Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Nowoczesna edukacja

Komentarze

Transkrypt

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Nowoczesna edukacja
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy
Nowoczesna edukacja
Zalety i wady nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych.
dr Anita Karyń
Uniwersytet Szczeciński
8.04.2015 r.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
ZMIANA
http://olejnikmichal.blogspot.com/2012/08/uwaga-wielka-zmiana-sprawdz-to.html
Sześć technologii które zmienią edukację
według The Horizon Report
1. Środowiska wspierające współpracę
2. Internetowe narzędzia komunikacyjne
3. Narzędzia mobilne
4. Cloud computing
5. Inteligentne obiekty
6. Spersonalizowana sieć
• Internet jest jak
przypływ. Zaleje
przemysł
komputerowy i wiele
innych, zatapiając
tych, którzy nie
nauczą się pływać
w jego falach.
http://www.tutorialspoint.com/computer_fundame
ntals/computer_internet_intranet.htm
Bill Gates
„Jeśli twoje dziecko żyje nad morzem,
lepiej nauczyć je pływać,
zamiast budować mur na plaży”.
G. M. Nissin (teoretyk edukacji medialnej)
KATALOG UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, KTÓRE
ZOSTAŁY UZNANE ZA NIEZBĘDNE DO PEŁNEGO
FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEŃSTWACH XXI WIEKU
• Alfabetyzm informacyjny
• kreatywność i innowacyjność,
• krytyczne myślenie i rozwiązywanie
problemów,
• komunikowanie,
• kolaboracja (w znaczeniu: współpraca w
ramach grupy/społeczności),
• alfabetyzm medialny (umiejętność
korzystania z cyfrowych mediów)
• sprawność posługiwania się narzędziami
technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT),
• elastyczność i adaptacyjność (umiejętność
dostosowywania się do zmieniających się
warunków),
• inicjatywa i samodecydowanie o swoim życiu,
• umiejętność funkcjonowania w zróżnicowanym i
wielokulturowym środowisku,
• produktywność,
• umiejętności liderskie i odpowiedzialność.
Kluczowa kompetencja w XXI
wieku:
• Umiejętność
uczenia
się
• (Tempo
zmian
technologicznych jest na
tyle
wysokie,
że
prawdopodobnie niedługo
wystarczy jedna dekada,
aby całkowicie zmienił się
zestaw narzędzi, jakimi
na co dzień posługuje się
człowiek.
Tu
także
niezbędne będą nowe
umiejętności.)
• nieustannie będziemy
korzystać
z
umiejętności
uczenia
się, aby dopasowywać
się
(adaptować)
do
zmieniających
się
warunków życia, pracy,
nauki itp.
https://jezykiemdziecka.wordpress.com/2013/12/0
3/czego-najpierw-dziecko-sie-uczy/
Rozwój i znaczenie ICT w życiu
człowieka
Nowe zagrożenia min.
związane z cyberprzestrzeniom
Nowe możliwości poznawcze,
rozwojowe, motywacyjne
Nowe sposoby uczenia sie i
doświadczania świata
min. edutainment
Pokolenie sieci
Społeczeństwo informacyjne
Cyfrowi tubylcy
Nowe potrzeby i przestrzenie
edukacyjne
Przygotowanie dzieci do
funkcjonowania w świecie
życia – uwzględniajac
cyberprzestrzeń
NOWE POTRZEBY I PRZESTRZENIE
EDUKACYJNE
• Uwikłani w
technologie
• Cyberprzestrzeń jako
znaczące środowisko
wychowawcze/eduka
cyjne człowieka
Cyfrowi tubylcy i cyfrowi imigranci (Marc
Prensky),
Pokolenie Sieci (Don Tapscott)
• Dzisiejsi uczniowie nie są
ludźmi, dla których nasz
system
edukacyjny
został
stworzony
(Marc
Prensky,
2001)
http://jows.pl/content/w%C4%99dr%C3%B3wki-po-globalnej-sieciczyli-o-mo%C5%BCliwo%C5%9Bciach-wykorzystania-technologiiinformacyjno-kom
