Sprawozdanie 2011 - Politechnika Poznańska

Transkrypt

Sprawozdanie 2011 - Politechnika Poznańska
POLITECHNIKA POZNAŃSKA
Sprawozdanie z działalności
Politechniki Poznańskiej
w roku akademickim 2010/2011
Poznań, wrzesień 2011
2
Prof. dr hab. inż. Adam Hamrol
Rektor Politechniki Poznańskiej
Sprawozdanie z działalności Politechniki Poznańskiej
w roku akademickim 2010/2011
1. UCZELNIA
1.1.
Strategia Uczelni
Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2010 roku
uchwalił „Strategię rozwoju Politechniki Poznańskiej do roku 2020”. Dokument ten zawiera nie
tylko cele strategiczne, których realizacja jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania Uczelni,
ale także wizję Politechniki Poznańskiej, jako wiodącej nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami,
uczelni akademickiej.
Mottem strategii jest Jedność celów i miejsca – różnorodność możliwości. Celami strategicznymi Uczelni są:
§
kształcenie przygotowujące do pracy i funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy;
§
osiągnięcie wysokiego potencjału wdrożeniowego prac naukowych i badawczo-rozwojowych;
§
budowanie wizerunku przyjaznej Uczelni, otwartej na otoczenie;
§
sprawne i efektywne zarządzanie zasobami Uczelni;
§
nowoczesna i efektywnie wykorzystywana infrastruktura skoncentrowana w kampusie Warta.
1.2. Sprawy organizacyjne
Rok akademicki 2010/2011 był kontynuacją pracy kierownictwa Uczelni w składzie: rektor –
prof. dr hab. inż. Adam Hamrol, prorektorzy: ds. kształcenia – dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof.
nadzw. PP; ds. nauki – dr hab. inż. Aleksandra Rakowska, prof. nadzw. PP; ds. ogólnych – prof. dr
hab. inż. Karol Nadolny. Funkcję kanclerza pełnił dr inż. Janusz Napierała.
Dążąc do usprawnienia działalności w administracji centralnej Uczelni wprowadzono zmia-
3
ny organizacyjne, polegające m.in. na:
§
utworzeniu stanowiska zastępcy kanclerza – do pełnienia tej funkcji powołano mgr inż. Danutę
Świtalską;
§
likwidacji Działu Informatyzacji Uczelni oraz Działu Sieci Teleinformatycznych i utworzeniu
z ich zasobów Działu Technologii Informacyjnych oraz Biura Analiz i Rozwoju Usług;
§
wprowadzeniu nowej struktury organizacyjno-funkcjonalnej Biblioteki PP;
§
utworzeniu Stanowiska ds. Systemów Zarządzania Obiektami.
W roku sprawozdawczym rektor wydał 23 zarządzenia, z których najważniejsze dotyczyły:
§
planów audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej na rok 2011;
§
wewnętrznej polityki antymobbingowej;
§
wysokości opłat za usługi dydaktyczne;
§
zmian w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów;
§
powołania zespołów ds. przeglądu warunków pracy.
1.3. Wydziały
Strukturę, prowadzone kierunki studiów oraz posiadane uprawnienia do nadawania stopni
naukowych wydziałów Uczelni przedstawia Tablica 1.
1.4. Senat akademicki
W okresie od października 2010 r. do września 2011 r. odbyło się 12 posiedzeń Senatu. W
posiedzeniu, które odbyło się 13 maja 2011 r. uczestniczył prof. dr hab. Witold Jurek Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pan Minister udzielał wyjaśnień w kwestiach dotyczących rozwiązań prawnych zawartych w nowej ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym. Przedmiotem obrad były zagadnienia istotne dla całego szkolnictwa wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów nurtujących społeczność akademicką naszej Uczelni. Działalność
Senatu wspomagały, podobnie jak w latach ubiegłych, komisje senackie, przygotowując stosownie
do swoich kompetencji projekty dokumentów i odpowiednie materiały informacyjne. Rezultatem
pracy Senatu było m.in. podjęcie 36 uchwał oraz wyrażenie opinii związanych z funkcjonowaniem
Politechniki Poznańskiej, szkolnictwa wyższego i całego systemu edukacji w kraju.
4
Tablica 1 Wydziały Politechniki Poznańskiej – stan na 30.06.2011 r.
Lp.
Wydział
1.
Architektury
2.
Budownictwa
i Inżynierii
Środowiska
3.
Budowy Maszyn
i Zarządzania
4.
Elektroniki
i Telekomunikacji
5.
Elektryczny
6.
Fizyki Technicznej
7.
Informatyki
8.
Inżynierii
Zarządzania
9.
Maszyn Roboczych
i Transportu
10.
