tutaj - Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Komentarze

Transkrypt

tutaj - Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Andrespol
Brójce
Koluszki
Nowosolna
Rzgów
Tuszyn
P o w i at u Ł ód z k i e g o W s c h od n i e g o
numer 13 (11/12)
XXV Sesja Rady Powiatu
W dniu 25 października 2012 r. podczas XXV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego radni podjęli
m.in. uchwałę w sprawie zgłoszenia
kandydatów do Powiatowej Rady
Zatrudnienia w związku z upływem jej
kadencji. Przyjęli również informację
o stanie realizacji zadań oświatowych
Powiatu Łódzkiego Wschodniego za
rok szkolny 2011/2012 związanych
z działalnością szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat
(pełen tekst informacji można pobrać
tutaj), a także Program współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego
w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi.
Starosta nagrodził dyrektorów
30 października 2012 r. w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Łodzi dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat
Łódzki Wschodni otrzymali Nagrody
Starosty Łódzkiego Wschodniego.
Okazją do wyróżnienia dyrektorów
za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej był
Dzień Edukacji Narodowej.
Poza przyznanymi nagrodami i bukietami kwiatów dyrektorzy odebrali
od Starosty Łódzkiego Wschodniego
Piotra Busiakiewicza i Wicestarosty
Marka Jarzębskiego gratulacje oraz
życzenia dalszych sukcesów w pracy.
listopad 2012
W NUMERZE:
Obchody Święta Niepodległości
Mieszkańcy naszego Powiatu licznie
uczestniczyli w uroczystościach związanych z obchodami Narodowego
Święta Niepodległości.
W Tuszynie we Mszy Świętej uczestniczył, reprezentując władze naszego
Powiatu, Starosta Łódzki Wschodni
Piotr Busiakiewicz oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz
Bereziński. W krótkim przemówieniu, wygłoszonym podczas zorganizowanej przez władze Gminy Tuszyn
wieczornicy, Starosta podkreślił rolę
patriotyzmu, jako istotnego elementu wychowania młodych do świadomego udziału w życiu publicznym.
Zaznaczył także, że „aby być dobrym
Europejczykiem, trzeba najpierw być
dobrym Polakiem.”
W obchodach zorganizowanych przez
Gminę Koluszki wziął udział Wicestarosta Marek Jarzębski oraz Członek
Zarządu Powiatu Jerzy Kabat. Po mszy
w intencji Ojczyzny, z kościoła parafialnego w Koluszkach, mieszkańcy, władze powiatowe i gminne oraz
delegacje wielu organizacji przeszli
pod pomnik Orła Białego, pod którym
złożono kwiaty. Uroczystości uświetniła kompania honorowa Wojska
Polskiego z Glinnika.
Powiat Łódzki Wschodni
• Informacja o rekrutacji do projektu „Młody Biznes” realizowanego przez Powiatowy Urząd
Pracy Łódź-Wschód
• Relacja z XVII Koluszkowskiego
Przeglądu Piosenki 2012, któremu patronował Starosta Łódzki
Wschodni
• Biuro Informacji Gospodarczej.
Kolejny artykuł Powiatowego
Rzecznika Konsumentów
• Czy jestem ofiarą przemocy?
W kolejnym artykule PCPR
zamieszczamy ankietę, która
pomoże zdiagnozować u siebie
problem przemocy.
• Ogłoszenia
AKTUALNOŚCI
Młody Biznes najlepszym
projektem w województwie
Z radością informujemy, że młodzi
mieszkańcy naszego Powiatu mogą
ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Projekt
przygotowany przez Powiatowy Urząd
Pracy Łódź-Wschód uzyskał najwyższą lokatę na liście rankingowej konkursu nr 1/POKL/6.2/2012 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Łodzi. Gorąco zachęcamy do udziału w projekcie. Więcej informacji
na str. 2 Wiadomości.
Nast. strona
1
AKTUALNOŚCI
Rekrutacja do projektu „Młody biznes”
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód reailzuje projekt
„Młody biznes”, który skierowany jest dla osób bezrobotnych w wieku do 25 roku życia z powiatu łódzkiego
wschodniego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy Łódź-Wschód.
Przegląd Piosenki po raz siedemnasty
Pod patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego odbył się
XVII Koluszkowski Przegląd Piosenki 2012. 26 października
2012 r. w sali Kina Odeon 3D, podczas przeglądu zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach,
wystąpiły dzieci i młodzież z województwa łódzkiego
i województw sąsiednich. Młodych artystów oceniało jury
w składzie: Iwona Kaczmarek, Marian Lichtman, Bartłomiej
Papierz i Tomasz Dzwonkowski.
Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Łodzi i
Gminę Koluszki laureatom przeglądu wręczyli: Wicestarosta
Łódzki Wschodni Marek Jarzębski, Wiceburmistrz Koluszek
Krystyna Lewandowska oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury Piotr Kaczmarek.
W XVII Koluszkowskim Przeglądzie Piosenki zwyciężyli:
w kategorii 7-12 lat
I miejsce - Maria Markiewicz
II miejsce - Adam Kaczmarek
III miejsce - Maja Białecka
Wyróżnienie - Zespół FIFULKI
Malwina Wojciechowska
Weronika Staroń
w kategorii 13 -15 lat
I miejsce - Natalia Krawentek
II miejsce - Karolina Białecka
III miejsce - Duet Martyna Pietrasik i Klaudia Zaborska
Wyróżnienie - Marta Mróz
Wiktor Marciniak
Magdalena Jargan
w kategorii 16 lat i starsi
I miejsce - Magdalena Pikuła
II miejsce - Małgorzata Fronczak
III miejsce - Natalia Skolarska
Wyróżnienie - Zespół DNA
Powiat TV i Facebook
W zakładce Powiat TV, którą znajdą Państwo na stronie
www.lodzkiwschodni.pl zamieszczamy filmowe relacje
z działalności Starostwa.
Jesteśmy także na Facebooku - profil Starostwo
Powiatowe w Łodzi. ZAPRASZAMY!
Powiat Łódzki Wschodni
Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących
form wsparcia:
- indywidualne doradztwo zawodowe,
- szkolenie z zakresu przedsiębiorczości mające na celu
przygotowanie uczestników projektu do założenia działalności gospodarczej i właściwego wykorzystania wsparcia
finansowego,
- wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 20 000,00 zł.
Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest wypełnienie
i złożenie podpisanego formularza rekrutacyjnego w:
Biurze projektu:
siedziba Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód
w Łodzi, ul. Częstochowska 40/52, pokój 123
lub
Centrum Aktywizacji Zawodowej w Koluszkach
ul. Brzezińska 36
w terminach:
I tura: 02.11.2012 r. – 31.12.2012 r.
II tura: 01.02.2013 r. – 29.03.2013 r.
III tura: 02.05.2013 r. – 28.06.2013 r.
Dokumenty związane z rekrutacją można pobrać
tutaj.
Projekt „Młody Biznes” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy
otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Informacji na temat realizowanego Projektu udziela
Powiatowy
Urząd
Pracy
Łódź-Wschód,
tel. 42 253 15 03, 42 676 29 44.
Foto: www.FreeDigitalPhotos.net/Ambro
Poprz. strona
Nast. strona
2
Informacje
z Gmin
Seminarium w Koluszkach
W trosce o dobrą przyszłość wszystkich gimnazjalistów,
którzy co roku stają przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej, dyrektor ZSP nr 1 w Koluszkach, Krzysztof Serwa
wraz z nauczycielami postanowił zorganizować seminarium na temat: „Praca po szkole zawodowej, czyli sytuacja
na rynku pracy”. Odbyło się ono 22 października 2012 r.
w budynku szkoły przy ul. Wigury. Na zaproszenie dyrektora szkoły i grona pedagogicznego w seminarium wzięli
udział dyrektorzy oraz wybrani przedstawiciele koluszkowskich i okolicznych gimnazjów. Swoją obecnością spotkanie zaszczycili również Wicestarosta Powiatu Łódzkiego
Wschodniego Marek Jarzębski, Naczelnik Wydziału Polityki
Społecznej Iwona Walter – Wisiałkowska oraz przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Koluszki.
Prelekcję na temat zawodów nadwyżkowych i deficytowych
na rynku pracy w woj. łódzkim wygłosiła Katarzyna Pawlata - kierownik Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy
w Łodzi działającego przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy.
Prelegentka w swoim wykładzie opierała się na badaniach
prowadzonych w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, na analizie internetowych ofert pracy oraz statystykach bezrobocia rejestrowanego. Kilkakrotnie podkreślała,
że obecny rynek pracy nasycił się już humanistami, zwłaszcza pedagogami i ekonomistami. Najwięcej bezrobotnych
(ponad 50%) jest wśród absolwentów liceów ogólnokształcących. Trudności ze znalezieniem pracy mają także
osoby z wykształceniem gimnazjalnym.
