SPIS ABSOLWENTÓW Z LAT 1971

Komentarze

Transkrypt

SPIS ABSOLWENTÓW Z LAT 1971
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
FILIA W PŁOCKU
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII
45 LAT POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W PŁOCKU
SPIS ABSOLWENTÓW Z LAT 1971 - 2011
PŁOCK 2012
1
Opracowanie: Monika Rutkowska
Projekt i skład: Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Zdjęcie: Cezary Dzięcielski
© Copyright by P.P.-H. „DRUKARNIA” Sp. z. o. o.
ISBN 978-83-62081-86-8
Wydawca:
P.P.-H. „DRUKARNIA” Sp. z. o. o.
Druk, oprawa:
P.P.-H. „DRUKARNIA” Sp. z. o. o., tel./fax 24 275-19-35
2
W roku obchodów 45-lecia Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku oddajemy do rąk Paostwa
publikację, opisującą podstawowe efekty działalności tej integralnej placówki Politechniki
Warszawskiej, a w szczególności Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Pierwsze
promocje inżynierów kierunku Budownictwo miały miejsce w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku
w roku 1971, zaś odpowiednio inżynierów kierunków Mechanika i Budowa Maszyn w 1972 roku,
Technologia Chemiczna w 1974 roku i Inżynieria Środowiska w roku 1978. W niniejszym
opracowaniu ujęto wszystkich absolwentów studiów technicznych do roku akademickiego 2010/2011
włącznie. W sumie w tym czasie wypromowano 7755 Absolwentów, w tym 3990 magistrów
inżynierów po studiach dziennych, 406 magistrów inżynierów po studiach wieczorowych i zaocznych,
1514 inżynierów po studiach dziennych i 1845 inżynierów po studiach wieczorowych i zaocznych.
Większośd spośród Absolwentów Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (dawniej Wydziału
Budownictwa i Maszyn Rolniczych) podjęła pracę w zakładach subregionu płockiego i ich działalnośd
zawodowa i społeczna miała decydujący wpływ na społeczno-gospodarczy rozwój północnego
Mazowsza. Dzięki Absolwentom dokonuje się zasadniczy transfer wiedzy uczelnianej do gospodarki.
Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy Wydział w 2006 r. został zaszeregowany do najwyższej
kategorii jednostek naukowych w naszym kraju. Głównymi kierunkami działalności naukowobadawczej Wydziału są:
 procesy petrochemiczne i rafineryjne w przeróbce ropy naftowej,
 nowe materiały i technologie wytwarzania,
 maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego i spożywczego,
 ochrona środowiska i racjonalizacja zużycia energii,
 trwałośd i niezawodnośd obiektów budowlanych oraz konstrukcji przemysłowych
i mechanicznych.
W opinii przedsiębiorców Politechnika Warszawska najlepiej przygotowuje swoich
Absolwentów do działalności zawodowej. Przedsiębiorcy Płocka i regionu bardzo cenią sobie wiedzę
i umiejętności Absolwentów Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii.
Szanowni Paostwo!
Jesteście elitą intelektualną i techniczną, która jest gwarantem skutecznej przemiany polskiej
gospodarki, w gospodarkę opartą na wiedzy.
Przekazując Paostwu niniejszy spis absolwentów mam nadzieję, że znajdziecie tam nazwiska
znanych sobie osób, a dla Absolwentów Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii będzie to
wzruszająca, pełna wspomnieo lektura.
Prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński
Prorektor PW ds. Filii w Płocku
Dziekan Wydziału Budownictwa,
Mechaniki i Petrochemii
3
Kierownicy płockiej placówki Politechniki Warszawskiej
doc. dr inż. Edward Kowalczyk
organizator i pierwszy Kierownik Filii 1967-1969
doc. dr inż. Andrzej Gajewski
Kierownik Filii 1969-1971
prof. dr hab. inż. Władysław Lenkiewicz
Kierownik Filii 1971-1973
doc. dr inż. Andrzej Bukowski
Kierownik Filii 1973-1974
doc. dr inż. Andrzej Bukowski
Prorektor PW ds. Filii 1974-1981
prof. dr inż. Henryk Bernacki
Prorektor PW ds. Filii 1981-1984, Dziekan Wydziału Budownictwa i Maszyn Rolniczych
prof. dr inż. Józef Kwiatkowski
Prorektor PW ds. Ośrodka Naukowo - Dydaktycznego PW 1984-1990, Dziekan Wydziału Budownictwa
i Maszyn Rolniczych
prof. dr inż. Wojciech Włodarczyk
Prorektor PW ds. Ośrodka Naukowo - Dydaktycznego PW 1990-1993, Dziekan Wydziału Budownictwa
i Maszyn Rolniczych
prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Kubissa
Prorektor PW ds. Ośrodka Naukowo - Dydaktycznego PW 1993-1999, Dziekan Wydziału Budownictwa
i Maszyn Rolniczych, od 1997 Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
prof. dr hab. inż. Janusz Zielioski
Prorektor PW ds. Ośrodka Naukowo - Dydaktycznego PW 1999-2005, od 2002 Szkoły Nauk
Technicznych i Społecznych PW, 1999-2005 Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Kubissa
Prorektor PW ds. Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych PW 2005-2008, Dziekan Wydziału
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
prof. zw. dr hab. inż. Jacek Kijeoski
Prorektor PW ds. Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych PW, od grudnia 2011 ds. Filii w Płocku
2008-2012 , Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zielioski
Prorektor PW ds. Filii w Płocku, Dziekan Wydziału Budownictwa 2012-, Mechaniki i Petrochemii
4
WŁADZE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII W PŁOCKU
W KADENCJI 2012-2016
Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku
prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zielioski
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII
09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17
Dziekan
prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zielioski
Prodziekan ds. ogólnych
prof. nzw. dr hab. inż. Roman Marcinkowski
Prodziekan ds. nauczania
dr inż. Włodzimierz Koper
Prodziekan ds. studiów zaocznych i kształcenia ustawicznego
doc. dr inż. Marzena Majzner
Prodziekan ds. studenckich
dr inż. Cezary Wiśniewski
Dyrektor Instytutu Budownictwa
doc. dr inż. Marek Kapela
Dyrektor Instytutu Chemii
doc. dr inż. Małgorzata Petzel
Dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej
prof. zw. dr hab. inż. Mieczysław Poniewski
KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH
09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17
Dyrektor
dr hab. inż. Renata Walczak
Z-ca Dyrektora ds. nauczania
dr Magdalena Grabowska
Z-ca Dyrektora ds. studenckich
dr Magdalena Kludacz
5
POLITECHNIKA WARSZAWSKA FILIA W PŁOCKU
Politechnika Warszawska Filia w Płocku jest integralną jednostką Politechniki Warszawskiej,
tworzoną przez dwie jednostki podstawowe:

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii,

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.
Misją Uczelni w Płocku, podobnie jak całej Politechniki Warszawskiej, jest przygotowanie
przyszłych elit społecznych: ludzi światłych, o rozległych horyzontach, świadomych swych
przekonao, ale rozumiejących i respektujących światopogląd innych. Podstawową funkcją
naszej Uczelni jest kształcenie wysokokwalifikowanej kadry inżynierów i ekonomistów.
Studenci i kadra Wydziału oraz Kolegium wchodzą w skład społeczności Politechniki
Warszawskiej, korzystając z oferty edukacyjnej całej Uczelni -jej bazy dydaktycznej,
naukowej, socjalnej, rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej.
W posiadaniu płockiej jednostki znajdują się dwa kompleksy dydaktyczno-naukowe:
Gmach Główny przy ul. Łukasiewicza 17 oraz Gmach Mechaniki przy ul. Jachowicza 2. Filia
dysponuje również Halą Sportową i Domami Studenckimi: Wcześniak i Jachowicza. Na jej
bazę dydaktyczną i naukową składa się: 40 dobrze wyposażonych sal wykładowych z pełnym
wyposażeniem multimedialnym, w tym dwie aule na 350 i 200 miejsc, audytorium na 160
miejsc, 30 laboratoriów naukowych, 12 pracowni komputerowych z bogatym wyposażeniem
i oprogramowaniem.
Biblioteka Uczelni w Płocku jako filia Biblioteki Głównej PW jest największą biblioteką
naukowo-techniczną na północnym Mazowszu. Pracuje ona w systemie komputerowym
Aleph, który umożliwia przeszukiwanie katalogu, zamawianie oraz wypożyczanie książek przy
wykorzystaniu Internetu. Biblioteka oferuje także bezpłatny dostęp do e-baz, czasopism
zagranicznych i biblioteki cyfrowej Politechniki Warszawskiej.
Politechnika Warszawska Filia w Płocku jest jedyną w pełni akademicką jednostką
szkolnictwa wyższego na terenie północno zachodniego Mazowsza, bowiem prowadzi studia
na wszystkich trzech stopniach kształcenia (inżynierskie lub licencjackie, magisterskie,
doktoranckie). W grupie wszystkich jednostek szkolnictwa wyższego na tym terenie jest to
jednostka wiodąca o największym znaczeniu dla społeczno - gospodarczego rozwoju regionu.
Potencjał jednostki i uwarunkowania zewnętrzne pozwalają na zachowanie tej pozycji
i dalszy rozwój.
6
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII
Na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii od 45 lat realizuje się misję kształcenia kadr dla
potrzeb gospodarki Płocka i regionu północnego Mazowsza i wynikające z niej zadania. Od 1992 r.
Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinach:
Budownictwo oraz Budowa i eksploatacja maszyn.
W 2006 i 2010 uzyskał on najwyższą kategorię w ocenie jednostek naukowych przeprowadzonej
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W skład Wydziału wchodzą trzy instytuty kierunkowe - Instytut Budownictwa, Instytut Inżynierii
Mechanicznej i Instytut Chemii oraz jednostki międzyinstytutowe - Zakład Matematyki i Fizyki, Zespół
Lektorów, Zespół Wychowania Fizycznego i Sportu oraz utworzone w 2004r. Centrum Doskonałości
CERED.
W latach 2006 i 2010 Wydział uzyskał najwyższą kategorię w ocenie jednostek naukowych
przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W 2012 roku kierunek Technologia chemiczna został nagrodzony przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepsze programy studiów. W nagrodę otrzymał 1 min zł na
dalsze doskonalenie oferty dydaktycznej, np. sfinansowanie nowoczesnych technik i narzędzi
stosowanych podczas wykładów i dwiczeo, czy pokrycie kosztów praktyk zawodowych dla studentów.
Wydział prowadzi studia w systemie punktowym ECTS, umożliwiającym elastycznośd studiów
i mobilnośd studentów:
 ośmiosemestralne stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - inżynierskie na
kierunkach: Budownictwo, Inżynieria środowiska oraz siedmiosemestralne studia na
kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Technologia chemiczna;
 trzysemestralne stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia - magisterskie na kierunkach:
Budownictwo, Mechanika i budowa maszyn, Technologia chemiczna;
 ośmiosemestralne stacjonarne trzeciego stopnia - doktoranckie w dyscyplinach:
Budownictwo oraz Budowa i eksploatacja maszyn;
 dwusemestralne niestacjonarne studia podyplomowe.
Na Wydziale szczególny nacisk przywiązuje się do jakości kształcenia. Poszczególne kierunki
studiów są akredytowane przez Polską Komisję Akredytacyjną. Na Wydziale opracowano również
i wdrożono Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia. Polska Komisja Akredytacyjna
oceniła pozytywnie jakośd kształcenia na wszystkich czterech kierunkach studiów, tj. Budownictwie,
Inżynierii środowiska, Mechanice i budowie maszyn oraz Technologii chemicznej, prowadzonych na
WBMiP w Płocku. Zespół oceniający wysoko ocenił inicjatywy dydaktyczne Wydziału, szczególnie zaś
współpracę płockiej uczelni z podmiotami gospodarczymi regionu.
Wydział ukooczyło już ponad 8 tys. absolwentów studiów inżynierskich i magisterskich. Ponad
2000 osób uzyskało świadectwa ukooczenia studiów podyplomowych. Absolwenci stanowią trzon
kadry zarządzającej i technicznej przedsiębiorstw, pełniąc w wielu przypadkach funkcje kierownicze
i zarządcze. Według dziennika Rzeczpospolita, połowa prezesów ukooczyła uczelnię techniczną,
a najczęściej Politechnikę Warszawską.
7
BUDOWNICTWO
Specjalnośd: Budownictwo ogólne
Konstrukcje budowlane
Na kierunku Budownictwo prowadzone są studia inżynierskie (pierwszego stopnia) trwające
osiem semestrów oraz studia magisterskie (drugiego stopnia) trwające trzy semestry. Program
nauczania obejmuje wiedzę z zakresu m.in. grafiki komputerowej, mechaniki budowli, fizyki budowli,
budownictwa, materiałów i wyrobów budowlanych, projektowania konstrukcji budowlanych,
technologii, organizacji i ekonomiki budownictwa, kierowania budową i firmą budowlaną. W toku
studiów studenci, uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych, projektowych i praktykach zawodowych,
doskonalą praktyczną znajomośd zagadnieo inżynierskich, komputerowego oprogramowania
inżynierskiego oraz języków obcych.
Absolwenci kierunku Budownictwo zdobywają wiedzę i kwalifikacje pozwalające na
podejmowanie pracy w wykonawstwie obiektów budowlanych, biurach projektowych, w przemyśle
materiałów budowlanych, w administracji związanej z eksploatacją infrastruktury. Są przygotowani
do podejmowania działalności gospodarczej w sektorze budownictwa. Po odbyciu wymaganej
praktyki zawodowej absolwenci mogą ubiegad się o uzyskanie uprawnieo do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalnośd: Urządzenia sanitarne
Na kierunku Inżynieria środowiska prowadzone są studia inżynierskie (pierwszego stopnia)
trwające osiem semestrów. Program nauczania obejmuje wiedzę z zakresu projektowania,
wykonawstwa, montażu oraz eksploatacji powszechnie stosowanych urządzeo sanitarnych
wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych i wentylacyjnych, gazowych, przeznaczonych do
oczyszczania wody, ścieków, powietrza i gazów odlotowych, a także unieszkodliwiania odpadów.
Absolwenci mogą kontynuowad naukę na studiach drugiego stopnia prowadzonych w uczelniach
technicznych kształcących na kierunku Inżynieria środowiska lub pokrewnych.
Absolwenci kierunku Inżynieria środowiska podejmują pracę przy projektowaniu i wykonawstwie
urządzeo sanitarnych w budownictwie ogólnym i sanitarnym, służbach utrzymania ruchu systemów
sanitarnych przedsiębiorstw komunalnych i zakładów przemysłowych, a także w szkołach, uczelniach
oraz administracji paostwowej i samorządowej. Po odbyciu wymaganej praktyki zawodowej
absolwenci mogą ubiegad się o uzyskanie uprawnieo do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej.
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalnośd: Budowa i eksploatacja maszyn i aparatury przemysłowej
Na kierunku Mechanika i budowa maszyn prowadzone są studia inżynierskie (pierwszego
stopnia) trwające siedem semestrów oraz trzysemestralne studia magisterskie (drugiego stopnia).
Program nauczania na tym kierunku uwzględnia wiedzę teoretyczną, inżynieryjną z zakresu
mechaniki i budowy maszyn, w tym stosowania nowoczesnych technik informatycznych oraz
specjalistyczną. W toku studiów studenci nabywają umiejętności posługiwania się językami obcymi.
Praktyczną znajomośd zagadnieo inżynierskich studenci doskonalą w trakcie zajęd laboratoryjnych
i projektowych, praktyk zawodowych i wycieczek edukacyjnych.
Absolwenci kierunku Mechanika i budowa maszyn mają kwalifikacje do pracy
8
w przedsiębiorstwach wytwarzających lub eksploatujących urządzenia techniczne, w jednostkach
projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, akredytacyjnych, naukowo-badawczych
i edukacyjnych, administracyjnych i innych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej. Są
również przygotowani do prowadzenia samodzielnej działalnośd gospodarczej.
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Specjalności: Technologia tworzyw sztucznych
Technologia produktów naftowych
Technologia petrochemiczna
Informatyzacja technologii chemicznej
Na kierunku Technologia chemiczna prowadzone są studia inżynierskie (pierwszego stopnia)
trwające siedem semestrów oraz trzysemestralne studia magisterskie (drugiego stopnia). Kształcenie
technologów chemików obejmuje przyswojenie wiedzy teoretycznej, inżynieryjno-technologicznej
i specjalistycznej. Praktyczną znajomośd zagadnieo inżynieryjno-technologicznych studenci doskonalą
na zajęciach laboratoryjnych i projektowych, praktykach zawodowych i wycieczkach edukacyjnych. W
toku studiów studenci nabywają umiejętności posługiwania się profesjonalnym oprogramowaniem
oraz językami obcymi, w tym terminologią techniczną.
Absolwenci kierunku Technologia chemiczna znajdują pracę w zakładach przemysłu
chemicznego, ośrodkach naukowo-badawczych, oraz branżowych firmach handlowych i doradczych,
biurach projektów, firmach komputerowych, szkołach, administracji, mogą także prowadzid
samodzielną działalnośd gospodarczą.
KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych powstało w 1995 r. w celu zaspokojenia potrzeb
odnośnie kształcenia na poziomie wyższym w zakresie nauk ekonomicznych na północnym
Mazowszu.
W 2012 roku Polska Komisja Akredytacyjna oceniła pozytywnie jakośd kształcenia na kierunku
Ekonomia stwierdzając, że Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne do
prowadzenia studiów na tym kierunku.
Na kierunku Ekonomia prowadzone są sześciosemestralne stacjonarne i niestacjonarne studia
pierwszego stopnia, kooczące się złożeniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata. Plany i programy studiów w Kolegium są systematycznie dostosowywane do rynku pracy.
Zajęcia wykładowe odbywają się w dobrze wyposażonych w systemy multimedialne salach,
a dwiczenia w nowoczesnych laboratoriach komputerowych.
EKONOMIA
Specjalności:
Gospodarka przemysłowa
Informatyka w ekonomii
Finanse i Rachunkowośd
Studia na kierunku Ekonomia umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu teorii ekonomii, która jest
niezbędna do zrozumienia istoty zjawisk i procesów gospodarczych.
Absolwenci specjalności Gospodarka przemysłowa mają solidne podstawy z zakresu
rachunkowości finansowej i zarządczej, zapoznają się z systemem finansowym oraz narzędziami
zarządzania finansami. Poznają także prawo, organizację i zarządzanie. Studia na tej specjalności,
łącząc wiedzę makroekonomiczną z narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu podmiotami
9
gospodarczymi, stwarzają absolwentom szerokie możliwości pracy zawodowej, szybką adaptację do
zawodu oraz ułatwiają, w razie potrzeby, przekwalifikowanie. Absolwenci są zatrudniani w firmach o
różnym profilu działalności, w administracji paostwowej i samorządowej, w agencjach rozwoju
przedsiębiorczości, w urzędach skarbowych, organach kontrolnych.
Absolwenci specjalności Informatyka w ekonomii, w ramach starannie dobranych przedmiotów
specjalistycznych, uzyskują wiedzę umożliwiającą projektowanie, analizę i implementację systemów
informatycznych, tworzenie systemów baz danych oraz stosowanie nowoczesnych technologii
informatycznych w e-biznesie. Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w każdym większym
przedsiębiorstwie. Znajomośd zasad projektowania, tworzenia i wdrażania systemów
informatycznych czyni z absolwentów również atrakcyjnych pracowników dla administracji
paostwowej, firm produkcyjnych, handlowych i usługowych dowolnej branży.
Wiedza i nabyte umiejętności zdobyte w ramach obu specjalności umożliwiają podjęcie
i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Celem specjalności Finanse i Rachunkowośd jest przygotowanie absolwenta do zrozumienia istoty
i opanowania narzędzi aktywnej polityki gospodarczej stosowanej na poziomie przemysłu
i poszczególnych przedsiębiorstw (podmiotów gospodarczych), a także zapoznanie studentów
narzędziami zarządzania jednostką gospodarczą. Wiodące przedmioty specjalności są poświęcone
różnym obszarom działalności przedsiębiorstwa zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim.
Połączenie wiedzy makroekonomicznej z narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu podmiotami
(a więc mikroekonomii) sprawia, że absolwenci tej specjalności znajdują pracę w takich jednostkach
jak: przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, biura projektów, izby gospodarcze, agencje rozwoju
i przedsiębiorczości, urzędy skarbowe i organy kontrolne. Zdobyta wiedza umożliwia również
podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Szerokoprofilowe kształcenie zapewnia absolwentom duże możliwości pracy zawodowej oraz
szybką adaptację do zmieniających się warunków gospodarki rynkowej.
STUDIA PODYPLOMOWE
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII
 Automatyzacja w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym
 Diagnostyka techniczna i eksploatacja systemów technicznych
 Logistyka w przedsiębiorstwie
 Podstawy materiałoznawstwa produktów rafineryjnych i petrochemicznych
KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH
 Zarządzanie finansami i marketing
 Zarządzanie projektami, programami i portfelami projektów
10
ABSOLWENCI KIERUNKU BUDOWNICTWO
STUDIA DZIENNE INŻYNIERSKIE
Rok akademicki 1970/1971
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Andrysiewicz Stanisław
Brudnicki Juliusz
Betiuk Wojciech
Choromaoska Zofia
Cholewioska Romana
Ciemuchowski Jan
Czajkowski Henryk
Dąbkowska Janina
Dąbrowski Stanisław
Dobrzyoski Jerzy
Filipowicz Teresa
Gąsecka Hanna
Jakubowska Zofia
Konstantinow Krzysztof
Korba Jan
Kornacki Karol
Korpowska Renata
Kopcioska Maria
Kozak Wiktor
Krajewski Krzysztof
Krzemioski Ludwik
Lubiejewski Wacław
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Łapko Andrzej
Marcinkiewicz Krzysztof
Ostrowski Jerzy
Pogodzioski Lech
Pontus Zbigniew
Pietrowicz Teresa
Rajewski Mirosław
Romanowska Renata
Rucioska Elżbieta
Sadowska Krystyna
Sandurska Krystyna
Sekulski Janusz
Staoczak Stanisław
Szerszeo Wanda
Sztandera Andrzej
Wilamowska Kazimiera
Wiśniecka Teresa
Wiśniecki Włodzimierz
Wróblewski Maciej
Zawadzka Maria
Zielioska Sławomira
Rok akademicki 1971/1972
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Arkuszewska Angela
Arkuszewski Maciej
Badzyoska Jadwiga
Bieoczyk Leszek
Borkowski Wiktor
Borysiuk Andrzej
Cylioski Bogdan
Dalewska Ewa
Demiaszkiewicz Witalis
Dobiszewski Krzysztof
Fikus Andrzej
Galicki Andrzej
Ginter Maria
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
11
Jagniątkowska Zofia
Jasioski Jan
Karlioski Andrzej
Kęsicki Grzegorz
Kozera Ewa
Kraśniewski Janusz
Kruszewska Maria
Krysiak Alina
Markowska Zofia
Mochtak Elżbieta
Pepłowski Witold
Pieniążek Jerzy
Piotrowska Zofia
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Ponikiewski Wojciech
Przybylska Krystyna
Reoska Grażyna
Rychlik Zbigniew
Siudalski Bogusław
Sławioski Wiktor
Sobczyoski Ryszard
Szczęśniak Elżbieta
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Szymaoski Janusz
Szymczyk Krzysztof
Urbaczewski Waldemar
Wichrowska Ewa
Wrooska Barbara
Załęska Małgorzata
Zdanowski Roman
Zmysłowska Teresa
Rok akademicki 1972/1973
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Balski Janusz
Baraoska Anna
Borkowski Marek
Borkowski Ryszard
Cygan Ryszard
Glaspan Barbara
Głuchowski Jacek
Kempiak Mirosław
Kłokocka Krystyna
Konopka Włodzimierz
Kowalski Andrzej
Kozłowski Andrzej
Krzewniak Ryszard
Kuźnicki Bogdan
Lewandowski Lech
Laskowski Andrzej
Majdowski Andrzej
Marcinkiewicz Leszek
Marczak Grażyna
Masztanowicz Elżbieta
Michalska Alina
Miller Jolanta
Nawocki Andrzej
Nowak Maria
Obrębski Jan
Ojrowski Janusz
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
Pawlak Joanna
Pędraszewski Roman
Podolski Bogusław
Pręgowski Władysław
Przybysz Ireneusz
Rubaszkiewicz Marek
Rudzioska Danuta
Różaoska Elżbieta
Rześny Krzysztof
Sadowski Andrzej
Słomkowska Józefa
Studniarz Barbara
Sulioski Mirosław
Sylwestrzak Wanda
Szewczyk Hanna
Szlekys-Rubaszkiewicz Aldona
Tkaczyk Marek
Tylus Elżbieta
Wasilewska Ewa
Węgrzyn-Gałka Alina
Wyborski Lech
Wyrzykowski Waldemar
Zalewski Jerzy
Zawadzka Bożena
Złotowska Teresa
Żurada-Tomczak Wiesława
Rok akademicki 1973/1974
1.
2.
3.
4.
Bandurska Anna
Baran Grażyna
Betiuk Jerzy
Bromgau Andrzej
5.
6.
7.
8.
12
Brzeski Zdzisław
Budzichowski Wiktor
Celmer Bożena
Czajkowska Anna
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Dejneka Tadeusz
Drządzewska Iwona
Dziurlik Zenobia
Dzwonek Jerzy
Fiłoniuk Jerzy
Gajdka Anna
Gajowniczek Tadeusz
Goździkowska Maria
Jachimiak Jadwiga
Jaryniuk Bogdan
Jooca Michał
Kalisz Joanna
Karolewska Jadwiga
Karpioski Mariusz
Kranc Magdalena
Konopka Jan
Kowalska Elżbieta
Kozłowska Maria
Krajewski Włodzimierz
Królikowski Andrzej
Krusioski Edward
Krzysztofowicz Magdalena
Kucharski Jerzy
Lange Grażyna
Leszczyoski Adam
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Lewandowska Hanna
Liszyoski Ryszard
Ładyoski Andrzej
Łubioski Andrzej
Mamczyoski Andrzej
Mazurowski Andrzej
Miller Ewa
Modzelewski Sławomir
Nidzgórski Janusz
Olecka Maria
Olszowski Jerzy
Patora Danuta
Potrzuski Tadeusz
Piegat Elżbieta
Pikulski Piotr
Prokopowicz Leszek
Raczkowski Kazimierz
Rodzenko Grażyna
Sikorski Waldemar
Słodki Andrzej
Studniarz Sławomir
Śliwioska Maria
Trzciałkowski Jan
Wierzbicka Teresa
Rok akademicki 1974/1975
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Bandurski Jerzy
Bartkowska Ewa
Braun Elżbieta
Brenner Maria
Brzezioska Marta
Brzezioska Monika
Cegielska Ewa
Cieślik Marian
Czwarno Małgorzata
Dobrowolska Renata
Drebszak Izabella
Durmaj Bogdan
Guzek Krystyna
Hibner Krzysztof
Jaworska Barbara
Jędrasik Henryk
Jędrasik Urszula
Jędrzejewska-Czech Elżbieta
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
13
Jędrzejewska Elżbieta
Kadłubowski Jacek
Kajak Halina
Kamioski Wiesław
Klas Elżbieta
Kowalczyk Małgorzata
Latuszek Norbert
Lewandowski Bogusław
Makowsta Elżbieta
Maoko Adam
Niernsse Wojciech
Obrębska Anna
Pakieła Tadeusz
Piasecki Zdzisław
Pietrzak Leszek
Piotrowska Krystyna
Rajewski Leszek
Rumioski Andrzej
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Rychlioski Ryszard
Skorupka Zdzisław
Socha Andrzej
Sochocka Elżbieta
Strzelecka Teresa
Strzelecki Janusz
Szklarz Zbigniew
Szulc Jerzy
Szulczewska Ewa
Świątkowska Hanna
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
Turkowski Włodzimierz
Wierzbicki Jan
Wilczyoska Regina
Winiarkiewicz Zuzanna
Witkowska Ewa
Witkowski Jacek
Zięba Waldemar
Żaczek Roman
Żurek Romuald
Rok akademicki 1975/1976
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Adamczyk Andrzej
Alshibiby Mohamad
Beździek Barbara
Borek Andrzej
Brodzioski Mariusz
Broniecki Bronisław
Brożek Włodzimierz
Buryk Grażyna
Czubaszek Stanisław
Czyżewski Bogdan
Drożdż Mirosław
Dudek Teresa
Gutkowska Elżbieta
Hermanowska Elżbieta
Jabłooski Bogdan
Jarzębowska Ewa
Kamioska Alicja
Kamioska Henryka
Kania Grzegorz
Kaniewski Mieczysław
Kapela Janusz
Karczewski Krzysztof
Kaszuba Danuta
Kleinschmidt Adam
Kościesza Sławomir
Kruczyoska Wiesława
Krupioski Henryk
Kucharski Marek
Kuśmider Jerzy
Laskowski Andrzej
Łoś Krystyna
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
14
Maciejewska Danuta
Malinowska Anna
Marzewski Jan
Matuszewski Krzysztof
Mazik Jerzy
Michałowicz Izabela
Miszczyoski Zbigniew
Nowak Barbara
Obrębska Bożena
Ostrowska Elżbieta
Ostrowski Wiesław
Pawlikowski Waldemar
Pawłowska Iwona
Rajkiewicz Danuta
Różaoska Jadwiga
Sierant Krzysztof
Skonieczna Jadwiga
Słomski Zbigniew
Suchora Lech
Szaub Jerzy
Szczutowska Krystyna
Śladowski Jerzy
Tokaj Hanna
Turowska Ewa
Wajcowicz Grażyna
Witkowski Zbigniew
Zagroba Zbigniew
Zielska Maria
Zwierzchowska Regina
Zych Ewa
Rok akademicki 2005/2006
1.
2.
3.
4.
5.
Barski Mariusz
Czerwioski Michał
Dominik Piotr
Gątarek Marcin
Kania Marcin
6.
7.
8.
9.
10.
Krusiewicz Tomasz
Miecznikowski Paweł
Szymaoski Piotr
Wysocki Paweł
Żochowski Łukasz
Rok akademicki 2006/2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Adamczyk Kamil
Kapowicki Marcin
Sekulska Joanna
Siecioski Dariusz
Szamrej Bogumiła
Świąder Magdalena
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Świnecki Jakub
Tomczak Joanna
Wiśniewski Cezary
Woźniak Jakub
Wronowski Łukasz
Zaręba Łukasz
Rok akademicki 2007/2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Banaszek łukasz
Durmaj Jarosław
Dutkiewicz Piotr
Kamioski Mariusz
Krawczyk Tomasz
Krzyżanowski Jerzy
Kunikowski Marcin
Kurpias Marek
Lipski Paweł
Matusiak Mariusz
Mazur Łukasz
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Michalski Mariusz
Milczarski Łukasz
Murawski Karol
Prątnicki Rafał
Raniszewski Marcin
Świderski Krzysztof
Turkowski Wojciech
Walendzik Michał
Wasik Bartłomiej
Wiśniewski Jacek
Rok akademicki 2008/2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bogiel Łukasz
Buczkowska Małgorzata
Jaszczyk Paweł
Kloc Agnieszka
Kucharski Krzysztof
Lenkiewicz Patrycja
7.
8.
9.
10.
11.
