do pobrania

Komentarze

Transkrypt

do pobrania
Sukces mijającej kadencji (2010–2014) - Ranking „Wspólnoty”
Wysokie, drugie miejsce Otwocka jako polskiego miasta powiatowego w zakresie rozwoju infrastruktury, siedemnaste w zakresie
sukcesu ekonomicznego oraz 22. w ogólnym podsumowaniu sukcesu kadencyjnego w latach 2010–2014 w kategorii miast powiatowych w Polsce, w tym 2. spośród mazowieckich miast powiatowych.
W rankingu przygotowanym już po raz czwarty przez specjalistów z Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, tym razem podsumowującym sukces kadencji w latach 2010–2014, Otwock osiągnął wysokie noty, szczególnie w kategorii rozwoju infrastruktury. Końcowy wynik rankingu – „sukcesy kadencji”, jest sumą „sukcesów cząstkowych” – jak czytamy w opracowaniu „Wspólnoty.” Tzw. wskaźniki
cząstkowe odnoszą się do następujących dziedzin: 1) sukcesu finansowego, 2) sukcesu ekonomicznego, 3) sukcesu infrastruktury,
4) sukcesu edukacyjnego. Lata minionej kadencji to okres spowolnienia gospodarczego, będącego pochodną światowego kryzysu gospodarczego. Pomimo tejże sytuacji gospodarczej, postępy polskich miast i gmin są zauważalne. I tak, porównując z poprzednim rankingiem, wśród miast powiatowych cztery lata temu na czele były miasta aglomeracji warszawskiej – Piaseczno oraz Grodzisk Mazowiecki.
Tym razem są na dalszych miejscach, powtarzając za pismem „Wspólnota”. W podsumowaniu ostatniej kadencji najlepiej wypadł Wołomin (6. miejsce) oraz Otwock, który uplasował się na miejscu 22. w Polsce. Biorąc pod uwagę wskaźniki cząstkowe, Otwock w mijającej
kadencji zdobył 17. miejsce pod względem ekonomicznym, poprawiając tenże wynik w stosunku do kadencji poprzednich: z miejsca 33.
w latach 2006–2010 oraz 52. w okresie 2002–2006. Sukces ekonomiczny ma obrazować zmiany w gospodarce lokalnej, rozwój lokalny
przedsiębiorstw i zmiany na rynku pracy. Natomiast pod względem sukcesu infrastrukturalnego, będącego odbiciem rozwoju infrastruktury technicznej w zakresie usług, za które odpowiadają gminy, Otwock już kolejną kadencję zajmuje miejsce drugie. – Zajmował je także w latach 2006–2010. W latach 2002–2006 był pod tym względem na dalekiej, 106. pozycji, co wskazuje na duży postęp w ostatnich
ośmiu latach. Należy podkreślić, iż zasadą przyjętą w przedstawianym rankingu nie jest uwzględnianie wartości wskaźników na koniec
kadencji, a branie pod uwagę wskaźników pokazujących dynamikę zmian w minionych 4 latach. Oceniany był zatem nie bezwzględny
poziom rozwoju czy zamożności budżetu, a postęp, jaki miał miejsce w trakcie mijającej kadencji.
Zasłużeni dla szachistów
Podczas VII Otwockiej Jesieni Szachowej zorganizowanej w Szkole
Podstawowej nr 12 przez Uczniowski Klub Sportowy MDK, prezydent
miasta Zbigniew Szczepaniak i instruktor gry w szachy Tadeusz Popis
zostali odznaczeni Honorową Odznaką Polskiego Związku Szachowego
W rozegranym w połowie października turnieju „VII Otwocka Jesień
Szachowa” o Puchar Prezydenta Otwocka, wzięło udział: w Turnieju
Open – 35 zawodników (wyniki: I miejsce: Kamil Celiński, II miejsce:
Hubert Skwarek, III miejsce: Marcin Fieducik), w Turnieju Klasyfikacyjnym – 44 osoby (wyniki: I miejsce: Wojciech Manaj, II miejsce: Piotr
Grzelak, III miejsce: Filip Tomecki), a w Klasyfikacji Rodzin – 3 rodziny
(I miejsce: rodzina państwa Manaj, II miejsce: rodzina państwa Andrzejczak, III miejsce: rodzina państwa Matiaszewskich). Rywalizacja
była bardzo zacięta, a poziom uczestników bardzo wysoki.
Podczas turnieju prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Jan
Dobrowolski, w uznaniu zasług dla popularyzacji gry w szachy,
w imieniu Polskiego Związku Szachowego udekorował prezydenta
Zbigniewa Szczepaniaka i instruktora gry w szachy Tadeusza Popisa
Honorową Odznaką PZS. – Dzięki tym ludziom możemy organizować turnieje i uczyć młodych gry w szachy – mówił wręczając odznaczenia prezes Dobrowolski.
Modernizacja rowu
odwadniającego
W ramach poprawy ochrony terenów przed podtopieniami
i powodzią Miasto Otwock zmodernizowało rów odprowadzający wodę wzdłuż ulicy Narutowicza
Pogorzelska Struga przejmuje wodę z Gminy Celestynów i prowadzi ją
rowem otwartym przez miasto Otwock (dawniej kończyła swój bieg
w lasach Soplicowa), rozlewa się w lesie tworząc naturalny polder, a
nadmiar wody odprowadzany jest rowem wzdłuż ulicy Narutowicza do
tzw. Kanału Południowego, następnie do rzeki Jagodzianka i rzeki Wisła.
Struga pełni funkcję odbiornika wód z rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Celestynowa odprowadzającego wodę z systemu
melioracyjnego. Obecny układ nie jest w stanie bezpiecznie przeprowadzić wody przez tereny miasta Otwocka bez stwarzania zagrożenia
dla ludzi i mienia, m.in. podtopienia terenów przyległych do Strugi,
zagrożenia epidemiologicznego, podtopienia cmentarza. Ponadto powoduje degradację drzewostanu. Rów przy ul. Narutowicza wymaga
wykonania skarp i dna rowu na długości ok. 415 m. Koszt wykonania
umocnień to ok. 160 tys. zł.
Został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony o dofinansowanie zadania pn. Modernizacja rowu odwadniającego przy
ul. Narutowicza (odcinek Pogorzelskiej Strugi), który został rozpatrzony pozytywnie – przyznano dotacje w kwocie 77 tys. zł. Na przełomie
września i października wykonano roboty umocnieniowe. Realizacja
zadania była możliwa dzięki pomocy Nadleśnictwa Celestynów i Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
Nowe linie, nowe wiaty
Wraz z początkiem października na terenie Otwocka uruchomione zostały dwie linie autobusowe. Teraz przystanki wyposażono w wiaty
W związku z zapotrzebowaniem mieszkańców Otwocka i zgłaszanymi
postulatami dotyczącymi usprawnienia komunikacji publicznej na trasie Wólka Mlądzka – PKP Otwock oraz na trasie Świerk – PKP Otwock,
1 października uruchomione zostały dwie linie autobusowe ZTM. Linia L20 i L22. Usługi w zakresie linii autobusowych są wykonywane na
podstawie umowy zawartej przez Miasto Otwock i Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie.
Procentowe wskaźniki udziału w kosztach kursowania linii autobusowych uzupełniających ZTM kształtują się na następującym poziomie:
Gmina Otwock – 80 % (ok. 500 tys. zł rocznie), ZTM – 20%.
Przypomnijmy, że w pojazdach obsługujących linie autobusowe uzupełniające ZTM są honorowane w ramach oferty „Wspólny Bilet” następujące bilety ZTM: dobowe, weekendowe, 30-dniowe, 90-dniowe,
bilet seniora. Honorowane będą również wszystkie uprawnienia do
przejazdów ulgowych (ulga 50%) i bezpłatnych, zgodnie z zasadami
obowiązującymi w lokalnym transporcie zbiorowym nadzorowanym
przez ZTM. Przejazdy na liniach autobusowych odbywają się również
na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych. Bilety jednorazowe i miesięczne można zakupić także u kierowców.
Miasto Otwock wyznaczyło na trasie przejazdu linii autobusowych
L20 i L22 przystanki. Najpierw wybudowano perony dla wsiadających i wysiadających, a w ostatnim tygodniu ustawiono na Tereni
miasta 30 wiat przystankowych. Całość działań została sfinansowana z budżetu samorządu miejskiego. Równolegle przeprowadzono
prace związane z remontem infrastruktury przystankowej niszczonej przez wandalów. Wiaty przystankowe wymieniono i uzupełniono na terenie całego miasta.
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
Wydawca: Urząd Miasta Otwocka
Redakcja: ul. Armii Krajowej 5, bud. „B”, II p., pok. 34; 05-400 Otwock, tel. 22 779 24 21;
fax 22 779 42 25, e-mail: [email protected]
Redaktor naczelny: Marcin Gawrylik
Druk i oprawa: Poligrafia GREG, Otwock-Świerk
Skład: Olga Saracen
Zespół redakcyjny: Michał Retman, Olga Saracen
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca, zastrzega sobie prawo do skrótów, adiustacji i zmiany tytułów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam, materiałów literackich, listów
i ogłoszeń. Listy czytelników drukowane są w wersji oryginalnej. Nie drukujemy anonimów.
4
INFORMACJE
Prezydent Miasta
Otwocka informuje:
Zarządzeniem Nr 191/2014 z dnia
29.10.2014 r. ogłasza wykaz lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielomieszkaniowym wybudowanym przed
1945 rokiem, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.
Zarządzeniem Nr 192/2014 z dnia
29.10.2014 r. ogłasza wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz
użytkownika wieczystego.
Z wykazami można zapoznać się w Urzędzie Miasta Otwocka, bud. „B”, II piętro
tablica ogłoszeń, pok. 44 oraz na stronie
internetowej www.bip.otwock.pl.
Zarządzeniem Nr 194/14 z dnia
30 października 2014 r. ogłasza wykaz
nieruchomości gruntowych położonych
w Otwocku, stanowiących własność
Gminy Otwock przeznaczonych do
przekazania w użytkowanie wieczyste
w drodze bezprzetargowej, niezbędnych
do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (dot.
dz. ew. nr 45/7 z obr. 46).
Osoby, którym przysługuje w trybie
art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz.U.2014.518 ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, winny
złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia
wywieszenia wykazu.
Z wykazem nieruchomości można zapoznać się w Urzędzie Miasta Otwocka bud.
„B” II p., tablica ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.otwock.pl.
10 lat świetlicy w SP nr 8
Dzień Edukacji w Szkole Podstawowej nr 8
w Otwocku to szczególna okazja do świętowania. W tym roku świetlica szkolna obchodzi
10 rocznicę swojego założenia.
Święto rozpoczęliśmy tradycyjnie uroczystym apelem, przygotowanym przez dzieci
i młodzież, dedykowanym wszystkim Pracownikom naszej szkoły. Okolicznościowe
życzenia złożyła dyrektor szkoły Agnieszka
Korniluk. Uczniowie również dołączyli się do
życzeń, wręczając wszystkim Pracownikom
przepiękne, własnoręcznie wykonane laurki.
Świetlica z okazji swojego jubileuszu podsumowała i wręczyła nagrody dla laureatów
konkursu plastycznego „Już 10 rok świetlica
szkolna uczy i bawi”. Szkolna komisja przyznała nagrody i wyróżnienia w następujących
kategoriach wiekowych:
• klasy 0–I – Aleksandra Pustoła (kl. Ia), Lena
Żwirkowska (kl. Ia), Filip Gozdek (kl. Ib) i wyróżnienia: Maria Rychalska (kl. Ib), Zofia Książek
(kl.Ib), Maria Kotow (kl. Ia), Kamil Strużyński (kl. Ib);
• klasy II–III – Martyna Skwara kl. II;
• klasy IV–VI – Alicja Kruk (kl. IV), Zofia Szwarczewska (kl. VI), Aleksander Szczepanik (kl. VI).
Barwność i różnorodność dziecięcych prac,
jak i form pracy świetlicy szkolnej można
nadal oglądać na szkolnej wystawie fotograficznej. Uroczystość uświetniło niecodzienne
spotkanie na świetlicy z naszą absolwentką
pracownikiem Gazety Otwockiej Olgą Saracen. Dzieci z wielką ciekawością wypytywały o jej pracę i szkolne czasy w „Ósemce”.
Uważnie i z zainteresowaniem słuchały opowieści o ulubionych zabawach i zajęciach
pozalekcyjnych, a w szczególności o tym, jak
wyglądała nasza szkoła bez świetlicy. Na za-
kończenie uroczego spotkania dzieci wręczyły naszemu gościowi własnoręcznie wykonany z jesiennych liści bukiet róż oraz pokazały
swoją kreatywność, budując dla pani Olgi
wieżowce ze swoich ulubionych klocków.
Uwieczniliśmy niektóre z nich na wspólnym
pamiątkowym zdjęciu. Pani redaktor również nas mile zaskoczyła, robiąc nam super
miłą niespodziankę. Wręczyła nam wiele
pamiątek z tego spotkania, m.in. odblaski z
logo naszego Urzędu Miasta, które od razu
zaczęły świecić swoim blaskiem.
Dyrekcja szkoły Agnieszka Korniluk, wychowawczynie świetlicy szkolnej Małgorzata
Szczepanik i Ewa Sałaga oraz wszystkie dzieci
serdecznie dziękują naszej absolwentce pani
Oldze Saracen za bardzo interesujące i pełne
ciepła spotkanie z dziećmi.
Jednocześnie dziękujemy sponsorom nagród dla dzieci w okolicznościowym konkursie plastycznym, Małgorzacie i Michałowi Szymusikom oraz Państwu Małgorzacie
i Jakubowi Mieszkuniec.
Nauczyciel, wychowawca świetlicy szkolnej
Małgorzata Szczepanik
Piłkarski zjazd
W związku z 90-leciem Otwockiego Klubu Sportowego planowane jest w styczniu przyszłego roku spotkanie byłych piłkarzy tego klubu.
Szczególnie mile widziani są weterani, którzy grali w pierwszym zespole OKS-u przed 1985 r.
