pobierz - Siewierz

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Siewierz
MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z
Nakład 2000 egz.
Nr 81 / 01 / 2014
styczeń 2014
ISSN 1897-9807
BEZPŁATNY
noworoczne spotkanie samorządowe
wał najważniejsze wydarzenia
i dokonania mające miejsce w
Gminie Siewierz w 2013 roku.
Wśród nich znalazły się między
innymi:
• Budowa sieci światłowodowej oraz zakup i montaż Publicznych Punktów Dostępu do
Internetu
• Rozbudowa i modernizacja
monitoringu miejskiego
• Dofinansowanie projektu
przebudowy płyty Rynku
• Remont i termomodernizacja Remizy OSP w Podwarpiu
• Termomodernizacja i remont Remizy OSP w Siewierzu
• Budowy i remonty dróg
gminnych: drogi dojazdowej do
pól w Dziewkach, ulicy Cisowej
w Brudzowicach, ulic Jasnej i
Szerokiej w Tuliszowie
• Nowy system gospodarki
odpadami
I Wicewojewoda Śląski Andrzej Pilot, Burmistrz Zdzisław Banaś oraz odznaczone medalami pracownice siewierskiego Urzędu.
• Modernizacja sal dydaktyczPodczas spotkania odbyły Śląskiego – Małgorzata Ochę- ranek Telewizji Katowice”. W nych i placówek oświatowych
się uroczystości odznaczenia duszko-Ludwik, Witold Grim i skład zespołu wchodzą: Alicja
• Rozpoczęcie zagospodaropracowników Urzędu Miasta Marian Gajda, Radni Powiatu Wójcik, Irena Grobelna, Maria wania terenów wokół Zamku w
i Gminy Siewierz złotymi me- Będzińskiego – Monika Paw- Grochalska, Lidia Bąk, Lidia Siewierzu - II etap prac
dalami, przyznawanymi przez łowska, Jan Mucha i Stanisław Zaremba i Jadwiga Kubiczek.
• Rozpoczęcie budowy bazy
Prezydenta RP oraz wręczenia Paks, Prezydenci, Burmistrzo- Opiekunem artystycznym ze- sportowej w Gołuchowicach
nagrody Magnum Meritum Pro wie i Wójtowie z miast i gmin społu jest Bernard Sołtysik.
• Projekt budowy kanalizacji
Regionis Et Urbis Sevioris za- naszego regionu. Na spotkaniu SONITUS wykonał dla zebrasłużonym mieszkańcom i orga- obecni byli także członkowie
nizacjom z naszej Gminy.
Rady Miejskiej w Siewierzu
Na zaproszenie Burmistrza wraz z Przewodniczącą Barprzybyło wielu znamienitych barą Bochenek, sołtysi, przedgości zajmujących się działal- stawiciele służb mundurowych,
nością publiczną w naszym re- przedstawiciele Kół Gospodyń
gionie m.in. posłowie na Sejm Wiejskich, Ochotniczych Straży
RP – Waldemar Andzel, Marek Pożarnych, dyrektorzy placóBalt, Witold Klepacz, Beata wek oświatowych, prezesi kluMałecka-Libera, Anna Nemś bów sportowych i innych orgai Jarosław Pięta, Senator RP nizacji i instytucji działających
Zbigniew Meres, Wicemarszał- na terenie miasta i gminy. Nie
kowie Województwa Śląskiego zabrakło również dyrektorów
Mariusz Kleszczewski i Kazi- i prezesów najważniejszych
mierz Karolczak, I Wicewojewo- firm, którym bliskie są sprawy
Laureaci nagrody „Magnum Meritum Pro Regionis Et Urbis Sevioris” za 2013 rok.
da Śląski Andrzej Pilot, J.E. Ks. rozwoju ziemi siewierskiej.
Biskup Diecezji Sosnowieckiej
Spotkanie rozpoczął występ nych gości 3 utwory: „Wieczór sanitarnej na Piwoni oraz przedr Grzegorz Kaszak, Ks. Kanc- działającego przy Miejsko- wigilijny”, „Adeste fideles” oraz budowy i odwodnienia dróg.
lerz Kurii Diecezjalnej dr Ma- Gminnym Ośrodku Kultury w „Święta bez Ciebie”.
Po wystąpieniu Burmistrza
riusz Karaś, Starosta Będziński Siewierzu zespołu SONITUS.
Następnie głos zabrał Bur- nastąpił uroczysty moment
Krzysztof Malczewski, Staro- Zespół wyjątkowo pomyślnie mistrz Zdzisław Banaś, który wręczenia Medali za Długoletsta Zawierciański Rafał Krupa, zakończył 2013 rok występu- powitał przybyłych na spotkaRadni Sejmiku Województwa jąc 30 grudnia programie „Po- nie gości, po czym zaprezentoc.d. na str. 2
13 stycznia odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządowe, podczas którego Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś podsumował prace siewierskiego samorządu w ubiegłym 2013 roku oraz przedstawił plany rozwoju Gminy w nowym roku.
2
INFORMACJE
c.d. ze str. 1 „Noworoczne Spotkanie...”
nią Służbę pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Siewierz.
Medale te, są przyznawane
przez Prezydenta RP za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w
służbie Państwa. Odznaczenia
– w imieniu Prezydenta RP –
wręczył osobom wyróżnionym
I Wicewojewoda Śląski Andrzej
Pilot. Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę odznaczone
zostały Panie Wanda Karcz,
Halina Wyszyńska, Grażyna
Jakubczyk oraz Barbara Fira.
Piękną tradycję stycznio-
Babki”, który obecnie w swoim
repertuarze posiada ok. 130
utworów, opracowanych wokalnie przez Pana Czesława Przybyłę. Potwierdzeniem wysokich
umiejętności oraz ogromnego
zaangażowania w pracę artystyczną są duże osiągnięcia
i liczne nagrody, które zespół
„Ale Babki” zdobywa podczas
festiwali i przeglądów amatorskiej twórczości artystycznej.
Wraz zespołem uczestniczy
bardzo aktywnie w życiu kulturalnym Gminy Siewierz,
uświetniając swoimi występami
imprezy okolicznościowe, rocznicowe i charytatywne. Działal-
J.E. Ks. Biskup dr Grzegorz Kaszak podczas składania noworocznych życzeń
wych spotkań samorządowych
stanowi uroczystość wręczenia najważniejszej w Gminie
Siewierz nagrody „Magnum
Meritum Pro Regionis Et Urbis
Sevioris”. Nagroda ta, przyznawana przez Burmistrza Miasta
i Gminy Siewierz ma na celu
promowanie postaw godnych
naśladowania oraz osób wnoszących nowe wartości w rozwój miasta i gminy Siewierz w
dziedzinie
upowszechniania
kultury oraz twórczości artystycznej.
Nagrodę za 2013 rok otrzymali:
• Czesław Przybyła - jest
mieszkańcem Siewierza, muzykiem i doświadczonym pedagogiem. Od wielu lat związany
z tutejszym Miejsko - Gminnym
Ośrodkiem Kultury, przygotowuje muzycznie i wokalnie
zespoły amatorskiego ruchu
artystycznego, działające na
terenie gminy. Od 2006 r. jest
instruktorem i akompaniatorem Zespołu Wokalnego „Ale
ność Pana Czesława Przybyły
w znaczący sposób przyczynia
się do popularyzacji i rozwijania amatorskiej działalności
artystycznej w społeczności
lokalnej, dając również dobry
Wręczenie podziękowań za zaangażowanie w działania Gminy Siewierz oraz
pomoc i wsparcie przy organizacji przedsięwzięć w sferze kultury i promocji.
przykład do naśladowania dla
innych.
• Lucjan Merta - jest mieszkańcem Żelisławic, całe swoje
życie i nieustającą aktywność
społeczną związał ze swoim
sołectwem oraz z Gminą Sie-
Kurier Siewierski
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul.
Żwirki i Wigury 16, tel. 32 6499400, fax 402, www.siewierz.pl.
Redakcja: Marcin Machura (red.wydania, oprac. i skład), Paulina
Janas (oprac. i korekta), tel. 32 6499485, [email protected]
Druk: MAGIC S.C. Będzin - Grodziec.
Występ zespołu SONITUS
wierz. Od dziesięciu lat pełni
funkcję prezesa Gminnego Koła
Pszczelarzy, którego w 2003
roku był założycielem. Obok
dużej aktywności społecznej w
wielu dziedzinach, a to przy budowie parkingu i chodnika w Żelisławicach oraz obelisku upamiętniającego pierwszą szkołę
w tym sołectwie, czy podczas
sprawowania funkcji radnego
i wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Siewierzu w kadencji 1994-1998, na szczególną
uwagę zasługuje jego aktywność w dziedzinie oświaty i kultury. Był założycielem Związku
Młodzieży Wiejskiej w Żelisławicach, przy którym reaktywował orkiestrę dętą. Jest również
współzałożycielem chóru parafialnego i Męskiego Zespołu
Śpiewaczego. Występy artystyczne, popularyzowanie pie-
śni ludowych i patriotycznych
przyniosły szereg sukcesów na
przeglądach i konkursach propagujących amatorski ruch artystyczny. Pan Lucjan Merta od
wielu lat współpracuje z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym
w Żelisławicach oraz MiejskoGminnym Ośrodkiem Kultury
i Miejsko-Gminną Biblioteką
Publiczną w Siewierzu. Bardzo
chętnie uczestniczy w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą,
którym przybliża świat przyrody, opowiada o hodowli i życiu
pszczół, dyskutuje o ochronie
środowiska naturalnego, ze
szczególnym uwzględnieniem
Gminy Siewierz. Na potwierdzenie swojego bogatego dorobku posiada wiele dyplomów
uznania i podziękowań za pracę, zaangażowanie w liczne
przedsięwzięcia kulturalne i
promowanie wizerunku Gminy
Siewierz.
• Zespół Śpiewaczy Koła
Gospodyń Wiejskich w Podwarpiu - powstał w 1962 roku,
obecnie liczy 14 członkiń. Zespół bierze aktywny udział w
życiu kulturalnym nie tylko sołectwa, ale występuje również
podczas uroczystości i imprez
organizowanych tak na terenie
Gminy Siewierz jak i poza nią.
Uczestniczy też w konkursach i
przeglądach folklorystycznych.
Jednym z ostatnich, ważniejszych osiągnięć było zajęcie I
miejsca w 20. Festiwalu Papieskim w Białym Dunajcu w 2013
roku. Zespół współpracuje
aktywnie ze Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło Rejonowe w Wojkowicach
Kościelnych, ubarwiając występami uroczystości i spotkania
środowiskowe. Poprzez swoją
działalność Zespół Śpiewaczy
promuje kulturalny wizerunek
Gminy Siewierz, propagując
przy tym tradycje, zwyczaje i
c.d. na str. 3
Nasz miesięcznik ma charakter informatora. Przedstawiamy w nim fakty
i konkretne wydarzenia społeczno-kulturalne z życia naszego miasta
i gminy. Drukujemy artykuły odpowiadające przyjętym i uznanym kanonom
wymiany informacji i komunikowania się. Nadesłanych materiałów nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych materiałów,
ich przeredagowania oraz dokonywania skrótów.
INFORMACJE
c.d. ze str. 2 „Noworoczne Spotkanie...”
pieśni ludowe, chroniąc je od
zapomnienia. Angażując się
aktywnie w popularyzację i promowanie amatorskiego ruchu
artystycznego, zespół wnosi
istotny akces w upowszechnianie i wspieranie kultury ludowej
na terenie Gminy Siewierz i
szerszego regionu.
Noworoczne spotkanie jest
również okazją do wręczenia
podziękowań za zaangażowanie w działania Gminy Siewierz
oraz pomoc i wsparcie przy
organizacji przedsięwzięć w
sferze kultury i promocji. W tym
roku podziękowania w postaci
okolicznościowych
statuetek
otrzymali: Wicemarszałek Województwa Śląskiego Mariusz
Kleszczewski, TOPCON Polska
Sp. z o.o., PPUH „Dolomit” Kopalnia „Ząbkowice” S.A., Electrolux Poland Sp. z o.o. oraz
P.P.U.H. FABET Adam Flak.
Po wręczeniu nagród głos
zabrali przybyli goście. J.E. Ks.
Bp dr Grzegorz Kaszak złożył
życzenia owocnej i zgodnej
współpracy w działaniach na
szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, natomiast Wicemarszałek Mariusz Kleszczewski
oraz przemawiający w imieniu
parlamentarzystów senator Zbigniew Meres zwrócili uwagę na
liczne inwestycje Gminy oraz
wyrazili uznanie dla kierunku jej
rozwoju.
Część artystyczną spotkania
zamknął występ zespołu wokalnego „Ale Babki” – laureata
nagrody „Magnum Meritum Pro
Regionis Et Urbis Sevioris” za
3
2010 rok oraz Nagrody Starosty Będzińskiego w 2012 roku.
Zespół wykonał trzy pastorałki:
„Pan idzie do nieba”, „Śpij mój
Jezuniu” oraz „Wiwat zaśpiewajmy”.
Na zakończenie Burmistrz
Zdzisław Banaś wygłosił toast
oraz w imieniu władz samorządowych Miasta i Gminy Siewierz złożył wszystkim zebranym noworoczne życzenia.
Red.
wywiad z burmistrzem miasta i gminy siewierz Zdzisławem Banasiem
„Rok 2013 był kolejnym rokiem intensywnej pracy zarówno
dla radnych Rady Miejskiej jak i dla mnie”- mówi Burmistrz
Zdzisław Banaś w wywiadzie udzielonym w nowym roku.
Zakończył się kolejny rok odpady zbierane w sposób
kalendarzowy i budżetowy, selektywny.
Dzięki dużemu
czas zatem na podsumowa- zaangażowaniu mieszkańców
nie roku 2013. Jaki w Pana w segregowanie odpadów, w
ocenie był miniony rok dla dniu 27 listopada 2013 r. Rada
Miasta i Gminy Siewierz oraz Miejska w Siewierzu przyjęła
dla samorządu?
nowe, niższe stawki opłaty za
Rok 2013 był kolejnym rokiem odbiór odpadów komunalnych
intensywnej pracy zarówno dla z nieruchomości zamieszkaradnych Rady Miejskiej jak i dla łych. Zgodnie z przyjętą uchwamnie, jako Burmistrza. Szczęśli- łą, od dnia 1 stycznia 2014 r.
wie udało nam się doprowadzić stawka opłaty za odbiór odpado zakończenia wielu ważnych dów w przypadku zbierania ich
i kosztownych inwestycji, które w sposób selektywny wynosi 6
znacząco wpłyną na poprawę zł od osoby oraz 16 zł od osoby,
jakości życia naszych miesz- gdy nie jest prowadzona segrekańców oraz na rozwój Miasta i gacja odpadów. Należy jednak
Gminy Siewierz. Ponadto wiele podkreślić, że obniżone stawki
projektów jest jeszcze na eta- zostaną utrzymane pod warunpie realizacji, a kilka kolejnych kiem, że mieszkańcy będą nainwestycji jest w fazie projektu. dal segregować odpady przyŚwiadectwem naszej ciężkiej, najmniej w stopniu równym, jak
całorocznej pracy są nie słowa, w roku 2013. W przeciwnym
lecz czyny i fakty, z którymi nasi wypadku będziemy musieli
mieszkańcy spotykają się na powrócić do stawek wcześniej
każdym kroku. W każdej części obowiązujących.
miasta i gminy zostały zrealizoW jakich innych obszarach
wane lub nadal trwają inwesty- działania widzi Pan najważcje, które każdy mieszkaniec niejsze osiągnięcia samorząmoże samodzielnie ocenić lub du w minionym roku?
już z nich korzystać.
