Balance 1,5%/2,3%/4,25% z 1,5%/2,3%/4,25% glukozą i

Transkrypt

Balance 1,5%/2,3%/4,25% z 1,5%/2,3%/4,25% glukozą i
SPRAWDZONO
Poo WZGLĘDEM
l'ĘĘYiqĘYczNYli
-01-12
2010
CEARAKTERYSTYKA
lzt
PRODI'I<TU LECZMCZEGO
a/
1' NAZWA PIłoDUKTULEczNIcfEco
balancc].5%z ].5%glukoząi wapnieml '25lrmovl ' fuzl$ó. do di,lify otfcmoNc]
bnlfue 2.3%f2.]%8lukoząi\2pnien l,25Dnrol/l' rcztwórdo dializyotreNńołcj
ba|bĆe4.25yoz 4.25%g|uko74i sa'ńień |:5 ńmol/l ] roflwór do dia]ify otrzeMowj
balancel.5% z t.5% BlŃozą i wap.iem l,75 nmovl ' rcŹsór do didlify o]rz.slorrcj
balance2.3%z 2']%8lukoząi Wpniem l,75 Drnrol/l
' rcztwórdo dializyot'eluołe]
b^|M.e4'25%z 425% e|nko7Ąiwapnicfr i,75 nrnoL/], t7twór do dialify oFćMovej
2.SKLADJA(oŚclowY I ILoŚcIowY
Rofls'ór balfuB l,5%/2,3%/'l,25%z ].'5,/,/2'1%|4
25% c|||kozĄi wapnie|n] '25l].75
mmol/l dos|a(Zany jćsLN 9orkac! dwukomololt1ch w j Ódnej komoft zwańy jest
aŚa!io]i] rc7N\& mlecz'nu' w d.ugicj kwaśnyD,lBór cleklrohół i clukozy'
wynieszanie obu roawońw popŻez otwucic spaMl niędzy komoramidaje obojętny,
Sorou/ oo uzycraiozMor.
PRZI]D ODTWORZENIEM
l litr kMśnogorÓ2tvÓru clŃozy i eIektolilów ,!*iÓń:
t5%
z 1,5%
2,3%
z 23%
4,25%
t,5%
2,3%
z 2,3%
4,25Yr
f 425%
1,25
r,25
r25
r,75
t,75
1,15
0,i675s
0 , 5 t 4s5
0 . 5 1 4 5 s 0 , 5 t 4s5
I 1 , 2 7c9
0,1675g
0,16759
0,fnllA
0 . 2 0 3 1 s 0 , 2 0 t 1 g 0 foll g
10,0s
45,46g
l litr ^adowcgo rcasoru ml€cmu
(v pośac'rcfuru
85,09
0,20339
0.2031g
10,0s
zwien:
ńhcanu sdu)
MNlsTf,nsTrvozDRowlś
reŃ{!ńń!Pjil}kiekot]funlqi
I
POODTWORZENIU
gÓlÓwegodo użyĆla
1 litJ obojętneeo
rcztworuawien:
1,5%
23%
1,25
I,a25E
t,o25
e
425%
1j%
1,75
t,75
1,15
1,925C
j ' ! ż 5g
l,'r253
0,2571g
0,2571s
0 , t 0 t 7 s 0 , t 07t s
0 , t 0 t 7 3 0 ,t 0 t 7g
0.l0l7g
22.',13
c
l50g
23%
1,25
cf
425r/,
1,25
0 , 1 8 Js8 0 , 1 8 1s8 0,r8l8c
1 5 ,g
0
23%
z 23%
22,11C
4,25%
t5%
23%
r.25
t,1s
1,75
1,25
1,75
t,75
t.?5
r00.5
100.5
100,5
101,5
101.5
101,5
81,2
t26.1
235,.3
8t.2
t26.1
215,8
356
)99
509
358
70
Pehryv) kM subsbncjipomocniczych,palr punkt6.I
-2.
5
7,0
'1.4
MIMSTERSTWO ZDRO\VIA
D9pŹfufuilP5o|\*]L.roftiIFlmqr
3' PosTAć FARMACEUTYCZNA
RoztBóI do dializy otrzeunoNej
DM]komoIo]łTworck fawicĄący pŹ[email protected]Ć7-tsly'bezbesny ioŹwór \łodny
{' szczEcÓŁowE
DANE KI,INICZNE
4't wskaz.niadostosołmin
schylkow! (niewylóuTana) prze\']ek]anicvrydolność
ncrck o ńżIej eliologii. ]eĆzona
4'2 Dnwko]vnni€ i sposób pod'wani!
Tćn rozrwór jśt przonlczony ryląq'io
do stosowa ! dootrzcwĘo$ego.
Rodaj tnpii (Ę'pte.lp]D.c4stość
podaRani!'cas za]eg!'jaońz objęlość
RFirny uśala
o i|enieje" lvs(aane jnacej,Śosujesie 2000ń|fuńvoru najodną\rymilnę'
cŹerynf} nr
dobę Po okre!i.za]eg jaod 2 do |0 godzin'loznłórzośajezdrctrolvany
Darvkowanje,objętość
*]miany i Licfbęłynjan na]ezydośosos€ć ind}$'idua|ni9'
po.fąlku|eczenia
Jcś|ina
diaIiząolrzełnoĘ u p]cjentrĘnąpiądo|*livościtypulozplelalią
poszcfegó|nyĆh
objglośó
]r'}mian
PoŚinnabyćpzelściolonniejsfona do 500.l500ml'
U pacjenlów o d!ż€j 'n$ie cja]a,l lak7e prł' braku rcsakowcj c,ynnoścjnere|qkoniechejeŚ
zwięksćnig Óbjęlościmóln
do dia|izy U tych pr.reŃós'olz u Pacjenlół dobżc tolcdjącycll
rvĘksząobjętośó
pbinu.Óbjęlość
mo,nr fłięks4ć do 2500]000 mlIozIłorumjedtrąl}njanę
Jeśliśsuje się dń|izę oEewmlvą pźełaaną |ubci9alącyklicną z Ułciem rpnh do
.utomalyczngjdializy ofuslo*j.
śosujcsię rvorki o więkśze.j
objębści,któE uńo,nviają
rv'vkonani.$Ęej niżjedngj$l'mimy rońvon'
Ll dzitri v zlezDści od wicka' Ęrcsfu i masyciala ml.ry mniejsryć objęto$ Iofłon najedną
$Yhianę(]040 m]Agm$y cńla)
Nic ma szcególn)ch u lo.cń dorycf4cychda kowmia l sób w podśzł}mvieku.
