Typ instalacji wybrać Instalacja serwera i kliknąć Dalej.
W przypadku uaktualniania wielu komponentów Enterprise PDM w tym samym
systemie, należy wybrać Dostosowana.
Na ekranie Instalacja serwera upewnić się, czy opcja Serwer archiwum i kliknąć
Dalej.
Jeżeli serwer bazy danych jest zainstalowany w tym samym systemie, można go
również wybrać.
Po zakończeniu uaktualniania, należy kliknąć Zakończ.
Uaktualnianie serwera bazy danych
Jeżeli serwer bazy danych został uaktualniony podczas uaktualniania serwera archiwum,
należy przejść do części Uaktualnianie bazy danych przechowalni plików.
Przed uaktualnianiem serwera bazy danych, należy uzyskać następujące informacje:
Informacje logowania dla użytkownika z lokalnymi uprawnieniami administracyjnymi
Nazwa serwera SQL
Nazwa i hasło konta użytkownika SQL z dostępem do odczytu/zapisu do wszystkich
baz danych Enterprise PDM obsługiwanych przez serwer SQL
W przypadku nieznajomości hasła użytkownika z uprawnieniami do odczytu i zapisu
można użyć konta SQL sa, które ma takie uprawnienia. Można również utworzyć
nazwę logowania do tego celu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Zmiana
konta logowania SQL Server używanego przez Enterprise PDM.
Aby uaktualnić serwer bazy danych, należy:
Zalogować się lokalnie lub zdalnie do serwera SQL będącego hostem bazy danych
przechowalni.
Umieścić dysk DVD SolidWorks Enterprise PDM w napędzie.
Na ekranie instalacji SolidWorks Enterprise PDM, kliknąć Uaktualnij.
Komunikat poinformuje o znalezieniu starszej wersji oprogramowania serwera
Enterprise PDM, które zostanie uaktualnione.
108
Uaktualnianie Enterprise PDM
Kliknąć OK.
Przejść kolejne kroki kreatora instalacji, klikając Dalej na każdym ekranie.
Ekran
Działanie
Typ instalacji
Wybrać Instalacja serwera i kliknąć Dalej.
Aby uaktualnić wiele komponentów Enterprise
PDM w tym samym systemie, należy wybrać
Dostosowana.
Instalacja serwera
Wybrać Serwer bazy danych i kliknąć Dalej.
Logowanie do serwera bazy danych
SQL SolidWorks Enterprise PDM
Wykonać jedną z poniższych czynności:
Wpisać nazwę serwera SQL, będącego
hostem baz danych przechowalni baz
danych, którymi serwer bazy danych będzie
zarządzał.
Kliknąć Przeglądaj, aby wyświetlić listę
dostępnych serwerów SQL i wystąpień w
sieci.
Wybrać odpowiednią nazwę i kliknąć OK.
W polu Nazwa logowania wpisać nazwę
użytkownika SQL w serwerze, który posiada
dostęp do odczytu/zapisu (np.
uprawnieniadb_owner) do wszystkich baz
danych Enterprise PDM obsługiwanych przez
serwer SQL (baz danych przechowalni plików
oraz ConisioMasterDb).
W przypadku wątpliwości, należy użyć nazwy
logowania sa.
W polu Hasło, wpisać hasło użytkownika SQL.
Kliknąć Dalej.
Nastąpi weryfikacja informacji logowania. Jeśli
nie są one prawidłowe, wyświetlone zostanie
ostrzeżenie.
Gotowy do instalacji programu
Kliknąć Zainstaluj.
Kreator instalacji InstallShield
zakończony
Kliknąć Zakończ.
109
Uaktualnianie Enterprise PDM
Uaktualnianie przechowalni plików
Aby uaktualnić przechowalnie plików, w pierwszej kolejności należy uaktualnić bazę danych
przechowalni plików, a następnie archiwa przechowalni plików.
Uaktualnianie bazy danych przechowalni plików
Kreator uaktualniania bazy danych Enterprise PDM można uruchomić na serwerze archiwum
lub bazy danych, bądź z poziomu systemu, na którym pracuje klient Enterprise PDM.
Jednakże wszystkie zainstalowane programy Enterprise PDM w systemie muszą zgadzać
się z wersją kreatora uaktualniania. Nie można uruchomić kreatora uaktualniania w
systemie klienta lub serwera, który nadal wykorzystuje starszą wersję oprogramowania.
Proces uaktualniania bazy danych może trwać dłuższy czas, zależnie od rozmiarów i wersji
bazy danych.
Przed uaktualnieniem bazy danych przechowalni plików, należy:
Uzyskać plik licencji dla wersji Enterprise PDM, do której przeprowadzane jest
uaktualnienie.
Upewnić się, że żaden użytkownik nie pracuje w przechowalni.
Wykonać kopię zapasową bazy danych przechowalni plików.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Tworzenie kopii zapasowych bazy
danych przechowalni plików.
Zainstalować lub uaktualnić oprogramowanie serwera archiwum.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Uaktualnianie serwera archiwum.
Zainstalować lub uaktualnić oprogramowanie serwera bazy danych.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Uaktualnianie serwera bazy danych.
Nie odinstalowywać starych klientów do czasu zakończenia uaktualniania bazy danych.
Aby uaktualnić bazę danych przechowalni plików, należy:
Umieścić dysk DVD SolidWorks Enterprise PDM w napędzie.
Na ekranie instalacji SolidWorks Enterprise PDM wybrać Jak przeprowadzić
aktualizację ze wcześniejszej wersji oprogramowania PDMWorks Enterprise.
Wyświetlone zostanie podsumowanie procedury uaktualniania.
Po Kroku 4 procedury uaktualniania, należy kliknąć Uaktualnij bazę danych, aby
uruchomić kreator uaktualniania bazy danych.
Notatka: Można również otworzyć kreator uaktualniania ręcznie z folderu Upgrade
na instalacyjnym dysku CD, uruchamiając plik Upgrade.exe.
Gdy pojawi się okno komunikatu ostrzegające, że kreator uaktualniania przechowalni
powinien być uruchamiany tylko przez administratorów, należy kliknąć Tak.
Dokończyć kroki kreatora uaktualniania bazy danych Enterprise PDM.
Ekran
Działanie
Krok 1
Sprawdzić, czy spełniono wszystkie wymagania wstępne
uaktualniania i kliknąć Dalej.
110
Uaktualnianie Enterprise PDM
Ekran
Krok 2
Działanie
Na liście serwerów wybrać serwer SQL będący hostem dla
bazy danych przechowalni plików, którą należy uaktualnić.
Jeżeli serwer nie występuje na liście, można wpisać nazwę
systemu SQL.
Kliknąć Dalej.
W oknie dialogowym logowania wpisać nazwę użytkownika
oraz hasło użytkownika SQL posiadającego uprawnienia
administratora systemu, na przykład sa i kliknąć Zaloguj.
Krok 3
Wybrać bazy danych przechowalni plików do uaktualnienia i
kliknąć Dalej.
Krok 4
Kliknąć Dalej, aby rozpocząć proces uaktualniania.
Nie zamykać kreatora uaktualniania ani nie wyłączać serwera
SQL do czasu zakończenia uaktualniania.
Krok 5
Po zakończeniu uaktualniania bazy danych przechowalni plików
wyświetlony zostanie dziennik zawierający działania i wyniki
uaktualniania.
Aby zachować kopię dziennika uaktualniania, należy zaznaczyć
wyniki, skopiować je i wkleić do pliku tekstowego.
Kliknąć Zakończ.
Po dokonaniu aktualizacji baz danych, należy ponownie uruchomić Microsoft SQL
Serwer.
W przeciwnym razie, do momentu ponownego uruchomienia serwera, mogą wystąpić
spadki wydajności.
Po uaktualnieniu baz danych przechowalni plików
SolidWorks Enterprise PDM 2009 SP02 lub późniejszy obejmuje funkcje tworzenia i
zarządzania elementami. Jeżeli zainstalowana zostanie ta wersja, a następnie
przeprowadzone zostanie uaktualnienie bazy danych przechowalni z poprzedniej instalacji,
uaktualniona baza danych nie będzie obejmować domyślnych kart elementów, LM
elementów ani numeru seryjnego używanego do wygenerowania numerów elementów.
Aby pracować z elementami w tej przechowalni, należy użyć narzędzia administracyjnego
Enterprise PDM, aby importować następujące karty i numer seryjny:
all(Item Card)_gb.crd
all(Item Search Property)_gb.crd
all(Item Search Simple)_gb.crd
111
Uaktualnianie Enterprise PDM
all(Item Search)_gb.crd
all_Item Setup_languagecode.cex, gdzie languagecode jest kodem dla Twojego
języka
Importowanie kart elementów
Uruchamia narzędzie Administracji poprzez wykonanie jednej z następujących
czynności:
W systemach Windows 7 i Windows Server starszych od Windows Server 2012
należy z menu Start wybrać Wszystkie programy > SolidWorks Enterprise
PDM > Administracja.
W systemach Windows 8 i Windows Server 2012 lub nowszych, na ekranie
Aplikacje w części SolidWorks Enterprise PDM kliknąć Administracja.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy Karty i kliknąć Otwórz.
W Edytor kart, kliknąć Plik > Import.
W oknie dialogowym Otwórz, dla Szukaj w, przejść do katalog_instalacyjny\
Default Cards.
Na liście kart, wybrać all(item Card)_gb.crd i kliknąć Otwórz.
Kliknąć Plik > Zapisz, aby zapisać kartę w przechowalni.
Powtórzyć kroki od 3 do 6, aby importować resztę kart danych elementu.
Importowanie numeru seryjnego oraz LM elementów
Należy kliknąć uaktualnioną przechowalnię prawym przyciskiem myszy i wybrać
Import.
W oknie dialogowym Otwórz, dla Szukaj w, przejść do katalog_instalacyjny\
Default Data.
Na liście plików, wybrać all_Item Setup_język.cex i kliknąć Otwórz.
W komunikacie potwierdzenia, kliknąć OK.
Uaktualnianie archiwów przechowalni plików
Po uaktualnieniu bazy danych przechowalni plików można uaktualnić archiwa przechowalni
plików przy użyciu narzędzia administracyjnego Enterprise PDM, które jest dostępne tylko
w instalacjach klienta.
Uaktualnianie archiwów przechowalni plików składa sie z następujących zadań:
Uaktualnianie lub instalowanie początkowego klienta Enterprise PDM na komputerze,
gdzie nastąpi uaktualnianie archiwów przechowalni plików.