15
Miecznikowski Hubert
Olbrych Piotr
Siekiera Tomasz
Sztybur Artur
Świtalska Ewa
Rok akademicki 2009/2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Chodubski Robert
Dybał Kamil
Fortas Piotr
Iwaoski Karol
Jeglikowski Kamil
Kobuszewski Grzegorz
Łęcki Damian
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Malinowska Karolina
Nycz Michał
Pałuba Maciej
Piwowarski Łukasz
Sałasioski Piotr
Skrzynecki Maciej
Szyller Karol
Rok akademicki 2010/2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Adamski Dariusz
Baszak Dawid
Biesiekierski Arkadiusz
Blaszczak Marcin
Buła Dariusz
Cytryniak Bartosz
Domżalski Adam
Dudek Tomasz
Dybiec Łukasz
Eske Sławomir
Florkowski Radosław
Grodzicki Tomasz
Gurbiel Kamil
Kaczyoska Magdalena
Karpiuk Małgorzata
Kmied Łukasz
Komosioski Jan
Kopycioski Dawid
Kozyra Jan
Krzykalski Łukasz
Kucharski Michał
Kulik Jakub
Kulita Konrad
Kuźniecki Michał
Kwiatkowski Łukasz
Kwiatkowski Piotr
Lemanowicz Tomasz
Maszenda Krzysztof
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
Modzelewski Konrad
Nasiłowski Kamil
Olejnik Piotr
Panufnik Piotr
Peda Sylwia
Piasecki Wojciech
Pietnoczka Magdalena
Romanowski Albert
Rychlewski Radosław
Sadowski Grzegorz
Sałasioska Justyna
Siedlich Katarzyna
Siołek Agnieszka
Słomski Daniel
Stryjewska Paulina
Strzałkowski Paweł
Surmacki Paweł
Szpilski Norbert
Szuniewicz Adam
Szymkiewicz Adam
Tomczak Małgorzata
Tomczyk Arkadiusz
Wasilewska Anna
Zabielska Iwona
Zawojek Cezary
Zielioski Michał
Życioski Wojciech
STUDIA DZIENNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE
16
Rok akademicki 1977/1978
1. Bogucki Andrzej
2. Chacioska Anna
3. Charzyoska Hanna
4. Chęcioska Maria
5. Cichocka Jolanta
6. Drapa Jerzy
7. Dymka Bogusława
8. Gromunt Paweł
9. Gutowska Irena
10. Gutowski Marek
11. Kaczmarski Zbigniew
12. Klimek Józef
13. Koper Włodzimierz
14. Krajczewska Maria
15. Krawczyk Józef
16. Krawczyk Teresa
17. Krawczyoski Artur
18. Krusioska Anna
19. Krysicka Bożena
20. Krysicki Janusz
21. Krzyżanowski Leszek
22. Kurek Krzysztof
23. Pawlak Aleksandra
24. Pietrzak Krzysztof
25. Pisarczyk Jadwiga
26. Rafalski Piotr
27. Różalska Anna
28. Sarzyoski Krzysztof
29. Skonieczny Józef
30. Stępniewski Janusz
31. Sudak Tadeusz
32. Szablewski Mirosław
33. Szymborski Romuald
34. Wernik Jerzy
35. Włodarczyk Ewa
36. Woj dat Henryk
37. Wolska Jadwiga
38. Zielioska Teresa
Rok akademicki 1978/1979
1. Banach Andrzej
2. Błasiak Wiesław
3. Bogdaoski Janusz
4. Borkowska Jolanta
5. Brodzioska Izabella
6. Daniszewska Wiesława
7. Drankowska Irena
8. Fudała Rajmund
9. Goździkowski Stanisław
10. Grasza Barbara
11. Gronkiewicz Grzegorz
12. Grzelak Tadeusz
13. Gutowski Krzysztof
14. Ircha Grażyna
15. Kapuśniak Krystyna
16. Karwowski Roman
17. Kędzierska Ewa
18. Królikowska Anna
19. Laskowski Krzysztof
20. Leszczyoski Jerzy
21. Lewandowska Bożena
22. Małkowska Teresa
23. Michalska Urszula
24. Milczarek Elżbieta
25. Mioduszewska Danuta
26. Ostrowska Jolanta
27. Piasecka Iwona
28. Piątkowski Janusz
29. Raniszewski Jerzy
30. Rek Krzysztof
31. Rogalska Ewa
32. Rogalski Włodzimierz
33. Rosiak Barbara
34. Sochaoska Anna
35. Sochaoski Aleksander
36. Stradomska Halina
17
37. Swat Marek
38. Tajchreber Edmund
39. Trzcioski Krzysztof
40. Wierkowicz Józef
41. Witek Paweł
42. Wysocka Jadwiga
43. Wysocki Jan
44. Zwolioski Marek
45. Żeberkiewicz Elżbieta
Rok akademicki 1979/1980
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Adamkiewicz Seweryn
Antoszewski Krzysztof
Biały Wiesław
Bieokowski Bogdan
Bronowski Wojciech
Brylant Iwona
Brylant Krzysztof
Bukalska Jolanta
Całka Jadwiga
Cieślak Gabriela
Cygan Elżbieta
Chojnowska Anna
Dylewska Grażyna
Garwacka Stanisława
Kabała Bogdan
Kaczmarek Irena
Kapela Marek
Karpioska Hanna
Kędzierski Tymoteusz
Kośmider Krzysztof
Kozera Witold
Krupioski Zbigniew
Kuczkowska Ewa
Liberadzki Paweł
Łąpieś Janusz
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Markiewicz Ewa
Mosakowska Teresa
Ostrowski Andrzej
Piotrowska Iwona
Podkowiak Aleksandra
Podkowiak Andrzej
Raźniewski Marek
Siwek Jan
Skłodowski Ireneusz
Słomski Andrzej
Sobocioski Adam
Strześniewska Anna
Strzeszewski Wojciech
Szewczyk Marian
Trucheł Ryszard
Udałow Barbara
Urbanowski Zbigniew
Wierzbicki Mariusz
Wiśniewski Janusz
Wojtaszek Anna
Wolioska Marta
Zawadzki Janusz
Ziembowicz Barbara
Ziembowicz Marek
Zych Mirosław
Rok akademicki 1980/1981
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Adamski Waldemar
Babecki Jerzy
Gąsiorowska Jolanta
Górowska Iwona
Gronkiewicz Zofia
Gruszczyoski Romuald
Hacka Jolanta
Janicka Joanna
Jezierski Tadeusz
Kamioski Krzysztof
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
18
Kapela Anna
Kłobukowski Mirosław
Kołota Tadeusz
Kostyra Mieczysław
Kowalski Andrzej
Krajowska-Kukiel Izabella
Krajowski-Kukiel Dariusz
Łobko Marian
Mróz Dionizy
Olkucki Grzegorz
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Paczkowska Janina
Piórkowski Cezary
Ptak Jerzy
Rogala Krystyna
Różaoska Marianna
Sosnowska Maria
Stanowski Marek
Szymaoczyk Ewa
Szymaoska Katarzyna
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Wiatrek Gabriela
Wierzbicka Mirosława
Wiśniewska Hanna
Zalewski Bogdan
Zdanowski Witold
Zielioski Grzegorz
Żabowski Zbigniew
Żółtowska Grażyna
Żuchniewicz Andrzej
Rok akademicki 1981/1982
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Adamczyk Irena
Adamska Małgorzata
Arentowicz Andrzej
Balcerzak Marian
Baryła Bogusław
Bielicka Małgorzata
Borooska Alina
Brudnicka Małgorzata
Cielniak Urszula
Ciuk Ewa
Czarnecki Paweł
Drząszcz Elżbieta
Dziura Jerzy
Feter Mariola
Folusiak Grażyna
Gębarowski Krzysztof
Górniewicz Maciej
Gruchała Tadeusz
Idzikowski Dariusz
Jakubowski Roland
Jankowski Sławomir
Jaździkowska Izabella
Justyoski Andrzej
Kordaczuk Krystyna
Kozanecka Jolanta
Kubioska Zdzisława
Kuciapski Waldemar
Liszewska Henryka
Ławioska Małgorzata
Łykowska Krystyna
Majewska Elżbieta
Matlęga-Ostrowska Anna
Mikołajewski Krzysztof
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
19
Obuchowski Mirosław
Ochocka Teresa
Ochocki Marek
Olczak Elżbieta
Olędzki Marek
Pankowski Tadeusz
Polioska Alicja
Różaoska Bożena
Rudnicki Piotr
Rutkowski Jerzy
Rytel Ewa
Sikorska Izabela
Sikorska Ewa
Słomski Bogdan
Sobiecka Bożena
Stefaniak Marian
Stobioski Sławomir
Strusioska Maria
Szczygieł Jarosław
Szewczyk Jolanta
Szymaoska-Ingwer
Małgorzata
Swiątecki Marek
Terebioski Andrzej
Wierzbicki Zbigniew
Wiśniewska Krzysztofa
Włodarski Krzysztof
Wajda Krzysztof
Wrona Jadwiga
Wróbel Antoni
Wrzeszcz Krzysztof
Wrzeszcz Zofia
Zgorzelski Paweł
67. Żółtowski Andrzej
Rok akademicki 1982/1983
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Andrusiewicz Andrzej
Borkowski Wiesław
Brudnicki Zbigniew
Dobies Zbigniew
Dobrowolska Anna
Drozd Dariusz
Dylik Wioletta
Falkiewicz Wiesława
Goździkowski Jacek
Góralski Michał
Gradkowska Irena
Holisz Aleksander
Janicki Grzegorz
Jędrzejak Waldemar
Kamioska Elwira
Kleps Anna
Koper Waldemar
Kosior Zdzisław
Kostrzewa Grzegorz
Kowalczyk Teodora
Kułakowski Waldemar
Kuziara Władysław
Lewandowski Janusz
Lipioski Michał
Lastowski Kazimierz
Ławioski Gniewomir
Makowski Dariusz
Malacki Krzysztof
Malinowska Iwona
Małysz Józef
Marciniak Urszula
Mikołajczyk Anna
Mosakowski Tadeusz
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
Niestępski Andrzej
Nowacki Jacek
Nowalioski Grzegorz
Osiak Adam
Parol Tomasz
Paruk Marek
Pawlak Piotr
Piotrowska Mirosława
Plichtowicz Wiesława
Prosowska Ewa
Przekwas Joanna
Ptaszyoski Dariusz
Redmerski Andrzej
Rolski Józef
Romanowski Leszek
Sobiecki Krzysztof
Sokołowski Andrzej
Stanisławski Roman
Szymaoska Barbara
Szymaoski Marek
Ścięgosz Sławomir
Tomicka Katarzyna
Tomicki Paweł
Trybuł Grzegorz
Wiśniewska Ewa
Wiśniewski Bogusław
Właszczuk Jadwiga
Wochowski Andrzej
Wysocka Maria
Zaręba Jadwiga
Zaręba Zbigniew
Zięba Małgorzata
Rok akademicki 1983/1984
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ambroziak Andrzej
Białobrzewska Małgorzata
Bielak Andrzej
Bieokowski Zbigniew
Borkowski Bogdan
Chodubski Krzysztof
7.
8.
9.
10.
11.
12.
20
Cichooski Adam
Derlukiewicz Krzysztof
Gołębiowska Ewa
Idzikowska Elżbieta
Janusz Marek
Jasioski Wiesław
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Jędrzejewska Izabela
Kacprzak Krzysztof
Kacprzak Piotr
Klein Zbigniew
Klikowski Jarosław
Kmieciak Krzysztof
Konarzewska-Kurbiel Barbara
Konopka Grzegorz
Kowalewska Iwona
Krawczak Marek
Krupioski Roman
Kurbiel Mirosław
Kuskowska Mariola
Laskowska Barbara
Malinowska Elżbieta
Minkowski Andrzej
Mróz Robert
Mulski Dariusz
Nowak Krzysztof
Ostrowski Aleksander
Piotrowski Krzysztof
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Prokop Bogumiła
Pruszkowski Leszek
Przedpełska Aleksandra
Przybył Ewa
Ramus Dariusz
Redos Sławomir
Rydzewski Jarosław
Sasinowska Iwona
Skrętowski Mariusz
Smereczyoski Michał
Sokołowska Wanda
Stasiniewski Przemysław
Strzałkowska Hanna
Strzałkowski Zbigniew
Swiątczak Mirosław
Walczak Mirosław
Widuta Aldona
Wierzchowski Bogusław
Wiśniewska Halina
Wysocka Barbara
Zych Marek
Rok akademicki 1984/1985
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Andrusiewicz Iwona
Biniewicz Daniel
Bobko Dariusz
Chmielewska Maria
Cichocki Roman
Cieczko Wiesław
Cygan Stanisław
Goliszek Paweł
Grabarski Tomasz
Graczykowski Marek
Hejcelman Danuta
Hermanówski Jarosław
Junczak Krzysztof
Junczak Wiesława
Kłobukowska Małgorzata
Kłobukowski Andrzej
Kroczewski Maciej
Krysiak Bożena
Lewandowska Izydora
Maciej czy k Iwona
Marciniak Danuta
Marszałek Bogumiła
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
21
Mazur Roman
Niepytalski Włodzimierz
Olewniczak Cezary
Portalski Sławomir
Prager Ryszard
Prokop Adam
Przybylska Małgorzata
Purcelewski Tomasz
Rzeszotarski Dariusz
Rzeszotarski Waldemar
Skonieczny Stanisław
Stępieo Barbara
Strzelczyk Jacek
Śliwioski Bogdan
Toczyoski Kazimierz
Winiarski Jan
Wirszewski Paweł
Wiśniewski Janusz
Włodarczyk Krzysztof
Włodarska Alina
Włodarski Dariusz
Zaręba Krzysztof
45. Zdunek Antonina
46. Ziembicka Grażyna
47. Żochowski Wojciech
Rok akademicki 1985/1986
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Błaszczak Anna
Błaszczak Wojciech
Czerska Anna
Gagat Iwona
Gagat Wojciech
Gapioski Krzysztof
Gocławski Norbert
Hermanowska Hanna
Jachowicz Zbigniew
Karolkowska-Czubakowska I.
Klekowicka Ewa
Kotwica Lidia
Maciejowski Zbigniew
Markowska Hanna
Materski Zbigniew
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Milczanowska Iza
Nowicka Hanna
Obrębski Grzegorz
Panuszewski Dariusz
Pawlak Anna
Sarzalska Małgorzata
Strzelczyk Małgorzata
Szymaoski Krzysztof
Tkaczyk Grażyna
Tkaczyk Andrzej
Tomaszewska Izabella
Wardzioski Roman
Włodarczyk Ryszard
Zgorzelska Anna
Rok akademicki 1986/1987
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Aleksandrowicz Tomasz
Andraszek Ewa
Andraszek Arkadiusz
Bartniczak Andrzej
Chrząstek Tomasz
Chmielewski Krzysztof
Dąbrowski Krzysztof
Dębska Jolanta
Kowalski Zbigniew
Kotwica Andrzej
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Krzemioski Jerzy
Kuziara Bożena
Pawlak Piotr
Przędzioski Jacek
Sikorska Jolanta
Szychowska Małgorzata
Wiśniewska Małgorzata
Wiśniewski Zbigniew
Zbrowska Ewa
Rok akademicki 1987/1988
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Czerwioska Dorota
Dzierzęcki Sławomir
Garbowski Sylwester
Gospodarowicz Włodzimierz
Głuszkowska Ewa
Konarzewska Teresa
Kowalczyk Joanna
Kowalczyk Sławomir
Kowalewski Krzysztof
Krajewski Sławomir
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
22
Krawczyoski Jarosław
Łopata Ewa
Nazarenko Dariusz
Nejman Lidia
Niedzielak Krzysztof
Olczak Anna
Pełka Grzegorz
Rafalski Dariusz
Rędzikowski Marek
Rybak Magdalena
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Rydzewski Jerzy
Sawicki Karol
Statkiewicz Bożena
Stolcman Magdalena
Szafran iec Barbara
Ty burski Sławomir
Wojtylska Joanna
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Zazga Sławomir
Ziembolewska Ewa
Aziz Khsro
Gukel Diyar Ali
Nariman Fatah Said
Putrus Ghazi Yalda
Rok akademicki 1988/1989
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Aptowicz Hanna
Czurakowski Tomasz
Drópiewski Wiesław
Gajur Edward
Góral Arkadiusz
Guga Piotr
Gurczyoski Ireneusz
Gutowski Jacek
Kopczyoska Ewa
Kopczyoski Marcin
Kosek Katarzyna
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Koźbiał Wiesław
Krajewski Wojciech
Kwapisiewicz Celestyn
Malinowski Paweł
Morzyoski Jacek
Rucioski Robert
Skwarna Renata
Szatkowski Jarosław
Więckowski Andrzej
Winogrodzki Jacek
Zielioski Janusz
Rok akademicki 1989/1990
1.
2.
3.
4.
5.
Kijek Marzenna
Kiljan Jarosław
Lutomirski Robert
Mulawa Dariusz
Petrykowska Agnieszka
6.
7.
8.
9.
10.
Pydyn Krzysztof
Rutkowska Grażyna
Sobka Paweł
Wasiak Maciej
Hamad Azade Kalifa
Rok akademicki 1990/1991
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Danielewicz Piotr
Dworzyoska Małgorzata
Jędrzejewska Maria
Kłopotowska Izabela
Kostanecki Mariusz
Kralski Jerzy
Misiak Jerzy
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Pełka Alina
Półtorak Lidia
Ruszkowski Eugeniusz
Rytczak Ewa
Sołtysiak Krzysztof
Żolnierzak Jacek
Rok akademicki 1991/1992
1. Brudnicki Andrzej
2. Chojecki Sławomir
3. Glok Wojciech
4. Gołąb Piotr
5. Grzymkowski Pweł
6. Jaroszewski Paweł
23
7. Maciejska Elżbieta
8. Płaczkowski Sławomir
9. Radecki Zbigniew
10. Wołos Paweł
Rok akademicki 1992/1993
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Gawłowski Dariusz
Gruszczyoski Marek
Jabłonowski Marian
Jankowski JanusZ
Lech Agnieszka
Maciejski Igor
Matynka Beata
Muszalski Sergiusz
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Prosowski Maciej
Sołowioska Katarzyna
Wasilewski Andrzej
Strojecki Grzegorz
Szarecki Marian
Szmydt Renata
Ślepowrooski Paweł
Tymioski Dariusz
Rok akademicki 1993/1994
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Frąckiewicz Izabela
Frąckiewicz Leszek
Gruszczyoska Sławomira
Hawliczek Jacek
Jasioski Wojciech
Lemankiewicz Krzysztof
Lewandowski Sławomir
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Okraszewski Sławomir
Olenderek Jacek
Płaczkowska Liliana
Rodzeo Arkadiusz
Skwarek Andrzej
Sosnowski Dariusz
Szmajda Paweł
Rok akademicki 1994/1995
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Banachowicz Zdzisław
Brzózka Romuald
Dobrosielski Paweł
Klatte Piotr
Kulis Mirosław
Machowski Jarosław
Maciejewski Paweł
Marchlewicz Joanna
Marzec Jan
Michalski Andrzej
Minich Jacek
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Niśkiewicz Marcin
Rakowski Paweł
Siedlecki Dariusz
Solak Dariusz
Urbaoski Wiesław
Urbaoski Zbigniew
Wilioski Piotr
Winkowski Sławomir
Wójcik Anna
Wójcik Grzegorz
Ziółkowski Dariusz
Rok akademicki 1995/1996
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Araszewski Ireneusz
Blajer Marcin
Chreścionko Piotr
Dąbrowski Jarosław
Domagała Piotr
Dzięgielewski Andrzej
7.
8.
9.
10.
11.
12.
24
Graczyk Dariusz
Kalinowski Marek
Kawałczewski Paweł
Komorowski Marek
Kubissa Wojciech
Landoch Leszek
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Lipowski Grzegorz
Małkiewicz Anna
Marciniak Paweł
Matusiak Krzysztof
Nowatorski Michał
Stempniak Artur
Stolarczyk Wojciech
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Świątkowski Grzegorz
Wilga Jacek
Wilgocka Joanna
Workowski Ireneusz
Zuchniewicz Dariusz
Żochowski Michał
Żylik Marcin
Rok akademicki 1996/1997
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Belicki Hubert
Bodkowski Daniel
Boryczew ski Artur
Dobrzyoski Jacek
Głowacki Mariusz
Gmioski Janusz
Gryckiewicz Aleksander
Grzeczkowski Tomasz
Karłowicz Waldemar
Kozarzewski Piotr
Krzemioski Janusz
Krzyżanowski Krzysztof
Małkiewicz Dariusz
Matejski Marek
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Mikołajewski Jacek
Muszyoski Tomasz
Osowski Przemysław
Prośniewski Maciej
Rogozioski Marek
Skrzyoski Mariusz
Sulioski Andrzej
Szyluk Andrzej
Tomczak Krzysztof
Wojtycki Andrzej
Wysocki Sławomir
Zakrzewski Robert
Żurawski Michał
Rok akademicki 1997/1998
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Antoszak Marek
Bielkowski Piotr
Brzeski Wojciech
Dąbrowski Wojciech
Głodek Sławomir
Golasa Tomasz
Krzyszkowski Paweł Roman
Macion Dariusz
Majczak Jacek
Maokowski Piotr
Maruszak Małgorzata
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Pawlak Krzysztof
Pietrzak Przemysław
Różycki Rafał
Sochacki Emil
Szóstak Roman
Szpakowicz Piotr
Wichrowska Monika
Wichrowski Andrzej
Zielioski Dariusz
Zielonka Piotr
Żółtowski Krzysztof
Rok akademicki 1998/1999
1. Belniak Andrzej
2. Błaszczak Zbigniew
3. Brykała Wiesław
4. Chmielewski Zbigniew
5. Czaplicki Michał
6. Gołdyn Edyta
25
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Gościniak Anna
Groszewski Radosław
Gutowski Krzysztof
Jakubowska Agnieszka
Jasioski Robert
Kluczewski Grzegorz
Kobuszewski Witold
Kowalczyk Radosław
Krzyżanowski Marek
Kujawa Paweł
Kwasiborski Marek
Laskowski Krzysztof
Laskowski Rafał
Lisiewski Andrzej
Majchrzak Urszula
Marzewski Rafał
Matyszewski Grzegorz
Mielczarska Katarzyna
Mokszan Katarzyna
Ogrodzioski Mariusz
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Oleradzki Tomasz
Piasecki Witold
Prusik Cezary
Reszkowski Tomasz
Rogozioski Krzysztof
Sieradzki Jarosław
Skupieo Artur
Sojka Artur
Stunża Adam
Sulioski Dariusz
Szochner Michał
Szymaoski Piotr
Szymczak Andrzej
Toruniewski Jacek
Usarkiewicz Piotr
Wójcik Tomasz
Zalewski Adam
Zalewski Marek
Zamorowska Renata
Żywczyoski Dariusz
Rok akademicki 1999/2000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Augustyniak Jarosław
Bereszczyoski Rafał
Budnicki Wojciech
Dużyoski Mariusz
Dylewski Marcin
Gawrooski Włodzimierz
Gontarski Marek
Górski Robert
Grabarczyk Mariusz
Jędrzejewski Przemysław
Kaniewski Robert
Kiełbowicz Michał
Kłudkowski Jacek
Kordalewska Krzysztofa
Kordalewski Cezary
Królikowski Jacek
Kujawa Tomasz
Kurkowski Robert
Kwiatkowski Wojciech
Malinowski Dariusz
Matusiak Aleksandra
Mękarski Arkadiusz
Moryc Andrzej
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
26
Najlepszy Tomasz
Niewinowski Piotr
Nowakowski Jan
Piekarz Radosław
Pijankowski Andrzej
Pochmara Marcin
Romanowski Radosław
Różycki Witold
Rychlioski Tomasz
Sieradzki Marek
Smolarek Tomasz
Szatkowski Piotr
Szymanowicz Piotr
Śmietanowski Cezary
Świder Monika
Tetkowski Michał
Walczak Edyta
Winiecki Tomasz
Wojtewicz Słwomir
Woźniak Roman
Zając-Szarwacka Agata
Zydorowicz Piotr
Rok akademicki 2000/2001
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Antoszek Marlena
Birek Sebastian
Brudnicki Adrian
Czyżewski Piotr
Dunal Marek
Filipiak Małgorzata
Gaoko Marcin
Golat Tomasz
Gołębiewski Zbigniew
Gościniak Mariusz
Guzek Tomasz
Ignaczak Mariusz
Jagusiewicz Sebastian
Jaskulski Roman
Justyoski Krzysztof
Justyoski Marek
Kamioski Arkadiusz
Kapuścioski Robert
Komosa Marek
Koper Mariusz
Krakowska Katarzyna
Krakowski Paweł
Krawczyk Piotr
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Krawczyk Tomasz
Leszczyoski Tomasz
Lewandowska Anna
Lewandowski Krzysztof
Ludwiczak Marcin
Majchrowski Paweł
Marciniak Jakub
Mazurkiewicz Marcin
Modzelewicz Michał
Nizioski Artur
Opolski Rafał
Piłatowicz Krzysztof
Prącik Marcin
Sadtchikov Evgueni
Stefaoski Piotr
Szochner Marek
Szymaoski Adam
Umioski Adam
Zasadzioski Krzysztof
Ziomek Rafał
Żółnowski Dariusz
Żywiałkowski Marek
Rok akademicki 2001/2002
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Baranczewski Paweł
Bartnik Tomasz
Borzuchowski Grzegorz
Chwała Jarosław
Chwała Jolanta
Czarnomski Daniel
Frąckiewicz Grzegorz
Gałka Adam
Goleniewski Artur
Górniewicz Piotr
Gronczewski Dariusz
Jędrzejewska Agnieszka
Klimowski Arkadiusz
Kłobukowski Dariusz
Kornatowski Maciej
Kowalska Jolanta
Lemanowicz Agnieszka
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
27
Lewandowski Dariusz
Maciejewski Marcin
Malesa Piotr
Małecki Piotr
Markowski Jacek
Matusiewicz Marek
Michorzewska Agnieszka
Miecznik Tomasz
Mikołajczyk Joanna
Mikulski Sławomir
Niesiobędzki Piotr
Opatrzyk Agnieszka
Piasek Ryszard
Pietrzyk Tomasz
Rakowska Małgorzata
Rojewski Mariusz
Romanowski Patryk
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Romanowski Roman
Ruchalski Piotr
Rutkowski Mariusz
Rychlik Artur
Składanowski Andrzej
Subocz Robert
Sulkowski Piotr
Sumiła Piotr
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Szymaoska Sylwia
Tęgos Robert
Twardowski Paweł
Wierzbicki Tomasz
Wiśniewski Artur
Wojciechowski Sławomir
Zambrzycki Sebastian
Ziólkowski Piotr
Rok akademicki 2002/2003
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Bagdzioski Sebastian
Balcerowska Aneta
Biedrzycki Krzysztof
Bober Marcin
Bogacki Michał
Borychowski Wojciech
Chludzioski Marek
Ciecharowski Tomasz
Czylewicz Albert
Doiczman Piotr
Dziwota Dariusz
Eske Krzysztof
Groszewski Artur
Grzelak Dawid
Jabłooski Michał
Jakóbowski Paweł
Kacprzycki Jezry
Karcz Ewa
Kiełek Adam
Kołecki Paweł
Kozłowski Piotr
Kucharski Radosław
Kucharzewski Łukasz
Kulpioski Wojciech
Kwiatkowski Robert
Lewandowski Adam
Lichnerowicz Artur
Linowska Katarzyna
Łyzioska Anna
Majewski Paweł
Majtczak Krzysztof
Meler Tomasz
Miaśkiewicz Hubert
Mieszkowicz Jakub
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
28
Morawski Jarosław
Niewiadomski Przemysław
Nowacki Piotr
Olszewski Mariusz Jan
Orzechowski Paweł
Pawlak Katarzyna
Pawlak Maciej
Piecka Małgorzata
Posiadeł Patrycjusz
Puchalski Tomasz
Rakowski Rafał
Reda Marek
Salak Paweł
Samulska Izabela
Smolioski Marcin
Sobieralski Dominik
Sosnowski Rafał
Stępieo Paweł
Strzelecki Piotr
Sugajski Artur
Szatkowski Sławomir
Szczęsna Anna
Szelągowski Jarosław
Szwech Wojciech
Szymaoska Paula
Świątkowski Tomasz
Tarnowski Jarosław
Trojanowski Marcin
Wietrzyckia Dorota
Wituski Adam
Włodarski Grzegorz
Wnuk Olga
Zawadka Piotr
Żurawicz Michał
Rok akademicki 2003/2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Bednarczuk Marlena
Bielawski Krzysztof
Bieokowska Anna
Błaszczyk Marcin
Bochenek Robert
Bratuszewski Tomasz
Bugaj Marta
Ciarka Maciej
Czulioski Bartosz
Dołkowski Jarosław
Domaoski Piotr
Dublicki Piotr
Felczak Marzena
Fiodor Agata
Gajus Magdalena
Gęsiarz Piotr
Goździkowski Marcin
Górka Rafał
Grabowski Sebastian
Homan Rafał
Jankiewicz Małgorzata
Jędrzejewska Małgorzata
Kaczmarczyk Marcin
Kępczyoski Cezary
Koper Artur
Kurkowski Mariusz
Leszczyoski Tomasz
Leśniewski Marcin
Lewandowska Justyna
Lewandowski Radosław
Lisioski Piotr
Łukasiuk Marta
Majorek Marcin
Malinowski Rafał
Maokowski Paweł
Marciniak Wiesław
Michalska Joanna
Mierzejewski Tomasz
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
Miler Cezary
Moryo Hubert
Paluszyoski Marcin
Pełka Tomasz
Pessel Tomasz
Podkowiak Marta
Pryczyoski Mariusz
Rempuszewski Mariusz
Rudzioski daniel
Serwach Robert
Sierakowski Adam
Słupecki Mariusz
Słupska Krystyna
Sochacki Juliusz
Sosnowska Anna
Swarc Estera
Szczepaoski Artur
Śliwka Adam
Śramski Grzegorz
Truszkowska Dorota
Turbacz Jadwiga
Tyrajski Dariusz
Uliczny Marcin
Wajszczak Artur
Wawrowski Stanisław
Wichrowski Paweł
Więcek Monika
Wiśniewski Rafał
Witkowski Piotr
Wolioska Anna
Woźnica Monika
Wszeborowski Mariusz
Wypych Robert
Wysocki Marek
Zakrzewska Marzena
Żórawski Robert
Żurawski Adrian
Rok akademicki 2004/2005
1. Adamkiewicz Mariusz
2. Antczak Agnieszka
3. Antczak Andżielika
4. Baryła Łukasz
5. Bożym Mariusz
6. Chrustowski Marek
29
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Dąbrowski Łukasz
Fleming Jacek Krzysztof
Grabowski Włodzimierz
Gryszpanowicz Piotr
Januszewska Katarzyna
Januszewski Piotr
Jasioski Krzysztof
Jaźwioski Krzysztof
Jóźwiak Jóżef
Kolczyoski Tomasz
Kołodziejski Rafał
Kowalski Maciej
Laskowski Marek Arkadiusz
Lewandowski Robert
Łebkowski Mariusz
Malinowski Piotr
Mariaoski Jarosław
Matusiak Małgorzata
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Nasierowski Piotr
Pawłowska Mariola
Pawłowski Tomasz
Pilarski Jarosław
Puternicki Mirosław
Rogalski Piotr
Rułka Piotr
Siedlecki Piotr
Skolmowska Anita
Sowa Maciej
Stawicki Arkadiusz
Sztandur Marcin
Sztupecki Piotr
Ulicki Tomasz
Warsicka Anna
Widzyoska Julita Magdalena
Żulewski Tomasz
Rok akademicki 2005/2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bartochowska Beata
Bochen Monika
Gapioski Andrzej
Kamioski Krzysztof
Koper Marcin
Madanowski Arkadiusz
Marciniak Rafał
Paduchowska Joanna
Pawluk Jarosław
Pawłowski Krzysztof
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Pietrzak Paweł Łukasz
Rybak Marcin
Sołtysiak Rafał
Szmulewicz Ilona
Urbaoski Mariusz
Winiarek Linda
Zalewski Sławomir
Zasadowski Piotr
Zydlewski Rafał
Rok akademicki 2006/2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Adamik Joanna
Botorowicz Rafał
Cichalewski Mariusz
Cioski Zbigniew
Grabowski Artur
Gruszczyoska Magdalena
Janowski Daniel
Kamoda Mariusz
Kornatowski Mariusz Dominik
Krawczyoska Anna
Krawczyoski Adam
Kruszyniak Grzegorz
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
30
Krysztofiak Jarosław
Lewandowski Rafał
Łagodzioski Artur
Olejnik Dariusz Piotr
Pakulski Artur
Pielacioska Katarzyna
Staniszewski Grzegorz
Strzałkowski Przemysław
Sulioski Andrzej
Szewczyk Krystyna
Terebus Jacek Piotr
Wizner Piotr
25. Wojciechowska Ewelina
26. Wyrczyoski Marcin
27. Zakrzewski Tomasz Marcin
28. Żaglewski Michał
Rok akademicki 2007/2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Bieokowski Jacek
Bloch Radosław
Budnicki Radosław Piotr
Cichocki Rafał Wojciech
Ciesielska Bogumiła
Dylewski Dariusz
Głowacki Marcin
Goliszek Marcin
Górski Krzysztof
Józefowicz Dariusz
Kalinowski Michał
Klimczewski Piotr
Kowalewski Michał
Krasuska Alina
Kryśkiewicz Michał
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Mendalka Krzysztof
Mościcki Paweł
Mróz Tomasz
Mucha Joanna
Pękała Grzegorz
Pietrzak Przemysław
Sałata Paweł
Skurczyoska Dagmara
Starus Kamil
Wasążnik Marcin
Wiśniewski Albert
Wochowski Konrad
Zaręba Jan Paweł
Zubek Sławomir
Rok akademicki 2008/2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Kajszczarek Jacek
Sobota Przemysław
Słowik Marek
Manelska Elżbieta
Ryfa Artur
Marcysiak Marcin
Fortuna Marek
Kurpias Waldemar
Dolny Piotr
Banach Maciej
Kołodziej Małgorzata
Kurowska Agnieszka
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Kalkowski Łukasz
Sikorska Magdalena
Sosnowska Justyna Marta
Słomska Joanna
Kraszewski Zbigniew
Bielecki Marcin
Kosioski Jacek
Górzyoski Dariusz
Krzemioski Paweł
Wiśniewska Małgorzata
Korpolioski Michał
Dryokowski Tomasz
Rok akademicki 2009/2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Banasiewicz Tomasz
Bartosioski Sebastian
Bednarek Jarosław
Bookowska Joanna
Borowski Jarosław
Brych Małgorzata
7.
