Numer 28 - Duszniki

Komentarze

Transkrypt

Numer 28 - Duszniki
Kurier
Nr 28 sierpień 2014
DUSZNICKI
BE ZP Ł ATNY
INF O R M ATO R
SAMORZ ĄDOWY
W NUMERZE:
WPADNIJ NA WPA
PODSUMOWANIE
KADENCJI RADNYCH
NOWA MATEMATYKA
CZYNSZOWA NGG
DUSZ NIK-Z DROJU
2
Kurier Dusznicki
WYPRAWKA SZKOLNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015
W
2014 r. pomoc w formie do�inansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w:
klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej,
liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Ponadto, pomocą w zakresie do�inansowania
zakupu
podręczników
do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia
w zawodach, dopuszczonych do użytku
szkolnego przez ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania objęto także
uczniów:
• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z niepełnosprawnością ruchową,
w tym afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
•
z
upośledzeniem
umysłowym
w stopniu lekkim, umiarkowanym lub
znacznym,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, zpóźn. zm.), uczęszczający w roku
szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów
i szkółponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół
specjalnych
przysposabiających
do
pracy dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi
lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I,
ogólnokształcących szkół muzycznych II
stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk
pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.
W 2014 R. DO OTRZYMANIA PODRĘCZNIKÓW W 2014 R. UPRAWNIONE SĄ NOWE
GRUPY UCZNIÓW Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO, TJ.
UCZNIOWIE:
• SŁABOSŁYSZĄCY,
• Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ,
W TYM AFAZJĄ,
• Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM
ASPERGERA.
DOCHODOWE, Z USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH. OZNACZA TO,
ŻE W BR. KWOTA UPRAWNIAJĄCA DO
W przypadku uczniów z upośledzeniem
OTRZYMANIA POMOCY WYNOSI 539
umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym oraz uczniów zniepełno- ZŁ NA OSOBĘ W RODZINIE.
sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, do�inansowanie
obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.
Materiały edukacyjne dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
uczniów
z
niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest upośledzenie
umysłowe w stopniu umiarkowanym lub
znacznym są to, w szczególności, książki
pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które
są wykorzystywane przez nauczycieli
w procesie kształcenia tych uczniów.
Równocześnie uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie
zniepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe
w stopniu umiarkowanym lub znacznym
uczęszczający do klasy I szkoły podstawowej mają prawo do otrzymania pomocy
w formie pełnego do�inansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają
z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji:
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez
ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania.
W PRZYPADKU UCZNIÓW, KTÓRZY
UBIEGAJĄ SIĘ O POMOC NA PODSTAWIE KRYTERIUM DOCHODOWEGO W
2014 R. DLA UCZNIÓW Z WSZYSTKICH
KLAS OBJĘTYCH PROGRAMEM WPROWADZONO JEDNOLITE KRYTERIUM
Do�inansowanie zakupu podręczników,
a w przypadku uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu
materiałów edukacyjnych.
Wnioski można składać w szkole, do której uczeń uczęszcza od 1 września 2014r.
Ostateczny termin składania wniosków
nie został jeszcze ogłoszony przez Kuratorium Oświaty.
Kurier Dusznicki
DUSZNICKIE LATO 2014
J
3
uż 16 sierpnia zapraszamy do Dusznik-Zdroju na Dusznickie Lato. Imprezę rozpocznie Uphill
na nartorolkach, a zakończy koncert Eweliny Lisowskiej oraz Ernesta Staniaszka z zespołem
Eleanore Krieger.
Nie dawno, bo 27 lipca na Jamrozowej
Polanie w Dusznikach-Zdroju odbyły
się pierwsze nierozgrywane dotąd zawody w naszym kraju – Biathlon MTB,
teraz czas zainaugurować kolejne, tym
razem dla fanów nartorolek – mówi
Kierownik ds. sportu w MOKiS Duszniki-Zdrój Janusz Rajzer.
Na zawodników czeka 12 km trasa
z 500 m przewyższeniem. Start o godzinie 11:00 z ulicy Wojska Polskiego przy byłym szpiatlu, a później już
tylko do góry na metę w Zieleńcu. W
pierwszym roku dopuszczamy do rywalizacji wszystkich i na wszelkiego
rodzaju nartorolkach i skikach. Tylko
kategorie open kobiet i mężczyzn. W
kolejnych latach, a liczymy, że stanie się
to imprezą cykliczną i rozwijająca się,
pomyślimy o wprowadzeniu podziału
na nartorolki do stylu łyżwowego, klasycznego i skików. Ten rok traktujemy
jako rozpoczynający cykl corocznych
imprez i liczymy, że grupa zapaleńców
stale będzie się rozwijała, bo przecież
każda forma ruchu jest na wagę naszego zdrowia.