Uaktualnimy innych klientów po aktualizacji archiwów przechowalni plików.
Uaktualnianie archiwum przechowalni plików przy użyciu narzędzia administracji
Enterprise PDM na początkowym komputerze klienckim.
Uaktualnianie pozostałych klientów Enterprise PDM
Proces uaktualniania archiwum przechowalni może trwać kilka godzin, zależnie od liczby
plików i rozmiaru archiwum. Podczas uaktualniania użytkownicy nie mogą pracować w
przechowalni plików.
112
Uaktualnianie Enterprise PDM
Przed uaktualnieniem archiwów przechowalni plików należy:
Wykonać kopię zapasową całego archiwum przechowalni plików. (Aby uzyskać
szczegółowe informacje, patrz: Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie
przechowalni plików.)
Upewnić się że żadni użytkownicy nie są zalogowani do Enterprise PDM.
Uzyskać informacje logowania następujących składników:
Konto użytkownika systemu Windows z dostępem administracyjnym do serwera
archiwum
Konto Enterprise PDM z uprawnieniami do zarządzania przechowalnią plików
Uaktualnianie początkowego klienta Enterprise PDM
Zalogować się do stacji roboczej klienta jako użytkownik z lokalnymi uprawnieniami
administracyjnymi.
Umieścić dysk DVD SolidWorks Enterprise PDM w napędzie.
Na ekranie instalacji SolidWorks Enterprise PDM, należy:
Jeżeli zainstalowana jest starsza wersja klienta Enterprise PDM, kliknąć Uaktualnij.
Gdy pojawi się komunikat, że nastąpi uaktualnienie bieżącego oprogramowania
klienta, kliknąć OK.
Jeżeli klient Enterprise PDM nie jest zainstalowany, kliknąć Instaluj.
Przejść kolejne kroki kreatora instalacji, klikając Dalej na każdym ekranie.
Na ekranie Typ instalacji, wybrać jedną z następujących opcji:
Aby uaktualnić lub zainstalować klienta bez Eksploratora elementów, należy wybrać
Instalacja klienta i kliknąć Dalej.
Aby uwzględnić Eksplorator elementów:
Wybrać Niestandardowa.
Na ekranie Instalacja niestandardowa, w części Klient kliknąć Eksplorator
elementów i wybrać Ta funkcja zostanie zainstalowana na lokalnym
dysku twardym.
Kliknąć Dalej.
W przypadku uaktualniania wielu komponentów Enterprise PDM w tym samym
systemie, należy wybrać Dostosowana.
Postępować zgodnie z kreatorem instalacji tak, jak w przypadku instalacji nowego
klienta.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Instalowanie klientów przy użyciu
kreatora instalacji.
Na ekranie Wybierz typ produktu, wybrać prawidłowy produkt dla danego typu
licencji klienta.
113
Uaktualnianie Enterprise PDM
Uaktualnianie archiwów przechowalni plików
Uruchamia narzędzie Administracji poprzez wykonanie jednej z następujących
czynności:
W systemach Windows 7 i Windows Server starszych od Windows Server 2012
należy z menu Start wybrać Wszystkie programy > SolidWorks Enterprise
PDM > Administracja.
W systemach Windows 8 i Windows Server 2012 lub nowszych, na ekranie
Aplikacje w części SolidWorks Enterprise PDM kliknąć Administracja.
Jeżeli serwer archiwum będący hostem dla uaktualnianej przechowalni plików nie jest
widoczny w lewym panelu, należy:
a) Wybrać Plik > Dodaj serwer.
b) W oknie dialogowym Dodaj serwer wybrać lub wpisać nazwę serwera archiwum,
określić port i kliknąć OK.
c) Zalogować się do serwera archiwum przy użyciu konta użytkownika systemu
Windows z dostępem administracyjnym do serwera archiwum.
Rozwinąć serwer archiwum w lewym panelu. Archiwa przechowalni plików, które
wymagają uaktualnienia są wyszczególnione poniżej serwera archiwum wraz z
czerwoną ikoną .
Jeżeli ikona nie jest widoczna, należy odświeżyć widok, klikając prawym przyciskiem
myszy nazwę serwera archiwum i wybierając Odśwież.
Jeżeli ikona nadal nie jest widoczna po odświeżeniu, to archiwum przechowalni
plików jest aktualne i nie jest wymagane jego uaktualnianie.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę archiwum i kliknąć Uaktualnij.
Jeżeli pojawi się monit o zalogowanie, należy wprowadzić nazwę użytkownika
Enterprise PDM i hasło dla użytkownika posiadającego uprawnienia do zarządzania
przechowalnią plików (zwykle Admin).
Wyświetlone zostaną dwa komunikaty:
Pierwszy ostrzega, że uaktualnienie może trwać długo i że żaden użytkownik nie
powinien być zalogowany.
Drugi informuje, że powinna istnieć kopia zapasowa serwera archiwum.
Jeżeli te wymagania wstępne zostały spełnione, należy kliknąć Tak dla obydwu
komunikatów.
Podczas uaktualniania archiwum wyświetlany jest pasek postępu w oknie Monitor
prac. Nie przerywać tego procesu do czasu wyświetlenia słowa „Zakończono!”.
Jeżeli istnieje wiele archiwów przechowalni plików do uaktualnienia, można również
uruchomić ich uaktualnianie. Są one dodawane do Monitora prac.
Po zakończeniu uaktualniania, można przeglądać dziennik wyników uaktualniania
poprzez kliknięcie Pokaż dziennik.
Zamknąć Monitor prac.
Aby sprawdzić, czy uaktualnienie powiodło się, należy zalogować się do widoku
przechowalni plików i spróbować pobrać plik.
114
Uaktualnianie Enterprise PDM
Uaktualnianie zreplikowanego archiwum przechowalni plików
Uaktualnianie archiwów przechowalni plików zreplikowanych na innych serwerach wymaga
dodatkowych procesów konfiguracji.
Podczas uaktualniania serwerów archiwum będących hostami zreplikowanej przechowalni
plików, przechowalnie plików, które wymagają uaktualnienia są zaznaczone czerwoną
ikoną .
Jeżeli ikona nie jest widoczna, należy odświeżyć widok, klikając prawym przyciskiem
myszy nazwę serwera archiwum i wybierając Odśwież. Jeżeli ikona nadal nie jest
widoczna, uaktualnienie nie jest wymagane.
Jeśli ikona jest widoczna:
konieczne jest uaktualnienie oprogramowania serwera archiwum we wszystkich
serwerach będących hostami zreplikowanej przechowalni. Wybrane archiwum nadal
będzie uaktualniane i niezbędne będzie uruchomienie uaktualnienia archiwum dla
zreplikowanych serwerów oddzielnie po uaktualnieniu oprogramowania.
Jeżeli oprogramowanie serwera archiwum jest uaktualnione we wszystkich
zreplikowanych serwerach archiwum i pojawiają się one w drzewie administracji, to
zreplikowane archiwum przechowalni plików zostanie uaktualnione we wszystkich
serwerach jednocześnie.
Jeżeli przechowalnia jest zreplikowana, a zreplikowane serwery archiwum nie są
wyszczególnione w drzewie administracji, pojawia się okno dialogowe, w którym można
wybrać połączenie ze zreplikowanym serwerem. W przypadku wybrania opcji niełączenia,
tylko wybrane archiwum będzie uaktualnione i konieczne będzie uruchomienie
uaktualnienia archiwum dla zreplikowanych serwerów oddzielnie.
Uaktualnianie pozostałych klientów
Po uaktualnieniu archiwum i bazy danych przechowalni plików można uaktualnić
pozostałych klientów do Enterprise PDM.
Należy użyć tych samych procedur co przy uaktualnianiu pierwszego klienta. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, patrz: Uaktualnianie początkowego klienta Enterprise PDM.
Po uaktualnieniu klientów
Po uaktualnieniu klientów Enterprise PDM, należy zakończyć kroki konfiguracji
przetwarzania końcowego.
Po uaktualnieniu, należy:
W narzędziu administracyjnym Enterprise PDM aktywować nowy plik licencji, aby
pozwolić wielu użytkownikom na zalogowanie się.
Opcjonalnie, można uaktualnić domyślne karty Pełne wyszukiwanie oraz Wyszukiwanie
użytkowników. (Należy to zrobić w przypadku uaktualniania z wersji 2006 lub
wcześniejszej.)
Uaktualnienie kart usuwa wszelkie zmiany na nich dokonane.
Uaktualnić dodatki.
Dodatki dla SolidWorks Enterprise PDM 2009 i późniejszych muszą być wielowątkowe.
115
Uaktualnianie Enterprise PDM
Moduł PDMWorks Enterprise 2007 Dispatch jest jednowątkowy. Aby uaktualnić
dodatek Dispatch, należy użyć modułów Dispatch na dysku DVD SolidWorks Enterprise
PDM, które są skompilowane jako wielowątkowe.
Jeżeli uaktualniona przechowalnia plików zawiera dodatki utworzone w Visual Basic
6, gdy klient przegląda uaktualniony widok przechowalni plików, otrzymuje
komunikaty błędów informujące, że dodatki nie są wielowątkowe.
Należy usunąć dodatki Visual Basic 6 i zastąpić je dodatkami, które są zbudowane
jako wielowątkowe.
Gdy zadania te są wykonywane na kliencie, są one dystrybuowane do innych klientów
automatycznie.
Aktywowanie nowe pliku licencji
Uruchamia narzędzie Administracji poprzez wykonanie jednej z następujących
czynności:
W systemach Windows 7 i Windows Server starszych od Windows Server 2012
należy z menu Start wybrać Wszystkie programy > SolidWorks Enterprise
PDM > Administracja.
W systemach Windows 8 i Windows Server 2012 lub nowszych, na ekranie
Aplikacje w części SolidWorks Enterprise PDM kliknąć Administracja.
Przejść do przechowalni plików w lewym panelu i zalogować się jako Admin.
Poniżej przechowalni plików kliknąć dwukrotnie Licencja.
W oknie dialogowym Ustaw licencję, w części Plik licencji, wpisać ścieżkę do nowego
pliku licencji lub przejść do niego, a następnie kliknąć OK.
Aktualizowanie domyślnych kart wyszukiwania
W narzędziu administracyjnym Enterprise PDM, poniżej przechowalni plików, rozwinąć
i kliknąć prawym przyciskiem myszy Karty i kliknąć Otwórz edytor kart.
