Raport o programie "Szkoła Promująca Zdrowie"

Transkrypt

Raport o programie "Szkoła Promująca Zdrowie"
RAPORT PODSUMOWUJĄCY DZIAŁANIA SZKOŁY PODJĘTE
W OKRESIE PRZYGOTOWAWCZYM
W RAMACH PROGRAMU
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZERWIŃSKU N/WISŁĄ
OKRES REALIZACJI
Rok szkolny: 2013/2014-2014/2015
1
Załącznik nr 2a
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KANDYDOWANIA SZKOŁY
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYSTĄPIENIE DO MAZOWIECKIEJ SIECI
SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE.
Opis stopnia akceptacji środowiska szkolnego dla idei Szkół Promujących Zdrowie, w tym
stopnia świadomości i zaangażowania Rady Pedagogicznej oraz rodziców w tworzenie Szkoły
Promującej Zdrowie.
„Szkoła Promująca Zdrowie” to miejsce do nauki i pracy społeczności szkolnej, gdzie
uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi i rodzice we współpracy z lokalną społecznością
podejmują starania w celu poprawy swojego samopoczucia i zdrowia.
W szkole promującej zdrowy tryb życia panuje przyjazna atmosfera i obowiązują zasady
aktywnej współpracy, a podstawowym celem działania jest zdrowie fizyczne, psychiczne
i społeczne całej społeczności szkolnej.
Nasza szkoła od wielu lat podejmuje szereg działań związanych z promocją zdrowia.
Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania, programu profilaktyki
i programu wychowawczego, których celem jest promocja zdrowia oraz stwarzanie warunków
dobrego samopoczucia uczniów i pracowników, a także dobrej atmosfery do nauki i pracy.
Nasza szkoła rozpoczęła działania zmierzające do uzyskania certyfikatu „Szkoła Promująca
Zdrowie” w Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
W naszej szkole corocznie prowadzone są działania z zakresu edukacji zdrowotnej uczniów
i pracowników, których celem jest kształtowanie zdrowego stylu życia, stwarzanie klimatu
społecznego sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu i współdziałaniu w zakresie promocji zdrowia
wszystkich członków społeczności szkolnej.
Po zapoznaniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, uczniów,
pracowników szkoły z koncepcją i ideą Szkoły Promującej Zdrowie oraz uzyskaniu akceptacji
powyższych środowisk rozpoczęto działania w zakresie promocji zdrowia w naszej szkole.
Na Radzie Pedagogicznej w dniu 27.10.2014r. podjęto uchwałę o przystąpieniu do
programu. Powołano Szkolnego Koordynatora i Zespół ds. Promocji Zdrowia.
2
Problematyka zdrowotna jest obecna w szkole we wszystkich aspektach jej funkcjonowania
pod hasłem:
„Dbać o zdrowie ważna sprawa, więc korzystaj z tego prawa”
Działania naszej szkoły w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie w okresie
przygotowawczym miały na celu właściwe przygotowanie społeczności szkolnej do jego realizacji.
Do podjętych działań należą:
1.
Nawiązanie współpracy z koordynatorem wojewódzkim m.in. poprzez wysłanie karty
zgłoszeniowej naszej szkoły do programu.
2. Powołanie szkolnego koordynatora Szkoły Promującej Zdrowie i zespołu do spraw
promocji zdrowia, z którym współpracuje cała społeczność szkolna.
3. Zapoznania społeczności szkolnej z ideą programu Szkoły Promującej Zdrowie poprzez:
- apele uczniowskie,
- prezentacje multimedialne,
- godziny wychowawcze,
- szkolenia Rady Pedagogicznej,
- zebrania z rodzicami,
- zebrania z pracownikami obsługi,
- ankiety dla uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi, rodziców,
- umieszczenie informacji o programie na stronie internetowej szkoły,
- gazetki na korytarzach szkolnych.
4. Dokonanie wstępnej diagnozy potrzeb i zasobów środowiska szkolnego, w celu ustalenia
problemów priorytetowych poprzez przeprowadzenie ankiety wśród całej społeczności
szkolnej.
5. Stworzenie planu pracy i ustalenie terminów spotkań zespołu.
6. Organizowanie przedsięwzięć promocji zdrowia poprzez różnorodne działania ujęte
w planie pracy.
7. Przeprowadzenie konkursu na logo Szkoły Promującej Zdrowie.
Przedstawienie wyników diagnozy, wskazanie i opis problemu priorytetowego wynikającego
z dokonanej w szkole diagnozy, będącego punktem wyjścia do stworzenia planu działań.
Głównym zadaniem zespołu do spraw promocji zdrowia było określenie problemów
priorytetowych na podstawie diagnozy potrzeb i zasobów społeczności szkolnej oraz opracowanie
3
planu działań zmierzającego do ich rozwiązania. Aby zdiagnozować potrzeby społeczności szkolnej
przeprowadzono ankiety wśród uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i rodziców. Obszarem
tych działań były zagadnienia dotyczące stylu życia, uzależnień, aktywności fizycznej
i bezpieczeństwa oraz samopoczucia w szkole i w domu.
Na podstawie ankiet przygotowano zestawienie i analizę wyników. Wynika z niej, że 83%
uczniów uważa, że lekcje wychowania fizycznego są atrakcyjne, większość uczniów (79%) chętnie
ćwiczy na zajęciach. Natomiast w czasie wolnym większość bo 59% ankietowanych uczniów unika
wysiłku fizycznego. Z czego 60% spędza czas wolny przed telewizorem i komputerem.
Wśród zajęć sportowych najchętniej uprawianych w czasie wolnym uczniowie najczęściej
wymieniali piłkę nożną, jazdę na rowerze, grę w siatkówkę.
Część dotycząca odżywiania wykazała, że większość uczniów w ciągu dnia je 4 posiłki,
(58%), natomiast są i tacy, którzy idąc do szkoły nie jedzą śniadania (12%).
Najczęściej uczniowie zjadają na śniadanie kanapki (68%), płatki na mleku (15%), słodką
bułkę (13%). Część uczniów deklaruje, że zjada niezdrowe przekąski (np. słodycze, chipsy) – 27%.
Ankieta dotycząca bezpieczeństwa oraz samopoczucia w szkole i w domu ukazała, że 93%
badanych uczniów czuje się w szkole bezpiecznie, mimo iż zdarzają się nieliczne przypadki
popychania i wyśmiewania. Jeżeli zdarzą się sytuacje konfliktowe to (89%) deklaruje, że ma do
kogo zwrócić się w trudnej sytuacji, jest to wychowawca, pedagog czy nauczyciel dyżurujący.
W kwestii uzależnień i innych zagrożeń większość uczniów (88%) zna zachowania szkodliwe dla
zdrowia i mówi nie osobom, które namawiają do tych uzależnień (93%).
Większość uczniów przyznaje się do uzależnienia od komputera czy telefonu komórkowego (68%).
W oparciu o wyniki ankiet diagnozujących, szkolny zespół ds. promocji zdrowia ustalił problemy
priorytetowe do rozwiązania w okresie przygotowawczym.
I – Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.
II – Uzależnieniom i innym zagrożeniom mówię NIE.
III – Jestem bezpieczny w szkole i poza nią.
Opis realizacji podejmowanych działań oraz ich ewaluacja w zakresie zdiagnozowanych
problemów.
Mając na uwadze kształtowanie wśród uczniów właściwych postaw zdrowotnych
związanych z promowaniem zdrowego stylu życia poprzez zdrowe odżywianie, aktywność
fizyczną, dobre samopoczucie w szkole, bezpieczeństwo, zapobiegania agresji, przemocy
i profilaktyki uzależnień i innych zagrożeń nasza szkoła podjęła realizację wielu działań których
celem było rozwiązanie problemów priorytetowych.
4
Opis realizacji zadania priorytetowego:
PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ:
Rok szkolny 2013/2014 i 2014/2015 był okresem w którym staraliśmy się zrealizować następujące
cele:
1. Upowszechnienie wiedzy i zmienianie myślenia oraz postaw związanych z zasadami
właściwego odżywiania się.
2. Zwiększanie świadomości znaczenia higieny ciała i otoczenia dla zdrowia.
3. Propagowanie zasad zapobiegania chorobom i zwiększenie ich skuteczności w praktyce.
4. Rozwijanie promocji zdrowia psychicznego.
Przeprowadzone działania:
1. Zasady właściwego odżywiania się:

Wzbogacanie asortymentu sklepików szkolnych o zdrową żywność. Wyeliminowano
produkty ze szkodliwymi substancjami. Wprowadzono różnorodne przetwory
mleczne ( jogurty, serki), owoce i zdrowe kanapki.

Program „Owoce w szkole”. Uczniowie klas 0-III otrzymywali owoce, warzywa
i soki.

Wspólne spożywanie II śniadania w klasach 0-III.

Dzień owoców i warzyw w kl. 0.

Akcja „Mleko w szkole”. Uczniowie szkoły podstawowej otrzymywali mleko
w kartonikach.

Projekt edukacyjny w ramach programu „Trzymaj formę”. Zajęcia warsztatowe dla
uczniów klas II gimnazjum rozwijające świadomość wpływu odżywiania się na
zdrowie w ramach zajęć techniki.

Projekt edukacyjny „Jem zdrowo – jem kolorowo”. Wdrażanie wśród gimnazjalistów
nawyków zdrowego odżywiania się oraz podnoszenie ich świadomości w ramach
zajęć techniki. Uczniowie przygotowywali różnorodne kolorowe sałatki owocowe

i warzywne. Wykonane zostały plakaty, ulotki na których znajdowały się przepisy na
pyszne sałatki. Uczniowie dowiedzieli się jakie witaminy oraz składniki mineralne
znajdują się w określonych owocach i warzywach. Na koniec odbyła się degustacja
sałatek.

Obliczanie wskaźnika masy ciała BMI w ramach zajęć biologii, techniki
i wychowania fizycznego. Uczniowie sprawdzali czy mają właściwą masę ciała oraz
dowiadywali się jakie są przyczyny i skutki niedowagi oraz otyłości.
5

Układanie jadłospisów w ramach zajęć techniki, przyrody i wychowania fizycznego.
Uczniowie zapoznawali się z zasadami układania jadłospisów i dokonywali analizy
swojej diety. W układaniu jadłospisów uwzględniali zapotrzebowanie pokarmowe
oraz zasady zdrowego odżywiania się.

Wykonanie albumów o witaminach w ramach zajęć biologii. W przygotowanych
pracach znalazły się wiadomości i ilustracje o roli, źródłach oraz skutkach niedoboru
a także nadmiaru określonych witamin. Uczniowie rozwijali swoją wiedzę
i przekazywali ją innym podczas prezentacji albumów w klasie.

Prowadzenie dzienniczka 3-dniowego spożycia pokarmów przez uczniów klas II
szkoły podstawowej.

Badanie nawyków żywieniowych uczniów szkoły podstawowej i ich rodziców
w ramach zajęć techniki.

Projekt edukacyjny „Produkty ważne w codziennej diecie” Przygotowanie przez
uczniów prezentacji multimedialnych oraz wykonanie i degustacja sałatek w ramach
zajęć techniki.

Projekt
„Regionalna
sztuka
dobrego
smaku”.
Uczniowie
przygotowali
i przedstawili prezentacje o wybranych kuchniach świata w ramach zajęć techniki.

Wykonanie plakatów na temat zdrowego odżywiania się w ramach zajęć przyrody.

Projekt „Czas na zdrowie”. Uczniowie przygotowali ulotki i plakaty z zasadami
prawidłowego odżywiania oraz zaprezentowali je na terenie szkoły podczas
happeningu. Odbyła się degustacja wartościowych przekąsek. Przeprowadzenie
apelu promującego zasady zrównoważonego odżywiania się, aktywność fizyczną
i reklamującego
rolnictwo
ekologiczne.
Uczniowie
przedstawili
prezentacje
multimedialną oraz pokaz ćwiczeń aerobiku i nagrany przez siebie film.

Zorganizowanie Festynu Zdrowia. Uczniowie przygotowali zdrowy poczęstunek dla
społeczności szkolnej i rodziców. Brali udział w grze terenowej pt. „Poszukiwacze
zdrowia i urody”, zawodach i zabawach. Oglądali filmy o zdrowym odżywianiu się
i znaczeniu aktywności fizycznej.

Projekt „Znaczenie grzybów dla człowieka”. Uczniowie poznali i nauczyli się
rozpoznawać grzyby jadalne, niejadalne oraz trujące. Poznali wartości odżywcze
grzybów oraz sposoby ich przyrządzania.

Pogadanki na temat prawidłowego odżywiania się na lekcjach wychowawczych,
przyrody i techniki.

Ekspozycja i analiza piramidy żywieniowej na lekcjach przyrody, techniki i biologii.
6

Analiza etykiet wybranych artykułów spożywczych pod kątem zawartości
chemicznych dodatków do żywności oraz wartości energetycznych. Uczniowie
dowiedzieli się co oznacza symbol E, jakie są skutki stosowania dodatków do
żywności oraz czym się kierować aby kupować żywność najmniej przetworzoną
w ramach zajęć techniki, przyrody i biologii.
2. Higiena ciała i otoczenia.

Konkurs szkolny na plakat pt. „Chronimy się przed pasożytami”. Uczniowie
zaprezentowali zachowania zapobiegające zarażeniu się pasożytami wewnętrznymi
i zewnętrznymi.

Konkurs szkolny na plakat „Dbajmy o skórę”. Uczniowie przedstawili zasady
utrzymania pięknej i zdrowej skóry.

