14-K- rap roczny skonsolidowany 2008

Transkrypt

14-K- rap roczny skonsolidowany 2008
RESBUD S.A.
RAPORT BIEśĄCY Nr 14/2009/K
Temat: Korekta raportu nr 14/2009 do raportu rocznego skonsolidowanego za 2008 r.
Zarząd RESBUD S.A. informuje, Ŝe w związku ze wskazaniem Komisji Nadzoru
Finansowego, Zarząd RESBUD S.A. opracował nowe wydane sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za 2008 rok, sporządzone zgodnie z
postanowieniami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie
informacji bieŜących i okresowych. Nowe wydanie Sprawozdania Zarządu zostało następnie
przekazane do weryfikacji przez biegłych rewidentów. Zarząd Spółki otrzymał w dniu
24.04.2009 r. opinię i aneks do raportu biegłych rewidentów z badania nowego wydania
Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za 2008 r., o którym wyŜej
mowa.
W związku z powyŜszym, Zarząd dokonuje korekty raportu nr 14/2009 z dnia 25.03.2009 r.,
którym przekazano do wiadomości publicznej raport roczny skonsolidowany Grupy
Kapitałowej RESBUD S.A. za 2008 r. przekazując w załączeniu następujące dokumenty:
1) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za 2008 r.
sporządzone w dniu 17.04.2009 r.,
2) Opinię oraz aneks do raportu biegłych rewidentów z dnia 17.04.2009 r. z badania
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za 2008 r.
Podstawa prawna: § 6 ust.2 RMF w sprawie informacji bieŜących i okresowych (…).
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
25.04.2009
Genowefa
Łagowska
Dyrektor Generalny
Prezes Zarządu
25.04.2009
Anna Sobol
Dyrektor ds. Ekonomicznych
Członek Zarządu
Podpis

Podobne dokumenty