Trener pracy – hodowca koni

Transkrypt

Trener pracy – hodowca koni
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
Trener pracy – hodowca koni
w projekcie „ZAZnaj pracy”
Zatrudnienie współfinansowane z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Liczba lub wymiar etatu: 1 etat , umowa na czas określony
Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku :
A. Trener pracy- hodowca koni
Realizacja programu nauczania w zawodnie hodowca koni zgodnie z opracowanym programem:
-nauczanie praktyczne i teoretyczne w zawodzie hodowca koni;
-opieka nad końmi w stajni w tym żywienie oraz czyszczenie,
-praca z osobami niepełnosprawnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym
- przygotowanie i organizacja zadań szkoleniowo-produkcyjnych,
-nadzór i opieka mad osobami niepełnosprawnymi w zakresie przestrzegania szerokorozumianych przepisów
o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy,
-Prowadzenie dokumentacji dydaktycznej z zajęć,
Wymagania:
I. wymagania formalne warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze (wymagania
niezbędne) :
1. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku
2. Wykształcenie minimum średnie lub wyższe zootechniczne lub rolnicze
3. Teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu hodowli i użytkowania koni
4. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letni udokumentowany staż pracy
5. Nieposzlakowana opinia,
II.
Wymagania
dodatkowe
(będące
przedmiotem
oceny):
1. Znajomość przepisów: znajomość przepisów związanych z kształceniem osób dorosłych
2. Umiejętność: pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność samodzielnego organizowania pracy,
posiadanie prawa jazdy Kat. B
3. Znajomość programów komputerowych: Excel i Word, poczty elektronicznej i Internetu.
Mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (nie wykluczające wykonywania
obowiązków na wskazanym stanowisku).
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.
2.
3.
4.
5.
CV
List motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 25.06.2013 (włącznie)
w siedzibie
Fundacji – pokój 131 lub przesłać z dopiskiem na kopercie : „Oferta zatrudnienia na stanowisku
Trener pracy – hodowca koni w projekcie „ZAZnaj pracy” na adres:
Biuro projektu ZAZnaj pracy
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
33 – 331 Stróże 413
Zgłoszenia, które wpłyną do FPON po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty