numer 23 (czerwiec 2012)

Transkrypt

numer 23 (czerwiec 2012)
POLECAMY: AKTYWNOŚĆ STUDENTÓW NA NASZYM WYDZIALE
OD STRONY 11
CZERWIEC 2012
Kariera
CSR4STUDENTS
Wydarzenia
Studenckie Okno Reklamowe
Podróże
Wakacje – ale gdzie?
WYKŁADNIK JEST TEŻ DOSTĘPNY W INTERNECIE! HTTP://WYKLADNIK.WNEIZ.PL
w numerze
Dołącz do nas i pracuj przy
październikowym wydaniu!
WYKŁADNIK
czerwiec 2012
Ogłaszamy nabór do redakcji
Wykładnika :)
Wstępniak����������������������������������������������� 3
CSR4STUDENTS�������������������������������������� 4
Zjazd katedr�������������������������������������������� 5
Targi pracy������������������������������������������������ 7
RELACJA
STUDENCKIE OKNO
REKLAMOWE
Z pewnością każdy z was
słyszał o Studenckim Oknie
Reklamowym. Jeśli nie
miał przyjemności osobiście brać w nim udziału, z
pewnością słyszał od znajomych czym jest i jak przebiega dzień reklam na naszym
wydziale. Jednak, jak to się
udało w tym roku? O tym
przeczytacie na stronie 11.
SOR - Studenckie Okno Reklamowe���������������11
Konferencja������������������������������������������������12
Polsko-Niemieckie warsztaty�������������������14
Szczecin Baltic Rock Meeting������������������������17
6 kroków w rynek pracy���������������������������18
Ser������������������������������������������������������������ 19
Targi Inkontakt (Schwedt)������������������������20
Kultura�����������������������������������������������������21
Wakacje���������������������������������������������������23
Sport��������������������������������������������������������� 24
Kulinaria����������������������������������������������������25
Humor�������������������������������������������������������26
Konkursy����������������������������������������������������27
RELACJA
KONKURS
CSR4STUDENT
WYGRAJ JUŻ DZIŚ!
Czym jest CSR? Albo na
początek, czym jest Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i z jaką ofertą
wychodzi naprzeciw oczekiwniom studentów? Często nie zdajemy sobie sprawy, ile organizacji pozastudenckich wychodzi nam na
przeciw. O tym, co życzliwe
nam osoby mają dla nas
przygotowane na str.4.
Mamy dla was dwa wyjątkowe konkursy! Dlaczego wyjątkowe? Bo prócz
świetnej zabawy, możecie wygrać wspaniałe nagrody. Prócz biletów do
kina, czeka na was kolacja
dla dwojga w Mezzoforte.
Więc do dzieła! Na wasze
odpowiedzi czekamy do
końca czerwca na facebooku na fanpagu KNM oraz
pod adresem mailowym
wykladnik.wnei z @ g m a i l . c o m
Więcej info na kolejnych
stronach!!
WYKŁADNIK - MIESIĘCZNIK WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Wydawca: Koło Naukowe Marketingu Nakład miesięcznika: 300 egzemplarzy Redaktor naczelny: Agnieszka Wiśniewska Redakcja: Agnieszka Wiśniewska, Akeksandra Wołkowicka,
Kamila Kijo, Marta Brodowska, Łukasz Jakacki, Sebastian Wieczorek, Grafika i DTP: Kamila Kijo, Kontakt z redakcją: [email protected] Strona internetowa: http://wykladnik.wneiz.pl Reklama w “Wykładniku”: http://wykladnik.wneiz.pl/reklama.php
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane teksty i ilustracje. Opinie wyrażane przez autorów artykułów są ich prywatnymi i nie są tożsame ze stanowiskiem redakcji.
Redakcja przyjmuje teksty wyłącznie w formie elektronicznej i zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów oraz niezamieszczania tekstów niezamówionych.
2
Wykładnik - nie czytaj na wykładach!
wykladnik.wneiz.pl
WSTĘPNIAK
Witam serdecznie po raz
ostatni (niestety!) w tym
roku akademickim!
Coraz wyższe temperatury
na zewnątrz powodują, że
chętniej spędzamy czas na
dworze niż w domu. Niestety, w życiu studenckim
jest to najgorętszy okres
nie tylko ze względu na
temperaturę, ale przede
wszystkim ze względu na
nawał nauki i sesję zbliżającą się wielkimi krokami. Na szczęście, studenci
na naszym wydziale nie do
końca poświęcili swój czas
na naukę. Znaleźli jeszcze
wykladnik.wneiz.pl
trochę siły i energii na inną
aktywność. Na naszym wydziale została zorganizowana pierwsza ogólnopolska (a nawet międzynarodowa!) konferencja. Prócz
tego, byliśmy na targach
w Schwedt a także zorganizowaliśmy Studenckie
Okno Reklamowe. Jak to
wszystko przebiegało? O
tym przeczytacie na kolejnych stronach? Ze względu na sporą dawkę emocji związaną ze światem
sportowym, w tym numerze uruchomiliśmy dział
„Sport”. Osobiście, jestem
zagorzałym kibicem pol-
skiej siatkówki więc powstał dylemat: Euro czy
Liga Światowa? A wy kogo
wybieracie? Zajrzyjcie koniecznie do rubryki „Konkurs” do wygrania kolacja
dla dwóch osób! Naprawdę warto :)
Póki co, życzę wszystkim
jak najlepszych wyników
sesyjnych i do zobaczenia
w przyszłym semestrze.
Pozdrawiam,
Agnieszka Wiśniewska
Wykładnik - nie czytaj na wykładach!
3
ROZWÓJ
CSR4STUDENTS,
CZYLI ZE STUDENTAMI O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU.
MACIEJ PATYNOWSKI
Stowarzyszenie Kreatywni
dla Szczecina rozpoczęło realizację kolejnego projektu
promującego ideę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - Corporate Social
Responsibility). Tym razem
grupą docelową będą studentki i studenci szczecińskich uczelni wyższych.
- Aby CSR mogło stać się
praktyką powszechnie stosowaną, wśród przyszłych
przedsiębiorców,
liderów
biznesu, menedżerów firm i
pracowników a także konsumentów należy wykształcić
właściwą wiedzę i umiejętności – mówi Tomasz Pąsik,
prezes zarządu Stowarzyszenia. - Konsumenci odgrywają
kluczową rolę w dostarczaniu bodźców skłaniających
przedsiębiorstwa do odpowiedzialnej postawy.
- Zależy nam na wzmacnianiu świadomości konsumentów, tu koncentrujemy się na
studentach, a także budowaniu wśród młodych ludzi fundamentów wiedzy na temat
CSR możliwej do stosowania
4
przez nich w przyszłym życiu
zawodowym – dodaje Maciej Patynowski, koordynator projektu.
W październiku 2009 r. firma badawcza Gemius SA
we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu (na
próbie 1135 osób w wieku 18-25 lat) przeprowadziła ciekawe ogólnopolskie badanie „Młodzi konsumenci o CSR”, dotyczące postaw
i świadomości młodego pokolenia konsumentów w odniesieniu do społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.
Zdecydowana większość respondentów (64%) nigdy nie
zetknęła się z pojęciem biznesu odpowiedzialnego społecznie. 20% badanych nie
było w stanie określić czy
spotkała się już z tym określeniem, a znajomość pojęcia potwierdziło tylko 16%
ankietowanych. Większość
respondentów nie przypomina sobie i nie potrafi wymienić żadnej firmy lub organizacji, która kojarzyłaby
Wykładnik - nie czytaj na wykładach!
im się z biznesem odpowiedzialnym społecznie (82%
wskazań).
Wyniki przywołanego badania były jedną z istotnych
przesłanek, które skłoniły Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, do realizacji projektu „CSR4students”,
promującego ideę CSR w
środowisku szczecińskich żaków.
Upowszechnianie idei społecznego zaangażowania odbywać się będzie m.in. poprzez: kilkadziesiąt spotkań
informacyjnych na uczelniach wyższych, opracowanie materiałów edukacyjnych profilowanych pod kątem studentów różnych kierunków studiów, przeprowadzenie atrakcyjnego konkursu wiedzy nt. CSR, czy innowacyjną kampanię promocyjną (np. impreza w jednym
ze szczecińskich klubów studenckich!).
Ważnym elementem projektu będzie z kolei pierwsze w
województwie zachodnio-
wykladnik.wneiz.pl
pomorskim szczegółowe i profesjonalne badania znajomości i wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu
wśród naszych studentów.
- Koncentrując się na grupie
młodych konsumentów zamierzamy zbadać na ile idea CSR
przenika do ich środowiska, na
ile świadomi są znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu, czy interesują się tym zagadnieniem i jaki jest ich stosunek do CSR. Interesuje nas
również, w jaki sposób młodzi
konsumenci odbierają komunikację firm na temat prowadzonych przez nie działań i gdzie
się z nią stykają. Badanie zostanie zlecone ogólnopolskiemu instytutowi badawczemu i
przeprowadzone na próbie co
najmniej N=400 osób metodą
wywiadów bezpośrednich –
mówi Tomasz Pąsik.
sy itp.) zaplanowane zostały
na okres październik-grudzień
2012. W kolejnych numerach
„Wykładnika” dowiedzie się,
kiedy i jak będzie można wziąć
w nich udział a także co należy zrobić aby wygrać cenne nagrody (m.in. laptopy, aparaty
fotograficzne).