W Edytorze kart, wybrać Plik > Import.
Zlokalizować i otworzyć kartę Pełnego wyszukiwania all(Search Complete)_gb.crd.
Domyślnie znajduje się ona w …\Program Files\SolidWorks Enterprise PDM\
Default Cards.
Karty są specyficzne dla języka. Należy wybrać kartę odpowiednią dla danego
środowiska.
W oknie dialogowym Edytor kart, w części Właściwości karty przypisać użytkowników
i grupy, które mogą wykorzystywać kartę wyszukiwania.
Aby zapisać, kartę wyszukiwania, należy wybrać Plik > Zapisz. Przypisać nową nazwę
lub zastąpić istniejącą kartę, zależnie od potrzeb.
Powtórzyć kroki od 4 do 7 dla kart wyszukiwania użytkowników, All(Search
Users)_gb.crd.
116
Uaktualnianie Enterprise PDM
Aktualizowanie dodatków
W narzędziu administracyjnym Enterprise PDM, poniżej przechowalni plików, należy
rozwinąć Dodatki.
Aby zaktualizować dodatek Dispatch, należy:
a) Kliknąć prawym przyciskiem myszy Dispatch i kliknąć Usuń.
b) Kliknąć Tak, aby potwierdzić że chcemy usunąć dodatek.
c) Kliknąć prawym przyciskiem myszy Dodatki i kliknąć Nowy dodatek.
d) Zlokalizować odpowiedni dodatek Dispatch na dysku DVD SolidWorks Enterprise
PDM w części \Support\Dispatch\.
W systemach 64-bitowych, należy wybrać zarówno Dispatch.dll, jak i
Dispatch64.dll.
e) Kliknąć Otwórz.
W oknie dialogowym Właściwości, kliknąć OK.
Powtórzyć kroki 2 i 3 dla wszelkich innych dodatków, które nie są wielowątkowe.
Zaktualizowane dodatki są dystrybuowane automatycznie do innych klientów po ich
zalogowaniu.
Uaktualnianie dodatku zadań SolidWorks
Aby upewnić się, że uruchomiona została najnowsza, zaktualizowana wersja dodatku, np.
dodatku zadań SolidWorks, należy ręcznie uaktualnić dodatek.
Podczas uaktualniania przechowalni plików do nowego pakietu Service Pack lub wersji,
istniejące dodatki nie są aktualizowane automatycznie. Ma to zapobiec zastępowaniu
dostosowań przez zaktualizowane informacje w dodatkach.
Na przykład dostosowane zadania kontrolowane przez dodatek zadania SolidWorks.
Pomijając uaktualnienie można nadal używać dostosowanych zadań. Jednakże, nie będą
dostępne nowe funkcje zadań i mogą wystąpić problemy z uruchomieniem zadań i
przetwarzaniem uaktualnionych plików SolidWorks.
Aby zezwolić na ręczne uaktualnianie zadań, pliki .cex uwzględniające aktualizacje dla
dodatku SWTaskAdd-in oraz zadania Konwertuj, Design Checker, i Drukuj należy skopiować
do folderu C:\Program Files\SolidWorks Enterprise PDM\Default Data\. Aby
zaktualizować dodatek SWTaskAdd-in i zadania, które są w nim obsługiwane, należy
zaimportować co najmniej jeden z tych plików.
Określanie bieżących wersji Enterprise PDM i dodatku zadań
SolidWorks
Aby upewnić się, czy aktualizacje dodatku zadań SolidWorks są aktualne, wersje
SolidWorks Enterprise PDM i SWTaskAddin powinny być te same.
Aby określić wersję Enterprise PDM, należy w narzędziu SolidWorks Enterprise PDM
Administracja kliknąć Pomoc > SolidWorks Enterprise PDM Administracja Informacje.
W polu Wersja klienta pokaże się wersja:
YY.RR.BBBB
117
Uaktualnianie Enterprise PDM
gdzie:
YY oznacza dwie ostatnie cyfry wersji głównej. Na przykład: 12 = 2012.
SS oznacza pakiet service pack. Na przykład: 03 = SP03.
BBBB oznacza numer kompilacji. Na przykład: 903.
Aby określić numer wersji bieżącej instalacji dodatku SWTaskAddin:
a) W obszarze powiadomień systemu Windows kliknąć prawym przyciskiem myszy
ikonę SolidWorks Enterprise PDM
i wybrać Konfiguracja hosta zadania.
b) W oknie dialogowym Konfiguracja hosta zadania wybrać przechowalnię, dla której
ma zostać zweryfikowana wersja dodatku SWTaskAddin.
Kolumna Wersja wyświetla wersję w formacie:
YYYYSSBBBB
gdzie:
YYYY oznacza wersję główną.
SS oznacza pakiet service pack.
BBBB oznacza numer kompilacji.
Wykonanie uaktualnienia dodatku SWTaskAddin
Jeśli wersja dodatku SWTaskAddin jest wcześniejsza niż wersja Enterprise PDM, należy
uaktualnić dodatek SWTaskAddin, importując plik .cex.
Uruchamia narzędzie Administracji poprzez wykonanie jednej z następujących
czynności:
W systemach Windows 7 i Windows Server starszych od Windows Server 2012
należy z menu Start wybrać Wszystkie programy > SolidWorks Enterprise
PDM > Administracja.
W systemach Windows 8 i Windows Server 2012 lub nowszych, na ekranie
Aplikacje w części SolidWorks Enterprise PDM kliknąć Administracja.
Zalogować się do przechowalni jako administrator, aby uaktualnić dodatek
SWTaskAddin.
Kliknąć Plik > Otwórz.
Przejść do folderu C:\Program Files\SolidWorks Enterprise PDM\Default Data\
i wybrać plik Convert_GB.cex.
W wyświetlonym oknie dialogowym rozwinąć plik Convert_GB.cex, wybrać
SWTaskAddin i przeciągnąć do węzła Dodatki w okienku po lewej stronie.
W oknie komunikatu wybrać Tak, aby aktualizować istniejący dodatek.
W obszarze powiadomień systemu Windows kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę
SolidWorks Enterprise PDM
i wybrać Konfiguracja hosta zadania, aby
zweryfikować uaktualnienie dodatku SWTaskAddin.
Jeśli uaktualniony klient działa jako host zadania, przed dokonaniem weryfikacji
wyjść z programu Enterprise PDM i zalogować się ponownie.
118
Uaktualnianie Enterprise PDM
Uaktualnianie zadań
Po dokonaniu uaktualnienia dodatku SWTaskAddin, można zaimportować najnowsze
wersje zadań Konwertuj, Drukuj i Design Checker.
Ta procedura opisuje, w jaki sposób uaktualnić zadanie Konwertuj.
W narzędziu administracji rozwinąć węzeł Zadania.
Jeśli jakiekolwiek zadania mają domyślne nazwy Konwertuj, Drukuj lub Design
Checker, należy zmienić nazwy, aby dokonane dostosowania nie zostały zastąpione.
Kliknąć Plik > Otwórz.
Aby uaktualnić zadanie Konwertuj, należy przejść do folderu C:\Program Files\
SolidWorks Enterprise PDM\Default Data\ i wybrać plik Convert_GB.cex.
W wyświetlonym oknie dialogowym, w obszarze Zadania wybrać Konwertuj i
przeciągnij do węzła Zadania w okienku po lewej stronie.
Dokonać zmian w nowo importowanych zadaniach, aby dopasować je do wcześniej
używanych zadań i skonfigurować wszelkie nowe opcje zgodnie z potrzebami.
Dotyczy to ścieżek plików i formatów nazw, typów konwersji uruchamianych na
komputerach jako zadania hosta, uprawnienia do zadania, powiadomienia itp.
Jeśli w istniejącym zadaniu dokonano modyfikacji związanych z Zaawansowanymi
opcjami skryptów (dostępnymi na stronie Szczegóły pliku wyjściowego), należy te
zmiany utworzyć w nowej wersji skryptu.
Zaawansowany skrypt często jest aktualizowany do nowej wersji Enterprise PDM w
celu korzystania z nowych funkcji SolidWorks lub dodania nowych funkcji do zadania.
Dlatego być może trzeba połączyć nowy skrypt z dostosowanym skryptem.
Możliwość dodawania komentarzy do skryptu, jako dodatkowych informacji,
przydatnych podczas przenoszenia dostosowań w kolejnej aktualizacji.
Możliwość zachowania domyślnego zadania Konwertuj w celach informacyjnych lub
testowych w przypadku wystąpienia problemów z dostosowanym zadaniem Konwertuj.
Ustawić uprawnienia tak, aby były widoczne tylko przez administratora.
Więcej na temat kopii domyślnych skryptów Zaawansowanych opcji skryptów dla
kilku ostatnich wersji Enterprise PDM i instrukcji dotyczących korzystania z nich,
patrz rozwiązanie S-057908 bazy wiedzy Knowledge Base.
Zmodyfikować przejścia do toku prac, służących do wykonania pierwotnego zadania
i wybrać zaktualizowane zadanie jako zadanie do wykonania.
Zapisać zmiany toku prac.
Uaktualnianie Toolbox w Enterprise PDM
Jeśli użytkownik posiada SolidWorks Toolbox zintegrowany z Enterprise PDM, podczas
uaktualniania oprogramowania SolidWorks, uaktualniany jest także Toolbox, jeśli zostały
dodane części.
Przed uruchomieniem Menedżera instalacji SolidWorks, aby rozpocząć uaktualnienie,
należy przygotować folder Toolbox.
Na pierwszym komputerze do wykonania uaktualnienia, należy wyewidencjonować
bazę danych Toolbox, aby Menedżer instalacji SolidWorks mógł wykonywać do niej
119
Uaktualnianie Enterprise PDM
zapis. Użyć opcji Pobierz najnowszą wersję, aby pobrać części Toolbox do pamięci
podręcznej oraz aby instalator mógł sprawdzić, czy istnieje potrzeba dodawania lub
aktualizacji części.
Aby zaktualizować dodatkowe komputery, należy pobrać najnowsze wersje plików
Toolbox z Enterprise PDM przed uruchomieniem Menedżera instalacji SolidWorks.
Aby uaktualnić pierwszy komputer Enterprise PDM, należy:
W Eksploratorze Windows zaloguj się do przechowalni jako użytkownik z pełnią
uprawnień (wyewidencjonowywanie, zaewidencjonowywanie, dodawanie, usuwanie).