• gry komputerowe, internet,
poczta elektroniczna, instant
messaging,
telefony
komórkowe
z
mnóstwem
aplikacji i królującym SMS-em
– to świat oczywisty dla osób
urodzonych od drugiej połowy
XX w
Cyfrowi tubylcy
•
•
•
•
•
•
•
•
Chcą dostawać informacje szybko –nie potrafią na nie czekać
Uwielbiają wykonywać więcej niż jedną czynność jednocześnie
Wolą grafikę od tekstu
Najlepiej działają, kiedy są podłączeni do sieci z innymi
użytkownikami
Potrzebują natychmiastowej nagrody za wykonane zadanie
Wolą się bawic, niż zajmować „poważnymi sprawami”
Nie chcą uczyć się powoli, metodycznie, krok po kroku. Chłoną
wiedzę „przy okazji”
Uczą się przy muzyce, oglądając telewizję, rozmawiając na Gadu
Gadu
8 cech pokolenia sieci:
• wolność
• kastonizacja
(dopasowanie do
swoich potrzeb)
• baczna obserwacja
• wiarygodność
• współpraca
• rozrywka
• szybkie tempo
• innowacyjność
http://theictadvisors.co.uk/ict-across-the-curriculum-courses-for-teachers/
Cyfrowi imigranci
• Język nowych mediów ZAWSZE będzie
dla nas drugim językiem
• Zdobędziemy umiejętności i kompetencje,
ale nigdy takiej biegłości jak cyfrowi
tubylcy
• Zrozumienie sposobów konsumowania
nowych mediów i funkcjonowania w
świecie on-line przez cyfrowych tubylców
Nowe Technologie
Społeczeństwo cyfrowe charakteryzuje się
zdolnością wykorzystania technologii
cyfrowych wpływających na wszystkie
sfery i poziomy życia społecznego,
ekonomicznego czy kulturowego.
Technologia i edukacja – trendy
i wyzwania
• Technologie jako środek wspierania rozwoju uczniów,
narzędzie komunikowania się i socjalizacji, przestrzeń
życia wszystkich młodych ludzi.
(są one podstawowym narzędziem podtrzymywania
kontaktu, a zarazem spersonalizowanym narzędziem
edukacji)
• Wpływ technologii na metody pracy, współpracy,
komunikację i socjalizację. Kompetencje technologiczne
są krytycznym czynnikiem sukcesu niemal w każdej
dziedzinie. Tzw. luka cyfrowa, do niedawna postrzegana
jako czynnik ekonomiczny stanowiący o bogactwie, dziś
jest uznawana za głębsze zjawisko – jest faktycznie luką
edukacyjną.
• Coraz większą wartość ma innowacyjność i
kreatywność. Innowacyjność jest oceniana jako
jedna z najbardziej pożądanych cech w biznesie
i na nią powinien być kładziony nacisk już w
szkołach.
Wspierania
innowacyjności,
kreatywności przedsiębiorczości.
• Rośnie zainteresowanie edukacją nieformalną,
alternatywną (e-learning). Szkoła przestaje być
jedynym miejsce, w którym się uczymy.
Zwiększa się znaczenie zasobów sieciowych
(cyberprzestrzeń)
• Zmienia
się
myślenie
o
środowisku
edukacyjnym. Tradycyjnie miejsce, w którym
zachodził proces edukacyjny, było fizycznie
namacalne. Dziś mówimy o przestrzeni lub
przestrzeniach edukacyjnych.
• Stają się one bardziej społecznościowe,
interdyscyplinarne i wspierane są przez
technologie, które prowadzą do wirtualnej
komunikacji i współpracy.
• Technologie informacyjne stają się coraz bardziej
zdecentralizowane. (Te, z których korzystają szkoły
częściej nie będą znajdowały się na szkolnych
serwerach, lecz gdzieś indziej: w chmurze.)
• Chmura
jest
modelem
przechowywania
i
przetwarzania danych opartym na użytkowaniu usług
dostarczanych
poprzez
Internet,
zwykle
za
pośrednictwem standardowej przeglądarki. W każdym
momencie podłączenia do Internetu – gdziekolwiek
jesteśmy – mamy dostęp do naszych plików.