Rofuór do dja|i4' oMeMoĘ o duąn sleżc'iu 8lukoz} (2.3%lub 4'25%)sbsowmyjeś
w pż}Padku'gdy 'n8a cjalajc$ więksu njżpoż{d l ''sUcM,.nR cida ln viększg nężgnje
do dializy obavnorvej, t}n s'ięklzy ub}1ekPMórv z oĘanizńu' Takie
ElukÓry ry móor
roa{Ór} połinry byćU4yme ć szczegól'ą ośrożnością
rb} chronićb}onęol.zewnosą
zpobiel&: odqodńigniui ognnicaó ob.iążenjeg|uko,ą.
Diali2 z r*osol!'je'n
pŹcpś!'ej dawki polYiinl byó ]ł1konyv!tra codziennie' Dia|ifa
otzcsno{.jon |eczenienr
dlugotBrĘm'polegJjąc}m
na połlażaniuĘmian w!.n samsposób
WNSTERSTWOZDROWIA
tsr(ei Flmqi
r4ófumdPoń!ł]
f 1'5%glulofąi wapńiem
z 2,]% glukofą i wpliem
f 4l5% glułoząi [email protected]
balecc ],5%f ].5%slukozą baJDce 2'3% z2.3% e1!ko2ą
i qłpńim I'25l]'75m1o|/| l qapńen I'25lI'?5mmol/] glukozĄi wapnieD 1.25/l'75
awieE l5 g elułozyw I000 rawcra 22,73e elukozy rv
glułozy w l000 ml Óztrrcru'
sposób ponępoMnia i okrcs Śosowania
w aśawic say sa|c balmce b^vór s ło U na]eŁ!|Ddgaó do lgmpe€lury ciala' czynnośćĘ
\rkÓnuje się m spegja|iejpIyciepodgrćlĘią.eJ czŚ podgżewm]aRoIk! 2000m|o począlkowgj
lcńpeńlu.ć 22.c \)'nosi około]20 minut szcz*ólÓŃ infÓm rcje majdująsięw jnfukcji obslugi
podgrĘca'
Nie so]no $Ósołać kuchenkimikrofa|ovej.. wfslędu na Ą'4fu miejsloieBo
Rońvory w ob!'lrw komolachDdery rynigsać bezp.średnio
p.fen ato$l$nie'n'
jnnn'kqa ścoMnią palŹ punkt6 6'
Dokladna
wa|eżnoścj
od a|eceń |cbf odpowicdnirdaNka
roN.ru powinnapoaslaćs jań]g
prez okres od 2 do 10 godzi'l (cas iółnÓ\yażenia ofrewnowego)' l I sĘp' jc zoslać
brzuśznej
f l '5%8lułoząi wapniem z 2'3%glukuąi wapnim
z 425%[email protected]ą
i wapnien
w z|eżnościod w}magrnego w r|eżDości
od \ymaganego
ciśnienia
ÓŚmÓt}taego,mfu ór
z4.25%glukoząiMpniem
barbce l '5%z 1'5%glułozą
i Mpńen l,25ll'?5mnoL4
zwatrościglukozyGzyli o
jnnyńi rońvonlrj do dia]iz]' innyni rNorami dodializ'
otasndEj
o mniejsćj Iub
rvĘkszej awatości gh'kÓa.
(cz}li o m' ejszcj lub więksEj
PEĆd samodzieIĄm *lkonyvaniem abig!ów dialify ob7?wnoMj w domu,pacjentposinien a9ać
Ódp.sjedtr'o pu Śzko|Óny' sztolenie powimo byó ProMdóne pżrz lylwa|ifikosany pereono|
ńedycay LekaŹ prvadzący musi być p€sny, * pacjentw *ysfuaj{.y'n sloptriuolBosal
te.hnikęabiegu' atrin zcz\yÓli nu rykonwać diali4 drrmosą ry domu,
w przypadktrjd{ichko|uickhdnÓś.i llb łąlp|iwościnależyskÓnblłoiaó się z |ekfrem
Did]ia oeeMo\a
p'7! i-l!\L
pÓwinnr być kont}Tuossa lak dl gÓ.jal [email protected]
dd|" .Bnoke' o'.óo'J'No'
ood J|'4 ot
I'
rej
bBpi!
MIŃsTERsfwozDłowA
D4Źfueń Porivdlddłljr flmq
P'tisvsklaia
ogólne d]adialjzy [email protected]Ńj:
zabiegorvidializy ofuwnołej nie wolno poddawaópacjgntdv\ł naslępującychpz}padk..h:
. trioda\Ympmbyte opeńcje |ub urazyjamy bŹusznej' rł.&ś'iej PŹebne Ópgńcjcjamy
pe ońcjaje|jl'
b.asznej, Poastlwie'jemno$óq opezcniapo\']okb.7xsznych,
rczkgle nany zpa|ne skóIy porvłokbrzucha(!'gr''alił]).
chorobyapalne jelit (chorcbacrchna' Nrndziejące apaIeni.jclita 8rub€Eo' aPa|enia rchyłka),
. łeynętŹia |ubEwnętha pŹcloka bŹusba.
