SnooxlwLASNE - Wojskowa Akademia Techniczna

Komentarze

Transkrypt

SnooxlwLASNE - Wojskowa Akademia Techniczna
DzialInwestycjii Remont6w
WojskowaAkademia Techniczna
im. JaroslawaDqbrowskiego
WojskowaAkademiaTechniczna
ul. gen.SylwestraKaliskiego2
00-908Warszawa
PRZEDMIAR
ROBOT
SnooxlwLASNE
NAZWAINWESTYCJII
ADRESINWESTYCJI :
INWESTOR
i
ADRESINWESTOM :
T€rmomodernizacja,
pzebudowaukladukomunikacyjnego
orazdostosowanie
budynku,,Dom
jakimpowinnyodpowjadaibudynklzakwaterowania
Asystenta"
do \,!ymog6w
zbioroweg
o i Wzezna_
czonena stalypobytludzi
Warszawa,
ul.Kaliskiego
9
WOJSKOWA
AKADEMIA
TECHNICZNA
IM.JAROSLAWA
DABROWSKIEGO
ul.Gen.Sylwestra
Kaliskiego
2 00-908Warszawa
INWESTOR
:
Datazatwierdzenia
Dokument
zostalopracowany
pEy pomocyprogramu
NORMAPRO
PRZEDMIAR_WAT-DA-AKTUALNE
Lp.
Komentarz
PRZEDIIIAR
Opisiwyliczenia
J.m.
Poszcz
Razem
WA']
Brania budowlana
1.1
Pietro9 - wymianadzwi na pzeciwpoiarowe
1 ANALIZA Wykuciez muruoscieznic
ponad2 m2
stalowych
o powierzchni
d . 1 .INDYWI.
1 DUALNA
7
2 ANALIZA Oscieznice
stalowedladrzwiwewnqtrznyuch
malowane
dwukrotnie
na
d . 1 .INDYWI- budowie
DUALNA
7
3 ANALIZA Montazdzwi stalowych
pzeciwpo2arowych
E160
d . 1 .INDYWI1 DUALNA
7.'1.00*2.00
szt
szt
7.000
RAZEM
7.000
7.000
RAZEM
7.000
14.000
RAZEM
'14.000
35.000
RAZEM
35.000
szt.
szt.
mz
m2
ANALIZA Wykonanie
tynk6wzwyktchwewngtrznych
kat.lll z zaprawycementowom
d . t . INDYWI- wapaennej
na oscie2ach
szerokosci
do 40 cm
1 DUALNA
7"(2.2.00+1.00)
m
5 ANALIZA Dwukrotne
malowanie
farbamiemulsyjnymi
powjezchniwewnetznych- mz
d . 1 .INDYWI. podlozygipsowych
z gruntowaniem
1 DUALNA
35-0.40
m2
14.000
RAZEM
a ,
14.000
r'miana dzwi na dach
6 ANALIZA Wykuciez muruoscieznic
stalowych
lo powierzchni
do 2 m2
d . 1 . INDYWI-
szt.
2 DUALNA
1
szt.
7 ANALIZA OScieZnice
drewniane
zwykledo skzydeldrzwiowych
d . 1 . INDYWI.
2 DUALNA
I
2
szt
,ili
1 1ANALIZA Wykonanie
tynkdwuzupelniajqcych
zwyklychkat.lll na murachna podlo-m2
d . 1 . INDYWI- 2uz cegiellub betonowym
na stykachmur6wz oScieznicami,
opaskami,
2 DUALNA listwamii cokolikami
podlogovr,rymi
0.5.(0.90+2*2.00)
m2
1.52'7 13+1.23.6.58+2.1
3.3.07
'1.000
1.800
RAZEM
1.800
2.000
RAZEM
2.000
szt.
szt.
1.3
Parter- remontDokoi
1 2ANALIZA Rozebranieposadzkiz pldek na zaprawiecementowejw lazience i
d . 1. INDYWI- przedpokoju
3 DUALNA
1.000
RAZEM
Kpt.
kpl.
ANALIZA Zalozeniena nowymmiejscuzamkdwwpuszczanych
zwyklych
INDYWI.
- lDUALNA
1.000
szt
I ANALIZA Skzydtadzwioweplytowe,pelne,wewnqtznejednodzielnefabrycznte m2
d . 1 . INDYWI- wyKonczone
2 DUALNA
2.00-0.90
m2
I ANALIZA zalg?eniena nowym miejscu klamek z szyldami
d . ' t .INDYWI.
2 DUALNA
'1.000
RAZEM
1.000
RAZEM
2.450
RAZEM T
ANALIZA Zerwanie
posadzkiz tworzlarsztucznych
m2
d . 1 .INDYWI3 DUALNA
*2.76+3.03. m2
2.88'7.20+2.80*7.38+5.45r7.38+3.1
9'3.02+3.1
2.3.18+1.51
3.20+5.47.3.31
25.470
RAZEM I
25.470
133.146
RAZEM
NomaPROWersia4.34Nrseryjny:21169
2.450
m2
m2
-2-
1.000
133.146
PRZEDMIAR-WAT-DA_AKTUALNE
PRZEDMIAR
grubosci2
cementowe
mmzatartena
(z-Vl)Posadzkijednobarwne
z plytekkamiont<owych
[email protected]
30x30cm na zaprawieklejowejo grub.warstwy
5 mmw pomiesiczeniach
'10
o pow.do m2
z wykladzin
z twozywsztucznych
rulonowych
bezwarstwy
2"7.20+2"2.80+2.7.38+2,
5.4s+2*73A+2.319+2"3.02+2"3.12+2.
wykladzinrulonowych
z twozywsztucznych
wewnQtrznychz zaprawycementowo-wapiennejna
nach,filarach,pilastracho powierzchni
odbiciaponadS m2
tynk6wzwyklychwewngtznychkat.lllo pow.doS m2zzaprawycem.-wap.na
Scianach
ceramicznych,betonowych,z
plytwi6rowocem.,zagrunt.siatkach
2.80*(2.2.a8+2'7.20+2.
2.AO+2"7.38+2.
5.45+2.7.38+
2' 3.19+2"3.O2+2*
3.12+2.3.18+2*1.51+2'2.76+2.3.03+2'3.20+2'5.47+2*3.31+2*1.52+2*
gladziegipsowe,dwuwarstwowe
na Scianach
z
prefabrykowanych
i betonowych
wylewanych
Dwukrotnemalowaniefarbamiemulsyjnymt
powierzchni
stalowych
Nolma PRO W€lsja 4.34 Nr seryJny21t69
PRZEDMIAR_WAT-DA_AKTUALNE
PRZEDMIAR
uzupelniajqcychzwyklychkat. lll na murach na
2uz cegiellubbetonowym
na stykachmur6wz ogcieznicami,
opaskami,
listwamii cokolikami
podlogowymi
Dzwi stalowewewnetrzne
o odpornosci
gniazdw Scianachdla hak6w,kolk6w itp.
na nowymmiejscuzamk6wwpuszczanych
z\,lyklych
.52+2-713+2-1.23+2'6.58+2"2.13+2*3.
podwieszone
o konstrukcji
metalowej
z wypelnieniem
wl6kien mineralnychz zast.profilipopz.o dlug. 60 cm
- za
gruzuspryzmowanego
samocnodaml
skzynrowymi
na zaprawe
INDYWIDUALNA
NomaPROWsrsia4.34Nrseryjny:21169
PRZEDMIAR-WAT-DA_AKTUALNE
PRZEDIMIAR
z cegielo grub.112ceg.na zaptavtie
grubosci
z cegielpelnych
1/2ceg.
cementowewraz z cokolikamizatade na qladko arubo6ci25
mm - bud.owysokosci
27 m ze zbrojeniem
siatkestalowqw laziencei
cementowe
wrazz cokoljkami
posadzkio
zatarte- pogrubienie
1 cm - bud.owysokosci
27 m ze zbrojeniem
siatkqstalowq
=5
Krotno66
grubo6ci2 mm zatartena
cementowe
lzolacje pzeciwwilgociowei przeciwwodnez folii
podposadzkowe,
lubz foliw plynie.
(z.Vll)Gruntowanie
- powiezchniepopodlo2ypfeparatami
gruntujqcymi
Vl) Posadzkijednobarwne
z ptytekkamionkowych
GRESo wym.
cm na zaprawieklejowejo grub.warst\ay
5 mmw pomieszczeniach
pow.do10 m2
+1.00'2+2.82'2+1.00'2+2.80.2+1.48.2+2.81*2+3.40*2+
podlozy
preparatami
Vll)Gruntowanie
gruntujqcymi
55
d . 1 .INDYWI4 DUATNA
o
specyfikacja
techniczna
No.maPROWersja4.34Nrseryjny:21169
25x20cm na klejmetodq
PRZEDMIAR_WAT-DA-AKTUALNE
PRZEDMIAR
o pow.do 8 m2
farbami emulsyjnymipowiezchni wewngtrznych-
podwieszone
plytami
o konstrukcji
metalowej
z wypelnieniem
wl6kienmineralnych
poprz.odlug.60 cm
z zast.profili
Lustrao powiezchnido 1-0m2
z muruoscieznicstalowvchlo powiezchnido2 m2
dzwioweplytowe,pelne,wewnQtzne
lazienkowe.
z kratkalubotworaminadole
na nowym miejscu klamekz szyldami
na nowymmiejscuzamkowwpuszczanych
zwyklych
na nowymmiejscublokadydo wc
gruzuspryzmowanego
samochodami
skrzyniowymi
na od-
- za
gruzuspryzmowanego
samochodami
skrzyniowymi
Rozebranieposadzkiz plytek na zaprawie
d . t .INDYWI-
DUALNA
-6-
Norna PRO WeFja 4.34 Nrseryjny:21169
PRZEDMIAR-WAT_DA-AKTUALNE
Lp.