8.
9.
10.
11.
12.
31
Czarnecki Adam
Dobrowolski Dominik
Falba Oskar
Gajewski Grzegorz
Gołębiewski Karol
Gromczewski Radosław
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Grzybowski Maciej
Karbowski Mariusz
Konarzewski Łukasz
Konopski Marian
Kuźniewski Jarosław
Miśkiewicz Bartłomiej
Oszczyk Patryk
Papierowski Marcin
Prątnicki Tomasz
Rybicki Michał
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Solioski Artur
Staszewski Marcin
Stokowski Adrian
Sulerzycki Tomasz
Szałkowski Adrian
Urbanelisz Krzysztof
Wójcicki Łukasz
Wyciszkiewicz Łukasz
Zawadka Marcin
Zygmuntowicz Cezary
Rok akademicki 2010/2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Dropiewski Andrzej
Gołębiewski Piotr
Gołębiowski Mariusz
Graczyk Zbigniew
Gulczyoski Krzysztof
Jakubowska Katarzyna
Jankowski Łukasz
Jędrzejewska Magdalena
Jóźwiak Damian
Juckiewicz Piotr
Klimkiewicz Krzysztof
Kosecki Piotr
Kowalski Marcin
Kucharski Karol
Kwiatkowski Kamil
Lechniak Juliusz
Lewandowski Dawid
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Linka Marlena
Łukasiak Przemysław
Madkiewicz Justyna
Magdzioski Paweł
Maj Krzysztof
Majdaoski Mateusz
Marciniak Emilian
Molski Łukasz
Pawlak-Kapela Grażyna
Pieniążkiewicz Piotr
Pieścik Ada
Plis Arkadiusz
Rytczak Mariusz
Szostak Łukasz
Tomaszewski Mariusz
Wichrowski Adrian
Zychalak Hubert
STUDIA DZIENNE MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE
Rok akademicki 2008/2009
1. Krawczyk Tomasz
2. Milczarski Łukasz
3. Prątnicki Rafał
4. Tomczak Joanna
5. Zaręba Łukasz Piotr
Rok akademicki 2009/2010
1. Banaszek Łukasz
2. Kloc Agnieszka
32
STUDIA WIECZOROWE INŻYNIERSKIE
Rok akademicki 1976/1977
1. Balcerzak Czesław
2. Borek Joanna
3. Cąber Józef
4. Gaca Barbara
5. Garwacki Marek
6. Goczewski Witold
7. Flont Maria
8. Kijek Andrzej
9. Kaczyoska Irena
10. Kiełbasa Stanisław
11. Konopka Lila
12. Kaszewski Edward
13. Kowalska Halina
14. Kozłowski Jerzy
15. Łojek Andrzej
16. Madany Ryszard
17. Mikołajewska Alicja
18. Pabiniak Stanisław
19. Romaniuk Marek
20. Różycka Mirosława
21. Rutecka-Kornacka Aleksandra
22. Szatkowski Ryszard
23. Szewczyk Jerzy
24. Szymaoczyk Jan
25. Trębioska-Walicka Jadwiga
26. Woźniak Wiesława
27. Woźniakowski Sławomir
28. Zembrowski Janusz
29. Zwierzchlewski Andrzej
Rok akademicki 1977/1978
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
Antooczyk Ewa
Chylioski Stanisław
Gralicki Andrzej
Kaczorowska Krystyna
Kalinowska Ewa
Kalinowska Teresa
Kamioski Bronisław
Krajnik Piotr
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Lewandowski Jan
Modzelewska Teresa
Ozimkiewicz Andrzej
Sielawa Zdzisław
Sobocioski Waldemar
Stefaoska Maria
Żochowski Tomasz
Rok akademicki 1978/1979
1.
2.
3.
4.
Biernacki Arkadiusz
Bunikowski Janusz
Cywioski Czesław
Kowalski Michał
5. Piotrowski Maciej
6. Rausz Piotr
7. Zalewski Władysław
Rok akademicki 1979/1980
33
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Biernat Józef
Blidzewski Kazimierz
Kostyra Urszula
Piegat Jerzy
Pilecka Elżbieta
Pilecki Włodzimierz
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Przedpełska Mariola
Szczęsna Jolanta
Wiśniewski Franciszek
Wojciechowski Andrzej
Wudarski Jerzy
Wyrębkowski Jan
Rok akademicki 1980/1981
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Berebecka Bożena
Borkowska Maria
Bronikowska Krystyna
Browarski Jerzy
Ciemioski Zbigniew
Czarnecki Andrzej
Kacperska Hanna
Kęsicka Krystyna
Kruszewska Jolanta
Krzymowski Andrzej
Lachowicz Ryszard
Malczewski Wiesław
Markuszewski Stanisław
Miśkiewicz Wojciech
Mulas Alina
Pikulski Marek
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Porębski Wacław
Rybioska Ewa
Sierant Halina
Skierkowski Wojciech
Skwarska Zofia
Solka Irena
Stasiak Kazimierz
Szałaoski Stanisław
Szydłowski Ryszard
Świerad Wojciech
Tomaszewska Ewa
Wojda Barbara
Wudarski Wojciech
Zapendowska Alicja
Zielioski Tomasz
Żyszkiewicz Józef
Rok akademicki 1981/1982
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Gąsiorowska Cecylia
Gruszczyoski Paweł
Grzelak Ryszard
Januszewska Teresa
Jóźwiak Danuta
Jóźwiak Henryk
Kapowicki Bogdan
Kuczkowska Eleonora
Leszczyoska Jadwiga
Lewandowski Mieczysław
Mackiewicz Zygmunt
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Makulski Robert
Małkiewicz Jadwiga
Pach Jadwiga
Piłat Maria
Rynia Grażyna
Saran Hanna
Stanuszkiewicz Krzysztof
Szymaoski Tadeusz
Trzcioska Jadwiga
Woicka Barbara
Rok akademicki 1982/1983
1. Antooczyk Grzegorz
2. Bik Stefania
3. Ciesielski Andrzej
4. Durzyoski Ryszard
5. Grochowski Ireneusz
6. Jarzyoski Roman
34
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Jeżowska Beata
Karpioski Andrzej
Kocik Włodzimierz
Kotarski Sławomir
Kus Ewa
Łagodzioski Jerzy
13.
14.
15.
16.
17.
Łuczyoski Marek
Mróz Wiesław
Sławioski Ludwik
Staniszewska Melania
Swiątczak Grażyna
Rok akademicki 1983/1984
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Adamiak Zbigniew
Banach Joanna
Biały Krzysztof
Bielicki Andrzej
Dudkiewicz Krystyna
Ingwer Tadeusz
Kalinowska Halina
Kępczyoska Grażyna
Kromska Grażyna
Krupioski Marek
Krzywiec Zofia
Kucharczyk Anna
Kus Janusz
Milcuszek Anna
Mirek Marek
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Niemczyk Andrzej
Niewczas Jan
Ochocioski Roman
Piasecki Andrzej
Pociej Cecylia
Poręba Witold
Solka Adam
Stefaniak Marianna
Stolarczyk Andrzej
Szmude Wojciech
Wawrzyoska Ewa
Wilczyoski Paweł
Wudarska Małgorzata
Żaglewski Jacek
Rok akademicki 1984/1985
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Budziłowska Anna
Groszewski Andrzej
Jasioska Danuta
Kaczmarek Krystyna
Krakowski Edward
Kwiecieo Kazimierz
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Lewicka Hanna
Mrozowska Danuta
Rosiak Bogdan
Stolarczyk Barbara
Strusioski Edmund
Swiątczak Józef
Rok akademicki 1985/1986
1. Ziemioski Kazimierz
STUDIA ZAOCZNE INŻYNIERSKIE
Rok akademicki 1984/1985
1. Dudek Hanna
2. Flont Marian
35
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Gawrooski Leon
Gnas Włodzimierz
Kamioski Mieczysław
Kopytowski Zdzisław
Mikołajczyk Edward
Niedzielak Aniela
9.
10.
11.
12.
13.
Paprocka Teresa
Ryszawa Wanda
Szymanowska - Ozimkiewicz Roma
Szymaoski Roman
Żołek Urszula
Rok akademicki 1985/1986
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Bykowski Piotr
Dworakowski Zbigniew
Falba Krzysztof
Flisiak Maria
Grupa Andrzej
Jabłooski Jacek
Jabłooski Zbigniew
Kisiel Elżbieta
Kowalik Barbara
Kozłowski Franciszek
Kudłak Waldemar
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Kurpiewski Eugeniusz
Lachowska Bożena
Podwójci Stanisław
Rosioska Iwona
Rychlioski Tomasz
Surmacz Waldemar
Szczepaoski Janusz
Wysocka Krystyna
Zadrożny Bogdan
Zadrożny Michał
Rok akademicki 1986/1987
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Bagdzioski Roman
Białorucki Janusz
Błaszczyk Wojciech
Bonikowska Grażyna
Cegiełka Grzegorz
Głowacki Grzegorz
Grodzicka Halina
Krasioska Katarzyna
Kręgiel Krzysztof
Ledzion Paweł
Lewandowska Hanna
Lis Ewa
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Maokowska Elżbieta
Olszewska Agnieszka
Rychcik Wojciech
Sitek Alicja
Stelmachowska Ewa
Szatkowska Małgorzata
Wichrowska Henryka
Wiśniewska Krystyna
Wiśniewski Tadeusz
Woźnowski Stanisław
Wyżlic Aleksandra
Rok akademicki 1987/1988
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Grochowska Ewa
Grochowski Mariusz
Kamioski Janusz
Kaśnicki Edward
Krukowska Agnieszka
Krygier Stanisław
Kwiatkowski Sławomir
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
36
Małkowski Jerzy
Myszkowski Jerzy
Nowak Włodzimierz
Radziun Stanisław
Rytwioski Franciszek
Serejko Stefan
Sieradzki Grzegorz
15. Stanczewska Alicja
16. Szczapa Tadeusz
17. Wojciechowski Marek
18. Wysocki Dariusz
Rok akademicki 1988/1989
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Bauer-Kot Urszula
Bonikowski Kazimierz
Brzeska Aleksandra
Ciesielska Ewa
Drzewiecka Grażyna
Gmurski Zbigniew
Gniadzik Jan
Górna Grażyna
Kiewisz Elżbieta
Kędzierski Zbigniew
Markut Elżbieta
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Małkowska Alina
Moszczyoski Włodzimierz
Niedzielski Roman
Niezgódka Andrzej
Pawłowska Barbara
Szkolnik Irena
Szydłowska Urszula
Szynkiewicz Dorota
Zdanowicz Stanisław
Ziandarska Marzena
Żaglewski Marek
Rok akademicki 1995/1996
1. Kaczkowski Zdzisław
2. Pietrzak Stanisław
3. Strzykowska Anna
4. Wójcik Jacek
5. Żurawski Jerzy
Rok akademicki 1996/1997
1. Kucioska Sylwia
2. Studzioski Jarosław
3. Szmeja Jacek
4. Żurawska Ewa
Rok akademicki 1997/1998
1.
2.
3.
4.
Bramowicz Zbigniew
Duda Marek Andrzej
Frontczak Włodzimierz
Garstka Włodzimierz Antoni
5.
6.
7.
8.
Kalinowski Jarosław
Kaszubski Grzegorz
Marcinkowski Andrzej
Stankiewicz Andrzej
Rok akademicki 1998/1999
1. Nowaczewska Beata
2. Słupski Sebastian
5. Żachowski Paweł
3. Sochacki Jacek
4. Wesołowski Artur
6. Żółtowska Agnieszka
Rok akademicki 1999/2000
37
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gapioski Michał
Kamioski Eryk
Kołodziejski Tomasz
Lewandowska Małgorzata
Michalak Andrzej Władysław
Mielcarek Marcin Jacek
7.
8.
9.
10.
11.
Osioski Arkadiusz Włodzimierz
Pietrzak Krzysztof
Piórkowska Agnieszka
Rutkowski Maciej
Swiderski Franciszek
Rok akademicki 2000/2001
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bartkowiak Marcin
Brudnicki Adam
Dudek-Macion Joanna
Gicka Monika
Macion Paweł Janusz
Milewski Artur
7.
8.
9.
10.
11.
Rokicki Paweł
Staniszewski Piotr
Strzelecki Konrad Maciej
Tomaszewski Dariusz
Zdziarska Jolanta
Rok akademicki 2001/2002
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Gach Jacek
Kusy Arkadiusz
Łomicka Beata
Marcinkowski Piotr
Nosalski marek
Piaskowska Grażyna
Radecki Maciej
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Rembiewski Andrzej
Rożek Ewa
Sulkowski Janusz
Sztenderewicz Rafał
Walerczak Andrzej Maciej
Zaborowska Agnieszka
Rok akademicki 2002/2003
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Artowicz Anna
Bawtrol Jarosław Franciszek
Bicz Jarosław
Borowski Cezary
Jaskólska Agnieszka
Jóźwiak Krzysztof Zbigniew
Kalwasioski Cezary Maciej
Kania Elżbieta
Klimkiewicz Krzysztof Bogdan
Kolczyoski Andrzej Jan
Kowalski Tomasz
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Kozimioska Joanna
Lis Beata
Lorkowski Marek
Motyka Adam Waldemar
Pajda Paweł Maciej
Radzka Beata Krystyna
Religa Dariusz
Rokicki Robert
Stępieo Artur Robert
Witkowski Andrzej
Wnuk Piotr
Rok akademicki 2003/2004
1. Baranowski Robert
2. Betlioski Rafał
3. Filant Jacek
4. Górniak Piotr Mirosław
38
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Grabarczyk Małgorzata
Jamowski Marcin
Kajak Sebastian Marek
Kordaś Sławomir
Kornacki Kazimierz Stanisław
Lewandowska Żaneta Magdalena
Lewandowski Waldemar Kazimierz
Lisiecki Marcin
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Nowak Marek
Potrzuski Maciej
Stasiak Iwona
Stawicki Zbigniew
Sucholas Alicja
Wysocki Paweł
Zielioski Remigiusz
Rok akademicki 2004/2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Andrychowski Wojciech
Banach Piotr
Bieokowski Konrad
Bilioski Ryszard Stanisław
Dabrowski Marcin
Dębski Igor Ryszard
Gapioski Robert
Gasik Mirosław
Goczyoska Agnieszka
Gołębiewski Grzegorz Zenon
Grabarczyk Tomasz
Grabowska Katarzyna
Janecki Paweł
Jąderko Krzysztof
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Krajewski Piotr
Kwiatkowski Łukasz
Leszczyoski Paweł
Malinowski Robert
Olszewska Joanna
Pawłowski Marcin
Pietrzyk Robert
Przykłote Marcin Dominik
Rychalska Elżbieta
Staroo-Kołodziej Dominika
Styrnał Piotr Marian
Witkowski Michał
Zawadzki Robert
Rok akademicki 2005/2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Grabarczyk Tomasz
Grabowska Katarzyna
Han Dariusz Andrzej
Janecki Paweł
Kowalewski Szymon
Kraszewska Agnieszka z.d Grabowska
Kraszewski Krzysztof
Kraszewski Wojciech Zbigniew
Krawczyk Joanna
Kwiatkowski Łukasz
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Lis Andrzej Hubert
Patyk Aneta Józefa
Piekarski Jerzy Roman
Przeździęk Cezary Piotr
Rudzki Wojciech
Stołpiec Sławomir
Ślubowski Leszek
Zemroch Grzegorz Mirosław
Żdan Bogdan
Rok akademicki 2006/2007
1.
2.
3.
4.
Bitkowska Beata Anna
Błaszczyk Robert
Cichooski Jarosław Paweł
Domaoska Marlena
5.
6.
7.
8.
39
Falba Sebastian Artur
Jastrzębski Wojciech
Jędrzejewska Anna Monika
Kamioski Marek Bogdan
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Lewioski łukasz
Majewska Justyna
Modrakowski Paweł Marcin
Paluszkiewicz Rafał
Piejak Krzysztof
Płocharczyk Tomasz
Popielski Marcin
Sendal Izabela
Skrok Krzysztof
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Słowik Artur
Staoczak Paweł
Szulc Arkadiusz
Ślusarski Edward Jan
Wachol Michał
Wasilewski Tomasz
Wesołowski Łukasz Rafał
Wesołowski Wojciech Robert
Rok akademicki 2007/2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bereszczyoski Artur
Bloch Monika
Borowski Mariusz
Czubak Agnieszka
Dryokowski Witold
Dylewski Arkadiusz Jan
Dzierbicki Zbigniew Mirosław
Golatowski Andrzej Stanisław
Jakubowski Henryk
Jasioski Zbigniew Zdzisław
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Kalkowska Jolanta Marzena
Siewiera Arkadiusz Marcin
Staniszewska Aneta Anna
Strześniewski Hubert
Szepiedko Dariusz
Śmietaoski Radosław Waldemar
Świgooski Marcin
Tomczyk Paweł
Wilamowski Rafał
Żołnowski Piotr Michał
Rok akademicki 2008/2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bartczak Krzysztof
Kotlicki Dominik Łukasz
Makuszewski Marcin
Murawski Dariusz
Paweł Kubacki
Rojewski Artur
Rycharski Paweł
Skorupski Konrad
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Smolik Paweł
Stawicki Łukasz
Szczepkowski Michał
Uczciwek Sławomir
Wiśniewski Jarosław Marcin
Wojciechowski Marek Marcin
Wojtycki Grzegorz
Rok akademicki 2009/2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bilicki Dariusz
Czarski Jacek
Frankowski Zbigniew
Gontarek Paweł
Jankowski Bogdan
Kaczorowska Anna
Lichocki Jacek
Łączyoski krzysztof
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
40
Matuszewska Tatiana
Matuszewski Mariusz
Neuman Edward
Oleksiak Przemysław
Piątek Krzysztof
Ryciak Arkadiusz
Sawicki Kamil
Sztandera Paweł
17. Szymaoski Jarosław
18. Walczak Arkadiusz
19. Wierzbicki Grzegorz
20. Wiśniewski Marek
21. Żochowski Arkadiusz
Rok akademicki 2010/2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Balczerski Krzysztof
Bieżuoski Adam
Borowska Magdalena
Bura Tomasz
Busłak Tomasz
Drążkiewicz Marek
Dwurznik Marek
Janku Lubomir
Kotwica Aleksander
Kozłowski Paweł
Lichman Agnieszka
Maciejewski Tomasz
Majewski Mariusz
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Marszałek Beata
Pabjan Dariusz
Padlewska Maria
Paszkiewicz Michał
Piechna Krzysztof
Sobiech Mariusz
Stawicki Cezary
Szpetulski Jacek
Tyburska Sylwia
Wesołowski Robert
Więcławski Artur
Wrooski Dariusz
STUDIA ZAOCZNE MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE
Rok akademicki 1976/1977
1. Dalewska Ewa
2. Piegat Elżbieta
3. Sylwestrzak Wanda
Rok akademicki 1977/1978
1.
2.
3.
4.
Kaniewski Mieczysław
Krajewski Włodzimierz
Krusioski Edward
Laskowski Andrzej
5.
6.
7.
8.
Mochtak Elżbieta
Różaoska Elżbieta
Zdanowski Roman
Zielska Maria
Rok akademicki 1977/1978
1. Buryk Grażyna
2. Konopka Włodzimier
3. Kowalska Halina
4. Lange Grażyna
41
5. Michalska Alina
6. Rajkiewicz Danuta
7. Siodłak Jan
8. Słomski Zbigniew
9. Zapalska Joanna
10. Zwierzchlewska Regina
Rok akademicki 1982/1983
1. Gralicki Andrzej
2. Łojek Andrzej
3. Szeliga Andrzej
4. Świerad Wojciech
Rok akademicki 1983/1984
1. Wyrębkowski Jan
Rok akademicki 1984/1985
1. Wudarski Jerzy
2. Wudarski Wojciech
Rok akademicki 1987/1988
1.
2.
3.
4.
Fiłoniuk Jerzy
Kopytowski Zdzisław
Milcuszek Anna
Ozimkiewicz Andrzej
5.
6.
7.
8.
Szklarz Zbigniew
Szymanowska-Ozimkiewicz Roma
Zadrożny Michał
Żołek Urszula
Rok akademicki 1988/1989
1.
2.
3.
4.
Bagdzioski Roman
Kuczkowska Eleonora
Mróz Wiesław
Stróżaoski Zbigniew
5. Synowiec Zbigniew
6. Wiśniewska Maria
7. Woźniakowski Stanisław
Rok akademicki 2008/2009
1. Cichooski Jarosław
2. Drążewska Renata
3. Kajak Sebastian
4. Pawłowski Marcin
5. Sendal Izabela
6. Szymaoski Piotr
Rok akademicki 2009/2010
1.
2.
3.
4.
Bitkowska Beata
Błaszczyk Robert
Dylewski Arkadiusz
Golatowski Andrzej
5.
6.
7.
8.
42
Kozłowska Bożena
Krawczyk Bogdan
Lewioski Łukasz
Lisiecka Iwona
9.
10.
11.
12.
13.
Majewska Justyna
Michalak Andrzej
Modrakowski Paweł
Pawłowska Małgorzata
Raniszewski Marcin
14.
15.
16.
17.
Świderski Krzysztof
Świnecki Jakub
Turkowski Wojciech
Walerczak Andrzej
Rok akademicki 2010/2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bartczak Krzysztof
Chabowska Bogumiła
Chabowska Bogumiła
Czerwioski Michał
Durmaj Jarosław
Jamowski Marcin
Kapowicki Marcin
Kozicki Paweł
Makuszewski Marcin
Skorupski Konrad
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
43
Stawicki Łukasz
Szepiedko Dariusz
Sztenderewicz Rafał
Ślusarski Edward
Świąder Magdalena
Świgooski Marcin
Wesołowski Wojciech
Wiśniewski Jarosław
Woźniak Jakub
Zdziarska Monika
ABSOLWENCI KIERUNKU TECHNOLOGIA CHEMICZNA (CHEMIA)
STUDIA DZIENNE INŻYNIERSKIE
Rok akademicki 1973/1974
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Aniołkowska Bożena
Antoniewicz Bożena
Baran Helena
Bąk Roman
Chrobot Eugeniusz
Ciok Jarosław
Dźwigała Hanna
Kania Danuta
Kempioska Elżbieta
Kłos Grzegorz
Koper Barbara
Krajewska Kunegunda
Łokietek Władysław
Łopatek Zbigniew
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Matysiak Zbigniew
Mirkowski Krzysztof
Nieroda Zbigniew
Owadowski Jerzy
Paczuski Maciej
Płoszajska Teresa
Rogowski Jerzy
Sosioski Marek
Stasiewicz Ewa
Szarzyoska Ewa
Trojanek Felicja
Węglioska Anna
Zakrzewska Zofia
Rok akademicki 1974/1975
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Aleksandrowicz Barbara
Baokowski Andrzej
Białecka Ewa
Brodowska Iwona
Brodowski Wiesław
Chmielewska Anna
Czyż Adam
Dylewska Teresa
Gniazdowska Barbara
Jaryniuk Maria
Jemielity Tadeusz
Jóźwik Tomasz
Kadłubowska Anna
Kleniewska Barbara
Koprowicz Ewa
Korzeniowski Sławomir
Kościaoczuk Barbara
Krynicka Grażyna
Krynicki Tadeusz
Kwiatkowska Alicja
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
44
Liput Maria
Lubaszka Jadwiga
Miecznikowski Krzysztof
Miecznikowski Remigiusz
Paź Elżbieta
Piątkowska Elżbieta
Rykowski Jacek
Sodko Hanna
Stankiewicz Józef
Stefaniak Piotr
Świnarski Leszek
Tarkowska Anna
Wakuła Adam
Wilkanowicz Joanna
Wilkanowicz Lech
Wolioska Anna
Wrześniewska Wiesława
Zagrajek Jadwiga
Rok akademicki 1975/1976
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Adasiewicz Ewa
Bodzak Edward
Bookowski Janusz
Bujnowski Zygmunt
Byczuk Sławomir
Daoud Mustafa
Iwanicka Grażyna
Jaszczak Elżbieta
Jaszczak Ewa
Jachowicz Danuta
Kowalczyk Wiesław
Krakowska Elżbieta
Linowska Małgorzata
Lubioska Ewa
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Lubioski Bernard
Łodej Elżbieta
Markiewicz Ewa
Pawłowska Beata
Pietkiewicz Małgorzata
Piotrowska Teresa
Przybyłowicz Jarosław
Stobbe Lidia
Śmiałowska Ewa
Wierzbowska Irena
Wieteska Halina
Witkowski Paweł
Zawłocka Barbara
Zielioski Janusz
Rok akademicki 2004/2005
Gorsiak Przemysław
Skalski Marcin
Wendt Aneta
Rok akademicki 2005/2006
1.
2.
3.
4.
Fałczyoski Tomasz
Karasiewicz Piotr
Klonowski Piotr
Kurowska Anna
5. Lemanowicz Maciej
6. Rokicki Tomasz
7. Wolioski Paweł
Rok akademicki 2006/2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gąsiorowski Andrzej
Kalinowska Martyna
Karczewski Krzysztof
Murlikowski Adam
Owsik Krzysztof
Peda Anna
7.
8.
9.
10.
11.
Popławski Piotr
Rulka Marcin
Szablewski Sylwester
Żółtowski Maciej
Żurawski Daniel
Rok akademicki 2007/2008
1. Brzezioski Konrad
2. Jędrzejewski Łukasz
3. Korpolioski Andrzej
4. Lewandowska Urszula
5. Rogieoski Mariusz
6. Zalewski Łukasz Paweł
Rok akademicki 2008/2009
45
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Baranowska Agnieszka
Domżałowicz Marta
Graczyk Sylwia
Graczykowska Renata
Hoppe Krzysztof
Łagodzioski Krzysztof
Łęcki Marek
Myszkowska Joanna
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Piecka Bogdan
Sochocki Szymon
Ulicki Mariusz
Wypych Dominik
Zalewski Krystian
Zdrojewska Olga
Zglinicka Ilona
Ziółkowska Iwona
Rok akademicki 2009/2010
1.
2.
3.
4.
5.
Ciski Arkadiusz
Jarosioski Łukasz
Kulikowski Łukasz
Łacioska Karolina
Sokołowski Rafał
6.
7.
8.
9.
Śmigielska Sylwia
Ulicki Mariusz
Wachol Katarzyna
Zglinicka Ilona
Rok akademicki 2010/2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Biedrzycka Wioleta
Blejzon Marcin
Borowska Kamila
Broniszewski Piotr
Brudzyoski Robert
Cholewioska Barbara
Cybulska Karolina
Dziarkowska Wioleta
Fabczak Jolanta
Giżyoska Małgorzata
Gogulska Kamila
Jankowski Tomasz
Jarzyoska Katarzyna
Jóźwiak Katarzyna
Kępczyoski Krzysztof
Kłosioski Jarosław
Kominiak Magdalena
Konczalska Katarzyna
Koper Kamil
Kowalska Justyna
Kwiatkowski Paweł
Linowska Magdalena
Lis Piotr
Łaszczewska Małgorzata
Machnik Tomasz
Majewska Damiana
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
46
Marcinkowska Malwina
Markiewicz Milena
Nguea Dipita Pierre Fabrice
Nowakowska Agata
Pachelska Justyna
Pietrzak Natalia
Ratkowski Krzysztof
Rozmanowski Rafał
Rusicka Marta
Rutecka Anna
Ryczkowska Martyna
Sieczkowski Marcin
Smorzewska Katarzyna
Sobiesiak Joanna
Strzałkowska Justyna
Stupecki Paweł
Szczepaoska Ewelina
Szczuchniak-Koped Monika
Tudela Piotr
Ujazda Aleksandra
Urbaczewski Jacek
Walter Katarzyna
Wiśniewski Maria
Włochowski Paweł
Wojciechowski Maciej
Woźniak Agnieszka
53. Zalewska Dorota
54. Zalewska Martyna
55. Zapaśnik Piotr
56. Zych Patryk
STUDIA DZIENNE MAGISTERSKIE JEDNOLITE
Rok akademicki 1977/1978
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Antoszek Ewa
Bromczewska Alina
Cieciera Krystyna
Cieśluk Mirosław
Cieśluk Zofia
Dusioski Ireneusz
Gabarski Krzysztof
Garstka Ewa
Garstka Zdzisław
Glapiak Alfred
Grąkiewicz Tadeusz
Gruszczyoska Wanda
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Kwiatkowska Krystyna
Lipioska Ewa
Łata Grażyna
Machowski Krzysztof
Mazurek Kazimierz
Misztalski Andrzej
Panek Marzena
Popielarz Małgorzata
Skonieczny Wiesław
Stangwiło Aleksandra
Sztupecki Andrzej
Wojciechowska Emilia
Rok akademicki 1978/1979
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Blicharz Małgorzata
Blizna Ewa
Byczuk Grażyna
Cabala Halina
Cabala Witold
Cybulska Anna
Kenczew Kalina
Kutyła Bogumiła
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Małek Małgorzata
Mozal Wiesław
Petzel Małgorzata
Przybyłowicz Anna
Sybilska Ewa
Wolbach Barbara
Zarębska Lucyna
Żmuda Leszek
Rok akademicki 1979/1980
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Bonecki Zbigniew
Brzeski Paweł
Dobrowolska Małgorzata
Dukiewicz Leszek
Gotdzikowska Alina
Jancewicz Jerzy
Jamrowski Lech
Kamioska Barbara
Kaszewska Maria
Kucharczyk Barbara
Kokosioski Wojciech
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
47
Kulikowska Jolanta
Lenczewski Zbigniew
Lubiejewska Barbara
Majer Danuta
Muchorowski Janusz
Pietrzak Marek
Polichnowski Krzysztof
Rola Bożena
Saks - Kacperczyk Ewa
Saks Wiesław
Shahanullah Shahin
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Skowron Zbigniew
Spirydynow Michał
Sulioska Ewa
Szopa Stanisława
Waśniewska Ewa
Wieteska Barbara
29.
