Orientacja - Model Group

Komentarze

Transkrypt

Orientacja - Model Group
1/2013
Orientacja
„Pingwiny orientują się według polaryzacji nieba, pola
magnetycznego ziemi i gwiazd. Ale to jeszcze nie wszystko.
Najbardziej orientują się według zmysłu węchu. Siarczan
metylu jest substancją, która się uwalnia podczas rozkładu
planktonu. […] Oprócz tego, pingwiny także dobrze słyszą.
Szum fal podpowiada im, gdzie wyraźnie znajduje się
pokryte krami wybrzeże”.
Żródło: www.planet-wissen.de
03
04-05
06-07
08-09
10
11
12-13
14-15
16 17
18
19
20
21-22
23
Wstęp
Grupa Model w 2012 R.
Nasze fabryki
E-opakowania
Prawidłowe pakowanie artykułów spożywczych
Wywiad
Zaskakuj, bo inaczej już nikt cię nie kupi!
Furoshiki
Informatyczne zarządzanie zapasami
Ślad węglowy zredukowany o kolejne 4,8%
Badanie nad przyszłymi trendami w branży opakowań
Opakowania przypominające o zażyciu leku
Standardowe opakowania dla każdego
Produkty i innowacje
Konkurs
wstĘP
Szanowni Klienci!
W czasach, gdy drobni podatnicy „ratują” wielkie
banki, inflacja i deflacja idą ramię w ramię, jeszcze nie
urodzone dzieci są już zadłużone, gdy pieniądze można
tworzyć „z powietrza” (a tymczasem większość ludzi
musi na nie zapracować), oszczędzanie jest karane,
a zaciąganie długów nagradzane, uczestnicy konferencji
dotyczących „globalnego ocieplenia” utykają w zaspach,
głosy wzburzenia zagłuszają wszystkie inne, gdy redystrybucja dóbr wywołuje niezadowolenie i gdy usługi
publiczne upadają, jest jedna rzecz, której rozpaczliwie
potrzebujemy: ORIENTACJI. U podstaw tej koncepcji
leży ORIENT – gdzie słońce wstaje i rzuca światło, by
ogrzać całą ziemię, istnieją korzystne warunki do wyciągania użytecznych wniosków z myśli, która odkrywa
dotąd nieznane relacje. Myślenie wymaga wolności, by
wyjść poza ramy ideologii, dogmatów i pretensji; myślenie wymaga pewności siebie i zaufania do otaczającej
rzeczywistości. Potrzebujemy intelektualnego zdrowia,
żeby tworzyć przestrzeń dla ideałów, które, jak gwiazda
Dawida, mogą służyć za punkty orientacyjne i wyznaczać
kierunek. Pracownicy, których najwyżej ceni Grupa
Model, to osoby potrafiące stworzyć sobie własną
przestrzeń do niezależnego myślenia. Orientacja oparta
na ideałach jakości, współpracy, ekonomii, uczenia się
i uczciwości daje pracownikom (duchową) przystań na
wypadek konfliktu ze współpracownikami lub przełożonymi. Osobiście określona identyfikacja z ideałami
pozwala samodzielnie i twórczo myśleć nawet w nieprzewidywalnych sytuacjach i upewnia nas, dając siłę w
pracy i pewność w osądach.
Pozostaję z nadzieją, że odkryjecie te prawdy w
praktyce.
Z pozdrowieniami
Daniel Model
02–03
model box
grupa model w 2012 r.
Niższe dochody pomimo
wyższej wielkości sprzedaży
W roku 2012 Grupa Model wygenerowała
sprzedaż po konsolidacji w wysokości 633
milionów CHF (spadek o 4,2% w stosunku
do roku 2011) oraz zatrudniała 3118
pracowników (+0,7%). Łączne inwestycje
w wysokości 44 milionów CHF (-42%)
przeznaczono głównie na modernizację
i rozbudowę parku maszynowego firmy
Model.
Po skorygowaniu o różnice kursowe z
przeliczenia walut, skonsolidowana sprzedaż
zmniejszyła się z 660 milionów CHF do 633
milionów CHF, co stanowi spadek o 2,4%.
Jedynie produkcja opakowań w Polsce
osiągnęła sprzedaż wyższą niż w poprzedMODEL BOX
0x 4x – x0 x5
nim roku; we wszystkich pozostałych
krajach zanotowaliśmy niższą sprzedaż.
Zwłaszcza w Szwajcarii, ciągle odczuwamy
skutki kursu wymiany wobec euro. Ogólny
popyt w Europie na tekturę falistą był nieco
niższy niż w poprzednim roku (-1%). Na
sytuację tę należy spojrzeć w perspektywie
stagnacji, a nawet kurczenia się gospodarki
europejskiej. Podczas gdy na niektórych
rynkach, na przykład w Szwajcarii, Włoszech
i krajach skandynawskich, produkcja w
branży tektury falistej całościowo dramatycznie spadła, produkcja w innych krajach,
takich jak Węgry, Polska i Turcja, nieznacznie
wzrosła. W wyniku tego walka o klientów i
zlecenia zaostrzyła się w szczególności tam,
gdzie moce produkcyjne jeszcze nie zostały
dostosowane do popytu. Grupa Model
odniosła sukces na rynkach krajów swojej
działalności utrzymując pozycję rynkową.
Lekki wzrost wielkości sprzedaży zawdzięczamy głównie naszym zakładom w Polsce.
Dzięki nowatorskim rozwiązaniom, rozwojowi produkcji displejów oraz ogólnej poprawie
logistyki, zdołaliśmy wzmocnić naszą
pozycję na innych rynkach. Na skutek
nieznacznego obniżenia średnich cen, nie
wszystkie spółki Grupy Model zdołały
osiągnąć wyniki sprzedaży z poprzedniego
roku. Trzy, z naszych czterech zakładów
produkcji opakowań z tektury litej w Szwajcarii, Niemczech i Republice Czeskiej,
zdołały zwiększyć swoją sprzedaż. Pomimo
globalnego wzrostu na rynkach towarów
luksusowych i kosmetyków, nasza działalność w zakresie opakowań na kosmetyki
(Model Kramp, Hanau) zanotowała spadek
popytu wśród dużych klientów. Zmniejszenie produkcji częściowo związane jest z
decyzją naszego głównego klienta o zmianie
praktyki utrzymywania zapasów produktów
na produkcję „just-in-time”. Zanotowaliśmy
również zmniejszenie wielkości rynku
offsetowo zadrukowanych kaszerowanych
opakowań z tektury falistej. Większość tego
spadku przypisać można nowej strategii
dostaw naszego największego klienta, co
stanowi część naszej ogólnej wielkości
dostaw, która przewyższała strategiczne
maksimum. Jednak wyższe wielkości w
opakowaniach z tektury litej zrekompensowały wyniki z działalności w zakresie
opakowań z tektury kaszerowanej. Rozwój w
branży produkcji papieru jest zachęcający.
Moce naszych dwóch zakładów papierniczych wzrosły z 284 000 ton do 338 000
ton. Głównie jest to wynik znacznych
inwestycji w modernizację maszyny papierniczej 3 w Niedergösgen w latach 2010 i
2012 oraz intensywnych działań sprzedażowych. Nadal istnieje możliwość poprawy w
zakresie dochodu w produkcji papierniczej.
Rynkowe ceny tektury opakowaniowej
były w ostatnim roku bardzo niestabilne. Po
wzrostach na początku roku nastąpiły spadki
cen w drugiej połowie tegoż roku. Na
początku roku 2013 ceny ponownie rosną.
Przyszłość nie daje nadziei na stabilizację, jako że obecni producenci papieru
muszą zmagać się z niewłaściwie ustalonymi marżami. Koszty surowców w produkcji
tektury są dużo stabilniejsze.
Grupa Model nie przestaje mocno
inwestować w modernizację swojego parku
maszynowego oraz ciągły rozwój na różnych
polach działalności. Do najważniejszych
inwestycji tego roku można zaliczyć nową
drukarkę do flexodruku firmy Masterline oraz
linię do wycinania, jak również nową drukarkę
cyfrową w zakładzie Model AG w Weinfel-
den, dwa moduły walców ryflujących do
tekturnicy w zakładzie w Moudon, wymianę
części suchej tekturnicy w zakładzie w
Opavie, nową prasę do druku offsetowego w
Au i Opavie, nową linię do kaszerowania w
Opavie oraz dodatkową maszynę drukarską
do tłoczenia folią na gorąco w Model Kramp.