Komentatz
PRZEDMIAR
Opisiwyliczenia
2.6.47.5.74
J.m.
m2
70 ANALIZA Warstwyniwelujqco-wyr6wnawcze
grubosci2mmzatartena m2
cementowe
gladko
DUALNA
2'6.47.5.74
m2
Poszcz
Razem
74.276
RAZEM
74.276
d . t . INDYWI.
71 ANALIZA (z.Vll)cruntowaniepodlo2ypreparatami
gruntulqcym-lowieEcnnielol m2
d . 1 .INDYWI- ziome- podlozapodposadzki
=2
5 DUALNA KrotnoSc
2.6.47"5.74
m2
72 ANALIZA (z.Vl)Posadzki
jednobarwne
z pMekkamjonkowych
GReSo wyrn
m2
d . 1 INDYWI.
.
30x30cm na zaprawieklejowejo grub.warstwy
5 mm w pomieszczeniach
5 DUALNA o pow.do10m2
2'6.47*5.74
m2
73 ANALIZA Zabezpieczeniepodl6g foliq
0 . 1 .INDYWI.
5 DUALNA
m2
2'6.47'5.74
m2
74 ANALIZA Rozebranie
sciankizcegielo grub.112ceg.na zaptawiecementowo-wam2
d . 1 .INDYWI- piennej
74.276
RAZEM
74.276
74.276
RAZEM
74 97F'
74.276
RAZEM
74.276
74.276
RAZEM
74.276
1 8 .116
RAZEM
18.116
1.000
RAZEM
1.000
3.000
RAZEM
3.000
2.000
RAZEM
2.000
DUALNA
2.80'6.47
m2
75 ANALIZA Oscie2nice
stalowefabrycznie
wykoriczone
obsadzone
r6wtocze6nie
ze szt.
d . 1 .INDYWI- wznoszeniem
Scianek
dzialowych
z pM gipsowo-kartonowych
o gr. 1Ocm
5 DUALNA
1
szt.
76 ANALIZA Skzydlawewnetzneprzeszklone
d . 1 . INDYWI.
5 DUALNA
1.50-2.00
77 ANALIZA Zalo:enie na nowym miejscu klamek z szyldami
d . 1 .INDYWI5 DUALNA
2
78 ANALIZA
d . ' l . INDYWI-
m2
m2
Kpt.
Kpt.
Zalo2enie
na nowymmiejscuzamk6wwpuszczanych
szt.
1
szt.
DUALNA
79 ANALIZA Odbicietynkdwwewnqtznych
z zaprawycementowo-wapiennej
na 6cia- m2
d . 1 .INDYWI- nach,filarach,pilastrach
o powierzchni
odbiciaponad5 m2
5 DUALNA
8.50
m2
80 ANALIZA Montazprofilitynkarskich
naroznych
z siatkq
d . ' l . INDYWI5 DUALNA
2.80-6
m
m2
82 ANALIZA Przecieranie
istniejAcych
tynk6wwewnQtznych
z zeskrobaniem
farbylub m2
d . 1 .INDYWI- zdzaeraniem
tapetna Scianach
5 DUALNA
2*6.47.
5.74+2.6.47*2+5.7
4*A*2.80-2.00*
1.50-5.7
4'2.0O
m2
83 ANALIZA (z.Vil) GruntowaniepodlozypreparatamigruntujEcymi- powierzchniepio- m2
d . 1 . INDYWI5 DUALNA
196.548
Noma PRO We6ja 4.34 Nrseryjny:21169
1.000
8.500
RAZEM
8.500
16.800
RAZEM
16.800
8.500
RAZEM
8.500
m
8 1 ANALIZA Uzupelnienietynk6w zwyklychwewnQtrznychkat.lll o pow.do5 m2 z za- m2
prawy cem--wap.naScianachceramicznych,betonowych,z
d . 1 INDYWI.
.
plyt wi6rowo5 DUALNA cem.,zagrunt.siatkach
8.50
1.000
RAZEM
m2
196.548
RAZEM
196.548
196.548
PRZEDMIAR_WAI_DA-AKTUALNE
Lp,
Komenlatz
PRZEDMIAR
Opisiwyliczenia
Poszcz
J.m.
84
Wewnetznegladziegipsowe,dwuwarstwowe
na scianachz elerneni6w m2
d . 1 INDYWI.
prefabrykowanych
i betonowych
wylewanych
5 DUALNA
2*(6.47*2+5.7
4. 2t*2.80-2.00.
1.50-5.7
4*2.00
85
Vvewnetrzne
gtadziegipsowe,dwuwarstwowe
na sufitachz element6w
d . 1 .INDYWI- prefabrykowanych
i betonowych
wylewanych
5 DUALNA
2.6.47*5.74
Razem
RAZEM
196.548
122.272
RAZEM
122.272
m2
74.276
m2
RATFM
86 ANALIZA Dwukrotne
malowanie
farbamiemutsyjnymi
powiezcfrni
wewnqiEilEf'l m2
tynk6wgladkichz gruntowaniem
Scianyi sufity
5 DUALNA
196.548
m2
74.276
d . 1 .INDYWI-
196.548
RAZEM
87 ANALIZA (z.V).Sufity
podwieszone
o konstrukcji
metatowe;
z wypEtnieniemlfrffi m2
z wroKren
mtneratnych
poprz.o
z zast.profili
dlug.60 cm
5 DUALNA
74.276
m2
196.548
d . t . INDYWI-
88 ANALIZA Rozebranie
parapet6wzewngttznych
i wewngtrznych
d . 1 . INDYWI5 DUALNA
0.30.2-5.74-2
89 ANALIZA Wykuciegniazdw 6cianachdtahak6w,kolk6witp.
d . 1 . JNDYWI.
5 DUALNA
16
m2
92 ANALIZA Parapety
zewnetzne
z btachy
[email protected]
statowel
o szeii-i6fiiifiiid . 1 INDYWI.
ponad25 cm
5 DUALNA
0.30-5.74'2
'1.6
1.6.
6 aa8
gniazd.
oniazd
16.000
RAZEM
16.000
22.960
RAZEM
22.960
m
m
1.680
RAZEM
1'1.680
m2
m2
93 ANALIZA Wywiezienie
gruzuspryzmowanego
samochodami
skrzyniowyrni
na od- m3
d . 1 INDYWF
.
regrosc
oo I Km
5 DUALNA
74.276*0.02
m3
94 ANALIZA Wywiezienie
gruzuspryzmowanego
_za
samochodami
skrzyniowymj
d . 1 . INDYWI- Kazqy
nastgpny
1 km
5 DUALNA Krotnosi= 29
1.486
6.888
RAZEM
m2
91
podokiennik6w
Qsadzenie
prefabrykowanych
d . 1 INDYWI.
5 DUALNA
5.84',2
74.276
m2
90 ANALIZA Wykuciez muruiwstawienienowychokien.spotonlch-66Efrm2
0 . ' 1INDYWI.
sztucznych
PCVw kolozebialym,skzydlarozwieralno-uchylne;
z jasny5 DUALNA mi uszczelkami,
ktamkibiale,o izolacyjnoSci
aXustycznejoina
38iJB,i
owomanawiewnikamj,
wspolczynnik
przenikania
cieplaoknaU<1,.1
W/
5.74'2'2.00
74.276
RATFM
3.444
RAZEM
3.444
1.486
RAZEM
1.486
1.486
RAZEM
1.486
m3
Klatka schodowa nr J
Kamieniarskie roboty wykoiczeniowe
1
95 ANALIZA SzlifowanierQczne
cokolik6w
z tastryko
0 . 1 INDYWI.
6 . 1DUALNA
+11'( t .23+1
11'(2.94+2.92)
.29\+12*2.7
5+11.1.75
96 qNALIZA y'Vykucie
z murupodokiennik6w
betonowych
z lastrykd . 1 .NDYWI)UALNA
1.95-20
m
m
144.430
RAZEM
1S.000
RAZEM
-8-
NomaPROwe6F4.34 Nrseryjny:21169
't44.430
m
19.000
PRZEDMIAR-WAT_DA_AKTUALNE
PRZEDIVIIAR
granito faktuzelastrykoelementygrubosci2 cm i szero-
1.27.(0.27+0.156)-(12-9+
11-9)
renrecokoltl(ow
lastrykowych
wys.'13cm dlugosci
miejscu,poziomych
zalozono30 %
Uzupelnienie
cokolik6wlastrykowych
wys.13 cm dlugosciponad.1rn w
mielscu,pochylych
\zdluz bieg6wzalozono30 %
lastrykowej
o powierzchni
do 5.0 m2 w
Tynkowanie.gladzie gipsowe
:iegipsoweo gr. 3 mmjedno
do 30 cm na podlozuz tynku
gipsowegr. 3 mmjednowarstwowe
na skopachi biegachna
.31'275'11+1.93.2.7
5"12
gapsowe
gr. 3 mmjednowarstwowe
na Scianach
na podlo2uz
231'2+104+93+86'2-((<sc5>10+<sc7>10)*1.
18+<sc4>1.29.4+<sc6>
0+40' 1.05.2.05)+<Xlp>t
13.06-2.72+1
4.31'2.72-
109
d . 1 .INDYWI6.3 DUALNA
Nona PRo Wersja4.34 N. seryjny:21169
PRZEDMIAR_WAT-DA_AKTUALNE
Lp.
Komen"
latz
PRZEDMIAR
Opisiwyliczenia
j.m.
