Ilustrowana Republika Nr 307 z dnia 1933/11/04

Komentarze

Transkrypt

Ilustrowana Republika Nr 307 z dnia 1933/11/04
3^
^glfca o losy Flaliszów
Cena n u m e r u 15
p o
^ t O w a uiszczona ryczałtem.
a
W t t r 8 Z a w f l
8w* ^Łr, •
£?' J ł J '
Numer dzisiejszy zawiera 12 stron
c
j
p o l i t y c e
a
a
i
g
o
s
p
o
d
a
r
c
z
a
3
S 2 e m
r
o s
e r a m
r z
s
Łre
S
m
r a z
s
prz
t
w
s
1 1 , 0
Z
1
e
P
p r e m
e r
s
r
A
0
I
a ś c
w l a t
e
i« J°»°micznym.
e
c
,ę
m o w
U C iak
0l
c
'
— mówił dalef
11
m
We
p
n a , d u
e
S i ę
£s • -
du '
.ad^N
ll
l,l
w
fist
' cii«
nas
W ?
d o
m
d a
re
v
a
n e
0 0
w^mYśi^^rajtoenii recepta-
W\ X
V
o ś o i
Y
. lecz musi liczyć
aa skuteczność
C R T T
V\^UŁI
S ^ C c ? '
|
'
'
w .^lo (jjj Przyniosło potwier^
ja^nozy j k i recepty.
Ł
ś r 0 ł
a
eos
Podarczego.
j H r J J ^
^%Z* Wj£
i ^ t ó ^ r ^ i
x
S-
' V I I
M i n i o
a
^
C Ś
k o w
o w e g o propozostaną:
1
budżetowej ja
3)'JE** Procesów k a bSt
kaC^ó^nie wąruni\V e ^
l
Drodukcvinei
h
, w- C l
ni
U
l
a
c
,
l
Przem; "' Produkcyjnej,
^ . °stow i odtworze­
ł
er
<* wT^dzyi wreszcie
wielkiemi4) dzia
oży
e
w
p a ń s t w i e .
czas dłuższyObok stabilizacji
politycznej pod*
kreś.ić trzeba — powiada p. premjer I
naciskiem — znaczne złagodzenie walk
społecznych.
Zagadnienia
konstytucyjne.
W końcu swego przemówienia p.
premjer zwraca uwagę na zagadnienie
konstytucyjne- które stoi przed nami
od początku wskrzeszenia państwa pol­
skiego— Rząd — powiada premjer — nie
rna zamiaru narzucać w tej. sprawie
swoich punktów widzenia, sądząc, że w
tej doniosłej sprawie
przedstawiciel­
stwo narodowe samo winno inicjatywę
ująć w swe ręce-
zapowiada minister skarbu p. Zawadzki.
a
rf^Ll^u ' ' które ludzkość prze­
Po przemówieniu premjera Jędrze­
czy
Jednak wyjśoia żabie- je wiw a na trybunie ukazał się minniusi być rzeczywistość Zawadzki, który wygłosi} długą mowęP- minister Zawadzki podkreślił na
V śv
° w y , po omówię- wstępie odporność gospodarczego orga­
'*Ł *Vtuari- " ' ' ' Premjer prze- nizmu polskiego wobec kryzysu. Cały
świat dąży do autarkji i coraz bardziej
h
Polska^*' ^
'
zaznaczają
się tendencje kierowania
gospodarką zgóry. Równocześnie wi­
, * V f t l V na własne dzimy zaburzenia walutowe w różnych
krajachi,y
Polityka rządu wyciągała słusznie
wniosek z tych faktów, dążąc samoKI Iw^iai U a t wórczym realizmie dzielnenii drogami do uzdrowienia go­
Y\SIwzmocnienia
i utrwa- spodarki naszej, dochodzimy do stabi­
* ŁI?e boLatmm0sfe»T polit ycznej, lizacji przez oszczędność, zniżkę cen,
'ito czB^*» udaniem p. premje kompresjlę budżetu. Ostatnio wzrasta
i lvTei odki warunkiem także i spożycie artykułów monopolowych, za­
hamowany został spadek produkcji pol­
N * 4tud,°rświataskiej, ruchu kolejowego, handlu zagra­
L O i ir»»i , dziedzinie stosun- nicznego.
Sytuacja kredytowa ulega powoli
k <W
Wami.
Założenia poli
^ i j ^ ^ y c z n a k h reaiiza- odtajeniu. Dalej p. minister naszkicował
V *« V J I J , ,
z y c h pracach na rolę naszych banków państwowych i
!S S 2 S ł °
^
-y *»
- prywatnych oraz omówił dobre wyniki
tCN>* Panlt,
° łvn/ ° '
Premjer Pożywki'Narodowej, poczem przeszedł
L i s i k i e m , szacunek
i
u
307
Zmianę systemu podatkowego
KJJFCTIPI* *° Przyczyny spowodo8
Nr.
CENA NUMERU 15 GROSZY.
»
listopada.
wienie obrotów gospodarczych przez po nej y/ wielkich państwach stabilizacji
posiedzeniu sejmu, pieranie zdrowej inicjatywy społecznej i'
Pierwszym jej wyrazem jest stabi­
Osji Premjer T „ J - » ~ : — : — ' » * * — prywatnej.
lizacja polityczna. Myśl przewodnia,
Drogą dalszej redukcji wydatków która cechuje zarówno pracę rządową
v *"o 1 f "
^
P e d panem oraz drogą odwołania się do społeczeń­ jak i pracę społeczeństwa, opiera się nie
fi ^. ku
~ rozpoczął p. pre- stwa przez ogłoszenie Pożyczki Narodo­ na lepiej lub gorzej rozumianym intere­
kHct 7 f«ru)c panom tegorocz wej, został zrównoważony budżet tego­ sie grupy, warstwy, klasy, czy partii,
Łysieli, ^
to dlatego, że w roczny oraz położone trwałe i mocne ale na interesie państwowym, jako ca­
V «imoZ: P°
pierwszy stają podstawy równowagi budżetu przyszło­ łości.
L Nf
w charakterze sJłeia rzą- rocznego.
Na horyzoncie naszej
mylśli poli­
tuj pew ychodzą z deklaracjami,
tycznej, — podkreśla p- premjer — nie
yn
Vi' l6rv l kreślonym dorobkiem
zarysowuje się w obecnej chwili moż­
'a, z
formie dokonanych Polityka wewnętrzna. liwość zmiany w układzie sił politycz­
V hU£ tal w życiu zrealizowany,
Przechodząc do zagadnień polityki nych narodu.
m czasie zrealizowan wewnętrznej, premjer zwraca uwagę,
W szczególności trudno przewidy­
rzeczą panów, dorobe że dziś dominuje nad wszystkiem mus
wać,
aby ludzie, którzy od maja 1926
,v W
skrytykować.
obniżonego standartu życiowegoroku objęli władzę rządową byli w sta­
N*t&w**tió
tXr
•l6nia i
poświęca ustęp
Jednem z najważniejszych zjawisk
*LN>U Y
ogólnemu położeniu jest fakt. że żyoje i praca przebiega nie komu innemu władzę tę przekazać.
Innemi słowy ciągłość pracy rządu
,' t\V!i<» J,_._i„„ „ ... i
u nas w warunkach niemal niespotyka- wydaje się być
zagwarantowana na
' ^^f
sytuacja Polski przed
N H , • i w e m świetle, alboNw^aczy dziś nietylko to, że
li u
° w "'eSł° głębokim
0 r a
'od. '
7)
ter wygłosił n a wczorafszem posiedze­
niu seimu wielKa_mowc p r » ś r a m o w q .
1
"<i'Ą$$
str.
g r o s z u ,
ILUSTROWANA
ł ODZ. SOBOTA, DN. 4 LISTOPADA 1933 R.
asowy
(patrz
do analizy budżetuPreliminarz budżetowy podaliśmy
już w naszem piśmie przed kilku dnia­
mi. Rząd nie obawia się katastrofy zgó­
ry, a raczej prowadzi oszczędną go­
spodarkę, obcinając
wydatki wtedy,
gdy 'zmniejszają się dochody- P- min
zapowiada zmianę całego systemu po­
datkowego w Polsce, poczem mówi
dosłownie.
— Mówiąc o wpływach podatko­
wych, nie mogę pominąć milczeniem
drażliwej sprawy zaległości. Rok temu
stwierdziłem zresztą nie po raz pierw­
szy, że ulgi. przyznane
zalegającym,
nie są amnestią
podatkową, prawem
niepłacenia. Tutaj tak samo, jak i w
sprawie długów, chodzi o danie możno­
ści zapłacenia należności, ale nie o Jej
darowanie. To stanowisko utrzymujiemy w całej pełni.
Opracowane już dokładnie rozpo­
rządzenie moje w porozumieniu z pa­
nem ministrem
spraw wewnętrznych
reguluje tę rzecz ostatecznie dla zale
głości z przed 1 października 1931 r-
przez. automatyczne rozwożenie znacz­
nej ich części na lat 10, a przez poważ­
ne odpisy ułatwienia dla pozostałych.
W porozumieniu z ministrem opieki
społecznej mogę zakomunikować, że te
same normy będą stosowane do zale­
głości z tytułu
ubezpieczeń społecz­
nych narazle w drodze wewnętrznych
zarządzeń s p o ł e c z n y c h do chwili
ustawowego uregulowania spraw;
Ale przypomnę tu to, co mówiłem
rok temu. że ulgi będą stosowane tylko
do płatników dobrej woli- Z przykro­
ścią muszę stwierdzić, że słowa moje
nie zostały należycie wzięte do serca
przez zainteresowanych, zaległości nie
uległy zmniejszeniu;
względem tych,
którzy nie podejmują wszystkich w y ­
siłków w kierunku wywiązania się ze
swych obowiązków
w stosunku do
państwa,
zastosujemy
bezwzględnie
wszystkie rygory, które nam dają
ustawy.
Ną zakończenie p. min. Zawadzki pod­
dał analizie poszczególne cyfry budżetu.
Prezes Sławek o reformie konstytucji
P l e n a r n e zebranie klubu p a r l a m e n t a r n e g o B. B.
Warszawa, 3 listopada.
Dziś przy licznym udziale posłów
i senatorów odbyło się w sejmie ple­
narne posiedzenie klubu BBWR.
Obrady zagaił prezes klubu płk.
Sławek. Wygłosił on przemówienie,
w którem zapoznał klub pokrótce z wy
nikanii prac nad nowym ustrojem paflstwa, prowadzonemj podczas ferji sej­
mowych. Ze względu na wagę zagad­
nienia prezes płk. Sławek zapowiedział
zwołanie osobnego posiedzenia klubu,
poświęconego wyłącznie rozpatrzeniu
projektu nowej konstytucji, zaakcepto­
wanego już w ogólnych zarysach przez
prezydjum i grupy konstytucyjne' bez­
partyjnego bloku.
Prezes płk. Sławek podkreślił, że trzymać się nie zasady przynależności
głównem zadaniem bloku najbliższej se politycznej, nie zasady, że lepszy jest
sji będzie nietylko wypowiedzenie swe nasz człowiek o mniejszych kwalifika­
go zdania 1 ostateczne ustalenie zasad cjach, niż człowiek obojętny o kwalifi­
nowego ustroju państwa, ale także do­ kacjach wyższych. Zasada szukania lu­
tarcie do umysłów wszystkich ludzi w dzi objektywnie lepszych jest tą zasa^
Polsce I wyjaśnienie społeczeństwu dą, którą winniśmy się kierować w
celu i podstaw, mającej się dokonać re­ każdej podejmowanej akcji, jeżeli ma­
formy konstytucji.
my istotnie osiągnąć cel, który nam
Omawiając następnie sprawę wybo przyświeca: zbliżenia i powiązania ze
rów samorządowych, prez. płk. Sta­ sobą wszystkich jednostek
naprawdę
wek podkreślił, że zasadniczą tenden­ wartościowych.
cją naszą w tych wyborach musi być
W końcu przemówienia prez. płk.
poszukiwanie właściwych ludzi najbar­ •Sławek stwierdził dalszą konsolidację
dziej wykwalifikowanych do spełnienia bloku bezpartyjnego i coraz lepsze zro­
fimkcyj, które na nich wkładamy. Cho­ zumienie w społeczeństwie jego zadań
dzi "o" to' b y '-przy" poszukiwaniu ludzi i metod działania.
:t.
2
4
1933
Xl
ROZPOCZĄŁ
DYSKUSJE
307
Nr.
BUDŻET
,
n
P o s ł o w i e o p o z y c y j n i o działalności i polityce r z ą d u . - P o ż y c z k a
g w a r a n t u j e s t a b i l i z a c j ą w a l u t y . — E c h a r o z r u cze hstanowiskiem,
ó w c hzajętem
lops*
Warszawa, 3 listopada.
PAT. — Dziś od samego rana panuje
w sejmie ożywiony ruch. O godz. 9-ej
rozpoczęły się obrady szeregu klubów
sejmowych. O godz. 10-ej poczęli przy­
bywać do sejmu członkowie gabinetu z
prenijerem Jędrzejewiczem,
zajmując
miejsca na ławach rządowych. W loży
prasowej zajęli miejsca liczni dziennika­
rze pism krajowych i zagranicznych.
O godz, 10.15 p. marszałek Świtalski
otworzył posiedzenie.
Po załatwieniu
spraw natury formalnej m. in. po zawia­
domieniu, że od p. ministra spraw we­
wnętrznych wpłynęło pismo o zezwole­
nie sejmu na pociągnięcie do odpowie­
dzialności dyscyplinarnej posła Tadeu­
sza Wróbla (klub narodowy), p. Mar­
szałek wygłosił przemówienie poświę­
cone pamięci zmarłych p o s ł ó w Ignace­
go Boernera (BBWR), Stanisława Krzyżowskiego (Ch. D.), Franciszka Mariań­
skiego (KI. Nar.) i Jarosława Oleśnickie
go (kl. ukr.).
Mówiąc o ś.p Ignacym
Boernerze, p. marszałek podkreślił m
in., że by! on człowiekiem wolnym i nie­
zależnym. Był wolnym pod wszyst-kiemi
zaborcami i pod wszelkiemi okupacja­
mi, a niezależności 6wej myśli i sądów
bronił przez całe życie
zaciekle, nie­
wolnikiem będąc jedynie swej rzetelno­
ści, nie mając żadnych odchyleń sprawy
którą uznał i ukochał.
stracyjne. Mówca w tern miejscu stwier
dza, że Stron. Ludowe nie organizowało
tych ekscesów, a skuteczną broń prze­
ciw podobnym wypadkom pos. Róg wi­
dzi w oddłużeniu rolnictwa i zmniejsze­
niu ciężarów.
Pos. Byrka o pożycz­
ce narodowej.
żonej przez mniejsza własność do 60 ha
włącznie. Nawet dzieci szkolne stanęły
do apelu i złożyły sumę, dochodzącą do*
pół miljona, dystansując duchowieństwo
przeszło o 200 tysięcy zł.
Z kolei zabrał głos pos. Niedziałkow­
ski w imieniu klubu P. P. S., po którym
kolejno na trybunie ukazują się: poseł
Ponikowski (Ch. D.), pos. Lewicki (Ukr.)
oraz inni.
Przewodniczący komisji budżetowej
sejmu, pos. Byrka stwierdza, że prelimi­
narz budżetowy musi się opierać na wy­
siłkach lat poprzednich. — Stabilizacją
waluty gwarantuje ostatnia pożyczka za obronę przed hitlerowcami
wewnętrzna, tak, iż nie mamy potrzeby
Pos. Thon (kl. żyd.) wyraża wdzięczuciekać się do wzorów państw, takich, ność rządowi, że broni swych obywateli
jak Anglja i Ameryka, które oderwały w piekle Hitlerji i na terenie międzyna­
swe waluty od złotej podstawy. Zresztą rodowym. Czuje się dumny, że należy do
ani Anglja, ani Ameryka, nic osiągnęły państwa, które w historycznej rozgryw­
zamierzonego celu, t. j. poprawy gospo­ ce pomiędzy barbarją, a cywilizacją, sta
darczej swych krajów. Dlatego należy z nęło po stronie tej ostatniej. Dalej poi.
uznaniem podkreślić stanowisko mini­ Thon wysuwał szereg postulatów w
stra skarbu, który niezmiennie idzie po imieniu ludności żydowskiej pod adre­
linji dotychczasowych tendencyj rządo­ sem rządu.
wych.
Pos. Franz (klub niemiecki), podkre?
Mówca poświęca dłuższą uwagę spra la, że niemcy w Polsce, są lojalnymi oby
wie pożyczki wewnętrznej, stwierdzając watelami państwa i nie mają nic wspól­
że wzięły w niej udział wszystkie działy nego ze sprawą rewizji granic. Nawet w
razie wojny, zachowalibyśmy się lojal­
gospodarstwa krajowego.
Urzędnicy podpisali przeszło 75 mil­ nie i to oświadczam oficjalnie, jako prze
jonów, Nie pierwszy raz — stwierdza wodniczący klubu niemieckiego w sej­
mówca — świat pracowniczy, zwłaszcza mie". —
„Bóg nałożył na mniejszość niemiecurzędnicy państwowi, przyczynili się do
uratowania naszej pozycji finansowej (na : ką w Polsce, a polską w Niemczech mi­
ławach BBWR. oklaski). Cyfra ta jest sję, aby stały się pomostem między obu
olbrzymia, gdyż reprezentuje w sumie to narodami. My gotowi jesteśmy cło jej
co przemysł i handel złożyły razem. — spełnienia".
Po przemówieniu kilku innych po­
Emeryci, inwalidzi złożyli sumę równą
subskrypcji wielkiej własności ziemskiej słów, zabrał głos pos. Miedziński, który
Pracownicy fizyczni — sumę równą zło­ w dluższem przemówieniu polemizował
Żydzi dziękują
rządowi
h
opozycyjnych.
-
Pos. Miedzins^i
rautach
o p o j ^ S U
„pomimo, iż P y S v 7t^ *!«5»
tcżśzych mówców, S^JłJ, a kgjjl
dowi, wypadły . b ^ j j w i * *
budżetu nie była ^ Ł s k i e f J o ' % R' nerta o 2
żując do słów posła " ^ z i n . k i ° °
dka
groził rewolucją pos.
>y\va
wiadat
jak
„Nie wiem, dlaczego majj ( „ < , n f t w o ś ć
Przybj
groźne jakieś rewolucje, F t
>
RFO5 lis
wa, czy robotnlczo-wlościań , 1
oncy 1
steścle niezmiernie »P' » \ ni$c\7 *
no
to my - jesteśmy/ewolttg
1 r
znajdi
zrobiliśmy rewolucję w
trafimy utrzymać to, cośmy
.
wolucyjnej zdobyli.
.
Jeżeli będzie, P ^ f
P °*
to będzie zrobiony
"
26. o
anarchji.
Odpowiedzialność
P^.HA
o
M
c
u
%
c
r
la
Q
A
{
0
1
J 9 2 6
v
o s k r
a i
,aS:
mieniem jest odpowie
dominującą".
.
Przechodząc do eP«w
chłopskich, które były
nich procesów,
f f ^yła
t»<!
podłożem tych r o z r u c h ó w ,
wsi, którą rząd obecny ^ ^ y k ^
się złagodzić. Nędzę * ' foycb. .
agitatorzy dla celów P " J ^ c f e i J ^
Po przemówieniu _ P ^ '
o odczytaniu interpe» •« c b •• „
kow, które odesłano do ^
2f
syj, marszałek sejmu•« J j«c, jj^."
knął posiedzenie, o ś w i
stępnem posiedzeniu, P°
mieni będą pisemnie.
m ó v
nu
NdJ^charai
C
w
s
( W
l
t
Izba przez powstanie złożyła hołd pa
mięci zmarłych posłów.
Następnie zabrał głos witany burzliwemi oklaskami na ławach BBWR. p.
prezes rady ministrów Janusz Jędrzejewicz.
Przemówienie p. premiera było wie­
lokrotnie oklaskiwane przez izbę.
Po krótkiej przerwie wszedł na try­
buna p. minister skarbu dr. Stanisław Za
wadzki, który wygłosił dłuższą mowę.
Po przemówieniu min. skarbu Za­
wadzkiego, które podajemy na innem
miejscu, a które przyjęte było żywemi
oklaskami na ławach BBWR., rozpoczę­
ła się dyskusja generalna nad projektem j
p
ustawy skarbowej oraz preliminarza b u d '
Warszawa, 3 listop. Włocławku, oraz sądu okręgowego w centowym dodatku do ^fflljfyflfl Jljl
żetowego.
(Pat) W myśl końcowego ustępu Suwałkach, które uporządkowują w | datku miniowego
_ m\tiKJl$
w
iPerwszy zabrał głos prezes klubu art- 44 konstytucji, rząd złożył sjemowi tych okręgach administrację rządową i podatku od uboju, 'wpr^l
wykaz rozporządzeń Prezydenta Rze­ przyczyniają się do oszczędności w za­ cełe akcji podnoszenia cen
o
narodowego.
nych, a wreszcie dekret
°J0\K*0
czypospolitej z mocą ustawy, wydanych kresie tej administracjii" A '•'
w okresie od zamknięcia ostatniej se­
Dalszą niezwykle ważną grupę roz­ westycyjnym oraz o P%J #
M
sji sejmowej do początku sesji bieżącej' porządzeń stanowią dekrety o charak­ własność państwa gruntw
Wśród tych rozporządzeń znajdują terze wielkich kodyfjkacyj, a mianowi­
się trzy, które wydane zostały na mo­ cie: kodeks zobowiązań, kodeks handlo­
Mówca nie znajduje w obecnym sta­ cy ustawy o pełnomocnictwach z roku wy, prawo o spółkach z ograniczoną od­ b i a d a j ,
„ader
nie rzeczy warunków do ożywienia go­ 1932.
powiedzialnością
oraz poniekąd prawo
^laflsą^f.
spodarczego kraju. Pos. Rybarski zarzu­
stosunki państwowej nad pewnern'
Te rozporządzenia, a mianowicie: o o notariacie, które porządkuje
'ret o° / h u tnJi >e f­
spodarki, jak np. dekret,
ca rządowi, korzystanie w sposób nad­ organizacji obwodowych władz szkol­ w zakresie notariatu.
iregunowanm
stbsuffl^>l»^er*«
mierny z kredytu wewnętrznego przez nych, o zniesieniu państwowych urzę­
Następnie zwracają uwagę wśród uregulowaniu
o
kosztach
nadzoru
^ r f ' |td- . .
wypuszczanie bonów skarbowych, poży­ dów pośrednictwa pracy oraz o zespo­ tych rozporządzeń dekrety
gospodarcze. o
czek i t. p. Dalej mówi o zaniku rento­ leniu urzędów ziemskich z władzami Klłka z nich dotyczy prawa celnego 1 pieczeń, o U T e B u l o w ą r o ' " . ^ ^ ^
r t ^ i
wności gospodarstwa społecznego, czego administracji ogólnej wiążą się z akcją pozostaje w związku z wejściem w ży­ tamt gospodarskiemi i ,
wynikiem ma być, zdaniem mówcy, usprawnienia i obniżenia kosztów ad cie w październiku r. b. nowej taryfy
zmniejszenie zasiewów w rolnictwie i ministracji państwowej.
^
celnej. Są to mianowicie: dekret o pra­ nia, dotyczące' s a m o r ^ , '
należy
dekret
o
8
P
°
&
a
&
e
J
>
niedostatek produkcji.
wie
celnem,
nowela
do
ustawy
w
przed­
Pełnomocnictwa w tym zakresie,
P<>' '
Następnie poddaje krytyce działal­ jak wiadomo, przysługują rządowi na miocie uregulowania stosunków celnych zaległych kosztów ^ 7
ność rządu w sprawie kartelów i prze­ mocy wspomnianej ustawy z r. 1932 oraz dekret o zmianie taryfy
cclnci rych 1 kosztów oplew ^ 0 w
o samoistnym podaw
^ . w
chodzi do omówienia działalności rządo­ do końca przyszłego roku kalendarzo­ przewozowej.
t* .:*\(0.*
wej w sprawie kontroli nad stowarzyszę wegoWśród dekretów gospodarczych znaj­ dla gmin wiejskich.
Wreszcie listę dekre
niami, zarówno gospodarczemi, jak i naW pewnej łączności z temi ostatnie- duje się kilka tak ważnych, jak naprz.
ukowemi.
pożyczki
wewnętrznej,
ml ustawami, pozostają wydane na mo­ o wypuszczeniu
Po przerwie, zabrał głos prezes klu­ cy tegorocznej ustawy o pełnomocni­ który był podstawą tej pożyczki oraz szów . państwowyc" ' por^a" | K ^ >
p r a c z e
|f
bu parlamentarnego Stron. Lud., poseł ctwach rozporządzenia, dotyczące znie szereg rozporządzeń, regulujących pilne związanych z nlenj
Róg, który na wstępie zarzucił rządowi sienią sądu grodzkiego w Podgórzu— zagadnienia z zakresu przemysłu i roi czących uposażenia ^tf*
szczególnych działo* Jery** "
^
zbytni optymizm w przewidywaniu do­ Krakowie, utworzenia rządu grodzkiego nictwa.