Przyszłość należy natomiast do młodych ludzi z wykształceniem zawodowym – po technikum bądź uczelni politechnicznej, ale również do tych, którzy ukończyli zasadniczą
szkołę zawodową. W urzędach pracy najwięcej ofert zatrudnienia jest dla robotników gospodarczych, techników
prac biurowych, sprzedawców, szwaczek, sprzątaczek biurowych, kierowców ciężarówek. Natomiast przez internet
poszukiwani są przedstawiciele handlowi, kierowcy samochodów ciężarowych, programiści aplikacji, przedstawiciele
medyczni. Wśród specjalistów popyt jest na informatyków
i inżynierów. Żadnych problemów ze znalezieniem zatrudnienia nie mają elektrycy i elektrotechnicy.
Z badań prowadzonych przez Regionalne Obserwatorium
Rynku Pracy w Łodzi wynika, że pracodawcy najbardziej
cenią sobie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, kompetencje kluczowe, czyli znajomość obsługi komputera i języka obcego, najlepiej angielskiego oraz tzw.
umiejętności miękkie (zdolności komunikacyjne i organizacyjne, zaangażowanie w pracę, sumienność). Kluczowym
wymaganiem jest posiadanie prawa jazdy.
Na koniec prelegentka wymieniła firmy i koncerny, które
w ostatnim czasie wygenerowały najwięcej miejsc pracy.
Znalazły się wśród nich: ABB, Accenture, Nokia Siemens
Networks, Connectis, Infosys.
Wykład pani K. Pawlaty zainicjował ciekawą i żywą dyskusję wśród słuchaczy. Zaproszeni goście bardzo chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Zwrócili uwagę
na potrzebę zatrudnienia w szkołach doradców zawodo-
Powiat Łódzki Wschodni
wych. Przypominali czasy dawnej świetności szkolnictwa
zawodowego. Po krótkiej przerwie kawowej dyrektor
K. Serwa w odpowiedzi na wykład pani Pawlaty zaprezentował ofertę kształcenia uczniów w ZSP nr 1 i oprowadził
gości po szkole i szkolnych warsztatach, by pokazać bazę
dydaktyczną oraz dzieła młodzieży, m.in. odrestaurowanego w ostatnim czasie Fiata 126 P, który już wkrótce stanie
się wizytówką placówki. Należy podkreślić, że ZSP nr 1 wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy. Oferuje absolwentom gimnazjów możliwość zdobycia rzetelnego i pożądanego w przyszłości wykształcenia zawodowego. Szkoła
kształci bowiem informatyków, elektryków, handlowców
i mechaników na poziomie technikum i wielu innych fachowców na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.
(tekst: ZSP nr 1 w Koluszkach)
„Poznaję, dotykam, wyrażam świat”
Od września 2012 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach ruszyła realizacja projektu systemowego „ Poznaję , dotykam, wyrażam świat”
w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnić w jakości usług
edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Adresatami są uczniowie klas I-III Specjalnej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Koluszkach.
W ramach projektu realizowane są dwa rodzaje dodatkowych specjalistycznych zajęć terapeutycznych: dla dzieci
z trudnościami komunikacyjnymi oraz dla uczniów z obniżoną sprawnością manualną.
Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie mają możliwość
wykonywania prac z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i technik. Uczą się wielu sposobów komunikowania.
Zajęcia odbywają się w przyjaznej, życzliwej atmosferze,
która buduje w uczniach przekonanie, że warto próbować
otworzyć się na otaczający świat i nie zrażać się drobnymi
porażkami.
Wszystkie osoby zainteresowane projektem zapraszamy
na stronę internetową Ośrodka www.soswkoluszki.vipserv.org, gdzie można zobaczyć zdjęcia oraz zapoznać się
z realizacją poszczególnych etapów projektu.