Przejdź w przechowalni do folderu Toolbox.
Kliknij folder Toolbox prawym przyciskiem myszy i kliknij Pobierz najnowszą wersję,
aby skopiować do lokalnej pamięci podręcznej wszystkie piki Toolbox wraz z bazą
danych Toolox.
Jeśli serwer archiwum znajduje się w lokalizacji zdalnej, może to zająć kilka minut.
Wyewidencjonować bazę danych Toolbox, SWBrowser.mdb, z
nazwa_przechowalni\nazwa_foldera_Toolbox\lang\Twój_język.
Uruchomić Menedżera instalacji SolidWorks, aby uaktualnić oprogramowanie
SolidWorks (włącznie z SolidWorks Toolbox).
Będąc w oknie Podsumowanie należy upewnić się, że lokalizacja instalacji Opcji
Toolbox jest lokalizacją wewnątrz przechowalni.
Jeśli tak nie jest, należy kliknąć Zmień i wybrać Utwórz odniesienie lub aktualizuj
istniejący Toolbox a następnie przejść do lokalizacji Toolbox w przechowalni.
Po zakończeniu aktualizacji w Eksploratorze Windows zaewidencjonować folder Toolbox,
aby dodać nowe lub zaktualizowane pliki do przechowalni.
W celu aktualizacji dotyczących oprogramowania SolidWorks 2012 lub nowszego,
należy przejść do folderu Toolbox w przechowalni i upewnić się, że obecne są
następujące pliki lub katalogi:
\Nazwa_folderu_Toolbox\Updates
\Nazwa_folderu_Toolbox\ToolboxStandards.xml
\Nazwa_folderu_Toolbox\Browser\ToolboxFiles.index
Jeśli ich brakuje, należy skontaktować się z Dystrybutorem.
Aby zaktualizować kolejne komputery, przed rozpoczęciem uaktualniania SolidWorks
Enterprise PDM, należy użyć opcji Pobierz najnowszą wersję, aby pobrać folder
przechowalni Toolbox do lokalnej pamięci podręcznej.
Podczas uruchamiania instalacji, Menedżer instalacji SolidWorks zweryfikuje, czy pliki
Toolbox są aktualne.
120
9
Uaktualnianie plików SolidWorks
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
Uaktualnianie plików SolidWorks
Wymagane oprogramowanie Narzędzia uaktualniania
Wymagania systemowe
Instalowanie Narzędzia uaktualniania wersji pliku
Przygotowywanie do uaktualniania
Ustawienia wybierania wersji
Wykonywanie próbnego uaktualniania pliku
Uruchamianie Narzędzia uaktualniania
Tworzenie i używanie plików instrukcji pracy
Kończenie przerwanego uaktualniania
Po zakończeniu uaktualniania
Zarządzanie plikami kopii zapasowych
Uaktualnianie plików SolidWorks
Narzędzie uaktualniania wersji pliku SolidWorks Enterprise PDM, uaktualnia pliki SolidWorks
z wersji wcześniejszej do późniejszego formatu pliku SolidWorks.
Po uaktualnieniu plików, nie można otworzyć ich w starszych wersjach
SolidWorks.
Narzędzie automatycznie wyewidencjonowuje, uaktualnia i zaewidencjonowuje pliki
SolidWorks, które są przechowywane w przechowalniach Enterprise PDM. Odniesienia
plików, etykiety poprawki oraz stany toku prac pozostają nienaruszone.
Jedyne formaty plików jakie mogą być uaktualniane to .sldprt, .slddrw i .sldasm. Pliki
szablonów oraz bloków, należy uaktualnić ręcznie.
Kilka stacji roboczych, każda z uruchomionym narzędziem uaktualniania, może
przeprowadzić równoczesne uaktualnienia, aby skrócić czas uaktualniania. Pierwsza stacja
robocza uruchamiająca narzędzie uaktualniania staje się główną stacją roboczą, która
tworzy plan uaktualniania. Plan składa się z kilku plików instrukcji pracy, jeden dla każdej
stacji roboczej biorącej udział w procesie uaktualniania. Aby uzyskać instrukcje na temat
tworzenia plików instrukcji pracy, patrz: Tworzenie i używanie plików instrukcji
pracy.
121
Uaktualnianie plików SolidWorks
Pliki instrukcji pracy zawierają struktury drzewa odzwierciedlające relacje rodzic-potomek
plików SolidWorks. Zarówno główna jak i podporządkowane stacje robocze mogą
uruchamiać dodatkowe pliki instrukcji pracy po zakończeniu przetwarzania pierwszego
pliku. Pomimo że części i podzespoły mogą być współużytkowane przez inne złożenia,
każdy plik jest uaktualniany tylko raz.
Jeżeli złożenie ma odniesienia do części, które nie są w ostatniej wersji, można wybrać
ustawienie wersji, które łączy złożenie z najnowszą wersją części do których ma ono
odniesienia. Alternatywnie można wybrać ustawienie wersji, które zastępuje istniejącą
wersję plików odniesienia najnowszą wersją plików. Patrz: Ustawienia wybierania
wersji.
Wymagane oprogramowanie Narzędzia uaktualniania
Należy użyć oprogramowania uaktualnienia w wersji odpowiadającej wersji SolidWorks,
do której uaktualniamy.
Wersja SolidWorks
Wersja Enterprise PDM
Narzędzie uaktualniania
SolidWorks 2008
PDMWorks Enterprise 2008
Z dysku instalacyjnego 2008
SolidWorks Enterprise PDM 2009 Z dysku instalacyjnego 2009
SolidWorks 2009
SolidWorks Enterprise PDM 2009 Z dysku instalacyjnego 2009
SolidWorks 2010
SolidWorks Enterprise PDM 2010 Z dysku instalacyjnego 2010
SolidWorks 2011
SolidWorks Enterprise PDM 2011 Z dysku instalacyjnego 2011
122
Uaktualnianie plików SolidWorks
Wymagania systemowe
Wymagania systemowe zależą od uaktualnianej bazy danych przechowalni. Ma na nie
wpływ struktura bazy danych, włącznie z liczbą konwertowanych plików, wersji oraz
odniesień.
Należy użyć stacji roboczych o dużej mocy. Kiedy pliki są otworzone i ponownie zapisane
w SolidWorks, ważne jest aby używane stacje robocze miały wystarczające zasoby dla
poradzenia sobie z nawet największymi strukturami złożeń. Optymalnie, należy używać
64 bitowych stacji roboczych z co najmniej 4GB RAM i dużą ilością wolnego miejsca na
twardym dysku.
Na używanych stacjach roboczych, należy zatrzymać wszelkie nie-zasadnicze procesy,
aby zwolnić jak najwięcej zasobów jak to możliwe.
Szczególne zalecenia:
Serwer archiwum
Kiedy konwersja jest przeprowadzana poprzez zastąpienie istniejących wersji plików,
kopia zapasowa jest utworzona dla każdego zastąpionego pliku. Serwer archiwum musi
mieć zdolność do zapisania tych plików kopii zapasowych.
Zanim rozpocznie się uaktualnienie, pojawi się komunikat informujący o potrzebnym
miejscu, w oparciu o pliki wybrane do uaktualnienia.
Stacje robocze
Wszystkie stacje robocze, które będą użyte dla uaktualnienia muszą mieć wystarczająca
ilość RAM, aby otworzyć największe złożenie, które będzie konwertowane. Zalecane
jest minimalnie 4 GB RAM.
SolidWorks zaleca minimalnie 6 GB RAM (lub więcej na systemach operacyjnych
Windows 7 x64).
Instalowanie Narzędzia uaktualniania wersji pliku
Narzędzie uaktualniania wersji pliku jest dostarczone na nośniku instalacyjnym SolidWorks
Enterprise PDM w katalogu \Support\File Version Upgrade\.
Aby zainstalować Narzędzie uaktualniania wersji pliku, należy:
Przejść do \Support\File Version Upgrade Utility\ na nośniku instalacyjnym.
Dwukrotnie kliknąć File Version Upgrade.exe.
Na ekranie powitalnym kliknąć Dalej.
Zaakceptować umowę licencyjną i kliknąć Dalej.
Kliknąć Zainstaluj.
Kliknąć Zakończ.
Przygotowywanie do uaktualniania
Przed rozpoczęciem procesu uaktualniania, należy przygotować stacje robocze biorące
udział w procesie uaktualniania.
Należy wykonać pełne kopie zapasowe przechowalni, włącznie z:
123
Uaktualnianie plików SolidWorks
Baza danych przechowalni plików
Patrz: Tworzenie kopii zapasowych bazy danych przechowalni plików.
Pliki archiwum
Patrz: Tworzenie kopii zapasowych plików archiwum.
Na głównej i podporządkowanych stacjach roboczych, które biorą udział w procesie
uaktualniania, należy:
Zainstalować tą samą wersję i poziom poprawki klienta Enterprise PDM.
Utworzyć lokalne widoki przechowalni plików do uaktualnienia.
Zaewidencjonować wszystkie pliki do przechowalni.
Zamknąć SolidWorks.
Na głównej stacji roboczej, należy:
Dać uczestniczącym klientom dostęp do zapisu/odczytu do wszystkich plików w
uaktualnianej przechowalni.
Utworzyć folder dla plików instrukcji pracy i udostępnić je z pełnymi uprawnieniami
(odczyt/zapis) wszystkim uczestniczącym klientom.
Ustawienia wybierania wersji
Ekran Ustawienia wersji pozwala na określenie które wersje i poprawki wybranego pliku
typu zostaną uaktualnione i czy stare wersje zostaną zastąpione.
Przed przeprowadzeniem pełnej konwersji, należy przetestować konwersję starszych
plików poprzez otworzenie przykładowego zestawu w wersji docelowej SolidWorks, aby
sprawdzić czy istnieją błędy konwersji.
Wybrać Utwórz nową wersję plików, jeżeli uaktualnione mają być tylko najnowsze
wersje plików oraz zachowane istniejące wersje plików w starszym formacie plików.
Utworzone są nowe wersje Enterprise PDM.
Wybrać Zastąp istniejące wersje plików, jeżeli chcemy:
Zastąpić wszystkie wersje plików za pomocą uaktualnionych plików.
