Monitoring mediów

Komentarze

Transkrypt

Monitoring mediów
GAZETA WYBORCZA - WROC£AW
2014-01-28
20 wielkich inwestycji, które
Mimo wyraźnego zwolnienia tempa. Wrocław cały czas jest wielkim placem budowy. Plany urzędu miejskiego
Przedsiębiorcy zaś mocno stawiają na budowę biurowców, których we Wrocławiu ciąglejestza mało
Mateusz Kokoszkiewicz
We Wrocławiu buduje się wyraźnie
mniej niż w poprzednich latach. W pla­
nach nie ma też tak spektakularnych
inwestycji jak miejski stadion, Auto­
stradowa Obwodnica Wrocławia, Sky
Tower czy remont Dworca Głównego.
Skończyły się fundusze unijne z po­
przedniej perspektywy budżetowej
2007-2013, a na nowe przyjdzie nam
poczekać co najmniej do 2015 r. Inwe­
storzy prywatni zaś dopiero wycho­
dzą z kryzysu i właściwie tylko projek­
ty biurowe mają pewną przyszłość.
Większość inwestycji publicznych
związana jest z przygotowaniami
Wrocławia do obchodów Europej skiej
Stolicy Kultury w 2016 r. i igrzysk spor­
tów nieolimpijskich World Games 2017.
Dzięki temu zyskamy m.in. trzy nowe
budynki muzealne, drugi duży sta­
dion, a także nowy kryty basen.
Deweloperzy zaś doszli do wnio­
sku, że ich klienci wolą nowe, samo­
wystarczalne osiedla od budynków
stawianych w polu - stąd rozwój takich
projektówjak Olimpia Port, Nowy Port,
czy planowanego przez miasto osie­
dla Nowe Żerniki.
Zestawienie obejmuje tylko inwe­
stycje, które powinny skończyć się do
2016 r. Jednak już znane są wstępne
plany na dalsze lata. Do 2020 r. może­
my liczyć m.in. na tramwaj na Jagodno i Popowice, aleję Wielkiej Wyspy
czy nowe Muzeum Współczesne przy
ul. Purkyniego.
DROGOWE
Buspas na Nowy Dwór
Mieszkańcy Nowego Dworu od kilku­
nastu lat czekają na tramwaj, który ma­
gistrat wielokrotnie zapowiadał w swo­
ich dokumentach. Terazjednak urzęd­
nicy zrezygnowali z inwestycji, tłuma­
cząc, że byłaby zbyt droga. Ich nowym
pomysłem jest wybudowanie nowej
jezdni, którąjeździłyby tylko autobusy.
Na Nowym Dworze międzyjezdniami ul. Strzegomskiej jest już frag­
ment buspasa. Przed estakadą Gądowiankąjezdnia ma być poszerzona o do­
datkowy pas dla autobusów. Natomiast
za wiaduktemkolejowymzaczynać się
będzie osobna dwukierunkowa jezd­
nia, która poprowadzona zostanie
wzdłuż ul. Strzegomskiej i Robotniczej
do skrzyżowania zliniąkolejową.
Nad torami wybudowany zostanie
nowy wiadukt dla autobusów. Dalej
kierowcy MPK zjeżdżać będą na od­
powiednio przebudowane torowisko
tramwajowe, którym dotrą do ul. Śru­
bowej, następnie wiaduktem nad ul.
Smolecką i odnowioną drogą przez te­
reny PKP dojadą do Dworca Świebodzkiego. Na tym odcinku wzdłuż
buspasa powstaną chodnik i droga ro­
werowa.
Urzędnicy zapowiadają, że projek­
towanie zaczną w 2014 r., żeby w 2015
r. rozpocząć budowę na odcinku od
Nowego Dworu do ul. Śrubowej.
Obwodnica Leśnicy
Trasa łącząca ul. Średzką i Graniczną
miała powstać już przed mistrzostwa­
mi Euro 2012. Z braku pieniędzyjej bu­
dowa została przełożona na później­
szy termin. W lutym tego roku magi­
strat planował ogłosić przetarg na wy­
konanie robót. Jednak inwestycja zo­
stała zaskarżonajako niebezpieczna
dla środowiska naturalnego, a Gene­
ralna Dyrekcja Ochrony Środowiska
wytknęła władzom miej skim zle przy­
gotowanie dokumentacji. Droga ma
być bowiem budowana w newralgicz­
nym miej scu - przez dolinę rzeki By­
strzycy, która objęta jest programem
Natura 2000.
