przy ul. Gołębiej - Resto Illuminati

Komentarze

Transkrypt

przy ul. Gołębiej - Resto Illuminati
Kulinarne
uroki Krakowa
Resto Illuminati
Resto Illuminati
– ciepłe wnętrze
bez silenia się
na nowoczesność
INFO
Resto Illuminati
Maksimum satysfakcji
dla podniebienia
www.restoilluminati.pl
 (48 12) 430 73 73
e-mail: [email protected]
ul. Gołębia 2
31-007 Kraków
Liczba miejsc siedzących. . . . . . . 40
godziny otwarcia. . . . . . . . . . . . . . . . .
codziennie 8.00-24.00
Organizujemy
bankiety i przyjęcia do 25 osób przy
jednym stole; do 40 osób przy kilku
stołach; stojące – do 80 osób.
Śniadania od godz. 8 do 11.
Oprócz stałej karty menu codziennie
różne specjały dnia, które
uatrakcyjniają menu.
N
a kulinarnej mapie Krakowa
ciszę i spokój krakowskiej uli­
cy Gołębiej ożywia od grud­
nia 2009 roku Resto Illuminati – nowa
restauracja ze smakowitą kuchnią z sil­
nymi wpływami francuskimi. W sta­
rych murach zabytkowej, XV-wiecznej
kamienicy stworzono pełną wdzięku
i subtelnej elegancji iluminację. Stylo­
wym dopełnieniem oświetlenia są
naturalne materiały: cegła, kamień
i drewno. Wszystko w naturalnych
odcieniach, bez ostentacji i silenia się
na nowoczesność. Całość buduje ciepłą
i przyjazną atmosferę. Dzięki temu
Resto Illuminati jest miejscem dosko­
nałym na spędzanie miłych chwil.
Menu jest krótkie, co ma zagwa­
rantować najwyższą jakość serwowa­
nych dań. Propozycje z menu: mule
w sosie z białego wina (22 zł) na przy­
2 business tr aveller
przy ul. Gołębiej
stawkę, gicz jagnięca z ziemniakami bienia. Celem, jakim stawia przed
czosnkowymi i grillowanymi warzy­ sobą zespół Resto Illuminati, jest
wami i rozmarynem (52 zł) czy pie­ stworzenie miejsca, które ma zagwa­
czony filet z dorsza atlantyckiego rantować niezapomniane wrażenia
z koprem włoskim i ziemniakami (47 kulinarne i zapewnić doskonałą at­
zł) jako danie główne – brzmią na­ mosferę zarówno na spotkania towa­
prawdę zachęcająco.
rzyskie jak i biznesowe. Atutem re­
Warto tu przyjść i wprowadzić się stauracji jest także starannie skompo­
w świat smacznej kuchni, pozwolić, nowana i oryginalna karta win
by pasja, wiedza i długoletnie do­
i drinków.
świadczenie Szefa Kuchni,
Jak więc widać, Resto Illu­
rodowitego Irlandczyka,
minati to miejsce, które
Świat
Michaela Cooneya, do­
z pewnością warte jest
smacznej
starczyły maksimum
bliższego poznania i za­
satysfakcji dla podnie­
sługuje na uwagę.
kuchni
w Krakowie

Podobne dokumenty