Oficjalnie projekt „CSR4students” wystartował z początkiem czerwca, niemniej kluczowe działania (konferencja, spotkania informacyjne, konkur-
ZJAZD KATEDR
IX OGÓLNOPOLSKI ZJAZD KATEDR EKONOMII. „EKONOMICZNE
WYZWANIA XXI WIEKU. POLSKA- UNIA EUROPEJSKA- ŚWIAT”
MARTA BRODOWSKA, KOŁO NAUKOWE EKONOMII AS
Katedra
Mikroekonomii
Uniwersytetu Szczecińskiego już po raz dziewiąty organizuje Zjazd Katedr Ekonomii. W tym roku patronat nad Zjazdem objęli Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego Barbara Kudrycka, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz
Wojewoda Zachodniopomorski Marcin Zydorowicz.
W Zjeździe co roku uczestniczą wybitni przedstawiciele środowiska akade-
mickiego z ośrodków naukowych w całej Polsce.
Podczas IX edycji Zjazdu
będzie to aż 101 osób, w
tym 30 profesorów z 17
wyższych uczelni w Polsce.
Najważniejszymi
celami
Zjazdu są:
•
integracja środowiska pracowników naukowych
zainteresowanych
ekonomią oraz funkcjonowaniem gospodarki w różnych jej płaszczyznach,
•
prezentacja wyników badań naukowych i
dyskusja nad nimi,
•
wymiana informacji na temat prądów badawczych i działalności katedr ekonomicznych,
• dyskusja nad aktualnymi
zagadnieniami mikro- i makroekonomicznymi w Polsce dotycząca nauczania
przedmiotów ekonomicznych.
Tematy poruszane
• rola państwa w gospodarce
• zachowania rynkowe
podmiotów decyzyjnych,
»
wykladnik.wneiz.pl
Wykładnik - nie czytaj na wykładach!
5
• kapitał ludzki w gospodarce,
• funkcjonowanie UE,
• problemy globalizacji,
Od początku istnienia tej
inicjatywy wzięło w niej
udział ponad tysiąc naukowców z Polski i zagranicy, a rokrocznie uczestniczyło w nim ponad 30 wybitnych profesorów z dziedziny ekonomii.
Ogólnopolski Zjazd Katedr
Ekonomii jest inicjatywą,
która buduje pozytywny
wizerunek Szczecina jako
silnego ośrodka naukowego, jest okazją do rozwoju współpracy w środowisku akademickim oraz jest
płaszczyzną wymiany zarówno doświadczeń jak i
myśli. Dzięki tej konferencji możliwa jest również
promocja miasta Szczecin
i województwa zachodniopomorskiego w
Polsce i w
Europie.
Integracji
6
służą także atrakcje organizowane w czasie Zjazdu,
które przyjmują postać wycieczek. Przykładowo, podczas VII i VIII Zjazdu Uczestnicy Konferencji zwiedzali Berlin, a w nim Muzeum
Pergamonu oraz Reichstag.
Zjazd Katedr Ekonomii jest
pomysłem który powstał
niemal 10 lat temu.
W ten sposób wypowiada się o inicjatywie obecny Kierownik Katedry Mikroekonomii dr hab. Tomasz Bernat: „Idea ta narodziła się w głowach pracowników Katedry Mikroekonomii w odpowiedzi na
potrzeby polskich naukowców, zajmujących się badaniami oraz nauczaniem
ekonomii. Pozwoliło to
wówczas na pełną wymianę wiedzy pomiędzy naukowcami, skutkującą nie
tylko nowymi badaniami
Wykładnik - nie czytaj na wykładach!
aplikacyjnymi, ale również
nowoczesnymi programami nauczania przedmiotów ekonomicznych. Dzisiaj Zjazdy Katedr Ekonomii
to spotkania zaprzyjaźnionych naukowców umożliwiające swobodną wymianę wiedzy, nowości i planów na przyszłość polskiej
ekonomii. Dzięki nim pracownicy naukowi będą mogli sprostać wyzwaniom jakie niesie współczesna gospodarka. Możliwe będzie
również łatwiejsze zaimplementowanie zmian jakie niesie ze sobą nowa
ustawa o szkolnictwie wyższym. W efekcie wiedza
przekazywana studentom
będzie bardziej zbliżona do
praktyki gospodarczej i wymagań rynków.
wykladnik.wneiz.pl
ROZWÓJ
28 marca 2012 roku miały
miejsce w Szczecinie Targi
Pracy Pomorza Zachodniego. Biorąc pod uwagę liczbę uczestników tegorocznych Targów, można wywnioskować rosnące zainteresowanie
młodych
osób rynkiem pracy. Osoby nieaktywne zawodowo
miały szansę zapoznać się
z ofertami przedsiębiorstw
i instytucji publicznych, zaś
pracodawcy z potencjalnymi kandydatami, odpowiadając na pytania dotyczące specyfiki pracy w swojej
dziedzinie.
W tym roku na Targach
Pracy wystawiło się aż 44
instytucji i firm – między
innymi Oticon, Tieto, BGŻ,
wykladnik.wneiz.pl
Atos,
GlaxoSmithKline.
25% wystawców stanowiły instytucje (Straż Pożarna, Wojewódzki Urząd
Pracy, Inspektorat Pracy,
Wojsko), zaś 75% - firmy
komercyjne – ze Szczecina oraz spoza województwa zachodniopomorskiego, a nawet firmy z Niemiec. Według przeprowadzonej przez organizatorów ankiety, 96% wystawców zadeklarowało się do
uczestnictwa w przyszłorocznych Targach, co jest
wynikiem bardzo dobrym i
z pewnością będzie służyć
rozwojowi szczecińskiego
rynku pracy.
Targi Pracy odwiedzają ludzie w różnym wieku. Jest
to szansa na poznanie potencjalnego
przyszłego
pracodawcy zarówno dla
absolwentów
poszukujących praktyk, staży czy
pierwszej pracy, oraz dla
osób starszych, pozostających bez zatrudnienia i poszukujących nowych możliwości rozwoju.
Dużą popularnością cieszyło się stanowisko służb
mundurowych, co może
wiązać się z tym, że Targi Pracy są jedną z niewielu okazji, kiedy można bezpośrednio zapoznać się z
ofertą tych podmiotów.
Sama straż pożarna ma w
województwie zachodniopomorskim aż 120 wolnych etatów. W tym roku
dużo osób zainteresowanych było stoiskami firm
związanych z sektorem IT,
głównie przez to, że jest
to ciągle rozwijająca się
branża, poszukująca coraz
większego zaangażowania
ze strony potencjalnych
kandydatów do pracy, a
niestety często ograniczana przez nie pasujące humanistyczne wykształcenie do oferowanych miejsc »
Wykładnik - nie czytaj na wykładach!
7
pracy. Cenną wiedzą w zakresie zakładania własnej
działalności gospodarczej
służyli partnerzy i współorganizatorzy Targów Pracy – Akademicki Inkubator
Przedsiębiorczości i Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego.
Następną edycję Targów
Pracy Organizatorzy planują na 11 kwietnia 2013
roku. Ciekawy jest sam proces przygotowania imprezy.
Można go podzielić na trzy
główne etapy:
1.
Pozyskiwanie wystawców, partnerów, patronów honorowych i medialnych, przygotowywanie i
wysyłka ofert, negocjacje z
podmiotami.
2.
Zaplanowanie
i
przeprowadzenie kampanii
informacyjno-promocyjnej.
3.
Realizacja imprezy – rezerwacja hali targowej, zaplanowanie rozstawienia stoisk wystawienniczych, montaż zabudowy,
nagłośnienie, Internet i itp.
Targi Pracy są imprezą, która wymaga wielu przygotowań i dużo czasu, ale biorąc
pod uwagę ich rosnącą popularność, warto je organizować, ponieważ wpływają
pozytywnie na rynek pracy.
Jak co roku dużym zaintere-
sowaniem cieszyło się stoisko firmy Oticon, uchodzącej za jednego z najlepszych
pracodawców w regionie
Pomorza Zachodniego.
Cieszymy się, że Targi Pracy „wyszły z uczelni” i staje
się z roku na rok imprezą o
charakterze miejskim, wpisując się na stałe w kalendarz najważniejszych szczecińskich imprez gospodarczych. Już teraz zapraszamy
na przyszłoroczną edycję
Targów – z pewnością jest
czego oczekiwać!
3 SZYBKIE PYTANIA DO JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA.
Co skłoniło Was do wzięcia
udziału
w
Targach Pracy w Szczecinie?
Chcielibyśmy zachęcić studentów i absolwentów do podjęcia pracy w naszej firmie. Poszukujemy osób nastawionych
na rozwój, kreatywność i ciężką pracę. Zatrudniamy prawie
40000 pracowników w różnym
charakterze, od kasjera, przez
kierownika sklepu po różnych
specjalistów i kierowników.