\
Modernizacja ulicy Skłodowskiej-Curie powinna zakończyć się latem. Ulica będzie szersza, równiejsza, powstanie też wydzielone torowisko
Taras penthouse'u w OVO Hilton, który powstaje przy Podwalu
W planach nie ma też
tak spektakularnych
inwestycji jak miejski
stadion, Autostradowa
Obwodnica Wrocławia,
Sky Tower czy remont
Dworca Głównego
Na obwodnicę Leśnicy miasto pla­
nuj e wydać 254,6 mln zl, z czego 175,9
mln zl stanowić ma dofinansowanie
unijne. Pierwotnie planowano oddać
ją do ruchu w polowie 2015 r., ale ter­
min na pewno się przesunie. Droga
będzie miała jedną jezdnię i skrzyżo­
wania z ul. Trzmielowicką, Miodową,
Piołunową, Osiniecką i Rdestową.
Przebudowa
ul. Curie-Skłodowskiej
W ramach tej inwestycji zostanie zmo­
dernizowany odcinek między ul. Nor­
wida a Wybrzeżem Wyspiańskiego.
Ulica zyska nową nawierzchnię, zosta­
nie też poszerzona, aby zmieściły się
dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Do­
datkowo zostanie wydzielone torowi­
sko o nawierzchni betonowej, po któ­
rym mająjeździć także autobusy. Dla
zmniejszenia drgań i hałasu powodo­
wanego przez przejeżdżające tram­
waje konstrukcja torowiska zostanie
wyposażona w mary antywibracyjne.
Ulica zyska także wspólne dla tram­
wajów i autobusów przystanki. Poja­
wią się nowe ścieżki rowerowe o dłu­
gości ok. 900 m i 3,1 tys. m kw. chodni­
ków. Przebudowana zostanie kanali­
zacja ogólnospławna oraz magistrala
wodociągowa na długości 500 m.
Zmodernizowana ulica powinna
być gotowa w sierpniu bieżącego ro­
ku - musi być gotowa na mistrzostwa
świata w piłce siatkowej mężczyzn,
które rozegrane będą we wrześniu
w Hali Stulecia. Całość inwestycji bę­
dzie zrealizowana do końca paździer­
nika 2014 r. Przebudowa ma koszto­
wać ponad 19,4 mln zl.
BIUROWE
Wrocławski Park Biznesu 3
Czteropiętrowa fabryka PZL Hydral
przy ul. Bierutowskiej powstała w la­
tach 1940-1942jako fabryka broni firmy
Rheinmetall-Borsig. Ceglane moderni­
styczne elewacje utrzymane są w mo­
numentalnym duchu, charakterystycz­
nym dla architektury III Rzeszy. Cegły
to jednak tylko kamuflaż ukrywający
ogromną żelbetową konstrukcję.
W2007 r. budynekkupil Józef Pilch,
właściciel m.in. hali Redeco i biurow­
ców przy ul. Wołowskiej. To pierwszy
projekt we Wrocławiu, który przewidu­
je powstanie biur w dużym budynku
poprzemyslowym. Potencjalnym na­
jemcom Wrocławski Park Biznesu 3 za­
oferuje wysokie na 4,5 metra piętra i roz­
legle hale, które pozwolą zorganizować
otwartą przestrzeń biurową o wielko­
ści aż do tysiąca metrów kwadratowych.
Remont zaczął się w pierwszym
kwartale 2013 r. Na początek odnowio­
no pierwsze skrzydło o powierzchni
4,5 tys. m kw., które gotowe będzie
w polowie 2014 r. Termin realizacji ko­
lejnych etapów zależy od zaintereso­
wania najemców, jednak właściciel
planuje zakończenie wszystkich prac
do 2017 r.
Kilka stojących obok mniejszych,
ceglanych budynków, które dawniej
mieściły m.in. stołówkę, magazyny
i kotłownię, w przyszłości zostanie za­
mienionych w przedszkole, restaura­
cję i klub fitness. W planach jest też
587 miejsc parkingowych.
Biurowiec West Gate powstaje na rogu ulic: Lotniczej i Na Ostatnim Groszu
West Gate
Echo Investment we wrześniu rozpo­
czął budowę biurowca na rogu ulic Lot­
niczej i Na Ostatnim Groszu. Budynek
powstanie do końca przyszłego roku.
