BTS 8C2006 BR POL 07-08 sf dv

Transkrypt

BTS 8C2006 BR POL 07-08 sf dv
Regulacja klepiska i sit z kabiny.
Parametry na ekranie wyÊwietlane sà w
milimetrach.
Inteligentne prze∏àczanie na tryb
drogowy. Nie trzeba si´ zatrzymywaç, aby
wybraç tryb jazdy po drodze - wystarczy
nacisnàç prze∏àcznik i przesunàç do
przodu dêwigni´ pr´dkoÊci.
¸atwy monta˝ nowoczesnych systemów
rolnictwa precyzyjnego (AFS). Kombajny
Axial-Flow sà fabrycznie wyposa˝one we
wszystkie z∏àcza wymagane do pod∏àczenia
systemów AFS.
Wybór fotela operatora. Luksusowy i
ergonomiczny fotel obity materia∏em lub
czerwonà skórà (wersja skórzana jest
podgrzewana). Fotel instruktora stanowi
wyposa˝enie standardowe.
Zdalnie sterowane boczne Êwiat∏a.
Âwiat∏a te mo˝na w ka˝dej chwili obróciç,
aby lepiej oÊwietliç heder lub Êciernisko.
Doskona∏y widok na heder.
D∏ugi przenoÊnik pochy∏y i niczym
nieograniczona widocznoÊç z fotela
operatora.
Wszystko gotowe na ca∏y dzieƒ
nieprzerwanej pracy w polu.
W luksusowej kabinie zamontowano
czterog∏oÊnikowy system nag∏oÊnienia
oraz uk∏ad klimatyzacji.
Klasyczna ergonomia maszyn Case IH.
Przyrzàdy sterujàce w kabinie zosta∏y tak
rozmieszczone, aby zapewniç jak
najwi´kszy komfort pracy operatora.
7