Cyfrowa maszyna drukarska o wyższej
wydajności w Weinfelden, a także inwestycje
w maszynę drukarską do tłoczenia folią na
zimno i nowe produkty kaszerowane w
zakładzie produkcji tektury w Opavie,
pozwoliły nam nie tylko zwiększyć produktywność, ale również rozszerzyć ofertę
produktów, a dzięki temu lepiej obsługiwać
najważniejszych zagranicznych i szwajcarskich klientów oraz marki. Program Model
Top, inicjatywa całej Grupy Model wprowadzona w roku 2011 w celu zwiększenia
efektywności i promowania ciągłego doskonalenia, prowadzona była z coraz większym
powodzeniem w roku ubiegłym. W roku 2012
jej głównym celem było skrócenie czasów
konfiguracji sprzętu, przestojów i ograniczenie odpadów. Powodzenie tego programu
jest monitorowane w corocznych kontrolach
prowadzonych w całej Grupie.
OPUBLIKOWANE KLUCZOWE DANE
2012
2011
2010
Sprzedaż skonsolidowana (mln CHF)
632,6
660
639,5
Inwestycje (mln CHF brutto)
47,5
81,3
63,2
Produkcja tektury falistej (mln m2)
643
619
619
Opakowania kaszerowane (mln m2)
32,9
34,9
32,8
27 600
26 300
26 800
Produkcja papieru (t)
338 300
284 200
282 900
Liczba pracowników
3118
3096
3002
Opakowania z tektury litej (t)
Perspektywy
Perspektywy gospodarcze na rok
bieżący nie są zbyt korzystne, a branża
opakowaniowa i papiernicza w roku 2013
doświadczy dalszej konsolidacji i restrukturyzacji. W wyniku tego, jako niezależna
rodzinna firma z długofalową perspektywą
działalności, zintensyfikujemy nasze działania, aby uczynić je bardziej innowacyjnymi,
szybszymi, lepszymi oraz bardziej produktywnymi. Jesteśmy optymistyczne nastawieni i uważamy, że w tych trudnych
gospodarczo czasach pozostaniemy preferowanym dostawcą naszych bieżących
klientów i zdobędziemy nowych. Dzięki
selektywnym inwestycjom utrzymamy
przewagę technologiczną i jakościową oraz
solidną pozycję na rynkach, na których
prowadzimy działalność.
Dziękujemy za Państwa lojalność
Elisabeth Model,
CEO, Region
Zachodni
Walo Hinterberger,
CEO, Region Południowo-wschodni
SPRZEDAŻ W 2012 r. W UJĘCIU PROCENTOWYM
W ODNIESIENIU DO CAŁEJ GRUPY
Szwajcaria
Czechy
Słowacja
Polska
Niemcy
Francja
Austria
Chorwacja
Inne
nasze fabryki - modelgroup.com
SZWAJCARIA
Model Holding AG
Industriestrasse 33
CH-8570 Weinfelden
Tel.+41 71 626 76 21
Fax+41 71 626 76 22
[email protected]
Model Management AG
Industriestrasse 33
CH-8570 Weinfelden
Tel.+41 71 626 76 21
Fax+41 71 626 76 22
info.mgt @modelgroup.com
Model AG ● ■ ★1 ★2 ★3 ★4
Industriestrasse 30
CH-8570 Weinfelden
Tel.+41 71 626 71 11
Fax+41 71 626 17 30
[email protected]
Model Emballages SA ● ★1
Route du Devin 3
Case postale 262
CH-1510 Moudon
Tel.+41 21 905 85 00
Fax+41 21 905 85 01
[email protected]
Model PrimePac AG ▲ ★1 ★3 ★4
Auenstrasse 5
CH-9434 Au (SG)
Tel.+41 71 747 91 91
Fax+41 71 747 91 00
[email protected]
Thurpapier ◆ ★1 ★2 ★4 ★5
Model AG
Industriestrasse 30
CH-8570 Weinfelden
Tel.+41 71 626 77 77
Fax+41 71 626 77 88
info.tpw @modelgroup.com
MODEL BOX
x0 6x – x0 x7
Aarepapier AG ◆ ★1 ★2 ★4
Langackerstrasse 2
CH-5013 Niedergösgen
Tel.+41 62 858 51 51
Fax+41 62 858 54 77
[email protected]
nIEMCY
Model Kramp GmbH ▲ ★1 ★4
Otto-Hahn-Strasse 41
D-63456 Hanau (Steinheim)
Tel.+49 6181 6750 0
Fax+49 6181 6750 267
[email protected]
Model AG ✚
Biuro handlowe Niemcy
Karlstrasse 47–49
D-78054 Villingen–Schwenningen
Tel.+49 7720 997 530
Fax+49 7720 941 730
[email protected]
CZECHY
Model Obaly a. s. ● ▲ ■ ★1 ★2 ★3
Těšínská 2675/102
CZ-746 01 Opava
Tel.+420 553 686 111
Fax+420 553 686 600
[email protected]
Model Obaly a. s. ▲ ★1 ★3
I. Herrmanna 363
CZ-543 71 Hostinné
Tel.+420 499 500 111
Fax+420 499 500 274
[email protected]
Model Obaly a. s. ● ▲ ■ ★1 ★2 ★4
K Hoře 1572
CZ-676 01 Moravské Budějovice
Tel.+420 568 409 611
Fax+420 568 420 254
[email protected]
Model Obaly a. s. ● ★1 ★2 ★3 ★4
K Letišti 2219
CZ-288 02 Nymburk
Tel.+420 325 544 111
Fax+420 325 514 845
[email protected]
Polska
Model Opakowania
Sp. z o. o. ● ★1
ul. Szwajcarska 1
PL-23-400 Biłgoraj
Tel.+48 84 686 91 00
Fax+48 84 686 92 00
[email protected]
Model Opakowania
Sp. z o. o. ● ■ ★1
ul. Duńska 1
PL-05-152 Czosnów/Warsaw
Tel.+48 22 767 30 00 -1
Fax+48 22 767 30 03
info.mtw @model.pl
Model Kramp GmbH ✚
Biuro handlowe Consulting HB
Emilianow 4
PL-62840 Kozminek
Tel.+48 69 256 50 35
[email protected]
SŁoWACJA
Model Obaly s. r. o. ✚
E. B. Lukáča 2
SK-036 01 Martin
Tel.+421 434 248 684
Fax+421 434 301 181
[email protected]
CHORWACJA
Model Pakiranja d. d. ● ★1
Kanalski put b.b.
P.P. 183
HR-10002 Zagreb
Tel.+385 1 240 96 19
Fax+385 1 2404 534
[email protected]
UKRAiNa
Model Pak Sp. z o. o. ✚
Biuro handlowe
Model Opakowania Sp. z o.o.
Vul. Gorodocka 367, office 215
UA-79040 Lviv
Tel.+380 322 95-36-76
Fax+380 322 95-36-73
[email protected]
FrancJa
Model Kramp ✚
Biuro handlowe Francja
18, Rue Mathilde Girault
F-92300 Levallois Perret
Tel.+33 147 57 93 13
Fax+33 147 58 61 83
frederic.cieutat @modelgroup.com
Polska
Niemcy
Ukraina
●
▲
■
◆
✱
✚
❖
✤
tektura falista
tektura lita
opakowania kaszerowane
papier
Pack Shop
Przedstawicielstwo handlowe
narzędzia do wykrawania
co-packing
Czechy
Francja
★1 ISO 9001:2008
★2 ISO 14001
★3 BRC/IoP Verze 3
★4 FSC
★5 OHSAS 18001
Austria
Szwajcaria
✿1
Chorwacja
nasze Punk t y sprzeda Ż y opakowań - Packshop.com
SZWAJCARIA
Pack Shop Weinfelden ✱
Model AG
Industriestrasse 30
CH-8570 Weinfelden
Tel.0842 626 626
Fax0842 727 727
[email protected]
Pack Shop Genève ✱
Pack Shop Romandie SA
124, Chemin du Pont-du Centenaire
CH-1228 Plan-les-Ouates
Tel.0842 626 626
Fax0842 727 727
[email protected]
Pack Shop Lausanne ✱
Pack Shop Romandie SA
Route de Neuchâtel 8
Case postale
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne
Tel.0842 626 626
Fax0842 727 727
[email protected]
SŁOWACJA
CZECHY
Pack Shop Opava
Nádražní okruh 23
CZ-746 01 Opava
Tel.+420 553 622 751
Fax+420 553 622 151
[email protected]
Pack Shop Bratislava ✱
Vajnorská ul. 108
SK-831 04 Bratislava
Tel.+421 220 422 582-3
Fax+421 244 643 021
[email protected]
Pack Shop Praha ✱ ★1 ★2
Bečovská 1279/15
CZ-10400 Praha 10 – Uhříněves
Tel.+420 272 705 926
Fax+420 274 877 253
[email protected]
CHORWACJa
✱ ★1 ★2 ★4
austria
Pack Shop Linz GmbH ✱
Winetzhammerstrasse 7
Postfach 552
A-4021 Linz
Order hotline 0800 22 10 08
Fax+43 732 386 040
packshop.linz @packshop.com
Pack Shop Zagreb ✱
Kanalski put b.b.