Określić które wersje plików mają zostać zastąpione, poprzez wybranie jednej lub
obydwu z następujących opcji:
Najnowsza wersja Narzędzie uaktualnia najnowsze wersje plików plus wszystkie
pliki, do których mają one odniesienia.
Wersja z poprawką Narzędzie uaktualnia wszystkie pliki z etykietami poprawek.
Jeżeli wybierzemy zastąpienie istniejących wersji, narzędzie Uaktualnianie wersji pliku
tworzy kopie zapasową plików przed ich uaktualnieniem. Można usunąć kopie zapasowe
plików po potwierdzeniu że uaktualnienie powiodło się. Patrz: Zarządzanie plikami
kopii zapasowych.
Złożenia zawierające odniesienia cykliczne nie są uaktualnione jeżeli wybierzemy
zastąpienie istniejących wersji plików.
124
Uaktualnianie plików SolidWorks
Scenariusze uaktualnienia
Następujące tematy ilustrują możliwe scenariusze uaktualnienia dla zestawu plików
poniżej.
inkrementacja wersji
odniesienie
Tworzenie nowych wersji plików
Kiedy tworzymy nowe wersje plików, starsze wersje nadal istnieją i mogą nadal być
otwierane w starszej wersji SolidWorks.
Ponowne łączenie z najnowszą wersją plików odniesienia
Można ponownie połączyć złożenie z najnowszą wersją plików, do których ma ono
odniesienia.
Jeżeli złożenie i jego podzespoły mają odniesienia do wersji części, które nie są najnowszą
wersją, odniesienia są przeniesione do najnowszych wersji części.
Starsze wersje części, złożenia i podzespołu nie są uaktualnione i nie ma to wpływu na
ich odniesienia.
Jeżeli nowsze wersje odniesionych plików zostały poddane zmianom geometrii, użycie
tej opcji może spowodować niepożądane zmiany w złożeniu lub błędy przebudowy.
Ponadto jeżeli właściwości pliku, takie jak Numer części, Opis lub Materiał, uległy
zmianie w nowszych wersjach, może to spowodować zmiany na Liście materiałów.
Wybory reprezentowane w diagramie poniżej to:
125
Uaktualnianie plików SolidWorks
Ekran
Opcja
Wybory
Wyszukaj pliki do
uaktualnienia
Pliki typu:
<Wszystkie typy plików SW>
Ustawienia wersji
Utwórz nową wersję Pliki mające odniesienia do starszych
plików
wersji
Są ponownie połączone z nową
wersją
Aktualizuj poprawki
Nie aktualizuj poprawki
Łącza odniesień przed
uaktualnieniem
Pliki przed uaktualnieniem
Łącza odniesień po
uaktualnieniu
Uaktualnione pliki
126
Uaktualnianie plików SolidWorks
Przenoszenie istniejących etykiet poprawek
Można przenieść najnowszą etykietę poprawki do najnowszej wersji pliku, który jest
uaktualniany.
Wybory reprezentowane w diagramie poniżej to:
Ekran
Opcja
Wybory
Wyszukaj pliki do
uaktualnienia
Pliki typu:
<Wszystkie typy plików SW>
Ustawienia wersji
Utwórz nową wersję Pliki mające odniesienia do starszych
plików
wersji
Są wykluczone
Aktualizuj poprawki
Przenieś poprawkę
Pliki przed uaktualnieniem, pokazujące poprawkę, która jest przeniesiona
Uaktualnione pliki
127
Uaktualnianie plików SolidWorks
Inkrementowanie etykiet poprawek
Można inkrementować etykiety poprawek na najnowszych wersjach plików przy
uaktualnianiu plików.
Wybory reprezentowane w diagramie poniżej to:
Ekran
Opcja
Wybory
Wyszukaj pliki do
uaktualnienia
Pliki typu:
<Wszystkie typy plików SW>
Ustawienia wersji
Utwórz nową wersję Pliki mające odniesienia do starszych
plików
wersji
Są ponownie połączone z nową
wersją
Aktualizuj poprawki
Inkrementacja poprawki
Łącza odniesień przed
uaktualnieniem
Pliki przed uaktualnieniem, pokazujące
poprawkę, która jest przeniesiona i inkrementowana
128
Uaktualnianie plików SolidWorks
Łącza odniesień po
uaktualnieniu
Uaktualnione pliki
Zastępowanie istniejących wersji plików
Kiedy zastępujemy istniejące wersje plików, istniejące pliki są zastąpione uaktualnionymi
plikami. Nowe wersje nie są tworzone.
Zastępowanie wszystkich wersji
Można zastąpić wszystkie wersje plików za pomocą uaktualnionych plików.
Wybór typu pliku na ekranie Wyszukaj pliki do uaktualnienia określa pliki do uaktualnienia.
Uaktualniany jest każdy plik wybranego typu, bez względu na to czy jest to najnowsza
wersja, plik odniesienia lub plik z etykietą poprawki.
Zastępowanie wszystkich plików SolidWorks
Ekran
Opcja
Wybory
Wyszukaj pliki do
uaktualnienia
Pliki typu:
<Wszystkie typy plików SW>
Ustawienia wersji
Zastąp istniejące
wersje plików
Uaktualniane są wszystkie części, złożenia
i rysunki SolidWorks.
Zastąp wszystkie wersje
129
Uaktualnianie plików SolidWorks
Zastępowanie wszystkich części
Uaktualniane są wszystkie części i rysunki SolidWorks, które mają do nich odniesienia.
Ekran
Opcja
Wybory
Wyszukaj pliki do
uaktualnienia
Pliki typu:
*.sldprt
Ustawienia wersji
Zastąp istniejące
wersje plików
Zastąp wszystkie wersje
130
Uaktualnianie plików SolidWorks
Domyślnie rysunki części nie są uaktualnione. Aczkolwiek ponieważ rysunki są rodzicami
części, ekran Ostrzeżenie przerwanego odniesienia pozwala na uaktualnienie rysunków,
które mają odniesienia do uaktualnianych części.
Zastępowanie wszystkich złożeń
Uaktualniane są wszystkie złożenia i części oraz podzespoły, do których mają odniesienia.
Ekran
Opcja
Wybory
Wyszukaj pliki do
uaktualnienia
Pliki typu:
*.sldasm
Ustawienia wersji
Zastąp istniejące
wersje plików
Zastąp wszystkie wersje
131
Uaktualnianie plików SolidWorks
W odniesionej wersji, narzędzie uaktualniania wersji pliku uaktualnia również najnowsze
części, jak wskazane przez niebieskie pola
.
Domyślnie rysunki części i złożeń nie są uaktualnione. Aczkolwiek ponieważ rysunki są
rodzicami części i złożeń, ekran Ostrzeżenie przerwanego odniesienia pozwala na
uaktualnienie rysunków, które mają odniesienia do uaktualnianych części i złożeń.
Zastępowanie wszystkich rysunków
Uaktualniane są wszystkie rysunki i złożenia oraz części, do których mają odniesienia.
Ekran
Opcja
Wybory
Wyszukaj pliki do
uaktualnienia
Pliki typu:
*.slddrw
Ustawienia wersji
Zastąp istniejące
wersje plików
Zastąp wszystkie wersje
132
Uaktualnianie plików SolidWorks
Zastępowanie najnowszych wersji plików
Można uaktualnić poprzez zastąpienie najnowszej wersji wszystkich plików wybranego
typu plików. Uaktualnione są również wszelkie wersje pliku używane w odniesieniu z
uaktualnionego pliku.
Zastępowanie najnowszych wersji wszystkich plików
Ekran
Opcja
Wybory
Wyszukaj pliki do
uaktualnienia
Pliki typu:
<Wszystkie typy plików SW>
133
Uaktualnianie plików SolidWorks
Ekran
Opcja
Wybory
Ustawienia wersji
Zastąp istniejące
wersje plików
Zastąp
Najnowsza wersja
Zastępowanie najnowszych wersji części
Ekran
Opcja
Wybory
Wyszukaj pliki do
uaktualnienia
Pliki typu:
*.sldprt
134
Uaktualnianie plików SolidWorks
Ekran
Opcja
Wybory
Ustawienia wersji
Zastąp istniejące
wersje plików
Zastąp
Najnowsza wersja
Domyślnie rysunki części nie są uaktualnione. Aczkolwiek ponieważ rysunki są rodzicami
części, ekran Ostrzeżenie przerwanego odniesienia pozwala na uaktualnienie rysunków,
które mają odniesienia do uaktualnianych części.
Zastępowanie najnowszych wersji złożeń
Ekran
Opcja
Wybory
Wyszukaj pliki do
uaktualnienia
Pliki typu:
*.sldasm
135
Uaktualnianie plików SolidWorks
Ekran
Opcja
Wybory
Ustawienia wersji
Zastąp istniejące
wersje plików
Zastąp
Najnowsza wersja
W odniesionej wersji, narzędzie uaktualniania wersji pliku uaktualnia również najnowsze
części, jak wskazane przez niebieskie pola
.
Domyślnie rysunki części i złożeń nie są uaktualnione. Aczkolwiek ponieważ rysunki są
rodzicami części i złożeń, ekran Ostrzeżenie przerwanego odniesienia pozwala na
uaktualnienie rysunków, które mają odniesienia do uaktualnianych części i złożeń.
Zastępowanie najnowszych wersji rysunków
Ekran
Opcja
Wybory
Wyszukaj pliki do
uaktualnienia
Pliki typu:
*.slddrw
136
Uaktualnianie plików SolidWorks
Ekran
Opcja
Wybory
Ustawienia wersji
Zastąp istniejące
wersje plików
Zastąp
Najnowsza wersja
Zastępowanie plików z etykietami poprawek
Można uwzględnić pliki z etykietami poprawek jako pliki które są uaktualnione.
Przykłady te pokazują pliki, które są uaktualnione kiedy wybrano zarówno Najnowsza
wersja jak i Wersja z poprawką. Czerwone pola wskazują pliki, które są uaktualnione
ponieważ mają etykiety poprawek, pomimo że nie są najnowszą wersją.
