optrat szacunkowy wyceiyy iiteruchomosci

Komentarze

Transkrypt

optrat szacunkowy wyceiyy iiteruchomosci
OPTRATSZACUNKOWY
WYCEIYYIITERUCHOMOSCI
Rodai niarucl6fr;Eai
lton
t, bUdFEITDE
'.tuddr.n
Adres niaruCho6;Eal
woooorrgr
Dde Midandna
e R.doDIn 6;6It;
q g:!.r.dtrpq4!.l.rc.
w R..ioEIu uL llrteE
Ddrrb !r Ge
obrab:Olll r.t x!.
Oprrcowil
Slaeo|trirSrocki
Rrcazrawca NGiaEowr
pansri_v;we
Uprawnienia
;f
24t9
4
2
z,w,rto$aoperst .
Wyciqgz operatuszscu.kowego.
I. Dr'€ formrlnoprswDe.
l. Zleceniodawca.
2. Prredmiotwyceny.
3. Zakreswyceny.
4- Celwyceny.
szacuntowego.
5. Drtaspozqdzniaoperatu
6. Daiawizji lokalnej.
7. Podstawa
formalnawyceny.
8. Podsta*TpBwne*yceny.
9. Przepisyuzupelniaj4c€.
Il. Podstaw mefl toivczne.
L Z.roda r;tod;losii.
2. Zr6dla daych merytorycaych.
lII. Dsre o nieruchomosci.
l. StanomMv.
2. Oaiczenie w ewidencii grunt6w.
3. Danetechnicaeurt*owe.
4. Uwaru.kowdia plmistycznei ochrome.
lV. Procedurusacowrni!.
l. Metodologiawyc€ny.
2. Analiza rynku.
V. Okrc6lenic wrtosci.
VI. Podsunow.triesytrik6w.
YII. Drt *Tceny.
VIII. Kla{zule i z'[email protected]
IX. Zahczniki.
I
Wyciqgz operetuszacu'rkowego.
l. Pz€dmiot nfceny.
Pnedmioremsfceny jesr warlosaryntr\owa
pmw, $lasnoscrnieruchomosci
sruntowel
abudowaneibud)r mi i budoslamiujrcia wody,,Malca$r',potoronei;Radomi;
przyul. Wiennic/qjJ0. oaraczonej
jako dzialkrnr ew.: n 5, 6/8, t35/).
3. Z3kns wyceny.
qanoscrrynkosii nieruchomojci
wycen. obejmujeokredlcn;e
abudoqanej.c s rym
1) drialk smtu n. ew.r tl6/5, trcla, 85/2 o po etzcttrdlacnej 117082n1w
u4akowdiu wieczystyhdo 05.12.2089r
2.)drzewosunlein) pokrywajecy
cz€ii \ru. dzialel.
B. Budvnki
l budynekfiltr6w
2. wiala (agregaly)
3. budynekgospoddczy,,archiwun"
4. budynekpompowninr I
5. budFek pompowniu 2
6. budynekgaczo$f z kotlowni4
7. budynekchlo.oMi nr I
8. budynekchloroMi nr 2
9. komorazsuw nr I
I 0. komoraasuw nr 2
C. Budowle:
l Zbiomikiwody(szt.4).
2. Studniaglebinowa
E l
3. Studniaglebinowanr 2.
4. Studniaglebinowa
nr 3
5. Studniaglebinowa
nr 4.
6. Studniaglebinowatr 5.
7. Snrdniastebinowanr 6.
8. Studniaglabinowatr79. Studniaelsbinowa.. 8.
I 0. Stu.lniaslebinowr nr 9.
11.Skladop-atir.
12. Kmalizcja desrcawa.
13.Kmalizacjasditama.
| 4. wodociqA8ospodarcz,.
l5 Wodociqgtechnicay.
I 6. Rurociqgtechnoloaicby.
17.Odwodnienie
studni
18.Drogiwownetrhe.
I 9. Placemagazynoweutwddzone.
20. Pdel :re,owdE i monilonnguuktsduuzdamiania
$ody (q bud)nt-ufitrr6wl.
.zl. Ar$ror naPowrelr2rj4c'.
q budlntachpompoMiL
22. Pornpysprralne
tzlokalizosone
24. Linic kabloweYAKY 4x120.
25. O(wietl€nie
terenunrinw 27254.
2. Col wyc€try.
ceem wycen) jesr ok.jlenre s4cunlowej wanosc; ryntowei nierucnomoic
5rano$rqcej
pradmiol zab€lpieczenia
wierz)letnojci, ry.rutukredvlubankoweco
zgodnre/ P|apMni Usrdlvyz dn.2t.08.too7ro eospodarce
nieru;homojciaor'o"dz
wynosmi Standard6wZawodowychRzecmaawcow Ma.iqlkowych(w szczeg6lnosc;
Slddardu KSWS3 - Wycenadla zabezpiecreniawier4lelno3ci).
3. WaSciciel.
Nieruchonosdoaaczonajato dzialki o nr ew. 116/5,116/8,135/2ma sta. praMy
uregulowdy w Kw RA I R/00098329/9proMdzonej pftez SqdR.jonowy w Radomiu
VI Wydziat Ksiqg Wieczystych.
w Dziale I wpisano:dzialki srunt! nr ew. 13s, 11615,116/7,116/8 Radomul.
Zr6dlowa31 i wiertniczl0.
Aktualniedzialkanr 135uleslapodzialowina dtatki nr 135/l i I35l2- Stanten nie
?ostaljesrcze uj aMiony w niniejszejKw
W Dziale Il jako wlaiciciel sruntu fisuruje cmina MiastaRadomia,a iako ua,tkownik
wieczysly grunru do 2089r i wlalcici€l bud)ok6w i budowli, stanowiqcychodrebnyod
grmlu ppedmiorwl6nosci.- wodoci€r Mieistie s RadomruSpdk^ / Ostuicbnd
4, okresletriewsr65.i.
l. Olcslona w niniejszlm operacjewartoSdnieruchomosciz budynkamii budowlami
ujecia wody ,,Malczew" w Radom;ujest wartosciqodtwozeniowe (WO) okeslona z
zacbowaniemrelacji rynko*ych w odniesie.iu do wanosci gruntu, koszl6w budowy
[email protected] wyslapu.j4ceso
a2ryciabudynk6w,budowli i u.zqdzen.
pruru pzy irednir/dobfm polo/eniu{) nika
Sro\unkowoniska$afloic iednosrkoqa
/ fomy wlanosci tuzyrk;qoie wiect{e,. nje"korasmego
kiziahu (d$a od;fbnc
fi:gnenry) orazbardzoduz€jpowierzchni.
2. Aktuslnyspos6bu4'llowa;a ieqls pr4"adku [email protected] wanosciprzeddiorowej
nreru.nonoscr
naJi(oz)srnreJs/ym
oposobem
uz,1rowanra.
1. Akruslnawanoscnreruchomosci
z budynkami' budowlmi. wrszcaq6lnionrmiw
Ro/d/. I pl\t. J ..ZakJe.ulceny . wyno"ii 1146680021.
sloMie. 'irJnr{'cie milion6{
czterlst saSddziesiq(
sast tysircyosiemset
zl.
4. Powrzsa wanosaies'waroacrqneto
5. Drtr ustaleniaws.tosci,
Wartosiustalononadziei 24.02.2010r.
6. Dltr sporz{dzetri,opemtuszrcunkoeego.
ODeratsooudzonow dniu24 02 2010r
I. Podstrwyfornrlno-pEwtre.
wodociariMiejskiew Radomiu
Sp.zo.o.,26-6l2Radom
ul.Filhowa4.
2. P%dmiot*ycery.
Przedmiorem
efceny jesl wanosary.kowa prawawlasnoicinieruchono{cigruntowe.j
abudoqdeibudynkaniibudowlmi ui$ciawody."Malca" . poloenejw RadomiJ
j akodzia{k
prryul.wiennic^j 10.oasc/onej
i nrew. ll6/5,Ilo8, 1J52.
wycenaobejmujeokreSleiiewaitoscirJ,lkowejnieruchonosciabudowrnej,a w rym:
A. Grunt:
gruntunr €w.: 116/5,1t6/8, 13512
t,) azialt<;
o powierzhnil4cmejl1?082m1w
!4,ilowdiu \deczystym
do05.12.2089.
2.) dzewosrrnlesnypokrywajqcycr{St ww. dzialek.
B.Budvnki:
2. wiata(agregaty)
gospoddzy,dchiwm'
3. budynek
4. budynek
pomtowninr I
5.budynek
pompolv nr 2
6. budyneksduowy z kotloM;a
7. budynekchlorowninr I
8.budynek
chloroMin.2
I 0. komoraasuw ru 2
C.Budowle:
L Zbiomikiwody(szt.4)2. Studnia
glebi.owanr 1
glebinowa
3. Studnia
nr 2.
gl€binowa
4. Studnia
ni 3
5. Studnia
nr 4.
slebinowa
glebinowa
6. Studnia
nr 5.
7. Studnia
gtebinowa
nr 6.
8. Studnia
glebinowa
r 7.
9. Studnia
glebinowa
tr 8.
10.Studnia
glQbinowa
n.9.
ll-Skladopalu.
12.Kdalizacjadeszczowa.
13.Kmalizacjasanitama.
4. Wodociqggospodarczy.
5. Wodociqa
lechniczry.
6. Ruociqgtechnologicay.
7- Odwo.lnienie
studni.
9. Placemagazynoweutwardzone.
20.Panelsterowania
i monitonnsuukladuuzdatnimiawody(w budynkufilrr6w).
2l. Arcatornapowiebzajqcy,
22.Pompyspiralne(zlokalizowane
w budynk&hpompo,$r;).
23.Oprodrenie.
24. Linie kabloweYAKY 4x I 2025. oswietlenieterenuni inw.27254.
cerem'raciny jesr okJedleniesacunko$eJ qafloici rynto$ej nieru(homosti
wierzlelnoici , D4utukFd)lu bankowego
srmowrsceipradmiol zabezpieczen;a
o Sospodarcnieruchomoi(iaaioral
zeodnie/ pzepi'amrI ira*l / dn. 21.08.1907r
qyrossmi SBndddowZawodosfchRac/oaawc6w Maja*o$?ch 1wszczego'nosci
st ndsdu KSWSI wyceladla abe,?iec/f,niasier4lelnoi"i).
5. Dat, spou{dzenir operafuszmunko*ego.
w dniu24.02.2010r.
Ope.a1
sporz4dzono
6. Data wiziilok'lnei.
\ i / i i l o l a l ; e iw y . e n ; n e n
j i e r u , h o m o id. io k o n a nwo d n i ul ? . 0 2 . ) 0 1 0 t .
7. Podstr*T fo.ntlDs wyceny.
Zlecenienaqacenez dn. I 6.02.2010r.
8. Podst w Drawnewvccnv.
r Usrawa
i dr. 21.04.1-9oti
roa"rcCr-ilny
.
z pa"r, ejszyni
Ustawa z dn. 2l-08-1997t o gospodarcenietucbomosciami
.
Rozporz4drenieRady Ministr6w z dn.21.09.2004r- w
nieruchomoscii sporzq.Laia ope€tu szacunkowego(Dz. U. Nr 207, poz- 2109 z
200,+r).
Stddrdy zwodowe o.ec"!'^a\|c6w maiqlkowych opracowue prz-ez Polskq
FederacieStowazyszeriRzeczozntwc6wMaj4tkowychw Warsa e.
.
9. Pzepisy uznpelDiajqce.
Brak.
II.. Podst!*Tmerytoryczne.
l. Zr6dli metodoloeii.
. .,Szacowaniebudhk6w, grun16wi lokali"- Klopocinski,Polasmik,
I 993.
wilkowski: Warszawa
. .,wycena .ieruchomosciprzy zastosowaniupodejicis porownawczeso"- M.
Prysttrpa.
PFSRMWmawa 2003r. ,,Katalogcenjednosrko*achrcb6t i obiekt6w inwestycyjnych"lV kw. 2009r,
BISTYPCONSULTINGw.iszawa.
. .,Scalone
normatywydo wycenybudynk6wi budowli"nr 90, lV kw. 2009r,
WACETOB Wa6zawa.