(5.9+3.4+6.24+1.8+'1.5+3)-1
0
Poszcz
Razem
218.,
'1'10ANALIZA
Dwukrotne
malowanie
farbamiemulsyjnymi
powiaEchni
wewnQfi;t;6: m2
d . t .INDYW. podlozygipsowych
z gruntowaniem
6.3 DUALNA lralowaniefarbamiemulsyjnymi
powierzchni
- podtozygip.
wewnekznych
- dodatekza kazdedalszemalowanie
sowychz gruntowaniem
763.676+286.916
m2
1'11ANALIZA Dwukrotne
malowanie
farbamiemutsyjnymi
powEEctrni
wewngtrzillE:- m2
pry{grpsowych
spoinowanych
szpachlowanych
z gruntowaniem
DUALNA
'11.93+2.964
RATFM
218.400
t050.592
RAZFM
1050.592
d . 1 . INDYWI.
m2
14.894
RAZEM
ANALIZA Dwukrotne
malowanie
farbqolejnqkratibalustradz pr9t6wprostych
d . 1 . INDYW- R9cznezeskrobanie
farbyolejnejzelement6w
metaloiych.
DUALNA
65.1.'15
14.a94
m2
m2
1 1 3ANALIZA ListwaodcinajAca
l€mperiqwykonana
z ptytymeUtowej
niepatnel
szer
d . 1 .INDYWI- .6cmol(ternowana
inaklejona
do Sciany-dodatkowo
bolcemocuiace
co
6 . 3DUALNA 70cm)
(2.75+2+1.5+1.45+1.3+2.7
5\*12+65
74.750
m
m
1 1 4ANALIZA Malowaniekabli elektrycznychna poz 11 kondygnacji
0 . 1 .INDYWI6.3DUALNA
74.750
RAZEM
206.000
RAZEM
206.000
m2
5
m2
1 ' 1 5ANALIZA Dwukrotne
malowanie
farbqolejnqpowierzchni
petnych
metatowycn
d . 1 .INDYWI. szpachlowanych
jednokrotnie-drzwi
Xl pietfo
5.000
RAZEM
5.000
m2
DUALNA
f.05.2.05-3.2
m2
1 1 6ANALIZA Dwukrotne
malowanie
farbaolejnarurwodociqgowyd-=rea;E
d . 1 .INDYWI- 50 do 100mm
6.3 DUALNA
6;;a
<hvdrant>(0.5+2.5)'1
0
m
m
1 1 7ANALIZA Dwukrotne
malowanie
farbqolejnqruf c.o.o Srednicy
ponad50 clotO0
0 . 1 .INDYWI- m m
12.915
RAZEM
30.000
RAZEM
30.000
65.500
RAZEM
65.500
m
6.3DUALNA
<co>1
0*(2.2.5+0.8+0.75)
' 1 1 8ANALIZA
d . 1 .INDYWI6.3 DUALNA
m
Dwukrotnemalowaniefarbqolejnasiatekciqgnionych
iptecionycfr
z rarn- m2
Kamrstalowyml
<kratkaoddymiajaca>0.25.1.05-f
0
m2
1 1 9ANALIZA Dwukotnemalowanie
farbamiemutsy;nymipowieEchni
weiiliEilchlplytgipsowych
spoinowanych
szpachlowanych
z gruntowaniem
6 . 3DUALNA
11.93+2.964
m2
d . 1 . INDYWI-
1.6.
2.625
RAZEM
m2
Instalowaniepochwyt6w
14.894
RAZEM
14.894
65.000
RAZEM
65.000
1.930
RAZEM
11.930
120 ANALIZA Demonta2pochwytuz iwoz)4ra sztucznegoi montaZpocnwytuarelvnia- m
d . 1 .INDYWI- nego gietego balustradyklatki schodowej
6.4 DUALNA
65
m
1.6.
Instalowanie sufit6w podwieszanych
121 ANALIZA
o . l _ INDYWI-
Okladziny
strop6wpMamigipsowo- kartonowymi
n- ruszciepopaynczym,podwieszanym,
metalowym
z ksztaltownik6w
CD i UD
6.5 DUALNA
-
13.62-1.3*1.3
m2
122 \NALIZA Zabudowa
klapySciankidzialowecR z pl),tgipsowo- kartonowych
na
d . 1 .NDYWI- rusztachmetalowych
pojedynczych
jednostronnym,
jednoz pokryciem
]UALNA warstwowe
75 - 101
1.3-4.0.57
- 10 NormaPROW€rcja4.34Nrssrylny:21169
m2
m2
m2
2.964
PRZEDMIAR-WAT.DA_AKTUALNE
PRZEDMIAR
podlozuo gr. do 2 mm
z prytekLVCtmitacjadeski122x20cm na przygotowa-
wykladzin
z plytekLVCbez na
z plytekLVCbe2 na przygotowanym
-.nrewyKraoztn
na pzygotowanym
cokoluz wkuciemw Sciane
scian plytq gipsowqz okleina
UkladzrnyScianz pM gipsowo-kartonowychpo;edync-ena z.aprawG;
grpsowego(suchetynki)na Scianach
KreJu
Dodatek-zamocowanieplyty do podlozaza pomocq kolk6w
PCVz przycinaniem,
obrabianiem
naro2yi wnek
(<sc5>10+<sc7>1
0+<sc4>10r<sc6>10).(1.05.2.05.2+0.15*(2.05.2+
z pryrgrpsowo-Kartonowych
na pojedyn_
czejkonstrukcji
nosnej,z pokryciem
Nolme PRO W6.sja 4.34 Nr seryjnyi21169
PRZEDMIAR_WAT-DA_AKTUALNE
Lp.
Komentatz
PRZEDMIAR
Opisiwyliczenia
1.7.
Kamieniarskierobotywykoiczeniqwe
1
134ANALIZA Szlifowanie r9czne cokolik6wz lastryko
0 . 1 .]NDYWI7 . 1DUALNA
j.m.
Poszcz
m
<p€rteP(2.3+8.8)+<spoczniki>('t.58+1
.5'1+2.75)*.j0+<biegi>(sqd(0.27*
m
0.27+0.'l56-0.15619- 1.27'10*2)+<pieta lyp>(1.41+1.33+0.2A.2\-10
35ANALIZA Wykuciez murupodokiennik6w
beionowych
z lastryko
d . 1 .INDYWI7 . 1 DUALNA
10'0.95
172.984
RAZEM
ANALIZA Szlifowanie plaszczyzno powiezchni lastryko
d . 1 .INDYWI7 . 1 DUALNA
m
7 . 1DUALNA
ua ANALIZA
m
(157.296-55.59610.3
m
d . 1 .INDYWI7 . 1 DUALNA
Uzupelnienie
okladzinylastrykowej
stopnibez noska2,o/o
9.500
9.500
RAZEM
9.500
194.116
RAZEM
Uzupelnienie
cokolik6w
lastryko\,lych
wys.t3 cm dlugosci
ponadI m w
poziomych
zalozono
30 %
,ednymmiejscu,
't39ANALIZA
Uzupelnienie
cokolik6wlastrykowych
wys.13cm dlugosciponadtur] w
d . 1 .INDYWI- iednymmiejscu,pochylych
wzdlu2bieg6wzalo2ono30 %
7 . 1DUALNA
<biegi>(sqrt(o.27.0.27+0.1
5.0.'l5).9.10-2).0.3
9.500
RAZEM
m2
<paier>(1.21+8.22r+<spoczniki>(1.5
1*1.27+1.58t1.27+0.21* 1.58\.1O+< m2
biegi>(9'(0.27+0.
156).1.27.20)+<piQtra>(1.41'1.27
+1.33.1.27+0.21'
L33+1.0 24).10+<nakrywy
nad grzejnikami>(0.23"1.3+0.1.(1.3+0.23"2))"
10
138ANALIZA
d . 1 . INDYWI-
30.510
RAZEM
30.510
m
t6.679
RAZEM
16.679
19.202
RAZEM
19.2
m2
ANALIZA Uzupelnienie
posadzkilastrykowej
o powierzcnni
OoS.OrnZwleAnyn
m2
d . 1 INDYWI- miejscujednobarwnej
20%
7 . 1 DUALNA
187.994.0.2-19.212+<nakrywy
nadgzejnikami>(0.23*'1.3+0.1t(1.3+0.23.
m2
a\.10"0.2
4
172.944'0.2+194.116
1.7.
RAZEM
m2
228.713
m2
587.086
RAZEM
587.086
m2
*1.58).1
<pari.et>
(1.21
+8.22J+<spoczniki>(1.51.1.27+1.58.1.27+0.21
0+< m2
)iegi>(9*(0.27+0.
+1.33"
156)*1.27-20)+<pietra>(1.
+0.21,
41'1.27
1.27
+<Xp(5.1*2.75+1.5"2.7s)+<wejscia
1.33+1"0.24)*10
na pietra>2.75*
1.5.10
248.766
RAZEM
NomaPROWorsia4.34
Nrseryjny:21169
19.347
228.713
RAZEM
<parter>(2
+2.75)"9,2.5+<bieSi>m2
3+8.8+1
1.51
)-2s+<spoczniki>(1.58+
(sqrt(0.27'0.27+0.15'0.'1
56)'9-2.5'10'2)+<pieka
typ>0.41+1
.33+0:24-2).
(9.2.5+2.8+
1)+12+105+(1.58+1
.5'1+2.75)*4.s+<wejscia
napietra>((2.75*
o-<okna>
10. 1.15.0.9'-<dtzwi>1,2
41 .5'2)'2.65-1.2"3\.1
144 \NALIZA Sruntowanie
podlozy- powierzchnie
poziome
d . 1. NDYWI7 . 2 )UALNA
19.347
m2
Tynkowanie-gladzie
gipsowe
143 ANALIZA Gruntowanie
podlo2y powierzchnle
pionowe
d . 1 . NDYWI7.2 ]UALNA
194.116
m
<bieqi>(9*rc.27+0.