P.P. 183
HR-10002 Zagreb
Tel.+385 1 240 96 38
Tel.+385 1 240 96 39
Fax+385 1 240 96 26
[email protected]
✿2
Weinfelden ✱ ● ■ ◆ ❖
Opava ✱ ● ■ ▲ ✤
NASZE PUNK TY
PRZ YGOTOWANIA PRODUK TÓW
DO DYSTRYBUC JI
czechy
Model Obaly a. s. ✤ ★4
Copack Plus
Těšínská 2675/102
CZ-746 01 Opava
Tel.+420 553 686 444
Fax+420 553 686 600
[email protected]
Copack Plus ✤
Kostomlátecká 171
CZ-288 02 Nymburk
Tel.+420 325 518 090
Fax+420 325 518 080
[email protected]
SZWAJCARIA
Model AG
Copack Plus ✤
Langackerstrasse 2
CH-5013 Niedergösgen
Tel.+41 62 858 52 85
Fax+41 62 858 52 86
[email protected]
e-opakowania
E-opakowania w nadchodzących
dekadach wzmocnią swoją pozycję
Zainteresowanie konsumentów etykietami
elektronicznymi i e-opakowaniami zaczyna nabierać
rozmachu. Nowe technologie mogą w bliskiej
przyszłości zmienić świat towarów szybko
rotujących.
Rynek inteligentnych elektronicznych rozwiązań
opakowaniowych, znanych też jako „e-opakowania”
(e-packaging), gwałtownie wzrośnie w nadchodzących
latach. Rozwój ten będzie dotyczyć głównie szybko
rotujących towarów konsumpcyjnych (FMCG). Niemniej
jednak, choć zgodnie z naszymi szacunkami e-opakowania w roku 2022 będzie już wykorzystywać rzeczywiście
wiele firm sprzedających towary szybko zbywalne, te
nowoczesne rozwiązania wciąż będą stanowić jedynie
ułamek ogólnej palety opakowań.
Użyteczne urządzenia elektroniczne na opakowaniach zwykle odpowiadają za 0,01 do 0,03% całkowitych kosztów wytworzenia produktu. Dla przykładu,
obecnie każdego roku na produktach przylepia się około
12 miliardów urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą za cenę 3−5 centów za jedno urządzenie. Nasze
szacunki na rok 2022 są zgodne z tą wiedzą empiryczną.
Po co stosować e-opakowania?
Wśród argumentów przemawiających za wykorzystaniem e-opakowań, które nierzadko wymagają
zadrukowania obwodów elektronicznych bezpośrednio
na opakowaniu, pojawia się, m.in. wsparcie sprzedaży
produktu, lepszy merchandising, lepsza interakcja
konsumenta i opakowania dzięki nagranym czy zapisanym przesuwającym się instrukcjom, a także wartościowe elektroniczne bonusy na zewnątrz lub wewnątrz
opakowania. Kategoria produktów medycznych wykoMODEL BOX
08–09
rzystuje na przykład opakowanie tabletek, które rejestruje, kiedy tabletka została wyjęta, i umożliwia śledzenie,
czy pacjent przestrzega zalecanego dawkowania. W tej
kategorii istnieją także opakowania, które przypominają
pacjentom w wyznaczonym czasie o tym, że powinni
zażyć lekarstwo. Opakowania takie przekazują swoim
posiadaczom jasne instrukcje, np. za pośrednictwem
zapisu dźwiękowego lub ekraniku z przesuwającym się
tekstem zapisanym odpowiednią czcionką.
Poza etykietami RFID-EAS, większość e-opakowań
ma obecnie postać opakowań pierwotnych, które
sprawiają, że produkt staje się bardziej atrakcyjny czy
bardziej funkcjonalny. Do takich rozwiązań należy
mówiące pudełko na pizzę, mrugające loga na opakowaniach zbiorczych herbatników czy butelek z rumem,
opakowania blistrowe śledzące przestrzeganie dawkowania lekarstw, plastikowe buteleczki na leki, które przypominają się użytkownikom, testery poziomu naładowania baterii czy ozdobne gadżety do telefonów
komórkowych z możliwością programowania. Znane
marki poszukują jednakże nowych możliwości zastosowania takich rozwiązań.
Opracowano nowe rozwiązania zabezpieczające,
które umożliwiają skuteczniejszą ochronę opakowanego
produktu przed kradzieżą. Nowa technologia nazywa się
SirenTM. Została wprowadzona do praktycznego
wykorzystania na początku roku 2012, w szeregu
głównych amerykańskich sieci hipermarketów, m.in.
Home Depot. To wyjątkowe rozwiązanie zapobiega
kradzieżom i uszkadzaniu produktów, uruchamiając
alarm na konkretnym opakowaniu, wykorzystywanym w
niewłaściwy sposób, np. gdy ktoś próbuje rozciąć
opakowanie, rozerwać czy po prostu wynieść ze sklepu.
Towary są w ten sposób wyraźnie lepiej chronione niż w
przypadku tradycyjnych metek ochrony elektronicznej
(EAS), które uruchamiają sygnał alarmowy jedynie w
przypadku, kiedy złodziej próbuje wynieść kompletne
opakowanie.
Dzięki rozwiązaniu Natralock z technologią Siren nie
ma już potrzeby zamykania czy chowania drogich
produktów. Nowe rozwiązanie opakowaniowe daje
konsumentom możliwość dokładnego obejrzenia
produktu i zapoznania się z niezbędnymi informacjami
oraz marką, a jednocześnie uniemożliwia kradzież
potencjalnemu złodziejowi.
Ze względu na to, że zabezpieczenie Siren jest
wbudowane w samo opakowanie, w przypadku zastosowania go można bez obaw, w sposób otwarty, wystawiać także bardzo wartościowe produkty − tak samo jak
pozostałe, tańsze. W odróżnieniu od obecnej praktyki,
kiedy takie produkty są przechowywane w zamkniętych
witrynach i szafkach, klient ma nieograniczony dostęp
do produktu i do informacji o nim. W konsekwencji
zwiększa się widoczność produktu, który przez to sam
może lepiej wpływać na decyzję o zakupie.
Rozwój tego nowego rozwiązania umożliwia
technologia Vor-inkTM spółki Vorbeck. Pozwala ona na
zadrukowanie w pełni zintegrowanych obwodów z
grafenu, który nie tylko odznacza się doskonałym
przewodzeniem, jest także dostępny cenowo, a ponadto
zadrukowane obwody grafenowe można zginać i
marszczyć, bez ryzyka jakiegokolwiek uszkodzenia.
Drukiem fleksograficznym z rolki na rolkę można
zadrukować do 60 metrów podłoża. Ostatnim krokiem
w instalacji rozwiązania zabezpieczającego jest aplikacja
cienkiego modułu elektronicznego wielokrotnego
użytku, który za pośrednictwem zintegrowanego
reproduktora zacznie nadawać alarmowe ostrzeżenia
dźwiękowe w przypadku, gdy ktoś spróbuje wyjąć
produkt z opakowania lub w inny sposób naruszy obwód
zabezpieczający.
Interaktywne etykiety na butelkach
Firmie Innovia Films a PragmatIC Printing udało się
z sukcesem zintegrować zadrukowane elementy
elektroniczne z podłożem z polipropylenu (PP) spółki
Innovia Films. Pierwszymi opracowanymi prototypami
są interaktywne etykiety, na których, gdy chwyci się je
ręką, aktywuje się migocząca sekwencja świetlna.
PragmatIC Printing polega na wykorzystaniu
zadrukowanych obwodów logicznych, które oferują
inteligentne i interaktywne rozwiązania dla całej palety
produktów i aplikacji, w formach nieosiągalnych przy
zastosowaniu tradycyjnych silikonowych chipów.
W roku 2011 spółka PragmatIC Printing stworzyła
prototyp papierowej kartki z życzeniami, z elektronicznym drukiem. Stał się on dowodem na możliwość
zastosowania tranzystorowych obwodów logicznych na
giętkich podłożach. Technologia została połączona z
konwencjonalnymi zadrukowanymi elementami elektronicznymi (jak np. przewodzące farby i cienkie płaskie
baterie), dzięki czemu tradycyjne życzenia wzbogaciła
dynamiczna animacja. Prototyp miał taką samą grubość
jak życzenia z już wprowadzonymi technologiami, ale w
odróżnieniu od nich nie wymagał - skomplikowanej
kompletacji.
E-opakowania staną się
jednym z głównych
kierunków rozwoju
przemysłu opakowaniowego i jako takie, będą
generować wielomiliardowe dochody.