. ,,BiuleF/ncen obiekl6w budowldych BCo" cz. I i II, I kw. 2009r, SEKOCENBUD
. ,,Cemik naszyn i uEcdzen"maj 2008,WACETOB W'.szawa.
. Standrdy ZawodoweRzcaznawc6w Maiqlkowychop.acowaneprzezPolskq
FedemcjeStowarzyszenRzcrcaawc6w Majqtkowych:
o KSWPI wartosa rynkowa i wa.toi6 odtwozeniowa (obowiazujqcyod
1.03.2008)
(obowiqzujqcy
o KSWP3 Operatszacunkory
od 1.03.2008);
o Nota inlerpreucyjnanr I Zastosowaniepodejsciapor6wnawczegow wycenie
nieruchomosci- tymczasowanoia inle.prctacyjna;
pzedmiotuwyceny- tymczlsowanota
o IlL3 Ustalenie
stdu prawnego
rnte.prctacyjna.
7
2. Zr6dla datrych m€ryto.ycznych.
- Ogledzinyw czsie wizji lokalnej.
- Wlpisy z rejestmgflint6w.
Mapka zasadniczanieruchomosci.
- OdpisKw R41tu00098329/9.
- Dme lechnicde o budynkachi budowlachzlokal;zowmychna nieruchomosci
pEedstawione pzez up.awnionych pracourik6w uj€cia wody ,,\4alczew w
Decyz.jaz dn. 25.I L2009r PrczydentaMiasta Radomiaok.eilajqcazadaniaz zakresu
30.
eospodokileinejdla lasunadzialcenrew. 116/8przyDl.Wierbriczej
- Akty notarialncspzedar.ynieruchomoici z te.enuoidsta RadoD;az lal 2008-200I 0.
- Wl6ny bankinformacji.
III.
Dare o DieruchomoSci.
NierucbomoSdoznaczonajako dzialki o r ew. tt6t5, tt6/8, t3512 ma stan pmmy
uregulowanyw Kw RAIR/00098329/9prcwadzonejpuez SadRejonowy w Radomiu
Vl WydzialKsiqswieczysrych.
!V Dziale I wpisao: dzialki smntu nr ew. 135, 116/5,116/7,11618- Radomul.
Zrodlowa3l i Wienn;ca 30.
Aktualnisdzialkar 135uleslapodzialowina dzialkitr 135/l i 115/2.Stm ten nie
zostaljes&zeujaMiony w niniejszej
Kw.
w DzialeIl jako wla6cicielsruntu
fisurujec6ina Midta Radohia,ajsko uzltkownik
wiec4srygrunludo 208qri qldcicrel budlnko$ i [email protected]
odrtbnyod
gruniupr dmol slasno{i - WodociqEiMiei:Ue w RadomiuSporksI Ogreniczonq
-ograniczoire
Dzial III: wpisano
pmwo zeczowe sluzebnoScisrunrowej pzejMdu i
puechodr!pzez dzialkenr l16/7 na rzeczwtascicielilokali mieszkalnych
w budynku
wielolokalosympry ul. Wertdcz€j30.
Powyzsza
sluzebnosi
nie do!,czyryceninych dzialekI1615.ll6lai 135/2.
DzialIV bral wpisu.
2. Oztrrczeriew cwidencjisrunt'6tr.
sacowananieruchomosi
je.Lodacmns w ewidenctisturoq iednos i ewidencyinei
MiasroRadom.oDrebu
0ll I vldalin isl<odzialla o;;q.: I l; 5 o poqie?chni6j2; ,
I l 6 8 o p o w i e ? c h n8i| l 4 2 m ' o r z d / i a l k ao n r e w . :I 3 5 / . o
2 p o w : e r l c h ln4i o 8 8 m :
jest
Teren miasta Radomiaobj€ty
opmcowani€n ,,Siudiumuwaruni(owai ; kierunk6w
rodo.Juagospodmwmia puesbzennego
GminyRadom'z dn. 29.12.199ft,ktorenie
srtuoqi pE$a miejscowego.Tgodn;e z cyowMrn ..Srudrum...pTedmiorowr
1'etuchomlsipoloaM iet $ leren;eo s)mbolu ..OK. I w- - obiekrykomunaloc.
:iiiru+onls! w)korrys')vioa jesr ,sodnie z ppcdacan,em. zshudoqala jesr
b u d ) d m i i b u d o w l a mu i c c i aw o d y , , M a l c z e t r "
Wg klasyfikacji u2]tk6w gnmtowych na dzialc€ nr I 1615i lt6l8 znajduj4 sie -..8a'.
srunty
*16)likowme jako rereny budoqlhe o ppei.czen;u pzemido-wl,;
rrc<niere m c(;c; dze$oqranemteinym raosny ibpo4 posr;daiqc;wsnodci
Wg klas)fikacji ua,1k6w_grunroufchn, dzialce rr IJ5/2 majdui4 sis crunry
sKiasyrlkowane
o preaacTeniuprzemldos],m,,Ba napo$.
Jakorerenybudowtane
I I 74m' orazna pozosLalejczQiciterenyroln;cze.
3. Drne fechtricznouifkowe.
Dzialkrgrutrtu.
I1,i;iTl,,t'"#?T",:,"i:"l?"*:i,"#!t#f"[*ry"ff;'
$lll,,,i",fi
ii:
ii'#'fl#}"nr'*i#
#*gi"f
:##i-tr{:,f
"ti,,'l;
$*i**!l
ll+l#llx*+*lp*ffi*,tlil*g;
,,,l"ili;plft!ilf
fu*1#:iffi
$,'r,ir
jitr#l.??.*lin##iru:i,id.'r}
,*"-ru"
t*ryrir
w orocrniu driakihajdujq eq kren) abudo$ rctnic/e
irc/pros/onejabudoqt.
Budytrkii budowte.
"srjlt".'H;ffiHH;.i.ir_y"i"
i
Hl#j;l:,ri';zr-:L;.}
ssw
Ril?,i€"#ja,*i*liri"Hlii,HT$,?t*?ilfl*K"ff
u,a#;li-,aw,e
4..Ue.rxokowuia ptsris.yenei ctrcrtre.
#:[i,:-.il!-i:ifli#J
,l',in
ffiiltuid{f
$",Hlxf
,i*ff5d*ffii:i:i*
#ft "r*ie,.
":i
rnH"lT:"t;',l*,;-',lXli
ry.
Procedunszrcowarir.
il:t",Uru**'ru:l;'**:#T:,'i*xH",;]-'f
#*1##$i:tf
idg-rt6i+fl['$-sE*l#
Ts:#;:.#
ft:tj*iiJ:..-#ffi
;g*i:_*m*j:":j:T*y_;*i
odposiaddiqrq,rmie koczow nabyciasruntu(rj.jcso \anoici Dnlowej uzfrowmr
wrc(zlslcgo) | '{oszow wyr!\otrnra jeSo cTqscr\kndo$}cn. / uwTarqmren'em
zuitcit, ptq uloieaft, in koszty te zostatyponiesionew dniu wyceny.
Podstaw4 ok.eslenia rlnkowych kosr6w s],twozenia budy*6w ; b owli dla
przedmiotowej eruchomoscibed{
- if,westycyjne koszl jednostkowe budynk6w i budowli zawarte w cennikachfob6t
/uzycia
budoulanychinwesrycytnych
/ uq/glEdnieniem
wano(i sturu okJeslono
podejiciempor6wna$c4n. merodE
por6qy{ei, oarami.
wartoit budynkow i budowli podejSciemkoszLowym,meioda kosr6w odtwo'zdia,
technikawskaaik6wjednoslkowych.
wartosdelemeht6w
technolosicaych(uz4dzcndooczyszczmia
6ciek6wiinnych)
ok.eslonowg formuty ryceny maszyni uuqdE6:
C : C n x l 1 l / 1 0 0x Z ) x K
C aklual.d wa{oi6 rynkowa obiektu
Cn - cenanowegoobiektu
Z zuzycietechn;caeob;eklu
K wsp6icziynniknowocresnoscikonstrukcji,gdzieK = I -a x (Te- I )
a wsp6lczynnikempi.ycznywg ocenyueczoaawcy (dla typowychmaszynawarty
w prredziale0,01- 0,03)
Te- liczbalat eksDloataci;.
Dla nieruchomos;i ok;(lono wartorii dla aktualneso sposobu uzylkowania tj.
nieruchomoici komunalnej, zbudowdej budynkam; i budowlmi, Ni4zanymi z
lirnkcjonowanicr8
ujeciawody.
AllJall\ sons6hL^rkowania ieir w pnDadku czcoweia wnoici pzshblglSi
nieruch;mdlci$ ano-icia
dla naiffi
,,[email protected])Radom
Brak
nie prz"ewiduje
zmianypieMotnesopzeaaczeniapzedm;olowejnieruchonoSci.
jest lakze ekonomicznegoi pmklycznego uzasadniedainnego sposobuu2''tkowmia
puedniotowej nieruchomodci.
Aklualna funkcja nieruchomoicijesl kontynuacj4
lunkcji istn;ejqcejod wielu la1. Brak planislycznychmozliwosci wykorzystmia
podbudownictwo
nieruchomosci
mieszkaniowe,
uslu8owe
lub ime o wiekszejwartosci
grunlu. Ze wzgledu na bliskie sasiedzlwo teren6w skoncentrowanejzabudosy
jednorodzinnej,isL.ieje teorelyczna mozliwosd wykorzystania cz4sci ie€nD
poJ budownicr$ojednorcdzinne.
rieruchomosci
ale $lmagalob) ro /rod) W)d?ialu
Ochron' S'odo$sls ns dniet'/enie stre[ ochrcnneiqokol ui€ciawod) izsod) na
wykorzystahiesuntow sklasyfikowanychjako lasy na cele budowlde - co w ocenie
auroranin;ejsreso
opeEtu.jest
maloprawdopodobne.
okreslenie iodaiu Mku:
;i6;F;oaal;;;;56Ftarii
pzedmiolem analizJ byt
'wodi)
rynek w zakesie obrotu
(uj;cie
komunarnymi
o.E rynek w akresie
.lzialek Brunru o duzej powieftchni, o pzez.aczeniu budowlanyn w u4'tkowaniu
Oke6lenieobszru nnku: rynek lokalny miastaRadomiaoraz
oloczenia
Radomiai rynekkajowy
maliu: daliz4 cenobjetotrmsakcjez I a 1 2 0 0 8 ' 2 0 0 1 0 .
Okreilenieokresuczasoweqo
Charakl€nstvkarvnku.
Analiza !.ansakcjinieruchodoiciani z obieklami toounalnyni, na buie sieci
intemetowej od dostepnych dmych ttusakcyjnych, wykE rla bral tego typu
lrmsakcjinarynkuponadlokalnym
otoczeni!Rrdomiairynku krajowyo.
Analiza rrflsakcji nieruchonoiciam; o duzej powierrchni na rynku lokalnym miasta
Radomia *ykuala niewielka iloii tego typu [email protected], ale wysta.czj4cq do
zastosowania procedury podejscia por6wnawczego. Transakcji gruntami w
u4akowaniuwieczystym
o przznacreniuprzemysiowym
lub nie mieszkanbwynjesr
l0
niesele. wieej bdsal.ji doqcq srunr6wsroosiqcych wlanoft. Sq |o sloMie
mniejszqjni7 | ha.
rransalcjed/iakmitsIrlmu o powierzchni
polowy
2008r
W ok.esie drugiej
odnotowano wyrazny spadek koniunkturr na
nieruchomoici .a rynLu og6lnokrajowm i lokalnym, co skutkowalo spadkiem
zainteresowmianabwc6w. Skutkowaloto zahmowdiem wzrostucen nieruchohoici
srunrosrch i dniejs,enier lic/by Udsai(cii. Po/,om cer usLabili/o$alsT.