15)' 1.27- 2O).0.2
ANALIZA lmpregnacja
lastryko
0 . 1 .INDWVI7 . 1 DUALNA
172.944
m
ANALIZA Podokienniki
granito faktuzelastrykoelementygruboSci
2 cm i sze_ro- m
d . 1 .INDYWI- koscido20 cm
7 . 1 DUALNA
10.0.95
m
'|
Razem
248.766
PRZEDMIAR-WAT-DA-AKTUALNE
PRZEDMIAR
lziegipsoweo gr. 3 mm jedno
. do 30 cm na podlo2uz tynku
gr 3 mm jednowarstwowena stropachibieqach n;
r:(?.-3+8.8+'l)2,5+<spoczniki>(1.58+1.51
+2.7S)*9*2.S+<biegi>
+0.156*0.156).9*2.5*.t
..27'0.27
O-2)+<pieka
typj(t .+t+t.g:+-0.:
;;;';;;:,[;".?l:;';;;i;tl;if
:i:'fi!::';"',*:;'"
rt:r:l?:319..81+<!poczniki>(
+2.75).1
1.58+1.51
0+<bisn;>1"On,o.rt.
+0.15.015f9"1.27-1o*2)+<pieka
i 1.3e+O.Z!.2).i6).1
typ>(1.4j
.2 *.
lvlalowaniefarbami emutsyjnymipowiezchni wewnetrznych_ podlozvqiosowych z gruntowaniem- dodatekza kazde dalsze malowanie
<parter>(2.3+8.8+1
+2.75)*9"2.5+<bieoi>
)'2.5+<spoczniki>(1.58+1.51
(sqd(o27.0.27+0.
156'0.156)'9.2.5,.1
0.2)+<piqka
+1.33+-0.24.
typ>(1.4i
2+1)'(9'2.5+2.8)+12+10.5+(1
SA+1.51+2.75).4.s+<tejscia
na pjeka>
((2.7
-1"2'3).1
5.2+1.5-2)-2.65
0,213.369<tamperia>
2.2):<spoczn
iki>{
1.51"1.27+.1
.58'.1
.27+0.21*1
.58).10+<
:pa+e::J::2::8
biegi>(9'(027+0156),1.27,21)+<pieta>(t
41.1.27+j.33,1.27+O.i1*
1.33+i*0.24)*10
+<X p>(5.1,2.75+1.5.2.iS)+<wejscia
na pietra>2.75"
1.5r10
farbq.olejnE
kratibalustradz prgt6wprosrycn
RQczne
zeskrobanie
farbyolejnejz element6w
metaiowych
odcinajqca
tamperiQ
wyt<onana
z ptytymebto[ejnGf,EiiElszer.8cmokleinowana
inakiejona
do sciany-,io!att<owo
obtcemocLi;qce
co
(<parter>(2
3+8.8)+<spoczniki>(
1 58+L51+2.75),t 0+<biegi>(sq
d(0.22.
0.27+0.15'0..15f9'1
27.10"2)+<pietra
j.2 +<
typ>(.1
.4j+1 33+O.27if 1O),
50do '100mm
olejnq rur wodociagowych o Srednicyponad
oiejnq rur c.o. o 6rednicyponad 50 do
Dwukrotne
matowanie
faroqotelnqsiatei-fignio;ychJ;G;i;;iA;l;
olejnq uprzedniomalowanejklapy wyla;u na
dach o powjerzchni
do LO m2
NormaPRO Wersja4.34 Nr seryjny:21j69
409.399
248.766
PRZEDMIAR-WAT_DA-AKTUALNE
Lp.
Komentarz
1.7.
PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia
J.m,
1
Razem
Instalowanie pochwyt6w
156ANALIZA Demontazpochwytu
z twozywasztucznego
i montalpochwytu
drewni+ m
d . 1 INDYWI.
negogietego
balustrady
klatkischodowej
7.4DUALNA
0.3.9'20+20.2.
.3
m
1.7.
Poszcz
Instalowanie nawiezchni podlogowych
66.000
RAZEM
66.000
41.250
RAZEM
4't.250
41.250
RAZEM
41.250
ANALIZA Przygotowanie
- zelwanieistnrelqcego
podlozacementowego
podloza- m2
d . 1 .INDYWI.
DUALNA
1.5-2.75.10
m2
1 5 8ANALIZA Wykonywanje
posadzeksamopoziomujqcych
i rozlewnych
na przygoto_ m2
d . 1 .INDYWI- wanympodlo2uo gr. do 2 mm
7 . 5DUALNA
1.5-2.75.10
'159ANALIZA
Klejeniewykladzin
z plytekLVCimitacjadeskitZZxZocm na przygotow+m2
0 . 1. INDYWI- nympodlo2u
7.5DUALNA
0.9'2.15"10
m2
60 ANALIZA Klejeniewykladzin
z pMek LVCbez na pzygotowanym
podlo2u
d . 1 .INDYWIDUALNA
4'1.25-'19.35
19.350
RAZEM
19.350
21.900
RAZEM
21.900
m2
m2
1 6 1ANALIZA Klejeniewykladzin
z pMek LVCbe2 na pzygotowanym
podlo2u-cokol m2
d . 1 . INDYWI- Rx2
7.5 DUALNA
((1.5+2.7
5l'2-1.3)-10.o.2
m2
1 ANALIZA Klejeniewykladzin
podlo2u.
na przygotowanym
Mocowanie
listwyprofilo- m
0 . 1 .INDYWI- wejcokoluz wkuciemw Scianq
1.000
RAZEM
1.000
DUALNA
((1.5+2.75).2-1.3).1
0
't.7.
m
55.000
RAZEM
Wykladanie Scian plytq gipsowq z okleinq
163ANALIZA Okladziny
Scianz plytgipsowo-kartonowych
pojedyncze
na zaprawiez mz
d . ' 1INDYWI.
klejugipsowego
(suchetynki)na Scianach
7.6 DUALNA Dodatekza mocowanie
plytydo podlo2aza pomocqkolk6w
<xp>1.73+2+(2.5-0.2\.
(2.75*2+1.5.2)+(2.8<sc2>+3
5<sc5>+(0.38*2)<m2
sc6>+3.89<sc8>+3
62<sc7>)"1
0-1.05*2.05*5'i
0
164 ANALIZA Ukladanie
wykladziny
PCVz p.zycinaniem,
obrabianiem
naro2yi wnek
0 . 1 .NDYWI7.6 ]UALNA
1.05"2.05.6.10
10
,t.7.
61.355
RAZEM
61.
m2
m2
Oznakowaniepieter
7
1 6 5 CNALIZA Dostawai monta2oznakowania
pieter
d . 1 . NDYWI7.7 )UALNA
s5.000
129.154
RAZEM
'129.150
10.000
RAZEM
't0.000
1.000
RAZEM
'1.000
2.000
RAZEM
2.000
kpl.
KOt.
Instalowanie drzwi
\NALIZA Wykuciez muruo6cieznic
stalowych
lubkratdrzwiowych
o powierzchni szt.
Co2m2
d . 1 . NDYWI.
7 . 8 )UALNA
szt.
167 \NALIZA Dzwi stalowepzeciwpo2arowe
o powierzchni
do 2 m2
d . 1 .NDYWI.
7.8 )UALNA
m2
m2
Noma PRO Wersja 4.34 Nrs€ryjny:21169
PRZEDMIAR-WAT_DA-AKTUALNE
Lp.
Komen.
PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia
1 6 8ANALIZA Dostawadzwi
Poszcz
,.m.
lafz
Razem
kpl.
d . 1 .INDYWI-
7 . 8DUALNA
1
'1.7.
Robotyw zakresieusuwaniagruzu
'169
ANALIZA Wyw6zgruzui zdemotowanych
element6wz utylizacjq
d . 1 .INDYWI-
7.9 DUALNA
2
1.8
1.8.
1.000
RAZEM
Kpt.
1.00
KOntener
kontener
2.000
RAZEM
Korvtaze
2.000
Kladzeniegresu na Scianach
1
170 ANALIZA
d . 1 .INDYWI8 . 1 DUALNA
Przygotowanie
podlo2apodwykonanie
- o-czysTcz- m2
okladzin-ciennych
nieizmyciepodlo2a
2+12.24-o.9-1-2)'
0.2
116.12-0.8*2-1'
(16.1-0.8*2-1
"3+8.37-o.9-1'2-1)0.2-I
m2
m2
171ANALIZA Pzygotowanie
podlozapodwykonanie
- Owulroii6- m2
oktaazin
ScEnnych
d . 1 INDYWI.
.
gruntowanie
podlo2apodklejecementowe
8 . 1DUALNA
(16.12-0.8-2-1.2+
12.24-0.91.2)-0.2
m2
-0.8.2-1.3+8,37-0.9-1.2-1
(16.1
(n2
f0.2-8
172 ANALIZA Okladziny
Scianz mikromozaiki
i malejmozaiki(piytt<G
wymiaEEndo73 m2
d . 1 .INDYWI. x 2,5 cm) na zaprawieklejowejcienkowarstwowej
metodqmontazowq
8 . 1 DUALNA (siatkapozostaje
zatopiona
w kteju);pl ki kwadratowe
lubprostokqtne,
zaprawaklejowanakladana
wylEcznie
na podlo2e
-I. 2)*0.2
(16.12 -O.
a.2-1.2+12_24-0.9
(16.1-0.8.2-1-3+8.37-0.9-12-1).0.2"8
m2
m2
173ANALIZA Obsadzenie
listwyptzySciennej
mocowanej
CopoOtoza
wt<rqfami
i kolka- m
d . 1 .INDYWI- mrrozporowymaw
okladzinie
na zaprawieklejowejgrubowarstwowej
8 . 1DUALNA
(16.12-0.8'21*2+12.24-0.9-1'
2)
m
t3+8.37-0.9-1
-2-1)"8
(16.'1-0.8.2-1
't.8.