Najprawdopodobniej na starcie zobaczymy m.in. damską Reprezentację
Polski w biathlonie. Wpisowe to 40 zł,
z czego 10 procent zostanie przekazanych na leczenie Szymona Uznańskiego, syna byłej biathlonistki Agnieszki
Wanżewicz – Uznańskiej.
Więcej informacji (mapa, pro�il trasy) oraz zapisy http://jamrozowa.
duszniki.pl/uphill-nartorolki/
Od godz. 16:00 zapraszamy na imprezę masową, która tradycyjnie już odbędzie się a boisku sportowym przy
Al. Chopina. W tym roku gwiazdami
wieczoru będą: Ernest Staniaszek
z zespołem Eleanore Krieger oraz
Ewelina Lisowska.
Ernest Staniaszek to �inalista trzeciej edycji „The Voice of Poland”, charyzmatyczny wokalista, gitarzysta,
autor tekstów i muzyki w zespołach
Amnezja, Eleanor Krieger i Ultima,
z którymi zagrał ponad 400 koncertów w kraju i zagranicą. Na dusznickiej
scenie wystąpi razem z Wojciechem
Baranowskim (również �inalista Voica), z którym tworzy Zespół Eleanore
Krieger. Artyści podczas Life Festival
Oświęcim 2014 supportowali Erica
Claptona – mówi Dyrektor MOKiS
Duszniki-Zdrój Rafał Greszta.
Drugą gwiazdą wieczoru jest równie
utalentowana – Ewelina Lisowska. Jej
pierwszy singiel („Nieodporny rozum”
2012 r.) dotarł m.in. do 1. miejsca zestawienia Polish Airplay Chart oraz
6. miejsca listy najlepszych piosenek
2012 roku według słuchaczy Radia
ZET, 7. miejsca według słuchaczy radia RMF FM i 3. miejsca według słuchaczy Radia Eska. We wrześniu 2013
Lisowska była nominowana do nagrody MTV Europe Music Awards 2013
w kategorii: Najlepszy polski wykonawca, a 6 czerwca br. wokalistka wystąpiła w konkursie SuperPremiery
na 51. KFPP w Opolu.
Oprócz wielkich gwiazd na scenie zobaczymy również lokalnych artystów,
program dla dzieci „Bajkolandia”, pokaz Zumby, a na wszystkich przybyłych będą czekać liczne atrakcje w tym
konkursy z nagrodami.
4
Kurier Dusznicki
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ OGŁASZA
PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE
NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK BUDOWLANYCH
NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH
W DUSZNIKACH ZDROJU
NR. DZIAŁKI
POW.
CENA WYW.
WADIUM
GODZ. PRZET.
448/6
755m2
44 000 zł
5 000 zł
9:00
98/7
448/7
4 033 m2
979 m2
101 000 zł
(+23% VAT)
58 000 zł
10 000 zł
5 000 zł
9:30
10:00
PRZEZNACZENIE
Zabudowa jednorodzinna
(Centrum)
Teren usług turystycznych i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (Podgórze)
Zabudowa jednorodzinna
(Centrum)
PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ 4 WRZEŚNIA 2014 R.
WADIUM NA KAŻDĄ DZIAŁKĘ/LOKAL NALEŻY
WPŁACIĆ NA KONTO
NR 05 9523 10110200 0329 2002-0023
DO DNIA 01.09.2014 R.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZOSTAŁY UMIESZCZONE
NA STRONIE INTERNETOWEJ UM
WWW.BIP.DUSZNIKI.PL
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ BUDYNKU GARAŻOWEGO (grunt o pow. 105 m2, budynek o pow.
20,5 m2) w Dusznikach-Zdroju, ul. H. Sawickiej,
Cena wywoławcza: 22 000 zł
Przetarg 4 września 2014 r. godz. 11.00
w Urzędzie Miasta.
Wadium 2.000 zł na konto UM Nr:
05 9523 10110200 0329 2002-0023
do dnia 01.09.2014r.
SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:
AGNIESZKA FITUCH TEL. 74/ 869-76-63
WWW.INWESTYCJE.DUSZNIKI.PL
GMINA
DOFINANSUJE
USUWANIE
AZBESTU!
G
mina Duszniki-Zdrój wychodząc naprzeciw właścicielom i zarządcom nieruchomości postawiła kolejny krok
w ramach realizacji zadania
usuwania azbestu. W ubiegłym roku (tj. 2013) wszyscy
właściciele nieruchomości na
których został zinwentaryzowany azbest dostali powiadomienie o możliwości do�inansowania w ramach środków
z NFOŚiGW i budżetu gminy.
W ramach złożonego przez gminę
wniosku udało się otrzymać maksymalna kwotę do�inansowania w oparciu o warunki konkursu ogłoszonego
przez WFOŚiGW we Wrocławiu (tj. 76
%). Pozostałą kwotę do�inansowuje
gmina Duszniki-Zdrój.
