KURS SKIĘGOWOŚCI I-go STOPNIA Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC

Transkrypt

KURS SKIĘGOWOŚCI I-go STOPNIA Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC
KURS SKIĘGOWOŚCI I-go STOPNIA Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC
Uczestnikami kursu mogą być osoby nie posiadające doświadczenia w zawodzie
księgowego. Kurs obejmuje naukę obsługi programów: SYMFONIA oraz PŁATNIK.
Program zajęć:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wprowadzenie do księgowości, Ustawa o Rachunkowości wraz z rozporządzeniami;
Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
Ewidencja środków pieniężnych;
Ewidencja rozrachunków;
Ewidencja kapitałów własnych;
Ewidencja materiałów i towarów;
Ewidencja kosztów;
Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg;
Inwentaryzacja;
Sprawozdanie finansowe;
Prawo podatkowe – podatek od towarów i usług, faktura VAT, podatek dochodowy od osób
fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, ordynacja podatkowa;
Podstawowe zagadnienia prawa pracy, w tym m.in. umowy o pracę, zakładanie akt
pracowniczych;
Odpowiedzialność prawna pracowników;
Potrącenia, zajęcia wynagrodzeń;
Uprawnienia pracownicze, urlopy;
Czas pracy, rozwiązywanie umów o pracę;
Wynagrodzenie ze stosunku pracy;
Wynagrodzenie na podstawie umów cywilnoprawnych – ujęcie składkowe i podatkowe;
Pozapłacowe świadczenia pracownicze – ujęcie składkowe i podatkowe;
Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno-prawnych (m.in. ZUS, US, PFRON);
Warsztaty praktyczne z programem PŁATNIK;
Warsztaty praktyczne z programem SYMFONIA;
Egzamin.

Podobne dokumenty