Kladzenie gresu na posadzkach
1 74 ANALIZA Zerwanieposadzki
z tworzywsztucznych
d . 1 .INDYWI-
4.372
25.552
RAZEM
29.924
4.372
25 55'
RAZEM
29.924
4.372
RAZEM
29.924
21.860
'127.760
RAZEM
149.62
24.270
160.880
RAZEM
{ 85 l5n
24.270
'160.880
RAZEM
185.150
24.270
160880
RAZEM
185.150
94.270
160.880
RAZEM
I
255.150
m2
8 . 2DUALNA
16.2+8.07
(15.38+4.73)*8
m2
1 7 5 ANALIZA Ptzygotowanie
podlo2apodwykonanie
- oczysz_ m2
podtogowycn
oklaOzin
d . 1 .INDYWI. czeniei zmyciepodlo2a
8.2 DUALNA
176
d . ' 1 .INDYWI8 . 2 DUALNA
16.2+a.07
(15.38+4.73)'8
m2
ln2
- zerwanieistnjejqcego
Ptzygotowanie
podlozacementowego
podlo2a
m2
16.2+8.07
:15.38+4.73)-8
m2
m2
1 7 7 \NALIZA /r'ykonywanie
posadzek
samopoziomujqcych
i rozlewnych
na przygoto- m2
0 . 1 . NDWVI- ranympodlozu
o gr.do 2 mm
8.2 )UALNA
16.2+78.o7
m2
'15.38+4.73)*8
ln2
178ANALIZA )odatek za naniesieniemineralnejwarstwy sczepnejna sp6d ptytek
d . 1 . INDYWI8.2 DUALNA
16.2+8.07
'15.38+4.73f8
m2
m2
15 -
NomaPROW€6ja4.34Nrseryjny:21'169
mz
24.27A
160.880
PRZEDIV
IAR-WAT-DA-AKTUALNE
PRZEDIVIIAR
Pzygotowanae
podlozapod
ne gruntowanae
podlo2apod
tachnazaprawie
grubowarstwowej;
ktejowej
ptvtii
i ibroij
".v"iili""ri
podlogowe
z mikromozait<i
imaiejmozit<i(pMt<iodo 2,5x 2,5 cm) na zaprawieepoksydowej
metooaticl;a tprzviieionvc;
pzedntqstronAdo papierutubwlokniny)i
pMkikwadratow;lubpr6stokqt_
ii'.ii:;;.91
n :"*",akradana
wytqcznie
napodro2e
rozporowymi
w okladzinie
na zaprawieklejowejgrubowaritwowei
popzezklejeniedo pzygotowanego
ontai profila oSwiefleniowego do
16.04+12.03
podlo2uo gr. do 2 mm
16
Norda PRO WeBja 4.34 Nr seryjny:21169
PRZEDMIAR-WAT_DA-AKTUALNE
PRZEDMIAR
KomenOpisiwyliczenia
J.m.
tarz
'190
ANALIZA Klejeniewykladzin
z pMek LVCimitacjadeskia22y2\cm na pvygotowam2
d . ' t .INDYWI- nympodlozu
8.5 DUALNA
E'(5.74+(4.1*2+5.552+5.55*
2+3.248"2).
0.95+2.
11*S.74+5.75.0.75+3.9,
m2
0.95+0.95.3.9)
5.74+(4.1.2+5.55'2+5.55-2+3.245.2r0.95
+2.11*5.74+5.75"0.75+3.g* m2
0.95+0.95-3.9-0.89.2.
11
Lp.
1 9 1ANALJZA Klelenre
wyl(tadzin
z plytekLVCbe2 na przygotowanym
podlozu
d . 1 .INDYWI8.5DUALNA
820.96-516.96
101.77-62.742
Razem
516.955
62.742
RAZEM
579.697
304.000
39 028
RAZEM
343.028
173.792
21 612
RAZEM
195.404
868.960
108.060
RAZEM
977.020
mz
m2
m2
192ANALIZA Klejeniewykladzin
z ptytekLVCbez na pzygotowanymlodloEu_comf-m2
d . 1 INDYWj.
.
Rx2
8.5 DUALNA
0.2'(122.36+12.66-0.9.
27-1.05'2't-I
m2
-1.05-2-0
0.2-(122.36+12.66-0_9.27
.28'2)
m2
193
Klejeniewykladzinna przygotowanym
podlozu.Mocowanie
listwyprofilo- m
0 . 1 INDYWI.
wei cokoluz wkuciemw Sciane
8.5 DUALNA
(122.36+1
-1.05"2)*
2.66-0.9"27
I
m
-1.05"2-0.28t2
122.36+1
2.66-0.9.27
m
1.8.
Poszcz
Wykladanie Scian panelami drewnianymi
194ANALIZA v^raoztnaz ptyryuut, OKletnowanel
pCV lmitacjadzewa bukowego
m2
d . 1 INDYWj.
.
8.6 DUALNA
8*(2.18+3.15+1.17.2+0.2'1.9+0.75*1.9+2.18+2.8.6+1.4+1.18*4+2.55*
m2
614.160
1.9+2.55'4+9+3.53+
1 6+1.17+1
.75+1
.5.3+1.55'Z+1.25.2)
2.18+3.1
5+1.17'2+0.2.1.9+0.75*1.9+2..1
8+2.816+1.4+1.1
8.4+2.55*1.9+
m2
76.770
.6+1.17+1.75+1
?-55.4+9+3.53+1
5*3+1
.55'2+1
.25"2
I
RAZEM
1 9 5ANALIZA
oklejeniaskzydeldrzwiowychpMq mebtowqniepatn!-tteinowanlm2
d . 1 .INDYWI. PCVw koloryslyce
drzwi-imitacjadrewnabukowego
8.6 DUALNA
965.158
m2
965.158
RAZEM
1.8.
Robotymalarskie6ciani sufit6w
7
1 9 6ANALIZA cladzie gipsowegr. 3 mm jednowarstwowena Scianach
m2
d .t . INDYWI.
8.7 DUALNA
8'(6.218+14.15+4.67+2.09+6.5+5.8+3.5+3.55+5.55*5+3.5+5.3+1.3.1.9+
m2
1286.432
'1
.9.(1.52+1.18+1.96+1.08+10)+0.85+6.5+7+3.9+0.5+2.5*2+
1.S5+3+2.6+
3+6.5+5.4)
+7.9+1.85+4.65+2..1
6.21
+6.5+1.4+5
8+3.5+3.5+5.5.5+3.5+5.3+(.1.52+
m2
1.18+1.98+2.28+225)'1.9+1+1.9'(2.9,3+1.31)+6.5+0.5+3.5+7+7.4+.1+
7.5+2.6+3+1.6+0.5+6.5
'|97 qNALIZA Gladziegipsowegr.
3 mmjednowarstwowe
na stropach
d . 1 . NDYWI-
690.930
965.158
164.828
RAZEM
1451.260
m2
8.7 )UALNA
'198
i5.86+7.5+7.5+24.3+7.5+7.5+5.96+7.1
1+6.6+4
73+.15.38).8
5.9+7.35+6.
15+6.4+3+2.9+
il!2!7.25" 4+9.6+
16..1
3+8
m2
62
podlozypreparatamigruntujqcymi
3runtowanie
m2
1286.432+799
.52
164.828+'105.93
m2
m2
d.1.
8.7
799.520
105 930
RAZEM
1 9 9ANALIZA )wukrotnemalowanje
- m2
farbamilateksowymi
powierzchni
wewngtrznych
d . 1 . INDYWI)odlozygipsowych
z gruntowaniem
8.7 DUALNA vlalowanie
farbamiemulsyjnymj
powierzchni
- podtozygipwewnetrznych
- dodatekza kazdedalszemalowanie
;owychz gruntowaniem
r085.952
m2
t70.758
m2
905.450
2085.952
?70 75P,
RAZEM
2356.710
2045.952
270 754
MZEM
NormaPROw6/sja4.34Nrseryjny:
21169
I
T
2356.7'10
PRZEDMIAR-WAT-DA-AKTUALNE
PRZEDMIAR
Dwukrotne
malowanie
farbamilateksowymi
sal,nowymi
- plytgipsowych
spoinowanych
szpachlowanych
z gruntoistn>(4.8*0.4+1.2+3.2f8+200.648+56
farbqolejnqrurwodociqgowych
i gazowych
o
lvliniowanie
rurwodociqgovlych
i gazowych
o Srednicy
do 50 mm
rurwodociqgowych
i gazowych
ponad50 do I
o Srednicy
D{vukrotne
malowanie
farbqolejnarurwodociqgowych
i gazowych
o
Dtzwistaloweprzeciwpozarowych
o powierzchni
ponad2 nU
z ptytygipsowokartonowejna stelaZuz elementemotwieranymlako rampakrylqcao*aOto_
z prytqrpsowo- kanonowvch
na rusztach
jednost.onnym,
z pokryciem
jednowarstwowe
75 - 101
8*(0.4-2+0.
15+0.1
+0.4)+9.79.(0.1
5+0.4)+
X4.4+5.63+5.63)+5.65*(0..t
(5.73+5.55+4.4X0.1
+0.4)+(0.4t2+0.1
5+0.1).(5.63+5.63+4.47)+<gzyms>
(1.55'2.
+(1.36.2.0.4+0.45))-298.368
0.4+0.45,.7
(0.4-2+0.15+0.1)t(4.4+5.63+5.63+5.55+5.55+5.S5+4.4)+(4.4+5.65).(0.1+
1)+(0.2.2+0.15)*2.4+
s.65"(0.4+0.