. pępkow!'P8chli|Dsa |ubinnapŹepuk]inabŹuszM,
. .hońby pluc (&Ia'ca
żpalgnig płrc),
- w rdkjch prłladk.ch ńebicy' kórej nic możnaopanow!Ó śosowmieDdializy ofulńos.j'
- \ł]inisz.4trie ow znezna uhla nlsy cńla' zwl67.u v prłpadkacĘ gdy nig ńoha apeMić
odpowiedniegospozyciabidkl,
u PcjentóR, kijuy z powodów fifycn}ch lub umydÓBlh Śą nierdolni do Bykonmia dialify
ÓfuwnÓ{ej zgodnieZ inŚfukcją |ekaa'
.'.ślipodczs dializy ofu\Ynow.j loBi'lie się L1órekol$iek z łlżE wynienionych aburcń'
decyzja o dalsrym postopowaniuĘdzje ndeżećdo |ekam pow zącego
4.4 sp(j
.c oslmżcni' i śrcdki ostrożnościdoty.zą.e *osoR.nir
Rodvór możnaŚosoNaó tylko po dok]adnejmelie koŹyścii .yzyka w ndtgpujących
uhb elokrcliIów spo\'odo$ań. ptrz syniory i (lub)bjeBlDkę(koni*ne mÓu być.u sowc
fio'oŃanie !'fuo u dod o|i') oP.qo4j
2! ic''ja.eeopo Ń'
ZDROWrA
MINIS1ERSTWO
re.lPou'nL.łtrii Fmq
oolafu
5
balme l,5Y,D,3r/,/4.2s%
bnlane 1,5%12.3%|4,15r/'
z | '5,/.2'3%|4'25%
cllkÓfĄ
. pacjenciz nadczymością
pŹ'1arczyc:
terapiapowiM obejnoaaćpodaNmje
zawieiającychvapń nodkówrviąz4cycn
fosfomnyi/lub$ilminyD, abyzpeMić
adckwatnąpode wapnia dfugąjelitową
. hipÓkalceńia:koniecznemore być
as1osowaniecf6oNc lub stalepł],nudo
dialiry ot'.Mowej z ł)'^z}m slężeniem
slpnią jeśliniejestnozlnle dosleczenic
odpo$iedni.j i lościNapnia drocąj elilovą
za pomocą arvieBj ących waPń środ
ków
$ ivalych foslomny i(lub) witaminy D.
hiperka|cemia.
np' Ęnikająca z podlsoja
a\Yieńjących wapńśodkóN wią'4cyclr
losfoay i (|U|r)wibnriny D ( nalgł ńzważłć
okĘsowe |ubshle u śososfnic rofłÓru do
dializy ofumorrej o ni^Ł1m n9fcniu waptria)
z | '59/at2.3!/o|4,25ya
elnkozą
' pa.jenci leczetr]g|ikozydańi napalsnicy; koniecznejen s'Śeńdycznc nonnorowanje łężenil
potasuw surorvicy,
bacuahipokl|iemńnożc lryna8aó7aslosow.niemńon do dia]ify
aw ieĄ{cego polaŚ, lącznie z odpowiednimi alecen imri dietetycznyml
'
'acjcnciz nc*ami dużyńi]yi9|otońielowatymi
Na|ezyspnsdać PEemczy$ość j ob.rnośizdrctroĘncgo di!|iafu z'nębie'ie di'liafu z bóleń
lub bcz bolu bŹrcha, r|bo izoloRmy ból bnchą mogąsskał$?ć .a u palenieolrwncj
W c6ie dializy ouosńoMj dochodzido uhry bialeŁ mrinokł^óŚ i witamiń ro7'us7.a|ny.h
v wodzic Aby Tpobiec Diedoborcm'nale,J apołnić wlaśc
iBą dictę |ubu7upeb im ic,
charaklgryŚyka przenikrnia Prćz błonęofuRnovą możeu|ec nianie N takci. długotNalego
leceniadialiami ote*nołymi, cÓÓbjałia sięPieRotnieutatązdoLiości
ultEfi|llacjj.
w ciężklch
pŹypadkachnaLeŻy
u pŹcstai ]ec-nja dialiańi otr*noĘmi i vdro4ć
Za|eB się sysEmatyczn.monilorowani.mnępującychpMmeló\r
. masaciałąRcc|u scrsnego nzPoznaDjapŹtwodtrietria
|Ubodwodnieniq
. 9ężeni9sodu.potrsu,qapnią maclezu i |os|omów \'sunwiry. róslo*rga k$a$so.aMdową
sĘEnie kaaqniny i nocbika $ surowicy,
patalhormon
omzinnewskańiki fo.tabo|ih( tkankikośnej'
. ' 1 " { \ 0 .. . ^ n o .
e'el q.el do 'o,oqs s dBh4 orru
o\eJ
PdqdĆi 9 lodaębr' \|i.t,
U pacjgntóww podeszłymRieku' p.zed decy7jąo ro7poczęciudia]iry olŹNno}€j
podułagęNiększączęnoś
ryśępowani!przcpuk|i'l
mLeZ}yziąó
ab?s ń|d|ościroz^lofu aalÓfugÓ da ,,ia
Roz6ńI goIoly do uzycia na|eż}z$osoRać hezpołedniopo ]\!/'niesuniu' najpóźliejŃ cialu 2']
godzinod ńomenlu *),niefuii (płlŹ takŹcpunki ó'])'
sr)a'óh?aŚę]nvąlia Ź?',de d!h |paE bł,. putrk!6'ó)
Podcas tmspotu or podcTa pr.choslRmia plEtikove oDlotrDia
mosa ulec uvlodreniu.
.
l'flŃśitRsTwozDRo\ł'rA
Fam.ł
]cFfuŃń| fui|riLreiff.]]
u|.M]odore]5
w EkiD przj-PadkuiŚ|ie']e no'nLość akaznia i Nzosfu mikrooĘsiznów { mf6r o.Z do diali4''
w ^'iązlu z \m Prrd pod]ąc7ś|iejn
worka i lry.iejn rf$.on do dialił- olrćwno*cj, nahf!