Zastępowanie wszystkich plików z etykietami poprawek
Ekran
Opcja
Wybory
Wyszukaj pliki do
uaktualnienia
Pliki typu:
<Wszystkie typy plików SW>
Ustawienia wersji
Zastąp istniejące
wersje plików
Zastąp
Najnowsza wersja
Wersja z poprawką
137
Uaktualnianie plików SolidWorks
Zastępowanie części z etykietami poprawek
Ekran
Opcja
Wybory
Wyszukaj pliki do
uaktualnienia
Pliki typu:
*.sldprt
Ustawienia wersji
Zastąp istniejące
wersje plików
Zastąp
Najnowsza wersja
Wersja z poprawką
138
Uaktualnianie plików SolidWorks
Domyślnie rysunki części nie są uaktualnione. Aczkolwiek ponieważ rysunki są rodzicami
części, ekran Ostrzeżenie przerwanego odniesienia pozwala na uaktualnienie rysunków,
które mają odniesienia do uaktualnianych części.
Zastępowanie złożeń z etykietami poprawek
Ekran
Opcja
Wybory
Wyszukaj pliki do
uaktualnienia
Pliki typu:
*.sldasm
Ustawienia wersji
Zastąp istniejące
wersje plików
Zastąp
Najnowsza wersja
Wersja z poprawką
139
Uaktualnianie plików SolidWorks
W odniesionej wersji, narzędzie uaktualniania wersji pliku uaktualnia również najnowsze
części, jak wskazane przez niebieskie pola
.
Domyślnie rysunki części i złożeń nie są uaktualnione. Aczkolwiek ponieważ rysunki są
rodzicami części i złożeń, ekran Ostrzeżenie przerwanego odniesienia pozwala na
uaktualnienie rysunków, które mają odniesienia do uaktualnianych części i złożeń.
Zastępowanie rysunków z etykietami poprawek
Ekran
Opcja
Wybory
Wyszukaj pliki do
uaktualnienia
Pliki typu:
*.slddrw
Ustawienia wersji
Zastąp istniejące
wersje plików
Zastąp
Najnowsza wersja
Wersja z poprawką
140
Uaktualnianie plików SolidWorks
Wykonywanie próbnego uaktualniania pliku
Przed uaktualnieniem plików SolidWorks w przechowalni produkcyjnej przeprowadzić
uaktualnienie na kopii przechowalni produkcyjnej, aby upewnić się, że nie ma żadnych
problemów związanym z uaktualnieniem. Skontaktować się ze sprzedawcą wzbogacającym
(VAR), aby uzyskać pomoc w tworzeniu kopii przechowalni.
Przywrócić kompletną kopię zapasową przechowalni plików na oddzielny serwer.
Uruchomić Narzędzie uaktualniania wersji pliku, wykonując jedną z następujących
czynności:
W systemach Windows 7 i Windows Server starszych od Windows Server 2012
należy z menu Start wybrać Wszystkie programy > SolidWorks Enterprise
PDM > Uaktualnianie wersji pliku.
W systemach Windows 8 i Windows Server 2012 lub nowszych, na ekranie
Aplikacje w części SolidWorks Enterprise PDM kliknąć Uaktualnianie wersji
pliku.
Postępować zgodnie z instrukcjami w kreatorze uaktualniania.
Sprawdzić czy uaktualnienie powiodło się.
Patrz temat: Po zakończeniu uaktualniania.
Uruchamianie Narzędzia uaktualniania
Aby uruchomić narzędzie uaktualniania, należy:
Uruchomić Narzędzie uaktualniania wersji pliku, wykonując jedną z następujących
czynności:
141
Uaktualnianie plików SolidWorks
W systemach Windows 7 i Windows Server starszych od Windows Server 2012
należy z menu Start wybrać Wszystkie programy > SolidWorks Enterprise
PDM > Uaktualnianie wersji pliku.
W systemach Windows 8 i Windows Server 2012 lub nowszych, na ekranie
Aplikacje w części SolidWorks Enterprise PDM kliknąć Uaktualnianie wersji
pliku.
Na ekranie Witamy, wykonać jedną z następujących czynności:
Aby ustawić uaktualnienie, kliknąć Zainicjuj nowy proces uaktualniania (główna
stacja robocza).
Aby uruchomić plik instrukcji pracy utworzony dla uaktualnienia, kliknąć Partycypuj
w procesie uaktualniania (podporządkowana stacja robocza).
Aby ponowić próbę uaktualnienia, które zostało nieoczekiwanie przerwane, kliknąć
Ponownie uruchom przerwany proces uaktualniania (główna i
podporządkowana stacja robocza).
Postępować zgodnie z instrukcjami w kreatorze uaktualniania.
Tworzenie i używanie plików instrukcji pracy
Poprzez utworzenie plików instrukcji pracy, użytkownik może uruchomić narzędzie
uaktualniania jednocześnie na kilku stacjach roboczych, celem zredukowania czasu
uaktualniania.
Pliki instrukcji pracy tworzymy na pierwszej stacji roboczej, na której uruchamiamy
narzędzia uaktualniania. Staje sie ona główną stacją roboczą.
Aby utworzyć i użyć plików instrukcji pracy, należy:
Utworzyć współużytkowany folder i dać dostęp do odczytu/zapisu dla każdej stacji
roboczej, która uczestniczy w uaktualnieniu.
Uruchomić Narzędzie uaktualniania wersji pliku, wykonując jedną z następujących
czynności:
W systemach Windows 7 i Windows Server starszych od Windows Server 2012
należy z menu Start wybrać Wszystkie programy > SolidWorks Enterprise
PDM > Uaktualnianie wersji pliku.
W systemach Windows 8 i Windows Server 2012 lub nowszych, na ekranie
Aplikacje w części SolidWorks Enterprise PDM kliknąć Uaktualnianie wersji
pliku.
Na ekranie Witamy, wybrać Zainicjuj nowy proces uaktualniania (główna stacja
robocza) i kliknąć Dalej.
Ukończyć ekrany kreatora.
Na ekranie Ustawienia uaktualnienia:
a) W Ustawienia uaktualnienia, wybrać Podziel uaktualnienie na wiele plików
instrukcji pracy.
b) Określić liczbę plików instrukcji pracy do utworzenia.
142
Uaktualnianie plików SolidWorks
c) Dla Współużytkowana lokalizacja dla plików instrukcji pracy, wpisać nazwę
współużytkowanego folderu utworzonego w kroku 1 lub kliknąć przycisk
przeglądania, aby przejść do folderu.
Nazwa folderu musi być w formacie UNC.
d) Kliknąć Dalej.
Na ekranie Gotowy do uaktualniania plików, wykonać jedną z następujących czynności:
Aby uaktualnić teraz, należy kliknąć Tak.
Kiedy pojawi się komunikat o ukończeniu, należy kliknąć OK.
Aby wyjść z narzędzia uaktualniania i uruchomić pliki instrukcji pracy w późniejszym
terminie, należy kliknąć Nie.
Jeżeli wybraliśmy Nie w kroku 6, należy ponownie uruchomić narzędzie Uaktualniania
wersji pliku, aby przeprowadzić uaktualnienie przy użyciu plików instrukcji pracy.
Na ekranie Witamy, wybrać Partycypuj w procesie uaktualniania
(podporządkowana stacja robocza).
Na ekranie Wybierz plik instrukcji pracy:
a) Przejść do lokalizacji plików instrukcji pracy.
b) Wybrać plik instrukcji pracy do przetworzenia.
c) Kliknąć Dalej.
Opcja Podsumowanie pliku instrukcji pracy wyświetla podsumowanie tylko do
odczytu ustawień określonych dla uaktualnienia.
d) Kliknąć Dalej.
Na ekranie Gotowy do uaktualniania plików:
a) Kliknąć Przeglądaj pliki, aby zobaczyć listę plików które zostaną uaktualnione.
b) Aby uaktualnić pliki, kliknąć Tak.
c) Kiedy pojawi się komunikat o ukończeniu, należy kliknąć OK.
Kończenie przerwanego uaktualniania
Czasem uaktualnienie jest nieoczekiwanie przerwane, na przykład kiedy stracimy połączenie
sieciowe lub prąd.
Aby dokończyć przerwane uaktualnienie, należy:
Kliknąć Ponów w komunikacie o błędzie.
W komunikacie wskazującym że konwersja nie została zakończona pomyślnie, kliknąć
OK.
Kliknąć Zakończ.
Rozwiązać problem, który spowodował przerwanie procesu.
Na przykład przywrócić połączenie sieciowe lub ponownie uruchomić komputer.
Ponownie uruchomić narzędzie uaktualniania.
Na ekranie Witamy, wybrać Ponownie uruchom przerwany proces uaktualniania
(główna i podporządkowana stacja robocza).
Na ekranie Kontynuuj przerwaną migrację, kliknąć Dalej.
143
Uaktualnianie plików SolidWorks
Na ekranie Podsumowanie pliku instrukcji pracy, kliknąć Dalej.
Na ekranie Gotowy do uaktualniania plików, kliknąć Zakończ.
Po zakończeniu uaktualniania
Kiedy uaktualnienie jest ukończone, należy:
Przeglądnąć pliki dziennika uaktualnienia.
Dokonać ręcznego uaktualnienia plików, których narzędzie nie zdołało uaktualnić
automatycznie.
Ręczne uaktualnienie tworzy nowe wersje. Jeżeli uaktualnienie zostało
przeprowadzone przy użyciu Zastąp istniejące wersje, ręczne uaktualnienie
unieważni strukturę odniesienia.
Opcjonalnie, użyć Pobierz ostatnią wersję, aby utworzyć lokalne kopie plików, które
zostały konwertowane na innych stacjach roboczych.
Otwórz podzbiór konwertowanych plików w SolidWorks, aby zweryfikować że konwersja
powiodła się.
Jeżeli wybrano opcję zastąpienia istniejących wersji plików, po zapewnieniu że
uaktualnienie powiodło się, należy usunąć pliki kopii zapasowej z serwera archiwum.
Patrz: Lokalizowanie i usuwanie plików kopii zapasowych.
Formaty nazw plików dla dzienników uaktualniania
Nazwy plików w dziennikach uaktualniania przyjmują następujące formaty:
Pliki które zostały uaktualnione
Upgrade Utility <id>Batch<n>.log
gdzie:
<id> jest unikatowym ciągiem alfanumerycznym
<n> jest numerem pliku dla którego utworzony został dziennik
Przykład: Upgrade Utility 471F2FDS Batch 4.log
Pliki, które nie mogły zostać uaktualnione
Upgrade Utility <id> Batch <n>.logExcluded.log
Przykład: Upgrade Utility 471F2FDS Batch 4.logExcluded.log
Zarządzanie plikami kopii zapasowych
Jeżeli wybierzemy zastąpienie istniejących wersji plików przy uaktualnianiu, narzędzie
uaktualniania tworzy kopie zapasowe dla każdego zastąpionego pliku.