^
Do tych ostatnich należy dekret o stwowej oraz praw
chodów w przyszłym rokai budżetowym w Zakopanem, zniesienia sądu apela­
popieraniu elektryfikacji, o uregulowaniu wali'dzkkh.
albowiem siła nabywcza ludności zma- cyjnego w Toruniu, zmiany okręgów •
. ^.,0
f.
lala, jak również zmniejszyła się kon- dó wapelacyjnych w Paznaniu i W a r ­ stosunków w hutnictwie żelaznem, o za­
Ogółem rzad
^Ldz^LcKIK
wie, 'zniesienia sądu okręgowego we sadach sporządzania bilansów, o 10-pro- bieżącego 81 ^ ^ p o ^ f t jaa«
sumcja.
t e **" ^
Mówca opisuje trudności materialne,
III!!
pie trzy r o z p o r z a J J ^ ^
z jaikiiemi walczy wieś, uskarża się na
wę o i I
*W0^
| i |
postępowanie władz administracyjnych
w stosunku do ludności wiejskiej.
Dalej pos. Róg przechodzi do omó*
wienia wypadków w Małopolsce, łą­
Według doniesień
<
cząc je ze sprawą rzekomego prześlado­
Zapoczątkowanie regularnej komunikacji między
w
okolicach.
o
W
s
i
ę
^
wania ludności przez czynniki admini­
rów dopuszczono
^ \ ^
p o r t e m polskim a Sowietami
k
Kalając
cV)
śnV
3 a
2
0
cra
au
Rząd przedłożył sejmowi rozporządzaj?
w y d a n e z m o c ą u s t a w y . - O g ó ł e m w roKu b i e # 3
r z ą d o g ł o s i ł 81 d e k r e t ó w .
o ^ f
,R,II
H
uWi' VFL<?
orClz
r
Q
'fzv^
l ą z k u
n
Co
m ó w i
pos.
Rybarski?
y
^>r ,^ mitro^
^
m
I U I
TYLI:
t
•
%
a
o WOS f o w
g
0
i a d
2ONA
1
it
s
THF«
",' PRZY)
C
1
swu
ZEZN
S
yf
a
t
v
m
!
im< d^°yi.
HA
11
Ni,
2NU '"ma
f 0
ctl
11
0
G d u n i a - Leningrad
o j
m
Mosk
Z
cty
L'U
R B A I
fi
E
Zarząd Stowarzyszenia Posiadaczy Polis To­
warzystwa Ubezpieczeń ,,1'Urbalne", w War­
szawie, Królewska 16 m. 1, zawiadamia, że
Biuro Akwizycji Ubezpieczeń „Brokers" w Ło­
dzi, Piotrkowska 89 udziela z naszego polece­
nia bezpłatnie wszelkich informacyi, tyczących
sie realizacji polis Towarzystwa ,,1'Urbaine"
w Paryżu-
ostatniego rejsu do Gdyni zawinął do
Cdynla, 3 listopada.
Dnia 30 ub. m. przybył do Gdyni Leningradu, skąd przywiózł 403 tony
statek polskiego towarzystwa okręto­ drobnicy, głównie owoców.
Są uzasadnione widoki, że podróż ta
wego Żegluga Polska „Śląsk", który
komunikację
kursuje na linji regularnej pomiędzy zapoczątkuje regularną
Gdynią, Gdańskiem, Antwerpia. Rot-[okrętową pomiędzy Gdynia. Gdańskiem
terdamem, Tallinem i Helsingforsem.il Leningradem".
W drodze do Gdyni s's „Śląsk" p o d c z a s .
e
tm
ewałtu.
. . ^ y s ^ W
Mianowicie
trze dwie mlecza
reg innych.
Członek k o n g r ^
świadczył, \i f a ^ a t ó * *
działy i z a o p a t n m
wiące.
0
Q
yi> >nfii
.^IK^
K
k
t
j
o
1
r f l i e
^
tv
0ER
BI
Nr. 307
—
•307-
o s k a r ż o n e g o w y w o ł a ł y na sali olbrzymią konsternację. —
Czy van der Liibbe b y ł anarchistą?
i |
d g i e ń
w
p r o c e s i e
o p&dpatenie
MeUhsiw&m.
łłó*
prze po
2
0
-ki
0
t
V
r
« ! c
mieccy złożyli inne zeznania. Z dalszych ze­
znań świadka wynika, że występuje ona przed
^ N n i n ' , £ P e r w i e w p r o c e sadem pod kryptonimem nieża. sama posiada
Reichstagu, w z n o w i o - paszport na nazwisko panieńskie Kalinkowa.
?" f W W e <
Dymitrow lest dziś
Nadprokurator zapytują świadka o praw­
dziwe nazwisko, zaznaczając, że występowa­
ący
nie przed sadem niemieckim pod lałszywem na­
2
° K t a s z a d e c y z j ę są zwiskiem mnże stanowić krzywoprzysięstwo.
5 1
W n i o s e k 0br01 lcy D y
Świadek odmawia wyjaśnienia. Przewod­
z a w e z w a n i e w c h a niczący wskazuje świadkowi, że W pewnych o\l *ebv«,5
« o P i s a r z a Ros- kolicznośdacli będzie sad móx< zmusić świadka
V e ' któr,, a c e g 0 na emigracji w do wyjaśnieniu prawdziwego nazwiska Je) męża.
| a k
Popowa wzywa sad do sprawdzę- j
wiadomo, zgłosił nia, Obrońca
że w Rosii istnieje prawna możność zmiany '
^yiii a ^ P r z y b y c i a do Niemiec, o nazwiska, wobec tego świadek nie mial obo­
wiązku wyjawiania poprzedniego nazwiska.
c k
2 e , a z n y
D a l e j
f
iC(i
3er,in
^o^ 1odniou, .!
f
W
J
3
•
.
l i s t
°P
a d a
-
r z
f t J l
a
sta*
i>S2c ńL
^ w fWiam,
i
iedzmsKi
10
afą
Dr
%t
'
0
z n a n e
W^olh
"
ob
S2
r n
-
-
y
ere£
p ?yic-
^org:lera o p r z e s ł u nowycli
świadków.
się
pan jeszcze
^ t e a t a ii W
hi7«nef
? \ ' sekretarz nartii
partji ko- d u ż o uczyć, panie p r o k u r a t o r z e " . .
Nie
k aP uJ
kota w worku
Przyjrzyj sie łemu, za c o płacisz. Kupuiqc
ż a r ó w k ę , c h c e s z m i e ć d o b r e światło, żqdaj
więc ż a r ó w e k s z l a c h e t n e j marki,
zapew­
niającej C i największq ilość światła przy
m i n l m a l n e m zużyciu prqdu.
,ł
^'iadln
Dymitrow stawia pytanie, czy praw­
.
• Pani Reese. Ci
5Vnnr,« • !S zeznawać mają na te dą jest, że w Rosji sowieckiej wolnp każ
H Dożan < ° S a w Reichstagu demu zmieniać nazwisko, na co świa­
\\f°a Maj;" l a Sąd w z y w a tych świad dek odpowiada twierdząco.
Berlinie.
Dymitrow: — Przywiązuje duże zna
% va ?
- ° s ' a s z a , że u- czenie do tej odpowiedzi, gdyż dziwi
^ V To ?
dalszy
wniosek mnie bardzo nieznajomość i>rzez pro­
„ «•«""»* \u ^ in
' mianowicie przesłu- kuratora stosunków panujących w Ro­
Sr^ida'
a k t e r z e świadka dr. sji sowieckiej.
oiw- .;»«» .l^Pnie
Prokurator .stara się stwierdzić, że
zmieniać nazwisko w Rosji mogą tylko
' °wo'« zytuje
P°sicdzenia
Vh° tatni
prezesoskarżonesądu pro obywatele sowieccy.
Nadprokurator z r y w a się wzburzoi 'eco . '' ° r y , jak wiadomo.
Z odpowiedzi świadka wynika, ż e ^ y i prosi przewodniczącego, który nie
V« t>Ci, uczony. Dymitrow prawo do każdorazowej zmiany naz
dosłyszał odezwania- się Dymitrowa o
\VVh " i a c się naprzód z u- wiska posiadają i inni, a w każdym ra­ interwencję.
r J j
cvi o i , V
zie również emigranci bułgarscy.
Zkolei z r y w a się przewodniczący,
io '/
Prosi o p o z w o l e n i e
Na to Dymitrow, siadając, zwraca mówiąc podniesionym głosem:
°hónv .
o s k ó w d o w o d o ­ się do prokuratora:
— Dymitrow, już panu powiedzia­
wej naradzie sąd zgadza
— Musi się pan jeszcze dużo uczyć, łem, żo nie wolno panu robić uwag, któ­
»ł*"
panie prokuratorze.
rych nie słyszę. P a n zawsze mruczy
• Ł
li
u h n e
T
r
V Cm"
s i e
s,
w
i ą g u
C
TUNGSRAM
l e r
s a
d
r z u c a
rf
W
Ponowne wykluczenie
Dymitrowa.
c n a r
r
n H
,r
s
e
n
k t
WykI
y I a
a
u
b
W v
w n j
e
Dymitrowa.
JM
Me
spokojnym
^S^cnia
1
1
o
e n i t i
'? V "" cia -
z
A
a r t
głosem
C
T
^
!
P i komunistyczt S N i e T ^ h i ą współpracował. ,wrio"Vc j*«to świadka przewodnlcząceft V Vi'
' ' holenderskiej, posła do
w V |
' celem stwierdzenia:. 1)
NNSw I
der Lubbe wykluczony
f* u i i a K «
Partii za swoje anar^ f l R * « n l e sie. 2) że występował
V K
""'i' 3) że van der Lubbe
h "«ót,„ *lazku z partia w ostatnich
%M
v w a l żadnych poleceń od
2n
v
6
D a r l
S s c r a
V
1
a
n
a t y
z
1
l
V n ,
y t n i
b ,£
trow
wezwanie
y
celem
'• % , ' . aciól van der Lubbego, któm
%\
* byli.przez policje w l l o ogu^^iada. i e decyzja co do
"Szona zostanie dopiero na-
s t f c f e
drof^nf-r.^.n
w°SU mieszkał
Moskwie.
f
y <
l? $ C * * j : p ?
Przesłuchiwanie
"t nr? U, WśrńH ?
dotyczą oskarioK ^ ., Jetv * ± n ch budzą zaintereso• Mizyuyie z Moskwy, w e
Jn i.°Co*a "J stwierdzenia pobytu os
n 'lii^OiUi
!
Października
V*'*t. ^
', wbrew twierdzeniu osv " t ' z «• ,
dków.
S & t ? « n « # * » i e oanl Weiss. Po
>.i ti ^° l w t ^ ,
» . że Jest bezparbułi 'H lest członkiem partii
wa obecnie
Moskwy
i z powodu choroby.
"• V„ tan „ ° i odpowiadania tclemł'
' a d e k oświadcza, że
^•i
i V > i s v * u n °dzinc Popowa, którą
W-^
d *i'^"J Petkoff. O prawdził
s i c
a i
1 1
b
Dzis przesłuchany będzie Goering.
i a
B e r l i n , 3 istopada.
wewnętrznej, w jakiej znajdować się
Dopiero w ciągu wieczora podało [miały Niemcy w dobie podpalenia
biuro Conti do wiadomości, że dawno j Reichstagu, wobec rzekomego niebezzapowiedziane przesłuchanie premjera • picczeństwa zbrojnego powstania kopruskiego Goeringa w procesie o pod­ munistów
palenie Reichstagu odbędzie się juz ju­
Przesłuchanie min. Goebbelsa, jak
tro o 9.30 rano.
mówi komunikat, wezwanego również
Rozprawa ta budzi olbrzymie zain­ jako świadka, odbędzie się dopiero w
teresowanie. Goering wystąpić ma w późniejszym terminie. Jak wiadomo,
charakterze
świadka, wezwany n a ! oskarżony Dymitrow będzie nieobecny
wniosek nadprokuratora, celem p r z e d - ; n a jutrzejszej rozprawie, wobec wyklu
stawienia trybunałowi groźnej sytuacji czenia go na przeciąg trzech rozpraw.
Polska
wobec Niemiec w sprawach politycznych—pisze „Manchester Guardian".
Londyn, 3 listopada
„Manchester Guardian" wiernie odpo­
„Manchester Guardian" w korespon wiadało poglądom całego kraju. P o ­
dencji z W a r s z a w y rozważa dziś stano lacy nlemcom nie ufają. W żądaniach
wisko Polski wobec Niemiec 1 docho­ Hitlera niema nic nowego, zaś jego
dzi do wniosku, ż e stanowisko to w nl- awanse wobec Polski nie mogą mieć
czem się nie zmieniło i że nie należy się wiele powodzenia, skoro prasa polska
spodziewać ze strony Polski żadnych zastanawia się nad wielkiemi sprzecz­
nościami pomiędzy tern, co Hitler ostat
kompromisów.
W sferze politycznej stanowisko Pol nio powiedział do Francji i Polski, a
skl pozostaje w dalszym ciągu takie tern, co pisze w nowem wydaniu swej
same, jak określił je poseł Mledziriskł, książki „Meta Kampf".
jeden z przywódców grupy rządowej,!
Niezależnie od tego. jak stwierdza
a i .
się dopiero od żo-gdy ze strony niemieckiej po raz pierw „Manchester Guardian" nazewnątrz, a
'•sztowani,, j
w Niem- szy poczyniono aluzje do rewizji
g r a - także w korespondencji dyplomatycz­
nie. To, co mówił Miedziński — p i s z e ' n e j pomiędzy Warszawą a Berlinem
^z
a
a
d
o
ś w i a
l
ł |
e i n
ty
l a d c
ad
By
a
6
S w
<nlSi!l'
niz
Bi
5
r
%y*tz
0
z
Policjanci wyprowadzają Dymitrowa, rzu­
cającego Jeszcze kilka niedosłyszalnych zdań w
stronę sądu. Incydent i decyzja sądu wywołała
konsternacje wśród dziennikarzy zagranicznych.
Następnie zeznaje drugi świadek, przybyły
z Rosji, 59-letnia pani Arborei, lekarz 1 profe­
sor w Moskwie. Świadek stwierdza zupełnie
bez . zastrzeżeń, że, mieszkając w tym samym
domu oo Popów w Moskwie, zna go 1 widy­
wała go w e wrześniu i w październiku 1932 ro­
ku w- Moskwie. Akta uwierzytelnione -przez
ambasadę niemiecką w Moskwie, potwierdzają
twierdzenie Popowa o pobycie Jego w Rosji w
ciągu 1932 roku.
Następnie zeznają świadkowie, którzy zgło­
sili sie na wezwanie, podane w prasie, aby każ­
dy, kto poznaje z fotografii oskarżonycli bulgarów, podeł to do wiadomości władz, ś w i a d ­
kowie mieli widzieć oskarżonych bułgarów po
cukierniach berlińskich.
W ogniu krzyżowych pytań obrońcy Teicherta plączą się jednak i niektórzy nie mogą
poznać i zidentyfikować oskarżonych.
Rozprawa zamknięta została o godz. 14.30
i odroczona do dnia jutrzejszego.
pójdzie na kompromisy
6
m
coś pod brodą, której pan nie posiada.
Ja nic z tego nie rozumiem. Tak dale]
być nie może. Nie pozwolę na coś po­
dobnego.
Wzburzony opuszcza przewodniczą­
cy szybkim krokiem salę. Za nim w y ­
chodzi reszta sędziów na naradę. Po
chwili wraca, ogłaszając decyzję, w y ­
kluczającą ponownie Dymitrowa na trzy
następne posiedzenia.
i a l a
t
C g 0
panuje ton wyszukanej grzeczności.
Stosunki polsko-niemleckle koncentrują
się w dane] chwili na sprawach gospo­
darczych. Obie strony usiłują zakoń­
czyć wojnę celną. Częściowe porozu­
mienia zostały już zawarte. Wojna cel­
na przyczyniła Polsce mnie] zta, niż
Niemcy oczekiwały. Polska rozgląda­
ła się za noweml rynkami 1 znalazła je.
Rozwinęła ona również swój własny
przemysł
maszynowy i chemiczny.
Dzisiaj Polska ma te satysfakcję, ze
Niemcy zwracają się do nie] o zawarcie rozejmu celnego.
a
t o v v E
U
ft
2a
b
ii!ili ' S i ^
ZWz
Kled
9
3
^ d y w ^ o k u do końca paż» Polowa Jego rodziU y w a
. oPjJa r..
3 iis
toP
Jerdzenie w dalszym
świadkowie nie-
V !
s k
, ° w a , 3 listopada
'Mi
'dacją s o w i e c k o Prasowego, atta
K%Z
zosh^
eckiej p
, r > H > « l e n t hJ reaktyw
any
n i e m i
i p°
d p
"
ł
a
< b
t
\ > „!°tu
"Lokal An- p r a w a cwen-
V;>ck5ch ^
^ c y :wana. 3est jeszcze
0 s
e
1
d r
a f y c h
n , c
k o r e s
Czy
Anglia będzie interweniować
na w y p a d e k zbrojnego k o n f l i k t u w Europie?
Londyn, 3 listopada. ' n i e trzeba Jednak zbytnio się przejmo­
Przemawiając w Skipton w hrab­ w a ć alarmującemi pogłoskami.' Co się
stwie Yorkshire podsekretarz stanu tyczy układów locarneńskich( to w s z y ­
spraw zagranicznych Eden. oświad­ stkie decyzje, z wyjątkiem tylko jednej
czył, iż Wielka Brytania ma całkowitą ewentualności muszą b y ć powzięte
swobodę zdecydowania czy będzie in­ przez radę Ligi Narodów jednomyśl­
terweniować w wypadku ewentualne­ nie, co znaczy, że zgoda Wielkiej B r y go konfliktu i nie jest bynajmniej zgóry tanji jest nieodzowna.
związana układami w Locarnle.
Jedynie w wypadku pogwałcenia
Polityka odosobnienia — oświad­ zobowiązania nieuciekania sie do woj­
czył Hdcn — jest polityka szaleństwa. ny, lub naruszenia zdemilltaryzowanej
Chociaż ubolewamy nad ustąpieniem streiy it:>drcńsklej możemy sami decy
Niemiec z konfereacil rozbrojeniowej, :! v ać, c/.y zobowiązanie niezwłoczne-
go pośpieszenia z pomocą stronie p o ­
szkodowanej ma się do nas stosować.
W konsekwencji przeto rząd Wiel­
kiej Brytanji nie jest związany na ślepo
i pozostaje panem swojej decyzji. Układy z Locarno — podkreślił Eden —
nie przewidują bynajmniej, a b y która­
kolwiek ze stron mogła się wycofać.
Oczywiście nie unikniemy wojny, oświadczając, że w żadnych okoliczno­
ściach nie pośpieszymy z pomocą pań
stwu niesłusznie napadniętemu.
Str. 4
4.X1
1933
i i i
Film, o którym cały świat mówi z entuzjazmem p. t.
tf L
U
N
A
"
w roli głównej
niezapomniany AL .JOLSON
oraz MADGE EYANS.
Passepartout I bilety ulgowe nieważne aż do
odwołania.—Początek o godz. 4, 6. 8 I 10 wlecz,
w s o b . , nicdz. 1 święta o godz. 12 w południe.
GRAND-KINO
Nadprogram:
koolrowa groteska rysunkowa p. t
W
w roi. gl. VLASTA BURIAN. A j g £ ^
ZULA POGORZELSKA.-Nadpr« . ,rJ
0
NIE*'
12 KRZESEŁ
Reorganizacja życia gospodarczeo we Franci
Dziś i dni następnych!
Rząd
1-sza
passe p
kowy tygodnik ..AM
Paramoruznetu
d."' . ąj^
i bilety ulgowe prócz n_urze°
Dziś poranek o g
Polsko-Czeska
komedja
!
ceni
dźwiękowa
Sarraut przeciw oszustwom podatkowym. — Równowaga
ż e t u jest w a r u n k i e m u z d r o w i e n i a s t o s u n k ó w . — W p o l i t y
zagranicznej nie będzie zmian.
ir
roc
k
* Q
Painlewe p o c h o w a n i będzie w poP
onieoj|
datników,
lecz zatnie™." - \ ,
W
robotę,
peW'
żywo oklaskiwana przez lewicę, cen­ n a n s o w o - b u d ż e t o w y m .
Paryi, 3 listopada.
nie oszustwa podatkowe
, Franci
Minister
finansów Bonnet
o ś w i a d ­ ność systemowi fiskalnemu. ^
y fity
Dzisiejsze posiedzenie izby wywoła­ trum i prawicę. W tym punkcie, w któ­
Drz
ło olbrzymie zainteresowanie w kołach rym premjer domaga się oszczędności, a c z y ł d z i e n n i k a r z o m , i ż i s t n i e j ą t y l k o d w a
ż
politycznych. Loże dziennikarskie i dy­ specjalnie zapowiada likwidację organi- s p o s o b y z r ó w n o w a ż e n i a b u d ż e t u —
plomatyczne przepełnione, na ławach zacyj pasożytniczych, mówca zbiera rów o s z c z ę d n o ś c i i n o w e p o d a t k i . M i n i s t e r
a
nOt "
budżetu Gardey, ma opracować odpo­
rządowych, gabinet z prem jerem Sar­ nież oklaski na lewicy i centrum.
6
l
l
baczna u * V «
Zapowiedź reformy podatkowej żywo w i e d n i ą m i e s z a n i n ę t y c h d w u c h e l e m e n ­
raut, w komplecie.
1
0
b
i
a
tów. „Nie p o w i e m nic n o w e g o — ośw:ad
^ n^z i S M
przyjmuje
lewica,
centrum
i
prawica.
—
Przy ogól nem zainteresowaniu, prze­
c
z
y
i
w
t
e
j
s
p
r
a
w
i
e
m
i
n
B
o
n
n
e
t
—
j
e
ż
e
l
i
wodniczący izby, Bouisson, otwiera po­ Oklaski powtarzają się wreszcie na tych
tfV
rejes
siedzenie punktualnie o godz, 15-ej, od­ samych ławach w chwili, gdy premjer w y z n a m , ż e p r o b l e m t e n jest p r z e d e - ka. Rzqd będzie zwalczał różne
J tHjJwszysbkiem natury politycznej".
zylnlctwa
sprawiedliwa
k<'«
„
•.
wspomina
o
państwie,
Hczącem
tOO
mil­
czytując dłuższą mowę ku czci Painlevego. Izba wysłuchuje tego przemówie­ jonów mieszkańców i zapowiada refor­
ZYSKA " j cts
premiera
nia stojąc, z wyjątlkiem grupy komuni­ my ekonomiczne, obejmujące całą Fran­
Francji1 o' \ .# %m. 1 narodową
ź ncJI ^
stów, która siedzi na swych ławach. W cję wraz z kolonjami.
Zycie gospodarcze '
h . .
™
Socjaliści, jak i neosocjaliści, zacho­
momencie, w którym Bouisson przypo­
termi
Paryż, 3
bule pewnych norm f statutów- .
ro ,
wują
rezerwę,
oklaskując
jedynie
część
mina zasługi Painlevego, jako reorganin,
> O
zostaI
za lora armji, komuniści wznoszą okrzy­ deklaracji o kontynuowaniu polityki po
wpisai
koju i porozumienia.
ki; „precz z wojną".
sie
o udzleicnle gabinetowi zau,
(k)
x
v
rub
Mowa
premjera
trwała
3
kwadranse
Do hołdu pamięci Painlevego przez
(anla i poparcia w lego zamiarach zapewnienia
S ^ ^r<, * e c° tc
przewodniczącego izby, przyłącza się w Końcowy apel, odwołujący się do wszy­ bezpieczeństwa Francji 1 umocnienia ustroju de­
X i .^ywatel;
króbkiem przemówieniu piremjęr Sarraut stkich sfer społeczeństwa o pomoc i mokratycznego, w czasie, gdy świat szarpie nie­ umożliwiłyby Jej reorganizacje
*Y roz
zgoda i
poczem na znak żałoby, izba. zawieszaj
•porzucona narfzccz swftlttl • Francja pragnie o- nego.
CZNIE jedynie naTawach radykałi w.
W dziedzinie polityki f*fjv>V'f/'!'"
posiedzenie na przeciąg pół godziny.
^\>-canin
kazaó sie godna swoich Instytucy] republikań­
EJtU . z a p o w i e d z i a ł . . k ^ ^ f l c ) ^ < / '
skich,' które w połączeniu z mocna wola ie] 9Po przerwie, min. de Monzie, zgłasza
Paryż, 3 LISTOPADA.