Projekt edukacyjny „Akademia Dojrzewania”. Program Profilaktyki Zdrowotnej dla
dziewcząt pozwolił nastolatkom lepiej poznać zasady higieny w okresie dojrzewania
i środki służące do jej utrzymania. Uczennice i ich mamy otrzymały ulotki.

Akcja promująca nawyki i działania warunkujące zachowanie zdrowych zębów
pt. „Zdrowe i mocne zęby przez długi czas”. Uczniowie, nauczyciele i rodzice
odpowiadali na przygotowane pytania dotyczące budowy, rodzajów, chorób
i leczenia zębów oraz otrzymywali ulotki, przypinki i gumę do żucia Orbit.

Spotkania z pielęgniarką środowiskową dotyczące higieny osobistej i otoczenia.

Przeprowadzanie fluoryzacji w klasach 0-VI szkoły podstawowej.
3. Zapobieganie chorobom.

Szkolny konkurs z wiedzy o AIDS. Uczniowie rozwiązywali test o wirusie HIV,
sposobach zarażenia się i profilaktyce tej choroby.

Test sprawdzający wiedzę o cukrzycy pt. „Nie lekceważ cukrzycy”. Uczniowie
i rodzice odpowiadali na zamknięte pytania dotyczące rodzajów, przyczyn,
objawów, powikłań oraz sposobów zapobiegania tej chorobie.

Pogadanki na temat chorób zakaźnych człowieka na lekcjach biologii, przyrody,
techniki i godzinach wychowawczych.

Projekt „Znaczenie grzybów dla człowieka”. Uczniowie poznali sposoby
zapobiegania i leczenia chorób wywoływanych przez grzyby.

Udział w ogólnopolskim konkursie wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony
Meditest.

Wykonanie albumów o chorobach wywoływanych przez bakterie, wirusy,
pasożytnicze protisty, owady oraz pajęczaki. W przygotowanych przez uczniów
7
pracach znalazły się wiadomości i ilustracje o sposobach zarażenia się, objawach
i zachowaniach zapobiegających zachorowaniu.

Pogadanki, dyskusje oraz projekcje filmów na temat wpływu nikotyny, narkotyków
i alkoholu na zdrowie człowieka na lekcjach biologii, przyrody, godzinach
wychowawczych oraz na zajęciach w klasach I-III szkoły podstawowej.

Program edukacyjny oraz konkurs multimedialny pt. „Kleszcz mały, czy duży nic
dobrego nie wróży” w klasach I gimnazjum. Uczniowie rozszerzyli swoją wiedzę
nt. chorób przenoszonych przez kleszcze na człowieka oraz skutecznych metodach
profilaktyki tych chorób o szczepieniach ochronnych przeciwko kleszczowemu
zapaleniu opon mózgowych. Zaprezentowanie społeczności szkolnej i rodzicom
gazetki pt. „Wszystko o kleszczach” oraz plakatu o cyklu rozwojowym tego
pasożyta i ulotek o szczepieniach ochronnych.

Pogadanki o kleszczach i chorobach odkleszczowych na lekcjach przyrody
i zajęciach w klasach I-III szkoły podstawowej.
4. Zdrowie psychiczne.

Pogadanki z grupami uczniów na temat wzajemnych relacji rówieśniczych
prowadzonych przez pedagogów w klasach I-VI szkoły podstawowej i gimnazjum.

Zajęcia wychowawcze na temat sposobów radzenia sobie ze stresem z udziałem
pedagogów szkolnych.

Projekcja filmów o anoreksji i bulimii na godzinach wychowawczych i zajęciach
wychowania do życia w rodzinie. Uczniowie zostali zapoznani z uwarunkowaniami
społecznymi i rodzinnymi tych zaburzeń oraz formami pomocy osobom, u których
mogą występować tego typu problemy.

Ogólnopolski Program Edukacyjny Akademia Dojrzewania. Program Profilaktyki
Zdrowotnej dla dziewcząt. Uczennice dowiedziały się o zmianach psychicznych
w okresie dojrzewania, o seksualnym rozwoju i znaczeniu miłości w życiu
człowieka. Rozróżniały sposoby przeżywania miłości i potrzeby seksualne
u dziewcząt i chłopców. Zrozumiały i potrafiły ocenić konsekwencje przedwczesnej
inicjacji seksualnej oraz doskonaliły zachowania asertywne.

Pogadanki oraz ćwiczenia na temat radzenia sobie z emocjami, sytuacjami
konfliktowymi,
tworzenia
zgranego
zespołu
klasowego
oraz
podnoszenia
samooceny na godzinach wychowawczych i zajęciach wychowania do życia
w rodzinie.
8

Program promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego” dla klas
pierwszych szkoły podstawowej.

Pogadanki na temat wpływu hałasu na samopoczucie i zdrowie w klasach I-III oraz
na lekcjach biologii w gimnazjum. Uczniowie wykonywali plakaty reklamujące
ciszę.