Azbest zaliczany jest do dziesięciu
najgroźniejszych zanieczyszczeń na
ziemi. Posiada szereg pożądanych
cech dla przemysłu , ale ma też sporą
wadę. Uszkodzony stanowi poważne
zagrożenie dla zdrowia. Jego włókna
wbijają się do płuc powodując schorzenia w tym nowotwory.
Usunięcie azbestu jest zatem sprawą
niezwykle ważną. Gmina rozumiejąc
ten problem stara się pomóc mieszkańcom w realizacji zadania na którym skorzystają wszyscy obywatele
naszego miasteczka.
W związku z przyjęciem przez rząd
programu utylizacji azbestu, do 2032
roku trzeba usunąć azbest z terenu
kraju.
Razem znaczy więcej!
BIATHLON MTB
27
lipca odbyła się pierwsza edycja BIATHLON
MTB na Jamrozowej Polanie. Na starcie
zameldowało się pięćdziesięciu dwóch prekursorów nowej dyscypliny. Do pokonania były trzy
6 km pętle terenowe na rowerach MTB oraz dwa
strzelania z karabinka biathlonowego w pozycji
leżąc.
Trasa wiodła wokół Jamrozowej Polany i według opinii zawodników (a wielu z nich to starzy wyjadacze maratonów i wyścigów MTB) była dość trudna
i selektywna. Poza drobnymi otarciami obyło się bez kontuzji,
a ta najgroźniejsza spowodowana była upadkiem….. na parkingu przed zawodami.
Kilku zawodników miało na trasie pecha i przez „złapane gumy” niestety cześć z nich zmuszona była wycofać
się z rywalizacji. Najambitniejsi i przezornie wyposażeni
w serwis pracowicie wymieniali opony i dętki na trasie albo
kończyli zawody na nogach prowadząc rower.
Przed startem odbyło się krótkie szkolenie dotyczące posługiwania się karabinkiem. A w trakcie zawodów nad strzelaniem
czuwali trenerzy i zawodnicy MKS Duszniki-Zdrój. Większość
z zawodników miała po raz pierwszy w życiu w rękach karabinek, ale co ciekawe prym na strzelnicy niekoniecznie wiedli
byli biathloniści. Każde pudło oznaczało dla kolarzy dodatkową rundę karną przedłużającą dystans do przejechania.
Najszybsi zawodnicy w tym jedna z Pań, potrzebowali na pokonanie trasy niespełna godziny.
Pozytywne opinie o pomyśle zorganizowania takich zawodów mobilizują nas do zaproszenia za rok na II Biathlon MTB
Jamrozowa Polana.
Dziękujemy za duchowe wsparcie i promocję na antenie sekcji kolarsko – biathlonowej ekipy Eurosportu,
a w szczególności Panu Tomaszowi Jarońskiemu. Byłym
i
obecnym
zawodnikom
reprezentacji
Polski w Biathlonie za pamiątkowe numery startowe
z autografami oraz fotogra�ie, które zostały rozlosowane wśród
zawodników ku wielkiej radości szczęśliwców!
Nagrody i trofea dla zwycięzców oraz szczęśliwców losowania zafundowały:
Miasto Duszniki-Zdrój i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Dusznikach-Zdroju, PR-SPORT, HALLS, NUTREND
Obsługa zawodów oraz pomiar czasu: www.izawody.pl
Dziękujemy wszystkim sędziom i wolontariuszom oraz kadrze
i zawodnikom MKS Duszniki-Zdrój.
ZAPRASZAMY ZA ROK!
Kurier Dusznicki
5
6
Duszniki-Zdrój, dnia 28 lipca 2014 r.
Kurier Dusznicki
Sz.P. Jacek C. Szkudelski
Redaktor naczelny „Nowa Gazeta Gmin”
ul. Mickiewicza 11b; 57-340 Duszniki-Zdrój
Zgodnie z art. 31 a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe, w imieniu Dusznickiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. proszę o umieszczenie załączanego poniżej tekstu w Nowej Gazecie Gmin, jako sprostowania do zamieszczonego w numerze 181, datowanym 18 VII 2014 – 01 VIII 2014, artykułu pana Piotra Zilberta pod tytułem „Jak mieszkańcy Dusznik płacili zawyżone czynsze”.
Jako temat numeru „Nowa Gazeta Gmin”
w swoim numerze 181 z dnia 18 VII
2014 r., na stronach 2 i 3, zamieściła artykuł pana Piotra Zilberta pod tytułem
„Jak mieszkańcy Dusznik płacili zawyżone czynsze”. Autor, nie po raz pierwszy,
działania Dusznickiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. opisuje w wyłącznie
negatywny sposób, używając m.in słowa „proceder”, które kojarzy się jednoznacznie z popełnianiem przestępstw.