Producenci tych
przełomowych urządzeń i
materiałów ustalają, co
jest możliwe i jakie jest
zapotrzebowanie na
nowe opakowania. Korzystając ze zdobytej
wiedzy, każdy z liderów w
tej dziedzinie, w ciągu
kolejnych 10−15 lat
osiągnie obroty w
wysokości miliarda
dolarów. We wszystkich
kategoriach − od
zabawek po środki
medyczne − konsumenci
wymagają od produktów
coraz więcej informacji i
jednocześnie żądają ich
w formie, która w
znaczący sposób
ułatwiłaby ich użycie. Co
trzeci konsument ma
problemy z odczytaniem
podanych informacji i ze
względu na starzenie się
populacji można
oczekiwać, że ta sytuacja
będzie się tylko
pogarszać.
opakowania
Prawidłowe pakowanie artykułów
spożywczych
W trakcie zorganizowanej przez Australijski Instytut
ds. Opakowań (AIP) konferencji poruszono, m.in.
temat prawidłowego pakowania artykułów spożywczych, przede wszystkim w kontekście migracji
szkodliwych substancji z zastosowanych materiałów.
Jednym z gości był Paul Haberland ze spółki Nestlé,
która uruchomiła globalny program prawidłowego
pakowania. Jego celem jest wdrożenie kompleksowych
procesów służących zapewnieniu bezpieczeństwa
pakowanych artykułów spożywczych, zgodnie z istniejącymi przepisami i dostępną wiedzą o potencjalnych
niebezpieczeństwach. Obecnie osoby zarządzające
markami zdają sobie sprawę z tego, że dostawcy
opakowań dotychczas nie zajmowali się tą problematyką
w sposób wystarczający, i same chcą zająć się tą
kwestią. Haberland wezwał przetwórców i producentów
opakowań do współpracy z właścicielami marek w celu
zapewnienia większego bezpieczeństwa opakowań
produktów żywnościowych.
W roku 2005 Włoski Urząd ds. Higieny poinformował firmę Nestlé, że jej opakowania Tetra Pak, m.in. z
żywnością dla dzieci, nie spełniają norm migracyjnych
UE. Wątpliwości firmy budziło to, że testy przeprowadzane przez jej dostawcę opakowań zawsze przynosiły
pozytywne wyniki. Urząd jednak nie przyjął tej argumentacji i ogłosił, że dostawca opakowań w trakcie testów
korzystał z niewłaściwej substancji służącej do symulacji − wody zamiast oliwy z oliwek. W konsekwencji
wyroby Nestlé, w tych opakowaniach, wycofano ze
sprzedaży we Włoszech, Hiszpanii i Francji, co przyniosło firmie gigantyczne straty.
Substancją migrującą w tych przypadkach okazał się
jeden ze składników farby drukarskiej. W mediach długo
MODEL BOX
10 –11
powtarzano i podkreślano nazwę Nestlé, podczas gdy
nazwa Tetra Pak pojawiała się znacznie rzadziej, a o
dostawcy przedmiotowej farby nawet nie wspomniano.
Właściciele marek zostali zmuszeni do wyciągnięcia
wniosków z tej lekcji. Tym niemniej, prowadzone
badania wykazały, że poddany recyklingowi papier
i tektura z niego wyprodukowana mogą zawierać
diizopropylonaftalen, który może migrować z opakowania do żywności.
Takie informacje zawsze są podchwytywane przez
prasę i mogą znacząco podważyć wiarę w bezpieczeństwo i prawidłowość opakowań, a w efekcie zniechęcić
klientów do zakupu. Firma Nestlé Australia zdecydowała
się zatem, w przypadku płatków śniadaniowych, przejść
na opakowania z tektury wykonanej z papieru niepoddawanego recyklingowi, dostarczanej przez producentów
z Chile.
Spółka Nestlé postanowiła także bardziej szczegółowo przyjrzeć się tej kwestii, w wyniku czego ustaliła trzy
główne problemy:
* brak wiedzy
* niewystarczająca współpraca z dostawcami
* niedostateczna kontrola
Obecnie każdy materiał zastosowany w opakowaniach firmy Nestlé musi mieć certyfikat potwierdzający
przestrzeganie odpowiednich rozporządzeń i norm
obowiązujących w kraju, w którym zapakowany produkt
ma być sprzedawany. Jego częścią są również szczegółowe informacje o własnościach migracyjnych oraz lista
wszystkich składników wejściowych, z których dany
materiał jest wytworzony. Bardziej intensywne środki
kontrolne obejmują zaś, m.in. audyty u dostawców
opakowań, które oceniają ryzyko skażenia pakowania
w trakcie produkcji.
w y wiad
Klienci najwyżej cenią sobie jakość
i proaktywność dostawcy opakowań
Firma Nestlé Česko s.r.o. należy do najważniejszych
klientów spółki Model Obaly. Na potrzeby swej produkcji cukierniczej odbiera opakowania w formie pudełek
zarówno z tektury litej, jak i kaszerowanej. Na pytania
związane z problematyką opakowań odpowiadają
specjalistka ds. zaopatrzenia firmy Adéla Bébarová i
specjalistka ds. opakowań Hana Valášková.
Które informacje producenci cukierków zobowiązani są
podawać na opakowaniach?
HV: Przede wszystkim nazwę artykułu spożywczego, nazwę i adres producenta na danym rynku. Kraj
pochodzenia podaje się wyłącznie w przypadku, gdy w
grę wchodzi wprowadzenie konsumenta w błąd – np. w
przypadku szynki parmeńskiej lub horzyckich rurek.
Kolejną obowiązkową informacją jest waga (lub objętość) produktu, data minimalnej trwałości, skład, w tym
informacja o zawartości alergenów, informacja o
poddaniu produktu lub jego surowca promieniowaniu
jonizującemu oraz zawartości organizmów modyfikowanych genetycznie. Prawo wymaga zamieszczenia
ostrzeżenia o tym, że artykuł jest nieodpowiedni lub nie
jest zalecany dla niektórych grup konsumentów – np. w
przypadku zastosowania słodzików. Według nowego
rozporządzenia, które ma wejść w życie od 15.12.2014
r., dodatkowo obowiązkowe jest podawanie wartości
odżywczych.
Czy mogą Panie wymienić czynniki, które odgrywają
najważniejszą rolę przy wyborze dostawcy opakowań?
AB: Jakość, funkcjonalność, proaktywność, cena...
HV: Do najważniejszych czynników należy niezawodność dostawcy, dokładność dostaw, kreatywność i
– co także istotne – gotowość dostosowania się do
naszych oczekiwań.
Mówi się, że to opakowanie sprzedaje produkt. Bez
jakich elementów opakowanie na cukierki nie może
się już dziś obejść?
HV: W dzisiejszych czasach bardzo ważny jest
ekologiczny aspekt opakowania. Z tego powodu
przed wprowadzeniem na rynek każdego nowego
produktu przeprowadza się tzw. PIQET study, w
którym bada się wpływ opakowania na środowisko
naturalne. Oczywiście w przypadku naszych
opakowań istotne są elementy ułatwiające otwieranie opakowań zbiorczych i jednostkowych.
Wobec opakowań transportowych z tektury falistej
mają już Państwo inne oczekiwania. Jakie?
AB: W przypadku opakowań transportowych
najważniejsza jest ich funkcja ochronna oraz oczywiście łatwość magazynowania.
HV: Tego typu opakowanie musi przede wszystkim chronić produkt przed ewentualnym uszkodzeniem w trakcie transportu, ale w większości przypadków musi być także wystarczająco
reprezentacyjne, gdyż pełni funkcję opakowania
sprzedażowego.
W silnie zglobalizowanym
świecie przetrwają tradycyjne
wartości. Jednym z głównych
powodów wykorzystania
„klasycznego” papierowego
opakowania czekolady Studentská pečeť jest pewna „ekskluzywność” tego produktu, którą
firma Nestlé chce zachować.
Możliwości technologiczne producentów idą stale
do przodu. Czy Państwa firma jest zainteresowana
zastosowaniem najnowszych nowości technologicznych w swoich opakowaniach?
AB: Zależy nam głównie na tym, aby otrzymywać informacje o nowościach technologicznych –
później, w pojedynczych przypadkach możemy
rozważyć, czy z nich skorzystamy.
HV: Oczywiście staramy się iść z duchem
czasu, a nowości ze świata opakowań testujemy
wspólnie z dostawcami.
Specjalistka ds. zaopatrzenia
firmy Nestlé Česko Adéla Bébarová (po lewej) i specjalistka ds.
opakowań Hana Valášková.
design pakowaŃ
Zaskakuj, bo inaczej już nikt cię nie kupi!
Lars Wallentin: Chcąc podkreślić, dlaczego tak ważne
jest zaskakiwanie konsumentów wybrałem kilka
cytatów, z którymi spotkałem się w ciągu 50 lat
projektowania opakowań, materiałów POS, reklam i
innych środków komunikacji.