dokładnig spm\rdzić'.4 oprlowanie niej en Usz|odzone,Nr|cł fŚrócić us.g9 m k'dc laNd
trń\tic]kiĆuv-kodalic
łączl]ków,
^'nklitć, spoinorazńafu,jjkówop*o$J]ą ze wzgĘdunr
moż]trvość
7J ńcryszczenLa
Nie io|no U41vaćUszkodzonychso ós
i wolkó\Y 7 rętną anvadoślią
Ro^vór do dla|izy możnaiosować qlko (1ed}, gd}jlŚ pż.łocąvsry' a opakorvan'c].i
nieuvłodfone vs7.|kje po7lsEłoścjrNoru na|czy\)tłc ió
opako\ańie Z\nęlmc
możnausunąćryLkobe4Ełcdnio prld ua.crn ]vorkl
Nic śosoLva.przed\Ę]'niesa(igń obu rcZtrcrół
Abyzmnidsz}ćr}zykoin|ekcji.podcas Ł-milnyrcflon'
djaliac)jn.8oMle,y,lcho"2i
RDznvorudo dializyokaĘnolvej ni.tolno n6oł!ćdo infuzjidoł|n'cl''
4.5 lnterakcjc z innyni lek.ni
i irne rod''je
inr€rakcji
U4lde lego mńoru do dja|izyoblłmRej Dożelolodos2ó utaĘ skutcchościi|l'yc|l
pmduktó{ |ecaic4ch, jeś|iUlegająone di]lizje p'€f blonęofuervno$ą Koniazne Dożeb}ć
znaczne znniejs,eŃe nężei]! poesu s surowi.y moż. ^'iększć c4śośćreakcjińiepo2łdanydl
niąfn)th zg]jkofydaminapo6hlicy
Konieztrejesv.zegól'liełJMe molitÓń]vańicsĘżmia
pobsu w sumryicypodc6 róMwesneeo kczenir eLiko4dami Dapa6tnicr'
z aJ.n 1 i e T| ' 7 <m o l , 4
b a l 4 e l , { Ą 2 , J o oJ , 2 5 0 o .l , 5 " ' ' l l , J "4o, 2 5 " o e L U { o w
Ldno.-. e podgqg e p'oduLos ..'n'7J'h
lbl:'.ńi'eDn'o-
zaŚosowmie leków nroczopędnyclrno- \sponóc Esfkową c4nnośćnerek,jedna! more
oM'v po\ odÓqa' .bf r l Ó{rÓ\Je' '\o aJ.|e\ml:ovej'
U p&jolóv cbolych na cukJzycęDależydosloso\'aćdobo]łqdavkę insu|inylub dousl'lth
leków obnjżljalych slęZnic glulozy {c kfli' aby skonpososaó niększÓne dosla$l
Bmljes odpoNiednicbdbych dotyc?4c'ch slo$wmia rofworów z *rii balmce w
ba'jfuich na fsieżętach oru u kobiel w ci€y
Na]cżyZchoł?ć ostożlość.alccając prcpeat kobicton w ciążylub N okresie|ŹltĆj''
4'7 wpl'v n! Zdolność
proł',dzoni' pojMdó$ ńcch'nichych
nsl'anisnych { ruchu
i obslugi$'ania urządżeń
Ro^'ór balfuce I ,5oloł,]yol4'25./,z | 's./"l2.3%A'25% 9lnkaza.i rvapŃem l '25l].75
prowadfcnia
pojaz-dóu'
ńnoll nie ma \plyw lub {'ysicra .icislolny]Ypl's'na fdo|ńość
mcchanicaych i obslugnvmi. użądzeń ncclranicaych w ruchu'
MI lsTlRsT]łozDRowIA
]lpjfuń$] Pdi|}|i!!iNłlFlmł
4'a Dzial'nia njćpożą.l&c
Ro7rwó.ba|ece l,5olo2']%/4.25%
z |,5%|2.3r/"l4
2s% E||,koĄi vapniem
l,25/1'?5 nrmol,/ljeś rodole'n e|eklrlitół o skladzic podobnyjndo *}slępljące€o lt k^vj
V ' b u c o d c 4 o b o e r) o v s m r r \ / b t r o n e o o t t , r o . o g R a c J
Mo'nvc działmianigpoządme
mogąĘnikaćz Echtrikidń|izy otćw'oMj
\,]solme pu ez ras& do dialify ÓtrłnoMj
Vo4i\\. {Lbknr! n.epoaotre rceoru
do d
"
i1 o r"$nov.i
glukoząi mPdfl
ba|ń.. |.5%tż,'3%/4
'25% z 1'5y"2.37"/4'25%
zohużehM ?nnob n||jacz ne
w|ónJ ' ad.7Wo''
Drł]d/\c
/ no/|'qń
albomogąbyć
1,25mmol/l
/abl'/e1'miTe|abo|/mL\o.J
e!o'
zab,że"ia ń.labalifńfu i ÓLlz!łiahi(
zwięksnne śęćnie g|trkozyse kNii bipu|ipidcmia]eiększtnie nay ciah łiązne
z..ą!bh $(h|an'an'e lo47m^o.
oodió 4{fus'o,ej'
"
zabu źe nia sercawo.,ac4hiawe
Tachykłd{ niedÓ.iś'ielie
lęhic7ći'!dciśnicnie
lęllicze'
7Jbu-'ł|l" ullodu odd\ ho\' eo llatłi pi -'iÓn.r ; śjJpi?,\ia
b^lŃ 1'5,/n|2'31/,l4'25r/,
gln]@ząi ąapÓien
z |,50/@,,3r/ol4,25o/o
'25%
ba|Ń. |'5w2,3r/'/4
f.buĘen|d nerekl dróe na.zon ',.h
zabnehia hłek i d,ó8 hom\,Eh
z^bużnia gospoda*ie|ekiro|ibvej'np'
hipok2lieni.lbedzocaśoe l cpl)],
hipokalcemia.
zjbuŹenia gospoda&ic|elfu |jlowej'np
hipokaliemia
lbłdzo c4sto e l0%)],
hip.*Źl.enb w p.lączeniuze ^viększonF
pŹyjńowmień wapnia.np' wskulekpodlsuia
aŚicńją.y.h \Ępńśmdkó!lvjąąqych
z |.5%/2,31/,|4'25yo
cl\kÓżąi w^pnjżfr
z. łrry Eło\y!obEęki]rburnia ównotgi plynóĘ m co skaje mełenniejsaio
(odłodnienic)
lubNĘk*nic ńasy ciala(pżełonnienie),
fnacme od!Ódnicńicmofc
łyslłpió' gdyśoniesięr^ory o łjękśfjzsfuśĆi g|ukÓzy'
Motnve dtalmia ubocbc zwiazme z rftbnika locz.nial
zakażeniai ż ażehiaPafuz'aniĆfe
fapalenie oĘouej [błdzo częstee lo7")]lz'laznia skóly w niejscu ujścia
ceMika lub zakażenie
kmalu ceMikz lbfudmczaŚleP l0%)];wbedzo Edkich
pŹypadkach s.!sa (< 0'01%).
z,ba,nia ukJad| addechawgo' klalki Pietsiawej i ś|ó.lPirńia
DusznośćspowÓdowba miesienim plEpony] ból barków'
za b1llzehia żołądkai je Iil
8
ffi,ffi3ń:'19#
Bi.grka| apdcia| przepuklim lbaldzo częslo (> lo%)lj Iozdęciejmy bŹDshej
i ucfucic pc]noś.i'
zdbtżehidog.']he i!dn! Ą nL:anz z Po.łd,anien/Óko1iĆą Ćevhika
ogólnie zle smopocfucie| zacćNienienie' obzęk, \ł}sięk, sllupr i bolcsność
w niejscu !.jścia
mvni|a.
