okluzja i zatrzaski, sukces protez overdenture rhein83 urban dennis

Komentarze

Transkrypt

okluzja i zatrzaski, sukces protez overdenture rhein83 urban dennis
 TEMAT NA CZASIE
Okluzja i zatrzaski – podstawowe elementy zapewniające sukces protez overdentures
O
kluzja i zatrzaski
– podstawowe elementy zapewniające
sukces protez overdentures
Streszczenie: Nowoczesne rozwiązania protetyczne podnoszą świadomość i wy-
Słowa kluczowe:
okluzja, zatrzaski, protezy overdentures, Rhein’83, zatrzaski
kulowe, matryce elastyczne
magania pacjentów. Zmusza to lekarzy dentystów i techników dentystycznych
do wykonywania protez, które są bardziej komfortowe, funkcjonalne, a zarazem
wysoce estetyczne. Najlepszym rozwiązaniem są protezy stałe, jednak w wielu
przypadkach niemożliwe do wykonania. Alternatywą dla tradycyjnych protez ruchomych, których estetyka i funkcjonalność często pozostawia wiele do życzenia
są protezy overdentures. Praca przedstawia krok po kroku procedurę związaną
z planowaniem i pracą nad protezą overdentures.
Key words:
occlusion, caps, implant overdentures, Rhein’83, ball caps, elastic
Abstract: Modern prosthetic solutions increase patients’ awareness and expecta-
matrices
praca recenzowana
tions. Such a situation forces dental practitioners and technicians to execute dentures which are more comfortable, functional and at the same time highly aesthetic.
Fixed appliances are the best solution; however, in many cases their application is
not possible. Overdentures seem to be an alternative to traditional mobile appliances, whose aesthetics and functionality often leave a lot to be desired. This article
presents step-by-step a procedure connected with planning and using overdentures.
W
ciągle zmieniającym się świecie techniki dentystycznej, jedynym niezmiennym elementem wydaje się być segment protez ruchomych. Nieważne, czy to protezy całkowite, częściowe, overdentures na
implantach czy na zatrzaskach, wciąż
stanowią podstawę działalności oraz
wielki potencjał dla rozwoju wielu pracowni protetycznych. Rozwój
technologii jest podstawowym czynnikiem warunkującym coraz to nowe
możliwości protez ruchomych.
Urban Dennis, CDT
Adres korespondencyjny
Correspondence address:
e-mail: [email protected]
32
Wymagania stawiane technikom dentystycznym zmuszają do wykonywania protez ruchomych o dużo większej estetyce i funkcjonalności aniżeli miało to miejsce 20 lat temu. Pa-
Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka Polish&English Journal for Dentists
cjenci chcą, aby ich protezy wyglądały naturalnie, w przeciwieństwie do
starych protez o miernej estetyce zębów i akrylu.
Odpowiednie wykonanie i kosmetyka
protezy zależą od dobrej komunikacji
pacjenta z dentystą oraz jego wiedzy,
doświadczenia zawodowego i wysokiej
jakości materiałów. Wszystkie wspomniane cechy nie mogą jednak zostać
osiągnięte bez odpowiedniego określenia okluzji i zaplanowania systemu zaczepów.
Aby osiągnąć powodzenie w konkretnym przypadku, należy również spełnić poniższe warunki:
• dokładne zaplanowanie danego
przypadku,
Urban Dennis
• dobrze pobrane wyciski,
• odpowiednio pobrane kęski zwarciowe lub zagryzione wzorniki
zwarciowe,
• pół- lub w pełni regulowany artykulator naśladujący ruchy żuchwy,
• przestrzeganie procedur protetycznych.
Occlusion and Attachments
– the Underlying Scheme
for Successful Overdentures
We are faced today with the demand of
creating a denture that by far surpasses
1
Zacznijmy od zaplanowania przypadku. Pamiętajmy, że najważniejszym
celem jest osiągnięcie satysfakcji pacjenta. Bez niej dentysta nie zarobi,
a co za tym idzie pracownia protetyczna również, natomiast pacjent będzie cierpiał z powodu nieodpowiedniej protezy. Dlatego tak ważna jest
dobra komunikacja między dentystą,
pacjentem i laboratorium protetycznym. Planując odbudowę na implantach, idealną sytuacją jest, gdy zajmują się nim specjaliści: chirurg szczękowy i periodontolog. Niestety wiele uczelni stomatologicznych nie zagłębia się w szkoleniu na temat protez overdentures opartych na implantach. Wielu dentystów do tej
pory opiera swoją wiedzę jedynie na
skróconych kursach organizowanych
przez firmy implantologiczne. Dlatego znajomość materiałoznawstwa
i doświadczenie technika dentystycznego są tak ważne.