Byłych zawodników prosimy o kontakt w powyższej sprawie z Januszem Krasowskim
(tel. 667 100 765) lub Franciszkiem Stokowskim (tel. 502 991 731).
INFORMACJE
Usuwanie azbestu z Otwocka
XIX Mistrzostwa Polski
w Kolarstwie Górskim
FAMILY CUP 2014
W Kielcach 30 sierpnia 2014 roku odbył się
finał cyklu XIX Mistrzostw Polski i jednocześnie Pucharu Polski w kolarstwie górskim dla
amatorów FAMILY CUP 2014.
Zawody organizowane są przy współudziale
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz objęte
honorowym patronatem Prezydenta RP.
W finale w Kielcach, na wymagającej, trudnej
technicznie trasie o długości 5 km góry „Telegraf” (stok narciarski), wziął udział mieszkaniec Otwocka oraz uczeń Szkoły Podstawowej
nr 6 Patryk Rzepecki, zajmując w swojej kategorii wiekowej 1. miejsce w Pucharze Polski
i 5 miejsce w Mistrzostwach Polski. Garatulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Szkoła, czas start!
W dniach od 10 do 25 października w otwockich podstawówkach odbywały się uroczystości związane z pasowaniem dzieci na uczniów
klas pierwszych. W sumie naukę w otwockich
szkołach podstawowych rozpoczęło ponad
620 pierwszoklasistów (SP 1 – 150, SP 5 – 90,
SP 6 – 110, SP 8 – ok. 40, SP 9 – 43, SP 12 –
188). W tym okresie oficjalnie rozpoczyna się
jeden z najważniejszych etapów edukacji każdego człowieka – bowiem ślubowanie pierwszoklasisty to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu ucznia. Na każdej z uroczystości
byli obecni rodzice dzieci, kadra pedagogiczna, przedstawiciele władz – prezydent miasta
Zbigniew Szczepaniak albo wiceprezydent
Artur Brodowski. Uczniowie po pasowaniu
przez dyrekcję szkoły magicznym ołówkiem
z rąk przedstawicieli miasta otrzymali książkę
autorstwa Katarzyny Kulik pt. „Filcek poznaje
Otwock”, w której to sympatyczny kot o imieniu Filcek wraz ze swoją przyjaciółką sową
– Uszką podróżują po świecie duchów i spotykają dawnych mieszkańców naszego miasta. W książce pojawia się także kilka postaci
związanych z historią Otwocka, które w sympatyczny sposób przybliżają Filckowi i Uszce
uzdrowiskową świetność Otwocka.
Miasto Otwock w 2014 r. korzystając z pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej realizuje „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Miasta Otwocka, woj. mazowieckie, na lata
2008 - 2032” przyjęty Uchwałą Nr XLVII/358/10
Rady Miasta Otwocka z dnia 27.04.2010 r., i pomaga właścicielom nieruchomości położonych
w Otwocku, nieprowadzącym działalności gospodarczej, w utylizacji problematycznych odpadów zawierających azbest.
W tym roku ok. 90 właścicieli nieruchomości, którzy złożyli w tut. Urzędzie „Informację
o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich
wykorzystywania” , zgłosili chęć uczestnictwa
w Programie WFOŚiGW i dokonali demontażu pokryć dachowych po uprzednim załatwieniu formalności zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane może
liczyć na odbiór azbestu bez ponoszenia kosztu
usunięcia azbestu z nieruchomości.
W dniu 18 października 2014 r. zakończono
I etap zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie
azbestu z nieruchomości na terenie Miasta
Otwocka”. Dzięki dotacji WFOŚiGW w Warszawie, w wysokości 13 500 zł oraz środków
własnych zabezpieczonych w budżecie miasta
odebrano 59,305 t zdemontowanego azbestu
z 36 nieruchomości.
Na II etap ww. zadania Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uchwałą z dnia
9.09.2014 r. przyznał Miastu Otwock kolejne
dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 30 734 zł.
Prezydent Miasta Otwocka opierając się na
przyznanej dotacji oraz środkach własnych
Miasta podpisał już umowę z Firmą Środowisko i Innowacje sp. z o.o. – wykonawcą zadania polegającego na odebraniu wraz
z załadunkiem z miejsca tymczasowego składowania (bez demontażu), transporcie oraz unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest
w ilości 100 843 t z 53 nieruchomości położonych na terenie Otwocka, objętych wnioskiem.
Odbiór azbestu rozpocznie się pod koniec
października br. , zadanie ma być zakończone do 22 grudnia br. Szczegóły odbioru będą
uzgadniane telefonicznie z Wykonawcą.
Właściciele nieruchomości są proszeni o udzielenie wszelkiej pomocy Wykonawcy w wykonaniu zadania, tj. udostępnienie nieruchomości
i umożliwienie podjechania specjalistycznym
samochodem do miejsca złożenia azbestu.
Po ogłoszeniu przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie zasad dofinansowania na 2015 r.
osoby, które w przyszłości chcą skorzystać z pomocy w zakresie usuwania i unieszkodliwiania
azbestu z nieruchomości położonych na terenie
m. Otwocka, mogą złożyć do tut. Urzędu:
– „Informację o wyrobach zawierających
azbest i miejscu ich wykorzystywania” sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,
w których był lub jest wykorzystywany azbest
(Dz. U. Nr 8 poz. 31 z 2011 r.)
– oświadczenie, o chęci uczestnictwa w Programie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczącym działań z zakresu usuwania
i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa mazowieckiego na 2015 r.,
– oświadczenie, że właściciel nieruchomości
zamierza demontować dach z płyt azbestowo
-cementowych i pokryje koszty nowego dachu z własnych środków, oraz że jest osobą
fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej na nieruchomości; lub
– oświadczenia, kiedy azbest został zdemontowany i złożony na nieruchomości, oraz że
właściciel nieruchomości, na której znajduje
się azbest jest osobą fizyczną nie prowadzącą
działalności gospodarczej;
– kopii zgłoszenia robót związanych z demontażem płyt azbestowo-cementowych
dla budownictwa oraz montażem nowego
pokrycia dachowego w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Otwocku (Otwock ul. Komunardów 10).
Szczegółowe informacje można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska tut. Urzędu
(22) 779 – 20 – 01 wew. 171 lub drogą elektroniczną adres e-mail: ś[email protected]
5
6
RELACJA
Otwock, 25 października 2014 roku
Diamentowe i złote gody
Trzynaście par małżeńskich z Otwocka w uznaniu 50- i 60-lecia pożycia zostało uhonorowanych medalami nadanymi za prezydenta RP.
Uroczysta gala, podczas której wręczono medale, dyplomy
z życzeniami i gratulacjami odbyła się 25 października w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku. Był to wyjątkowy dzień, gdyż aż trzynaście par z naszego miasta świętowało
swoje jubileusze! Jedenaście par obchodziło 50-lecie pożycia
małżeńskiego, zaś dwie pary – 60-lecie. Na gali obecni byli
przedstawiciele miasta, jubilaci z rodzinami. Jubilaci otrzymali
z rąk prezydenta miasta Otwocka Zbigniewa Szczepaniaka, wi-
ceprzewodniczącego Rady Miasta Wojciecha Dziewanowskiego
oraz zastępcy kierownika USC Beaty Boczarskiej medale i pamiątkowe dyplomy z gratulacjami oraz życzeniami. Po części
oficjalnej przyszła pora na część artystyczną. Dla jubilatów wystąpił chór Andromeda ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Otwocku,
który oczarował świętujących swoim głosem. Chwilę po zakończeniu części artystycznej jubilaci i osoby, które im towarzyszyły
częstowali się tortem krojonym przez prezydenta. Oczywiście
nie mogło zabraknąć toastu za pomyślność par świętujących
złote gody. Świętującym parom życzymy wiele pomyślności
i wszystkiego najlepszego!
RELACJA
60-lecie – DIAMENTOWE GODY
1. Regina i Tadeusz Sutkowscy
2. Bernadetta i Marian Rosołowscy
50-lecie – ZŁOTE GODY
3. Elżbieta i Marek Witkowscy
4. Teodozja i Ludwik Kołodziej
5. Zofia i Jerzy Stonio
6. Jadwiga i Stanisław Zachajkiewicz
7. Danuta i Roman Kajka
8. Stefania i Walerian Drożdż
9. Marian i Zdzisław Frelak
10. Marian i Jan Gralik
11. Janinia i Jan Brzostek
12. Helena i Jan Krassowscy
13. Alicja i Waldemar Dominiczak
7
8
SAMORZĄD
Z posiedzenia Komisj
Wyróżnienie dla Gminy Otwock
V miejsce w rankingu gmin o największej dynamice rozwoju
Gmina Otwock otrzymała oficjalne wyróżnienie oraz dyplom za osiągnięcie 5. miejsca w ogólnopolskim rankingu gmin o największej dynamice rozwoju. Ranking został sporządzony na podstawie raportu „Podsumowanie Kadencji 2010–2014” przygotowanego przez analityków
Zespołu Doradców Ekonomicznych Firmy CURULIS.
Owocem kilkumiesięcznej pracy zespołu nad raportem były liczne
zestawienia gmin, zorientowane na pozytywne zmiany, jakie zaszły
w polskich samorządach w latach 2010–2014. Na ich podstawie Gmina Otwock odebrała poprzez Prezydenta Zbigniewa Szczepaniaka dyplom uhonorowujący władze samorządowe Otwocka.
Omówienie realizacji celów i zadań wynikających ze, strategii zrównoważonego rozwoju turystyki miasta Otwocka w latach 2012-2014.
„Strategia” została uchwalona przez Radę Miasta na wniosek Komisji
Kultury, Sportu i Turystyki 29.12.2011 roku i jest jednym z najważniejszych dokumentów strategicznych Otwocka określających podstawowe kierunki rozwoju miasta w zakresie szeroko pojętej gospodarki turystycznej i wspomagające kulturę sportu.
„Strategia” była podstawą do opracowywania tematyki posiedzeń komisji w latach 2012–2014 z zakresu realizacji celów i zadań. Omawiano
problematykę inwestycyjną wiążącą się ze strategią jak i postulowaną
przez komisję dotyczącą:
I Estetyzacji przestrzeni publicznej miasta, z czego na nasz wniosek:
1. Znowelizowano uchwałę Rady Miasta w sprawie zasad umieszczania
reklam i znaków informacyjno-plastycznych na terenie miasta, wprowadzając zakaz umieszczania reklam na ogrodzeniach w strefie centralnej otwocka.
2. Wprowadzano zakaz ustawiania reklam na rondach.
3. Usunięto nielegalnie umieszczone na drzewach i słupach energetycznych trwałe reklamy i ogłoszenia w centrum miasta (akcja ma być
kontynuowana na przestrzeni całego miasta).
4. Wg projektu Leszka Korczaka i zgodnie z jego pomysłem w kilku rejonach miasta Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta ustawił
stylowe tablice do umieszczania drobnych ogłoszeń.
5. Przeprowadzono rozmowę z dyrektorem zakładu dróg powiatowych
w sprawie usunięcia z przestrzeni miejskiej metalowych słupków niespełniających swej funkcji związanej z bezpieczeństwem pieszych (bez rezultatu).
II Rozbudowy infrastruktury umożliwiającej rekreację nad wodą.
Przy dużym zaangażowaniu radnych – członków komisji zorganizowano nad rzeką Świder miejsce do plażowania, które rozbudowując się
stało się dobrze prosperującą plażą miejską.
III Budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
1. Zainstalowano urządzenia do ćwiczeń w parku miejskim
2. Rozbudowano infrastrukturę sportową przy Gimnazjum nr 4.
3. Zagospodarowano place zabaw i rekreacji w parku miejskim.
IV Rewitalizacji substancji kulturowej miasta.
Zgodnie z wnioskiem komisji kultury, sportu i turystyki i komisji gospodarki miejskiej, Rada Miasta podjęła uchwałę o zabezpieczeniu
w budżecie miasta w latach 2014–2016 środków finansowych na przebudowę budynku teatru miejscowego.
V Turystyczno-historycznego oznakowania miasta.
Zadanie jest realizowane wg pomysłu i projektu radnego Leszka Korczaka, potwierdzonego w formie wniosku przez komisje. W ramach
tego projektu 8 stycznia postawiono tablice informacyjne o patronach
rond i skwerów (pracownia Waldemara Kulmińskiego ) oraz 4 tablice
z planami miasta. W trakcie realizacji są tablice z nazwami rejonów
miasta uwarunkowanych przez historię, takich jak: Świdry Wielkie,
Świdrze, Śródborów, Soplicowo itp.
VI Budowy ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych
Proponowane zadania na kolejne lata w ramach realizacji strategii wiążące się z programem inwestycyjnym miasta.
1. Dalsze porządkowanie miasta, dbałość o czystość, zagospodarowanie
terenów zielonych, w tym skwerów wg przygotowanych projektów.
2. Nadawanie nazw (ulicom bez nazwy) i skwerom upamiętniającym
zasłużonych dla miasta jego dawnym obywateli (wg propozycji złożonych przez stowarzyszenia i mieszkańców).
3. W ramach rewitalizacji substancji kulturowej miasta postulujemy o zaplanowanie środków w budżecie miasta w latach 2015–2016 na kapitalny
remont ratusza – siedziby władz miasta od lat kilkudziesięciu. Proponujemy
SAMORZĄD
9
ji Kultury, Sportu i Turystyki 21.10.2014
także, aby w zakresie zadań inwestycyjnych związanych z kulturą przebudować muszlę koncertową wraz z otoczeniem i pełną infrastrukturą techniczno-sanitarną w parku miejskim, nadając jej charakter amfiteatru.
4. Dalszą budowę ciągów pieszo-rowerowych poza centrum miasta.
5. Zagospodarowanie szlaków turystycznych poprzez zainstalowanie
stojaków na rowery, sanitariów, wiat ze stołami i ławkami, planów
i informacji o regionie.