Działania samorządu były w
Jakie, według Pana naj- 2013 roku prowadzone na wieważniejsze zadania, udało lu płaszczyznach, gdyż staramy
się zrealizować w ubiegłym się, aby zostały zrealizowane
roku?
wszystkie zadania, niezbędne
Podsumowując 2013 r. nazy- dla prawidłowego funkcjonowawamy go często „rokiem rewo- nia naszej gminy. Począwszy
lucji śmieciowej”, gdyż od 1 lip- od inwestycji w infrastrukturę
ca 2013 r. samorządy stały się teleinformatyczną,
poprzez
odpowiedzialne za gospodaro- modernizacje budynków używanie odpadami oraz ustala- teczności publicznej służących
nie stawek za ich odbiór. Rada społeczności lokalnej, inwestyMiejska w Siewierzu ustaliła cje na rzecz infrastruktury drostawki na poziomie 9 zł za od- gowej, aż po edukację, kulturę,
biór odpadów segregowanych sport i inne dziedziny życia spooraz 16 zł za odbiór odpadów łecznego.
zmieszanych, przyjęto również
Wszystkie inwestycje zostają
uchwałę o obniżeniu stawki docenione nie tylko na szczedla rodzin wielodzietnych za blu lokalnym, ale również na
szczeblu krajowym. Na początku roku Związek Powiatów Polskich przedstawił zwycięzców
w rankingu Gmin i Powiatów w
2013 roku. Jest mi miło stwierdzić, że Gmina Siewierz zajęła 9 miejsce w rankingu gmin
miejskich i miejsko-wiejskich w
Polsce oraz 2 miejsce w województwie. Ponadto w rankingu
organizowanym przez dziennik
Rzeczpospolita zajęliśmy setną
pozycję w kategorii gmin miejsko – wiejskich w skali całego
kraju oraz jako jedyni z powiatu
będzińskiego znaleźliśmy się w
pierwszej setce. To bardzo dobry wynik, świadczący o zaangażowaniu samorządu w rozwój
Gminy Siewierz i poprawę jakości życia mieszkańców. Główne
kryteria oceniane i punktowane
to: dbałość o rozwój i standard
życia mieszkańców, prowadzenie polityki zrównoważonego
rozwoju przy jednoczesnym
bezpieczeństwie finansowym
budżetów samorządowych.
Wśród głównych inwestycji
2013 roku było wybudowanie
45 km sieci światłowodowej, inwestycja objęła zakup i montaż
36 sztuk Publicznych Punktów
Dostępu do Internetu (PIAP), tj.
18 hotspotów oraz 18 infokiosków, dzięki którym zarówno
mieszkańcy, jak również odwiedzający Siewierz turyści mogą
korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu. Projektem
objęte zostały jednostki administracyjne Gminy oraz obiekty
użyteczności publicznej - szkoły, remizy, placówki kulturalno
– oświatowe. Obecnie miesięcznie z całej infrastruktury
korzysta ok. 4086 osób i liczba
ta systematycznie rośnie.
Celem projektu było zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego
dostępu do Internetu na terenie
Gminy Siewierz.
Burmistrz Zdzisław Banaś
Koszt inwestycji wyniósł
prawie 4,1 mln zł, z czego
3.052.166,02 zł samorząd pozyskał z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20072013.
Dzięki inwestycjom w informatyzację gminy, Miasto i
Gmina Siewierz zajęła wysoką
7 pozycję wśród gmin miejsko
– wiejskich w skali całego kraju
w rankingu „Innowacyjny samorząd” organizowanym przez
dziennik Rzeczpospolita. Gminy oceniane były pod kątem
udostępniania mieszkańcom
usług związanych z informatyzacją min. pobierania wzorów
druków, dostępu do darmowego Internetu, ilości komputerów
w szkołach itp.
Dbając o bezpieczeństwo
mieszkańców oraz odwiedzających naszą gminę turystów,
jak również o ład i porządek,
rozbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy monitoring miejski.
Obecnie w gminie funkcjonuje
7 kamer, które przez całą dobę
monitorują zdarzenia na terenie
miasta i gminy.
Kolejnymi ważnymi zadaniami zrealizowanymi w ubiegłym
roku były modernizacje budynków remiz Ochotniczych Straży
Pożarnych. Jednostki OSP pełnią ważną rolę w naszym lokalc.d. na str. 4
4
c.d. ze str. 3 „Wywiad...”
nym społeczeństwie, każdego
roku w szeregi druhów strażaków wstępują nowi ochotnicy.
Doceniając ich zaangażowanie
oraz ważną dla bezpieczeństwa
pożarowego funkcję, zostały
zakończone gruntowne prace
remontowe w budynkach remiz
w Podwarpiu oraz w Siewierzu.
W obydwu budynkach wykonano termomodernizacje elewacji
zewnętrznych, zamontowano
nowe instalacje centralnego
ogrzewania,
poprowadzono
nowe instalacje elektryczne.
Zostały również gruntownie wyremontowane garaże oraz pozostałe pomieszczenia remiz.
Łączny koszt inwestycji wyniósł
1 mln zł. Dofinansowanie pozyskane na inwestycję w Podwarpiu wyniosło 96.925zł, natomiast w Siewierzu 198.288zł.
Ponadto dokonaliśmy zakupu niezbędnego wyposażenia
świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w Remizie OSP w Nowej Wiosce. W ramach tego
zadania na wyposażenie salki
komputerowej zakupiono dwa
zestawy komputerowe stacjonarne wraz z instalacją sieci
komputerowej,
wyposażono
pomieszczenia remizy OSP
w stoły konferencyjne i gabloty, zapewniając w ten sposób
miejsce dla organizacji różnych
imprez okolicznościowych i
spotkań oraz spędzania wolnego czasu przez mieszkańców
sołectwa.
Na nadchodzący rok planuje
się kolejne inwestycje związane m.in. z modernizacją budynku remizy OSP w Tuliszowie.
Wyremontowane budynki będą
jeszcze lepiej służyć zarówno strażakom ochotnikom, jak
również całej lokalnej społeczności.
Warto przypomnieć również,
że Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszowie w m-cu lutym
przekazano zestaw ratownictwa wodnego o całkowitej wartości 81.899,69 zł. Zakup został
w całości sfinansowany przez
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sprzęt będzie wykorzystywany do prowadzenia działań
wodnych w razie wystąpienia
zanieczyszczenia powierzchniowego zbiorników wodnych,
w czasie powodzi do ewakuacji
ludzi, mienia i drobnego inwentarza.
Dbając o infrastrukturę dro-
INFORMACJE
gową w naszej gminie, zrealizowaliśmy w 2013 r. szereg
inwestycji i zbliżamy się do
ukończenia kolejnych. Wyremontowaliśmy ulice: Szeroką i
Jasną w Tuliszowie i ulicę Cisową w Brudzowicach. Wybudowaliśmy drogę dojazdową do
pól w Dziewkach, umożliwiając
połączenie komunikacyjne pomiędzy Dziewkami i Nową Wioską. Ponadto nasza jednostka
– Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych zakończyło budowę 1150 mb nowego wodociągu
PE ø 125 w Żelisławicach przy
ul. Piastów oraz budowę wodociągu łączącego ujęcie wody w
Trzebiesławicach z istniejącą
siecią wodociągową w Wojkowicach Kościelnych – Karsów.
Inwestycje te były konieczne
ze względu na ciągłe problemy mieszkańców ze spadkami
ciśnienia wody, szczególnie w
okresie letnim. Wykonano również odwodnienie drogi gminnej
w Nowej Wiosce, w celu odprowadzenia wód opadowych
i roztopowych, które zalewały
nieruchomości mieszkańców.
Bardzo ważną inwestycją planowaną na rozpoczęty 2014 rok
jest wykonanie odprowadzenia
wód opadowych z części terenu „Osiedla Zachód”. Koszt zadania wynosi ponad 550 tys. zł.
Budowa odprowadzenia wód
opadowych z rejonu ulic Lipowej, Akacjowej i Wierzbowej
oraz kanału deszczowego wraz
z przepompownią, rurociągiem
tłocznym i odprowadzeniem
wód do istniejącej kanalizacji
deszczowej na ulicy Zbożowej
jest niezbędna ze względu na
nieustające problemy z zalewaniem gospodarstw domowych przez wody opadowe.
Podobne problemy dotykają
mieszkańców Piwoni, dlatego
w bieżącym roku planujemy
opracowanie projektu przebudowy i odwodnienia dróg oraz
budowy kanalizacji sanitarnej.
Koszt projektu wynosi 249.690
zł. Ponadto w trakcie budowy
jest droga gminna w nowo powstającym
„Eko-Miasteczku
Jeziorna”, jesteśmy również
w trakcie projektowania ulicy
Rzecznej oraz drogi łączącej
ulicę Polną z ulicą Parkową w
Siewierzu.
Jakie propozycje na spędzanie czasu wolnego oferuje
gmina swoim mieszkańcom i
turystom na 2014 rok?
W ramach projektu ,,Śląski
System Informacji Turystycz-
nej” realizowanego przez Śląską Organizację Turystyczną,
dofinansowanego ze środków
unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013, do Punktu
Informacji Turystycznej trafiło
10 audioprzewodników oraz 2
infokioski, umożliwiające całodobowy dostęp do Internetu,
wyszukiwanie informacji dotyczących np. wydarzeń kulturalnych, turystycznych czy sportowych w całym regionie oraz
umożliwiające zrobienie sobie
pamiątkowego zdjęcia. Myślę,
że jest to bardzo ciekawa oferta dla odwiedzających Siewierz
turystów, jak również i dla naszych mieszkańców.
Poza udostępnionymi do
chwili obecnej atrakcjami turystycznymi realizujemy obecnie
II etap zagospodarowania terenu wokół zamku. Prace pochłoną ponad 1,5 mln zł, ale udało
nam się pozyskać dofinansowanie w wysokości 715.317
zł z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. W ramach II etapu planuje się budowę parkingu dla samochodów
osobowych, budowę siłowni terenowej z 12 zestawami urządzeń do ćwiczeń na placyku
rekreacyjnym, ściankę wspinaczkową i ściankę treningową
do tenisa, „miasteczko ruchu
drogowego” wraz z ławkami
oraz stojakami na rowery. Całość zostanie oświetlona lampami parkowymi.
Dla aktywnych mieszkańców sołectwa budujemy bazę
sportową w Gołuchowicach.
Powstanie tam boisko wielofunkcyjne, plac zabaw dla najmłodszych oraz parking. Rozpoczęta inwestycja pociągnie
za sobą koszty w wysokości
ponad 1,2 mln zł, jednak udało
nam się pozyskać dofinansowanie na kwotę prawie 200 tys.
zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013. W niedalekiej przyszłości
planujemy również budowę boiska wielofunkcyjnego w Dziewkach oraz utworzenie miejsca
wypoczynku przy remizie OSP
w Podwarpiu.
Ponadto planujemy wykonanie dokumentacji projektowej
przedsięwzięcia pn. Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy. W
parku miejskim przy ulicy Żwirki
i Wigury planuje się wstępnie
budowę ciągów spacerowych,
obiektów rekreacyjnych i sportowych, obiektów małej architektury użytkowej, ogrodowej
i ozdobnej oraz ogrodzenia
zielonego od strony zabudowań mieszkalnych. Całość
będzie oświetlona parkowymi lampami ledowymi i objęta
monitoringiem. Natomiast na
błoniach zamkowych planuje
się przede wszystkim budowę
nasypu
turystyczno-widokowego z jednoczesną funkcją
przeciwpowodziową. Rozważa
się też wykonanie ciągów spacerowych i innych obiektów, z
jednoczesnym zachowaniem
charakteru błoni jako przestrzeni otwartej.
Obecnie opracowywany jest
projekt rekonstrukcji wschodniego skrzydła zamku, aby w
niedalekiej przyszłości zostały
odtworzone piwnice, pomieszczenia parterowe i pierwszego
piętra oraz udostępnione do
zwiedzania dla odwiedzających
zamek. Odtworzone pomieszczenia będą mogły pełnić rozmaite funkcje, np. pomieszczeń
dla obsługi zamku, zaplecza
socjalnego, sklepiku, a w przypadku imprez – garderoby oraz
pomieszczeń magazynowych,
itp. Każdego roku tysiące turystów, jak również mieszkańców
odwiedza siewierski zamek w
poszukiwaniu śladów historii.
Dlatego musimy dbać o nasze
dziedzictwo kulturowe i historyczne, choć w części przywracając jego dawną świetność.
Daje się zauważyć, że w
ubiegłym roku rozwój gminy
pod względem edukacji był
na wysokim poziomie. Jak
Pan ocenia inwestycje i osiągnięcia w tej dziedzinie?
Uważam, że placówki oświatowe w naszej gminie są prowadzone na bardzo wysokim
poziomie. Każdego roku inwestujemy duże środki, aby
najmłodsi mieszkańcy mogli
korzystać z najnowszych i najskuteczniejszych metod nauczania. Podczas odwiedzin
gości ze współpracujących z
nami krajów, niejednokrotnie
słyszymy słowa uznania i niedowierzania, że gminne szkoły
są tak dobrze wyposażone. W
ubiegłym roku wyremontowaliśmy i unowocześniliśmy 23
sale opiekuńczo – dydaktyczne na kwotę ponad 120 tys. zł.
Jednak edukacja to nie tylko
c.d. na str. 5
5
INFORMACJE
c.d. ze str. 4„Wywiad...”
pracownie. Równie ważna jest
kadra pedagogiczna, dlatego
też nauczyciele z całej gminy
biorą udział w różnorodnych
projektach edukacyjnych i podnoszą swoje kompetencje. Co
więcej, zarówno nauczyciele
jak i uczniowie biorą udział w
międzynarodowych projektach
dofinansowanych ze środków
Unii Europejskiej, dzięki którym podróżują po całej Europie
oraz zdobywają nową wiedzę i
doświadczenia. Zdobyte przez
uczniów umiejętności przekładają się na ich osiągnięcia na
szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, za co są doceniani i
wspierani przez władze samorządowe. Najzdolniejsi i najlepsi
otrzymują stypendia Burmistrza
za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Warto również
wspomnieć o naszej MiejskoGminnej Bibliotece Publicznej
i jej osiągnięciach. W Rankingu bibliotek, organizowanym
przez dziennik Rzeczpospolita
we współpracy z Instytutem
Książki, nasza placówka znalazła się na 53 miejscu w skali
całego kraju, a na miejscu 4 w
województwie śląskim. Wysokie miejsca są uznaniem dla
dobrze działającej biblioteki
publicznej, która wraz z filiami
oferuje wszystkim mieszkańcom łatwy i bezpłatny dostęp
do kultury, literatury, wiedzy i
nowoczesnych mediów.
Rok 2013 obfitował w wydarzenia kulturalne. Jak Pan
ocenia ofertę kulturalną,
skierowaną do mieszkańców
gminy?
Wraz z Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Siewierzu staramy się, aby każdy z
mieszkańców znalazł coś dla
siebie w ofercie kulturalnej. W
kalendarz imprez kulturalnych
od lat wpisują się stałe uroczystości, jak również obchody i
jubileusze obchodzone w danym roku. Staramy się dobierać
charakter imprez i repertuar do
wieku i zainteresowań mieszkańców. Dużym wydarzeniem
kulturalnym był w miesiącu
lipcu dwudniowy, międzynarodowy festiwal muzyki blues. W
tym niecodziennym wydarzeniu
na siewierskim zamku zaprezentowały się takie sławy muzyki bluesowej jak: Easy Rider,
Kasa Chorych, JJ Band, Alicja
Janosz, All Stars Band, Claptomania. Gwiazdą był zespół
Boney Fields & the Bone’s Project. Boney, utalentowany muzyk wywodzący się z Chicago,
zachwycił siewierską publiczność i wspólnie z formacją the
Bone’s Project dał koncert muzyki bluesowej na najwyższym
poziomie.
Czy w 2013 toku napotkał
Pan jakiekolwiek trudności i
ograniczenia w zarządzaniu
Gminą?