Oferujemy pracę w zakresie
wielu stanowisk, przy tym nie
ograniczymy pracownika i dajemy mu możliwości rozwojowe.
8
Po raz który jesteście na Targach Pracy w Szczecinie?
Trudno powiedzieć, ponieważ jesteśmy na Targach Pracy w całej Polsce. Z moich informacji wynika, ze jesteśmy
tutaj 3 raz. Tak naprawdę, dopiero rozpoczynamy współpracę w Szczecinie. Można nas
znaleźć także na Targach Pracy w innych miastach Polski.
Czy Wasza firma na dzień dzisiejszy jest w stanie zaoferować komuś pracę/praktyki?
Na dzień dzisiejszy, tu i teraz – tak posiadamy liczne
oferty pracy, ale niestety nie
w Szczecinie. Jesteśmy tu po
Wykładnik - nie czytaj na wykładach!
to, żeby zachęcić studentów,
absolwentów i inne osoby do
podjęcia pracy w naszej firmie a może nawet do zmiany miejsca zamieszkania. Chętnie przyjmujemy do pracy i na
praktyki, a dzisiaj jesteśmy po
to, aby zainteresować wszystkich naszą firmą, opowiedzieć,
czym się zajmujemy. Posiadamy
cztery ścieżki kariery: Owocne Wakacje – Program Praktyk Letnich, Kierownik Rejonu
Stażysta – Program Rozwoju w
sprzedaży, Dojrzewalnia Talentów – Program Management
Trainee oraz Liga Ekspertów Program Rozwoju Specjalstów.
wykladnik.wneiz.pl
WYWIAD PRZEPROWADZONY Z MACIEJEM PATYNOWSKIM, ORGANIZATOREM
TRAGÓW PRACY POMORZA
ZACHODNIEGO, KTÓRE ODBYŁY SIĘ 28 MARCA 2012 R.
W SZCZECINIE.
Witam serdecznie. Jak ocenia Pan przebieg Targów
Pracy w tym roku?
Przyznam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony przebiegiem imprezy. Intensywna promocja, jaką
w tym roku przeprowadziliśmy, przełożyła się na dużą
liczbę odwiedzających. Nie
byli to tylko studenci czy absolwenci. Przychodzili zainteresowani w różnym wieku, poszukujący pracodawcy dla siebie. Liczbę osób odwiedzających Targi Pracy szacujemy na około 3,5-4 tysiące, co jest wynikiem lepszym niż w poprzednich latach. Wskaźnik ten jest bardzo satysfakcjonujący, cieszy
mnie bardzo, że ludzie nieaktywni zawodowo coraz chętniej korzystają z takiej możliwości spotkania z potencjalnymi pracodawcami.
Proszę powiedzieć, jak wypadają wystawcy w porównaniu do roku poprzedniego?
W tym roku pozyskaliśmy w
sumie 44 wystawców (nieco więcej niż w 2011 r). Co
trzeci podmiot uczestniczył
już w poprzednich edycjach
Targów Pracy (np. Tieto,
BGŻ, czy Oticon – który jest z
wykladnik.wneiz.pl
nami od pierwszej edycji Targów tj. 2005 r). Pozyskaliśmy
także zupełnie nowych wystawców. Szczególną uwagę
zwróciłbym na firmę Atos z
Bydgoszczy poszukującą informatyków, czy GlaxoSmithKline reprezentująca branżę farmaceutyczną.
25% wystawców stanowiły instytucje (np. WUP, PUP,
Inspektorat Pracy, Wojsko,
Straż itp.), a 75% - firmy komercyjne. Spośród firm: 14
było ze Szczecina, 5 spoza
Szczecina (ale z naszego regionu), 12 spoza województwa zachodniopomorskiego
(np. Kraków, Poznań, Wrocław, Warszawa). Dwa podmioty były z Niemiec. Jak co
roku, również i w tym, dokonaliśmy ankietyzacji wśród
wystawców. 96% podmiotów deklaruje udział w kolejnych Targach, w przypadku
dalszego poszukiwania pracowników. Pochwalę się, że
poziom organizacyjny Targów został przez nich oceniony na 4,7/5 :)
Jacy ludzie odwiedzają Targi
Pracy? Czy można ich wyraźnie pogrupować wiekowo?
Na Targi Pracy przychodzą ludzie w różnym wieku.
Oczywiście, najwięcej jest
studentów i absolwentów
poszukujących praktyk i staży. Rozmawiają z pracodawcami, oceniają swoje szanse
na znalezienie pracy i bardzo
często zostawiają wcześniej
przygotowane CV. Znamienne jest jednak to, że z każdym rokiem na Targi przychodzi coraz więcej osób w
nieco starszym wieku, pozostających bez zatrudnienia. Szukają nowych dróg i
możliwości rozwoju. Dowodzi to temu, że nasze Targi
nie są tylko imprezą o charakterze akademickim, z każdą kolejną edycją zyskują coraz bardziej „miejski” charakter, wpisując się na stałe
w kalendarz najważniejszych
szczecińskich imprez gospodarczych. Niezmiernie cieszy
to, że jest ciągła rotacja odwiedzających. Nie ma przestojów i przerw, w których
wystawcy mogliby narzekać
na brak zainteresowania.
Które punkty cieszyły się największym
zainteresowaniem?
Każda z osób przychodzących na Targi, odwiedza tak
na prawdę każdego wystawcę. Niemniej dało się zauważyć w niektórych miejscach
nieco „większe kolejki”. Jak
co roku, sporym zainteresowaniem cieszyły się stoiska
służb mundurowych (wojsko polskie, straż pożarna).
Być może, związanie jest to
z tym, że Targi Pracy to jedna z niewielu okazji, kiedy
można zapoznać się bezpośrednio z ofertą tych podmiotów. Warto nadmienić,
że sama straż pożarna ma do
zaoferowania w naszym wo-
Wykładnik - nie czytaj na wykładach!
9
jewództwie w 2012 roku
aż 120 wolnych etatów! W
tym roku zaobserwowałem również, że coraz więcej osób zatrzymywało się
przy stoiskach firm związanych z sektorem IT. Jest to
ciągle rozwijająca się branża, jedna z najbardziej „innowacjochłonnych”. Tradycyjnie dużym wzięciem cieszyło się także stoisko firmy
Oticon, uchodzącej za jednego a najlepszych pracodawców w naszym regionie. Spora część młodych
ludzi odwiedzających Targi Pracy było zainteresowanych założeniem własnej
działalności gospodarczej.
Cenną wiedzą w tym zakresie służyły im m.in. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Akademickie
Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego, będące
partnerem i współorganizatorem tegorocznej edycji imprezy.
I na koniec, proszę powiedzieć jak wygląda organizacja Targów Pracy „od
kuchni”.
Targi Pracy to duże przedsięwzięcie. W jego organizację, w zależności od etapu, zaangażowanych jest
od dwóch do kilkunastu
osób (w dniu imprezy).
Działania związane z organizacją Targów Pracy moż-
10
na podzielić na trzy główne
etapy. Pierwszym jest oczywiście pozyskiwanie wystawców, partnerów, patronów honorowych czy
medialnych. Przygotowanie i wysyłka ofert, kontakty telefoniczne, spotkania, bieżące rozmowy z zainteresowanymi podmiotami zaczynamy na wiele miesięcy przed imprezą.
Niebawem rozpoczniemy
przygotowania do kolejnej
edycji Targów (planowanej
na 11 kwietnia 2013).
Drugim etapem jest zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej. Dzięki
przemyślanej i dobrze zaplanowanej kampanii m.in.
na uczelniach wyższych, w
domach studenckich (ulotka na klamce prawie każdego pokoju!) impreza cieszyła się dużą frekwencją. Komunikaty medialne o tegorocznych Targach znalazły
się w wielu lokalnych mediach (Eska, RMF Maxxx,
TVP Szczecin, Gazeta Wyborcza).
Trzecim etapem jest fizyczne zrealizowanie imprezy.
Chodzi tu m.in. o rezerwację hali targowej, zaplanowanie rozstawienia stoisk
wystawienniczych, montaż
zabudowy targowej, przygotowanie przestrzeni na
potrzeby prelekcji wystaw-
Wykładnik - nie czytaj na wykładach!
ców, nagłośnienie, dostarczenie Internetu itp.
Koniec końców, chodzi
oczywiście o to aby zarówno wystawcy, jak i studenci
i mieszkańcy odwiedzający
imprezę, mieli zapewnione odpowiednio komfortowe warunki do spotkań i
nieskrępowanych rozmów.
Targi organizujemy z myślą
o nich, i dla nich.
Wystawcy oferują praktyki
i staże dla studentów. Czy
organizator Targów Pracy, Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego, także jest w stanie zaoferować praktykę?
Przewiduję taką możliwość
w przyszłości. Nasza Fundacja planuje realizować
liczne systemowe działania wspierające edukację
przedsiębiorczości dzieci i
młodzieży. Skala wyzwań
może wymagać zaangażowania dodatkowych rąk do
pracy. Jesteśmy otwarci na
ludzi zaangażowanych, kreatywnych, chcących zmieniać swoje małe ojczyzny.
