Współpraca systemów [email protected] oraz SJO [email protected] odbywa się offline

Transkrypt

Współpraca systemów [email protected] oraz SJO [email protected] odbywa się offline
Projekt Transition Facility 2006/018-180.01.04 „System zarządzania budżetami jednostek
samorządu terytorialnego – sprawozdawczość jednostek organizacyjnych”
Warunki uruchomienia systemu w jednostce
organizacyjnej
TF 2006/018-180.01.04.02
Projekt Transition Facility 2006/018-180.01.04 „System zarządzania budżetami jednostek
samorządu terytorialnego – sprawozdawczość jednostek organizacyjnych”
Współpraca systemów [email protected] oraz SJO [email protected] odbywa się offline. Niniejsza instrukcja
przedstawia sposób przygotowania w jednostce macierzystej pliku w systemie [email protected] oraz
wczytanie zawartych w nim informacji dla jednostki podległej w nowym systemie SJO [email protected]
Przed rozpoczęciem operacji należy się upewnić, że w jednostce samorządu terytorialnego jest
zainstalowana aktualna wersja systemu [email protected], a w jednostce organizacyjnej JST - zainstalowana
jest aktualna wersja systemu SJO [email protected]
Projekt Transition Facility 2006/018-180.01.04 „System zarządzania budżetami jednostek
samorządu terytorialnego – sprawozdawczość jednostek organizacyjnych”
Przygotowanie w jednostce samorządu terytorialnego w systemie [email protected] pliku dla
konkretnej jednostki podległej
1) Aby utworzyd w systemie [email protected] plik dla jednostki podległej należy:
- przejśd do modułu Administracja,
- na drzewie w oknie po lewej stronie podświetlid gałąź Jednostki.
W prawej części okna wyświetli się lista jednostek jak na rysunku poniżej:
Projekt Transition Facility 2006/018-180.01.04 „System zarządzania budżetami jednostek
samorządu terytorialnego – sprawozdawczość jednostek organizacyjnych”
2) W prawej części okna zaznaczamy jednostkę organizacyjną, którą chcemy wyeksportowad do
pliku, a następnie z menu Plik wybieramy opcję ‘Eksport do pliku XML’. Zapisujemy plik we
wskazanej przez użytkownika lokacji, który można później przekazad do tej jednostki
podległej.
Projekt Transition Facility 2006/018-180.01.04 „System zarządzania budżetami jednostek
samorządu terytorialnego – sprawozdawczość jednostek organizacyjnych”
Instrukcja zainicjowania jednostki organizacyjnej z pliku w jednostce organizacyjnej w
systemie SJO
[email protected]
(uwaga – przy zainicjowanej bazie):
1) Przy pierwszym uruchomieniu systemu SJO [email protected] zostanie wyświetlone okno programu, w
którym wybieramy opcję ‘Import danych z pliku’ (rysunek poniżej).
Projekt Transition Facility 2006/018-180.01.04 „System zarządzania budżetami jednostek
samorządu terytorialnego – sprawozdawczość jednostek organizacyjnych”
2) Po wybraniu do importu pliku XML, który został otrzymany z jednostki macierzystej po
wyeksportowaniu z systemu [email protected], pojawi się nowe okno z potwierdzeniem danych
dotyczących jednostki podległej:
3) Jeżeli dane są prawidłowe, klikamy na przycisk ‘Tak’ i oczekujemy na zakooczenie procesu
aktualizacji bazy danych.