Ogólnopolski konkurs pt. „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”. Uczniowie wykonali
plakaty, tworzyli wiersze i opowiadania w których promowali obronę życia
człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów „Mój styl życia i samopoczucie”.
Uczniowie oceniali swoje zachowania sprzyjające zdrowiu, szkodliwe dla zdrowia
oraz swoje odczucia.
Zadania główne dla priorytetu - Promowanie aktywności fizycznej
 Na terenie szkoły prowadzone były zajęcia pozalekcyjne propagujące aktywność
fizyczną oraz ułatwiające uczniom zagospodarowanie czasu wolnego. Bogata oferta
zajęć pozalekcyjnych umożliwia uczniom rozwijanie swoich zainteresowań
sportowych, poprawia sprawność fizyczną, kształtuje sylwetkę oraz przygotowuje do
zawodów sportowych (aerobik, piłka koszykowa, tenis stołowy, piłka nożna, piłka
siatkowa, piłka ręczna, gry i zabawy ruchowe, rytmika).
 Baza sportowa szkoły, stanowi mocną stronę, sprzyjającą realizacji podjętych zadań.
Dysponujemy halą sportową, salą gimnastyczną, siłownią, salą do zajęć gimnastyki
korekcyjnej, placem zabaw dla klas O- III i oddziałów przedszkolnych, a także
boiskiem do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni typu „Orlik”.
 W ciągu całego roku szkolnego uczniowie brali udział w zawodach sportowych,
mających charakter rywalizacji klasowych np. z okazji: Dnia Nauczyciela,
Pierwszego Dnia Wiosny, Dnia Dziecka ( mecze PS, PR, PN, biegi przełajowe).
Rywalizacje sportowe przygotowane przez nauczycieli wychowania fizycznego
obejmowały swoim zasięgiem uczniów klas IV- VI i klas I- III gimnazjum, przy
udziale rodziców.
 Nauczyciele zachęcali, mobilizowali i przygotowywali uczniów do aktywnego
udziału w zawodach sportowych, turniejach na terenie gminy i powiatu odnosząc
sukcesy sportowe w wielu konkurencjach:
- Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce- II miejsce- chłopcy gimnazjum,
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej- I miejsce- chłopcy ,
9
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Halowej – III- miejsce chłopcy,
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej- IV- miejsce chłopcy,
- Mistrzostwa Powiatu Biegi Przełajowe- IV miejsce dziewcząt gimnazjum,
- Indywidualne Biegi Przełajowe- I miejsce uczennica klasy IB gimnazjum,
- Rejonowe Biegi Przełajowe- Awans do finału wojewódzkiego,
- Mistrzostwa Powiatu Piłka Siatkowa- II miejsce,
- Mistrzostwa Powiatu Piłka Ręczna- III miejsce,
- Mistrzostwa Powiatu w Mini Piłce Ręcznej- I miejsce chłopcy szkoły podstawowej,
- Mistrzostwa Powiatu w Mini- Koszykówce- II miejsce chłopcy,
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej- IV miejsce chłopcy,
- Mistrzostwa Rejonu w Mini Piłce Ręcznej- II miejsce,
- Mistrzostwa Powiatu w Mini Piłce Siatkowej- I miejsce dziewcząt
- Mistrzostwa Powiatu w Mini-Piłce Ręcznej -III miejsce dziewcząt,
- Gminny Turniej w Mini Piłce Siatkowej- II i III miejsce dziewcząt,
Poprzez starty i sukcesy w zawodach sportowych na różnym szczeblu dzieci i młodzież
zyskała świadomość korzyści płynących z systematycznej aktywności ruchowej oraz
promowała szkołę w środowisku lokalnym.
 Podejmowaliśmy działania mające na celu zwiększenie zainteresowania uczniów
aktywnością fizyczną. Została utworzona klasa sportowa z rozszerzoną ilością
10 godzin wychowania fizycznego w gimnazjum.
 Prowadzone były pomiary wydolności fizycznej oraz ocena sprawności ruchowej na
lekcjach wychowania fizycznego.
 Wśród podjętych działań prozdrowotnych znalazł się projekt „Znaczenie aktywności
fizycznej” związany z realizacją programu „Trzymaj formę”. Celem naszych działań
było promowanie aktywności fizycznej. Uczniowie uczestniczyli w zawodach
i turniejach sportowych. W czerwcu 2014 toku odbył się Festyn Rodzinny, podczas
którego uczniowie i rodzice brali udział w zabawach i grach sportowych.
 Nauczyciele współpracowali ze Stowarzyszeniem Oratorium im .Jana Pawła II
w Czerwińsku nad Wisłą. Podczas ferii „Zima z Bogiem” dla dzieci i młodzieży,
nauczyciele sprawowali funkcję opiekuńczo - wychowawczą nad uczestnikami
zimowiska. Szkoła udostępniła sekcję sportową m.in. halę, salę gimnastyczną,
siłownię. Nauczyciele wychowania fizycznego prowadzili zajęcia ogólnorozwojowe.
10
 Organizowane były dyskoteki szkolne dla uczniów (andrzejki, karnawał), które
miały na celu organizację czasu wolnego, rozwijanie zdolności tanecznych oraz
integracji dzieci poprzez nawiązywanie kontaktów i współdziałania w zabawie.
 Uczniowie brali udział w przeglądzie zespołów tanecznych „Tańczę i trzymam
formę” w Bulkowie.
- III miejsce- klasy I-III
- IV miejsce klasy IV-VI
- III miejsce uczniowie gimnazjum
 W każdą sobotę organizowane były wyjazdy na basen do Płońska. W wyżej
wymienionych wyjazdach bierze udział 50 osób z całej szkoły. Uczniowie korzystają
z nauki pływania pod nadzorem instruktora.
 W szkole raz w tygodniu odbywały się zajęcia taneczne prowadzone przez
instruktorów szkoły tańca z Sochaczewa.
 Prowadzone były zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Istotą tych zajęć jest wyrabianie
nawyku prawidłowej postawy, korygowanie istniejących wad m.in. pleców
wklęsłych, pleców okrągłych, wklęsło- okrągłych i innych. Wszystkie te formy
prowadzane były na zajęciach poprzez różnorodne ćwiczenia, jak również gry
i zabawy o charakterze korekcyjnym.
 Prowadzone były ćwiczenia poranne i gimnastyczne w klasie zerowej. Odbywały się
systematycznie w ciągu całego roku szkolnego. Spełniają ważną rolę, ponieważ
pozwalają na zachowanie prawidłowej postawy, wzmacniają odporność fizyczną,
zaspokajają naturalną potrzebę ruchu. Poprzez zabawy i ćwiczenia dzieci pokonują
trudności dzięki czemu wzmacniają wiarę we własne możliwości.
 Nasi uczniowie codziennie przebywają na świeżym powietrzu, przeszkodą jest tylko
niesprzyjająca aura (ulewny deszcz, niska temperatura, silny wiatr). Dzieci chodzą na
spacery, bawią się w ogrodzie, na placu zabaw korzystając z urządzeń rekreacyjnych.
Zadaniem wychowawczym jest przyzwyczajenie dzieci do przebywania na
powietrzu bez względu na porę roku. Korzystanie z powietrza i słońca to
podstawowy warunek higieny układu oddechowego i krążenia, który jednocześnie
ma ogromne znaczenie dla higieny układu nerwowego i rozwoju ruchowego.