Polecam śledzić naszą stronę internetowa www.pfsp.
pl oraz fanpage na Facebooku.
wykladnik.wneiz.pl
RELACJA
KOKO KOKO,
SOR BYŁ SPOKO !
MATEUSZ CHWIŁKA
SOR, czyli studenckie okno
reklamowe zostało zorganizowane już po raz szósty.
Nie obyło się bez świetnej
atmosfery, fascynujących
reklam i mnóstwo konkursów z atrakcyjnymi nagrodami.
Koło Naukowe Marketingu w tym roku postarało
się szczególnie i z pomocą
sponsorów zagwarantowało nam imprezę naprawdę z
górnej półki . Podzielone na
3 bloki Studenckie Okno Reklamowe przyciągnęło blisko setkę studentów z róż-
wykladnik.wneiz.pl
nych wydziałów. Każdy już
przed rozpoczęciem wydarzenia zaopatrzył się w
puszkę Red Bulla i solidną porcję popcornu zanim
najlepsze reklamy z całego
świata zaczęły być wyświetlane na ekranie projekcyjnym.
-Impreza była bardzo ciekawa. Zobaczyłam naprawdę
reklamy na wysokim poziomie. Liczę na więcej takich
imprez, to coś co przyciąga
studentów – mówi Agata Janicka, studentka II roku
zarządzania.
Trzy fantastyczne bloki z reklamami w najwyższej jakości zostały wyemitowane w
trzech blokach: sportowym,
w bloku reklam produktów
niemożliwych do zareklamowania i bloku z najlepszymi reklamami ubiegłego roku. Mnóstwo nagród,
które padły udziałem najaktywniejszych studentów
to głównie zasługa naszych
sponsorów. Szczególne podziękowania dla: Pogoni
Szczecin, Teatru Współczesnego, Kina Pionier, Collumbus Cafe, Olimpica, Marco
Polo, Stali Gorzów i klubowi Heya.
Wszystkim dziękujemy za
przybycie i już teraz zapraszamy was za rok na siódmą edycję SOR-u . Oglądajcie zdjęcia z imprezy, wystarczy wejść na fun page
Koła Naukowego Marketingu.
Wykładnik - nie czytaj na wykładach!
11
WYWIAD
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE
ALEKSANDRA WOŁKOWICJA, MARTA BRODOWSKA
Ola: Dlaczego została wybrana taka tematyka konferencji?
Marta: Temat konferencji „Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce” wiąże
się z zakresem badań naukowych Katedry Mikroekonomii, przy której działa Koło Naukowe Ekonomii AS, z którego się wywodzę. Staraliśmy się, aby temat konferencji był jak najbardziej ogólny, ponieważ
chcieliśmy aby przesłane
do opublikowania artykuły
naukowe były różnorodne.
Dodatkowo, dzięki temu,
udało nam się przyciągnąć
uwagę wielu ośrodków naukowych w Polsce, jak np.
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Uniwersytetu
Gdańskiego.
Ola: Ile trwały przygotowania do konferencji i czy
miałaś wiele osób do po-
12
mocy przy organizacji?
Marta: Przygotowania do
konferencji rozpoczęły się
w październiku zeszłego
roku. Ze względu na to, że
jest to pierwsza konferencja, którą jako Koło organizowaliśmy od dłuższego
czasu musieliśmy zacząć
od podstaw, zwłaszcza jeśli
chodzi o określenie tematyki, o której wspomniałam
wcześniej. W organizację
zaangażowani byli wszyscy
Członkowie KNE AS.
Ola: Czy przy organizowaniu konferencji można liczyć na wsparcie ze strony kadry naukowej naszego wydziału? W czym i kto
Wam pomagał?
Marta: Wychodząc z inicjatywą organizacji konferencji zwróciliśmy się do
Kierownika Katedry Mikroekonomii z pomysłem,
który został wspólnie „doszlifowany” i przyjęty. Pracownicy Katedry służyli dobrymi radami i wsparciem
bez którego z pewnością
wiele rzeczy po prostu by
Wykładnik - nie czytaj na wykładach!
nie wyszło - Kierownik Katedry Mikroekonomii, Pan
dr hab. Tomasz Bernat zorganizował dla nas korzystną formę publikacji, zwracał nam uwagę na różne aspekty organizowania
tego typu przedsięwzięcia, ponieważ jako Kierownik corocznych Ogólnopolskich Zjazdów Katedr Ekonomii ma duże doświadczenie w pracach nad konferencjami, Pan dr Jarosław Poteralski stworzył
stronę internetową konferencji w ramach strony
Katedry, Pani dr Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak recenzowała nadesłane artykuły, Pani mgr Sandra Misiak, Opiekun KNE AS pomagała przy technicznych
sprawach oraz motywowała nas do pracy.
Ola: W konferencji uczestniczyli goście z zagranicy.
Czy sami pozyskaliście kontakt do tych osób, czy jest
jakaś baza uczelni zagranicznych, z której można
wybrać osoby które zaprasza się na takiego typu wydarzenia?
wykladnik.wneiz.pl
Marta: Goście z zagranicy, o
których wspomniałaś są seminarzystami w Katedrze Mikroekonomii, ich udział w
konferencji był inicjatywą dr
hab. Bernata. Uczestnicząc w
Międzynarodowych Konferencjach Naukowych w Łodzi
i w Tarnopolu miałam przyjemność poznać studentów
z Serbii, Litwy, Rosji i Ukrainy. Konferencja miała z początku jednak mieć charakter
ogólnopolski, więc udział gości z zagranicy był dla nas dużym wyzwaniem. Być może w
przyszłym roku konferencja
będzie miała charakter międzynarodowy i uda się na nią
zaprosić gości również z innych krajów.
Ola: Czy mieliście jakieś problemy związane z przygotowaniami do konferencji?
Marta: Patrząc z perspektywy czasu, myślę że większych problemów związanych z samą organizacją nie
mieliśmy. Przygotowania wymagały dużo czasu i wysiłku,
wiele kreatywności, umiejętności negocjacyjnych oraz
zarządzania czasem swoim
i innych, jednak były świetną zabawą i wzbogaciły nas
o nowe doświadczenia i wiedzę, której byśmy nie zdobyli
nie robiąc niczego.
ZMIANY, ZMIANY,
ZMIANY
czyli co nas czeka w nowym
roku akademickim
Dziekan:
prof. zw. dr hab.
Waldemar Tarczyński
Ola: Czy chciałabyś z kołem
zorganizować kolejną konferencję?
Prodziekan ds. Studenckich:
dr hab. prof. US
Małgorzata Łatuszyńska
M: Efekt końcowy przeszedł
moje oczekiwania, zwłaszcza
słysząc i czytając pozytywne opinie uczestników konferencji. Biorąc to pod uwagę,
w przyszłym roku konferencja na pewno się odbędzie.
Z tego miejsca, chcę zaprosić
wszystkich Studentów WNEiZ, którzy chcą brać udział w
pracach nad konferencją i innymi projektami o przyłączenie się do naszego Koła.
Wszystkie aktualne informacje można znaleźć na naszym
fanpage’u na portalu Facebook (Koło Naukowe Ekonomii AS).
Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. Jacek Batóg
Prodziekan ds. Współpracy
Międzynarodowej
dr hab. Tomasz Bernat
dodatkowo:
* to ostatni rok (jak narazie)
w którym będzie można studiować 2-gi kierunek za free
* wprowadzone zostają
nowe programy kształcenia
* kryteria przyznawaniaStypendium Rektora (ulegną
zmianie)
O: Dziękuję za rozmowę!
* znajdziecie również zmiany w regulaminie ds. Pomocy Materialnej
wszelkich „nowinek” szukajcie na
www.samorzadus.pl
oraz na
www.samorzad.namickiewicza.com
wykladnik.wneiz.pl
Wykładnik - nie czytaj na wykładach!
13
ROZWÓJ
POLSKO-NIEMIECKIE
WARSZTATY AKADEMICKIE
MGR MAŁGORZATA WIŚCICKA,
MONIKA PRESER, KASIA KOCHEL, NATALIA WILCZAK
W dniach 29.05-01.06 w Łowiczu Wałeckim zorganizowane zostały warsztaty (seminaria) polsko-niemieckie
na temat „Produktu regionalnego”. Organizatorami
spotkania były trzy uczelnie: Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa z Wałcza,
Katedra Marketingu WNEiZ US oraz Hochschule für
nachhaltige Entwicklung z
Eberswalde. W seminariach
wzięło udział 15 studentów
niemieckich i 12 polskich.
Głównym celem spotkania
było przybliżenie młodzieży
akademickiej problematyki
regionalnych produktów po
obu stronach granicy. Efektem (...) były projekty bro-
14
szury promującej charakterystyczne produkty z regionu. Prowadzącymi warsztaty byli: MBA Ulf Leusmann
(HNE), mgr Małgorzata Wiścicka (US), ale również artyści i rzemieślnicy z regionu Wałeckiego. Swoimi
umiejętnościami dzielili się:
Krzysztof Wiza, Anna Pol,
Grażyna Kugiel, Ewa Krzywicka, czy też Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich sztuce
kulinarnej.
Co i jak robiliśmy opisali
uczestnicy, dlatego zachęcam Państwa do przeczytania tego tekstu.