6. W ramach rozwijania infrastruktury turystycznej zgodnie ze wskazaniami „Strategii” proponuje się rozważenie możliwości budowy promenady wzdłuż rzeki Świder, stacji kajakowej z oznakowaniem szlaku
kajakowego. Zadanie to powinno być realizowane w porozumieniu
z współpracy z sąsiednimi gminami. Przy udziale inwestorów doprowadzenie do budowy taniej bazy noclegowej i gastronomicznej dla obsługi grup wycieczkowych i turystów weekendowych.
7. Tworzenie i wdrażanie szerokiej oferty turystycznej, sportowej i kulturalnej – wypracowanie kilku cyklicznych wydarzeń jako marki miasta, np.
– Ogólnopolskiego Zlotu Sympatyków Otwocka,
– Festiwalu Bluesa i Ballady im. Miry Kubasińskiej jako drugiego po Europejskim Festiwalu Muzycznym przestrzennego wydarzenia kulturalnego,
– powrotu do organizacji Międzynarodowego Memoriału Skoku
o Tyczce im. Tadeusza Ślusarskiego.
8. Stworzenie systemu współdziałania samorządu gminnego, starostwa powiatowego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych
i mieszkańców dla osiągnięcia do 2022 roku efektu określanego w „misji” strategii rozwoju turystyki.
W 4-letnim okresie działalności komisji realizowane były zadania zgodnie z organizacją i trybem pracy Rady Miasta wynikających ze Statutu
Miasta Otwocka. Podstawową problematyką, jaką zajmowała się komisja były sprawy kultury, sportu i turystyki.
Omawiając zagadnienia ujęte w planie pracy komisji starano się
uwzględnić wielkość problemów nie omijając spraw trudnych czy też
kontrowersyjnych. Punktem odniesienia do naszej pracy była „Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki miasta Otwocka na lata 2012–
2022”. Ten strategiczny dokument określa nie tylko cele i zadania dla
rozwoju turystyki wspierające kulturę i sport. Jest dokumentem wskazującym poprzez „wizję” i „misję” kierunki rozwoju miasta na bazie
turystyki.
Przyszłość miasta powinno się wiązać z turystyką i wypoczynkiem.
Walory Otwocka: bliskość Warszawy, dobre połączenia komunikacyjne, planowana przebudowa drogowa i kolejowa w kierunku Lublina
będą sprzyjać organizacji i rozwojowi turystyki. Dlatego działalność
samorządu i podmiotów współdziałających powinne być skierowane
na wykorzystanie wszelkich możliwości dla zapewnienia mieszkańcom
i gościom dobrych, atrakcyjnych warunków dla turystyki i rekreacji
w powiązaniu z kulturą i sportem.
Do wyborców należy ocena naszej pracy jako radnych, jak i ocena pracy komisji. Uważam że zaplanowaną tematykę reaktywacji omawialiśmy rzetelnie, starając się docierać do różnych środowisk związanych
z działalnością kulturalną, sportową i turystyczną.
Dostrzegaliśmy duże zaangażowanie, pomysłowość i aktywność wielu
stowarzyszeń i organizacji, które przez realizację swoich programów
wspierały i promowały miasto – dziękujemy im za to.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że oczekiwania i potrzeby społeczne są
i będą zawsze duże w odniesieniu do funkcjonowaniu całego miasta,
w tym szczególnie do kultury, sportu, turystyki i wypoczynku. Z nadejściem kolejnej kadencji pojawiają się przed nowymi władzami kolejne
trudne zadania, jak i wyzwania. Stad też na radnych obecnej kadencji,
którzy będą ubiegać się o mandaty w kadencji kolejnej spoczywać będzie obowiązek dbałości o kontynuację rozpoczętych zadań w ścisłej
współpracy z nowymi radnymi i prezydentem, a także planowanie nowych zadań dla zapewnienia ciągłości w realizacji celów i zadań wynikających ze strategii rozwoju turystyki do 2022 roku.
Leszek Korczak
przewodniczący Komisji Kultury, Sportu
i Turystyki Rady Miasta Otwocka
10
WYWIAD
Dobre zmiany trzeba kontynuować
O sukcesach i porażkach rozmawiamy z Prezydentem Miasta Otwocka Zbigniewem
Szczepaniakiem, który podsumowuje mijającą kadencję samorządu terytorialnego
Koniec kadencji to czas podsumowań. Do
wyborów samorządowych pozostało zaledwie kilka dni, czy mógłby Pan podsumować swoją prezydenturę?
Podsumowanie ośmiu lat, bo tak należy patrzeć na miniony okres sprawowania funkcji
prezydenta, w kilku zdaniach to trudne zadanie, tym bardziej że sporo rzeczy zostało
zrobionych. Gdy obejmowałem urząd prezydenta miasta, inwestycji i działań brakowało
w każdej dziedzinie. Otwock nie posiadał ani
dokumentów strategicznych, ani kanalizacji,
ani też infrastruktury sportowej.
I zaczął Pan od uzbrajania terenów?
Pierwszą, najpotrzebniejszą inwestycją było
230 km system wodno-kanalizacyjnego.
Następnie korzystając głównie z rządowych
dotacji wybudowaliśmy 12 boisk i 7 placów
zabaw. Oprócz bieżącego utrzymania oświa-
ty inwestowaliśmy w jej doposażenie, tylko
w tym roku wydaliśmy 3 mln zł na: rozbudowę SP 1, remont SP 9, infrastrukturę przy
Gimnazjum nr 4 i remont żłobka.
Z roku na rok poprawiamy wygląd naszego miasta. Potrzeb jest nadal dużo, ale
niektóre rejony, jak teren przy cmentarzu
z wyremontowaną ul. Narutowicza i Andriollego oraz wykonanymi parkingami, zaczynają ładnie wyglądać. Podobnie ma się
sytuacja przy bazarze, zarówno dojazd do
bazaru ulicą Batorego, droga wokół bazaru
z dodatkowymi miejscami, jak i sam odnowiony bazar sprawiają wrażenie, że to inne
miejsce niż jeszcze kilka lat temu. Ulica Kościelna to dziś najładniejsza z naszych ulic,
ale mniejszych inwestycji drogowych również było dużo. W sumie przez osiem lat na
drogi wydaliśmy ponad 60 mln zł.
Wybudowany w tym roku kilometr ścieżki
rowerowej w centrum, to już szesnasty spośród tych, które wybudowaliśmy w ostatnich latach. W tym roku również wykonujemy projekt budowlany ścieżki, która połączy
wszystkie istniejące w jeden spójny system,
jej realizacja nastąpi prawdopodobnie już
w przyszłym roku.
A co było najtrudniejsze i najprzyjemniejsze?
Najtrudniejsze są różnego rodzaju uregulowania prawne, które często przedłużają
czas na przygotowanie inwestycji, czekamy na decyzje instytucji i nie sposób tych
decyzji w jakikolwiek sposób przyspieszyć.
Tu przykładem może być nasze obecne
oczekiwanie na wyrok sądu w sprawie
użytkowania wieczystego spółki Dorex.
Najprzyjemniejsze chwile w mojej pracy to
takie, kiedy wiemy, że mamy zapewnione
środki na inwestycje i gdy mamy realny
wpływ na przebieg sprawy.
Miasto się rozwija, wiele inwestycji jest
obecnie realizowanych, ale wiadomo że
WYWIAD
jeszcze wiele pozostało do zrobienia. Jakie
Pana zdaniem są najpilniejsze potrzeby
miasta?
Remont dróg. Niestety najbardziej zaniedbane drogi w mieście są drogami powiatowymi, dlatego zmiana ich stanu nie będzie
zadaniem łatwym. Mieszkańcy chcieliby po
prostu jeździć po równych drogach, nie interesuje ich kto daną drogą zarządza.
Drogi powiatowe, takie jak: Narutowicza,
Majowa, Poniatowskiego, Karczewska i
wiele innych są w opłakanym stanie i potrzebne są tu natychmiastowe działania.
Jeżeli nie uda się spowodować, aby powiat
wywiązywał się ze swoich obowiązków
w tym zakresie, częściowo będzie zmuszone robić to miasto.
Najprzyjemniejsze chwile w mojej pracy to takie, kiedy wiemy,
że mamy zapewnione środki na
inwestycje i gdy mamy realny
wpływ na przebieg sprawy.
Za istotne uważam również posiadanie
przez miasto miejscowych planów zagospodarowania. Zadanie to właśnie zaczęliśmy realizować, było to możliwe po czerwcowym uchwaleniu Studium. Pierwsze
plany zagospodarowania będą gotowe do
uchwalenia w ciągu dwóch lat.
Mamy nadzieję jeszcze w tym roku usłyszeć
korzystny dla nas wyrok sądu w spawie
odebrania terenu spółce Dorex. Zmiana
wyglądu tego miejsca znacznie poprawi wizerunek centrum miasta.
Rozpoczęto rozbudowę teatru miejskiego,
przybliży nam Pan ten temat?
Teatr im. Stefana Jaracza został zamknięty w 2004 r. W zeszłym roku wykonaliśmy
dokumentację projektową. W tym roku
rozpoczęły się prace budowlane. Teatr zostanie oddany do użytku w 2016 r. Łączny
koszt to 6,5 mln zł.
A najważniejsza sprawa mijającej kadencji?
Sukcesem nazwałbym Studium. Jest to
swego rodzaju wynik kompromisu pomiędzy wieloma stronami. Przypomnę, że
uzgodnienia w tej sprawie trwały 10 lat.
Dokument ten da miastu ramy w jakich
powinno się rozwijać przez następne kilkadziesiąt lat.
Udało się również oddłużyć miasto. W 2009 r.
zadłużenie wynosiło ponad 47 mln, a na koniec
tego roku to tylko 15,1 mln zł.
Ważne dla miasta było uruchomienie Szybkiej Kolei Miejskiej na tzw. wspólnym bilecie oraz linii dowożących pasażerów z Wólki
Mlądzkiej i Świerku do centrum Otwocka.
Ruszająca w tym roku rozbudowa Teatru
im. Stefana Jaracza ma nie tylko praktyczne, ale też symboliczne znaczenie. Teatr
został 10 lat temu zamknięty, a centrum
kultury musiało zmienić swoją siedzibę. Po przebudowie teatr, który będzie
zarazem pełnił również funkcje kina,
mam nadzieje stanie się kulturalnym centrum wydarzeń w mieście.
Co do porażek… Na pewno nie jestem
zadowolony z przebiegu procesu o odebranie terenu w centrum miasta. Nie sądziłem, że wykorzystując kruczki prawne
można tak długo przeciągać rozprawę sądową. Te kilka lat pokazało nieudolność
systemu sądowego w Polsce. Mam jednak nadzieję, że jeszcze w tym roku usłyszymy wyrok w tej sprawie i z centrum
zniknie ta szpecąca je budowa.
Choć nie ode mnie zależało, w jakich gminach drogi remontuje powiat, to bardzo
żałuję, że nie udało się go przekonać, aby
w tej kadencji poprawił stan głównych ulic
w Otwocku. Zamiast tego swoje inwestycje skupił na gminach ościennych. Mam
nadzieję, że w kolejnej kadencji radni powiatowi zwrócą uwagę również na stolicę
powiatu i chociaż w małej części zajmą się
tam poprawą infrastruktury.
Niektórzy twierdzą, że w poprzednich latach nic się nie działo w mieście, a dopiero
w tym roku jest przypływ inwestycji.
Inwestycje w mieście realizowane są co
roku, jednak pamięć zazwyczaj jest krótka
i dość szybko przyzwyczajamy się do posiadanej infrastruktury, zapominając, że jeszcze tak niedawno jej nie było.
Przypomnę, że w 2013 r. wykonaliśmy m.in.
drugą część ul. Kościelnej wraz z parkingami,
zbudowaliśmy drogę wokół bazaru i wyremontowaliśmy sam bazar, wybudowaliśmy
m.in. ulicę Zygmunta i Pazińskiego, dobudowaliśmy kolejny odcinek ścieżki rowerowej
przy ul. Żeromskiego i boisko przy Gimnazjum
nr 4. Gdybyśmy te zeszłoroczne inwestycje
wykonali rok później, z pewnością byłyby również odebrane jako przedwyborcze.
Udało się również oddłużyć miasto.
W 2009 roku zadłużenie wynosiło
ponad 47 mln, a na koniec tego
roku to tylko 15,1 mln zł.
Dodam, że w ostatnich latach wybudowaliśmy 16 km ścieżek rowerowych, z czego tylko 1 kilometr w tym roku. Teraz zaczęliśmy
realizację prac w centrum miasta, inwestycje te są więc dużo bardziej widoczne.
Inwestycje w mieście realizowane są co roku, jednak pamięć zazwyczaj jest krótka i dość szybko
przyzwyczajamy się do posiadanej
infrastruktury, zapominając, że
jeszcze tak niedawno jej nie było.
W 2013 roku wykonaliśmy m.in.
drugą część ul. Kościelnej wraz
z parkingami, zbudowaliśmy drogę wokół bazaru i wyremontowaliśmy sam bazar...
Po raz trzeci ubiega się Pan o wybór na
urząd prezydenta miasta. Kolejne lata będą
kontynuacją dotychczasowych działań?
W Otwocku jest jeszcze wiele do zrobienia.
Wyprowadziliśmy przynajmniej te najtrudniejsze sprawy, jak kanalizacja, na prostą i uchwaliliśmy dokumenty, które nadają miastu kierunki rozwoju. Dziś wiemy, jak i w którą stronę
rozwijać miasto. Mamy na to realny pomysł
przedstawiony w naszym programie.
Myślę że przez te osiem lat pokazałem,
że potrafię rozwiązywać realne problemy
miasta, kierować urzędem i reprezentować miasto na zewnątrz, bez niepotrzebnych konfliktów. Jestem człowiekiem
kompromisu. Często występowałem
w roli negocjatora, chociażby w sprawie
wspólnego biletu i uruchomienia Szybkiej
Kolei Miejskiej. Udało mi się wspólnie
z burmistrzem Kruszewskim przekonać
pozostałe gminy do dofinansowania tego
przedsięwzięcia. Pozytywnie oceniam też
współpracę z Radą Miasta, bez której poparcia nie udałoby się zrealizować wielu
zadań. Wierzę, że to, co zostało zrobione,
nawet jeśli leży kilka metrów pod ziemią,
jak sieć wodno-kanalizacyjna, zmieniło
jakość życia mieszkańców Otwocka.
