Przystanek Jedlina - Urząd Miasta Jedlina

Komentarze

Transkrypt

Przystanek Jedlina - Urząd Miasta Jedlina
www.jedlinazdroj.eu
Wiadomości
Burmistrza
Miasta w skrócie
1. W Centrum Kultury odbyło się
spotkanie informacyjno-warsztatowe
zorganizowane przez Powiatowy
Urząd Pracy w Wałbrzychu na temat
możliwości uzyskania pomocy
i wsparcia dla przedsiębiorców i pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne. W trakcie spotkania przeprowadzono warsztaty, podczas których
przedsiębiorcy uczyli się wypełniać
wnioski o zatrudnienie osób bezrobotnych i uzyskanie wsparcia ze środków Funduszu Pracy.
2. Od strony ul. Moniuszki rozpocznie się długo oczekiwana budowa kolektora sanitarnego w dzielnicy Kamieńsk.
3. Przy kompleksie sportowym rozpocznie się remont odcinka drogi
wojewódzkiej, czyli ul. Kłodzkiej.
4. W grudniu 2012r. został oddany do
użytku Pawilon Zdrojowy, w którym
znajdują się urządzenia fitness (trzy
kapsuły, w których można trenować
na rowerze leżącym, bieżni, stepie),
solarium i bilard. Działa kawiarnia,
a w najbliższym czasie planowane jest
uruchomienie biblioteki, organizowanie wystaw i koncertów artystycznych. To miejsce, w którym w każdą
drugą sobotę miesiąca odbywa się
giełda produktów regionalnych.
5. Od grudnia 2012 r. autobusy
linii „5“ dojeżdżają do Centrum
Uzdrow isk a. Now y rozk ład
jazdy zamieszczony jest na
stronie internetowej miasta:
www.jedlinazdroj.eu
6. Po remoncie oddana została do
użytku Zabytkowa Remiza Strażacka, która pełni funkcje wystawiennicze i edukacyjne. Zgromadzono
w niej dokumenty obrazujące historię Jedliny – Zdroju, prezentowanych jest wiele fotogramów oraz
mało znanych wydarzeń i ciekawostek związanych z dziejami miasta.
W Sali wystawienniczej swoje prace
wystawili lokalni artyści. Operatorem Remizy jest Centrum Kultury.
Można ją zwiedzać po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, nr
tel. 74 8455 249.
7. Po rozbudowie i generalnym
remoncie wznowił działalność pensjonat „Słowik”, w którym znajduje
się 19 luksusowo wyposażonych
pokoi, mini SPA (sauna, fotele
masujące, Body Space) oraz sala
konferencyjno – restauracyjna na
100 miejsc. Od kwietnia br. w pensjonacie można będzie zorganizować wesele, komunie, imprezy okolicznościowe, konferencje i imprezy
integracyjne. Natomiast czynna
codziennie od godz. 12.00 do ostatniego gościa restauracja zaprasza na
pyszne domowe jedzenie.
8. Na terenie miasta uruchomione
zostały prace społecznie – użyteczne
dla 40 osób bezrobotnych. W kwietniu br. uruchomione zostaną roboty
publiczne.
•
nr 1/41
• luty 2013
VIII Bal Charytatywny
W ostatnią sobotę karnawału Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju
wspólnie z Burmistrzem Miasta po raz
ósmy zorganizowało Bal Charytatywny, z którego dochód przeznaczany jest
na cele edukacyjne i fundusz stypendialny dla najzdolniejszych uczniów
jedlińskich szkół. Tradycyjnie goście
bawili się w Sali Lustrzanej Pałacu
w Jedlince, którą co roku udostępnia
właściciel zabytkowego obiektu.
Wśród uczestników balu nie zabrakło przedstawicieli świata polityki, przedsiębiorców, lokalnych stowarzyszeń oraz samorządowców. Gospodarze witali każdą
parę wręczając słodki upominek – piernikowe serca oraz
pamiątkowy ceramiczny herb Jedliny-Zdroju. Po raz
drugi catering zapewniła restauracja Hotelu
Jedlinka, a oprawę muzyczną balu zespół „Zakalec”
Pyszne ciasto upiekli rodzice uczniów obu szkół.
Bal rozpoczął się występem artystycznym przygotowanym przez jedlińskie stypendystki. Goście usłyszeli utwory muzyczne z repertuaru E. Górniak
w wykonaniu absolwentki MSP Kasi Gisder, a Nikola
Mucha śpiewając „Fantazję“ zachęciła gości do wspólnej zabawy.
Tradycyjnie goście zostali uwiecznieni na wspólnej fotografii, którą otrzymali na zakończenie Balu.
Aukcje jak co roku prowadzili Gospodarze.