Te kopie zapasowe pozostają po uaktualnieniu. Możne usunąć je po potwierdzeniu że
uaktualnienie przebiegło pomyślnie.
144
Uaktualnianie plików SolidWorks
Tworzenie pliku kopii zapasowej
Nie jest możliwe wyłączenie opcji kopii zapasowej, należy zatem zapewnić wystarczającą
ilość miejsca na dysku serwera archiwum przed rozpoczęciem uaktualniania.
Ekran Gotowy do uaktualniania plików podaje szacowaną ilość wymaganego miejsca.
Dla każdego pliku, który jest zastąpiony:
Narzędzie uaktualniania pobiera oryginalną wersję pliku z folderu archiwum plików
do systemu klienta, który ma uruchomiony plik instrukcji pracy, aby przeprowadzić
uaktualnienie.
Narzędzie otwiera plik w SolidWorks, uaktualnia go i odsyła z powrotem do folderu
archiwum kiedy proces jest zakończony.
Przed zastąpieniem wersji, oryginalna wersja w archiwum ma zmienioną nazwę przy
użyciu następującego formatu:
bak_licznik_wersja.rozszerzenie
Gdzie:
bak jest przedrostkiem wszystkich plików kopii zapasowej.
licznik jest unikatowym licznikiem w przypadku gdy plik o tej samej nazwie kopii
zapasowej istnieje już z poprzedniego uaktualnienia.
wersja jest numerem, w formacie szesnastkowym, wersji pliku która jest
zastępowana.
rozszerzenie jest rozszerzeniem pliku.
Narzędzie uaktualnienia umieszcza uaktualnioną wersję pliku w archiwum używając
oryginalnej nazwy pliku.
Przywracanie z kopii zapasowej nieprawidłowo
uaktualnionej wersji
Jeżeli uaktualniona wersja pliku jest nieprawidłowa, można użyć pliku kopii zapasowej,
aby przywrócić oryginalną zawartość pliku.
W lokalnym widoku przechowalni, należy określić nazwę pliku do znalezienia.
Otworzyć program Microsoft SQL Server Management Studio i kliknąć Connect
(Połącz).
Rozwinąć Databases i wybrać przechowalnię zawierającą plik, który chcemy
przywrócić.
Kliknąć New Query.
W panelu po prawej stronie wpisać kwerendę w następującym formacie:
select * from documents where filename like 'nazwa_pliku.ext'
Na przykład:
select * from documents where filename like 'speaker_frame.sldprt'
Kliknąć Execute.
Odnotować ID dokumentu plików, które jest wyszczególnione na karcie Results
(Wyniki).
145
Uaktualnianie plików SolidWorks
Wyjść z SQL Server Management Studio.
Użyć kalkulatora, aby konwertować ID dokumentu na format szesnastkowy.
W oknie Eksploratora, przejść do katalog_instalacyjny\Program Files\SolidWorks
Enterprise PDM\Data\nazwa_przechowalni.
Rozwinąć archiwum przechowalni, które odpowiada ostatniej cyfrze liczby
szesnastkowej.
Na przykład jeżeli liczbą szesnastkową jest 3B, należy rozwinąć folder opatrzony
etykietą B.
Rozwinąć folder odpowiadający liczbie szesnastkowej.
Zmienić nazwę lub usunąć wersję pliku, który chcemy przywrócić.
Na przykład zmienić nazwę pliku 00000002.sldprt na 00000002.backup.
Zmienić nazwę odpowiedniego pliku bak_ na oryginalną nazwę pliku.
Na przykład zmienić nazwę pliku bak_0_00000002.sldprt na 00000002.sldprt.
Wyjść z Microsoft SQL Server Management Studio.
Lokalizowanie i usuwanie plików kopii zapasowych
Kiedy uaktualnienie jest ukończone i użytkownik jest usatysfakcjonowany że uaktualnione
pliki są prawidłowe, można usunąć pliki kopii zapasowej i uwolnić miejsce na dysku. Każde
archiwum pliku jest przechowywane w folderze archiwów przechowalni plików.
Aby zlokalizować folder archiwum przechowalni plików, należy:
a) Uruchomić regedit.
b) Przejść do HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications\PDMWorks
Enterprise\ArchiveServer\Vaults\nazwa_przechowalni\ArchiveTable.
Archiwa plików są rozłożone na 16 podfolderów.
Jeżeli archiwum przechowalni zostało podzielone, niektóre z tych podfolderów mogą
znajdować się na innych dyskach.
Należy użyć wyszukiwania Windows lub innej metody wyszukiwania, aby wyszukać
wszystkie pliki w archiwum przechowalni, których nazwa zaczyna się od bak_.
Usunąć wszystkie znalezione pliki.
146
10
Dodatkowa konfiguracja
Rozdział ten zawiera następujące tematy:
Zarządzanie rozmiarem dziennika transakcji SQL
Konfigurowanie Enterprise PDM do komunikacji tylko przy użyciu adresów IP
Przenoszenie komponentów serwera na inny system
Zarządzanie rozmiarem dziennika transakcji SQL
Każda baza danych SQL zawiera jeden plik bazy danych (.mdf) i co najmniej jeden plik
dziennika transakcji (.ldf). Plik bazy danych przechowuje fizyczne dane dodane do bazy
danych, a dziennik transakcji przechowuje rejestr modyfikacji bazy danych. Serwer SQL
wykorzystuje dziennik transakcji do utrzymania integralności bazy danych, zwłaszcza
podczas odzyskiwania.
Domyślnie metoda odzyskiwania bazy danych SQL jest ustawiona jako pełny model
odzyskiwania, co oznacza, że rejestrowana jest każda zmiana w bazie danych. Duże
dzienniki transakcji mogą rozrastać się aż do wyczerpania przestrzeni dyskowej, powodując
spadek wydajności serwera SQL.
Pełny model odzyskiwania jest preferowany w celu przywrócenia dokładnego momentu
czasowego, jeżeli jednak stosowane jest tworzenie kopii zapasowych baz danych w ciągu
nocy i wymagane jest ograniczenie rozmiarów dziennika transakcji oraz utrzymanie
wydajności SQL, należy przełączyć na uproszczony model odzyskiwania.
Aby zmniejszyć rozmiar dużego dziennika transakcji po przełączeniu na uproszczony
model odzyskiwania, należy skompresować dziennik transakcji.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zmieniania modelu odzyskiwania, należy zapoznać
się z podręcznikami online serwera SQL i następującym artykułem w bazie wiedzy
Microsoft:
http://support.microsoft.com/?kbid=873235
Zmienianie na uproszczony model odzyskiwania
Otworzyć program Microsoft SQL Server Management Studio i kliknąć Connect
(Połącz).
W panelu po lewej stronie rozwinąć folder Bazy danych kliknąć prawym przyciskiem
myszy nazwę bazy danych i wybrać Właściwości.
W oknie dialogowym Właściwości bazy danych, w lewym panelu wybrać Opcje.
Na liście Model odzyskiwania wybrać Uproszczony i kliknąć OK.
Zamknąć program Microsoft SQL Server Management Studio.
147
Dodatkowa konfiguracja
Kompresowanie dziennika transakcji
Kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę bazy danych i wybrać Zadania >
Kompresuj > Pliki.
W oknie dialogowym Kompresuj plik, na liście Typ pliku, wybrać Dziennik.
Kliknąć OK.
Konfigurowanie Enterprise PDM do komunikacji tylko przy
użyciu adresów IP
Podczas konfigurowania środowiska Enterprise PDM, klienci domyślnie komunikują się z
serwerami przy użyciu nazw systemowych. Jeżeli wyszukiwanie DNS nie działa stabilnie
lub jest niewystarczające dla konfiguracji sieci, można skonfigurować Enterprise PDM do
wykorzystywania tylko numerów IP w celu komunikacji.
Ta konfiguracja obejmuje:
Aktualizację serwera archiwum,
Aktualizację serwera SQL,
Aktualizację klientów Enterprise PDM.
Podczas łączenia się z serwerem archiwum można usunąć i ponownie dołączyć widok
przechowalni plików przy użyciu adresu IP serwera archiwum zamiast ręcznego
aktualizowania rejestru.
Aktualizowanie serwera archiwum do komunikacji przy
użyciu adresów IP
W systemie, w którym pracuje serwer archiwum, z poziomu menu Windows Start
kliknąć Uruchom > regedit, aby otworzyć rejestr.
Odnaleźć klucz dla serwera archiwum:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Application\PDMWorks
Enterprise\ArchiveServer
W prawym panelu kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Nowy > Wartość
ciągu i nadać wartości ciągu nazwę ServerName.
Kliknąć dwukrotnie ServerName.
W oknie dialogowym Edytowanie ciągu, w polu danych Wartość, wpisać adres IP
serwera archiwum i kliknąć OK.
Odnaleźć klucz dla przechowalni plików:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications\PDMWorks
Enterprise\ArchiveServer\Vaults\vaultname
Kliknąć dwukrotnie Serwer, zaktualizować pole danych Wartość adresem IP serwera
SQL będącego hostem bazy danych przechowalni i kliknąć OK.
Uruchomić ponownie usługę serwera archiwum.
148
Dodatkowa konfiguracja
Aktualizowanie SQL Server do komunikacji przy użyciu
adresów IP
Otworzyć program Microsoft SQL Server Management Studio i kliknąć Connect
(Połącz).
W panelu po lewej stronie rozwinąć Bazy danych, bazę danych przechowalni i Tabele.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy dbo.ArchiveServers i wybrać Otwórz tabelę.
W części ArchiveServerName, zmienić wpis na adres IP serwera archiwum będącego
hostem przechowalni.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy dbo.SystemInfo i wybrać Otwórz tabelę.
W części ArchiveServerName, zmienić wpis na adres IP serwera archiwum będącego
hostem przechowalni.
Wyjść z Microsoft SQL Server Management Studio.
Aktualizowanie klientów Enterprise PDM, aby umożliwić
komunikację za pomocą adresów IP
Jeżeli aplikacja Enterprise PDM jest uruchomiona, należy z niej wyjść, klikając ikonę
Enterprise PDM
po prawej stronie paska zadań i wybierając Zakończ. Upewnić się,
że narzędzie administracyjne nie działa.
W systemie, w którym pracuje serwer archiwum, z poziomu menu Windows Start
kliknąć Uruchom > regedit, aby otworzyć rejestr.
