BAROK WE WLOSZECH Wykonaj polecenia na podstawi

Komentarze

Transkrypt

BAROK WE WLOSZECH Wykonaj polecenia na podstawi
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
BAROK WE WLOSZECH
Wykonaj polecenia na podstawi poniższego tekstu.
a) Określ styl w sztuce, na którego rozwój wpłynęły pisma Karola Boromeusza.
.............................................................................................
b) W oparciu o powyższy tekst sformułuj trzy zasady, których według Karola Boromeusza, powinni przestrzegać
artyści wznoszący i dekorujący świątynie.
1. .........................................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................................................
Typowym ornamentem barokowym jest ...............................................................
1
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Wykonaj polecenia dotyczące przedstawionej budowli.
Podaj:
a) Nazwę budowli
.........................................................................
b) Miasto, w którym się znajduje
.........................................................................
c) Wiek, w którym budowla powstała
.........................................................................
d) Nazwisko projektanta planu budowli
.........................................................................
e) Nazwisko projektanta fasady budowli
.........................................................................
f)
.........................................................................
Nazwę zakonu na zlecenie którego ta budowla powstała
g) Podaj po 3 cechy
Planu
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Fasady
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Bryły
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Wnętrza
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
h) Sformułuj wniosek dotyczący stylu i znaczenia tego kościoła dla nowożytnej architektury sakralnej
Gesamtkunstwerk …………………………………………………………………………………………………………………
…...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Autorem plafonu w kościele Il
Gesu jest ………………………………..
………………………………………………..
Tematem iluzjonistycznego
malowidła na sklepieniu jest
……………………………………………………
……………………………………………………
Przykłady kościołów jezuickich - dobierz właściwe realizacje (San Marcello al Corso, Santa Susanna, Świętych
Piotra i Pawła). Dopisz nazwę miejscowości i nazwisko architekta.
…………………………………………………. ……………………………………………… …………………………………………………….
…………………………………………………. ……………………………………………… …………………………………………………….
…………………………………………………. ………………………………………………
…………………………………………………….
kościół św. Ignacego w Gdańsku
3
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Giovanni Lorenzo Bernini (1598-1680)
Biografia artysty:
Pracował na zlecenie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wszystkie podane prace ponumeruj zgodnie z kolejnością, w jakiej postawały.
Prace z bazyliki ...................................................................................................
4
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Cechy nagrobka barokowego:
5
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Wskaż na cechy formy typowe dla baroku:
Kim była Ludwika Albertoni?
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Kościół …………………………………………………………………………………………………………………………………. w Rzymie
Jakie były dokonania Berniniego związane z przebudową Luwru?
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
6
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Przeanalizuj formę i treść przedstawionego dzieła według podanych punktów.
7
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
1. Podaj nazwę grupy rzeźbiarskiej.
....................................................................................
2. Podaj autora dzieła.
....................................................................................
3. Podaj czas powstania dzieła.
....................................................................................
4. Wskaż kościół i miasto, w którym dzieło się znajduje.
....................................................................................
5. Wskaż fundatora grupy rzeźbiarskiej.
....................................................................................
6. Wymień materiały, z których wykonano dzieło.
....................................................................................
7. Na podstawie ilustracji oraz tekstu źródłowego opisz temat głównej sceny w ołtarzu.
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
8. Wyjaśnij, jaką rolę odgrywa światło w przedstawieniu. Podaj trzy argumenty.
Światło nadprzyrodzone ......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
9. Określ styl rzeźby oraz podaj pięć cech formy, które o tym świadczą.
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Theatrum sacrum - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Francesco Borromini (1599-1667)
Informacje o artyście
Kościół San Carlo alle Quattro Fontane w Rzymie
Kościół Sant’Ivo alla Sapienza w Rzymie
Dwie inne budowle projektowane przez Borrominiego: ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Baldassare Longhena (1598-1682)
Nawiązaniem do tej budowli jest polska realizacja kościoła filipinów
koło Gostynia zrealizowana na zlecenie .................................................
(nazwisko fundatora) jako wotum za
...............................................................................................................
Architektami pracującymi nad tą realizacją byli:
...............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..
Guarino Guarini (związany z Turynem)
10
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
W okresie baroku dokończone zostały
prace nad ..................................................
...................................................................
w ...............................................................
Polegały one na ………………………………………
...................................................................
……………………………………………………………….
Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610)
Biografia artysty
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Wyjaśnij pojęcia:
Luminizm
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Chiaroscuro
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Maniera tenebrosa (moduł tenebroso, tenebryzm)
..................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Lumen Dei
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Repoussoir
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Sporządź notatki o następujących dziełach, uwzględnij symbolikę prac:
12
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
13
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
14
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Obrazy z rzymskiego kościoła ............................................................................................................................................