Wierzę w ogromny potencjał tego miasta, cieszę się, że w ostatnich latach
zaczęło się pozytywnie zmieniać i mam
nadzieję, że w kolejnych tych inwestycji
będzie jeszcze więcej.
Dziękuję za rozmowę.
Fragmenty wywiadu przeprowadzonego
przez Aleksandrę Czajkowską dla tygodnika „Linia Otwocka”
11
128
PODSUMOWANIE
INWESTYCJE
Podsumowanie ka
ZAKRES KOMPETENCJI I ZADAŃ, czyli co może i powinno wykonywać MIASTO?
art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku
1. Ład przestrzenny i ochrona środowiska;
2. Gminne drogi, mosty, place i chodniki;
3. Wodociągi i kanalizacja;
4. Telekomunikacja;
5. Transport zbiorowy;
6. Ochrona zdrowia;
7. Pomoc społeczna
8. Gminne budownictwo mieszkaniowe;
9. Edukacja publiczna
10. Kultura, biblioteki, ochrona zabytków;
11. sport i turystyka;
12. targowiska;
13. zieleń publiczna;
14. cmentarze gminne;
15. bezpieczeństwo i ochrona p.pożarowa;
16. utrzymanie gminnych obiektów uż. pub.;
17. polityka prorodzinna;
18. promocja gminy;
19. współpraca z organizacjami pozarząd.;
20. współpraca ponadregionalna.
W RAMACH POSIADANYCH ŚRODKÓW
DOCHODY BUDŻETOWE 2013 rok
Łącznie: 119 013 860,32 zł
INWESTYCJE
PODSUMOWANIE
adencji 2010-2014
WYDATKI BUDŻETOWE 2013 rok
Łącznie: 113 529 071,70 zł
SYTUACJA FINANSOWA MIASTA
Zadłużenie
Lata
47,7 mln zł
2009
29,6 mln zł
2010
24,6 mln zł
2011
19,7 mln zł
2012
17,4 mln zł
2013
15,1 mln zł
2014
9
13
14
PODSUMOWANIE
NAKŁADY NA ZADANIA INWESTYCYJNE
czyli zwiększony zakres przedsięwzięć w 2014 roku spowodowany
zwrotem dotacji w wysokości 6,5 mln zł
OŚWIATA
Nakłady
Lata
7,6 mln zł
2011
3,1 mln zł
2012
8,5 mln zł
2013
21,1 mln zł
2014
PRZEDSZKOLA
Liczba przedszkoli publicznych: 10
W placówkach realizowane są zajęcia
dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat
SZKOŁY PODSTAWOWE
Liczba szkół podstawowych publicznych: 6
W placówkach realizowane są zajęcia
dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat
GIMNAZJA
Liczba gimnazjów publicznych: 4
Liczba gimnazjów niepublicznych: 1
W placówkach realizowane są zajęcia
dla dzieci w wieku od 13 do 15 lat
Na terenie Otwocka funkcjonuje jedyny w powiecie otwockim publiczny Żłobek Miejski, w którym opieką objętych jest 102 dzieci.
Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka to 1 720 zł. Wysokość miesięcznej opłaty ponoszonej przez rodziców to 470 zł.
Zmodernizowano budynek SP nr 9 i rozbudowano budynek SP nr 1 wydatkując na te inwestycje łącznie ponad 2 mln zł
PODSUMOWANIE
15
Program rodzina 3+
Otwock jako jedyne miasto w regionie
wspiera rodziny wielodzietne!
Projekt Rodzina 3+ skierowany jest do rodzin, które posiadają trójkę bądź
więcej dzieci w wieku do 18. roku życia, a w przypadku gdy dzieci studiują –
do 25, a także do rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.
Od stycznia br. wydano 324 karty Rodzina 3+, które objęły ponad
2 tys. mieszkańców Otwocka.
Najbardziej użytecznymi ulgami, z których korzystają rodziny posiadające Kartę Rodziny 3+ jest dofinansowanie wyżywienia w żłobku,
przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach; bezpłatny żłobek
i godziny dodatkowe w przedszkolach oraz zajęcia w Otwockim Centrum Kultury, wszystko za 1 zł.
Programy zdrowotne
Miasto Otwock na realizację programów zdrowotnych w latach 2006 – 2014 przeznaczyło środki finansowe w wysokości 1,2 mln zł.
Z działań skorzystało łącznie 42 656 osób.
Rok/kwota
2010 r.
154 301 zł
2011 r.
261 450 zł
2012 r.
169 045 zł
2013 r.
104 976 zł
2014 r.
120 000 zł
Kwota
Uczestnicy
Program szczepień profilaktycznych dzieci w wieku 3 i 4 lat przeciwko pneumokokom
35 000,00 zł
140
Program szczepień profilaktycznych osób po 65 roku życia przeciwko grypie
19 440,00 zł
648
Młodzi ratownicy. Pierwsza pomoc w teorii i praktyce
69 592,20 zł
1 268
Choroby przenoszone drogą płciową. Higieniczny tryb sportowy dziewcząt i chłopców
34 268,92 zł
2 424
Program szczepień profilaktycznych dzieci w wieku 3 i 4 lat przeciwko pneumokokom
54 000,00 zł
216
Program szczepień profilaktycznych osób po 65 roku życia przeciwko grypie
25 650,00 zł
855
Program profilaktyki chorób układu krążenia oraz chorób towarzyszących – cukrzyca
100 000,00 zł
3 788
Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
81 800,00 zł
409
Program szczepień profilaktycznych dzieci w wieku 3 i 4 lat przeciwko pneumokokom
35 000,00 zł
140
Program szczepień profilaktycznych osób po 65 roku życia przeciwko grypie
24 060,00 zł
802
Zdrowy styl odżywiania się – program edukacyjny
109 985,90 zł
3 725
Program szczepień profilaktycznych dzieci w wieku 3 i 4 lat przeciwko pneumokokom
30 000,00 zł
120
Program szczepień profilaktycznych osób po 65 roku życia przeciwko grypie
19 980,00 zł
666
Edukacyjny program zdrowotny w zakresie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży od 7 do 16 roku
60 000,00 zł
3 623
Program szczepień profilaktycznych dzieci w wieku 3 i 4 lat przeciwko pneumokokom
30 000,00 zł
120
Program szczepień profilaktycznych osób po 65 roku życia przeciwko grypie
19 980,00 zł
666
Edukacyjny program zdrowotny w zakresie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży od 7 do 16 roku
60 000,00 zł
3 923
Zdrowotny program edukacyjny w zakresie profilaktyki próchnicy i wad zgryzu u dzieci w wieku 6 i 7 lat
10 000,00 zł
200
Programy
16
14
PODSUMOWANIE
INWESTYCJE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Od 2006 r. na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, kultury, turystyki, organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, ratownictwa wodnego, ochrony zdrowia – przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, ekologii i ochrony środowiska
oraz pomocy społecznej zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
przekazano 870 dotacji celowych w łącznej wysokości 8 mln złotych.
DLACZEGO WARTO WSPIERAĆ ORGANIZACJE PUBLICZNE?
Tylko w 2012 i 2013 r. organizacje pozarządowe wniosły w realizację zadań publicznych Miasta Otwocka wkład własny finansowy
i osobowy w wysokości 800 000 zł.
KOMUNIKACJA PUBLICZNA
Współfinansowanie linii autobusowych:
702 – Warszawa – Otwock
722 – Warszawa - Wiązowna – Wólka Mlądzka – Wola Karczewska
L20 – Otwock – Świerk
L22 – Otwock – Wólka Mlądzka
Współfinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej:
Uruchomienie w 2011 roku linii S1 Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie:
Otwock – Warszawa – Pruszków
Współfinansowanie wspólnego biletu:
Utrzymywanie strefy obowiązywania wspólnego biletu Zarządu Transportu
Miejskiego, Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej do Otwocka
Koszt funkcjonowania komunikacji publicznej: 4,8 mln zł,
z tego 1,8 mln zł pokrywają pozostałe samorządy
INWESTYCJE
PODSUMOWANIE
INFRASTRUKTURA DROGOWA
DROGI GMINNE
łączna długość – 198 km
utwardzone – 69 km
nieutwardzone – 129 km
DROGI POWIATOWE
łączna długość – 44 km
(wszystkie utwardzone z wyjątkiem
ulicy Batalionów Chłopskich)
DROGI WOJEWÓDZKIE
łączna długość – 1 km
(odcinek trasy nr 801 Warszawa–Puławy)
DROGI KRAJOWE
łączna długość – 2,5 km
ŚCIEŻKI ROWEROWE i CIĄGI PIESZO-ROWEROWE
łączna długość – 14,6 km
przy ul. Karczewskiej – 2 km
przy ul. Żeromskiego – 4 km
przy ul. Kołłątaja – 4 km
przy ul. Andriollego– 1,6 km
przy ul. Warsztatowej – 0,3 km
przy ul. Batorego – 1,9 km
przy ul. Kraszewskiego – 0,8 km
W latach 2010–2014
zmodernizowano i wybudowano ze środków
budżetu Miasta Otwocka
ŁĄCZNIE 16 km
dróg, chodników i ścieżek rowerowych.
Prace prowadzone były na drogach gminnych
i powiatowych.
Łącznie na zadania z zakresu
infrastruktury drogowej wydatkowano
kwotę prawie 49 mln zł
2010 rok – Drogi powiatowe – 2,1 mln zł
• wykonanie odcinków ulic gminnych z płyt
• wykonanie remontu ul. Andriollego na odcinku od ul. Powstańców
Warszawy do ul. Hożej
• budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Żeromskiego
• przebudowa ulicy Batorego i Kraszewskiego wraz z budową ronda
• projekt budowy mostu na rzece Świder
• projekt ścieżki rowerowej w ul.: Karczewska – Hoża – Andriollego
• budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Żeromskiego
• budowa chodnika w ul. Kołłątaja
Drogi gminne – 11,44 mln zł
• budowa parkingów przy targowisku miejskim przy ul. Batorego
• wykonanie dokumentacji projektowej i budowa z płyt żelbetowych odcinków ulic gminnych
• wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Lema wraz
z oświetleniem
• wykonanie chodnika w ul. Szkolnej prowadzącego do Gimnazjum nr 4
• budowa ulicy Warsztatowej (odcinek od ul. Kraszewskiego do skrzyżowania z drogą do stacji zlewnej)
• projekty dróg gminnych (Korczaka, Zygmunta, Pazińskiego, Laskowej)
• budowa parkingów na terenie dzierżawionym od PKP
• remont drogi gminnej ul. Ambasadorskiej na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Tysiąclecia
• budowa ul. Lecha
• wykonanie odcinków ulic gminnych z płyt
2011 rok – Drogi powiatowe – 50 tys. zł
• remont peronów przystankowych przy ul. Żeromskiego
• remont barier ochronnych przy ul. Świderskiej i Orlej
Drogi gminne – 7,6 mln zł
• remont ulic: Narutowicza, Turystyczna, Wronia, Prądzyńskiego, Partyzantów, Mostowa, Andriollego, Bajkowa,
• przebudowa ul. Hajduczka
• budowa ul. Korczaka
• budowa parkingu przy dworcu PKP
• przebudowa ul. Chopina
• przebudowa ul. Kościelnej I etap
• wykonanie odcinków ulic gminnych z płyt
2012 rok – Drogi powiatowe – 460 tys. zł
• budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Żeromskiego
• budowa chodnika w ul. Kołłątaja
Drogi gminne – 4,3 mln zł
• budowa ul. Danuty
• budowa ul. Zygmunta
2013 rok – Drogi powiatowe – 370 tys. zł
Drogi gminne – 7,8 mln zł
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
remont ul. Andriollego przy cmentarzu
remont ul. Wspaniałej
remont ul. Kochanowskiego
remont ul. Pułaskiego (odc. Armii Krajowej – Poniatowskiego)
budowa ul. Zygmunta
budowa drogi przy targowisku
budowa ul. Pazińskiego
przebudowa ul. Sosnowej
budowa sygnalizacji świetlnej przy SP nr 12
budowa ul. Kościelnej II etap
budowa ul. Jasnej
remont ul. Okrzei
wykonanie odcinków ulic gminnych z płyt
2014 rok – Drogi powiatowe – 2,8 mln zł
• budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Majowej od Mlądzkiej
do Wołodyjowskiego
• budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Karczewskiej, Hożej i Andriollego
Drogi gminne – 16 mln zł
• wykonanie prac remontowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego i przejezdności ulic
• budowa ul. Warsztatowej – II etap
• budowa ul. Generalskiej i Hallera
• budowa łącznika Grunwaldzka – Żeromskiego
• budowa ul. Łąkowej I etap - przyłącza
• budowa ul. Staszica od ronda do ronda
• utwardzenie Górna/Zaułek
• budowa wjazdów do orlików (centrum, Wólka)
• wykonanie odcinków ulic gminnych z płyt
• budowa łącznika Kraszewskiego – Generalska
• budowa drogi przy Targowisku Miejskim
• poprawa bezpieczeństwa na głównych ciągach komunikacyjnych
i w centrum miasta
• budowa ul. Wiejskiej
• remont ul.: Kopernika i Piastowej
15
17
16
20
INWESTYCJE
informacje
FOTORELACJA
PODSUMOWANIE
ŚRODOWISKO
O
TYM SIĘ MÓWI
MODERNIZACJA TARGOWISKA I BUDOWA PARKINGÓW
1. Budowa ulicy Wiejskiej przy targowisku
2. Budowa parkingów przy Biedronce
3. Modernizacja Targowiska Miejskiego
4. Budowa drogi i parkingów wokół targowiska
5. Budowa ulicy Wiejskiej (od Batorego do Rycerskiej)
Łącznie przy Targowisku Miejskim
wybudowano 150 miejsc parkingowych
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
W latach 2010–2014 kontynuowano budowę oświetlenia ulicznego oraz rozpoczęto proces modernizacji lamp na
energooszczędne. Na działania związane z budową oświetlenia wydatkowano łącznie kwotę ponad 1,5 mln zł
2010 r.