za hn|zehj d ż,.i ązune Z Proce d u ą L1id|i,! olrał rclEj
Mętly dializal| zabużenia sllyrłu i v-apbwu plFu dialiacyjńego
oJaką Zpalenie olżelvnej jeŚ hęllienic dńliatu' Póżtriejmoż \ł-łs|ą]rić
bóI brzrcha'
gorączka
iogó|niczleYnroPocfucjeIUb g bardzorzdki.h pr4padkach,posochica.Pa.j.nt
posinienzglosićsiędo lek'z, Worekz męh}m dialiale'n nalcł alknąć
ńiez\łło.Ziic
jało\Yń kaplu*iefrjZbadaóobecnośó
mikmorganizmóŚorazliczbęknvjNk bilĘch'
W p.fypadku ak'r|]a skóry w D iejscuujścia.9:Aikl hb ,Źkażenirkrnłlu .csnik!. nal.ąvjak
najs4'b.icj skonn'Ilołaó się z IekażemProrvad7ącym'
N]c zgłasanoni8\Óh 9padkóq .vi4"anycL z pEeda]vkoł.niń
Mdmiemą i|ośówprcsldbncgo lo^von dializcyjncgo jnoaa ]aNo zdrenorvaćdo puśeloworka'
Jeślijednak*}miany vkonuje sję zb}t cfęśo|u|rzb)t sł-bko, l6lqljć mor odlodnicnic i (lub)
abuŹgnia eospÓdarkjel."ktoliIowej.co rymaga nalvchmiaśoMjinGNlNji medyczEj' Jeżl'
zpo'n'jso lykonać \ł]imianę,z regury.A al*ania nanępnejŚ}miany sknca się Iak żeby
nsbla utzymana ca|koNjlaobjębśćrcztwolu do dja|izylŹcpi$na 'a dobę(np,4 x 2000nl)'
Nier aścn\€ $o$Ranje *}miatr DoźeprcMdzić do pPćsodnienia lub Ódrvodnicńiai [email protected]|i
Naj balnzńj plarYdopodobnymnaśępsNem ptedalkowania roŹłoru balece
glŃozą i wapnicm 1.25ll.75mlolljc$
1.5r/a|2.3r/D|4
25% f |.5r/a/2-3%14,25%
o3Rod' ienie' zb}t mala dlska. ptzoganie lub apŹgslanio |cczeni8'noźeprcwrdzió do
agmjŹjącego życjupŹe\odnictril z obsodo]łlmi obt7ęklmi i dekompmMcją krąż.nń
i (l!b) innych obja\ów nrocznicy, któIe są gloźnedla źycia'
sto!trjesjęogólnie pŹjęte asady nedJ'cyiy ratunkorcj j itrl.|'lvnqi opieki, Pacjentmou
rymagaó |ecćnia hcnrodillizĄz nag'.h Mkmń
5.\!'ł,AsclwosĆl FARMAKoLoG|CZNE
5.l Waścnvości
famlkodinanicne
orupa iifia.kolempeulycm:
Kod ATC: B05D B
rofwóI do dializy otzeMowej
Roztłór balancc ].5%/2.]%/4,25r/r
z | '5ynl2,3w4.25% clnkÓzĄi aapuem
l'25/l'75 mmol/ljesl oztłoEm elektrolilówbufoloNanym
mlecaĆńj zawicrajaryn
8lukofę, pżeznaczonymdo sosoMnia doorf€Nnowego w lcczeniu dialifą olŹJlvnową
krdicowej niewydolnościneEk o róŹnej eLiologii.
ciąlla mbulatolyjna dialia otż$mowa (c^Do) polcEa m niena| ciągłejobecności
mjczęściej2 |itió$ rc^voru dializcyjnegÓ w janie otżeNnołcj ' Ten rcz$ór
dia|i7źcyjnyaslępuje się świe7-}m
ro7,lwoEn lży do pięci! @y na dobę'
Tahnika dialif} otŹcsm*cj opicE się M $ykor4śmiu błonyon.ć\fovej j'ło
pobŹluTzlnej
blony moż]iwiająccj q}ńimę subsfucji ń4urczonych ore lldy
MlMsT€ R sTwozDRoMA
ł lfuMl
Poi|}|]li/d.]l
t!E.ą
pomiędf-vknvią i mŹsomfi di!]ifŃyjn}'r' dzĘki dyMi i konwck.ji. zgodnjcz
jĆimi fizJkochemica)nri'
iłłaściło
Zasańośćclcktolitóv s oaior4 jeśaadnica utd fua jal { fŹjoloeiczrcj smwicx
slt]adzoslałjednakdosto$Wy (np' pod wslędcn uwalfościpotasu)do slososmia
u pacjentówclrolych m nocznicę. abyumo'liwić IccTnie neikozŚępcre dfięki s}mialie
subnmcji i plrTów prrez otzeu!ą
b d l a n \ el ' o , 2 . a 0 4 . 2 { o / l , < 0 " f . 1 " " 4 - " E l J o
{iqdpnerl l.25mmull
stźenie ]vapnjau'qn roztwoŹc łyosi l ,25nftoll, o.jak $'kaano' mniejsz ryzyko
hipetkalcenii podc76 ió*noc&snego lecćnia anvienjąc,mi wapń środkmiNiąfącyni
lóslbldr] i (|ub)łitaminą D'
substancje.klórc nonalnie są w}'dalme2 ńoąeń' talie jat nocaik. kreatynina'
fosfolany nieorgŃicfńe, k]us moczoB]. nrnesubslaucjerozpusfczone otu Noda' są
Nuuane z oĘaninu do roztłoru dia|i2a.yjńeeo,Równo{aga plynówjeś utz}m}$'ana
popŹez podawmie roztwÓló]v o ńaym śę'eniu glukofy. cÓ v!łyi\'a na usulvanle
Ksasica Detabolicfmwlćm do schylko*tjnicłydolności
noekjeś\'ylólTyrvMa,!
pomocąmleczmu
zaNańegÓw rÓżlwÓżedo djalizl' w wyn'kucalkowitcgometabolizmu
nlecznu połŚajc
"odotowęgle'
5.2 wnściwoś.jtlm'kokiletvcmc
Prcduky pżemimy natelii glomadząccsiq podc72snocznicy (np, mocajk, kreal)nin!.