Uczestnictwo w warsztatach było niezwykłym przeżyciem.
Wydarzenie, wraz
z jego oprawą stanowiło
piękną i niezapomnianą całość - począwszy od przemiłych gospodarzy i pyszne-
Wykładnik - nie czytaj na wykładach!
go jedzenia, zdobywania
umiejętności
rzemieślniczo-artystycznych oraz poznania interesujących ludzi
aż po „szlifowanie” języka
niemieckiego. Każdy dzień
warsztatów odkrywał przed
nami nowe możliwości.
Pierwszego dnia na miejscu byliśmy w godzinach
wieczornych. Mimo zmęczenia podróżą i nie najładniejszej pogodny, zachwyt
wzbudziła w nas okolica Łowicza Wałeckiego, a przede
wszystkim gospodarstwo
agroturystyczne „ 7 OGRODÓW”, w którym spędzić
mieliśmy kolejne dni. Piękne ogrody, ciekawe domki, wnętrza udekorowane wszelkiego typu ozdobami z gliny, drewna i wełny, jak również różnego rodzaju zwierzęta i roślinność
przeniosły nas na kilka dni
w czasie.
W środę wczesnym rankiem
zjedliśmy śniadanie, a następnie byliśmy uczestnikami wykładu dotyczącego produktu regionalnego prowadzonego przez Pa-
wykladnik.wneiz.pl
„Mimo, że na wyjazd zdecydowałam się w
ostatniej chwili, nie żałuję! Świetna atmosfera, piękne miejsca, ciekawe doświadczenia… Czego chcieć więcej?! Mam nadzieję,
że dalsza współpraca z niemieckimi studentami zaowocuje w przyszłości, już czekam
na kolejne seminaria”
Paulina Juszczyk
„Der Workshop in Polen war ein voller Erfolg!Sowohl fachlich, als auch zwischenmenschlich waren die Tage ein Bonbon. Ich
konnte viele, für mich vorher fremde, Erkenntnisse in Bezug auf die Betrachtung
regionaler Erzeugnisse von Einzelunternehmern sammeln. Durch das dort ansässige Personal und deren Gastfreundschaft,
aber auch durch die schön angelegten
Wohn- und Grünflächen, wurde eine angenehm Straffe Arbeitsatmosphere geschaffen. Im fachlichen, aber auch „legeren Dialog”, konnten ich viel Wissen mit den polnischen Studenten austauschen. Kurzum ich
freue mich auf den nächsten Workshop.”
Christoph Franzke
„Seminaria są zorganizowane w sposób całkowicie odmienny niż zajęcia
na uczelni, są niepowtarzalne, ciekawe. Czas jest tak zorganizowany, że
starcza zarówno na pracę jak i rozrywkę:). Polecam udział w seminariach nie
tylko ze względu na możliwość zdobycia niezwykle cennego doświadczenia
jakim jest umiejętność komunikowania
się z ludźmi władającymi innymi językami, ale i dlatego, że jest to świetna
zabawa, a także sposób na poznanie
wyjątkowych ludzi!”
Kasia Z. :)
wykladnik.wneiz.pl
nią mgr Małgorzatą Wiścicką z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Pana MBA Ulfa
Leusmann z uczelni w Eberswalde. Następnie po krótkim przedyskutowaniu zadań związanych z naszym
projektem tj. stworzeniem
broszury promującej Region Wałeckim rozpoczęliśmy prace rzemieślnicze, na
których uczyliśmy się sztuki
lepienia z gliny, rzeźbienia
w drewnie i malowania na
ceramiki. Każdy z nas miał
okazję sam się przekonać,
jak trudne są to rzemiosła. Z pozoru proste prace
wymagały od nas wielkiej
zręczności, pewnych rąk i
ogromnej wyobraźni. Podczas prac ręcznych uczestnicy warsztatów mieli za
zadanie zebranie wszelkich
informacji o produktach.
Informacje te wykorzystaliśmy przy robieniu naszych
broszur. Kilkogodzinne zajęcia artystyczne zakończyliśmy obiadem, po którym
odbył się kolejny wykład,
dotyczące produktów regionalnych (cały czas w języku niemieckim). Praktyczne i teoretyczne zajęcia doskonale uzupełniały się i
pozwoliły lepiej zrozumieć
istotę naszego zadania. W
godzinach popołudniowych
udaliśmy się na wizytę do
lokalnej rzeźbiarki z miejscowości Mirosławiec. Zdziwienie wzbudzało to, że z
pozoru drobna kobieta miała taką siłę, by tworzyć interesujące, piękne rzeźby nawet bardzo dużych rozmiarów. Dzień przepełniony
sztuką zakończył się atrakcjami przy ognisku.
Czwartkowe zajęcia miały na celu zapoznanie nas
ze specjałami kulinarnymi
regionu. Przygodę w kuchni zaczęliśmy od przygotowywania szynki do wędzenia. Przy okazji nauczyliśmy
się, jak utworzyć węzeł płaski, nota bene bardzo przydatna umiejętność. Następ-
»
Wykładnik - nie czytaj na wykładach!
15
nie przyrządzaliśmy ziemniaczaną „Kiszkę Szwedzką” według tradycyjnej
receptury pań z Koła Gospodyń Wiejskich. Ostatnim wyzwaniem kulinarnym było pieczenie chleba. Muszę przyznać, nie
lada wyczyn, ale czego
się nie robi, by móc rozkoszować się smakiem (i
zapachem) własnoręcznie stworzonego i ciepłego bochenka chleba.
Kiedy sprostaliśmy już
powierzonym nam zadaniom, przyszedł czas na
kolejny punkt programu
(tak, nie mieliśmy czasu
się nudzić). Przez całe popołudnie pracowaliśmy w
grupach polsko-niemieckich nad dwujęzycznymi
broszurami prezentującymi regionalne produkty Powiatu Wałeckiego.
Zgodnie z łacińską sentencją „Otia post negotia”
wieczór spędziliśmy na
kosztowaniu samodzielnie wykonanych pyszności.
Piątek był punktem kulminacyjnym warsztatów:
to właśnie w ten dzień
16
prezentowaliśmy przed
profesorami z Polski i Niemiec (Prof. V. Enzenhofer,
Prof. A. Szromnik, Prof.
A. Thoma) broszury, nad
którymi pracowaliśmy od
wtorku. Wszystkie trzy
grupy spisały się na medal. Otrzymaliśmy również od pana Profesora A.
Szromnika z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowa, cenne wskazówki
do dalszej pracy nad tego
typu projektami.
Na zakończenie wymieniliśmy się zdobytymi w ciągu tych kilku dni doświadczeniami oraz podzieliliśmy wrażeniami z pobytu w Łowiczu Wałeckim.
Niestety, jak to już w życiu bywa, nadszedł czas
pożegnania z niemieckimi
przyjaciółmi. Mamy nadzieję, że wkrótce spotkamy się ponownie.
Wykładnik - nie czytaj na wykładach!
„Abschließend betrachtet kann ich sagen, dass der Workshop eine wunderschöne und erfahrungsreiche Zeit war.
Ich habe Land und Leute hautnah erlebt, tolle Erfahrungen gesammelt, neue
Freunde kennen gelernt sowie viel neues Wissen dazu gewonnen. Solch eine
Gastfreundschaft habe ich wirklich noch
nie erlebt und kann wirklich jedem empfehlen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Ich freue mich schon auf den
November, wenn die polnischen Studenten nach Deutschland kommen.”
Janine Sandeck
„Podczas tych paru dni miałam okazję
do rozmowy prowadzonej po niemiecku ze studentami z Eberswalde a tego
nie daje nawet najlepszy kurs językowy;-) Możliwość poznawania sztuki wyrobu produktów regionalnych była dla
mnie okazją do zrozumienia jak ciężko
jest własnoręcznie tworzyć rzeźby czy
też pięknie zdobionej porcelany.”
Natalia Wilczak
„Seminaria są zorganizowane w sposób całkowicie odmienny niż zajęcia na
uczelni, są niepowtarzalne, ciekawe.
Czas jest tak zorganizowany, że starcza zarówno na pracę jak i rozrywkę:).
Polecam udział w seminariach nie tylko ze względu na możliwość zdobycia
niezwykle cennego doświadczenia jakim jest umiejętność komunikowania się
z ludźmi władającymi innymi językami,
ale i dlatego, że jest to świetna zabawa, a także sposób na poznanie wyjątkowych ludzi!”
Kasia Z. :)
wykladnik.wneiz.pl
DZIEJE SIĘ W SZCZECINIE
fot. Łukasz Popielarz
KATARZYNA CZEPÓŁKOWSKA
Na przełomie maja i
czerwca odbyła się najgłośniejsza impreza rockowa od czasu festiwalu
rockowego w 2009 roku,
a mianowicie Szczecin
Baltic Rock Meeting. Na
scenie mogliśmy zobaczyć polskie, jak i zagraniczne zespoły, między
innymi Oedipus z USA i
Carpark North z Danii.