> > . ^asza,
[ ,ir»>'V,
powinny pozwolić na przetrwanie o- poprzedniej wigabinetów.
i motywuje wniosek urządzenia pogrze­
Opinja "publiczna Francji jest żywo bywatell,
Ligi
Narodów
UI
K';"Przys
wierna
pa
kto
bu Painlevego na koszt państwa w Pan zainteresowana projektami rządu Sar­ becnego ciężkiego etapu.
..._.„^.. IlllC"*^.
f, flP
J,TL
bowlazanioin współpracy
^""^'oĄ^t*
V
cy
:
teonie. Deputowany komunistyczny Re- raut w kwestii przywrócenia równowa­ celu Jest zrównoważenie budżetu i stałość fi­ cały-m spokojem pójdzie ta " P ,
- 1 . Jest
i^t ...
c w n l c s» i"..
cja
w . |
nansów.
naud zabiera głos przeciwko temu, gi budżetowej
swoich praw, które obecnie sa ^ , „ .
stwierdzając, że nic nie ma przeciwko
Prasa nie zdołała dotychczas podać
wszystkich państw, praK_i 1 J'„gH^„,^1
K i i
uczczeniu Painleve-go, jako uczonego, żadnych bliższych szczegółów co do za­
IcKL^I.fi.T '
ale kategorycznie zastrzega się przeciw sadniczych wytycznych, któremi będzie
Ziednoczonych,
ententy.
ko gloryfikowaniu się zmarłego, jako im się kierował rząd w swym projekcie fiperjalistycznego polityka Francji.
sp
Na propozycję min. Bonnet'a wniosełk rządowy pod/dany jest pod głosowa­
nie przez podniesienie rąk i zostaje przy
jęty większością, przeciwko głosom ko­
swoic
munistów.
3
0
Następnie premjer Sarraut wygłasza
E%nv r a d a
deklarację rządową. Mowa premjera jest
W moskiewskim instytucie badania Trafiając do organizmu chinina tworzy dy okazało się
ML
gruźlicy,prowadzone są interesujące pra­ właściwy pancerz ochronny,' przed łają lepiej, niż jakie
SZCZAWNICKA JÓZEFINA
ce nad wyjaśnieniem działania malarji działaniem promieni, i przerywając do­ karskie.
ctiląry u n i e m o ż U ^ r a ^
usuwa chrypkę i zaflegmlenie w grypie.
Okuł
na organizm ludzki- Naukowy współ­ stęp promieni do organizmu, likwiduje
...alarji,
nawet w \ v ą ! o ott
się
ma
gorączkę.
pracownik instytutu dr- Sobelman, zdo­
łał uzyskać zupełnie
nowe rezultaty
Rezultaty praktyczne? Odtąd wie­ dy działanie chininy
czasc
otf. j c ^
badań, z których wynika, że zarazki my, że chinina nie stanowi monopolo­ teczne- Promienie
rkou
<&•
rozwijają się w organizmie cho­ wego środka leczenia malarji, bo może nizmu, zupełnie, Jak
m a b y ć p r z e n i e s i o n y d o m i n . malarji
rego łatwiej pod działaniem promieni być zamieniona 1 Innemi preparatami, no do mieszkania, y ST^M °
spraw wewnętrznych.
słonecznych. Gorączkę wywołują właś­ posjadającemi te same optyczne właści­ w s t a w i ć tylko k o l o r o W ^ y ^
a zabójcza g o r ą c z k a
Siedlce, 3 listopada.
nie najbardziej aktywne promienie słoń­ wościNiesprawdzone dotychczas pogłoski ca, spektrafjoletowe
i ultrafjoletowe,
Chinina w leczeniu malarji, odgry­ nic
krążą o szeregu przesunięć
mających obficie
nagromadzone w otaczającej wa taką rolę, jak i ciemna sala. Zwią­
1 $ ? C n a
nastąpić na różnych stanowiskach woje nas atmosferze.
zek między energją promieni i malarją,
wodow.
Zrobiono szereg odpowiednich d o ­ byłby tern samem ustalony. Ale jak się
Między innemi omawiana jest spra­ świadczeń
Długotrwale gorączkują­ ochronić przed działalnością
i wpły­
wa zmiany na sitanowisku wojewody lu­ cych na malarję, ulokowane w zupeł­ wem aktywnym promieni na organizm
belskiego.
nie ciemnych salach i wówczas prze­ ludzki? Przecież ubranie, okrywające
Dotychczasowy
wojewoda lubelski bieg choroby łagodniał, a temperatura ciało, stanowi nieprzeniknioną ochronę
p. dr. Józef Rożniecki, przeniesiony ma spadała. To wyjaśniło „sekret" chininy. przed ultrafjoletowemi promieniamibyć na wysokie stanowisko w minister­
Roztwór chininy pochłania promie­
Zrobiono i w tym kierunku sensa­
stwie spraw wewnętrznych.
nie świetlne i w tych właściwościach cyjne doświadczenia, które
wypadły
sp.
S u k c e s
apłWojewodą lubelskim zostać ma p. optycznych, jak stwierdziły doświad­ omal- że najcieklawiej- Oto dr. Sobel­
Pt
Drojanowski, prezydent miasta Lwowa. czenia, kryje się działanie lekarstwa. man wykrył, że promienie słoneczne
Zapaśniczego ™
Zmiany t e przeprowadzone mają być •••••BBHBMMBBBBFBIBMI ! ! ) > • • • • • • • • dostają się w głąb chorego organizmu
Sensacyjny
w
w drugiej połowie bieżącego miesiąca.
przez-, oczy- Chorym polecono wło­
KIERMASZ KROPLI MLEKA.
rinie ściąS
n W r . o K J F «<
w
„Tabarinie
s c w » »,„ p<»-CO»>
PI
Pogłoski te notujemy z obowiązku
Dorocznym zwyczajem Tow. Opieki żyć ochronne kolorowe okulary i w t e - tłumy publiczność
^Ni5,°? m .
|u.
^
dziennikarskiego.
nad Matką i Dzieckiem „Kropla Mleka"
^ał
szego dziś w Ł o d ^ ^ i a J ; j V J > ^
w Łodzi, urządza w dniach 7, 8, i 10
tłumy widzów
PODATEK
OD
UBOJU.
X
>
z
^
^
or
grudnia r. b. popularną, cieszącą się sta
O EKSPORT WÓD MINERALNYCH.
walczące z a p a ś n i k a 1<J
(k)
Na
])odsta\vie
rozporządzenia
. Niedawno mieliśmy sposobność pisania o no­ le dużem powodzeniem imprezę „Kier­
^of%A%
Prezydenta Rzplttej z dnia 27.X.1933 r., r a m kabaretowywych możliwościach eksportu wód szczawnic­ masz Kropli Mleka".
kich. Dotychczasowa niewielka rozmiaram: raz.
wprowadzony
został
z
dniem
LXI
r.
b.
Prace organizacyjne, w kierunku
Icwnia tych wód zostaje powiększona, przyczem
państwowy podatek od uboju zwierząt.,.
' "zcIuc j j a ^
dla ważnej akcji znalazło .się znaczne zaintere­ urządzenia imprezy trwają. Impreza te­
W związku z tern zarząd tri. Łodzi :olbrzymie powoci;
goroczna zorganizowana zostanie w spo
sowanie kapitału.
do wiadomości, że podatek od leśniczych dyrekw,"
Wairto zaznaczyć, że w czasie, gdy n:'e każ­ sób zapewniający jej całkowite powo­ nodajc
rboju
zwierząt
pobierany będzie w obulniejsze zamawiamy ' ^ a f e
dego stać na leczenie się w zdrojowisku, orga­
nizacja eksportu znanych ze swej skuteczności dzenie. Obfitować bidzie w niezwykłą rzeźniach miejskich z dniem dzisiejszym, I nia na stoliki przyj'
ilość
arcyciekawych
?trakcyj
i
sympa­
wód mincrailnych będzie miała — obok komer5-ej popołudniu.
t. j . od dnia 4-go listopada r. b.
cjailne-go — duże znaczenie społeczne.
tycznych rozrywek.
a ć
bzirćaćsięwmteursn
und
ział,\, ;
z
g
o
d
z
a
a
„
a
b
r
a
ć
w
t
e
r
n
!niesienpiąown
enkyonosm
iczn
ećgo,tatnUW
i
t
a
w
i
a
y^ n. cyst!*
rati
iolejażcyychzwrobj
óc:i
X.1„ -ak,-m
i,.«ieiń*.
1wp
oyłd
atk
owp
ym
i'*"jby
szc
p
w
y
o
d
a
t
k
o
w
e
i
z
portu. Stopa życia państwa )«'
B
aordduzijeej, że zeznania P° ni "Jd
a
t
k
ó
w
s
p
o
w
ngaospsioedabrcazredziekjraju
lo.jalW
nee.
Deklaracja
n
eogm
oicznpelaj.nu, koordynuiacc-.;o „1
Sarraut.
n
lisatocp
adnao.wego rzą­
P
r
e
m
j
e
r
S
a
r
r
a
u
t
w
d
e
k
l
a
r
j
i
Z
dcyrugm
ie'jęid
sytrnoanryo'd^ej
Fer'ancjjaZw?P",
z
o
w
du,
o
k
i
e
ś
l
i
ł
z
a
d
a
n
i
a
s
w
e
g
o
g
a
b
i
n
e
t
u
n
a
t
e
r
e
n
i
e
w
s
p
ó
ł
p
r
a
"
?',^j pr
aord
czaergcozego** ^
t pokojuospgod
eim
s
p
ni
zw
wew
racnaętrznymdo izibzyagranicznym. Premier Sarranu
e ooodb
becnie naak,_z* gfo
d
mc.owym
panupjąocw
e uejcniejedn.naj^ej^
Jk
gdy^JJikJbajrdzuu-jfctiuia Jtwobnda zostałasiewziać narazić pewne
s C
-
1 ( 1 , 1
8
J
8
8
| o r f l
2
R
ini
k
e
p
a
W f
ra
n i c
jf
e
d n
ł 0 V
2
1
Pierwszym warunkeim do osiągnięcia tego
t yzcw
olenw
nyikriezm
izecsizeowkytóch
osw
zcyzm
edagnaoR
śczoia,gdóclnzaejesosw
h
e
c
z
e
ń
r
y
c
h
dicozbyrcoh, zonriegsaiennzim
iaów
zb,ędn
yrczh
wy­
d
a
t
k
ó
w
i
p
a
s
o
ż
y
t
n
p
e
p
r
o
­
wadR
zeznąd
ai rpeffoargm
y
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
c
y
j
n
e
j
i
t
p
.
nie w czasie kryzysu oszczędzać
3
p r a
P
ie
s t a n
e
z a p
jWV
y
1
01
Zamiast chininy... ciemne o
Nainowszy sposób leczenia malarii.—Doniosę odkrycie lekarza
e ciemku śr
kol^
c £
ty
^^ag^e,
bV
P. wojewoda Różniscki
st
l
1
l o t
n
tarjg WLdjĄ
a
d0
P
k a
0
pof ajg
K
WCl
r
!
11
tfH
Mfc
p>
2 e
l l , t 0
e
V°^>yci
Nr.307:4 Xl
933:
:Str. 5
Napady na listonoszów pieniężnych
skłoniły władze do energicznego zajęcia sie ta sprawa. — Listonosze bada
uzbrojeni. Ubezpieczenie rodzin na wypadek śmierci urzędnika.
ADOLF
Wschóa słońca
zachód słońca
Wschód księżyca
Zachód księżyca
Dłujjośc dnia
L'było dnia
6.35
16.05
16.60
0.49
10.90
12,00
rocznika 1913.
się stawić d z i ś .
iw8
0
i m J L
^
4 b. m. o godzi­
li ^ o w ! ' winni się stawić do spisu
Hi. L J . biurze wojskowem Zarżą
>z , ;
P ^ y ul. piotr
<
zamieszkali
! a > ^ ' P. o nazwi'
* "Tlfc °
*»» [Z . Y C, D, E, oraz zamieszkaH !k
XII komisariatu P.P. o na, Z g £ . iHery: K, L, Ł. M, N, O, P.
SNI b v '
r do spisu poborowych
^ i n j - , neldowani na terenie Ło­
ju ^ «idać: 1) dowód osobisty, w bra
|J> w . vodju _ metryka urodzenia
i e s t r u ludności oraz za) ttf ^
o ś c i osoby z fOto graswiadczenie o rejestracji.
0
0
w
1
y
t c
ni
Z
n
ch
i
k
u
k
a
1 9 1 3
m i i
ler
e n i e
a
n
a
, ą C y
c
si<
2ar
s
Qov
Ndcze^
c
2
re
2
o ż s a m
a
'"'"^m Ol* ,rf
interes"
uwagę,
a i
est
1
nrf
s) I
9* r a t a p o ż y c z k i
* i e wpisana »v t e l s a m e j
Ct)
rubryce.
formy. f >
i e d ! l ^ t n i ^ J jj^ló ~" Wobec tego, że dyplomy kow
da
"'"ywatelskich,
przyznawane
które' subskrybowały
&r \.narodową, zawierają tylko *
MHI^W,
yk
Wielki proces krakowski
przeciw
ko Maliszom o zabójstwo Suesskindów
i listonosza Przebindy przypomina —
że napady na llstonoszów pieniężnych
w Polsce szerzą się w ostatnich cza­
sach znacznieGłośny był w swoim czasie napad
dokonany przez kobietę, członkinie
OUN. we Lwowie na listonosza w
specjalnie wynajętem na ten cel mie­
szkaniu- Z wyroku sądu doraźnego po­
wieszono w Toruniu także mordercę
.
j listonosza. W Poznaniu padł ofiarą na­ grup.Dotychczas wprawdzie listonoszom
padu listonosz pieniężny i po ostatnim |
mordzie krakowskim — wczoraj na­ wiejskim, doręczycielom pieniężnym w
kolejowym
padnięto na listonosza na Śląsku i zra­ miastach i ambulansjerom
J nie odmawia się pozwoleń na broń —
bowano mu tysiąc złotych.
W ciągu ostatnich dwuch
tygodni alę muszą oni sami kupować broń l
złapać za pozwolenie.
napadów takich było kilkanaście.
Ale sama broń nie rozwiązuje Je­
Te często powtarzające się wypad­
wymieniony
ki niepokoją głęboko Związek niższych szcze kwestji.- Związek
pracowników pocztowych, który w 162 domaga się, ażeby wdowa po poległym
otrzymywała
oddziałach jednoczy wszystkich niemal na służbie listonoszu
Pracowników
pocztowych
niższych pełną emeryturę, niezależnie od lat
służby zabitego pracownika oraz jed­
norazowa roczną .odprawę, tak, jak otrzymują rodziny po poległych poli­
cjantach.
Listonosz na wsi ma do obsłużenia
teren w promieniu 40 kilometrów.
Spełnia on przytem rolę ruchomego u#
rzędu pocztowego, nietylko wypłaca
ale i przyjmuje pieniądze.
W dniu wczorajszym odbyła się w biorstwie, co ułatwi kontrole.
P o c z t o w i e c
kolejowy esinspektoracie pracy w Łodzi konferen­
Przewiduje się, że powyższe posu­
cja między inspektorem
W y r z y k o w ­ nięcia odniosą skutek i spowodują za­ • kortuje pocztę sam. Chociaż służba
skim a przedstawicielami związku za­ trudnienie poważnej ilości bezrobot­ I kolejowa jest uzbrojona, chociaż czy­
nione są wszelkie starania, aby unie­
wodowego handlowców polskich w nych pracowników umysłowych.
możliwić
napad, zdarza się jednak, że
sprawie nieprzestrzegania przez sze­
**
reg firm handlowych i przemysło­
W związku >z ingerencją
związku po przybyciu do stacji w wagonie pocz
wych 8-godzinnego dnia pracy.
handlowców, inspekcja pracy komuni­ I towym znajduje się nieżywego ambulan
Postulaty związku handlowców zo­ kuje, że wszystkie zakłady, zatrudnia­ j sjera. Dowiadujemy się, że władze
pracownikom,
stały z p. inspektorem uzgodnione w jące pracowników umysłowych obo­ i pocztowe idą na rękę
tym sensie, iż przy kontroli zakładów wiązane są do umieszczania na terenie obiecano im możliwie najszybsze 'za­
pracy asystować będą Inspektorom de­ zakładów na widocznem mleiscu ob­ łatwienie tych sprawlegaci związku, a pozatem inspekcja wieszczeń o godzinach
Władze pocztowe rozpatrują szereg
rozpoczęcia
sposobów zabezpieczenia pocztyljonów
pracy będzie kładła nacisk, by w za­ pracy i jej zakończeniu.
kładach pracy, w miejscach widocz­
Winni niestosowania się do powyż­ i sprawa ta będzie w najbliższej przy­
nych, znajdowały się przewidziane u- szego zarządzenia będą pociągani do szłości pozytywnie załatwionastawą obwieszczenia, zawierające ści­ odpowiedzialności.
Napady na pocztyljonów
należeć
słe godziny pracy w danem' przedsię­
będą do przeszłości.
O d której d o której
trwa praca w danym zakładzie.
a
™!b,.
r | a$ jfjOdnr,l„
k n o t o w y w a n i a w p ł_i—
ł a t y c5 _r a t
Cj
•ze
4
t
^°*'°źonre
1
pi n»° za'"
e
r
m
i
n
y
płatności
tychże
zostały na 10 miesięcy —
'' ^!
' y pożyczki narodowej
inj'y rał , Placówki subskrypcyjne
°onolowywać bedą po 2 w
C : C ? - Dotyczy to tych oczyH \ . V z rozłożenia na 10 rat koa
n e r a
n
6
C e
Z
1
?
c
Z n a l e z i o n o „skarb" w kominie.
Murarze z n a l e ź l i g a r n e k z 6 0 s r e b r n e m i rublami,
bitemi w r o h u 1 8 4 1 . - L u d n o ś ć K o n s t a n t y n o w a
rozbiera kominy wszystkich domów.
^ ?l - aniu drugiej raity, subskry
ab l ^ W a ć się odrazu z dyplo\\
Przysparzać następnie do(gr) W jednym z domów w Konstan­ skarby bajeczne... Monet jest 60, są to j rosyjski i Król Polski".
y placówkom subskryp- tynowie podczas naprawy komina od­ srebrne ruble przeważnie z roiku 1841
W pierwszej
chwili
robotnicy —
kryli murarze garnek z monetami z cza- z napisem: „Aleksander I - Car Wszech olśnieni swem odkryciem — podzielili
sór cara Aleksandra I. Wiadomość o
Skarb niestety nie jest znów and tak się czemprędzej rublami między sobą.
znalezieniu „skarbu" w piecu -— roze­ wielki, ani tak bardzo cenny, jak owe Ale każdy
powiedział swej żonie, o
szła się lotem błyskawicy po Konstan­
szczęściu
jakie go spotkało: po kilku
tynowie: przed domem przy ul. 11-go
minutach cały Konstantynów wiedział
* a s u przeprowadzenia
Listopada 21 gromadzą się tłumy: każ­
już o rublach, ale z rubli srebrnych zro­
B o l ę
F^MNDTYCZPC,
^ ^ W y c h wyborów
dy chciałby zobaczyć komin, w którym
biły się złote, a liczba ich wzrosła w
^ O t y
spraw wewnętrznych jak w bajce znaleźli murarze cały gar­
ciągu jednego popołudnia — podawana
V W;
c k i rozwiązał dnia 28 nek z monetami: każdy myśli coby zro­
USUHIĄ szyb/pjbrzgz T^cyoniejApk
z ust do ust KonstantynOwianek — sto­
1} M nj* adę miejską Piotrkowa bił, gdyby tak w jego kominie natr<ni li
krotnie.
' ^ wobec złożenia przez robotnicy, jeśli nie na garnek, to choć­
Wobec tak wielkiego skaron zajął
%: ZL . ° i c h mandatów, lista by na kubek pełen monet. A może spró
się całą sprawą posterunek policji.
\ ; *ak C i s z y ł a się o przeszto 30 bować i zacząć rozbierać piec?...
Przedstawiciele władz byli zdumieni,
Moi^Won^rada m. Piotrkowa w tak
że tylko tak mało pieniędzy znalazło
C j do 7 składzie stała się nie6ię na stole w biurze policji. Ale nieste­
lV' J M
Jakichkolwiek uty — więcej ich być nie „choiało".
Hot^re^ocześnie wobec
Dzisiaij są tylko czasy, że gdy nawet
\\'°
t a miasta i ławników m.
m i a s t a
biedny człowiek znajdzie w piecu skarb
Sv
tvr^
- P Piinister p o — to są marne ruble carskie z roku
hil K p r a s o w e g o
przełożonego
1841 — warte w najlepszym razie po
Sffl* nr!? kowa do czasu przeprodwa złote od sztuki... Nawet odnajdy­
V
C ^
wyborów, p. inż. Igwanie skarbów jest obecnie kiepskim
Miasto Pabjanice, założone przez Związku Strzeleckiego.
«iie«2?- 8o. dyrektora elekKomitet obchodu, obejmujący wszyst interesem...
Władysława Łokietka, obchodzi 600J w Kaliszu.
lecie swego istnienia. W związku z kie sfery mieszkańców, podzielił się na
tern ułożony został program uroczy­ 11 sekcyj. które w szczegółach czuwa­
stości, które przewidziane są na dni 10, ją nad należytą organizacją obchodu.
Z racji uroczystości wydano broszurę
11 i 12 listopada br.
i e
Sprawców zbrodni poszukuje
i V wc
dozwolona.
W dniach tych Pabjanice obchodzić ilustrowaną p. t. ,.600-lecie m. Pabja­
policja
S
Pra° ' P°wróoił do Łodzi okr.
będą nietylko 600-lecie. ale i 15-lecie nic" (cena 20 gr.), oraz medale pamiąt­
^Vi^ki ^ ' J
^ odbył w minister
(gr.) Wczoraj nad ranem nieujęci do­
'Jieuj.^^cznej konferenq'ę w Niepodległości P a ń s t w a Polskiego, 25- kowe w cenie 1 z ł » 2 zł., 15 zł. Protek­ tychczas sprawcy omal nie zabili mło­
torat
nad
uroczystościami
objął
p.
w
o
­
lecje
Związku
Strzeleckiego
oraz
uro­
ania godzin pracy
czyste odsłonięcie Pomnika NieDodle- jewoda łódzki, Aleksander Hauke-No- dej, 31-letniej Honoraty Dmochowskiej,
o
y»i łódzkie
w chwili, gdy wchodziła do domu, w
wak.
^ r t a °r5 g°wego wezwał dy- głości.
Specjalna delegacja zaprosiła na którym mieszka, przy ul. Suwalskiej 29.
Pomnik Niepodległości
wykonany
Rzecz się działa nad ranem: nikt
^ 5 o * °Pieki ^
P Y P Y
został według projektu p. Mieczysława uroczystości Pana Prezydenta Rzeczy­
h ^ " ^ y ^ ^ ^ c z n e j , wsikuitek ma Lubelskiego. Na wysokim piaskowco­ pospolitej, p. premjera
Jędrzejewi^za, nie usłyszał krzyków napadniętej, nikt
NA>^ ^°d?im P°dań o zezwolenie na wym cokole przedstawia on Legjonistę p. ministra Pierackiego, Hubickiego, nie przyszedł jej z pomocą. Przechod­
nie znaleźli ją leżącą na chodniku w
(j, t-o^j ° W
°stały wszystkie poda czuwającego. Na frontowej ścianie co­ prezesa Walerego Sławka, marszałków kałuży krwi.
% % I ^ Z ^
/
,
inspekcję pracy kołu znajduje się płaskorzeźba Mar­ Sejmu i Senatu, przedstawicieli wojsko
Lekarz pogotowia ustalił u ciężko
1 ^iko^»
t o - dapertamen- szałka Piłsudskiego, oraz data 1918. wości i władz z W a r s z a w y i Łodzi.
pobitej 7 ran tłuczonych głowy, 5 ran
Jłu^aji?' suw stanowisko ministei- Ścjany cokołu pokryte są nazwiskami • Z wybitnych pabjaniczan zaproszo­ tłuczonych twarzy i jedną ranę ciętą.
47 pabjaniczan, poległych w walkach no p. Jana Lorentowicza. rektora Psze- Suwalska została przeniesiona przez sa­
nickiego, ks. prof. Kalinowskiego j in­ nitariuszy do swego domu, za złoczyń­
^
d
na prace w o Niepodległość (1914—1920).
Program uroczystości obejmuje: w nych.
»HN
mo°
^ udzielane.
cami wdrożyła policja pościg.
