Deklaracja Właściwości Użytkowych S0310 2015

Komentarze

Transkrypt

Deklaracja Właściwości Użytkowych S0310 2015
PCC. synergies
C€
at work
PCC PRODEX sp. z 0.0.
Zakład Połiuretanów nr 1
ul. Południowa 14, Żółwi n k/Podkowy Leśnej 05·807
tel. +48 (22) 729 11 05, fax +48 (22) 758 99 63
________
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI
c: c:
Prodex
UŻYTKOWYCH
Nr Ol-2015-Pl
1. Niepowtarzalny
kod identyfikacyjny
typu wyrobu:
EKOPRODUR 50310
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
jako półsztywna pianka poliuretanowa
budownictwie
Do profesjonalnego
(PUR) formowana
zastosowania
natryskowo
in situ w
i obiektach przemysłowych.
3. Producent:
PCCProdex Sp. z 0.0.
01-497 Warszawa
Ul. Artemidy
24
4. System(-y) oceny i weryfikacji
stałości właściwości użytkowych:
System 3
5. Norma zharmonizowana:
PN-EN 14315-1:2013
Jednostka notyfikowana
Nr 1488
Instytut Techniki Budowlanej
00-611 Warszawa,
Ul. Filtrowa 1
Strona 1 z 2
Siedziba główna: Warszawa
KRS
0000024928
NIP:
522·18-03·295
REGON:
012290187
Telefon:
Fax:
E·mail:
+48 (22) 638 09 24
+48 (22) 638 00 11
[email protected]
pcc PRODEX
Sp. z
ul. Artemidy 24
01·497 Warszawa
Polska
--
0.0.
x.eu
PCC. synergies
PCC PRODEX sp. z
C€
at work
0.0.
Zakład Poliuretanów nr 1
ul. Południowa 14, Żółwi n klPodkowy Leśnej 05·807
tel. +48 (22) 729 11 05, fax +48 (22) 758 99 63
6. Deklarowane
właściwości użytkowe:
-Zharmonizowana
.,
Zasadnicze charakterystyki
Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą
przy częściowym zanurzeniu, Wp
Przewodność cieplna,
2
Współczynnik oporu
dyfuzyjnego pary wodnej, u
Naprężenie ściskające przy 10%
odkształceniu względnym,
0,35 kg/mz
PN-EN 14315-1
= 0,037 W /mK
= 0,038 W/mK
PN-EN 14315-1
MU3
PN-EN 14315-1
CS(10\Y)10
PN-EN 14315-1
-
powyżej wyrobu są zgodne z zestawem
właściwości użytkowych.
wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem
odpowiedzialność
PN-EN 14315-1
UlO
7. Właściwości użytkowe określonego
deklarowanych
Klasa F
Amean ,i
Ago,90
specyfikacja techniczna
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych
(UE) nr 305/2011 na wyłclczną
producenta określonego powyżej.
W imieniu producenta podpisał:
Witold Pająk
Afi
w Żółwinie. dnia 16.01.2015
Dyrektor ds. Badań i ROZWOj~
Strona 2 z 2
Siedziba glówna: Warszawa
KRS
0000024928
NIP:
522·18·03·295
R~GON:
012290187
Telefon:
Fax:
E·mail:
+48 (22) 638 09 24
+48 (22) 638 00 11
[email protected]
pec PRODEX Sp. z
ul. Artemidy 24
01·497 Warszawa
Polska
www.pcc-prodei
0.0.
.eu
I

Podobne dokumenty

Deklaracja Wew. PCC - Pol-Pur

Deklaracja Wew. PCC - Pol-Pur PCC.synergies at work PCC PRODEX Sp. z 0.0. Zakład Poliuretanów nr 1 ul. Południowa 14, Żółwi n klPodkowy Leśnej 05·807 tel. +48 (22) 729 11 05, fax +48 (22) 758 99 63

Bardziej szczegółowo