Płośnica dnia 12.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Transkrypt

Płośnica dnia 12.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Znak sprawy ZP.271.2.2.17.2015.J.Ż
Płośnica dnia 12.03.2015 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
1. Zamawiający Gmina Płośnica zaprasza do złożenia ofert
na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu Tworzenie warunków do
budowania partnerstwa na rzecz promocji i waloryzacji lokalnych zasobów gminy Płośnica
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie:
a) budowa wiaty biesiadnej dla 8 osób z meblami w Turzy Małej na działce nr 480/2
b) budowa grilla murowanego w Turzy Małej na działce nr 480/2;
c) wykonanie i montaż stołów biesiadnych w Murawkach na działce nr 32;
d) budowa boiska do siatkówki plażowej na w Murawkach na działkach nr 8/8 i 8/9
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego
zaproszenia do składnia ofert.
3. Termin realizacji zamówienia: zamówienie należy zrealizować do 20 kwietnia 2015 r.
4. Miejsce termin i forma złożenia oferty.
a) oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zaproszenia do składania ofert;
b) oferta powinna składać się z formularza ofertowego oraz kosztorysu ofertowego sporządzonego
na podstawie załączonego przez Zamawiającego przedmiaru robót (Załącznik nr 2);
c) kalkulując cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszystkie przewidywane przez
niego koszty związane z realizacją zamówienia i podać w formularzu ofertowym. Cena oferty jest
stała i niezmienna w całym okresie realizacji zamówienia, ma charakter ryczałtowy.
d) ofertę należy składać do 18 marca 2015 r. do godziny 15.30
e) Zamawiający dopuszcza składanie ofert w jednej z form:
• papierowej poprzez przesłanie oferty na adres siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy
w Płośnicy 13-206 Płośnica ul. Dworcowa 52;
• przesłanie faksem pod nr 23 698 1767;
• drogą elektroniczną poprzez wysłanie na adres e-mail [email protected]
5. Termin otwarcia ofert 19 marca 2015 r.
6. Inne istotne postanowienia ze względu na udzielenie i realizację zamówienia – zawarte w Załączniku nr 3
stanowiącym wzór umowy.
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Justyna Żywicka

Podobne dokumenty