Umowa - MOPR Bytom

Transkrypt

Umowa - MOPR Bytom
DL. o,lJ" 3'. ? o1Ł
Umowo Portnersko
Zoworto w dniu 27lipco2012r. w Bytomiu
pomiędzy:
Miejskim ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu, ul' StrzelcÓw Bytomskich
1ó.
liderem Portnerstwo, reprezentowonym przez:
Jocko Kudzioro * Dyrektoro
zwonym dolejMOPR
o
Bytomskq Społdzielniq Socjolnq z siedzibq w Bytomiu, ul' Powstońców Worszowskich l4134
re preze n towo n q przez'.
Lourę Klekockq - Prezeso Zorzqdv
- Pełnomocniko Zozqdv
zwonq dolej BSS
Teresę Nowotyńskq
5l
Celem głównym Portnerstwo jest wspólne dziołonie nQ rzecz poprowy worunków życio
mieszkońców Bytomio poprzez przeciwdziołonie bezrobociu oroz wykluczeniu społecznemu
rozwiqzywonie problemow społecznych
oroz wspieronie rozwoju społeczno-gospodorczego miosto Bytom.
izowodowemu. okiywne włqczonie się
52
Umowę portnerskq zowiero się no okres ] sierpnio 2012r. - 31 grudnia 2o2o r. z możliwościq
pzedłużenio no kolejny okres. Formo i sposób reolizocji wspołprocy będq co dwo loto
wspolnie uzgodnione w zolezności od potzeb wynikojqcych z podejmowonych dziołoń
i będq stonowić dwuletnie plony przedsięwzięć.
s3
Zokres dziołonio Portnerstwo będzie zgodny z potrzebomi społecznościlokolnej oroz ustowq
z
dnio 2Ą kwietnio 2003 r. o dziołolnościpożytku publicznego i o
wolontoriocie;
w szczegolnościobejmie sferę nostępujqcych zodoń publicznych:
1) dziołolnościno rzecz integrocji
i
reintegrocji zowodowej
i społecznej osób
zogrożonych wykluczeniem społecznym;
2) promocji zotrudnienio i oktywizocji zowodowej osób pozostojqcych bez procy
3)
4)
5)
izogrożonych zwolnieniem z procy;
dziołolnościwspomogojqce'i rozwój wspólnot i społecznościlokolnych;
promocji i orgonizocji wolontoriotu;
dziołolnościna zecz orgonizoc.ii pozorzqdowych oroz podmiotów wymienionych
wort.3ust'3,wzokresieokreślonymwort.4ust. l pkt. l -32ustowyzdnio24kwietnio
2003 r. o dziołolnościpożytku publicznego i o wolontoriocie (Dz. U. z 2010 r. nr 234,
poz. 153ózpoŹn.zm.).
s4
Portnerstwo stowio sobie nosłępujqce cele szczegółowe:
l)
2)
promocjo portnerstwo joko sposobu rozvviqzywanio problemÓw społecznych;
współproco w identyfikowoniu lokolnych problemow społecznych iprojektowonie
odekwotnych do sytuocji r ozvviqzoń:
usprownienie współprocy pomiędzy somorzqdem lokolnym, portneromi społecznymi
i przedstowicielomi biznesu;
4) zwiększonie roli portnerów społecznych w podejmowoniu inicjotyw no rzecz
przeciwdzioło nio morginolizocji i wykluczeniu społecznemu ;
5) promowonie rozwoju przedsiębiorczościjoko sposobu no zwiększonie zotrudnienio no
obszorze miosto Bytom;
6) zoongożowonie portnerów społecznych w reolizocję i oktuolizocję strołegii
rozwiqzywonio problemÓw społecznych;
7) podejmowonie dziołoń no zecz poprowy profesjonolizmu Portnerów;
B) wdrozonie wspolnych projektów z zokresu rozwoju zosobów ludzkich i tworzenio
worunków dlo wzrostu zotrudnienio;
9) promowonie różnorodnych sposobów zorobkowonio i zotrudnienio;
l0) przeciwdziołonie potologiom społecznym
l 1) wskozywonie korzystnych worunków wchodzenio no rynek procy, szczególnie dlo
młodzieŻy kończqcej edukocję. no przykłod poprzez wykorzystonie wolontoriotu.
3)
s5
Portnezy zokłodojqc, Ze Wszystkie dziołonio i decyzje powinnY bYC oporte no dqżeniu