HOT TOPIC the esthetics and function of dentures
that were made twenty years ago. Denture wearers want to look as if aesthetic natural dentition is taking up the
oral cavity as opposed to the old mediocre look of denture teeth and acrylic or
as I have heard it called “The Pink Smoothie”.
The good news is now the patient can
2
get what he or she wants when it comes to function and high-end aesthetics. Successful high-end cosmetic dentures all start with good communication with the dentist and the patient
and then it is combined with knowledge, technical expertise, and quality materials. But all of the above mentioned
cannot be achieved without the appro-
3
priate occlusal scheme and the right attachment system.
Also, the following points listed are
a must for a successful case:
• Case Planning,
• Accurate Impressions,
Kilka czynników powoduje, że rozwiązanie, jakim jest proteza overdenture na implantach, jest nieodpowiednie, na przykład: niedostateczna
jakość i ilość kości, zanik wyrostka zębodołowego czy niestabilność w dopasowaniu i funkcjach tkanek podpierających płytę protezy. Leczenie
w takim przypadku można rozpocząć
dopiero po uprzednim wykonaniu radiografii i ocenie jakości kości.
• Correctly contoured bite rims and ac-
4
Ryc. 1. Komponenty Equator do implan-
tów Fig. 1. Equator components for implants Ryc. 2. Komponenty Equator do
odlewu Fig. 2. Equator components for
casting Ryc. 3. Profil Equator o niskich
wymiarach pionowych oraz Locator Fig.
3. Equator profile of low vertical dimensions and Locator Ryc. 4. Zatrzask OT
Equator do implantów Fig. 4. OT Equator lock for implants
curate bite registrations,
• A semi adjustable or fully adjustable
articulator to mimic jaw function,
• Precise denture processing.
Let’s start with case planning. Keep in
mind that the most important objective
here is patient satisfaction. Without
patient satisfaction the dentist loses
business and in turn the dental laboratory loses business and the patient suf-
e-Dentico nr 2 (30) / 2011
33
TEMAT NA CZASIE
Okluzja i zatrzaski – podstawowe elementy zapewniające sukces protez overdentures
Urban Dennis
MATRYCE KLASYCZNE DOSTĘPNE ROZMIARY: NORMO I MIKRO
CLASSIC MATRICES AVAILABLE SIZES: NORMO AND MIKRO
Ryc. 5. Zatrzaski Equator umieszczone
na implantach Fig.
Różne kolory odpowiadają różnym stopniom retencji
5. Equator locks at-
Various colours correspond to different retention degrees
tached to implants
Ryc. 6. Założone matryce retencyjne
Equator
5
6
Fig. 6. Equator complex re-
tention matrices
Ryc. 7. Akrylowa proteza overdenture
przygotowana do zamocowania matryc
retencyjnych
MATRYCE BIAŁE
RETENCJA STANDARD
WHITE MATRICES
STANDARD RETENTION
Fig. 7. Acrylic overdentu-
re ready for mounting retention matrices
Ryc. 8. Gotowa proteza z osadzonymi
zatrzaskami OT Equator Fig. 8. Finished
denture with OT Equator locks attached
7
Stosując kulki z płaską główką,
takie jak kulki OT CAP, oraz
elastyczne matryce retencyjne,
zapewniamy protezie overdenture
bardzo dobre utrzymanie oraz
minimalną traumę na polu
protetycznym.
In an overdenture, the use of a sphere with a leveled head in conjunction with an elastic cap results in case
stability with a minimum amount of
8
W przedstawionym przypadku klinicznym wykorzystamy system zatrzasków, który pozwoli nam uzyskać odpowiednią ilość miejsca, siłę
retencji i jakość wykonania. Najlepszym rozwiązaniem będzie wybór zatrzasków Rhein’83. Firma Rhein’83
oferuje kompletny system wielu gotowych, prefabrykowanych komponentów pozwalających osiągnąć sukces w planowaniu i wykonaniu indywidualnych przypadków. Nowy system OT Equator powstał w drodze
ewolucji popularnego systemu OT
CAP i zapewnia niski wymiar pionowy kulki oraz jest kompatybilny
ze wszystkimi systemami implantologicznymi dostępnymi na rynku.