Nic/naLdiespadtyrylko cenylolalr mieszkalnych
o ol,. lo0d.\6jc/qscietzb)aanlmr
nieruchomosciam;sq dzialki srutu pod budoMiclwo jednoro&inne i n;eruchomogci
zabudowde budynkrmi jednorodzimymi. w orresie analizy odnotowmo !{msakcje
nierucho^noic;afiiw uz)tkoweiu wieczystymz cenmi od ok. lSzym' do ok.
l40zlh'. Podobnypoziom ce^n$ykazuja srury _srdo$rqce$lasnosc o dJdj
p o w i e p c h n -i o d o k . 2 0 z l m ' d o p o n a d l 0 0 z t . r ' . N a j $ z s r e . e n y d o D c 4 t )
nieruchomoac;
ptze?Mcleniunp. pzemy^slor+mi
dobrzepolozon)cho mieszanym
aen)
uslutow):r
a dzialki budowlane
mnicjsa o $ielkosciod killasel m' do kilku
tysiecy;: byty z;aczniewyzszei oscylowaly"od
ok. 5oztlm?
do ponad50021/m'?ceny
zalezq gl6Mie od atrakcyjnoscipolozeni4 wyposrzenie w inftaslruktura technicaq,
wielkoSc;
dzialkii jej zsospoddowdia.
v. OkresleDie
wartosci.
A. Wirtos6 sruptu.
Okreslenietrendu czsoweso dla dzialeksru.tu.
Trcndcza,osf okJeilonona podstawie
eali/) par nieruchomoici
podobn)ch/ rynku
loLalneso,
spzedeych w rdhym okresieczrsu
Do obliczeirwykozystao fomul9:
= 54,352t/m1
Dzialkaul. Bzustowska,powierzchnia
850n':.-C"r
-zlt.2oo7t.
powierzchnia
Dzialkaul. Bnrrstowska.
l0l 3m', C., = 61.llzlln' z Xll.2007t.
w , r = ( 6 1 , 7 3 5 4 , 3 5 ) : 5 a . 3x51 0 0 %| l 0 : 1 , 3 8 [ % / n i e s ; q c ]
= 57,97211m'1
Dzial'kaul. Klwalecka,powierchnia866mr,^C",
-z X.2OO7|
D / i 8 l k ar l . q a l e c k ap.o q r e p c h n rI a
6 0 2 m. C i , 6 0 , 0 0 /nl ' z 1 . 2 0 0 8 r .
( 7 . q 7 ) :5 7 . 0 7\ 0 0 d 0 I I . l 7 l q 0 m i e s i S c l
Wr rb0,00
Dz:alkaul. OSrodnica.bowierrhnisb85mr.C-, - 75.o ,ttn: z tl.2Oo1t.
d o m 'C
D z i a l l au l .O A , o d n i c zp, o w i e , z c h n5i 6
, . , = 8 4 , 2 1 lm
l 'l \ I 2008r.
W j = 1 8 4 . 2-J7 5 . q 1 ) : 7 5 .xq t10 0 o ot.6 = 0 . 6 8 l 0m
o re\iacl
raB porosnawcz4.
D/ralkaul. Dr4mab. powie%hnia800m,.C"a o0,00zihr z V.200?r.
D / i r l k aJ l . D r 4 m a b ,p o w i e r a h n i7a5 0 m 'C
, ,, .66.07zl,m
z rX . 2 0 0 8 r .
W , 4 ( o o . o 7 0 0 . 0 0 r : 0 0 . 0r01 0 0 9 0 : 1 7 0 . b 5 l o om i e . i a c l
Dziaikaul. Z.ywa,powietzchnia575m':,
C*5= I l4,78zllm'z IV 2007r.
Dzialkaul. 7-'rnja,powierzchnia
658m'z,
C"5= I 25.602Vn,z r_2006r.
=
W,i (125,60 I 14,78): I 14,78x 100%: 9 = 1.05[%/miesiqc]
D / r a i l , a u .P o d w a l n a . p o q i e ? c h n r ! 6 8 1 , ^ i 74.4C0" ,^5 0 2! n1: z X l l . 2 0 0 7 r .
D/.alkr u . walowa,powicpchnia66am, C".- 482.0021h,2V.2008r.
W , " r 4 8 2 . 0 0 4 4 0 . 5 0 r : 4 4 0 . \5 0l 0 0 0 / 04 l . 5 7 l d . m i e s r q . l
D / i a l k au l .r l o r n r l n ' J a k L b c / ypLo w i e P c l M it a5 r 6 m : , C - r t a . 0 O z l / r/ 1 . 2 0 0 7 r .
r d? 8 m 7C.- - 2 0 . 0 0 2 U m
D / i a l k au l .t l o r e n r r r 'J d k u b . / y kp,o w i e ? c h n 7
z I:l . , 2 0 0 8 r .
w , - r 2 0 . 0 0 1 q . 0 0 01) s . 0 0 \1 0 0 o 0 : l t - 0 . 4 8 1 0 i , h : e i i q c l
1l
Dzidlkdul. Jasna.
powieEchnia8Olm),C"r- 60.007th,/ t.2007r
D/ialkaul. Jdosz. po$iepchnisc06mr,C,s- 77,2ozln) z )U 2008r.
w d = / ? 7 . ) 6 6 0 , 0 0 1 : 0 0 . 0x0t 0 0 d 0 : 2 0: i , 4 4f o h i e a i q c l
w s p 6 l c 4 m i km i d y c e nW
w , . ( 1 . J 8 +t . t 7 0 . 0 8 + 0 . o 5 t . 0 ) - t . 5 7r 0 , 4 8| t , 4 4 , : 8 _ t . 0 5 l 0 o h i e s i d c t .
( en) lransakci porowndwc?)(h.
s1/rypowonlch
do por6wnd zosrsna
za{luati/oq;e
na dati wycen)z nomocqwsp6t.zlnnikarrerducasoq egowg fomuiy:
C "= C
x ( l + W ? _ . / 1 0 0x%
m)
"
,
,
C" cenazakturl;zowana
Cl^". cemnomihalna
m liczbamiesiecyniedzy datqtresakcji a daiqaktualizcji
!jtqtreslenie warroscipruntr [email protected]
O,pi',npn..hono:cipotuwnNcach w u4rtowaniuwc.lttry
^
Bffrowa nre/abudo*oa o Doq. ||739F, ut. EnerseNtou
Pne^aczente: premyJose. crunr w J.w. do 208or potoanie slaG -l ica
urw6ro&na. Intrds[aKura lechnic7ru czgscioqa (en. elekrrycda, olocanie
srabr tercnyp?emyslose.rotnic/eI rozpro.Dnazjbudowa.Doird
oobr) roqre?ctura I kszafl ocenion,jato dobra.Zaao5Dodarowsie
nieruchoh;ici
slsndddowe(ogrcd4nie. ursddrnidj. Cens nominsjnarrrm$tcljna) / t .200ar
B N eruchomo(i grunrowd n;ezabudosanao po$. otjom: ut. cdbar.ia.
rrzeeaczene:_pnemyjroue. (trunt u uq. do Z08qr. polorenie dobrc. Lt;ca
uMaro&nd. Inrralruklurarechnrchaien. elettrychr, woda, tanali/aciJsaiirama,.
uroczenre nreruchomolci+ednie - /sbudowo mies^h;o$a z*ora , rerenu
pRcmy,lo$e Doird dobD. powier/chnia i ks^ah oceniona
idko dobr;
/agospodarowal
e nreruchomojciskndrrdowe {ogrodzenie.uMsrdzenid).Cena
noninalna (lrmsakcyjna)z n.2009r C,". = 60,s0d/DT
(. Nieru(homos.
Bnnrowa/dbudowsnao po$ 4t27mr ut. Dqbo$a.p?eznaczenie
p'ztmy\ro$e u4lkosanre wieczlsLedo 208qr.potoanie dobrc.Uti.a Jrqa-dzona.
[email protected] technrcdaperna(prad. woda. kdatizacia).OrGzenienreru.homoici
oobre - /abudowd.
mies/k8niowa i udugosa. Dolrd itobry. po$i€pchn:di ks,,lah
dob€. /agospoddowanjenieruchomoSci
.Lardardowe(osrcdzenie_
urqam^1a). ( ena nominatn8rtmsakcyjna)z V .200ZrC..- - 128.40/ft, Cena
/ a r r u ar / o w a nnaad a l es ? c e n )c ! t 2 8 . 4 0 x ( l - t . 0 5 d 0 r
/= t43,20zuhr.
D. \i(ruchomodC grunro$a nieabudowanao pou. 0225m' ut. LnerAcrvkow.
rReaaczenre:ppem)siowe.U4/$.owanieuiec4sredo 2089r.potofnre sta[e.t]tica
uvr.lenaInrmsrrukturalechnicznJ:\zljciowa (en etekrr\c/na,. olocanre
stabe- lerenyprlemyslowe,rotnicze, rozDroj/onazabudow!.Doiazd
ooory rosFZhnra | [s4ah ocenionaiako dobE. ,/seorpodmw,nien,eruchom;i.i
seordowe rogrodrnF. utuard4nia). Cena nominslna{rrmsatcvinslz V1.2007r
,
,
^ k r u a i z o $ d . 1 a d d r qw c e n y c " _ r o . 8 0 x ' i r , . . 0 5 0 0 \r r r
"
.
"
,;.;":;:H,,'^'
I:. Niellcl..mo(. grunlo$szabudowana
o pow. t5)0m, ut. t-torida. p|zE^ cnnje:
urylkowdre. wieczysre do 2080r. polozenie ko?ysrne. |li,a
lf"Ill_'l:l"
Nwarozom.rntrmtru(rrBte(hnicznac/€{cioua
lpqd), q Dobtizuqodai Lanatiacia
uLoesre nreruchomorrdobre zbudows mre"zkeioqa
i u.tJtsowa.DojazddohD
karah o(eniond iako dobm. ZoJrospoddrowdn,e
nie;uchomos;i
t2
stand€rdoye (ogrcdanie). Cena nominalnatbansakcyjna)z IV.2007r C,m
75,202Ym:.
Cenazglualizowd! na date wycenycs = 75,20x (1 + 0,51%
x 14)
E0,60zYm'.
L Nieru.homosagulowa nieabudowsnao pow. t644m) ut. Domasatskieso.
rareznaczenre:
ppemyslowoi ugugowe.crunr I u. $. do.208qr.polo?eniidobr;_
y::;;"i#.?lifr
";':fu
l;li#J;,
J';ffi
:"i;*illf,H1i'Tiolti*i!,i"X
P,f
:;
nreruchomoscr
slandadowe(ogrodanje.ur$ardaniar.( enanominatnitriansatcyn4
cena
zat-ru'rizowana
nadsrrwlceny
c, r0a.00
ii r .
1X;3:irjf "i,.'.?3f,1;\m'
G. Nieturhomosigrunlowdni.abudo$anao po$. 1to7m)ut. Wodna.ppeznac^n,e.
pnemysrowo.uflnt $ u. u. do 2084r.polodnie dob.e cenbum.Utica urwardzona.
mtra{ruKura technicaa (pqd. woda_ kanati/..ia smilamar. Doiszd dob^.
rowrrycrDra srednra.ks.latl dobry. Za8ospodeowanie
nreruchomoici'sluoardo;e
(o8rodzerue.utqffd/enia) ('ena nominslna rtransakcyjna)?
lV.l008r C".,. _
lli!$;1,'i
c*, '**arzowana
nada,s
c" iir.ooi ir . r.oig"l"!,
$,cen)
H \ieruchumGc gtunroqa nieabudowana o pow. Z55m ut. StrvchaBka.
rpemac4nre: p%mlsrose. (irunr $ u. w. do 2089r.potozenie
Srednie
rbli;ko dmei
mto$eJ L /r. utrcaulwddena. lercnprzytegbubroiony.ze"c,owo,na dzi.lceDr;.
urcca c nrrucnomscr stabe- rczproszona
zabudo$ai reren\ppemvstowe.Doiard
sFonr.powrr^nnra mata.ks/rrh korrystn)./sgospodarcqmia
nieruch;mosci
Ddizei
[email protected] rosrodTenre
r. I em nomInalna(Rdra.kcyjna,
/ x t.2008rc".. = 6 | ,0oi/m:.
cma makt malm w prcbcerep,czenLarysrej:
Cmax=t4J,20/l
r en8nrnrmaraaw p'ob(erepre/enbrvwei:Cmin 17,80/l
a C C m s \ . C m i n t a r . 2 0 l / . 8 0 : l . Z j . 4 o zdt .oo b t i c ; l p ? y j q r o t 2 0 z l .