I )+<gzyms>((1.s5.
9:1)+(q.96+2.25+3.
podwieszanym,
metalowym
z ksztaltownik6w
CD i UD
211
d . 1 .INDYWI8.9 DUALNA
osronowycn
(0.8*0.37)*<szt>6*2
1*8
298.368
1 6-
No.maPRO Wersla 4 34 Nr seryjny 21169
PRZEDIVIIAR-WAT-DA-AKTUALN
E
Lp.
PRZEDMIAR
Koment,jz
(0.8"0.37)'<szt>6"
ib
Opisiwyliczenia
--
m2
212 ANALIZA Wykonanie
i montaz
element6w
ostonowych
instataqillliEtiz siiiiid , 1 .INDYWI- ciagnjonej
8 . 9DUALNA
22.87.(0.2+0.58)+6.46*(0.76+0.
15)+2.71'0.58+
4.5*(O.2+0.7
6\
'1.8.
10
213ANALIZA Zabudowyz plyl
d . 1 . INDYWI- dynczych
jednostronnym,
z pokryciem
jednowarstwowe
75 _ ld1
8 . 1 0DUALNA
70
1.8.
r
11
214 ANALIZA wykuciez murupodokiennik6w
betonowych
z tas[io-d . 1 .INDYWI.
'1
8.1 DUALNA
0.95<sztna petro>'4"8
0.95<sztna peko>*4
2,|5 ANALIZA
d . 1 . INDYWI.
8 . 1 1 DUALNA
:;ii}$ii[Jffi;'o
,.m.
35.
m2
m2
29.609
m2
70.000
m
1l
'n
m
m
216
obudowaparapetdw
istniejqcych
nadgzejnitami 1+-iuE naTa2fifr- szt
d . 1 INDYWI.
pretrze)nasadzenie
sk.zynkiz pMy meblowejniepalnejwokteiniesitucz8 . 1 1DUALNA neibukowei
4.8
szt
szt
1.8.
'12
217
d . 1 .INDYWI8 . 1 2DUALNA
Razem
PATFM
[email protected]
0.95<sztna pgtro>.4.8
0.95<sztna petro>*4
Poszcz
30.400
3.800
RAZEM
34.200
30.400
3 400
RAZEM
34.200
32.000
4 000
RAzEM
Dostawai montaZobraz6w
usaozenre
w podlozukolk6wmetalowych
wstrzeljwanych
szt.
5<sztobraz6w>"13*8
s<sztobraz6w>"10
szt.
szt.
ANALIZA Montazna gotowympodlozusystemuzawieszeri-6E-w .fiili6E?F
d . 1 . INDYWI.
36.000
520.000
50 000
RAZEM
570.000
'104.000
1 00 0 0
RAZEM
l'14.000
szt.
8 . 1 2DUALNA
<sztobraz6w>13*8
<sztobraz6w>10
1.8.
'13
0 . 1 . NDYW-
szt.
szt.
Oznakowaniepieter
uoslawa I montaz oznakowaniapigter
Kpl
11
Kpl
8.'t3]UALNA
1.8.
Robotyw zakresieusuwaniagruzu
't4
224
vvylvozgruzuI zdemotowanych
element6wz utylizaq
d . 1 .NDYWI8 . 1 4)UALNA
0
I Ol
" - l
1l
r.
1.000
RAZEM
KOnle-
ner
KOntener
10.000
MZEM
..,'.....-
Robotv remontowe ni pirteEe budii-k,
nstalowanienawierzctrnipoOto
221 \NALIZA Rozebranie
posadzkiz plytekna zaprawiecementowej
d . 1 .NDYWIo t )UALNA
'0
m2
I
30.000
RAzEM---f-'19Noha PRO Wolsja 4.34 Nr s6ryjny:21169
10.000
30.
PRZEDMIAR.WAT-DA-AKTUALNE
PRZEDMIAR
KomenOpis iwyliczenia
lafz
222 ANALIZA Pzygotowanie podlo2acementowego- zerwanieistniejqcegopodlcza
d.'1. INDYWI9 . 1DUALNA
Lp,
30
J.m.
Razem
m2
m2
ANALIZA Wykonywanie
posadzek
samopoziomujecych
i rozlewnych
na pzygoto- m2
d . l . INDYWI- wanympodlo2u
o gr. do 2 mm
9.'1DUALNA
30
m2
224 ANALIZA Klejeniewykladzin
z plytekLVCbez na przygotowanymlodlo2d . 1 .INDYWI9 . 1DUALNA
30
Poszcz
30.000
RAZEM
30.000
30.000
RAZEM
30.000
30.000
RAZEM
30.000
6.000
RAZEM
6.000
30.000
RAZEM
30.000
m2
m2
225 ANALIZA Kl+nie wykladzin
z plytekLVCbez na przygotowanym
podlozu-cokol m2
0 . 1 .INDYWI9 . 1DUALNA
30.0.2
m2
226 ANALIZA Klejeniewykladzinna przygotowanym
podloZu.
Mocowanie
listwyprofrlo- m
d . 1 .INDYWI- wejcokoluz wkuciemw Sciane
9 . 1DUALNA
30
m
Instalowanie dzwi
ANALIZA Wykuciez muruo6cie2nic
drewnianych
o powiezchniponad2 nl2
d . 1 INDYWI.
.
9.2 DUALNA
1.05t2.05"<szt>8
m2
m2
228ANALIZA Dzwi stalowepelneo powjezchnido 2 m2 bezwymaganej
odporno6ci m2
d . 1 . INDYWI. ogniowej
wewngtzne
9 . 2DUALNA
0
m2
m2
234 ANALIZA
lMonta2dodatkowejopaskijednostronnje
d . 1 .INDYWI.
DUALNA
m
m2
m
231 ANALIZA Skrzydladzwioweplytowewewnetrzne,
pelnejednodzielne
wej6cjowe
o m2
d . 1. INDYWI- powiezchnido 2,0m2 fabrycznie
wykoiczone
9 , 2DUALNA
0.9-2*8
m2
1.9.
Tynkowanie-gtadzie
gipsowe
3
232 ANALIZA Gruntowaniepodlozy powierzchniepionowe
d . 1 .INDYWI.
9.3DUALNA
85
0.000
17.220
RAZEM
17.220
41.200
RAZEM
41.200
14.440
14.400
m2
85.000
MZEM
233 ANALIZA Gruntowanie
podlozy- powiezchniepoziome
o . l .INDYWI9.3 DUALNA
30
m2
234 ANALIZA Gladziegipsowegr. 3 mmjednowarstwowe
na stropach na podlozuz
d . 1 .INDYWI- rynKu
9.3 DUALNA
30
m2
612
m2
T
85.000
30.000
RAZEM
30.000
30.000
RAZEM
Noma PRO Wersja 4.34 Nrseryjny:21169
0.000
RAZEM
m2
-20
17.
RAZEM
229 ANALIZA OScieznice
drewniane
obejmujqce
oScie2
d . 1 .INDYWI9 . 2DUALNA
2.05*1.05-8
(1.05+2.05.2)-8
17.220
RAZEM
30.
PRZEDMIAR-WAT-DA_AKTUALNE
PRZEDMIAR
Malowanie
farbamiemulsyjnymi
powierzchni
_ podlo2voiD_
wewnetznvch
- dodatek
sowych
z gruntowaniem
za kazdedalszemalowanie
kienmineralnych-demonta2
Rxb,3MSxo
Sutrtypodwjeszone
o konstrukcii
metalo\,,,
kienmineralnych
Ecophon
profilchowan,
Robotyw zakresieusuwaniagruzu
gruzui zdemotowanych
element6wz utytizffi
dachowego
DAS-200/P3A/E
z ziiEweE rozruchowymS-ZP3na podstawje
PTL2Owrazz zamontowaniem
orazzamui regutatorami
na wszystkich
i:y.il,:I.9y"r9*, *entytatorz fatownikiem
staloweocynkowane
o 6r. nominitneit00nm o-
. do 'l50 mm)
nominalnej
Noma PRO Wereja4.34 Nr soryjnyiZt 169
PRZEDIVI]AR-WAT_DA-AKTUALN
E
PRZEDI\,IIAR
o Sr.nominalnej100 mm
kuloweinstalacji
wodociqgowych
z rurz tworzywsztucznych
o Sr.
kuloweinstalacji
wodociqgowych
z rurz tworzywsztucznych
o Sr.
Pr6baszczelno6ci
instalacji
wodociqgowych
z tut zl\yorzw
Demontaz
rurociqgu
zeliwnego
kanalizacyjnego
o 6r.50-100
mm- na
Sciekowe
z tworzywasztucznego
o 5r.50 mm
z PVC kanalizacyjne
o Sr.1'10mm na Scianach
w
niemieszkalnych
o poleczeniach
wciskowych
RurociagizPVC kanalizacyjne
o 6r. 50 mm na Scianach
w
niemieszkalnych
o polqczeniach
wciskowych
podeiscodplvwowchz PVCo 5r. 1'10mm o
Dodalkiza wykonanie
Dodatkiza
wciskowych
Noma PRO W€uja 4 3.4Nr serytny:21169
zPVCo5r.50mmo
PRZEDMIAR-WAT-DA_AKTUALNE
PRZEDMIAR
Demonta2
rurociqgu
stalowego
ocynkownego
o
. zew.20x3,4mmo
z polipropylenu
STABIPN20Sr.zew.20x3,4mm o polacze-
za podejScia
dopl!4,vowe
w rurociqgach
z tworzy\rv
sztucznych
o
izwrotneinstalacji
wodociagowych
z rurz twozyw
o Sr.nominalnej15 mm
umywalkowe
slojqceo Sr.nominalnej15 mm
'15mm
um)4/valkowe
lubzmryakowestojeceo ir. nominalnej
natryskowe
przesuwnym
z natryskiem
o Sr.nominalnej
1Smm
Plukanieinstalacjiwodociqgowejw budynkach
Pr6baszczelnosci
instalacji
wodociqgowych
z rurz twozywsztucznych
- ustqpz miskqporcelanowA
urzqdzeisanitarnych
Demontaz
NomaPROWeqa 4.34Nrseryjny:21169
- umywarKa
PRZEDMIAR-WAT-DA_AKTUALN
E
Lp.