Jeżeli nie zaskakujesz, to tak, jakbyś nic nie zrobił
(nieznany autor).
Zdziwienie jest tym najcenniejszym prezentem,
którym życie może nas obdarzyć (Borys Pasternak).
Jeżeli chcemy odnieść sukces, musimy najpierw
przestać być tak cholernie normalni (Z księgi Funky
Business autorów Kjella Nordströma i Jonase
Ridderstrålea)
marki Tyrell´s to wyśmienity przykład. Moja żona pije
swoją kawę zawsze „gołą” - bez mleka i cukru...
a więc te „gołe” chipsy na pewno nie są pikantne.
Brawo! Piękna, odważna ilustracja.
3. Nie bój się emocji
Nivea potrafi to naprawdę doskonale. Najczęściej
wykorzystywanym przez nią symbolem jest serce.
4. Otwórz się na humor
I w tej kategorii mistrzami są Brytyjczycy. Wybrałem paluszka czekoladowego Yorkie, którego sprzedaż
wyraźnie wzrosła po umieszczeniu na opakowaniu
napisu: „Nie dla dziewczyn” i znaku zakazu wejścia
z piktogramem dziewczyny.
No a teraz 12 porad Larsa Wallentina:
MODEL BOX
12 –13
1. Wyróżniaj się
Oto mój ulubiony zwycięzca konkursu Pentaward –
specjalna, letnia edycja opakowania na chusteczki
papierowe Kleenex z USA. Projektanci nie tylko zmienili
klasyczny kształt pudełka, ale dodali ilustracje, które na
pierwszy rzut oka w żaden sposób nie odnoszą się do
samego produktu.
5. Podkreśl ikonę
Nie zliczę, ile razy już radziłem firmom, aby jak
najczęściej akcentowały ikonę, maskotkę marki, która
ma większą moc niż logo. Żyjemy w świecie wizualnym,
więc nie powinno to dziwić. Z tej metody korzysta na
przykład Kellogg − zwiększa i podkreśla ikonicznego
koguta na płatkach kukurydzy, tygrysa Toniego, itd.
2. Puść wodze fantazji
Który rynek umie to lepiej niż brytyjski? Chipsy
6. Preferuj komunikację symboliczną
Symbole można wykorzystać na całym świecie, ale
należy uczynić to prawidłowo i nie przesadzić z ich
„wyrafinowaniem”. Są najlepszym narzędziem komunikacji w designie opakowaniowym, reklamie i materiałach POS.
7. Mniej obiecuj - miło zaskakuj
Tego mnie nauczył Tom Peters. Jaki inny przykład
mógłbym wybrać, jeżeli nie pudełka, w których IKEA
podaje swoje szwedzkie kuleczki mięsne? Na pudełkach
widnieje tylko napis „kuleczki mięsne”, a pod nim
szwedzka flaga. Opakowanie jest takie proste, ale sam
produkt − wyśmienity!
8. Atrakcyjność, powab wzmacniaj do granic
możliwości
Nigdy nie kłam, ale wykorzystuj zalety do maksimum. Nie jestem pewien czy czekolada Ritter Sport
zawiera rzeczywiście tak dużo orzechów laskowych, ale
czy to jest ważne? Ma ich bowiem naprawdę dużo.
Cindy Crawford kiedyś powiedziała - „Nawet ja po
przebudzeniu nie wyglądam jak Cindy Crawford”. Tak to
już jest, makijaż, podobnie jak aranżacje produktów
spożywczych, są dziś koniecznością.
9. Zaangażuj sztukę w projektowanie
Kiedy to tylko możliwe, wykorzystuj elementy
sztuki, aby zaskoczyć konsumenta. Twój design będzie
przez to trudniejszy do skopiowania i lepiej się wyróżni
− to nada mu wyjątkowy charakter (zob. niżej).
10. W maksymalny sposób zaprezentuj zalety
produktu i powody do jego zakupu
Kiedy będziesz szeptać, nikogo nie zaskoczysz!
Swoje kluczowe słowo, czy to jest „naturalne”, „kremowe” bądź − jak na ilustracji na dole − „PROSZĘ
WYBACZYĆ”, należy wykrzyczeć!
11. Zaprojektuj niepowtarzalny kształt
Tak, będzie to zwiększać koszty. Tak, produkcja i
umieszczenie w miejscu sprzedaży będą bardziej
skomplikowane... ale to będzie zaskakujące!
12. Promuj swoje strony internetowe
Zanim rynek zrozumie, że dziś większość konsumentów chce sama kontaktować się z marką, uwidocznij swoje strony internetowe tak, jak robi to np. Nestlé
Dessert, najpopularniejsza czekolada we Francji.
Dodatkowo kody QR są dziś niezbędne wszędzie tam,
gdzie konsumenci powszechnie korzystają z inteligentnych telefonów.
Może te rady, w jakiś sposób Ci pomogą.
Niezw ykłe opakowania
Furoshiki
Furoshiki to tradycyjne japońskie tkaniny, które służyły
dawniej, jako materiał opakowaniowy. Powszechnie
stosowano je do przenoszenia odzieży, prezentów i
innych towarów. Ich powstanie można określić na VIII
w. w okresie Nara. Nazwa, która oznacza tkaninę
kąpielową, pochodzi natomiast z późniejszego o tysiąc
lat okresu Edo. Wcześniejsza nazwa brzmiała hira
zutsumi, to znaczy opakowanie bez węzłów.
Zastosowanie tkanin furoshiki ewoluowało – od
wykorzystywania w łaźniach publicznych, przez
ochronę transportowanych towarów, po materiał do
ozdobnego pakowania prezentów.
Nowoczesne furoshiki wykorzystują szeroką paletę
materiałów, m.in. jedwab, bawełnę, sztuczny jedwab
czy nylon. Tkaniny na furoshiki nie mają zdefiniowanych
rozmiarów − mogą być wielkości dłoni albo nawet
prześcieradła, najczęściej jednak mierzą 45 lub 68−72
cm. W drugiej połowie XX w. liczba użytkowników
furoshiki w Japonii wyraźnie zmalała. Jednak dzięki
popularności troski o ochronę środowiska naturalnego
ostatnio technika ta przeżywa swój renesans i jest
powszechnie stosowana do pakowania i transportu
pudełek z obiadem (bento).
Furoshiki to kawałek tkaniny o kwadratowym
kształcie, który powszechnie wykorzystywano w
łaźniach publicznych w okresie Edo (1603–1868).
Odwiedzający łaźnię rozpościerał furoshiki na podłodze,
rozbierał się na nim, a następnie pakował w nie wszystkie swoje rzeczy. Z czasem zaczęto wykorzystywać je
do pakowania właściwie wszystkiego.
Współcześnie funkcję furoshiki, jako praktycznego
opakowania codziennego użytku przejęły zwykłe torby.
Jednocześnie jednak obserwuje się swoiste odrodzenie
tych tkanin, jako estetycznego elementu tradycyjnej
kultury, który może zostać wykorzystany, jako dzieło
MODEL BOX
14 –15
artystyczne, inspirowane kulturą azjatycką (lub prościej
mówiąc ozdoba na ścianę oprawioną choćby w ramkę)
lub jako modny dodatek. Mogą także posłużyć, jako
uchwyt na wino, obrus czy nawet zasłona.
Japońska „cudowna tkanina” o wielu zastosowaniach
Furoshiki to kawałek tkaniny, który może występować w nieprzebranej liczbie wersji kolorystycznych, z
różnorodnymi symbolami i wzorami. Służy do przenoszenia i przechowywania różnych rzeczy, pakowania
prezentów, ozdabiania pomieszczeń, ale można go także
po prostu rozpostrzeć na podłodze. Ogromna możliwość
wykorzystania tej „cudownej” tkaniny nie przestaje
zdumiewać, a dla wielu osób odwiedzających Japonię
stanowi jeden z tajemniczych i fascynujących aspektów
jej kultury.
Etykieta stosowania furoshiki
W Japonii za niegrzeczne uznaje się danie prezentu
ot tak. Furoshiki to odpowiedni i atrakcyjny sposób, by
zapobiec towarzyskiemu faux-pas. Etykieta stanowi
niezwykle istotną część japońskiego życia społecznego
i kultury. Obecnie przedmiotem powszechnej dyskusji
jest to czy przekazanie prezentu opakowanego w
furoshiki nie pociąga za sobą oczekiwania, że obdarowana strona odwdzięczy się własnym darem zapakowanym w ten sam kawałek materiału. Od okresu Edo aż do
okresu Showa (1926−1989) furoshiki znajdowały
zastosowanie także podczas ślubów. Rodzice panny
młodej przygotowywali furoshiki zdobione symbolami
przynoszącymi szczęście i bogactwo (żurawie i inne
ptaki, pawie, sosny czy fale). Obecnie większość gości
przynosi prezenty zapakowane w furoshiki, jednak
zabiera materiał do domu, aby przez przypadek nie
doszło do nieporozumienia. Tym niemniej, ciągle słychać
głosy, że furoshiki, jako opakowanie prezentu powinno
stanowić jego integralną część. W Japonii nic nie jest
proste ot tak!