1. Oświetlenie osiedla przy ul. Wyspiańskiego.
2. Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Chrobrego
3. Budowa oświetlenia ul. Prądzyńskiego
2011 r.
1. Projekt i budowa oświetlenia w ul. Narutowicza
2. Projekt i budowa oświetlenia w ul. Górna Zaułek
3. Projekt i budowa oświetlenia ul. Kilińskiego 2013 r. 1. Projekt i budowa oświetlenia ul. Grunwaldzkiej
2. Wykonanie oświetlenia na ulicach: Zamenhofa, Grunwaldzkiej,
Reymonta, Jabłonna wsch.
3. Napowietrzna linia oświetlenia w ul. Zamenhoffa Kalinowskiego,
kablowa linia oświetlenia w Reymonta
2014 r.
1. Budowa oświetlenia w ul. Turystycznej
2. Budowa oświetlenia na os. Jabłonna wsch.
3. Wykonanie centralnego systemu redukcji mocy dla oświetlenia
ulicznego na terenie Miasta Otwocka w ramach programu SOWA
Nowelizacja Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
3 kadencje Rady Miasta
czyli 10 lat pracy
31 posiedzeń
Komisji Urbanistyki
i Ochrony Środowiska
ponad 13 godzin obrad
Rady Miasta
10 czerwca 2014
osiągnęliśmy sukces – została podjęta uchwała zatwierdzająca
NOWE STUDIUM
Studium to zgodnie z prawem podstawowy dokument do działań planistycznych, wyznaczający kierunki, w jakich nastąpi rozwój miasta.
Dla mieszkańców oznacza on informację – gdzie budować swój wymarzony dom, gdzie i jaką zakładać działalność gospodarczą, gdzie znajdą
się skrzyżowania ważnych ulic, których dzisiaj jeszcze nie ma.
To na jego podstawie tworzone będą szczegółowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Studium pokazuje wszystkie szczegóły rozwoju przestrzennego miasta w najbliższych latach.
21
OPODSUMOWANIE
TYM SIĘ MÓWI
22
20
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na jednego mieszkańca – gminy powiatu otwockiego
Otwock
Sobienie-Jeziory
274,90 zł 279,80 zł
Kołbiel
Celestynów
Karczew
Józefów
306,94 zł
358,89 zł
374,72 zł
402,59 zł
Osieck
Wiązowna
419,05 zł 511,87 zł
SPORT I REKREACJA
Na realizacje inwestycji sportowo-rekreacyjnych w latach 2010–2014 z budżetu Miasta Otwocka
wydatkowano kwotę: 4,13 mln zł
75 tys. zł
Dotacja na budowę integracyjnego placu zabaw
w Ognisku Wychowawczym „Świder”
1,46 mln zł
Budowa boiska pełnowymiarowego
przy ul. Karczewskiej
270 tys. zł
Budowa ogrodzenia i utwardzenie podjazdu
przy pełnowymiarowym boisku
350 tys. zł
Utwardzenie nawierzchni placu zabaw
w Parku Miejskim
350 tys. zł
Budowa kompleksu sportowego
(boisko, bieżnia, siłownia) przy Gimnazjum nr 4
1,13 mln zł
Budowa kompleksu boisk „Orlik 2012”
w Wólce Mlądzkiej
150 tys. zł
350 tys. zł
Budowa trybun przy pełnowymiarowym boisku
Budowa ścieżki zdrowia i siłowni w Parku Miejskim
FOTORELACJA
PODSUMOWANIE
O
TYM SIĘ MÓWI
2010 rok – 60 tysięcy uczestników
2012 rok – 58 tysięcy uczestników
Obiekty sportowe (utrzymanie) – 108 tys. zł
Kultura Fizyczna i Sport (dotacje dla klubów sportowych i organizacja imprez sportowych) – 702 tys. zł
Stypendia sportowe – 360 tys. zł
Obiekty sportowe (utrzymanie) – 160 tys. zł
Kultura Fizyczna i Sport (dotacje dla klubów sportowych i organizacja imprez sportowych) – 270 tys. zł
Stypendia sportowe – 360 tys. zł
Miejskie Lodowisko – 200 tys. zł
2011 rok – 57 tysięcy uczestników
Obiekty sportowe (utrzymanie) – 183 tys. zł
Kultura Fizyczna i Sport (dotacje dla klubów sportowych i organizacja imprez sportowych) – 617 tys. zł
Stypendia sportowe – 355 tys. zł
Miejskie Lodowisko – 81 tys. zł
Program „Miejskie Lodowisko”
80 tys. uczestników
2013 rok – 55 tysięcy uczestników
Obiekty sportowe (utrzymanie) – 175 tys. zł
Kultura Fizyczna i Sport (dotacje dla klubów sportowych i organizacja imprez sportowych) – 652 tys. zł
Stypendia sportowe – 341 tys. zł
Miejskie Lodowisko – 194 tys. zł
Koszt: 1 mln zł
Plaża Miejska
Stypendia Sportowe
300 zawodników
Koszt: 100 tys. zł
Koszt: 1,4 mln zł
KULTURA
Miasto Otwock prowadzi dwie samorządowe instytucje kultury.
Otwockie Centrum Kultury, w strukturach
którego działają cztery jednostki – dwa
kluby kultury, muzeum i teatr.
Miejską Bibliotekę Publiczną z 7 filiami.
Rozpoczyna się modernizacja budynku Teatru Miejskiego.
Pod koniec września 2014 roku wyłoniony został wykonawca zadania. Inwestycja
szacowana na ok. 6 mln zł realizowana
będzie w latach 2014–2016
21
23
O TYM SIĘ MÓWI
24
Sprawa centrum Otwocka w sądzie...
Przedstawiamy proces sądowy o odebranie prawa do użytkowania gruntów w centrum Otwocka, które w 2006 roku ówczesny prezydent
Andrzej Szaciłło sprzedał spółce Dorex. Obecne władze Otwocka od grudnia 2010 roku, a więc od ostatecznego terminu na wykonanie centrum handlowo-usługowego, prowadzą batalię sądową ze spółką. Jak pokazują poniższe fakty, rzecz ta jest bardzo trudna. Polskie prawo jest
niedoskonałe, a organy wymiaru sprawiedliwości „obładowane” sprawami. Inwestor też wykorzystuje kruczki prawne, aby przedłużyć decyzję
o odebraniu mu prawa do nieruchomości. Jednak, o czym świadczą wydarzenia sprawa konsekwentnie idzie do przodu, choć pozwany przez
Miasto inwestor wykonuje „taktyczne” uniki przed sądem…
Nieruchomość będąca własnością Miasta Otwocka o powierzchni 532 mkw
(tereny zielone) 25 marca 2008 roku
wydzierżawiono spółce Dorex na 3 lata,
w celu poprawy warunków zaplecza dla
prowadzonej inwestycji.
Kwota, za którą wydzierżawiono teren
to 6543,60 zł.
Nieruchomość będąca własnością Miasta
Otwocka o powierzchni 3255 mkw (tereny zielone
z fontanną) 25 marca 2008 roku wydzierżawiono
spółce Dorex na 2 lata, w celu poprawy warunków
zagospodarowania nieruchomości, gdzie miała
powstać galeria handlowo-usługowa.
Kwota, za którą wydzierżawiono teren
to 8007,30 zł.
W związku z brakiem płatności czynszu
dzierżawnego umowa została rozwiązania z dniem 31 grudnia 2010 roku.
Przejęcie przez Miasto Otwock nieruchomości uzależnione jest od rozwiązania prawa użytkowania wieczystego do działki, na której miała
powstać inwestycja.
W związku z brakiem płatności czynszu dzierżawnego umowa została rozwiązania z dniem
31 grudnia 2010 roku.
Przejęcie przez Miasto Otwock nieruchomości
uzależnione jest od rozwiązania prawa użytkowania wieczystego do działki, na której
miała powstać inwestycja.
AN
DR
ST
AS
IOL
LEG
ZI
CA
Y
ZAW
ARS
WW
ŃCÓ
ROND
O
SYBIR
STA
POW
AKÓW
Nieruchomość będąca własnością Skarbu Państwa o powierzchni 2200 mkw – 22 września 2005 roku sprzedano spółce
Dorex prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości (bez obwarowań prawnych co do terminu jej zagospodarowania).
Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego władające nieruchomością sprzedało prawo użytkowania
wieczystego za kwotę 3 mln zł.
W związku z niewypłacalnością spółki Dorex (następnie Development Otwock) na wniosek wierzycieli, 27 września
2012 roku komornik sądowy dokonał licytacji nieruchomości.
Prawo do użytkowania wieczystego wraz z naniesieniami uzyskała spółka Orphea. Licytacja komornicza została zaskarżona przez spółkę Dorex (obecnie Development Otwock).
O
RELACJA
FOTORELACJA
O
TYM SIĘ MÓWI
Nieruchomość będąca własnością Miasta Otwocka o powierzchni 3490 mkw – 10 stycznia 2006 roku sprzedano
spółce Dorex prawo użytkowania wieczystego od nieruchomości. Zgodnie z zawartymi obwarowaniami rozpoczęcie
inwestycji na działce miało nastąpić w ciągu roku od sprzedaży, a zakończenie w ciągu trzech lat. Termin zakończenia
inwestycji przesunięto na 1 grudnia 2010 roku. Miasto Otwock sprzedało prawa użytkowania wieczystego nieruchomości za kwotę 2,6 mln zł.
10 styczeń 2006 – Prezydent Miasta Otwocka
Andrzej Szaciłło oddaje spółce Dorex Sp. z o.o.
w użytkowanie wieczyste nieruchomość (o pow.
3490 mkw.) stanowiącą własność Gminy Otwock,
warunkując umowę powstaniem na tym terenie
(i na terenie należącym do Skarbu Państwa – pow.
2186 mkw) kompleksu/galerii handlowo-usługowej wraz z kinem i gastronomią w przeciągu 3 lat
od podpisania umowy;
10 stycznia 2009 – pierwotny termin zagospodarowania nieruchomości przez Dorex Sp. z o.o.;
12 stycznia 2009 – Dorex Sp. z o.o. występuje
o przedłużenie terminu do kwietnia 2010 r., otrzymuje prolongatę do 1 grudnia 2010;
1 grudnia 2010 – upływa kolejny termin realizacji
inwestycji Dorex Sp. z o.o., po przesunięciu go,
o niemalże dwa lata przez obecnego prezydenta
Zbigniewa Szczepaniaka;
27 grudnia 2010 – Miasto – Prezydent Zbigniew
Szczepaniak – składa pozew do Sądu Rejonowego
w Otwocku o rozwiązanie umowy użytkowania,
aby mieć wpływ na dalsze losy terenu oddanego
w użytkowanie wieczyste spółce Dorex;
29 grudnia 2010 – Zbigniew Baranowski rezygnuje
z funkcji prezesa spółki Dorex;
6 kwietnia 2011 – Dorex odpowiada na pozew
Miasta wnosząc o jego oddalenie;
8 kwietnia 2011 – Spółka Estelle Investment (wierzyciel spółki Dorex, właściciel jej długów na kwotę 16 mln zł) zgłasza interwencję uboczną i wnosi
o oddalenie pozwu Miasta Otwocka;
Sąd Rejonowy w Otwocku odracza rozprawę;
15 kwietnia 2011 – Pełnomocnik Dorex Sp. z o.o.
rezygnuje z jej reprezentowania w związku z niemożnością uzyskania pełnomocnictw od zarządu
spółki;
29 kwietnia 2011 – Sąd Rejonowy w Otwocku
zobowiązuje Miasto Otwock do złożenia pełnego
odpisu KRS spółki Dorex;
maj 2011 – zmiana siedziby spółki Dorex na Gdańsk,
w celu kolejnego przedłużenia procedowania;
26 maja 2011 – Zbigniew Baranowski, prezes spółki Dorex, składa wniosek do Sądu Rejonowego
w Otwocku o przesłuchanie go w charakterze
świadka, lecz ze względu na aktualny adres zamieszkania, realnie przez sąd w Gdańsku;
1 czerwca 2011 – Sąd Rejonowy w Otwocku odracza sprawę bez wskazania kolejnego terminu,
występując jednocześnie do Wydziału Rodzinnego
i Nieletnich o ustalenie kuratora dla Spółki Dorex
w związku z rezygnacją Zbigniewa Baranowskiego
z funkcji prezesa zarządu. Sąd Rej. w Otwocku zawiesza postępowanie;
30 czerwca 2011 – Sąd Rejonowy w Otwocku
Wydz. Rodzinny i Nieletnich zwraca wniosek Wydziałowi Cywilnemu;
20 lipca 2011 – Sąd Rej. w Otwocku kieruje wniosek do Sądu Rejonowego dla m. stołecznego;
W-wy – Wydz. Gospodarczy o ustanowienie kuratora dla spółki Dorex;
31 sierpnia 2011 – w związku z przeniesieniem sie-
dziby Spółki Dorex do Gdańska Sąd Rej. w Otwocku kieruje wniosek do Sądu Rej. Gdańsk-Północ
Wydział Gospodarczy o ustanowienie kuratora dla
spółki Dorex;
22 grudnia 2011 – jednocześnie Zbigniew Baranowski, działający w imieniu Spółki Dorex (w trakcie toczących się przeciwko tej spółce postępowań
egzekucyjnych) przenosi prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Otwocku na swojego
syna, Marcina Baranowskiego;
30 stycznia 2012 – Sąd Rejonowy w Gdańsku
(Gdańsk-Północ Wydz. Gospodarczy) nie uznaje
rezygnacji Z. Baranowskiego z funkcji prezesa zarządu spółki i umarza postępowanie;
26 kwietnia 2012 – Sąd Rejonowy w Otwocku
uznaje się za niewłaściwy ze względu na wartość
przedmiotu sporu i przekazuje sprawę do rozpoznania do Sądu Okręgowego w Warszawie (Warszawa-Praga);
19 czerwica 2012 – Sąd Okręgowy Warszawa-Praga wzywa Miasto Otwock do opłaty sądowej
96 374 zł;
20 czerwca 2012 – Sąd Okręgowy Warszawa-Praga
w W-wie zobowiązuje Dorex Sp. z o.o. do przekazania dziennika budowy galerii handlowo-usługowej
oraz wzywa świadków do stawienia się na kolejną
rozprawę;
7 września 2012 – Dorex składa do Sądu Rej.