kłB moczoł-ł)'nieo4aniczne fosfoBny oEz eleklDlity. jak sód, lolas] wapń i nagncf
Śą usuwanez oreanihu do roztwofu dializaĆlnego dzięki dyiiŹji i (lnb) konwekcji'
Jało łodck osńoq/czny w oft]vorz. balance l '5"^12'3%/4.25'/r
z | '5r/o]2'3ł/ol4'25r/D
glukoząj*fpnien l,25/1,'5nmo],{foslalazstosowm glukofa'.'eslon. pÓwoli
Nchłmiana,przy cz'n fnnie]sza się gradieńLdy|uzji między bfworcm dialifacyjn)m a
plyncm zcwnąlŹkonóikoY}m. Ultiafillracjg Fsl najwiękya na poc74tkuczsu fale8mia.
osiEgającmaksinrumpo uplywi€ okolo dwóch do tlu ch 8odzin' PóźniejozpoĆfyna się
wchłanianieglŃozy 2 poŚępującyn ŚpadkienrUlLńfilhcji'
b6|d* ] {o2,]o0 !,250o/ ',5o"/2']""!'2."" s'u.oza i tpruem |,2' ńńo l
Po j cod/'nd.h ob elo c ('u"fi hrelJ o' iala sEdnio |00 m|p|/J |'5oo'Jnn ń pPv f rooi
800m] pŹy.|,25";rozr$orzcg ukozy
Przez 6 godzin dializy wch]oniętezoslaje 60 do 80%glukozy uPańej v ro,lNoiĘ
ba|Ńe 1'5,/.|2'3,/d|4.25%
z !'j,/a3%/4'25% Elllkoząi wapnień I'25 ffio|/l
Mlsan slosoMny.iało środekbuforującyzosa]e wchlonięryliemal ca]kowicie po ó
godzinach z6]ecania.U plcjentów z plawid]owąfuŃcją qąloby nhca
zoslaF szybko
n'eubol./o'€ n )' T.o ll\a^jąp|awidlo$c po.|on] po-rcdni.\mehbo iJr
Tlansportwapnia zalefy od slężcniaglukozy }' rÓzNvÓrze dia1i2c}in}D, od objęlości
vlcrvu. sta^nia wapni! zjonizowancgoN suDwicy i stęŻ[email protected] w roztwoŹe
glukofy,obięlość
Bapnia! snrowlc'
dializacyjnym'
ln $1^ze śężcnie
wlcMl i stężenie
i im niżsue srężcniesapnia *' rońloi7c dialiżaĆyjńyń.tyń \9iękyc jest prcnikmje
vapni! od pacjenu dÓ dializalu
MNlsT'Rs.two zDRoMA
tłNLe|do]fumqi
oePffunmlPo
':,:i1"1$:r"
b " ' " r . e ' ' < o o ' J 0 o / 4 ) oo / l , ) 0 o 5 , . o ' ' l . ' - 5 0sol u ł o 4 i u J p r i e r l ' 2 . m o l , ł
ocmia sję,'e qpo]v' sĆhemat
cADo z tu end so*mi l.5%glukofyi jedn)m
g|!ko,f , {aPnien L,25mol/l posodujeusuięcie do ] 60 ńg wapniana dobę.
umożliwiającpŹyjnowmic douśncwiekszcj dawki lcków zawierającychwapń
i qitańiny D' bef ryzykahipe a|cemii.
5'3 PŹ€ d kliniczne daneo bc7l'iecz€ ń sNic
Nie pmploMdzono pmdk|inichy.h baddj bkśycaościrofworu balance
glukoząi Mpniem l,25ll.75% mrovl' lsz badaja
|,5%lf'19/d1,25yo
z 1,5ynł2'3o/łl4'25%
k]injcme po'órwyivalnyclr mztwoów do dialify olżeMoBej ńe qk.f2]y bacaceo
6. DANE FARMACEUTYCZNE
-
6l wykr substrncjiponocric4.h
6.2 Nigzgodnościfamaceutygne
z powodu qzyka niezgodnościi z2łażeniąprodŃty lecaicze wolno dodać$}łącznie
Tego podultu lcczniczgo nie należystosolvaćz imymi lekmi. poa Ylmienionymi
okes t'waIościw opa]<ÓuańiudÓ spŹed'ł: 2 lala,
okleŚ trwalościpo znieszaniu roz1woów: \rykazano śabilńość
cheńicaąi
godziny
w lenPeratuŹe 20"c,
Fuz 24
nfycfną
przy Pmchoł'Y'.iu
6'4 sp€cjalne śmdkiostrożności
4'c'
Nie prechosywaj w temp'poniżej
6' 5 Rodzlj i awartośćop'konlnia
Rofuó. mlecau : rcóór eletfo|itów i g|uko').= l 'I
z.Śav z Lvorkicmd\Yukońorov}m,sk]adający
się z nic awicBjącego Pvc dNukomorwcgo
vorka z rcżworcm,opakowancgo
lv v.rck ochloni}i obawo*i *}konme , wielodmsnvo\łgj
DoŚępnesąłry rÓdajc opakowania]
ześarv*ly sde balancea*ie.a zeil\y f Rorkiem dwukonoro]Ęń, śyncń drcnów
poliÓlofinol!1ch.
' Nolek drenażosy'
łącaik bŚa*u.dysk (DIsc) Z pÓkqłcń (po|jpropthn]
. tt -
ZDnovflA
M!t{tSTERSTWO
|}mq
tFómń
fu 'łrj Lelołq
równ'eż]v}konłlyz Nie|Ólr6tvoyej loIij poLio|cfino*t.j
zeŚłl! sleel sllc balanceasien
zesEł z \Ó
Zesu\Ysllc |ock ha|s.Ć z1liora /tsk! Z io
ień dNukońoroqń
i łącznikNork?
iem dslrkonoro*)m i łącnik $fe |€k z
Nie wszystkicrodzajeopakowańmusząfDajdo$'ać
sięwobrcclc
ó'6 Instrlkcja doĘgąca przygotownnir produktu leczniąego do sto,ownnia
wy]ącznic dojednol&wgo
uż!ku' wsrelkje pozosblościbztworo należf$!acić'
Dla zstam siay s.le balece najpie$ mleżrypodEmć voEk z rczt$'oren do tempeEnry
cia]a,w pŹyFdku łorkóv'o pojcmoścido 3000ńl uymośćlę $fkoiujc się na specja]ncj
plycie podgE*ającej, ca 'odeft\Wia 9o&a 2000ńl o pocfąlkorej leńponltJ 22"c
\r5nosi okolo t 20 ńin Kontrol! lenperafuly odbyi\a się aulonarycaie po mt$ieniu
urządćnja m ]9qc 1 l oc, s^7.cólo\t inionńcje majdująsię \Yinsfukcji obslugi
p.dgrMcu
Nie a|eca się kożystmia z kuchenli nikmfalo\łej ze wględu m ry4ko
micjscowegoprgżaia rofyoro' woiki f ioztwÓEfo ł żslavŁn skep safebalmce i safc
lock balmce ułvfuc są lącznie2 cyk]eEn' ogŹermie jesl $lkouywane wó9cA
autonaqtaie prez oerewacz cyklera.
