regulamin - Szkoła Podstawowa nr 19

Transkrypt

regulamin - Szkoła Podstawowa nr 19
REGULAMIN I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS VI
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA POZNANIA
ORGANIZATOR: SZKOŁA
OS. OŚWIECENIA 1
PODSTAWOWA
NR
19
W POZNANIU,
Cele konkursu:
 Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu zainteresowań
informatycznych.
 Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy oraz
przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkołach wyższego stopnia.
 Motywowanie nauczycieli do rozpoznawania i rozwijania kompetencji,
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań
w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
 Promowanie uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.
Ustalenia ogólne:
1. Konkurs informatyczny szkół podstawowych jest konkursem przedmiotowym
organizowanym po raz pierwszy przez Szkołę Podstawową nr 19 w Poznaniu.
2. Przeznaczony jest dla uczniów klas 6 szkół podstawowych miasta Poznania.
3. Zadania konkursowe sprawdzają opanowanie podstawy programowej
przedmiotu zajęcia komputerowe w szkole podstawowej.
4. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań teoretycznych
i praktycznych z informatyki (pisemny test sprawdzający wiedzę oraz
zadania do wykonania na komputerze)
5. Czas przeznaczony na wykonanie zadań - 60 minut.
6. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni na podstawie punktów uzyskanych
z części teoretycznej i praktycznej.
Przebieg Konkursu:
Konkurs jest dwuetapowy:
 I etap - szkolny,
 II etap – międzyszkolny (finał).
Etap szkolny przeprowadza każda szkoła we własnym zakresie. Następnie, po
przeprowadzeniu eliminacji zgłasza do II etapu maksymalnie 2 uczniów ze szkoły.
Zgłoszenia należy przesłać do 25.04.2016 r. drogą elektroniczną na adres:
[email protected]
W zgłoszeniu należy podać:
 nazwę szkoły
 Imię i nazwisko ucznia
 Imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela)
_
-1-
Etap międzyszkolny odbędzie się w dniu 14 maja 2016 roku od godziny 900
w szkolnej pracowni zajęć komputerowych. Zakwalifikowani uczniowie będą mieli
przydzielone różne godziny rozpoczęcia konkursu, o czym organizator zawiadomi
opiekuna uczniów za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej do 6 maja
2016 roku.
Uczniowie biorcy udział w konkursie powinni zabrać z sobą ważną legitymację
szkolną i zgodę na przetwarzanie danych.
Wymagania konkursowe
1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem,
korzystanie z sieci komputerowej.
2. Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł.
3. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjnokomunikacyjnych.
4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych
liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych.
5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem
komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.
6. Zastosowanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych w życiu
codziennym.
7. Zagrożenia ze strony komputera i Internetu.
Obowiązujące oprogramowanie:
Uczestnicy będą mieli do dyspozycji następujące oprogramowanie:
 system operacyjny Windows 7,
 pakiet Microsoft Office 2013
Zapraszamy do udziału w konkursie!
-2-

Podobne dokumenty