Powierzchnia biurowa będzie liczyła
ponad 16 tys. m kw.
Budynek zaprojektowała pracow­
nia Arcad z Kielc. Składa się z sześciu
biurowych kondygnacji nadziemnych,
a także dwóch podziemnych, które po­
mieszczą parking mający 239 miejsc.
Gmach zaprojektowano w formie
zwartej bryły w kształcie litery „L". Na
elewacji dominują duże przeszklone
powierzchnie, dzięki którym biura po­
winny być dobrze doświetlone.
West Gate ma być biurowcem kla­
sy A, wyposażonym w system kontro­
li dostępu, szybkie i ciche windy, ener­
gooszczędną klimatyzację i wentyla­
cję, system kontroli temperatury i wil­
gotności powietrza, podwieszane su­
fity (40 cm), podnoszone podłogi
(10 cm), uchylne okna i przyjazny śro­
dowisku system oświetlenia. Dla ro­
werzystów przewidziano strzeżone
stojaki rowerowe, szatnie i prysznice.
Skanska Dominikański
Wcześniej na działce przy ul. Piotra
Skargi stal budynek drukarni. Został
wyburzonyjuż na początku wieku
z uwagi na rozbudowę drogi. Dziura
w centrum miasta długo pozostawała
niezabudowana. W 2012 r. teren kupi­
ła szwedzka firma Skanska i ogłosiła,
że zbuduje tu biurowiec. Przeprowa­
dzi również renowację barokowego
domu Oppersdorfów-Lambergów
przy ul. Wierzbowej.
Biurowiec będzie miał dwie kon­
dygnacje podziemne i siedem naziem­
nych, a całkowita powierzchnia do wynajmu to około 35 tys. m kw. Obiekt
powstanie zgodnie z zasadami zrów­
noważonego rozwoju i będzie certyfi­
kowany w systemie LEED. Jego budo­
wa powinna skończyć się w 2015 r.
Business Garden Wrocław
Przy ul. Legnickiej na miejscu dawne­
go Wzgórza Mikołaj skiego IKEA planujebudowę ośmiu budynkówbiurowych,
a także hotelu z centrum konferencyj­
nym. Wraz z otaczającym ogrodem zaj­
mą działkę o powierzchni ponad 7hektarów, łącznie będzie tam 110 tys. me­
trów kw. powierzchni biurowej i usłu­
gowej. Na obszarze kompleksu powsta­
nie wewnętrzny ogród, który stworzą
rośliny trawiaste odporne na suszę. Zie­
lenią zostaną pokryte także dachy,
awspecjalnychzbiornikach ma być zbie­
rana woda opadowa, wykorzystywana
potem do podlewania roślin. Inwesty­
cja powinna ruszyć wpierwszym kwar­
tale 2014 r. W pierwszym etapie zosta­
ną wzniesione dwa biurowce i hotel.
MIESZKANIOWE
Ovo Hilton
W przyszłym miesiącu w sąsiedztwie
gmachu Poczty Głównej rozpocznie
się budowa Ovo Hilton Wrocław. In­
westor ma już zapewnione pieniądze
z kredytu. Dwa piętra zostaną prze­
znaczone na pokoje hotelu DoubleTree, jednego zblisko 350 obiektów
należących do sieci Hilton Worldwide. W planach jest m.in. wysoka na
sześć metrów sala balowa i siedem sal
konferencyjnych. Dwie kondygnacje
podziemne zajmie parking, powstaną
również sale rekreacyjno-sportowe
z dwoma basenami. Jedno piętro zaj­
mą też biura, a trzy 140 apartamentów,
w tym 26 penthouse'ów.
Są już chętni na 40 apartamentów.
Teraz umowy rezerwacyjne będą za­
mieniane na podpisywane u notariu­
sza umowy deweloperskie.
GAZETA WYBORCZA - WROC£AW
2014-01-28
w dwa lala zmienia Wrocław
zdominowaiy wielkie imprezy zaplanowane na przyszłe lata: ESKi World Games.
kiego wygrała wrocławska pracownia
Major Architekci. Zaprojektowała ga­
lerię sztuki pod ziemią, a także naziem­
ne przejście dla pieszych oraz przy­
stanki osłonięte świecącą membraną.
Przejście podziemne zostanie zabu­
dowane, a w jego miejscu powstanie
galeria sztuki.