Komenlatz
PRZEDIVIIAR
Opisiwyliczenia
j.m.
6
275 analizain- Demonta2
- pisuar
urzedzeisanitarnych
d.2.dywidualna
3
3
276analizain- Elementymontazowe
do miskiustepowej
montowane
na ScEnlf
d.2.dywidualna
3
6
277analizain- Urzqdzenia
- ustep
sanitarnena elemencie
montazowym
d.2.dywidualna
3
6
278analizain- Pzycjskido spluczekpodtynkorvych
d.2.dywidualna
3
6
279 analizain- Monta2-umywalki
pojedyncze
porcelanowe
d.2. dywidualna
3
6
280 analizain- Elementymontazowe
pisuarumontowane
na Scianie
d.2. dla/idualna
Poszcz
Razem
6.000
RAZEM
6.000
3.000
RAZEM
3.000
6.000
RAZEM
6.000
6.000
RAZEM
6.000
6.000
RAZEM
6.000
6.000
RAZEM
6.0
3.000
RAZEM
3.0
3.000
RAZEM
3.000
2.000
RAZEM
2.000
3.000
RAZEM
3.000
18.000
RAZEM
18.000
Kpt.
Kpt.
Kpt.
KOt.
Kpl.
Kpt.
Kpt.
KOt.
kpl.
Kpt.
kpl.
3
3
281 analizain- Armaturasplukujqca
pisuarypneumatyczna
reczna
d . 2 .dywidualna
3
3
KOt.
kpl.
KOt.
282 analizain- Sciankimiedzypisuarowe
d . 2 .dywidualna
3
2
szt.
283 analizain- WpustySciekowe
z tworzywasztucznego
o Sr.50 mm
d . 2 .dywidualna
3
3
szt.
284 analizain- Demonta2
rurociqgu
zeliwnego
kanalizacyjnego
o 5r.50-'1OO
mm - na
d.2.d)4ridualna Scianach
budynku
3
'18
m
szt.
m
285 anallzain- Rurociagiz
PVCkanalizacyjne
o 5r.110mmnaScianach
w budynkach m
d . 2 .dywidualna niemieszkalnych
o polqczeniach
wciskowych
3
m
286 analizain- Rurociqgiz
PVCkanalizacyjne
o 5r.50 mmna Scianach
w budynkach m
d.2.dywidualnaliemieszkalnych
o polaczeniach
wciskowych
3
12
m
287 Snalizain- lodatkiza wykonanie
podejs6odplywolvych
z PVCo Sr.110mm o polq- podej.
d.2.jywidualna lzeniachwciskowych
3
pooet.
2EEanalizain- )odatkizawykonanie
podejs6odplywowych
z PVCo Sr.50 mm o polq- podeJ.
d.2.dywidualna )zeniachwciskowych
3
12
NomaPROWersja4.34Nrs€ryjnyr
21169
6.000
RAZEM
6.000
12.000
RAZEM
12.000
6.000
RAZEM
6.000
12.000
PRZEDMIAR-WAT-DA-AKTUALNE
Lp.
Komentarz
PRZEDMIAR
Opisiwyliczenia
Razem
RAZEM
289 analizain- Demontaz
rurociAgu
statowEgo-cy;I;;nego-=;lS.26-fr
m
d.2.dywidualna
3
m
20
290analizain-
Poszcz
J.m,
L
|
20.00c
RAZEM
. \ v , w w , q y -. p v p r q p y r e l | u o I A o r r t \ z u s r . z e w . 2 5 x 4 , 2
mm o polqcze_
m
d . 2 .dywldualna naach
zgzewanych
20.000
3
6
m
291 analizain- ,rv,ww,qyr
z yv prupyrE
u. rAorTr\zusa.zew.zux3,4mmo polqczed.2. dywidualna nrachzgzewanych
6.000
RAZEM
6.000
16.000
IRAZEM f
i6.ooo
m
3
16
m
292 analizain- Rufociqgi
[email protected]
z polipropytenu
d.2.dywidualna zgrzewanych
3
6
m
m
293 analizain- Rurociqgi
pt'[email protected]
z potipropylenu
d.2.dywidualnazgzewanych
3
20
m
szt.
qoprywlwew ruroctqgach
rdL^rzd IJUuejsora
z twozywsztucznych
do szt.
/orowczerpatnych,
baterii,pluczeko polqczeniu
elastycznym
z tworzy_
o st. zewnetftnei20 mm
analiza ind . 2 dywidualna
6.000
m
analizain- [email protected]
d.2.lywidualnazaworowczerpatnych,baterii,mjeszaczy.hydrantowitp. o polqcze;iu
3
saywnym o Sr.zewnettznei 20 mm
14
d . 2 jWidualna
6.000
rr. dsJrw(roocralgowycn
z rur z tworzylv
r'cho sr. nominalnei15 mm
szt.
3
298analizain- Zaworyczerpalne
o Sr.nominalnejl5nrmdo Wdd . 2 .dywidualna
3
6
szt.
20.000
'14.000
RAZEM
14.000
6.000
RAZEM
6.000
10.000
RAZEM
10.000
rzt.
0
analizain- .aworyczerpatne
o Sr.nominalnej
i5 mm
d . 2 .dywidualna
20.000
RAZEM
"""^i
L
299analizain- zaworyumywalkowe
stolqceo-i nominalnel
1sEfrd.2.dywidualna
3
12
sztszt.
300 analizain- ttatefleumywatkowe
lubzmywakowe
stojAceo Sr.nominalnejlEE;d . 2 .dywidualna
3
3
J301analizaind . 2 .dywidualna
3
HruKanteInstatacjiWodociagowejW budynkachnjemieszkalnych
m
48
m
302 analizain- rrooa szczetnosdInstatacji
wodociqgowych
z rurz tworzywsztucznych m
d.2.dywidualna
3
48
m
12.000
RAZEM
6.000
RAZEM
6.000
48.000
RAZEM
48.000
48.000
I RAZEM
25NormaPROWersja4 34 Nrs€qny 21169
12.0
48.000
PRZEDMIAR-WAT-DA-AKTUALNE
Lp.
Komen.
tatz
PRZEDIMIAR
Opis iwyliczenia
z,t
REMONTPOMIESZCZENBARUNA PARTERZE
303 analizain- Demontaz
rurociqgu
2eliwnego
kanalizacyjnego
o Sr.-b_.100
nrnr_ na
d . 2 .dywidualna scranacn
Duoynku
4
24
304 analizain- Montaz
rurociqgu
z PVCkanatizacyine
o 6r.110mmnltiiiiiiFd.2.dywidualna
8
J.m,
Razem
m
m
24.000
RAZEM
24.000
8.000
RAZEM
8.000
m
m
305analiza
in- Monta2rurociqgu
z pvc kanalizacyjne
o ir. 50 mm ni scjEniihd . 2 .dywidualna
Poszcz
m
4
16
16.000
RAZEM
m
306 analizain- Demonta2
- ustepz miskaporcelanowq
uzqdzei sanitarnych
d . 2 .dywidualna
4
I
307 analiza in- Demonta2
- umywalka
ueqdzei sanitarnych
d.2.dywidualna
1 6o n n
Kpt.
kpl.
1.000
RAZEM
1.000
Kpt.
4
3
3.000
Kpt.
RAZEM
308analizain- Montaz-ustqpyz pluczkqustepowq
d . 2 .dywidualna
kpl.
4
1
Kpt.
309analizain- lronta2-umywalki
pojedyncze
porceianowe
d . 2 .dWidualna
4
1
3 1 0analizain- WpustySciekowe
z twozywasztucznego
o 6r. 50 mm
d.2.dWidualna
4
1
3 1 ' 1analizain- Zaworyprzelotowe
i zwrotneinstalacji
wodociqgowyctt
z rLtrz tworzyw
d.2.dywidualnasztucznych
o Sr.nominalnej
l5 mm
4
2
'15mm
312analizain- Zaworyczerpalne
o 5r. nominalnej
d . 2 .dywidualna
1.000
RAZEM
1 00n
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
,l 000
2.000
RAZEM
2.000
1.000
RAZEM
'1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
Kpt.
KOt.
szt.
szt.
szt.
szt.
4
3 1 3analizain- Zaworyczerpalne
o Sr.nominalnej
15 mm do WC
d . 2 . Cywidualna
4
szt.
314analiza in- Zaworyumywalkowe
stojaceo 5r. nominalnej
15mm
d . 2 .dywidualna
4
1
szt.
315 analizain- Dodatkiza wykonaniepodej56odplywowychz pVC o Sr. 1tO mm
podeJ.
d.2. dywidualna
szt.
4
pooet.
3'16analizain- lodatki za wykonanie
podejscodpfywowych
z pVC o Sr.50 mm
d.2. dywidualna
podeJ.
pooet.
2.000
T RAZEM
-26 Noma PRO Wersja 4.34 Nr seryjnyi21169
2.000
PRZEDMIAR-WAT-DA_AKTUALNE
Lp.
