Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Transkrypt

Odpowiedzi na pytania do SIWZ
-'.
~PD
'-7
•
•
Warszawa,
Centrum P ersona \.IzacJI
"Dk 0 umentow
'
Ministerstwa Spraw Wewn~tr2nych
2014 r.
dnia Bmaja
l~MSW
Dyrektor
Miroslaw Kochalski
Do wszvstkich uczestnikow postepowania
Szanowni Patlstwo,
Informujemy,
nast~puj~cych
ze do Zamawiaj~cego
wplym;ly pytania, na ktore Zamawiaj~cy
udzielil
odpowiedzi:
Pytanie 1:
W opisie przedmiotu
zamowienia - parametry
wymaga notebooka z procesorem
techniczne - Zadanie II w pozycji 4 Zamawiajqcy
minimum 9175 punktow w Passmark CPU Mark (wyniki z dnia
17.04.2014r.). z naszych informacji wynika, ze na rynku po/skim nie ma notebookow
paramelrach
z procesorem
0
podanej
wydajnosci.
0
wymaganych
W zwiqzku z tym, czy zamawiajqcy
dopusci
zaoferowanie notebooka z procesorem osiqgajqcym min. 7948 punktow w tescie Passmark CPU Mark
(wynik na dzien 17.04.2014r.)?
Odnowiedz:
Zamawiaj~cy
opisuj~c
wymagania
w wypadku,
gdy fabryczne
dotycZllce procesora
wyposazenie
jest
zawar!
informacj~,
nizsze istnieje mozliwosc
zgodnie
z ktor~
zainstalowania
przez
Wykonawc~ procesora spelniaj~cego wymagane parametry,
0
gwarancji producenta. Zgodnie z wiedZll Zamawiaj~cego
mozliwym jest rowniez skonfigurowanie
przez
producentow
Zamawiaj~cego,
sprz~tu,
jednoczesnie
na
zlecenie
Wykonawcy,
ile nie zmienia to warunkow udzielanej
notebooka
zapewniaj~c spelnienie 4danych
spelniaj~cego
przez Zamawiaj~cego
wymagania
warunkow
gwarancji.
W zwi¥ku
z powyzszym Zamawiaj~cy nie przychyla si~ do prosby Wykonawcy
i zapisy SIWZ
pozostawia bez zmian,
Pytanie 2:
Zamawiajqcy w 5IWZ zawar/ opis: Plyta g16wna min 1z/qcze mini PCl Express.
Czy Zamawiajqcy dopusci komputer wyposazony zamiast w z/qcze Mini PCl Express, w dodatkowe
zlqcze PCl-Ex1?
Z/qcza mini PCI Express sq stosowane gl6wnie w komputerach typu notebook /ub AID. Producenci
plyt g/ownych do standardowych
komputerow stacjonarnych nie wyposazajq ich w z/qcza mini PCI
Express ze wzg/{ldu na bardzo znikome wykorzystanie tych portow w takich zastosowaniach.
w takich komputerach sq z powodzeniem zast{lpowane w/ainie przez porty PCI-Ex!.
Odoowiedi:
OdpowiedZ na pOWYZszepytanie zoslala udzielona w dniu 6 maja br.
Jednoczesnie Zamawiajllcy informuje, ie term in skladania ofert nie ulega zmianie.
Porty te

Podobne dokumenty