do konsensusu przyjmujq zo obowiqzujqce nostępujqce zosody wspołprocy:
].
Zosodę pomocniczości - lokolne problemy powinny być rozwiqzywone U somego
żrodło.Jeślisomi obywotele (rodzino, sqsiedztwo, wspolnoto lokolno) mojq potencjoł
do porodzenio sobie z nimi, to włodzo powinno pozostowić im pole do dziołonio.
2. Zosodę suwerenności portnerzy współprocy zochowujq
3.
niezoleżność
we wzojemnych relocjoch co pzekłodo się no:
o) szcrnowonie i respektowonie kompetencji MOPR,
b) szonowonie i respektowonie niezoleżnościBSS w reolizocji celÓw stotutowych.
dqzeń progromowych, relocji z innymi podmiotomi,
c) respekiowoniu zosody głoszqcej, iż współproco opiero się no dobrowolności,
równorzędności portnerów i wspolnie ustolonych regUłoch dziołonio'
d) respektowoniu zosody głoszqcej, iż wspołproco opiero się no dzieleniu się
zosobomi, odpowiedziolnościq, kosztomi i kozyściomi, o w jej wyniku uzyskuje
się wortośćdodonq - tworzy się synergio.
Zosodę efektywnościktóro wymogo od portnerÓw współprocy i stołego
podnoszenio potencjołu do sprownego reolizowonio zodoń publicznych iskutkuje:
o) dobrq jokościq i uzytecznościq proponowonych rozwiqzon no rzecz reolizocji
określonego celu,
gospodornościq,
b)
umiejętnościqplonowonio (rochunek ekonomiczny),
c) wykozystoniem wskoŹników pomioru efektywności lub ustolonych stondordów
świodczenio usług,
d) umiejętnościqpomioru efektów ekonomicznych i społecznych, krotkoi
długookresowych,
e) odmiennościq W mierzeniu efektywności dziołoń stondordowych
4.
iinnowocyjnych.
Zosodę jowności _ ktoro zokłodo, ze portnerzy wspołprocy wzojemnie udostępniojq
sobie pełnq i prowdziwq informocję no temot obszorów swojego dziołonio, które sq
istotne z punktu widzenio budowonio wysokiejjokości portnerstwo.
só
Niniejsze porozumienie nie
pociqgozo sobq zobowiqzoń finonsowych żodnejze stron.
s7
Zmiony i uzupełnienio porozumienio wymogojq zgody obu stron oroz formy pisemnej pod
rygorem niewożności'
s8
lstnieje możliwośćrozwiqzonio porozumienio przez kożdq ze stron
3-miesięcznego okresu wypowiedzenio.
z
zochowoniem
s9
Porozumienie sporzqdzono W dwóch jednobzmiqcych egzemplorzoch, po jednym dlo
kozdejze stron.
510
Porozumienie wchodziw życie z dniem podpisonio.
Miejski ośrodek Pomocy Rodzinie
Bytomsko Spółdzielnio Socjolno
w Bytomiu
z siedzibq
w Bytomiu
DYRBKl'ON
lfiilddsF
o{jod}B Pouocy
Rołldłb
,r&tr##r&db''
ł
t^/a
E
#
sfielski llśrtldek
?oru ricy R or{rt'ni6
Al.sili. llyl**r' uj, StrzslcÓw B3'touskir,b trs
i*j.llax |n:ł?) e81-se-sf;
lriert. $0344S284
.{Ę'Al}t''ą
P{*ĄIVNY
'i
ł't i'i !
i.,',
tn
'
Bytomske
i."iii?lti łlil i ii
ul. PowgtańcÓw
'r
i*,'"j,tX'^,/
"" *;i. ii :'" (. :' id{ł.ri\j
ii{'a:i
{nr w;'lisł |i.', ;:1 |i"? i
iii lołjalna
Warszłwskirh 14fi4
41-S02 BYtotit
NIP 6262880SES Reo 24C73949S
f inan5ev3n'r'Że śrrdkó$ ministrs !'1.*eśca|i'EĘo rjn spralłJ
zahezpi*czeń społecznych rv ranrach Prcgrarlu opęracYiilego FUildusE lnic!atpv obyYv'a{e;sk.ich
na iaie Żfl09-2|:t13 ortsZ środko'J wiasnych aPgioneinego Centrum !Ąlspipr3nie lnicja1'lt' portsaaądo'"',\r'rh
P.ojPk-l Uj rama.i] prOg.emu ',innou|eEyjnv SpótdŻiElCs"
r,
.i F-IB
t"tti.t rtit,i
I
rit.,, i;.l,ijl
{]t}s l'usr;FL.Ś Fł|*rl
;,rJj![l. '-lł
łłglrnłneA--*
nil:]*ttłB Pnrairido$ !rh
j,l-l"rL::, ir
rl',ff.
r: r ',,'.i-i ir

Podobne dokumenty