Miasto od dłuższego czasu przygo­
C^, L^żn^fu .
odbywać jedynie dniu 10 listopada — apel poległych
Dąi&urcf
V «
u s l V "agłych wypadkach przy Pomniku Niepodległości, w dmju towuje się do tych uroczystości, po­
X , ^ . ^ a k o d z ą s i maszyny w jed 11 listopada — nabożeństwo, akadem­ rządkując całe dzielnice.
Nocy dz.iaiej.szej dyżuruj;-, apteki: A. Poła­
(Plac Kościelny 10), A. Chairemizy (Porać*odczyty o 600-leciu m. Pabjanic,
Sekcja dekoracyjna przygotowuje szą
W ó w c z a s firma m o ż e ie,
«k.\ 12), E. Millera (Piotrkowska 46), M. ĘpsrtoJ.
odsłonięcie Pomnika Niepodległości, de­ bramy triumfalne i dekorację miasta. na (Piotrkowska 225), Z. Goiesyckoego (PNXQWI
filadę, akddemję ku uczczeniu 25-lecia
Nr. 59), G. Amtoniiewioza (Pebjoiniaka 50).
v
p r a c
3
A'f,V
Jjtwy m. Piotrkowa
!
e
e |
r
l e r a
f
Vtych
N
Ol*"*
;
Sw
i c c i a
e
by
,
zwożenia
|
1 1 3
n d a t 0 w
a
n
c
Pabianic.
Program u r o c z y s t o ś c i , k t ó r e odbędą s i ę
10, 11 i 12 listopada.
tr
1
600-lBcie
h
ckle
J S k l e
, JJjcna praca
f
Znęcali się nad kobietą
ra
1 1 0 1
r&
e
^
2
6
r a c
r z
z
r
a T l e
P
T
E
Z
d y r e k
W
,
e
n
n i e
i
a
h
6 1 ę
oi|»]fteltf*
ę
Str. 6
1933
4 Xl
JEATR
Dnia
chańsza
muzyka / z t u k a
r o
BAJKA DLA DZIECI w TEATRZE MIEJSKIM.
Ha'|lo, grzeczne dziecil W niedzielę o go­
dzinie -1-ej po poł. przygotowuje dla w a s Teatr
Miejski arcymiłą niespodzianką: dana będzie
urozmaicona śpiewami i tańcami 1 mnóstwem
barwnych efektów, piękna bajka o biednej sie­
rotce, zabłąkanej wśród karłów p. t. „Hanka
u krasnoludków". W roli głównej H. Zelwerowiczówma. Rei. St. Milskiego. — Ceny najniższe.
i
E w a StOckgoid or. Habergritz
TEATR MIEJSKI.
. PzlL * T ' wieczorom w dalszym ciągu
sztuka Devala „Stefek".
W pełnych próbach
arcywesola komedia
muzyczna Jana Vaszary „Gramy operetką" z
udziałem miejscowych i specjalnie zaangażtowanych artystów
.Reżyserują: H. Buczyńska i
dyr. K. Wroczyński.
u
3-go b. m. rozstała się z tym śwa
item pochowana została nasza najuko­
m
atka
B. P
PROGRAM ROZGŁOŚNI ŁÓDZKIEJ
POLSKIEGO RADJA.
SOBOTA,
4-go listopad*
dnai
„
700—7.05: Sygnał czasu i p>c«
.M"
wstają zorze".
7.05—7.20: Gimnastyka.
720— 7.35: Muzyka z płyt.
7.35— 7.40: Dziennik poranny.
MO— 7.52: Muzyka z płyt.
ANTN*^
7.52-7.55: Chwilka gospodarstwa «°™ b*
7.55— 8.00: Odczytanie programu n« "
iący.
8 . 0 0 - H . 3 0 : Przerwa.
, . p , „ P*
11.30-11.40: Codzienny Przegląd rr««
»kiel.
, otf!*' '
11.40-11.45: Wiadomości o eksperci* £3F „ii
11.45-11.50: Komunikat Min.
Państw. Urzędów Pośredn. Pracya
K^^TFI-
parw
zeiażd
yw
szyiałalatpo61.zostali w gęłbokm
O
s
t
r
a
s
z
n
y
m
t
y
m
c
i
o
s
i
e
z
a
m
smutku
zostali w gęłbokm
i smutkuCórki, syn, zięciowie Ii rodzina
Nie w
'"'epoczybitnie i
4
5o—2
r
1 9,
OpK*'
1l.517.5.0_-1121..5055:: W
daom
Sygain
ł ocśzciasu I W
z Krakowa.
12.05—12.35: Muzyka salonowa
stry Tad. Sercdyńskicgo- l» •
12.30-12.35: Dziennik południowy^ . ę .
12.35-12.38; Wiadomości • » . ^ e i «•
12.38—13.00; D. c. muzyki s a l o n o m
13.00—15.30: Przerwa.
Przemy ' *"'
15.30-15.40: Komunikat Izby "
Pani Q. Boryszańskiei oraz pozostałej Rodzinie z powodu zgonu JEJ
dlowcj w Łodzi.
.
)if
15.40-15.55: „Skrzynka d r t e l w j " • W»«a«
15.55—16.00: Chwilka lotnicza i P
, ItfP
PERSONEL
16.00—16.20: Dwie gwiaizdy: Ł.
FIRMY BORYSZANSKI I LANDAU
wyrażamy
Amgentima (płyty).
16.20—16.40: Odczyt p. t. - ^ f ^ A .
wawcze harcerstwa" — w y ź *
•W. Nacz Gł. Kwał. Harcerstwa.
(K«"
16.40-16.55: Lekcja jeżyka fraucu**"*
średni). Lektor L. Roqutgny. . . ^ y P16.55-17.45: Koncert w wyk. ° * £ W ' '
pod dyr. J. Ozimińskiego 1 ? "n£tei8 ^ .
sk-.ego (tenor). Akomp. prof- £• FFPTT^
17.45—18.00: Audycja dla cWy<*
^
niu ks. Rękasa. (Tr. ze
18.00—19.00: Transmisja Nabożeńsł**
Bramy w Wilnie.
, tonu" *
(gr) Na jezdni ul. Piotrkowskiej w w karetce pogotowia.
19.00—19.05: Repertuar teatrów »
dwuch blisko siebie położonych punk­
łódzki*
^,
Auto ciężarowe, kierowane przez 19,05—19.25: Rozmaitości.
tach w y d a r z y ł y się wczoraj dwa w y ­
,,. m*.
padki. Jeden z nich był śmiertelny. — szofera Stefana Kaczorowskiego, na­ 19.25-19.40: „Wśród młodych" W«jfiUM
wieści Marji Dąbrowskeej P^
Ponadto doszło do wypadku na ul. Ki­ jechało w godzinach przedpołudnio­
Kwadrans literacki.
„. dz' "
wych
na
wóz,
naładowany
przędzą.
Sie
lińskiego.
19.40—19.45: Odczytanie programu n*
stępny.
W godzinach rannych dozorca domu dzący na wozie robotnik W a c ł a w Dziad
19.45—19.55: Dziennik wieczorny. „ GIRTAIprzy ul. Piotrkowskiej 169 w chwili, kowski wskutek zderzenia spadł z w o ­ 20.00-30.10:
Przemówienie I
gdy zajęty był zamiataniem ulicy — zu i potłukł się ciężko. Wóz i samo­
Niepodległości Polski, wygio* '
^
chód
zostały
częściowo
uszkodzone.
—
chlewioz.
,^-hft' f
został najechay przez resorkę do roz­
Szofer Kaczorowski został odstawiony 30.10-20.25: Skrzynka pocztowa ,
««"
wożenia mleka, stanowiącą własność
do aresztu.
korespondencję bieżącą omówi ' ^ ^ 1 . ^ ,
Alfreda Albrechta z Rudy Pabianickiej
nicznych udzieli p. Wacałw * * ^ * ° \ M
i powożoną przez właściciela.
20.30-21.30: Fragment koncertu
Wreszcie p r z y zbiegu ulic Kilińskie­
wego,
poświęconego muzy *
Dozorca—82-letnl W ł a d y s ł a w Szym­ go i Emilji zderzyły sie dwa samocho­
Trainsmisai z Budapesztu.
^ »')'*
czyk — doznał wstrząsu mózgu 1 ran dy: auto ciężarowe z taksówką. W y ­ 21.30-7-22.10: Koncert Chopmow**
niu Zofii Jarosze wieżowej. <-\
'•
tłuczonych głowy.
padku z ludźmi nie było, jednak oba po­ 22.10—1.00
Koncert życzeń z piy*
M
ŁÓDZKIE TEATRY POPULARNE
(Sala Geyera, ul. Piotrkowska Nr. 295).
w dniu dzisiejszym o godzinie 8.15 wieczo­
rem dana będzie piękna operetka
Bernarda
Shawa w opracowaniu
muzycznero
Oskara
Straussa w 3-ch aktach p.t. „Bohaterowie".
ŁÓDZKIE TEATRY POPULARNE
(Ogrodowa Nr. 18).
W dniu dzisiejszym o godz. 8,15 wieczorem
1 St. Kiedrzyńpremiera komedji w 3-ch aktach
skicifo p. t. „Ten stary
w reżyserji ayr.
M. Winklera. W roli czołowej wystąpi gościnnie
siewca humoru Antoni Fertner oraz pp. Hrynie­
wicz Winklcrowa, Erhardtówna,
Kosieraizka,
Opaliński, Winkler, Jaglarz, Preiss, Wojciechówoki i inni.
Biloty do nabycia w kasie teatru od godz.
11 do 2-ej i od 6 wiccz. Przedsprzedaż biletów
odbywa się w P.B.P. „Orbis' , ul. Piotrkowska
Nr. 65, tel. 101-01.
waTjat,'
1
PRZEDSTAWIENIE
DLA NASZYCH MILUSIŃSKICH,
W dniu jutrzejszym o^ godz. 12.15 w poł.
Teatr Popularny przy ul. Ogrodowej Nr. 18 da
fe przepiękną, barwną bajkę ze śpiewami i tań­
cami dla naszych milusińskich p. t. „Król Py­
szałek i Złota Księżnie tka'.
Biloty do nabycia w kasie teatru w dniu
przedstawienia.
JUTRZEJZY POPOŁUDNIOWY WYSTĘP J A ­
POŃSKIEGO TANCERZA NIMURY.
Taniec YeichI Niimury jest to istne arcy­
dzieło sztuki
choreograficznej, każdy
muskuł
jego ciała drga i przemawia bezpośrednio do
widza, który z zapartym oddechem śledzi jogo
ruchy. To też wszyscy zwolennicy piękna i
estetyki z radością powitają jego pożegnalny
występ, który odbędzie się w Filhaaimonji jutro
o godzinie 4-ej po poł. Nicmniejsze wrażenie
wywiara jego urocza partnerka Lissan Kay.
Dyrekcja
uprzystępniła ceny , biletów dla
wszystkich, a mianowicie od 1 zl. do 4 zł., któ­
re nabywać można w kasie Filharmonji.
IV-ty KONCERT MISTRZOWSKI
W pierwszym cyklu okneertów mistrzówakkh
występowały takie
gwiaizdy, jak Pro­
kofiew, Ada Sad, Cassado, a obecnie w IV-tym
koncercie
mistrzowskim
wystąpi
znakomita
śpiewaczka Dera Scuri.
Nadmienić należy, t e p. Scuri jest nasizą
rodaczką 1 przez długi czas czarowała wybred­
ną włoską publiczność na tamtejszych estradach
koncertowych i scenach operowych.
Koncert powyższy odbędzie się w Filhar­
monji w nadchodzącą środę, dn ia 8 b. m. o go­
dzinie 8.30 wieczorem.
I
to
a siec
J
Dozorca, n a j e c h a n y przez w ó z , zmarł
w d r o d z e do szpitala.
1
t
1
c
5
p
c
i
%
i""- na sv
\ ?awsze
a
L
NkodCjyfać
> od i
^Pelana
V% jNz skair
(,
J l , c z
a sit
0
1
Lekarz pogotowia uznał stan Szym­
czyka za nader poważny j ^ ą o . r d y n o wał przewiezienie sędziwego dozorcy
do szpitala. W drodze Szymczyk zmarł
Oby
jazdy uległy uszkodzeniu.
L policja prpwądzj dochodzenie celem
AUDYCJE Z A O R A N I C ^ ^ '
ustalenia z czyjej winy doszło do kata­ 19.30. RYGA. „Przebudzenie 0 ^
strofy.
opera Alf. Kalninsa pod °j'
\zytora. Tr. z Opery NaroJ
^
30. BUDAPESZT. Koncer*
.
siki.
,. oP;!n21.00. RZYM. „Piękna HeJeg • A^^
ka Offenbacha. Tr. z ^
„ ^
tina.
, mele'.*
22.00. LUKSEMBURG.
sołe ratdljopotpourrl.
nf
tak u nas!
(
e
Prawo ciszy nocne].
Nie
Odtąd, począwszy od 11 i pół przed
północą, do 6-terj ramo, na ulicach Rzy­
mu obowiązuje
absolutna cisza.
Samochody muszą mieć świetlne sygnały
zamiast głośnych trąbek, klaksonów,
OSTATNIE DNI W Y S T A W - ,
POMORSKA 1 M O R Z ^ j e ^ , ; .
czy syren. T a k samo, tramwajom noc­
Ciosząca
cię ogromneffl P ^ ^ p d ^ y r ^ T
nym
nie wolno dzwonić,
stadia obraizów n a i w y b ł t n i e j s z y * ^ , 'R£*R"
muszą ostrzegać przechodniów rzuca­ stów, maeszoząca się w s a l a c , ' głe*^
czego
aego fan.
tai. St.
St, Staszica w P
^ S*ń^u . i . *JTFP
niem długich smug jasnych reflektorów. TA
cończy się w przyszłym W^oi? ' V
c«'
W niedzielę, dnia 5-ź°
Będzie to równie skuteczne jalko
mnzvs.lerffllem5a szeroikhn
szerokim J™?
wartftW!
^« * ^GTI"
^
ostrzeżenie, a nie zakłóci ciszy nocnej. upnzystępnieniiia
strwa łódzkiego .wstępu »»
^c* *SS*
11
i
,
a
a
9
nę bfetu wejścia do 20- t«
?tc eKT^
Równocześnie część
9
do rozspnzedaiy po oen*cb
So
Obrazy wybitnych artystów
CI/
od JT. 50.
ĄJL
Wystawa otwarta
° lj¥L,
9-ej d o 19-c.j do dnia 9~&°
<^ft#*Sw*
mM
M
Mydełko do zębów „Cherys"
Idealnie czyści zęby.
A
a
1 1 0 1
OSTRZEŻENIE.
^
czaisu W
Od pewnego
terenie m. Łodzi sprzedaż
tek, zbiórki pieniężnie i W
komo na rzecz Związku
Rmeco^ipoapalitej Polskłej
r
av
W jDwąizku z tem
YEICHI N I P I U R A
oraz jego uroczej partnerki.
M
YI
(
^^7^1
LEKARZ-DENTYSTA
tel. 232-55,
przyjmuje od 9—3,
w Lecznicy Piotrkowska 294 od 4—7 w,
przy Górnym Rynku.
NARUTOWICZA 2 0
H
r
t
c
e
'\St,7nież
Jj£>
Znany chirurg rosyjski, profesor unl-•
•• *wersytełu Terebiński *^ Moskwie, przed obiegu krwi i podtrzymuje ten obieg na
m l temi nie m a ^ n k w ^ ^ *>
^
kilku dniami wygłosił w Aikademji Na- czas, gdy serce jest wstrzymane przez tychcziao
nie od
,uk w Lenmgradźie, sprawozdanie o swej chirurga.
publicznej.
^ ..-.y, » L ^tw*^
W sprawozdaniu swem prof. TereJednocześnie k o m u n ^ i ^ t i
, wieloletniej pracy z dziedziny techniki
binski szczegółowo opisał 185 operacyj walidów wojeroiych R. P. Ynoś^ *t
operowania serca.
siebie ładnej odpowiedzą<*"jj^ć <V
Prof. TerebdĄskii korzysta w swych serca u psów. W pewnych wypadkach konsekwemiok, mogące wT» ^lia*"^'^łl'
dokonywał
on
do
17
cięć
na
sercu.
Przy
T^^*™^-^,
m.^^
pracach doświadczalnych z aparatu swe­
^
go kolegi, prof. Brducnanienko, przedsta powtórzeniu tych operacyj, udawało m u -f
A.
1_ _.Ł- Kola Z ^ ^ IP,
^
Filharmonji.
się usuwać organiczne wady serca.
'
S w ^ J S B- LZ***
wiającego
„sztuczne
serce".
Aparat
ten
60-1
Gdańska 37
M|| Jul «W«P enli
fa
1? cięć n u sercu.
Kopclowska
fest
w o l n o dzwonić, trąbić, h a ł a s o w a ć .
1
F.
V
ło
Katastrofy uliczne.
Japońskiego
Bilety od 1 zł. iuż sprzedaje kasa
o s t a
|0
Pożegnalny występ
Po cenach popularnych N i e z w y k ł e o p e r a c j e chirurga r o s y j s k i e g o
<HBa wszystkich
włącza sie na czas operacji do systemu
A
0
,iW
.
MATKI
szczere współczucie.
o godz. 4-ej po poł.
Lisi K
,
1
5
213-84
tancerza
t e
r
S a l a Filharmonii
fenomenalnego
ę
a
1
TEATR REWJI „REX".
Dziś i dni następnych wspaniała rewia p, t.
Gubernator miasta Rzymu, wprowa
„Hallo, Europa o tem mówi!" — z udziałem
dził
w życic prawo, które przydałoby
nowoaaangażowanych artystów scen stoełcznych:
znakomitej śpiewaczki Serafiny Talarico, Czer- 6ię wielu miastom na świecie, a między
mnńskiego Edwarda, Kazimierza Szerszyńskie-go,
innemi ogromnie byłoby pożądane dla
Zebolkiny i innych.
Udział
powyższych sił daje pełną
gwa­ Ł o d z i .
rancję spędzenia 2-ch godzin w atmosferze bez­
Jest to
troskiego humoru, śpiewu i tańca. — Początek
w soboty, niedziele i święta o godz. 5-ej, 7.30
prawo ciszy nocnef.
| 10-ej. Dojazd tramwajami: 4, 6, 10 1 17.
JUTRO
'?> m S
e ł 0
e
-
Tel.
k
NARUTOWICZA 2 0
R O X Y
czołowe arcydzieło produkcji europejskiej, które
łego świata
wamieciło
9
iUt'
łl
Wołepnych
entuzjazm ca­
g%
TYSIĄC i DRUGA NOC
6
N i* Qp
iunm
Str
:4.xi
7
,. rok na małżonków Maliszow
w
c ,
A
^ g u najbliższych godzin. — Malisz jest psychopatą, ale nie świadczy to o j e \ J P ° z y t a l n o ś c i . — „ K a ż d y z nas ma jakiś rys psychopatyczny.—Maliszowa jest osobą
bitnie inteligentną i z r ó w n o w a ż o n ą — N a p o l e o n był wybitnym typem p s y c h o p a t y —
pj-k,
twierdzi dr. Jankowski.
c
aaiu o
R
pa«T
ląd
por
; Nowa zbrodnia pary wykolejonych
r
f
sli<
u! SF»'
"'
1
Opiel* ^
Pracya.ce.
- H*"
11
Inteligentów
Zebrawszy
to wszystko
I przytępiony, ani nie byl taki w chwili nie i szczerze zawsze odpowiadali na fantazją.
stwierdzam,
że
Malisz
jest
psychopatą
zadawane
im
pytania.
(ji^yicfivny> cuu mc uyi lani w n m m
(Tr. «•
ustrojowym.
Nie
jest
to
wcale
choro­
Wychowanie
Jana
Malisza
było
bar­
którego także
nie popełnił w żadnym
popełnienia
inkryminowanego
czynu,
bą umysłową, gdyż w każdym z nas, w
dzo
zaniedbane.
Pierwsza
jego
młodość
wyjątkowym
stanie
umysłu,
znoszącym
. W0rl«i_ ' nKOW MaliSZÓW.
l>Un».« t o t ^
nnnolnll
iuńtwm
minęła w najgorszych warunkach, w każdym człowieku znajdzie się pewien
ooowai *•
l&^iV ?
c z y t u j e dodat karalnośćczasie wojny światowej, ale zostały mu, rys psychopatyczny. U niego tylko jest
Pisemne
Zofji Nalepy,
Marja
z
Węgrzynów
Maliszowa
jest
kto siedzi w jednej celi
PrzemY*^
osobą umysłowo zupełnie zdrową. Jest mkno doskonałej pamięci, tylko niejas­ nagromadzonych więcej tych rysów, ato osoba bystra, inteligentna, nawet po­ ne wspomnienia z. tych czasów. W la­ niżeli u normalnego człowieka. Zadnę]
*« Maliszowa nad poziom swego otoczenia i ponad tach późniejszych uczył się średnio. J e ­ cechy dziedziczne] choroby umysłowe]
i i p " , W' * C ^ i l a ^ ^
gramioe otrzymanego
wykształcenia- go matka leczyła się przed 3—5 laty u Malisza nie znalazłem.
• Boye*
R S t a v ?t
Zaznaczam zresztą, że umysłowo
Jedynym
rysem
który
do
pewnego stop przez jakiś czas na chorobę psychiczną,
km * n J l ' ' e m samem obalono
potem jednak wyzdrowiała.
chory nie zdolny do współdziałania, ab­
ąia
odbiega
od
przeciętnej
normy,
Jest
%r i>C
- p°
p
Siostra Malisza była umysłowo-cho- solutnie nie jest zdolny. A tutaj było
życie płciowe badanej, wcześnie s t o .
-•
że Małiszowa jest w sunkowo rozpoczęte
nleszczęśllwem ra i zmarła przed pięciu laty w Kobie­ wyraźne współdziałanie. Gdyby obja­
z Maliszowa w małżeństwem-i zajściem w ciążę. 1 na­ rzynie. Innych wypadków choroby umy śnić co to jest psychopatja, musiałbym
słowej w rodzinie Malisza nie stwier­
r >nlm
Jej, że nie chcieli stępnie prowadzone w sposób dość bez­ dzono. U Malisza nie stwierdziliśmy powiedzieć, że rewolucja rosyjska za­
częła się od psychopatii } to psychopa­
względny, jakto sama badana bez cle­
Jest to tii zbiorowej.
TCI^DM i
- nia wstydu, lub choćby zażenowania żadnych śladów alkoholizmu.
człowiek, którego ponosi fantazja. Ma
podajeCzy było ograniczenie odpowie­
l C S a i a o.
sytuacja, która
również skłonność, aby swoje ,,ja" pod­ dzialności Malisza? Myśmy doszli do
Wytłumaczenia
czynu
Maliszowej
w
J
M
*
*
? J < . ^ ' a d a ł a też. że śmierci
00
nosić ponad normalny poziom.
rów ł
przekonania, że nie.
Jta*
kocha ponad wszystko jakimś rzekomo nieprawidłowym stanie
Znajdował się w fatalnych warun­
umysłowym
szukać
nie
można
—
nale­
Jan Malisz jest człowiekiem wybit­
S'A
Przeżyje
ży go szukać w ciężkiem położeniu e- kach materjalnych i wówczas poznał nie inteligentnym. Zdawał sobie spra­
A
;
'
^
RAZEM
UMRZEĆ.
«*"
konomicznym, a z drugiej strony w pe­ 6wą obecną żonę. Powstała między ni­
ieł P
M, V
y c h rodziców, że wnym zdziczeniu obyczajów w czasach mi miłość od pierwszego Pzutu oka. —. wę, że popełnia czyn karygodny. Nie
popełnił go w afekcie. Co innego, jeśli
W
lk?,
fek służącą, nie powojennych, w czasach, kiedy zabój­ Malisza pociągnęła
ta
kobieta. — ktoś idzie głodny ulicą j widzi czło­
rraniu »
od nich w więzieniu stwa, rabunki, zamachy i krwawe roz­ która — wedle mego zdania — mówi
i nje przyjęła t e ż ruchy należą do kroniki codziennej każ­ bezwzględnie prawdę, i pobrał się z nią wieka bogatego i sytego i rzuca się na
niego i morduje. To jest nagłe, a tu by­
pe ana
i,r* ,
więziennego mó- dego dziennika.
aby udać się do Mikołowa, do zakładu
ło
przygotowane.
końi e m a ł e serce.
W oparach tych czasów wylągł się tego człowieka, który tu wczoraj tak
Twierdzę, że Malisz miał tylko nie­
. ą się zeznania świad- pomysł zamachu na listonosza, a wylągł ładnie zeznawał. (Jest to aluzja do zez­
nań Wantoły, które wzbudziły powsze­ znaczne ograniczenie zdolności rozpo­
się w głowach dwojga małżonków.
