ulotka Skema5 2011

Komentarze

Transkrypt

ulotka Skema5 2011
Z pasjà do stomatologii
od 1935
WYBIERZ SWOJÑ POZYCJ¢ PRACY!
TRADYCYJNIE DOSKONA¸Y
Solidna konstrukcja i funkcjonalnoÊç
to podstawowe zalety unitów Skema 5.
Poprawa ergonomii pracy lekarza
i asysty, wyposa˝enie unitu w zaawansowane systemy higieny, u∏atwienie
codziennego czyszczenia oraz zastosowanie instrumentów o doskona∏ych
osiàgach to fundamentalne cechy dla
unitu odzwierciedlajàcego tradycyjne,
75-letnie zaanga˝owanie firmy Castellini w rozwój technologii stomatologicznej. Skema 5 jest kompletnym, wielofunkcyjnym stanowiskiem roboczym –
nowoczesnym, niezawodnym, integrujàcym najnowoczeÊniejsze systemy.
¸ATWY W OBS¸UDZE
Zaletami unitu Skema 5 jest jego
wszechstronnoÊç i ∏atwoÊç przystosowania do ka˝dej sytuacji. Zastosowana
koncepcja elastycznej ergonomii sprzyja
uzyskaniu efektywnej pracy zespo∏u
obs∏ugujàcego unit. Przez ca∏y czas
lekarz i asysta mogà pracowaç
w doskona∏ej harmonii, poÊwi´cajàc
maksymalnà uwag´ pacjentowi. Nic
nie zak∏óca ich wspó∏dzia∏ania,
dzi´ki czemu uzyskane sà perfekcyjne
warunki do wykonywania zabiegu.
DOSKONA¸E OSIÑGI
W unicie Skema 5 zastosowano
zaawansowane technicznie instrumenty, zaprojektowane specjalnie do osiàgania parametrów i spe∏niania funkcji,
które pozwalajà lekarzowi wykonaç
bez cienia obawy ka˝de zadanie.
Podczas fazy projektowania dokonano
analizy ró˝nych przypadków klinicznych
jakie mogà wystàpiç w gabinecie podczas typowego dnia pracy, uwzgl´dniajàc wykonywanie zabiegów z asystà jak
równie˝ samodzielnà prac´. Ergonomiczna koncepcja unitu Skema 5 oparta
jest na tej analizie i bazuje na wielu
praktycznych rozwiàzaniach technicznych, które pozwalajà spe∏niç wszelkie
wymagania stomatologów. ElastycznoÊç
ustawieƒ u∏atwia personelowi prac´,
dzi´ki czemu wrasta jej efektywnoÊç
oraz zostajà zredukowane czynniki
wywo∏ujàce fizyczne zm´czenie
podczas wykonywania zabiegów.
Zwi´ksza to koncentracj´ lekarza
oraz poprawia efektywnoÊç pracy.
Optymalny dost´p do pola operacyjnego
Cienki profil oparcia zwi´ksza przestrzeƒ
na kolana lekarza i umo˝liwia komfortowà
prac´ nawet przy opuszczonym nisko fotelu.
Pod∏okietniki
Prawy pod∏okietnik mo˝na odchyliç do przodu,
aby u∏atwiç pacjentowi zaj´cie miejsca na fotelu.
Opuszczenie fotela jest równie ∏atwe.
Lewy pod∏okietnik mo˝na tak˝e obróciç do przodu,
powi´kszajàc w ten sposób przestrzeƒ roboczà
asysty, je˝eli zachodzi taka potrzeba.
FUNKCJONALNY KOMFORT
Fotel unitu Skema zaprojektowano w ten
sposób, aby zapewniç pacjentowi najlepszy
anatomiczny komfort. To znacznie u∏atwia
prac´ personelu, zw∏aszcza, ˝e zastosowane
rozwiàzania konstrukcyjne równie˝
pozwalajà utrzymaç fotel w perfekcyjnym
stanie higienicznym.
FOTELIKI LEKARZA
Komfortowe i praktyczne foteliki dla
personelu medycznego. Regulowana wysokoÊç siedziska i po∏o˝enie oparcia fotelika
lekarza. Mo˝liwoÊç zmiany strony zamontowania pod∏okietnika fotelika asysty. Opcjonalnie dla fotelika lekarza mo˝na zamówiç
wy˝szy teleskop oraz podpórk´ pod stopy.
Praktyczna ergonomia
Stolik asysty posiada pi´ç
gniazd na instrumenty oraz
kaniule ssakowe i jest zamontowany na przegubowym ramieniu, zapewniajàcym doskona∏e
poziome przemieszczanie.