Jako Prezes tej �irmy chcę zapewnić, że
działamy zgodnie z prawem. Naszym zadaniem jest jak najlepsze zarządzanie
powierzonym spółce majątkiem gminy
i zapewnienie sprawnego wykonywania usług komunalnych. Nie bez znaczenia jest też fakt, że nasza spółka to
miejsce pracy dla kilkudziesięciu mieszkańców Dusznik-Zdroju. Autor żadnych pozytywnych stron naszej działalności nie widzi i daje temu wyraz
w kolejnych artykułach. W ostatnim sugeruje wręcz nadużycia �inansowe. Jeżeli autor ma taką wiedzę, to proszę o
zgłoszenie popełnienia przestępstwa do
właściwych organów. W tym miejscu chcę
sprostować jedynie jedną nieprawdziwą
informację podaną przez pana P. Zilberta,
a mianowicie, iż „kwoty jakie nadpłacili
mieszkańcy mogą wynosić minimum 150
tysięcy złotych”. Zdaniem autora Dusznicki Zakład Komunalny tyle zyskał na opisywanym przez niego opóźnieniu we wprowadzeniu nowej stawki czynszu i nowych
Z poważaniem
Zbigniew Grochowski
Prezes Zarządu DZK sp. z o. o.
zasad polityki czynszowej. Jest dokładnie
odwrotnie. Na opóźnieniu mieszkańcy
(globalnie) wręcz skorzystali. Rzetelne
wyliczenie całości wpływów czynszowych
wykazuje, że gdyby zmiany wynikające
z uchwały Nr XXXIII/165/2013 Rady
Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia
28 marca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobami
gminy na lata 2013-2017, w tym zasad
polityki czynszowej, weszły w życie w
najwcześniejszym możliwym terminie,
którym ze względu na tryb wprowadzania
tej uchwały w życie (wydanie zarządzenia
wykonującego uchwałę, dokonanie pisemnych 3-miesięcznych wypowiedzeń
starych stawek lokatorom) był dzień
1 września 2013 r., to miesięczne wpływy z tytułu czynszów byłyby większe o
kwotę 4565,65 zł. Ponieważ jednak nowe
czynsze zostały wprowadzone dopiero
od 1 maja 2014 r., to przez 8 miesięcy (od
1 września 2013 r. do 30 kwietnia 2014
r.) najemcy wpłaciliby więcej o: 8 m-cy x
4.565,65 = 36 525,20 zł.
Zatem wpływy czynszowe w tym okresie
nie były żadną nadpłatą o 150 tys.zł.
Jednocześnie chciałbym zauważyć, że
wpływy z czynszów są dochodem gminy,
o czym pan Radny Piotr Zilbert doskonale
wie.
Wyjaśnić należy też, że w uchwale Rady
Miejskiej wysokość nowej stawki bazowej
nie była określona, a przyjęte zasady polityki w w/w uchwale przewidują tylko
jej obniżenie. Odwrócone zostały zasady naliczeń – obecnie od stawki bazowej
odejmuje się odpowiednie, procentowo
określone zniżki, np. za brak łazienki,
brak w.c. Poprzednio do stawki bazowej
(2.58 zł./1 m2) doliczano odpowiednie,
określone procentowo, stawki zwyżek
(np. za posiadanie w mieszkaniu łazienki, itd.). Pan Piotr Zilbert liczy tak: stara
stawka 2.58 zł./m2 i od niej odejmuje jeszcze zniżki, a jako radny, który uczestniczył
w pracach nad przyjęciem nowej uchwały
w sprawie polityki czynszowej, powinien
wiedzieć, że nie taka była intencja zmian.
Wyliczając czynsze w ten specy�iczny sposób wypacza założenia, które przyświecały Radzie Miejskiej w zakresie nowelizacji
zasad naliczania czynszu. Czyli wprowadza Czytelników w błąd. Dodać należy, że
zarządca tj. DZK samodzielnie nie mógł
wprowadzić do starej stawki bazowej 2,58
zł /m2 obniżek przewidzianych do wysokości 50% i, zgodnie z prawem, oczekiwał na ustalenie nowej stawki bazowej
w trybie zarządzenia wykonawczego do
uchwały.
Z poważaniem
Zbigniew Grochowski
Prezes Zarządu DZK sp. z o. o.
RADA MIEJSKA W DUSZNIKACH-ZDROJU UPRZEJMIE INFORMUJE,
O TERMINACH POSIEDZEŃ KOMISJI W SIERPNIU 2014 R.
19 sierpnia (wtorek) o godz. 14.30
Komisja ds. Obywatelskich, Porządku Publicznego, Handlu i Usług,
26 sierpnia (wtorek) o godz. 15.30
Komisja Uzdrowiskowo-Wczasowa i Spraw Technicznych,
27 sierpnia (środa) o godz. 15.30
Komisja ds. Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji oraz Opieki Społecznej.