\
l
[email protected];
Inftasrrut
uataatrnL;i
PoGemnrE[*F?Tdll
zasosrcda-nbtiit-iafitm6_1;i
Tmaidr oIe\N.
Vacoechy
)4./,
ir"-
l09"xaC=laEI
5 % ^A C=
6A
nu ryn(u v 6ec:11,e .ec! 4!!9!E
Tafra;'
bddbdobm,dubrasiqdt s66a
pelna.czeSciowabEk tL lmm-;
@blizu,bral i neii. d6leto
b*-dro
kozysha.
i6tr4
iffifffi.
ZaENpo
-
mnddsrand&dowe
bardzo dobE (u.lusoi!g; doEE
rmieszkuiowe).imdnie (mrcsee:
mrc*anbwe i pzenyslow€). slabe
aloa;;l
okrs d1'rkoneialia-lG6
odpowjedniodo ilo-i] ldt
l3
Ahtc$;Aa
ur.Entrsetkai
InrfusEulfrE
Cze{ciot;G:
czelciowG.
_czdcioMla;:
'oqiezEhl
4cospod&wdia
ffi
- p'4 t r-wifffiei w pobrizu
#ft;",i:Lt?.:i:l'ftjt*dni€
skoncen,rowaie
{en.erek"'caa.
wod."
llJT#fff;::H';t"i-';ren uzirojon)
rsnariacja
seirama.
6,r"li iG*ti-J.i"*i, powierzchnia
bardhdua 820e4m,,
ksztah
i*';f,:l$:'
oonads,mdddowe
osrcd/en,e
duaposie?chnia
i:?:,:.",ip;1;;X1"gX*ttt:
mreszkaniowej,
F';::'#li'J,::*",|:T".;ldled;ie ercn),abudowy
ro,nicle
Nzqrefi
:!!4M k.[njat;
oq,eahnB ils,TJEidF
obqdancnil;n6Lt
obliczon;wanoiic^=r r-.Eo=F2i.00
=:Jift
ntK @ro\rnukia
mrn-,
lN*"*mr-
I
I
ih-ti;]]:-
)
ffi
]5dtrffir:ry4{L-l
r3
J8
- -F
etqrl-..
x D
I:y*r
... _ --
---- ii_ -__ _ _
_-l
l4
bliczons
ttrroia
22.10+2.2-2.N=44,i0
loeftwli=-
I
t'r2r'cyinorN|i;m[-
lo!-
36
!!wift.hnia il%Fdidrl
_-
|- -- -- .. _i !' _- ' -
_ -
-_
zassptdmGiia
x-B
|.._ _._I4l
_
__
+? _-
qocanh nktuafio-m-ad
PddsuE-G;n-i
ob
cF= 60.5T- ilod =+aJo-zi6
31li1lp"_.9,.*u."a
jai<o
asrars
srcdnia
arrmerycas
$8$&ru
cj = (a4.80+ 44.70+ 4a.50,| 3 = 44,662Vh'
g&ialki 116/8:
w:82094x 44,66= 366641a21,
w zaokrqgleniu
366640{ht.
tjl2rr",.
?ziujka!I
Atmkcyjnosc
:qqssm,
,r. Zr6dlowai Janiszpotskia.
potozenia sreGEniezabuaowdim.
przy 'n. Zrcdtowej-J,n;szpokkiej w
rerenie
erektrvcda.
$oda)
l"Y'J*:r'",'9ll'*::f r^yl'.:l:"r-:$:bve,
"n.
i"fii#i"]i''i:#'.iryi#
io"ntl';,,
u.*n
llJ:"trllf i.1f[.i:"^T.t';;:"1:
niet<orlystny
wstqzkow6t.
: sbndardowe:
osrodze,ie,
ursedlenia.
r#Gi;il;
iiilffi
l'I;llTfili,jl.
*:l:,.i':':::T:1n''t:hu"
Pozoshtokesu.w.:do208i;.
#F:j3"y:.::ll-::lnqmo(ci
]K porcnnahia Ddrah)
-Toeftwlt-_
l1.:T!Iea.p9r94!4
- - - - - - +=_a- ---
Poqic%tr;Eilli;niti;ri
t8
9l9asnh 'ii.Mfi;mtj;i
[email protected]:
.
otllizona
wanoc-;=.,sori#dt5$l
- _ . _ . _
- - - _
- -_ tm:--
nlx pohwaonia Duani
l
ii;ii#
;;-
;;:;=::r
.16
*:i;i
=:!!!!
-_
-E
I
i
30
t3
_-
F=-l14,"!-_ _ . _ _ _ .
- _ . - . _ - _ _ - - _ _
iin?r
wli.-=-
x-D
-_ -
l5
qrchE
bi cltmLl
Iiczonawarr6ii
sunaDo;E$;I:
+ 9,04=iJtot
22.?0
4t4kcylrcic F-LraiE
I!&!hr[fu;i(Iiti;@
,N i.u( hni;ils&-iitDEfi]
rMnic nieru.Fam6lit
obrczona
w€nosa
cD= dqtd:tEJd-rFGim
F,""i;."1'y3p" """"."s
zoslaiajako
ircdnia
arrrmeDc/na
wes,oru.
Cj =f 32.80+3r,7-0+ J2.50).j = 32,33d1m,
w###ffi*gffiffi,,.,"u,,.
L{czm warrodd
u.e.q.unru:
w"._.=1666100+ I lJi200 = 479760{ht.
,;l_9.!S'etr
ie),aftSri qnsosr.Dutedtreqo.
- z'odnie
re,n)(h
il:;:';'il:'l:i.i':fllfr,l'"; iTl *;fi"l;"po,.sleniach
/
vf1i;, vi*" n,a.'i'
":-'flffi"ffif T'#Ji,'B;id;;':"""8^;'i"'l,Y:1,,iffi
. wydz'eten'e
.
.
.
.
.
b : s o s nS
a ot05j
wydzielenie
c: sosnaSor05:
{ydzielen'ed. sosnaSol0s:
wydzietenie
t sosnaSo45:
Fldzielenieg: sosnaSoa5:
wfdzielenie
h: sosnaSot05
us'iornrurv:
w*i,[ x7#"s'*'ff**ook^jrono
ifit'ffi
';##,ffi
o*.-";,,
u
:Ttrr#iIi1."*,
zrr''|a''k'rnes''|ub
nsd'jeiru
i5".ffi#$irJfltrfl,iffiT:H#?)
uzewostanj
brzouBE4S.
r.w'ek45'atr
i'J;"1'i:*f'trllti11
Poqerzchn;a
tasu:p = t.7824hs.
l6
Coa drema- C = 295,002yn3
W-43.2Ox.1.7824
x 2q5.00
x 0.9 204-all.w aokqBten;u
:044{hl,
. wozlclenre D:
Drzewosran:
sosnasoI 05
ws = 252,10mr
(kl6a bonitaci'-I.wiek- 105la.
Sropieiadtuienia: Z=0,7,
Powieah.ialasu:P = 03129h&
U = 0,9,
Cena&€we - C = 295,002i/rl
*: ';lll"i.li:1t
' *t00 r 0q= 2/o58zr'
$ aorrqareniu
2?6602r.
Dz€wostan:spsn.Sol05
Ws = 252,10m'(klasbonitacii ll. wiek t05t,rl
Slopieri
adfzewe a: Z : 0,1,
Powieuchnia
laiurP: I,l7l7ha,
=
U 0,9.
Cenadrewna- C = 295,002ymr
*.-
*ill,:,],.J llt
- r"r.00r 0.o- 784877r.
wzaokrqareniu
784e02r.
Drzewosran:
sqsnsSol05
ws = 252,J0m'(klasa
boniucii- , wiek l05lart
stopEnzadzewienia:
Z = 0.7.
=
Powie.zchnialasu:P 1.0872ha.
U= 0,9,
Cenadrewna- C =.29s.00ztml
W- 251J0\ 1.082x2$.00_x0q ?2827l1.$
z a o tE A t e n ?
i u2 E l o z l .
. sfdzreten'er: sosnaSo45
Dzewoslu: losnaSo45
wl = 7o.90m'tklasa
bonitacji tr,wiek t05t6L).
stoprenu drf,wienia:Z = 0.7.
Powierzchnia
lasu:p = 0,3617ha.
U=0,9.
Cenadreena- C = 295,002tlmr
wt . z a o k r q s t e n6;Eus 0 , t .
9 . 1 4 0 1 , 0 g:
. 1 sosna
6\ r27e 5 . 0 0 _0x. s o 8 4 6 z w
. ]w)dzretenre
So45
Dzewostan:losm so45
W s : 7 0 . 9 0 m ' t k l d ab o n i l a c i i , w i e k l 0 5 t . r ) .
stoprenadrawienia:Z = 0.7.
Powieachnialdu: P = 0,2879ha.
U= 0.9.
Cenadrewna- C = 295,002t/mr
w- 70.s0\,0.2879\ 2q5.00_\0.q= 54tszt.w /sokrqBteniu
54202t.
. rydzretenre
h: sosnaSol05
Drrewosbr:sosnaSol05
W s : 2 J 2 , 1 0 m ' l k l d rb o n i | , a ( j i -, w i e k t 0 5 t a r ) .
sropren
adr4wien ia:Z = 0,7.
PowieuchnialasurP = 0.3557ha
u:0,9.
cenadreMa - C : 295,002ymr
W 252.10x 0.J557r 2a5.00x 0.o 2l82bzl.w zokJqgteniu
238J02t,
lqs4a+srg$drzewosranu:
wD -
1 0 4 1 0 2 - 7 - 6 _r 6708 4 q 0 ,7 ) 8 1 0_ 6 8 5 0 r 5 4 2 0 . ) 1 8 J 0_ 2 1 5 5 2 0 7 r .
w zaorrqEteniu:
23550{hl.
t7
l. Budynekfiltr6w.
muoTsy. rrzykond}
gnacyjny.podpiMicron).Budynekprcdu(r}iny/
-B-L:1{':f_
zrpieczm socJ6hymI biurowym
s4!q99!q
Datawlkonania:1964r.modemizscia
w 2000r.
fowrezchtuazbudosa: Pz : 244mr.
Powiezchniauzr*ow;. pu = 691.50m1.
KubatumV = 6643mr
Konstrukcia.
Konstru,kchmrowda rradycyjna.Scisn, z cej
I
;:ilri*:":
;*;";i';#rrl##ilfrg:"1"q,r"i"i#1i:r"
,t*"IxltrrTiTil#
:;"$1#t;,Y,t"T;ff
ff:*:"5#t,iT#
#fi
;
ffi
i;"_"**uo"i,
$:1#''ii[''TJit,^"6'"ilit:lff:li;"!;}it".fl
sl"";
ri
ffi ,7i*,
nercwania
i monirorinsu
uuaduuzdstrioiss od) {prcdukcjJ:
; slandard.
lran technicznv
jredni,^zyc;e ok. 2)0o.Slandard
stanrechnicary
wnelP nisU.
Budwek- Obmiar:
Powiemhnia uzlrkowa: pu = 691.50m?
Zu4-cierechnicae
sz.nowo_na darewizji lokslneJ:
Z Joo.
po uwzsltdn:eniu
rcaic konsrrukiyjnlch.
ci
::Xledno:|xow€
2so7,J0zt.m-Du
tobiekr
mbd,
i
obiek,o;
in**,yq;"y"r,1
rv'i"
il#1,j,tfi,tfrgii''i1i"ffg"#"
Wsrdc4mik lokalnv:k= |
w a r t o soi b i e k uW
i : p \ cix d Zl00l x k
w - o s l . 5 0x 2 5 6 ? . Jx0{ t - - i 0 . t 0 0 ,x I 1 2 4 2 7 0 2 ? tz.o$| ' - i s t r n i u
t242700?t.
2. \viat! tsgregriy).
buoyneKmurcwdy panerorybezpodpiwnjczenia
DataEionan,a I970f
Posiezchnisabudowy:pz = I2 i,9am:.
rowrezchnrauzyrkowa:Pu= 100,44m/
Kub€tura
V.: J 7 1 . 7 2 m , .
KOnsrtukcts.
3.w
id";$S;g$1'lj5i;"il-."s$fi^
Ste L€chniczny
i srandard.