 W marcu 2015 roku został przeprowadzony konkurs plastyczny, którego celem był
wybór najciekawszych pomysłów na logo Szkoły Promującej Zdrowie. Wybrano
logo pomysłu uczennicy klasy III gimnazjum.
11
Opis realizacji zadania priorytetowego:
UZALEŻNIENIOM I INNYM ZAGROŻENIOM MÓWIĘ NIE (Profilaktyka uzależnień
i innych zagrożeń, profilaktyka agresji i przemocy)
Profilaktyka uzależnień i innych zagrożeń
1. Uczniowie klas 0 wzorem lat ubiegłych brali udział w programie antytytoniowym „Czyste
powietrze wokół nas”, zaś uczniowie klas I-II „Nie pal przy mnie, proszę”. Rodzice zostali
zapoznani z celami programu oraz wyrazili zgodę na udział swych dzieci w programie.
Uczniowie klas starszych szkoły podstawowej i gimnazjum realizowali program profilaktyki
palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Programy te
realizowane są pod
patronatem Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płońsku.
2. W marcu 2015r odbył się corocznie organizowany autorski program profilaktyczny
pedagogów szkolnych, dofinansowywany ze środków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych „Bez nałogów poznaję Mazowsze”, dla uczniów z tzw. grupy
podwyższonego ryzyka. W ramach tego programu zostały zorganizowane zajęcia
o charakterze profilaktycznym oraz wycieczka kulturalno-krajoznawcza. W maju dzieci
pojechały na wycieczkę w ramach której odbyła się lekcja muzealna na Zamku Królewskim
w Warszawie, spacer po Starówce oraz zwiedzanie Portu Lotniczego w Modlinie.
3. Uczniowie klas I szkoły podstawowej brali udział w programie zdrowia psychicznego
małych dzieci „Przyjaciele Zippiego ”.Program ten doskonalił u nich zdolności radzenia
sobie z różnymi trudnościami. Rozwijał u dzieci umiejętności społeczne i asertywność oraz
sprawiał, że są lepiej przygotowane i zdolne do pomagania innym w ich problemach.
Program składał się z 6 części, każda miała 4 spotkania. Tematyka części :
I
Uczucia.
II
Komunikacja.
III
Nawiązywanie i zrywanie więzi.
IV
Rozwiązywanie konfliktów.
V
Przeżywanie zmiany i straty.
VI
Dajemy sobie radę.
4. W bieżącym roku prowadzone były lekcje przez pedagogów szkolnych na temat zasad
higieny osobistej, szkodliwości palenia tytoniu i zażywania dopalaczy i narkotyków.
Na godzinach wychowawczych wychowawcy klas IV-Vi SP i I-III Gimnazjum realizowali
tematy dotyczące profilaktyki uzależnień i innych zagrożeń:
12
- Społeczne skutki uzależnień.
- Szkodliwy wpływ papierosów na zdrowie człowieka.
- Narkomania jako problem społeczny.
- Szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, nadużywaniem
alkoholu i substancji psychoaktywnych.
- Uzależnienia-wróg współczesnego świata. Jak się przed nimi uchronić?
- Skutki palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy.
- Znaczenie higieny osobistej dla zdrowia człowieka.
5. Pedagodzy szkolni realizowali program profilaktyczny dla dziewcząt w wieku
gimnazjalnym „Od dziewczynki do kobiety”. Uczniowie uczestniczyli w Ogólnopolskim
Programie
Edukacyjnym
Akademia
Dojrzewania.
Na
zajęciach
wykorzystywano
dostarczone pomoce naukowe do przeprowadzenia ciekawych zajęć w grupie dziewcząt klas
pierwszych i drugich w ramach zajęć wychowania do życia w rodzinie. Program
Profilaktyki Zdrowotnej Dla Dziewcząt pozwolił nastolatkom lepiej sobie radzić
z problemami okresu dojrzewania.
Profilaktyka agresji i przemocy
Podjęto szereg działań mających na celu realizację powyższego zadania:
1. W szkole realizowano autorski program pedagogów- Plebiscyt popularności „ Dziewczyna
z klasą i Chłopak z klasą” XI edycja, którego celem było promowanie odpowiednich postaw
i zachowań wśród uczniów poprzez nominowanie kandydatów do tytułu na szczeblu
klasowym, a następnie wyłonienie zwycięzców w eliminacjach szkolnych. Tytuły i nagrody
zostały wręczone na apelu „ Savoir vivre na co dzień”.
2. W ramach pracy profilaktyczno- wychowawczej szkoła i policja utrzymuje stałą współpracę
w zakresie profilaktyki. Uczniowie klas VI i I-III gimnazjum uczestniczyli w pogadance
poprowadzonej przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Tematem
spotkania była „Odpowiedzialność karna młodzieży”.
3. Tradycyjnie, co roku w marcu obchodzimy „Tydzień życzliwości w szkole”. Akcja
przebiegała pod hasłem „Bądź uprzejmy na co dzień”. Na korytarzu została wyeksponowana
gazetka i hasła nawiązujące do pozytywnych uczuć i relacji interpersonalnych. Przed każdą
klasą został umieszczony „Szkolny Dekalog Życzliwości”. Uczniowie pisali na karteczkach
miłe słowa, wierszyki do kolegów, koleżanek i nauczycieli, które zostały rozdane w klasach.
Wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia pt. „Jak być człowiekiem życzliwym”?
13
W ostatnim dniu nasi uczniowie przyszli do szkoły ubrani w kolorach zieleni. Zielony jest
kolorem przyjaźni, nadziei i wiary w dobroć drugiego człowieka.” Tydzień życzliwości
w szkole”- uświadomił uczniom ważne wartości w życiu człowieka, przybliżył znaczenie
tolerancji, przyjaźni, koleżeństwa i pomocy drugiemu człowiekowi.
4. Z uwagi na narastające konflikty między uczennicami, powodowane silnymi emocjami
podczas rozgrywek sportowych, na lekcjach wychowania fizycznego odbyło się szereg
pogadanek nauczycieli, wychowawców i pedagoga szkolnego. Zajęcia poprzedzone zostały
badaniem ankietowym, diagnozującym relacje między uczennicami. Analizowały sytuacje
konfliktowe i ich przyczyny, uczyły
empatii i postawy sportowej. W trakcie zajęć
wypracowano metody unikania konfliktów, radzenia sobie z emocjami, reagowania na
prowokacje. Wspólnie opracowano regulamin zachowania się podczas gier zespołowych.
5. W ciągu całego roku szkolnego odbywały się lekcje wychowawcze z udziałem pedagoga
szkolnego, poświęcone wzajemnym relacjom między rówieśnikami. Tematyka zajęć była
dostosowana do potrzeb rozwojowych i wychowawczych danej grupy uczniów oraz
ewentualnych trudności wychowawczych np. „Każdy z nas jest inny- każdy z nas jest
ważny”.
6. Przeprowadzone zostały zajęcia wychowawcze w klasach szóstych przez pedagoga
szkolnego na temat „Jak radzić sobie ze stresem”?
7. Na godzinach wychowawczych, realizowano między innymi następujące tematy:
- Stres- jak sobie radzić z nieprzyjemnymi emocjami?
- Złość, gniew, wściekłość- niechciane emocje.
- Hałas- skutki i zapobieganie.
