Sprawozdanie Prezydenta 24.06.2011 - 24.08

Transkrypt

Sprawozdanie Prezydenta 24.06.2011 - 24.08
Radomsko, dnia 25 sierpnia 2011
BRP.0057.8.2011
SPRAWOZDANIE Prezydenta Miasta Radomsko
z działalności w okresie od dnia 24 czerwca 2011 do dnia 24 sierpnia 2011
I. Działania bieŜące
24 czerwca:
- spotkanie z ElŜbietą Radziszewską – Sekretarzem Stanu - Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego
Traktowania;
25 czerwca:
- udział w koncercie inaugurującym VII Międzynarodowy Festiwal Chóralny Wschód – Zachód –
ZbliŜenia;
27 czerwca:
- spotkanie z naczelnikami wydziałów UM. Omówienie spraw bieŜących;
- Radomszczańskie Lato Seniora – spotkanie z seniorami z Radomska, Częstochowy,
Sochaczewa i Sopotu;
28 czerwca:
- dyŜur prezydent miasta – spotkania z mieszkańcami;
29 czerwca:
- spotkanie z Dariuszem Gnoińskim – dyrektorem Ball Packaging;
30 czerwca:
- udział w XI Sesji Rady Miejskiej;
1 lipca:
- uroczystość wręczenia aktu mianowania na kolejny stopień oficerski Panu Wiktorowi
Zaskórskiemu;
- udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej:
2 lipca:
- udział w ceremonii startu do IV etapu 22. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności i
Olimpijczyków";
4 lipca:
- spotkanie z naczelnikami wydziałów UM. Omówienie spraw bieŜących;
5 lipca:
- spotkanie z wójt gminy Ładzice Wiolettą Pichit;
- dyŜur prezydent miasta – spotkania z mieszkańcami;
6 lipca:
- spotkanie z Wiesławem Gościejem – prezesem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia
Dobroczynnego;
- spotkanie z Witoldem Witczakiem – radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego;
8 lipca:
- udział w uroczystości nadania aktu mianowania na stopień porucznika pani Zofii Zasępie;
11 lipca:
- spotkanie z naczelnikami wydziałów UM. Omówienie spraw bieŜących;
- spotkanie z komendantem Komendy Powiatowej Policji w Radomsku w sprawie podpisania
porozumienia dot. sfinansowania dodatkowych patroli policyjnych;
12 lipca:
PREZYDENT MIASTA RADOMSKO
97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, tel. +48 (44) 685 45 10, fax. +48 (44) 685 45 13, www.radomsko.pl
- dyŜur prezydent miasta – spotkania z mieszkańcami;
13 lipca:
- kolegium prezydenckie;
16 lipca:
- udział w koncercie w ramach XII Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski;
17 lipca:
- podsumowanie projektu „Lato w teatrze”; premiera spektaklu „My uczniowie…”
18 – 29 lipca:
- prezydent przebywała na urlopie wypoczynkowym;
31 lipca:
- udział w miejskich Obchodach Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego;
1 sierpnia:
- spotkanie z naczelnikami wydziałów UM. Omówienie spraw bieŜących;
- złoŜenie kwiatów pod Pomnikiem Grobem Nieznanego śołnierza w 67. rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego, udział we mszy świętej;
2 sierpnia:
- dyŜur prezydent miasta – spotkania z mieszkańcami;
- spotkanie z Zarządem PGK;
3 sierpnia:
- spotkanie z prezesem MPK;
- wizytacja obiektów szkolnych, w których prowadzone są inwestycje, remonty, naprawy bieŜące;
4 sierpnia:
- spotkanie z delegacjami miast partnerskich;
5 sierpnia:
- spotkanie z harcerzami na stanicy w Białym Brzegu;
- robocza wizyta Starosty Powiatu Wieruszów – Andrzeja Szymanka oraz zastępcy Burmistrza
Wieruszowa – Rafała Barszczewskiego;
8 sierpnia:
- spotkanie z naczelnikami wydziałów UM. Omówienie spraw bieŜących;
- spotkanie z Mają Reszką - dyrektorem Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi;
9 sierpnia:
- dyŜur prezydent miasta – spotkania z mieszkańcami;
10 sierpnia:
- spotkanie z Leszkiem Głogoszem – NSZZ „Solidarność” w sprawie organizacji 30. rocznicy
ogłoszenia stanu wojennego;
11 sierpnia:
- spotkanie techniczne w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