Niezbędnym elementem do
prowadzenia inwestycji oraz
działań służących rozwojowi
gminy są fundusze. Budżet
w 2013 roku w porównaniu z
rokiem poprzednim mieliśmy
wyższy o kilka milionów złotych, niemniej jednak potrzeby
również są duże. Na podstawie
zawartych umów o dofinansowanie i po pozytywnej ocenie
wniosków o płatność, ze źródeł
unijnych na rachunki bankowe
Gminy w 2013 r. wpłynęła kwota dofinansowania w wysokości
7.613.252,31 złotych. Staramy
się jak najlepiej wykorzystywać
budżet gminy oraz pozyskiwane środki unijne tak, aby przynosiły jak najwięcej korzyści
gminie i jej mieszkańcom.
Niestety, na swojej drodze
wciąż napotykamy trudności dla
nas niezrozumiałe i nie akceptowalne. Dla przykładu: w dniu 13
listopada 2013 r. zapadł kolejny
wyrok w sprawie z powództwa
Spółki dla Zagospodarowania
Wspólnoty Leśno - Gruntowej
w Siewierzu przeciwko Gminie Siewierz. Sąd Okręgowy
w Katowicach po rozpoznaniu
sprawy, wyrokiem z dnia 13
listopada 2013 r. uwzględnił
skargę o wznowienie postępowania i zmienił wyrok z dnia 29
stycznia 2002 r. oddalający powództwo spółki, zasądzając od
Gminy Siewierz na rzecz Spółki
dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno - Gruntowej w Siewierzu, zgodnie z żądaniem pozwu kwotę 55.056,00 zł wraz z
odsetkami od dnia 18.04.1996
r. oraz koszty postępowania w
wysokości 26.591,00 zł za bezumowne korzystanie z działki
zabudowanej budynkiem Urzędu Miasta i Gminy. Trudno jest
zrozumieć działania Zarządu
Spółki. Jak wiemy pieniądze,
których się domaga, pochodzą
z kieszeni podatników, czyli
naszych mieszkańców. Jest to
więc szkoda wyrządzana nie
tyle Gminie, ile jej mieszkańcom.
Pozostawmy miniony rok
Otwarcie zmodernizowanej remizy OSP Siewierz
za sobą i popatrzmy w przyszłość. Rada Miejska w Siewierzu przyjęła budżet na rok
2014. Jak Pan ocenia uchwalony budżet i jakie plany uda
się dzięki niemu zrealizować?
Budżet w porównaniu z rokiem ubiegłym mamy nieznacznie wyższy. Mam nadzieję,
że uda nam się zrealizować
wszystkie zakładane plany na
ten rok. Należy zauważyć, że w
poprzednim roku zmieściliśmy
się w zaplanowanym budżecie,
co więcej, zakończyliśmy rok z
oszczędnościami w wysokości
3 mln zł na lokatach bankowych.
Niestety, każdego roku wydatki
są wyższe. W bieżącym roku
zaplanowano wydatki na poziomie 39.402.044,51 zł. Bardzo
duże środki przeznaczane są
corocznie na szkolnictwo, obecnie jest to kwota niemal 14, 5
mln zł, co stanowi ponad 36 %
wszystkich wydatków. Wysokie
koszty pociągną również za
sobą inwestycje w zakresie budowy dróg gminnych, na które
planujemy wydać 3.250.000 zł.
Niewiele mniej pochłoną wspomniane wcześniej inwestycje
dotyczące budowy baz sportowych czy stref rekreacyjnych i
turystycznych.
Jakie konkretne przedsięwzięcia będą realizowane
w bieżącym roku, z których
będą mogli korzystać mieszkańcy?
Jak już wspomniałem wcześniej, jesteśmy w trakcie realizacji wielu zadań. W połowie
roku planujemy zakończyć
prace związane z budową bazy
sportowej w Gołuchowicach
i zagospodarowaniem terenu
wokół zamku. Obydwa tereny
rekreacyjne posłużą zarówno młodszym, jak i starszym
mieszkańcom gminy. Planujemy też wybudować punkt selektywnej zbiórki odpadów. Jest
on niezbędny do gromadzenia
i czasowego przetrzymywania
odpadów podlegających recyklingowi. Szacujemy, że koszt
inwestycji wyniesie ok. 100.000
zł, a termin zakończenia przewiduje się na miesiąc maj 2014
r. Będziemy wnioskować o pozyskanie dofinansowania na
ten cel ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Ponadto do końca września
planujemy wykonać modernizację budynku OSP w Tuliszowie.
Prognozowany koszt zadania
to kwota 540.000 zł, z dofinansowaniem w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju PROW na lata 20072013” w wysokości 198.279,00
zł.
W rozpoczynającym się roku
planujemy również
przygotować wiele projektów przyszłych inwestycji min. budowy
sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Siewierzu, ścieżki rowerowej łączącej
Kuźnicę Warężyńską z Wojkowicami Kościelnymi, rozbudowy przedszkola publicznego w
Siewierzu oraz wielu innych.
Mam nadzieję, że uda się choć
wstępnie rozpocząć część tych
prac.
Życzymy, aby wszystkie zaplanowane przez samorząd
inwestycje udało się pomyślnie zrealizować. Czego życzy
Pan, jako Burmistrz, mieszkańcom Gminy Siewierz na
rozpoczęty właśnie nowy
rok?
Wszystkim
mieszkańcom
Miasta i Gminy Siewierz życzę
dużo zdrowia i szczęścia oraz
wielu sukcesów, zarówno tych
małych jak i dużych, w życiu
prywatnym oraz zawodowym.
Życzę też samych dobrych dni,
zrealizowanych marzeń i udanych przedsięwzięć przez cały
2014 rok.
Red.
6
informacjE
Miasto i Gmina Siewierz w danych demograficznych
Na dzień 31 grudnia 2013
roku na terenie Miasta i Gminy Siewierz mieszkało12.146
osób. Większość stanowiły
kobiety w liczbie 6.300, mężczyzn było nieco mniej, bo
5.846.
Z ogólnej liczby mieszkańców Siewierz zamieszkiwało
5.427 osób, natomiast liczba
mieszkańców sołectw wynosiła 6.719 osób.
W minionym roku urodziło się 132 dzieci, natomiast
zmarło 144 mieszkańców.
Zawarto 95 związków małżeńskich w których przynajmniej jednym z małżonków był
mieszkaniec Gminy Siewierz,
niestety odnotowano również
39 rozwodów.
W trakcie roku na pobyt stały zameldowało się 131 osób,
a na pobyt czasowy 153 osoby, w tym 8 cudzoziemców.
103 osoby zmieniały w ciągu
roku zameldowanie na terenie
gminy, zaś z pobytu stałego
poza gminę wymeldowało się
121 osób, czasowo z terenu
gminy wymeldowały się 134
osoby.
W ciągu 2013 roku przyjęto 1471 wniosków o wydanie
dowodu tożsamości, z czego
wydano 1450 dowodów osobistych.
Urszula Radziwołek
Sekretarz Miasta i Gminy
WSPÓLNIE ZAGRALIŚMY Z WIELKĄ ORKIESTRĄ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 12 stycznia odbył się 22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, do którego aktywnie włączyła się Gmina Siewierz
i jej mieszkańcy. Akcja odbyła się jak co roku na siewierskim
rynku, na który, mimo chłodu, przybyli wolontariusze i ludzie
chętni wspomóc fundację i szczytny cel.
W tym roku zebrane pienią- ślenia, a mianowicie Projekt
dze będą przekazane na za- „Grzegorz Majzel Lirycznie”
kup specjalistycznego sprzę- przy akompaniamencie gitatu dla dziecięcej medycyny rzysty Piotra Radeckiego - arratunkowej i godnej opieki tyści, którzy jeszcze bardziej
medycznej seniorów.
podgrzali atmosferę swym
Siewierską akcję zainaugu- pozytywnym przesłaniem.
rował występ Orkiestry Dętej
Niewątpliwie
największą
OSP Siewierz, która zapre- gwiazdą wieczoru był zespół
zentowała najbardziej popu- Red Lips. W skład zespolarne przeboje 2013 roku, po łu wchodzą ludzie, którzy
czym prowadzący imprezę produkują własną muzykę i
Dyrektor Miejsko-Gminnego uwielbiają filmy Quentina TaOśrodka Kultury Damian rantino.
Dawczyński oraz szef sztaSiłą zespołu jest pozytywna
bu WOŚP w Siewierzu Ja- energia, drapieżne, przestecek Gruszczyński powitali rowane brzmienie gitarowe,
wszystkich zebranych oraz nadające wyrazisty charakgorąco zachęcali do hojności ter utworom oraz charyzmaprzy wspieraniu tej jednej z tyczna i elektryzująca wonajwiększych polskich akcji kalistka – Ruda. Wspólnie z
zbiórki pieniędzy.
Łukaszem Lazerem – współNa „orkiestrowej estradzie” założycielem, kompozytorem,
zaprezentowały się z cieka- producentem i gitarzystą,
wym programem muzycznym tworzą fundament twórczy i
dzieci i młodzież z gminnych kreatywny, którego idealnym
placówek oświatowych. Nie uzupełnieniem jest wsparcie
lada atrakcją był pokaz walk sekcji rytmicznej – koncerrycerskich
w
wykonaniu towo serwują je Marcin PiroStowarzyszenia Chorągiew man Romanowski (bas) oraz
Rycerska Księstwa Siewier- Robert Sopala (bębny).
skiego. Chwilę później śrePrzez cały czas uczestnidniowiecznego ducha zastą- cy siewierskiej akcji WOŚP
pił duch pełen inicjatyw, pasji, mogli wrzucać datki do orenergii i pozytywnego my- kiestrowych puszek, a także
Występ gwiazdy wieczoru - zespołu Red Lips
Wolontariuszy nie zraziła mroźna pogoda
mieli okazję wziąć udział w
konkursie z nagrodami, w
którym można było wygrać,
atrakcyjne nagrody, zafundowane przez sponsorów. Na
rozgrzewkę dla zmarzniętych
uczestników zabawy Restauracja „Jędrusiowa Izba” przygotowała pyszny barszczyk i
żurek.
Na zakończenie siewierskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz
Zdzisław Banaś podziękował
wszystkim za szczodrość i
dobre serce oraz zaangażowanie włożone w przeprowadzenie 22. Finału WOŚP, po
czym rozpoczął odliczanie
zakończone wypuszczeniem
słynnego „światełka do nieba”
symbolizującego jednoczenie
się wszystkich wspierających
tegoroczną akcję. Organizatorzy dziękują sponsorom
(lista poniżej) za wsparcie i
ufundowanie nagród, wolontariuszom za wielkie zaangażowanie i serce, a ofiarodawcom za szczodrość i datki
na zakup specjalistycznego
sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej
opieki medycznej seniorów.
Podczas 22 Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Siewierzu czterdziestu
wolontariuszom udało się zebrać 19 000 złotych. Kwotę
tą w całości przekazano na
rzecz Fundacji WOŚP.
W tym roku „grali” razem z
nami:
• TOPCON POLSKA Sp. z
o. o. z siedzibą w Siewierzu,
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„DOLOMIT” Kopalnia „Ząbkowice” S.A. z Dąbrowy Górniczej,
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„FABET” Adam Flak z Siewierza,
• TRIBAG S.A. z Siewierza,
• Hurtownia Elektryczna
YDY z Siewierza,
• Restauracja „Jędrusiowa
Izba” z Siewierzu,
• Restauracja „Zamkowa” z
Siewierza,
• Hurtownia Papiernicza
„Biurowy Świat” z Siewierza,
• Piekarnia i Cukiernia „Severiana” z Siewierza,
• Roman Lis – właściciel
Kantoru w Siewierzu,
• Park Wodny „JURA” z
Łaz,
• Hotel Natura Residence**** Business&SPA.
Serdecznie dziękujemy za
wsparcie wszystkim sponsorom i darczyńcom.
Red.
7
informacje
9. MIEJSCE W RANKINGU GMIN I POWIATÓW 2013 DLA GMINY SIEWIERZ
Na początku roku Związek Powiatów Polskich przedstawił zwycięzców w rankingu
Gmin i Powiatów w 2013 roku. Jest nam miło poinformować, że Gmina Siewierz zajęła
9. miejsce w rankingu gmin miejskich i miejsko-wiejskich w Polsce i 2. miejsce w województwie. To bardzo dobry wynik, świadczący o zaangażowaniu władz lokalnych w
rozwój Gminy Siewierz i poprawę jakości życia mieszkańców.
Ogólnopolski Ranking Powia• rozwój społeczeństwa infor- to wiedzieć, że również miesztów i Gmin prowadzony przez macyjnego;
kańcy mogą wnieść swój wkład
Związek Powiatów Polskich
• rozwój społeczeństwa oby- w powodzenie swojej gminy lub
oparty jest na zasadzie bezpłat- watelskiego;
powiatu, zgłaszając zrealizowanego i dobrowolnego uczest• umacnianie systemów za- ne przez siebie prywatnie ekolonictwa wszystkich samorządów rządzania
bezpieczeństwem giczne instalacje odnawialnych
szczebla gminnego i powiatowe- informacji;
źródeł energii, np. słonecznej,
go. Zwycięstwo danego samo• promocja rozwiązań z za- geotermalnej, wodnej, ale takrządu wiąże się z przyznaniem kresu ochrony zdrowia i pomocy że energii wiatru, otoczenia i
tytułu „Dobry Polski Samorząd”. społecznej;
biomasy. Dzięki temu to nie
Samorządy sklasyfikowane
• wspieranie działań na rzecz tylko jednostki samorządu teryw Rankingu są oceniane przez gospodarki rynkowej;
torialnego, ale całe wspólnoty
ekspertów ZPP według wielu
• promocja rozwiązań eko- samorządowe i lokalne są rzekryteriów zgrupowanych w dzie- energetycznych i proekologicz- czywistymi uczestnikami tego
sięciu grupach tematycznych nych;
Rankingu.
takich jak:
• współpraca krajowa i mięRanking prowadzony jest w
• działania proinwestycyjne i dzynarodowa;
podziale na sześć kategorii jedprorozwojowe;
• działania promocyjne.
nostek samorządu terytorialne• rozwiązania poprawiające
Kolejność w Rankingu uza- go: powiaty do 60 tys. mieszkańjakość obsługi mieszkańca oraz leżniona jest od wyników osią- ców; powiaty od 60 do 120 tys.
funkcjonowania jednostki samo- ganych przez samorząd oraz mieszkańców; powiaty powyżej
rządu terytorialnego;
zrealizowanych projektów. War- 120 tys. mieszkańców; miasta
na prawach powiatu; gminy
miejskie i miejsko-wiejskie oraz
gminy wiejskie. Ranking trwa
przez cały rok.
Gmina Siewierz od kilku lat
znajduje się w czołówce tego
rankingu. Cieszymy się, że po
raz kolejny starania Burmistrza
Miasta i Gminy Siewierz oraz
Radnych Rady Miejskiej zostały zauważone i docenione,
ponieważ dzięki temu mamy
pewność, że prowadzone działania i podejmowane inicjatywy
zmierzają w dobrym kierunku
i prowadzą Gminę Siewierz do
jeszcze większego sukces.
Red.
WIGILIA OSÓB STARSZYCH I SAMOTNYCH
19 grudnia 2013 r. o godzinie 12:00 w Restauracji „Zamkowa” w Siewierzu na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy
Siewierz do wigilijnego stołu zasiadły osoby starsze i samotne z terenu Miasta i Gminy Siewierz. Wieczerza została zorganizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu.
Wśród zaproszonych go- obecnym najserdeczniejsze żyści byli: Przewodnicząca Rady czenia świąteczne i noworoczne.
