Jak zachęcić kandydata do zmiany pracy?/ Dlaczego

Transkrypt

Jak zachęcić kandydata do zmiany pracy?/ Dlaczego
Warszawa,11.01.2017
Jakzachęcićkandydatadozmianypracy?/Dlaczegoszukamyinnej
pracy?
RaportGoldenLine
Noworoczne postanowienia często koncentrują się wokół zdrowia i naszej kariery. Jak
wynikazbadaniazrealizowanegonazlecenieGoldenLine,poszukującychpracymotywuje
przedewszystkimwizjawyższychzarobkówichęćdalszegorozwoju.Uciekająprzedbrakiem
perspektywyawansu,rutynąizłąatmosferąpracy.
Top5przyczynposzukiwaniainnejpracy(infografika)
1. Chęćzwiększeniazarobków–53%
2. Brakmożliwościrozwoju–28%
3. Brakperspektywawansu–27%
4. Nudairutyna–23%
5. Złaatmosferapracy–23%
Zarobkiirozwój
Jak wynika z raportu GoldenLine, chęć zwiększenia zarobków jest głównym powodem, dla
którego rozglądamy się za nową pracą. W odpowiedzi na pytanie „Z jakiego powodu
chcesz/chciałeś(aś)zmienićpracę?”53%respondentówwskazałowyższezarobki,28%brak
możliwościrozwoju,27%brakmożliwościawansu,23%nudęirutynę,a23%złąatmosferę
pracy.
Więcejczyliile?
Respondencizapytaniowysokośćpodwyżki,którazatrzymałabyichwobecnymmiejscupracy,
wponad40%zadeklarowalikwotęnapoziomie11%-20%obecnegowynagrodzenia.Chęć
otrzymaniapodwyżkinapoziomie21%-50%zadeklarowało37%respondentów.
Największyapetytzazmianęwysokościwynagrodzeniamająosobywwieku25-34lata.42%
znichoczekiwałobywynagrodzenianapoziomie21-50%aktualnejpłacy,a13%oczekiwałoby
podwyżkipowyżej50%.
JakapodwyżkabyłabydlaCiebiezadowalającawobecnejpracy?(infografika)
Podwyżkado10%byłabyzadowalającadla8%respondentów
Podwyżkao11%-20%byłabyzadowalającadla41%respondentów
Podwyżkao21%-50%-byłabyzadowalającadla37%respondentów
Podwyżkao51%-100%-byłabyzadowalającadla8%respondentów
Podwyżkapowyżej100%byłabyzadowalającadla6%respondentów
Czympracodawcymogąprzyciągnąćkandydatów?
Jak wynika z raportu GoldenLine, zarobki to nie jedyne, czym pracodawcy mogą kusić
kandydatówdopracy.Respondencizapytanioto,coskłoniłobyichdozmianyobecnejpracy,
w 72% wskazali wyższe wynagrodzenie. Co jednak ciekawe, na kolejnych dwóch miejscach
znalazłysięumowaopracę,atrakcyjnadla35%respondentów,orazelastycznyczaspracy,
ważnydla33%.Atmosferaikulturafirmybyłabyargumentemdla30%respondentów.Dobra
lokalizacjafirmyrównieżmożebyćważnymbenefitem,łatwiejszydojazddofirmywskazało
29%badanych.
Ciekawieodpowiedzikształtująsięwpodzialenapłećrespondenta.Wyższewynagrodzenie
jestistotnedla75%kobieti68%mężczyzn,umowaopracędla38%kobieti33%mężczyzn.
Zatoelastycznyczaspracy,ważnydla38%kobiet,istotnyjesttylkodla29%mężczyzn.Do
panów bardziej niż do pań przemówi wyższe stanowisko (30% wskazań wśród mężczyzn),
któreargumentemzazmianąpracybędzietylkodla22%kobiet.
JakieargumentyprzekonałybyCiędozmianypracy?
Wyższewynagrodzenie–72%
Gwarancjabezpieczeństwazatrudnienianp.umowaopracę–35%
Elastycznyczaspracy–33%
Możliwośćrozwojuzawodowego–31%
Atmosferaikulturafirmy–30%
Łatwiejszydojazddopracy–29%
Wyższestanowisko–26%
***
Cytowaniewynikówbadaniatylkozapodaniemźródła:RaportGoldenLine
Wyniki badania zrealizowanego na zlecenie GoldenLine przez SWResearch na
reprezentatywnej grupie 1006 Polaków, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy szukali pracy,
CAWI,czerwiec2016
***
GoldenLinetowiodącyserwisrekrutacyjny,oferującyusługizzakresurekrutacjiiemployer
brandingu. GoldenLine dostarcza kandydatom oferty pracy, informacje o ocenach
pracodawców oraz umożliwia założenie profilu zawodowego. Pracodawcom oferuje
rozbudowane usługi rekrutacyjne, zarówno dostęp do Wyszukiwarki Kandydatów jak i
możliwość zamieszczenia ofert pracy. GoldenLine wspiera firmy w obszarze employer
branding poprzez doradztwo i szkolenia, możliwość założenia Profilu Pracodawcy jak i
realizacjękampaniimarketingurekrutacyjnego.
Kontaktdlamediów:
AnnaCzęścik
CommunicationsManager
[email protected]
Tel.+48505618595