Technologii
Chemicznej
Jednostki
Kierunki studiów
-
Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego
Katedra Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych
Katedra Architektury Usługowej i Mieszkaniowej
Instytut Konstrukcji Budowlanych
Instytut Inżynierii Lądowej
Instytut Inżynierii Środowiska
Instytut Mechaniki Stosowanej
Instytut Technologii Mechanicznej
Instytut Inżynierii Materiałowej
Instytut Technologii Materiałów
Katedra Radiokomunikacji
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych
Katedra Systemów Telekomunikacyjnych i Optoelektroniki
Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki
- architektura i urbanistyka
- edukacji artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych
-
Instytut Elektroenergetyki
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej
Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej
Instytut Matematyki
-
-
Instytut Fizyki
Katedra Inżynierii i Metrologii Kwantowej
Katedra Spektroskopii Optycznej
Instytut Informatyki
Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów
Katedra Inżynierii Komputerowej
Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki
Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości
Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego
Katedra Nauk Ekonomicznych
Pracownia Humanistyki i Komunikacji w Zarządzaniu
Pracownia Zarządzania i Systemów Informatycznych
Pracownia Integracji Europejskiej i Prawa Gospodarczego
Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
Instytut Silników Spalinowych i Transportu
Katedra Techniki Cieplnej
Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
- Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej
- Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
Uprawnienia doktorskie doktor nauk:
technicznych w zakresie:
- architektury i urbanistyki
Uprawnienia habilitacyjne dr hab. nauk:
-
technicznych w zakresie:
- budownictwa
- inżynierii środowiska
technicznych w zakresie:
- budowy i eksploatacji maszyn
- inżynierii materiałowej
- mechaniki
technicznych w zakresie:
- budownictwa
- inżynierii środowiska
technicznych w zakresie:
- telekomunikacji
technicznych w zakresie:
- telekomunikacji
technicznych w zakresie:
- automatyki i robotyki
- elektrotechniki
technicznych w zakresie:
- automatyki i robotyki
- elektrotechniki
- edukacja techniczno-informatyczna
- fizyka techniczna
fizycznych w zakresie:
- fizyki
fizycznych w zakresie:
- fizyki
- automatyka i robotyka
- bioinformatyka (makrokierunek)
- informatyka
technicznych w zakresie:
- automatyki i robotyki
- informatyki
technicznych w zakresie:
- automatyki i robotyki
- informatyki
- inżynieria bezpieczeństwa
- logistyka
- zarządzanie
ekonomicznych w zakresie:
- nauk o zarządzaniu
technicznych w zakresie:
- budowy i eksploatacji maszyn
- mechanika i budowa maszyn
- transport
technicznych w zakresie:
- budowy i eksploatacji maszyn
- transport
- inżynieria chemiczna i procesowa
- technologia chemiczna
- technologie ochrony środowiska
chemicznych w zakresie:
- chemii
- technologii chemicznej
technicznych w zakresie:
- technologii chemicznej
- budownictwo
- inżynieria środowiska
-
inżynieria materiałowa
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
zarządzanie i inżynieria produkcji
- elektronika i telekomunikacja
- techniczne zastosowania Internetu
automatyka i robotyka
elektrotechnika
energetyka
informatyka
matematyka
technicznych w zakresie:
- budowy i eksploatacji maszyn
- mechaniki
-
technicznych w zakresie:
- budowy i eksploatacji maszyn
chemicznych w zakresie:
- technologii chemicznej
5
Do ważniejszych spraw, którymi zajmował się Senat, należy zaliczyć:
§
zatwierdzenie Strategii rozwoju Politechniki Poznańskiej do roku 2020,
§
uchwalenie planu i przyjęcie sprawozdania finansowego Uczelni,
§
przyjęcie sprawozdania z działalności naukowo-badawczej Uczelni,
§
wprowadzenie zmian w Regulaminie Gospodarki Finansowej,
§
nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej prof. dr. Tadeuszowi Malińskiemu,
§
nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi
Kaczorkowi,
§
likwidację Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania w
Kaliszu,
§
utworzenie nowego kierunku studiów „Inżynieria biomedyczna” na Wydziale Budowy Maszyn i
Zarządzania,
§
ograniczenie prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów na Wydziale Informatyki.
W okresie sprawozdawczym Senat zaopiniował dwa wnioski o nadanie tytułu doktora hono-
ris causa: Politechniki Białostockiej prof. Andrzejowi Królikowskiemu oraz Politechniki Świętokrzyskiej prof. Andrzejowi Radowiczowi.
1.5. Wydarzenia ogólnouczelniane
Szczególnym wydarzeniem w roku 2010 było oddanie do użytku budynku Biblioteki Politechniki Poznańskiej. Budynek ten stanowiący drugą część kompleksu wykładowo-konferencyjnego
został uroczyście otwarty 14 listopada 2010 r. W wydarzeniu tym udział wzięli przedstawiciele
władz państwowych, samorządowych oraz środowiska akademickiego miasta Poznania, w tym Pod-
6
sekretarze Stanu w randze wiceministrów Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Witold Jurek oraz
prof. Zbigniew Marciniak, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak, Prezydent Miasta Ryszard Grobelny, Przewodniczący Rady
Miasta Grzegorz Ganowicz, Starosta Powiatu Poznańskiego Jan Grabkowski oraz Posłanka na Sejm
RP dr Krystyna Łybacka.
W dniach 10-11 marca 2011 r. Politechnika Poznańska gościła w swoich murach Prezydium
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz reprezentację Konferencji Rektorów
Niemieckich Szkół Wyższych (Hochschulrektorenkonferenz). W trakcie spotkania poruszano kwestie istotne nie tylko dla polskich i niemieckich szkół wyższych, ale ważne dla całego europejskiego
obszaru kształcenia. W drugim dniu obrad udział wzięła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. Barbara Kudrycka. Obradom towarzyszyły posiedzenie Rady Naukowej „Wspólnoty Polskiej”
– organizacji pozarządowej działającej pod patronatem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wystawa prac światowej sławy fotografika Ryszarda Horowitza.
W minionym roku akademickim miały miejsce dwie uroczystości nadania tytułu Doktora
Honoris Causa Politechniki Poznańskiej. 1 grudnia 2010 roku ten zaszczytny tytuł otrzymał prof. dr
hab. inż. arch. Sławomir Gzell, wybitny specjalista w dziedzinie architektury i urbanistyki. Osiągnięcia Laureata związane są z projektowaniem przestrzeni miast i ośrodków wiejskich, nowatorskimi rozwiązaniami w zakresie kompozycji urbanistycznej dzielnic mieszkaniowych, unowocześnianiem procesu dydaktycznego i kształceniem młodych naukowców. 27 maja 2011 r. uhonorowano profesora Tadeusza Malińskiego, światowej sławy uczonego, którego badania naukowe koncentrują się wokół problematyki rozwoju i zastosowania nowych materiałów i systemów biotechnologicznych do badań medycznych i diagnostyki medycznej. Jednym z najbardziej znaczących odkryć
Profesora było zbudowanie i zastosowanie nanosensora do pomiaru stężenia tlenku azotu. Sensor
7
ten został użyty w 1991 roku do pierwszego pomiaru tlenku azotu w pojedynczej komórce. Profesor
jest jednym z pionierów zastosowania nanotechnologicznych systemów pomiarowych w medycynie
– obecnie nazywaną nanomedycyną. Jego badania pozwoliły na odkrycie nowych roztworów przedłużających czas przechowywania serca do transplantacji z 6 do 12 godzin i metody wczesnego leczenia zawału serca i udaru mózgu. W latach 1969-1981 prof. T. Maliński był pracownikiem naukowym Wydziału Technologii Chemicznej.