Przeobrażenie się kultury furoshiki
Popularne w okresie Edo furoshiki, w połowie lat
70. XX w. zaczęły jednak znikać. Ich upadek spowodowało przede wszystkim rozpowszechnienie plastikowych toreb na zakupy oraz innych materiałów i artykułów jednorazowego użytku. Jednak z obawy o coraz
bardziej zagrożone ekosystemy w Japonii (i na całym
świecie) świadomi ekologicznie klienci zaczęli przychodzić do sklepów z własnymi torbami, odmawiając
przyjęcia oferowanych im przez sprzedawców jednorazowych toreb plastikowych.
Tym samym, używanie furoshiki stało się jednym
z najnowszych trendów „ekologicznych” w Japonii.
Odkrycie furoshiki na nowo można także przypisać
obecnym tendencjom ukierunkowanym na docenienie
i poszanowanie tradycyjnych japońskich zwyczajów.
Obok konwencjonalnych technik pojawiają się także
nowe, innowacyjne sposoby wykorzystania furoshiki.
Sposobów tych ciągle przybywa i furoshiki nie służą już
dziś jedynie jako opakowanie na prezent, ale tkaniny te
można obecnie spotkać np. w roli obrusu lub pomysłowych dekoracji wnętrz.
Charakter furoshiki
Furoshiki często zdobione są w tradycyjne wzory,
batik (shibori) lub jedwabną krepę (chirimen). Nowoczesne furoshiki mogą być wyprodukowane z szerokiej
gamy materiałów i oczywiście są wielokrotnego użytku.
Furoshiki to w zasadzie tylko kawałek tkaniny, ale można
zapakować w niego dowolną rzecz – bez względu na jej
kształt. Dzięki atrakcyjnemu wyglądowi z furoshiki
można stworzyć oszałamiające opakowanie na prezent.
logist yka
Informatyczne zarządzanie
zapasami
Rozmowa z Jeane-Marie Ecoiffiere’em z firmy
Fromageries Bel z siedzibą w francuskim Dole
(System Informatycznego Zarządzania Zapasami −
SSM – wdrożony został w trzech zakładach firmy
w Cléry, Dole i Lons-Le-Saunier w połowie lipca
2009 r.).
Na wstępie chciałbym Pana zapytać, co jest warunkiem dobrego funkcjonowania SSM?
Jean-Marie Ecoiffier,
Syráreň Bel
Kiedy zaprezentowaliśmy projekt SSM Waszej
firmie, od razu wiedzieliśmy, że to podejście niezmiernie
Was zainteresowało. Pierwszą i najważniejszą kwestią
było dokładne zdefiniowanie i spisanie zasad funkcjonowania systemu oraz zdobycie potrzebnych podpisów
wszystkich zainteresowanych. Kolejnym krokiem było
zapewnienie optymalnego przepływu komunikacji, który
stanowi pierwszy, niezbędny warunek funkcjonowania
tego systemu. Wiedzieliśmy, że dzięki temu procesowi
nasze zamówienie dotrze do Modela dokładnie wtedy,
kiedy trzeba będzie wyekspediować towar.
Drugi ważny element to właściwe zarządzanie
podstawowymi danymi w Waszym systemie. Klient
musi być pewien, że może polegać na niezawodności
systemu. Wiedzieć, że nie wystąpią wewnętrzne
problemy z magazynowaniem, które mogłyby wprowadzić zamieszanie do całego systemu, nie dojdzie do
konfliktu niekompatybilnych standardów zużycia,
a wszelkie zarchiwizowane dane są poprawne. Jeśli
problemy te są rozwiązane i zapewniona jest bezbłędność wszystkich danych, klient może być spokojny,
a Wy macie do dyspozycji niezawodny przepływ
komunikacji, dzięki któremu pracownicy mają pewność,
co do poprawności przyjmowanych i przekazywanych
informacji.
MODEL BOX
16 –17
Czy musieliście wcześniej zmieniać jakieś procesy
wewnętrzne, w szczególności w dziedzinie produkcji?
W naszych zakładach zaopatrzenie, zarządzanie
danymi i planowanie produkcji podlegają jednemu działowi, co w przypadku projektów SSM jest dużym udogodnieniem. Taki sposób organizacji zapewnia bowiem
niezawodność danych w systemie informatycznym SAP.
Jednak równie ważne jest wzajemne zaufanie. Klient
musi mieć pełne zaufanie do informacji, które przesyła
mu dostawca, tak jak to zawsze miało miejsce w
przypadku naszej współpracy z Model Emballages SA.
W jakim stopniu udało się spełnić wyznaczone cele?
Pierwszy wspólny cel miał charakter ekonomiczny –
chodziło o zmniejszenie wielkości zmagazynowanych
zapasów w obydwu firmach. Ich ograniczenie powiodło
się, zmniejszyliśmy wielkość zapasów o 28% i powiedziałbym, że faktycznie udało się osiągnąć zasadę „just
in time”. Drugim celem było uproszczenie przepływów
informatycznych i komunikacji między uczestnikami
procesu, czyli między dyspozytorami działów logistyki
w naszych zakładach i osobą ds. kontaktów w firmie
Model. Także tu odnieśliśmy spektakularny sukces wszyscy użytkownicy od początku uczestniczyli
w projekcie.
Czy jest Pan zainteresowany rozszerzeniem dostępu
SSM np. o współpracę między naszymi odmiennymi
systemami SAP?
Tak, chcemy kontynuować aplikację SSM! Dlaczego
by nie rozszerzyć SSM na różne systemy SAP? To
mógłby być nasz kolejny projekt.
Nie obawia się Pan, że to funkcjonalistyczne podejście
może wpłynąć negatywnie na kontakty osobiste ?
Nie, wręcz odwrotnie. Jestem przekonany, że wraz
z większą integracją systemu wzrasta znaczenie
komunikacji.
Ślad węglowy
zredukowany
o kolejne 4,8%
Organizacja zrzeszająca producentów tektury falistej (FEFCO) opublikowała wyniki nowych badań, których przedmiotem by ł wpływ produktów
z tektury falistej na środowisko naturalne. Najnowszy raport z roku 2012
opiera się na ocenie wpływu na środowisko przemysłu produkcji papieru
i tektury falistej w latach 2009–2011.
W ostatnich trzech latach nastąpił dalszy spadek emisji gazów cieplarnianych (tzw. śladu węglowego) o kolejne 4,8%. W latach 2009−2011 ślad węglowy
tektury falistej został zredukowany z 784 kg/t do 746 kg/t.
Głównym powodem jest wyraźny spadek zużycia energii elektrycznej,
przede wszystkim dzięki ograniczeniu jej zużycia przez producentów kraftlinerów. W ostatnich czterech–pięciu latach papiernie wyraźnie inwestował y
w procesy produkcji w celu poprawy swej charakterystyki energetycznej. Do
produkcji energii elektrycznej wykorzystywane są nowe kot ł y oraz turbiny
parowe.
Przemysł tektury falistej nadal intensyfikuje wykorzystywanie opakowań
wtórnych. Udział surowców wtórnych w produkcji tektury falistej wzrósł z 82%
w roku 2009 do 85% w roku 2012.
Producenci tektury falistej i ich dostawcy ciągle poszukują sposobów
ograniczenia negatywnego wpł ywu swych produktów na środowisko naturalne.
Opakowania z tektury falistej ponownie udowadniają, że są trwał ym materiałem,
który jest pozytywnie postrzegany, zarówno przez sieci handlowe, jak też przez
odbiorców końcowych. Na podstawie ostatnich badań można stwierdzić, że w
porównaniu z innymi materiałami konsumenci preferują opakowania tekturowe.
Tektura falista jest bowiem surowcem ekonomicznym – można ją powtórnie
przetwarzać w 100% i doskonale chroni towar w drodze od producenta do
konsumenta.
opakowania
Badanie nad przyszłymi trendami w branży
opakowań
W tym roku, czasopismo „Packaging World” połączyło
siły z firmą DuPont, aby zidentyfikować współczesne i
przyszłe trendy kształtujące przemysł opakowaniowy.
W badaniu udział wzięło 500 specjalistów (głównie z
Europy i Ameryki Północnej) pracujących w działach
marketingu i rozwoju opakowań dla producentów i
projektantów towarów konsumpcyjnych. Najliczniej
reprezentowane były przemysł spożywczy, medyczny
i przemysł napojów, jednak niemal wszystkie branże
używające opakowań miały swoich przedstawicieli.