30.
31.
32.
33.
Wierzchowska Ewa
Witkowski Slawomir
Włostowska Ewelina
Zawiślioski Andrzej
Zdunek Zenon
Rok akademicki 1980/1981
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Abdel-Hadi Beshar
Brzozowski Robert
Ceglioski Andrzej
Ciupa Dariusz
Chojnowski Piotr
Gościniak Wiesława
Kamioska Maria
Kamioski Krzysztof
Kuoska Katarzyna
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Mączewski Andrzej
Rogoziewicz Alicja
Roguska Magdalena
Rzewnicki Krzysztof
Skowron Wiesława
Sztreker Elżbieta
Szczepkowski Adam
Trzcioski Hilary
Urbaoska Anna
Rok akademicki 1981/1982
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Bzymek Marek
Bagniuk Alina
Cielniak Andrzej
Dąbkowski Leszek
Gajda Zbigniew
Głowacka Krystyna
Humaj Elżbieta
Kempioski Roman
Koper Andrzej
Kośmider Dorota
Michalak Jerzy
Olędzka Maria
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Pszczolioska Krystyna
Skibniewska Anna
Sztandarska Elżbieta
Schodowski Jerzy
Szkopecki Jerzy
Rzewnicka Janina
Waszczak Mariusz
Winiarski Zbigniew
Zaborowski Stefan
Zmysłowski Jerzy
Wojtkowski Zdzisław
Rok akademicki 1982/1983
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Basiewicz Małgorzata
Boniecki Wiesław
Cegiełka Maria
Chromiak Cezary
Czerwioski Jerzy
Domagalska Urszula
Holisz Barbara
Jasioski Zdzisław
Kamioska Małgorzata
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
48
Kurenda Donat
Lewandowska Barbara
Lubaszewska Teresa
Mączewska Justyna
Michalska Ewa
Michalski Bogdan
Milczarek Henryka
Niesiobędzka Bożena
Niesiobędzki Zdzisław
19.
20.
21.
22.
23.
Sepioło Joanna
Sieczkowski Andrzej
Sobiech Barbara
Stegenta Andrzej
Stępieo Iwona
24.
25.
26.
27.
28.
Stiens Grażyna
Szyłejko Wanda
Wawro Małgorzata
Wiercinski Zdzisław
Zych Małgorzata
Rok akademicki 1983/1984
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Cieczko Teresa
Jakubowski Wojciech
Jura Zofia
Kosioski Andrzej
Kowalski Sławomir
Kraśniewski Jan
Kuskowski Andrzej
Kwasiborski Janusz
Lalak Krzysztof
Lelioski Sławomir
Lipioska Grażyna
Macek Izabela
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Michalak Dariusz
Petrykowski Witold
Pęszyoski Andrzej
Skiba Edward
Słupecka Ewa
Sobucka Hanna
Sobucki Tadeusz
Śliwowska Lidia
Ulanowska Bogumiła
Ulanowski Krzysztof
Wierzbicka Zofia
Żyłka Olgierd
Rok akademicki 1984/1985
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Drozd Bożena
Gałka Sławomir
Jakowska Beata
Kopczyoska Ewa
Kurenda Elżbieta
Lis Ryszard
Lis Mirosława
Matlęga Hanna
Mazurowska Marzena
Michalak Wanda
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Miodek Andrzej
Osmałek Jadwiga
Pilarska Joanna
Piasta Bogumiła
Radecka Urszula
Rynkowska Anna
Rutkowska Elżbieta
Sobiecka Urszula
Surma Marzena
Wiśniewski Marek
Rok akademicki 1985/1986
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Biokowska Grażyna
Bookowska Anna
Bytniewska Bożena
Chyczewski Marek
Goliszek Maria
Gładysiak - Kwiatkowska Anna
Kempioska Danuta
Kiełczewska Anna
Kwiatkowska Anna
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
49
Kwiatkowski Robert
Kwiatkowski Sławomir
Łuniewska Lidia
Markiewicz Barbara
Markiewicz Marek
Małkiewicz Elżbieta
Nowak Danuta
Nogal Ewa
Pawlak Jadwiga
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Piórkowska Bernarda
Pohulajewska Ewa
Pohulajewski Zbigniew
Salach Bogusława
Sarnacka Irena
Szedel Ryszard
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Śliwinska Bożena
Świerkocki Janusz
Wiśniewska Urszula
Wiśniewski Adam
Wawrzyoska Anna
Zapaśnik Janusz
Rok akademicki 1986/1987
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bartosiak Ewa
Braniewska Jolanta
Chudzik Jacek
Chudzik Jolanta
Dziekciowska Lidia
Grzelecka Anna
Jeznach Marek
Kępczyoska Cyryla
Kosioska Alicja
Krzemioska Hanna
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Laskowska Jolanta
Miaśkiewicz Ewa
Nowioska Elżbieta
Paczkowski Grzegorz
Stępniak Katarzyna
Ślepowrooska Marzanna
Tulioska Krystyna
Zalewska Anna
Zielioska Anna
Rok akademicki 1991/1992
1.
2.
3.
4.
Abdo Malik Abdullah Ab-Izzani
Grzelak Agata
Giżyoski Piotr
Malanowska Marzanna
5. Ogrodowczyk Beata
6. Płócieniak Jarosław
7. Tomaszewska Filomena
Rok akademicki 1992/1993
1.
2.
3.
4.
5.
Mohamed Al-Nuzili
Brudnicka Jolanta
Fiet Anna
Garstka Małgorzata
Maciejewska Katarzyna
6.
7.
8.
9.
10.
Nowak Alicja
Opas Maciej
Prusałowicz Katarzyna
Truszczyoski Dariusz
Wasiak Beata
Rok akademicki 1993/1994
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hass-Patora Anna
Kacprzak Krzysztof
Kardaś Dorota
Koperski Artur
Misztalska Beata
Pietrzak Andrzej
7.
8.
9.
10.
11.
50
Ręczajska Dorota
Rędzioska Anna
Szkolmowski Dariusz
Walkiewicz Małgorzata
Wenda Zbigniew
Rok akademicki 1994/1995
1. Brzozowska Tatiana
2. Bucior Ewa
3. Bylioska Katarzyna
4. Ciesioska Wiesława
5. Piwowarski Sebastian
6. Płoska Justyna
Rok akademicki 1995/1996
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Chrabąszczewska Iwona
Dusza Katarzyna
Godkowska Małgorzata
Grabowska-Szymaoska Edyta
Jabłooski Sławomir
Kaczorowska Jadwiga
Kowalczyk Jolanta
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Kowalczyk Witold
Kuczkowska Agnieszka
Mokrzanowska Joanna
Orgooska Agata
Rozwora Ewa
Szychowski Dariusz
Szymaoski Tomasz
Rok akademicki 1996/1997
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Banasiak Elżbieta
Błaszczak Piotr
Budzyoska Anna
Cybulska Marzena
Drejka Renata
Godlewska Mariola
Jóźwiak Maciej
Kormaoska Anna
Kowalska Anna
Kozłowska Izabela
Kwasiborska Marzena
Lewandowska Edyta
Majzner Marzena
Marczewska Dorota
Maślankiewicz Artur
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Nowak Ilona
Nowakowska Ewa
Przybylska Aldona
Radomski Tomasz
Ratajska Danuta
Sapioska Anna
Sosioska Edyta
Strzeszewska Małgorzata
Szczepaoski Sylwester
Szymaoski Dariusz
Tarnowska Iwona
Wilioska Iwona
Wojtalewicz Agnieszka
Załęska Anna
Rok akademicki 1997/1998
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Berlioski Robert
Borkowska Marlena
Borkowski Tomasz
Brdak Katarzyna
Bucharzewski Krzysztof
Celmer Anna
Cholewa Leszek
Cichorz Edyta
Ciołak Anna
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
51
Duszczyk Agnieszka
Dylewski Piotr
Fortas Ewa
Grzegorzewski Mariusz
Jankowski Michał
Karwowski Radosław
Kłys Krystyna
Koper Aneta Maria
Kowalczyk Agnieszka
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Krakowiak Krzysztof
Kraśniewska Aleksandra
Kubacka Anna
Lewandowski Piotr
Lewandowski Robert
Lubarska Monika
Łao Bogusław
Mustwiłło Radosław
Pawłowska Izabela
Pietruszewski Adam
Plisko Luiza
Pol Jacek
Rogozioska Magdalena
Rościszewska Magdalena
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Sidorowicz Katarzyna
Siwek Tomasz
Sopczyoska Małgorzata
Stępniewska Renata
Strzemieczna Aneta
Szóstak Ewa
Świtkiewicz Małgorzata
Wajszczak Katarzyna
Wyrwas Agnieszka
Zachaj Joanna
Zajączkowska Ewa
Zdral Paweł
Żuraoska Agnieszka
Rok akademicki 1998/1999
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Błaszczak Aneta
Bobrowski Mariusz
Bożek Marek
Bugaj Tomasz
Cybulska Dominika
Czerw Wioletta
Czerwioska Joanna
Dąbrowska Anna
Dobrosielska Ewa
Dzierżanowski Arkadiusz
Dziurlikowski Wiesław
Iwaniuk Iwona
Kalioska Beata
Kowalska Małgorzata
Kucman Monika
Lewicka Joanna
Marzewska Monika
Mierzejewska Joanna
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Muzalewska Katarzyna
Oborski Waldemar
Olczak Tomasz
Orlikowski Witold
Pietruszewska Katarzyna
Praksmajer Marcin
Redos Renata
Rokicka Maria Magdalena
Rosiak Andrzej
Rudziejewska - Kołłupajło Aleksandra
Smulski Maciej
Szczepaoska Iwona
Szorc Małgorzata
Śniegula Agnieszka
Śniegula Joanna
Welenc Renata
Wojda Magdalena
Żółtowska Urszula
Rok akademicki 1999/2000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bętlejewski Marek
Bobioaka Agnieszka
Bodal Joanna
Bogiel Ewa
Boguszewska Beata
Brykała Iwona
Bukowioska Małgorzata
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
52
Chrzan Edyta
Denst Katarzyna
Faran Piotr
Ferska Ewa
Fotek Dagmara
Geisler Małgorzata
Geisler Wojciech
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Gospoś Radosław
Gruchała Aneta
Ignatowski Mariusz
Imiela Justyna
Jankowska Monika
Jędrej Anna
Kowalska (Siedlecka) Monika
Kozłowski Sebastian
Krynicki Adrian
Kujawska Dorota
Kukowska Ewa
Kulikowska Joanna
Kuziak Anna
Kwiatkowska Joanna
Kwiecieo Katarzyna
Lewicka Agnieszka
Lisiecka Joanna
Łakomy Przemysław
Łuksa Iwona
Majewska Agnieszka
Marciniak Anna
Marciniak Iwona
Matuszewski Mariusz
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
Mączyoski Marek
Miaśkiweicz Grzegorz
Nowak Paweł
Osuch Kinga
Paluszewski Rafał
Rosiak Aneta
Samoraj Anna
Sołtyszewski Paweł
Stobiecki Marcin
Stryszyk Agnieszka
Sudy Ewa
Szafaryn Joanna
Szpejna Jarosław
Szymaoska Małgorzata
Truszkowski Mariusz
Tyszka Joanna
Wagner Ewa
Wiśniewska Wioletta
Witkowska Ewa
Wojciechowski Przemysław
Woronowska Ewa
Ziółkowska Monika
Rok akademicki 2000/2001
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Bendig Krzysztof
Błaszczak Beata
Cytacki Dawid
Dziergowski Mirosław
Fijał Marzena
Gieroo Maciej
Głoskowska Małgorzata
Gocała Mariusz
Górska Agnieszka
Górski Marcin
Gralak Anna
Ignaczak Grażyna
Jelioska Iwona
Koped Marianna
Lipowska Monika
Lisiak Małgorzata
Maciąg Ewelina
Majczak Kamil
Maraszek Piotr
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
53
Marciniak Andrzej
Motyl Dorota
Mówioska Katarzyna
Patrowicz Jacek
Płaza Jolanta
Polek Piotr
Rapusta Artur
Reszczyoska Aleksandra
Rokosz Mariusz
Rutkowska Anna
Sawicki Piotr
Sawioska Marzena
Siwek Renata
Staoczak Marcin
Stobiecka Katarzyna
Sulkowska Beata
Świerczewska Magdalena
Tawczyoska Ewa
Tomkalska Katarzyna
39.
40.
41.
42.
Wiśniewska Monika
Wiśniewski Dariusz
Wiśniewski Tomasz
Witenberg Joanna
43.
44.
45.
46.
Zgorzelska (Szymaoska) Izabela
Zielioski Tomasz
Zielonkowska Katarzyna
Ziętara Milena
Rok akademicki 2001/2002
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Adamczyk Iwona
Adamczyk Michał
Blonkowski Grzegorz
Budek Jarosław
Burek Dorota
Caban Anna
Chalioska Edyta
Czajkowska (Kijewska) Joanna
Durzyoska Eliza
Gajewski Gabriel
Gonczewski Piotr
Gostomski Przemysław
Grzelak Mariusz
Hincz Mariola
Idzikowska Aneta
Izydorczyk Daniel
Jędraszczyk Magdalena
Kaczmarek (Biernacka) Monika
Kędzierski Mariusz
Kiełkiewicz Michał
Klekowicka Agnieszka
Kluk Olga
Koperska Małgorzata
Kowalski Dariusz
Kraśniewska (Baranowicz) Dorota
Krawczyoski Marcin
Kruk Edyta
Krysztofik Łukasz
Lorek Aneta
Machulska Monika
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
Malanowska Anna
Marszałek Gniewosz
Morawski Jarosław
Muszyoski Maciej
Niewiadomska Mirosława
Orlioska Joanna
Ostrowski Marcin
Piecka Agnieszka
Pietrzak Krzysztof
Płoskooski Michał
Polonis Wiktor
Radwaoski Mariusz
Rutkowski Krzysztof
Rychlik Piotr
Ryczkowski Mariusz
Sarnowski Michał
Siwek Piotr
Sławioski Leszek
Sokolnicki Artur
Stępniak Mariusz
Strzelecki Krzysztof
Szałaoski Marcin
Szlom Krzysztof
Świetlik Magdalena
Walecki Krzysztof
Wiśniewski Piotr
Wójcik Juliusz
Wysocka Joanna
Żółtowska Joanna
Rok akademicki 2002/2003
1.
2.
3.
4.
5.
Agacioski Łukasz
Antczak Krzysztof
Biernat Agnieszka
Brzezioski Piotr
Cholewioski Sebastian
6.
7.
8.
9.
10.
54
Czerwioski Jakub
Dobrowolski Witold
Falkowski Przemysław
Gajewski Marcin
Gawinowska Anna
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Goławski Arkadiusz
Grelecki Paweł
Grzelak Anna
Jabłooska Joanna
Jakubowska Aneta
Jankowska Monika
Jaworski Jarosław
Kamioski Mariusz
Kania Joanna
Kicioska Joanna
Kłys Dariusz
Kolczyoski Piotr
Kompioski Jacek
Kosowski Michał
Krupioski Mariusz
Krysiak Beata
Kuświk Karol
Łęcka (Falkowska) Beata
Łęcka Joanna
Matusiak Anna
Michałowski Radosław
Natkowski Piotr
Nowak Małgorzata
Okonga Lodi Adonis
Olewnik Damian
Paluszewska Aleksandra
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
Peciakowski Hubert
Phan Hong Hai
Piegat Jakub
Pierzchalska Karolina
Pomianowska Aneta
Rejowski Dariusz
Robak Agnieszka
Rudzka Emilia
Rzeszot Arkadiusz
Sadowska Izabela
Stachnik Katarzyna
Staszewska Aleksandra
Stepczyoski Mariusz
Stępska Katarzyna
Szalkowski Przemysław
Szczutowska Aneta
Szymczak Marcin
Tomaszewski Zbigniew
Trojanowska (Wesołowska) Edyta
Turowska Joanna
Tyburska Ewa
Tybuś Piotr
Wrzeszczaoski Andrzej
Zalewski Krzysztof
Zdanowska Monika
Zelmaoski Jarosław
Rok akademicki 2003/2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Banach Marcin
Baranowska Monika
Bednarczuk Dariusz
Borkowska Agnieszka
Cywioska Katarzyna
Dwiek Dariusz
Drzewoszewska Agata
Filipkowski Wojciech
Gajewska Ewa
Gąsiorowski Andrzej
Giżyoski Przemysław
Górka Monika
Grodzicka Danuta
Gurdzioska Marta
Jakubiec Andrzej
Kamioski Krzysztof
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
55
Karpioski Jacek
Kędzierska Monika
Komorowska (Wiśniewska) Sylwia
Kowalska Małgorzata
Kowalski Dawid
Krupski Mariusz
Lange Piotr
Lipowski Jacek
Łazarz Zbigniew
Mazuchowska Anna
Morawski Tomasz
Ogrodzioski Mariusz
Olszewska Iwona
Piotrowska Anna
Piotrowska Karina
Przybylioski Paweł
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Przybylioski Piotr
Przybyszewski Robert
Różycki Dariusz
Seliwiak Dominik
Siejka Tomasz
Staoczak Marcin
Szatkowski Michał
Szczawioski Mariusz
Tomczak Katarzyna
Trzewikowski Maciej
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
Walczak Dominik
Wielgócki Robert
Wiśniewska Katarzyna
Włoszczyk Marcin
Wolioski Robert
Wróbel Grzegorz
Wróblewski Ryszard
Wudarski Piotr
Zbierzchowski Paweł
Ziółkowski Tomasz
Rok akademicki 2004/2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Babecka Joanna
Bartosiak Justyna
Bartosik Miłosz
Białkowska Anna
Boguszewski Łukasz
Branicka Maria
Bukowski Marek
Ceglioski Marcin
Chełchowski Michał
Czerzniewski Marcin
Czubak Katarzyna
Drajkowska Dorota
Endrzejczak Magdalena
Figurski Arkadiusz
Frankowski Adam
Graczyk Michał
Jaroszewska Katarzyna
Jeżewski Tomasz
Karpioski Paweł
Kikolski Jacek
Kopczyoski Marcin
Kozanecka Emilia
Krajewski Tomasz
Kraśniewska Mariola
Krysioska Marzena
Kujawa Rafał
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Lewandowski Marek
Łęczycki Jarosław
Majewska Bożena
Mulczyoski Piotr
Nowak Agnieszka
Nowak Marek
Olenderek Michał
Pankowski Piotr
Pasikowska Magdalena
Rydzyoski Adam
Sefaoski Radosław
Smolarek Małgorzata
Sobczak Marcin
Sosioski Rafał
Stawicki Radosław
Stypułkowski Artur
Tarka Monika
Turek Agnieszka
Wajszczak Tomasz
Wilczyoski Łukasz
Woźniak Krzysztof
Woźnicka Olga
Zybert Łukasz
Żaguo Mariusz
Żbikowski Rafał
Rok akademicki 2005/2006
1. Adamski Tomasz
2. Baranowski Piotr
3. Brzezioska Marlena
4. Ceglioski Andrzej
5. Ciedwierz Piotr
6. Czajka Krzysztof
56
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Czarnecka Anna
Gajdowicz Karina
Jabłooski Michał
Jędrzejewska Monika Janina
Kopacki Sebastian
Kowalkowski Paweł Wojciech
Kudlikowska Izabela
Leszczyoska Milena
Leśniewska Urszula
Lewandowska Anna
Mariaoska Monika
Marszałek Kamil
Michalski Marcin
Nobis Kamila
Pietrzak Radosław
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Pietrzykowska Monika
Rybka Krystian
Sobocioska Sylwia Anna
Sochalewski Marcin
Stypułkowski Tomasz
Suchodolski Marek
Szczepaoski Daniel
Szczepaoski Jarosław
Szymaoska Krzysztofa Aleksandra
Wereszczeoska Julita Tamara
Wicioski Daniel
Witkowska Monika
Wróbel Tadeusz
Zadrożny Piotr
Rok akademicki 2006/2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Bagadzioska Katarzyna
Bisiorek Marcin
Dąbrowska Małgorzata Kamila
Dąbrowski Krzysztof
Fortas Marta
Graczyk Agnieszka
Grączewska Sylwia
Jabłooski Andrzej
Jastrzębska Anna
Kamioski Jarosław Jan
Kotlarski Tomasz
Kowalska Joanna
Machulska Beata
Makomaski Grzegorz
Miksa Marcin
Moderacki Rafał
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Nowacka Mariola Ewa
Nowakowski Bartosz Marcin
Olczyk Jakub Paweł
Padkowski Sławomir
Pius Joanna
Plichta Barbara
Schodowska Monika Sylwia
Stefaoska Monika
Szczepaoska Joanna
Tomczak Mariusz
Tyburska Anna
Urbaoska Małgorzata
Wiankowski Łukasz
Wojciechowski Krzysztof
Wysocki Tomasz Tadeusz
Zalewska Martyna Katarzyna
Rok akademicki 2007/2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Amrozy Adam
Baran Marcin
Bloch Grzegorz Krzysztof
Bogucka-Botorowicz Monika
Brzeski Bogusław
Centkowski Marcin
Duszyoski Michał
Dutkiewicz Alicja
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
57
Gościniak Łukasz
Grzywaczewska Edyta Katarzyna
Jakubowski Łukasz
Karwowski Marek Stanisław
Klimczewska Aleksandra
Klimkiewicz Magdalena
Kober Katarzyna
Kołodziejczak Magdalena
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Kotlarski Krzysztof
Kowalski Mariusz
Kraśniewska Katarzyna Sylwia
Kruk Fabian
Machaj Kamila
Maślana Joanna
Michalska Anna
Nych Barbara
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Olecki Tomasz
Perzanowska Monika
Sarnowski Michał
Siecioski Konrad Hubert
Sikora Katarzyna
Skonieczny Jakub
Torbicki Marcin
Rok akademicki 2008/2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Antczak Joanna
Bednarek Anna
Błaszczak Michał
Bombała Joanna
Borkowski Robert
Czachorowski Michał
Dymek-Jabłooska Anna
Głowacka Paulina
Gomułka Bartosz
Gościniak Izabela
Hajne Krzysztof
Jaworski Krystian
Jóźwiak Dariusz
Kieplin Agnieszka
Klimczewska Marta
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Kowalewski Kamil
Kozłowski Piotr
Kurkowski Damian
Leja Sylwia
Masłowska Emilia
Morawska Magdalena
Morawski Tomasz
Robakiewicz Marcin
Starościoski Marcin
Stefaniuk Adrian
Sworobowicz Przemysław
Szczepanik Marek
Trzuskowska Joanna
Wiktorowska - Sowa Ewa
Winnicki Paweł
Rok akademicki 2009/2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Ciarczyoska Eliza
Dobrzeniecki Jarosław
Fałata Katarzyna
Gładki Krzysztof
Golatowski Piotr
Gołębiewska Małgorzata
Gościcka Agnieszka
Jezierski Michał
Jędrzejak Przemysław
Joniak Maria
Jóźwiak Sylwia
Kobuszewski Łukasz
Kobylioski Damian
Konopska Izabela
Kozicka Aleksandra
Krawczyk Paulina
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
58
Lewandowski Paweł
Małkowska Renata
Markuszewska Ewelina
Morawska Marta
Morawski Tomasz
Obidowski Krystian
Obszyoski Filip
Plis Łukasz
Pokropski Ksawery
Puławski Bartosz
Sielczak Magdalena
Stupecki Piotr
Szewczuk Adrian
Wolioska Agnieszka
Zalewska Justyna
Zielioska Agnieszka
33. Ziółkowska Milena
34. Zygmuntowicz Janusz
35. Żeromska Bogumiła
Rok akademicki 2010/2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Bałdyga Marzena
Biernacki Bartłomiej
Bogucki Dawid
Borkowska Małgorzata
Chęcioska Aleksandra
Ciarkowski Michał
Ciedwierz Justyna
Czarnecki Jarosław
Czyżewska Magdalena
Dolna Magdalena
Gajewska Katarzyna
Giłko Marta
Górnicka Anna
Górnicka Magdalena
Graczyk Tomasz
Grudnicki Rafał
Jarosioska Agata
Jaworski Jarosław
Kamioska Monika
Kamioski Aleksander
Kikolska Marta
Kolczyoski Piotr
Koncewicz Dariusz
Kopcioska Milena
Koziczyoski Paweł
Krajęta Paulina
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Kraśniewska Katarzyna
Kruszewska Dorota
Kusy Monika
Lachmider Łukasz
Lorenc Aleksandra
Makowska Katarzyna
Marcinkowska Sylwia
Pieniążek Emilia
Piotrowska Agata
Robakiewicz Katarzyna
Rudowska Martyna
Rybacki Bartłomiej
Ryfa Joanna
Skrzypczyoska Martyna
Solioska Anna
Sulkowska Ewa
Szczałuba Damian
Świętlicki Radosław
Ważeoska Sylwia
Wiechno Michał
Wilkanowska Magdalena
Winnicka Katarzyna
Wochnowicz Aleksandra
Woroncow Agnieszka
Zwierzchowska Natalia
STUDIA WIECZOROWE INŻYNIERSKIE
Rok akademicki 1979/1980
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Adamczyk Wiesław
Maciejewski Jerzy
Mackiewicz Jan
Nachyła Roman
Nowak Władysław
Skonieczna Urszula
7.
8.
9.
10.
11.
12.
59
Sobucki Jacek
Stępieo Stanisław
Stylski Zdzisław
Szczypioski Piotr
Tyburski Mirosław
Żebrowski Michał
Rok akademicki 1980/1981
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Awerianow Bogdan
Bugaj Czesław
Gil Andrzej
Grażul Piotr
Hasa Andrzej
Jabłonowska Krystyna
7.
8.
9.
10.
11.
Kostrzewska Maria
Kulisa Krzysztof
Misztalska Bożena
Siwka Mieczysław
Zyznowski Jan
Rok akademicki 1981/1982
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ciedwierz Bogdan
Gozdanek Krystyna
Grabowska Grażyna
Jarzyoska Anna
Konefał Krzysztof
Nowacka Krystyna
Pacewicz Kazimierz
Sęp Karol
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Siwek Jolanta
Sobucka Danuta
Szatkowski Leszek
Trzcioski Zbigniew
Wójcik Janina
Zawadewicz Jolanta
Zbierzchowski Leszek
Zimny Ryszard.
Rok akademicki 1982/1983
1. Złotowska Elżbieta.
STUDIA ZAOCZNE INŻYNIERSKIE
Rok akademicki 1984/1985
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Bornioska Julianna
Bornioski Jerzy
Chudzicki Zdzisław
Gawłowski Krzysztof
Gąsiorowski Edward
Graczyk Grażyna
Gruchała Jan
Gutorski Jan
Halaczek Józefa
Jabłooska Wanda
Jarzyoska Lidia
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
60
Kostun Paweł
Kurpioski Jan
Marciniak Andrzej
Nadrowski Andrzej
Padkowski Zbigniew
Pankowski Roman
Polek Wojciech
Rowioski Jan
Zakrzewska Ewa
Złotowska Elżbieta
Złotowski Tomasz
Rok akademicki 1985/1986
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Anertowicz Mariola
Bedyk Ireneusz
Burno Ewa
Cybart Anna
Dłutowski Włodzimierz
Ewert Ewa
Gorczyca Jan
Góralski Stanisław
Gruszka Adam
Guzowska Maria
Klonowski Andrzej
Krasowski Wojciech
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Królewicz Andrzej
Kruk Janina
Linowska Bożena
Olczak Aleksandra
Olkowska Stanisława
Piórkowska Anna
Sobieszek Marianna
Strzelecki Andrzej
Suchacz Anna
Tuszowicki Waldemar
Wójcikowska Elżbieta
Rok akademicki 1986/1987
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Adamska Ewa
Alicki Jerzy
Demczyna Małgorzata
Gams Jolanta
Hoffman Robert
Łoboda Mirosław
Maklakiewicz Bronisław
Miziołek Bożena
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Suchta Jolanta
Szwech Henryka
Świtek Barbara
Wałdowska Grażyna
Wycichowska Sławomira
Zdziarska Bogumiła
Żórawska Anna
Żurek Jerzy
Rok akademicki 1987/1988
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Bartoszuk Danuta
Blicharski Jerzy
Frankowski Marcin
Grodecka Wiesława
Kopczyoska - Florczak Ewa
Kozłowski Michał
Michalak Anna
Michalski Wiesław
Nowak Benona
Olędrzyoska Grażyna
Olszewska - Zając Wiesława
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Patro Jadwiga
Pawłowska Bożena
Sobczyk Emilia
Sobczyk Izabela
Sosnowski Andrzej
Szkudlarek Jolanta
Szulc Zofia
Świdała Edmund
Tomaszewski Ireneusz
Woicka Ewa
Rok akademicki 1995/1996
1.
2.
3.
4.
5.
Borkowski Jacek
Cieślik Jacek Sławomir
Gościcki Piotr
Kanigowski Dariusz
Kęsy Barbara Marzenna
6.
7.
8.
9.
10.