Największą cenę osiągnął obraz „Muzykujące Anioły”
autorstwa Pani B. Malinowskiej, dużym zainteresowaniem cieszył się długopis Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego oraz srebrna broszka z bursztynem
od Premiera Donalda Tuska. Nie zabrakło także przygotowanej przez Włodarza Miasta Nalewki Orpel’s
Drink. Wśród licytowanych przedmiotów był
m.in. wydany na tę okoliczność złoty znaczek
Stowarzyszenia Miłośników Jedliny-Zdroju, karnet
Welles oraz płyta zespołu „Cisza jak tak”, którego koncert odbył się w listopadzie w Pałacu Jedlinka.
Uczestnicy balu wzięli także udział w loterii, na którą
fanty przekazali rodzice uczniów jedlińskich szkół.
Atmosfera balu sprzyjała aktywności i hojności
bawiących się gości, dzięki którym wszystkie eksponaty
zostały sprzedane na kwotę ponad 20 tys. zł. Środki te
zostaną przeznaczone na rozwój edukacyjny oraz stypendia dla uczniów gminy Jedlina-Zdrój, osiągających
wysokie wyniki w nauce, sporcie, rozwijających talenty
artystyczne, jak również promujących nasze miasto.
Organizatorzy Balu w imieniu uczniów, rodziców
oraz własnym składają serdeczne podziękowania
Darczyńcom, Ofiarodawcom oraz wszystkim osobom zaangażowanym, dzięki którym dobra zabawa
służyła szczytnemu celowi.
Budżet przyjęty
28 grudnia 2012 r. Radni Rady Miasta
Jedlina – Zdrój jednogłośnie przyjęli
uchwałę Nr XXII/141/12 w sprawie
budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2013 r.
W tegorocznym budżecie zaplanowano dochody na poziomie 15.618.364 zł,
a wydatki w wysokości: 14.340.760 zł.
Planuje się nadwyżkę budżetu w wysokości: 1.277.604 zł, która w całości zostanie
przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w poprzednich latach.
Projekt budżetu wraz z wieloletnią prognozą finansową na lata 2013-2027 został
pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną
Izbę Obrachunkową we Wrocławiu.
Struktura planowanych dochodów zakłada następujące wpływy do budżetu:
1) Dochody majątkowe w wysokości –
2.624.000 zł
2) Wpływy z podatków i opłat – 2.599.800 zł
3) Udziały w podatkach stanowiących
dochody budżetu państwa – 3.019.981 zł
4) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych –
80.000 zł
5) Część oświatowa subwencji ogólnej –
2.276.053 zł
6) Część wyrównawcza subwencji ogólnej
– 1.281.849 zł
7) Dotacje celowe z budżetu państwa –
1.696.632 zł
8) Pozostałe dochody – 2.040.049 zł
Nałożone na jednostki samorządu terytorialnego ograniczenia wynikające z art. 242
Urząd
Marszałkowski
nowym
właścicielem
uzdrowiska
Struktura dochodów, wydatków, inwestycji i pozyskanych środków z UE w Gminie
Jedlina-Zdrój w latach 2010-2012
ustawy o finansach publicznych spowodowały sytuację, że wydatki na zadania
inwestycyjne przewidziane w budżecie na
2013 r. wynoszą: 1.540.000 zł.
W ramach wydatków majątkowych przewiduje się między innymi: budowę sieci
kanalizacyjnej w Jedlinie-Zdroju (obręb
Kamieńsk), kontynuację rewitalizacji oraz
adaptacji wielorodzinnych budynków
mieszkalnych. W dalszym ciągu planuje się
naprawy i remonty dróg gminnych oraz
modernizację Cmentarza Komunalnego.
Wśród pozostałych wydatków do najważniejszych należą:
– wydatki na oświatę w mieście w wysokości: 3.895.000 zł,
– wydatki na opiekę społeczną (w tym:
zasiłki dla podopiecznych, dożywianie,
dodatki mieszkaniowe) w wysokości:
2.327.121 zł.;
– wydatki na gospodarkę mieszkaniową
w wysokości. 1.161.000 zł.
Wydawca: ERRATA sp. z o.o., 58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki 10a/2
tel.: 74 840-12-89, fax: 74 633-20-79, e-mail: [email protected], [email protected] • www.walbrzyski.pl
Budżet roku 2013 jest trudny, ale podobnie jak wszystkie samorządy w Polsce staramy się dostosować wydatki do zmian
przepisów, jakie zostały wprowadzone
przez Ministra Finansów w sprawie ograniczenia deficytu gmin na rok 2013.
Konstrukcja bieżącego budżetu pozwoli
w przyszłości na aplikację wniosków
o środki z budżetu UE na lata 2014-2020.