Stm technicat i.edni, azycie ok. 25%. Stddar.t wnatrz
niski.
Obmiel
l'owierahn]au4dowa: pu= t00,44m:
/uzlcre rcchnrcaeszcuntowonad€q
wrzjilokalnei.
Z .2500
IU
CeG jednostkoMpo uwzgldnieniuntdi. konsbul.yjlych:cj - oe5.68zth)puLobiekl
BCOl.q.020 ..Kahlos en jednoslkowych
robori ;bikldw inweshcvinu.ti..
rv |200e.BISTY?CONSLTLTINC
Wmzwa, w,potc4mniktokatn):k i.'" "
W 3 - r l o 3 6 o b i e k t u : W = P x c i xZ
( ll 0 0 ) x k
w = I 00,44x 956,68x (l'2511 00)x I : 7500421,
w zaokr4ateniu
7s000zt.
3. Bdynek,rchiwtrh.
B u d ) m km u o $ d y p a n e o $ yz d a c h e m
iednospadow)r.
Dala rykonrniar I 970rPowicichniazabudosa:Pz: 28.76mr.
Powiezchniau4rkow;: Pu = 18,07m'?.
Kubarura:81,40m'.
KonslruG, murowanarradycljna.Scian)/ cegb s,trtsrower.
Srrcpyretberose.Dach
rypL stropodachrry) pap4 na lep;ku. posadzl<ibclonowe Tynki: brsk Dlrui
creqrde. otu1as$ reltrkoqeokmrowane.
Elewacta:
brak.
j$rarla
lnsralacje:
elekr.yczna
i sib. Oepewanie:brax.
stante.hnrchv i standdd.
Srdnre.hnrcay+edni./u/)cie ok 250b.Srandddtrn€rp nisti
Obmid:
Powieahnia uz}tkowa:Pu= I 8,07m'z
Zuzycierechnicae
- 2500
szrcunlowonadareqizji lokatnej:,2
( m.F.,no\u<ow€po Lwl€'Sdni€tuu
rc2h'ckoBb1rkcyjny.h.cj. so4.4tzymrpu
{ohiek
o' u,.,.uv4 ..KaL:roA
en tednostrowchrobor i obietros inwerrjc) iny.h.. I\ kq.
2000 BIST\? CONSULTINC wa$zrMi.
WsFlczynniklokalny:l: L
W a l 1 o i c o h i e kW
t u=: P x c r x ( | Z l 0 0 r x k
W l R . 0 / \ 9 0 4 . 4 t x r t i 5 / t 0 0 r \ t - i 3 4 7 S zw
t.aokqateniu
tj500zt.
4 . B u d y n e kp o m n o w n i n rl .
b u d l n e \ m u . o w a n J .p a n e r o w ) . p o d p i s n i . z o n ) .Z a q . e B h a t g p o m p o m /
pomreszcTf,
nrawrrsztaroqei socialne.
Dde os6lne.
Dataeakonmia:1965r.
Posiezchniszrbudowy:Pz= 214,82m,.
Konstrukcia.
Konslrulcja nuoqea lGd)cyina.Scid) / cegb cermicaei oetnei.Sr.oDodach
zerbttow]kry, papqnr lcprku.Posadzki
jdaico$de: lasrixo$; orai w hsti
prrxr cenm'cznc na posadae i 3cieach. w pom. sociatnvchrerukoLa.oomD
ivnii
cemenrouo-$aprenne
matow'ne Drrui i okna ? drewliane. t-tewacia:iynt
cemenlowo-wapi€my.
Insralacje:elektrycznaSwratlai sity. wodna,kanalizeyjna.telefoniczna.
wcnrytscji
mechanicaej.Oszewanieetekrrlcz;e
SLantechnicjy
slandard.
S1a l€chnic?nyriledni.azycie ok. 30%. Standardwn9tz hiskj.
Obmiar:
Kubatm: V = 742.03mr
Zuzycietechnicaeszacunkowo
nadarawizji lokatnej:Z = l0%.
Ctra jennosd.oM: ci" : 327,062t/nlktt' (obi€kt BCO1.7.025
j€dnostkowych
rcb6t i obiekt6winwestycy.jnych'
lv kw. 2009,BISTYPCONSULTING
Wspolcz,'nnik
lokalny:k = L
wartosaobieldur
W=Vxcj,x(1 Zl00)x k
W = 742,03
x327,O6
x(t -30ll00) x I : 16988221,
w zaokrqgleniu
169t90(h1
pompowni
5.Budynek
n.2.
Budynek murowanl. parterory, podpiMicbny.
Domleszczenra
warszlalowe
r socralne.
Zawiem hale pomp
Dme oq6lne.
Data wykonaniarI 972r.
Powie.zchnia
zabudowy:
Pz:249,66m'.
Kubatura:742rt'.
R.""-Gt
-"-.-"
tradycyjna. Sciany z cesry cemmicziej pernej. st opodach
2elbeto*f kr)ty pap4 na lepiku- Posadzkizsz.icowder [email protected] w hali pomp
pttki ceramicae na posadzce ; Scianach,w pom. socjalnych teBkota. Tynki
cementowo-wapieme
malowane.Drdi i okna z Pcw (modemiacja w 2000r).
Elewacja:tynk cemenlowo-wapienny.
Instalacje:eleklrycznaSwiatla; sity, wodna,kanalizacyjna,
relefonicaa,wenrylacji
mechanicaei.Osrzewdieelekrvche ounko\re.
Ste technic;y istandard.
(redni,azycie ok.25%.St ndardwn€tu niski.
Stantechniczny
Ob'nid:
KubatM: V = 788,20mZuzycietechhicbe szacunkowonad4rewizji lokalnejI Z = 25%.
Ceru jednoskwa ci.
327,0o?lmkub. (obiekt 8CO1.7.025 ..I/,araloccen
jed1osllos)chroborr obieh6win$esrycyjnychlv kq.200c, BISTYPCONSUI- NG
Wspotczyndklokalny:k = 1
W . i t o i c o b ; e k uw: = V x c j " x ( l Z , / 1 0 0 ) x k
W = 788.2x 321,07x (l - 251100)
x I = I898002tw aokqgleniur8980k1.
6. Audyneltgrrrrory z kotlopnia. . .
DuqlneK
murowrnypanero$7
nrepooprw'c/on)o I 3 slanowiskachgaiazowych.
Datawykonania:
1976r.
Powier&hnia
abudow'),:
Pz= 651,36m1.
Powierehnia
lz)tkova: Pu= 597,86m'.
Kubalura:
2813,41
m'.
Kon.rrulc's mro$na tradycyjnaS.ian) / cesiy sil;l,arouejpetnej.Srrooods.h
zerbel]oqahr)ly pap4 na lepku. Posadzlrbetonose.Ilnli cemenrowo-wapierne,
Wrota stalowedMskrzvdlowe. Elewacia:bral.
Instalacje:elektrycaa 5'w;atiai sity. Ogrzewmi: brak.
Stm lechnicznvi slandard.
Std lechnicayadowalaj4cy.azycie ok.25%.St nddd Melzniski.
KubatuF:V =2833,41n]
Zurycie technicae %cunkowo nadatewizji lokalnej:Z = 25%.
20
(ena jednosrkowa:
ci = l2l,6o7um'kub robiekrBcol.l.oal
..Ka[aloscen
jednostko$ach
robori obiehowinwesbcyjnych'
lv (w. 2000,BISryP cONSul-tNC
Wspolcanniklokalny:k: L
Waaoidobiektu:
w = V x cj"x (1-2100) x k
w=2833,41x 323,69
x (I - 2sltoo)x 1= 6836tozl,
w ,aokrqglcu 6836002r.
7. Budynekchlorowninr 1.
Buqaleknurowany.partercUrnie podpimicrcny
Daneoq6lne.
Dat! wykonania:
1974..
WysokosC:
4,00m.
Poqiezchnia
zabudow]:
Pz= 27,77m-'.
PowieEchnia
uzflkowar
PLr- l6.J2m'.
:
Kubaturar
V 84,97n3.
Konslrukcia.
Scie) murosde/ cegb.ermicznejocieplone
z aMau-, nyropimemr2000r).
Ds.h
/.dyt nrcpos)ch kryr)-papqna lepiku.Posadzki
i ic;any$eqqLrzne*)tozonc
p4rram'ceramrc/nymr
dalowe
waa^aro$y
Elewacja:
r)nk cemenlo$oryp
.Drer
wapremyLypu.iDamnek
.
Insralacie:€lektryen€.
wodna.kdJiaqins. Oguqdre etekrycaepunko$e
Sra rech-;ianyzadwtnj4cy, zuzycieok. 25%.StmdddM€tz jrcdni.
Powie%hnia
u4,tkowa:Pu: 16,32ft2
qacuko$o nadateqizji lokalnej:
Zu4cierechnicme
Z - 2500.
jednos*ow6
po uqgl€dnimiu roznickonsnuti\invch:ci = 2338,802Ym'pu
Ceaa
(obiekt
8r-01.7.02{ ..KalaloSctr jednoslkosrchrob6l r';bieko; inwestycyjnych"
Mw.
2009.BISTYP CoNStI-TlNc wmzawal
Wspolczlaik lokalny:k: L
wanoiaobiektu:w=Pxcixn
Zl00)x k
W= I6,32x 2338,80
x (l -'2slt00)x I:2862721,
w aokr4gteu 2860{}2r.
8. Budynekchlorowni nr 2.
Budyne\muro$tr). paaerc$ nie podp;Miczony
Datawykonmia:1974r.
Pofi etzchniazrbudo*arPz= 27.92m2.
Powiezchrisuzlrkow;:Pu = 18.00m:
Kuba(ura:V = 80,55m'.
Konstrokcia.
scianymu,owane_z
cegb ceff,iclnej oc;eptone
z zeq4!-z sryrop;dem{2000r)Dact/ pry siropow)chkryt) papa na l€pitu. Posadzkii Scianywewnrtrme w.\,loione
prylksJnrcemmicznlmi D^i rraloweqp wffs^aro$ Ltewac-a:Itnk ceminrowowapremyrypu,,oardek .
rnstalacie:€lekrDcaa.
$odna.ksrtizacyjna.Os?ew6rieelekry,znepunlio$e.
recnnrca!
| sredard
lran
std le.inicd) ado$alaiqcy.?uzycieok. 25ob.Strndardwntrp iredr)i.
Obmiarl
Powieuchnia
uatkowa:Pu= 18,00m?
ZuTJcielechnicznesacukowo na datewizj i tokalnej:Z = 25%
2l
robiek
cj . 2118.802Um'N
Coajednoslkowapo uwslqdnieniuroaic lonstrukqjnych:8COI.7.025- .,Kal,logen Jednostko$chobot I obreKow'n{€tvcvjnvcn iv Kw
2009,BISTYPCONSULTINGWaiszawa).
lolalnv:k = L
Wsoolczvonik
w :P xci x (l zl00) x k
wailos.;biekru:
3160021.
w aokrqgleniu
x (1: 25llo0)x 1 = 1157421,
w = 18,00x 2338,80
9. Komorrz,suwnr r.
murosd). panercqfniepodpiwic/on).
Budynek
Daneoq6lne.
Datawlkonania:1980r.
wysoko#r4,00m.
zbudowy:Pz= 46,50m:.
Powiezchni!
Powierch a uzJ'tkotra:Pu= 34,10trf.
Kubatu.r:V= 179m'.
$iad mffiwme z ceeb cemm;caetocieplone/ aMqtr sryrcPrdemr2000ri D&h
z pbr stropow).h kryry papd na lepiku. PosadzkibelonoweDrei sralowebp
typu'b€mek'
wais;tatori. olna z PCV.Elawacjarlynk cementowo-wapienny
eleklrycznepunklowe.
Instalacje:elehrycaa. Ogrzewanie
Sto technicznvi st ndard.
Std technicay adowalajqcy, a2rycieok 20%.StaidsrdMetz niski.
Obmid:
/' 20"".