Komenlarz
PRZEDMIAR
Opisiwyliczenia
317 analizain- Demontazrurociqgu
stalowego
ocynkownego
o arj520 mm
d.2.dywidualna
4
14
3 1 8analizain- RurociQgi
z polipropylenu
PN20Sr.zew.ZOxa,lmm o potqc.zeniacfr
d.2.d)4ridualna zqzewanycn
4
10
3 1 9analizain- Rurociqgizpolipropylenu
STABIpN2OSr.zew.20x314
mrno potqczed.2.dywidualnaniachzgrzewanych
l.m,
Poszcz
Razem
m
m
'14.000
RAZEM
r4.000
10.000
RAZEM
10.000
m
m
m
4
8
m
324 analizain- Dodatkiza podejscia
doptywowe
w rurociqgach
z twozyv,.sztucznlnch
o szt.
d.2.dWidualna Sr.zewnqtenej20 mm
8.000
RATFM
R Onn
6.000
RAZEM
6 000
4
6
wvurnrul
svomNrowocnob
321 analizain- RurociAgi
z polipropylenu
PN20Sr.zew.25x4,2mmo polqczeniach
d.2.dywidualna zgzewanych
5
30
m
m
322 analizain- Zaworyczerpalneo Sr.nominalnej
20 mm
d.2.dywidualna
5
6
szt.
323 analizain- Szafkihydrantowe
nascienne
d.2.dWidualna
szt.
6
szt.
szt.
324 analizain- Zaworypzelotowekuloweinstalacji
wodociqgowycn
o Sr.nomin.atnei
ZO
d.2.dywidualna mm
5
6
szt.
.lSmm
325 analizain- Zaworypzelotowekulowe- spustowe
o Sr.nominalnej
d.2.dywidualna
30.000
RAZEM
30.000
6.000
RAZEM
6.000
6.000
RAZEM
6.00
6.000
RAZEM
6.000
6.000
RAZEM
6.000
30.000
RAZEM
30.000
szt.
5
6
326 analizain- Plukanieinstalacji
wodociagowej
w budynkach
niemieszkatnyah
d.2.dywidualna
5
30
szt.
m
m
327analizain- Pr6baszczelno6ci
instalacji
wodociEgowych
z rurz tworzlwsztucinych m
d . 2 .dywidualna
5
30
m
3l
3.1
3.1.
30.000
RAZEM T
Brania niskoDradowa
30.000
PRACEDEMONTAZOWE.
Instalacja Telefoniczna " demonta2e
1
328 CNALIZA Demonta2gniazd instalacyjnychMykowych nieuszczelnionychpodtynkod.3. NDYWI- wych. natynkowych- RJ12
1 . 1 ]UALNA
41
329 \NALIZA Demontaz
puszeki odgaleinik6w
instalacyjnych
uszczelnionych
z twod.3. NDYWI- zW sztucznych
lubmetalowych
1 . 1 )UALNA
41
No.maPROW€fsja4.34Nrseryjny:21159
szt.
szt
szt
4'1.000
T RAZEM
T
41.000
T
I RAZEM
41.00
41.000
PRZEDMIAR-WAT-DA-AKTUALNE
PRZEDIlIIAR
Demontaz
tablicrozdzielczych
o powierzchni
do 0.5 rn2
pzewod6wkabelkowych
Demonta2
o lecznympzekroju2l do
ukladanych
w koMkachi listwachinstalacyjnych
rowychpodtynkiemwykonanych
ptzewodami
izolowanymi
o lacznympzekrojuzyl do 12.5mm2
gniazdinstalacyjnych
Mykowych
pzewod6wkabelkowych
o lqcznymprzek.oiuZVIdo 30 mm2
ukladanych
w korytkachi listwachinstalacyjnych
Pzygorowanae
podlo2apodmontazkonstrukcji
wsporczych
osadzenie
w podlozukolk6wmetalowych
rozporowych-fi
10
Konstrukcje
wsporczepeykrQcane
o masiedo 1 kg - 2
trukcjewsporczedo koMka typuFCF54/50
kablowesiatkowetypuFCF54/50
w podlozukolk6wmetalowych
rozporowych-fi
10
Konstrukcje
wsporczepzykrQcane
o masiedo 1 kg - 2
wsporczedo korytkatypuFCF54/200
o szerokosca
200mm przykrQcane
do
instalacyjny
z PCWo szerokosci
podstawy
do 130mm - podloze
inneni2betonowe
/Kanalinstalacyjny
100x 60/
d . 3 .I NDYWI.
DUALNA
instalacyjnyz
podstawy
o szerokosci
do
mmniz betonowe
/Kanalkablowy" Legrand"'100x 60 do montazu
elektrycznych
i teletechnicznych/
-28No.ma PRO we6ja 4.34 N. seryjny:21169
PRZEDMIAR_WAT-DA_AKTUALNE
Lp.
Komentatz
PRZEDMIAR
Opisiwyliczenia
98
j.m.
m
344 ANALIZA Aparatyelektryczne
o masiedo 2.5kg / MontaZgnialOtetefonicznycnnL
szt.
Poszcz
Razem
98.000
RAZEM
98.000
'19.000
RAZEM
19.000
19.000
RAZEM
19.000
92.000
RAZEM
92.000
92.000
RAZEM
92.000
3'12.000
RAZEM
312.000
d . 3 .]NDYWI. 12w istniejqcym
kanalekablowym/
2 DUALNA
19
szt.
345 ANALIZA Aparatyelektryczne
o masiedo 2.5kg /Monta:gniazdtornputerowyctr
2 szt.
d.3.INDYWI- x RJ-45w kanalekablovlym
/
2 DUALNA
t9
szt.
MONTM INSTALACJIGNIAZDRJ12 i RJ45
Gniazda telefoniczne RJ'l2
1
346 ANALIZA Pzygolowanie
podlozapodospzet instatacyjny
przezpzymocowany
d . 3 .INDWVI. kreceniedo kolk6wplastykowych
osadzonych
w podlo2ub;tonowym'
3.'1DUALNA
92
szt.
szt.
347 ANALIZA Puszkiinstalacyjne
podtynkowe
pojedyncze
o 5r.do60 mm
d . 3 .INDYWI3 . 1DUALNA
92
szt.
348 ANALIZA Gniazda RJ-12
d.3. INDYWI3 . 1DUALNA
szt.
312
szt.
349 ANALIZA Wykuciebruzddla rur RKLG18,RS22w cegte
d.3.INDYWI.
3 . 1DUALNA
134-15
m
350ANALIZA Zaprawianie
bruzdo szerokoscido
25 mm
d.3. INDYWI3 . 1DUALNA
2010
m
m
m
351ANALIZA Zaprawianie
bruzd- recznepzygotowanie
zaprawycementowo-wapienm3
d.3.INDYWI- nel
3 . 1DUALNA
2.1
m3
352 ANALIZA Rurywinidurowe
(gigtkie)o 6r.20mm ut<ladane
karbowane
p.t.w goto
d . 3 .INDYWI. wychbruzdach
w betonie
3 . 1DUALNA
2010
3531,
ANALIZA Przewody
kabelkowe
o lqcznympzekroju2yldo 7.5mm2wcjqganedo
d . 3 .NDYWI,
1
rur-pzewody
YnTKSY2x2x0,5
3.1
t DUALNA
l
2010
2010.000
RAZEM
2010.000
2.100
RAZEM
2.100
m
m
2010.000
RAZEM
2010.
m
m
354 qNALIZA Pz ewodykabelkowe
o lqcznympzekrojuZyldo 7.5 mm2wciAgane
w
d . 3 . NDYWI- kanalyzamkniqte-przewody
YnTKSY2rxo,5
]UALNA
3120
2010.000
RAZEM
2010.000
2010.000
RAZEM
2010.000
m
m
355 CNALIZA Przebijanie
otwor6wSr.25 mm o dlugoscido 15cm w Scianach
lubstrcd.3. NDYWI- h . ^ h 7 ^ r r ^ h 6 t ^ ^ "
3120.000
RAZEM
3120.000
3 . 1)UALNA
38
38.000
RAZEM T
GniazdateletechniczneRJ45
2
podlo2apodospzqt instalacyjny
356 \NALIZA Pzygotowanie
pzez przymocowany
d . 3 . NDYWI- krqceniedo kolk6wplastykowych
osadzonych
w podlo2ubetonowym
)UALNA
92
-29 Noma PRO We6ja 4.34 Nrserytny 21169
szt.
szt
92.000
38.000
PRZEDMIAR-WAT-DA-AKTUALNE
PRZEDMIAR
dlarurRKLG18,
RS22w cegle
o tqcznympzekroju 2yl do 7.5 mm2 Wcjqganedo
rur-przewody
SFUIP 4x2x0,5
kabelkowe
o lqcznympzekrojuzytdo 7.5mm2wciagane
w
kanalyzamkniete-pzewody
10x SFUTP4x2x0,5
otwor6wSr.25 mm o dlugo6cido 15cm w Scianach
lubstro-
podlozapodmontazkonstrukcji
wsporczych
osadzenie
w podlozukolkdwplastikowych
rozporowych-fi
10
rkcjewsporczeprzykrecane
o masiedo 1 kg - 2 mocowania
perforowany
30x30dl 0,6m
TablicaTT-Tabljca
TT wg rysE3-08
Rozszycie
2Ox2
powloce
-30No?naPROWeBja4.34Nrseryjny:
21169
PRZEDMIAR-WAT-DA-AKTUALNE
PRZEDMIAR
uy rzorowaneJeonozyioweo pzel(roju do 2.5
korytkach-pzewodyTKSy 3Ox2x0.s
v w pomieszczeniach
10pigtraz uwzglQdnieniem
nowychtabliczabezpie_
czenrowycn
w koMazach
- 3 1NormaPROWersja4_34Nr seryjny:21169

Podobne dokumenty