Dodatkowo Equator oferuje również komponenty spalające się bezresztkowo do odlewów w metodzie
pośredniej (ryc. 1-8). Niski wymiar
pionowy tych zatrzasków umożliwia
technikowi wykorzystanie większej
przestrzeni w celu poprawy estetyki
i trwałości uzupełnień protetycznych.
trauma.
tise of the dental technician are so im-
That is why it is so important to have
portant.
quality communication between the
A few of the factors for prescribing an
dentist, the patient, and the laboratory
implant overdenture for a patient are
technician. When it comes to case plan-
inadequate bone support, loss of alve-
ning for implant cases, the ideal situ-
olar ridge, and instability with fit and
ation is to have the Oral Surgeon and
function on a tissue supported denture
if possible the Periodontist involved
base. After a radiograph is done and
in the communication loop. Unfortu-
the evaluation of bone quantity is de-
Ryc. 9. Spalające się bezresztkowo
nately, many dental schools still do not
termined, then the treatment for the
kulki OT CAP, matryce retencyjne oraz
metalowe pojemniki na matryce do
zamontowania w protezie Fig. 9.
Residue-free burning OT CAP balls,
retention matrices and metal containers for matrices to be attached to
a denture
train in depth about implant-supported
patient is ready to begin.
34
PINK MATRICES
SOFT RETENTION
MATRYCE ŻÓŁTE
EXTRA SOFT RETENCJA
YELLOW MATRICES
EXTRA SOFT RETENTION
overdentures. Numerous dentists still
rely on condensed courses presented by
Let’s utilize an attachment system that
implant companies. This is why knowl-
will allow us size options, retention
edge, material science, and the exper-
choice, and quality. An excellent attach-
Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka Polish&English Journal for Dentists
Slightly elastic
Maximum time of application in patient’s oral cavity: 12 months
Holding force in grams: Normo from 1200 to 1300
Mikro from 1000 to 1100
Elastyczne
Czas max przebywania w ustach pacjenta: 12 miesięcy
Siła trzymania w gramach: Normo od 800 do 950
Mikro od 750 do 850
Elastic
Maximum time of application in patient’s oral cavity: 12 months
Holding force in grams: Normo from 800 to 950
Mikro from 750 to 850
Bardzo elastyczna
Czas max przebywania w ustach pacjenta: 12-14 miesięcy
Siła trzymania w gramach: Normo od 1200 do 1300
Mikro od 1000 do 1100
Very elastic
Maximum time of application in patient’s oral cavity: 12-14 months
Holding force in grams: Normo from 1200 to 1300
Mikro from 1000 to 1100
Charakterystyka: Matryce retencji bardzo elastycznej, „GUMOWA”, higroskopijny z doskonałym utrzymaniem się w sferze
MATRYCE ZIELONE
GREEN MATRICES
Characteristics: Very elastic retention matrices, „RUBBER”, hygroscopic
with perfect retention in the zone
MATRYCE ZŁOTE
SUPER UDARNOŚĆ
LEKKO ELASTYCZNE
Charakterystyka: odpowiednie do protez overdenture, gdzie
potrzebna jest fleksja i osiadanie pionowe
Siła trzymania w gramach: Normo od 450 do 500
Mikro od 250 do 300
GOLDEN MATRICES
SUPER IMPACT RESISTANCE
SLIGHTLY ELASTIC
fers with and inadequate restoration.
9
MATRYCE RÓŻOWE
RETENCJA SOFT
Lekko elastyczna
Czas max przebywania w ustach pacjenta: 12 miesięcy
Siła trzymania w gramach: Normo od 1200 do 1300
Mikro od 1000 do 1100
MATRYCE SREBRNE
RETENCJA ELASTYCZNA
GUMOWA
SILVER MATRICES
ELASTIC RETENTION
RUBBER
MATRYCE CZARNE
Characteristics: adequate for overdentures where flexion and vertical
settling are required
Holding force in grams: Normo from 450 to 500
Mikro from 250 to 300
Charakterystyka: Matryce odpowiednie do protez overdenture,
gdy potrzebne jest osiadanie pionowe i utrzymanie początkowe nietraumatyczne
Characteristics: Adequate for overdentures where vertical settling and
non-traumatic initial retention are required
Charakterystyka: Matryce dla technika (ekonomiczne), bez
utrzymania na sferze
BLACK MATRICES
Characteristics: Matrices for a dental technician (efficient), without retention
in the zone
MATRYCE TYTAN CAP
Charakterystyka: Matryce z nylonu z wewnętrznym krążkiem
tytanowym, długi okres użytku, odpowiednie do patrycy tytanowej z otworem przelotowym i do wszystkich pojedynczych
patryc z tytanu
TITANIUM CAP MATRICES
Characteristics: Matrices made of nylon with an internal titanium disk
Long-term application, adequate for a titanium patrix with a through
hole and for all single titanium patrix sections
Ryc. 10. Rodzaje matryc retencyjnych OT CAP Fig. 10. Types of OT CAP retentive matrices
TEMAT NA CZASIE
Okluzja i zatrzaski – podstawowe elementy zapewniające sukces protez overdentures
Urban Dennis
Aby osiągnąć powodzenie w konkretnym przypadku, należy również spełnić
poniższe warunki: dokładne zaplanowanie danego przypadku, dobrze pobrane
wyciski, odpowiednio pobrane kęski zwarciowe lub zagryzione wzorniki
zwarciowe, pół- lub w pełni regulowany artykulator naśladujący ruchy
żuchwy, przestrzeganie procedur protetycznych.