Material, który otoczy przystanki
i będzie udawał budynki, utworzy mul­
timedialny przystanek promujący wy­
darzenia kulturalne we Wrocławiu, bę­
dą tam też miej sea na artystyczne instalacje. Część podziemna zostanie
zrealizowana do końca 2014 r., a mia­
sto planuje przeznaczyć na nią ponad
5 mln zl.
W tym roku renowację powinien
przej ść też lokal baru Barbara, który
będzie siedzibą Europejskiej Stolicy
Kultury. Na parterze usytuowana zo­
stanie przestrzeń wystawiennicza po­
łączona z księgarnią i kawiarnią. Od
strony podwórka zaprojektowano za­
plecze kuchenne ze stołem.
W piwnicy przewidziano magazyn,
a także otwarte dla publiczności war­
sztatowe laboratorium mediów. Na
piętrze mają pracować urzędnicy Biu­
ra Festiwalowego Impart2016. Od stro­
ny Świdnickiej zachęcać do wejścia
będzie migający neon z napisem „Bar
Barbara".
Remont przeprowadzony zostanie
w2014 r., a jego koszt to 4 mln zl.
Budowa Af rykarium we wrocławskim zoo
A tak będzie wyglądało po zakończeniu prac
Kosztorys przewiduje, że budowa
pochłonie 260 mln zl, z czego inwestor
- firma Wings Properties - wyłoży 100
mln zł, a resztę zapewni kredyt ban­
kowy. Budowa ma trwać dwa lata i po­
winna skończyć się w 2016 r.
Nowe Żerniki - Wuwa 2
Do 2016 r. gotowe powinno być wzor­
cowe osiedle Nowe Żerniki, powstają­
ce w ramach wspólnego projektu izby
architektów i magistratu. Architekci zaprojektowali budynki, miasto planuje
zbudować infrastrukturę drogową i wo­
dociągową, a deweloperzy powinni ku­
pować działki i budować mieszkania.
Pierwszą działkę kupił Archicom.
Chce rozpocząć prace w przyszłym
roku, budując zarówno mieszkania
z niezależnym wejściem i wydzielo­
nymi ogródkami, niewielkie lokale 2i 3-pokojowe z aneksem kuchennym
bądź niezależną kuchnią, a także 4-pokojowe mieszkania z prywatnymi ta­
rasami na dachu.
Za 1,4 mln zl netto Vantage Deve­
lopment kupił kwartał o pow 2680 m
kw Dwa budynki na planie podkowy
umieszczono po dwóch stronach skwe­
ru z placem zabaw. Bryły położone od
strony drogi są nieco niższe, by umoż­
liwić odpowiednie doświetlenie miesz­
kań położonych w drugim budynku.
W parterach od ulicy znajdują się lo­
kale usługowe, w pozostałych częściach
parteru - miej sea parkingowe.
Profit Development za 2,6 mln zł
kupił działkę o pow. 6745 m kw, na któ­
rej zamierza zbudować 91 mieszkań.
Wiadomo też, jak wyglądać będzie
dom kultury na Wuwie. Pracownia
Ch+ zaproponowała przekształcenie
bunkra w salę widowiskową, a także
objęcie go patio. Budżet na jego reali­
zację wyniesie ok. 8 mln zł.
Olimpia Port i Nowy Port
Na Swojczycach, za mostem Bolesła­
wa Chrobrego, rozciągają się wielkie
puste tereny, kiedyś zabudowane ma­
gazynami i fabryczkami. Teraz mają
zamienić się w nową wrocławską dziel­
nicę mieszkaniową. Jej częścią będzie
Nowy Port, budowany przez firmę In­
kom, a także Olimpia Port Archicomu.
Na 24-hektarowym terenie w ciągu 15
lat ma powstać ok. 4,5 tys. mieszkań.
W 2005 r. konsorcjum deweloperówzlożyło do gminy wniosek o zmia­
nę przeznaczeniaterenóww planie za­
gospodarowania. Później wraz z urzęd­
nikami pracowali nad nowym planem,
aby stworzyć kompleksowy projekt.
Obie firmy realizują swoje inwestycje
osobno, ale ze sobą współpracują.
Oprócz mieszkań, projekty zakła­
dają powstanie kawiarni, sklepów, biur,
przedszkoli, a wokół budynków - skwe­
rów, alei spacerowych, ścieżek rowe­
rowych. Nad rzeką powstanie bulwar
spacerowy z niewielką przystanią,
a wewnątrz osiedla - mały ryneczek.