- Pogadanki- co to jest hałas, co jest głośne a co ciche?
- Wpływ hałasu na samopoczucie i zdrowie. Wykonane zostały plakaty.
- Jak rozważnie korzystać z Internetu?
- Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.
- Rozwiązywanie problemów klasowych.
- Jak być człowiekiem życzliwym?
- Życzliwość, szacunek, zaufanie- jak jest w naszej klasie?
- Tworzenie zasad pracy z grupą- kontrakt. Normy i reguły obowiązujące w naszej
klasie.
- Rozpoznawanie własnych emocji oraz emocji innych ludzi.
- Wpływ emocji na nasze zachowanie.
- Właściwe reakcje na różne emocje.
- Co to znaczy być asertywnym?
14
- Alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego.
- Alkohol, papierosy, narkotyki i dopalacze, jak wpływają na zdrowie człowieka?
Opis realizacji zadania priorytetowego.
JESTEM BEZPIECZNY W SZKOLE I POZA NIĄ.
1. Jak co roku we wrześniu wychowawcy klas I-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum
na godzinach wychowawczych przedstawili uczniom ich prawa i obowiązki oraz zapoznali
z regulaminem zachowania.
2. We wrześniu 2015r policjanci z Komendy Policji w Płońsku przeprowadzili pogadankę
z uczniami klas I-III szkoły podstawowej na temat „Bezpieczna droga do szkoły” połączoną
z prezentacją multimedialną na temat właściwego poruszania się po drogach. Uczniowie
wyrabiali nawyki bezpiecznego przejścia przez jezdnię podczas wycieczki na skrzyżowanie.
Przybliżane były zasady ruchu drogowego w klasach pierwszych w ramach akcji „Klub
Bezpiecznego Puchatka”.
3. We wrześniu 2015r policjanci z Komendy Policji w Płońsku przeprowadzili pogadankę
z uczniami klas IV-VI szkoły podstawowej na temat „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”
połączoną z prezentacją multimedialną na temat właściwego poruszania się po drogach.
4. Co roku przed dłuższym wypoczynkiem uczniów ,dzieci z klas I-VI realizowali
z wychowawcami zajęcia tematyczne: „Bezpieczne ferie”, ”Bezpieczne wakacje”.
W związku z dużą liczbą utonięć dzieci w bieżącym roku, przed wakacjami dzieci obejrzały
film promujący właściwe zachowania nad wodą „Bezpieczne przebywanie na akwenach
śródlądowych i korzystanie ze sportów wodnych”.
5. Uczniowie z klas V-VI szkoły podstawowej brali udział w maju 2015r w Raciążu
w Ogólnopolskim Konkursie BRD. Zapoznali się z przepisami ruchu drogowego oraz
prawidłowym poruszaniem
się po drogach na rowerze(
jazda po torze przeszkód-
zwinnościowa). Uczniowie klasy V i VI zdobyli kartę rowerową. Promowane było
bezpieczne korzystanie z dróg publicznych, rozdane zostały elementy odblaskowe dla
najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Uczniowie biorą udział w programie
BEZPIECZNI NIECHRONIENI w ramach BRD w latach 2013-2020.
6. W kwietniu 2014 roku na lekcjach techniki organizowany był turniej wiedzy
o „Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym”. Uczniowie z klas IV- VI wykazywali się wiedzą
dotyczącą znajomości przepisów o ruchu drogowym .
15
7. Uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum brali udział w bieżącym roku w programie
profilaktycznym „Szanuj zdrowie, szanuj życie” połączonym z praktycznym pokazem akcji
udzielania pierwszej pomocy przez ratowników medycznych.
8. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
oraz IV-VI na lekcjach przyrody w ramach
realizacji treści programowych „Hałas, skutki i zapobieganie” uczestniczyli w pogadance
„Co to jest hałas, co jest głośne a co ciche?”, „Wpływ hałasu na samopoczucie i zdrowie”.
9. Uczniowie oddziałów przedszkolnych uczestniczyli w programie edukacyjnym „Moje
dziecko idzie do szkoły”, który przygotowany został dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym oraz dla ich rodziców i opiekunów przez Oddział Promocji Zdrowia
i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
Celem głównym programu jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności
prozdrowotnych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców.
Do celów szczegółowych programu należą m.in.: podniesienie poziomu wiedzy rodziców
i opiekunów na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, wzmocnienie
zainteresowania rodziców zdrowiem ich dzieci oraz wskazanie czynników mających wpływ
na zachowanie zdrowia. Opracowanie merytoryczne zawiera następujące treści
- Żywienie dziecka w wieku szkolnym, zapobieganie nadwadze i otyłości, znaczenie
śniadań w zbilansowanej diecie.
- Higiena jamy ustnej.
- Prawidłowa postawa ciała dziecka.
- Środowisko szkolne: rozkład zajęć lekcyjnych, oświetlenie w salach lekcyjnych,
ciężar plecaków, tornistrów, stanowisko pracy ucznia.
- Ochrona wzroku dziecka.
- Prawidłowy rozwój mowy u dziecka.
- Zdrowie psychiczne dziecka.
- Bezpieczeństwo dziecka.
- Dziecko ma prawo do czystego powietrza wokół siebie.
10. W lutym 2015r uczniowie klas IV-VI wzięli udział w zajęciach z pedagogiem szkolnym
poświęconym tematyce korzystania z Internetu i komunikatorów społecznościowych
w ramach obchodzenia Dni Bezpiecznego Internetu. Tematyka spotkań:
- Dobre maniery w cyberprzestrzeni.
- Jak zabezpieczyć swoje dane w sieci?
- Jak rozważnie korzystać z Internetu?
Na zajęciach z informatyki uczniowie zapoznali się z terminem cyberprzemoc, omawiali
metody radzenia sobie z przemocą w sieci oraz zostali zapoznani u kogo można szukać
16
pomocy. Uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym „STOP cyberprzemocy”,
a prace plastyczne, które zwyciężyły były eksponowane na tablicy w klasopracowni
informatycznej. W klasach II i III szkoły podstawowej na zajęciach komputerowych dzieci
obejrzały prezentację multimedialną „Bezpiecznie w sieci”, dzięki której zapoznały się
z zagrożeniami jakie niesie ze sobą Internet oraz dowiedziały się jak radzić sobie
z cyberprzemocą w sieci i do kogo udać się po pomoc.
11. Uczniowie klas IV-VI brali udział w konkursie literackim na krótką formę wypowiedzi
pisemnej na temat „Bezpiecznie w szkole i poza nią”.
Ewaluacja programu
Wszystkie zaplanowane na lata 2013/2014 i 2014/2015 działania, podjęte w celu poprawy
zdrowego stylu życia poprzez zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną, bezpieczeństwo,
profilaktykę uzależnień, agresji i przemocy zostały zrealizowane. Zespół do spraw promocji
zdrowia przeprowadził ewaluację podjętych działań.