Planowany termin LII sesji Rady Miejskiej – 28 sierpnia 2014 r. (godz. 14.00).
Kurier Dusznicki
7
ŚWIĘTO POLICJI
W
tegorocznych obchodach Święta Policji , które odbyły się w Polanicy Zdroju nagrodzono, aż 3 dusznickich policjantów. Są nimi aspirant sztabowy Robert Górak- wyróżnienie
za bardzo dobrą współpracę z samorządem, aspirant sztabowy Ryszard Dutczak – wyróżnienie
za 30 letnią nienaganną służbę w Policji i aspirant Wojciech Bil, który wygrał konkurs na najlepszego dzielnicowego. Nagrody wręczyli Starosta Powiatu Kłodzkiego Maciej Awiżeń, Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój Andrzej Rymarczyk, oraz Komendant Powiatowy Policji młodszy inspektor Andrzej Sidorowicz-Radzikowski. Święto Policji było okazją do podziękowania
wszystkim policjantom za ich służbę dla dobra lokalnych społeczności
LASY TO NIE TYLKO ZYSK !
L
asy komunalne na terenie Gminy Duszniki-Zdrój są lasami ochronnymi. Zgodnie z ustawą
o lasach są one uznane za lasy szczególnie chronione. Zajmują powierzchnię 178 ha, w tym
lasy w wieku do 40 lat stanowią 15,88 ha .
Gospodarka leśna jest prowadzona
w oparciu o zatwierdzany przez Starostwo Kłodzkie dziesięcioletni letni
plan urządzenia lasu. Obecny plan
obowiązuje do 2019 roku.
Zarządzanie naszymi lasami leży po
stronie Dusznickiego Zakładu Komunalnego w Dusznikach-Zdroju Sp.
z o.o. Gospodarka leśna w lasach
komunalnych – ochronnych polega
głównie na sadzeniu nowych drzew
(roślinności leśnej), przebudowie
drzewostanu, usuwaniu drzew opano-
wanych przez organizmy szkodliwe,
usuwaniu drzew powalonych przez
wichury – aby zapobiec rozprzestrzenianiu się szkodników, prowadzeniu
zabiegów pielęgnacyjnych roślinności
leśnej (upraw leśnych) w wieku do 10
lat, koszeniu łąk śródleśnych oraz zabiegów ochrony przeciwpożarowej.
Wszystkie te zadania są ujęte szczegółowo w planie utrzymania lasu.
Przychody z lasów – czyli kwoty uzyskane po sprzedaży drewna (w przetargu) są przeznaczone na pokrycie
kosztów związanych z jego utrzymaniem.
Z uwagi na wichurę jaka miała miejsce
wiosną lasy komunalne prowadzone
są rozległe prace związane z uporządkowaniem drzewostanu. Przygotowywany jest teren ok. 5 ha pod nowe
nasadzenia – głównie świerka i buka.
Również prowadzone są prace związane z przycięciem młodnika i usunięcie chwastów na obszarze ok. 4 ha.
8
Kurier Dusznicki
NAJWAŻNIEJSZE UCHWAŁY
VI KADENCJI
D
obiega końca VI kadencja Rady Miejskiej Dusznik-Zdroju. Przez ostatnie 4 lata wprowadziliśmy szereg bardzo istotnych dla funkcjonowania miasta uchwał, które choć
z pozoru niewidoczne dla mieszkańców stanowią fundament
dla rozwoju Dusznik.
NOWA
MATEMATYKA
CZYNSZOWA
NGG
J
eszcze tylko parę słów wyjaśnienia w sprawie czynszów,
które stały się wiodącym tematem artykułów Nowej Gazety Gmin. Czynsze nie wzrosły o 100% jak usilnie stara
się udowodnić pan Piotr Zilbert.
Jak to sprawdzić???
Wiele z nich, jak plan zagospodarowania przestrzennego powinny były być
przyjęte co najmniej 10 lat temu. To
właśnie dzięki takim uchwałom, nasi
sąsiedzi Polanica i Kudowa, mogły
pozyskiwać poważnych inwestorów.
Dlatego istotną sprawą było uporządkowanie wielu kwestii, które teraz
przyspieszą rozwój naszego miasta.