W minionym roku akademickim Uczelnia organizowała i współorganizowała wiele cyklicznych imprez, takich jak: „Salon Maturzystów”, „Drzwi Otwarte”, „Targi Pracy”, „Targi Edukacyjne”, „Internetowa Rewolucja”, Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, II Dzień Volkswagena na Politechnice Poznańskiej.
1.6. Konwent
14 czerwca 2011 roku odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Politechniki Poznańskiej,
organu doradczego, mającego wspierać działania Uczelni. Tym razem gospodarzem spotkania był
dr Andrzej Byrt Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich instytucji, która obchodzi
w tym roku Jubileusz 90-lecia swojego istnienia.
1.7. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Społeczność akademicka Politechniki Poznańskiej korzysta z usług oferowanych przez AIP, który
prowadzi doradztwo z podstaw przedsiębiorczości, zakładania firm (również typu spin-off, spin-out), pozyskiwania funduszy unijnych oraz oferuje wiele szkoleń specjalistycznych m.in. z BHP dla kierownictwa,
controlingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, podstaw księgowości.
8
2. KSZTAŁCENIE
2.1. Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
W roku akademickim 2010/20110 na dziesięciu wydziałach Politechniki Poznańskiej, prowadzono 25 kierunków studiów (Tablica 2, Wykres 1). Kształcono na nich łącznie 19 503 studentów. Podstawową formą studiów były studia stacjonarne (dzienne), na których studiowało 13 513
osób. Wśród nich było 27 cudzoziemców. Na studiach niestacjonarnych kształciło się 5 990 studentów, wśród nich 16 cudzoziemców.
W roku 2010 spośród 33 669 kandydatów przyjęto na studia 7 719 osób, w tym:
§
4 239 na studia stacjonarne I stopnia,
§
1 459 na studia stacjonarne II stopnia (z tego 1 446 osób na semestr letni),
§
1 233 na studia niestacjonarne I stopnia,
§
788 na studia niestacjonarne II stopnia.
Podobnie jak w roku ubiegłym, w procesie rekrutacji w roku 2010 na studia stacjonarne
i niestacjonarne wykorzystano system elektronicznej rejestracji kandydatów.
Wykres 1 Liczba studentów Politechniki Poznańskiej w latach 2006/07-2010/11
9
Tablica 2 Liczba studentów Politechniki Poznańskiej w latach 2006/07-2010/11
Wydział
Architektury
Budownictwa
i Inż. Środowiska
Budowy Maszyn
i Zarządzania
2006/2007
stacjoniestanarne
cjonarne
503
201
Kierunek
architektura i urbanistyka
budownictwo
1 301
1 091
1 377
1 097
1435
993
inżynieria środowiska
555
0
516
36
529
69
591
97
599
135
inżynieria materiałowa
206
0
169
0
176
0
171
0
185
0
matematyka
159
0
57
0
2
0
0
0
0
0
mechanika i budowa maszyn
886
415
749
436
654
422
603
351
574
365
0
0
91
0
199
0
326
75
452
148
651
818
615
768
576
791
686
624
735
575
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
665
156
636
126
636
147
623
120
643
124
18
0
25
0
193
593
191
606
164
mechatronika
elektronika i telekomunikacja
techniczne zastosowania Internetu
435
112
527
158
557
53
0
148
163
263
154
elektrotechnika
865
822
822
844
783
827
779
778
814
707
informatyka
326
152
394
99
463
66
466
62
464
96
34
0
80
0
99
0
135
0
edukacja techniczno-informatyczna
38
0
67
0
120
0
fizyka techniczna
365
19
275
0
230
0
196
0
215
0
automatyka i robotyka (automatyka i zarządzanie)
546
170
533
194
504
194
483
162
479
146
informatyka
759
697
714
808
725
745
746
694
818
625
15
0
48
242
96
bioinformatyka
inżynieria bezpieczeństwa
Maszyn Roboczych
i Transportu
43
logistyka
96
0
173
77
0
172
28
294
85
375
143
946
853
844
781
770
738
713
680
609
532
mechanika i budowa maszyn
706
471
613
449
557
377
563
321
694
285
transport
847
283
831
348
765
383
801
295
844
355
67
0
134
0
209
0
297
0
ochrona środowiska
119
32
58
0
5
0
0
0
0
0
technologia chemiczna
749
54
669
70
611
108
642
114
608
128
technologie ochrony środowiska
Uczelnia
0
zarządzanie (zarządzanie i marketing)
inżynieria chemiczna i procesowa
Technologii
Chemicznej
0
1 085
matematyka
Inżynierii Zarządzania
65
1 291
energetyka
Informatyki
2010/2011
stacjoniestanarne
cjonarne
948
197
900
automatyka i robotyka
Fizyki Technicznej
2009/2010
stacjoniestanarne
cjonarne
869
159
1 251
zarządzanie i marketing
Elektryczny
2008/2009
stacjoniestanarne
cjonarne
760
135
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
zarządzanie i inżynieria produkcji
Elektroniki
i Telekomunikacji
2007/2008
stacjoniestanarne
cjonarne
656
133
Razem
168
69
208
51
265
62
285
67
254
22
11 707
6 227
11 489
6 386
11 641
6 376
12 521
6 183
13513
5990
17 934
17 875
18 017
18 704
19503
10
W minionym roku wydano 5 113 dyplomów magistra, magistra inżyniera i inżyniera, w tym:
§
1 358 na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich,
§
1 461 na studiach stacjonarnych I stopnia,
§
576 na studiach stacjonarnych II stopnia,
§
26 na niestacjonarnych jednolitych studiach magisterskich,
§
607 na studiach niestacjonarnych I stopnia,
§
1085 na studiach niestacjonarnych II stopnia.
Wykaz absolwentów z roku 2010 zamieszczony jest w dodatku do Biuletynu inaugura-
cyjnego PP.
W maju 2011 r. Senat wyraził zgodę na utworzenie na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania kierunku Inżynieria biomedyczna, którego uruchomienie nastąpi od roku akademickiego 2011/2012.
2.2. Studia doktoranckie
W roku akademickim 2010/2011 słuchaczami studiów doktoranckich było 569 osób, wśród
nich 3 cudzoziemców (Tablica 3, Wykres 2). Stypendium doktoranckie pobierało 304 doktorantów.