w Otwocku wniosek o odwołanie kuratora spółki
ustanowionego w innym procesie;
20 września 2012 – Sąd Rejonowy w Otwocku myli
właściwość sądową i przekazuje brakujące akta sądowe do Sądu Okręgowego w W-wie zamiast Sądu
Okręgowego Warszawa-Praga w W-wie;
4 października 2012 – Sąd Okręgowy w W-wie
przekazuje do Sądu Okręgowego W-wa – Praga
błędnie przesłane akta;
30 listopada 2012 – Sąd Okręgowy W-wa – Praga
w W-wie oddala wniosek spółki Dorex o odwołanie
kuratora;
25 stycznia 2013 – Zbigniew Baranowski, jako
prezes zarządu spółki Dorex, przegląda i wykonuje
kserokopie akt sprawy;
13 luty 2013 – Sąd Okręgowy Warszawa-Praga zdejmuje z wokandy sprawę wyznaczoną na
19 lutego 2013 bez wskazania kolejnego terminu
rozprawy;
19 lutego 2013 – Anna Baranowska, prokurent
spółki Dorex, składa wniosek o zawieszenie postępowania w związku z brakiem reprezentacji spółki Dorex, argumentując, że Z. Baranowski nie jest
prezesem zarządu Dorex od 26 września 2012 r.;
13 marca 2013 – Sąd Okręgowy Warszawa – Praga przesyła wniosek Dorexu do Miasta Otwocka
z prośbą o ustosunkowanie się;
wrzesień 2013 – wyznaczenie terminu rozprawy
na styczeń 2014;
15 stycznia 2014 – rozprawa;
28 luty 2014 – rozprawa;
27 maj 2014 – rozprawa, na której udało się odrzucić wnioski dowodowe interwenienta o prze-
słuchanie świadków oraz zbadanie postępowań
administracyjnych, jakie toczyły się w związku
z realizacją inwestycji Dorex (gdyby wnioski zostały
uwzględnione, postępowanie trwałoby ok. 3 lata
dłużej);
17 wrzesień 2014 – rozprawa – posiedzenie Sądu
Okręgowego w Warszawie rozpatrującego powództwo Miasta Otwocka przeciwko firmie Dorex
Sp. z o.o.; jedyny powołany na rozprawę świadek,
były prezes zarządu Dorex Zbigniew Baranowski
nie stawił się; Sąd odrzucił wnioski dowodowe pozwanej firmy Dorex, pomimo ponownego niestawienia się przedstawiciela firmy oraz poinformował, że ogłoszenie wyroku w tej sprawie odbędzie
się w dniu 1 października 2014 roku;
1 października 2014 – planowane ogłoszenie wyroku w sprawie: o godzinie 15:30 miała odbyć się
publikacja wyroku w sprawie o rozwiązanie umowy
o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (nieruchomości w centrum Otwocka), na której została
zaczęta i nigdy nie zakończona inwestycja Dorexu.
Niestety Pan Baranowski w ostatnim momencie
przed ogłoszeniem wyroku (po godzinie czternastej) złożył wniosek o wyłączenie sędziego ze sprawy, co uniemożliwiło publikację wyroku. Tego typu
postępowanie wraz z niezłożeniem załącznika do
protokołu (zgodnie z zobowiązaniem nałożonym
przez Sąd) wskazuje ewidentnie na fakt, że strona pozwana nie ma merytorycznych argumentów
i gra na zwłokę, utrudniając po raz kolejny zakończenie sprawy. O procesie Miasto Otwock – Dorex
01.10.2014 w Kurierze Mazowieckim TVP Regionalna, pod adresem internetowym http://www.
tvp.pl/warszawa/informacyjne/kuriermazowiecki/wideo/01102014/17071407.
7 października 2014 – w drodze postępowania Sąd
Okręgowy w Warszawie, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy, postanowił oddalić
wniosek pozwanej przez Gminę Otwock firmy Dorex
Sp. z o.o. , w wyjaśnieniu podając, iż w jego ocenie
wniosek o wyłączenie sędziego jest niezasadny.
PROKURATURA
Jednocześnie na skutek zawiadomienia pełnomocnika Miasta Otwocka złożonego 24 lipca 2014 r.
do Prokuratury Rejonowej w Otwocku, Prokuratura w połowie września br. rozpoczęła śledztwo w
sprawie firmy Dorex (jego właściciela Zbigniewa
Baranowskiego). Prokuratura bada możliwość popełnienia przestępstwa przez firmę Dorex Sp. z o.o.
polegającego na udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli poprzez przeniesienie części majątku oraz
nieogłoszeniu upadłości spółki.
Podjęcie działań mających na celu odebranie użytkowania wieczystego spółce Dorex miało i ma na
celu zapewnienie Miastu wpływu na kształt rozpoczętej inwestycji oraz uniemożliwienie podjęcia
działań niezgodnych z interesem i intencją Miasta.
21
25
26
20
O TYM SAMORZĄD
SIĘ MÓWI
SESJA
Dyskusje na temat składowiska odpadów...
Historia składowiska odpadów komunalnych
w Otwocku-Świerku bierze swój początek
w 1987 r., kiedy to Miejska Rada Narodowa
w Otwocku dnia 28 października tegoż roku
podjęła Uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia Rad Narodowych o wspólnej realizacji
wysypiska śmieci w Otwocku.
Na podstawie tej uchwały zawarto porozumienie międzygminne określające udział
procentowy w kosztach budowy wysypiska,
dzieląc go następująco: Gmina Józefów –
15%, Miasto i Gmina Karczew – 15%, Miasto
i Gmina Wiązowna – 10%, Miasto i Gmina Celestynów – 10%, Miasto Otwock – 50%.
Porozumienie dotyczyło kosztów oraz realizacji
wspólnego przedsięwzięcia budowy i wyposażenia składowiska śmieci oraz zasad eksploatacji tej inwestycji. Wykonawcą porozumienia
wyznaczono Naczelnika Miasta Otwocka.
Jak widać, od początku składowisko miało
mieć charakter ponadlokalny, a jego lokalizacja wskazana została na początku realizacji.
Lokalizacja poprzedzona była analizą geologiczną, geodezyjną, prawną i ostatecznie była
zaakceptowana przez sąsiednie gminy. Ciężar
prowadzenia inwestycji spadł na barki Gminy Otwock (w tym czasie groziło zamknięcie
Łubnej, a tam właśnie wywożone były odpady
z naszego rejonu. Konieczne było ostateczne
zamknięcie i podjęcie prac rekultywacyjnych
na starym wysypisku przy ul. Warsztatowej,
które to zadanie Miasto Otwock podjęło po
przejęciu od MPO Warszawa tego obiektu
w ramach prowadzonych przy udziale ówczesnego Starosty Powiatu Otwockiego Jarosława
Kozłowskiego negocjacji z MPO w zakresie roszczeń finansowych z tytułu wywożenia odpadów
komunalnych na składowiska MPO w Łubnej).
W latach 1990–1995 Miasto Otwock ogłosiło przetarg na realizację składowiska i wyłoniło przyszłego inwestora, a jednocześnie
współwłaściciela składowiska. Na podstawie
Uchwały z 25 września 1996 r. zawarty został
akt notarialny w dniu 18.10.1996 r. – umowa
spółki z o.o. Udziałowcami spółki zostali:
Miasto Otwock, które objęło 132 udziały oraz
wspólnik francuski firma Groupe Sater Paracini z 268 udziałami.
Celem umowy była budowa składowiska odpadów i prowadzenie składowiska. W umo-
wie Spółki zapisano w § 5: „Przedmiotem
działalności Spółki jest: budowa, organizacja,
eksploatacja i rekultywacja odpowiadającego
europejskim normom składowiska odpadów
komunalno-bytowych oraz kompostowni,
a w przyszłości przerobu surowców wtórnych,
jak również centrum segregacji odpadów komunalno-bytowych”. Warunkiem umowy było
ograniczenie składowania odpadów do 40 tys.
ton rocznie. Określono także w umowie proporcje reprezentacji udziałowców we władzach
Spółki, Gminie Otwock przypadł udział w zarządzie Spółki – 1 osoba oraz 3 osoby w składzie
rady nadzorczej. Od początku istnienia spółki
członkami tych organów ze strony Miasta byli
radni oraz urzędnicy, a po zmianie przepisów
tylko urzędnicy. I tak, w składzie osobowym
na przestrzeni lat byli m.in. radni: Z. Barabasz,
R. Pielak, Mateusz Kudlicki (członek zarządu),
Krzysztof Mądry oraz urzędnicy Krzysztof Boczarski, Andrzej Hałaczkiewicz, H. Wieteska,
Marzena Połosak, Piotr Stefański, a także Sławomir Dąbrowski, były prezydent Otwocka.
Obecnie, po zmianie większościowego właściciela Spółki – od października 2004 r., Miasto
Otwock posiada 528 udziałów, a firma AMEST
sp. z o.o. 1 072 udziały (wspólnik włoski
AMEST w październiku 2004 r. odkupił udziały
od francuskiego udziałowca).
W 2012 r. składowisko zostało określone
w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami
(WPGO) uchwalanym przez Sejmik Województwa Mazowieckiego jako Regionalna Instalacja
Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz
planowana instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) po
zrealizowaniu inwestycji – „Zakład zintegrowanego sytemu zagospodarowania odpadów
obojętnych i innych niż niebezpieczne”.
Frima Sater-Otwock sp. z o.o. rozpoczęła
ponownie (pierwszy raz miało to miejsce
w 2010 r.) przygotowania do „budowy zakładu zintegrowanego systemu zagospodarowania odpadów obojętnych i innych niż
niebezpieczne w Otwocku – Świerku” – a
tym samym spełnienia warunku wpisanego
do umowy spółki z 1996r.
Zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obecne postępowanie w sprawie inwestycji Sater-Otwock sp. z o.o.:
– W dniu 19 grudnia 2013 r. firma Sater
Otwock sp. z o.o. złożyła wniosek do Prezydenta Miasta Otwocka o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu zagospodarowania odpadów
obojętnych i innych niż niebezpieczne
w Otwocku Świerku”
– 27.02.2014 r. – do Urzędu wpłynęło
postanowienie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdzające konieczność przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko;
– 28.02.2014 r. – do Urzędu wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku o konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko;
– 20.03.2014 r. – Prezydent Miasta wydał
postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym sporządzenia
raportu na ten temat. Poza tym wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania
do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu;
– 06.08.2014 r.– Prezydent Miasta Otwocka
wydał postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania i przekazał przedłożony
raport do RDOŚ I PPIS w celu uzgodnienia
warunków realizacji przedsięwzięcia;
– 07.08.2014 r. - Prezydent Miasta Otwocka
wydał obwieszczenie o rozpoczęciu procedury oceny oddziaływania na środowisko –
wskazując okres (w dniach 8–28.08.2014r.
- ustawowe 21 dni) i miejsce udostępnienia raportu, w celu zapewnienia udziału
społeczeństwa w postępowaniu;
– w okresie wyłożenia raportu do Urzędu
wpłynęły uwagi i wnioski dotyczące przedłożonego dokumentu w ramach partycypowania w opisywanej sprawie społeczeństwa. Wpłynęły też zgłoszenia organizacji
ekologicznych do udziału w postępowaniu na prawach stron, które zostały przez
Prezydenta Miasta Otwocka rozpatrzone
pozytywnie. I tak, w postępowaniu biorą
udział na prawach stron: Stowarzyszenie
SAMORZĄD
Rady Miasta Otwocka
„Czysta Natura”, Stowarzyszenie „Osiedle
Leśna”, Stowarzyszenie „Zielony Kasztel”,
Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Ekosystemów, a ostatnio dołączył także Polski
Klub Ekologiczny Koło „Otwockie Sosny”;
– 12.09.2014 r. Prezydent Miasta Otwocka
wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia raportu zgodnie z żądaniem RDOŚ oraz do ustosunkowania się do uwag złożonych w ramach
udziału społeczeństwa w postępowaniu;
– 08.10.2014 r. – do urzędu wpłynął raport uzupełniony przez wnioskodawcę na
wezwanie RDOŚ oraz odpowiedzi na uwagi
i wnioski złożone w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu;
– RDOŚ wyznaczył termin załatwienia sprawy w przedmiocie wydania uzgodnień do
dnia 28.11.2014 r.
Obecnie uzupełniony raport orazustosunkowanie się wnioskodawcy do uwag i wniosków
społeczeństwa analizowane są przez Prezydenta Miasta co do ich zawartości merytorycznej i kompletności.
Dodatkowo organizacje biorące udział w postępowaniu Oceny Oddziaływania na Środowisko przekazują często swoje pisma do Prezydenta do wiadomości Rady Miasta lub też kierują osobne pisma
bezpośrednio do Przewodniczącego Rady Miasta.
Z wypowiedzi Przedstawiciela spółki Sater
Otwock: „Pierwsza próba zbudowania zakładu
Spółki Sater Otwock miała miejsce w 2010 r.,
obecny status - sprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA). Cały paradoks
polega na tym, że Francuzi (poprzedni właściciel) obiecali wybudować zakład i nie zrealizowali żadnej deklaracji (wciąż powtarzający się
zarzut do naszej spółki, tj. nowego udziałowca).
My (włoski Amest) chcemy spełnić historyczne
deklaracje i zrealizować zapisy w WPGO”.
A z dalszej części wypowiedzi dowiadujemy
się, że: przedmiotowe postępowanie dotyczy
realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zakładu zagospodarowania odpadami
innymi niż niebezpieczne w Otwocku”, a nie
funkcjonującego składowiska. Składowisko
nie będzie rozbudowywane, a przedmiotem
postępowania jest jedynie budowa instalacji
(m.in. sortowni i kompostowni), która ma
ograniczyć wpływ istniejącego składowiska
na środowisko. Podkreślenia wymaga – co
jest obawą wielu mieszkańców Otwocka
i okolic – że przedsięwzięcie nie zakłada re-
alizacji nowych kwater ani też zwiększenia
limitu składowania odpadów na kwaterach
już istniejących. Zauważyć należy, że efektem
technologii planowanej do wdrożenia będzie
zmniejszenie uciążliwości wynikających ze
składowania odpadów komunalnych, które
wcześniej nie podlegały procesowi obróbki.
