Niepelnos1_dzieci czarnobiały

Transkrypt

Niepelnos1_dzieci czarnobiały
Nr wywiadu.
ANKIETER: NIE WYPEŁNIAĆ
dzień
1-4
miesiąc
5-6
Nr ankietera
7-8
9-12
Dzień dobry. Nazywam się ... i reprezentuję Akademię Humanistyczną w Pułtusku. Obecnie
przeprowadzamy badanie na temat sytuacji i problemów osób niepełnosprawnych powiatu
pułtuskiego. Nasze badania mają charakter poufny. Pana(i) nazwisko i dane nie zostaną
ujawnione ani przekazane żadnej instytucji. Rozmowa będzie trwała około 20 minut. Czy
zgadza się Pan(i) na udział w badaniu?
Realizowane przez nas badanie jest częścią projektu „Polityka społeczna wobec zagrożonych
wykluczeniem w Powiecie Pułtuskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Pytania do rodziców dzieci niepełnosprawnych
P1. Czy dziecko wymaga stałej opieki w domu?
1.Tak
2.Nie
P1a Jeśli tak – proszę w jakich czynnościach musi Pan/Pani dziecko wspomagać
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
….
P1b. Ile ma Pani/Pan niepełnosprawnych dzieci?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
P2. Czy dziecko wymaga specjalistycznego sprzętu
1.Tak
jakiego?……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
2.Nie
P3. Czy dziecko wymaga specjalnej rehabilitacji
1.Tak
- czy ma ją zapewnioną w najbliższym miejscu zamieszkania? Jeśli tak, to
gdzie…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2.Nie
P4. Co sprawia Panu/ Pani największe trudności w opiece nad dzieckiem?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
P5. Kto spośród innych członków rodziny pomaga Panu/Pani w opiece nad
niepełnosprawnym dzieckiem?
1.Mąż/ żona
2.Rodzice/teściowie
3.Inne dzieci
4.Siostra/brat
5.Krewni
6.Znajomi
7.Opiekun z Ośrodka Pomocy Społecznej
8.Wolontariusz
9.Nikt mi nie pomaga
P6. Czy doświadczyła Pani/ Pan przykrości z powodu niepełnosprawności swojego dziecka?
1.Tak
- proszę opisać ……………………………………………………………………
2.Nie
P7. Czy dziecko jest w wieku szkolnym?
1.Tak
2.Nie ---------------przejść do pytania P13
P8. Do jakiej szkoły chodzi dziecko
1.Szkoła podstawowa integracyjna
2.Szkoła podstawowa – klasa integracyjna
3.Gimnazjum integracyjne
4.Gimnazjum z klasa integracyjną
5.Szkoła podstawowa specjalna
6.Gimnazjum specjalne
7.Liceum profilowane
8.Liceum ogólnokształcące
9.Technikum (jakie?)……………………………………….
10.Szkoła Zawodowa
11.Szkoła specjalna z przygotowaniem do zawodu (jakiego?)…………………………….
12.Ośrodek Szkolno-wychowawczy
P9. Czy dziecko korzysta z transportu do szkoły
1.Tak
- czy jest to pojazd dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych?
a) tak
b)nie
2.Nie
P10. Czy dziecko uczęszcza do szkoły na zajęcia?
1.Tak
2.Nie – jest objęty indywidualnym trybem uczenia w domu
- od
kiedy…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
P11. Co spowodowało, że dziecko jest objęte indywidualnym trybem nauczania w domu?
1.doradziła mi to dyrekcja szkoły i pedagog szkolny
2.tak zdecydowaliśmy w rodzinie, że będzie lepiej dla dziecka
3.szkoła jest nieprzystosowana do potrzeb niepełnosprawnego dziecka
4.nie miał, kto dowozić dziecka do szkoły
5.dziecko źle się czuło z grupie rówieśników więc postanowiliśmy, że będzie się uczyć w
domu
P12. Czy ma Pani wsparcie ze strony szkoły, czy ktoś się interesuje sytuacją Pani dziecka?
P13. Jak Pani/ Pan ocenia relacje swojego dziecka z rówieśnikami?
1. bardzo dobre
2. dobre
3. poprawne
4. złe
5. moje dziecko jest całkowicie odrzucane przez grupę rówieśników
P14. Jak Pan/Pani sądzi co jest przyczyną takich relacji?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
P15. Proszę wymienić wszystkie bariery, które w Pani/Pana opinii utrudniają funkcjonowanie
osoby niepełnosprawnej, w tym Pani/Pana dziecka w miejscu zamieszkania i dostępie do
różnych instytucji.
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
P16. Czy pobiera Pan/Pani zasiłek pielęgnacyjny na dziecko?
1Tak
2Nie
P17. Czy ze względu na niepełnosprawność dziecka korzystają Państwo z pomocy
Gminnego/Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej?
1Tak
- jak często, jaka to jest
pomoc……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…
2Nie
P18. Czy korzystali Państwo z jakiś form pomocy świadczonych przez Powiatowe Centrum
Rodziny?
1.Tak
- proszę określić rodzaj uzyskanych świadczeń i
pomocy………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
2.Nie
P19. Czy czuje Pani/Pan, się w wystarczająco poinformowany o prawach niepełnosprawnego
dziecka i możliwościach uzyskania wsparcia przez instytucje samorządowe?
1.Tak
2.Nie
P20. W jakiej sytuacji oddałaby Pani/Pan swoje dziecko do domu pomocy społecznej?
……………………………………………………………………………………….
a) w ogóle nie biorę tego pod uwagę
P21. Myśląc o swoim niepełnosprawnym dziecku, jako o osobie dorosłej, jak Pani sobie
wyobraża jego przyszłość?
1 założy rodzinę
2.będzie osobą pracującą i samodzielną
3.mimo swojej niepełnosprawności będzie samodzielny i wyprowadzi się z domu
4. będzie mieszkać ze mną do mojej śmierci, a później zaopiekuje się nim rodzeństwo
5. będzie mieszkać ze mną do mojej śmierci, a później czeka dom pomocy społecznej
6.na pewno pogorszy się jego stan zdrowia
7.będzie się uczyć i będzie pracować
8. czeka go bezdomność
9.nie założy rodziny, będzie samotny
10.nie wiem/ nie myślę o przyszłości
INFORMACJE KONTROLNE
data
przeprowadzenia
wywiadu
Miejscowość, w
której zrealizowano
wywiad
Imię i nazwisko
Ankietera
Podpis Kierownika
Projektu
(oświadczam, ze wywiad
przyjmuję bez zastrzeżeń)
godzina rozpoczęcia
wywiadu
Czas trwania
wywiadu

Podobne dokumenty