Miejskiej w Siewierzu Barbara W świąteczną atmosferę wproBochenek, Zastępca Burmistrza wadził wszystkich zgromadzoMiasta i Gminy Siewierz Dariusz nych występ dzieci i młodzieży z
Waluszczyk, Sekretarz Miasta Zespołu Szkół w Siewierzu, które
i Gminy Siewierz Urszula Ra- przygotowały koncert kolęd oraz
dziwołek, Ksiądz Kanonik Józef piosenek świątecznych. W tak
Dawczyński z Parafii Św. Ma- ważnym spotkaniu nie zabrakło
cieja w Siewierzu, Ksiądz Pro- również miejsca na Słowo Boże
boszcz z Parafii Najświętszego wygłoszone przez Księdza KaSerca Pana Jezusa w Siewierzu nonika Józefa Dawczyńskiego.
ks. Emil Ilków, Ksiądz Proboszcz
Zgodnie z tradycją, przed wiParafii św. Jana Chrzciciela w gilijnym posiłkiem, wszyscy zeŻelisławicach Marek Majchrzak brani złożyli sobie świąteczne
oraz Dyrektor Zespołu Szkół w życzenia oraz podzielili się opłatSiewierzu Rafał Wieja.
kiem. Uczestnicy wieczerzy po
Wszystkich przybyłych ciepły- jej zakończeniu otrzymali słodmi słowami przywitała Maria Wy- kie upominki w postaci paczki z
lon - Kierownik Ośrodka Pomocy pysznym świątecznym ciastem,
Społecznej w Siewierzu. Bur- przygotowanym przez rodziców
mistrz Miasta i Gminy Siewierz uczniów Zespołu Szkół w SieZdzisław Banaś złożył wszystkim wierzu oraz grono pedagogiczne,
Podczas wigilii nie mogło zabraknąć tradycyjnego łamania się opłatkiem.
którzy corocznie włączają się w
przygotowanie tego uroczystego
spotkania. Wszyscy goście zostali również obdarowani ozdobami świątecznymi wykonanymi
przez wychowanków Ośrodka
Wspierania Dziecka i Rodziny
Filia w Siewierzu. Dla zaproszonych osób, które nie mogły przybyć na spotkanie, paczki dostar-
czyli pracownicy socjalni OPS do
miejsca ich zamieszkania.
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz oraz Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej serdecznie
dziękują wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie tegorocznego spotkania wigilijnego
OPS w Siewierzu
prawie 40% Twojego podatku może trafić do gminy
Drogi Mieszkańcu, czy wiesz, że prawie 40% Twojego podatku
od wynagorodzenia może trafić do gminy, w której mieszkasz?
Z tych pieniędzy gmina może kasz a nie do innego miasta?
sfinansować między innymi ko- Wystarczy dobra wola i spełniemunikację publiczną, oświatę, nie obywatelskiego obowiązku,
oświetlenie ulic, utrzymanie który mówi, że rozliczane PITy
dróg oraz wiele realizowanych składamy w Urzędzie Skarbozadań inwestycyjnych.
wym właściwym dla miejsca
Co zrobić, by Twój podatek zamieszkania (a nie zameltrafił do gminy, w której miesz- dowania – w przypadku, gdy
adresy są różne). Właściwym
Urzędem dla mieszkańców
Gminy Siewierz jest Urząd
Skarbowy w Będzinie.
Szanowny Mieszkańcu, jeżeli pomyliłeś się w wyborze
właściwego Urzędu Skarbowego, w prosty sposób możesz to
zmienić.
Wystarczy wypełnić formu-
larz ZAP-3, a następnie złożyć
go w Urzędzie Skarbowym w
Będzinie. Od tej pory Twoje
podatki trafią tam, gdzie mieszkasz, dzięki czemu będziesz
mieć realny wpływ na rozwój
Twojego miasta i poczynione w
nim inwestycje.
Skarbnik Miasta i Gminy
Siewierz
8
informacjE
ZAKOŃCZENIE VI EDYCJI PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ
W grudniu 2013 r. Ośrodek
Pomocy Społecznej w Siewierzu zakończył realizację VI edycji
projektu systemowego „Aktywność to szansa na przyszłość”
współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu
VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i
upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy
społecznej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt skierowany był do
podopiecznych OPS-u korzystających z pomocy społecznej
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym z powodu niepełnosprawności,
nadużywania
alkoholu, bezrobocia. W ramach projektu w 2013 roku objęto kontraktami socjalnymi 25
osób. Celem głównym projektu
była poprawa jakości życia osób
zagrożonych
marginalizacją
poprzez zwiększenie ich potencjału społeczno – zawodowego.
Wszyscy uczestnicy wzięli udział
w:
1) arteterapii: w tym:
a) muzykoterapii - mającej na
celu poprawę funkcjonowania
osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej,
b) zajęciach artystyczno-edukacyjnych, nastawionych na
poprawę kondycji psychicznej
Uczestników z wykorzystaniem
ich twórczości własnej,
2) animacji lokalnej – polegającej na zaangażowaniu
Uczestników w życie kulturalne
społeczności lokalnej. W ramach
animacji zorganizowane zostały wyjazdy, podczas których
uczestnicy poznali wartościowe
sposoby spędzania czasu wolnego;
3) treningu kompetencji społecznych - rozwijającym asertywność, autoprezentację, sprawne
komunikowanie się;
4) kursie podstawowej obsługi
komputera i Internetu - nabyte
umiejętności pozwolą Uczestnikom wykorzystywać komputer i
Internet w codziennym życiu do
zaspokajania własnych potrzeb.
Osoby mające problem z nadużywaniem alkoholu dodatkowo
wzięły udział w grupie wsparcia
– prowadzonej przez terapeutę/
psychologa, która umożliwiła
Uczestnikom rozmawianie o
swoich problemach, uczuciach
i emocjach. Osoby bezrobotne
dodatkowo wzięły udział w:
1) indywidualnych spotkaniach
z Liderem KIS – których celem
było poznanie mocnych i słabych
stron Uczestników, wskazanie
kierunków poszukiwania zatrudnienia. Spotkania z Liderem KIS
pomogły również w wyborze kursów zawodowych zorganizowanych w ramach projektu. Celem
spotkań było nauczenie Uczestników swobodnego poruszania
się po rynku pracy oraz sporządzania dok. aplikacyjnych;
2) indywidualnym kursie zawodowym. W ramach projektu
4 Uczestników ukończyło kurs
„Sprzedawca, obsługa kas fiskalnych i urządzeń sklepowych +
książeczka Sanepid”, 3 Uczestników – kurs „Operator wózka widłowego”, 2 Uczestników
– kurs „Florystyka”, 2 Uczestników – kurs „Sprzątaczka”, 1
Uczestnik – kurs „Ochrony osób
i mienia I stopnia”, 1 Uczestnik –
kurs „Specjalista ds. kadr i płac
z obsługą programów Płatnik i
Symfonia”; 1 Uczestnik – kurs
„Księgowość z obsługą programu Płatnik”;
Uczestnicy, u których zdiagnozowana została potrzeba objęci
zostali indywidualną asystą rodzinną w miejscu zamieszkania.
Celem asysty była poprawa jakości życia, usamodzielnienie,
adaptacja do lokalnego środowiska społecznego, podwyższenie
umiejętności wychowawczych i
psychospołecznych;
15 Uczestniczek projektu otrzymało wsparcie wizażysty - osoby
te otrzymały vouchery do indywidualnego wykorzystania celem
poprawy własnego wizerunku,
podwyższenia samooceny; 1
Uczestnik został skierowany do
uzupełnienia wykształcenia.
W ramach projektu zrealizowane zostały również działania
środowiskowe, tj. zorganizowany został piknik rodzinny, którego
celem było otwarcie się przed
drugim człowiekiem, nawiązanie
więzi międzyludzkich, zrelaksowanie się. Wspólne spędzanie
czasu w swobodnej i atrakcyjnej
atmosferze pikniku pozwoliło
uczestnikom dostrzec wartościowe sposoby spędzania czasu
wolnego wspólnie ze swoją rodziną i znajomymi, bez używek,
izolacji i odosobnienia.
Rezultatami twardymi podejmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej działań w ramach projektu było:
• liczba klientów pomocy społecznej, którzy zakończą udział
w projekcie 25 (15 kobiet i 10
mężczyzn);
• liczba klientów pomocy społecznej, objętych kontraktami
socjalnymi 25 (15 kobiet i 10
mężczyzn).
Rezultatami miękkimi osiągniętymi przez uczestników projektu są:
• nabycie umiejętności przezwyciężania trudnych sytuacji
życiowych, zwiększenie samodzielności i zaradności,
• zwiększenie udziału w życiu
społecznym,
• zwiększenie samooceny,
wiary we własne możliwości oraz
poprawa kondycji psychicznej,
• zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności
poruszania się na rynku pracy
osób mających możliwość podjęcia zatrudnienia,
• nabycie, podniesienie lub
zmiana kwalifikacji zawodowych
osób mających możliwość podjęcia zatrudnienia.
Działania zrealizowane w ramach projektu przyczyniły się
do podniesienia kwalifikacji,
umiejętności zawodowych i społecznych uczestników projektu,
a co za tym idzie do zwiększenia aktywności podopiecznych
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siewierzu. Udział w projekcie
pozwolił Uczestnikom na podniesienie poziomu samodzielności i
odpowiedzialności, podwyższenie samooceny oraz samoakceptacji. Nabyte umiejętności w
poruszaniu się na otwartym rynku pracy, zwiększenie motywacji
i podwyższenie samooceny, aktywizacja społeczna, wzmocnienie umiejętności rodzicielskich,
ukończone szkolenia zawodowe
zwiększyły potencjał i szansę
na powrót na rynek pracy wśród
uczestników projektu.
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Siewierzu bogatszy o nowe
doświadczenia i umiejętności,
będzie kontynuował w latach
2014/2015 projekt systemowy
„Aktywność to szansa na przyszłość”, dla kolejnej grupy podopiecznych. Mamy nadzieję, że
doświadczenia i umiejętności
zdobyte przez pracowników tut.
Ośrodka przy realizacji projektu przyczynią się do ciągłego
zwiększania efektywności podejmowanych w ramach realizowanego projektu działań oraz że
będą one zauważalne poprzez
poprawę sytuacji uczestników
projektu i ich rodzin. Więcej
szczegółowych informacji dot.
realizacji VI edycji projektu systemowego „Aktywność to szansa
na przyszłość” można znaleźć
na stronie internetowej projektu
http:/www.efs-ops.siewierz.pl/.
OPS Siewierz
nabór uczestników do VII EDYCJI PROJEKTU systemowego
AKTYWNOŚĆ TO SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu informuje, że
trwa nabór uczestników do
projektu systemowego „Aktywność to szansa na przyszłość” realizowanego w latach 2014/2015 w ramach
Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszech-
nienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie
aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt skierowany jest do
klientów Ośrodka Pomocy
Społecznej w Siewierzu, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym z tyt.
bezrobocia, niepełnosprawności, nadużywania alkoholu.
Osoby
zainteresowane
udziałem prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych tut. Ośrodka w terminie do dnia 14.02.2014r. w
godzinach 7:00 – 15:00.
Więcej szczegółowych in-
formacji dot. projektu systemowego „Aktywność to szansa na przyszłość” można
znaleźć na stronie internetowej projektu http:/www.efsops.siewierz.pl/.
OPS Siewierz
informacje
9
SEGREGACJA ODPADÓW TO FIKCJA?
Około 99 % właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Siewierz w złożonych deklaracjach o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zadeklarowało, że odpady będą zbierane w sposób selektywny.
Niestety z przykrością nale- macji o nieprawidłowej segreży stwierdzić, że zapis umiesz- gacji odpadów. W koszach na
czony w deklaracji mija się z odpady komunalne zmieszane
rzeczywistością.
mieszkańcy umieszczają odW przesłanych przez firmę pady, które da się wysegregoodbierającą odpady raportach wać.
pojawia się coraz więcej inforTak prowadzona segregacja
Przykład nieprawidłowej segregacji śmieci w jednym ze skontrolowanych koszy.
Nieprawidłowa segregacja odpadów plastikowych.
odpadów, jaką przedstawiają
zdjęcia jest niedopuszczalna i
może doprowadzić, że stawka
za odbiór odpadów komunalnych obniżona od 1 stycznia
2014 r. do kwoty 6 zł od osoby
znów zostanie podwyższona.
Pierwsze konsekwencje wynikające z nierzetelnie prowadzonej segregacji odpadów już
zostały wyciągnięte. Mieszkańcy, u których została stwierdzona nieprawidłowa gospodarka
odpadami, zostali zobowiązani
do zapłaty wyższej opłaty za
odbiór odpadów przy zastosowaniu stawki 16 zł od osoby.
Referat Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska
NOWOROCZNE SPOTKANIE SENIORÓW 2014
W środę 22 stycznia w Restauracji Zamkowa w Siewierzu
odbyło się XXI spotkanie noworoczne Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Siewierzu.
Wśród licznie zebranych „Poranek z Telewizją Katowice”.
członków PZERiI mieliśmy za- Występ zespołu na spotkaniu
szczyt gościć Zastępcę Burmi- seniorów został nagrodzony
strza Miasta i Gminy Siewierz gromkimi brawami.
Dariusza Waluszczyka, PrzeNastępnie ważnym punktem
wodniczącą Rady Miejskie Bar- spotkania było podsumowanie
barę Bochenek, Wiceprzewod- minionego 2013 roku. Przedstaniczącego Związku Okręgowego wiony został bilans finansowy
w Katowicach Mariana Mucika, oraz realizacja zaplanowanych
Dyrektora MGOK w Siewierzu działań.
Damiana Dawczyńskiego, RadKontynuacją części artystycznego Powiatu Będzińskiego nej był występ chóru „Ale Babki”,
Jana Muchę, właścicielkę firmy który już niejednokrotnie uatrak„UB-TUR” w Zawierciu Annę cyjniał spotkania seniorów. ZaBryłę, kompozytora Bernarda prezentował on wzruszające,
Sołtysika, przedstawicieli Zarzą- mało znane kolędy „Pan idzie z
du Koła Terenowego w Wojko- nieba”, „Śpij Jezuniu” i „Wiwat
wicach Kościelnych na czele z zaśpiewajmy”. Przewodnicząca
Przewodniczącą Wandą Rudą PZERiI Eugenia Kosteczka w
oraz Przewodniczącego Zarzą- imieniu własnym i wszystkich zedu Koła w Brudzowicach Tade- branych pogratulowała Czesłausza Surmę.
wowi Przybyle - opiekunowi arSpotkanie rozpoczęto przeka- tystycznemu tego zespołu - oraz
zaniem życzeń noworocznych panu Lucjanowi Mercie nagrody
przez Przewodniczącą Eugenię „Magnum Meritum Pro Regionie
Kosteczkę i zaproszonych gości, Et Urbis Sevioris”, którą otrzymaa następnie wspólnym odśpie- li od Burmistrza Miasta i Gminy
waniem kolędy „Wśród nocnej Siewierz za popularyzowanie i
ciszy”. Kolejnym punktem spo- rozwijanie amatorskiej działalnotkania był występ zaproszonego ści artystycznej w społeczności
zespołu śpiewaczego SONITUS, lokalnej.
który powstał wiosną 2013 r. ZaKolejnym ciekawym punktem
łożył go znany kompozytor ro- spotkania było przedstawienie
dem z Siewierza Bernard Sołty- planu działalności na 2014 rok.
sik. Mimo tak krótkiej działalności Wszyscy członkowie Koła z
zespół ten nagrał już pierwszą wielką uwagą wsłuchiwali się i
płytę oraz wystąpił w programie niejednokrotnie notowali termi-
Przewodnicząca Eugenia Kosteczka odczytuje sprawozdanie za 2013 rok.
narz wycieczek krajoznawczych,
wczasów krajowych i zagranicznych, wyjazdów do teatru, kina,
spotkań okolicznościowych i
plenerowych. Seniorzy, dzięki
staraniom Związku, z pewnością
znajdą wśród planowanych propozycji coś ciekawego dla siebie. Po tej dozie informacji dwa
piękne i sentymentalne utwory
zaprezentował akordeonista Zbigniew Wójcik.