12 sierpnia:
- spotkanie z przedstawicielami firmy Radko;
- rada budowy obwodnicy;
15 sierpnia:
- udział w miejskich obchodach Święta Wojska Polskiego;
16 sierpnia:
- spotkanie z naczelnikami wydziałów UM. Omówienie spraw bieŜących;
- dyŜur prezydent miasta – spotkania z mieszkańcami;
19 sierpnia:
- udział w uroczystościach z okazji 35 - lecia Ogrodu i Dni Działkowca 2011;
22 sierpnia:
- udział w uroczystościach uhonorowania mieszkanki Radomska śp. Janiny Bereska medalem
"Sprawiedliwy wśród Narodów Świata";
23 sierpnia:
PREZYDENT MIASTA RADOMSKO
97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, tel. +48 (44) 685 45 10, fax. +48 (44) 685 45 13, www.radomsko.pl
- spotkanie z naczelnikami wydziałów UM. Omówienie spraw bieŜących;
- dyŜur prezydent miasta – spotkania z mieszkańcami;
24 sierpnia:
- konferencja poświęcona uhonorowaniu mieszkanki Radomska śp. Janiny Bereska medalem
"Sprawiedliwy wśród Narodów Świata";
II. DyŜury prezydenckie
W okresie sprawozdawczym prezydent miasta, a takŜe zastępca prezydenta przyjęli na dyŜurach
łącznie 67 interesantów.
III. Zarządzenia Prezydenta Miasta
W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podpisała 30 zarządzeń, których treść jest
udostępniana na stronach BIP Urzędu Miasta Radomska.
1. w sprawie zmian w budŜecie na 2011 rok.
2. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli, ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w Zespołach Szkolno-Gimnazjalnych,
Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 i Przedszkolu Specjalnym prowadzonych przez gminę
Miasta Radomsko, którzy złoŜyli wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego do
dnia 21 czerwca 2011 roku.
3. w sprawie bezprzetargowej sprzedaŜy na rzecz uŜytkownika wieczystego nieruchomości
niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 231/9 i 231/19 obręb 27 o łącznej powierzchni
0,0732 ha, połoŜonej w Radomsku przy ul. Piastowskiej 22, stanowiącej własność Miasta
Radomska
4. w sprawie nieodpłatnego przekazania ławek i koszy z Parku Solidarności na rzecz
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomsku
5. w sprawie zmian w budŜecie na 2011 rok.
6. w sprawie zmian budŜetu na 2011 rok.
7. w sprawie: nieodpłatnego przekazania namiotów dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Radomsku ul. Leszka Czarnego 22
8. w sprawie: nieodpłatnego przekazania wykaszarki spalinowej dla StraŜy Miejskiej w
Radomsku ul. Kościuszki 10
9. w sprawie odpłatnego obciąŜenia nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Radomska,
połoŜonej w Radomsku przy ul. Piastowskiej, oznaczonej numerem działki 34/12 obręb 27,
słuŜebnością przesyłu na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. polegającej na lokalizacji
kabla telekomunikacyjnego.
10. w sprawie zmian budŜetu na 2011 rok.
11. w sprawie do podania publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budŜetu
Miasta Radomsko, w tym kwocie deficytu albo nadwyŜki za okres od początku roku do dnia
30 czerwca 2011 r. oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleŜności
budŜetowych.
12. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat lokalnych i
niepodatkowych naleŜności budŜetowych.
13. w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i
umarzania zaległości w podatkach i opłatach lokalnych.
14. w sprawie oddania w uŜytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Miasta Radomska połoŜonej w Radomsku przy ul.Miłej,
PREZYDENT MIASTA RADOMSKO
97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, tel. +48 (44) 685 45 10, fax. +48 (44) 685 45 13, www.radomsko.pl
oznaczonej numerem działki 7/22 obręb 17, o powierzchni 26 m2 wraz z przeniesieniem
własności występującego na tym gruncie budynku.