Miłośnicy muzyki rockowej mogli przez
cztery dni wyszaleć się w
Teatrze Letnim. Pierwszego dnia jednak frekwencja nie była zachwycająca. Publiczność rozkręciła się dopiero przy Kulcie, który grał jako ostatni. Zespół grał wystarczająco długo, aby nie pozostawić niedosytu. Drugiego dnia zaprezentowały się dwa najważniejsze (według organizatorów) zagraniczne zespoły
- Carpark North i Oedipus.
Mimo tego, że koncerty obydwu grup muzycznych wypadły świetnie,
wykladnik.wneiz.pl
to liczba publiczności nie
była zachwycająca. Przedostatniego dnia festiwalu
można było usłyszeć chyba najbardziej oczekiwane zespoły przez młodych
(i nie tylko) ludzi. Strachy na Lachy, Hurt, Power
of trinity, Happysad. Nie
ukrywajmy – pogo zaczęło
się już od samego rozpoczęcia koncertu. Odbiór
publiczności był świetny.
Widać i czuć było energię.
Na zakończenie całej imprezy, podczas czwartego
dnia zaprezentowały się
takie zespoły jak: Coma,
Illusion, Quo Vadis, Listopad. Spośród tych wykonawców
najchętniej został
przyjęty
Quo Vadis,
swoją drogą szczeciński zespół, jedna
z legend
polskiego metalu.
Owacyjnie przyjęto także covery, jakie były przez
nich zaśpiewane.
Warto
napomknąć, że każdy dzień
koncertu był rozpoczęty
przez szczecińskie zespoły, takie jak Pomorzanie,
Bona Fides, Fortepian i Listopad. W czasie przerwy
między koncertami zostały rozdane nagrody z konkursów. Cztery osoby wygrały gitary z podpisami
wszystkich wokalistów.
Podsumowując – festiwal okazał się strzałem w
dziesiątkę. Takiego czegoś
brakowało w naszym mieście.
fot. Łukasz Popielarz
Wykładnik - nie czytaj na wykładach!
17
6 kroków w rynek pracy z Informatorium ABK US
Studencie, bez względu na to, na którym roku studiów jesteś, już dziś powinieneś
pomyśleć o tym, że wkrótce czeka Cię wejście na rynek pracy.
Międzynarodowa Organizacja Pracy alarmuje, że liczba osób bezrobotnych, które nie
ukończyły 25 roku życia, na całym świecie wynosi już blisko 75 mln. Przewiduje się również, że sytuacja ta nie
zmieni się przed 2016 rokiem.
Średnia stopa bezrobocia wśród młodych w Unii Europejskiej wynosi niemal 23%, a w Polsce aż 27%!!
Rynek pracy stawia zatem Przed Tobą Drogi Studencie, duże wyzwanie. Konkurencja na rynku jest bardzo duża!
Zrób więc coś, aby pracodawca spośród rzeszy Twoich rówieśników wybrał właśnie CIEBIE.
Pomoże Ci w tym Akademickie Biuro Karier US oraz bogaty księgozbiór Informatorium ABK US, które mieści się
w Domu Marynarza w pokoju 121 i jest do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do
15.00.
Dzięki Informatorium będziesz mógł pewnie postawić
Nie wiesz, jakie kroki musisz wykonać i jak sobie poradzić?
swoje
pierwsze
kroki
na
rynku
pracy.
Spokojnie! Dzisiaj prezentujemy pierwsze dwa kroki.
Czytaj kolejne numery „Wykładnika”, a uzyskasz pełną informację i przejdziesz całą drogę, tylko/aż 6 kroków.
1 KROK – ROZPOZNANIE
Przed Tobą problem znalezienia wymarzonej pracy. Zanim osiągniesz sukces roześlesz dziesiątki
swoich życiorysów i listów motywacyjnych. Jednak najpierw musisz wiedzieć do kogo skierować
swoją ofertę. Wiesz już gdzie chcesz pracować albo jakie masz predyspozycje?? Jeśli jeszcze
tego nie wiesz to znaczy, że musisz koniecznie przyjść do Informatorium. Będziesz mógł się
odpowiednio przygotować do poszukiwania pracy, ponieważ możesz skorzystać z fachowej
literatury.
1z6
Na tym etapie polecamy m.in.:
 Łukasz Gajewski, „Pracuj z pasją! Znajdź posadę, która da Ci satysfakcję, radość i pieniądze”,
 „Ścieżka kariery zawodowej. Osobisty mentor” - Harvard Business Press,
 Doug Hardy , Jeff Taylor, „Jak efektywnie poszukiwać pracy”
 „Jak i gdzie skutecznie szukać pracy”
 M.Polczyk Edward Hoffman, „Testy osobowościowe. Poradnik dla ubiegających się o pracę”
2 KROK- PRZYGOTOWANIE
Jeśli już masz zaplanowaną swoją ścieżkę kariery przed Tobą kolejny etap! Wśród stert
dokumentów aplikacyjnych Twoje musi być najlepsze - to oczywiste.
Jednak jak napisać odpowiednie CV i list motywacyjny? Nie wiesz? My wiemy i chętnie się z Tobą
podzielimy tą wiedzą!
Możesz też skorzystać z takich opracowań jak:
 J. Rozmiarek, „Praca Jak szukać Zmieniać Utrzymać”
 L. Kulczycka, „Jak napisać najlepsze cv”
 „Jak napisać CV i zdobyć pracę”
KROK 3, 4, 5, 6 ZNAJDZIESZ W KOLEJNYCH NUMERACH „WYKŁADNIKA”
18
Wykładnik - nie czytaj na wykładach!
2z6
WWW.ABK.UNIV.SZCZECIN.PL,
FB ABK US
wykladnik.wneiz.pl
Ser ? Jaki ser? Ale o co chodzi?
Studentko !! Studencie !! Mamy dla ciebie pilną wiadomość !!
Ktoś Ciebie okradł !!
Ktoś zabrał Twój ser !!
Nie szukaj go w lodówce !! Tam go nie ma !!
Myślisz, że zabrały go myszy i schowały na strychu ?? Nie, myszy go nie zabrały !!
Zjadł go twój współlokator ?? Nie, to nie on!!
Wyparował ?? Jasne, że nie!!
Aby znaleźć zgubę, wciel się w myszkę i przejdź przez
labirynt do najlepszego kawałka Sera, a dowiesz się
co się z nim stało!
„Każdy z nas ma swoje własne wyobrażenie o tym,
czym jest ser, i dąży do jego zdobycia, ponieważ
wierzy, że ser uczyni go szczęśliwym.
Gdy już zdobędziemy ser, łatwo się do niego
przyzwyczajamy. A gdy znika lub gdy ktoś go zabiera,
przeżywamy wielką tragedię.”
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.cauchy.pl/przedszkole/labirynt/12/index.php
Droga do niego jest kręta i długa, niektóre uliczki są ślepe, a w innych miejscach znajdziesz tylko
stare, spleśniałe resztki.
Dzięki informatorium ABK US dowiesz się jak szukać, gdzie znaleźć Ser i jak mieć go najwięcej dla
siebie!!
Nadal nie wiesz o co chodzi ??
To znaczy, że koniecznie musisz skontaktować się Akademickim Biurem Karier US.
Na każdego kto przejdzie „labirynt” – rozwiąże zagadkę, czyli doprowadzi mysz do sera ukrytego w
siedzibie ABK US czeka miła niespodzianka.
Zacznij poszukiwania swojego sera już teraz!
Podpowiedź ! Leniwi tracą, aktywni zyskują!
Autor tekstu: Monika Smoguła – Akademickie Biuro Karier US
wykladnik.wneiz.pl
Wykładnik - nie czytaj na wykładach!
19
NOWY PARTNER- NOWE MOŻLIWOŚCI
TARGI INKONTAKT
W SCHWEDT
MGR MAŁGORZATA WIŚCICKA
Katedra Marketingu WNEiZ rozpoczęła od tego roku
(2012) współpracę z Niemiecką Izbą Gospodarczą
(IHK) w Schwedt. Do tegorocznej XVIII edycji targów
Inkontakt zaproszono dziesięciu studentów naszego wydziału, których zadaniem była obsługa wystawców (głównie polskich)
oraz wsparcie informacyjno-organizacyjne targów.
Byli oni również odpowiedzialni za przeprowadzenie badania dotyczących
oceny wydarzenia zarówno przez wystawców jak
i osoby, które odwiedziły
Schwedt. Tragi mają cha-
rakter regionalny i są dla
firm działających po obu
stronach Odry szansą na
poznanie się, nawiązanie
kontaktów lub współpracy.
W tym roku udział brało
24 przedsiębiorstwa z Polski oraz 270 firm Niemieckich. Targi są skierowane głównie do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw działających na terenie przygranicznym.
Spotkanie z regionalnymi
firmami było też okazją dla
studentów do nawiązania
kontaktu i poznania oczekiwań rynku pracy zarówno w Polsce jak i w Niemczech.