W*nk,o
znawania. Było to wywołane biedą i
Reasumując nasze wywody orzeka­ chne oburzenie).
nędzą.
C%hi
Poleca protokulanWtedy powstała w Maliszu chęć na­
iwyc*
V %,J
ó w sprawy. Składa- my, że Marja Maliszowa jest osobą zu­ głego zbogacenia się nieuczciwą drogą.
Co do Maliszowej, twierdzę, że jest
pełnie
umysłowo
zdrową,
nie
dotkniętą
feifl\,!^r r - d z e n i e e o wprowa
Szereg planów odrzucił i wreszcie wy­ kobietą wybitnie inteligentną i w prze­
żatinein
choćby,,
przejśdowem.
czy
" Polir., . r a ź n y c h ,
doniesienia
^ ^ & " ^ ó życiu"óskirżó-jchw"nówM zWh'^en{e m ^łktSz' umysło" brał ostatni, który drobiazgowo przy­ ciwieństwie dó swego męża jest tak
gotował. Policja krakowska okazała się wysoce zrównoważoną, że to na nas
ej t n - j ^ e aktów trwa prze- j wych. .
sprawna, skoro go ztobiło wrażenie. Twierdziła ona, że
Nadto Marja Maliszowa znajdowała jednak' niezwykle
już
w
tydzień
później
aresztowała. Po- j nie uznaje żadnej religji, że nie wierzy
się w chwili popełnienia zarzucanego
. e n i e ^
' to, czego
~~ nie widzi. Opowiadała
i„
jej czynu w pełnej zdolności rozpoznania byt Malisza w wojsku wykazał, że nie w
potrafi on wykonać tego, co potrafił nam o swem tragicznem dzieciństwie,
jego
znaczenia,
jak
również
w
pełni
'Na-roJ
^
zdolności pokierowania swem postępo­ prosty i mniej od niego inteligentny żoł­ swej biedzie i nędzy, ale nie była dotąd
waniem- P e w n a
niedowartościowość nierz. A jednak przygotował zbrodnię ani razu w kolizji z kodeksem karnym.
li oP
To świadczy o jej wjelkiem opanowa­
\ \ - Ol?!* rzeczoznawca sądowy, etyczno-moralna, jaka przebija się w w najdrobniejszych szczegółach.
Dr. Jankowski zeznaje w dalszym niu. Gdyśmy z nią rozmawiali, powie­
dotychczasowem życiu Marji Maliszo­
f O s t o ^ . S w o j e m oraz d-ra Jan- wej, może być wytłumaczona tylko za­ ciągu, podkreślając, że Malisz znajdo­ działa, że wie, iż to, co zrobiła jest ka­
\
w * następujące orzecze­ niedbaniem w jej wychowaniu, wzglę­ wał sie w takim stanie umysłu, że ralne i chce ponieść karę za swój czyn.
„Pele-^ '
ni, H , ? ' o w y m 1 psychicznym dnie jej temperamentem i na spełnienie powinien był zdawać sobie sprawę ze
samego czynu niema żadnego decydu­ swych czynów.
Malisz miał jedno zamiłowanie. Ko­
WASI)^
iest dotknięty żadną jącego wpływu.
chał
broń, jak rodzoną matkę i żonę 1
'A^KA
T
.
P^ewlekiest
m o c i i s e i s n
był przytem doskonałym strzelcem. To
M . n i e d o r o z w o j e m umy slojego osobliwe zamiłowanie jest w y ­
Nasuwa się jeszcze pytanie, kto z
P < 5 % ^
!" S f 6 w ^
władz umyslotworem
wielkiej
fantazji.
Malisz
twier­
tego
małżeństwa Jest mocniejszy. Otóż
w o d m i e n n y m stanie
dzi, że nie wie jak doszło do strzałów ona. On Jest powiedziałbym trochę uT°>^ ^
;H>sU.
w e g o czynuPo wygłoszeniu swego orzeczenia do Przebindy.
P«**Ł
w
3<> . udjują
dotychczasowe
mysłowo niedojrzały- Ona zaś wie co
prof. dr. Olbrycht stwierdza, że Mali­
Twierdzi, że stanęła przed nim ja­ mówi i robi.
kaś bronzowa bryła i strzelał do niej.
^uNiV..
z Jest DsvchODati szowa nie jest w ciąży.
Adw- Aschenbrenner: — Pan profe­
Adw. dr. Warenhaupt: — P a n profe­ Ciekawe Jest, że trafił tę bryłę akurat sor powiedział, że psychopatja nie jest
sor wspomniał o luce w pamięci Huge- w głowę poza lewem uchem, a więc w chorobą umysłową, a czem ona jest?
,° nie L >ysłową. Osobnik nji Suesskindówny. Jak to wytłuma­ najcelnlejsze miejsce. Taksamo strze­
Dr- Jankowski: — W przyrodzie
lali kaci w lochach czręzwyczajki r o ­ niema granic ściśle odmierzonych. Psy­
i f c V i ł o żze?
s c h o r o w a ć psy- czyć?
Prof. dr. Olbrycht: — Zdarza się syjskiej.
chopatja składa się z setek najrozmait­
Wa6 Przez cale swe żyMalisz twierdzi, że w stanie zamro­ szych rysów. Psychopatja jest to zbiór
fjiSt^ana powierzchni bardzo często, że człowiek, uderzony
w głowę, doznaje wstecznej niepamięci. czenia zabrał torbę listonosza i zbiegł. czynników, które uniemożliwiają dane­
&
?5. Se & . t e g o rodzaju o- Suesskindówna może nie pamiętać nie­ Ja osobiście myślę, że o stanie zamro­ mu osobnikowi spełnienie jego zadania
skłonność do tylko momentów po uderzeniu, ale 1 sze czenia nie może być mowy.
życiowego- W literaturze i historji ma­
1
ywa
my ludzi o głośnych nazwiskach, któ­
k%i d *J$ «ia szczegól- regu zajść przed uderzeniem w głowę.
rzy są psychopatami- Naprzykład Na­
Obr.: — Czy na podstawie przepro­
V ^ > 4 ^ y s l a n i a się w nią,
poleon Bonaparte był wybitnym ty­
wadzonej próby można z apodyktyczną
1
Do ofiar oddano przecież sześć pem psychopaty. Malisz jest psychopa­
i/Li J hi~
ófiNe
P r o t e m skłon- pewnością twierdzić, że Maliszowa nie
woli.
strzałów I wszystkie były celne, ani Je­ tą nacechowanym chwiejnością
v' o 2 * t e ^
i "terackie, jest w ciąży?
Są
to
ludzie
wybitnie
utalentowani,
ar­
i S•
^Y
Jednak nieden
nie
chybił.
A
kto
strzela
w
zamro­
Prof. dr. Olbrycht: — Już na niejed­
śr6rji ' ? c z n e . Często nej rozprawie powiedziałem, że tego czeniu ten strzela naoślep. Zresztą, po tyści, aktorzy i malarze. Ale ci wszys­
ta%w
zdolności teat- nie można ze stuprocentową pewnością wystrzeleniu wszystkich naboi jeszcze cy ludzie wcześniej, czy później wcho­
id
dzą w konflikt z prawem.
ujawnić w ciągu dwuch tygodni od dobijano ofiary twardem narzędziem.
^Mar
y k ' s y r > ^ ! 5 P c 6 w składa ewentualnego zajścia w ciążę. W każ­
Również dalsze postępowanie Mali­
Jestem głęboko przekonany, że gdy­
r^Wa ' ez nuu'""* A
czele dym razie na podstawie przeprowadzo­ sza sprzeciwia się temu, że działał on by na pięć minut przed dokonaniem
^ ^ ' ^ S * ? ^ ^ ^ idą nych obserwacyj 1 prób można z 99 nieświadomie. P o wyjściu z mieszka­ przez nich czynu wręczył im ktoś ty­
własno- proc. pewnością przyjąć, że Maliszowa nia Suesskindów na widok obcego siąc złotych, odstąpiliby od tego za­
i oszu- nie Jest w ciąży.
% i
rza >, * c
człowieka znalazł słowa, usprawiedli­ miaru i nie dokonaliby tej zbrodnirawiające kłótnię w mieszkaniu.
Potem
Adw. Aschenbrenner: — Czy p s y - '
wybrał dogodną drogę ucieczki. P r z e ­ chopaci zdają sobie sprawę
z tego
łożył pieniądze z torby do walizki. kim są?
k I L Matk;
Zkolei zabiera głos biegły docent Wyrzucił płaszcz 1 torbę.
Dr- Jankowski: — Tak i to jest
czas umy- dr. Janikowski.
W Katowicach fałszował legityma­ właśnie przyczyną wielu samobójstw— Uczyniliśmy wszystko — mówi cję dla żony i siebie i okłamywał wszy­
Adw. Aschenbrenner: — Czy warun
biegły—
by badania nasze były komp­ stkich. Tutaj mamy do czynienia tyl­
^J«C
s i e r d z i ć musi(Dalszy ciąg na str. 8-ej)
njirf
umysłowo- letne. Zaznaczyć muszę, że badania by­ ko z wstrząsem n e r w o w y m p o czynie,
» r o z w i n i ę t y , lub ły o tyle ułatwiane, że Maliszowie chęt­ z w y r z u t a m i sumienia i nader wybujałą
zl
r a
Poc7ał ^ k 6 w , 3 HstoDada
i^Mp
Sie r\ f * ' w w p » u a .
to, maJiL2x
"
L
n i
d z i e
D r o c e s u
u
c
o t
k u ł
w
od
r a
r
c l
0
1
1
1
k i l k u
d n i a m i
o k r e s
ą
w e r s 3 e
d a n a
r z e z
ł
a , i
l a
d a } a
4
m
o
w
r
a
d
n
o
w
a
ć
a
,
e
w y ł o
a
ł
s u
s i e
a l i
n a
S w
a W s z e
111
S K a m
Cz
2ący
a k t
orza
y
h
;
1
7
r
rzeczoznawców
-owych
r
a
16
y s
nr
ą
o s t r a
1 < u b
Naliszowa nie Iest
i e n , e m
a n l a
!
8
st
e
C
M a u s
q
Un
e
Usi
\'^2v
5 1 e
ń
vVi?°
0
!
r
Sześć celnych strzałów
T
t y c
ę ś c l e
s z e
h
w
d
I w a
C h
p
rz
tę
C
H
z
n
4 e
a
a , a
d
Charakterystyka Malisza
k
n
p
j e s t
,ta
Str. 8
1933:
:4Xi
Prokurator żąda kary ś
wiem do tej chwili byli przesłuchani tyl ło ono zbudować swe szczęście rodzin­
(DALSZY CIĄG),
ne nfe na zdolnej do poświęcenia miłoś­
ki materialne wpłynęły na to, że psy­ ko świadkowie oskarżenia.
ci,
ale na zbrodni. On rysownik, foto­
Sąd
udaje
się
na
naradę
i
ogłasza
de­
chopatia Malisza pogłębiła się?
cyzję, że wszystkie wnioski obrony zo­ graf, artysta, aktor — człowiek bogato
stały odrzucone z tego względu, że stan przez naturę wyposażony w niewątpliwe
psychiczny Malisza został dokładnie roz zdolności i spryt, a więc człowiek, któDr. Jankowski: — Częściowo- Je­ poznany i Jeśli chodzi o drugą grupę [ry przy rzetelnej uczciwej pracy powl
stem przeświadczony, że gdyby nie świadków, którzy mają zeznać, w Ja-1 nlen był i mógł sobie stworzyć możność
znajdował się on w biedzie nie uczy­
kie] sytuacji znajdowali się Maliszowie, bytu. Ale człowiek ten, mimo zdolno
niłby tego. To nie Jest zawodowy zło­
to sąd przyjmuje za prawdziwą ich nę­ ści i sprytu, nie cieszył się zaufaniem.
czyńca. Najsłuszniej określił go przed­
dzę przed czynem i ich bezowocne sta­ Bo jak Wysoki Trybunał mial możność
stawiciel policji, który badając zbrod­
stwierdzić, Jest to człowiek nieuczciwy,
rania się o pracę.
nię wysunął wniosek, że musiał jej
Zkolei zabiera głos prok. dr. Feliks wielokrotnie karany za fałszerstwo. Jest
dokonać wykolejony inteligent.
to aktor i pozer, nietylko w życiu coDr. Warenhaupt: — Pam profesor Lewicki:
dzlennem, ale również tu, na rozprawie.
przedstawił Maliszowa, Jako kobietę
Jest to jednostka bezwartościowa:
silną i zrównoważoną- Czy pan nie
A ona? Jest to osoba wysoce inteli­
umiałby wytłumaczyć, czy ona mogła­
— Wysoki Sądzie Doraźny! Przed gentna. Pod względem charakteru silna,
by z miłości dla męża wziąć na siebie
miesiącem wstrząśnięte zostało nasze ale zarazem, jak się przyznaje, pod
winę, by ponieść karę razem z nim?
Dr. Jankowski: — Tego nie wyklu­ miasto wieścią o potwornej, grozę bu­ względem moralnym 1 etycznym mało
dzącej zbrodni przy .ul. Pańskiej. P o ­ wartościowa. Obie te osoby związane
czam- Jest bardzo możliwepełniono
tam zbrodnię, która swem o- węzłem małżeńskim zraziły się zbyt
Adw. Warenhaupt! — Jak wytłu­
maczyć tyle jej zamachów
samobój krucieństwem, rozbestwieniem i bez­ szybko swemi staraniami w zdobyciu
czelnością przeszła wszelkie dotychcza­ chleba i postanowiły zdobyć podstawy
czych?
Dr. Jankowski: — Ta kobieta miah sowe przestępstwa. Dla zdobycia pie­ bytu przez przestępstwo.
W tem miejscu prokurator przecho­
wszystkiego dość- Prześladowały ją niędzy zamordowano listonosza P r z e dzi
do szczegółowego opisu przygoto­
bindę,
zamordowano
staruszków
Suesscia^je niepowodzenia
życiowe.
Nie
miała odpowiedniego wychowania w kindów i ciężko zraniono ich córkę. — wania i wykonania planu .rabuknu, w y ­
domu. Była pozbawiona ciepła rodzin­ Ohydę tej zbrodni zwiększa jeszcze fakt, kazując, że oboje Maliszowie brali udział
nego. Ja nie wiem, jak każdy z nas że uczestniczyła w niej kobieta, Że u- w napadzie na Przebindę i Suesskindów,
Następnie prokurator opisuje brzeczynlil to ludzie inteligentni. Tak stra­
zachowałby się w jej położeniu.
Na tem dr- Jankowski
ukończył szna zbrodnia wywołała żywiołowy od­ bieg mordu, twierdząc, je Maliszowie
swoje wysoce interesujące orzeczenie. ruch całego społeczeństwa, które od­ podzielili się rolami i razem mordowali.
czuło ogrom wyrządzonej sobie przez Dowodzi on. że Maliszowa musiała
P o wznowieniu rozprawy wieczoro­ dokonanie tego mordu k r z y w d y . Nie­
strzelić do Suessklndowe], gdyż znale­
wej adw. dr. Aschenbrenner ^ z g ł a s z a zliczone tłumy publiczności
towarzy­ ziono na jej ciele trzy strzały, nie zdra
szereg wniosków, prosząc o powołanie szące konduktowi pogrzebowemu P r z e dodatkowych świadków. Twierdzi on, bindy były wyrazem zbiorowego potę­ dzające, że pochodziły z rąk dobrego
że należy ustalić, iż Maliszowie znajdo­ pienia dla sprawców ohydnego czynu. strzelca, jakim jest Malisz. Że Mali­
wali się w okropnej nędzy. Prok. Le­ Pragnieniem wszystkich było, aby jak- szowa oddała również strzały — ciąg
wicki sprzeciwia się dodatkowemu po­ najprędzej sprawców w y k r y t o i ukara­ nie prokurator — świadczy fakt, że
wołaniu świadków, twierdząc, że ma­ no. Z niecierpliwością i napięciem ocze­ Malisz uczuł do nie] odrazę, najpierw
teriał, jaki zdołano zebrać do tej spra­ kiwano tej chwili. Dzięki niezmordowa­ w dorożce, a potem w Katowicach,
w y jest tak obszerny, że powołanie do­ nej i wytężonej pracy policji, a w szcze­ skąd kazał le] wyjechać boda] na kilka
datkowych świadków byłoby zupełnie gólności krakowskiego wydziału śled­ dni, aby tylko na nią nie patrzeć.
Oni nietylko strzelali, ale leszcze
zbyteczne. Zresztą, największa nędza czego, zdołano w y k r y ć , ująć sprawców
twardem] narzędziami rozbijali czaszki
nie usprawiedliwia mordu i rabunku.
zbrodni i oto dziś odpowiadają oni przed 1 dusili, aby tylko uchronić sie od aresz
W odpowiedzi zabiera jeszcze głos sądem doraźnym.
towania. Malisz twierdzi, że opamiętał
adw. Warenhaupt, który twierdzi, że
Klin są ci sprawcy? Parą małżeńską,! się dopiero z torbą w ręku. Przecież
chodzi nie o kwestię winy, albowiem ta
jest przesądzona, lecz tylko o wymiar która przed kilku miesiącami zaledwie to rile byf przypadek. Oni przyszli po
kary I z tego względu prosi o dopusz zawarła związek małżeński. Już wkrót­ t$ torbę. A pptem na schodach potra­
czenie świadków odwodowych, albo­ ce po zawarciu tego związku postanowi- fili jeszcze upozorować powód swego
Wykolejony inteligent
Mou/a prokuratora.
gę ucieczki, czynili spra\yui'i"
rali ślady j już w K a t o w i c ^ * ^
^
legitymowali się fałszowanej
s.
siebie dokumentami I t. a.
^j^t^
*yci dla
•Mu,. al,
Zdobyte przez nich
< r ™ w \ r j . n w v sposób P ' ^ ^ l f ^ ; « . Za
SĄ I M w s t r ę t n e . Czynią
kto^g* „Dar,
DATKI P i e n i ę ż n e ^ T A R G U J Ą C
,
k(aI
w i e r 2 y }
eoie
e
S ą d u
e n
h
t
G
0
stkę. Ona Jedzie do
Jechać do Zakopanego.
MUS'
Ale sprawiedliwości » - . L
stać -zadość. Aresztowanojr*
M\ * S L WAS
tym momencie Malisz ^ T m { \
i
który świadczy, że nie zawf >
A , 0
c
w obronie własnej poświęć c > ,
< m
ma
żyć ludzkich.
r02
stali za ludzi umysłowo z d r ó w ^
pi ,.
Powiedzialnych za swe czynili
sąd
BIEG'* Ą
1
L
0
a
S
K
a
R
Obolowi
{
ż
Cz
aika
fa
2 a
J^^fl^^J^^^
że ma on
ność, to sąd nie musi sie
a?
^ T r y ^
gdyż powinien wz-iąc v
peij
na jakiem zbrodnia zosw
^
Dla stworzenia włąsneg"
„|
awał
szczęście dwuch rodzin.
mrali dzl fes
Odebrali
« j i ^ A PR
nie męża i tę zniedolężnla'3
D O Q fałduje
zbawili jedynego żywiciela.
Zdarza się czasem, ż
^
opowiadanie o swej n C " - L d i i n |
NIIEISC
szczęściu zatrzeć °
\
oWfA^Zi*
czynu. Zapomina sie P» °
. 1 ^ % . ' " «*c ,
widzi sic tylko ofiarę losu.
| f 5 « % *>aJi
zbrodniarze kierowali sie J J J s ^ l \ ^
| J£
pobudkami, które nie po***"
JO v J*t*li ?
-'""•ach... otz < | > ^nr nl
minąć o ofiarach.
. Te trzy świeże m o ^ f f / F ^ S , ^ .
ią wzbudzić współczucia
f J ^ ^ d k u ,
ca musi ponieść zasłużona » ' ^ h M S J ^ m i , i e
U *UJI y
rowsz^.
Drogą wyroku .fL pWj
>^ C
go państwo musi zapewnie
stwo s w y m obywatelom.
^
-^i < V ^ Ć . T e d :
si.
-*—
„śnieżninjcy. «listonosze
plcnJezni. ."Jy M C
przeświadczeni, że za o4<?
' <j ^ \ Ą
na w ciężkiej pracy
^Zs\^\iĄi
^ielu !
rok w tej sprawie będzie
Dęa* \^o^, *7; ky „ Przed I
wiedjiwy. ale zarazem ^ c l t
A T 3 te! Iw
^ , . sali
za czyn oskarżonychc»'
. X
*a-le
rok wytrąci broń * /
|e,
zamyślają podobną zorou
d
u;V
p0
0
e
zy
|c
r0
A I
b r a 7
n
T u
a
J
2er2
f
s i
l
8
wi,n -^
S
n ( ł
k
n a
a
e
, c
u n j k u
1
T
P O
U
j
H
ą
C
t
p r
M O
ocftĄ
s ł 0
C I
n
0
zaw
1
el
1
tv
1
c
n d n
Ć
|'-.\%V,
„ P r o s i m y o litość i d a r o w a n i e i m z y c ^ .
PR-
> \ >
HX?
eh,
S L A Ł O
I ność I etyka, co Jest dobro I zło. Pano ] rze
rze mogli
mogli powiedzieć:
powiedzieć: „My
„My swego
swego sądu
sądu I śmierć, f \ ^ ' ^ J ^ ^ [ U % t ^
zmienimy". Jeśli
Jeślipanów
panówleka-|
leka­śmierć, a każdy
wie przypominacie sobie,
chło­
- że ten c W
o - l o r0 nimnieniezmienimy".
O !
każda godzina ma 60 ^ tf. C to
piec w szóstym roku życia, kiedy nie rzy nic wzruszył ten fakt, to przecież
•N V&
%
W*m* H 9
W\
MI
BU WKW
auta to straszliwa wjec^^ j i j ^
chroniono od wszelkiego zła. widział, powinien był wzruszyć trybunał. Ten
miecie panowie sęazii" > ,\(i&>
człowiek
stoi
pod
szubienicą.
Ja
wiem,
jak granaty rozrywały ludzi na strzępy,
potworna,
nieludzka
c
i jak odpadały ręce, głowy i nogi, Jak walka o człowieka Jest ciężka, bo wyda­
M
t
— Wysoki Sądzie! Gdy stała się później tych ludzi, te trupy, jak niepo­ je się beznadziejna. Może Ja tym Ma- nie działamy wbrew Jfj
ta straszna zbrodnia, byłem w s t r z ą ś ­ trzebne ścierwa wywożono na wo­ liszom ostatnią pogrzebową wypowia­ prosimy o życie. U * » a z £ > ?$
dożywocie jest
#1
nięty do głębi. Tu w spokojnym Kra­ zach. Tułał się i widział, jak żołdacy dam mowę, ale mój głos to nie głos oĄ
kowie zdarzył się potworny mord. Nie gwałcili kobiety i krwawili je.
brońcy, to głos człowieka, który wierzy, Pomyślcie, że tych, co
wiedziałem, czy to prawda, czy też
ptaki bujali po ^ i ^ e
^.A
Panowie sędziowie wiecie, jaką rolę że nie wszystko co powiedziało się, by­ czterech ścianach . ' Ą X V . ' iP, j
okropny sen. Gdy wiadomość okazała
ło
wyczerpane
w
tej
sprawie.
się prawdziwa, sam byłem jednym z w wychowaniu człowieka odgrywa rei \, J
Błagam Panów w interesie ludzkoś­ was już się życie skon
igja. Jak strasznie biedny jest człowiek,
myśmy tu przyszli jaKC
b» a^>
tych, którzy domagali się surowego
ci.