The following points listed are a must for a successful case: case planning,
accurate impressions, correctly contoured bite rims and accurate bite registrations,
a semi adjustable or fully adjustable articulator to mimic jaw function precise
11
12
denture processing.
HOT TOPIC an elastic cap results in case stability
with a minimum amount of trauma.
Keep in mind that an overdenture made
entirely from resin will be exposed to
possible fracture. I recommend using
a castable reinforcement bar called the
OT Box. Any type of alloy can be used
for the casting (Fig. 11-14).
Let’s assume that you are ready to go
to the denture tooth set up stage and
Dodatkowa wolna przestrzeń stwarza
więcej miejsca dla akrylu, a co za tym
idzie wzmacnia płytę protezy akrylowej.
13
14
Planując przypadek prostej protezy overdenture z pojedynczymi kulkami, wybór systemu OT CAP jest
idealnym rozwiązaniem dzięki dostępności dwóch rozmiarów kulki:
2,5 mm oraz 1,8 mm (normo i mikro). Matryce retencyjne są dostępne w wielu wariantach siły utrzymania (ryc. 9-10). Stosując kulki z płaską główką, takie jak kulki OT CAP,
oraz elastyczne matryce retencyjne, zapewniamy protezie overdenture bardzo dobre utrzymanie oraz
minimalną traumę na polu protetycznym. Musimy jednak pamiętać,
że proteza overdenture wykonana
z akrylu będzie narażona na ryzyko
złamania w miejscach, gdzie znajdują się zaczepy. Aby zminimalizować to ryzyko, zaleca się wykonanie
wzmocnienia w postaci belki z elementów spalających się bezresztkowo, zwanych OT Box. Do odlewu
można zastosować dowolny stop
dentystyczny (ryc. 10-13). Załóżmy,
że jesteśmy już gotowi do ustawienia
zębów w protezie, warunkiem powodzenia w tym przypadku będzie
prawidłowe odwzorowanie punktów
kontaktowych zębów górnych i dolnych. Po otrzymaniu dokładnej rejestracji zwarcia można przystąpić do
ustawiania zębów w artykulatorze.
all the prerequisites for a successful case
have been met up until this point. You
have received an accurate bite registration and are ready to proceed with the
set up in the articulation system.
Years ago a higher degree of tooth
was used on the upper posteriors such
as 20˚, while a lesser degree tooth was
used on the lower such as 10˚ or 0˚. The
object was to still have the lingual cusp
of the upper occlude with the central
fossa of the lower. Today tooth companies sell specially designed lingualized
teeth. Some are effective and some are
not. The chosen the teeth must satisfy
esthetics and function when utilizing
lingualized occlusion. When setting the
Dawniej ustawiano zęby górne
boczne według wysokiego kąta 20°,
teeth, make sure that the lower teeth
are set first and that you maintain
a Curve of Spee, but not a Curve of Wil-
15
16
space also provides more room for den-
the patient is spending a large amount
fers a complete system of prefabricated
ture acrylic, which will in turn strength-
of money on an overdenture case. We
components for planning and fabricat-
en the denture.
want to us a tooth that will wear like
ing a successful and personalized case.