Odnaleźć klucz dla przechowalni plików:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications\PDMWorks
Enterprise\Databases\vaultname
Zaktualizować wartość DbServer adresem IP serwera SQL będącego hostem bazy
danych przechowalni.
Zaktualizować wartość ServerLoc adresem IP serwera archiwum będącego hostem
archiwum przechowalni.
Jeżeli w kliencie używano narzędzia administracyjnego, należy usunąć następujący
klucz:
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\Application\PDMWorks
Enterprise\ConisioAdmin
Klucz ten jest odtwarzany podczas uruchamiania narzędzia administracyjnego.
149
Dodatkowa konfiguracja
Sprawdzanie komunikacji przy użyciu adresu IP
Po zaktualizowaniu wszystkich serwerów i klientów, należy sprawdzić, czy można:
zalogować się do przechowalnią plików,
dodać nowy plik,
wyszukać istniejący plik.
Jeżeli przechowalnia jest zreplikowana, należy upewnić się, czy używane są adresy
IP w oknie dialogowym ustawień replikacji.
W przypadku problemów z łączeniem się z nowymi adresami, należy:
Sprawdzić błędy w dziennikach serwera archiwum i klienta.
Upewnić się, czy można badać usługą ping serwery z poziomu klienta, wykorzystując
dostarczone adresy IP.
Przenoszenie komponentów serwera na inny system
Należy użyć tych procedur podczas przenoszenia komponentów serwera Enterprise PDM
z jednego systemu na drugi lub podczas zmieniania nazwy na systemie serwera, aby
sprawdzić która baza danych i wpisy rejestru powinny być aktualizowane.
Instrukcje te opisują przenoszenie zarówno serwera archiwum, jak i bazy danych. W
przypadku przenoszenia tylko jednego z nich, należy postępować tylko zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami.
Przed rozpoczęciem należy upewnić się, czy nikt nie używa Enterprise PDM.
Kopiowanie plików do nowego serwera
W starym serwerze SQL utworzyć kopie zapasowe bazy danych przechowalni plików
i ConisioMasterDb.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Tworzenie kopii zapasowych bazy
danych przechowalni plików.
Skopiować plik kopii zapasowych do nowego serwera.
Otworzyć okno dialogowe Serwer archiwum SolidWorks Enterprise PDM, wykonując
jedną z następujących czynności:
W systemach Windows 7 i Windows Server starszych od Windows Server 2012
należy z menu Start wybrać Wszystkie programy > SolidWorks Enterprise
PDM > Konfiguracja serwera archiwizacji.
W systemach Windows 8 i Windows Server 2012 lub nowszych, na ekranie
Aplikacje w części SolidWorks Enterprise PDM kliknąć Konfiguracja serwera
archiwizacji.
Aby utworzyć kopie zapasowe ustawień serwera archiwum, należy:
a) Wybrać Narzędzia > Ustawienia kopii zapasowych.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Tworzenie kopii zapasowych
ustawień serwera archiwum.
b) Skasować lub ustawić hasło i kliknąć Uruchom tworzenie kopii zapasowych.
150
Dodatkowa konfiguracja
c) Zamknąć okno dialogowe Serwer archiwum SolidWorks Enterprise PDM.
d) Skopiować plik kopii zapasowych (backup.dat) do nowego serwera.
Skopiować cały folder archiwum przechowalni plików ze starego serwera do nowego
serwera, zachowując tę samą ścieżkę.
W przypadku braku pewności co do lokalizacji archiwów, należy sprawdzić klucz
rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Application\PDMWorks
Enterprise\ArchiveServer\Vaults\vaultname\ArchiveTable
Konfigurowanie przeniesionej bazy danych przechowalni
plików SQL
Zainstalować oprogramowanie serwera SQL w nowym serwerze.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Instalowanie programu SQL Server
2008.
Aby zachować takie same ustawienia sortowania, jak w starym serwerze, należy:
a) Otworzyć program Microsoft SQL Server Management Studio i kliknąć Connect
(Połącz).
b) Kliknąć serwer prawym przyciskiem myszy i wybrać Właściwości.
c) W oknie dialogowym Właściwości serwera, w prawym panelu zwrócić uwagę na
ustawienia Sortowanie serwera dla starego serwera.
d) Podczas nowej instalacji SQL wybrać Dostosowane i ustawić takie samo
sortowanie.
Przywrócić bazę danych z kopii zapasowych, zachowując pierwotną nazwę.
Zatrzymać usługę starego serwera SQL lub przełączyć stare bazy danych w tryb
offline, aby nie dopuścić do istnienia dwóch serwerów z tą samą aktywną bazą
danych przechowalni.
W przywróconej bazie danych przechowalni plików, zaktualizować nazwę nowego
serwera archiwum w tabelach ArchiveServers oraz SystemInfo.
W środowisku zreplikowanym, tabela ArchiveServers zawiera każdy zreplikowany
serwer. Należy upewnić się, że zaktualizowano tylko wpis przeniesionego serwera.
Nie zmieniać wpisu VaultName.
Aby umożliwić indeksowanie przeniesionej bazy danych przechowalni plików, należy
utworzyć połączony wpis serwera:
a) Otworzyć program Microsoft SQL Server Management Studio i kliknąć Connect
(Połącz).
b) Kliknąć prawym przyciskiem myszy przeniesioną bazę danych przechowalni plików
i wybrać Nowa kwerenda.
c) Wprowadzić poniższe polecenie w oknie kwerendy, a następnie kliknąć Wykonaj
(F5), aby uruchomić kwerendę.
Exec Sys_IndexServerLink 1
151
Dodatkowa konfiguracja
Jeżeli indeksowanie jest już skonfigurowane na starym serwerze, należy usunąć
i utworzyć ponownie katalog indeksu na nowym serwerze, wykorzystując węzeł
Indeksowanie w narzędziu administracyjnym.
Wyjść z Microsoft SQL Server Management Studio.
Konfigurowanie przeniesionego serwera archiwum
Zainstalować serwer archiwum w nowym serwerze. Użyć ustawień domyślnych
wykorzystywanych na starym serwerze, jeżeli użytkownik je pamięta.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Instalowanie serwera archiwum
SolidWorks Enterprise PDM.
Otworzyć okno dialogowe Serwer archiwum SolidWorks Enterprise PDM, wykonując
jedną z następujących czynności:
W systemach Windows 7 i Windows Server starszych od Windows Server 2012
należy z menu Start wybrać Wszystkie programy > SolidWorks Enterprise
PDM > Konfiguracja serwera archiwizacji.
W systemach Windows 8 i Windows Server 2012 lub nowszych, na ekranie
Aplikacje w części SolidWorks Enterprise PDM kliknąć Konfiguracja serwera
archiwizacji.
Wybrać Narzędzia > Ustawienia kopii zapasowych.
W oknie dialogowym Ustawienia kopii zapasowych kliknąć Załaduj kopie zapasowe.
Ustawienia starego serwera archiwum zostaną zaimportowane.
W nowym serwerze archiwum, z poziomu menu Windows Start kliknąć Uruchom >
regedit, aby otworzyć rejestr.
Zaktualizować i zweryfikować następujące klucze, które mogą różnić się od ustawień
starego serwera:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Application\PDMWorks
Enterprise\ArchiveServer\Computers\local\Archives
Upewnić się, czy wartość domyślna wskazuje prawidłowy folder główny
(=nadrzędny), gdzie przechowywane jest archiwum przechowalni plików (tj. ścieżka,
do której został skopiowany folder archiwum przechowalni plików). Na przykład
wpisać:
C:\Program Files\SolidWorks Enterprise PDM\Data
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Application\PDMWorks
Enterprise\ArchiveServer\Vaults\vaultname
Upewnić się, czy wartość Server jest zaktualizowana nazwą nowego serwera SQL,
a SQLDbName zgadza się z nazwą przywróconej bazy danych przechowalni plików.
Nie zmieniać wpisu DbName.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Application\PDMWorks
Enterprise\ArchiveServer\Vaults\vaultname\ArchiveTable
152
Dodatkowa konfiguracja
Upewnić się, czy wszystkie ścieżki wskazują lokalizację archiwum przechowalni
plików, gdzie skopiowano pliki (ze starego serwera).
Uniemożliwić uruchomienie starego serwera archiwum.
Najlepiej odłączyć stary serwer od sieci, aby był niedostępny do czasu aktualizacji
wszystkich klientów lub zatrzymać usługę serwera SQL i serwera archiwum.
Aktualizowanie kluczy rejestru klienta
W każdym kliencie zaktualizować następujący klucz rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Application\PDMWorks
Enterprise\Databases\vaultname
Zaktualizować wpisy DbServer (serwer bazy danych) i ServerLoc (serwer archiwum)
nazwą nowego serwera.
W klientach 64-bitowych należy zaktualizować wpisy DbServer i ServerLoc w
kluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SolidWorks\Application\PDMWorks
Enterprise\Databases\vaultname
W każdym kliencie usunąć następujący klucz rejestru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\Application\PDMWorks
Enterprise\ConisioAdmin
Aktualizacja ustawień replikacji
W przypadku przenoszenia komponentów serwera archiwizacji w środowisku
zreplikowanym, należy zaktualizować ustawienia replikacji, uwzględniając nową nazwę
serwera archiwizacji.
Należy otworzyć narzędzie administracji z poziomu zaktualizowanego klienta i
zalogować się do przechowalni.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy Ustawienia replikacji i kliknąć Otwórz.
W oknie dialogowym Ustawienia replikacji, w części Połączenia, należy wybrać
pierwszy wiersz.
W części Wybrane połączenie, jako Adres IP lub nazwa DNS, należy wpisać nowy
adres IP lub nazwę przeniesionego serwera archiwizacji.
Uruchomić ponownie serwer archiwizacji na każdym serwerze archiwizacji, który
replikuje przechowalnię plików.
Sprawdzanie przeniesienia serwera
Należy się zalogować jako Admin i zobaczyć listing przechowalni plików.
Należy upewnić się, że serwer archiwum działa w pełni poprzez dodanie pliku
tekstowego, zaewidencjonowanie go i usunięcie.
Jeżeli nie jest możliwe zalogowanie się ani dodanie, wyewidencjonowanie, zmodyfikowanie
i zaewidencjonowanie nowego pliku, należy sprawdzić kroki konfiguracji i zmiany
rejestru Enterprise PDM.
153

Podobne dokumenty