61
Kowalczyk Beata Wioletta
Kowalska Ewa
Kowalski Mariusz Kazimierz
Latoszek Małgorzata
Libudzki Dariusz
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Łapacz Adam - Dariusz
Mosakowski Mieczysław
Myzia Krzysztof
Olesiejuk Nina Elżbieta
Olkowicz Jolanta Genowefa
Przygórski Krzysztof
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Rachowicz Małgorzata Beata
Rutkowska Magdalena
Szaruga Krystyna
Tomaszewski Jacek Andrzej
Zaborowska Dorota
Ziembicki Jerzy
Rok akademicki 1997/1998
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Adamska Mariola Marianna
Burzacka-Tyc Agnieszka
Kędzierski Mieczysław
Kormaoski Piotr Paweł
Krukowska Renata Monika
Krukowski Stanisław
Kulioski Mariusz
Majchrzak Andrzej
Michalski Piotr Edward
Oprawa Leszek
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Piechota Tomasz Stanisław
Raszka Jacek
Rutkowska Beata
Rycharski Mariusz Paweł
Siwek Tomasz
Smykowski Grzegorz Krzysztof
Szczerski Rafał
Trafny Daniel
Widzyoska-Pech Aneta
Wierzchowska Renata Eliza
Rok akademicki 1998/1999
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Balcerak Paweł Bronisław
Filipiak Marzanna
Górecki Andrzej
Grabowska Iwona
Gutorska Beata
Jaroszewska Joanna
Kobuszewska Marta
Lewandowska Urszula Teresa
Markuszewska Wioletta Joanna
Marczewska Monika
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Mazewska Hanna
Pietrzak Piotr
Pilarczyk Janusz
Piórkowska Anna
Przyborowski Dariusz Robert
Różalska Małgorzata Urszula
Szost Magdalena
Śmigielski Mariusz
Wasilewska Danuta
Rok akademicki 1999/2000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Belicka Agnieszka
Budziło Adam
Czubak Renata
Durma Robert
Gasik Eugeniusz
Jóźwiak Agnieszka
Kardaś Waldemar
Koper Katarzyna
Kowalczyk Joanna Małgorzata
Mac Renata
Majerkiewicz Dorota
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
62
Małachowski Bogdan
Małaszek Wiktor
Niździoski Sławomir
Oleksiewicz Joanna
Pawlioski Bogdan
Pietrzak Marcin
Rejniak Dorota
Siarkowski Andrzej Marek
Szarewicz Katarzyna Barbara
Zając Arkadiusz
Rok akademicki 2000/2001
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bedyk Grażyna
Gętka Grzegorz Stanisław
Kowalska Małgorzata Danuta
Majewska- Czubak Małgorzata
Malinowska Renata
Marciniak Janusz Marek
Passon Robert
Rutkowski Ireneusz Sławomir
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Sieklucka Katarzyna
Stankowski Dariusz
Stefaoski Krzysztof
Strusioski Paweł
Warczakowski Mariusz Piotr
Woroszyło Robert
Wolfigiel Agnieszka
Wysibirski Robert Andrzej
Rok akademicki 2001/2002
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Bagioska Katarzyna
Brudzyoski Paweł
Brzezioski Tomasz
Caban Leokadia
Dąbrowska Monika Anna
Dudkiewicz Elżbieta
Grabowski Grzegorz Roman
Habaj Anna
Jabłooski Tomasz
Janiszewska Elżbieta
Koncewicz Aleksandra Zofia
Kowalska Lidia Ewa
Kustra Jerzy
Machnik Grażyna Iwona
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Makowska Małgorzata
Matusiewicz Marek
Myzia Anna Beata
Rakowski Sławomir Grzegorz
Ryszkowska Renata
Stasiak Rafał
Suwała Jacek
Szypszak Konrad
Świetlik Robert Marcin
Terebus Beata Elżbieta
Urbaoski Janusz Paweł
Zasada Konrad Ignacy
Zygmunt Tomasz
Rok akademicki 2002/2003
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Banasiak Agnieszka Teresa
Bobioski Witold Stanisław
Filipiak Robert Andrzej
Jasioska Wioletta
Kaczmarek Alicja
Kobierecka Małgorzata
Kryjak Ewa Agnieszka
Kuklioski Dariusz
Łakoma Agnieszka
Mendelewski Tomasz
Michalik Jerzy Zbigniew
Mikołajek Zbigniew
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Mrozowski Mariusz
Nowek Jarosław Jakub
Pleczyoski Jarosław Karol
Podolska Magdalena
Smolioska Jolanta Maria
Topolewski Krzysztof
Trzcioski Rafał
Turowski Maciej Marek
Wiśniewski Paweł
Woźniak Piotr
Zarudzki Dariusz Adam
Zębrzycki Romuald Marek
Rok akademicki 2003/2004
63
1.
2.
3.
4.
Choroś Małgorzata
Jakubowski Hubert
Karlioski Michał
Mariaoski Mariusz
5. Nowak Elżbieta
6. Szatkowski Ryszard
7. Zgorzelski Marcin
Rok akademicki 2004/2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Bubniak Piotr
Czyż Katarzyna
Dylewski Grzegorz Włodzimierz
Fabisiak Alina
Gawlioski Mariusz Edward
Gąsiorowski Sławomir
Górecki Robert
Jaroni Józef Jan
Jóźwiak Ewelina
Kołodziej Sebastian Kazimierz
Kołodziejski Robert Tomasz
Konopska Marzena
Kopera Krzysztof Mariusz
Kowalczyk Witold
Kowalski Marcin Robert
Lasocki Andrzej
Lasota Dariusz Krzysztof
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Łuszczyoski Zdzisław
Malinowski Tadeusz
Mieszkowska Magdalena Eliza
Multon Piotr
Murawski Michał Stanisław
Nesner Beata Małgorzata
Olczak Jerzy Klemens
Ostrowski Radosław
Robak Tadeusz
Sadowski Mariusz
Siuda Beata
Suszko Anna Danuta
Tyburski Piotr
Typioski Jarosław Ireneusz
Wawrzyoczak Katarzyna
Woźniak Agnieszka
Rok akademicki 2005/2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Chęcioska Joanna
Chojnacki Cezary
Cichocka Monika
Dublicka Magdalena
Figatowski Tomasz
Jedrzejak Mirosław
Kamioska Agnieszka
Karwaszewski Janusz
Krawczyk Paweł
Kwiatkowski Tomasz Zbigniew
Lichmira Zdzisław
Matwiejczuk Monika
Oleksiak Ewa
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Przyborowski Sławomir
Puchacz Małgorzata Agnieszka
Różalska Magdalena
Sobczyoska Ilona
Staoczak Łukasz Wojciech
Stępioska Joanna
Strzelec Agnieszka
Sylwestrzak Krystyna
Synakowska Magdalena
Walczak Monika
Wierzbicka Katarzyna
Wituski Paweł
Rok akademicki 2006/2007
1. Gęsiarz Jakub
2. Krawczyk Paweł
3. Lewandowski Bogdan Józef
4. Przeradzki Tomasz
5. Sajk Patryk
6. Staoczak Łukasz Wojciech
64
7. Zgorzelski Artur
Rok akademicki 2007/2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Barcioski Paweł
Brzezioska Andżelika
Chrzan Artur
Gonczaryk Marek
Guzanek Jacek Tomasz
Kamioski Krzysztof
Kokoszczyoski Krzysztof
Kułakowska Justyna Julia
Lorbiecka Małgorzata
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Machowski Zbigniew
Marton Ewa
Mrozkowiak Karolina
Pawlioski Tomasz
Reszczyoska Monika
Traczyk Kordian
Ujazda Magdalena
Zadrożny Krzysztof
Rok akademicki 2008/2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Barasioski Piotr
Bęcikowska Izabela
Bieokowski Adam Marcin
Borkowski Kamil
Ciarcioski Arkadiusz Robert
Czarnomska Edyta Anna
Dudkiewicz Maciej
Gapioski Piotr
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Gurczyoski Sebastian
Joniak Waldemar Andrzej
Księżak Marcin
Nurzyoska Anika
Przybyszewska Monika
Przyczka Krzysztof
Tomalski Piotr Robert
Wdowiak Marta Justyna
Rok akademicki 2009/2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Antczak Piotr
Budnicki Radosław
Fortuna Dominika Karolina
Kłosioski Tomasz
Kucioski Rafał
Maoko Adam
Piasecki Zbigniew
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Piusioski Michał
Rejch Jakub
Sadecki Marcin
Schodowska Małgorzata
Wasilewski Grzegorz Jarosław
Woźniak Marlena
Zielioski Tomasz
Rok akademicki 2010/2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Cak Michał
Dobies Jarosław Piotr
Dziublioski Mariusz
Fabisiak Wojciech
Górczyoski Mariusz Stanisław
Kalinowski Tomasz
Karolkowski Piotr
Kordyzon Wiktor Jan
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
65
Kowalski Jarosław
Łuniewska Sylwia Janina
Miklaszewski Mateusz Andrzej
Walencik Agnieszka
Wojdanowska Monika
Wysokioski Artur Jerzy
Zaręba Grzegorz
Zwolioska Katarzyna
STUDIA ZAOCZNE MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE
Rok akademicki 1974/1975
1. Bukowska Maria
Rok akademicki 1975/1976
1.
2.
3.
4.
5.
Antoniewicz Bożena
Baran Helena
Bąk Roman
Grzeczkowski Stanisław
Karpioski Lech
6.
7.
8.
9.
Koper Barbara
Niezgoda Zbigniew
Płoszajska Teresa
Złotowska Jadwiga
Rok akademicki 1976/1977
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Baokowska Wiesława
Baokowski Andrzej
Białecka Ewa
Bookowski Janusz
Ciok Felicja
Czyż Adam
Dylewska Teresa
Jemielity Tadeusz
Jóźwiak Tomasz
Kleniewska Barbara
Kłos Grzegorz
Korzeniowski Sławomir
Krynicki Tadeusz
Kościaoczuk Barbara
Liput Maria
Ługowska Hanna
Matysiak Zbigniew
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Nasternak Jadwiga
Paczuska Ewa
Paczuski Maciej
Pankowska Barbara
Piątkowska Elżbieta
Przybyłowicz Jarosław
Rogowski Jerzy
Rykowska Anna
Rykowski Jacek
Stefaniak Piotr
Śledzioska Danuta
Wakuła Adam
Wilkanowicz Joanna
Wilkanowicz Lech
Zakrzewska Zofia
Zawłocka Barbara
Zielioski Janusz
Rok akademicki 1977/1978
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Brylewska Halina
Bujnowski Zygmunt
Byczuk Sławomir
Dębska Urszula
Koprów i cz Ewa
Kowalczyk Wiesław
7.
8.
9.
10.
11.
12.
66
Lubaszka Jadwiga
Łopatek Zbigniew
Miecznikowski Remigiusz
Pawłowska Beata
Roczeo Małgorzata
Szczepaniak Zenon
13. Śmiałowska Ewa
14. Tuszyoska Krystyna
15. Wierzbowska Irena
Rok akademicki 1978/1979
1.
Jaszczak Elżbieta
Rok akademicki 1979/1980
1. Walter Anna
Rok akademicki 1987/1988
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Bornioska Julianna
Chudzik Zdzisław
Dłutowski Włodzimierz
Gawłowski Krzysztof
Jarzyoska Anna
Januszewski Cezary
Majzner Zofia
Obszyoska Grażyna
Olczak Aleksandra
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Olkowska Stanisława
Padkowski Zbigniew
Pysiak Wiesława
Siwek Jolanta
Suchacz Anna
Świtkiewicz Celina
Trzcioski Zbigniew
Zakrzewska Ewa
Zawadewicz Jolanta
Rok akademicki 1989/1990
1.
2.
3.
4.
5.
Bedyk Ireneusz
Jaszczak Ewa
Olszewska-Zając Wiesława
Patro Jadwiga
Sobczyk Emila
6.
7.
8.
9.
Suchta Jolanta
Świtała Edmund
Tomaszewski Ireneusz
Żurek Jerzy
Rok akademicki 1990/1991
1. Blicharski Jerzy
2. Borkowski Bogumił
3. Michalak Joanna
4. Rakowska Bożena
5. Sobczyk Izabela
Rok akademicki 1993/1994
1. Michalski Wiesław
Rok akademicki 2002/2003
1. Bagioska Katarzyna
2. Bronowski Piotr Paweł
67
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Caban Leokadia
Dąbrowska Monika Anna
Domaoska Anna
Grabowski Grzegorz Roman
Janiszewska Elżbieta
Kobuszewska Marta
Koncewicz Aleksandra Zofia
Kowalska Lidia
Kustra Jerzy Marek
Machnik Grażyna
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Marciniak Janusz Marek
Matusiewicz Marek
Myzia Anna Beata
Rambuszek Anna
Szypszak Konrad
Terebus Beata Elżbieta
Urbaoski Janusz
Wysibirski Robert Andrzej
Zielioska Beata
Rok akademicki 2003/2004
1. Kanicka Anna
2. Makowska Małgorzata
3. Rakowski Sławomir Grzegorz
4. Stasiak Rafał
Rok akademicki 2006/2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Bartoszczyk Robert
Choroś Małgorzata
Czyż Katarzyna
Dylewski Grzegorz
Fabisiak Alina
Kaczmarek Alicja
Kołodziejski Robert Tomasz
Konopska Marzena
Kowalczyk Witold
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Łuszczyoski Zdzisław
Multon Piotr
Nesner Beata Małgorzata
Piechna Anna Danuta
Pleczyoski Jarosław Karol
Pudlarz Grzegorz Jerzy
Sadowski Mariusz
Smolioska Jolanta
Zębrzycki Romuald Marek
Rok akademicki 2007/2008
1. Mieszkowska Magdalena Eliza
Rok akademicki 2008/2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Gąsiorowski Andrzej
Jedrzejak Mirosław
Kalinowska Martyna
Kamioska Agnieszka
Karczewski Krzysztof
Owsik Krzysztof
Peda Anna
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Popławski Piotr
Przyborowski Sławomir
Sobczyoska Ilona
Walczak Monika
Wierzbicka Katarzyna Karolina
Żółtowski Maciej
Rok akademicki 2009/2010
68
1.
2.
3.
4.
5.
Brzezioska Andżelika
Kokoszczyoski Krzysztof
Korpolioski Andrzej
Lichmira Zdzisław
Oleksiak Ewa
6.
7.
8.
9.
Rogieoski Mariusz
Sylwestrzak Krystyna
Ujazda Magdalena
Zadrożny Krzysztof Henryk
Rok akademicki 2010/2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Będkowska Izabela
Hoppe Krzysztof
Karasiewicz Piotr
Łagodzioski Krzysztof
Nurzyoska Anika
Przybyszewska Monika
7.
8.
9.
10.
11.
69
Przyczka Krzysztof
Sochocki Szymon
Traczyk Kordian
Wituski Paweł
Zalewski Łukasz Paweł
ABSOLWENCI KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
(MECHANIKA)
STUDIA DZIENNE INŻYNIERSKIE
Rok akademicki 1971/1972
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Boszko Romuald
Cholewioski Wojciech
Dembioski Grzegorz
Drządzewski Tadeusz
Garwacki Andrzej
Gmurczyk Andrzej
Grzybowski Marian
Grabowska Grażyna
Górecki Zygmunt
Jachimiak Jan
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Jarkiewicz Andrzej
Kołodziej Albin
Miller Ryszard
Olszewski Janusz
Polakowski Wiesław
Szulczewski Andrzej
Szumel Krystyna
Tyburski Stanisław
Żurada Mieczysław
Rok akademicki 1972/1973
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Bacioska Elżbieta
Bajer Marek
Baranowski Jerzy
Bartnik Romuald
Bogucki Andrzej
Choroszucki Jan
Czaplicki Andrzej
Czech Piotr
Dąbrowski Sławomir
Dębski Józef
Dublewicz Grażyna
Dylewski Karol
Dzierżanowski Klemens
Gawlik Zofia
Giza Wiesław
Górski Jerzy
Górski Zbigniew
Godlewska Elżbieta
Gołubowicz Krystyna
Jabłooski Ryszard
Jankowski Tomasz
Kaczmarski Ryszard
Kaczorowski Andrzej
Kluge Stanisław
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
70
Komosioski Andrzej
Korycki Stefan
Kosioski Krzysztof
Kotwicz-Gilewska M.
Kowalski Jerzy
Kozanecki Andrzej
Kozioski Jan
Krakus Krzysztof
Krawczyoska Jolanta
Krupioska Wiesława
Kwaśniak Józef
Leitner Paweł
Lewandowski Waldemar
Łukawski Grzegorz
Matuszewski Roman
Miaśkiewicz Zdzisław
Mieszczyoski Kazimierz
Mikołajewski Krzysztof
Nicewicz Zdzisław
Oleksiuk Jan
Pakuła Zdzisław
Palewski Włodzimierz
Panek Marek
Piotrowski Andrzej
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
Popielawski Maciej
Przeorski Maciej
Raczkowski Jan
Rudowski Zbigniew
Rytel Stanisław
Serafin Dariusz
Sobolewski Krzysztof
Sołtysiak Andrzej
Stępniak Marian
Sujkowska Anna
Ścieglur Zbigniew
Talar Jerzy
Turski Tadeusz
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
Ulioski Michał
Wasilewski Edward
Wejnerowski Waldemar
Wierzbicki Tadeusz
Wiśniewski Grzegorz
Wiśniewski Marek
Wołowski Jacek
Wójcik Edward
Zakrzewski Andrzej
Zapalski Marek
Zienkiewicz Jan
Ziółkowski Janusz
Rok akademicki 1973/1974
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Białas Tadeusz
Biernacki Dariusz
Bilski Ireneusz
Cywioski Bogdan
Czerniak Andrzej
Danowska-Rychlioska E.
Dworzecki Janusz
Fritz Roman
Graczyk Cyryl
Gromadzioska Leokadia
Grzybowski Marek
Iwioski Jan
Jagielski Adam
Jagiełło Janusz
Jaworski Henryk
Kempista Wiesław
Kęsicka-Kalecioska Bożena
Kolczyoski Marek
Kolczyoski Paweł
Koped Marek
Kostrzewa Adam
Kowalski Jacek
Kowalski Leszek
Krych Andrzej
Wójtewicz-Ścieglur Ewa
Wolniak Jerzy
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Kukacki Sławomir
Kwiatkowski Jerzy
Kwiatkowski Krzysztof
Latarski Józef
Lewicka Iza
Lisicki Jerzy
Luczkiewicz Adam
Ługowski Władysław
Masaniec Bożena
Miros Henryk
Olejnik Jerzy
Osiecki Bogusław
Piechowicz Andrzej
Pniewski Roman
Przychodzeo Lech
Puchalska Daniela
Rogalski Jerzy
Rosłoo Grzegorz
Sierocki Adam
Skowrooski Jan
Smaga Mieczysław
Szymaoski Włodzimierz
Świderska Krystyna
Ugoda Andrzej
Wróblewski Romuald
Rok akademicki 1974/1975
1. Białek Wiesław
2. Borkowska Bożena
71
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Brylant Mieczysław
Chabowski Roman
Chmielarz Stanisława
Czarnecki Edward
Czarnecki Wiesław
Czekierda Bogdan
Dąbrowska Krystyna
Fechner Krzysztof
Gąsiorowski Lech
Gielo Jan
Jagodzioski Antoni
Januszewski Jerzy
Justyoski Wojciech
Kolibczyoska Urszula
Kosioska-Szymanska Jadwiga
Kowalski Stefan
Kozanecki Ryszard
Krawczyoski Kazimierz
Królewski Kazimierz
Krupiczojd-Łukawska Ewa
Kuszewski Jerzy
Łączyoski Wojciech
Ligowski Andrzej
Lipka Maria
Łubieoski Rafał
Maciejewski Władysław
Majewski Ryszard
Małek Marek
Maoczak Wojciech
Marciniak Kazimierz
Merski Leszek
Mianowicz Roman
Muczyoski Krzysztof
Nasielski Melchior
Nowak Ryszard
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
Ogrodowski Krzysztof
Olczak Piotr
Olkowicz Mieczysław
Olszówka Jerzy
Opolska Ewa
Owsik Józef
Ożdżeoski Waldemar
Pacynko Paweł
Partycki Jerzy
Parzyoski Grzegorz
Pokorski Tadeusz
Ptak Ryszard
Racki Stanisław
Rostowski Jan
Rudzki Bogdan
Sałkiewicz Elżbieta
Sitek Jan
Składzieo Romuald
Skrzypkowski Józef
Smulewicz Stanisław
Solka Marek
Strzelczyk Jan
Szczęsny Andrzej
Swiderski Grzegorz
Tomkowski Stefan
Trzaskoś Anna
Tulisiak Marzena
Urbaoski Mirosław
Wernik Elżbieta
Wernik Izabela
Wiechetek Ryszard
Wiśniewski Grzegorz
Wrooska Joanna
Zabielski Jerzy
Ziaja Adam
Rok akademicki 1975/1976
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bartold Jacek
Bębenkowski Władysław
Bielioska Grażyna
Bogdaoski Lech
Charzyoski Piotr
Chomczynski Włodzimierz
Cichowicz Marek
Ciesielski Stanisław
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
72
Dąbrowski Bogdan
Dolman Józef
Dylewski Ryszard
Dzierżanowski Krzysztof
Falacioski Andrzej
Gach Stanisław
Gellert Adam
Giernadowicz Lech
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Hetkowski Wojciech
Janasz Andrzej
Janiak Jerzy
Jarecki Aleksander
Jaźwioska Elżbieta
Jóźwiak Kazimierz
Klimczewski Wiesław
Kociubioski Janusz
Korniluk Jadwiga
Kudlikowski Adam
Kutycka Maria
Ługowski Bogusław
Ługowski Jacek
Łygaś Janusz
Materka Zofia
Mielczarek Jan
Mikołajek Jerzy
Milkie Andrzej
Miszczuk Józef
Pawlak Marek
Pawłowski Janusz
Pawłowski Jerzy
Pęcherzewski Jerzy
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
Pietrzak Włodzimierz
Polak Andrzej
Posłuszny Andrzej
Pragier Jarosław
Prus Kazimierz
Ptaszyoski Włodzimierz
Roczeo Stefan
Rusjan Leonard
Rytel Waldemar
Sejbuk Grażyna
Sitkowska Maria
Tabara Jolanta
Tokaj Bogusław
Trzcioski Jan
Urbaoski Wojciech
Walczak Jerzy
Wielogurska-Chmura Zofia
Wiśniewski Wojciech
Zadrożna -Mielczarek Urszula
Zembrzuski Lech
Zgorzelski Leszek
Zych Lech
Rok akademicki 1976/1977
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Bala Jan
Biernacki Bogusław
Bieryło Grażyna
Borowski Krzysztof
Burzyoski Grzegorz
Byszewski Andrzej
Cich Piotr
Czekierda Grażyna
Drzewicki Janusz
Dyjecioski Ireneusz
Dziedzic Irena
Ginid Zbigniew
Giżyoski Wojciech
Głąbikowski Tadeusz
Golat Romuald
Golian Janusz
Janczewska Danuta
Jasioski Maciej
Kałuża Jacek
Karwowski Mariusz
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
73
Klukiewicz Janusz
Kłos Henryk
Komosa Grzegorz
Konopczyoski Andrzej
Kopacz Stanisław
Korytowski Antoni
Kotłowski Marian
Kowalski Jan
Kowalkowska-Fiłoniuk Danuta
Kryłowski Jan
Kubik Zbigniew
Lebecka Dorota
Leśniewski Wojciech
Lewczuk Sylwester
Lewicki Ryszard
Labodzioski Stanisław
Łukasiewicz Henryk
Maciejewski Bogdan
Mahjoub Taoufik
Micuda Jan
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
Nowak Wiesław
Nowakowski Jerzy
Ożdżeoska Anna
Pietras Tomasz
Powęzka Adam
Prackiewicz Wieoczysława
Rogowski Andrzej
Roszkowski Sławomir
Sałek Tadeusz
Sitkowski Andrzej
Stępkowski Marek
Stodulski Andrzej
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
Szydełko Andrzej
Tomczyk Andrzej
Tomkalski Remigiusz
Walaszczyk Ryszard
Wierzchowski Waldemar
Winkler Kazimierz
Wiśniewska Teresa
Wójcik Edward
Wrzosek Waldemar
Zagórski Andrzej
Zwolioski Piotr
Rok akademicki 2004/2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Banaś Michał
Bazanowicz Andrzej
Bucharzewski Marek
Czubakowski Sylwester
Erszkowicz Konrad
Gałązka Arkadiusz
Gawor Marek
Gryndzioski Tomasz
Gzylewski Piotr
Jędrzejewski Krzysztof
Jędrzejewski Piotr
Józwik Paweł
Kajkowski Tomasz
Kanty Przemysław
Kocot Michał
Koprowski Mariusz
Kowalczyk Łukasz
Kowalski Andrzej
Kowalski Mariusz
Krakowski Paweł
Krysiak Michał
Kuźniewski Jarosław
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Lewandowski Sebastian
Łąkowski Marcin
Malinowski Łukasz
Masiukiewicz Cezary
Mochtak Andrzej
Nasielski Marcin
Osmaoski Daniel
Paliwoda Marcin
Piaskowski Robert
Rekus Paweł
Reszczyoski Jarosław
Rudowski Artur
Seklecki Tomasz
Sobolewski Jacek
Szczęsny Marcin
Trzewikowski Łukasz
Tucholski Marcin
Turbacz Piotr
Tybuś Tomasz
Więczkowski Arkadiusz
Wojnacki Adam
Ziembicki Łukasz
Rok akademicki 2005/2006
1.
2.
3.
4.
5.
Adamczewski Adam
Brudzioski Dariusz
Cybart Krzysztof
Czarnecki Łukasz
Czernij Mariusz
6.
7.
8.
9.
10.
74
Dobiesz Paweł
Dolioski Sławomir
Drajkowski Maciej
Gorczyoski Radosław
Irzyoski Mariusz
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Jankowski Tomasz
Kłys Sebastian
Krasuski Dariusz
Krzemioski Mariusz
Kucioski Robert
Kucioski Sławomir
Kujawa Piotr
Kulioski Paweł
Kuźniewski Adam
Lewandowski Marek
Litwiniuk Monika
Majowicz Michał
Milewski Jacek
Nejman Tomasz
Nobis Dariusz
Nowak Paweł
Olkuski Marek
Orłowski Jacek
Ostrowski Michał
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Perczyoski Marcin
Piechna Krzysztof
Pietrzak Marcin
Rakowski Cezary
Raniszewski Paweł
Redmerski Jarosław
Różaoski Albert
Siołek Tomasz
Skwarski Mariusz
Smolioski Dominik
Staoczak Mariusz
Strzemieczny Tomasz
Tomaszewski Radosław
Toruniewski Krzysztof
Wichrowski Tomasz
Wilioski Grzegorz
Wiśniewski Rafał
Wypchlak Krzysztof
Zaborowski Grzegorz
Rok akademicki 2006/2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Archutowski Adam
Borkowski Tomasz
Cendecki Paweł
Cędrowski Marcin
Cholewa Piotr
Chorzewski Marcin
Ciurlej Piotr
Fila Mirosław
Gapioski Krzysztof
Gliwa Grzegorz
Głowacki Robert
Górgoo Michał
Gryglewicz Adam
Jaworski Mariusz
Kajetaniak Krzysztof
Kamioski Wojciech
Klekowiecki Mariusz
Krankiewicz Marek
Kwiatkowski Łukasz
Laskowski Piotr
Lewandowski Jarosław
Lewandowski Tomasz
Madalski Łukasz
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
75
Mądrzycki Bartłomiej
Najder Robert
Nejman Artur
Okraszewski Jakub
Paliwoda Krzysztof
Pawłowski Radosław
Pełka Sławomir
Popielarski Łukasz
Rajca Krzysztof
Rypioski Michał
Sarzalski Krzysztof
Sikut Dawid
Skonieczny Maciej
Słomioski Marcin
Sobiech Maciej
Szpalerski Łukasz
Szpetulski Jacek
Sztendur Wiktor
Śliwioski Tomasz
Wiśniewski Maciej
Witkowski Paweł
Zabielski Marcin
Zgorzelski Jakub
47. Zielioski Marcin
Rok akademicki 2007/2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Alabrudzioska Agnieszka
Baraniak Tomasz
Bodęga Arkadiusz
Bojarski Michał
Bonowicz Karol
Bornioski Łukasz
Brząkalski Bartłomiej
Byler Norbert
Chmielecki Zbigniew
Chyba Marcin
Dąbrowa Piotr
Dąbrowski Marcin
Dobrowolski Rafał
Dymczyk Emil
Dynaburski Maciej
Fałata Sławomir
Flak Tomasz
Gębski Piotr
Grabowski Krystian
Grzegorek Maciej
Hermanowski Tomasz
Jabłooski Łukasz
Jankowski Michał
Józwik Kamil
Kamioski Maciej
Klój Marcin
Koped Sławomir
Kruk Janusz
Krzywkowski Kamil
Kuzawioski Konrad
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Kwiatkowski Marcin
Lewandowski Bartosz
Lewandowski Krzysztof
Lewandowski Maciej
Lewandowski Piotr
Lewandowski Radosław
Malinowski Piotr
Małkowski Mariusz
Mościcki Marcin
Mucha Marcin
Nowalioski Piotr Kamil
Nyckowski Krzysztof
Osadczuk Sylwester
Pęcherzewski Hubert
Portalski Tomasz
Pranczk Dawid
Puchalski Marcin
Radaszkiewicz Piotr
Roszkowski Juliusz
Różycki Krzysztof
Smogorzewski Sebastian
Staniszewski Tomasz
Swat Łukasz
Warchoł Błażej
Wiśniewski Piotr
Wiśniewski Wojciech
Włodarski Rafał
Wojtylak Paweł
Wójcik Krzysztof
Wudarski Maciej
Rok akademicki 2008/2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Baryła Bartosz
Chmura Marcin
Cybula Łukasz
Czarnecki Krzysztof
Fijołek Robert
Gąbioski Łukasz
Gołab Kacper
Idzikowski Maciej
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
76
Jarczyoski Łukasz
Jarosioski Sebastian
Jóźwiak Łukasz
Kin Marcin
Kołodziej Bogdan
Komosioski Jan
Kopczyoski Jan
Kowalski Marcin
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Laska Sławomir
Lewandowski Piotr
Łakomy Krzysztof
Matuszewski Cezary
Michalak Jarosław
Michalak Łukasz
Mrozowski Marcin
Nowakowski Bartek
Nowakowski Łukasz
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Orlioski Paweł
Piusioski Marcin
Przybysiak Arkadiusz
Skulski Marcin
Stefaoski Marcin
Sweklej Adam
Szałkiewicz Piotr
Szylejko Paweł
Rok akademicki 2009/2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Ceglarski Adam
Florczak Marcin
Gapioski Arkadiusz
Gątarek Kamil
Gralewicz Przemysław
Jóźwiak Dawid
Karasiewicz Leszek
Kłysiak Tomasz
Krzyżewski Krzysztof
Mac Piotr
Maokowski Bartosz
Milewski Marcin
Mulski Rafał
Opała Jacek
Opasioski Łukasz
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Osioski Krystian
Paluszewski Łukasz
Pankowski Marek
Podolski Arkadiusz
Posiadłowski Michał
Rosiak Marek
Sobaoski Marcin
Solak Sebastian
Soota Dariusz
Sztandur Przemysław
Świątek Tomasz
Turkowski Mariusz
Wieszczyoski Marcin
Ziółkowski Piotr
Rok akademicki 2010/2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Biziewski Artur
Blaszkiewicz Konrad
Bombała Rafał
Bziuk Wojciech
Cetnarski Marek
Chybowski Michał
Daniszewski Paweł
Drążek Hubert
Durma Andrzej
Jachimiak Daniel
Jankowski Mariusz
Kamioski Łukasz
Koźlicki Kamil
Krajewski Artur
Kupisiak Norbert
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
77
Leśkiewicz Damian
Lewandowski Bartłomiej
Makomaski Janusz
Markuszewski Łukasz
Mazurowski Rafał
Misiak Michał
Nejman Michał
Olkowski Paweł
Pielach Piotr
Płaszczyoski Tomasz
Poinc Michał
Próchyoski Arkadiusz
Raszulecki Tomasz
Rudnicki Daniel
Smolioski Bartłomiej
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Smolioski Michał
Smykowski Krzysztof
Sołtysiak Grzegorz
Staniszewski Daniel
Sulwioski Rafał
Szymkowiak Rafał
Waszkiewicz Michał
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Wierzbowski Artur
Wyszyoski Piotr
Zapaśnik Łukasz
Zaremba Michał
Złakowski Marek
Żelechowski Mariusz
STUDIA DZIENNE MAGISTERSKIE JEDNOLITE
Rok akademicki 1977/1978
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Bielioski Tadeusz
Borkowski Krzysztof
Brzozowski Tomasz
Cegiełka Tomasz
Gałek Bernard
Goszczycki Krzysztof
Jaworski Maciej
Jędrzejewski Wojciech
Kalinowski Roman
Kędzierski Waldemar
Kozłowski Jan
Kujawski Andrzej
Laudan Sławomir
Leśniak Marek
Majchrzak Janusz
Napiórkowski Leonard
Nawrocki Wojciech
Obłoza Adam
Olędzki Andrzej
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Olszewska Barbara
Pęszor Krzysztof
Popławski Zbigniew
Przybyłowicz Andrzej
Raczkowski Józef
Rozwora Grażyna
Rozwora-Kujawska Jolanta
Scieglur Tomasz
Sokołowski Waldemar
Ślusarczyk Tadeusz
Tarnowski Włodzimierz
Twardo Paweł
Waluś Jan
Wesołowski Jerzy
Więsyk Tadeusz
Wolski Andrzej
Woszczyk Jerzy
Woźniak Janusz
Woźnica Grażyna
Rok akademicki 1978/1979
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Antczak Stanisław
Bogdaoska Bożena
Brandeburg Katarzyna
Chmielewska Krystyna
Chmielewski Andrzej
Chojnowski Zdzisław
Cholewioski Grzegorz
Dobosz Bogusław
Domosławski Paweł
Galus Dariusz
Gawłowski Jan
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
78
Gąsiorowski Tadeusz
Głażewski Zdzisław
Golatowska Krystyna
Golatowski Grzegorz
Grzej szczyk Leon
Gutowski Jan
Igielski Jerzy
Kamioski Andrzej
Kapusta Zygmunt
Karasek Józef
Kaszewski Roman
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
Kłosioski Jarosław
Kociołek Andrzej
Kociołek Barbara
Kosioski Tadeusz
Kossakowski Andrzej
Kowalczyk Mirosław
Kowalczyk Tomasz
Kożuch Marek
Krajewska-Jóźwiak A.