W międzyczasie:
– 14 października 2014 r. miało miejsce
posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska
i Urbanistyki. Podczas komisji, na którą
przybyli także przedstawiciele organizacji
ekologicznych i mieszkańcy, zabrakło merytorycznej dyskusji, czego wynikiem było
zwołanie sesji nadzwyczajnej w podnoszonej sprawie.
– 28 października 2014 r. odbyła się sesja
nadzwyczajna w ww. sprawie, zwołana
decyzją Przewodniczącego Rady Miasta na wniosek mieszkańców, organizacji
ekologicznych i części radnych. Zgodnie
z oświadczeniem Prezydenta protokół
z sesji nadzwyczajnej z dnia 28.10.2014 r.
w podejmowanej sprawie będzie dokumentem rozpatrywanym przy wydawaniu
decyzji dla spółki Sater-Otwock.
Prezydent Miasta monitoruje też zgłaszane
przez Mieszkańców, a w ostatnim czasie nasilone zażalenia związane z uciążliwymi konsekwencjami gospodarowania odpadami w postaci nieakceptowalnych zapachów. – W 2014r.
w związku ze skargami Mieszkańców Prezydent Miasta Otwocka zwracał się kilkukrotnie
do Wójt Gminy Wiązowna o podjęcie działań
w celu ograniczenia uciążliwości zakładu LEKARO dla Mieszkańców osiedli Świerk i Jabłonna.
W odpowiedzi na kolejną interwencję Prezydenta Miasta Otwocka w przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Wiązowna Anna
Bętkowska, pismem z dnia 7 października
b. r., poinformowała Prezydenta Otwocka
o przekazaniu sprawy uciążliwej dla środowiska działalności P.P.H.U. LEKARO do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
Delegatura WIOŚ w Mińsku Mazowieckim,
jako organu właściwego do kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów
o ochronie środowiska. Stosowna kontrola
w firmie Lekaro ma zostać przeprowadzona.
Lekaro przerabia ok. 300 tys. ton odpadów
rocznie. Taka ilość odpadów powinna być
poddana obróbce zgodnie z rozporządzeniem
o MBP (mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów).
Sater-Otwock sp. z o.o. ma pozwolenie na
składowanie 40 tys. ton rocznie. Co więcej:
Sater składuje odpady z segregacji, co zmniejsza uciążliwość odorową.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż Prezydent
Miasta dokładnie analizuje wszystkie otrzymywane dokumenty - także w innych przypadkach
- i bierze pod uwagę stanowiska stron zainteresowanych w podejmowanych sprawach
o wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających
na rozszerzeniu działalności zakładów czy też
budowie nowych, mogących ewentualnie wpływać na stan środowiska. Tak miało miejsce m.in.
w przypadku wniosku z dnia 13 lutego 2013 r.
Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych
„Błysk” (obecnie Tonsmeier Błysk sp. z o.o.),
kiedy Prezydent Miasta Otwocka, biorąc pod
uwagę protesty Mieszkańców, dotychczasową
- wywołującą liczne skargi - działalność zakładu
oraz lokalizację i zakres przedsięwzięcia ocenił,
że nie jest możliwe ograniczenie uciążliwości inwestycji do granic terenu należącego do Wnioskodawcy i w dniu 17.07.2014 r. wydał decyzję
odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań – sprawa została przekazana do SKO,
nie ma dotąd rozstrzygnięcia). Podobnie było
w przypadku Firmy Smart Energy Otwock sp.
z o.o. - zgłaszającej swój wniosek 6 września
2013 r. o wydanie decyzji dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie instalacji do przetwarzania frakcji energetycznej odpadów komunalnych oraz osadów ze ścieków komunalnych
na energię elektryczną i cieplną, kiedy dnia
29.07.2014 r. Prezydent odmówił określenia
środowiskowych uwarunkowań.
„Celem władz Miasta Otwocka jest działanie na podstawie o przepisów prawa oraz
zgodnie z interesem wszystkich mieszkańców
gminy. Zatem decyzje związane z przyszłością
składowiska i podejmowane działania mają
służyć polepszeniu ogólnych warunków środowiskowych oraz mieszkalnych, a nie przeciwnie. Urzędnicy natomiast stoją na straży
respektowania regulacji chroniących mieszkańców przed ewentualnymi próbami obchodzenia prawa przez wszystkie firmy i osoby
prywatne na terenie Otwocka” – podsumował Prezydent Zbigniew Szczepaniak.
27
28
20
O TYM SIĘRELACJA
MÓWI
Dzień Edukacji Narodowej w Otwocku!
Dzień Edukacji Narodowej jest polskim świętem oświaty i szkolnictwa wyższego. Święto to zostało ustalone na 14 października, zaś jego początków można się dopatrywać ponad 40 lat temu.
27 kwietnia 1972 roku zostało oficjalnie określone ustawą Kartą
praw i obowiązków nauczyciela. Ma ono na celu upamiętnienie Komisji Edukacji Narodowej, która powstała z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego 14 października 1773 roku – Komisja ta była
zalążkiem oświaty publicznej w naszym kraju. Główne uroczystości
odbyły się 14 października w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku.
Patronat nad obchodami objęły Miasto Otwock oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego. Na uroczystości gościły władze miasta, prezes otwockiego oddziału ZNP Przemysław Gręzak, kadry pedagogiczne i administracyjne otwockich szkół, goście oraz lokalna prasa. Z rąk
prezydenta Otwocka Zbigniewa Szczepaniaka oraz wiceprezydenta
Artura Brodowskiego nagrody za swoją pracę i trud wychowawczy
odebrało: 18 dyrektorów szkół, 27 nauczycieli oraz 16 pracowników
administracyjnych. Osłodą dla całej imprezy był występ chóru ANDROMEDA. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!
FOTORELACJA
RELACJA
O
TYM SIĘ MÓWI
Samorząd wspiera bezpieczeństwo
Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Otwocku 21 października doszło do uroczystego przekazania 5 radiowozów – wszystkie
marki KIA. Na uroczystości obecni był obecny Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Dariusz Pergoł, komendant Otwockiej
Komendy Powiatowej – mł. insp. Robert Kokoszka, przedstawiciele miast i gmin powiatu otwockiego, którzy pomogli w zakupie
jednostek, funkcjonariusze otwockiej komendy, ksiądz który poświęcił radiowozy, zaproszeni goście oraz prasa. Cztery spośród
przekazanych samochodów to modele obecnie powszechnie używane w policji – oznakowane KIA Ceed, zaś jeden to nieoznakowana jednostka KIA Venga. Spośród zaprezentowanych samocho-
dów jeden został współfinansowany przez gminy Osieck i Sobienie
Jeziory, drugi – przez gminę Kołbiel, trzeci – przez Urząd Miasta
Józefowa, czwarty przez Starostwo Powiatu Otwockiego, zaś piąty, nieoznakowany, został zakupiony dzięki środkom przekazanym
przez Prezydenta Miasta Otwocka, który dodatkowo sfinansował
zakup dwóch urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu – typu AlcoBlow. Prezydent Miasta Otwocka
Zbigniew Szczepaniak powiedział – Bezpieczeństwo obywateli jest
sprawą najważniejszą, ponieważ Policja realizuje to w czynach,
a samorząd ją wspiera. Liczymy, że radiowozy będą służyć słusznym sprawom, a przede wszystkim mieszkańcom!
Z największym smutkiem i głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość
o śmierci
STEFANA SZYMANKIEWICZA
Prezesa Otwockiego Zakładu Energetyki Cieplnej
Odejście tak wspaniałej osoby jest niepowetowaną
stratą dla całego miasta. Łączymy się w bólu
z Rodziną Zmarłego i składamy Jej
wyrazy głębokiego współczucia.
Prezydent Miasta Otwocka
Zbigniew Szczepaniak i Rada Miasta Otwocka
„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci”
Wisława Szymborska
21
29
30
20
INFORMACJE
O TYM
SIĘ MÓWI
W Otwocku zamiast Halloween – pol
FOTORELACJA
INFORMACJE
O
TYM SIĘ MÓWI
lskie DZIADY!
Otwock od lat żyje wizją teatru, gmachu za wielkie miliony. Za trzy lata
i sześć milionów złotych sen o prawdziwym teatrze ma stać się rzeczywistością. Chociaż ruszył już pierwszy
etap budowy teatru, Miasto na szczęście rozumie, że kolejne trzy lata
inwestycji to duża luka w edukacji
nowego pokolenia. Dlatego już w listopadzie w Otwocku powrócimy do
naszych największych tradycji obcowania z duchami. Zamiast Halloween
obchodzić będziemy polskie Dziady!
Honorowy Patronat nad spektaklem
teatralnym „Dziady2” w reż. Arkadiusza Głogowskiego objęli Prezydent
Miasta Otwocka i Starosta Powiatu
Otwockiego.
Ciemno wszędzie, głucho wszędzie
Byłam wśród tych, którzy myśleli, że z naszego długiego snu o teatrze zbudzi nas najpierw
Teatr Casino. Wzorem stołecznych teatrów,
takich jak teatr Krystyny Jandy, miał w tym
roku powstać w Otwocku pierwszy teatr prywatny. Miał powstać, ale nie powstał. Teatr
miał mieć swoją siedzibę w Pałacu LO im.
Gałczyńskiego przy Parku Miejskim. Dyrekcja
szkoły udostępniła salę widowiskową na teatr, ale jednak ktoś zdecydował, że do teatru
w pałacu chodzić nie będziemy. Kto i dlaczego? Tego nie wie nawet sam pomysłodawca
Arkadiusz Głogowski – aktor, reżyser i producent spektakli teatralnych.
Pałac należy do Powiatu. Park z fontanną do
Miasta. Ciekawy podział, wymagający współpracy. Kiedyś Pałac miał zrobić z Otwocka
małe „Monte Carlo”. Budowany był z myślą
o siedzibie hazardu i rozrywki. Wtedy też się
nie udało. Chociaż teraz byłby to piękny symbol połączenia oświaty z kulturą. Czyli to, o co
Miasto Otwock od lat zabiega. Nie jest tajemnicą, że to lato było czasem remontów szkół
i placówek edukacyjnych. I wszyscy wiedzą,
że na hasło: „młodzież i nowe pokolenie” łatwiej otworzyć drzwi do kasy Miasta.
Otwock ma najstarszy teatr amatorski w Polsce. Amatorski Teatr Miejski im. Stefana Jaracza powstał w 1926 r. z inicjatywy młodzieży
otwockiego koedukacyjnego gimnazjum.
Przetrwał do dziś i to jest piękne. Obecnie
działają trzy jego zespoły pod kierownictwem:
Małgorzaty Malesy, Krzysztofa Czekajewskie-
go oraz Tadeusza Hankiewicza. Chociaż od lat
bez stałej teatralnej siedziby, jego działalność
nie jest wcale amatorska. Wystawiane przez
naszych artystów sztuki nie ustępują teatrom
zawodowym. Na scenach klubów Otwockiego Centrum Kultury i innych klubów, jak też
w PMDK, wciąż zadziwiają realizacją i repertuarem. Już w grudniu zobaczymy nowy
spektakl „Zabójcza gra” w reż. Krzysztofa Czekajewskiego, a Tadeusz Hankiewicz przygotowuje dla nas „Zemstę” Aleksandra Fredry.
W klubie „Grota” 8 listopada będziemy mogli
zobaczyć wznowiony spektakl „Scenariusz dla
trzech aktorów”. Nadchodzącego teatralnego
sezonu w Otwocku nie można przegapić!
WYSOKA PIŁKA
PREZYDENTA
W ramach uroczystości związanych z 90-leciem Otwockiego Klubu Sportowego „Start”
odbył się mecz oldboyów Jubilata i sąsiedniego Mazura Karczew. Był to swoisty powrót do lokalnych derbów dwóch od lat
najlepszych klubów w powiecie. Mecz zaszczycił swą obecnością Prezydent Otwocka
Zbigniew Szczepaniak, który nie ograniczył
się do roli obserwatora. Prezydent wykazał się dużą sprawnością sportową, rozpoCo to będzie, co to będzie?
czął mecz bardzo wysokim wykopem piłki
w górę. Obecni byli również przedstawiciele
władz klubu z prezesem Januszem GolińKiedy już było wiadomo, że wielki potencjał
skim i dyrektorką Dorotą Mądrą na czele.
Pałacu przy Parku Miejskim w Otwocku nie
W obu zespołach wystąpiło wielu dawnych
zostanie wykorzystany, Miasto uznało, że
zasłużonych piłkarzy. W Mazurze zagrali
trzeba popierać dodatkowe kulturalne inim.in. S. Tomaszewski, B. Wawer, M. Wojcjatywy w naszym mieście. Podobnie jak
ciechowski, M. Olszewski, M. Żelazko, Ł.
w czerwcu tego roku, pod Honorowym PaSiciak, P. Łukasik, P. Wyszomirski, P. Balińtronatem Prezydenta Otwocka zrealizowaski i W. Szczypiński oraz P. Zegarek, który
na została premiera spektaklu „Przesilenie”
jako wychowanek OKS-u równie dobrze
w reż. Arkadiusza Głogowskiego, teraz zomógł zagrać w zespole Otwocka. Niestety
baczymy „Dziady2”. To miał być pierwszy
zabrakło kilku znanych byłych zawodników
spektakl Teatru Casino. Na szczęście Miasto
z J. Dąbrowskim na czele.
uznało, że trzeba pokazać młodym „DziaZespół otwockiego jubilata oparty był na
dy”! Przypomnieć wielkie tradycje naszych
następujących zawodnikach: D. Piekarprzodków. Zamiast dyń i psikusów, święta
ski, T. Jakubowski, J. Kraksa, A. Kociszewski,
zza oceanu obcego naszej tradycji czczeA. Hyjek, D. Hyjek, P. Dziadczak, M. Mazurek,
nia zmarłych, musimy przypomnieć i ocalić
D. Pingielski, R. Lech i T. Cymerman. Równasze Dziady, czyli to, o czym marzył Micnież w drużynie Otwocka zabrakło kilku bykiewicz. A będzie to spektakl wyjątkowy,
łych znanych zawodników z J. Rzeźnickim,
w którym nie zabraknie współczesnych
K. Szczegotem czy też Z. Raczkowskim na czele.
odniesień i nowoczesnej interpretacji, na
Choć wynik nie był najważniejszy, to warto
podstawie największych tradycji naszych
go odnotować. Goście sprawili przykrość
pradziadów, którzy w niepowtarzalny i taJubilatom i wygrali spotkanie 3 : 2 (1 : 1).
jemniczy sposób świętowali Dzień Zaduszny.