Pomyślcie
nad
tem,
że
tu
powstało
który nie zna w i a r y i nie rozumie, co to
odwetu. Nie mogłem zrozumieć, jak
prosić o zyc'6 "-.} uc - fe M
jest Bóg. Czyż to dziecko winne było, straszliwe nieporozumienie. Nie nadsta­
mogą na litość zasłużyć ludzie, którzy że rodzice nie nauczyli je wiary w Bo­ wiajcie ucha tym, którzy domagają się Trudno mówić o wsP*\° ?Tf* * J
Panowie SedricA**'
tJJV
zabili pracownika państwowego na po­ g a ? Nie mówię, że to rodzice są win­ krwi, tym którzy oblegają gmach sądu
, jct^j, n
sterunku, ł zabjli dwuch staruszków, a ni, ale powiem, że dziecko jest niewin­ 1 pytają, czy kat już przyjechał. Niechaj uprzytomnić, że ten
S u
' ^^„iety,
zranili czwartą osobę. Byłem, jak in­ ne. Nie chodzi o to kto strzelał. Chodzi matki nie potępiają Maliszów, bo ich ten krzyczy: „Powiesić i
-IONY,
wało
się,
był
w
z
r
u
s
z
o
w
^
pr
^
I^J
ni, bezlitosny dla zbrodniarzy. Ale o to, jak tych wykolejeńców wielkie i sam los może spotkać. Niech rodzice
^ '• . iy
V^ łfl! N v . J , .
gdy mi w jakiś czas później p r z y p r o w a piękne opromieniło uczucie.
nie potępiają Maliszów, bo nie wiadomo, nych ludzi, że p o w i n i C , ^ Y
leniom
ofiary
S
u
e
s
s
k
^
^
j
e
,
Wi
dzono złamanego człowieka, była to
Panowie Sędziowie! Gdy byłem u czy ich dzieci w przyszłości nie spotka który woła o życie ' „«, l>
Maliszowa, matka oskarżonego, i za­ Maliszowej w celi i prosiłem ją, aby na­ coś podobnego. Przypominam sobie tu
?«ano
cząłem wsłuchiwać sję w jej tragiczne pisała dla męża kilka słów, wyjęła ołó­ świadka Datównę, z jakiem rozrzewnie­ się równocześnie , WT ^ ^ 5 ^ 0 ^ ' t /
niem mówiła ona o nędzy Maliszów. — biednej, nieszczęśliwe' ^
słowa, że syn Jej nie Jest bandytą, że wek i napisała:
en t
to wykolejeniec, że to personifikacja „KOCHAM CIEBIE. KOCHAM PONAD Ona, sama biedny człowiek, pożycza im łej bez środków do *Y. zw-.^i
„MY,
100 zł., wiedząc, że tych pieniędzy jej ochłap 300 zł. Tylko ty»
najstraszliwszych w życiu człowieka
ŻYCIE I PONAD ŚMIERĆ".
przeżyć — wtedy zrozumiałem, że lu­ Na taką głębię i wielkość uczucia nie nie oddadzą. Ta Datówna, jest symbo­ w ś r ó d „ w s p ó ł c z u j ą c ^ ! c 1<J ? V K | N Ł Y dc
k r a k o w s k i e g o . C z y ^ lob % ^SX\
4 t
dzie ci zasługują na litość. Gdy zaczą­ zdobędzie się zapewne nikt z tych, co lem tych, którzy powiadają, że
łem badać, Jak się ci ludzie zachowy­ na ulicach ryczą „Powiesić". Trzeba się chcąc poznać człowieka, trzeba z nim Czy to nie jest ł ^ ^ c h ^ ^ r ^ J «o£ dok*,
dzi! że ktoś nie ma
wali po aresztowaniu, ujrzałem
rzecz zastanowić nad jedną kwestją. Kto jest
spędzić całe życie.
o^ ^
niezwykłą. Ujrzałem tak niepospolitą, Malisz? To jest nietylko kaleka moral­ To był człowiek, który mówi, że życie maja, nic r o z u m i e j ą ^ k ^ B » < | i ^>U°3
r^«a
ją. Ci, którzy s
tak niezwykłą miłość, ujrzałem
naj­ ny, ale
dał Bóg i tylko Bóg może je odebrać.
trząsaję o przyje
w y ż s z y stopień tego najszlachetniejsze człowiek chory psychicznie I nerwowo.
I był tu na sali drugi człowiek, ten nie wiedzą, co ttr
^
^
go uczucia ludzkiego, te w ó w c z a s ina­ Jestem bardzo lojalny i szanuję biegłych fotograf z Mikołowa, ta hjeoia, który oipo
wiedzanędza.
Oni
me
czej sądzjć zacząłem tych, których tak lekarzy i wiele rzeczy nauczyłem się wiada, że „Malisz jest mordercą, On jest ściska w kiszkach. * [ą fl
bezlitośnie potępiłem. Przypomniałem od nich w czasie wygłaszania ich orze­ też niedoszłym mordercą mojej żony". paragrafy i nie ogląo
sobie w ó w c z a s słowa Marka Aurelju- czeń na tej sali sądowej. Ale jednej Powiedział to dlatego, ponieważ Ma&z wocia i śmierci.
^
>
sza:
rzeczy nie rozumiem. Już po wydaniu siedział na ławtie oskarżonych. Chciał
I jeszcze jedną £ J
„Jestem człowiekiem I nic co ludzkie przez nich orzeczenia okazało się, że dopełnić wielką tragedljcj człowieka.
nieć. Chcę wspomną c
0x^\f W U T > s
Proszę, by Panowie sędziowie sko­ matce Madb^a,
matka Malisza była przez Jakiś czas us
nie może ml być obojętne".
b^ ii.
Na to pokolenie, do którego Malisz myślowo chora, że siostra Jego zmarła rzystali z dobrodziejestwa naszej ustawy .opłakuje meszczęście
q&
należy, trzeba patrzeć innym okiem w Kobierzynie, że ojciec był chorym NIE SKAZUJCIE TYCH LUDZI NA ,mnie tu przysłała i «« - ^
ŚMIERĆ.
, dla nich Ona, któr«
if.
To jest pokolenie kalek moralnych. Cl neuropatą. Kiedy się tak straszne rzedals^
ludzie nie wiedzą, co to Jest ojciec, co ozy wyjaśniły, to nie rozumiem i w gło Pomyślcie Gdyby uch u^ęło natychmiast |
(Ciąg
Jest ciepło matczyne, co Jest moral­ wie mi się nie chce pomieścić, jak Icka-! gdyby natychmiast sądzono i skazano n a '
Z kolei zabiera głos
j
j
T n m a C T
ift
n r 7 V n n m i , n a c i e
s o b i e
ż e
t e n
Aschenbrenner
l
& W\
1
1
P
0
C
t
t y C
l u
11
cZ
1
c n
ć
n
d o
a
(l
S
C
n
2
e
7
ytffr '
& £\
ł
b
tl
c k i
My
ż e
a
s
^ ^ h^ /
0
l 8
v
e
5
0
STR
933;
•4.X1
o g ł o s z o n y d z i
sprawun;
1
LWSZYSTKICH
vii- ^ sieiv
ler2y
I
N I E
POSYŁAJCIE
JEJ N A
DRUGI
z i ś
^.' ^
' codzień przy- świat. Artykuł 54 kodeksu karnego po
•wizerunek Chrystusa i wiada, że sąd powinien zwrócić uwagę
Przyszła tu
te wszystkie przejścia I pobudki, ja. '
I •
IT
_ I
•
J _ zbrodniczego
_1 J _ :
^~
"fi" 8niaH,! t '
iej nie dopuszczę
kie
pchnęfy
oskarżoną
do
ó b P'f j t e ' ^ rod " r""*ymano ją na rogu i " i
y n i a r?/"* dro"» ^ i
«umu ludzi, oczeku !
Obrońca
opisuj e następnie nędzę
bezskuteczne starania O
u i ? I ON * eBsL. S ma : ," , «jcie im życie". — oskarżonej, jej bezs
Rabki, A
^ r n a odrabbe litości i rozumie,' P R A C Ę . ,
Panowie jesteście instancją od któ­
;0
musiał,^5f4S?^
- I I P - rej niema żadnego odwołania. Możemy
ości
1 S ł w j . ; '. « • W imię tej miłości i powinniśmy wierzyć
oskarżonym,
że mówią prawdę. Można wierzyć, że
? S S & 1 5 f e s O ZYCIE DLA
ich nieszczęście stało się silniejsze od
nie
i u l i JARZONYCH,
nich, a skoro nie widzieli żadnego ra­
N O ^ l n k
J S N J S * "
^ ^ I E N I A ,
'
tunku, postanowili
skończyć z sobą
>°*
vll C«enh
ROZLEGAŁY
sie S Z L O C
n
;
o S
0
ą
a
u
a
a l e
u
a C
u
to
ar
A
A
W
A
e
| (
zdrów* J I J P Ó ^
0 czyny-.. ^ ; . H i n
alisza
- °d5lDl|) |{
b
ten
i sie
\
6
p
(
>
Ł
^
m
;
v
!„va?r
Ł
1
0
« A H
Z a
T
.
*
W
R
YBUNALE
R
A
Ż
E
DORAŹNY!
N
I
E
M
1
francuskim znajduje się kara śmierci,
nikogo na śmierć nie skazują
Zwracam s';e do panów •_ serce dla tych
nieszczęsnych oskarżonych i abyście
doszli do przekonania, że kara doży­
wotniego więzienia jest wystarczająca.
Zia chwilę panowie znajdziecie się w
tamtej sali, za chwilę będziecie mieli
władzę Boga w swem ręku, będziecie
mieli władzę życia i śmierci i ja
proszę w a s — nie zabierajcie im życia.
P o przemówieniu dr. Warenhaupta
przewodniczący dr- Krupiński odroczył
rozprawę do dnia dzisiejszego do godz.
9-ej ranoPo ostatniem
słowie oskarżonych,
trybunał uda się na naradę- O godz- 11
zostanie ogłoszony wyrok.
Manifestacja przyjaźni
Zimowe zapasy zwierząt.
J E -
P R Z E M Ó -
mo
nie z
m o r ° > : fc£ m , . ^ c i s n ą ł łzy. Tak przelOi^Dści J
obrońca, do którego
Z
s l e
PRZERWĘ
"or.beonwarenbiiupf
«i
z o s t a i a v ^ K TO
iii
— Po Malisz powiada, że żona jego nie strze
N A lała- Musimy
dojść do przekonania, że
głos
| było jak on mówi że tłumaczenie jej
B E Z PRZERWY.
SĄD ZARZĄDZA
0 c z e m
ZABIERA
J
!
d
A
jest zupełnie
zrozumiałe.
Maliszowa
wprawdzie mówi, że ona strzelała I
chce za ten czyn odpokutowaćMaliszowa kocha męża 1 chce wraz
z nim umrzećJeżeli on odejdzie w zaświaty, ona
zostanie sama i popełni samobójstwoZ całą świadomością
będzie chciała
podzielić jego los. Czy Malisz, jako ko­
chający mąż mógłby wręczyć żonie r e ­
wolwer i kazać by strzelała? To jest
wykluczone. Nastąpiło nieumyślne za­
bójstwo i tylko nieszczęsnym zbiegiem
okoliczności ta chaotyczna strzelanina
dala tak fatalny wynik. Tu jest cały
szereg okoliczności łagodzących i pro­
szę panów o ich uwzględnienie- Proszę
abyście panowie postąpili jak sędziowie
francuscy, którzy, mimo iż w kodeksie
U
9
polsko-szwedzkiej.
oźe
L u d z i e
y l k o
1 dz
leżnia'
wiclela3
U
e n
A
c z ę s t o
w y k r a d a ł a
i c h
p
kat , . RZYBYL JUŻ KAT,
,'
- '
budynku
z w i e r z ę t o m
ż y w n o ś ć .
Zima zbliża się już szybkim k r o - dziemnych. do których wiodą
liczne
kiem.
Wielu
myśli
o
niej
z
troską:
ja'k
kręte
chodnikiŚwistaki,których
• do.JRT
2m«^I»
-—•«
nędzy
>I \^ic«E".I:>LAŁYic*
braz"- ° ° F L E R ^ J N ft miejsce
ui p.anski°'
P
°P
mieszka- nośny
gwizd
ostrzegawczy
tak
często
słyszymy w Tatrach, mają
skromne
W % J
s z eserze
r z ę wierzyć,
E v l ' żeJLHROŃ
:„ nie
nie
obroń merInstynktownie przygotowały się już wymagania- W ciągu lata ścinają tra­
,ie
wę, suszą ją i siano gromadzą w swych
•e los"- '.„1*5*
• oni J L P °
» » e .nad em,
,niej zwierzęta.
, „ ,„,
...
,
Wiewiórki,
szczury
Jeżei!
?
.
• wodne, chomiki, myszy polne i leśne a kryjówtkach.
Mniej przezorne są sarny- Dlatego
\
kieruJi
°y )
" | nawet świstaki kończą obecnie ostattCl^yśle
P *y y V '
P ° ni przegląd zapasów, poczynionych na też tak często w zimie podchodzą do
zwierząt
M U W /
skonstatowaniu, że |
Najroztropniei postępują chomiki. ludzkich osiedli- Z zapasów
SUCIA "
M
W ^ m i
°?
Gromadzą one zboże do kilku ..śpichle- na zimę często korzystają ludzie. Oto
Vp słutf,' '
^^w? '
y " - ponieważ każdy zbiór czy to w północnej Syberji tubylcy, gdy im
względy Wy- pszenicy, czy żyta, lub jęczmienia był głód dokuczy, wyszukują schowki cho­
roku . f L * P < > C
p e w m ć g „„fy ^ °sk ^ *uc' • •
„zebrany" w innym czasie- Zapasy mików, przepełnione korzonkami. Nie
\ ^ 4 . ledno pytanie: dlacze- chomika dochodzą nieraz do 50 kg- zabierają im jednak wszystkich zapa­
ilężni. .
oty ^ h ^ i u ^
^^^ow
gor-1 Wiewiórka musi dobrze pamiętać miej- sów, by nie zginęły z głodu- Podobnie
L^d j ' dlaczego mają odpowia sca swych kilku schowków. Orzechy. ratują się przed śmiercią głodową w
Sala Filarmonji była widownią nie­
fyNóty ^ d o r a ź n y m , skoro wie-' ziarna i korzonki składa bowiem w czasie srożącej się zimy niektóre szcze­
w da p ^ łotrów zawodowych dziuplach, w krzakach i pod korzenia- py indyjskie w północnej Ameryce- W zwykle gorącej manifestacji przyjaźni
Do. Łrvdci przybyć
$ "a U9dem przysięgłych? . mi. drzęwą.. Mys.zy .polrw , rjaJcho.tn.iej Mongolii tubylcy wykradają w zimie 4>oiskcv.sŁwedzkiej.
lwi c y j i jesteśmy przekona-'gromadzą zboże i różne nasiona, nato- pewnemu" gatunków! "świstaków ' 'ŹĄPAR wypróbowany przyjaciel Polski p. Ka­
ir 4nń ^
y jaknajostrzej .po-; miast ich, s.iostra leśną orzeszki, jago sy suchej trawy, którą karmią wygło­ rol Gustaw Fellenius, k t i r y uproszony
dzone owce.
przez nowopowstałe towarzystwo' polj H „V^
się
' —*^ 5>, panowie sędzio-''dy jałowcowe, głóg i żołędzie. Wszyst
sko-szwedzkie
wygłosił w ięzyku fran­
magazynach
po
C iad
'
"
ko to mieści się w magazynach pocuskim przed licznem audytorium inte­
•Scfty ^ y!r a t Prz^d sądem zwykłym
resujący odczyt, dokumentujący szcze­
•I s v \ o r
o w a ć tych ludzi z rąk
rą przyjaźń jaka istnieje między dwo­
' chcemy tylko, aby w
ma sąsiadami — 'Polską i'Szwecją, któWYDAWN1CTWO
P.T.K.
ozdobić
okna
i
'
d
o
m
y
,
iluminować,
za^\TOJ|^QSTAŁO
wszystko zbadane,
dzieli,,jak dawniej twierdzono,
Z okazji 600-leqia m. Pabjanic, pabja- chować w porządku w posesjach i podG^ I iu doraźnem nie jest
n W
o i zbadano te j \ fó oddział
PolsMego T-wa Krajo- porządkować się nakazom straży oby-!iecz łączy morze.
I o
v. których
UV>VU[iyvu
W 9S PY O
U JMUI I- - 1\ znawczego
z,nawcz-ejio wydał
w y u a i ciekawą
broszurkę watelskiej, której powierzono, czuwanie
\S\
W
cieką
nad
porządkiem
V
czasie
uroczystości.
—
Frzyjaźń
obu naszych
eornówca,
k
t
o
wie,
w
ja-1
.
t.
„600-lecie
Pabjanic".
Broszurka
ta
wywodził prelegent,
datuje. narodów,—
się od da­
% °» ufa* v ,
>
' '
wien dawna, a szczególnie w czasach
* hStt, •
oskarżenia sza- zawiera 16 stromic druku, 5 iliistracyj i
W SPRAWIE POŻYCZKI.
ostatnich jest stale
pogłębiana dzięki
S o W j ^ Publiczny. W każdym kosztuje zaledwie 20 groszy.
Komitet pożyczki narodowej za na- pracy wielu najlepszych mężów i naj­
Papier do powyższego wydawnictwa
^Zclf5
dowodowego, prosifi*
P y
o o - . dostarczyła bezinteresownie pabjanioka szem pośrednictwem zwraca się do wybitniejszych jednostek z obu stron.
wszystkich subskrybentów pożyczki na­ Prelegent zacytował wiele. dzieł i podał
fabryka papieru Steinhagen i Saenger.
V
ie ^ g o i
rodowej z przypomnieniem, że termin obszerną
bibljografję
dokumentującą
wpłacania drugiej raty pożyczkii mija ten bezwzględnie słuszny pogląd. Poza
ODEZWA KOMITETU.
iN» ^ f i
i *
W związku z nadchódzącemi uro­ z dniem 5 listopada.
coraz mocniej zawiązujemi się węzłami
I? M>? '' SKL ' spotwarzonej i spoNależy pilnie przestrzegać, aby dru­ gospodahezemi Polaka i Szweda łączy
czystościami
listopadowemi, które w
\ \
KRTJ?^
przez swą najbliżit,;Vi ^ na ż* ......
^ — :i proszę Pabjanicach
przyjmą
szczególniejszy ga rata była wpłacana w terminie.
w
uważam,
głęboki sentyment wzajemny, opierają­
Wpłaty przyjmują wszystkie te pla­ cy się na bardzo wielu spólnych ce­
wydal
lówie z GdłoV>;
NP IR Z E K O N A - charakter, komitet obchodów
SWV
^ W K ^ I
Ł«BI
również l chach charakteru właściwych zarówno
wzywając cówki, które przyjmowały
póic»c> M
N
^ * « WA N A W S Z Y S T K I E odezwę do społeczeństwa,
subskrypcję pożyczki narodowej .
wszystkich
mieszkańców
do
utrzymania
jednemu nairodowi, jak i drugiemu! Na
M\ / ł ł ^ l A ^ ^ ^ - l e i . : ^ 15 lat zawarła znajobezwzględnego porządkd na wszystkich
tem tle, — kontynuuje p. FeHenius, na­
i STUDENIEMI
T ^ ! . a za
. i," k l i a "'Vi
P .WOJEWODA W MIEŚCIE.
wliicach miasta .W szczególności należy
leżałoby 6 O B I E gorąco życzyć by do­
tu ge
Onegdaj przybył do Pabjanic p. wo­ szło do obopólnego poznania się obuprzygotować bezwzględnie czyste flagi,
i Ą * ? T Ó E I
TEJ KOBVETY, B O
jewoda łódzki Haułke-Nowak. który dwu narodów, w tym względzie odegrał
zwiedzał roboty publiczne, prowadzona by wielką rolę ruch turystyczny kiero­
i ^
^ E G O .
S L Y B M - B Ś M Y J ^
7, Funduszu P r a c y .
wany w obie strony. Wyświetlany po
domu jej rodziny
C A S I N O
Panu wojewodzie towarzyszył komi­ odczycie film i przezrocza dały słucha­
jej wynosić się na
sarz rządowy p. R. Jabłoński. Wyjaś­ czom próbkę uroków tego kraju, w któ­
vM
: osoba nie zaznała
nień technicznych udzielali inżynierowie rym w tak dziwny i piękny 'sposób
miejscy.
wiąże się kultura i postęp Sztokholmu
si
y przemysłowej
z surowością krain podbiegunowy :h.
fclNl* ' *ZX \
ó c i ć ? Czy do tee
sv
s i e
u ż
w
A
dn
Ki
ial
n
j ą
r
Z B R
ę
z
e
b
i
e
d
o
w
a
c
c
z
e
m
a I i c
w a 4
d
s t r
1 e Q n a k
0
n i e
d e
t
z
W B 1
o
l 4
o s k a r -
a
a n
z a
t
0
0
z
U m
L
M
R
a
m
y
m c >
c z y B 1 O T i a
E
Z a
2 e
W u
e
m a m y
) ą c y m i
n
d
o
1
r z
5 1
a
r
l c
s i ę
3 0
w
t 0
5 ą
a
W l
u
r
8
1
Sa
Z
l
a l e z
cie
f
POy,
d
t
e
m
c
z
y
l u d r i e
n
i
Pabianice
e
a ć
C|
Wan
r
y
c
h
n
i
e
V
1 ]
p o r u s z 0 i n
n c
m ó w c a
k
t
o
w i c
w
a
p
b y
a
k
l
1
nia
ie
s
raw
d
P
e
P M
s t a n a
t
e
ć
o b o k
t e
n k
Y
T O Dl e1
z
1
l
V
t ó
Z
Y
R
S
S
V
A
a
S 3 5 k o ł
2 w r
Variete-Dancing
V
1
a
C »oV
' N rj\ ż e T - j
''
c e l
d
y
1
S
y
w
e
g
0
P
r
z
y
p
o
m
na swe nieszczęście
V
, e j
^ 4* 5H ?I I' 3 lej
ei ^
1
P
' t r ^ C ^ę w i
k a c z k ę po różO C e s
separacyjny,
> t*\ v^ a i;^*^' 'o" 'c" eC EsS oo unieważnię
Hv ' Pr,
imiewaznie
K s° l ^ A . T \ ^ - y s t k o , co ona
l
r
a
1 0
<^V.
K^o
$* C
S o T
y,
k,t
ki* x ,. <>ra sie iei wvrze? od,/
samobójstwo.
ctr l
S o życia spotka^
l ,
- Jeżeli nie
H i i ^ y n u , ^ e ź ć łaski dla jej
r
l K o
b e
^ ' ^ p
S W e
e
m ? z a
? W V J C J * w jej ser-
Podeptane
przez
Zakończenie odczytu, związane by­
ło z uroczystością niezwykle wzniosłą i
wzruszającą. Oto p . Fellenius ucałował
ul. Narutowicza 20
wśród nie­
telef.: 150-66 1 164-60 polski sztandar i wyrzekł
następujące sło­
Dziś 1 codziennie od zwykłego entuzjazmu
5—8-ej Five z w y ­ wa w języku polskim. „Całuję sztandar
stępami artystyczn. pod którym naród polski ocalił kraj i
Konsumcja 80 gr. całą Europę".
Wieczorem od 8—11
Mówcę nagrodzono burzliwemi okla­
MUSIC-HALL
skami i obdarzono licznemi wiązankami
Całkowita zmiana programu oraz
Pierwszy wielki Międzyna­ kwiecia, (c)
TABARIN
- rozbicie tego
Maliszowa szła
ym, nie mając
C l i e v a 1 i e r
w
filmie
MONSIEUR BABY
Dziś dwa poranki o godz. 12 i 2-ej.
Passe-partout i bilety ulgowe nieważne.
rodowy Turniej Damski
**
Po odczycie odbył sie w salon a c \
Kasyna Oficerskiego bankiet.
Dokoła
stołu biesiadnego zgromadzili si^ łódz­
cy przyjaciele Szwecji. Toasty wznosili
Od godz. 11 w. KABARET-DANC1NG pp.: Fellenius, Rżewski, Eklund, Wroń­
ski, dr. Jochelson i Probsht
Orkiestra zesp. muz. Weinrotha.
WALK ZAPAŚNICZYCH
Kurjer Handlowo-Przemysłowy
walutov
ł ó d z k i e g o o k r ę g u włókienniczego;
nu m m i m mulili m m m m
MMMMIII
iiiiiiuimiiiiiiMiimiiujiimimi
nu
MII
Akcja Roosevelta załamuje s
Znaczny spadek produkcji w miesiącu wrześniu. — Ujemny
handlowy.—Z braku konsumcji przemysł produkuje na skia°
m
w
Kancie
ii
?
l u t y
Najbardziej wszakże godne uwiagi tys. doi.
il ^ ó \
S
Zarządzenia prez. Roosevelta, się­ tys., t- j . odpowiednio o 76.7 proc- (w
Trudno w krótkim a r y - ^ p ,
gające bardzo głęboko, aż do Podstaw lutym) i 59-4 proc- (w sierpniu) mniej, jest to, że wówczas, gdy nawet w oh»
życia gospodarczego Stanów Zjedno­ niż w roku majpomyślniejszym. Wy­ kresach najbardziej niepomyślnych (nie wszystkie dziedziny życia
' 35
czego
Stanów
ZJednoczonigło
d
o*Jf
mówiąc
o
latach
1928
i
1929
najlep­
wóz
w
r.
1929
wynosił
przeciętnie
mie­
czonych, mają zarówno zaciętych prze­
obecnej.