Krajewski Eugeniusz
Krajewski Marek
Kręped Jan
Krysiak Janusz
Kujawa Andrzej
Kurek Ryszard
Kurpiewski Marek
Lalak Waldemar
Lichtblau Krystyna
Majchrzak Iwona
Malicki Sławomir
Małek Marek
Michalak Grzegorz
Michalski Zbigniew
Mielcarz Andrzej
Murczek Piotr
Nagrabski Wiesław
Natkowska Grażyna
Natkowski Andrzej
Nicewicz Andrzej
Pałasz Marek
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
Pastor Jerzy
Pawłowski Tadeusz
Pawłowski Waldemar
Piątek Lechosław
Piotrowski Jerzy
Przychodzeo Marek
Raczyoska Grażyna
Raczyoski Zbigniew
Rokita Zofia
Rusak Marian
Rutecki Andrzej
Siennicki Maciej
Skierkowski Waldemar
Smolak Włodzimierz
Stompór Marek
Strześniewski Stanisław
Sułkowska Anna
Szczepanik Jolanta
Szczerba Zbigniew
Szczęśniak Halina
Szymaoska Alicja
Szymendera Przemysław
Topolewski Józef
Walędziak Paweł
Wiśniewski Zbigniew
Woźnicki Grzegorz
Zarębski Zygmunt
Zawartko Jerzy
Zgorzelski Grzegorz
Żelewski Jan
Rok akademicki 1979/1980
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Bajena Jerzy
Banach Mirosław
Bartosiak Janusz
Bączkowski Jerzy
Bokota Wanda
Chmielewski Zbigniew
Ciemnicki Czesław
Czarkowski Sławomir
Czartoryjski Piotr
Czech Jerzy
Drząszcz Leszek
Dzierżanowski Andrzej
Fabczak Włodzimierz
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
79
Gil Tadeusz
Górski Ryszard
Grabarski Jerzy
Gromunt Jerzy
Gulaszewski Jerzy
Guzanowski Waldemar
Hejcelman Bogdan
Jędrachowicz Tadeusz
Jędrychowska Bożena
Kaczmarek Wojciech
Kapacki Lech
Kawczyoski Zbigniew
Kiełb Janusz
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Klejna Adam
Kleniewski Zbigniew
Klimaszewski Krzysztof
Kotarski Bogdan
Kotowicz Zbigniew
Kowalczyk Zdzisław
Lasota Sławomir
Lewczuk Jerzy
Łukowski Marek
Majdowski Wojciech
Mieszczyoski Ryszard
Mika Grzegorz
Ostrowski Józef
Ostrowski Wojciech
Piasta Włodzimierz
Rogalski Leszek
Rola Zbigniew
Sobczyk Ewa
Spanier Mieczysław
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Stolarski Jerzy
Strusioski Ryszard
Studzioska Barbara
Sulkowski Janusz
Sulkowski Krzysztof
Szachowicz Dariusz
Tober Marek
Turek Krzysztof
Tyniec Marek
Wiejacha Jerzy
Wierszycki Władysław
Witak Witold
Wróblewski Józef
Zawada Lech
Zielonka Zbigniew
Zmysłowski Jan
Zwolioska Zofia
Żubicki Andrzej
Wróblewski Romuald
Rok akademicki 1980/1981
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Adamczewski Grzegorz
Bagadzioski Zbigniew
Bielska Marzena
Bihun Marek
Bogusławski Janusz
Borowski Witold
Brochocki Radosław
Cieślioski Wojciech
Ciźla Jacek
Chlebicki Krzysztof
Chojnacki Krzysztof
Czapkiewicz Tomasz
Czech Krzysztof
Czerbniak Krzysztof
Dubel Jerzy
Dubel Urszula
Dudkowski Bogusław
Foltman Tomasz
Gizioski Edward
Gogłoza Jerzy
Harasimowicz Krzysztof
Janiak Ryszard
Jasiak Roman
Jaszczuk Zbigniew
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
80
Kawa Enlodia
Kempa Anna
Kisielewski Józef
Kobylioski Mirosław
Kowalski Jan
Kruczyk Krzysztof
Księżakowski Lech
Wiejacha Zbigniew
Wierzbicki Jarosław
Wlazioski Dariusz
Kubiak Andrzej
Kudła Stanisław
Kunikiewicz Ryszard
Kunikowski Lechosław
Liszewska Anna
Liszewski Radosław
Łukaszewska-Skop Bożei
Łukaszewski Piotr
Majdecka Maria
Maj ran Marek
Małecki Andrzej
Markowska Alina
Mieszkowski Cezary
Murawski Krzysztof
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Naumowicz Andrzej
Pawłowski Jerzy
Przytuła Kajetan
Raniszewski Zbigniew
Sałek Halina
Smolnik Zbigniew
Sobczyk Piotr
Sochocki Waldemar
Stanik Jacek
Stankiewicz Marek
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
Stefaoski Janusz
Stelmachowski Lech
Sudnik Zbigniew
Szeląg Leszek
Tomaszewski Krzysztof
Tomczak Tadeusz
Waśniewski Andrzej
Wołek Władysław
Zając Grzegorz
Rok akademicki 1981/1982
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Anielak Zbigniew
Cegiełka Ryszard
Chomicz Franciszek
Chudzioska Grażyna
Chudzioski Andrzej
Czarcioski Wiesław
Czarnecki Jacek
Czupryoski Dariusz
Dudzic Andrzej
Dylik Leszek
Dziachan Władysław
Galas Roman
Goleniewski Grzegorz
Gołąb Piotr
Gulaoczyk Marek
Górecki Krzysztof
Hapek Jarosław
Haracz Waldemar
Jakubowski Andrzej
Jakubski Wiesław
Janicki Andrzej
Jankowski Tadeusz
Janowski Tadeusz
Jarosławski Andrzej
Jarosz Piotr
Jelinek Jerzy
Kalecioski Jarosław
Kapturowski Marek
Kaźmierczak Ryszard
Kijek Mieczysław
Kiszelewska Elżbieta
Kłobukowski Tadeusz
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
81
Kocioski Bogusław
Kociszewska Ewa
Kozao Lesław
Wrocławski Tadeusz
Wypach Bogdan
Zając Krzysztof
Kozioski Marek
Krajewski Bogusław
Kryczka Kazimierz
Małecki Jan
Matla Tadeusz
Modzelewski Bogdan
Muras Albert
Nawrot Michał
Nowacki Henryk
Nowakowski Zbigniew
Olszewski Andrzej
Olszlegier Mieczysław
Paczkowski Krzysztof
Perta Roman
Piątek Mirosław
Pietrzak Wiesław
Plichtowicz Jerzy
Porowski Andrzej
Romanowski Tadeusz
Rosa Mieczysław
Rytter Zbigniew
Siekaoska Jolanta
Skierkowska Irena
Skonieczny Roman
Sokołowski Krzysztof
Staszewski Jerzy
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Stodolny Krzysztof
Śliwioski Władysław
Teterycz Mirosław
Toczyoski Szczepan
Więckowski Mirosław
Witek Marek
71.
72.
73.
74.
75.
Włodarczyk Andrzej
Wojno Roman
Wolioski Marek
Ząbecki Andrzej
Żywuszko Artur
Rok akademicki 1982/1983
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Basiewicz Stanisław
Braniewski Marek
Brudnicki Adam
Chodkowski Mirosław
Ciuśniak Wiesław
Czerwioski Zbigniew
Długołęcki Stanisław
Górecki Adam
Job Stanisław
Kacpura Krzysztof
Karczmarczyk Janusz
Kijek Krzysztof
Knap Leopold
Kolanowski Henryk
Kośmider Jan
Kozłowski Stanisław
Kucharski Paweł
Kulioska Maria
Kuźniewski Ireneusz
Lorenc Kazimierz
Lubaoski Mirosław
Matusiak Krzysztof
Obrębski Jerzy
Olejniczak Wiesław
Olkowicz Artur
Paradowski Jarosław
Pawlak Krzysztof
Piątek Mirosław
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
Pietrzak Andrzej
Pikulski Mirosław
Podlasiak Romuald
Polak Ryszard
Przystawski Jan
Radecki Włodzimierz
Sarnacki Eugeniusz
Sawicka Joanna
Sitarek Krzysztof
Słomski Mirosław
Sobieszak Jan
Sokołowski Karol
Surma Marek
Szelatyoska Ewa
Szmale Waldemar
Szymaoski Janusz
Szymaoski Marian
Szymaoski Romuald
Tyszkiewicz Stanisław
Welenc Waldemar
Wezgraj Zbigniew
Wiktorski Zbigniew
Wiśniewski Bogdan
Wylangowska Krystyna
Wyrczyoski Tomasz
Zdunek Edward
Zięba Tomasz
Rok akademicki 1983/1984
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Andrzejewicz Andrzej
Bieo Stanisław
Borkowski Jan
Bugaj Piotr
Głodowska Urszula
Gronkiewicz Beata
7.
8.
9.
10.
11.
12.
82
Gronkiewicz Jacek
Gościniak Waldemar
Góra Grzegorz
Jabłooski Piotr
Jagodzioski Bronisław
Jakubiak Hanna
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Jasioski Zdzisław
Jooski Sławomir
Kalinowski Zbigniew
Kanigowski Marek
Kaszewski Wojciech
Kiełczewski Artur
Kleps Jan
Kołodziejski Wiesław
Korpal Piotr
Kosewski Roman
Krawczyk Sławomir
Kulicki Andrzej
Kulioski Stanisław
Lemanowicz Janusz
Maciejczyk Juliusz
Małecki Jacek
Marcinkowski Dariusz
Mazioski Eugeniusz
Michałowski Edward
Mioduski Andrzej
Chandlarski Zdzisław
Chmielewski Stanisław
Ciastkowski Tadeusz
Gdowski Jerzy
Olejniczak Mirosław
Orlioski Tadeusz
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
Pawlak Wiesław
Pietruszewski Dariusz
Piórkowski Stanisław
Pomaraoski Ireneusz
Pulsakowski Paweł
Rosiak Jacek
Rybak Andrzej
Skwarna Grzegorz
Sobieszek Elżbieta
Sochacki Bronisław
Specjalski Kajetan
Szafraoski Roman
Szychowski Ireneusz
Szymborski Mirosław
Tomalla Jędrzej
Tomkiel Dariusz
Truś Waldemar
Witkowski Grzegorz
Wojciechowski Roman
Woźni ko wski Tomasz
Wylot Wojciech
Wyrzyk Włodzimierz
Zagórski Sławomir
Zakrzewski Krzysztof
Żarnowski Leszek
Rok akademicki 1984/1985
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Błaszczak Jan
Brzozowski Janusz
Cetnarski Józef
Chełmioski Krzysztof
Dąbkowski Krzysztof
Drążek Waldemar
Galus Wiesław
Gerka Longin
Grabowska Hanna
Grabowski Krzysztof
Job Ryszard
Kluska Krzysztof
Kochaoski Stanisław
Kowalewski Paweł
Krzemioski Krzysztof
Łuniewski Leszek
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
83
Marcinkiewicz Zdzisłav
Michalski Zenon
Mierzejewski Paweł
Pęcherzewski Albin
Pęcherzewski Artur
Polewski Andrzej
Popłonkowski Paweł
Sikorski Krzysztof
Sobocioski Piotr
Szczepaoski Jarosław
Szymborski Janusz
Walczak Jan
Wiśniewski Andrzej
Woźnicki Zbigniew
Zmysłowska Anna
Rok akademicki 1985/1986
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Bocian Kazimierz
Dziadkowiec Andrzej
Igielski Grzegorz
Jasioski Piotr
Kacprzak Tadeusz
Kawka Marek
Korzybski Wojciech
Kotowski Andrzej
Kubkowski Edward
Malinowski Sławomir
Małecki Krzysztof
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Małkiewicz Krzysztof
Paszkiewicz Andrzej
Piska Jacek
Radecki Paweł
Rytczak Grzegorz
Salach Krzysztof
Trarzewski Jan
Walczak Janusz
Wiśniewski Cezary
Woźniak Piotr
Rok akademicki 1986/1987
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Bagioski Mirosław
Baokowski Krzysztof
Cieczko Mieczysław
Cieślioski Andrzej
Czerniak Krzysztof
Dąbkowski Dariusz
Dębski Tadeusz
Domaoski Jarosław
Dorociak Sylwester
Dzikioski Grzegorz
Giżyoski Marek
Jabłooski Krzysztof
Janiszewska Jolanta
Jaworski Janusz
Jaworski Piotr
Jędrzejczak Leszek
Jędrzejewski Roman
Kajkowski Waldemar
Karkusz Leszek
Kosioski Kazimierz
Kozłowski Jarosław
Kucioski Krzysztof
Lachmaoski Krzysztof
Loś Michał
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Madkowiak Robert
Malesa Maciej
Marciszewska Krystyna
Matusiak Mirosław
Nowak Roman
Nowak Romuald
Nowak Sylwester
Osówniak Włodzimierz
Pakulski Sławomir
Podlasiak Janusz
Rode Henryk
Rudnicka Urszula
Rulkiewicz Robert
Sapioski Jerzy
Sierzputowski Leszek
Soota Krzysztof
Spychała Dariusz
Suchecki Witold
Szpernal Michał
Trojanowski Adam
Urbaoski Józef
Wiśniewski Grzegorz
Żak Anna
Żak Robert
Rok akademicki 1987/1988
1. Balcerowski Waldemar
2. Balcerzak Marek
3. Duszyoski Marek
4. Garwacki Włodzimierz
5. Grochowiecki Jacek
6. Jabłonowski Jarosław
84
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Jabłonowski Wojciech
Kaczyoski Jacek
Karoo Robert
Kijek Marek
Kosioski Janusz
Kowalczewski Sławom
Kowalewski Andrzej
Krupa Grzegorz
Kuraba Cezary
Malesa Włodzimierz
Misiurski Mariusz
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Pędowski Krzysztof
Piotrowski Artur
Prusałowicz Jerzy
Przybyszewski Paweł
Sieczkowski Marek
Słowikowski Włodzimierz
Szczepaoski Adam
Wacławiak Janusz
Wodzyoski Gerard
Wrutniak Krzysztof
Żyłowski Marek
Rok akademicki 1988/1989
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Brzozowski Grzegorz
Chajski Leszek
Głuszkowski Krzysztof
Grzelak Ireneusz
Kajkowski Bogusław
Klimowski Jacek
Kłopotowski Piotr
Krysztofiak Jerzy
Majkowski Andrzej
Marek Ewa
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Nasiadko Piotr
Piechota Krzysztof
Pietrzyk Jerzy
Pindor Krzysztof
Rogowski Paweł
Tyburski Dariusz
Uździcki Piotr
Wiśniewski Andrzej
Wiśniewski Roman
Włodarski Bogdan
Rok akademicki 1989/1990
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Błażejewski Paweł
Cupta Grzegorz
Fordooski Krzysztof
Frydrysiak Wojciech
Gąsiorowski Jarosław
Gudorowski vel Gutarowski Andrzej
Harbart Andrzej
Huczek Edward
Jackowski Jarosław
Janiszewski Lech
Jarębski Tomasz
Jasioski Marek
Jaworski Daniel
Jędrzejewski Włodzimierz
Kacperski Wojciech
Kaczorowski Bogdan
Kajkowski Marek
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
85
Kicioski Tomasz
Kisielewski Stanisław
Klocek Piotr
Kołodziejski Krzysztof
Komosa Wojciech
Majchrzyk Robert
Matuszewski Dariusz
Patora Krzysztof
Sieczkowski Krzysztof
Sieklucki Waldemar
Sobczak Jacek
Świątkowski Tomasz
Walczak Krzysztof
Woźniak Cezary
Zalewski Paweł
Zonenberg Dariusz
Rok akademicki 1990/1991
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Budka Krzysztof
Dąbkowski Jarosław
Kowalski Bogusław
Kownacki Waldemar
Krężlewicz Jarosław
Musiał Mariusz
Pawłowski Grzegorz
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Przędzioski Bogdan
Staszewska Olga
Szaroszyk Jacek
Więckowski Jacek
Wilmanowicz Marek
Wiśniewski Roman
Zimoch Andrzej
Rok akademicki 1991/1992
1.
2.
3.
4.
5.
Balcerzak Dariusz
Berlioski Paweł
Bienias Mariusz
Budzich Grzegorz
Cieszkowski Jarosław
6.
7.
8.
9.
Jabłooski Krzysztof
Magierski Mieczysław
Mokijewski Arkadiusz
Rudnicki Jan
Rok akademicki 1992/1993
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Bogucki Jacek
Budzyoski Grzegorz
Cichosz Grzegorz
Dankowski Marek
Derkowski Grzegorz
Dobrzebiecki Dariusz
Dziurlikowski Grzegorz
Glegocioski Bogusław
Grzybowski Marek
Gutkowski Jacek
Hoffman Tomasz
Jankowski Jarosław
Kamioski Waldemar
Kłosioski Paweł
Kosiorek Marek
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Kuskowski Adam
Kwarcioski Krzysztof
Lesioski Józef
Lodwik Dariusz
Machowski Bolesław
Matlęga Ireneusz
Mazurowski Michał
Niski Tomasz
Ostrowski Piotr
Ręczajski Dariusz
Sokołowski Szymon
Suski Grzegorz
Trojanowski Jerzy
Załęcki Marek
Żabka Roman
Rok akademicki 1993/1994
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Adamski Sławomir
Boniakowski Marek
By szewski Piotr
Chmielewski Piotr
Dudek Marek
Igielski Mariusz
Jasioski Kazimierz
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
86
Karolewski Andrzej
Karwowski Adam
Kluge Dariusz
Kwiatkowski Bogumił
Machała Jarosław
Paluszewski Jarosław
Parowski Stanisław
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Pięta Dariusz
Piotrowski Błażej
Sarniak Mariusz
Sieradzioski Jacek
Siwek Dariusz
Sochocki Marian
Stępieo Marcin
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Szreder Mariusz
Tomczyk Tomasz
Wierzchowski Marek
Wiktorowicz Marek
Woźnicki Jarosław
Wysocki Mirosław
Zimolzak Marek
Rok akademicki 1994/1995
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Adamski Piotr
Bartos Leszek
Bąbik Tomasz
Bereszczyoski Artur
Błaszczak Dariusz
Borawski Marek
Brząkała Tomasz
Budka Jan
Butryn Krzysztof
Ciedwierz Sławomir
Denst Ryszard
Domaoski Janusz
Durma Andrzej
Frankowski Tomasz
Kamioski Jan
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Krakowiak Dariusz
Lewandowski Zbigniew
Pikalski Waldemar
Radaszkiewicz Krzysztof
Radomski Krzysztof
Rutecki Krzysztof
Rycharski Adam
Skowyrski Dariusz
Skrok Krzysztof
Tokarczyk Rafał
Zalewski Maciej
Zaroślak Marek
Ziółkowski Roman
Żłobioski Stanisław
Żołyoski Piotr
Rok akademicki 1995/1996
1. Adamczyk Dariusz
Baranowski Paweł
Cichowski Radosław
Czubak Piotr
Dorobek Maciej
Duch Mariusz
Dzierżanowski Robert
Fabianowicz Hubert
Grabowski Piotr
Kępka Paweł
Krzewski Dariusz
Kuźmioski Jarosław
Kwiatkowski Ireneusz
Markowski Jarosław
Oprawka Mariusz
Poliwko Jarosław
Raźny Stanisław
Rozwadowski Wojciech
Stasiak Wojciech
Szafaryn Marek
Szymaoski Marek
Taborek Grzegorz
Trojanowski Piotr
Trojanowski Sławomir
Żbikowski Paweł
Rok akademicki 1996/1997
1. Bieniek Arkadiusz
2. Dziedzic Daniel
3. Filas Artur
4. Górecka Marzanna
87
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Grabarczyk Wacław
Grabowski Jacek
Graziul Tomasz
Kaczorowski Grzegorz
Kobus Sebastian
Ogorzały Maciej
Ogrodowski Robert
Olewnik Konrad
Pietrzak Marek
Piotrowski Maciej
Puda Grzegorz
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Redos Artur
Rękawiecki Krzysztof
Skwara Robert
Starczewski Grzegorz
Staszczak Filip
Strycharczyk Przemysław
Szymaoski Adam
Trzcioski Przemysław
Wernik Jacek
Wółkiewicz Artur
Rok akademicki 1997/1998
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Bookowski Paweł
Bugajewski Adam
Chmielewski Witold
Ciecioski Mariusz
Domaradzki Ryszard
Dymioski Grzegorz
Fronczyk Tomasz
Gapioski Waldemar
Gładys Robert
Kłos Dorota
Kotarski Jarosław
Kuźma Dariusz
Matusiak Piotr
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Murzynowski Stanisław
Napieracz Wojciech
Pokorski Janusz
Rejniak Dariusz
Rzepecki Piotr
Sochocki Adam
Stępieo Paweł
Wieszczyoski Robert
Wochowski Józef
Wołosz Krzysztof
Woźniak Norbert
Zagórski Andrzej
Żabicki Paweł
Rok akademicki 1998/1999
1. Białobrzeski Janusz
Białobrzeski Michał
Bieokowski Gabriel
Biernat Mirosław
Borczuk Maciej
Burzyoski Tomasz
Chlebowski Marek
Domzałowicz Mariusz
Dzioba Marcin
Ejman Paweł
Fijał Janusz
Fus Zbigniew
Gajewski Sławomir
Gałecki Artur
Garlicki Jacek
Gawrooski Arkadiusz
Głuszczyk Paweł
Grunt Krzysztof
Kolak Adam
Komaszuk Dariusz
Komcki Mariusz
Krajeta Mariusz
Krucioski Jacek
Lebioda Sławomir
Łyzioski Andrzej
Majerkiewicz Rafał
Matuszewski Edward
Mokwioski Krzysztof
Nadolski Marcin
Noskiewicz Andrzej
Nowak Mariusz
Łukowski Krzysztof
88
Orłowski Piotr
Osięgłowski Artur
Ostrowski Marcin
Politowicz Piotr
Portalski Paweł
Rutkowski Andrzej
Sobieszczyski Tomasz
Stawicki Dariusz
Szumioski Krzysztof
Szuszczewicz Waldemar
Szymaoski Paweł
Rydzewski Piotr
Więckiewicz Marek
Rok akademicki 1999/2000
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Błaszczak Krzysztof
Borucki Tomasz
Budek Andrzej
Burczyoski Dariusz
Caban Piotr
Chemski Krystian
Chojnowski Mariusz
Dybiec Tomasz
Dymek Piotr
Dziurlikowska Dorota
Falęcki Arkadiusz
Fatek Sławomir
Gadzioski Mariusz
Garstka Arkadiusz
Girzyoski Robert
Goczyoski Hubert
Górczyoski Rafał
Grabowski Tomasz
Gruszczyoski Dariusz
Iwaniak Tomasz
Jankowski Marek
Jaskulski Marek
Jastrzębski Robert
Jędrzejewska Magdalena
Kawczyoski Robert
Lewandowski Marcin
Kiełbasa Radosław
Komosioski Tomasz
Kotarski Piotr
Kowalski Paweł
Kowalski Tomasz
Krasioski Sylweriusz
Krawczykowski Paweł
Kruszewski Krzysztof
Kubiak Mirosław
Kubissa Piotr
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
89
Kurowski Marek
Laskowska Wioleta
Lewandowski Tomasz
Łopatowski Bartosz
Maciąg Artur
Majewski Grzegorz
Malara Paweł
Marciniak Marek
Mikuła Tomasz
Obidowski Andrzej
Okrasa Krzysztof
Paczkowski Janusz
Pawlata Sławomir
Pierzchalski Wojciech
Plichta łodzimierz
Pogłud Tomasz
Pokorski Ireneusz
Pszczółkowski Jarosław
Puzio Jacek
Pusz Jacek
Rochman Mariusz
Sadowski Mariusz
Sadowski Radosław
Smutek Krzysztof
Sobiecki Tomasz
Szalkowski Tomasz
Szczepaoski Waldemar
Szymaoski Artur
Szynkowski Piotr
Tadeusiak Jarosław
Wasilewski Rafał
Wierchowiec Robert
Wieszczyoski Radosław
Wilk Krzysztof
Witkowska Marta
Wojciechowski Bogdan
74. Wojciechowski Piotr
75. Zapalski Mariusz
Rok akademicki 2000/2001
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Aleksandrowicz Maciej
Bieokowski Jarosław
Bieokowski Tomasz
Borkowski Jacek
Brzeski Dariusz
Ceglioski Jacek
Chmielewski Tomasz
Chojnicki Rafał
Cieślikowski Artur
Dylewski Mariusz
Gawinek Krzysztof
Grabioski Piotr
Graczyk Gabriel
Jankowiak Cezary
Jankowski Krzysztof
Jankowski Włodzimierz
Jęczarek Tomasz
Jędreasz Piotr
Jędrzejewski Rafał
Jóźwiak Andrzej
Kaliszewski Jarosław
Kaźmirowska Izabela
Kompioski Tomasz
Krajenta Sławomir
Kraśniewski Paweł
Kraśniewski Radosław
Krzemioski Krzysztof
Krzyżanowski Robert
Kuczkowski Robert
Kużniewski Rafał
Lemanowicz Dariusz
Lewandowski Grzegorz
Lipczyoski Jarosław
Łakomy Paweł
Maciakiewicz Mariusz
Malinowski Paweł
Matusiak Tomasz
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
Mroczkowski Robert
Mustwiłło Tomasz
Nowak Radosław
Ostrowski Mariusz
Palmowski Piotr
Pokorski Tomasz
Portalski Marek
Praski Maciej
Przewoźny Tomasz
Rossa Krzysztof
Różycki Tomasz
Rutkowski Tomasz
Rychlik Krzysztof
Serwach Hubert
Skierski Tomasz
Staoczak Krzysztof
Sulich Adam
Szwarczyoski Daiusz
Szymaoski Piotr
Tomalski Piotr
Tybuś Grzegorz
Uchwał Marcin
Walczak Dariusz
Wawrzyoski Maciej
Wawrzyoski Maciej
Wiśniewski Maciej
Wiśniewski Piotr
Witkowski Zbigniew
Wolioski Dariusz
Wójtewicz Jacek
Woźniak Paweł
Wronka Andrzej
Wrooski Robert
Zachwieja Marcin
Ziółkowski Artur
Żywiałkowski Mariusz
Żeberkiewicz Dawid
Rok akademicki 2001/2002
1. Alabrudzioski Sławomir
2. Barankiewicz Krzysztof
90
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Biernat Łukasz
Błaszczak Mariusz
Borkowski Piotr
Borowiecki Zbigniew
Brdak Marek
Ciesielski Arkadiusz
Chmielewski Krzysztof
Czubak Robert
Dąbrowski Piotr
Dymioski Dariusz
Gabruś Radomir
Godlewski Jarosław
Grzegorzewski Krzysztof
Jankowski Piotr
Jarosz Marcin
Jaworski Cezary
Karpioski Jacek
Karpioski Paweł
Kaszewski Andrzej
Kłys Adam
Kober Dariusz
Kowalski Krzysztof
Krasuski Jarosław
Lewandowski Adrian
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Makuch Adam
Noga Remigiusz
Olejnik Piotr
Panak Michał
Papieżyoski Artur
Pielat Michał
Piórkowski Łukasz
Popowski Grzegorz
Reszczyoski Krzysztof
Siemiątkowski Rafał
Sobiech Krzysztof
Stankiewicz Piotr
Stefaoczyk Jarosław
Sulkowski Krzysztof
Szczęsny Jarosław
Sztandera Paweł
Świerzyoski Andrzej
Tomkalski Arkadiusz
Wieteska Tomasz
Witkowski Tomasz
Zalewski Krzysztof
Zarzycki Krzysztof
Żołnowski Roman
Rok akademicki 2002/2003
1. Biniek Robert
Bodenga Robert
Bombała Krzysztof
Brzezioski Rafał
Chmielewski Jarosław
Cyrankowski Tomasz
Dąbrowski Jarosław
Dobrzyoski Mariusz
Fuz Piotr
Gawłowski Marcin
Grzelak Michał
Jakubowski Rafał
Jarecki Arkadiusz
Jaworski Krzysztof
Jędrak Andrzej
Kalinowski Mariusz
Kalwas Roman
Kikolski Jarosław
Kosiorek Romuald
Koziczyoski Mariusz
Kraśniewski Piotr
Krygier Zbigniew
Lipioski Marcin
Lubaoski Robert
Lubaszczuk Grzegorz
Łapioski Dariusz
Maciejewski Andrzej
Majchrzak Cezary
Majorowski Robert
Miaśkiewicz Michał
Niedzielski Piotr
Okrasko Andrzej
Olszewski Mariusz
Opała Sławomir
Orczyk Rafał
Owsik Mariusz
Pankowski Artur
Papuga Grzegorz
91
Paradowski Adam
Pawlak Mariusz
Pszczoła Marek
Przybylski Arkadiusz
Przybysz Tomasz
Sobolewski Jacek
Stasiak Mariusz
Stefaniak Michał
Stypułkowski Piotr
Tokarczuk Marcin
Topa Paweł
Trafczyoski Marian
Trębioski Grzegorz
Trzcioski Jerzy
Turowski Wojciech
Twardy Michał
Wardzioski Witold
Warsicki Krzysztof
Wochowski Grzegorz
Rok akademicki 2003/2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Bogacki Piotr
Bonisławski Cezary
Borowski Tomasz
Branicki Krzysztof
Chwal Jacek
Cioski Andrzej
Dąbkowski Marcin
Drozd Piotr
Dziecinny Piotr
Gołębiewski Rafał
Gotowicki Paweł
Guzanek Cezary
Jakubik Marcin
Kamioski Marcin
Kawczyoski Jakub
Klekowicki Tomasz
Korpulioski Przemysław
Koźluk Rafał
Kramarz Marek
Krusiewicz Krzysztof
Kwiatkowski Rafał
Leszczyoski Bartosz
Leszczyoski Łukasz
Luberacki Marek
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Łakomy Jakub
Ławioski Wojciech
Matuszewski Tomasz
Mioduski Jarosław
Naguszewski Michał
Olecki Jacek
Osadczuk Marcin
Pesta Marcin
Petrykowski Marek
Puternicki Radosław
Rogozioski Marek
Rusztejko Tomasz
Sobiech Mariusz
Staszewski Zbigniew
Sweklej Marek
Szafraniec Artur
Szpakowski Marcin
Szumaoski Mariusz
Śmigielski Hubert
Świątek Krzysztof
Wilczyoski Robert
Wronowski Marek
Zwolioski Grzegorz
Rok akademicki 2004/2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ambrozy Przemysław
Bor Zbigniew
Boros Artur
Brejnakowski Adam
Cendlewski Dariusz
Chołuj Mariusz
7.