Budynki w większości mają mieć
cztery piętra, choć zaplanowano też
kilka wyższych, dominujących nad
otoczeniem. W każdym z nich ma po­
wstać sala integracyjna, a przyszli
mieszkańcy drogą glosowania wybio­
rą sposób ich zagospodarowania. Na
każdym z etapów powstaną place za­
baw, a także wewnętrzne parki.
Pierwsze budynki już powstały. Ar­
chicom zapewnia, że już w przyszłym
roku gotowe będą boiska i część bul­
waru.
KULTURALNE
Przebudowa Przejścia
Świdnickiego i baru Barbara
Rozstrzygnięty w zeszłym ręku kon­
kurs na zabudowę przejścia Świdnic­
już 13 tys. m kw. elewacji, usunęła dodat­
kowe ściany wewnątrz kopuł i wzmoc­
niła fundamenty. Powstała też dodatko­
wa, podziemna kondygnacja, gdzie ukry­
te zostały wszystkie instalacje.
W sumie przebudowa będzie kosz­
tować ok. 79 mln zł, z czego 50 mln zł
to dotacja unijna, a reszta pochodzi
z budżetu województwa. Prace mają
zakończyć się do końca marca 2015 r.
Pierwsza ekspozycja powinna zostać
otwarta na początku 2016 r., kiedy
Wrocław ma pełnić rolę Europej skiej
Stolicy Kultury.
SPORTOWO-REKREACYJNE
Przebudowa Stadionu
Olimpijskiego
Na Stadionie Olimpijskim, zbudowa­
nym wlatachl926-1928wedlugprojektu Richarda Konwiarza, odbyło się wie­
le ważnych imprez, jak finisze kolarskie­
go Wyścigu Pokoju czy finały indywi­
dualnych mistrzostw świata na żużlu.
Modernizacja zabytkowego stadio­
nu, która przystosuje go do World Ga­
mes 2017, może kosztować nawet
70 mln zł. Już został ogłoszony prze­
targ na wykonawcę, prace powinny za­
kończyć się do 2016 r.
Podczas renowacji elewacja stadio­
nu zostanie odnowiona, a część try­
bun dodatkowo zadaszona. We wszyst­
kich sektorach mają być krzesełka za­
miast ławek, przez co pojemność
obiektu spadnie z 15 do U tys. widzów.
Muzeum Teatru
Poszerzone zostaną zjazdy do boksów
Siódmy oddział Muzeum Miejskiego na torze żużlowym, a na boisku do gier
Wrocławia znajdzie swoją siedzibę na pojawi się podgrzewana sztuczna pły­
terenie Pałacu Królewskiego - przy pla­ ta. Olimpijski zyska też zupełnie no­
cu Wolności 7a, obok powstającego Na­ we oświetlenie, gdyż używanie wybu­
rodowego Forum Muzyki.
dowanych w latach 70. masztów jest
W wyniku przebudowy muzeum horrendalnie drogie.
uzyska 945 m kw. powierzchni użyt­
Na stadionie mają powstać nowe
kowej na czterech kondygnacjach, szatnie, biura, strefa VIP i powierz­
w tym jednej podziemnej. Powstanie chnie pod wynajem.
też sala wykładowo-konferencyjna
oraz osobna izba poświęcona Henry­ Przebudowa basenu
kowi Tomaszewskiemu. W zbiorach na Wejherowskiej
muzeum znajdą się kostiumy, obrazy,
Inną inwestycją związaną z World
fotografie, projekty scenograficzne Games jest rozbudowa kąpieliska
czy plakaty.
w Parku Zachodnim.
Budowa zgodnie z planem ma za­
Jedna z dwóch istniejących 50-mekończyć się w sierpniu 2015 r., a pla­ trowych niecek ma zostać zadaszona
cówka zostanie otwarta dla zwiedza­ i obudowana niewielkim budynkiem,
jących w 2016 r. Koszt inwestycji bę­ mieszczącym m.in. siłownię fitness
dzie znany dopiero po rozstrzygnię­ i odnowę biologiczną. Projekt przewi­
ciu przetargu, jednak na ten cel prze­ duje możliwość pneumatycznej reguwidziano w budżecie 4,3 mln zl.