Noworoczne spotkanie zbiegło się z obchodem Dnia Babci i
Dziadka. Z tej też okazji następne wystąpienia wiązały się z tą
tematyką. Z wielką werwą i zacięciem artystycznym wystąpiła
p. Elżbieta Grefkowicz, która zaprezentowała utwór poetycki Józefa Ignacego Kraszewskiego pt.
„Dziad i baba” - satyrę na ludzki
egoizm i zakłamanie. Dużo humoru swym wystąpieniem przekazali także p. Helena Nowak i
Lucjan Merta. Nie zabrakło też
okolicznościowego wiersza p.
Władysławy Góry.
Na zakończenie spotkania
Przewodnicząca Eugenia Kosteczka poprosiła o przekazanie
w krótkiej ankiecie swoich opinii,
oczekiwań oraz ocen na temat
pracy Zarządu, a także o przedstawienie własnych pomysłów i
propozycji na ciekawe spędzanie
czasu przez seniorów ze Związku. Końcowym akcentem pierwszego w tym roku spotkania było
odśpiewanie dwóch kolęd.
Lidia Zaremba
10
redagowany przez szkoły z terenu Miasta i Gminy Siewierz
Dzień Babci i Dziadka w Zespole Szkół w Siewierzu
W styczniowe popołudnie uczniowie klasy II c Zespołu Szkół
w Siewierzu spotkali się w świetlicy szkolnej, aby w sposób
szczególny uczcić święto Babci i Dziadka.
Wcześniej solidnie się do tego i troskę babć i dziadków. Goście
przygotowali. Zrobili kolorowe nie kryli zadowolenia z występów
upominki: laurki i serduszka z wnuków, dowodem tego były ich
masy solnej, specjalne zapro- gromkie brawa.
szenia oraz przygotowali przedSpotkanie minęło bardzo przystawienie słowno-muzyczne.
jemnie, było umilone słodkim
Na uroczystości, dzieci zapre- poczęstunkiem, przygotowanym
zentowały swoje umiejętności przez rodziców uczniów z tej klarecytatorskie, muzyczne oraz ta- sy.
neczne. Pokazały ciekawe ukłaMimo, że styczeń jest zidy choreograficzne do muzyki z mowym miesiącem, pełnym
filmu pt. „Różowa Pantera”, bale- chłodnych dni, to są dwie daty
tu „Dziadek do orzechów” Piotra w kalendarzu, na widok których
Czajkowskiego, znanego prze- każdemu robi się cieplej na
boju „Papaya” Urszuli Dudziak.
sercu...
Urszula Masłyka
W wierszach dzieci wyraziły
ZS w Siewierzu
wdzięczność za miłość, dobroć
Uczniowie podczas okolicznośiowego występu.
Karnawał z babcią i dziadkiem w Oddziale Przedszkolnym przy
Zespole Szkół w Brudzowicach
21 stycznia grupa 3-4 latków przebrana w bajeczne stroje karnawałowe przywitała swoje kochane babcie i dziadków,
przybyłych specjalnie w tym dniu do Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkół w Brudzowicach.
Przybyli goście zasiedli przy dziadkom za codzienną troskę,
stolikach na barwnie przystro- cierpliwość i bezwarunkową mijonym korytarzu szkolnym. łość, jaką otrzymują od nich każPrzedszkolaki w rytm muzyki dego dnia. Wnuki obdarowały
zaprezentowały najpierw indywi- także swoich ukochanych dziaddualnie swoje piękne stroje. Zo- ków słodkimi tulipanami. Każdy
baczyliśmy śliczne księżniczki, wierszyk czy piosenka nagradzauroczą myszkę Miki, zjawiskową ne były gromkimi brawami przez
królową Nocy, dzielnego kowbo- widownię. Po pięknej prezentacji
ja, prześliczne biedronki, dwóch utalentowanych
przedszkolaBatmanów, korsarza, groźną ków, nadszedł czas na słodki poczarownicę, wróżki, diabełki, kot- częstunek przygotowany przez
ka, a nawet słonia.
rodziców. Dziadkowie spędzili
Wierszami, piosenkami oraz kilka miłych chwil na pogawędce
tańcami wnuczęta podziękowa- przy herbatce, natomiast przedły swoim kochanym babciom i szkolaki po słodkim poczęstunku
Występ dzieci z Oddziału Przedszkolnego w ZS w Brudzowicach.
wzięły udział w przygotowanych
przez panią Kasię i panią Monikę bajkowych konkursach. Następnym punktem programu były
wspólne tańce dziadków, babć i
wnucząt. Udekorowani barwnymi
kotylionami tancerze wyruszyli w
muzyczną podróż po różnych
krajach świata. Skoczne karnawałowe tańce oraz zabawy przy
przebojach disco zakończyły
przemiłą uroczystość. Wszyscy
z uśmiechem na twarzy opuścili
szkolne mury.
ZS w Brudzowicach
Piękna akcja „Kolędników Misyjnych”
Po raz kolejny uczniowie z Zespołu Szkół w Brudzowicach
włączyli się z wiarą i entuzjazmem w tegoroczną akcję „Kolędników Misyjnych” pod patronatem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.
W ramach tej akcji dzieci zbie- pod opieką nauczyciela religii.
rały pieniądze na rzecz rówie- Chodząc od domu do domu
śników z Republiki Konga i De- dzieci przedstawiały scenkę
mokratycznej Republiki Konga. Bożonarodzeniową, mówiącą o
Papieskie Dzieło Misyjne Dzie- sytuacji dzieci kongijskich. „Koci dofinansowuje działalność lędnicy Misyjni” spotykali się z
ośrodków pomocy dla dzieci i miłym przyjęciem. Wspólnie z
sierot, a także program ochro- mieszkańcami śpiewali kolędy
ny życia dla dzieci ubogich, i wszędzie byli obdarowywani
odrzuconych, osieroconych i dobrym słowem, słodyczami i
okaleczonych.
Kolędowanie datkami. Zebrany datek w kwoodbywało się w dniach wol- cie 1121zł został przekazany do
nych od zajęć dydaktycznych w Papieskiego Dzieła Misyjnego
szkole. Wzięło w nim udział 12 Dzieci w Warszawie. Dzieci biouczniów, po sześcioro ze szko- rące udział w akcji były dumne
ły podstawowej i z gimnazjum, z tego, że mogą zrobić coś dla
Kolędnicy Misyjni z Brudzowic
tych, którzy są bardziej potrzebującymi. Podziwiamy młodych
kolędników z Brudzowic za ich
zapał i chęć niesienia bezinteresownej pomocy swoim rówieśnikom z Konga, a wszystkim
ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie.
Do zobaczenia za rok!
ZS w Brudzowicach
11
redagowany przez szkoły z terenu Miasta i Gminy Siewierz
SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W SIEWIERZU
Druga połowa grudnia to w Publicznym Przedszkolu w Siewierzu czas świątecznych spotkań i wspólnego kolędowania.
Do Przedszkola z wizytą ponownie przybył Święty Mikołaj,
który z dużą radością oglądał występy dzieci.
Na spotkania choinkowe chy, niejednokrotnie wtórowali im
przedszkolaki zaprosiły nie tylko śpiewem.
Mikołaja, ale również swoich roPo zakończeniu części artydziców i rodzeństwo.
stycznej Mikołaj, który był pod
Gdy Mikołaj usiadł na honoro- dużym wrażeniem programów
wym miejscu, a najbliżsi przed- artystycznych
zaprezentowaszkolaków zgromadzili się w nych przez dzieci we wszystkich
sali, nadszedł czas na występy grupach wiekowych, podziękomałych artystów. Przy kolorowej wał przedszkolakom za zaprochoince i w pięknie udekorowa- szenie na wspaniałą uroczynych salach dzieci pełne zapa- stość. Niezwykły gość docenił
łu i zaangażowania recytowały starania oraz zaangażowanie
wierszyki, śpiewały piosenki i przedszkolaków wręczając każkolędy, tańczyły przygotowane demu drobny upominek. Chwile
ze swoimi paniami układy ta- radości i uśmiech zadowolenia
neczne oraz przedstawiły jaseł- z otrzymanego prezentu zostały
ka, wprowadzając wszystkich w uwiecznione na pamiątkowych
uroczystą atmosferę świąt. Pre- fotografiach.
zentowane programy artystyczUroczystości we wszystkich
ne wywołały uśmiech, a czasem grupach przebiegały w bardzo
nawet łzy wzruszenia. Rodzice miłym klimacie, ponieważ tego
z dumą patrzyli na swoje pocie- typu spotkania zawsze niosą ze
Mikołaj ponownie odwiedził Publiczne Przedszkole w Siewierzu.
sobą radość i uśmiech dziecka
oraz wprowadzają świąteczny
nastrój. Podczas wszystkich
spotkań panowała rodzinna atmosfera, pełna życzeń i miłych
słów, które na długo zapadną
w pamięci wszystkim obecnym.
Przedszkolne „Spotkania Cho-
inkowe” minęły w atmosferze
wzajemnej życzliwości i przyjaźni. Jesteśmy pewni, że za rok
spotkamy się znów na wspólnym
kolędowaniu.
Ewa Ciszewska
PP w Siewierzu
JASEŁKA W ZSP W ŻELISŁAWICACH
Ostatni dzień nauki poprzedzający zimową przerwę świąteczną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach
upłynął w podniosłym nastroju. W szkole od samego rana
trwały przygotowania do klasowych wigilii.
W każdej sali już od dawna Przewodnicząca Rady Miejskiej
atmosferę świąteczną budowały Pani Barbara Bochenek, Burpiękne choinki oraz dekoracje mistrz Miasta i Gminy Siewierz
wykonane przez dzieci. Ucznio- Pan Zdzisław Banaś, Sołtys Żeliwie z pomocą wychowawców i sławic Pan Jan Machura, Sołtys
rodziców przygotowali wigilijne Leśniaków Pani Zofia Machura,
stoły, na których tradycyjnie kró- Radny Rady Miejskiej Andrzej
lował barszczyk z uszkami oraz Machura, Ks. Proboszcz Marek
pierniki, makowce i ciastecz- Majchrzak, a także emerytowani
ka. W ten szczególny dzień we nauczyciele i pracownicy Zespowszystkich klasach łamano się łu oraz zaproszeni goście. Przyopłatkami, składano sobie ży- gotowanie jasełek, czyli widowisk
czenia świąteczne i noworoczne, wzorowanych na średniowieczśpiewano kolędy.
nych misteriach franciszkańPunktualnie o 10:00 rozpoczę- skich, stało się już tradycją w Zeły się jasełka przygotowane przez spole Szkolno-Przedszkolnym
uczniów Zespołu pod kierunkiem w Żelisławicach. W tym roku
P. Jolanty Machury, P. Henry- młodzi aktorzy przypomnieli puki Skowron, P. Anny Pastwy, P. bliczności dzieje Bożej Rodziny
Małgorzaty Ziai oraz P. Barba- na podstawie rozmowy Jezusa z
ry Będkowskiej. Uroczystość Marią. Matka opowiada dwunauświetnili swoją obecnością: stoletniemu Synowi historię Jego
Handmade znowu w modzie
Handmade, czyli rękodzieło wraca do łask. Coraz więcej
osób pragnie mieć ręcznie wykonane ozdoby na choinkę lub
wysyłać unikalne i niepowtarzalne kartki świąteczne. A technik rękodzielniczych jest coraz więcej!
Obok tradycyjnego wyszywaUczniowie Szkoły Podstawonia, robienia na drutach i szy- wej nr 2 w Siewierzu bardzo chętdełkowania mamy filcowanie, nie uczestniczą w dodatkowych
sutasz, decoupage, pergamano, zajęciach praktyczno – techniczqulling, haft matematyczny, pa- nych. Podczas naszych spotkań
pierową wiklinę, makramę…
wykonują prace różnymi techni-
Jasełka w wykonaniu uczniów ZSP w Żelisławicach.
przyjścia na świat. Dzięki temu
zebrani mogli dostrzec normalność tej rodziny, jej ludzki wymiar
oraz odkryć w ich losach własne
radości, cierpienia, lęki. Przedstawioną opowieść wzbogaciły
kolędy w wykonaniu chóru szkolnego, przygotowanego przez P.
Małgorzatę Ziaję.
Na zakończenie Przewodni-
cząca Rady Miejskiej Pani Barbara Bochenek oraz Burmistrz
Miasta i Gminy Siewierz Pan
Zdzisław Banaś, a także dyrektor
Ewa Stelmach złożyli wszystkim
zebranym serdeczne życzenia
świąteczne i noworoczne.
kami z bardzo dobrymi efektami.
Ich prace czasami są wspaniałe,
innym razem nieco krzywe – tu
nie wygląd jest najważniejszy, a
serce i czas poświęcony tworzeniu swojego własnego unikalnego dzieła.
Na przedświątecznych zajęciach kółka uczniowie ozdabiali
bombki ze styropianu, wykonali
kartki świąteczne oraz pudełeczka na małe prezenty. Wcześniej robili świece w wybranych
przez siebie kolorach, pojemniki
z papierowej wikliny, kwiaty z jesiennych liści. Pomysłów na następne spotkania mamy jeszcze
co niemiara, a jakie będą efekty
czas pokaże.
Aleksandra Buła
ZSP w Żelisławicach
Justyna Chudy
SP 2 w Siewierzu
12
KULTURA
XI Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej
Już po raz jedenasty Liceum Ogólnokształcące w Siewierzu
zorganizowało Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej,
który odbył się 17 grudnia 2013 roku w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Siewierzu. Honorowy patronat objęli Starosta Będziński Krzysztof Malczewski oraz Burmistrz Miasta i
Gminy Siewierz Zdzisław Banaś.
Na to przedświąteczne wyda- soliści, duety, a także zespoły,
rzenie zostali zaproszeni między które także przysparzały niezwyinnymi: Burmistrz Miasta i Gminy kłą dawkę energii swoimi wystęSiewierz p. Zdzisław Banaś, Wi- pami. Utwory śpiewane przez
ceburmistrz p. Dariusz Walusz- wykonawców były zaczerpnięte
czyk, Starosta Powiatu Będziń- z różnych półek, aczkolwiek każskiego p. Krzysztof Malczewski, dy z nich trafiał głęboko w serca.
Naczelnik Wydziału Oświaty p. Klimat panujący na sali był miły,
Jerzy Grad, Rzecznik Praso- ciepły i przyjazny, a na twarzach
wy Starostwa Powiatowego p. każdego, kto tam przebywał
Krzysztof Kozieł. Zagościli u nas widniał szczery i promienny
także: Przewodnicząca Rady uśmiech.
Miejskiej p. Barbara Bochenek,
Po występach młodych talendyrektor Miejsko – Gminne- tów Jury w składzie: p. Bernard
go Ośrodka Kultury p. Damian Sołtysik – przewodniczący, p. IreDawczyński oraz pani dyrektor na Kmiecik, p. Kazimiera Banaś,
Miejsko Gminnej Biblioteki Pu- p. Jerzy Szumski, p. Agnieszka
blicznej w Siewierzu p. Magda- Otręba, p. Dorota Wylężek i p.
lena Szlachta. Festiwal również Apoloniusz Stawarz, udało się
mieli okazję obejrzeć dyrektorzy na długie obrady, po których
ze szkół powiatu będzińskiego.
ogłoszone zostały następujące
Śpiewem i muzyką rywali- wyniki:
zowały ze sobą w pierwszej
Kategoria „Gimnazjum”
kolejności gimnazja, a następI miejsce – Wiktoria Rozmus
nie szkoły ponadgimnazjalne. – Gimnazjum w Psarach; II miejWystępy wykonawców były na sce – Agata Foryś – Gimnazjum
wysokim poziomie i wzbudzały w Zawierciu; III miejsce – Klauniewiarygodne emocje w słucha- dia Tabakiernik – Zespół Szkół w
czach. Mieliśmy okazję wysłu- Siewierzu; Wyróżnienie – Klauchać piosenek w różnych języ- dia Cieślakowska – Zespół Szkół
kach m.in.: w języku angielskim, w Siewierzu; Wyróżnienie – Kaniemieckim, czeskim, rosyjskim, rolina Tomczyk – Zespół Szkolno
a także włoskim. Uczestnicy pre- – Przedszkolny w Żelisławicach;
zentowali najsubtelniejszą formę Wyróżnienie – Aleksandra Szkoprzekazu, jaką jest muzyka, jako da - Zespół Szkolno – Przed-
Laureaci XI Powiatowego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej.
szkolny w Wojkowicach Kościelnych; Wyróżnienie za entuzjazm
na scenie: Anna Górska, Anna
Wojdas, Kamila Gzóźdź – Gimnazjum w Nowej Wsi
Kategoria „Szkoły ponadgimnazjalne”
Grand Prix – Klaudia Bargiel
– III LO im. C.K. Norwida w Będzinie; I miejsce – Aleksandra
Rój – II LO im. St. Wyspiańskiego w Będzinie; I miejsce – Kamila Zdenkowska - II LO im. St.