Zu^cie rechnicme
szcunlowonadirt wi4i lokalnej:
(-Biuicryncenobickrowbudowlsn)chB( O cz ll
Cen; tednos(owdci 7e4.262um.
wdszawa,I kwadal2009.obiektft 6422).
w s p o l c 4 l n i kl o l a l n Jd l aw o j .m u o q r e c k i e S o : ko . a q o
Waaoi(ob;etlW
u.=V xci,x{l Zl00)x k
11330021
w: t79 x794,26x(l 2o/ioo\ x 0,996: tl3283zl,w zaokrqgleniu
10.Konom asuw trr 2.
Budynekmurcwany,partero*a nie podpimiczony.
Dde osolneDalarykonania:1980r.
wysoko3i:4,00m.
Pz= 49,54mj.
Powierzchnia
zabudowy:
[email protected]:Pu= 33,46m'.
Kubatura:
V = 180.82m".
KonstrukciaScianymurowanez cesly cermicmej ocieplonez ewn4trz styropianem(2000r). Dach
z ptl shopowych kryty papq na lepiku. Posadzki betonowe. Drzwi stalowe lyp
wdszt'to{a. Oknaz PCV-Elewacja:tynk cementowo-wapienny
typu ,,bamnek'.
Instalacje:elektryczna.Ogrz€wrnieelektrycmepDktowe.
i slandord.
Std lechnicznY
Stm technichy adowalajqcy, zuzycieok. 20%. Standa.dwngtz niski.
Obmid:
Kubatura:
V = 180,82mr
Zuzycieiechniczneszacunkowonadatewizj; lokalnej:Z = 20%.
Cenajednostkowacj = 794,262rm.(,,Biuletn cen obiekr6wbudowlanychBCO cz. II
Warsawa,I kwarlal2009,obiektn.6422).
= 0.996
wspolczynniklokalnydlawoj.mazowieckieso:k
22
Vxci.x(l Zl00)xk
ll4400,l
x 794,26x (l .'20 100)\0,qq6-ll44l4"l.w z4olrqgleniu
W: 180,82
S-EldedL
1. Zbiorniki wodv.
Zbiomik wodociqiowy zelbetowymonolitycay radialny,obsypanyziemi4
DataEkl][email protected]
1974r.
4
Ilosasztukr
w y m i a rD
] := 2 5 F , H : 4 , 5 m
Ilosa:I szt.
-Pryta
dem i 6cimy zlb€lowe gr. 0,50m. Slrop plyla zelbeiowana z€bmchwspartana
nalepiku.
stupachzelbebwych.lrclacjapoziomai p;onowapapa
StanGchnicniadowalaiqcy, zt :yci,eok. 20%.
Obmia!:
obietodi: v = 200mr
Z 20""
Zu;cie rechnicaesacunlowonadqe wrziilokalnei:
=
(..aiuletyn
jcdnonkowa
721.02/l'm'poj..
cen obi€k16wbudoqldych B'o
cj
Cen;
cz. ll Wa.szawa.I kwartal2009, obiek tr 6422).
wsp.j,lczynnik
lokalnydla woj nroqieckieSo: |' 0.096
w ; , - , ! , 4 r 2 0 0x 7 2 1 , 0 x2 ( I - 2 0 ' , 1 0 0x )0 . q 9 0- 4 5 0 6 0 7 / 1 .
w zaokaeleniu: 45960021.
x 0.996: zl,
w"ni.*": 4 x 2000x 721,02x (1 201100)
2. Studtrirelebinost trr l.
A. Su chrqird"remymuro$anyz cesrycermicaej. czescio$oz.sl€bion)$ srun(ie
zabudowy:
Pz: l5,8llnj.
PowieEchnia
Pu: 10,I5m'.
[email protected]),tkowe:
=
Kubalura:V l9,l6m'.
Rok budowy:1969.
Obmiail
S z t . :I , V = l 9 , l 6 m r .
Zu^cie lechnicaeszacukoqo nadarewiziiloLalneiZ = 25o;.
Cen; iednosrko$aci - 740021,4.lobieh BCOIo.02? .,Ksdoe en iedno!*oq)"h
rob6t i obield6w;nw;strcyinych" IV liv. 2009.BISTYP CONSULTINGwanzawa)
wspoiczymik lokalny:k = lWaitoseobiektu:w: P x c.jx (1 Zl00)xk
W = I x 7 4 0 0 x ( l- 2 5 1 1 0 0 ) xI = 5 5 5 0 2 t .
B. Otw6r wierhiczy z rurq stalowq D = 500m, fihr siatkory D : 356mm,nrociag
D = l50mm.
tiochy z rurychromoniklowej
=
Gtebokosfodwie.tu:L 150m.
hirycie.Z= 30%.
Obmid:
L: t50m
dalszelom cteb.
Cenajednos&owai
cjr = 17695821za
60msleb.oru cj, = 1952821za
- (.,Scalonenomatryy do ryce.y budynk6wi budowli" nr 90, IV kw. 2009r.
WACETOB Warszawa),
wsp6lczynniklokalnydla woj.mazowieckiego:
k = 0,9:
23
Zuiry.ie:Z:3O%.
W= {rx 176958+tI50601rl0x 19528}
x(l 30tt00)
x0,9= 2222072t,
Warto{i l4cma:Wl : W^+ WB
\lll : 5550+ 222207= 2277572|,q aoyr{Aleni.ut2278n0zl.
l. Sttrdnirglebinow!nr Z.
A. Szachr
sru.lzienny
murowsy, cesb,( eramicaej.c/e"ciowo
aslqbion)u sruncie.
Powiezchniazbudowy: Pz = I 7,59m:.
Pow;ezchnia
utytkowg:Pu= 10,15m'.
=
Kubatura:
V 22,36m'.
Rokbudoq?:1970.
szl.:l,v=22,36hr.
Zuzycietshnicae szacunkowo
nadalewjzji lokalnejI Z = 25%.
Cen, iednos'\o{a:ci 9000zlsz.robiekrBCOl.s.028..Kaklocen jedno,rLowych
robori obiehowin$eiqc)jnychl\ li$. 2004.BISTYP
CONSUL
riNc w6zM).
Wspolc4rnik
lokal.y:k= l.
Wartosa
obiektur
W: P x cj x (l -77100)x k
W: I x9000x(l -251100)x
I = 675021.
B. Otw6r wiertn;czyz nr4 st.lowq D = 500mm,fitir s;atko*f D = 356mm.mociqg
0ocdy z rurychrcmoniklowei
D: 150mm.
ctQbokosi
odwiertu:
L: 150m.
Ztt-yc|e.Z= 3oo/,L: l50m
cenajednoslkowa:
cj, = 17695821za
60n sleb.oru cj,: 195282t
zadalszelom sleb.
- (,,Scalone
nomatywydo wycenybudynk6wi budowli"nr 90, IV kw. 2009r,
WACETOBWa.sawa).
- 0,4,
wsp6lcomiklokaln)
dlaqoj.m.zo$ierLieso:k
Ztirycie: Z = lto/d.
W: {l x 176958+150601:l0x 19528}
x(l 301t00\x0,9=22220721,
wano56l4czna:wl= w^+ WB
=22895'7,\\ Nkragle ]n2290002t.
Wt- 6750+ 222207
4. Studri, gl?bimwanr3
A. sachr studziemy
murowanJ
zcesb cermicaej.casciowozsllbiony q gruncie.
rowrePcnnrrz6DDdow]:
rz = r),qom .
Powiezchniauzylkow-a:
Pu= 11,25m:.
=
KubatumrV 32,60m'.
S z t . :l , V = 3 2 , 3 6 m r .
Zurycierechnicae
ucul,owo nadat€ui/ii lokalnei:Z- 2so0.
(em jcdnos*oua:.j - 117002y,4.
(obieh ACOLq.028 ..kalaloaen rednosLko$,\ch
rcb6riobieklowinwesryc)inychry kv. 2000.BlST"t?CONSLI nlc Warszawa,.
Wspolczlrnik lokalny:k = I
wartosiobiektu:W= P x cj x (l -2100) x k
W = l x 1 l 7 0 0x ( r 2 5 / l O O )\x- 8 7 7 5 2 1 .
B O l $ o r u r e r l n i c r zy r u I a , l a l o q aD _ - 5 0 0 m mf.i l t , s i a r l o 4 D . 1 5 o m n .r u , o c i q a
trocznyz rury!hrnmonrkrowet
L,= l)umm
24
odwierturL= 150m.
Glgbokosa
Rokbudowy:1969.
Zrirycie: Z = 309/0.
L: l50m
C e n aj e d n o s ' k o $caj:, - 1 7 6 o 5 8a? t 6 0 ms l e b o r a zc j )= 1 s 5 7 8 ,/ a d a l , ? el 0 m s l q b .
(..sc8lor iomaDwy do $ceny bud)nkijw i hudowl: n q0. IV Ls. 2004r.
WACETOB wmzawa),
Wsp6lczynnik
lokalnydla woj. muowieckieso:k = 0,9:
=
Zft\ciet Z 3O%.
W: { 1 x 176958+ [50 - 60] : l0 x 19528]x (l - 30/l0o)x 0,9= 22220721,
Wanosd]4czna:wt = W^+ WB
W - a77s+ 222207= 23098221,
w zaokqsleniu:23100021.
5. Studniaslrbinows Dr4.
A. Szachlstudziemy murowanyz cesly cermicbej, c4sciowo zagleb;onyw srunciePowiezchriaabudowy: Pz = I 6,07mj.
Powiezchniau4tkowg: Pu = l2,l0m'.
Kubatura:
V:35,03m'.
Rok budowy:I 969.
sz1.:l. v = 35,03nr.
Zuzycielechdcae sacunkowo nadatawizji lokalnej:Z = 25%.
Cenajednoslkowa:cj : 137002-ysr.(obiekt BCOL9.028 ,,Kalalosc€njednostkowych
irb6l i obiekt6w;nwestycy.jnych"
IV kw- 2009,BISTYPCONSULTINCwmuwa).
=
wspolcrynniklokalny:k L
Wanoidobiektu:W : P x cj x (l - Zl00) x k
W = I x r 1 7 0 0x ( 1 - 2 5 1 1 0 0x)l : l 0 2 7 5 z L
B. Olwor wierhiczy z rurqstalowqD = 500mm,iil1r siatkowyD : 356mm,rurociqg
ttocznyzrurychromoniklowej
D= l50mm.
Glebokoi6odwiertu:L = 170m.
Rokbudowyr1969.
z!4rciet Z= 30%.
L = l70m
Cenajednostkowa:
cjr : [email protected] cj, = l4000ztzadalszel0m gleb.(,,Scalonenomab,xy do ryceny budyhk6w i budowli" n.72, Il kw. 2005r,
WACETOBWa.szawa,
ob;eklnr100),
wspdtczynniklokalnydlawoj. muowieckiego:k=0,9;
Z!2t/ciet Z = 30%.
W = { 1 x 1 7 6 9 5 8 + [ l 7 06 0 l r l 0 x 1 9 5 2 8 } x ( l 3 0 / l 0 0x) 0 , 9= 2 4 6 831z t .
Wartosa
l4czha:wl = W^+ Wu
=
\\t
lO275 + 246813: 25708821,
w zaokrqgleniu:
25710021.
6 . S t u d n i ag h b i n o s r n r s .
A. Szachr{udziem) murowslyzlegl) cermiczncj.(zescroqo/ashhiol} { s.uncie.
Iowrerzcnnra
zabuoowJtyz = | t!2 tm-.
Powierrcbniauztrkowg: Pu = 6,02m'.
Kubatura:V = 26.12m'.
25
Szt.rI, V:26,1zmr.
Zu4crerectnic^eszacunkowo
nedarewjzjitokalnej:
Z ?590.
cenardnosrkowa:
cj 10a00/ysatobietirBCO|6.028 ,.Katatos
ceniednos*owach
roborIob€Kowjnwesrlcyjnych
tvkw 200q.BTSTYPCO\SULTnIC
w;zwa,
Wspolczlmih
lokalny:
k: L
wanoiiobieklu:
w= P xcj x (l -2t00)x k
W = l r , 1 0 4 0 0 x ( l2 5 / 1 0 0 l)=x 7 8 0 0 2 1 .
B. O or
/ rurasr0lov4D - soorun.fits sia <oqf D - lsom. arociaA
"ierMic4
= t50mm.
tloczrry
z rury
chromonikloweiD
GlebokoSd
odw;ertu:
L: I50m.