Wśród respondentów z Europy i Ameryki Północnej
panowała wyraźna zgodność poglądów. Aktualne
trendy, które w sposób wyraźny wpływają na przemysł
opakowań, w następnym dziesięcioleciu ulegną zmianie.
Trendy drugorzędne zachowają swoje obecne znaczenie.
Zasadnicze stwierdzenia i zapowiadające się zmiany:
1. Zrównoważony rozwój, pod względem znaczenia
plasujący się obecnie za ceną i bezpieczeństwem
żywności, będzie za dziesięć lat dominować w Europie
i Ameryce Północnej.
2. Spadnie znaczenie ceny jako najistotniejszego
czynnika.
3. Bezpieczeństwo żywności będzie nadal głównym
czynnikiem przy projektowaniu opakowań.
4. Nacisk na „wszechstronną optymalizację”
otwiera drzwi strategiom nastawionym na wykorzystanie materiałów ze źródeł odnawialnych, materiałów z
odzysku i inteligentnych opakowań. Ten trend będzie się
nasilał. W związku z tym, na przekór łańcuchom wartości, należytą uwagę trzeba zwrócić na innowacje
i współpracę.
MODEL BOX
18 –19
5. Trendy i czynniki związane z wygodą i łatwością
użytkowania są dziś bardzo ważne, choć niepierwszorzędne. Zgodnie z oczekiwaniami swoje znaczenie
powinny utrzymać także za 10 lat.
Maksymalna wartość − minimalny wpływ
1. Konsumenci za 10 lat będą przykładać większą
wagę do recyklingu i „postrzeganego” ekologicznego
charakteru opakowania.
2. Jednocześnie gwałtownie nasilać się będą głosy
wzywające do udokumentowania oświadczeń o zrównoważonym rozwoju – np. wymagania dotyczące informacji o cyklu życia produktu/opakowania.
3. Optymalizacja opakowań w sensie podniesienia
efektywności kształtu/wielkości opakowania (right
sizing), zmniejszenia ilości zużytego materiału i minimalizacji błędów funkcyjnych (np. źle odrywająca się
perforacja) to obecnie trend dominujący w przemyśle
opakowań w Europie i Ameryce Północnej.
4. Materiały mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tych celów.
5. Tworzywa sztuczne nadal będą wypierać szkło
i metal, a opakowania giętkie nadal będą zastępować
opakowania o konstrukcji stałej.
51% respondentów twierdzi, że za 10 lat zrównoważony rozwój będzie trendem nr 1. Znaczenie ceny
spadnie za 10 lat o 28%. 82% ankietowanych twierdzi,
że przepisy i rozporządzenia będą miały za 10 lat
większy wpływ na design opakowań. 82% twierdzi, że
za 10 lat opakowania będą miały większy wpływ na
powodzenie samych produktów. 53% Europejczyków
uważa, że nacisk kładziony na odzyskiwalność ogranicza
możliwość wykorzystania konstrukcji łączących kilka
materiałów.
Opakowania przypominające o zażyciu leku
Opakowanie lekarstw na wysokie ciśnienie Novaris
Diovan HCT zapewnia dokładniejsze przestrzeganie
wskazówek leczenia i bardziej punktualne uzupełnianie leków niż zwyczajne opakowania.
Rada Zawodów Medycznych i Opieki Socjalnej
(HCPC) upubliczniła raport o badaniach firm Novaris
Pharmaceuticals Corp. i Xcenda dotyczących opakowania przypominającego Diovan HCT® Shellpak ®. Niedawny sondaż przyniósł nowe dowody na to, że dzięki
opakowaniom, które przypominają, kiedy zażyć
przepisane leki (w badaniach użyto nazwy „opakowania przypominające”), pacjenci lepiej przestrzegają
zaleceń lekarzy. Ocenie poddano stopień przestrzegania, dozowania i zażywania przepisanych lekarstw u
ponad 4500 pacjentów z podwyższonym ciśnieniem,
w trakcie 17 miesięcy. Otrzymali oni lekarstwa w
opakowaniach z różnokolorowo oznakowanym, miesięcznym „kalendarzem” i instrukcjami, które zachęcały do odebrania kolejnego opakowania, przed
końcem danego 30-dniowego okresu. Wyniki tych
pacjentów zostały porównane z wynikami chorych
używających zwykłych opakowań. Z porównania
wynika, że pacjenci korzystający z opakowania przypominającego przestrzegali zasad kuracji dokładniej niż
druga grupa, a dodatkowo odbierali kolejne opakowanie
leków średnio o 4 dni wcześniej.
Opakowanie Diovan HCT® ShellpakTM składa się
z dwóch części. Kolorowo oznaczone opakowanie
blistrowe z właściwymi lekarstwami jest ukryte w
patentowanym, zewnętrznym opakowaniu z wytrzymałego plastiku, posiadającym powierzchnię informacyjną
na przedniej i tylnej stronie. Przestrzeń na tylnej stronie
to miejsce na receptę lekarską, a na przedniej użytkownik znajdzie broszurkę informacyjną.
Lek jest produkowany w czterech wersjach
o różnej mocy, przy czym każda wersja ma
własne opakowanie o innym kolorze i obrazek
odpowiedniej tabletki.
Dzięki „opakowaniom
przypominającym”, pacjenci lepiej
przestrzegają zaleceń lekarzy.
pack shop
Standardowe opakowania
dla każdego
Opakowania już od dawna stanowią nieodłączną część
naszego życia. Chronią przecież wszelkiego rodzaju
towary w drodze między producentem, handlowcami
i kientami. Opakowania są jednak także skutecznym
narzędziem wpływania na decyzję o zakupie, informują
i budzą emocje. Dobrze dobrane opakowanie może
stanowić czynnik decydujący o tym, czy towar będzie
czy też nie będzie się dobrze sprzedawał.
Istnieje jednak cały szereg firm i rzemieślników,
którzy potrzebują opakowań, ale nie muszą mieć one
ścisłych wymiarów czy konkretnego druku. Często
napotykają więc na „nierozwiązywalny” problem. Jak
zapewnić sobie opakowania, które odpowiadałyby
oczekiwaniom, a jednocześnie miały korzystną cenę
i można by je było kupić w niedużych ilościach?
To był właśnie jeden z bodźców, który zadecydował
o powstaniu sieci sklepów pod jednolitą nazwą Model
Pack Shop. Spotkać je można w większości krajów, w
których działa grupa Model. Szeroki asortyment opakowań z tektury falistej i litej uzupełniają dalsze artykuły
opakowaniowe, jak folia pęcherzykowa, taśmy klejące,
sznurek itp. Klienci z Republiki Czeskiej i Republiki
MODEL BOX
2 0 – 21
Słowackiej mogą korzystać z Pack Shopów w Pradze,
Opawie i Bratysławie.
Podstawowy asortyment sklepów Model Pack Shop
stanowią:
- standardowy zestaw opakowań z tektury falistej,
kaszerowanej i litej,
- opakowania wielofunkcyjne, transportowe,
- opakowania dla drukarni i opakowania przesyłek
pocztowych,
- opakowania na wino i art. spożywcze,
- opakowania biurowe i dla archiwów,
- pudełka na prezenty,
- koperty,
- materiały opakowaniowe (folie pęcherzykowe
i kurczliwe, taśmy klejące, sznurki itp.).
ciekawe opakowania
Produkty i innowacje
Książka pełna czekolady
Czekolady Nobile Cioccolato
produkowane są ręcznie z najszlachetniejszych surowców. Dlatego też
obydwaj aritisti del Cioccolato, Willi
Schmutz i Martin Schwarz przy
wyborze opakowania postawili na
jego design i wygląd podkreślający
indywidualność i jakość produktu.
Tabliczki czekolady (100 g) zapakowane zostały w smukłe pudełko z
matowego kartonu wysokiej jakości,
produkowanego z włókien pierwotnych. Opakowanie otwiera się jak
książka, z tą różnicą, że w jej środku
znajduje się tabliczka czekolady
zapakowana w ciemnobrązową folię.
Tabliczkę z trzech stron chronią
podwyższone brzegi, a brakujący
czwarty brzeg ułatwia wyciągnięcie
jej z pudełka. Design opakowania,
dzięki swemu projektowi graficznemu i odpowiednio dobranym
odcieniom kolorystycznym, podkreśla
wysoką jakość produktu końcowego.
W kolorystyce pudełka przeważają
odcienie brązu, a grafika ogranicza się
do prostych elementów typograficznych. Manufaktura zaprezentowała
swoje produkty na pierwszym „Salon
du Chocolat”, który od 30 marca do
1 kwietnia br. odbywał się w Zurychu.
Produkty czekoladowe z tej marki
można kupić on-line, a także u
niektórych wyłącznych sprzedawców.