When planning a case for a simple over-
natural dentition and the wear factor
The new OT Equator offers a low pro-
denture with single spheres, the OT Cap
have to be good. They have to look al-
12. Reinforcement ready for casting Ryc. 13. Odlane, gotowe wzmocnienie Fig. 13. Cast and finished reinforcement
file and is compatible with all implant
is the perfect choice and they are avail-
most like natural dentition.
brands. In addition, the Equator offers
able in 2.5 mm and 1.8 mm (Normal and
Ryc. 14. Gotowa proteza akrylowa z metalowym wzmocnie-
optional castable components for the
Micro). The caps are available in a vari-
If all the steps required for a successful
Fig. 14. Finished acrylic denture with metal reinforcement Ryc. 15-17. Efekt końcowy Fig. 15-17. Final effect
indirect system (Fig. 1-8). The low pro-
ety of retentive values (Fig. 9-10).
overdenture case have been followed
Ryc. 11. Elementy wzmocnienia OT Box umieszczone na modelu Fig.
model
niem
17
36
Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka Polish&English Journal for Dentists
son (Fig. 15-17). Also keep in mind that
ment of choice is Rhein 83. Rhein 83 of-
11. OT Box reinforcement elements attached to a
Ryc. 12. Wzmocnienie przygotowane do odlewu Fig.
correctly and the doctor and patient
file feature enables the technician to
utilize more space for an enhanced es-
In an overdenture, the use of a sphere
are satisfied with the overdenture try-
thetic denture set-up. The additional
with a leveled head in conjunction with
in, then we are ready to process and
e-Dentico nr 2 (30) / 2011
37
TEMAT NA CZASIE
Okluzja i zatrzaski – podstawowe elementy zapewniające sukces protez overdentures
W świecie techniki dentystycznej jedynym niezmiennym elementem wydaje
się być segment protez ruchomych. Nieważne, czy to protezy całkowite,
częściowe, overdentures na implantach czy na zatrzaskach, segmenty wciąż
stanowią podstawę działalności oraz wielki potencjał dla wielu pracowni
protetycznych.
In the ever-changing world of dental technology, the one segment that seems to be
a mainstay in growth consistency is removables. Whether it is full dentures, partials,
implant overdentures, or attachment overdentures, the potential for continued
laboratory business growth in these areas is substantial.
HOT TOPIC finish the case. Be sure to use a high impact acrylic with an accurate processing
method such as the injection method
of packing. To complete this high-end
aesthetic overdenture, a denture base
stain may be added for natural effects.
Obviously, there are some other factors that come into play for a successful overdenture case. We have covered
some of the most important ones. Keep
in mind; the patient is the one we have
to please. Utilizing the best materials
available, applying our expertise, and
podczas gdy dla zębów dolnych używano mniejszego 0-10°. Otrzymywano wówczas kontakt guzków językowych zębów górnych z bruzdą
centralną zębów dolnych, co nie zawsze kończyło się powodzeniem.
Wybrane zęby muszą satysfakcjonować estetycznie i funkcjonalnie podczas zwarcia centralnego. Ustawiając
je, należy upewnić się, że zęby dolne zachowują krzywą Spee, ale nie
krzywą Wilsona. Pamiętajmy również, że pacjent jest klientem, który wydaje większą sumę pieniędzy
w przypadku protezy overdenture.
Dlatego tak ważne jest osiągnięcie
efektu i funkcjonalności naturalnego uzębienia.
Jeżeli wszystkie etapy zostały wykonane poprawnie i podczas przymiarki
protezy pacjent oraz lekarz będą zadowoleni, można przystąpić do wykończenia protezy. Najlepiej używać
do nich akrylu o podwyższonej odporności na złamanie, stosując metodę wtrysku akrylu do formy.
38
Aby uzyskać wysoką estetykę i naturalny wygląd protezy overdenture,
można zabarwić akryl przy użyciu
materiałów do charakteryzacji protez. Oczywiście możliwe jest zastosowanie innych metod w celu osiągnięcia sukcesu. W artykule omówiliśmy kilka istotnych czynników, jednak najważniejsze to pamiętać o zadowoleniu i komforcie pacjenta. W drodze do sukcesu używajmy najlepszych
dostępnych materiałów, polegajmy na
naszym doświadczeniu zawodowym
oraz dobrej komunikacji pacjent –
dentysta – technik dentystyczny.
proper communication will inevitably
yield to a successful case.
Urban Dennis, CDT
Tłumaczenie: mgr Małgorzata
Kochanek-Karpińska
Kilka czynników powoduje, że rozwiązanie, jakim jest proteza overdenture
na implantach, jest nieodpowiednie, na przykład: niedostateczna jakość i
ilość kości, zanik wyrostka zębodołowego czy niestabilność w dopasowaniu
i funkcjach tkanek podpierających płytę protezy.
A few of the factors for prescribing an implant overdenture for a patient are inadequate bone support, loss of alveolar ridge, and instability with fit and function
Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka Polish&English Journal for Dentists
on a tissue supported denture base.
e-Dentico nr 2 (30) / 2011
39

Podobne dokumenty