Wyspiańskiego w Będzinie; II
miejsce – Martyna Serwa – LO
im. Jana Pawła II w Siewierzu;
II miejsce – Kacper Maj – MOK
Zawiercie; III miejsce – Hektordrzul – LO im. Jana Pawła II w
Siewierzu; III miejsce – Paweł
Kowalski i Łukasz Kaczmarek –
LO im. Jana Pawła II w Siewierzu; Wyróżnienie – Anna Witkiewicz –Zespół Szkół Techniczno
- Usługowych w Będzinie; Wy-
różnienie – Aleksandra Stochniał
– I LO im. M. Kopernika w Będzinie; Wyróżnienie za akompaniament– Klaudia Bańka – LO im.
Jana Pawła II w Siewierzu
Każdy uczestnik festiwalu
otrzymał pamiątkowy dyplom, a
laureaci nagrody. Podziękowania składamy: organizatorom,
sponsorom, jury i oczywiście
uczestnikom tegorocznego festiwalu, którzy mieli wspaniałą
okazję, aby udowodnić, że „Muzyka nie tylko daje nam ukojenie
i dostarcza rozrywki. Jest czymś
więcej. Można poznać człowieka
po muzyce, jakiej słucha.” Paulo
Coelho — „Czarownica z Portobello”
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych konkursach!
LO Siewierz
Noworoczne Spotkanie Choinkowe w Brudzowicach
Uczniowie Zespołu Szkół w Brudzowicach zadbali, aby w
ich szkole świąteczna atmosfera odczuwalna była dłużej.
16 stycznia 2014 r. zaprosiliśmy lokalną społeczność na
Noworoczne Spotkanie Choinkowe. Na nasze spotkanie przybyło wielu gości: Wiceburmistrz
Miasta i Gminy Siewierz Dariusz
Waluszczyk, radni Dorota Szybis
i Jan Bańka, przedstawiciele organizacji i zakładów pracy działających w okolicy, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, sołtys wsi
Brudzowice, dziadkowie, babcie
i rodzice uczniów, absolwenci
oraz sympatycy naszej szkoły.
Organizatorem uroczystości były
p. A. Jąderko i p. A. Urbańczyk.
Główna bohaterka spektaklu
Maja znudzona przygotowa-
niami świątecznymi, za sprawą
aniołów przeniosła się do Irlandii
oraz Izraela. Dzięki spotkanym w
czasie podróży postaciom, ona
i jej brat Tomek mogli lepiej zrozumieć, czym są święta Bożego
Narodzenia.
Przedstawienie obfitowało w
różnorodną muzykę, do której
nasi uczniowie śpiewali i tańczyli.
Gości zachwyciły przedszkolaki
wykonujące taniec motyli, gimnazjalistki tańczące dynamiczny
taniec irlandzki i wszyscy młodzi
artyści, którzy wykonali finałowy
taniec izraelski. Niespodzianką
dla wielu stały się ciekawe stroje
dzieci (np. stroje pierogów) oraz
Przedstawienie przygotowane przez uczniów ZS w Brudzowicach
degustacja tradycyjnych pierogów wigilijnych, którymi to częstowała gości rodzina Mai.
Bardzo cieszymy się, że po raz
kolejny udało się sprawić naszym
występem radość i przyjemność
WSPÓLNE KOLĘDOWANIE W NOWEJ WIOSCE
6 stycznia br. mieszkańcy sołectwa Nowa Wioska zgromadzili
się przy szopce Bożego Narodzenia postawionej na posesji
Państwa Czekajów, by wspólnie
pośpiewać najpopularniejsze kolędy. Jest to lokalna inicjatywa,
która zrodziła się w ubiegłym
roku. Na tę okazję zaproszono
również Orkiestrę Dętą OSP Bru-
dzowice, która akompaniowała
zgromadzonym przy szopce. W
imieniu mieszkańców sołectwa
Nowa Wioska pragnę podziękować Sławomirowi Czekajowi za
rodzicom, babciom i dziadkom,
którzy zawsze wspierają szkołę i
chętnie do niej zaglądają.
ZS w Brudzowicach
wspólne kolędowanie z mieszkańcami i z Orkiestrą, a także
wszystkim przybyłym gościom z
całej Gminy Siewierz.
Hilara Surma
13
KULTURA
SPOTKANIE JASEŁKOWE W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY
14 stycznia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Siewierzu najmłodsi mieszkańcy naszego miasta, dzieci z Publicznego Przedszkola w Siewierzu zaprezentowały przedstawienie
jasełkowe.
W specjalnie przygotowa- zostanie w pamięci wszystkim
nych strojach oraz pięknej zgromadzonym.
scenografii nawiązującej do
Małym aktorom należy się
Betlejem zaprezentowały się pochwała za pokonanie tremy,
dzieci z grupy 5-6-latków, któ- wczucie się w role, a przede
re do występu przygotowały wszystkim za umiejętność dziaPani Elżbieta Ciszewska oraz łania w zespole, dzięki czemu
Pani Dyrektor Joanna Kupczyk. wspólnie stworzyły bardzo
Przedszkolaki wspaniale wczu- efektowne i urzekające widoły się w rolę pasterzy, aniołków, wisko. Przedstawienie było nieTrzech Króli i Świętej Rodziny, zapomnianym przeżyciem zaradośnie śpiewając kolędy i pa- równo dla ,,młodych aktorów”,
storałki oraz odgrywając swoje ich przedszkolnych i szkolnych
role z dużym zaangażowaniem. kolegów, rodziców, jak i zaproGdy przedstawienie jasełkowe szonych gości, wśród których
dobiegło końca nasi milusińscy znaleźli się: Burmistrz Miasta i
zaprezentowali układ taneczny Gminy Siewierz Zdzisław Bado piosenek o tematyce zimo- naś, Zastępca Burmistrza Miawej. Przy „padającym śniegu” sta i Gminy Siewierz Dariusz
porwali zgromadzonych gości Waluszczyk, Przewodnicząca
do wspólnej zabawy. Widzowie Rady Miejskiej w Siewierzu
wtórowali młodym artystom, Barbara Bochenek, Dyrektor
wspaniale przy tym się bawiąc. Zespołu Szkół w Siewierzu
Cały występ został nagrodzony Rafała Wieja, Rada Rodziców
gromkimi brawami i na długo Publicznego Przedszkola w
Występ siewierskich przedszkolaków podczas jasełkowego spotkania.
Siewierzu, uczniowie klas I-III
Zespołu Szkół w Siewierzu
wraz z wychowawcami, dzieci
i mieszkańcy Miasta i Gminy
Siewierz oraz przedszkolaki z
wychowawczyniami i pracownicy Przedszkola. Każdy gość
został obdarowany słodkim
upominkiem.
Dziękujemy sponsorom: Fir-
mie Handlowej „Łukasz Milewski”, p. Grzegorzowi Kozerskiemu, p. Kseni Kłys, p. Agnieszce
Antkiewicz oraz wszystkim tym,
którzy okazali życzliwość i pomoc w przygotowaniu tej wzruszającej uroczystości.
Ewa Ciszewska
PP w Siewierzu
Kolędowanie z TVP Katowice
30 grudnia 2013 roku zespół
wokalny „SONITUS” z Siewierza w składzie Alicja Wójcik,
Irena Grobelna, Lidia Zaremba, Lidia Bąk, Maria Grochalska i Jadwiga Kubiczek wraz
z kierownikiem artystycznym
Bernardem Sołtysikiem został
zaproszony do studia Telewizji
Katowice, do programu „Poranek z Telewizją Katowice”, który
prowadziła pani redaktor Halina
Szymura. Było to dla nas, amatorek duże wyróżnienie, niecodzienne wyzwanie i ogromna
odpowiedzialność tym bardziej,
że emisja programu przypadła
na pierwszy dzień Nowego
2014 Roku. Nic dziwnego, że
wyjazdowi towarzyszyły niesamowite emocje. Kiedy późnym
wieczorem stanęłyśmy przed
gmachem telewizji miotały
nami bardzo skrajne uczucia…
Przeszłyśmy metamorfozę –
od zmiany strojów począwszy,
poprzez „poprawienie urody”
u wizażystki ,do spięcia się w
sobie i wczucia w rolę. Bardzo
pomocne okazały się życzliwe,
fachowe wskazówki pani redaktor. Stojąc przed kamerami na
tle choinki myślałyśmy już tyko
o tym, żeby dobrze zaśpiewać,
dobrze się zaprezentować. Miałyśmy niepowtarzalną okazję
złożyć wszystkim telewidzom,
w tym Miasta i Gminy Siewierz,
życzenia noworoczne, zadedykować przygotowane pastorałki, wyrazić przekonanie, że
śpiewanie jest świetnym sposo-
Zespół SONITUS podczas występu w studiu Telewizji Katowice.
bem na życie, a przy odrobinie
szczęścia – na sukces..
Jadwiga Kubiczek
Gościnne kolędowanie zespołu wokalnego „Ale Babki”
Działający przy Domu Kultury w Siewierzu zespół wokalny
„Ale Babki” pod kierownictwem
Czesława Przybyły,
wystąpił
gościnnie z koncertami kolęd w
okolicznych kościołach. W dniu
5 stycznia dzięki uprzejmości ks.
Stanisława Pali zespół zaśpiewał w kościele p.w. św. Marcina
BM w Wojkowicach Kościelnych.
Natomiast w dniu 12 stycznia zespół koncertował w kościele p.w.
św. Andrzeja Boboli w Zawierciu
– Marciszowie, gdzie proboszczem jest siewierzanin ks. dr
Henryk Niemiec. W Zawierciu ze-
spół wystąpił na dwóch mszach.
Jedną z mszy celebrował ks.
kan. Jan Duda, który również pochodzi z Siewierza. Ksiądz Jan,
senior, był bardzo wzruszony ze
spotkania ze swoimi ziomkami.
W czasie koncertów, tak w
Wojkowicach Kościelnych jak i
w Zawierciu, kościoły były wypełnione po brzegi. Wszystkie koncerty bardzo się podobały czego
wyrazem były gromkie brawa na
stojąco wszystkich osób zgromadzonych w kościołach.
Roman Zaręba
Koncert kolęd w kościele pw. Św. Marcina w Wojkowicach Kościelnych.
14
KULTURA
HUCZNiE POWITAliśmy NOWy ROK
W sylwestrowy wieczór od godziny 23:00 na siewierskim
rynku zaczęli gromadzić się mieszkańcy i goście chcący
wspólnie pożegnać stary i przywitać nowy rok.
W tą wyjątkową, zimową noc ne składanie sobie życzeń. Nona płycie rynku rozbrzmiewa- woroczną zabawę taneczną, w
ły z głośników dźwięki muzyki szampańskich nastrojach kontydance zachęcające gości do nuowano do godziny 1:00.
zabawy i rozgrzania się przy
Organizatorzy dziękują miesztych tanecznych rytmach. Tuż kańcom za przybycie i kulturalną
przed północą zebrany tłum go- zabawę, a członkom OSP Piwoń
ści przywitał Burmistrz Miasta i za zapewnienie bezpieczeństwa
Gminy Siewierz Zdzisław Banaś uczestnikom imprezy.
oraz złożył wszystkim przybyłym
Na Nowy Rok wszystkim
noworoczne życzenia, a następ- mieszkańcom Gminy Siewierz
nie rozpoczął odliczanie sekund życzymy zdrowia i pomyślności,
pozostałych do nadejścia no- a także szczęśliwej realizacji
wego, 2014 roku. Punktualnie o planów oraz sukcesów w życiu
północy wystrzeliły fajerwerki. Po zawodowym i osobistym.
wspaniałym pokazie sztucznych
Red.
ogni przyszła pora na wzajem-
Zabawa taneczna w sylwestrową noc na siewierskim rynku.
KONCERT CHARYTATYWNY NA RZECZ BANKU ŻYCZLIWYCH SERC
26 stycznia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Siewierzu odbył się Charytatywny Koncert Kolęd i Pastorałek na
rzecz Stowarzyszenia „Bank Życzliwych Serc” w Siewierzu.
Przybyłych na koncert przy- które można nazwać „ Siewierwitali: Dyrektor MGOK Damian sko-Anielskimi Oskarami”, a rozDawczyński oraz Prezes Stowa- dawane są w kategorii „Anielska
rzyszenia Elżbieta Brzozowska, Pomoc na rzecz Stowarzyszenia
następnie Zastępca Burmistrza Bank Życzliwych Serc”. OtrzyMiasta i Gminy Siewierz Dariusz mali je: Przedsiębiorstwo ProWaluszczyk oficjalnie otworzył dukcyjno Usługowo-Handlowe
tegoroczny koncert.
„DOLOMIT” Kopalnia „ZąbkowiKontynuując tradycję zapo- ce” S.A., Nadleśnictwo Siewierz
czątkowaną w zeszłym roku oraz Spółka dla Zagospodaropodopieczni
Stowarzyszenia wania Wspólnoty Leśno-Grunoraz ich rodzice, podziękowa- towej w Siewierzu.
li wszystkim, którzy wspierali
Część artystyczną koncerdziałalność „Banku Życzliwych tu rozpoczęło przedstawienie
Serc” w 2013 roku i wręczyli pa- jasełkowe wystawione przez
miątkowe statuetki. Szczególne podopiecznych Stowarzyszenia
podziękowania za życzliwość i wraz z rodzicami oraz kolegami
bezinteresowną pomoc oraz za i koleżankami ze szkoły podstawsparcie inicjatyw Stowarzy- wowej, gimnazjum, szkoły średszenia otrzymał Burmistrz Mia- niej, a także Ośrodka Wspierasta i Gminy Siewierz Zdzisław nia Dziecka i Rodziny - filia w
Banaś. W zeszłym roku po raz Siewierzu. W kolędowy nastrój
kolejny Gmina Siewierz udzieli- wprowadzili prowadzący: Eweła wsparcia w ramach realizacji lina Bednarz oraz Grzegorz
zadania publicznego. Dotacja Węglarz. Autorką scenariusza,
ta pozwoliła na zorganizowanie a zarazem reżyserką całego
szeregu atrakcji dla dzieci, m.in. przedstawienia była Irena Kmiebyły to zajęcia plastyczne, wy- cik. Publiczność ze wzruszecieczka do parku rozrywki oraz niem i ogromnym entuzjazmem
piknik rodzinny. Ponadto dzieci podziwiała umiejętności aktorwraz ze swoimi rodzicami brały skie młodych artystów, którymi
udział w spotkaniu świątecznym, byli: Aleksandra Duda, Paulina
na którym otrzymały paczki.