500
400
300
200
100
0
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
liczba stypendiów
Wykres 2 Liczba słuchaczy studiów doktoranckich w latach 2006/07-2010/11
11
Tablica 3 Liczba słuchaczy studiów doktoranckich w latach 2006/07-2010/11
Liczba słuchaczy studiów doktoranckich
2006/07
Wydział
stacjonarnych
2007/08
niestacjonarnych
stacjonarnych
2008/09
niestacjonarnych
2009/10
niestacjonarnych
stacjonarnych
stacjonarnych
2010/11
niestacjonarnych
stacjonarnych
niestacjonarnych
Budownictwa i Inżynierii Środowiska
32
17
21
20
14
21
19
32
19
30
Budowy Maszyn i Zarządzania
65
26
51
25
41
17
43
12
35
20
-
-
-
-
30
-
32
-
37
-
72
-
81
-
55
-
57
-
55
-
-
-
-
-
-
-
20
-
26
-
Informatyki i Zarządzania
90
87
75
85
74
80
97
95
112
72
Maszyn Roboczych i Transportu
34
29
29
31
27
32
38
29
51
22
Technologii Chemicznej
74
-
65
-
71
-
77
-
90
-
367
159
322
161
312
150
383
168
425
144
Elektroniki i Telekomunikacji
Elektryczny
Fizyki Technicznej
Razem
526
Liczba stypendiów
199
483
-
211
462
-
189
536
-
569
253
-
304
-
2.3. Studia podyplomowe
Według stanu na 31 grudnia 2010 roku w studiach podyplomowych na Politechnice Poznańskiej uczestniczyło 1 700 słuchaczy (Tablica 4, Wykres 3). Studia ukończyło w tym okresie
1 031 osób.
Tablica 4 Liczba słuchaczy studiów podyplomowych w latach 2005/06-2009/10
Wydział
Architektury
Budownictwa
i Inżynierii
Środowiska
Nazwa studiów
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
Planowanie przestrzenne
20
43
61
74
78
Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków
–
60
519
643
476
Chłodnictwo i klimatyzacja
–
–
21
25
–
Ogrzewnictwo, ciepłownictwo z audytingiem energetycznym
11
–
–
–
–
Realizacja inwestycji celu publicznego
oraz procedury FIDIC i Banku Światowego
–
–
34
39
69
12
Budowy Maszyn
i Zarządzania
Elektroniki
i Telekomunikacji
Elektryczny
Fizyki Technicznej
Informatyki
Informatyki
i Zarządzania
Sieci, instalacje i urządzenia gazowe
–
–
–
–
–
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków
15
16
36
34
34
Szacowanie nieruchomości
–
–
–
–
–
Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków
–
–
–
–
–
Komputerowo wspomagane projektowanie technologii mechanicznej
–
–
–
–
12
–
21
22
–
22
–
–
–
11
13
–
–
–
14
18
–
17
–
–
–
Przetwórstwo tworzyw sztucznych
i gumy
16
24
34
27
28
Technika współrzędnościowa i pomiary
błędów kształtu
–
–
28
27
30
Techniki komputerowe w produkcji
–
18
27
13
12
Zarządzanie jakością w teorii i praktyce
Projektowanie i utrzymanie nowoczesnych sieci teleinformatycznych dla
profesjonalistów
Metody informacyjne w mechatronice
90
112
143
95
120
–
–
–
21
–
–
–
30
30
32
Nowoczesne techniki w projektowaniu,
budowie i eksploatacji sieci dystrybucyjnych oraz instalacji elektrycznych
–
–
24
–
18
Odnawialne źródła energii. Współpraca
systemem elektroenergetycznym. Pomiary. Badania
–
–
–
–
49
Systemy zaopatrzenia w energię w UE
–
–
–
–
–
Zarządzanie w elektrotechnice i elektroenergetyce
–
–
42
–
–
Edukacja pedagogiczno-dydaktyczna
w obszarze wiedzy technicznej
42
16
16
22
22
Przemysłowe systemy robotyki i automatyki
–
–
25
26
30
Sieci komputerowe i aplikacje internetowe
21
21
39
39
34
Systemy automatyki i robotyki
–
11
27
16
–
Systemy baz danych
54
60
52
42
45
Bezpieczeństwo i higiena pracy
40
51
82
85
94
Doradztwo zawodowe
–
36
24
–
–
Kompetencje edukacyjne w obszarze
przedmiotów politechnicznych
100
158
191
168
177
Nowoczesne zarządzanie produkcją
i logistyką
44
31
46
61
59
Podyplomowe Studia Menedżerskie – Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem
–
19
96
45
26
Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym
25
24
40
42
29
Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi
do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Menadżer eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa i higieny pracy
Programowanie obrabiarek sterowanych
numerycznie
Optymalizacja technologii i sterowania
procesami produkcyjnymi oraz prognozowanie i zapewnienie jakości w odlewnictwie
13
Uczelnia
63
44
44
–
–
Studium zarządzania jakością
i konkurencyjnością przedsiębiorstw
–
21
–
–
–
Technika z wychowaniem komunikacyjnym
59
59
59
58
54
Zamówienia publiczne i partnerstwo
publiczno-prywatne
–
23
32
38
52
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
w konkurencyjnej gospodarce
–
–
12
–
–
Zarządzanie projektami i procesami
biznesowymi
–
–
–
–
28
–
13
28
15
–
–
–
–
31
39
–
23
12
–
–
600
919
1 846
1 741
1 700
Informatyka z technologią informacyjną
Podstawy rzeczoznawstwa w technice
samochodowej
Technika z wychowaniem komunikacyjnym
Razem
liczba słuchaczy
2000
30
25
1500
20
1000
15
10
500
liczba studiów
Wydział Maszyn
Roboczych
i Transportu
Studium organizacji i zarządzania instytucjami oświatowymi
5
0
0
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
liczba słuchaczy
liczba studiów
Wykres 3 Liczba słuchaczy i studiów podyplomowych w latach 2006/07-2010/11
2.4. Projekty strukturalne w zakresie dydaktyki
Era inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej
Od 2008 roku studenci i pracownicy Politechniki Poznańskiej mogą brać udział w zadaniach realizowanych w ramach projektu „Era inżyniera” współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym czasie projektem zostało objętych ponad 9 100 osób, w
tym w roku 2010 ok. 3250. Najwięcej studentów (łącznie 6 975 osób) skorzystało z zajęć dodatkowych z matematyki i fizyki.