(tekst: Magdalena Czapnik, SOSW)
Poprz. strona
Nast. strona
3
Informacje
z Gmin
Zabytkowe auta w Rzgowie
Jesienny bieg w Rzgowie
Niecodziennym wydarzeniem można nazwać wystawę starych samochodów, która odbyła się na terenie Gminnego
Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie w dniu 13
października br. Pasjonaci z grupy Classics Car Łódź, turyści
i mieszkańcy Gminy Rzgów mieli okazję podziwiać ponad
czterdzieści starych aut, które przyjechały na tę imprezę
nie tylko z regionu łódzkiego, ale całej Polski, a nawet z
Czech. Wśród nich nie zabrakło modeli takich jak maleńkie Mini i Fiat 600, ale i ogromnego Forda Econoline. Od
najszybszych Porsche 928 czy Chevelli po najwolniejszego
Citroena Visę. Najstarszym samochodem był przedwojenny
Hanomag. Zlot tych wyjątkowych pojazdów był znakomitą
okazją do promowania Hali Sportowej mieszkańcom gminy
i przybyłym do Rzgowa turystom. Podczas imprezy oprócz
prezentacji samochodów odbyła się próba parkowania w
alkogoglach imitujących stan upojenia alkoholowego i test
sprawnościowy załogi wraz z autem. Mieszkańcy Rzgowa
wybrali najładniejszy samochód, którego załoga odebrała ufundowany przez GOSTiR Puchar. Rzgowska impreza
była jednym z etapów rajdu starych samochodów, który
odbywał się w dniach 13 – 14 października 2012 roku pod
nazwą „Jesienny Rajd Samochodów Zabytkowych” zorganizowany przez Classic Cars Łódź. Rajd prowadził z Łodzi,
przez Rzgów do Wolborza i był efektownym zakończeniem
sezonu jazdy samochodami zabytkowymi.
(tekst: UM Rzgów)
Niedzielne popołudnie 7 października br. zgromadziło na
terenie rzgowskiej hali GOSTiR najmłodszych sportowców
naszej gminy wraz z całymi rodzinami. Wszystko z okazji
organizowanego biegu jesiennego pod nazwą „Złota Polska Jesień”. Organizatorzy w regulaminie przewidzieli kilka
kategorii wiekowych , w których w sumie wystartowało ponad 70 osób.
Wśród najmłodszych, zwyciężyli: Julia Fijałkowska i Lala
Hidane oraz Wiktor Juśkiewicz. W kategoriach wiekowych
szkoły podstawowej zwyciężali Kladia Jalocha i Sebastian
Kubasa oraz Martyna Pawłoska, Martyna Strycharska i Jakub Pawlak. W najstarszej grupie zwyciężczynią została
Sabina Kubasa.
Tak naprawdę najważniejszy był jednak sam udział w biegu, dlatego wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie nagrody.
Imprezie towarzyszyła wspaniała atmosfera, którą tworzyły całe rodziny. Na szczególne podziękowania zasłużyli
rodzice dzieci z klas II a i II b Szkoły Podstawowej im. Jana
Długosza w Rzgowie, którzy nie tylko znaleźli i poświęcili
swój cenny czas, ale przygotowali transparent z napisem
„ Czy wygramy, czy przegramy, zawsze jesteśmy z Wami”.
Dziękujemy i już dziś zapraszamy na kolejny bieg, szczegóły wkrótce.
(tekst: R. Świerczyński)
NAJBLIŻSZE WYDARZENIA W POWIECIE:
Rapsodia w Wiśniowej Górze
16 października GOK w Wiśniowej Górze gościł Młodzieżowy
Chór Kameralny „Rapsodia” z Mołdawii. Jego założycielką,
kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest Natalia Pawłowna Barabanścikowa. Chór składa się z 39 osób i wykonuje
muzykę sakralną, oratoryjną, mołdawską i piosenki ludowe
innych narodów. Na spotkanie z polską publicznością chór
przygotował m.in. pieśń polskiego kompozytora Romualda
Twardowskiego i piosenkę „Szła dzieweczka do laseczka”.
Na zakończenie koncertu usłyszeliśmy przeboje mołdawskiej estrady, które porwały słuchaczy do tańca.
Nie zabrakło mołdawskiego sto lat zaśpiewanego dla wspaniałej andrespolskiej publiczności. Ponad 200 osób zebranych w sali owacyjnie żegnały chór, który schodził ze sceny,
a gratulacjom nie było końca.
(tekst: GOK Wiśniowa Góra)
Powiat Łódzki Wschodni
• 13 listopada - Prelekcja red. Adama Śmiecha
„Narodowa Demokracja, a odzyskanie przez Polskę
niepodległości” (Kino „Odeon 3D” w Koluszkach,
godz. 19.00)
• 1 grudnia - przedstawienie operetkowe Teatru
Muzycznego „IWIA” z Gliwic pt. „Od czardasza do
kankana” (GOK Wiśniowa Góra, godz. 17.00)
W NASTĘPNYM NUMERZE:
• Kolejny artykuł z cyklu „Dla dobra dziecka
i rodziny”
• Porada Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Poprz. strona
Nast. strona
4
Foto: freedigitalphotos.net/YaiSirichai
radzi
Biuro Informacji Gospodarczej.