15. w sprawie oddania w uŜytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Miasta Radomska połoŜonej w Radomsku przy ul.11-go
Listopada 29 f , oznaczonej numerem działki 8/1 obręb 15, o powierzchni 0,0129 ha wraz z
przeniesieniem własności występujących na tym gruncie budynków i budowli.
16. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia do mienia komunalnego nieruchomości gruntowej, której
wieczystym uŜytkownikiem jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w
Radomsku a właścicielem Gmina Miasta Radomsko połoŜonej w Radomsku przy ulicy
Prym. Wyszyńskiego oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 166/4 w obrębie 21 o
ogólnej powierzchni 2643 m kw.
17. w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w
Radomsku przy ul. Sucharskiego , oznaczonej numerem działki 552 obręb geodezyjny nr 1.
18. w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonania czynności związanych z
przeprowadzeniem w dniu 09.08.2011 roku , przetargu na zbycie nieruchomości
stanowiących własność Miasta Radomsko
19. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej połoŜonej w
Radomsku w rejonie ulicy Dobryszyckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami
działek 125/4 obręb 46 o powierzchni 0,2554 ha i 125/1 obręb 46 o powierzchni 0,0103 ha
20. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości połoŜonej w Radomsku oznaczonej w
ewidencji gruntów numerami działek 75 , 76 obręb 42 i nr 671/1 obręb 41, o łącznej
powierzchni 0,9379ha
21. w sprawie zmian budŜetu na 2011 rok.
22. w sprawie oddania w uŜytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Radomska połoŜonej w Radomsku przy ulicy Gołębia 37,
oznaczonej numerami działek: 155/1, 155/2, 155/3, 207/1, 168/16, obręb 8, o powierzchni
0,0565 ha wraz z przeniesieniem własności występujących na tym gruncie budynków i
budowli.
23. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu ofert na wynajem sklepiku
szkolnego mieszczącego się w budynku Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego nr 5 w
Radomsku oraz sklepiku szkolnego mieszczącego się w budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 6 w Radomsku
24. w sprawie wyznaczenia Kierownika Projektu.
25. w sprawie zamiany działek nr 216/6 i 506/2 obręb 27 o łącznej powierzchni 0,0755 ha
stanowiących własność Miasta Radomsko , na działki nr 10/6 i 10/8 obręb 19 o łącznej
powierzchni 0,0988 ha stanowiące własność Powiatu Radomszczańskiego.
26. w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego.
27. w sprawie powołania koordynatora gminnego
28. w sprawie zmian budŜetu na 2011 rok.
29. w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy na rzecz najemcy, z którym najem został
nawiązany na czas nieoznaczony, nieruchomości lokalowej połoŜonej w Radomsku przy
ulicy Miłej 6.
30. w sprawie powołania Zespołu d/s organizacji i przeprowadzenia wyborów parlamentarnych
IV. Wydane decyzje administracyjne:
Łącznie w okresie sprawozdawczym w Urzędzie Miasta wydanych zostało 728 decyzji
administracyjnych, tj:
Wydział Planowania, Realizacji Inwestycji i Infrastruktury Miejskiej – łącznie 91 decyzji - 55 decyzji
PREZYDENT MIASTA RADOMSKO
97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, tel. +48 (44) 685 45 10, fax. +48 (44) 685 45 13, www.radomsko.pl
na zajęcie pasa drogowego, 30 decyzji na lokalizację urządzenia w pasie drogowym, 6 decyzji w
sprawie zgody na lokalizację zjazdu.
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – łącznie 48 decyzji – 40 decyzji w sprawie zgody na
usunięcie drzew lub krzewów, 7 decyzji środowiskowych, 1 zezwolenie na odbiór nieczystości
ciekłych.
Wydział Geodezji – łącznie 40 decyzji – 30 decyzji o przekształceniu prawa uŜytkowania
wieczystego w prawo własności działki, 10 podziałowych.
Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego – łącznie 54 decyzje - 45 o
warunkach zabudowy, 9 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wydział Spraw Obywatelskich – łącznie 96 decyzji – 10 decyzji o wymeldowaniu z pobytu stałego,
1 decyzja o odmowie wymeldowania, 1 decyzja o zameldowaniu na pobyt stały, 8 decyzji
umarzających postępowanie w sprawie wymeldowania, 75 decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji
działalności gospodarczej i 1 decyzja w sprawie zmiany licencji na taksówkę.
Referat Podatków – 406 decyzji – 361 decyzji ustalających/zmieniających wysokość podatku od
nieruchomości/rolnego/leśnego, 14 decyzji uznaniowych, 29 decyzji w sprawie zezwoleń na
sprzedaŜ alkoholu, 2 decyzje w sprawie wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaŜ napojów
alkoholowych.
Wydział Edukacji – 3 decyzje.
V. Nabycie lub zbycie mienia komunalnego
W okresie objętym sprawozdaniem miały miejsce następujące transakcje mienia komunalnego:
NABYCIE
1. Odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych składającej się z 3 działek
w obrębie 42 o łącznej powierzchni 9389 m2. Wartość nabycia wraz z kosztami aktu
notarialnego – 136 296,88 zł.
2. Działka nabyta na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomska o powierzchni 13 m2 z
przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Wypoczynkowej. Koszty odszkodowania za przejęcie
gruntu 390,00 zł.
ZBYCIE
1. Dokonano sprzedaŜy 1 lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, z którym najem został
nawiązany na czas nieoznaczony i zastosowano 80% bonifikatę od wartości rynkowej
nieruchomości lokalowej. Powierzchnia lokalu – 42,13m2 - dochód ze sprzedaŜy 13 592,00
zł.
VI. Rozstrzygnięte przetargi
PREZYDENT MIASTA RADOMSKO
97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, tel. +48 (44) 685 45 10, fax. +48 (44) 685 45 13, www.radomsko.pl
W okresie objętym sprawozdaniem w wyniku przeprowadzonych i zakończonych postępowań o
udzielenie zamówienia publicznego zostały zawarte następujące umowy:
W w/w okresie zostały zawarte w wyniku przeprowadzonych i zakończonych postępowań o
udzielenie zamówienia publicznego następujące umowy:
1) Umowa zawarta 12 lipca 2011 r. z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp.
z o.o. 97-500 Radomsko ul. M. Reja 8 na budowę drogi gminnej klasy ,,D” łączącej ulicę
Przedsiębiorców z ulicą Geodetów w Radomsku wraz z budową kanalizacji deszczowej na
kwotę: 1 800 578,82 zł., z terminem realizacji zadania: 3 miesiące od dnia podpisania
umowy. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.
2) Umowa zawarta 14 lipca 2011 r. z firmą PTUH ''ROMTRANS” Roman Zając, 42-122
Ostrowy nad Okszą, ul. Topolowa 20 na remonty nawierzchni chodników, zjazdów i
parkingów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Radomska - zamówienie
uzupełniające na kwotę: 79 433,90 zł., z terminem realizacji zadania: od dnia podpisania
umowy do dnia 31.12.2011 r. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.
3) Umowa zawarta 27 lipca 2011 r. z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp.
z o.o. 97-500 Radomsko ul. M. Reja 8 na przebudowę drogi gminnej klasy „D” - ulicy
Zielonej w Radomsku na odcinku o długości 91,76 m wraz z budową linii kablowej
oświetlenia ulicznego na kwotę: 185.139,81zł., z terminem realizacji zadania: od dnia
podpisania umowy do dnia 30.12.2011 r. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.
4) Umowa zawarta 09 sierpnia 2011 r. z Konsorcjum firm: 1) Lider: PUH ,,KALPLAST” M.
Kolmas, A. Wietecha, A. Karski Spółka Jawna, 42-202 Częstochowa ul. Wały Dwernickiego
121 2) UTAL Sp. z o.o. Poznań-Gruszczyn, 62-006 Kobylnica ul. Katarzyńska 9 na
wykonanie modułów Systemu Informacji Miejskiej (SIM - tabliczki z nazwą ulicy) na
drogach
zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Radomska w
2011 r., na kwotę: 64 661,10 zł., z terminem realizacji zadania: od dnia podpisania umowy
do dnia 31.12.2011 r. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.
