Uchwała Nr XIV/103/2008 Rady Gminy Kwilcz z dnia 10 marca 2008

Komentarze

Transkrypt

Uchwała Nr XIV/103/2008 Rady Gminy Kwilcz z dnia 10 marca 2008
RADA GMIT{Y IN'${ILCZ
23
uI IhrdilałaS|eianaYiytrynskiego
6ą.420KWILcZ
UCI{WAŁA Nr XV / 103/ 08
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 1Omarca 200Er.
w sprawie
zasadkorrystaniaze stołówększkolnychzorganizowarrych
w szkołachprowadzonychprzłz Gminę Kwilcz
Na podstawieart.67aust.2 ustawyz dnia7 wrześnta
l99l r. o qystemieoświaĘ(Dz. U. z2004r. Nr256'
po2.2572,Nr273,po2.27a3
iNr28l, poz.278l,z20f6r. Nr 17,paz.l4r,Nr94, pz.7BB,Nr l2z,poz.
1020,Nrr3r,poz.1091,Nr167,po2.1400iNr249,
p2.2104,22006r.Nr 144,poz.rM3,Nr208,poz.
1532iNr 227,poz. 1658oraz z 20A7r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz. 542,Nr I 15, poz. 79!, Nr 120,poz,
818,Nr l80, poz. 1280i Nr l8l, poz.|292)5uchwalasię:
Zasady korzystania ze stobwek wkolnych zorganizowanych w szkołrch prorvadzonych przez
Gminę Kwilcz.
$1
Uchwałaokreśla:
1.) kĘg osób uprawnionychdo korzystaniaze stołówekszkolnych,
2,) zuady korzystaniaze stołÓwekszkolnych,
3.) wysokośóopłatza korzysanie z posiłkóww stołówkachszkolnych.
$2
l.Ze stołówkiszkolnejmogąkorzystać
ucariowiedanejszkĄ.
Z.Za zgcdią dyrektora szkoły ze stołÓwki szkolnej mogą korzystaó również nauczyciele oraz inni
pracownicydanejszkĄ.
-'/
$3
l.Stołówkaszko|naprzygotowujew zależności
od potrzebosobkorzystających
z posiłkówi możliwości
organizacyjnychśniadania,
obiady i kolacje.
2'o tdzajach prrygotowywanychprzez stołówkęszkoĘposiłków decydujedyrektordanejszkoĘ, lrtóry
olaeślarównież czaspraq stołówkiszko|nej'uwzględniającpotrzebyracjonalnegoiywtenla uczniów,
warunkującego
prawidłowyich rozwój, dobresamopoczuciei zdolnośódo nauki.
3.Wsąyscykorz5lstającyze stołówkiszkolnej,obowiązanisądo zachowaniaładui porządku.
$4
l'Rodzice uczniów za posiłkispoĘwme w stołówceszkolnej przezacmiów wnosząopłaĘw wysokości
0'5% minimalnego wyragrodzenia za pracę, ustalonego na zasadach i w
Ębie ustawy z dnia
|0 puździemka2002r. o minimalnymwynagrodzeniuza pracę(Dz. IJ. z2OO2 r. Nr 200, poz' |679
ze znianami), nie więcejjefoak niżwysokośókosztowsurowcapruemlaczonęEona
wyĘwienie.
na wyzywienie ustala dyrektor danej szkoĘ w której
2.WysokośÓkosztów srrrowcaprzezrraczottego
/
zarganizolnanajeststołowka.
$5
1.Rodzice albo uczeń, |<tórzynie korzystająz dqłat za posiłkiz GminnegoośrodkaPomory Społecznoj
opłatyo któĘ mowaw $ 4 ust.1:
lub części
w Kwilczu, mogąbyó zwolnieniz całości
l.) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, w szczególnościgdy dochód
w art. 8 ust. 1 pld 2 ustawyz dnia 12 marca
na osobęw rodzinie nie przelrraczak:woĘokreślonej
f004 r. o pomocyspdecznej (D". U. Nr 64, paz. 593zs mlianąmt).
f .) w szczególnieuzasadnionychprzypadkach,takich jak: uhata pracy ptzęZrodziców lcznia,pozw
w domr1za|antemieszkania'iĘ.
f 'Decyzjeo nvolnieniu z opŁatpodejmuje