z kaplicy .............................................................................
Trzecim dziełem Caravaggia wiszącym w tej kaplicy jest ...................................................................................................
Dlaczego powstały dwie wersje Św. Mateusza z zniołem? ................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Obrazy z rzymskiego kościoła ............................................................................................................................................
z kaplicy ..............................................................
15
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Wieczerza w Emaus, 1601–1602, National Gallery, Londyn
Dwaj uczniowie Jezusa, kilka dni po Jego śmierci, wybrali się do
Emaus, wioski pod Jerozolimą. Po drodze spotkali nieznajomego,
którego zaprosili na kolację w gospodzie. W chwili, gdy łamał i
błogosławił chleb, zorientowali się, że to zmartwychwstały Chrystus.
Właśnie tę chwilę, z Ewangelii według św. Łukasza, namalował
Caravaggio.
16
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Dawid z głową Goliata, 1609-10
Komu i dlaczego został wysłany obraz? .......................................................................
......................................................................................................................................
Co jest napisane na mieczu? ........................................................................................
......................................................................................................................................
Czyje rysy ma głowa Goliata? ......................................................................................
17
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Czym był caravaggionizm? Podaj przykłady artystów związanych z tym nurtem. Wymień główne ośrodki
caravaggionizmu.
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Annibale Caracci
Triumf Bachusa i Ariadny
Andrea Pozzo
Apoteoza św. Ignacego z kościoła ………………………………….
………………………………………………………………………………………
Kwadratura to
18
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Pietro da Cortona
Gloryfikacja rządów Urbana VIII
Guercino
Informacje o artyście:
Et in Arcadia ego, 1618
Co oznacza tytuł pracy?
Willa Ludovisi, Aurora i Noc
Freski powstały na zlecenie kardynała
……………………………………………………… ,
Późniejszego papieża ……………………….
………………………………………………………….
19
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Guido Reni
Atalanta i Hippomenes, 1620-25
Artemizja Gentileschi
Giovanni Battista Caracciolo
20
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Autor: ...........................................................................
Fontanna …………………………., 1735-1776, Rzym
Pałac w tle to Palazzo Poli.
Powstała na zlecenie papieża ………………………………………….
Określ symbolikę rzeźb:
Okeanos – bóg ……………………..
Trytony – symbol Kastora i …………………………..………………….
Hippokampy to połączenie ………………………………………. i ………………………………………………. Jeden jest spokojny, co
symbolizuje …………………………………………………, drugi niespokojny, co oznacza ………………………………………………………………
Cztery statuy na balustradzie symbolizują ……………………………………………………………………………………………………………………
Postacie kobiece w niszach to alegorie …………………………………………………………………..……………………………………………………
O kim mowa?
Uważa się go za jednego z najwybitniejszych i najbardziej wszechstronnych artystów włoskiego baroku. Przede
wszystkim zajmował się rzeźbą i architekturą. W 1629 roku powierzono mu kierowanie budową bazyliki św. Piotra w
Rzymie. Tworzył także słynne rzymskie fontanny i nagrobki. Jego twórczość skupia wszystkie cechy sztuki barokowej:
dynamizm, ekspresję, łączenie różnych środków wyrazu, teatralizację i efekty iluzjonistyczne.
..........................................................................................................................
Życie miał krótkie i burzliwe, a zdążył dokonać jednej z największych rewolucji w malarstwie. Odrzucił renesansową
harmonię kompozycji i subtelność formy; wydobywał figury z mroku nie stopniowo, lecz nagle i dramatycznie. Zdobył
uznanie możnych mecenasów, łącznie z wpływowymi kardynałami.
..........................................................................................................................
Pracował dla możnych mecenasów sztuki – rodów Borghese i Barberini, został też głównym artystą papieskim.
Wznosząc w Rzymie liczne budynki, pomniki i fontanny, nadał miastu nowe, barokowe oblicze,
..........................................................................................................................
Był synem murarza z niewielkiej miejscowości nad Lugano. Jako 20-latek przyjechał do Rzymu, gdzie dzięki protekcji
swojego kuzyna, znanego architekta, zatrudnił się jako kamieniarz. Po śmierci krewnego został uczniem jednego z
najwybitniejszych rzeźbiarzy i architektów ówczesnego Rzymu. Współpraca nie układała się jednak dobrze i ich drogi
szybko się rozeszły. Po usamodzielnieniu się został wspaniałym architektem, twórcą wielu kościołów rzymskich. W
ostatnich latach życia cierpiał na depresję maniakalną i w końcu popełnił samobójstwo rzucając się na miecz.
..........................................................................................................................
21
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Wyjaśnij termin malarstwo iluzjonistyczne
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Alla prima to
A. miękki modelunek światłocieniowy, łagodne przejście między partiami ciemnymi a jasnymi, sprawiający, że kontur
się zaciera.
B. sposób malowania bezpośredni, szybki, bez przygotowania rysunku.
C. przedstawienie sceny w nocy, zwłaszcza krajobrazowej.
Trompe l’oeil to
A. świetlisty okrąg wokół głowy świętego.
B. sposób malowania polegający na stosowaniu plam o jednolitej barwie, otoczonych wyrazistym konturem.
C. martwe natury bardzo popularne w okresie baroku, w których namalowane przedmioty do złudzenia
przypominały trójwymiarowe pióra, listy, dokumenty przypięte do deski
ustawionej pionowo.
Uzupełnij tabelkę wpisując nazwiska artystów obok imion władców, dla których
wykonywali swoje prace. Listę artystów do wyboru znajdziesz pod tabelką.
Władca
Artysta
Karol Wielki
Karol I Stuart
Karol V Habsburg
Karol IV Burbon (hiszpański)
Artyści do wyboru: Goya, Anton van Dyck, Odo z Metzu, Jan van Eyck, Tycjan
22
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Analiza dzieła:
Bernini, Eneasz, Anchizes i Askaniusz, 1618-19, Galleria Borghese, Rzym
Podaj pięć argumentów formy dzieła przemawiających za stylem barokowym tej
rzeźby:

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………
Opisz krótko historię związaną z bohaterami rzeźby.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23

Podobne dokumenty