Regulamin konkursu PDF

Transkrypt

Regulamin konkursu PDF
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE §1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą “WYGRAJ RĘKAWICE SEIZ
MECHANIC 185 I POZNAJ APLIKACJĘ TAP2C” przeprowadzony na portalu społecznościom Facebook.
§2
Organizatorem konkursu jest “AUTO-NET GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78,
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000552627, NIP: 701-047-92-49
(zwana dalej: “Organizatorem”).
II. CZAS TRWANIA I MIEJSCE ODBYWANIA SIĘ KONKURSU
§3
Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 28 stycznia 2016 do
dnia 29 lutego 2016 r. godzina 24:00 z zastrzeżeniem ustalenia i wiążącego rozstrzygnięcia daty i momentu
wpływu informacji w postaci emaila przez Organizatora.
III. OGÓLNE WARUNKI KONKURSU §4
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
2. Przystąpienie do Konkursu oznacza zrozumienie oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
IV. UCZESTNICY KONKURSU
§5
1. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
V. WIADOMOŚCI EMAIL
1.
2.
3.
4.
§6
Zadaniem osoby biorącej udział w konkursie jest pobranie/zainstalowanie darmowej aplikacji Tap2C
i odnalezienie na jednej ze stron szóstego numeru magazynu online, pt. „Rescue Magazine” ukrytego
filmu, który celowo, na potrzeby konkursu nie został oznaczony przez Organizatora.
Uczestnik Konkursu po odnalezieniu ukrytego filmu przesyła na skrzynkę wydawcy – [email protected] numer strony magazynu online na której znalazł film.
Szczegółowa instrukcja korzystania z aplikacji znajduje się na stronie czwartej szóstego wydania magazynu online, pt. „Rescue Magazine”
Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora, ale tylko w celu realizacji Konkursu.
VI. USTALENIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU §7
1. Zwycięzca konkursu zostanie wylosowany w obecności 3 osobowej komisji składającej się z pracowników Organizatora.
2. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na stronie firmy na portalu społecznościom FB w dniu 2 marca
2016.
VII. NAGRODY
1.
2.
3.
4.
5.
§8
Nagrodami są: RĘKAWICE SEIZ MECHANIC 185 oraz gadżety.
Nagrody zostaną wysłane pocztą/kurierem na adres podany przez zwycięzcę.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z przesyłaniem lub zgłaszanymi pracami, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków
uczestnictwa w Konkursie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie odebranie nagród przez Zwycięzcę Konkursu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia
praw autorskich lub innych praw osobistych przez Uczestnika Konkursu.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
1. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana, a także pełne zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności przez każdego
uczestnika.
2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do
ich poprawiania.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie Konkursu, w tym jego odwołania
bez konieczności rozstrzygnięcia i wyboru Zwycięzcy.

Podobne dokumenty