„[Targi] …były przeżyciem pozwalającym poszerzyć znajomość businessowego języka niemieckiego a
także zapewniały możliwość skorzystania z atrakcji oferowanych
przez wystawców. „
Kamil Bukowski
„[Targi]… to kolejna możliwość poznania ciekawych ludzi, nauki języka, a także zdobycia doświadczenia w komunikowaniu się z innymi w języku obcym. Organizatorzy cenią sobie zaangażowanie
i chęci studentów. A doświadczenie jakie można zdobyć biorąc w
nich udział z pewnością przyda się
w przyszłości:) „
Katarzyna Zioło
„Moimi zadaniami było udzielanie wszelakich informacji osobom
zainteresowanym targami a także pomoc polskim wystawcom w
komunikacji z niemieckim klientem. Praca była bardzo przyjemna, ponieważ mogłam pracować z
osobami, które znam a także pozwoliła mi przypomnieć sobie zapomniane już wyrażenia bądź też
niemieckie słowa.”
Natalia Wilczak
20
Wykładnik - nie czytaj na wykładach!
wykladnik.wneiz.pl
KULTURA
ODWIEDZINY WIESZCZA
W TEATRZE
KAMILA KIJO, MAGDALENA LUDWIŃSKA
Dział „Kultura” chcieliśmy
tym razem rozpocząć od recenzji, pewnej sztuki - będącej w kanonie lektur,
przez lekturę której to właśnie ksiązki przebrnąć musiał KAŻDY, tak drodzy czytelnicy :), KAŻDY. Chodzi mi
dokładnie o najmłodsze z
„dzieci” Teatru Współczesnego - „Pana Tadeusza”.
Teatr podaje taki opis spektaklu:
„Tadeusz kocha Zosię, Telimena uwodzi Tadeusza,
Hrabia chce zdobyć serce
Telimeny. Tymczasem dawny sługa Horeszków zawiązuje okrutną intrygę, pragnąc zemsty na swych odwiecznych wrogach… Pełna
rozmachu inscenizacja Ireny Jun, pozostając wierną
Mickiewiczowi, nic nie traci
wykladnik.wneiz.pl
z urody języka jednego z najważniejszych
utworów polskiej literatury. Wydobywa
jego pełną humoru
treść, buduje dynamiczną akcję, kreśli
sylwetki niezwykłych
bohaterów, czyniąc
go atrakcyjnym dla współczesnego widza.”
20 maja w Teatrze Współczesnym w Szczecinie odbyła się premiera spektaklu
pt: „Pan Tadeusz”. Kultowy poemat Adama Mickiewicza został przedstawiony w nowym świetle. Irena
Jun połączyła klasyczny styl
z elementami współczesnymi. W spektaklu można było zobaczyć przystojnego Tadeusza, która wraca
do Soplicowa
na deskorolce
oraz młodą Zosie która jeździ
na wrotkach.
Dodatkowymi
aspektami które urozmaicały „oklepany”
scenariusz po-
ematu to min. rapowana
część utworu podczas Polowania ( świetna gra Michała Lewandowskiego i Adama Kuzycz-Berezowskiego ), spór Dowejki i Domejki gdzie główną atrakcją dla
publiczności była „ fotka z
misiem”. Przedstawienie
jest dla wszystkich. Każdy,
nawet najbardziej wymagający widz ,znajdzie w spektaklu coś dla siebie. Sceny
pełne humory (sceny Tadeusza i Telimeny) czy te pełne emocji (śmierć księdza
Robaka) naprawdę warto
zobaczyć. Jeśli ktoś nie rozumie do końca co Adam
Mickiewicz miał na myśli pisząc swoje dzieło, po
obejrzeniu tego świetnego
spektaklu na pewno zrozumie
Polecamy! :)
Wykładnik - nie czytaj na wykładach!
21
MAŁY RODZINNY INTERES
22-24.06
Zaskakująca angielska komedia rozgrywająca się w piętrowej przestrzeni tak, jak piętrowe jest oszustwo w tytułowym rodzinnym interesie. Czy powołanie na dyrektora firmy człowieka uczciwego ma zaświadczyć o jej nieskazitelności czy raczej służyć
dalszemu maskowaniu korupcji? Czy uczciwość może pozostać bez skazy w otoczeniu kłamstwa? Odpowiedź okaże się co najmniej nieoczekiwana.
To kolejna sztuka, którą jako KNM polecamy
Jeśli jesteście zainteresowani biletami prosimy o kontakt mailowy:
[email protected]
KINO
Noc Kina to całonocna impreza filmowa,
w trakcie której można oglądać najciekawsze filmy z ostatnich lat. Podczas Nocy Kina
1 bilet upoważnia do przemieszczania się
między wszystkimi salami oraz kinami.
W tym roku, to już 11 edycja Nocy Kina.
Podobnie, jak podczas poprzednich edycji Nocy Kina, także i tym razem widzowie
będą mogli oglądać filmy od godziny 23-ciej
aż do białego rana. Seanse filmowe odbywać się będą we wszystkich salach, w 26 kinach sieci Multikino.
22
Wykładnik - nie czytaj na wykładach!
Repertuar 11. edycji Nocy Kina:
Spadkobiercy
Terytorium wroga
Igrzyska śmierci
Odrobina nieba
Człowiek na krawędzi
Przetrwanie
Rzeź
Nietykalni
Mój tydzień z Marilyn
I że Cię nie opuszczę
więcej info na www.multikino.pl
wykladnik.wneiz.pl
Z OKŁADKI
WAKACJE
– JAK, GDZIE, CO I ZA ILE?
Studencki czerwiec, jak co
roku kończy przez wszystkich nielubiana sesja egzaminacyjna. Jednakże, razem z zakończeniem sesji rozpoczynają się wakacje. Dla wielu z nas wakacje upłyną pod znakiem nauki i pracy, ale nie możemy
zapominać, że nam się teżcoś od życia należy :)
Coraz częściej, młodzi studenci wybierają wakacje za
granicą. Nie zawsze na takie wakacje wybierają się
ze swoimi partnerami. Coraz częściej, studenci korzystają wyjazdów z paczką znajomych do zagranicznych miejscowości, które
nastawione są na studencką zabawę.
Czy będzie to wyjazd z najbliższą nam osobą czy ze
znajomymi – często zastanawiamy się czy wyjazd
za granicę jest bezpieczny. Dookoła słyszymy stale głosy o pogłębiającym
się kryzysie, strajkami na
lotniskach oraz o upadających biurach podróży. Niewątpliwie, jest to prawda
i w żaden sposób tego nie
unikniemy. Co gorsza, kryzys opanowuje kraje bardzo atrakcyjne pod wzglę-
wykladnik.wneiz.pl
dem turystycznym, takie jak na przykład Grecja (swoją drogą, piękna
i pomimo kryzysu zachęcam wszystkim do wyjazdu tam), Włochy czy Hiszpania. Na własnym przykładzie powiem, „nie dajmy się zwariować”. Kryzys
jest faktem, ale my jako
studenci – często o ograniczonym budżecie – możemy na tym skorzystać.
Ubiegłe wakacje spędziłam właśnie w Grecji. Cały
tydzień odpoczywałam na
Riwierze Olimpijskiej, a
prócz wylegiwania się na
plaży i zwiedzania pobliskich miejscowości , miałam okazję uczestniczyć we
wspaniałej wycieczce magicznymi zboczami Olimpu. Przywiozłam mnóstwo
pamiątek. To były magiczne wakacje, chętnie je powtórzę. Co do wspomnianego kryzysu… Oglądając
wieczorne wiadomości (w
hotelu mieliśmy zapewnioną polską telewizję), zobaczyliśmy zamieszki, właśnie w Grecji. O dziwo,
spoglądając z pokojowego tarasu w kierunku centrum miasta, prócz wyluzowanych Greków zmierzających na spotkanie ze znajomymi, sprzedawczyki lokalnych owoców oraz zachodowi słońca nie zobaczyliśmy niczego, co można nazwać „zamieszkami”.
Wszystkich zachęcam do
podróżowania.
Oczywiście, zanim wyjedziecie
sprawdźcie aktualną sytuację polityczną, pytajcie znajomych i czytajcie
fora internetowe na temat
miejsca gdzie jedziecie. Ja
na własnym przykładzie,
pokazałam jak można skorzystać na kryzysie a przy
tym mieć wspaniałe wspomnienia. Bo kto wie, może
to będą wakacje waszego
życia?
Wykładnik - nie czytaj na wykładach!
23
SPORT
O SPORCIE,
ALE NIE O EURO2012
MARTA MALCZEWSKA
Akademicki Mistrz
Polski w kategorii Uniwersytetów oraz srebrny medalista w kategorii szkół wyższych to bardzo imponujące
osiągnięcie, którego dokonali koszykarze Uniwersytetu Szczecińskiego. Pod wodzą mgr Rafała Marzyńskiego stopniowo dążyli do sukcesu, który udało im się zrealizować 6 maja br. w Warszawie.
Wszystko zaczęło
się z początkiem roku akademickiego 2011/2012, a
dokładniej w listopadzie, w
którym startują uczelniane
rozgrywki sportowe w poszczególnych kategoriach.