W ramach projektu uruchomiono specjalności Silniki lotnicze i Transport lotniczy na
Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu oraz rekrutowano studentów na kierunki Energetyka
oraz Mechatronika. W 2010 roku uruchomiono specjalność structural engineering prowadzoną
14
w całości w języku angielskim.
Całkowity budżet projektu wynosi 32,7 mln zł.
Kierunki zamawiane
Politechnika Poznańska od roku akademickiego 2008/2009 realizuje projekty związane z
zamawianiem kształcenia. Są to:
§
„Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych –
pilotaż”, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, na kierunkach: Budownictwo oraz Inżynieria środowiska (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska), Elektrotechnika (Wydział Elektryczny), Mechanika i budowa maszyn – specjalność informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania). Całkowity budżet projektu wynosi 1,6 mln zł,
zakończenie projektu nastąpi w marcu 2012 r.
§
„Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie technologii informatycznych i ich zastosowań w przemyśle”. W projekcie uczestniczą 354 osoby z tego 186 na II
stopniu i 168 na I stopniu studiów stacjonarnych. Całkowity budżet projektu wynosi 5,03 mln zł.
§
projekty POKL w ramach Priorytetu IV: Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.1.:
Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2
Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej
na wiedzy:
-
„Mechanika i Budowa Maszyn kierunkiem Twoich sukcesów” – na Wydziałach: Budowy
Maszyn i Zarządzania oraz Maszyn Roboczych i Transportu. Całkowity budżet projektu
wynosi 3 mln zł.
-
„Kadra dla potrzeb nanoinżynierii materiałowej” – na Wydziałach: Fizyki Technicznej
oraz Budowy Maszyn i Zarządzania. Całkowity budżet projektu wynosi 3,2 mln zł.
Dla Studentów biorących udział w projektach w roku akademickim 2010/11 przewidzia-
no rozszerzony i uatrakcyjniony plan studiów, polegający m.in. na:
§
dodatkowych zajęciach, spoza programu studiów,
§
zajęciach wyrównawczych,
§
uczestnictwie w stażach realizowanych w firmach,
§
pracy nad konkretnymi projektami informatycznymi zleconymi przez firmy zewnętrzne,
§
udziale w wykładach prowadzonych przez ekspertów krajowych i zagranicznych,
§
wyjazdach do zakładów pracy w kraju i zagranicą,
§
zwiedzaniu imprez targowych w kraju i zagranicą,
15
§
udziale w certyfikowanych kursach.
W ramach realizowanych projektów dla najlepszych studentów, przyznawane są stypen-
dia w wysokości 1 000,- zł miesięcznie.
Wiedza dla gospodarki
Celem projektu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jest
dostosowanie oferty kształcenia Politechniki Poznańskiej do oczekiwań potencjalnych pracodawców, rynku pracy oraz wymagań gospodarki opartej na wiedzy poprzez poprawienie jakości
kształcenia. Łącznie w ramach projektu wsparcie uzyska 780 studentów. Projekt Wiedza dla
gospodarki zrealizował już blisko połowę działań ujętych w harmonogramie, wśród których znalazły się:
§
otwarcie czterech nowych kierunków studiów drugiego stopnia: Inżynieria chemiczna i
procesowa, Zarządzanie (rekrutacja 2009/2010 i 2010/2011), Logistyka, Inżynieria bezpieczeństwa;
§
realizacja staży dla 42 studentów i absolwentów Wydziału Technologii Chemicznej i
Wydziału Inżynierii Zarządzania;
§
5 spotkań panelowych z pracodawcami;
§
33 wykłady i warsztaty z udziałem pracodawców;
§
2 edycje Targów Pracy;
§
3 wykłady otwarte z udziałem wybitnych naukowców.
Ponadto w ramach projektu studenci otrzymują podręczniki przygotowane do każdego
przedmiotu, a także mają okazję uczestniczyć w dodatkowych kursach i szkoleniach. Dzięki
projektowi udało się również wyposażyć w nowy sprzęt i narzędzia dydaktyczne pracownie
i laboratoria Politechniki Poznańskiej.
Całkowity budżet projektu wynosi 12,1 mln zł.
3. BADANIA NAUKOWE I PRACE
ROZWOJOWE
3.1. Finansowanie badań
16
Sumarycznie nakłady na działalność naukowo-badawczą w roku 2010 wyniosły 73,9 mln
zł, z tego 26% na działalność statutową i badania własne (Tablica 6, Wykres 5).
Tablica 6 Nakłady na działalność naukowo-badawczą Politechniki Poznańskiej
w roku 2010
Rodzaj działalności
Liczba tematów/projektów
Nakłady
(tys. zł)
Działalność statutowa
123
16 974
Badania własne
135
1 947
Projekty własne i rozwojowe
(granty)
192
16 908
Prace umowne (JGN) oraz
usługi badawcze
127
12 754
Programy międzynarodowe
28
4 446
6
580
11
2 536
Projekty zamawiane
2
150
Działalność wspomagająca
badanie
-
10
Działalność wdrożenia
28
3 202
Projekty strukturalne (badawcze i rozwojowe)
15
14 339
Prace dla odbiorców
zagranicznych
Projekty celowe
Łącznie
667
73 846
Prowadzono 123 tematy badawcze w ramach działalności statutowej na ogólną kwotę
ponad 16 mln zł oraz 135 tematów badawczych w ramach badań własnych na kwotę ok. 2 mln zł.
Realizowano 192 projekty: 119 własnych, 38 promotorskich, 12 habilitacyjnych i 23 rozwojowe
na łączną kwotę ok. 16, 9 mln zł. Realizowano także 11 projektów celowych na kwotę 2,5 mln zł.