lacj i dna, by można było urządzać za­
wody w piłkę wodną. Ruchomy po­
Centrum wystaw Zajezdnia
most umożliwi zaś podzielenie niecki
Obecnie zajezdnię na Grabiszyńskiej na dwa 25-metrowe baseny. Wokół nich
zajmują autobusy MPK, ale w stycz­ powstaną trybuny, które pomieszczą
niu 2015 r. ośrodek Pamięć i Przyszłość 600 osób.
zacznie ją zamieniać w centrum wy­
Elewacja strefy wejściowej zosta­
stawiennicze. Główna ekspozycja ma nie wyłożona specjalną blachą korteńnosić tytuł „Wrocław 1945-2016" i opo­ ską, która sprawia wrażenie rdzawej,
wie o najnowszej historii miasta.
reszta ścian - blachą i stalą. Na przed­
Przebudowa obiektu powinna kosz­ łużeniu niecek po obu stronach zapla­
tować 36 mln zl, inwestor uzyskał już nowano szklaną fasadę.
wszystkie pozwolenia na budowę. Roz­
Pozostałe dwie niecki basenu na­
pocznie się w styczniu 2015 r. i powin­ dal pozostaną odkryte, ale też mają
na trwać do kwietnia 2016 r. Uroczy­ przejść remont. Pojawią się nowe zjeż­
ste otwarcie planowane jest na 31 sierp­ dżalnie i ławki, a także tereny rekrea­
nia 2016, w rocznicę Porozumień Sierp­ cyjne wokół budynku, m.in. plac za­
niowych. Władze Wrocławia zabiega­ baw dla dzieci.
ją, by uzyskać dofinansowanie inwe­
stycji z tzw. funduszu norweskiego Afrykarium i odrarium
- chcą w ten sposób pokryć 85 proc. Afrykarium to wielki pawilon wroc­
kosztów budowy.
ławskiego zoo (160 m długości i 50 me­
trów szerokości), wktórym prezento­
Remont Pawilonu
wana będzie fauna i flora Afryki. Jego
Czterech Kopuł
częścią będzie też oceanarium ze spe­
Pawilon Czterech Kopuł został wznie­ cjalnym tunelem z akrylowego szklą.
siony w 1913 r. według projektu Hansa Pierwsze zwierzęta zostaną tam prze­
Poelziga, do 2009 r. należał do Wytwór­ niesione wiecie 2014 roku, a pierwsi
ni Filmów Fabularnych (obecnie Ce- widzowie obejrząje na początku 2015
TA), a następnie został przekazany roku. W nowych murach zobaczymy
Muzeum Narodowemu we Wrocławiu, m.in. rekiny, hipopotamy, uchatki, kro­
które chce stworzyć tu centrum wy­ kodyle, pingwiny i rafę koralową Mo­
stawiennicze.
rza Czerwonego.
Do stycznia tego roku firma Budi­
Elewacja z czarnego corianu jest
mex, którajest wykonawcą, oczyściła prawie gotowa, a na betonowej ścianie
układanajest podświetlana mozaika.
Budowa oraz zakupy zwierząt i wypo­
sażenia będą w sumie kosztować oko­
ło 220 mln zł.
To kolejna po afrykarium wielka in­
westycja ogrodu zoologicznego. Jego
budowa potrwa do polowy 2014 r.
i kosztować będzie 3,5 mln zł. Cztery
baseny wraz z wolierami dla ptaków
zajmą powierzchnię 1,2 tys. m kw.,
a zwiedzający będą oglądać ryby przez
wielkie szyby wstawione w brzegi ba­
senów.
Pierwszy basen, z wodospadem
i szybkim nurtem wody, ma nawiązy­
wać do górskiego biegu rzeki. Kolejny
to środkowy odcinek Odry o spokojniej­
szym nurcie, wktórym żyją sumy, lesz­
cze i bolenie. Trzeci zbiornik gęsto po­
rastać będzie roślinność wodna, wśród
której zamieszkają karpie, karasie
i szczupaki oraz żółwie błotne. W osta­
tnim basenie - prezentującym uj ście
rzeki do morza - zobaczymy ryby od­
porne na zmienne zasolenie wody oraz
gatunki wpływające do rzeki z Bałtyku,
np. fladry, plastugi i jazgacze.
Nad basenami rozpięte zostaną też
woliery, dzięki którym w Odrarium
zamieszka ptactwo wodne.