Nasi koszykarze w dwunastoosobowym składzie przystąpili do walki o mistrzostwo Szczecina. Mając w
szeregach zawodników, którzy na co dzień bronią barw
pierwszoligowych: AZSu Radex Szczecin i Spójni Stargard Szczeciński oraz drugoligowego zespołu Wilków
Morskich Szczecin, w klasyfikacji uczelni wyższych wywalczyli pierwsze z dwóch
premiowanych
awansem
miejsc do półfinału Aka-
24
demickich Mistrzostw Polski. W całej Polsce odbyły się cztery półfinały. Nasza drużyna trafiła do półfinału A, czyli do strefy wielkopolskiej, gdzie w grupie
musiała uznać wyższość zespołu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
i uplasowała się na dającej
awans drugiej pozycji w grupie A. Była to jedyna porażka
odniesiona w tym turnieju i
ostatecznie ekipa mgr Rafała Marzyńskiego znalazła się
wśród czterech zespołów,
które zasłużenie wywalczyły
awans do turnieju finałowego w Warszawie.
Na ostateczną rozgrywkę do stolicy Polski
przybyło 16 najlepszych drużyn reprezentujących poszczególne uczelnie wyższe.
Poziom, trzeba przyznać jak
przystało na turniej finałowy był bardzo wysoki. Emocje, które towarzyszyły każdemu spotkaniu przyczyniły
się do wspaniałego widowiska prezentowanego przez
zespoły. Uniwersytet Szczeciński nieuznawany za faworyta awansował do ścisłego
finału w którym uległ 66-95
Wykładnik - nie czytaj na wykładach!
faworytowi zawodów Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie. Mistrz rozgrywek nie miał sobie równych przez cały etap zmagań
na koszykarskich parkietach.
Posiadając w swoich szeregach zawodników z ekstraklasy, prezentując ogromne doświadczenie i zespołowość był nie do zatrzymania.
„Naszym chłopakom” należą się ogromne słowa uznania za to czego dokonali i jak
fantastyczne emocje potrafili obudzić w kibicach, trenerze czy działaczach uniwersyteckiego AZSu. Zdecydowanie motorem napędowym, który scalał i motywował akademików ze Szczecina był, jak przystało na rozgrywającego Michał Trypuć.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !
Uniwersytet Szczeciński reprezentowali: Michał Trypuć, Łukasz Ulchurski, Rafał Janecki, Filip Dylik, Piotr
Knowa, Andrzej Kanigowski,
Robert Kwaśniewski, Marcin
Zarzeczny, Zbigniew Wochna, Maciej Adamkiewicz
oraz Jacek Kujawski.
wykladnik.wneiz.pl
Kulinaria
PRZEPIS NA PASTĘ Z SEREM
I MAKARONEM
Składniki:
Makaron – 2zł
Ser żółty – 4zł
Pomidory w puszcze – 3zł
Sok pomidorowy – 2zł
Czosnek – 1zł
Bazylia – 1zł
Razem: 13zł
Czas przygotowania: ok. 30minut
Sposób przygotowania:
Czosnek rozdrabniamy i przypiekamy w garnku do momentu, aż się zarumieni. Następnie
dodajemy pomidory w puszce, szklankę soku
pomidorowego oraz bazylię. Całość mieszamy, rozdrabniając przy tym pomidory. Ser żółty ścieramy na tarce. Do sosu dodajemy ugotowany makaron, całość polewając sokiem pomidorowym i przyprawiając bazylią. Gdy sos wymiesza się z makaronem dodajemy ser, do momentu roztopienia.
PRZEPIS NA MIĘSO MIELONE Z MAKARONEM
Składniki:
0,5 kg mięsa mielonego – 8zł
Makaron – 2zł
3-4 pomidory – 2zł
Ogórek – 1zł
Papryka – 1zł
+ Przyprawy (do mięsa mielonego, pieprz, sól,
czerwona papryka)
Razem: 14zł
Czas przygotowania: ok. 45minut
Sposób przygotowania:
Pomidory, paprykę oraz ogórek kroimy w drobne kawałki i smażymy na małym ogniu. Mięso
mielone również smażymy dodając przyprawy.
Kiedy pomidory puszczą soki, a mięso będzie
zarumienione, całość mieszamy ze sobą. Następnie dodajemy ugotowany makaron. Gotowe danie można polać ketchupem.
Smacznego !
Sebastian Wieczorek
wykladnik.wneiz.pl
Wykładnik - nie czytaj na wykładach!
25
Humor
W związku z sesją, i innymi zmartwieniami związanymi z czerwcem, dostarczamy wam dużo większą dawkę kawałów niż do tej pory
Mamy
nadzieję,
że
chociaż w ten sposób rozweselimy Was, drodzy studenci.
***
nych kierunków) ile wynosi liczba pi.
Matematyk (z pamięci): 3,14159...
Fizyk (narysował kółko, pomyślał
chwilę): jakieś 3,1 - 3,2
Ekonomista (po chwili namysłu): A
ile ma być?
***
Student poszedł zdawać egzamin,
ale niewiele umiał. W końcu zniecierpliwiony profesor zadał pytanie:
- Ile żarówek jest w tym pokoju?
- 10 - odpowiedział po chwili zdezorientowany student.
- Niestety, 11 - powiedział profesor wyciągając żarówkę z kieszeni
i wpisał do indeksu bańkę.
Student poszedł zdawać drugi raz.
Gdy padło pytanie o żarówki, po
chwili zastanowienia odpowiedział:
- 11.
Na co profesor:
- Ja nie mam w kieszeni żarówki.
- Ale ja mam, panie profesorze...
***
Egzamin z ekonomii, milutka dziewczyna opowiada o teorii Adama Smitha ani razu nie wymieniając jego imienia. Zauważywszy to profesor pyta:
- Jak miał na imię Smith?
Zmieszane milczenie...
- Proszę się nie denerwować, no
jak miał na imię pierwszy mężczyzna? - naprowadza profesor biedulkę.
- Marian - wyszeptała dziewczyna
pokraśniawszy.
***
Hrabia do Jana:
- Janie, idź podlej kwiaty w ogrodzie.
- Ale przecież pada deszcz.
- To weź parasol.
***
Hrabina do spotkanego na ulicy
żebraka:
- Biedny człowieku, masz tu pół
funta. Mój Boże, to musi być
straszne być bezdomnym nędzarzem! Ale chyba jeszcze gorzej być
ślepcem!
- Ma pani rację. Kiedy byłem ślepcem, ludzie zawsze rzucali mi fałszywe monety.
***
Zapytano studentów (z trzech róż-
26
W stołówce w kolejce po zupę rozmawiają dwaj studenci:
- Masz jakieś wieści z domu?
- Niestety. Ani złotówki.
***
Pan Bóg posłał Ducha Św. na ziemię, żeby zdał mu relację, jak to w
Polsce uczą się studenci. Po tygodniu Duch Św. telefonuje do szefa i mówi:
Wykładnik - nie czytaj na wykładach!
- Uniwerek nic nie robi. Medycyna
kuje. Polibuda chleje.
Po tygodniu dzwoni znów i mówi:
- Uniwerek zaczyna się uczyć. Medycyna kuje. Polibuda chleje.
Po tygodniu, przed samą sesją egzaminacyjną Duch Św. telefonuje
po raz kolejny i mówi:
- Uniwerek się uczy. Medycyna
kuje. Polibuda modli się.
- I ci ostatni zdadzą! - mówi Bóg.
***
Hrabia został ambasadorem Polski
w Londynie. Dwa lata później baronowa pyta go:
- Czy dużo trudności sprawia panu
hrabiemu język angielski?
- Mnie - nie. Anglikom - tak.
***
Kanibale złapali 3 białych turystów: Ruskiego, Amerykanina i Polaka. Odbywa się rada plemienna, z którego co zrobią (tj.
w jaki sposób go skonsumują).
Rusek - najgłośniej protestował,
że on jako obywatel CCCP itd...
więc długo nie myśląc przeznaczyli go na zupę.
Amerykaniec:
- Jestem obywatelem USA, muszę
porozumieć się z konsulatem!
- Upiec go !
Polak:
- ... /to jest długa milcząca cisza/
- A ty skąd jesteś ? - zapytał się
wódz.
- Z po.. po.. z Polski.
- Polska! Tam studiuje mój syn!
Bądź moim gościem bracie. Co będziesz jadł? Zupę czy mięso?
***
wykladnik.wneiz.pl
Konkursy
Mamy mistrzostwa, w związku z tym ogłaszamy konkurs.
WYTYPUJ: KTO WEJDZIE
DO FINAŁU ME 2012 :)
Dla pierwszej osoby, która poprawnie wytypuje (przekonamy się już 1.07 – kto zagra )
mamy zaproszenie dla dwóch osób na pyszną kolację w
MezzoForte
Dlatego czekamy na Wasze zgłoszenia do 28.06 do
20:30, które wysyłajcie na nasz adres mailowy:
[email protected]
a
Pod, nad, przed, za, w, z, od, do,
o
M
Rozwiąż rebus, stwórz wyraz 9-cio literowy
wykorzystując wyżej przedstawione elementy
Rozwiązania prosimy przesyłać na adres mailowy: [email protected]
Na odpowiedzi czekamy do 28.06
Powodzenia!
wykladnik.wneiz.pl
Wykładnik - nie czytaj na wykładach!
27
Wakacje ‘12
KARTKA Z KALENDARZA
NAD
POD
NAD
POD
NAD
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31