Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem

Transkrypt

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem
Dzień 17 października Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem
Społecznym
17 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, którego celem jest
zwrócenie uwagi na problem biedy i wykluczenia społecznego oraz podkreślenie solidarności i
braterstwa z osobami dotkniętymi ubóstwem.
Obchody mają uświadomić opinii publicznej konieczność likwidacji ubóstwa na całym świecie.
Skrajna bieda gdziekolwiek by nie występowała, jest groźbą dla ludzkości i pogwałceniem praw
człowieka. Należy pamiętać, że zapobieganie ubóstwu powinno być priorytetem wszystkich
działań.
Zagadnienie ubóstwa stało się celem strategii polityki społecznej rządu RP. W dniu 12 sierpnia 2014r.
Rada Ministrów przyjęła „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu
Społecznemu 2020”. Kluczowe kierunki działań na lata 2014-2020, to zmniejszenie wykluczenia
dzieci i młodzieży, stworzenie szansy na bezpieczne wejście na rynek pracy dla osób młodych oraz
ułatwienia im godzenia pracy zawodowej z zakładaniem rodziny, aktywna integracja osób
wykluczonych społecznie, wsparcie osób starszych oraz zapobieganie niepewności mieszkaniowej.
Z danych statystycznych wynika, że w województwie lubuskim z pomocy społecznej z powodu
ustawowego ubóstwa na koniec roku 2014 korzystało 6,4% mieszkańców. Analizy wskazują tendencję
spadkową w tym zakresie w porównaniu do roku 2013 (6.8%), natomiast wskaźnik ten utrzymuje się
na tym samym poziomie jak w latach 2011-2012. Jednym z głównych czynników warunkujących
poziom ubóstwa jest bezrobocie. W województwie lubuskim sukcesywnie spada poziom bezrobocia.
Na koniec grudnia 2014r. stopa bezrobocia w województwie wynosiła 12,8%, natomiast rok wcześniej
kształtowała się na poziomie 15,7%. Wg danych statystycznych w dalszym ciągu utrzymuje się
tendencja spadkowa i w sierpniu br. stopa bezrobocia zmniejszyła się do najniższego poziomu w
historii województwa, tj. 10,8%.
Osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu ubóstwa, mogą starać się o pomoc finansową, ale
również pomoc w pokonaniu trudności będących przyczyną ubóstwa, w tym w ramach pracy
socjalnej, aktywizacji zawodowej, wspierania rodziny.

Podobne dokumenty