Rok budo1ay:
I 969.
Ztirycie:Z : 3V/DL = l50m
Cenajednoctlosa:
cj, - I26862/la [email protected] ci, = l4000ztzadatszct0msteb._
(..scarone
nomabwy do wcenv bud\nkow
ibudosti. nr 72, kq. :0b5f,
WACETOBWdaw;, obiektnr tb0).
wspolc,"miklokaln)dlawoj.mMwre.kiego:k - 0.q:
w f I : . | 7 b o 5r 8. | | 5 0 o 0 l : t 0 \ t o ) 2 8x1( t J 0 t 0 0 r r 0 , q _ 2 2 2 2 0 7 2 1 ,
wartosalqczna:
Wi = Wa+ Wa
WI 7800 2)2207- 2l000tzl.w /aokrqAteniu:
2J00002t.
7. Studtriaglebinowa
Dr 6.
szjllls,ydziim) murosd)./.eg' ertricarej. czcsciowo
q gruncie.
z,gtebiony
1:
Powreu
hnra
zabudowry:Pz=
Il.66m'.
Powierahniad2)tkow-a:
Pu = 6,24m?
K u b a t u €V: : 2 6 , 2 4 m ,
Rok budowy:1959.
szt.rt.v=22,24mr.
Zu4 ch rechnicaeszaukowo nadarrwizjilot"lnej:/ - jOo0
(ena Jednosrkowa:
ci = 10400r1/sa.
(obied B( ot.o.028. ,.Kalatosen iedno"kosch
roDotrob,ekto$DwesDc)jn)ch[v q.2009.AtSTypCO\SLLTNC W;aws). wspdc4rnrk lok hy: k = l.
w a n o s i o b i e l t uW: = p x c i x U Z l 0 0 t x k
W : l x 1 0 4 0 0 x ( tl 0 / l 0 b ) xt = 7 2 8 0 2 t .
B Orwor qierlrhzy z rurqsrrlowED - 500mm.fi hr sialtos? D. l56mm. rurociqg
trocmyz rurychromonjkloqei
D = l50mm.
GlebokosiodwierturL : 150;.
Rok budowy:1959.
Zuzy.ie:Z = 35%.
L = l50m
CemFdnNkowd:ct = l2o8o2/tza60mgteb.or.z cj, _ ta000zta dats/et0m
aleb._
'..\ca'one nomaryw) do wlceny bud\ni,6w i budowti..nr /2,
k" t0h5r.
WACETOBWarszawa.
obiek(nr l00l
w:n6lcryinil lokah] dtaqoj. maowleckieso:k 0.9
W { l x l 7 o a 5 8l l 5 0 o 0 l : t 0 \ l e 5 2 (8{tt - r 5 / t 0 0 ) x o .2a0 o r 1 5 , , r ,
W.4oscl4czna:wl = W^+ WF
- 2llol5zl.w /aokrqgteniu:
wl - 7280| 200315
2tj600zt.
8. StudDisslebinow!or 7,
A S4chrsrurizienny
murowany
7_c€sbceramicaej.
czrftiowozaslebiony
u
sruncie.
Powrezchrua
zabudow]:Pz= | 1,5lmi.
Powrezchniau2tl1kow4:
PD: 8,23mr.
Kubatura:V = 24.96mj.
Rok budowy: I 979.
Obmie:
Szt.:1.V=24,96m'.
ZlzycieFchnicaesrrcuntowonadaq qi/iitokatnej:,/ 2000
(en" iedno<*osa:cj ra700rs7. r6bie[, BCOt.d.028
.,Ka|!tosen iednoskosch
roDolrobrKos Dwesryc)jn)chIVtw.200q. BtSfypCO\SI I INC WaMqsr wsPorczynnrk
tokalny:k= l.
W a n o socb i e k t uW: : P x c i x ( t Z l 0 0 ) x k
W : 1 x 9 7 0 0 x ( l 2 0 t t } O rIx= 7 j 6 o z t .
B. Orwo. wieftn.y z rurqsrstow4D - 500mm.fitn sialko*" D
liochy z rurychromoniklowei
D = l50mm.
:
CtebokosC
odwiertu:L I 75tu.
Rok budowy:1979.
Z!2ry.1.. Z : 25%.
l5omm. rurociqts
L = l50n
( e m i e d m s t k o w a : c-r t 2 6 8 6 2 z l zoao mg t l b .o r a ? c L t a 0 0 0 z l / a d a t s /t e0 m l t e b _
,ri?'flbJ.,ffiXT".:;,"H"l"ldo".od*
i budoqri.
n, 72. kw :005r
Wsp6l(4inik lokaln) dld qoi. mazouieckiego:I\
0,ol
w - l l x . l 7 o q ) 8| l t 7 ) - 6 0 1t 0 \ t o 5 2 8\ tl t . 2 5 . i 0 0 j x 0 .297 t 0 3 t z l ,
wartosalq(zna:Wl: W^+ Wq
Wl 7280+27l0JJ 2783Il;i, w zaokrqglen
iu:Z?dJ0(,21.
9. Siudnisqhbitroqrnr 8.
A. Szchrsod/isny muou any_?-cesiJ
cermicaei.(ze.;cioqo
astlbionyw gruncie
Poerezchn,aabudow),:Pz= | 2,39qr..
Howrezchnra
uz)' (owa:Pu= 8.95m,_
K u h t u r a :V : 2 2 . 8 t m ' .
Rok budowy:1979.
S z r . l:, V = 2 2 , 8 1 m r .
/u,lch rrchnicae*cu'ko!o n' daq wizjitotatnE:Z 20po.
(ena JednosLkowa:
cj = 8l00zfsz robieti BCOl.q'.028
_ ,,Kalatoacen iednoskowch
,f
rvkw200a.
Brsr\?colrsurrftcw""o,a.ui, "
S:1".*XllLi5ir."j1lch-
W a r t o sorb i e k i uW
: : P x c i N[ - Z l 0 0 t x l
w = I r 8 1 0 0\ ( l 2 0 / t 0 0 r xI = 6 0 4 0 2 l .
B. Orsdr w;enniczyz ,uE st€towqD 500mm,filtr siarkoqt .
D lsomm. rrcciqg
roca) z rurychrcmoniktowej
D= t50mrn.
= l50m
u r e b o k o socd w r e n u : L
Rokbudowy:1979.
Zui:ycie.Z = 25%.
2',7
Ob ar:
L = l50m
.enajednosrkowa:cirl2o862ztza
oomstlb oru.j,
_
r4000/ladstsre
t0mateb.
,\r!i?'i18J.,,il3:"y",:;,",?"Tiilo,r4"uu*
i hudo$ri
tr 72. rs r0-05r.
'" *'; ftazo;ieckieso:
k=o,e;
L,4,*?il!$/":"
W;lll i*.".it*, l
-
t$;
: |0\ r0528
I x r' 25r00)x 0o= 2380807r'
"0r
Wr oo40 2J8080 2447202t.
\ uolJqEleni!:2447on2l
10,Studniaslebinorr nr 9.
f;ili*i'ilililllffi'#1fo';g!
ce-'rc2""1
zasrebion)
wsrunc:e
"^sciowo
PowieP(hnra
uz),1kowa
Pu= 7..17m,.
Kubarua:
V:20.48mr.
Rokbudoxy:I 979.
Szt.:1,v=20,48mr.
,(hniche %chlowo n! dare$ rzjitokltnej:
/ - 200o.
Zuach
= 7400zr.sz
ci
robieh Bcot s'027 ..K,Btoscel iednosLt
otrlch
I 111,r1t.,'ll.*.",
rvkq200e
BIsfYP(orsurr[rcd*.a'.'
;uJ.?iT;I"i:i"l'r|.?lvch
W a d o soab i e h uW
: : P\ c i x ( t z J t 0 0 l x k
=
w I x 7400x (l -201100)x r = 59202i.
a olwtr wicrhiczy z rurqsrdlowqD 500mm.fitrr
"ist-ko$ D
uocznyz rurychromon'klowei
D = t50mm.
Clebokosc
odwienu:L = 150;
Rok budo\a: 1979.
ZuiactetZ = 25%
lsohm. ruro(iqA
c e n . j e d n o r k o w a : c j r t 2 6 8 6 2 2at 6 0 mg j q bo. r z c j )
r 4 0 0 0 z r z d a t s / te0 m s t e b . _
,ilii';lb,i.,;T:)#"
i
budowri..
nr z; rr r" iobs.
:;;"flj,.ldn,o"o,"uu.
);'.f"1;155t"'
ar"'oj malowieckiego:
k - uo,
W"J..\il;:i';,lltl^-:'1
: |0\ ro)28|
\' I 25r00'x 0.o 218080/,.
wl 5020 )J8080- 244000rt.
w zaok4gteniu:
244t002t.
lI. Skhd orraltr.
Pl6Lo nawierkhni betonowejna podbudowiez s
i picsku.Scrany
oporowerypu
.,Er,Kr.. przyk)icie placu zclasaniem zPt)4 Deronowychna slupkach
Powierzchnia
uzFkowaP= 17.6m:.
RokbDdowr:1976.
ZltycieZ:25%.
28
Zur:lcie:Z= 25%.
:,il*rr.iBrjil#fi
g{1fii};[1f
jir
ffi
*#rriil,hf
m @ o w i e c k i e g o : kI =
W = 3 7 , 6 0 x 4 1 8 , 5x1( l _ 2 5 1 1 0 0 ) xI =
802zl,wzaok.qglen
n i8uo: O z L
r2.](!natiacja dMzowa.
+iii",','.993,'Jfr
i',J"l"lfi
l#:'.;.'i.,Tib..Xo%i,:,"*.1.,,
fi:f 't','.'ff
f ;g:i,#i:r;nr16;'r'v''
L l = 8 2 4 m b0.5 0 0
wska2nikow
i3'idiffl"''*3:,1t
B,srw
;l,i3'":ir",'"iloiib,rolyj:$i;*."o*
wskaz
k6w
.Brsryp
;{,:;?i,'i,'iiil';&i,ii1,1t1ffBiiorych
F,"{J"1"j1ifl;'t
AkakowB,s
r..p
i"l#'"i6li:lj:$ff."$'vch
it*',,iffifl*F,A
usk'niko$
Brsr
w
iyl,'#si[[{^,tii*"'f,ll]';ia'lili'$3i'koqch
il
::iL,if;::Ei#ip
3b";",-l,ii;Eii$i,lliaBl,lT,?k.
Ja%oi:i.,t"oili:,
d\,)ifi.iti?1i,Jlb
h;f#i,;ft#,#i'ii,i#,yfi,s],itlf
=-.:.::tt'l]''J,"&i'.."T8,i'fl
',,?;i:T"ff
;"'iffi
::
l*.[:ffi
r(ok budowy:lq65 Zua?cieZ=1590
L I = l 8 m b .0 5 0 0
wsrun,kow
iilidillfi$3li;il idall::1.1il'd.b1:ig:
a,s,yp
l::Jd;**)ch
wska^jkow
yp
a,s,
;r=;ig:3[fl,".b1fi::
51dffi*^,
iil*qi.H;i,
.'.p
w"\aja*ow
BrSi
;1":,33:lj;,';fiil.6ii3:i:163j*.-"
"i3li,
SSKJilTiilE:,v
*kaznik6w
Brsryp
;f ,fl',,:i,'#f
i!52,i;311;g;i.-"r,
i.ii''i,il'
+30^67611
Yittr|itrllt]i |"2;,2i,;3(?
I jfi60e,,s
;!L;;;,i11;.;;p*,
29
oo00o dlusoicitr
iOffi=
l6.6mb.RrrypoprosadTone
w sruncie
Kok bulowy: 1965.ZuAlcie:Z= 400,0.
L l = l 6 . 6 m b0, 5 0 0
wskvni,ow
B,s
Iyp
t8il;"Jii$3:,t
il,ilg:'"1i':il0".3,:il,':,13fi*.-*
w= [36.6x990,22]
x(t _40/100)x | = 217452t.
w zaokr€teniu:2170021.
oro0 o drusosciLr
r25mb.Rurypopowad/one
q Bruncie
3".1*#e
Rokbuaoliry.
= r0o?0.