Tymi
fundamentami,
które
uchwaliła
Rada
Miejska
w ostatnim 4-leciu były:
5. uchwała o współ�inansowaniu remontu drogi powiatowej łączącej Duszniki z Zieleńcem, to
w zasadzie najpoważniejsza inwestycja gminy w ostatnich 4 latach
i pierwszy kapitalny remont drogi
przebiegającej przez Duszniki-Zdrój
od wielu lat, dzięki czemu dojazd do
Zieleńca stał się łatwiejszy, przyjemniejszy i bezpieczniejszy
6. uchwała o przyjęciu strategii marketingowej miasta, która wreszcie
1. studium zagospodarowania prze- określiła czym Duszniki zachęcają tustrzennego dla Dusznik-Zdroju, dzięki rystów do przyjazdu i co takiego wyktóremu inwestorzy będą wiedzieli różnia nas na tle konkurencji
w jakim obszarze Dusznik-Zdroju oraz
w jaką branżę będą mogli zainwesto- 7. uchwała o możliwości wykupu
wać swoje pieniądze i stworzyć nowe mieszkań komunalnych za 5% ich
miejsca pracy
wartości – duszniczanie stali się właścicielami mieszkań, co przeniosło się
2. statut miasta, będący swego rodza- na poprawę wizerunku kamienic
ju konstytucją gminy, usprawniającą
działania rady miejskiej
Jak widać wreszcie zostały zbudowane podwaliny dla skutecznego roz3. uchwała o prywatyzacji ZBG- woju miasta, które w XXI w. są stanKiM, która pozwala dziś już Dusz- dardem, niezbędnym do sprawnego
nickiemu Zakładowi Komunalne- funkcjonowania gmin. Teraz należy je
mu działać na terenie całego kraju konsekwentnie realizować aby wkróti rozwijać się już na własny rachunek ce przyniosły Dusznikom wymierne
korzyści.
4. uchwała o połączeniu szkół w Miejski Zespół Szkół, co przyniosło sprawMaciej Schulz
niejsze zarządzanie dusznicką edukacją
Najlepiej wziąść dwa rachunki jeden z przed podwyżki,
a drugi po podwyżce. Wielu
mieszkańców może się zdziwić. Część lokali ma naliczoną
obniżkę, część niewielką podwyżkę w zależności od standardu mieszkania.
NIE MA MOWY
O 100 % PODWYŻCE!!!!
Podobnie jest ze śmieciami.
Jeżeli zadeklarowaliśmy segregację i segregujemy odpady to zapłacimy nie 14,23zł
ale 13,80zł - zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Tak więc
warto wierzyć w to ile faktycznie wydajemy a nie w to
co chcą nam wmówić.
Andrzej Rymarczyk
Kurier Dusznicki
9
10
Kurier Dusznicki
KLUB SENIORA W DUSZNIKACH-ZDROJU
W
lutym 2014 roku odbyły się wybory Zarządu Miejskiego PKPS Klubu Seniora w naszym
mieście. Po upływie 5-letniej kadencji 28 osób, członków Klubu wybrało na Prezesa
Klubu Seniora Panią Krystynę Kuszmir. Nowa Pani Prezes, Skarbnik klubu Pani Danuta Sołowiej oraz Członek Zarządu Pan Roman Kuszmir z tej okazji dzielą się z Państwem informacjami
o Klubie.
Najstarsze wzmianki o istnieniu Klubu Seniora, znalezione w dokumentach klubu pochodzą aż z 1957 roku.
Siedziba klubu znajduje się w budynku Urzędu Miasta, na parterze. Dzielimy lokal z wieloma organizacjami
pozarządowymi w Dusznikach-Zdroju, m.in. Stowarzyszeniem na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych, Związkiem
Niewidomych, Związkiem Sybiraków,
PZ Wędkarskim Kołem w Dusznikach
-Zdroju, Bractwem Rycerskim Księstwa Homole. Spotykamy się w każdą
sobotę od 16 do 19.00.
Klub Seniora prowadzi swoją działalność ze składek członkowskich oraz
dotacji z budżetu miasta. Jesienią
2011 roku odbył się generalny remont
siedziby Klubu obejmujący wymianę
okien, instalacji elektrycznej, malowanie, zakup nowego wyposażenia: szafy na dokumenty, stoły, krzesła, meble kuchenne, kuchenka elektryczna.
Remont był błyskawiczny, ponieważ
zabawę sylwestrową 2011 organizowaliśmy już w odnowionym klubie.
Osób
Niepełnosprawnych.
Nasi
członkowie to w większości również
członkowie Stowarzyszenia. Musimy
wspomnieć, że szczególna życzliwość,
troska oraz wielkie serce Pani Joli Rymarczyk, Prezes Stowarzyszenia zasługuje na serdeczne podziękowania
naszych Seniorów.
Bardzo chwalimy sobie ścisłą współpracę ze Stowarzyszeniem na Rzecz
Zapraszamy!
Koszty utrzymania naszej siedziby
czyli woda, prąd, ogrzewanie oraz
sprzątanie ponosi Urząd Miasta. Organizujemy imprezy okolicznościowe.
Dzień Seniora, Andrzejki, Sylwestra,
Dzień Kobiet, imieniny i urodziny naszych członków.