Jak wskazuje sam wynik, spotkanie było
Prezydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak
bardzo zacięte i wyrównane. Strzelanie
dofinansował spektakl i objął Patronatem
rozpoczął T. Jakubowski i OKS objął prowaHonorowym Urzędu Miasta. Przedsiędzenie. Jeszcze przed przerwą wyrównał
wzięciu patronuje także Starosta Powiatu
P. Zegarek. Po przerwie bramkę dla otwocOtwockiego Bogumiła Więckowska, udoczan zdobył D. Piekarski z rzutu karnestępniając przestrzeń. Premiera odbyła się
go, natomiast dla zespołu karczewskiego
7 listopada o godz. 19.00 w Powiatowym
P. Wyszomirski i ponownie P. Zegarek, któMłodzieżowym Domu Kultury w Otwocku.
ry pogrążył kolegów z klubu, w którym się
Cytując Guślarza z Dziadów „Tylko żwawo,
wychował. Tak więc otwocczanie przegrali,
tylko śmiało!” Bo w Otwocku zamiast Hallochociaż strzelili cztery z pięciu bramek.
ween obchodzimy polskie „Dziady”!
Szczególne podziękowanie za sprawne
Zanim powstanie budynek Teatru im. S.
przygotowanie imprezy należy się treneJaracza, trzeba szukać innych rozwiązań i
rowi J. Olszewskiemu, który znając dobrze
inicjatyw, zarówno miejskich, jak i prywatoba środowiska doprowadził do udanego
nych, które wpłyną na poprawę kulturalspotkania. Wyrazy wdzięczności kierujemy
nego życia mieszkańców Otwocka. Panie
również do byłego działacza OKS-u i zasłuPrezydencie, to dobra droga i zadanie na
żonego sędziego T. Cacko oraz A. Gójskiej,
nową kadencję. Wspólnie możemy zasypać
którzy sprawiedliwym sędziowaniem zasymboliczną dziurę w środku Miasta.
pewnili sprawny przebieg meczu.
FR. Stokowski.
Marta Irena Kosnowska
21
31
186
32
FOTORELACJA
INFORMACJE
SPORT
Kronikarz OKS Jan Wiśniewski
prezentuje autorski album o 90-leciu klubu
Odznaczenie PZPN otrzymała dyrektor OKS Dorota Mądra
Prezydent Zbigniew Szczepaniak (drugi z prawej) i prezesi OKS
(od lewej): Paweł Chmielak, Janusz Goliński i Piotr Skoczek
FOTORELACJA
SPORT
INFORMACJE
O
TYM SIĘ MÓWI
19
33
7
21
Wszystkiego najlepszego OKS!
W tym roku Otwocki Klub Sportowy obchodzi okrągłą rocznicę 90 lat istnienia. Głównym punktem obchodów tego
wyjątkowego jubileuszu był uroczysty bankiet, który odbył się w sobotni wieczór w hali OKS
Na tej wyjątkowej uroczystości zjawili się przedstawiciele lokalnych
władz – prezydent Miasta, a w przeszłości prezes Otwockiego Klubu
Sportowego Zbigniew Szczepaniak, wicestarosta Powiatu Otwockiego
Mirosław Pszonka. Obecni byli również wysłannicy związków sportowych, a także goście z ościennych klubów.
Spotkanie rozpoczęła przemowa obecnego prezesa OKS Janusza Golińskiego, który w skrócie przedstawił historię oraz dokonania – zbliżającego się do stu lat – dostojnego jubilata. Później gratulacje oraz
życzenia wygłosili najważniejsi goście.
Punktem kulminacyjnym obchodów było wręczenie najbardziej zasłużonym członkom OKS specjalnych wyróżnień, które przygotował Polski oraz
Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, Warszawsko Mazowiecki Związek Lekkiej Atletyki, jak również Miasto Otwock oraz sam Klub, który przy okazji jubileuszu chciał podziękować osobom, które obecnie wspierają jego
działalność i bez których klub nie mógłby obchodzić tej okrągłej rocznicy.
Najważniejsze odznaczenie przyznawane w sobotni wieczór – Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego otrzymała wieloletnia i wciąż działająca trenerka lekkiej atletyki Bożena Dziubińska, które specjalnie na to spotkanie
Prezes Janusz Goliński dziękował,
gratulował i życzył klubowi kolejnych jubileuszy
przyjechała z konferencji trenerów kadry Polski, który odbywał się
w Spale. Medal w imieniu prezydenta Bronisława Komorowskiego
wręczył trenerce prezydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak. – Myślę, że to wyróżnienie to efekt mojej wieloletniej pracy szkoleniowej,
a przede wszystkim dwóch medali (srebro i brąz – przyp.red.) moich
wychowanków – Arlety Meloch oraz Rafała Korca – na Igrzyskach Paraolimpijskich w Londynie. Oczywiście cieszę się z tego wyróżnienia,
ale jeszcze daleko mi do mojej mamy, która za ponad 40 lat pracy
w zawodzie nauczyciela otrzymała Złoty Krzyż Zasługi – mówi trenerka OKS, opiekunka dwóch aktualnych Mistrzów Polski – Romana
Kwiatkowskiego oraz Mateusza Wyszomirskiego, których teraz wraz
z kilkoma innymi zawodnikami będzie prowadzić w kadrze Polski.
Po dekoracji trener Dziubińska podkreśliła jednak, że jedno z ważniejszych odznaczeń w Polsce zamieniłaby na coś innego. – Jeśli ktoś dałby
mi możliwość zamiany tego medalu na wybudowanie tutaj w Otwocku
stadionu z bieżnią tartanową, to nie zawahałabym się ani chwili. Biorąc
pod uwagę ten boom, jaki wytworzył się ostatnio na bieganie, byłoby
to z pewnością z korzyścią dla Klubu i zawodników – oprócz treningów
moglibyśmy tutaj być organizatorem zawodów oraz zgrupowań – jak
również i dla mieszkańców tego miasta – dodaje trenerka OKS.
Na uczestników urodzinowego bankietu czekało specjalne wydanie
książki upamiętniającej najważniejsze wydarzenia w historii tegorocznego jubilata. Autorem bogato ilustrowanego albumu „90 lat
Otwockiego Klubu Sportowego 1924–2014” jest wieloletni działacz,
a przede wszystkim zawodnik oraz trener sekcji lekkiej atletyki – Jan
Wiśniewski. – Zawsze miałem zamiłowanie do takiej kronikarskiej pracy, dlatego, jak tylko mogłem zbierałem wszelkie informacje i zdjęcia
dotyczące działalności naszego Klubu – mówi autor albumu. – Ten album nie powstał jednak tak od razu. Przygotowanie jego trwało blisko
rok. Chyba najwięcej trudności sprawił mi opis pierwszych lat działalności Klubu, bowiem relacje świadków tamtych wydarzeń czasami się
od siebie różniły i trzeba było wyciągnąć te najważniejsze fakty, tak
aby nie było jakichś niepotrzebnych przekłamań. Bardzo pomocne
w tworzeniu tego albumu – a zwłaszcza faktów dotyczących lat, kiedy
Klub dopiero powstawał – były zapiski jednego z założycieli Klubu Józefa Rozinowicza. Do tego doszły również zapiski trenerów, którzy co
jakiś czas podsumowywali dokonania swoich sekcji. Bez tego – tak z
głowy – nie udałoby się tych wszystkich wiadomości przemycić dalej
– kontynuuje Wiśniewski. – Przez te blisko sto lat mieliśmy w swojej
historii wiele znaczących sukcesów, które według mnie trzeba byłoby
jednak podzielić na te osiągane przez naszych wychowanków i na te,
które osiągali zawodnicy do nas sprowadzeni. Według mnie jednym
z najważniejszych osiągnięć w wykonaniu wychowanka OKS był zdobyty przez Andrzeja Kluczka tytuł Mistrza Świata Juniorów w rwaniu na
zawodach, które w 1976 roku odbywały się w Gdańsku, choć nie sposób pominąć również dokonań Urszuli Soszki oraz Bernardy Zalewskiej
na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy, które wywalczyły brązowe medale w sztafetach 4 x 100m i 4 x 400 m – przyznaje Wiśniewski.
My ze swojej strony życzymy dostojnemu jubilatowi już nie stu – bo to
już za dziesięć lat – ale dwustu lat, równie owocnych w sukcesy sportowe, jakich byliśmy świadkami w trakcie tego niespełna wieku. Wszystkiego najlepszego OKS!
Marcin Suliga
Tygodnik Regionalny
34
20
O TYM SIĘkultura
MÓWI
FOTORELACJA
WYWIAD
O
TYM SIĘ MÓWI
XI Europejski Festiwal Muzyczny
część programu wypełnią kompozycje estońskich autorów. Uważam, że to piękna forma
promocji rodzimej kultury.
Czym kierowaliście się wybierając miejsca
w których mają się odbywać koncerty?
Miejsca koncertów muszą spełniać określone
kryteria, być ogólnodostępne dla melomanów, zaś przede wszystkim ważna jest dobra
akustyka. Na terenie Otwocka jest kilka takich obiektów, stąd rokrocznie organizujemy
festiwal w auli Liceum Ogólnokształcącego
im. K. I. Gałczyńskiego czy Muzeum Wnętrz –
Pałacu w Otwocku Wielkim.
Czym będzie się różniła ta edycja od poprzednich?
Podczas tegorocznej edycji po raz pierwszy
w historii festiwalu zabrzmi recital na trąbkę
i organy. Gościć będziemy uznanych instrumentalistów, specjalizujących się w wykonawstwie muzyki dawnej. Trębacz Tomasz
Ślusarczyk oraz organista Marek Toporowski
byli wielokrotnie nagradzani za prawykonania
polskich utworów muzyki dawnej.
Do jakich ludzi jest kierowany festiwal?
Festiwal kierowany jest do mieszkańców
Otwocka, melomanów z kraju i zagranicy.
Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny, a zatem ogólnodostępny. Mamy już stałą festiwalową publiczność, jednakże mam nadzieję, że
będzie się ona z roku na rok powiększać.
fot. Barbara Czartoryska
Zbliża się XI edycja Europejskiego Festiwalu Muzycznego z tej okazji z pomysłodawczynią
i dyrektorką festiwalu - Kamilią Grott rozmawia Michał Retman
To już XI edycja Europejskiego Festiwalu
Muzycznego w Otwocku, w zeszłym roku festiwal cieszył się dużym zainteresowaniem,
czego możemy się spodziewać w tym roku?
Jak co roku, w ramach festiwalu wystąpią znakomici artyści, a w ich interpretacjach zabrzmią
wspaniałe utwory mniej lub bardziej znanych
kompozytorów, takich jak Jan Sebastian Bach,
Franciszek Schubert, Grażyna Bacewicz. Z pewnością będą to cztery magiczne wieczory pełne
pięknej muzyki, emocji i wzruszeń.
W tym roku przybędzie kilku wybitnych artystów, zarówno z Polski, jak i zza granicy, czy mogłaby Pani opowiedzieć nam troszkę o nich?
Dzięki współpracy z estońską fundacją Pille
Lill Music Fund możemy gościć na festiwalu
wybitną śpiewaczkę Arete Teemets oraz jednego z czołowych pianistów młodego pokole-
nia – Mihkela Poll. To uznani już artyści, którzy koncertują na najważniejszych scenach
światowych. Polskim młodym acz utytułowanym zespołem, który wystąpi na zakończenie
festiwalu jest Chopin Piano Quintet. Tworzą
go absolwenci i studenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, którzy już mogą
się pochwalić nominacją do nagrody Fryderyk
za płytę z muzyką polską czy nagrodami na
międzynarodowych konkursach.
Jakimi kryteriami sugerowaliście się wybierając repertuar?
Wybór repertuaru zostawiam każdemu artyście. W przypadku koncertu Arete Teemets
i Mihkela Poll wiadomym było, iż z racji
współfinansowania ich występu przez Pille Lill
Music Fund z Tallina, która promuje zarówno estońskich artystów, jak i kompozytorów
Przewidujecie jakieś dodatkowe atrakcje dla
osób, które przybędą na koncerty?
Uczestnictwo w kulturze jest formą spędzenia
wolnego czasu, a melomanom, którzy licznie
przybywają na koncerty nie trzeba zapewniać
żadnych dodatkowych atrakcji. Atmosfera koncertów na żywo, szczególnie w wykonaniu takich
mistrzów, jest wyjątkowa i wymaga pewnego rodzaju skupienia oraz wyciszenia. Wspólne przeżywanie tych emocji jest wartością samą w sobie.
W jaki sposób zachęciłaby Pani mieszkańców
Otwocka (i nie tylko oczywiście), aby zawitali
na festiwalu?
W dzisiejszym szybkim i zabieganym świecie
warto się na chwilę zatrzymać, wyciszyć. Jestem przekonana, że koncerty Europejskiego
Festiwalu Muzycznego w Otwocku są niepowtarzalną okazją spędzenia jesiennych wieczorów z piękną muzyką, pełną wielu emocji
i niesamowitej energii. Serdecznie zapraszam
w imieniu organizatorów i artystów.
Dziękuję za rozmowę.
21
35

Podobne dokumenty