Co każdy konsument powinien wiedzieć,
będąc dłużnikiem.
Foto: freedigitalphotos.net/ddpavumba
Biuro Informacji Gospodarczej
(BIG), jest to instytucja gromadząca dane o nierzetelnych dłużnikach. Informacje do BIG mogą
przekazywać przedsiębiorcy, którzy mają zawartą z biurem stosowną umowę.
Podstawy funkcjonowania reguluje
ustawa dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (Dz.U. z 2010r. Nr 81, poz.530 z późn.zm.)
W Polsce nie ma jednego, państwowego BIG-u. Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej (w
formie spółek akcyjnych) działają obecnie trzy BIG-i: BIG
InfoMonitor; Krajowy Rejestr Długów; Rejestr Dłużników
ERIF. Konsumenci najczęściej spotykają się z Krajowym Rejestrem Długów.
Konsumenci, mogą być wpisani przez swoich wierzycieli
do Biura Informacji Gospodarczej, na podstawie wszelkich niespłaconych zobowiązań, wynikających z dokonanej
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. Są to np.: niespłacony
kredyt lub pożyczka; zadłużenia wynikające z opłat za gaz,
prąd, rachunków telefonicznych; zobowiązania wynikające
z opłat za studia, należności z tytułu kar bibliotecznych,
opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej.
Ponadto muszą być spełnione łącznie następujące warunki:
- łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika będącego konsumentem wobec wierzyciela winna wynosić co
najmniej 200 złotych oraz być wymagalna od co najmniej
60 dni;
- upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi będącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń
wskazany przez dłużnika będącego konsumentem, a jeżeli
nie wskazał takiego adresu - na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o
zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i
adresu siedziby tego biura.
Jak długo dłużnik figuruje na liście dłużników BIG?
Informacje gospodarcze przechowywane są w BIG do 10
lat lub do czasu, kiedy nastąpi całkowita spłata zadłużenia. W przypadku całkowitego zaspokojenia zobowiązania
wierzyciel ma obowiązek usunąć informację przekazaną
do Biura Informacji Gospodarczej do 14 dni od dnia otrzymania zapłaty. Biuro usuwa informacje gospodarcze na
wniosek wierzyciela, nie później niż w terminie 7 dni od
dnia złożenia wniosku. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go informacji gospodarczych przechowywanych
przez biuro. Dostęp w zakresie informacji gospodarczych
dotyczących dłużników będących konsumentami jest bezpłatny, jeżeli następuje nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
W pozostałych przypadkach dostęp podlega opłacie zgodnie z obowiązującym w biurze cennikiem, nie wyższej niż
0,5 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200,
poz. 1679 z późn.zm.) W celu potwierdzenia usunięcia informacji o zadłużeniu można pobrać z KRD raport
dotyczący sprawdzenia informacji gospodarczej o sobie.
Foto: freedigitalphotos.net/stockimages
Foto: freedigitalphotos.net/Ambro
Foto: freedigitalphotos.net/Ambro
Powiatowy Rzecznik
Konsumentów
Skutki umieszczenia dłużnika w BIG.
Umieszczenie informacji o zobowiązaniach w Biurze Informacji Gospodarczej skutkuje ograniczeniem
możliwości swobodnego funkcjonowania na rynku konsumenckim.
Dłużnicy notowani w BIG napotykają na znaczne utrudnienia w korzystaniu z usług finansowych (kredyty, zakupy
ratalne, leasing), telekomunikacyjnych (możliwość kupna
telefonu w abonamencie), multimedialnych (telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu), wynajmu
lokali (mieszkania, biura, magazyny) itp. Banki, firmy leasingowe i pośrednictwa ratalnego, operatorzy telefoniczni, telewizje kablowe i wiele innych firm może w takim
przypadku odmówić współpracy albo zaoferować ją na
gorszych warunkach.
Pamiętaj! Informacja o zadłużeniu, choć roszczenie jest
przedawnione może być również umieszczona w rejestrze
BIG.
Elżbieta Gal - Krogulska
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Poprz. strona
Powiat Łódzki Wschodni
Nast. strona
5
Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące
przewagę sił działanie skierowane przeciwko członkom rodziny, które narusza ich prawa i dobra osobiste, powodujących cierpienie i szkody.