• Rozwiązanie to oznacza dużo większą elastyczność
procesu uczenia się, ale również znaczące obniżenie
kosztów infrastruktury IT przez szkoły.
POŁĄCZENIE ZABAWY I
NAUKI
https://sites.google.com/site/edutainmenteo/1-wstep
Ile minut dziecko jest w stanie skupić
się nad jednym zagadnieniem?
• 10 – 11 minut!
Edutainemnt
• łączą wartościowy przekaz edukacyjny z elementami
rozrywki, zabawy
• są
jednymi
ze
skuteczniejszych
metod
przekazywania wiedzy i kształtowania postaw
społecznych
• Powodzenie tej metody edukacji społecznej wynika z
nieformalnego charakteru. Przekaz edukacyjny jest
ukryty w atrakcyjnej formule, co sprawia, że nie
zawsze dziecko ma on świadomość, iż w danym
momencie pogłębia swoją wiedzę lub rozwija nowe
umiejętności.
Co to znaczy uczyć się w XXI
wieku?
Uczymy się
•
•
•
•
•
•
10% z tego, co czytamy
20% z tego co słyszymy
30% z tego co widzimy
50% z tego co widzimy i słyszymy
70% z tego co mówimy
90% z tego co mówimy i robimy
G. Dryden, J. Vos, Rewolucja w uczeniu się, Zysk i S-ka, Poznań 2003, s.100.
Internet w Edukacji
Źródło:
http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/1077konektywizm-czyli-rewolucja-w-uczeniu-sie
Dzieci uczą się tego, czego
doświadczają
• DZIECKO KRYTYKOWANE - UCZY SIĘ POTĘPIAĆ.
• DZIECKO OTOCZONE WROGOŚCIĄ - UCZY SIĘ
AGRESJI
• DZIECKO ŻYJĄCE W STRACHU - UCZY SIĘ
LĘKLIWOŚCI.
• DZIECKO DOŚWIADCZAJĄCE LITOŚCI - UCZY SIĘ
ROZCZULAĆ NAD SOBĄ.
• DZIECKO WYŚMIEWANE - UCZY SIĘ NIEŚMIAŁOŚCI.
• DZIECKO OTOCZONE ZAZDROŚCIĄ - UCZY SIĘ
ZAWIŚCI.
• DZIECKO ZAWSTYDZONE - UCZY SIĘ POCZUCIA WINY.
Dzieci uczą się tego, czego
doświadczają
• DZIECKO ZACHĘCANE - UCZY SIĘ WIARY W SIEBIE.
• DZIECKO OTOCZONE WYROZUMIAŁOŚCIĄ - UCZY
SIĘ CIERPLIWOŚCI.
• DZIECKO CHWALONE - UCZY SIĘ WDZIĘCZNOŚCI.
• DZIECKO AKCEPTOWANE - UCZY SIĘ KOCHAĆ.
• DZIECKO OTOCZONE APROBATĄ - UCZY SIĘ LUBIĆ
SIEBIE.
• DZIECKO DARZONE UZNANIEM - UCZY SIĘ, ŻE
DOBRZE MIEĆ CEL.
• DZIECKO ŻYJĄCE W OTOCZENIU, KTÓRE POTRAFI
SIĘ DZIELIĆ - UCZY SIĘ HOJNOŚCI.
Dzieci uczą się tego, czego
doświadczają
• DZIECKO TRAKTOWANE UCZCIWIE - UCZY SIĘ
PRAWDY I SPRAWIEDLIWOŚCI.
• DZIECKO ŻYJĄCE W POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA UCZY SIĘ UFNOŚCI.
• DZIECKO OTOCZONE PRZYJAŹNIĄ - UCZY SIĘ
RADOŚCI ŻYCIA.
• JEŻELI ŻYJESZ W SPOKOJU, TWOJE DZIECKO BĘDZIE
ŻYŁO W SPOKOJU DUCHA.
• W JAKIM OTOCZENIU ŻYJE TWOJE DZIECKO?