Od 1 marca br. właścicielem Uzdrowiska Szczawno –
Jedlina będzie Samorząd
Województwa Dolnośląskiego.
Decyzja Ministra Skarbu
Państwa o komunalizacji
uzdrowiska wpisuje się w strategię województwa, która
została opracowana przez
Urząd Marszałkowski do
2020 r. Zakłada ona rozwój
turystyki, zwłaszcza w zakresie
turystyki uzdrowiskowej. To
duża szansa na dynamiczny
rozwój dotychczasowych usług
uzdrowiskowych, gdyż
Samorząd Wojewódzki dysponuje funduszami nie tylko własnymi, ale także pochodzącymi
z Unii Europejskiej.
W związku z tym mamy
nadzieję, że przyspieszone
zostaną remonty całej
bazy hotelowej uzdrowiska,
a przede wszystkim budynku
„Warszawianki” i sanatorium
„Halina”, dzięki czemu liczba
kuracjuszy w naszym mieści
może zwiększyć się do 150
osób.
Przystanek Jedlina-Zdrój nr 1/41 • luty 2013
domków
Budowa dróg na osiedlu
owie
isz
Sul
w
ych
inn
odz
jednor
Dolnośląski Festiwal Zupy
Koncert Trzech Kultu
Festiwal Ciasta i Wina „U źródeł Char
r
lotty”
Międzynarod
ow y Festiwal
Petangue
Modernizacja Parku Uzdrowiskowego i budowa Pawilonu Zdrojowego (hali spacerowej)
Przystanek Jedlina-Zdrój nr 1/41 • luty 2013
Międzynarodowy Festiwal
Teatrów Ulicznych
Remonty wielorodzinnych budynków
mieszkalnych w ramach rewitalizacji
Wydawca: ERRATA sp. z o.o., 58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki 10a/2
tel.: 74 840-12-89, fax: 74 633-20-79, e-mail: [email protected], [email protected] • www.walbrzyski.pl
inwestycjach, kulturze i sporcie
Rek ons truk cje hist oryczn e
na tere nie
Pałacu w Jedlince
Remont nawierzchni Placu Zdrojowego
i oświetlenia, nowa fontanna i rzeźba Charlotty – założycielki uzdrowiska
Remont zaby tkowej remizy stra żack
sala wystawiennicza
iej,
Remonty gazociągów, wodociągów
i nawierzchni ulic
Odbudowa Ogrodów Różanych przy ul. Pięknej
Rewitalizacja Parków Uzdrowiskowych
Zmodernizowany, naśnieżany
i ratrakowany wyciąg narciarski
Wydawca: ERRATA sp. z o.o., 58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki 10a/2
tel.: 74 840-12-89, fax: 74 633-20-79, e-mail: [email protected], [email protected] • www.walbrzyski.pl
Święto Zdroju
Przystanek Jedlina-Zdrój nr 1/41 • luty 2013
Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
22 stycznia br. Burmistrz
Miasta powołał Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w nowym składzie. W pracach Komisji udział
biorą przedstawiciele Ośrodka
Pomocy Społecznej, Rady Miasta, NP ZOZ, policji oraz terapeuta. Kadencja Komisji zakończy się 31 grudnia 2014 roku.
Burmistrz Miasta zatwierdził także regulamin pracy
Komisji, z którego wynika, że
spotkania MKRPA odbywać się
będą raz w miesiącu, a w uzasad-
nionych przypadkach lub na
wniosek Burmistrza spotkania
mogą odbywać się częściej.
Regulamin określa zadania,
organizację i tryb pracy Komisji,
która przede wszystkim powinna inicjować działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
w gminie oraz podejmować
czynności zmierzające do orzeczenia wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Konkurs recytatorski
„Pegazik”
Miejska Biblioteka Publiczna w Jedlinie-Zdroju zaprasza 28 lutego br. o godz.10.00 na eliminacje miejskie XVIII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”. W konkursie udział wezmą laureaci
eliminacji szkolnych - uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka oraz Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II.
Informujemy, że w Referacie Finansów i Budżetu Urzędu Miasta prowadzone są działania mające na celu porównanie danych zawartych w złożonych deklaracjach i informacjach podatkowych z informacjami uzyskanymi m.in.
z ewidencji gruntów i budynków.
Przeprowadzane są również kontrole podatkowe nieruchomości w celu stwierdzenia zgodności danych wykazanych w informacji/deklaracji ze stanem faktycznym.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o uważne przeczytanie otrzymanych decyzji i ewentualną weryfikację
danych w niej zawartych: zwłaszcza powierzchni nieruchomości gruntowych, powierzchni lokali, sposobu
wykorzystywania nieruchomości, danych osobowych,
adresów do korespondencji, aktualnych właścicieli
i współwłaścicieli itp.