Po ogmiu rofuoru nożnaio4ocząć Bynieę worka'
Iniruk jr uitci! '!st!w! ir.y efe bllNDcc:
. sprasdfió o€źany vorck z roawolom(erykietę,datęwżności,przełocfynÓśćńztson|,
brakUszkodzcljlorka i opakosaniazcNnętdegoj bBk usflodzenia|inii spaM oddzichją.cj
. Po]ofyćworekM sbbi]nejpowieBhni'
. oŃoiryć opakołaniez.ynęfue \orka i op3]$wajcnlkĘlki dĆrytr.cku']ącej,
. U'lyć Ęcc śrcdkicm
pŹ€i\Ybaklcryjnym'
. Złijać *olek |eżący
n! folii 2 opakÓwanja,rRnęt.,nego'
zc,J'n].jącodjednegÓz bokós taĘ
abyotvorzył]się 'njędzykomorwalinia spału' Rofuo.y z obukonló. Ęmi.Śają się
MI ISTIIISTWOZDROWTA
0e!?&re Plilti !oro{!jIFMtq
15
ul Mlodowa
.
NasępnLe^v'łó worek,Źc,}M]Ąc od Bómcgo bźcgutak' aby c.]ko!i.]. oNo.Zyla si9 ]jnia
l spńłdzić,cfyobie lńic spa$usąqlkolicieolwde'
. UpcNnićsię'czymŹs&j.$ PżezroczyŚy'a {or.knie pżg.ieka
2 PŹlgoloydnic *}Tiany wor(a'
. zaRiesić \Yorckna gómy hlc7jwku{ojlka do krop]ólek, ro^ljnnć drciy worka i um]gś.ić
łącłik ljlsc (dvsk)s podśał.elbbi|ifująrej Poro^'inięciudrc|dv*olkgdr.n'owcBo.
aNiesić lolek dren'żolq] n. dolnyń hac4ku stąaka do krop|ółek i *lo4ó nakręlkę
dĆZynlcklją.ą
do PodśaRkistsbiIizująccj.
' Wl.4i|o.ó\ledr'
h a..eop&,.'h |opoo{.'t fib'|i'']''.!
. zderynhkolaó ręcciusunąćkrptureko.|foitry2dysku'
. polącłć kof.óskę drenulączacegopejcnl. z dlskicm'
. odvozyć zac
= Po4rja (
'a drenj9 |ącfą.yń pacjontr' RozPoc4 na się slp\ay'
. Po zjkońceniu rv-vp]-\^n
\ł.łpcln]ć
cdko\Yi.ie rof{oćm drcn pomiędf} wortigm z rofłorem i
dysk'empop'lz \Yp$z.ćnie noRego rońvoru do worka drcmfolego (ok. 5 $k!nd).
! Ro,!oc,ąi wpusz.aie obBcrją. pokĘ o do pozycji:
6' Prcedun b€[email protected]ńsnE
! zmknąó drcn łącac! pacjenhpopuez rĘrcwadzeDieko r ig|icowe€o z Uszcze|ką(Pin) do
! Usunąćk.pturek ochrc'n], z nowj nakĘtki dea nfgkująceji nalqció Eo na śarąnakręlkę'
t odkęcjó końcó\kę drcnulłc4cego pacjcnu od dysku i pŹylcecić koń.ówkę drenuląozą.cgo
Pacjetrta'lo novgj nakę&i dezynrikującej
t zrmknąć dysk onul$m koń.cm k.pt'*Ź ochro|negozułtej nakĘikidezynfekującej'klónjeś
um'es.nna w Pra$n uchtyci. pod$aski śłbi|ifująlej,
9. spBrvdzó pżefrocz}śośó
zdrcllowmgo 'lialialu, zsafyi 3o, ij.ś|idia|ialjeŚ
zDRo\ł'I.{
]uINlsTTRsTwo
-lt-
ŃńPdrykit.koqiFm.I
Ęp.fu
ur.MiodM 15
2. Pon do jni€koji/pobieBia
4' D\.sK (łącbikfsldm)
MtNBllnSTWOZDROWII
Dę.|bńilPdtld|.l&ł.i|.'ńq]
Inslrułcja użyc'! Bl.ńu
sl.ep srfe b.ł.trc 3000 nl:
. spEwdzić *otgk z roz.soleń (erykiglę,dalę \4żności'pranocz!$ośó rztworu' bmt
uszkodzeńwo ! i oplkowanja rewnęlŹnego' brak uszkodenia liiji slou od'lzie|ljąaj ko'o.'
. PołofyÓworekna śabilnejporvierhni'
. onvoŹyó opikowfuie r*nęfue *o*a,
. UnŃ ręe nodkiem Pżciłbakelyjn}n'
. zsijaó worck lcżącyna fo|ii z opakorvaniaf'ńęlaego.
aczynając odj.dnego z boków bl'
oNor4'la sięmiędzykomoowaliniaspawD'
Robvory z obuko'nór*!mie%jqsję shoiśbie'
. NaŚępnie ^ijać worek 4zyłająo od gómeco b'zeeu bt, aby całkowicieoNo.Zył! Śię Iinia
do|negotójką1a'
. spEsd?ić' czy obie |inigspayu Ę całkovicigÓlMńg'
. UPewnió się' cry obvórjeŚ pŹeaczysty, a worek nie pl7lc'ekl
2' RÓ}inąć dm (l ) MIka'
3' Usunąćkaplurckrcbromy,
a, wło,'ć koń.ówkę (lącaik) dńnu 'ork. ry vÓ|ny prŃdnik lacy cyklcB s|cepgfe'
5. worek je* [email protected] EoloB1 do użyciaz zosiiwem cyklcla s|eepgfc.