Prowadząc ewaluację zastosowano następujące metody:
- analizę dokumentacji szkolnej,
- obserwację zachowań uczniów,
- wymiana spostrzeżeń i własnych doświadczeń podczas spotkań szkolnego zespołu do spraw
promocji zdrowia,
- rozmowy z uczniami, nauczycielami, pracownikami obsługi, rodzicami,
- metody niedokończonych zdań.
Zdania, które uczniowie mieli dokończyć to:
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE TO:
- szkoła zdrowa,
- szkoła, w której przestrzega się zasad zdrowego odżywiania,
- szkoła w której zdrowo odżywiamy się,
- szkoła, w której jemy owoce i warzywa,
- szkoła bezpieczna,
- szkoła bez przemocy,
- szkoła, która „zaraża” aktywnością fizyczną,
- szkoła bez stresu.
DZIAŁANIA PROMUJĄCE ZDROWIE W NASZEJ SZKOLE TO:
- projekty edukacyjne o zdrowym odżywianiu się, degustacja zdrowego jedzenia,
- festyny o zdrowiu dla społeczności szkolnej i społeczności lokalnej,
- zdrowe obiady na stołówce (menu układane przez panią dietetyk),
17
- owoce, warzywa w sklepiku szkolnym,
- prezentacje multimedialne o zdrowiu,
- godziny wychowawcze o tematyce zdrowotnej.
- klasa sportowa w gimnazjum (10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu),
- Szkolne Koło Sportowe,
- udział uczniów w zawodach sportowych,
- programy profilaktyczne,
- konkursy, plakaty, gazetki o zdrowiu.
DBAM O SWOJE ZDROWIE POPRZEZ :
- uprawiam sport (basen, SKS, zawody sportowe),
- zdrowo się odżywiam (jem śniadanie, warzywa, owoce, ograniczam słodycze),
- uczestniczę w zajęciach o tematyce zdrowotnej,
- rozmawiam o zdrowiu z rodzicami, nauczycielami,
- interesuję się problematyką zdrowotną (czytam, oglądam programy o tematyce zdrowotnej)
Przeprowadzona ewaluacja działań w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie
w okresie przygotowawczym ukazała zwiększenie świadomości całej społeczności szkolnej na
temat zdrowego stylu życia poprzez zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną, bezpieczeństwo.
- Uczniowie, nauczyciele, pracownicy oraz rodzice w pełni akceptują założenia programu Szkoły
Promującej Zdrowie i prowadzone w ramach jego działania.
- Uczniowie zauważają różnorodność działań, które mają na celu poprawę ich kondycji fizycznej.
- Większość uczniów dostrzega konieczność zmiany nawyków żywieniowych, oraz spędzania
wolnego czasu w sposób aktywny.
- Działania podjęte w ramach realizacji programu pozytywnie wpływają na społeczność szkolną,
funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, są akceptowane i wszyscy chętnie w nich
uczestniczą.
- W szkole działa dostosowana do potrzeb Szkoły Promującej Zdrowie szkolna stołówka oraz
sklepik szkolny.
- Uczniowie posiadają wiedzę z zakresu profilaktyki, znają zasady zdrowego odżywiania,
bezpieczeństwa.
- Poprzez stworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu uczniowie rozwijają
swoje pasje i odnoszą w nich sukcesy.
Podejmowane działania pomagają w budowaniu świadomości zdrowego stylu życia, które są
drogą do zdrowia.
18
Bardzo ważna była akceptacja, uczestnictwo i zaangażowanie rodziców i społeczności
lokalnej. Mimo zadowalających wyników naszej pracy, będziemy kontynuowali podjęte działania,
uatrakcyjnianie i promowanie ich, aby dbać o zdrowie, bezpieczeństwo i aktywność fizyczną całej
społeczności szkolnej.
Informacja o szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Szkolenia nauczycieli - tematyka
Data
Instytucja
szkoląca
Rola i zadania szkolnego koordynatora Szkoły 19-25 XI 2013
MSCNW
Promującej Zdrowie
w Warszawie
Zapoznanie
ze
Szkolnym
Programem 2013-2015
Pedagodzy
Profilaktycznym- harmonogram działań.
Udział
pedagogów
informacyjną
szkolnych
w
szkoleniowym
spotkaniu
dotyczącym 2014-2015
MKO
we współpracy
problematyki przeciwdziałania dopalaczom i innym
z KWP z siedzibą
środkom psychoaktywnym.
w Radomiu
Jak tworzymy Szkołę Promującą Zdrowie? 2014
Szkolny
Zadania Szkolnego koordynatora Szkoły Promującej
koordynator
Zdrowie.
Konferencje
dla
szkolnych
koordynatorów
Powiatowa
Stacja
programu Nie pal przy mnie proszę-profilaktyka 2013-2015
Sanitarno-
antynikotynowa.
Epidemiologicznaw Płońsku
Konferencje
dla
szkolnych
koordynatorów
Powiatowa
Stacja
programu Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie 2013-2015
Sanitarno
wróży - klasy I-III gimnazjum- profilaktyka
Epidemiologiczna-
zachorowań na choroby odkleszczowe.
w Płońsku
Powiatowa
Konferencje
dla
szkolnych
koordynatorów 2013-2015
Stacja
Sanitarno-
programu Trzymaj formę- klasy I-III gimnazjum-
Epidemiologiczna-
zapobieganie otyłości poprzez racjonalne żywienie
w Płońsku
i aktywność fizyczną.
19
Konferencje
dla
szkolnych
koordynatorów
Powiatowa
Stacja
programu Czyste powietrze wokół nas 6-latki- 2013-2015
Sanitarno-
profilaktyka antynikotynowa.
Epidemiologicznaw Płońsku
Szkolenie Rady Pedagogicznej pt. Jak zorientować
się, czy uczeń sięga po narkotyki?
2015
Pedagodzy
Krajowy
Ośrodek
Szkolenie nt. Przegląd Najważniejszych zadań 2015
Kształcenia
Zespołów Interdyscyplinarnych.
Administracji
w Krakowie
Szkolenie
nt.
Dopalacze
-
diagnoza
i przeciwdziałanie.
Pracownia
2015
Doskonalenia
Zawodowego
Meritum
Konferencje
dla
szkolnych
koordynatorów
Powiatowa
Stacja
programu Chroń się przed kleszczami wszystkimi 2013-2015
Sanitarno-
sposobami.- profilaktyka zachorowań na choroby
Epidemiologiczna-
odkleszczowe.
w Płońsku
MSCDN-
Edukacja zdrowotna inwestycją na całe życie.
2014
Ciechanów
Informacja o tematyce szkoleń organizowanych dla uczniów, rodziców oraz pracowników
niepedagogicznych szkoły.
Szkolenia – uczniów - tematyka
Data
Instytucja
szkoląca
Pogadanka Odpowiedzialność karna młodzieży
2013-2015
Komenda
Powiatowej Policji
w Płońsku
Szkolenie Jak tworzymy Szkołę Promującą
Szkolny
2014-2015
Zdrowie?
Szanuj zdrowie, ratuj życie- warsztaty 2014-2015
profilaktyczne dla uczniów klas IV-VI oraz I-III
gimnazjum
20
koordynator
Pedagodzy
Jak radzić sobie ze stresem?
2015
Pedagodzy
Szkolenie uczniów klas II gimnazjum- do realizacji 2013-2015
Szkolny
programu- Trzymaj formę.
koordynator
Pogadanki
z
grupami
uczniów
na
temat 2014-2015
Pedagodzy
Wzajemnych relacji rówieśniczych.
Ośrodek
Warsztaty profilaktyczne- Ryzykowna drogapapierosy, alkohol, narkotyki i inne używki.
2015
Profilaktyki
i Socjoterapii
dla
Dzieci i Młodzieży
Autorski program profilaktyczny- Bez nałogów