Z
konieczności
naie*
toc
ciwników, jak i entuzjastycznych zwo­ sięcznie 429.757 tys. doi-, w lutym r. b. szej konjunktury) bilans handlowy był
lenników- Gdy jedni utrzymują, że ca­ — 99-424 tys. (o 76-9 p r o c mniej) i w stale dodatni, to ostatnio jest on ujem­ pobieżnie tylko niektóre- ^ c w
pi
la ta akcja zakończy się krachem, dru­ lipcu — 141-661 tys. (o 67.0 proc. mniej) ny, a deficyt w czerwcu wynosi około nych liczb możnaby wszą**
nąć
wniosek,
że
JakkolwieK
16
mili-,
w
sierpniu
—
17
milj.
doiW
dzy uważają, że jeżeli dotychczasowe przyczem w sierpniu obniżył się do
uf»l
mniej lipcu otrzymano małą nadwyżkę w y ­ dukcji jest niewątpliwie P ° ,
środki jeszce nie okazałyby się sku­ 129-292 tys. doi. Wynik zatem
wozu nad przywozem w sumie 643 jednak zastrzyk, który
teczne, to należy zastosować dalsze, pomyślny, niż w produkcjijakby przestawał »
! dać.
jeszcze radykalniejsze, a wynlflc osta­
dukcja bowiem zaczyna S P *
pc
teczny będzie niezawodnie pomyślny.
Celem głównym w j * cU j e
Trudno się bawić w proroctwa i
Mny ? a n o 9.1
Roosevelta było ożywienie
przewidywania, w a r t o jednak poświę­
mini
spodarczego m. in- P
V O.,w ^ i h l
cić chwilę uwagi p e w n y m cyfrom, ilu­
Ptacer
cen- Indeks cen hurtowyc' „osi'^.
strującym otrzymane dotąd
wyniki.
'Jeżeli indeks ogólny całej
produkcji
przyjęto za 100) w r. 1928 * > j ,
Stanów Zjednoczonych w r- 1928 ozna­
. 1929 - 95.3, w ^ „ j ó s ?
?&
o
W wyniku decyzji ministra przemy-j
rejestrze eksportowym Izby Prze
czyć liczbą 100- to w r. 1929 otrzyma­
żył
się
do
59.8,
w
słu i handlu, przyznającej członkom so mysłowo-Handlowaj. Ponieważ dalsze za
* żądani,
my liczbę 107-2. W roku tym więc
z ogr. odp. „Syndykat Eksportu Odzieży pisy do rejestru tejże, zostały decyzją 69.9, następnie zaczął P°*
stwierdzić wypadnie największą pro­
wynosząc
w
sierpniu
°y-"".
y.
.
z siedzibą w Łodzi", wyłączne prawo do min. przem. i handlu zamknięte na okres
dukcję. Od tego jednak momentu za­
|g
korzystania z dopłat wyrównawczych nieograniczony, przeto tem samem cało niu 69-4- Wynik niezbyt don
częła się ona kurczyć, osiągając w mar­
Tak się przedstawia n *
\
przy eksporcie odzieży, organizacja ta kształt eksportu odzieży zostanie prze­
cu r. b- poziom najniższy, wyrażony
rozpoczęła
ż dniem 1 listopada r. b. oii- jęty przez syndykat. Syndykat eksportu produkcja. O konsumcji ow ^ n ,
zpoca
liczbą 5*4.1- Dalej cyfra
ta zaczyna
§
odzieży nosi charakter centralnego biu­ rodów w Genewie, skąd
alnie swoją działalność.
wzrastać aż do lipca, kiedy indeks pro­ cjalnie
ra sprzedaży na warunkach komisowych wyżej przytoczone l ' % ze f ^ r c
Kierownictwo
Syndykatu
objął
z
ra­
dukcji oznaczyć wypadnie liczbą 90,1
odzieży tkanej męskiej, damskiej i dzie­ nie podaje. Sądząc w s z a k ^ y ,j«
natomiast w sierpniu spada on do 82-9. mienia Zarządu tej organizacji, pan pre- cinnej, produkowanej przez firmy nale­
stosunkowo wzrostu
^faji
Wacław
Lachert
Indeks produkcji włókienniczej o- z es,
Niezależnie cd firm, założycieli Syn­ żące do spółki i ma na celu sprzedaż tej wej, oraz indeksu cen h u n *si
znaczony w r- 1928 liczbą 100, a w r.
^
^ dalszy,
leżałoby wnosić, że wzro.
dykatu, do organizacji tej zgłosili akces odzieży zagranicą.
1929 nawet 107.5, zaczął się obniżać
Umowa syndykatowa została zawią- jest również słaby
eksporterzy odzieży z Białegostoku i .
aż do marca 1933 r-, kiedy wynosił tyl­
stopniu produkuje na ^sklad
drobne firmy łódzkie w liczbie około 30, I zama na lat trzy.
ko 71.0, poczem zaczął wzrastać, o|N w y ż o w e
trwać nie może.
zajmujące się wywozem odzieży i figura 1
siągając w lipcu poziom 120-6, a więc
znacznie wyższy, niż w roku najlepszej
konjunktury — w sierpniu jednak ob­
niżył się do 106.5Wydobycie węgla kamiennego, w y ­
noszące r w >& 1928 przeciętnie *» 46.576
tys- ton miesięcznie, spadło w kwlet.
zaiale^
W sprawie upadłości apteki J. Kłup- cieli oponowali przeciwko wnioskowi szak zaopimjowali
niu r. b- do 20.334 tys- t. j . o 56-3 p r o c ,
%
poc/.cm zaczęło wzrastać aż do sierp­ ta, znajdującej się przy ul. Kątncj 54 w j żony upadłego, jednakże ówczesny sę przychylnym dla p. Kłu?}°"%
Na rozprawie sądowej w
u
tę
wierzy­ dzia komisarz, J. Petters, przyjął
nia, kiedy, produkcja wynosiła 54.751 drugim terminie sprawdzenia
rajszym
wierzyciele,
sitP
wierzytelność
z
przywilej
am.
tys. ton, t. j . tylko o 25,4 proc- mniej, telności zgłosił się adw. Jastrzębski, ja­
Na powyższe postanowienie sędzie­ przez 5 adwokatów P ^ * L | i « t f V
oiż w roku największej
pomyślności- ko pełnomocnik żony upadłego — Ka­
W V
We wrześniu Jednak wydobyto już roli z Piotrkowskich Kłuptowej i żądał go komisarza adwokat złożył w imieniu oddalenie pretensji żony
Sąd uznał, że żona « P ^ 0
przyjęcia do stanu biernego upadłości grupy wierzycieli zażalenie, żądając od­
mniej, bo tylko 31.235 tys- ton.
jako
wierzycielki na dalenia pretensji p, Kłuptowej, jako bez korzystać z >rzywileju j ^ ^ b f * „ic i V 0 i ł S 2 1 Produkcji żelaza osiągnęła poziom żony upadłego,
kwotę
doi.
am.
5000.—
z tytułu sumy zasadnej i sprzecznej z art. 551 Kod. ruchomościach upadłego, * j j & ${•
najwyższy w r- 1929, wynosząc prze­
^^Lo^,^'
przyczem pretensję swą Handl. Prócz tego podniósł w zażale­ ku nieruchomości,
ciętnie 3.167 tys. ton miesięcznie, w posagowej,
^ ^
Ponadto niu, że w chwili wydania postanowienia uzasadnione i uchylił ' P
marcu r- b. wyprodukowano zaledwie żona uzasadniała intercyzą.
.
..f '
551 t y s - t. j . o 82.6 proc- mniej, epoczem adw. Jastrzębski żądał przyjęcia tej su­ kadencja sędziego handlowego Petlersa dziego komisarza w P fL/6]się na upłynęła i nie miał on już prawa decy­ jęcia wierzytelnośca
wytwórczość zaczęła wzrastać aż do my z przywilejem, powołując
Rozprawie p r z « " , c j i
sierpnia, wynosząc 1.863 tys- ton, t. j . przepisy kodeksu cywilnego polskiego z dowania.
Syndyk tymczasowy E. Hadrian i zes Jan Mokswa w; asy ,
o 41,2 proc. mniej od najpomyślniejsze- roku 1825.
J a b ł k o w i
go roku, a o 238,1 proc- więcej, aniżeli
Na zebraniu pełnomocnicy wierzy- nowy sędzia ikoariisairz Kazimierz Ro- handlowych
mama.
w miesiącu najniższej produkcji- Skok
olbrzymi, dokonany w ciągu 5 miesię­ illlllllllllllilllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW
e
W sprawie nadzoru **ak *i MJ
cy. W e wrześniu Jednak otrzymano że­
oł
firmą „Ferdynand
Kwi ?^*^}
laza mniej, bo 1.547 tys. ton.
, Ol*' Ą'
gielnia,
farbiarnia,
P^t
Produkcja stali wynosiła w r. 1929
koiiczalnia z siedzibą
przeciętnie miesięcznie 4.223 tys- ton,
Na wc*oraj«aem zebraniu giełdy walutowo- procentowych tenidebcja była utrzymana, przy
\cS^ti
w marcu r. b . tylko 905 tys-, t j . o dewhoiwej w Warszawie tendencja dla dewiz większych obrotach 8 proc. Warszawy, 4 i pół P a l h j a n i c k i e j 49 r a z w a * f t ł
n
y
w
W
a
r
s
z
a
w
i
e
ska^<5
^
ia FUV
proc.
ziemskiemu
Notowa.no:
4
proc.
dolarowa
byał
staba,
pnzy
obrotach
zmniejsizonych.
Noto­
78-6 proc. mniej- w lipcu r- b. osiągnęła
O *
^
Behjja 124-25 (—3), Holandia 359.15 — 47.75—48.50 (—25), 5 proc. konwensyjna 49.25, f i r m y w p r z e d m i o c i e P
poziom 3-255 tys., t. j - tylko o 22-9 proc. wano:
359.05 (—25), Kopenhaga 123.85 ( + 5), Londyn 5 proc. kolejowa 44, 6 proc. dolarowa 58-13, S ą d O k r ę g o w y
wynaŹ '**.
, f/t
mniej od najpomyślniejszego roku, a o 27.72 ( + 2 ) , New Jonk 5.71" (—2), New Jonk-ka- 7 proc. stabilizacyjna 50.75—51, 8 proc. obligacje
259.7 proc. więcej od miesiąca najniż­ bel 5.73 (—3), Paryż 34.86, Praga 26.45 1+2), budowilam* B.G.K. I-»aa om. 93, 4 i pół proc. k o w e g o n a d z o r c y s ą A ^ ^ y l A ^ . f i : ^ i.
P e t e n c i p r o s i l i s\d o
^ ^ ' f l ^ ^ ^
44, drobno 43.75, 7 proc ziemskie do­
szej produkcji. W sierpniu jednak pro­ Sztokholm 142.95 ( + 1 0 ) , Szwajcaria 172,60 (—5) /'cm-kio
Sądu O k r ę g o w e j ^
frJfyTS'£y^
Włochy 46.90; w obrotach międzybankowych larowe 37, 8 proc. Wamszawy y44.75—45.3fl—45
dukcja stali obniżyła się do 2.947 tys., Beiiui 212.50. W obrotach prywatnych: ma.nka ( + 3 7 ) , 8 proc. m. Łodzi 41.50-^41.50 (+60).
OPINJI SĘDZIEGO K O M T O F ^
$
a w e wrześniu do 2.348 tys- toncieimiealca 210.50, szyling aoistrjaclci 99.60, ko- fi proc. obligacje Warszawy Ś^ma 1 9-ta emisja
Cynku w r. 1929 (najpomyślniejszym ron* czeska 25.20, funt szterl. 27.75, doi. gotów­ 90 (+115); tranzaikcje dokonane', a nitnotowa- grodzenia i r o z s t r z y ź ' ^ r ^ f
3 proc. budowlana 38, 4 proc, inwestycyjna dnie z tą opinją, bą«* i^jeJ)^
otrzymano przeciętnie 47.748 ton mie­ kowy 5.79, dolar złoty 9.02 i pól, rubel złoty ne:
4.71, rubel srebrny 1.34, bilon 063. Bank Pol­ 103.25, 6 proc. dolarowa drobno 58.75, 4 i pół stawienie
bez uwag *
sięcznie, w kwietniu r- b . 19.458 t, t j . ski placil za bamiknoty dolarowe po 5.70.
proc. Warszawy odcidki po 100 rf. 95, 5 proc.
nadzorcy
w
przeć
Warszawy
59,
odcinki
p
o
500
rf.
60,
odotalkl
po
o 59-2 proc- mniej, w sierpniu r. b. —
AKCJE. Na rymku akcyjnym zaenaczyła się
dodatkowego *wynagroa^-- jł j- .-*
30.436 ton, a więc o 36.3 p r o c mniej dziś mocniejsza tendencja dla aikcyj metalurgicz­ 100 zł. 80, 8 p r o c Częstochowy 39.60, 5 proc.
Sąd Apelacyjny ^ y ^ S
renta ziemska 49—49.25 — 49.50, 6 proc. obli­
od roku największej produkcji, we nych. Notowano: Baók Pokki 79.75 (—25), Lil- gacje Warszawy 6-ta emisja 43.50 (+50), 7 proc.
popy 11 ( + 2 0 ) , Starachowice 9.40—9.75 T+50);
nia, że Sącf Okręgów? ?
wrześniu obniżyła się ona cokolwiek, drobną jtranzaikcje_zawanto Haberbusch 38,
śląska 47.25, 7 proc. Wamszawaka 48.13—48, za
5 l *
cy stałą pensję mieś'*? ^ * ^ f
wynosząc 30-226 ton.
PAPIERY PROCENTOWE.
Dla papierów 18 proc. dijlonowską chciano płacić 70.
zaś ona wynagrodzeń^ . •
Najlepsze wyniki osiągnięto w za­
nie przesądziła ^^Lfafr *
je?J
kresie wydobycia nafty. W okresie
noiof -wnmmirfrodzenia
tiftśni
wyniaigrodzenia -"jak
' jnjłc '^b^jc?
„b' M
dobrej konjunktury produkcja (w roku
całość pracy nadzorcy.
if^Pj
1929) wynosiła 83-944 tys. beczek prze­
doczne
z
protokułm
t**
^ N ^ S J c * , 10.8,
ciętnie miesięcznie, w lutym r. b- spa­
Na wczorajszem zebraniu giełdy zbozowo- grubej kanianlki 130—150, koniczyna CZERWONA
liSopada
1931
^
czego
z
listopada
'fa&rL
v
j
.
o
czystości
97'proc.
]
70—190,
biała
SUROWA
80—
dla do 61 029 tęs.. a w sierpniu r. b . po­ towarowej w Warszawie ogólny obrót wyniósł
wierzycieli proponowau^ ^ ' ^ J
dniosła si ędo 85.239 tys- beczek, prze­ 3.768 ton, w tem ivta 1.802 t. Notowano za 110, biała o ozyst. 97 proc. HO—130, zlemniiaki
NADZÓRcy ^
?Jfo
l00 kg. parytet wa-8on — Warszawa w handlu jadalne 3.20—3.50, mak niebieski z workiem 55 N A G R O D Z E N I E
wyższając zatem najpomyślniejszy rok hurtowym,
ładunkach wagonowych: żyto jedno­ —65, mąlka pszenna gat. I-szy luksusowa 36—42,
V
^
o 1J5 proc. Spadku dotąd nie zanoto- lite 14.25—14.75, pszenica jednolita 21.50—22, mąka pszenna gat. I-szy 65 proc, 32—36, mąka ZŁ., ^ O Z A P R Z Y Z N A N Ą P
n3k
NADZOROWAINEI)
j-E^iis
AJ>^
wiamo.
zbiicrana 20—21,
owies jednolity 13.75 14.25, pszenna gat, lingi po luksusowej 28—32, mąka
m
gat. Ill-ci poślednia 17.25 25, mąka K W E S T J Ę TEGO W Y N A ^ R O A
W dziedzinie handlu zagranicznego owies zbierany 13—13.75 .jęczmień kaszany 14.50 pszenna
— lfi, groch
polny z WORKIEM 22—21,
groch żytnia pytlowa gat. I-szy 24—25, SI-Moiwa i ra­
zmiany są mniej efektowne- W r. 1929 Victoria z workiem 26—30, wyka 1-1—15, pe- zowa 18—19, otręby pszenne 9.50 -10,50, śred­
Sąd skargę inc,
przywożono przeciętnie za 361.548 tys. KISZKA 13—14, nzepaik ZIMOWY 39—41, izepik nie 9—9.50, żytnie 9—9.50, kuchy lniane 1 7 . 7 5 kobi^rcy Ferdynanda rCc"
18.25,
rzepakowe
14—14.50,
słonecznikowe
]8
zimowy
39-10,
RZEPIK
LETNI
3
9
-41',
sarnię
lnia­
d o i miesięcznie, w lutym r- b- — za
-18.50.
84.164 tys., w sierpniu — za 146.714 ne BAIZIS 38—39, KONICZYNA CZERWONA surowa bez
n y r ]
c
zy
s[
y
p
0
e c n ,
o a
Syndykat eksportu odzieży
4y
d
Z y
r e e
r
r o z p o c z ą ł już s w o j ą d z i a ł a l n o ś ć .
r o c e n t
w
i ą c e
r
w
4 2
br
v V
U i
{g
c z
e
u
kc
11
w
0
wyiigldienie
dla nadzorcy sad
i e r
J
u
p
i e
l|
e
0
6
rze
1
w 0 U ,
e I 1
s
0
Oiełfla pieniężna.
<
ł
9
^ 5
w
r
c i
ż
1
n
?
1
1
e(
0
1
:
Giełda zbożowa
0
u
c
1
a
y
ny
wy
WALUTOWY W
Str
1933:
:4.xi
a
•
H i
ŁODZI.
11
T
'ckypjusnmcfh
płuc i•
y
" łódzkim
ff
.BFLÓJZU*Q BI:ZP.TATNIE' •
w goazinacn ran
ICA M A I O W I E C k A Sil
arami po kursie 5.78
Ą '.5.80 w żądaniu. Bank PolTO
Warszawa, Mazowiecka 10.
sportowy
c niedostatecznej Kalendarzyk
Broszury
i informacy] w Łodzi
S
i stosunkowo dużego
udziela apteka BOJARSKI i SCHATZ
na niedzielę
Ł.
K.
S-u
na
mecz
z
Pogonią
ul Przejazd 19.
*»rs dolara podniósł
Na dzień dzisiejszy kalendarzyk spor
i, > ,
W dniu dzisiejszym wyjeżdża do U8MMBBMHBBBSBBBBBHBI
g ' a Początkowo do 5.80. w towy nie przewiduje imprez sporto­
i?.* P l a c i e z d a n i u , a następnie wych, natomiast w dniu jutrzejszym tj. Lwowa zespół ligowy ŁKS-u w celu
Z muzyki.
I S !
F-85 w żądaniu przy w niedzielę odbędą się imprezy nastę­ rozegrania ostatniego meczu ligowego
E L * *
w roku bieżącym z tamtejszą Pogonią.
pujące:
Jak się dowiadujemy ŁKS. wyjeżdża w
ill.dolarń , *obec braku zafiaroPiłka nożna. Boisko Widzewa, godz. składzie zmienionym, gdyż zamiast
w 8 7 * a y i a l n y kurs czeków
puhar ŁOZPN-u: ŁTSG. Króla, który wyjechał z hokeistami LeWiolonczelista Cassado należy bez­
fi).
' (2 grosze taniej, aniżeli 11-a mecz
— Strzelecki Klub Sportowy. Pozatem gji do Pragi, zagra obiecujący piłkarz sprzecznie do najznakomitszych wirtuo­
na prowincji mecze o mistrz, kl. B. ime- trzeciej drużyny Jeżak. Skład ŁKS-u zów swego Instrumentu. Z bogactwa
•JWack
t y wykazały jedno- cze towarzyskie.
jest następujący: Piasecki, Karasiak, środków odtwórczych, jakiem! Cassado
U ^ 7 0 t i , 7 y m a n ą przy kursie
0 ^
Zapaśnlctwo. W lokalu Wimy przy Fliegel, Pegza II, Welnlc, Jańczyk, .le­ rozporządza na pierwszy plan wysuwa
tjrkul«
NL I L
- ul. Rokicińskiej — mecz zapaśniczy o żak, Sowiak, Tadeusiewicz, Miller 1 Ko- się przepiękny i wielki ton oraz wybit­
ar
tf!,«,aaniu.
?
1 0 w płaceniu
na umiejętność stosowania go we frazie,
rank francuski 34.85 mistrzostwo okręgu: Wima — Unja. Po prowicz.
' 35
której szlachetność brzmienia i wykoń­
$ żądaniu, szwajcarski czątek o godz. 11-ej.
Gry sportowe. W Łodzi dalsze spot­ Dwa mecze
stoją na najwyższym szczeblu
w
żądaniu,
Widzewa czenie
•7 f e ?
kania o mistrzostwo.
doskonałości.
i
100
K
9.5 w płaceniu
z Robotn. Kl. Sportowym Zagłębie
Nieskazitelne pod względem stylu
M X*!
k dostatecznej iloW robotniczych piłkarskich, mistrzo było wykonanie koncertu Boccheriniego
stwach Polski,, rozgrywki w grupie pół ! suity c-dur Bacha. Bogactwo kantyle­
P i e r w s z y w y s t ę p pięściarzy
WvkI!
nocnej zostały już ukończone, przy- ny i głębokie wyczucie przebijało w
dać.
:h « L
silniejszą tendencję
czem pierwsze miejsce, dzięki lepszemu oddania „Phantasiestuecke" Schumanna.
węgierskich w Polsce.
1 MAI«i
większego zapotrzeW szeregu drobnych utworów KorWczorajszy występ bokserów w ę ­ stosunkowi bramek zdobył Widzew
'5.021 x ] Podaży. Za dolary pła­
sakowa,
r a n a d o s a i Poppera, zwłasz­
przed
warszawską
Skrą
i
gdańskim
ienie
t n y a n o 9.04 — 9.05. ruble gierskich w Poznaniu wzbudził tak wiel Langfuhrem.
cza
zaś
w
znakomitej przeróbce „Me­
kie
zainteresowanie,
że
już
na
godzinę
•zez P^/y
pi4'
y mlnlmalnem zapotrzenueta" Paderewskiego zabłysnął Cassa­
Obecnie
pozostały
Widzewowi
do
przed
zawodami
sala
była
wypełniona
Vft '
Płaceniu i 4.72 w żądarozegrania dwa mecze finałowe z mi­ do świetną, do najdrobniejszych szcze­
do ostatniego miejsca.
do
strzem Polski południowej R. K. S. Za­ gółów wycyzelowaną technika.
lutyn? J f i< 'j»r 'v}ojLvJ
Węgrzy
zaprezentowali
się
b.
ko­
owe listy zastawne
głębie.
W sposób mistrzowski towarzyszył
spa^.
rzystnie, demonstrując boks na wyso­
^l42V^
P y kursie na fortepianie dr. Edward Steinberger.
kim poziomic.
I * * żądaniu.
Zaszczytny wynik 8:8, który udało
L. P.
się
nadwyraz
ambitnie
walczącym
pię­
yt *> T *KF | &
o bokserach węgierskich
e m zebraniu łódzkiej ściarzom W a r t y uzyskać, nie jest mier­
w a l c z ą c y c h w Polsce
W s r ? ^ "otowano:
. nikiem właściwym, gdyż Ernekes w wai
W '^M P edaż), 5.80 (kupno); ce z Kajnarem został uznany przez sę­
W skład drużyny węgierskiej, któ­
d o 198 g r o m a d w i e j s k i c h .
V C L r ^ 8 . 0 0 , dolarówka 48 dziów za pokonanego. Wyniki walk ra bawi w Polsce i we wtorek wal­
W dniu dzisiejszym, zgodnie z za­
Wsi
Vtoa 104—103.50, sta- były następujące:
czyć będzie w Łodzi wchodzą:
itf Hi, p-7-51.25, 8 proc. listy zaWaga musza: Enekes II — 80 walk, rządzeniem władz starościńskich na te­
W wadze musze] Enekes II pokonał
42—41.75, Bank Pol- na punkty Sadkowiaka (Warta).
50 wygranych, 10 remisów, 20 porażek. renie całego powiatu łódzkiego odbędą
Waga kog:; Kubinyi, 274 walki, 245 się wybory do 198 gromad.
W wadze koguciej Rogalski (Warta)
'zrost
iJ
Poszczególna gromada wybiera w
dalszym clagu wyczeku- zwyciężył na punkty Kublnyżego.
zwycięstw (110 przez k. o.) 17 remi­
zależności
od liczby ludności — 12 do
?
T
coffc
(c)
składfc*
W wadze piórkowej Kajnar (Warta) sów, 12 porażek. Startował on naolim 30 kandydatów na radnych.
pjadzie
w
Los
Angeles.
pokonał, Enekesa I (na punkty).
* ^ŻOWO-TOWAROWA.
Uprawnieni do udziału w wyborach
Waga piórkowa: Enekes I mistrz
W wadze lekkiej Frlgyes zwyciężył
są ci obywatele, którzy w dmłu dzisiej­
świata
i
—
olimpjady.