kompletny system higieny aktywnej i pasywnej
gwarantuje bezpieczeƒstwo pacjenta i lekarza
Podk∏adki pod instrumenty i r´kawy przystosowane
do sterylizacji w autoklawie
Autosteril (opcja)
– metoda dezynfekcji uk∏adu wodnego unitu
– automatyczne cykle 2,5 i 10 minutowe oraz cykl
nocny
– zintegrowana komora na instrumenty z od∏àczanà, sterylizowanà w autoklawie tackà
¸atwe w demonta˝u i przystosowane do szybkiej
dezynfekcji uchwyty i os∏ona lampy operacyjnej
Od∏àczalne do termodezynfekcji r´kawy
instrumentów
¸atwe w demonta˝u i utrzymaniu czystoÊci elementy
tapicerowane fotela i podk∏adka pod stopy pacjenta
¸atwo dost´pne filtry ssaka
Od∏àczalne i rozbieralne r´kojeÊci ssaka do sterylizacji
Od∏àczalny i przystosowany do sterylizacji w autoklawie uchwyt stolika lekarza
Od∏àczalne i przystosowane do sterylizacji w autoklawie rolkowe prowadnice r´kawów ssakowych
Wylewki wody i misa spluwaczki mogà byç od∏àczone od unitu w celu u∏atwienia ich czyszczenia
Lampa operacyjna
Venus Plus z g∏owicà
pracujàcà w 3 p∏aszczyznach i p∏ynnà
regulacjà nat´˝enia
oÊwietlenia 8-35 tys.
luksów
Lampa Venus
z dwustopniowà
regulacjà nat´˝enia
oÊwietlenia 8/22,5
tys. luksów
Zag∏ówek
Oprócz standardowego zag∏ówka oferowana jest równie˝ wersja
pneumatyczna (opcja), która dzi´ki mo˝liwoÊci obrotu wzgl´dem trzech osi
pozwala na szybkie ustawienie g∏owy pacjenta w optymalnej pozycji.
Ceramiczna misa spluwaczki
Mo˝e byç obracana wokó∏ osi, po to aby zapewniç
pacjentowi wi´kszy komfort podczas wykonywania
zabiegu. Pozycja spoczynkowa misy bezpoÊrednio
nad korpusem unitu eliminuje ryzyko uszkodzenia.
Stolik asysty
• lekkie i por´czne r´kojeÊci
ssakowe zamontowane
w prowadnicach rolkowych
• za pomocà panela na stoliku
mo˝na sterowaç ruchem fotela
oraz nape∏nianiem wodà kubka
pacjenta i sp∏ukiwaniem misy
spluwaczki, w∏àczaç i wy∏àczaç
lamp´ operacyjnà jak równie˝
uruchamiaç system Autosteril
• opcjonalnie montowana obok
panelu z instrumentami tacka
na instrumenty
• wylewki wody oraz misa
spluwaczki mogà byç od∏àczone
od unitu w celu u∏atwienia
ich czyszczenia
Sterownik naciskowy - progresywny
Sterownik naciskowy
Wielofunkcyjne sterowniki no˝ne
Umo˝liwiajà aktywacj´ i ustawianie
parametrów pracy instrumentów, w∏àczanie
i wy∏àczanie Êwiat∏a w instrumentach,
bezpoÊrednie i programowane ustawianie
po∏o˝enia fotela, uruchamianie przedmuchu
powietrzem lub sprayem.
SKALER PIEZOSTERIL
• równie˝ w wersji ze Êwiat∏em LED (opcja)
• ciàg∏a samoregulacja cz´stotliwoÊci
w zakresie od 25 do 32 kHz
• mo˝liwoÊç regulacji ch∏odzenia
w zakresie od zera do pe∏nego przep∏ywu
• Funkcje Profi, Endo i Perio
• mo˝liwoÊç sterylizacji w autoklawie
MIKROMOTOR HANDY POWER
Handy Power jest lekkim, zwartym,
bezszczotkowym mikromotorem, dost´pnym
w wersji ze Êwiat∏em LED. Nadzwyczajnie
cichy i pracujàcy bezwibracyjne Handy Power
nie wymaga ˝adnej obs∏ugi serwisowej
a zastosowana bezszczotkowa technologia
gwarantuje d∏ugotrwa∏à i niezawodnà prac´.
Protetyka i stomatologia zachowawcza:
• zakres obrotów od 1.000 do 40.000
• ustawiana pr´dkoÊç maksymalna
Lampa polimeryzacyjna Leda
Wykorzystuje technologi´ LED,
z programowanym czasem trwania emisji
w zakresie od 20 do 60 sekund.
• diodowy wskaênik ustawionego czasu