poznaję Mazowsze.
2013-2015
Pedagodzy
2013-2015
Pedagog
Program profilaktyczny- Od dziewczynki do
kobiety
Warsztaty
profilaktyczne
Zdrowy
rozsądek
Pracownia
2015
podczas wakacji.
Doskonalenia
Zawodowego
Meritum
Szkolenia- dla rodziców i pracowników
niepedagogicznych szkoły- tematyka
Data
Instytucja szkoląca
Koncepcja i strategia tworzenia Szkoły Promującej
Zdrowie - cele i zadania.
2014-2015
Koordynator
szkolny
Trening rozwoju kompetencji wychowawczych
rodziców i zagrożenia płynące z cyberświata.
2014-2015
Szkolenie nt. Dopalacze - diagnoza
i przeciwdziałanie”
2015
Udział rodziców w realizacji programu Trzymaj
formę.
2014-2015
21
Pracownia
Doskonalenia
Zawodowego
Meritum
Pracownia
Doskonalenia
Zawodowego
Meritum
Wychowawcy,
szkolny
koordynator
Informacje o współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym w zakresie działań
podejmowanych na rzecz tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie w zakresie zdiagnozowanych
problemów.
Zdiagnozowane
Przykłady współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym w zakresie
problemy.
działań podejmowanych na rzecz tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie.
Promowanie
Rodzice chętnie współpracują ze szkołą przy okazji akcji i różnych
zdrowego
stylu imprez szkolnych:
życia
- Festyn Rodzinny,
i aktywności
- klasowe spotkania wigilijne, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka,
fizycznej
- udział rodziców w akcjach charytatywnych organizowanych w szkole
(„Góra grosza”, zbiórka plastikowych nakrętek). Zapoznanie rodziców
z koncepcją, założeniami i propozycjami realizacji programu.
Szkoła promuje swoje działania oraz wychodzi naprzeciw potrzebom
społeczności lokalnej:
- udostępnia mieszkańcom boisko Orlik i halę sportową, siłownię poza
godzinami pracy szkoły,
- organizując zajęcia aerobiku dla rodziców,
- prowadzi akcje plakatowe i informacyjne na terenie szkoły.
- zapraszając rodziców oraz władze gminne na uroczystości szkolne np.
Dzień Sportu, Festyn o zdrowiu, projekty edukacyjne,
Organizowany na terenie szkoły był:
- Program działań przesiewowych wykonywania wad wzroku,
- Program badań wad postawy.
Współpraca z pielęgniarką, fluoryzacja kl. O-IV, pogadanki na temat
higieny osobistej i otoczenia:
Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną
i realizacja programów profilaktycznych „Kleszcz mały czy duży nic
dobrego nie wróży”, „Trzymaj formę”, „Czyste powietrze wokół nas”
kl. O. Współpraca z Oratorium- organizacja ferii „Zima z Bogiem”
i letnich kolonii dla dzieci i młodzieży.
Uzależnieniom
Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną
i innym
i realizacja programów „Nie pal przy mnie proszę” kl. I-II
zagrożeniom
Dofinansowanie wycieczki do Warszawy dla uczniów biorących udział
22
mówię NIE
w autorskim programie pedagogów szkolnych „Bez nałogów przez
Mazowsze” przez Gminną komisję ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
-
Współpraca i spotkania z policją. „Odpowiedzialność karna
młodzieży” kl. VI i I – III gimnazjum. Szkolenia dla rodziców –
Zagrożenia
płynące
z
cyberświata,
dopalacze
–
diagnoza
i przeciwdziałanie.
Spotkania z policją „Bezpieczna droga do szkoły” (pogadanka,
Jestem
bezpieczny
w prezentacja multimedialna) dla uczniów kl. I – III szkoły podstawowej.
szkole i poza nią.
„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – pogadanka policjantów
z uczniami kl. IV - VI
W realizacji poszczególnych zadań korzystaliśmy z pomocy następujących instytucji:
Urząd Gminy w Czerwińsku nad Wisłą,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą,
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płońsku,
Ośrodek Zdrowia w Czerwińsku nad Wisłą,
Oddział Regionalny PCK w Płońsku,
Oratorium im. Jana Pawła II w Czerwińsku nad Wisłą,
Pracownia Doskonalenia Zawodowego Meritum,
Studio Diagnozy i profilaktyki w Krakowie,
Komenda Powiatowej Policji w Płońsku.
Zadania szkolnego koordynatora i zespołu do spraw promocji zdrowia.
Realizacja programu Szkoła Promująca Zdrowie wymaga systematycznej, intensywnej
i zaangażowanej w cały proces pracy. Tworzenie podstaw oraz droga do certyfikatu Szkoły
Promującej Zdrowie to proces długofalowy, którego głównym założeniem jest dokonywanie zmian
w całej społeczności szkolnej i otaczającym ich środowisku mających na celu promowanie
zdrowego stylu życia. Tylko wspólne zaangażowanie dyrekcji, nauczycieli, uczniów, pracowników
niepedagogicznych oraz rodziców, może spowodować, by cały proces przebiegał prawidłowo,
efektywnie i twórczo.
Nad całością procesu tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie w naszej szkole
czuwał powołany w tym celu zespół do spraw promocji zdrowia oraz szkolny koordynator promocji
23
zdrowia.
Zadania koordynatora:
- ukończenie szkolenia na temat tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie,
- przekazanie informacji na temat realizacji programu nauczycielom,
- zgłoszenie placówki do wojewódzkiej sieci SZPZ,
- stworzenie zespołu do spraw promocji zdrowia,
- kierowanie pracą szkolnego zespołu do spraw promocji zdrowia,
- inicjowanie, organizowanie i koordynowanie prac związanych z promocją zdrowia w szkole,
- współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia,
- rozwijanie własnych umiejętności, współdziałanie z całą społecznością szkolną,
- przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania z działalności zespołu oraz realizacji
programu w okresie przygotowawczym.
Zadania zespołu do spraw promocji zdrowia:
- opracowanie planu działań w zakresie programu Szkoła Promująca Zdrowie w tzw. okresie
przygotowawczym,
- przeprowadzenie badań wstępnych, mających na celu diagnozę stanu wyjściowego szkoły
w zakresie zdrowia oraz badań dotyczących klimatu społecznego szkoły (analiza ankiet,
określenie problemów priorytetowych),
- przeprowadzenie ewaluacji okresu przygotowawczego,
- przeprowadzenie konkursu na logo Szkoły Promującej Zdrowie,
- opracowywanie raportu z działalności naszej szkoły w okresie przygotowawczym,
- aktywna współpraca z całą społecznością szkolną podczas przygotowywania wszystkich
działań promujących zdrowie na terenie szkoły .
Załącznikiem do wymienionych działań jest płyta CD z wybranymi zdjęciami
dokumentującymi podjęte zadania priorytetowe.
24