EDUKACYJNE
Nano-Bio-Info Politechniki
Wrocławskiej
Nowy, ośmiokondygnacyjny budynek
Politechniki Wrocławskiej będzie
obiektem o charakterze badawczym.
Powstaną tam nowoczesne laborato­
ria i sale wykładowe, z których korzystać mają trzy wydziały Politechniki
Wrocławskiej: informatyka i zarządza­
nie, Wydział Chemiczny oraz Wydział
Mechaniczny.
W budynku przewidziane są tak­
że: dwupiętrowa technologiczna hala
mechaniczna, centralna serwerownia,
sale seminaryjne i wykładowe oraz in­
stalacje audiowizualne.
V Liceum Ogólnokształcące
Projekt szkoły na terenie dawnego ba­
senu przy ul. Ślężnęj autorstwa ZbigniewaMaćkowajest gotowy od siedmiulat
Przewiduje m.in. boisko sportowe na
dachu i kilkukondygnacyjny hol z sze­
rokimi schodami, do którego na różnej
wysokości przylegać będą pracownie
zaprojektowane w postaci pudelek
„przebijających" szklaną elewację.
Prezydent Rafał Dutkiewicz obie­
cywał jego realizację przed wyborami
samorządowymi w 2010 r., ale do tej
pory prace nie ruszyły. Wbudżecie na
2014 r. zapisano około 2 mln zl na pra­
ce, które są niezbędne, by ruszyć z bu­
dową. Całość ma kosztować około
35 mln. Budowa nowej siedziby po­
winna się rozpocząć w 2015 r. i potrwać
do końca 2016.
Hydro-Geo-Info Uniwersytetu
Przyrodniczego
Budowa nowego budynku dydaktycz­
nego rozpoczęła się wiosną, a jej za­
kończenie planowane jest na marzec
2015 r. Wlistopadzie 2013 r. uroczyście
podpisano akt erekcyjny budynku
i wmurowano kamień węgielny pod
inwestycję. Całkowita wartość projek­
tu to ponad 56 mln zl, z czego 85 proc.
pochodzi z Unii Europejskiej.
Gmach będzie miał pięć kondygna­
cji i 8 tys. m kw. powierzchni. Powsta­
ną w nim nowoczesne laboratoria, sa­
le dydaktyczne, biblioteka i dwupo­
ziomowy parking. Na parterze planowanyjest łącznik umożliwiający przej­
ście do sąsiednich budynków uczelni.
Do Geo-Info-Hydro przeprowadzi się
część Wydziału Inżynierii Kształtowa­
nia Środowiska i Geodezji - m.in. in­
nowacyjne laboratorium geoinformatyki i dziekanat, o
GAZETA WYBORCZA - WROC£AW
2014-01-28
X
NAJWIĘKSZE INWESTYCJE W E WROCŁAWIU DO 2 0 1 6 ROKU
Park
Leśnicki
Park
Pilczycki
Park
Zachodni
Park
Strachowicki
DROGOWE
KULTURALNE
1
Buspas na Nowy Dwór
f£l
Przebudowa przejścia Świdnickiego i baru Barbara
2
Obwodnica Leśnicy
C^4
Muzeum Teatru
Przebudowa Curie-Skłodowskiej
IK)
Centrum wystaw Zajezdnia
Remont Pawilonu 4 Kopuł
BIUROWE
ĘĘj
Wrocławski Park Biznesu 3
^
West Gate
łfcj
Stadion Olimpijski
C p
Skanska Dominikański
Qj;
Basen na Wejherowskiej - przebudowa
mm
Business Garden Wrocław
> P
Afrykarium, odrarium ZOO
SPORTOWO-REKREACYJNE
MIESZKANIOWE
EDUKACYJNE
^ J
Hilton Ovo
Qp
Nano-Bio-Info PWr
Q
Wuwa2
Q p
V Liceum Ogólnokształcące
l^j)
Olimpia Port i Nowy Port
©
Hydro-Geo-Info UP
GAZETA WYBORCZA - WROC£AW
2014-01-28
\
o*
Park
Marii Dqbrowskfej
Park
lana Kasprowicza
«&®
A
0s
oboWcka
t
Park
Stanisława Tołpy
/L<
•l
Sw
°tycka
^ v
liii 1 II I II !» ""
IH-:; i i - • . •+•:•'.:• ;•;
alejSaArm
\
Południowy
\
'
Park
Brochowski
©GAZETA WYBORCZA

Podobne dokumenty