260
walk,
240
zebraniu łódzkiej Lipińskiego.
szym kończą 30 lat życia oraz zamiesz­
zwycięstw, 9 remisów, 11 porażek.
W wadze półśrednlej Andorler —
%l Hódż
^
Waga lekka: Figyes 113 walk. 80 kują najmniej od roku na terenie danej
Wolnlakowskiego.
wsi (gromady).
zwycięstw, 18 remisów, 15 porażek
W wadze średniej, Majchreyckl z w y
152
' 'Głosowanie odbywa się jawnie i taj­
Waga półśrednla: AnderfW
•S)%
—14, owies ZBIERANY ciężył na punkty Feketego.
walk, 102 wygrane, 27 remisów, 23 nie. Jawnie glosujący zgłasza ustnie lub
W wadze półciężkiej Simo pokonał przegrane.
na piśmie M liczby kandydatów wybie­
*łuptowj
* ii<
W ł?y i e s JEDNOLITY 13.75—
W a g a średnia: Fekete — 107 walk, ranych. Przy głosowaniu tajnem kan­
IFETH R - *
P - 21.50—22, Karpińskiego i w wadze ciężkiej Piłat
dydatów zgłasza wyborca na kartce. —
W 60 «
- 33.50—35.50, mą- wygrał w III rundzie przez techniczne 92 zwycięstwa, 15 porażek.
Otrzymujący największą liczbę głosów,
k. o. z Gyerlfym.
W
a
g
a
półciężka:
Sime
—
148
walk,
,^* ^J C
o
^
22.25
oo° ' - — - '
W e wtorek węgrzy walczą w Łodzi, 110 zwycięstw, 17 remis., 21 porażek. uiznany zostaje za wybranego do rady
i » * ° . otręby psenne 8.25—
*y S < V , ' V ^ 4 f n n e gtrube 8.74—9.25, zaś przedtem w niedzielę ze Skodą w
Waga ciężka: Gyorffy — 115 walk, gromadzkiej.
4
92 zwycięstwa. 7 remisów, 16 porażek.
B r a L I LmAn iK
a kIi TADAJNE
jadalne 4.25—
Warszawie.
R W S ^
- 2 3 , groch V,tctoria
jo.
jei *«'
c z e r w o n a 140—180,
dani* n«<H«
Na prrechc-dząccgo przez jezdnię przy uli­
,
20rajsz
* alutr»i
ni
a
Osłabiony skład
******
I
s
Występ Caspara Cassada
1
3
flc
0 ,
d
W a l u
rz
1
P
mie
A
ENHL
ka
1
2
7
7
5
W
Ż A D A
2
f,
a
1
l a c k i
1 7 2
7 5
9
ffemsefi—Ularfa
1 6b r a
ŁAML
8:8.
M A L E
0
c
Ie
G
ząfl
D r z
w
7 n
u
w
Procent
:
s
s
1
n e
r z
4 1
5
w
Dane
br
statystyczne
powiecie
!
l
s
z
s
,
0
Wybory w
rz
3
tyc
B
d z l
w
d
Z E
x
,0c
WarOWe
n o t o w a n o
z a
a l e
0 1
6 5
r o c
P r o c
9
c
2 2
2 5
2 3
2 5
o t r c b y
,u
Sze
2le
2 l
a
120. m a k niebieski
Pokojna.
(c)
s
N
C
I 5 5TJFE ZALNIA
JEDWA[ A , ^ A L N E G O w ŁODZI.
K
l w S
U
k^°
e w
TTÓ* k t ^ ^
Łodzi, rozesłała
b u ts w
zawiadamia wszyst
I V ' b t , n y . *e *
t f
r y c l 1
0
f
-u
n c
{iro
n
kVi »tur.i
d
n
i
e
m
1 0
obciążania tkanin z
1
8 2
K ^ * ^ ^ wykończalni i
\
>
Pod Łodzią", druga
inijiJT . będzie wykańczać
ledwabiu naturalnego
y
2
111
owen .
Io
m m * *
1 4
BAWEŁNY
gro­
maerwlec
1
fil ,-
9
9 . 7 7 ^ . . / ^ ' . grudrleń 9.53,
« l 9.90" Uple< 10.01,
m
CL*
5.21, grudzień 5.21,
, -l» '«ruri ' S24™ e e 552. kwiecień
5 2 ? - M e c 5.25.
K\,
"* 53?' ^ ^ e r o i k .28, ltsto> V * W
i
•
DL
/ p
v
1
m i
5
&T
fiRk^
Ula
« &
ah
*SjjgJ
ensja<
"firmy
C
6.13 ** 6.00, mad 6X)7. lipiec
e
A
8
6
'
0 l
!
nid
*, ri»a 10.43, «tyma) !0.86, lipiec 11.01,
13
tal"* -sl"
64,
• lo^o ,'
10.80.
h»V
3 2 ,
l
0
12.69, styczeń
ipiec 13.93. —
"Piec
10.45, kwiecień
Tomaszów-Mazowfecki
W TOMASZOWIE ZAKWATEROWANE ZOSTAŁO WOJSKO.
P a n komisarz Rychlicki zaraz po
objęciu urzędowania w tutejszym ma­
gistracie zainteresował się żywo nie­
tylko stanem finansowym powierzonej
mu instytucji, ale poziomem życia go­
spodarczego miasta i jej mieszkańców.
Wynik badań był bardzo smutny,
gdyż prawie 60 proc. ludności naszego
miasta wskutek długotrwałego kryzy­
su zupełnie zubożała.
Znalezienie punktu wyjścia z tak
poważnej sytuacji przy ogólnej konjunkturze nie należała do rzeczy zbyt
łatwych. Koncepcje istnieć mogły, ale
gorzej byłoby z ich zrealizowaniem.
Pierwszym 1 najpoważniejszym pla­
nem p . komisarza Rychlickiego było
rozkwaterowanie w naszem mieście
większe! formacji wojskowej, a co z
tem ściśle się wiąże, wybudowanie ko­
szar wojskowychPrzeprowadzenie sprawy tej kosz­
towało wiele pracy i energji- A ćo naj­
ważniejsze, że wysiłki te uwieńczone
zostały powodzeniem- Tomaszów bez­
apelacyjnie posiadać będzie wojsko.
dla którego wybudowane będą kosza­
ry Już w przyszłym roku.
Jak się dowiadujemy sprawą tą
mocno poparł w ministerstwie pan w o ­
jewoda łódzki Hauke-Nowak oraz do­
wódca OK. IV gen. MałachowskiW związku z tą sprawą bawiła w
dniu 31 października w Tomaszowie
ministerialna komisja wojskowa w
składzie wyższych osobistości wojsko­
wych oraz dowódcy pułku, który bę­
dzie w naszem mieście zakwaterowa­
ny.
Komisja ta badała dwa projektowa­
ne przez miasto terny pod budowę ko­
szar. Ostateczny wybór padł na tere­
ny, położone przy szosie Piotrkowskiej.
Najprawdopodobniej część lasu zosta­
nie wyciętaW związku z tem władze wojsko­
w e przystąpią do budowy koszar Już
na wiosnę 1934 r.
ARESZTOWANIE AWANTURNIKA
W dniu onegdaijszym
wieczorem
podszedł do Anastazego Kołaczkow­
skiego (ul- Wodna 30), znajdującego się
w piwiarni Kryzego przy Placu Ko­
ściuszki 11, 'znany awanturnik W o dzewski i zażądał od niego w formie
aroganckiej pieniędzy na wódkęKołaczkowski stanowczo odmówił
żądaniu, na co Wodzewskl zareagował
kopnięciem i ponadto przvjąf postawę
groźną, zamierzając rzucić się na Ko| łaczkowskiego
Ten ostatni w obronie własnecj do­
był nagle z kieszeni rewolweru i za­
groził napastnikowi użyciem broni w
razie, gdy nie opuści lokaluKołaczikowskl o zajściu tem powia­
domił policję, która awanturnika are­
sztowała 1 oddała do dyspozycji tutej­
szego sądu grodzkiego.
Nasz reporter zanotował.
cy Narutowicza obok domu Nr. 36, Karola
Grundwalda, nieustalonego narazi* miejsca zamie&zikania, najechał wóz, prowadzony przez
Wawrzyńca Stasiaka (Wólczańska 47). Grundtvatd uległ ogólnemu obrażeniu ciała.
Lekarz pogotowia udzielił pomocy poszko­
dowanemu, pozostawiając go aa miejscu.
**
m
W dniu wezrajszym w godzinach rannych
w fabryce swetrów, należącej do Chaima Sztorna przy ulicy Kilińskiego Nr. 16 od iskry i
transformatora wybuchł poiar. Lezące w pobli­
żu nagromadzone swetry, zajęły się.
Strai ogniowa op kilkuminutowej aikcji po­
żar ugawtła.
Straty, spowodowane
pożarem, są doić
zuarcme.
V
W dniu wczorajszym w mieszkaniu włas­
ne m przy ulicy 6-g.o Sierpnia Nr. 22 zasłabł na­
gie 46-tetod Abracn Wajnbaum, technik denty­
styczny.
Lelkarz pogotowia stwierdził już tylko zigon,
wskutek anewryzmu serca, poozstawiając zwło­
ki na miejscu pod opieką rodziny
**
*
W dniu wczorajszym lokatorzy domu przy
ulicy Brzezińskiej Nr. 10- znaleźli w klatce scho­
dowej zawiniątko, w którem było dziecko płci
męskiej, liczące około 5 tygodni,
Dziecko policja, przesłała do żłobka miej­
skiego przy ul. Tramwajowej, z&s za wyrodną
matką wszczęto poszukiwania.
**
*
Czesław Hofman (Banokwa 27), zameldował
policji, iż nieznani sprawcy skradli mu z mieskania garderobę, łącznej wartości 350 zł.
Izrael Fraflich (Pomorska 46), doniósł po­
licji, ił z mieszkania jego skradziono garderobę,
praedstawiialjącą wartość 450 zł.
Z „MŁODEGO W.I.Z.O."
W sobotę, dnia 4-go b. m., o godz. 5-ej po
południu w lokalu własnym przy ulicy Sienkie­
wicza Nr. 26 p. d-rowa Braude wygłosi sprawo­
zdanie z konferencji „W.I.Z.O." w Pradze.
"V termin wpłacania II raty Pożyczki Narodowej upływa w poniedziałek 6 b.m.
Str. 12:
e h u h l i
4.X1
1933;
Dziś i dni następnych
przebojowa rewja w 20-tu obrazach
ARTY
FARRY
a
z udziałem pierwszorzędnych sil sceuj stołecznych oraz występy gościnne światowej sławy królowej / e
w nowych eksperymentach
AHega l-ao Mala 2.
Olii m
Sala dobrze ogrzana.
, ,
_ ,
soboty i niccz' ^
Początek w dnie powszednie o godz
Ceny miejsc od 50 gr.
c
8
1 0
i
JEDYNY PRZYJACIEL
h
KTÓRY NIGDY NIE ZAWODZI a
U R Z Ą D Z E N I A
po
cenach
T O
BIUROWE
zniżonych
O R Y G I N A L N E
0
OlW,
v
U
MIESZKANIA
GJSFTS^
„meblowane od A & ,, Pj? ppr
kiego rodzaju, domy^
spodarki poleca mur
fi ' •
le
k o w £ k ^ 0 J ^ e k J 5 ^ - ^ poi
SOLIDNEMU P . Ł y f 5 l ^ >
frontowy umeblowana rz
e
e
P
rytarza, Kilińskiego ^ " ^ M
mieszk, 18.
.—r^Mi&hJm
ŁADNY pokój * [ . f ^ o g - H
z klatki schodowe y
na oficyna, 11P> U* *
DR. MED.
b. BERMAN
d a
przvlmu|e od 3—7 po pol.
5 1 26. —
P i o t r k o w s k a
telef. 121-23
S p e c j a l i s t a chorób w e n e r y c z n y c h ,
skórnych I moczoptciowych
CegielnionalS
Biurka amerykańskie żaluzjowe..— Biurka pła­
skie. Stoły. — Stoliki do maszyn do pisania.
— Szafy biurowe do segregatorów i skoroszy­
tów. — Szafki aktowe. — Kartoteki. — Fotele.
TELEF. 14907.
Przyjmuje od 8 — 11 rano I od 4—8
wlecz., w nledz. I święta od 9 — 1
a- « o
. Halborn
a
»
T
N
I
J
1
Gdańska 37
lei
P i o t r k o w s k i e j Ns 8 6 .
LEKARZA DENTYSTY
232-55.
K
k
vi
elki
^v ; . cii.
|m
°d
nie widział
aniżej' p
d
przyjmuje 7 - 8 wiec/.ń:
s , a j
MOTOPIRIN-M
30
A .
Ż A D Z 1 E W 1 C I A
p r z e n i e s i o n e d o w ł a s n e g o d o m u przy ulicy P I O T R K O W ­
S K I E J J\fe 1 6 4 , parter, T e l e f o n J S 2 i 2 7 - 8 3 .
DO-WYNAJECIA
^f^>
z całodziennem
.E ufi!i!£-*^
c
elefon,,^^?^-^^!!!!
wszelK'. poJy ;k| 41
3 POKOJE
) JF z .
oddam w Wiadomo^
procen^^K'
4 tysięcy
Dozorca.
P
Nr. tel. 228-82.
przyjmuje od 5—6 np.
A
CHOROBY WEWNĘTRZNE
CENTRALNA LECZNICA ZĘBOlf i S B £ - »
DZIECI
T
n,
AL. KOPCIOWSK
^ —
133-30 i 203-54
I s t n i e j ą c a o d r o k u 1 9 0 9 , p r z y ulicy
POKÓJ
S
^ | L B °
-rleTefo^i"e>
wejście., do
^L^YW^^^
KlATKI schodowa
telefon
Dr. MED.
O S T R O W S K I
PIOTRKOWSKA 55, TELEFONY:
m e d »
CHOROBY
0
innnnwBiBWBHBWBBHnnBPann—nimwnpa
AKADEMICKIE BIURO INFORMA­
CYJNE. POMORSKA 40
przyjmuje jeszcze w dniu DZISIEJ­
SZYM zapisy do dzisiejszej grupy ko­
lejowej DO PARYŻA.
Cena biletu (z ulgami P. K .P.) zl. 90.
Dalsze grupy wyjeżdżają co środę
i sobotę (8.11. 11, 15 1 t. d.).
D r *
lf
w
n ł r
Dr.
FOTOGRAFUJCIE SIĘ
ST. NARYNOWSKI
F. Boruńsha
BERNARD!
NL
A
-IO LITINI 306 pocztówek— zł 5—|
8
'IE. KnTAROfR R
BÓi.om REumnTvcznvm.
1,
w pierwszorzędnym zakładzie
LEK. DE.NT.
Do akt Nr. Km. 95C/33 r.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Orodzkiego w Ło­ POSZUKUJE
Specjalista w chorobach kobiecych,
dzi, rew. XX-go zamieszkały w Lo­ śró drnieściu nie « n u
wznowił przyjeela chorych.
używalnością jelei
dzi, Ul. Piotrkowska 236 na zasadzie
z
ob!ad7mi.~Oferty.
art.
602
K.
P.
C.
ogłasza,
ze
w
dniu
P i o t r k o w s k a 1 7 , t e l . 144-11
8 listopada 1933 r. o irodz. 12-ej wedo administracji.
p o w r ó c i ł a
c°''t>; "ej chw
wsi Stare Rokicie, gm. Bruss, odbę­
godz. 5—7.
30-2
dzie sii.- publiczna licytacja ruchomo­ POSZUKUJE Pokoi" Ole
bli
w
czystym
dojT^.'
- - — —• —'
-rsi - - ści a mianowicie: kasy ogniotrwałej
GABINET CHIRURGICZNY
Tel. 182-22.
30-2 HBBBHEBBBBBaBnBBBBaBBBBKS
i parowozu wazkotorowego f, „Ko­ niem ceny sub:
d
JS.
d\vok
D-RA Mlii).
pia"
oszacowanych iia łączna sumę zł.
ZAKŁAD
Doktór
800.—, które można oglądać w dniu li­
cytacji w miejscu sprzedaży, w cza­
sie wyżej oznaczonym.
— dla Łódź. dnia 17 października 1933 r.
Piotrkowska 101
i 2 1 0 - 7 6 Komornik: ( - ) W. TRZEBIATOWSKI.
Choroby skórne
przyjmuje od 1—2 i od 5—7 po pol
MAGISTER, .w
i weneryczne
Operacje, opatrunki, kwarc, diatermia
gog, udziela lekcyiŁHr.JQ,0Ma.
i t. p.
jski, matematyka.^ 232
^
K
u
p
Kupno i sprzedaż
PIOTRKOWSKA 56
CENY LECZNICOWE.
skróconą. Teleonpor
tel. 1 4 8 - 6 2
DOKTÓR
7, m. 25.
2 O R E N
od l i pol — 4, 6—9 wlecz, w nie­
INŻYNIER-kobieta
dzielo I święta od 10—l
g Dr.med. W . S p e k t o r o w e j
SAMOCHÓD sportowy „kabriolit" w techniki Lwowskie! „,et< ,„>«U
pierwszorzędnym stanie okazyjnie do
Ceny lecznicowe.
fizyki ' V p.o"
wSŁa
sprzedania, Piotrkowska 152 u dozor­ tematyki,
nej w zakresie
cy.
5
Przy
zakładzie:
spec. chor. wenerycznych, skórnych
szkoły wyższej. —
Dr. MED.
1) Poradnia dla rodziców i
I włosów (porady seksualne)
WÓZECZKI dziecięce Kon-Kon po ce- ska 62 m. 47^
^peO' :^!* ^V
wychowawców: poniedziałki 1
ach fabrycznych, wyżymaczki poleca
Andrzeja 2, tel. 132-28 Marja Jakobi, Piotrkowska 107. sklep UDZIEL AM I^Uino*; pf*Sl ^
środy od 12—2. dla bezrobot­
nych w płatki bezpłatnie.
Przyjmuje od 9—ll rano I od 6—8 w w pedwórzu.
gotowujc do egzan>
ii»
2) Przedpołudniowe komplety
W niedziele I święta od 10—12.
^
O1
stepy zapewnione
jj *
Choroby chirurgiczne i kobiece
Indywidualnego nauczania dzie- £
Oferty do aurnin' "
szui
DR.
MLD.
,ci z zaburzeniami uwagi, parnie- I
1dp(;wiedzialna_
G d a ń s k a
6 1
TAPldSKl
ci, mowy. słuchu i t. d.
Tel. 123-48.
przyjmuje od 1—3 1 od 5—8
30-2
obecnie
Dr. MED.
CHOR. SKÓRNE 1 WENERYCZNE
PIOTRKOWSKA 105, tel. 136-27.
(kobiety I dzieci)
poleca modne meble,
tapczany,
MASZYNISTKA Pg>U|f * \
t. p. w wielkim wyborze.
D
Y
N
I
N godz. przyjęć od 9—11 i od 3—4 po pol. krzesła iDogodne
wanie do domu
° £ A ^
warunki.
Choroby uszu, nosa, gardła 1 krtani
^
SAMOCHÓD, Chrysler 70. prawie no ne. Ceny niskie. *
M-me B. KRYSZEK
przyjmuje obecnie
^_ —-—[-.ceC ^*: ,
wy, okazyjnie do sprzedania. Dzwo- tel. 101-11.
telef. 146-10
ZOSTAŁ PRZENIESIONY na ul.
Do akt Nr. Km. 1152/33 r nić 114-45 9t—12 zrana i 3—5 pp.
|(
Piotrkowska 64 tet. 102.62
INKASENTA. J g j j Z«f/ od
OBWIESZCZENIE.
SETER - irlandzki,- pies 4-o miesięcz­ Zł. 1 5 0 . - pos*fW p
s
Pro.
Komornik Sadu Grodzkiego w Ło­ ny,' czystej rasy do sprzedania, Wól
wrot
36,
lewa
oi.
. godziny przyjęć od 5 do 7 pp.
dzi, rew. XX-go zamieszkały w Ło czańska 188, tel. 136-10.
dzi, u). Piotrkowska 236 na zasadzie
i od
1
front I p., tel. 122-80.
30-2
art. 602 K. P. C. ogłasza, że w dniu OKAZJA. Jasno dębowy masywny po­ UNIEWAŻNIAM
^ 0
Dr.med.
kój
sypialny
firmy
Rajtta
w
bardzo
9 listopada 1933 r. o godz. 14 w e wsi
B r .
F r a n c i s z e k
Banku dla Drobn- 20^^'
€
Jerwonice, gm. Puczniew odbędzie się dobrym stanie do sprzedania. Obej­
I*
publiczna licytacja ruchomości a mia­ rzeć można w poniedziałek od 3 do Nr. 4348 zł. ^Jplsei"
S .
K A N T O R nowicie: bryczki parokonnej na reso 6-ej Aleja Kościuszki 29 m. 18. 5
pi. s
rach, 150 metrów słomy żytniej i 50OKAZYJNIE fortepian „Schródera" do berg gdyż z o s t a j
Spec. chorób skórnych,
wene­
metrów siana oszacowanych na łącz­ sprzedania, Zawadzka 35, m. 6, tel. kus Eisenberg
* 1 KO,
rycznych I moczopłciowych
mana 10
ną sume zl. 625.—, które można ogtą 144-46.
przeprowadził sie na ul.
ul. JERZEGO 5 - 7
dać w dniu licytacji w miejscu sprze­ MOTOCYKL z doczepką
w dobrym DOR1N
(gabinet dla zwierząt pokojo­
daży, w czasie wyżej oznaczonym. stanie okazyjnie do sprzedania. Wia­
PIOTRKOWSKA 9 0
wych)
Łódź, dnia 11 października 1933 r, domość Piotrkowska 152 u dozorcy.
Telefon 129.45.
przyjmuje codziennie 15—18, niedziele
Komornik: ( - ) W. TRZEBIATOWSKI
przyjmuje
od
8—2
I
od
5—9
wlecz,
10—18.
40—2
w niedziele I święta od 8—2.
PO^elfeS^'
Al. Kościuszki 21—5
H. SZUMACHER
A. Fokszańskiego
łetznKzo-wythowawtzy
W
s Pabianicka 55
i
KLINGER
m
u
!
E
C
0
fl
INDZBERG
1
ccll!1
t
3
S. Kryńska
Skład MEBLI i zakład
S. B l M i K E
Stankiewicza 34
0
4
Traugutta 12
250 pl. 30.1 * .pAj «Pym
Niemczycki
6 w >
Redakcla i Administracja, Piotrkowska 49. — Godziny przyjęć Redakcji od godz. 17 do 19. — Telefony: Administracja: 122-14 Redakcja: Sekretariat
i sportowy 136-44; referat gospodarczo i sekretariat nocny: 136-43. Tłocznia — 180-80. Konto P. K. O. Wydawnictwo ..Republ
OGŁOSZENIA: Powicrzclirjia stronicy 42O'mmX280 mm
Stronica tek<;
4 szpalty po 70 mm. Strona ogłoszeń zwykłych dzieli sitTna 10 szna? L » , L *
^ ' będą
amacjn
e a i P Ó ^ U ^ S ^ ^
50 gr
gr. za.wiersz
mm. 'Na.'od ukazania «ie . P ^ , , , sie . Plfis V
CENY OGŁOSZEŃ: Zwyczajne 12 gr. za wiersz mm W tencie - 50
wTersz mm
stronie I - zł. 2 za wiersz mm. Nekrologi - 40 gr. za wiersz mm Zarcczy^ow" ,
nowe w tekście zł. 10. - Adwokackie ryczałtem zł 2 5 . - Drobne za slowTTs gr nafnniei
n a , m n i s
nL'z':
t r 3 " ' , 6 T C V Z.3 S 1 ° W 0 1 0
i ' - 1 20- Opisowe w tekście redikcy
iym zl. 2 za milimetr. Z zastrzeżenie miejsca dopłata 20 proc.
Ogłoszenia
łagranl^ne
100 proc. drożej. Ogłoszeń a fantazyjne I tabelaryczne 25 proc. drożej
tenrlnow? drak
ogłoszeń Administracja nie odpowiada.
n
Prenomeraa „Republiki"
w Łodzi zl. 4.— za odnoszenie do domu 40 gr.
miesięcznie: z przesyłka pocztową w Polsce
zł. 5.—, zagranicą zł. 10.— .Republika' I
,,Express'' w Łodzi z odnoszeniem do domu
zł. 7 miesięcznie.
P
a
Za w y d a w c ę : Wydawwclw* JRcptiWtka", Sp. z ogr. odp. i redakto
—
^Jpow. Wacław ..fol
, u s z n e
|
2
z
a
w
m
e
s
,
o
n
e
a
Ł
W druk. „Republiki", s p . z our. odp. w Łodzi
d
r
n
3'
;
'tej
' "'cm.

Podobne dokumenty