8.
9.
10.
11.
12.
92
Ciarkowski Paweł
Cichowicz Marcin
Czachorowski Krzysztof
Fabisiak Michał
Filipiak Marcin
Fus Krzysztof
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Gawecki Marcin
Gierkowski Szymon
Gostomski Michał
Grabarczyk Robert
Gradecki Jarosław
Grecki Robert
Jagacki Piotr
Jankowski Michał
Jasioski Tomasz
Kamioski Krzysztof
Kamioski Przemysław
Kamioski Rafał
Karpioski Wojciech
Kaźmierczak Marcin
Klimczewski Krzysztof
Kmiecioski Mariusz
Kopera Andrzej
Kordulasioski Michał
Kotecki Krzysztof
Krajewski Michał
Krażewski Radosław
Krysiak Jarosław
Kudźba Maciej
Kujawski Patryk
Kulik Tomasz
Kuźniewski Łukasz
Lewandowski Tomasz
Ławniczak Paweł
Majchrzak Marcin
Marcinkowski Jakub
Mazur Piotr
Mielczarek Michał
Mystkowski Ryszard
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
Natkowski Artur
Niewiadomska Katarzyna
Nowacki Rafał
Nowicki Marcin
Ostrowski Marcin
Oziemblewski Jarosław
Palmowski Krzysztof
Pączkowski Paweł
Pieczyoski Marek
Płaszczyoski Mariusz
Prusik Piotr
Przybojewski Krzysztof
Pyśk Michał
Robakiewicz Sławomir
Rogacki Wojciech
Roguski Zbigniew
Róg Łukasz
Sępiak Michał
Skierski Tomasz
Sobaoski Zbigniew
Sobiecki Andrzej
Sobolewski Robert
Staoczak Arkadiusz
Staśkiewicz Wojciech
Stelmach Dariusz
Sulkowski Wiesław
Syguła Jakub
Truszkowski Robert
Tyszka Tomasz
Wawrowski Rafał
Wiaderny Paweł
Woźniak Michał
Zielioski Sławomir
Rok akademicki 2005/2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Barucha Arkadiusz
Deptulski Arkadiusz
Drajkowski Michał
Grabarczyk Sebastian
Kokosza Krzysztof
Krankiewicz Tomasz
Krzyżewski Andrzej
Lipka Dariusz
Niedzielak Tomasz
Osioski Robert
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
93
Paprocki Artur
Pietrulewicz Maciej
Rogozioski Piotr
Ruszczak Mariusz
Rzeszot Piotr
Szulc Paweł
Szymborski Dariusz
Szymborski Mariusz
Woźnica Krzysztof
Zalewski Zdzisław
21. Zębrzycki Michał
Rok akademicki 2006/2007
1.
Baranowski Adam
2. Lewandowski Radosław
STUDIA DZIENNE MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE
Rok akademicki 2006/2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Banaś Michał
Cybart Krzysztof
Czubakowski Sylwester
Erszkowicz Konrad
Gałązka Arkadiusz
Jędrzejewski Krzysztof
Jędrzejewski Piotr
Józwik Paweł
Kanty Przemysław
Koprowski Mariusz
Kowalski Mariusz
Malinowski Łukasz
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Mochtak Andrzej
Osmaoski Daniel
Raniszewski Paweł
Rekus Paweł
Seklecki Tomasz
Smolioski Dominik
Szczęsny Marcin
Tucholski Marcin
Więczkowski Arkadiusz
Wojnacki Adam
Ziembicki Łukasz
Rok akademicki 2007/2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Brudzioski Dariusz
Czernij Mariusz
Garczyoski Radosław Piotr
Gryndzioski Tomasz
Gzylewski Piotr
Irzyoski Mariusz
Kajetaniak Krzysztof
Lewandowski Marek
Litwiniuk Monika
Nejman Tomasz
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Olkuski Marek
Orłowski Jacek
Ostrowski Michał
Piechna Krzysztof
Rakowski Cezary Ryszard
Skonieczny Maciej
Strzemieczny Tomasz
Wiśniewski Maciej
Zaborowski Grzegorz
Rok akademicki 2008/2009
1.
2.
3.
4.
Cholewa Piotr Jarosław
Chorzewski Marcin
Fila Mirosław
Gapioski Krzysztof
5.
6.
7.
8.
94
Głowacki Robert
Gryglewicz Adam Andrzej
Jaworski Mariusz
Kucioski Robert
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Kucioski Sławomir Jerzy
Kwiatkowski Łukasz
Kwiatkowski Marcin
Lewandowski Krzysztof
Mądrzycki Bartłomiej
Paliwoda Krzysztof
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Perczyoski Marcin
Szpetulski Jacek
Toruniewski Krzysztof
Turbacz Piotr
Zgorzelski Jakub
Zielioski Marcin
Rok akademicki 2009/2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Archutowski Adam
Bojarski Michał
Bonowicz Karol
Brząkalski Bartłomiej
Chyba Marcin
Czarnecki Łukasz
Dobrowolski Rafał
Dymczyk Emil
Jóźwik Kamil
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Lewandowski Maciej
Mościcki Marcin
Osadczuk Sylwester
Pranczk Dawid
Smogorzewski Sebastian
Śmigała Agnieszka
Warchoł Błażej
Wójcik Krzysztof
Rok akademicki 2010/2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Baryła Bartosz
Cędrowski Marcin
Cybula Łukasz
Czarnecki Krzysztof
Gołąb Kacper
Idzikowski Maciej
Jabłooski Łukasz
Jarczyoski Łukasz
Kin Marcin
Kłysiak Tomasz
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Lewandowski Piotr
Michalak Łukasz
Milewski Marcin
Mulski Rafał
Nowakowski Bartosz
Pankowski Marek
Różycki Krzysztof
Szałkiewicz Piotr
Sztandur Przemysław
Wieszczyoski Marcin
STUDIA WIECZOROWE INŻYNIERSKIE
Rok akademicki 1976/1977
1.
2.
3.
4.
5.
Abramski Tadeusz
Balski Zygmunt
Bombała Barbara
Cichowicz Tadeusz
Durmaj Tadeusz
6.
7.
8.
9.
10.
95
Dziedzicki Tadeusz
Klatte Jerzy
Lewandowski Bogdan
Lis Zenon
Niewczas Andrzej
11.
12.
13.
14.
Przybylski Waldemar
Rutkowski Ludwik
Świeżewski Andrzej
Trzcioski Marek
15.
16.
17.
18.
Trzeciak Stanisław
Udałow Tadeusz
Wronka Bogumił
Zawadzki Andrzej
Rok akademicki 1977/1978
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Adamczyk Antoni
Berebecki Roman
Bieo Kazimierz
Bonisławski Andrzej
Buryk Włodzimierz
Fołtyn Jerzy
Gałkowski Ryszard
Grędecki Mirosław
Grzyb Andrzej
Guła Jerzy
Jagodzioska Jolanta
Jasioska Krystyna
Jasioska Małgorzata
Laur Zbigniew
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Łopatek Krzysztof
Mac Tadeusz
Maksim Wiesław
Misiakiewicz Ewa
Pianowski Włodzimierz
Ratkowski Tadeusz
Siwek Bogdan
Smel Wojciech
Staniszewski Jerzy
Stefaoski Stefan
Wajcowicz Tomasz
Walczak Jerzy
Żarnecki Jerzy
Rok akademicki 1978/1979
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Baranowski Jan
Grabarczyk Antoni
Gromek Andrzej
Iwanicki Ignacy
Karpioski Tadeusz
Klich Michał
Kozłowski Andrzej
Księżopolski Krzysztof
Kucharski Andrzej
Kwiecieo Henryk
Linowski Andrzej
Majerski Jan
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Morduz Albin
Niewinowski Tadeusz
Osiennicki Władysław
Osmulski Krzysztof
Puzia Aleksander
Różalski Kazimierz
Tyka Jan
Wajdowicz Stanisław
Werst Henryk
Zdziennicki Ryszard
Zielioski Maciej
Rok akademicki 1979/1980
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bodega Ryszard
Całka Mirosław
Ciołkowski Andrzej
Cybulski Adam
Dąbrowski Dariusz
Grabias Franciszek
7.
8.
9.
10.
11.
12.
96
Jadczak Gustaw
Jakubiak Andrzej
Jasioski Roman
Justyoski Bolesław
Kącicki Mirosław
Kin Włodzimierz
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Kluk Zygmunt
Kokoszą Zygmunt
Kołodziej Lech
Kosuo Stanisław
Kowalski Grzegorz
Krysiak Jerzy
Michalski Wojciech
Moskwa Zbigniew
Mukaj Tadeusz
Oczkiewicz Kazimierz
Paczyoski Krzysztof
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Pawlota Krzysztof
Popielarski Andrzej
Rodzyoski Marek
Roguski Ryszard
Sierakowski Jerzy
Siljaoczuk Janusz
Wawrzyniak Kazimierz
Wiśniewski Makary
Wyrwas Eugeniusz
Złotowski Jerzy
Żurek Andrzej
Rok akademicki 1980/1981
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bieokowski Krzysztof
Bilioski Henryk
Gonta Urszula
Janiak Zbigniew
Kiełkiewicz Roman
Kin Bożena
Korpolioski Zenon
Kot Janusz
Kotarski Gabriel
Kruk Stanisław
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Krutczenko Jerzy
Lewandowski Andrzej
Michalak Andrzej
Orgooska Daniela
Pietruszewski Marek
Rafalski Hieronim
Rapioski Jerzy
Sieradzki Tomasz
Stryjewski Sławomir
Żaglewski Jan
Rok akademicki 1981/1982
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Aptowicz Tadeusz
Banach Jerzy
Biniek Stanisław
Cieszkowski Tadeusz
Czylewicz Stanisław
Falkiewicz Adam
Jeznach Ireneusz
Kijek Andrzej
Kłys Paweł
Kowalczyk Marek
Krakowska Anna
Królikowski Jan
Królikowski Krzysztof
Kwiatkowski Andrzej
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Lipioski Tadeusz
Maciak Marek
Pielacioski Andrzej
Pilarczyk Sławomir
Przybylak Marek
Sarzalski Marek
Skowyrski Lesław
Skutnik Eugeniusz
Staszczak Henryk
Szewczyk Mirosław
Tokarski Ryszard
Woźniak Ryszard
Żabowski Piotr
Żuławnik Aleksander
Rok akademicki 1982/1983
1. Igielska Krystyna
2. Parzuch Janusz
3. Salej Bogusław
4. Wójcik Mirosław
97
Rok akademicki 1983/1984
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Antas Leszek
Cieślik Sławomir
Cywioski Kazimierz
Czyżewski Sławomir
Gębura Gustaw
Golik Robert
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Jastrzębski Janusz
Karwat Andrzej
Nowak Grzegorz
Okrasko Henryk
Rutkowski Tadeusz
Szpilkowski Stanisław
Rok akademicki 1984/1985
1. Drulis Piotr
2. Kmieciak Jan
3. Mrozowski Andrzej
4. Waśniewski Marek
5. Wrooski Sławomir
6. Wróblewski Marek
Rok akademicki 1985/1986
1.
2.
3.
4.
Baran Marek
Góralowski Józef
Kołeczek Ignacy
Kurkiewicz Mirosław
5. Michalak Wiesław
6. Stupecki Eugeniusz
7. Szczepaoski Jan
STUDIA ZAOCZNE INŻYNIERSKIE
Rok akademicki 1984/1985
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Babioski Leszek
Dobrzyoski Władysław
Dylewska Bożena
Frelczak Adam
Głowacki Leszek
Gołota Feliks
Janus Ewa
Jóźwiak Edward
Kędzierski Tomasz
Kuligowski Ryszard
Lewandowski Włodzimierz
Malanowski Jerzy
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Mordzak Andrzej
Pawlak Czesław
Pawłowski Ryszard
Piekut Stefan
Pokorski Zbigniew
Rudkowski Józef
Sarniak Andrzej
Szczerbuk Zbigniew
Szczodrowski Andrzej
Szulc Adam
Warczachowski Jan
Rok akademicki 1985/86
98
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Algrzym Józef
Banach Mirosław
Chojnacki Włodzimierz
Cichoo Andrzej
Dalka Zbigniew
Iwanicki Sławomir
Izydorczyk Apoloniusz
Janecki Ryszard
Janiszewski Włodzimierz
Knysak Lucjan
Kulpa Zbigniew
Kurant Tadeusz
Majchrzak Jerzy
Makaruk Franciszek
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Miaśkiewicz Krzysztof
Michorzewski Mieczysław
Mioduski Eustachy
Mróz Kazimierz
Muszyoski Andrzej
Parys Stefan
Peregooczuk Stefan
Skowronek Marek
Tucholski Stanisław
Tybura Marek
Wilczyoski Grzegorz
Wiśniewska Krystyna
Wiśniewski Mieczysław
Rok akademicki 1986/87
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Borecki Tomasz
Ciesielski Stanisław
Dałek Jan
Dąbrowski Marian
Domagalski Józef
Drozd Mirosław
Galioski Paweł
Gałczyoski Marian
Giętkowski Zbigniew
Jabłooski Leszek
Jaczyoski Dariusz
Jasioski Lucjan
Kaniuka Stanisław
Konieczny Andrzej
Konopa Mirosław
Królikowski Jan
Kubica Sławomir
Kumosioski Marek
Mamioska Jadwiga
Mazurkiewicz Mirosław
Mikołajewski Jerzy
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Morozów Jarosław
Nowioski Zbigniew
Oleszczuk Jan
Pakuła Wojciech
Paszkowski Eugeniusz
Rzepecka Urszula
Sabinicz Zbigniew
Studzioski Bogdan
Szałkiewicz Roman
Szczepaoski Tomasz
Szczotarski Leszek
Szydłowski Stefan
Tomaszewski Jerzy
Tyrajski Franciszek
Wiśniewski Leszek
Wiśniewski Maciej
Wołczak Bogumił
Zalewski Paweł
Zapadka Zdzisław
Zglenicki Leszek
Zielioski Zdzisław
Rok akademicki 1987/88
1.
2.
3.
4.
5.
Biardzki Jan
Bojarski Krzysztof
Borowski Zbigniew
Brzeski Stanisław
Ciechanowski Paweł
6.
7.
8.
9.
10.
99
Hoffman Krzysztof
Kamioski Zdzisław
Kobylski Marek
Kubiak Aleksandra
Kuźniak Marek
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Łazarski Waldemar
Murawski Józef
Muszyoski Tadeusz
Nagórski Leszek
Nisztor Zdzisław
Piotrowski Tadeusz
Pitulski Jan
Prabucki Jerzy
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Puzdrakiewicz Jan
Rudź Marian
Smoleoski Andrzej
Szwech Jan
Ulatowski Kazimierz
Węgrzyn Piotr
Wierzbicki Wiesław
Woźniak Marek
Rok akademicki 1988/89
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Gajewski Paweł
Kober Jerzy
Korpolioski Zbigniew
Kowalczyk Jan
Łepkowski Andrzej
Łyzioski Stanisław
Nyckowski Witold
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Okruch Mirosław
Rudzioski Zygmunt
Rutkowski Jan
Tomaszewski Jerzy
Witkowski Włodzimierz
Żurawicz Wiesław
Rok akademicki 1995/96
1.
2.
3.
4.
5.
Dorobek Robert
Fortuna Adam
Kowalski Sławomir
Krajewski Tomasz
Majczyk Sławomir
6.
7.
8.
9.
10.
Muszyoski Dariusz
Olesiejuk Cezary
Stasiak Robert
Wadowski Grzegorz
Winnicki Piotr
Rok akademicki 1996/97
1. Baranowski Jacek
Gajewski Adam
Kamioski Piotr
Kawczyoski Piotr
Klepczarek Roman
Krzemioski Jarosław
Olszewski Krzysztof
Zabielski Jacek
Zachacz Sylwester
Rok akademicki 1997/1998
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bartos Zbigniew
Bielecki Andrzej
Fabisiak Błażej
Giszczak Jan
Goczyoski Tomasz
Jagodzioski Sławomir
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Jankowski Henryk
Kalista Jarosław
Kornatowski Grzegorz
Kubicki Jakub
Piusioski Zbigniew
Staniszewski Krzysztof
Rok akademicki 1998/1999
100
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Czerbniak Grzegorz
Kowalski Arkadiusz
Król Piotr
Królikowski Krzysztof
Lewandowski Andrzej
Sobczyk Tomasz
Tomczak Bogdan
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Trojanowski Robert
Urbaoski Tomasz
Weresioski Maciej
Wiśniewski Dariusz
Wiśniewski Robert
Zonenberg Jarosław
Rok akademicki 1999/2000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Ambor Michał
Barucha Rafał
Bednarczyk Paweł
Bedyoski Sławomir
Chojnacki Andrzej
Ciszewski Andrzej
Dąbrowski Maciej
Dyszkiewicz Marek
Klimecki Sławomir
Kraśniewski Waldemar
Królikowski Jacek
Krzyżanowski Andrzej
Kurek Jarosław
Łyzioski Mariusz
Majewski Krzysztof
Michalak Krzysztof
Niedziałkowski Mariusz
Nosarzewski Jarosław
Pawłowski Paweł
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Petera Jarosław
Piekut Dariusz
Pietrzak Krzysztof
Podgórski Grzegorz
Rakowski Zbigniew
Regulski Tomasz
Różycki Witold
Rybczyoski Cezary
Sadowski Robert
Sieoko Arkadiusz
Sikorski Mariusz
Sobolewski Krzysztof
Stefaniak Maciej
Szelągowski Tomasz
Szypszak Paweł
Warszawski Robert
Wasilewski Andrzej
Woźniak Arkadiusz
Rok akademicki 2000/2001
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Bylioski Andrzej
Chlebowski Michał
Drzewiecki Rafał
Kołodziejski Arkadiusz
Lewandowski Marek
Maruszewski Andrzej
Michalik Zbigniew
Michalski Tomasz
Milewski Jakub
Morawski Arkadiusz
Orlioski Artur
Orłowski Ireneusz
Passon Jacek
Pawelec Janusz
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
101
Podsiadlik Adam
Pawlikowski Radosław
Sieczkowski Błażej
Sienkiewicz Jerzy
Skowrooski Arkadiusz
Sztupecki Jan
Szulborski Dariusz
Szymborski Daniel
Śliwioski Marek
Wachol Wojciech
Wierzbicki Paweł
Wojdyoski Maksymilian
Wróblewski Krzysztof
Załęski Piotr
29. Zugmunt Mariusz
30. Żbikowski Marek
Rok akademicki 2001/2002
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Bukowski Mariusz
Bziuk Bogusław
Cieplak Grzegorz
Czubakowski Mirosław
Fistkowski Andrzej
Górecki Rafał
Grabarczyk Hubert
Janiak Krzysztof
Jankowski Mariusz
Kubiak Krzysztof
Kraśniewski Paweł
Kwiatkowski Roman
Litkowski Daiusz
Makarewicz Bogdan
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Malesa Karolina
Mossakowski Antoni
Pajewski Andrzej
Pawłowski Wojciech
Piotrowicz Tomasz
Raczyoski Jacek
Słowikowski Artur
Szulborski Jarosław
Szymaoski Marek
Śladowski Marcin
Wichowski Dariusz
Więcek Marek
Więcek Marek
Rok akademicki 2002/2003
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Borczyk Jarosław
Chrzanowski Andrzej
Flak Tomasz
HoffmanJuliusz
Jagiełło Krzysztof
Kieszkowski Robert
Kisielewski Andrzej
Klepczyoski Jacek
Kosowski Maciej
Krajewski Dariusz
Krysiak Krzysztof
Krysiak Krzysztof
Lichocki Mariusz
Liszewski Robert
Macek Rafał
Maszenda Andrzej
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Mordarski Jerzy
Ostrowski Mariusz
Roskosz Grzegorz
Ryniak Andrzej
Ryzioski Grzegorz
Skierkowski Mariusz
Sowioski Zbigniew
Staszczak Szymon
Szulecki Grzegorz
Świerad Tadeusz
Tomaszewski Andrzej
Waczkowski Andrzej
Waszak Mariusz
Watkowski Mirosław
Wojciechowski Maciej
Zadmioski Andrzej
Rok akademicki 2003/2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Adamczyk Mariusz
Bedyk Arkadiusz
Buczkowski Zbigniew
Cieślak Adam
Czerniak Marek
Fronczak Arkadiusz
7.
8.
9.
10.
11.
12.
102
Hejcelman Sławomir
Iwaoski Marek
Jarzębowski Robert
Jędrzejewski Robert
Kacer Jan
Klimczak Tomasz
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Kosiorowski Krzysztof
Kuźniewski Bogdan
Lau Daniel
Lewandowski Marek
Lewandowski Paweł
Matczak Andrzej
Miączyoski Tomasz
Modlioski Jarosław
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Pawlik Dariusz
Pulkowski Marek
Różycki Grzegorz
Rutkowski Cezary
Saczuk Tomasz
Solka Krzysztof
Wesołowski Andrzej
Rok akademicki 2004/2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Bogacz Robert
Borucki Piotr
Dobies Grzegorz
Dziubak Mariusz
Górecki Andrzej
Gutkowski Janusz
Jakubowski Sebastian
Jankowski Krzysztof
Kamelski Przemysław
Kamioski Jacek
Kłosioski Robert
Kowalczyk Arkadiusz
Kubacki Tomasz
Malinowski Arkadiusz
Marciniak Dariusz
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Mazur Piotr
Nowakowski Mieczysław
Pałysa Radosław
Piórkowski Tomasz
Polowiec Mirosław
Potalski Marek
Sztandarowicz Krzysztof
Trojanowski Łukasz
Wiśniewski Andrzej
Wiśniewski Piotr
Wójcik Mariusz
Zabłotny Leszek
Ziębicki Paweł
Zmysłowski Stanisław
Rok akademicki 2005/2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Bogucki Piotr
Domurad Arkadiusz
Gorzelany Marcin
Gorzkowski Krzysztof
Jędrzejewski Rafał
Józwik Tomasz
Karpioski Arkadiusz
Kęska Sławomir
Kujawa Sebastian
Lubiak Wojciech
Marciniak Artur
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Mazurek Tomasz
Michalski Krzysztof
Ostrowski Cezary
Przybylski Marcin
Siemieoski Marcin
Skrobosz Czesław
Stoparczyk Jan
Szumaoski Bogusław
Żebrowski Cezary
Żółtowski Rafał
Rok akademicki 2006/2007
1. Bugowski Arkadiusz
2. Czosnowski Damian
3. Jakubowski Sebastian
4. Kolczyoski Piotr
5. Kolczyoski Robert
6. Koziczyoski Roman
103
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Krasioski Michał
Krupniewski Piotr
Kuczma Roman
Majewski Marek
Obczyoski Krzysztof
Paczkowski Piotr
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Połosak Krzysztof
Pospieszyoski Krzysztof
Rykała Paweł
Skowyrski Krzysztof
Stasinowski Bogusław
Żołnowski Jarosław
Rok akademicki 2007/2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Atlioski Tomasz
Brzezioski Sławomir
Chłopecki Radosław
Gadomski Grzegorz
Goleniewski Jan
Jaskólski Radosław
Kalich Rafał
Kurkiewicz Marcin
Leszczyoski Michał
Maokowski Maciej
Mazurek Błażej
Michalski Robert
Mikołajczewski Sebastian
Prątnicki Daniel
Różycki Adam
Sobocioski Michał
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Sobolewski Zbigniew
Szymaoski Rafał
Wodzyoski Krzysztof
Wysocki Piotr
Jackowski Radosław
Kujawa Daniel Piotr
Marciniak Jerzy Adam
Kikolski Robert
Pawlak Henryk
Słupecki Łukasz
Sulkowski Jarosław
Kwiatkowski Paweł
Nadrowski Dariusz
Pieokos Bartosz
Graczyk Mariusz Kordian
Beksa Jacek
Rok akademicki 2008/2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ambroziak Łukasz Krzysztof
Chądzyoski Bartosz Bogumił
Czajkowski Marcin
Garczyoski Marcin
Giżyoski Krzysztof
Grabowski Marcin
Jaźwioski Rafał Roman
Kaniewski Jacek Seweryn
Kujawski Łukasz
Lendzion Grzegorz
Majewski Marcin
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Maszeoda Grzegorz
Olczak Jarosław
Opała Roman Józef
Pielat Krzysztof
Rogioski Krzysztof
Skupniewski Tobiasz
Tomaszewski Wojciech Stanisław
Wiśniewski Jacek
Wolski Krzysztof
Wolski Włodzimierz Andrzej
Rok akademicki 2009/2010
1.
2.
3.
4.
Budko Radosław
Dymek Jarosław
Gałka Hubert
Gierwatowski Robert
5.
6.
7.
8.
104
Grzelak Marek
Kuźnicki Bogdan
Kwasiborski Tomasz Krzysztof
Ostrowski Zbigniew
9.
10.
11.
12.
Pracki Wiesław
Rudzioski Zbigniew
Rutkowski Dawid
Rutkowski Michał Piotr
13.
14.
15.
16.
Skrobisz Piotr
Sulkowski Grzegorz
Szymaoski Łukasz
Świderska Małgorzata
Rok akademicki 2010/2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Damaziak Gabriel
Filant Andrzej Michał
Łabioski Tomasz
Majchrzak Daniel
Majczak Arkadiusz
Mordwa Mateusz
Murawski Krzysztof
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Najdek Magdalena
Podgórski Włodzimierz
Turczyoski Dariusz
Wesołowski Łukasz
Wierkiewicz Artur Marek
Zdziarski Grzegorz
STUDIA ZAOCZNE MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE
Rok akademicki 1977/1978
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Czarnecki Edward
Dębski Józef
Gąsiorowski Waldemar
Górski Jerzy
Jagodzioski Antoni
Jarecki Aleksander
Jóźwik Kazimierz
Kowalski Stefan
Kozioska Teresa
Łygaś Janusz
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Mieszczyoski Kazimierz
Mikołajek Jerzy
Parzyoski Grzegorz
Przychodzeo Lech
Roczeo Stefan
Scieglur Zbigniew
Trzaskoś Anna
Wrooska Joanna
Wyrzykowski Ireneusz
Zych Andrzej
Rok akademicki 1978/1979
1.
2.
3.
4.
5.
Falacioski Andrzej
Gellert Adam
Godlewska Elżbieta
Janczewska Danuta
Kozieł Jan
6.
7.
8.
9.
Ługowski Bogusław
Raczkowski Jan
Wiśniewski Mieczysław
Wronka Bogumił
Rok akademicki 1979/1980
1. Golian Janusz
2. Golik Włodzimierz
3. Janiak Jerzy
4. Jaworski Henryk
5. Kowalski Leszek
6. Sałek Tadeusz
105
Rok akademicki 1980/1981
1.
2.
3.
4.
Bieryło Grażyna
Buryk Włodzimierz
Komosioski Andrzej
Moździarz Mieczysław
5.
6.
7.
8.
Niewczas Andrzej
Nowakowski Jerzy
Zawadzki Henryk
Żurada Mieczysław
Rok akademicki 1981/1982
1. Falkiewicz Andrzej
2. Niewinowski Tadeusz
3. Wasilewski Edward
Rok akademicki 1983/1984
1. Cios Michał
2. Ożdżeoski Waldemar
Rok akademicki 1988/1989
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Algrzym Józef
Gonta Urszula
Jabłooski Leszek
Janus Ewa
Lewandowski Włodzimierz
Mróz Kazimierz
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Pawłowski Ryszard
Piekut Stefan
Pilarczyk Sławomir
Sieradzki Tomasz
Szczotarski Leszek
Warczachowski Jan
Rok akademicki 1989/1990
1. Brzeski Stanisław
2. Kaniuk Stanisław
1. Goczyoski Tomasz
2. Kubicki Krzysztof
3. Puzdrakiewicz Jan
Rok akademicki 2001/2002
3. Petera Jarosław
4. Piusioski Zbigniew
Rok akademicki 2002/2003
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Klimecki Sławomir
Krzyżanowski Andrzej
Majewski Krzysztof
Niedziałkowski Mariusz
Olszewski Krzysztof
Rakowski Zbigniew
7.
8.
9.
10.
11.
Różycki Witold
Sadowski Robert
Sienko Arkadiusz
Winnicki Piotr
Wiśniewski Dariusz
Rok akademicki 2003/2004
1.
Michalak Krzysztof
106
Rok akademicki 2006/2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Baran Marek
Borucki Piotr
Gawor Marek
Górecki Andrzej
Jankowski Krzysztof
Kaczmarek Janusz
Kajkowski Tomasz
Kamelski Przemysław
Kamioski Jacek
Kowalczyk Łukasz
Kowalski Andrzej
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Krakowski Paweł
Krysiak Michał
Kuźniewski Jarosław
Łąkowski Marcin
Potalski Marek
Trojanowski Robert
Tybuś Tomasz
Wiśniewski Andrzej
Zabłotny Leszek
Ziębicki Paweł
Zmysłowski Stanisław
Rok akademicki 2007/2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Bucharzewski Marek
Dolioski Sławomir
Domurat Arkadiusz
Kęska Sławomir
Klepczyoski Jacek
Klimczak Tomasz
Kłys Sebastian
Krasioski Michał
Krasuski Dariusz
Kujawa Piotr
Kulioski Paweł
Lau Daniel
Lubiak Wojciech
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Marciniak Artur
Nasielski Marcin
Nowak Paweł
Okraszewski Jakub
Pawlik Dariusz
Różaoski Albert
Siołek Tomasz
Skrobosz Czesław
Skwarski Mariusz
Stoparczyk Jan
Szumaoski Bogusław Fabian
Żółtowski Rafał Szymon
Rok akademicki 2008/2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Adamczyk Mariusz
Buczek Grzegorz
Cendecki Paweł
Grzegorek Maciej
Jankowski Tomasz
Klaus Łukasz Zbigniew
Kłosioski Robert
Kuzawioski Konrad Mirosław
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Laskowski Piotr
Madarski Łukasz
Malinowski Piotr
Rykała Paweł
Sobiech Maciej Dominik
Witkowski Paweł Piotr
Zabielski Marcin Michał
Rok akademicki 2009/2010
1.
2.
3.
4.
Borkowski Tomasz Piotr
Bugowski Arkadiusz
Hermanowski Tomasz
Kamioski Maciej
5.
6.
7.
8.
107
Kaszewski Andrzej
Kruk Katarzyna
Lewandowski Bartosz
Lewandowski Piotr
9.
10.
11.
12.
13.
Lewandowski Radosław
Lewandowski Tomasz
Małkowski Mariusz
Matuszewski Cezary
Mazurek Błażej
14.
15.
16.
17.