Do przemocy domowej może dojść w każdej rodzinie, niezależnie od jej statusu społecznego i materialnego czy też
poziomu wykształcenia członków rodziny. Udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania pozwoli stwierdzić, czy osoba
jest ofiarą przemocy.
Czy zdarza się, że ktoś bliski:
- popycha Cię, szarpie, uderza, policzkuje?
TAK NIE
- poniża, krytykuje, wyśmiewa?
TAK
NIE
- wyzywa i obrzuca obelgami?
TAK NIE
- grozi, że Cię zabije, skrzywdzi lub zabierze dzieci?
TAK
NIE
- krytykuje Twoją rodzinę i znajomych oraz próbuje
ograniczyć Twoje kontakty z nimi?
TAK
NIE
- zabiera pieniądze lub każe o nie prosić?
TAK
NIE
- niszczy Twoje rzeczy?
TAK
NIE
- zmusza Cię do robienia rzeczy, które są poniżające
i nieprzyjemne?
TAK
NIE
- wmawia, że to Ty ponosisz winę za złe traktowanie?
TAK
NIE
Jeśli Twoja odpowiedź nawet na jedno z tych pytań
brzmi „TAK”, istnieje prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie.
Foto: freedigitalphotos.net/Tina Philips
Foto: freedigitalphotos.net/chrisroll
Foto: freedigitalphotos.net/kenfotos
Czy jestem ofiarą przemocy?
Dla dobra dziecka
i rodziny
Co możesz zrobić, kiedy doświadczasz przemocy?
1. Porozmawiaj z kimś komu ufasz. Przełam milczenie.
Zwróć się o pomoc do przyjaciół, rodziny, sąsiadów. Nie
wstydź się. Za przemoc odpowiedzialny jest ten, kto Cię
krzywdzi, a nie Ty.
2. Zadzwoń do „Niebieskiej Linii”. Nasi psychologowie życzliwie z Tobą porozmawiają i pomogą ustalić najlepsze i odpowiednie dla Ciebie rozwiązanie.
3. Nie usprawiedliwiaj przemocy. Nikt nie ma prawa Cię bić
ani krzywdzić w jakikolwiek sposób! Za przemoc zawsze
odpowiedzialna jest osoba, która ją stosuje, a NIE TY.
4. Wzywaj policję (997 lub 112) w każdej sytuacji zagrożenia. Za każdym razem domagaj się wypełnienia Niebieskiej
Karty. Policja ma obowiązek zareagować na Twoje wezwanie i zapewnić Ci bezpieczeństwo.
5. Szukaj pomocy u specjalistów. Ustal, gdzie w Twojej
okolicy znajduje się punkt konsultacyjny, ośrodek pomocy społecznej, specjalistyczny ośrodek dla ofiar przemocy,
poradnia odwykowa czy ośrodek interwencji kryzysowej.
Kiedy uzyskasz wsparcie, pomoc i informacje – poczujesz
się pewniej.
6. Zdobywaj wiedzę prawną. Pamiętaj, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu. Często złożonych sytuacji rodzinnych nie da się rozwiązać bez uruchomienia procedur prawnych, takich jak: alimenty, eksmisja,
czy ograniczenie władzy rodzicielskiej.
Pamiętaj, że masz swoje prawa! Uwierz, że masz
w sobie siłę, żeby zmienić swoje życie. Pamiętaj jest
na świecie wiele osób, które uwolniły się z destrukcyjnych związków i przestały doznawać przemocy.
Ty także możesz być jedną z nich.
Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy w rodzinie powiadom:
• Policję (tel. 997, 112)
• Prokuraturę
Zadzwoń:
• Niebieska linia 0801 12 00 02
• Policja 997
• Pogotowie ratunkowe 999
• Telefon alarmowy 112
• Policyjny telefon zaufania 0800 12 02 26
• Dziecięcy telefon zaufania 0800 12 12 12
Urszula Łużniak
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Poprz. strona
Powiat Łódzki Wschodni
Nast. strona
6
Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.
1287) Starosta Łódzki Wschodni informuje, że projekty operatów opisowo – kartograficznych dotyczących ewidencji gruntów i budynków dla
obrębów ewidencyjnych: Kaletnik, Żakowice, gmina Koluszki, zostały
wyłożone do wglądu osób ujawnionych w ewidencji gruntów na okres
15 – tu dni roboczych, tj. od dnia 11.10.2012r. do dnia 31.10.2012r. a
ogłoszenie o terminie wyłożenia zostało zamieszczone w prasie o zasięgu
krajowym w dniu 25.09.2012r.