17
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
nakłady (tys. zł)
Wykres 5 Nakłady na działalność naukowo-badawczą Politechniki Poznańskiej w latach 2006–2010
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2007
2008
2009
2010
Wykres 6 Realizowane tzw. ministerialne projekty badawcze - nakłady w tys. zł
W ramach Programów Unii Europejskiej oraz innych programów międzynarodowych realizowano 28 projektów o nakładach w wysokości 4,4 mln zł, w tym: 16 projektów w ramach 7
Programu Ramowego; 1 w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali; 4 w ramach akcji
COST; 5 w ramach programu edukacyjnego Leonardo da Vinci; 1 w ramach programu Inicjatywa EUREKA; 1 w ramach współpracy PL – USA. Od początku 2011 roku w ramach 7 Programu
Ramowego rozpoczęto realizację 3 nowych projektów, w ramach Inicjatywy EUREKI 1.
Wydziałem, który najaktywniej uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych jest Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, oprócz projektów aktualnie realizowanych w
7 Programie Ramowym, naukowcy z tego wydziału uczestniczą również w akcjach COST, Inicjatywie Eureka i programie Leonardo da Vinci. Kolejnym liderem w pozyskiwaniu projektów
międzynarodowych jest Wydział Informatyki, który realizuje największy pod względem budżetu
projekt z 7. PR na naszej Uczelni oraz prowadzi bardzo aktywną współpracę międzynarodową w
18
ramach licznych umów bilateralnych. Oba te Wydziały złożyły także najwięcej wniosków do
kolejnych międzynarodowych konkursów.
Wśród projektów realizowanych w ramach 7 Programu Ramowego można wymienić kilka
przykładowych, dla których kwota dofinansowania przekracza 1 mln zł:
§
Projekt INDECT Intelligent information system supporting observation, searching and
detection for security of citizens in urban environment (Inteligentny system informacyjny
wspierający obserwację, wyszukiwanie i detekcję dla celów bezpieczeństwa obywateli w
środowisku miejskim); Instytut Informatyki, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej,
Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów;
§
Projekt OPNEX Optimization-driven Multi-hop Networks Research and Experimentation (Projektowanie i badanie eksperymentalne sieci bezprzewodowych o wielu przeskokach
pod kątem optymalizacji); Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej;
§
Projekt POWERFUL POWERtrain for FUture Light-duty vehicles (Układ napędowy do
przyszłych pojazdów osobowych i dostawczych); Instytut Silników Spalinowych i Transportu;
§
Projekt COGEU (COGnitive radio systems for efficient sharing of TV white spaces in
EUropean context). W ramach Politechniki Poznańskiej projekt realizuje zespół Katedry
Radiokomunikacji oraz Katedry Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych.
Zespoły badawcze naszej Uczelni uzyskały także finansowanie prac badawczych i roz-
wojowych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach
Funduszy Strukturalnych. Realizowane projekty finansowane ze środków strukturalnych to w
dużej mierze projekty związane z szeroko pojętym kształceniem oraz projekty inwestycyjne.
Jednakże wśród nich znajdują się także projekty badawcze i rozwojowe, jak na przykład „Opracowanie założeń badawczych oraz konstrukcyjnych prototypu nowego typu tomografu EPR do
obrazowania komórek nowotworowych i miażdżycowych” (Instytut Technologii Materiałów),
„Opracowanie optymalnych konstrukcji typoszeregów sprężarek i dmuchaw promieniowych dużej mocy” (Katedra Techniki Cieplnej) i „Nowa generacja herbicydów zawierających anion kwasu fenoksykarboksylowego” (Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej), „Zmniejszenie energochłonności wybranych podzespołów funkcjonalnych w autobusach miejskich i trolejbusach”
(Instytut Silników Spalinowych i Transportu) oraz „Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej
poprzez system ochrony pasywnej” (Instytut Konstrukcji Budowlanych). W niektórych projektach Politechnika Poznańska jest koordynatorem, np. „Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa” (Wydział Elektryczny), w innych
jest partnerem: „Inżynieria Internetu Przyszłości” (Wydział Elektroniki i Telekomunikacji),
„Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe
PROTEUS” (Instytut Informatyki), „Silseskwioksany jako nanonapełniacze i modyfikatory w
19
kompozytach polimerowych” (Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej), „Biotechnologiczna
konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych” (Instytut Technologii i Inżynierii
Chemicznej) oraz „Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki społeczeństwa
informacyjnego oparte na paradygmacie SOA” (Instytut Informatyki). Do realizacji innych powołano konsorcja z jednostkami badawczymi lub gospodarczymi.
Większość projektów strukturalnych jest obsługiwana pod względem formalnoadministracyjnym przez Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii.
3.2. Publikacje, patenty i konferencje naukowe
W wyniku działalności naukowej prowadzonej przez pracowników Uczelni w roku 2010
m.in. opublikowano 358 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej, 35 książek w języku
angielskim i 85 książek w wydawnictwach krajowych (Tablica 7, Wykres 7).
2
4
1
5
6
34
10
1
9
6
6
2
Budownictwa i Inżynierii
Środowiska
3
12
9
35
48
54
10
14
39
42
0
3
Budowy Maszyn i Zarządzania
0
9
40
10
14
130
23
2
140
33
0
4
Elektroniki i Telekomunikacji
0
4
17
6
1
29
14
0
89
31
1
5
Elektryczny
1
12
66
13
7
109
17
0
95
82
0
6
Fizyki Technicznej
0
0
32
3
8
3
3
1
6
4
0
7
Informatyki
0
1
63
15
20
15
3
4
80
43
1
8
Inżynierii Zarządzania
28
36
6
113
85
47
5
0
96
47
0
9
Maszyn Roboczych
i Transportu
1
4
15
10
41
130
24
10
99
47
11
10
Technologii Chemicznej
0
3
109
1
3
55
11
1
21
42
2
35
85
358 211 233 606 120
33
674 377
21
Wydział
RAZEM
Poz. pop.-nauk. i popularyz.
Architektury
Lp.
Ref. wyd. w mat. kon.
międz.
Ref. wydr. w mat. konf.
kraj.
Publ. w czas. i zesz. lokal.
1
Rodzaj publikacji
Mon. i podr. aut. w j. ang.
Publ. w in. recen. czasop.
Mon. i podr. aut. w j. in.
niż ang.
Publ. w czas. wyróż. przez
Journal Citation Report
Rozdz. w mon. i podr. autor. w j. ang.
Roz. w mon. i podr. autor.
w j. in. niż ang.