Duszniccy Seniorzy, nie siedźcie
w domach, jeśli tylko zdrowie pozwala Wam na spacer do Ratusza, zajrzyjcie do naszego Klubu, spotkacie
znajomych, spędzicie miło czas. Przywitamy Was uśmiechem, akceptacją
i zainteresowaniem!
PONIEDZIAŁKI
14:00 – 16:00
Nauka gry na gitarze (mała sala MOKiS)
15:30 – 16:30
Zajęcia teatralne grupy Misz – Masz (MOKiS)
WTORKI
11:00 – 13:00
14:00 – 16:00
16:00 – 18:00
17:30 – 20:30
ŚRODY
15:30 – 18:30
Fabryka Pomysłów czyli kreatywne zajęcia dla małych i
dużych (mała sala MOKiS)
Nauka gry na gitarze (mała sala MOKiS)
Zajęcia teatralne grupy Misz – Masz (duża sala MOKiS)
Zajęcia plastyczne (Muzeum Papiernictwa)
Kurier Dusznicki
WAKACJE 2014
13.08.2014 - 11:00
Teatrzyk dla dzieci CALINECZKA połączony z warsztatami
kukiełkowymi
Dworek im. F. Chopina
Repertuar: Teatrzyk kukiełkowy
CALINECZKA
Koszt: 5zł / osobę
Próby Chóru Makrotumia (duża sala MOKiS)
19.08.2014
Ognisko na Czarnym Stawie
CZWARTKI
Miejsce zbiórki: MOKiS,
11:00 – 13:00
Fabryka Pomysłów czyli kreatywne zajęcia dla małych i ul. Zdrojowa 8, duża sala
dużych (mała sala MOKiS)
10:30 wyjście na Czarny Staw
16:00 – 18:00
Zajęcia wokalne SPLOT (duża sala MOKiS)
11:00 Rozpoczęcie ogniska i za18:00 – 20:00
Zajęcia fotograficzne Klub Foto. Powiększenie (MOKiS) bawa na stawie – rowery wodne
dla dzieci
ok. 14:00 zakończenie i powrót
PIĄTKI (22.08; 29.08)
do MOKiS
17:30 – 19:30 Zajęcia plastyczne dla wszystkich chętnych osób (MOKiS)
SOBOTY
11:00 – 13:00
15:00 – 17:00
11
25.08.2014
Wyjazd do kina Cinema 3D
Fabryka Pomysłów czyli kreatywne zajęcia dla małych i w Kłodzku
dużych (mała sala MOKiS)
Wyjazd spod MOKiS
co druga sobota w sierpniu Próby Chóru Makrotumia
ul. Zdrojowa 8
(duża sala MOKiS)
bajka dla dzieci 3D
Godzina: w zależności od reper-
tuaru kina (informacje pojawią
się na plakatach)
Koszt wyjazdu dla dzieci: 10zł/
os. dorośli: 25zł / os.
/obowiązują wcześniejsze
zapisy/
29.08.2014 - 17:30
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci
Sala MOKiS Ip.
12.08.2014 10:00
Halowy Turniej piłki nożnej dla
dzieci
15.08.2014 - 22:00
Nocne bieganie na Polanie –
nartorolki
Jamrozowa Polana
16.08.2014 - 11:00
Uphill Duszniki – Zdrój – Zieleniec – nartorolki
23.08.2014 - 11:00
Biathlon dla każdego
Łąki Poborowinowe
Kurier Dusznicki
Ogólnopolski Festiwal Sztuki
Wszelkie Przejawy Artyzmu
wstep
wolny
PROGRAM
8-17 Sierpnia 2014, Duszniki-Zdrój
Czarny Staw
(za Parkiem Zdrojowym)
Główny budynek
wystaw, Kłodzka 28
Piatek,
8.08, godz. 22.00
,
INAUGURACJA WYSTAWY/OTWARCIE FESTIWALU.
UL. KŁODZKA 28 (DAWNA PIEKARNIA PSS SPOŁEM)
Sobota, 9.08
GODZ.
GODZ.
GODZ.
GODZ.
GODZ.
GODZ.
11.00: WARSZTATY FILMOWE (SPOTKANIE INTEGRACYJNE)
11.00: WARSZTATY TANECZNE (TANGO) CZ.1
15.00: WARSZTATY TANECZNE (TANGO) CZ.2
19.00: WARSZTATY TANECZNE (TANGO) CZ.3
21.00: KONCERT TOXI (DRUM & BASS)
22.00: KONCERT EARTHQUAKE (DRUM & BASS)
Niedziela, 10.08
GODZ. 10.00: WARSZTATY FILMOWE (SCENARIUSZ, LOKALIZACJA, PRODUKCJA)
GODZ. 11.00: WARSZTATY MALARSTWA DLA DZIECI CZ.1
GODZ. 15.00: WARSZTATY MALARSTWA DLA DZIECI CZ.2
GODZ. 20.00: KONCERT SORRY (MIESZANKA ROCKA, INDY I DISCO POLO)
GODZ. 21.00: KONCERT SOUND ME (TRIP HOP)
GODZ. 22.00: KONCERT GRAVITY (ROCK)
Poniedziałek, 11.08
.
