Regulamin konkursu - Galeria Bronowice

Transkrypt

Regulamin konkursu - Galeria Bronowice
Regulamin konkursu „Wieczór okazji“ w Centrum Handlowym GALERIA BRONOWICE
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem
konkursu
„Wieczór
okazji“,
zwanego
w
dalszej
części
regulaminu
„Konkursem”, jest firma SPORT PARTNER, ul. Świt 21, 62-080 LUSOWO, NIP: 765146-03-67, (zwana dalej: „Organizatorem”)
2. Konkurs odbywa się w dniu 08 MAJA 2015 roku w godzinach od 15.00 do 20.00 na terenie
Centrum Handlowego GALERIA BRONOWICE W KRAKOWIE przy ulicy STAWOWA 61, 31-346
KRAKÓW, zwanej w dalszej części regulaminu „GALERIA BRONOWICE”.
§2 Uczestnictwo w konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia (na dzień 08 MAJA 2015 r.) weryfikowana
na podstawie dowodu tożsamości (ważnego dowodu osobistego lub paszportu), posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
która spełni wymagania Promocji określone w niniejszym regulaminie, zwana w dalszej części
niniejszego regulaminu także „Uczestnikiem”
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.). Administratorem danych jest SPORT PARTNER, ul. Świt 21, 62-080 LUSOWO. Zbiór
danych osobowych ma charakter doraźny i dane są gromadzone wyłącznie w celach realizacji
Konkursu. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
3. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z jego zasadami określonymi
w niniejszym Regulaminie i akceptuje je.
§3 Zasady konkursu
1.
Uczestnik konkursu musi spełnić łącznie poniższe warunki:
a) w dniu 08 MAJA 2015 roku dokonać zakupów o wartości min. 100zł na terenie Galerii
Bronowice (na wartość minimalną może składać się więcej niż jeden paragon za
zakupy dokonane 8.05.2015).
Paragony za zakupy w hipermarkecie Auchan nie są zaliczane do Konkursu!
b) jak najszybciej zgłosić się do Punktu Obsługi Konkursu „Wieczór okazji“ w GALERII
BRONOWICE.
Punkt Obsługi Konkursu „Wieczór okazji“ czynny jest w dniu 08 MAJA 2015 roku, w
godzinach od 15.00 do 20.00;
c) okazać paragon lub paragony o minimalnej wartości 100zł;
d) wykonać zadanie konkursowe.
2. Uczestnik ma prawo do jednokrotnego udziału w Konkursie – może on jednorazowo okazać
paragony o minimalnej wartości 100zł.
Uczestnik, który przyniesie paragon/paragony o wartości np. 300 zł nie jest upoważniony do
trzykrotnego wzięcia udziału w konkursie
§4 Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są bony na zakupy w Galerii Bronowice o wartości 50zł
oraz nagrody pocieszenia w postaci gadżetów reklamowych Galerii Bronowice.
2. Bon na zakupy otrzyma Uczestnik, który spełni wszystkie warunki Konkursu zgodnie z §3 pkt 1.
3. Nagroda pocieszenia przysługuje Uczestnikowi, który nie wykona poprawnie zadania
konkursowego, o którym mowa w §3 pkt 1d.
4. Bony na zakupy można zrealizować
w wyznaczonych sklepach znajdujących się na terenie
GALERII BRONOWICE, wyłącznie w dniu 08 MAJA 2015 roku, w godzinach od 17.00
do 21.00.
Bonów nie można zrealizować na terenie hipermarketu Auchan.
5. Z bonów nie jest wydawana reszta.
6. Lista sklepów, w których można zrealizować BON stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
7. Liczba nagród w Konkursie jest ograniczona!
8. Lista nagród przyznawanych podczas konkursu „Wieczór Okazji” w GALERII BRONOWICE
znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
9. Wszystkie nagrody, które nie zostaną rozdane w czasie trwanie Konkursu zostaną przekazane
do dyspozycji DYREKCJI GALERII BRONOWICE.
10. Zwycięzcom w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagród, ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody.
11. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
§4 Postanowienia końcowe
1. Prawo do składania reklamacji co do niezgodności przebiegu Konkursu
z niniejszym
regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu w terminie do 14 dni od daty
zakończenia Konkursu tj. do 22.05.2015 r. włącznie. Reklamacja powinna być złożona w
formie pisemnej (listem poleconym) na adres: SPORT PARTNER, ul. Świt 21, 62-080
LUSOWO z dopiskiem: „Wieczór okazji maj - reklamacja”
2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz pisemnie powiadomi
zgłaszającego reklamację o rozstrzygnięciu.
3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.galeriabronowice.pl oraz w
Punkcie Obsługi Konkursu, znajdującym się na terenie GALERII BRONOWICE.
4. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
5. Wszelkie załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część.
6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem
będą rozstrzygane przez Sąd.
ZAŁĄCZNIK NR 1
Lista sklepów, w których można zrealizować wygrane bony:
1. 4F
27. JUBILER JUBITOM
52. SWISS
2. 4INTERIORS
28. KRAKOWSKI
KREDENS
53. TAKKO
3. AQUA ITALIA
4. ATLANTIC
5. AVALDI
6. BIG STAR
7. BIJOU BRIGITTE
8. BIURO PODRÓŻY
ITAKA
29. KRAKOWSKIE
WYPIEKI
30. KWIACIARNIA
ORCHIDEA
31. KULIG
32. LAVARD
33. LEE WRANGLER
9. BUTIK
34. LUMI
10. BARTEK
35. LYNX OPTIQUE
11. CCC
36. ŁODZIŃSCY
12. CENTRO
37. MOBILE STORE
13. CUKIERNIA SOWA
38. MOHITO
14. CZAS NA HERBATĘ
39. MONNARI
15. DASTAN
40. MOZZ
16. DEICHMANN
41. ORGANIQUE
17. DLA SPANIA
42. PASMANTERIA
18. DIVERSE
43. PAESE
19. DOUGLAS
44. PROMOD
20. ECCO
45. PRODUKTY
BENEDYKTYŃSKIE
21. ELGIR FASHION
22. ETHNICA TERANGA
23. HARDY
MULTISERWIS
46. RECMAN
47. RESERVED
48. SALEWA
24. HOME & YOU
49. SATURN
25. INTER SPORT
50. SINSAY
26. JEAN LOUIS DAVID
51. SŁOŃ TORBALSKI
54. TAHEEBO
55. TERRANOVA
56. TOM&PAUL`S
57. TRIUMPH
58. VIP
59. VISSAVI
60. VISSION EXPRESS
61. WOJAS
62. YES
63. YOUNG REPORTER
64. YVES ROCHER
65. ZEBRA
66. ZIAJA
67. 5asec
68. FITNESS PLATINIUM
ZAŁĄCZNIK NR 2
Lista nagród przyznawanych podczas Konkursu „Wieczór okazji” CH Auchan
1. Bony o wartości 50 zł – 138 szt.