Milewski Jacek Stanisław
Nadrowski Dariusz
Prątnicki Daniel Krzysztof
Słupecki Łukasz
Rok akademicki 2010/2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Chmura Marcin
Curlej Piotr
Czajkowski Marcin
Gąbioski Łukasz
Gębski Piotr Feliks
Jaźwioski Rafał Roman
Kaniewski Jacek Seweryn
Kołodziej Bogdan Tomasz
Kowalski Marcin
Kujawski Łukasz
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
108
Majewski Marcin
Marciniak Jezry Adam
Opała Roman Józef
Orlioski Paweł
Ostrowski Karol
Słomioski Marcin
Stefaoski Marcin
Wyrwa Andrzej
Ziółkowski Piotr
ABSOLWENCI KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
STUDIA DZIENNE INŻYNIERSKIE
Rok akademicki 2004/2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Adamowicz Piotr
Bojarska Monika Anna
Buczkowski Przemysław
Ceglioski Mariusz
Ciarczyoska Ewa Wiesława
Cybulska Emilia Anna
Fijołek Sebastian
Gawecki Jarosław
Gębka Danuta
Goszczyoska Anna
Grodecki Krzysztof
Jaroszewski Paweł
Kajkowski Marcin
Kalwasioski Grzegorz
Kolczyoski Janusz
Lis Tomasz
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Matusiak Krzysztof Paweł
Myczka Paweł
Orysiak Michał
Pietrzak Katarzyna
Pietrzak Paweł
Popowski Marcin
Przybylski Przemysław
Przybyłkiewicz Aneta
Różaoska Agnieszka
Serejko Grzegorz
Słomioski Piotr
Sufranek Bartosz
Walędziak Kamil Zbigniew
Wronka Marcin
Zalewska Sylwia
Rok akademicki 2005/2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Biernatowicz Łukasz
Nerd Adam
Nowatkiewicz Piotr
Siemianowska Karolina
Frątczak Emilia Beata
Mochtak Joanna
Majewska Agnieszka
Bodal Marta
Bednarek Krzysztof Jakub
Brudzyoski Piotr
Klepczarek Magdalena
Lewandowski Łukasz
Luśniewska Agnieszka
Malesa Monika
Przewoźnik Agata
Zberowska Ilona Magdalena
Rajewska Elżbieta
Mirecki Łukasz
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
109
Blekicki Arkadiusz
Kwiatkowski Adam
Bogucki Jacek Mieczysław
Kujawski Piotr
Łagodzioski Piotr Jarosław
Majewski Robert
Nowakowski Michał
Olczak Łukasz Piotr
Paszkiewicz Maciej
Piotrowski Dariusz
Romanowski Szymon
Rutkowska Aneta
Stefaniak Krzysztof
Szubska Ewa
Szubska Anna
Szymaoski Łukasz
Zięty Michał Andrzej
Jaworski Radosław
Rok akademicki 2006/2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Biernatowicz Piotr
Bogdan Daniel
Brzezioski Piotr Janusz
Chojnacka Paulina
Cikorski Marcin
Drążkiewicz Michał
Fereniec Marta
Garstka Joanna Marzena
Górnicka Monika
Jakubowska Magdalena
Jankowska Elzbieta
Karczewski Piotr Paweł
Karolak Wojciech
Kasioski Robert Piotr
Królikowski Daniel
Kulioski Jakub
Lasocka Anna
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Mościcki Piotr
Niedzielski Łukasz
Ostrowski Wojciech
Pieokos Paulina
Radaszkiewicz Arkadiusz
Seredyoska Sylwia
Skierska Monika
Sobecki Jarosław
Sobierski Michał Jarosław
Stokwisz Sylwia Maria
Szewczyk Monika
Tomczak Marta Wioletta
Ulicki Łukasz Jacek
Wawrzyoski Adam
Zawadzki Łukasz
Zberowski Piotr
Rok akademicki 2007/2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Art Michał
Banasiak Marta
Baranowska Magdalena
Brzezioski Paweł
Chojnacka Sylwia
Cyraski Dominik
Dawidzióg Olga
Derengowski Przemysław
Dobrzyoska Ewelina
Drążkiewicz Łukasz
Gabryszewski Grzegorz
Gajus Justyna
Goliszewski Paweł
Gregorczyk Wiktor
Jóźwiak Hubert
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Jóźwik Piotr
Kłosioski Dawid
Krawczyk Katarzyna
Kusajda Agnieszka
Lodzioska Agata
Malesa Łukasz
Mazur Łukasz
Nowicki Bartosz
Sawicka Magdalena
Sukiennik Justyna
Szczygielska Anna
Umioski Dariusz
Zielioski Arkadiusz
Żywiałkowski Wiktor
Rok akademicki 2008/2009
1.
2.
3.
4.
5.
Biegaoski Radosław
Brzóska Joanna
Dziuda Iwona
Furmanik Przemysław
Gąbioski daniel
6.
7.
8.
9.
10.
110
Grzybowski Paweł
Jóźwiak Damian
Keplin Adrian
Koper Tomasz
Krasny Mateusz
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Król Anna
Latarski Hubert
Malinowski Paweł
Mamcarz Monika
Marciniak Bartosz
Organiszczak Tomasz
Paluchowski Maciej
Potyralka Maciej
Radomski Michał
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Rudowski Olgierd
Runkwitz Sylwia
Sawicki Aleksander
Sodko Magdalena
Świerblewski Piotr
Wasioski Tomasz
Wojciechowski Michał
Wójtewicz Wioletta
Wronowski Marcin
Rok akademicki 2009/2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Bartos Dawid
Bogucka Justyna
Cieślak Julita
Czarnecki Sebastian
Fabisiak Agnieszka
Gabarski Michał
Gaoko Adam
Hajduk Dawid
Hass Olga
Kacprzyk Justyna
Kaczkowski Maciej
Konieczek Radosław
Kowalik Paulina
Kowalski Daniel
Kozłowski Grzegorz
Kozłowski Marcin
Krysiuk Marcin
Leśniewska Katarzyna
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Maszenda Robert
Matysiak Karolina
Mikołajczyk Paulina
Nehring Cezary
Nowakowski Kamil
Pieniążkiewicz Jakub
Sobczyoska Danuta
Stefaoska Ewelina
Stompor Marcin
Sulioska Martyna
Szumski Marcin
Szymaoski Artur
Wilkosz Krzysztof
Wiśniewski Michał
Witkowski Piotr
Wojciechowski Rafał
Zygmuntowicz Anna
Rok akademicki 2010/2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Antczak Paweł
Bogusioska Ewelina
Bojarski Grzegorz
Bombała Joanna
Bombała Martyna
Chyżyoska Anna
Cijarska Monika
Ciska Joanna
Czarnecki Łukasz
Flażyoski Damian
Grodek Piotr
Grzegorczyk Anita
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
111
Guz Aleksandra
Jaworska Joanna
Konopska Marta
Kozakiewicz Magdalena
Kraska Lidia
Kuźniewska Magdalena
Leśniewska Joanna
Majchrzak Arkadiusz
Malanowska Magdalena
Mikulski Mariusz
Myzia Justyna
Olejniczak Dawid
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Rydzewski Paweł
Sadowski Łukasz
Skoneczny Adam
Sobczak Wioletta
Sobiecka Izabela
Staoczak Małgorzata
Strubioska Sylwia
Strzalioski Hubert
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Sulkowska Marta
Szamel Edyta
Szpotaoski Witold
Śledzioski Maciej
Tarnicka Anna
Trzos Piotr
Żółtowska Justyna
STUDIA DZIENNE MAGISTERSKIE JEDNOLITE
Rok akademicki 1977/1978
1.
2.
3.
4.
Balcerska Anna
Borowiecki Andrzej
Gotowiec Zofia
Kaczor Jadwiga
5.
6.
7.
8.
Kołodziejski Kazimierz
Krzyczkowski Krzysztof
Lewandowski Andrzej
Tokarski Mirosław
Rok akademicki 1978/1979
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Abramczuk Elżbieta
Czermioski Stefan
Dyzio Konrad
Grabowska Elżbieta
Jaworska Grażyna
Kamioska Marianna
Kowalski Grzegorz
Kozioł Jacek
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Krysztopik Ryszard
Kula-Bukowska Iwona
Malik Joanna
Przespolewski Janusz
Radziejewski Andrzej
Stępka Jan
Tarnowski Henryk
Ulicki Zbigniew
Rok akademicki 1979/1980
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Adamczyk Grażyna
Andrzejewska Wanda
Chmiel Szczepan
Chojnacka Hanna
Czerska Danuta
Gołębiowski Janusz
Ircha Jan
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Janiszewska Marianna
Kabała Jadwiga
Kruczyoska Urszula
Kulikowski Waldemar
Pałka Józef
Stompór Ewa
Tober Anna
Rok akademicki 1980/1981
1. Armiak Krystyna
2. Banach Andrzej
3. Borooska Bogusława
4. Borowska Hanna
5. Dworzyoska Joanna
6. Dyszy Piotr
112
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Dzierzba Elżbieta
Forysiak Jolanta
Gałczyoski Andrzej
Głowacki Henryk
Grobicki Sławomir
Krysiak Maria
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Kubiak Barbara
Lewandowska Dorota
Sawicki Wojciech
Sobieszek Elżbieta
Włodarczyk Konrad
Żyśko Krzysztof
Rok akademicki 1981/1982
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Banach Anna
Banachowicz Mirosława
Bieniek Jolanta
Dalewska Małgorzata
Domagalski Andrzej
Grochowiecki Andrzej
Jankowska Bogusława
Jankowski Leszek
Justyoska Grażyna
Kamioska Hanna
Karasioska Grażyna
Kołodziejska Anna
Koślacz Grażyna
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Kozioł Magdalena
Maciszewski Dariusz
Pietrzak Wiesław
Rudzki Roman
Saniewski Leszek
Sierawski Jarosław
Stobioska Joanna
Świerblewski Dariusz
Ulicka Zofia
Wojtulanis Jolanta
Worobiej Eugeniusz
Zapała Kazimierz
Zawadzka Teresa
Rok akademicki 1982/1983
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Bednarski Witold
Biedrzycka Elżbieta
Cukras Krystyna
Czubryt Iwona
Dąbrowski Janusz
Drapała Andrzej
Głowacka Maria
Gulbierz Marek
Kawiecki Tadeusz
Kazimierski Andrzej
Kozłowska Barbara
Kozłowski Tomasz
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Kubioski Stanisław
Leśniewski Zbigniew
Lewczuk Iwona
Litke Grzegorz
Pietrzak Urszula
Pociej Bohdan
Reszka Lech
Strzyżyoski Zbigniew
Szulczewska Bożena
Szumska Lwa
Szykowna Małgorzata
Szykowny Jacek
Rok akademicki 1983/1984
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bieokowski Bogdan
Fabiszewska Małgorzata
Gdowska Iwona
Kaczyoska Jolanta
Kokoszczyoski Tomasz
Kosioska Irena
7.
8.
9.
10.
11.
12.
113
Kotarska Grażyna
Kowalski Andrzej
Kozioska Wanda
Kwiatek Marceli
Lubarski Krzysztof
Migdalski Andrzej
13.
14.
15.
16.
17.
Młynik Leopold
Niepytalska Małgorzata
Osicki Dariusz
Pietrzyk Jerzy
Raczkowska Grażyna
18.
19.
20.
21.
Sokołowski Sławomir
Ungier Zbigniew
Wiśniewski Krzysztof
Wydra Andrzej
Rok akademicki 1984/1985
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Adamska Anna
Balcer Marek
Chodkowska Lwa
Góral Joanna
Horyo Ewa
Kamioska Beata
Karolewski Krzysztof
Kłos Ewa
Kosek Lech
Kosik Danuta
Kosik Mariusz
Krupiczojd Hanna
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Krystek Krystyna
Milczarek Władysław
Pejta Alicja
Ponczkowska Halina
Rusinek Ryszard
Skorłutowska Bożena
Sztreker Wojciech
Szymerska Anna
Wiktorska Bożena
Wróblewski Mirosław
Zapędowski Wiesław
Rok akademicki 1985/1986
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Brzostek Piotr
Chyczewska Lidia
Kowalak Bożena
Kuczera Barbara
Luniewska Beata
Miszczyoski Andrzej
Nowak Ewa
Oleksiak Małgorzata
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Pełka Grażyna
Porębska Grażyna
Puławska Urszula
Redmerska Agnieszka
Sarzalski Zbigniew
Sulkowska Maria
Ugodzioski Krzysztof
Rok akademicki 1986/1987
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Chełstowski Cezary
Gelec Eliza
Jankowska Renata
Jasioska Ewa
Kluska Aleksandra
Kowalska Mariola
Migdalski Jarosław
Migdalski Piotr
Mikołajczyk Maria
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Nehring Dariusz
Okooski Mariusz
Sikorska Katarzyna
Szczyglioska Beata
Ulicki Andrzej
Więcek Marek
Włoczkowski Konstanty
Wyrębkowska Ewa
Ziembolewski Grzegorz
Rok akademicki 1991/1992
1. Burzyoska Barbara
2. Chętkowski Paweł
3. Fabisiak Andrzej
4. Gałczyoski Rafał
114
5.
6.
7.
8.
Klocek Piotr
Leśniewska-Nowicka Danuta
Lichocioski Piotr
Moderacka Anna
9.
10.
11.
12.
Moderacki Jarosław
Staniszewska Krystyna
Szeligowski Zbigniew
Szulioski Sławomir
Rok akademicki 1992/1993
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Baran Piotr
Czerwonogrodzka Ewa
Dąbkowska Edyta
Figat Sławomir
Gawrysiak Andrzej
Kucioski Mariusz
Lach Renata
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Lis Waldemar
Makowski Andrzej
Ochmaoski Mariusz
Pawełczyk Marek
Tyburski Bogdan
Wójcicka Monika
Wójcicki Jan
Rok akademicki 1993/1994
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Cieszkowska Beata
Ejman Małgorzata
Gałązka Ewa
Gościcka Dorota
Jezierski Janusz
Kacprzak Aneta
Karwowski Bogdan
Kołodziej Anna
Łątka Dariusz
Olędrzyoska Katarzyna
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Paszkiewicz Remigiusz
Pełka Małgorzata
Stec Mariusz
Stępieo Anna
Suska Edyta
Szafraoska Dorota
Śliwioska Marzena
Wysocki Jacek
Zgrzebnicka Katarzyna
Zgrzebnicki Artur
Rok akademicki 1994/1995
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Adamski Sławomir
Banachowicz Janusz
Bauman Hanna
Błaszczyk Agnieszka
Broniarek Krzysztof
Cieślikowski Zdzisław
Dojniak Włodzimierz
Dusza Jacek
Dziuda Mariusz
Gąsiorowski Artur
Głowacki Robert
Grochowska Edyta
Kępczyoski Arkadiusz
Korniłowicz Norbert
Kowalewski Sławomir
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
115
Kowalski Zbigniew
Krakowiak Marek
Krupa Paweł
Krystek Jacek
Krzemioski Marek
Krzywiec Andrzej
Lisicki Witold
Łuczywek Sławomir
Michalak Dariusz
Nowak Tomasz
Nowakowska Monika
Olszewski Tomasz
Radzicki Zdzisław
Rycharski Arkadiusz
Seremet Jarosław
31.
32.
33.
34.
Tarwacki Sebastian
Tomasiewicz Dariusz
Wasilewski Paweł
Witkiewicz Agnieszka
35.
36.
37.
38.
Zalewski Robert
Ziółek Andrzej
Żochowski Witold
Żuk Magdalena
Rok akademicki 1995/1996
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Balcerzak Agnieszka
Bogulska Anna
Ciarcioska Bożena
Chojnacki Jacek
Fijałkowska Anna
Fijałkowski Sławomir
Frankowska Renata
Gościniak Juliusz
Grabarczyk Sławomir
Górecki Rafał
Kłodawski Andrzej
Koper Mariola
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Krzywkowski Michał
Księżycki Andrzej
Kuczkowski Adam
Łapioski Piotr
Nowicka Agnieszka
Ostrowski Marek
Podwojci Paweł
Rosicka Marzena
Smyczyoski Jacek
Szczutowska Iwona
Witczewska Małgorzata
Rok akademicki 1996/1997
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Brzdęk Beata
Dziadosz Jacek
Góralczyk Robert
Kobla Artur
Kopcioski Robert
Kowalska Małgorzata
Kozłowska Ewa
Kwiatkowski Marek
Lewandowski Janusz
Luśtyk Małgorzata
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Łączny Marek
Łukaszewska Joanna
Marciniak Katarzyna
Pawlak Tomasz
Piokowska Renata
Sęczkowski Tomasz
Słupecki Krzysztof
Smekla Ewa
Smulewicz Eryk
Wilk Mariusz
Rok akademicki 1997/1998
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Czajkowska Anna
Dobrzeniak Monika
Domaoska Elżbieta
Dylewski Arkadiusz
Dymioska Agnieszka
Glina Joanna Anna
Głasek Paweł
Jelec Paweł
Jędrzejewska Anna
Jóźwiak Arkadiusz
Lendzion Piotr
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
116
Łukasik Piotr
Matyja Katarzyna
Noskiewicz Robert
Obrębska Iga
Obrębski Paweł
Solioska Agnieszka
Szymaoska Dorota
Topa Mariusz
Tyrajska Anna
Wojtylak Anna
Rok akademicki 1998/1999
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Betlejewski Tomasz
Bogucka Katarzyna
Boruszewska Renata
Chrapkowska Joanna
Dobrosielski Marek
Falkowska Anna
Gmioska Małgorzata
Gołębiowska Anna
Grzelak-Cylioska Anna
Hucia Mariusz
Kęsy Przemysław
Klecha Izabela
Kowalkowska Aneta
Kowalska Katarzyna
Lubomska Alina
Łabęcki Jerzy
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Milewski Sławomir
Mirosz Agnieszka
Mirosz Monika
Parzychowski Robert
Pniewska Beata
Podemska Anna
Skupieo Agnieszka
Strzałkowski Tomasz
Szalioska Monika
Szałkowska Monika
Szulczewski Dariusz
Szymczak Katarzyna
Świerad Agata
Wietrzykowski Sławomir
Wiśniewski Robert
Żłobioska Elżbieta
Rok akademicki 1999/2000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Basiewicz Sławomir
Bidzioska Anita
Bobrowski Paweł
Cichowicz Monika
Dąbrowski Piotr
Duchewicz Beata
Dymioska Emilia
Firszt Urszula
Jarzyoska Katarzyna
Jędrzejewski Adam
Jóźwiak Mariola
Kaczorowska Katarzyna
Kamioski Arkadiusz
Karczewska Dagmara
Kierska Beata
Kluczyoska Ewa
Kobuszewski Krzysztof
Kostewicz Magda
Królak Mirosław
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Krzemioski Robert
Marlęga Małgorzata
Matuszewska Milena
Mazurowski Jacek
Miś Adrianna
Młodziejewska Emilia
Nowicka Joanna
Olender Maciej
Rędzioski Paweł
Ruskowalski Piotr
Sobiecka Iwona
Sowioska Eliza
Stasiak Paweł
Szeląg Marcin
Szymborski Mikołaj
Śnied Emilia
Tomioski Michał
Ziemba Grzegorz
Rok akademicki 2000/2001
1. Berlioski Paweł
2. Blaszczyk Krzysztof
117
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
33.
Bukowski Norbert
Chwieduk Radosław
Chyczewski Marcin
Ciarcioski Maciej
Dobrosielski Krzysztof
Drążewski Konrad
Górska Małgorzata
Grabowski Arkadiusz
Iwaoski Zdzisław
Janczyk Tomasz
Kalinowski Paweł
Kamioski Bartłomiej
Karpiesiuk Adam
Kaźmierczak Edyta
Kłodawska Teresa
Wcisłowski Krzysztof
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Krusioska Agnieszka
Kucharski Grzegorz
Lewandowski Damian
Magdziarz Przemysław
Marszałek Radosław
Miaśkiewicz Ewelina
Miaśkiewicz Rafał
Molendowski Jacek
Natkowska Sylwia
Pakieła Piotr
Pezda Artur
Skonieczna Beata
Skrodzki Andrzej
Sobczak Arkadiusz
Stelmaszewski Maciej
Rok akademicki 2001/2002
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Adamkiewicz Krzysztof
Fuz Marcin
Garwacka Teresa
Gębka Jarosław
Gut Agnieszka
Ignaczewska Ewa
Jakubowska Małgorzata
Janaszek Arkadiusz
Kamioska Agnieszka
Klepacki Tomasz
Klisko Karina
Kokoszczyoski Krzysztof
Kopaczewska Agnieszka
Kowalski Piotr
Kwiatkowska Renata
Małek Dorota
Matusiak Tomasz
Minkuszek Monika
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Mokrzanowska Ewa
Nadrowski Michał
Perkowski Dariusz
Pszczółkowska Joanna
Rusztejko Jarosław
Sieradzki Bogdan
Siółkowski Marcin
Sobieraj Arkadiusz
Stolarska Sylwia
Szarwacka Monika
Szpiek Monika
Waląg Magdalena Roksana
Walesik Marcin Wasążnik Dariusz
Wiśniewska Joanna
Wiśniewski Robert
Wlażlioska Daria
Wojtewicz Dorota
Żelechowski Paweł
Rok akademicki 2002/2003
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Barcioski Rafał
Borowski Krystian
Dobrzeniecka Agnieszka
Dybowski Maciej
Grabowski daniel
Kalinowski Hubert
Karaś Andżelika
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
118
Kaźmierczyk Daniel
Kultowski Piotr
Kwestorowska Agnieszka
Kwestorowski Piotr
Łukasiak Dorota
Mazanowski Mariusz
Mieszkowicz Jakub
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Ogórek Dariusz
Ogórek Dariusz
Paluszkiewicz Monika
Piokowska Monika
Przewłocka Magdalena
Rajewska Joanna
Sierant Marta
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Siuda Artur
Szyszko Rafał
Tarnowski Łukasz
Toboła Piotr
Wojciechowska Iwona
Zwarycz Rafał
Rok akademicki 2003/2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Piotrowski Tomasz
Strzelecki Jarosław
Dybowska Magdalena
Rejch Katarzyna
Owsik Tomasz
Podgórski Rafał
Stankiewicz Paweł
Budzyoski Grzegorz
Drążkiewicz Cezary
Frankowski Marcin
Kamionowska Joanna
Luberacka Danuta
Łukaszewicz Maciej
Turski Radosław
Zaborowski Piotr
Białecki Tomasz
Dziedzic Marta
Subocz Monika
Gałązka Sławomir
Filant Michał
Piórkowska Aleksandra
Mękarska Adrianna
Gawrychowska Milena
Świderska Agnieszka
Gęsiarz Piotr
Bieniek Agnieszka
Brodzioski Marcin
Czarnomski Robert
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Kurczewski Paweł
Woźniak Jarosława
Winiarski Dariusz
Kruwioski Tomasz
Niedbała Andrzej
Wrześniewska Katarzyna
Żuk Olga
Bobrowska Beata
Gostomska Beata
Graban Anna
Kępczyoski Krzysztof
Nagórka Zbigniew
Pietrzak Karolina
Pudlik Anna
Rędzikowska Katarzyna
Sandomierski Krzysztof
Turowska Katarzyna
Wiejas Ewa
Złakowski Wojciech
Borkowski Michał
Góral Marcin
Jóźwiak Grzegorz
Korzuchowski Artur
Kwiatkowska Ilona
Posiadłowski Patryk
Wachol Michał
Wiśniewska Anna
Malinowski Jarosław
Rok akademicki 2004/2005
1.
2.
3.
4.
Witkowska Katarzyna
Baranowski Paweł
Chęcioski Łukasz
Grabowski Jarosław
5.
6.
7.
8.
119
Lewandowska Anna
Orłowska Anna
Kamioska Małgorzata
Turek Ilona
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Kio Katarzyna
Kijoch Anna
Paliwoda Tomasz
Gołębiowska Małgorzata
Malinowska Monika
Ciesielska Agnieszka
Miasiukiewicz Konrad Rafał
Wiśniewska Agnieszka Edyta
Laskowski Marek Arkadiusz
Książkiewicz Eryk
Lipioski Krzysztof
Dobroś Maciej Józef
Truszkowska Beata
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Wróbel Paweł Piotr
Perszyoski Radosław Jacek
Klimek Mariusz Daniel
Wiśniewska Dorota
Jezierska Marlena
Cipkowski Krzysztof
Perkowski Tomasz
Kępczyoska Agnieszka Aleksandra
Makowska Magdalena Beata
Kalinowski Bogusław
Jędrzejak Elżbieta Barbara
Kozłowski Piotr
STUDIA ZAOCZNE INŻYNIERSKIE
Rok akademicki 1995/1996
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Antczak Jacek
Bieokowski Grzegorz
Chandoszko Elżbieta
Daniłowska Dorota
Kołodziejska Dorota
Kwiatkowski Piotr
Lewandowska Hanna
Maciaszek Andrzej
9. Puda Beata
10.Rafalska Beata
11.Rafalski Hubert
12.Różalska Ewa
13.Stępkowski Adam
14.Wochowska Katarzyna
15.Żuradzki Jerzy
Rok akademicki 1996/1997
1.
2.
3.
4.
5.
Gawenda Krystyna
Kilian Beata
Koba Magdalena
Lewandowski Robert
Noskiewicz Piotr
6. Raczyoski Jerzy
7. Ryter Edward
8. Sochocki Jarosław
9. Szewczyk Grzegorz
10.Żakowicz Agnieszka
Rok akademicki 1997/1998
1. Bartnicka Magdalena
2. Czarnecki Adam
3. Kępczyoski Zdzisław
4. Siemiątkowska Anna
5. Wojtera Rafał
Rok akademicki 1998/1999
1. Durka Barbara
2. Wutkowski Wiesław Zbigniew
3. Zimolzak Jarosław
4. Żbikowska Renata
120
Rok akademicki 1999/2000
1.
2.
3.
4.
5.
Baoka Jolanta Maria
Bloch Sylwia
Booczyk Grzegorz Franciszek
Bucior Krzysztof
Goszczyoska Barbara
6.
7.
8.
9.
Jarzębowska Hanna
Kluska Rafał
Tetkowska Edyta
Umiastowska Izabela
Rok akademicki 2000/2001
1.
2.
3.
4.
5.
Dąbrowska Magdalena
Dzwonek Iwona
Młodziejewska Sylwia
Nowacki Dariusz Paweł
Pawlikowska Henryka Ewa
6. Pracki Ireneusz
7. Puchalski Marek
8. Rutkowski Janusz Stanisław
9. Stajszczak Marek
10.Wiśniewski Jarosław
Rok akademicki 2001/2002
1.
2.
3.
4.
5.
Bejman Anna
Borowski Dariusz
Brodecka Aneta
Ciastkowska Wirginia
Graczykowska-Palusioska Ewa Dorota
6. Kicioski Andrzej
7. Ławicka Renata
8. Okrągły Marek Paweł
9. Różycki Zbigniew
10.Suski Andrzej Roman
Rok akademicki 2002/2003
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Brzezioski Andrzej
Głoskowska Agnieszka
Gregorczyk Zbigniew Witold
Kruźmianowski Grzegorz
Kuchcioski Paweł Mikołaj
Paluszewski Rafał Piotr
Paradowski-Płaszczyk Michał
Staniszewski Witold
9. Szulczewski Arkadiusz
10.Szulczewski Arkadiusz
11.Tomaszewska Joanna
12.Wesołowski Tomasz
13.Zając Mariusz Grzegorz
14.Zielioski Artur
15.Zych Katarzyna
Rok akademicki 2003/2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ciecierski Marek Ryszard
Gizioski Artur
Jóźwiak Paweł
Kolasioski Michał Jerzy
Krajenta Irena
Lan Jasioska Aneta Agnieszka
7. Michalski Krzysztof
8. Milewska Katarzyna
9. Pankiewicz Sławomir
10. Pęcherzewska Aleksandra
11. Zawadzka Renata Maria
121
Rok akademicki 2004/2005
1. Borowski Szymon
2. Cholewioska Magdalena
3. Cichosz Piotr Grzegorz
4. Gajewski Cezary
5. Gajewski Mariusz Daniel
6. Grzegorek Mariola
7. Harabasz Paweł Tadeusz
8. Iwaoska-Strzeszewska Magdalena
9. Kozanecka Agnieszka
10.Koziatek Julita
11.Kryszkowska Agnieszka
12.Kulioska Małgorzata Zofia
13.Kuśmierz Piotr Jarosław
14.Kuza Edyta Magdalena
15.Majewska Beata
16.Majewska Izabela
17.Majewski Rafał Marcin
18.Nowak Klaudia Helena
19.Olejniczak Olimpia
20.Pankowski Robert
21.Ptasik Maciej
22.Radziszewska Anna
23.Rączkowski Krzysztof
24.Rączkowski Marek Szczepan
25.Stolioski Piotr
26.Syska Krzysztof
27.Szałkiewicz Artur
28.Szatkowska Helena Marianna
29.Szelągiewicz Sławomir
30.Szelągowski Bogdan Adam
31.Szymaoski Piotr
32.Śmigrodzki Maciej
33.Tomaszewski Krzysztof
34.Topczewski Marcin
35.Urbaoska Wioletta
36.Wiktorowski Tomasz
37.Winiarek Ilona
38.Witczewski Jacek
39.Włodowska Małgorzata Bożena
40.Zalewska Monika
41.Zwierzchowska Arleta
Rok akademicki 2005/2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Będzikowska Jolanta
Będzikowski Piotr
Będzioska Małgorzata
Bojarska Dorota
Głowacki Cezary
Gołębiewski Marcin
Gomułka Justyna
Grabarczyk Zenon
Kacperski Tomasz
10.Kochanowski Bartłomiej
11.Kowalewska Iwona
12.Kowalska Kamila Żaneta
13.Kowalska Monika
14.Kwiatkowski Mariusz
15.Nowacki Michał
16.Pasiewicz Małgorzata
17.Szulc Joanna
Rok akademicki 2006/2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Baranowska Ewelina
Brzeska Blanka
Donarski Andrzej
Głowacki Krystian
Grabowski Łukasz
Jasek Kamil Krystian
7. Kazimierski Marcin
8. Kołodziejska Agnieszka
9. Koped Agata Maria
10.Kozioski Artur
11.Marzewski Rafał
12.Moderacka Emilia
122
13.Przygódzka Anna
14.Sochocki Piotr
15.Śniegowski Mariusz
16.Wierzchowska Marzena
17.Załuga Robert
18.Żurawska Joanna Urszula
Rok akademicki 2007/2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Balcerzak Marcin
Błaszczyk Jarosław Artur
Ciesielski Marek
Frontczak Wioletta
Gościcka Anna
Kieplin Joanna
Majewski Marcin
8. Matusiak Krzysztof
9. Pliszko Bogdan Józef
10.Romanowska Magdalena
11.Romaoski Ryszard Mariusz
12.Tomaszewska Anna
13.Wojciechowska Ewelina
14.Wojnacka Żaneta
Rok akademicki 2008/2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bąk Janusz
Biernatowicz Piotr Maciej
Cholewioska-Socha Bogumiła Bożena
Dudkiewicz Tomasz
Filiks Marek
Grzelak Andrzej
7. Komorowski Jarosława Michał
8. Lewandowski Jacek Wojciech
9. Majewski Marcin
10.Pawlik Agnieszka Dorota
11.Staoczak Krzysztof
Rok akademicki 2009/2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Adamski Arkadiusz
Bartczak Dariusz
Czymerki Piotr
Gasik Michał
Gorzechowski Kamil
Jezierski Łukasz
Jędrzejak Magdalena
8. Lewioski Jacek
9. Makowski Jakub
10.Misiak Sebastian
11.Sieczkowska Mirosława Anna
12.Strzeszewski Michał Paweł
13.Szczepaoska Elżbieta
14.Żuchewicz Grzegorz Piotr
Rok akademicki 2010/2011
1.
2.
3.
4.
5.
Czyżewski Artur Ryszard
Drzewoszewski Przemysław
Flaszak Tomasz
Grzelak Stanisław
Madeoska Magdalena
6. Smolioski Michał
7. Strzelecki Marcin
8. Węglewska-Majewska Żaneta Maria
9. Zaborowska Justyna
10.Zembrzuski Robert
STUDIA ZAOCZNE MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE
123
Rok akademicki 2002/2003
1.
2.
3.
4.
Tetkowska Edyta
Jasioski Paweł
Gierwatowski Artur
Kiljan Beata Maria
5.
6.
7.
8.
Graczykowska - Palusioska Ewa
Błaszczyk Cezary Henryk
Goździcki Krzysztof
Piotrowska Katarzyna
Rok akademicki 2003/2004
1. Skulski Roman
124

Podobne dokumenty