Jeżeli stwierdzą Państwo niezgodności, konieczne jest
złożenie korekty deklaracji/informacji - osobiście w Urzędzie Miasta, pok. nr 4 lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330
Jedlina-Zdrój.
Serdecznie zachęcamy Państwa do przeanalizowania
złożonych przez siebie deklaracji i informacji podatkowych.
Informacja o imprezach
08.03.2013 r. – Cykl spotkań
ar tystycznych „Krajobrazy
dźwiękiem malowane” – koncert
z okazji Dnia Kobiet – zespół
grecki „MYTHOS” – Pałac Jedlinka – godzina 19.00
09.03.2013 r. – „Giełda Wyrobów Regionalnych” – Pawilon
Zdrojowy i Biała Sala Uzdrowiskowa przy Pl. Zdrojowym,
Jedlina-Zdrój – godz.: 12:00
-18:00.
15.03.2013 r. – Galeria CK wernisaż wystawy „Wszystkie jesteśmy aniołami” Jadwiga Cyraniak,
Galeria CK, ul. Piastowska 13,
Jedlina-Zdrój - godz. 17:00.
29 marca br. o godz. 15:00
w Kościele Parafialnym pw. Trójcy Świętej uczniowie Miejskiej
Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka przedstawią Misterium
Wielkanocne.
Zbigniew Górnicki – właściciel biura podróży
Nasi nowi
mieszkańcy
Michał Arendarczyk ur.31.01.13 r.
powtarzalnym smakiem i aromatem soki, dżemy, nalewki,
wina. Wystawcy zgodnie podkreślają, że organizacja imprezy
promującej własnoręcznie
wytwarzane produkty jest bardzo cenną inicjatywą nie tylko
dla środowiska samych twórców, ale również dla mieszkańców i odwiedzających nasze
miasto gości.
Giełdy odbywają się
w każdą drugą sobotę miesiąca. Kolejna edycja będzie
miała miejsce 9 marca, na
którą organizatorzy serdecznie zapraszają!
Igor Dariusz Popiel, ur.03.01.13 r.
Coraz większym zainteresowaniem cieszy się organizowana
u nas Giełda Wyrobów Regionalnych. W sobotę, 9 lutego w Pawilonie Zdrojowym i w obiekcie
Białej Sali Uzdrowiskowej
impreza odbyła się po raz trzeci.
Dwudziestu wystawców
zaprezentowało różnorodną
gamę wyrobów własnych –
rzeźby, hafty, zabawki, ceramikę, galanterię świąteczną, rękodzieło artystyczne, biżuterię,
obrazy, porcelanę, smakowite
wędliny i sery, różnego rodzaju
miody i produkty pszczelarskie
oraz charakteryzujące się nie-
Uwaga podatnicy
Zuzanna Los, ur. 21.01.13 r.
Giełda Wyrobów
Regionalnych
Odeszli od nas
Wykaz osób zmarłych za okres 12 listopada 2012 – 14 lutego 2013
Waldemar Kołodziejczyk,
zmarł 13 listopada 2012 roku, żył 56 lat
Henryk Łysek,
zmarł 16 listopada 2012 roku, żył 82 lata
Marian Kułakowski,
zmarł 20 listopada 2012, żył 71 lat
Leokadia Tercka,
zmarła 26 listopada 2012 roku, żyła 82 lata
Zofia Jakóbek,
zmarła 28 listopada 2012, żyła 86 lat
Bronisław Stańczyk,
zmarł 1 grudnia 2012 roku, żył 78 lat
Cecylia Wasilewska,
zmarła 12 grudnia 2012 roku, żyła 79 lat
Andrzej Gembora,
zmarł 16 grudnia 2012 roku, żył 63 lata
Przystanek Jedlina-Zdrój nr 1/41 • luty 2013
Jan Frączak,
zmarł 18 grudnia 2012 roku, żył 72 lata
Leokadia Kijanka,
zmarła 20 grudnia 2012 roku, żyła 84 lata
Mirosław Kitowski,
zmarł 21 grudnia 2012 roku, żył 58 lat
Kornelia Wojkowska,
zmarła 26 grudnia 2012 roku, żyła 75 lat
Edward Stein,
zmarł 29 grudnia 2012 roku, żył 74 lata
Elżbieta Obreda,
zmarła 25 stycznia 2013 roku, żyła 67 lat
Czesława Staniszewska,
zmarła 13 lutego 2013 roku, żyła 64 lata
Wydawca: ERRATA sp. z o.o., 58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki 10a/2
tel.: 74 840-12-89, fax: 74 633-20-79, e-mail: [email protected], [email protected] • www.walbrzyski.pl

Podobne dokumenty