G. Dryden, J. Vos, Rewolucja w uczeniu się, Zysk i S-ka, Poznań 2003, s.104.
Nowoczesne technologie w
szkole
Takie środowiska powinny wywoływać u uczniów
konstruktywne procesy uczenia się, niezbędne do osiągania
wartościowych celów edukacyjnych, skierowanych na:
◦ zrozumienie,
◦ umiejętności rozwiązywania problemów,
◦ poznawanie, jak się uczyć, w przeciwieństwie do
gromadzenia wiedzy pamięciowej i umiejętności
proceduralnych na niskim poziomie.
Szanse
Źródło: http://www.edunews.pl/images/stories/badupc3b.jpg
Zagrożenia
•
•
•
•
•
•
•
nękanie w Internecie, stalking
cyberprzemoc, happy slapping
szkodliwość dla zdrowia (pośrednie i bezpośrednie)
oszustwa internetowe
koszty połączenia z Internetem, zakupu aplikacji
zagrożenia techniczne (wirusy, dialery)
problemy psychospołeczne (uzależnienie od sieci,
nomophobia, zaburzenia relacji interpersonalnych),
• kontakt ze szkodliwymi treściami: pornografią, przemocą,
wulgarnością, hazardem, używkami i nienawiścią
• nieświadome udostępnianie danych
• niebezpieczne kontakty (min. Grooming)
Jak korzystanie z nowoczesnych technologii
wpływa na nasz mózg?
• zakłócenia koncentracji
• preferowanie dużych nagłówków
• dominacja bodźców wzrokowych
• myślenie
staje
się
bardziej
powierzchowne
• mózg
gorzej
radzi
sobie
z
odczytywaniem
mimiki
i
gestów
rozmówcy w kontakcie bezpośrednim
• rozwój funkcji mózgu związanych z
szybkim rozwiązywaniem problemów
• dobra koordynacja oko - ręka
• wzmocnienie reakcji odruchowych oraz
przetwarzania bodźców wzrokowych
Edukacja do bezpiecznego
korzystania z zasobów Internetu
• Bezpieczne dzieci to wyedukowani dorośli
• Edukacja i profilaktyka
Owce w Sieci
Bekanie
http://pl.sheeplive.eu/
Owce w Sieci
Papla
http://pl.sheeplive.eu/
http://www.telix.pl/artykul/czy-zwracamy-uwage-na-to--co-nasze-dziecirobia-w-internecie?-niestety-nie--3,49102.html
Bezpieczne korzystania z
zasobów Internetu
Krytyczne i kreatywne
myslenie
Etyka i odpowiedzialnosc
Kompetencje
informacyjne./umiejetnosci
• O co powinno przede wszystkim chodzić w
nowoczesnej edukacji?
• Przestrzeni nowoczesnej edukacji nie
można dziś redukować jedynie do
przestrzeni szkoły. Szkoła i klasa nie są
jedynymi miejscami uczenia się. W
wysoko
rozwiniętym
społeczeństwie
edukacja jest niemal wszędzie. W tym
pomagają technologia, zasoby edukacyjne
i potencjał w ich stosowaniu przez
uczniów.
Nowoczesna edukacja
• wyzwala w dzieciach energię, motywuje i zachęca do
kreatywnego/ twórczego działania
• wykorzystuje nowoczesne narzędzia i możliwości jakie daje
Internet
• tworzy i integruje społeczność edukatorów i uczących się
• pozwala każdemu, bez względu na wiek, uczyć się podnosić
swoje kwalifikacje
• promuje indywidualne metody nauczania dostosowane do
potrzeb każdego ucznia
• nie przybiera jednego kształtu, ale ciągle podąża za zmieniającą
się rzeczywistością (determinowana przez zmianę)
Narzędzia dla rodzica
cyfrowego tubylca
http://newtelegraphonline.com/group-seeksglobal-focus-on-africas-ict-market
/
http://techmoran.com/nigeria-ict-consumerspending-smash-167-billion-next-fiveyears/#sthash.rPrrYE77.dpbs
http://www.hrzone.com/community-voice/blogs/eteenedruin/growingimportance-of-social-media-marketing-companies
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Wiki
Zakładki społecznościowe
Blogi
Webcasty, screencasty i podcasty
e-portfolio
Aplikacje biurowe online
Sieci społecznościowe
Mapy myśli
Repozytoria video
Gry
Aplikacje m-learning
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!