Publ. w czas. rec. wym. w
wykazie ministra
Tablica 6 Liczba publikacji pracowników Politechniki Poznańskiej w roku 2010
20
400
300
200
100
0
2007
2008
2009
2010
Wykres 7 Liczba publikacji z tzw. listy filadelfijskiej
Pracownicy Uczelni aktywnie uczestniczyli w konferencjach naukowych, wzięło w nich
udział 791 osób (w tym 354 osoby w konferencjach międzynarodowych). W materiałach konferencyjnych opublikowano 1 452 referaty i komunikaty, w tym 875 w materiałach konferencji
międzynarodowych oraz 577 w materiałach konferencji krajowych.
Rezultatem prowadzonych prac badawczych było m.in. uzyskanie w minionym roku akademickim 42 patentów i skierowanie do Urzędu Patentowego 74 zgłoszeń patentowych (Wykres
8).
140
120
uzyskane
zgłoszone
100
42
80
60
6
4
13
61
53
2008
2009
6
40
20
0
2
2
9
11
2004
2005
41
43
2006
2007
74
Wykres 8 Uzyskane patenty i zgłoszenia patentowe
2010
21
4. KADRY
4.1. Zatrudnienie
Według stanu na 30 czerwca 2011 r. Politechnika Poznańska zatrudniała ogółem 2 343
osób (w przeliczeniu na pełne etaty – 2 157), w tym 1 234 nauczycieli akademickich (Tablica 7,
Wykres 9).
Tablica 7 Zatrudnienie w Politechnice Poznańskiej w latach 2006/07-2010/11
Rok akad.
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
1 173
1 181
1 208
1 226
1 234
-
-
-
42
30
58
61
63
66
69
prof. nadzw.
141
140
147
141
141
w tym prof. PP
103
100
105
106
103
6
27
33
34
41
35
36
33
36
40
Adiunkci
531
520
524
524
516
starsi wykładowcy
107
108
103
108
121
40
38
29
34
47
228
225
244
253
222
27
26
32
30
34
Prac. niebędący naucz. akad.
970
961
986
1 022
1 109
w tym finansowani z projektów
-
-
-
125
193
naukowo-techniczni
238
236
246
283
321
służba biblioteczna
50
47
51
50
47
ekonomiczno-administr.
314
312
356
368
424
Obsługa
368
366
333
321
317
2 143
2 142
2 194
2 248
2 343
Grupa prac.
Nauczyciele akademiccy
w tym finansowani z projektów
prof. zw.
docenci
adiunkci z habilitacją
Wykładowcy
Asystenci
Inni
Razem
22
2500
2000
1500
1000
500
0
2006/2007
2007/2008
2008/2009
nauczyciele akademiccy
2009/2010
2010/2011
prac. niebędący naucz. akad.
razem
Wykres 9 Zatrudnienie w Politechnice Poznańskiej w latach 2006/07-2010/11
4.2. Przejścia na emeryturę
W minionym roku akademickim, w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego odeszło z
Uczelni 17 nauczycieli akademickich, w tym:
1) profesor tytularny:
§
prof. sztuk plastycznych Tadeusz Piskorski; 46 lat pracy zawodowej (w tym 13 lat pracy
w PP); specjalista w dyscyplinach: architektura i urbanistyka, nauka o sztukach pięknych
w zakresie komunikacji wizualnej; odznaczony między innymi Honorową Odznaką Miasta Poznania, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury;
2) profesorowie PP:
§
dr hab. inż. arch. Ewa Cichy-Pazder, 47 lat zawodowej (w tym 10 lat pracy w PP); specjalistka w dyscyplinie architektura i urbanistyka, w zakresie planowania przestrzennego
oraz urbanistyki; dyrektor Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego w latach
2002–2005; kierownik Zakładu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w latach 2002–
2008; odznaczona między innymi Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką za pracę społeczną dla Miasta Krakowa, Srebrną Odznaką Honorową Stowarzyszenia Urbanistów
Polskich;
§
dr hab. inż. Ryszard Dzięcielak, 48 lat pracy zawodowej i pracy w PP; specjalista w dyscyplinie mechanika, w zakresie mechaniki ośrodków ciągłych oraz mechaniki technicznej; zastępca dyrektora Instytutu Mechaniki Stosowanej w latach 1991–1993; kierownik
Zakładu Wytrzymałości Materiałów w latach 2008–2010; odznaczony Złotym Krzyżem
Zasługi;
§
dr hab. inż. Jerzy Kwaśnikowski, 49 lat pracy zawodowej i pracy w PP; specjalista
23
w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, mechanika, transport, w zakresie; systemów transportowych – modelowania i analizy, systemów transportu szynowego; prodziekan Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu w latach 1999–2005; odznaczony
między innymi Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową za Zasługi dla Miasta Poznania;
§
dr hab. Marian Niełacny, 46 lat pracy zawodowej (w tym 45 lat pracy w PP); specjalista
w dziedzinie inżynierii i ochrony środowiska, w zakresie: hydrauliki, hydromechaniki,
mechaniki płynów, uderzeń hydraulicznych, wodociągów i kanalizacji; prodziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska w latach 1996–2002;
3) adiunkci:
§
dr Czesław Bylka, Instytut Matematyki;
§
dr Małgorzata Leszczyńska, Instytut Inżynierii Środowiska;
§
dr inż. Wojciech Łybacki, Instytut Technologii Materiałów;
§
dr inż. Maria Pawlak – Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej
4) docenci:
§
dr inż. Stanisław Bartczak, Instytut Technologii Mechanicznej;
§
dr Aleksandra Woźniak, Instytut Matematyki;
5) starsi wykładowcy:
§
dr inż. Zofia Jastrzębska-Figas, Katedra Techniki Cieplnej;
§
dr inż. Stanisław Kowalski, Instytut Technologii Mechanicznej;
§
dr inż. Roman Maternik, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych;
§
dr inż. Jerzy Ozorowski, Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych;
§
dr Krystyna Tustanowska-Kamrowska, Katedra Techniki Cieplnej;
6) wykładowcy:
§
mgr inż. Jacek Nabzdyk, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego.