Wójt Gminy Kwilcz na wniosekdyreLtoradanejszkoĘ.
$6
l.Korzystający z posiłkÓw w stołówce szkolnej pracownicy danej szkoĘ ponoszą pehrą opłaĘ
za wyż1rvienie.
2.apłataobejmuje:
l -) koszĘ surowcaptzezfiaerfinęgana wyĄ,vienie,
2.) koszĘ zwięane z wynagrodzęnięmpracowników zatrudnionych w stołówcę i składkami
na ube4ieczenie społecznetych pracowników,
3.) koszĘ związanez utrrymarrięmstołówki.
3.Wysokośćkosztów o ktorych mowa w ust. 2 ustala fuektor danej szkoĘ w porozumieniuz Wójtem
Gminy
$7
1.opłatyoktórychmowaw$4i6wnosisięzgórydopięfirastegodniakażdegomiesiąga.
2.W uzasadnionychprąlpadkach dyrektor szkoły maŻą na wniosek osoby rprawnionej do korzystania
z posiłku,uryznaczyćinny, niżokreślonyw ust. 1 terminwniesieniaopłaĘ.
korzysĘącego ze stołówki,wyliczana według
podlegazwrotowi w przypadkunieobecności
3'odpłatrość
przez odpłatność.
korrystającegoZe stołówkirmrożona
zasady:liczba dni nieobecności
4.Zwrot odpłafrrości.następuje
wprzezjej odpowrednieobnizeniew kolejny,mmiesiącu,zĘm, irc zsłtrot
lub pierwszy dzieńrezygnacji z posiłkunasĘpujew prąpadku,
opłatyza pierwszy dzięń nieobecności
gdy nieobecnosc lub rerygnacja zostaną zgłoszonenie poarĘ niż w ostatrim dniu roboczym
poprzedzającymnięobecność
lub rezygnacjęz posiłku.
S'Zasaóy zwrohr odpłafuości,
o ktorych mowa w ust. 3 i 4 maja zas:tosowaniędo wsrystkich osob
korzystającychze stołówkiszkolnej.
$8
Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.
N, x:il!?3- ng
doUchwałv
Uzasadnienie
, ' ' ł. i :
.
'
]t :, ]..'':.]..:
, ' : i . i i . : - .l .
.Ra&GminvKwilćz
zrłnia10marca2008roku
w sprawie
zasadkorzystaniazę st.ołÓwek
w szkołachprowadzanychpzez Gminę Kwilcz
w zwia?łu z nowelizacjąustalvy z &ia 7 września1991 r. o systemieoświaĘ(tekstjednolity DZ. U.
z 2ffi4 r. Nr 256' poz. f57f 2ę zmianami)zostałwprowadzonym.in. art 67ąWbry stanowi,że:
możezugamznwaó stc*ów{<ę.
1. W cefuwspieraniaprawidłowegorozwojuuczriów sz{<oła
2. Korzystanie z psiil<ów w stdówce szkobej jest odpłme. Zasłarey korzystania
v
ze stołówki,wtym wysokośóopłatustalao1ganprowadzącyszkołę.
3. h opłatwnoszonychza korrystanieprznzucmńw z posi&u w stołówceszkolnej,o ktorycbmowa w
ust. 2' nie wlicza się wynagrodze'npracownftów i sHadek łaliczanych od tych wynagrodzń oraz
kosaów ur:4łnnmiaslołórrki.
4. organ prowadząpysz,kołęmożearo|nić rdzicow albo uczrria z catościlub czgściopłat,o kórych
mowawust 2:
1) w prrypadku szczegó|nbtrudnejsyumcjimaterialnejrodziny;
f)
w szczególnieuzasdniołrychprałpadkacĘlosowych.
Wrv. przęis obowiąĄe od 1 sĘcznia 2008 r. Zachdń zatem koniecmośćpodjęcia uchwĄ, która
zawięra treści ogólnoorganŁacfne, określa kategorie osob' które mogą korzystać ze stołówki
odpłatncx*iza posiłek.
prowadzonejptzez samo-ządowąszkołęoraz wysokość
Uchwałanie dotyczy stołówekzorganizowanychw przedsz,kolach.
'
''
/l
,:1
'',1,"'i!i":':-o
/:,:
|,

Podobne dokumenty