2000.Zuzycie:Z
L l = l 2 5 m bo, i 6 0
wska?ru,ow
B,sryp
l-3iiJiffli*Sli;
;1,fi13:'.';Iil'"i6lill/:.;S:*o$ch
w= [I25x497,531
x (t - r0ll00)x I :55972"_1,
w zokrqgteniu:
s600021.
ffi'j!",;ff'.'#f#?:l*"d1""f#o.i
=n,ooo,,.
lJ. K!n!lizffjr
frlkffi
sanihmr.
u I 16 0200
odtusorc,
L2 rromb.
Rur)
;,l,1i",1l8oici oomb:
Kor budos)r.t965 Zuzyc;e:Z =lsno
Pozycjauj?taw warfoscigruDtu.
I 4. WodociQg
gospo.ti.czy,
Lt = o.50mb:
+ryjg]]+!c o50o dlusosci
os(
ffi Fi*"fr i:ii.r'-'";ixll,";"'!?,1"'#H:
PozycjsDjfra wwar.ojci
srun.tr.
15.Wodoci4erechdcznv.
llffi-",'"1:rr"gtl'$!"ii^',ii,"'.T.';'ll'":,
ll:
l 3 l . 5 0 m bo ,l 0 0
:1.".^r:9p,sl!9*!i
9j = 6)8,082r/mb.
{..zbioried
sskaarikow
BrsIW
i9\lli.Jl;"1,",i'-,;-0i:il'ilhi6iiT,:':SSskowvch
(ryp
chws'azrik'q
B'
;fii:?;[n';idili:
"u')
l
ffi
;i
iil'"T"iJ$f:'$ir
ssrezrikow
Brsn,r
itiCifli;$3:,t;,-,l3t'if';[,'"..,,1i,i:]:Sf;*"$rch
30
=r'"* '
s;f i'ri9if
;if?,._'.%1',*ffii.1;,','i6lly,"?&'*,!i.
16.Rurociagtechtrotogicztry
jj,ofl
ffi #trT;'#'Jgff
:';il,..",Troi
o:$T&1.;,3".,*l*
Rok budo$f: I965. Zuzlcie:Z:40%.
t,I = 295mb.o25O
Brsryp
SsKdf,.Jfi$s1,1
ff ,333f,"i:i,'"68iiii
fii8fi..-* *kabik6w
*ksznik6w..
Brsryp
33Kd,fl#,"$3:i"
i'".,1?1':J,'11fl'"tfi131;;;6;,*"-""
*'kaaik6w..
Brsrw
36liJifT,:$3:',1t
fu:.??g3,"gf
ig6,lit1.,o;fi*-"
wskaznik6w.
B,sryp
35]iJiilffi$d:,it
;f .11,,':j,,i1l!3a1ilil,lfff.*ch
t;"I ::lil:'tl,ju?!ll?,,
I,:,WT:i?
4"iilf:1.:,glHji;.gl?ili"
17.Odwodnieniesrtrdni.
ffi:ffi
I2 - o7mb.
Rury
"#1.1"*eoicisl| 459nbor50o drxeoici
=30n6
Kokbudow]: 1474.Zuzycre:Z
L l = 4 5 9 m b0, 2 0 0
qsk'nitow
arsrYP
;l,iffilil';.dliSiilli3irkowvch
iilqffi'ffi;,""
Cena jednostkowa:
=
ci
2 1 3 . 8 5 x 0 - 8 = t(7 r
,'fi *
.'*"r'kJ::Hrsff?
ibnsnliitiiVi,l'ioK'f
li, ;fooi:.r.,
f :'**
30400)x
1=te8r57+
-r0/r00)x
r1462rx(r
r
Stii:i',1'r.:i-i.:il,1l:'081x(r.
lE. DrogiweeDtrrzne.
/ piaskL,
i',i:,9:9lflffiyj i"?"li"i napodbudowie
Zuiy.ieZ:5oyr.
Pozycjau&ti w warroscigruDtu.
19.Phcemagizynowe
utwardzotre.
/ piasku
ll$:ll"JJili}i 1'ffi*,na Podbudouie
Rokhudosa:t9?4.
Z\a.ie Z= 50%
3l
Obmid:Pl= 2386m,.
jednosri(o$rch
g;ill;l13lg.lllts,
wskanik6
3iii6%"#suix
illiil
i
il
'
008r
Bcr'o.2.r.007.
w'por",.y"nir
r"lur"y
ai" #;;"";:k'Ufi:.r.
"";.
Wl = 2386x 92,48x (t - 50/100)x1= |03z9zl,w
zaokrqgleniur
I t030021.
p2= 5748mr
2.) Powierzchnia
Zuiyc;eZ:4O%.
Obmid:P2= 5748m,.
wskaaiko
xi,ll(l''1:
9;**.:;1',ai{#q'r'jednos,koqrc
ii;#t#t;istr
008:
Bcr.o.2.
r.007.
w,p.r",y*ir
r.r"r"jaii,id ;;:li;"".il;!:1,i"i'
W2= 5748x 92,48x (t _ 40/100)x I :3t89452i,
wzaoioqaleniu:
31890021.
3i^XTiii
t"iied;llj?{Jt\o,.o*,.
",^fr
t,"r#iixi""ff_i*H#it$#i
ilill.l*i1ili{:;.*.*ff
Produkcja.
'Ddsk Mitjo" Dariq I997r.
oSi:llAJ.
/ u r y c e e c h n r c z ' e s z c u n k o u o n a dwaiqz i i
t o k a t n e j :.72 0 0 0
\"407 1056047r
l1'00Ft'Ro'rpr
i;,::f,"'13"t$lilj
Kocaa utrara
nowocasno(ciobiellu:a= 0 04l.it
j;"i1l:f-'ilto$e'ckrmnica)ch)
['"lI;fi 11;,'.'f'&T'l'Jiil,*[
ji:';.:gs
il:l1' ;".i'd,"lil"j[:il
ifl]ll, " -"_**n,u,6460ftr.
21. Arcrtor Drposierzaiscv.
qod)uzds'
i m*$qmia
ffiili:1:l;fl:iil:l3si.:*ir'ie!-'z&is
"'ei
tjabarlty: I 900nn950qnd000mm
wydajnosc:150 200m,/h
llosi: lkpl.
wizji
'okarnej:
z 5d0
a:fl:if:H:ff trT,-;fisnidaq
L a l ae k s p l o a t 6 c j i :
Te=4,
Kocda ukatanowoczesnoaci
ob,ekiu:,:0.01
K . r-ar {re | ,
[:pl'?fl I E]fffi:;ici kon\rrukci':
ffi:1'Ti,1ffi'dfli.T'fd
l;l|!:':%;il1:i,
_""*,en,u
e68002,.
32
wbudvnkach
pompowni,.
iili:Tf*',3;Ti:t',1',trizoe're
Produl<cja:
Pokka 2009r
11036:2
szr
wydajnosi:350mr/h.
Obmiar:
Iloii. Ikpl.
siljirokarnej
z =roo
an:il'ilHffi :f"1*,"fi:rnad.rf
L8'a eksploatacji:
Te= 2,
Kocaa uoarsnowoczesnoiciobiekru:
a = 0.01
K=r-d\( re-r,
,iY"a6llijlilry;;cikons,rurcii:
AxtL,alna
wa(oscetemenrow
rechnolosiczrvchl
w 3 L . i n- 2 \ 1 0 3 0 0 x r l v l 0 0 r x 0 . 9 i - ) 7 b t 9 z { . q
A o k q g t e n i5u7 0 0 { z l .
23. Osrodzetrie.
Pozycjaujeta w wanojci sruntu.
24. Linielobtowe yAKy 4xI20.
rozycJauJetaw wa.tojci eruntu.
25.OSwietlenie
teretru.
oprawv
fteciowe
8'iR',
n:[il":]9ffi:;19:"1:il?:t1y""i':1,,9
4f41nczvm
Obmiar:ilosi stupowI tszt.
Z\irycie:Z = 35%.
rrr'.002t s.1.r..aiute$ncenobre,(rou
LT-:l:j".:+.*"
li..2009.
budosttrychB.o c7
waBzawa,
I tovanrl
obieknr 7i2sr
muouiccrieso
h. 0.ooo
il:H:::11t,,,"J,,1i,.
".oj
w= ll x 1372x (l - 35/100)
x 0,996:2?fisL, \\ z oyrBleniu:
2?50021,
4
r
0
7
8
Y
10
11
lMala (agregsty)
bloynek archiwum
Budynokpompowninrl
BudynekoomooMi nr ?
Budynekgara2owy
z kollownia
budynekchtortunrnr I
Budynekchtorowninr
2
KomoEzasuwnr 1
12 Komora
zasuwnr2
13 Zbrornikrwodv
szt 4
14 Sludnra
atobhowa
nr r
15 Sludnra
Otebindanr2
ni3
shbmowa
.19
,/ lgqnP
rruonrag€binwa
nr4
4797600
235500
1242700
7s000
13500
169900
149800
683800
28600
31600
113300
'114400
459600
227800
22900A
231000
257100
33
18 Studn'agtQb'[email protected] 5
19 [email protected]
zu sudnra gtebinoMnr7
21 StudniaqJQbnowafi 8
22 sludnE [email protected] 9
24 Kana\zaqa deeczo€
25 KanatEaqasanjtarna
2b wldociqg gospodarey
z/ wodocqgtechniczny
20 xuDcqg ie.hnotogiczny
zv vyodocEtggospoda.czv
JU Wodociqgtechniczny
r I xurocqgrechnotogicznv
rz uowodnrenie
srudni
3,4 Pl.ce magauynoweutwardzone
r. [email protected] nonibnnou
Jb Areatornapowierzaiqcy
J/ FomPyspnatnesd 2
230000
213600
278300
244700
24400A
,11800
20u00
675700
zouoo
785700
76700
429200
1€4600
96800
57000
33 LinieF€btwe yAKy4ri20
27500
13466800
Vl. PodlumowanieElnikiw.
g-t-Nffi
rot*ffi-"'"m+p
'-#l.s;a#lanaqaJ..s
;ffi i;'f6ktr$$i#;;hlfr
i';i"r".,.".,
r,'#;;
Xn:Xliffi**rji",S:*irll,',3:l'"i1il:;
VII. Daryistornedta
wg sranu
nreruchomoici
pozromu
cennadzje624.02.20101
wizji lokalnej
tj. l7.02.20tor
i
34
VItr. Khuzqtei as.r4t.nir.
. wycenrajqcy
nie ponosiodpow;edziatnojci
l
.";;.#:'trHn:.i,,f$l'H'ffijm:
i
!l"},f;
itr6;iif.*t#
'
,:gfiytf
:.'il,"Jffigi;lT,i1#;
Idifi"',{,:"i",.ry:.l:^i*sfi
o'aes,one
napodslawie
dmycho obiekuch
p%irstui.")"h_p#I)-diiia?""f,ii
';&,$L38",i.iili
:*s"Etff
rytsf
trfittr_fi
:fi
ildff
fr'ifi zgodnieze scandddami
'
zawodo\rymi
Rzeczoznawco
ffift,##"-"
IX. Zrhczniki.
- MapkasFractns nieruchomosci.
- ryprs z reJesrru
amnr6s.
:6:'ff
H""t;:i,T#!:,8:'JP_ii[i';;;";ii;;;;;g;"*
Opcnt zwt n :'!| zrpiNy.t
i t [email protected]
,rtu! oro aqhitri
Nieruchomoidz bud
i budowlaniuieciawod
Radom.
ut.Wierrriiza'Jo
Bud
1*
t
I
ri
ll
L'hlorcqnranrtI tomoEzasuw
BudFek gan2oyr z kotloMiq
)
.ii
it
woj*ddzt'm
MiejsdXodd
J.dndka swd.nqjm 14630i_r,M. [email protected]
wypis z rejestrugrunt6w
Nrjednostki
rel6trorej
G,835
Z OGFANIC2ONA
RAOOMIU
3POL(A
WOOOCIAq
M EJSKIEW
REGON:6
oDPOW|EDZ|,{NOSCTA.
t"F"";
tsren erldenard€ ha '.rd 'ysiecys
spoadz(a) Ewzwerytuka

Podobne dokumenty