Pałucha, Jakub Kwiecień, Filip
W podziękowaniu za wspar- Urbańczyk, Mateusz Nowak,
cie działalności Stowarzyszenia Kamila Nowak, Nel Urbańczyk,
oraz za owocną współprace Nikola Kaczorowska, Kinga
rodzice podopiecznych wrę- Swarlik, Miłosz Migas, Kamil
czyli nagrody „Życzliwego Ser- Migas, Zuzia i Agatka Matula,
ca”. Laureatami zostali: Irena Grzegorz Duda, Dawid KolaKmiecik, Katarzyna Kozerska, sa, Adam Kolasa, Aleksandra
Elżbieta Brzozowska i Damian Kolasa, Klaudia Kolasa oraz
Dawczyński. Tradycją jest, że na Katarzyna Kozerska, która jako
koncercie oprócz podziękowań, wolontariuszka wykonała gwiazwręczane są statuetki Aniołów, dę kolędników i gwiazdę betle-
Podpoieczni Stowarzyszenia Bank Życzliwych Serc w przedstawieniu jasełkowym.
jemską, ognisko pastuszków jak
również sprawowała opiekę nad
dziećmi.
Po występach teatralnych
publiczność miała okazję wysłuchać pięknych kolęd i pastorałek. Na scenie zaprezentowały
się: grupa wokalna „Sonitus”
oraz zespół „Clipsy” przygotowane przez muzyka i kompozytora
Bernarda Sołtysika, Grzegorz
Węglarz, który wykonał autorską
pastorałkę „Boże Narodzenie po
to jest” oraz zespół wokalny „Ale
Babki” przy akompaniamencie
Czesława Przybyły oraz Grzegorza Węglarza. Na zakończenie wystąpiła Orkiestra Dęta
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Siewierzu, która mocnym kolędowym akcentem podsumowała
tegoroczny „Charytatywny Koncert Kolęd i Pastorałek 2014”.
W trakcie imprezy odbyła się
licytacja, której dochód w całości został przeznaczony na
podopiecznych Stowarzyszenia. Fundatorami licytowanych
przedmiotów byli: Violetta Piltz,
Urszula i Marek Wilczek, Ewa
Micuda, Andrzej Machura, Teresa Landecka, Katarzyna Kozerska, Leszek Trusiak oraz
Andrzej Konopka. Dochód z
licytacji oraz sprzedaży symbolicznych cegiełek wyniósł 3.792
zł. Całkowity dochód z koncertu
będzie przekazany na organizację zajęć kulturalnych i relaksacyjnych oraz na zakup niezbędnych materiałów do leczenia i
rehabilitacji podopiecznych Stowarzyszenia.
Aniołów w tym dniu nie brakowało i jak mówi poeta „Nie mają
wprawdzie skrzydeł, lecz ich
serce jest bezpiecznym portem
dla wszystkich, którzy są w potrzebie”. Organizatorzy serdecznie dziękują darczyńcom, sponsorom oraz wszystkim ludziom
dobrej woli, którzy w tym szczególnym dniu, jak również przez
pozostałe 364 dni w roku wspierają działalność Stowarzyszenia
„Bank Życzliwych Serc”.
MGOK
15
sport i rekreacja
KS NIWY BRUDZOWICE W FINALE MEMORIAŁU MAZURA
W dniu 25 stycznia rozegrano na hali sportowej przy Zespole Szkół w Siewierzu eliminacyjny turniej do XIX Halowych
Mistrzostw Zagłębia Dąbrowskiego im. Włodzimierza Mazura.
Do turnieju głównego z III gru- Mistrzostw Zagłębia Dąbrowpy awansował Klub Sportowy skiego im. Włodzimierza MazuNiwy Brudzowice, który wygrał ra zostanie rozegrany 16 lutego
wszystkie mecze. Przemsza na Hali MOSiR w Sosnowcu,
Siewierz zajęła drugie miejsce ul. Żeromskiego, w którym spoulegając jedynie zwycięzcom tkają się zwycięzcy poszczeturnieju, natomiast LKS Ostoja gólnych grup eliminacyjnych
Żelisławice zajęła 3 miejsce, ex plus drugoligowe Zagłębie Soaequo z drużynami RKS Gro- snowiec. Piłkarzom KS Niwy
dziec i Tęcza Błędów.
Brudzowice życzymy utrzymaDrużyny grały w systemie nia passy samych zwycięstw w
„każdy z każdym”, a każdy turnieju głównym!
mecz trwał 18 minut.
Red.
Finał
XIX
Halowych
Jedna z akcji podczas meczu KS Niwy Brudzowice - LKS Przemsza Siewierz.
I NOWOROCZNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET
11 stycznia na hali sportowej przy Zespole Szkół w Siewierzu odbył się I Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej
Kobiet o Puchar Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum
Sportu i Turystyki.
W turnieju udział wzięły 4 tytuł mistrzyni Polski. Ma rówdrużyny, MTS AS Myszków, nież duże doświadczenie treSPS Politechnika Często- nerskie, szczególnie w prachowska, SiKReT Gliwice cy z młodzieżą. W zespole
oraz UKS Jedynka Siewierz.
otwarcie mówi się, że celem
Siewierska drużyna, któ- w nadchodzącym sezonie
ra do tej pory startowała w jest awans do III ligi.
rozgrywkach młodzieżowych,
Pierwszy sprawdzian w
została w ubiegłym roku nowym roku zawodniczki zaprzebudowana. Do młodych kończyły na 3. Miejscu, wysiatkarek dołączyło kilka do- grywając z MTS AS Myszków.
świadczonych zawodniczek, Mecze z klubami z Gliwic i
które od połowy listopada Częstochowy były bardzo
trenują pod okiem nowej tre- zacięte, jednak UKS Jedynnerki – Magdy Szczytowicz. ka uległ obu drużynom w tieMagda Szczytowicz to utytu- breakach 2:1. Puchar zdobył
łowana zawodniczka, która SPS Politechnika Częstonajwiększe sukcesy osią- chowska, drugie miejsce zagnęła w siatkówce plażowej, jął SiKReT Gliwice.
m.in. dwukrotnie zdobywając
O rozgrywkach w ramach
Drużyna siatkarek UKS Jedynka Siewierz
IV ligi będziemy informować,
ale już teraz zapraszamy
kibiców siatkówki do dopingowania naszej drużyny w
spotkaniach
rozgrywanych
na trybunach hali sportowej w
Siewierzu.
Red.
siewierska bilardzistka na MISTRZOSTWACH POLSKI w bilardzie
W dniach 8-13 grudnia 2013 r. w Kielcach rozgrywane
były Mistrzostwa Polski w Pool Bilard. Wśród 12 zakwalifikowanych do finałów zawodniczek z rankingu znalazła
się bilardzistka z Siewierza - Agnieszka Bronikowska.
Zawody rozgrywane były ka lat temu i był to jej debiut
systemem podwójnej prze- w zawodach tej rangi. Zapygranej + puchar w odmianę tana skąd wzieła się ta pasja,
8-bil - do 5 wygranych partii, Pani Agnieszka odpowiada:
w odmianę 9-bil do 6 wygra- „Kibicowałam mężowi, który
nych partii, i w odmianę 10-bil grał w amatorskich turniedo 4 wygranych partii. Nieste- jach w Częstochowie. Dałam
ty reprezentantce Gminy Sie- siię namówić na grę, no i się
wierz nie udało się pokonać zaczęło. Nieco później kupiliżadnej zawodniczki z czołów- śmy stół bilardowy, na którym
ki, jednak należy zaznaczyć, mogłam na co dzień trenoże grą zajęła się zaledwie kil- wać.W zeszłym roku spró-
Zakończenie roku u pszczelarzy
Członkowie Gminnego Koła
Pszczelarzy w Siewierzu 15
grudnia 2013 r. czcili swego
patrona Św. Ambrożego w Kościele pw. Jana Chrzciciela w
Żelisławicach. W uroczysto-
ściach uczestniczyli również
zaproszeni goście: Burmistrz
Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś z małżonką oraz
przedstawiciele zarządu Wojewódzkiego Związku Pszcze-
bowałam sił z najlepszymi w
Polsce kobietami. Efekt przerósł oczekiwania, ponieważ
po sezonie byłam na 10 miejscu w rankingu, co dało mi
awans do turnieju finałowego
w Kielcach. Tam nie udało się
zdobyć medalu, ale za rok...”
Pani Agnieszce należą się
ogromne gratulacje, bo sam
awans i gra w tak elitarnym
gronie to sukces. Życzymy
powodzenia i zwycięstw w
dalszych startach!
Red.
larzy w Katowicach Zenon
Kołacz i Ryszard Filipczyk. Po
mszy świętej goście i członkowie udali się do restauracji
„Rotunda” na dalszy ciąg spotkania. Następnie prezes Koła
Agnieszka Bronikowska
przedstawił krótkie sprawozdanie z działalności za 2013 r.
oraz złożył świąteczne i noworoczne życzenia.
Lucjan Merta
16
ogłoszenia
informacje dla rolników
Szkolenie dla osób stosujących środki ochrony roślin
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w uzupełniającym szkoleniu dla osób stosujących środki ochrony roślin. Szkolenie (1-dniowe) skierowany jest do osób, którym upływa termin ważności aktualnych uprawnień, ważne przez okres 5 lat. Rozpoczęcie szkolenia planowane jest na przełomie lutego i marca.
Bliższych informacji udziela i zapisy prowadzi: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie, ul. Małachowskiego 22, 42-500
Będzin. Telefon/fax 032/267-74-35. kom. 515 275 947ł e-mail: [email protected]
Komunikat Agencji Rynku Rolnego
Od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału
siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia
15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.
W dniu 24 grudnia 2013 r. zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z
dnia 24.12.2013, str. 9). Zgodnie z rozporządzeniem łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana producentowi rolnemu w
okresie 3 lat podatkowych nie może przekroczyć 15 000 euro.
UWAGA: W 2014 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.
ARR uprzejmie informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość formularzy wniosków znalezionych przy użyciu wyszukiwarek internetowych oraz pobieranych z innych portali internetowych niż strona internetowa Agencji www.arr.gov.pl.
Wnioskodawca, aby otrzymać dopłatę do materiału siewnego zobowiązany jest do złożenia wniosku na właściwym formularzu obowiązującym w 2014 r. Korzystanie z nieaktualnych wzorów wniosków powoduje wydłużenie postępowania administracyjnego w sprawie
przyznania dopłaty.
Szczegółowe informacje o dopłatach można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 671-72-72 , w oddziałach terenowych ARR oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl
urząd stanu cywilnego
INFORMACJA dla tegorocznych jubilatów obchodzących 50 rocznicę pożycia małżeńskiego
Urząd Stanu Cywilnego w Siewierzu informuje mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz, że rozpoczęto przygotowania do zorganizowania uroczystości jubileuszowej dla par małżeńskich, świętujących w bieżącym roku 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego.
W związku z tym zapraszamy małżeństwa, które w 2014 r. obchodzą „Złote Gody”, a swój związek zawarli w 1964 roku do zgłoszenia tego faktu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Siewierzu oraz o dostarczenie aktualnego odpisu skróconego aktu małżeństwa, jeśli
ślub zawierany był poza terenem Miasta i Gminy Siewierz /pokój nr 4, tel. kontaktowy: 32 64 99 416/.
Prosimy również o zgłaszanie par małżeńskich, które w roku 2014 będą obchodzić 60- tą rocznicę zawarcia małżeństwa.
O informację prosimy w terminie do dnia 28 lutego 2014 r.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Beata Galon-Śliwa
wsparcie siewierskich organizacji
APEL O WSPARCIE ODBUDOWY ZAMKU - Podaruj 1 % podatku
Fundacja „ZAMEK SIEWIERSKI” im. Księstwa Siewierskiego zwraca się do mieszkańców Ziemi Siewierskiej z apelem o
przekazanie 1 procent podatku na konto Fundacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego. Celem statutowym Fundacji jest opieka i odbudowa Zamku.
Staraniem Fundacji zapoczątkowano rekonstrukcję i udostępnienie Zamku w Siewierzu. Fundacja sfinansowała między innymi projekt platformy widokowej wraz ze schodami w wieży bramnej Zamku. W efekcie tego, Gmina Siewierz rozpoczęła prace
na obiekcie i zbudowała taras widokowy na koronie wieży z ciągiem schodów. Następnie, po przeprowadzeniu badań archeologicznych Gmina wykonała prace konserwatorskie murów, zrekonstruowała most zwodzony, wybrukowała dziedziniec, wyremontowała piwnicę zachodnią, a nad sklepieniem piwnicy zbudowała płytę dostosowaną do wymogów scenicznych. W kolejnym etapie Gmina zrekonstruowała ścianę południową Zamku oraz wyremontowała mury ściany wschodniej. Koszt tych prac to
prawie 4 miliony złotych. Na część robót Gmina Siewierz pozyskała dofinansowanie unijne oraz dotacje ze środków Śląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach i z budżetu Powiatu Będzińskiego. Fundacja samodzielnie sfinansowała ogrzewanie podłogowe w piwnicy zachodniej, co stworzyło warunki do jej zagospodarowania i całorocznego użytkowania.
W 2011 roku Fundacja wydała unikatową w swej treści książkę „Dzieje Zamku w Siewierzu” w oparciu o najnowsze badania
historyczne i archeologiczne. Wydała również folder „Zamek w Siewierzu”. Powyższe publikacje zostały współfinansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. Dofinansowanie wyniosło 17 337,54 zł. Wkład własny fundacji to kwota 7 430,38 zł.
Na apel o przekazanie 1 % podatku za 2012 r. z 5 Urzędów Skarbowych wpłynęła na konto Fundacji łączna kwota 3.800,90
zł. w tym z Urzędu Skarbowego w Będzinie - 3405,10 zł. PAŃSTWU, którzy przekazali Fundacji 1 % podatku składamy serdeczne podziękowania, a DARCZYŃCY, którzy ujawnili swoje nazwiska figurują w dokumentach Fundacji.
Dalsza rewitalizacja Zamku wymaga pozyskania przez Fundację środków finansowych w czym Państwo możecie mieć swój
udział. Wystarczy w deklaracji podatkowej wpisać numer KRS 0000019012, a Urząd Skarbowy przekaże Waszą darowiznę
bezpośrednio na konto Fundacji.
Powierzone pieniądze zostaną w całości przeznaczone na odbudowę Zamku. Osoby działające w Fundacji nie pobierają żadnego wynagrodzenia, diet czy pieniędzy w jakiejkolwiek formie. Dyżury na Zamku i bieżąca działalność odbywa się całkowicie społecznie.
Kontynuujmy wspólnie dzieło odbudowy pomnika dziedzictwa narodowego
jakim jest ZAMEK SIEWIERSKI!
Przewodniczący Rady Fundacji
mgr Piotr Drabek
Prezes Zarządu Fundacji
mgr Marian Nowacki
ogłoszenia
OGłoszenia
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz
działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami
( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
ogłasza
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Siewierzu przy ul. Krakowskiej, z zastrzeżeniem prawa odkupu
17
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana o łącznej pow. 1811 m2, składająca się z działek oznaczonych numerami: 5539/11 o pow. 519 m2, 5539/12 o pow. 445 m2, 5539/13 o pow. 134 m2 - ujawnionych w KW CZ1Z/00005238/4 oraz numerami: 5541/2 o pow. 128 m2, 5542/2 o pow. 87 m2, 5543/2 o pow. 498 m2 - ujawnionych w KW CZ1Z/00064998/0, stanowiąca własność Gminy Siewierz.
Dla terenu, na którym znajduje się zbywana nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla nieruchomości zostały ustalone warunki zabudowy decyzją Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej WUA.6730.190.2011.KS
(T.10047) z dnia 17.01.2012 r.
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu wynikające z decyzji o warunkach zabudowy: rodzaj inwestycji - budowa budynku zajazdu regionalnego tzn. karczmy wraz z miejscami noclegowymi o pow. zabudowy do 500 m2, parking do 15 miejsc parkingowych, ogrodzenie od drogi publicznej z jednym zjazdem, oświetlenie terenu, obiekty małej architektury, infrastruktura techniczna, zagospodarowanie zieleni – zabudowa usługowa, sposób zagospodarowania terenu – nowa zabudowa.
Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana w kształcie prostokąta, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej
– ul. Krakowskiej o nawierzchni asfaltowej. Posiada dostęp do sieci energii elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, biegnących wzdłuż drogi – ul. Krakowskiej. Bardzo atrakcyjna lokalizacja. W sąsiedztwie są błonia Zamku w Siewierzu, a
w odległości ok. 300 m jest Zamek Siewierski. W otoczeniu luźna zabudowa jednorodzinna, parking samochodowy, kompleks
sportowo- rekreacyjny.
Cena wywoławcza netto
– 388.188,00 zł
Wadium
– 38.818,80 zł
Minimalne postąpienie
– 3.890,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %
Zbywana nieruchomość wolna jest od zobowiązań i obciążeń.
Sprzedaż nieruchomości nabywcy ustalonemu w przetargu nastąpi z zastrzeżeniem prawa odkupu. Prawo odkupu zostanie zastrzeżone na czas pięciu lat. Wykonanie tego prawa nastąpi na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego, w przypadku niezrealizowania przez nabywcę w okresie trzech lat zamierzeń inwestycyjnych Gminy Siewierz, wynikających z ww. decyzji o warunkach zabudowy.
Czwarty przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2014 r. o godz. 10:00 w sali nr 2 Urzędu Miasta i Gminy Siewierz przy ul. Żwirki i Wigury 16
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 5.10.2012 r.
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 5.04.2013 r.
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 28.08.2013 r.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w terminie do dnia 1.02.2014 r. (włącznie) w pieniądzu (PLN) na konto: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Częstochowie 04 1050 1142 1000 0023 4376 3799. Na dowodzie wpłaty
należy wpisać „Wadium do czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w
Siewierzu”.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania konta bankowego Gminy Siewierz.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Uczestnik przetargu obowiązany jest również okazać komisji przetargowej:
- dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych. W razie przystąpienia do przetargu przez
jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka.
- aktualny wypis z KRS, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób
prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
Wpłacone wadium zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Z warunkami przetargu można się zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Siewierz (pokój nr 31). Warunki te zostaną zamieszczone również w Biuletynie Informacji Publicznej www.siewierz.bip.info.pl oraz na
stronie internetowej tut. Urzędu: www.siewierz.pl
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod nr tel. 32 64 99 447.
Nieruchomość może być na życzenie osoby zainteresowanej okazana w dni powszednie w godzinach pracy Urzędu.
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
MIASTA SIEWIERZ
Zgodnie z informacją otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Będzinie zostały rozpoczęte od grudnia 2013 r. prace geodezyjne, które potrwają do 01.12.2014 r., w związku z przeprowadzeniem kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb miasta Siewierz. Wykonawcą prac jest Konsorcjum Firm: GEO-STATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa – LIDER KONSORCJUM oraz Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Unimap
S.C.J. Bruk, D. Malcharek.
W związku z powyższym, pracownicy ww. firm posiadają pisemne upoważnienia ze zdjęciem od Starosty Będzińskiego do
zbierania niezbędnych danych do kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Siewierz. Dane otrzymane w wyniku przeprowadzonej modernizacji zostaną wykorzystane dla opracowania operatu opisowo – kartograficznego, podlegającego wyłożeniu na okres 15 dni roboczych do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie.
Referat Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska
18
ogłoszenia
BUDŻET GMINY W 2014 ROKU
W dniu 19 grudnia 2013 r. na sesji Rady Miejskiej w Siewierzu
przyjęto Uchwałę Nr XXXVIII/339/13 w sprawie budżetu gminy na
2014 rok. Dokument ten został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 8.01.2014 r. (poz. 96)
Budżet Gminy Siewierz na rok 2014 zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 37.694.491,80 zł oraz poniesienie wydatków w wysokości 39.402.044,51 zł. Różnica między dochodami a
wydatkami stanowi planowany deficyt, który wynosi 1.707.552,71
zł. Ponadto w budżecie zakłada się przychody w wysokości
4.507.552,71 zł oraz rozchody w wysokości 2.800.000 zł.
Planowane wydatki majątkowe kształtują się na poziomie
7.257.000 zł, co stanowi 18,42% wydatków ogółem. Strukturę
planowanych wydatków przedstawia poniższa Tabela:
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Zaopatrywanie w wodę
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Administracja rządowa
Obrona narodowa
68 300,00 zł
0,17%
8 000,00 zł
0,02%
- zł
0,00%
5 963 500,01 zł
15,14%
715 325,00 zł
1,82%
99 880,00 zł
0,25%
4 554 100,00 zł
11,56%
3 200,00 zł
0,01%
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STATYSTYKACH
Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: 463
Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny: 295
Liczba osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny : 339
Liczba osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne : 66
Liczba osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy: 1
Liczba osób które otrzymały jednorazową zapomogę: 105
Liczba konsultacji z psychologiem: 496
Liczba rodzin korzystających z pomoc społecznej: 205, w tym 470 osób
w rodzinie.
Liczba decyzji administracyjnych wydanych z pomocy społecznej: 1559
Liczba decyzji wydanych w zakresie świadczeń rodzinnych: 711 szt.
Liczba decyzji wydanych w zakresie funduszu alimentacyjnego: 99 szt
Lp.
1
2
Rodzaj
świadczenia
Zasiłki rodzinne
dodatki do zasiłku rodzinnego
-urodzenie dziecka
-opieka nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego
-samotnego wychowywania dziecka
-kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego
- rozpoczęcia roku szkolnego
-podjęcia przez dziecko nauki poza
miejscem zamieszkania
- wychowywanie dziecka w rodzinie
wielodzietnej
Zasiłki rodzinne z dodatkami ( 1+2)
Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze (4+5+6)
Jednorazowa zapomoga
Razem (3+6+7)
Liczba przyznanych
świadczeń
2013
5 175
2 231
34
291
242
238
310
662
300,00 zł
0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
849 200,00 zł
2,16%
Obsługa długu publicznego
285 000,00 zł
0,72%
Różne rozliczenia
150 000,00 zł
0,38%
14 150 924,49 zł
35,91%
199 112,00 zł
0,51%
3 565 732,94 zł
9,05%
833 351,00 zł
2,11%
Informacja statystyczna dot. funduszu alimentacyjnego
2 747 000,00 zł
6,97%
2012 rok
1 788 119,07 zł
4,54%
3 421 000,00 zł
8,68%
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna
3
4
5
6
7
8
9
454
7406
2 449
376
4
2829
106
10 341
Liczba dłużników
alimentacyjnych na
terenie gminy Siewierz
Liczba świadczeń
wypłaconych z funduszu
alimentacyjnego
Liczba rodzin pobierających
fundusz alimentacyjny
43
686
48
39 402 044,51 zł 100,00%
Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych
Jeżeli jesteśmy właścicielami nieruchomości, nałożone są na nas prawa i obowiązki. Jednym z takich obowiązków o którym
wielokrotnie przypominaliśmy na łamach gazety, jest wymóg oznakowania nieruchomości. W widocznym miejscu, na ścianie
frontowej budynku lub na ogrodzeniu nieruchomości, winna być umieszczona tabliczka z numerem porządkowym nieruchomości oraz nazwą ulicy lub placu, a w miejscowościach bez nazw ulic – nazwą miejscowości.
W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza
się również na ogrodzeniu. Tabliczki z numerem porządkowym umieszczone na budynku i ogrodzeniu powinny być utrzymywane stale w należytym stanie. Brak oznakowania utrudnia pracę nie tylko służbom ratowniczym – pogotowiu, straży czy Policji
ale również firmie realizującej zadanie w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Brak tabliczek z numerami porządkowymi utrudnia, a nawet uniemożliwia monitorowanie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz powoduje wiele nieporozumień.
Kolejnym obowiązkiem spoczywającym na właścicielu nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odbiór odpadów komunalnych. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Siewierz określa minimalne
pojemności pojemników na odpady niesegregowane z uwzględnieniem ilości zamieszkujących na niej osób.
Ilość osób zamieszkująca nieruchomość Pojemność pojemników i ich ilość
Do 3
120 l
Od 4 do 6
240 l – jeden kosz 240 l lub 2 kosze 120 l
Od 7 do 9
360 l – jeden kosz 240 l i 1 kosz 120 l lub 3 kosze 120 l
Od 10 do 15
600l – dwa kosze 240 l i 1 kosz 120 l lub 5 koszy 120 l
Powyżej 15
W zależności od potrzeb z zastrzeżeniem, ze na każde
kolejne 3 osoby przypada 1 kosz 120 l
c.d. na str. 19
ogłoszenia
19
Nie ma ograniczeń w ilości oddawanych odpadów, tzn. ile zostanie wystawionych pojemników,
tyle zostanie opróżnionych. Warunkiem jest, aby odpady były umieszczone w koszach odpowiadających obowiązującym normom. Koszem spełniającym wszystkie normy jest kosz plastikowy. Ilość koszy jaką można wystawić jest nieograniczona, to właściciel nieruchomości dopasowuje ich ilość dla swoich potrzeb, z zachowaniem określonych
w regulaminie minimów. Nie należy wystawiać odpadów w workach i innych pojemnikach np. wiadrach.
W związku z powyższym, po raz kolejny przypominamy, że firma odbierająca odpady nie będzie opróżniać koszy niespełniających obowiązujących norm tzn. koszy metalowych.
W drodze wyjątku, firma przychylając się do próśb kierowanych do niej w tej sprawie, będzie je opróżniać do końca lutego
2014 r. Jednocześnie informujemy, że nie są odbierane odpady które nie są umieszczone w koszach.
Wszystkich tych, którzy jeszcze nie wyposażyli nieruchomości w dostateczną ilość koszy, prosimy o jak najszybsze dopełnienie tego obowiązku.
c.d. ze str. 18 „Obowiązki...”
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SIEWIERZ DOTYCZĄCA
DOFINANSOWANIA BUDOWY KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
1. Gmina Siewierz planuje pozyskać środki Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu p.n.: „Budowa kolektorów
słonecznych w Gminie Siewierz”.
2. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w latach 2016-2017 – pod warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie ze środków unijnych – pomiędzy Gminą
Siewierz a Samorządem Województwa Śląskiego.
3. Przedmiotem Projektu będzie montaż i instalacja indywidualnych zestawów
kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, położonych
na terenie Gminy Siewierz i stanowiących własność mieszkańców Gminy Siewierz,
którzy przystąpią do Projektu oraz podpiszą stosowne umowy z Gminą w powyższym
zakresie.
4. Indywidualny zestaw kolektorów słonecznych, zwany dalej zestawem, będzie obejmował m.in. kolektory wraz z montażem, zasobnik
ciepłej wody, układ pompowy, układ bezpieczeństwa i układ hydrauliczny. Skład zestawu będzie dobrany indywidualnie w zależności od rodzaju i stanu istniejących już w danym budynku elementów instalacji wodnej i grzewczej oraz ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie
domowym.
Informuje się, że zestaw będzie służył do podgrzewania wody (nie do ogrzewania budynku). Zaleca się, aby każdy z zadeklarowanych budynków posiadał źródło wytworzenia ciepłej wody użytkowej (np. terma, piec gazowy, węglowy) wraz z rozprowadzeniem, tak żeby zapewnić w niesłoneczne dni ogrzewanie wody w sposób tradycyjny (bez wykorzystywania zestawu). Zestaw będzie wykorzystywany do wspomagania istniejącej instalacji ciepłej wody.
5. Zakłada się, że inwestycja sfinansowana zostanie ze środków prywatnych mieszkańców w wysokości 15% wartości zestawu, zabudowanego na konkretnej nieruchomości oraz ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% wartości inwestycji, przy czym realizacja i finansowanie nastąpi nie wcześniej niż po podpisaniu umowy o dofinansowanie, o której mowa w pkt. 2. Szacuje się, że wartość zestawu wyniesie
w zależności od zakresu przedsięwzięcia ok. 12 000 – 18 000 zł brutto, zatem wkład własny mieszkańca powinien wynieść ok. 1 800 – 2 700
zł brutto. Ostateczny, indywidualny koszt zestawu zostanie określony po sporządzeniu projektu wykonawczego przez projektanta. Na prośbę
mieszkańca projektant będzie mógł także oszacować koszt przebudowy istniejącej instalacji c.w. w budynku. Dofinansowanie nie obejmuje
jednak poniesionych przez mieszkańca kosztów przebudowy istniejącej instalacji ciepłej wody w budynku oraz uzyskania związanych z tym
ewentualnych decyzji stosownych organów – Gmina Siewierz nie będzie w żaden sposób partycypować w tych kosztach.
6. W przypadku złożenia przez mieszkańca prawidłowo wypełnionej deklaracji, a nie podpisaniu stosownej umowy z Gminą i co za tym idzie
rezygnacji z udziału w projekcie, już po sporządzeniu przez projektanta indywidualnego projektu instalacji solarnej w budynku, mieszkaniec
poniesie na rzecz gminy koszty związane ze sporządzeniem projektu przez projektanta. Zabezpieczone to będzie we wstępnej umowie.
7. Projektant i Wykonawca instalacji solarnych w zakwalifikowanych budynkach na terenie gminy zostaną wybrani przez Gminę Siewierz w
postępowaniu przetargowym, zgodnym z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
8. Warunkiem udziału mieszkańca gminy w Projekcie jest złożenie w terminie wypełnionej deklaracji i ankiety oraz w przypadku zakwalifikowania wniosku podpisanie stosownych umów z Gminą, w tym umowy użyczenia części budynku na potrzeby instalacji zestawu (np. część
dachu i budynku przez który przechodzi instalacja) na okres do 5 lat od zakończenia inwestycji (końcowego rozliczenia przez Gminę Siewierz
całego zadania). W trakcie tego okresu właścicielem zestawu będzie Gmina, natomiast koszty eksploatacji, przeglądów, ubezpieczeń i inne
niezbędne koszty określone w umowie będzie ponosił mieszkaniec, który będzie zobowiązany do bieżącego korzystania z instalacji przez cały
ten okres, zgodnie z jej przeznaczeniem.
9. Uczestnik projektu musi posiadać prawo własności budynku, w którym będzie zainstalowany układ solarny (w przypadku współwłasności
wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli – złożenie deklaracji zgłoszenia udziału przez każdego współwłaściciela).
10. W projekcie nie mogą brać udziału właściciele, w których budynku prowadzona jest działalność gospodarcza.
11. W projekcie nie mogą brać udziału mieszkańcy Gminy zalegający z opłatami i podatkami na rzecz Gminy oraz mieszkańcy posiadający gospodarstwa, które nie mają prawidłowo prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej.
12. Wpływające deklaracje i ankiety zostaną umieszczone na liście rankingowej i poddane weryfikacji. Lista rankingowa sporządzona będzie według daty złożenia ankiety.
13. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie, Gmina Siewierz nie przewiduje możliwości dołączenia innych nieruchomości do realizacji
Projektu.
14. Mieszkańcy, którzy zgłosili chęć udziału w projekcie w 2011 roku i złożyli wtedy stosowne deklaracje proszeni są o ponowne złożenie
stosownych dokumentów
Zapraszamy
zainteresowanych
mieszkańców
do
składania,
po wnikliwym przeanalizowaniu powyższych warunków, deklaracji
zgłoszenia udziału w projekcie i ankiet do dnia 28.02.2014 r.
w godz. 7.00 – 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
przy ul. Żwirki i Wigury 16.
Deklaracje oraz ankiety można pobrać ze strony internetowej Urzędu
www.siewierz.pl.
20
Zaproszenia

Podobne dokumenty

pobierz - Siewierz

pobierz - Siewierz milii ksiądz proboszcz przybliżył również przybyli goście wśród zebranym długą historię koła których znaleźli się: Wiceminioraz przypomniał najważniejsze ster Gospodarki Anna Nemś, sukcesy i osiągn...

Bardziej szczegółowo