Po upływie wskazanego terminu wyłożenia, projekty operatów opisowo –
kartograficznych stały się operatami kartograficznymi ewidencji gruntów
i budynków obrębów ewidencyjnych: Kaletnik, Żakowice, gmina Koluszki.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji
gruntów i budynków ujawnione w wymienionym operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 – tu dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych do Starosty Łódzkiego
Wschodniego.
Starostwo Powiatowe w Łodzi, Wydział Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 23.10.2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na:
budowę urządzeń wodnych służących do poboru wód podziemnych
(studni nr S1 i S2) na terenie ujęcia i stacji wodociągowej w Bukowcu –
działka nr 432/10 obręb Bukowiec
pobór wód podziemnych z ujęcia czwartorzędowego w miejscowości
Bukowiec, gmina Brójce w ilości Qmaxh=150,0m3/h, Qśrd=1370,0 m3/d,
Qr=456 450,0 m3/r.
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art. 127
ust 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne (Dz. U. nr 115 poz.
1229).
Zainteresowani mogą zapoznać się dokumentami w sprawie znajdującymi
się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Starostwa Powiatowego w Łodzi ul Sienkiewicza 3– IX piętro, pok. 905
tel. (0-42) 632 77 91.
Sprawę prowadzi insp. Iwonna Lichwierowicz
Gminny Ośrodek Kultury
w Wiśniowej Górze
95-022 Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 64
tel. 42 213 22 96
e-mail: [email protected]
www.wisniowagora.pl
Gminny Ośrodek Kultury
w Brójcach
95-006 Brójce 39 b
tel. 42 214 03 87
e-mail: [email protected]
www.gok.brojce.pl
Miejski Ośrodek Kultury
w Koluszkach
95-040 Koluszki, ul. 3 Maja 2
tel. 44 714 58 80
e-mail: [email protected]
www.mok-koluszki.pl
Gminno Parkowe Centrum Kultury
i Ekologii w Plichtowie
92-701 Łódź, Plichtów 21
tel. 42 237 15 11
500 211 117
519 150 012
e-mail: [email protected]
www.gpckie.pl
Gminny Ośrodek Kultury
w Rzgowie
95-030 Rzgów, ul. Rawska 8
tel. 42 214 13 12
e-mail: [email protected]
gimrzgow.republika.pl
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki
95-080 Tuszyn, ul. Noworzgowska 20A
tel. 42 614 25 89
e-mail: [email protected]
www.moksit.pl
Filia w Tuszynie Lesie
ul. Prusa 7
tel. 042 614 27 10
Wykaz
aktualnych
dyżurów
Aptek
do wglądu lub pobrania ze strony www
Starostwa Powiatowego w Łodzi w formie
pliku PDF.
Poprz. strona
Nast. strona
7
ul. Sienkiewicza 3, 90-954 Łódź
e-mail: [email protected]
Klemens Derach
(gm. Brójce i Rzgów)
Przewodniczący Rady Powiatu
Starosta Piotr Busiakiewicz
p. 706
e-mail: [email protected]
Wicestarosta Marek Jarzębski
p. 708
e-mail: [email protected]
Sekretariat
p. 707
tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11
e-mail: [email protected]
Sekretarz Powiatu
p. 911
Krzysztof Diug
tel. 42 205 03 08
fax 42 632 93 11
e-mail: [email protected]
Skarbnik Powiatu
p. 712
Barbara Ignatowska
tel. 42 632 96 52
fax 42 632 93 11
e-mail: [email protected]
Biuro Rady i Zarządu Powiatu
p. 909
tel. 42 632 33 43
e-mail: [email protected]
Włodzimierz Bereziński
(gm. Tuszyn)
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Wydziały i Referaty
Wydział Komunikacji
p. 804
i Spraw Obywatelskich
Prawa jazdy - tel. 42 632 97 20
Rejestracja pojazdów - tel. 42 632 92 02
Transport - tel. 42 630 70 33
e-mail: [email protected]
tel. 42 633 76 09
Wydział Budownictwa, Geodezji p. 1505
i Gospodarki Nieruchomościami
tel. 42 632 21 14
e-mail: [email protected]
Referat Budownictwa
p. 1004
tel. 42 631 07 15
e-mail: [email protected]
Wydział Finansowo-Księgowy
p. 711
tel. 42 632 96 52
e-mail: [email protected]
Wydział Polityki Społecznej
p. 1009