emisji
• sta∏e lub narastajàce nat´˝enie Êwiat∏a
• sygnalizacja dêwi´kowa emisji
• zabezpieczenie elektryczne i termiczne
• mo˝liwoÊç sterylizacji Êwiat∏owodu
w autoklawie
Mo˝liwoÊç instalacji
kamery wewnàtrzustnej
jako szóstego instrumentu
Podnó˝ek
Podnó˝ek o regulowanej d∏ugoÊci wykonany
jest ze specjalnego anty-bakteryjnego
i anty-zapachowego materia∏u. Mo˝e byç
dostosowany do wzrostu pacjenta
i od∏àczony do dok∏adnej dezynfekcji.
Zatrzymanie ssania (system Vacuum Stop)
Po naciÊni´ciu nogà dêwigni znajdujàcej si´
w podstawie fotela praca uk∏adu ssakowego
zostanie wstrzymana.
Zwi´kszona d∏ugoÊç r´kawów
pozwala na odsuni´cie stolika lekarza
na optymalnà odleg∏oÊç
od pola operacyjnego.
od stomatologii zachowawczej
do zaawansowanej endodoncji i chirurgii
Panel sterujàcy
Prosty i intuicyjny panel sterujàcy
umo˝liwia operatorowi sterowanie
wszystkimi funkcjami unitu. W ka˝dym
momencie lekarz mo˝e ustawiç maksymalne obroty mikromotora i turbiny
lub maksymalnà moc skalera. Du˝y
wyÊwietlacz LCD umo˝liwia graficzne
i cyfrowe zobrazowanie ustawionych
parametrów.
Stolik lekarza
• doskonale dobrana d∏ugoÊç r´kawów oraz
minimalna wysokoÊç wieszaków instrumentów
pozwoli∏y uzyskaç du˝y zakres mo˝liwych
ustawieƒ stolika bez ryzyka kolizji z lampà
operacyjnà. Opcjonalnie montowane hamulce
pozwalajà zablokowaç wieszaki w pozycji
roboczej
• ∏atwe w obs∏udze, dobrze wywa˝one instrumenty minimalizujà napr´˝enie i zm´czenie
nadgarstka w trakcie wykonywania zabiegu
Swoboda ruchu
Dzi´ki du˝ej, wolnej przestrzeni jakà zapewnia
Skema 5 lekarz ma du˝à swobod´ w doborze
najlepszej pozycji roboczej. Obie wersje ramienia podtrzymujàcego stolik lekarza pozwalajà
na perfekcyjne ustawienie jego po∏o˝enia,
zale˝nie od rodzaju wykonywanego zabiegu.
Sprzyja to przyj´ciu przez lekarza i asyst´
prawid∏owej, naturalnej pozycji, co znaczàco
obni˝a napi´cie oraz fizyczne zm´czenie
po dniu pracy.
Skema 5 w wersji z r´kawami od do∏u
• ustawienie przymocowanej do ramienia stolika
tacki na instrumenty mo˝e byç dopasowane
do ka˝dej pozycji roboczej
• zwi´kszony zakres pionowej regulacji po∏o˝enia
stolika umo˝liwia dopasowanie jego wysokoÊci
do ka˝dego rodzaju zabiegu
• ustawienie stolika lekarza u∏atwia zamontowany
na ramieniu mechaniczny hamulec
P∏ynne przemieszczanie
Specjalnie zaprojektowane gniazda
instrumentów umieszczono w funkcjonalny
sposób, tak aby podnoszenie i odk∏adanie
ka˝dego instrumentu by∏o wygodne
i intuicyjne. W rezultacie uzyskuje si´
szybszà i bardziej p∏ynnà prac´. Umieszczone
w gniazdach instrumenty pozostajà poza
zasi´giem wzroku pacjenta dzi´ki czemu
jest on bardziej spokojny i zrelaksowany.
HyperSphere
Zen-X
PROMOCJA!
Przy zakupie unitu Castellini zestaw radiologii MyRay
(radiografia Zen-X + aparat RTG RXDC)
i autoklaw Stern Weber 17 l kl. B
w cenie 32.000 z∏!
Stern Weber
tapicerka Memory Foam
- adaptacja kszta∏tu
PALETA KOLORÓW
* - tapicerka dost´pna równie˝ w wersji memory-foam (visco-elastic)
102
113
198 MF
*
106
136
196 MF
*
101
133
197 MF
*
123
103
115
138
195 MF
*
134
135
130
121
137
199 MF
*
Stern Serwis - profesjonalne wsparcie techniczne
dla u˝ytkowników i serwisu lokalnego pon.-pt.
w godzinach 9-19, tel. 602 319 809
Stern Kredyt - wygodny sposób finansowania zakupu