Mała zmiana, imponujący efekt
Projekt opakowania fasonowego, składającego
się z tekturowej tacki i kartonu typu wraparound,
dla piwa CorteS, produkowanego przez Browar
Van-Pur, trafił do naszej firmy dwa lata temu. Od
tego czasu nasi technolodzy i konstruktorzy
bacznie analizowali możliwości zmian prowadzących do podniesienia walorów funkcjonalnych i
estetycznych produktu. W ciągu ostatnich
miesięcy dostosowali projekt do zastosowania
nadruku fleksograficznego, z wykorzystaniem
klisz polimerowych typu FlatPoint. Wdrożona
technologia nadruku płaskiego pozwala m.in. na
stosowanie mniejszych czcionek i punktów, z
zachowaniem przejrzystości i czystości nadruku
oraz równomierne pokrycie całej powierzchni.
Wykonany, w pięciu kolorach i pokryty lakierem,
nadruk imponuje precyzją i estetyką. Ten drobny
zabieg, znacząco wpłynął na atrakcyjność
opakowania i jego zdolność do przyciągania
uwagi konsumentów. Z opakowania zbiorczego
powstało opakowanie ekspozycyjne.
ciekawe opakowania
Modelowa odpowiedź na potrzeby klienta
Opakowanie fasonowe, dla wina musującego
FIORE, produkowanego przez firmę Ambra S.A.,
trafiło do naszego portfolio w maju 2012 roku.
Wykonane z tektury falistej opakowanie,
mieszczące osiem butelek o pojemności 200 ml,
zostało zaprojektowane specjalnie, by sprostać
wymaganiom tego delikatnego trunku. Zastosowanie perforacji oraz podwójnej bigi (zagięcia) w
klapie zamykającej pozwala, po złożeniu, uzyskać
połączenie opakowania transportowego
z ekspozycyjnym, o wysokich walorach
estetycznych. Atrakcyjności i charakteru dodaje
mu pięciokolorowy, pokryty lakierem, nadruk
fleksograficzny, wykonany w technologii nadruku
płaskiego, z wykorzystaniem klisz polimerowych
typu FlatPoint o liniaturze rastra 84 Lpi.
Trzy stojaki reklamowe do
prezentacji produktów oraz ich
bezpośredniej sprzedaży przy
kasach.
Ten stojak sprzedażowy służy do
prezentacji klocków PlayMais, które
produkuje niemiecka firma Loick AG
z Dorsten-Lembeck, z całkowicie naturalnego materiału. Opracowano trzy
warianty stojaka: jeden do wystawienia
produktów w sklepie i dwa małe stojaki,
które umożliwiają oferowanie klocków
także przy kasie. Duży stojak pomieści
wybrane pozycje z całego asortymentu,
a w małych stojakach przeznaczonych do
sprzedaży prosto z lady można zmieścić
od 12 do 32 sztuk. Małe stojaki są
idealne do sprzedaży małych serii.
Konstrukcja stojaków umożliwia ich
szybkie złożenie, a w sklepie trzeba już
tylko przymocować do nich plakat
reklamowy. Stojaki, pokryte są czterokolorowym nadrukiem offsetowym
z lakierem dyspersyjnym, dzięki czemu
nawiązują wyglądem do kolorowych
pudełek PlayMais.
MODEL BOX
22–23
Grzechotka z kartonu dla fanów futbolu
Z okazji ubiegłorocznych Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej koncern
Ferrero oferował znane na całym
świecie cukierki TicTac, zapakowane
w pudełko przypominające grzechotkę. Projekt polegał na znalezieniu takiego rozwiązania, które
umożliwiałoby efektywną produkcję
i łatwe napełnianie opakowania.
Każda grzechotka zawiera dwa
opakowania cukierków TicTac, jedno
o smaku miętowym, a drugie o smaku
pomarańczowym. Skonstruowane
opakowanie umożliwia wyciągnięcie
pojedynczych cukierków, bez konieczności
otwierania całej grzechotki. Dźwięk wydawany przez grzechotkę zmienia się w
zależności od liczby cukierków w plastikowych
pudełeczkach. Produkt umieszczony jest w
miejscu sprzedaży POS na specjalnym ekspozytorze
z tektury falistej. Displej reklamowy z napisem
„Rasselbande” ma trzy poziomy, na których mieści się
ogółem 72 grzechotki.
konkurs
Konkurs
WKRÓTCE
Dziękujemy za lekturę magazynu Model Box
nr 1/2013. Zapraszamy do udziału w naszym
konkursie. Nagrodą jest jeden z pięciu
zestawów do krojenia serów rozpoczynająca cykl „Poznaj nasze kraje”. Chcemy nim
przybliżyć specyfikę krajów, w których
działamy. Na początek zapraszamy do
Szwajcarii, skąd wywodzi się nasza firma i
ponad 450 rodzajów sera. Odpowiedzi na
poniższe pytania prosimy przesyłać do 26.
04. 2013, na adres: [email protected]odel.pl.
1. Furoshiki to:
a. Japońska metoda składania opakowań
b. Tkanina wykorzystywana w Japonii,
jako materiał opakowaniowy
c. Japoński wzór ozdobny
2. Badanie nad przyszłymi trendami w branży opakowań zostały przeprowadzone przez:
Regulamin Konkursu Model Box
1. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa i nagrody konkursu organizowanego przez Model Opakowania Sp. z o.o., z
siedzibą w Biłgoraju, ul. Szwajcarska 1, wpisaną w Krajowym
Rejestrze Sądowym Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000121898. Konkurs ogłaszany jest na łamach czasopisma Model Box.
2. Zadanie konkursowe
Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na zadane w czasopiśmie Model Box pytania konkursowe.
3. Uczestnicy konkursu
a. Uczestnikami konkursu są czytelnicy czasopisma Model Box.
b. Prawo udziału w konkursie nie przysługuje organizatorom
konkursu.
4. Warunki uczestnictwa
a. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
Konkurs nie wiąże się z koniecznością zakupu produktów Organizatora.
b. Przystąpienie do konkursu oznacza równoczesną akceptację
Regulaminu Konkursu.
c. Osoba przystępująca do konkursu staje się jego Uczestnikiem
poprzez nadesłanie odpowiedzi na pytania konkursowe, aktualnie publikowane w czasopiśmie Model Box
a. Confederation of European Paper
Industries
b. Stowarzyszenie Papierników Polskich
c. Czasopismo „Packaging World”
i firmę DuPont
3. Sieć sklepów Grupy Model oferujących
bogaty asortyment gotowych opakowań
i materiałów opakowaniowych to:
a. Model Gifts Shop
b. Model Pack Shop
c. Model Packaging Shop
Życzymy powodzenia!
Wywiad z Ed Smith
Dziękujemy Państwu za udział
w ostatnim konkursie Model Box. Nagrody
wylosowały następujące osoby:
Model Box
Pani Magdalena Kania, Pan Grzegorz
Buchowski, Pan Wojciech Dębicki, Pan
Damian Kurzydło, Pani Karolina Sier
www.modelgroup.com
Czasopismo dla klientów firmy Model
14. rocznik, ukazuje się 3-4 razy w roku
© Model Central 2013
Nakład
1700 czeskich, 700 polskich, 400
chorwackich
d. Odpowiedzi należy kierować pod wskazany adres poczty
elektronicznej: [email protected]
e. Wszystkie odpowiedzi powinny zostać nadesłane w określonym na łamach czasopisma terminie.
Cel konkursu
Celem konkursu jest zachęcenie czytelników do aktywnego czytania i zgłębiania wiedzy z branży opakowaniowej.
Nagrody
a. Fundatorem nagród jest Organizator konkursu Firma Model
Opakowania Sp. z o.o.
b. Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia puli nagród, tak co do rodzaju nagrody, jak i jej zakresu - np. ewentualnego przyznania nagród specjalnych. Rozszerzenie puli nagród
nie będzie powodować zmian co do sposobu ich przyznawania, a
może oznaczać jedynie powiększenie puli nagród lub przyznanie
nagród dodatkowych.
c. Nagrody przyznawane są w drodze losowania spośród nadesłanych poprawnych odpowiedzi. Nagradzanych jest pięć poprawnych odpowiedzi.
d. Lista laureatów publikowana jest w czasopiśmie Model Box,
przy okazji ogłaszania nowego konkursu. Jednocześnie laureaci
otrzymują powiadomienia pocztą elektroniczną.
Termin trwania konkursu
Konkurs trwa do czasu odwołania go przez Organizatora na
stronach czasopisma Model Box.
Redakcja
Ing. Radovan Wicha,
[email protected]
Model Obaly a. s., tel. (+420) 553 686 368
Skład i druk
Model Obaly a. s., Opava
WWW.MODELGROUP.COM

Podobne dokumenty