5) Umowa zawarta 16 sierpnia 2011 r. z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych
Sp. z o.o. 97-500 Radomsko ul. M. Reja 8 na remont dróg nieutwardzonych na terenie
Miasta Radomska kruszywem niesortowanym (destruktem) uzyskanym z frezowania
nawierzchni asfaltobetonowych dróg na kwotę: 536.157,00 zł., z terminem realizacji
zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.10.2011 r. Tryb zamówienia: Przetarg
nieograniczony.
6) Umowa zawarta 17 sierpnia 2011 r. z firmą Telekomunikacja Polska S.A. 00-105
Warszawa, ul. Twarda 18 na Świadczenie usług telefonicznych w zakresie telefonii
stacjonarnej dla Urzędu Miasta Radomska oraz wybranych jednostek organizacyjnych
Miasta Radomska na kwotę: 222.609,60 zł., z terminem realizacji zadania: 36 miesięcy od
podpisania umowy jednak nie wcześniej niŜ od dnia 01-10-2011r. Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony.
VII. Nadzór właścicielski.
W okresie objętym sprawozdaniem w dniach 29 czerwca, 14 i 15 lipca odbywały się nadzwyczajne
PREZYDENT MIASTA RADOMSKO
97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, tel. +48 (44) 685 45 10, fax. +48 (44) 685 45 13, www.radomsko.pl
zgromadzenia wspólników PGK. Ich przedmiotem były odpowiednio: udzielenie pełnomocnictwa
przewodniczącemu Rady Nadzorczej PGK do reprezentowania Spółki w sprawach z zakresu
prawa pracy - w tym podpisywania umów o pracę z Zarządem Spółki oraz sporach pomiędzy
Spółką a członkami Zarządu Spółki (29 czerwca), rekomendacja dla Rady Nadzorczej w sprawie
powołania wiceprezesa spółki (14 lipca) oraz wyraŜenie zgody na nieodpłatne, tj. w drodze
darowizny przekazanie na rzecz Gminy Miasta Radomsko prawa wieczystego uŜytkowania
nieruchomości połoŜonej w Radomsku przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 151 (15 lipca).
W okresie sprawozdawczym w dniach 4 i 13 lipca odbyły się takŜe dwa nadzwyczajne
zgromadzenia wspólników MPK. W dniu 4 lipca zgromadzenie podjęło uchwałę o pokryciu straty
spółki za ubiegły rok obrotowy, natomiast 13 lipca zgromadzenie ujednoliciło zasady wypłacania
wynagrodzeń członkom rady nadzorczej.
VIII. Informacja na temat waŜniejszych postępowań sądowych, w których stroną jest Miasto.
−
−
−
−
W toku jest postępowanie sądowe w sprawie M. Kacprzyk p-ko Miasto Radomsko o
odszkodowanie w łącznej wysokości 2 zł za przystąpienie do budowy zachodniej
obwodnicy i drogi do miejscowości Brodowe. Rozprawa została wyznaczona na 26 sierpnia
br.
WciąŜ nie jest znany wyrok arbitraŜu rozstrzygającego spór pomiędzy Miastem Radomsko
a firmą Indesit.
W sprawie zwrotu prywatnym właścicielom nieruchomości „Fryszerka” ze strony urzędu i
MOSiR została przeprowadzona komisyjna inwentaryzacja obiektu, w celu protokolarnego
przekazania nieruchomości.
Na chwilę obecną nie są jeszcze wyznaczone terminy kolejnych rozpraw w sprawach: p. A.
Sierko p-ko Miasto Radomsko o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z
nieruchomości „Fryszerka”, oraz w sprawach o zapłatę z powództwa miasta p-ko PERN
„Przyjaźń” i PSE Operator.
Prezydent Miasta Radomsko
Anna Milczanowska
PREZYDENT MIASTA RADOMSKO
97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, tel. +48 (44) 685 45 10, fax. +48 (44) 685 45 13, www.radomsko.pl

Podobne dokumenty