l. Drcnz łącznikien
sÓ*e
ZDROWIA
MINISTENSTWO
oc'ań'{7drłri|.ł!ńlIFmqr
t5
IDstrukcjl uży.i. 6I'm
slcep s''e ba|'nm ś000nl i 6000 nl:
. spaNdzić worck z roz1wolgm(orykiclg,dalę wałości' ptrzlocz}stość ofuon' bnk
uszkodzń worka i opako*ania awnę'ztrego' brał uszkodzetrjalinii spaM odd'e|ających
. Położyćworekna śabilnejpowjeńhnl
. onvoŹyć opakowmieu Męfue soika'
. Umyó Ę@ śrcdkid pżci'bakery,jńym'
. RÓfłÓzyó 'Órk ze śDdkosąliniąspaM i drenemz lqcaikjem workŹ,
. fNi.jać voiek lcżącyna opakowaniueMęLŹnym po prukątncj' końcówki (Ęcaik.) wÓIk.'
srÓdkowa linia sPawu (a) oŃor., się
. < o ' M o s d i ' Ł d o o M ( i s s i r | i n i i ' p 8 t m s t e|j o r o 1 l <
. spnwdfić. czy r*zys&ie |iniesPaM sącalłowicie o1fue
. Upewnió sis, cz' rnyóIje* p*mcfysty, a wÓEk ńie pfucioka'
2'
3'
a.
5'
RÓdińąć dm No*! (])'
Usuńąćklpfuk shrmy'
W]ożyótoń.órvk (ląchik) drenuwoika v vo|ny prmdnik tacy cykleB s|eep$fe'
worekje* br Eoloł1 do uiycia z zesEwem sleep safe,
l. DEn z łĄoaikiemvÓrkż
5. Lini! spau nalej komory
ZDROIVII
MIMSranSTWO
_16_
)iA!fureil Pllily|lt*dq IFń'ł
cE.952 vłallel
ul. Mlodda 15
ln*rukcj' ułcir 26i2Yu $fe lock bil'bce:
t spń}dzó RÓEk f rcZś\olen (9l}ki91ę.dalę wźnoś.i,pźezocryslośćoŹRoru. bIŃ
Uszkodańlorka i opakov.niaZsYńęlŹncgo,
bńk uszkodzctria
IiIii spałl oddzje]ając}ch
! Poło4.ółorek m sbbi]nęip.Rie'chni,
. o6loŹyć opakoMnie ćwnęfue lo.ka
! Um'ó Ę.e śmdkiem
pldnlbaktryjlym
. Roz|ozyćworck zc nodkouą |injqspaM i z lą.zlikien worka'
t zwi|qĆ *orck lcący na opakoganiu zewnęlŹńym po przekątnej'w kiennku końcóNki
(lączi]ka)worka'
Srodkorva
liniasoawu(4)osvoŹysię'
. ron) uD.i dTdooNd.ir 'ieli"ii p$vu dr- r.n'o1 $
. spNdzić. cry Rsąstkje lńic splM sącalkolvicie o$aft'
. UPe$nić się. cł- rozIvór jeś Fćzroczysry ałolek nie pżecigkd.
2' Usu&ć kapturekochriny Z końcórvkj ( ]) drenulącz{cceo'
3 Po|Ączyi drcn} 2 Lvorkiom'
4' zlamrćrvełlęlzne amknĘcie popżefzginanjedEnui ',sfpi|ki,,wobicslotry
5 woEk je{ tere goto\łydo użycia.
l' Ęcain \orka safe|mk
5. Linia spa\a mahjkomory
ogóln' insl|ukcj. do ysft$kich feśNó* do podNNni':
Goto$} do uzycia rcfuóI pos'inicn byćlykorz}shy nalvchnifft h'b,jeślinic jeśto moż|i*e,
najńźnigj ł ciągu24 godzjnod \rniesaia
rońvoróq z obu komór (paM Mkż punkt6'])
Jcś|il.każ alcci, prcduky |eznicu ńqą byc dodawangdo rztworu golorvegÓdo trf'.ń popŹoz
poń do iniekcji (2) z achotńień sIożjoścj prćd akaŹenicm'
Dod ęć ńofna lylko niżejł}mienione |eki,rv niź€j podan}thśqż.niach.
z u Lsenia |ekau
l000j.Dl'/|,iNulina20j'ń/|, wxnkońy.lna l000 m3/|,bikoP|anina400
ń9l'
hĆparyna
ccfabIim 500'ng/|'cĆńazyd}ń250'n3/|,gcnt.mycyna
3 'ng/|
Podok{adnym
*}miesaniu ispra$dfeniu'cz} nic *fśępujeJĘtnieńiclub nienzpuvcalne
anicczyszczenia' o^Yór do dił|i4' otćwnorvej na|eŻynatychmiaslłlkoLfŚać (nic wo]no
MIMSTIRST\JVO ZDRO\ł'IA
fu ilPolt'ij|.r(ŃjiF.fuql
)Epófu
-t7-
?. PoDMIoT oDPowtf,DzL{LNY
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
PosLłDAJĄcY PozwoLENlE
NA
lEsenius Medial C.E DeurschludGmbH
D.ó]]46Bld Hohburg
ł.d'H'
3. NUMER(-\) POZWOLENIA0g NA DOPUSZCZaNIE DO OBROTU
Nr 12]60baIfuEl,5%z ]'5%glukozą
i Mpnifu l25 moll
Nr 12]63 balm€2']% z 2,]%elukozłi Mpnim t 25 mmÓV|
N| 12,]6| [email protected] 4'25%z 425%clŃozĄi mpniem 1.25ńnÓl,4
Nr]2]59 ba]mel'5% z l.5%llukÓząi MPnien l,75mno'|
Nr123ó2 tńlDe2,3% z2'3y! E|lkoząi Mpnien]j7s m'no/|
Nj 12],12hdlfre 425% z4'25%elukoząi wapniem|'75nmol/I
9.DAlA w.l,DAti!{ PIERwŚzEGo PozwoLTNIA
oBRoTU / DATA PRZEDŁUżENL{ PozwoLENlĄ
NA DoPUszcz.ENIE Do
- Pwoleni!tr12360, 12363,12361.12t59,
25.0&.2006r
tff6
03'09'200ór.PodoIenieff 12372
l0. DAIA zATwIERDzf,NIA LUB czĘŚclowEJ ZMIANY TEKSTU
CEARAKTERYSI'YKI PRODIXTU LECZNICZEGO
-052010
26
rvm\'śTDnsTwo
zDRovll
Porlht*MliFlmd
D.e5tuMt
cc952r/v.dM

Podobne dokumenty