tel. 42 639 84 80, tel./fax 42 632 04 40
e-mail: [email protected]
Wydział Rozwoju Gospodarczego p. 904
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
tel. 42 632 77 91
e-mail: [email protected]
Wydział Organizacyjny
p. 912
tel. 42 636 47 20
e-mail: [email protected]
[email protected]
Referat ds. Funduszy
p. 1008
Strukturalnych UE i Promocji Powiatu
tel. 42 630 70 29
tel. 42 205 03 09
e-mail: [email protected]
Powiatowy Rzecznik
p. 1003
Konsumentów
tel. 42 632 75 06
e-mail: [email protected]
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
tel. 42 205 03 10
p. 709
Jarosław Sobieszek
(gm. Koluszki)
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Paweł Babski
(gm. Brójce i Rzgów)
Agnieszka Biała
(gm. Andrespol i Nowosolna)
Piotr Busiakiewicz
Starosta Łódzki Wschodni
Ewa Gładysz
(gm. Tuszyn)
(gm. Brójce i Rzgów)
Bogumiła Gontarz
(gm. Koluszki)
Mariusz Jagiełło
(gm. Andrespol i Nowosolna)
Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52
tel. 42 253 15 00
fax 42 676 34 87
e-mail: [email protected]
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
92-318 Łódź, Al. Piłsudskiego 133 d
pokoje 204 i 206
tel. 42 676 34 99, fax 42 676 34 87
e-mail: [email protected]
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
92-318 Łódź, Al. Piłsudskiego 133 d
pokój 223
tel. 42 674 48 34; 42 254 99 26
Marek Jarzębski
Wicestarosta Łódzki Wschodni
(gm. Koluszki)
Komenda Powiatowa Policji
Powiatu Łódzkiego Wschodniego
w Koluszkach
Jerzy Kabat
Członek Zarządu Powiatu
(gm. Koluszki)
95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 62
Jarosław Karliński
(gm. Koluszki)
e-mail: [email protected]
Mariusz Kotynia
Członek Zarządu Powiatu
(gm. Koluszki)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego
tel./fax 44 714 16 49
Aleksandra Kubicka (gm. Brójce i Rzgów)
Członek Zarządu Powiatu
Marek Markiewicz
(gm. Andrespol i Nowosolna)
Andrzej Opala
Zofia Sójka
(gm. Koluszki)
(gm. Andrespol i Nowosolna)
Marek Walkowiak
(gm. Tuszyn)
Halina Wierzbicka-Gruda
(gm. Andrespol i Nowosolna)
95-040 Koluszki, ul. Słowackiego 28
tel. 44 714 04 78; 44 714 06 21
fax 44 714 08 90
e-mail: [email protected]
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
90-117 Łódź, ul. Naurtowicza 7/9
budynek “Kaskada”, IIIp. pokój 314
tel/fax (+42) 630-15-01
tel (+42) 632-78-81
Biuro Rady i Zarządu Powiatu
tel. 42 632 33 43
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
93-189 Łódź
Przybyszewskiego 10
centr. tel (+42) 253 99 00
e-mail: [email protected]
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Łodzi
91-087 Łódź
ul. Wapienna 15
(+42) 640 70 60
(+42) 650 08 33
e-mail: [email protected]
© 2012 Starostwo Powiatowe w Łodzi
Poprz. strona
Przygotowanie: Starostwo Powiatowe w Łodzi, Referat ds. Funduszy Strukturalnych EU i Promocji Powiatu
Projekt graficzny i skład: Jan Bohdanowicz; Wykorzystano fotografie: www.freedigitalphotos.net Kontakt i subskrypcja Wiadomości: [email protected]
8

Podobne dokumenty

Wiadomości 11-12/2014 - Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Wiadomości 11-12/2014 - Powiatu Łódzkiego Wschodniego (gm. Andrespol i Nowosolna) oraz Małgorzacie Kopczyńskiej-Żeno (gm. Andrespol i Nowosolna). Radni byli zgodni co do terminu sesji Rady Powiatu, które będą odbywały się jak dotychczas, tj. w czwartk...

Bardziej szczegółowo

Wiadomości - Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Wiadomości - Powiatu Łódzkiego Wschodniego Sala gimnastyczna, w której odbywała się impreza, była wypełniona po brzegi pasjonatami przygód, a cisza, która zalegała wśród zgromadzonych podczas prelekcji, najlepiej świadczyła o dużym zaintere...

Bardziej szczegółowo