GODZ. 10.00: WARSZTATY FILMOWE (NASLADUJEMY MISTRZÓW)
GODZ. 12.00: WARSZTATY SZABLONU CZ.1 (GRAFICZNA WIKSA)
GODZ. 16.00: WARSZTATY SZABLONU CZ.2 (GRAFICZNA WIKSA)
GODZ. 20.00: KONCERT FOXES’ BAND (IRLANDIA)
GODZ. 21.00: KONCERT KRAKÓW STREET BAND (M.IN. BLUES,JAZZ, GOSPEL)
GODZ. 22.00: KONCERT WYBOROWA BLUES
(BLUES)
Wtorek, 12.08
GODZ. 6.00: WARSZTATY FILMOWE (REALIZACJA ETIUD CZ.1)
GODZ. 14.00: WARSZTATY FOTOGRAFICZNE CZ.1 (TEORIA)
GODZ. 21.00: KONCERT NUT CANE’S NEPTUNE NATION (MUZ. ALTERNATYWNA)
GODZ. 22.00: KONCERT PHATTCUT, DRZYMEK & VJ TEKTURKA (NEWBEATS)
GODZ. 23.00: WARSZTATY FOTOGRAFICZNE CZ.2 (PLENER NOCNY)
Rynek w Dusznikach
.
Sroda, 13.08
GODZ. 10.00: WARSZTATY RYSUNKU CZ. 1 (PERSPEKTYWA W ARCHITEKTURZE)
GODZ. 10.00: WARSZTATY FILMOWE (REALIZACJA ETIUD CZ.2)
GODZ. 16.00: WARSZTATY RYSUNKU CZ.2 (PERSPEKTYWA W ARCHITEKTURZE)
GODZ. 21.00: KONCERT WE CALL IT A SOUND (MUZ. ELEKTRONICZNA, AVANT POP)
GODZ. 22.00: KONCERT DISZOBABAA (MUZ. ELEKTRONICZNA-ALTERNATYWNA)
Czwartek, 14.08
GODZ. 12.00: WARSZTATY FILMOWE
.
(MONTAZ)
Piatek,
15.08
,
.
GODZ. 10.00: WARSZTATY MALARSTWA CZ. 1 (PEJZAZ, MOTYWY I KOMPOZYCJA)
.
GODZ. 16.00: WARSZTATY MALARSTWA CZ. 2 (PEJZAZ, MOTYWY I KOMPOZYCJA)
GODZ. 21.00: KONCERT DUST&STEEL (HARD ROCK)
GODZ. 22.00: KONCERT KA BUUUM (MOCNE RIFFY W BLUESOWYCH RAMACH)
Sobota, 16.08
GODZ. 11.00-15.00: WARSZTATY GRAFFITI
GODZ. 13.00-15.00: WARSZTATY SCRATCHINGU
GODZ. 17.00: BITWA GRAFFITI
GODZ. 21.00: KONCERT DJ MR K (HIP HOP)
GODZ. 22.00: KONCERT DJ PSTYK (HIP HOP)
Niedziela, 17.08
GODZ. 11.00: WARSZTATY FLORYSTYCZNE DLA DZIECI
GODZ. 17.00: DUSZNICZANIE 2014 GRUPOWE ZDJECIE DUSZNICZAN I GOSCI
GODZ. 18.00: WIELKA BANIA (TRADYCYJNE PUSZCZANIE BANIEK)
GODZ. 21.00: KONCERT LASS (POP)
GODZ. 22.00: KONCERT SCOFFERS (POP)
.
.
.
GODZ. 23.00: ZAMKNIECIE FESTIWALU WPA6
Główny budynek wystaw: Kłodzka 28
Galeria Rybna: Kłodzka 6
Galerie czynne w godz. 10-00-20.00
(W Niedziele. 17.08 galerie nieczynne)
wpa.org.pl
Sponsorzy:
Partnerzy:
Patroni medialni:
kład Ko
m
i Za
u
ck
.
w w w. m o l o t o w. c o m . p l
lny •
na
Fundacja Inicjatyw Niezależnych
• Dus
zn
i
Organizator:
s
zn
Świat baniek mydlanych.
ika
.z
o.o
u
wD
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści prac
prezentowanych podczas festiwalu oraz jednocześnie zastrzega
sobie prawo do zmian w programie imprezy. Wszelkie materiały
związne z WPA 2014 są chronione prawami autroskimi
ch-Zdroju
sp
12

Podobne dokumenty