sprz´tu stomatologicznego i nie tylko...
Ró˝nica w wysokoÊci miesi´cznej raty za unit producenta „X” o wartoÊci 40.000 z∏ (oko∏o 650 z∏ miesi´cznie) i za unit Castellini o wartoÊci 59.500 z∏
(rata oko∏o 950 z∏) to jedynie oko∏o 300 z∏! Czy jest to kwota, dla której nale˝y rezygnowaç z ergonomii, funkcjonalnoÊci i bezawaryjnoÊci, którà
oferuje Castellini? Awarie, przerwy w pracy powodujà, ˝e unit taƒszy w zakupie mo˝e okazaç si´ radykalnie dro˝szy w eksploatacji. Pami´taj!
Prawdziwà cen´ unitu poznaje si´ po kilku latach jego u˝ytkowania!
Firma STERN WEBER POLSKA umo˝liwia swoim klientom dokonanie
zakupu sprz´tu stomatologicznego (unity STERN WEBER, ANTHOS,
CASTELLINI i sprz´t radiologiczny MYRAY i QR) oraz urzàdzeƒ niemedycznych takich jak: klimatyzacja, meble i inne w po˝yczce z∏otówkowej. Jednym z podstawowych za∏o˝eƒ tej oferty jest maksymalne
uproszczenie procedur, zminimalizowanie formalnoÊci przy zachowaniu atrakcyjnoÊci finansowania.
Do za∏atwienia formalnoÊci (po˝yczka do 500.000 PLN) niezb´dne jest
posiadanie ni˝ej wymienionych dokumentów (dla osób fizycznych
i spó∏ek osobowych):
1. ZaÊwiadczenie o prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej – w przypadku spó∏ek dodatkowo umowa i dokumenty rejestracyjne.
2. Dowód osobisty osoby reprezentujàcej podmiot gospodarczy
(i wspó∏ma∏˝onka).
3. Decyzja nadania NIP i REGON.
4. Pieczàtka firmy i prawo wykonywania zawodu.
• Zabezpieczeniem jest weksel i umowa przew∏aszczenia.
• Wszystkie procedury dla wygody po˝yczkobiorcy za∏atwiane sà w gabinecie.
• Istnieje mo˝liwoÊç sfinansowania zakupu przy „zerowym” udziale
nabywcy.
• Jedynym dodatkowym kosztem jest ubezpiecznie sprz´tu, koszt
0,7% wartoÊci po˝yczki
Informacje:
Grzegorz Wolak, 509 141 179, [email protected]
STERN KREDYT – wspólny produkt STERN WEBER POLSKA
i SIEMENS FINANCE
JesteÊmy do Paƒstwa us∏ug!
Zadzwoƒ! Skontaktujemy
Ciebie z u˝ytkownikiem
unitu Castellini
w Twoim regionie w celu
uzyskania opinii o sprz´cie
i wspó∏pracy z firmà Stern
Weber Polska w okresie
gwarancji i podczas obs∏ugi
pogwarancyjnej.
Ponad 90% unitów
sprzedajemy
z rekomendacji
u˝ytkowników.
jak do nas trafiç:
Sadyba
Best Mall
Na zdj´ciach reklamowych
wszystkie unity wyglàdajà
podobnie. Zapraszamy do
naszego salonu, gdzie sta∏a
ekspozycja 12 zestawów
pozwoli zaprezentowaç
przewagi unitów Castellini!
Wilanów
Centrum
Stern Weber 7
STERN WEBER POLSKA, ul. Czy˝ewska 7; 02-908 Warszawa, tel./fax 22 845 08 88; 22 845 66 19;
22 845 21 94, tel. kom. 601 217 700, www.sternweber.pl • e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW WRZESIE¡ 2013 STERN KREDYT

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW WRZESIE¡ 2013 STERN KREDYT Weber w Twoim regionie w celu uzyskania opinii o sprz´cie i współpracy z firmà STERN WEBER POLSKA w okresie gwarancji i podczas obsługi pogwarancyjnej.

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW 4 1

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW 4 1 Instalacj´ elektrycznà do unitu 230 V, 16 A nale˝y poprowadziç przewodem 3 x 1,5 mm2. Unit powinien byç zabezpieczony bezpiecznikiem nadpràdowym C16A oraz bezpiecznikiem ró˝nicowopràdowym 0,03 A. K...

Bardziej szczegółowo