Z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na emeryturę przeszło
10 osób:
§ Anna Chimczak, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej;
§ Jerzy Fabian, Dział Gospodarczy;
§ Wanda Jezierska, Dział Gospodarczy;
§ mgr inż. Jan Lange, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej;
§ dr Marek Maik, Dziekanat Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania;
§ Eugenia Napierała, Dział Wynagrodzeń i Stypendiów;
§ Wiesław Siwek, Instytut Inżynierii Środowiska;
§ Jerzy Sobkowski, Archiwum;
24
§ mgr inż. Hanna Stachowiak, Biblioteka Politechniki Poznańskiej;
§ Małgorzata Wróblewska, Dom Wypoczynkowy (Międzyzdroje);
oraz z innych przyczyn 33 nauczycieli akademickich, między innymi dr Krystyna Łybacka z
Instytutu Matematyki, była Minister Edukacji Narodowej i Sportu, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
W Uczelni działa Klub Seniora Politechniki Poznańskiej, zrzeszający 1 020 osób. Wśród
wielu statutowych zadań, najważniejszym jest niesienie pomocy osobom chorym, w trudnej sytuacji materialnej i samotnym. Miłą tradycją w działalności Klubu stały się cykliczne spotkania
noworoczne, oraz uroczystości jubileuszowe, w których to wydarzeniach uczestniczą władze
Uczelni.
4.3. Pożegnania
W minionym roku akademickim ze społeczności naszej Uczelni odeszli:
§
prof. dr hab. inż. Bolesław Wojciechowicz – były rektor Politechniki Poznańskiej; specjalista
w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn, trybologii;
§
prof. dr hab. Danuta Frąckowiak, były dyrektor Instytutu Fizyki, specjalistka w dziedzinie
nauk fizycznych w zakresie optyki molekularnej i jej zastosowań oraz biofizyki;
§
prof. dr hab. Danuta Bauman, były dziekan Wydziału Fizyki Technicznej, kierownik Katedry
Spektroskopii Optycznej, specjalistka w dziedzinie nauk fizycznych w zakresie fizyki fazy
skondensowanej, fizyki ciekłych kryształów, spektroskopii optycznej;
§
mgr inż. Aleksander Gorzaniak, były dyrektor administracyjny Politechniki Poznańskiej;
§
dr Konrad Knitter, emerytowany pracownik Instytutu Matematyki;
§
Jarosław Ciszak, emerytowany pracownik Działu Eksploatacji i Remontów;
§
Lidia Zienkowicz, pracownik gospodarczy w Domu Studenckim Nr 1.
25
5. ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ
5.1. Tytuły naukowe
W roku akademickim 2010/2011 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuły naukowe 8 doktorom habilitowanym Politechniki Poznańskiej:
§
profesora nauk technicznych:
-
dr. hab. inż. Wojciechowi Bandurskiemu z Katedry Telekomunikacji Multimedialnej i
Mikroelektroniki,
-
dr hab. Lubomirze Broniarz-Press z Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej,
-
dr. hab. Tadeuszowi Hoffmannowi z Instytutu Mechaniki Stosowanej,
-
dr. hab. Andrzejowi Marciniakowi z Instytutu Informatyki,
-
dr. hab. inż. Wojciechowi Szelągowi z Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej,
§
-
dr. hab. inż. Tadeuszowi Wegnerowi z Instytutu Mechaniki Stosowanej,
-
dr. hab. inż. Januszowi Wojtkowiakowi z Instytutu Inżynierii Środowiska;
profesora nauk chemicznych:
-
dr hab. inż. Ewie Andrzejewskiej z Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej.
4.2. Stanowiska profesorskie
W okresie sprawozdawczym Rektor Politechniki Poznańskiej mianował na stanowisko
profesora:
§
§
zwyczajnego – 2 profesorów:
-
Joannę Józefowską z Instytutu Informatyki,
-
Marka Morzyńskiego z Instytutu Silników Spalinowych i Transportu;
nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat 7 nauczycieli akademickich Uczelni; są to
doktorzy habilitowani:
-
Tomasz Dobski z Katedry Techniki Cieplnej,
-
Ryszard Frąckowiak z Instytutu Elektroenergetyki,
-
Marian Jósko z Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych,
-
Olgierd Lissowski z Pracowni Integracji Europejskiej i Prawa Gospodarczego,
26
§
-
Teresa Łuczka z Pracowni Integracji Europejskiej i Prawa Gospodarczego,
-
Kazimierz Musierowicz z Instytutu Elektroenergetyki,
-
Andrzej Rybarczyk z Katedry Inżynierii Komputerowej;
na okres pierwszych pięciu lat – 9 nauczycieli akademickich Uczelni; są to doktorzy habilitowani:
-
Paweł Kolwicz z Instytutu Matematyki,
-
Grzegorz Musielak z Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej,
-
Edward Niesyty z Pracowni Humanistyki i Komunikacji w Zarządzaniu,
-
Tadeusz Pankowski z Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej,
-
Piotr Skrzypczyński z Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej,
-
Michał Wieczorowski z Instytutu Technologii Mechanicznej,
-
Eryk Wolarz z Katedry Spektroskopii Optycznej,
-
Robert Wrembel z Instytutu Informatyki,
-
Krzysztof Zieliński z Instytutu Konstrukcji Budowlanych.
4.3. Stopnie naukowe doktora habilitowanego
W okresie sprawozdawczym rady wydziałów Uczelni nadały stopień doktora habilitowanego 7 nauczycielom akademickim Politechniki Poznańskiej:
§
Zbigniewowi Bagieńskiemu z Instytutu Inżynierii Środowiska;
§
Andrzejowi Frąckowiakowi z Katedry Techniki Cieplnej;
§
Piotrowi Krawcowi z Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn;
§
Andrzejowi Odonowi z Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej;
§
Piotrowi Rappowi z Instytutu Inżynierii Środowiska;
§
Grzegorzowi Wiczyńskiemu z Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej;
§
Szymonowi Wilkowi z Instytutu Informatyki.
Ponadto 6 nauczycieli akademickich naszej Uczelni uzyskało stopień doktora habilitowanego
poza Politechniką Poznańską:
§
Barbara Begier z Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej – Kolokwium odbyło się
na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym;
§
Radosław Barek z Katedry Architektury Usługowej i Mieszkaniowej – Kolokwium odbyło
się na Politechnice Wrocławskiej;
§
Michał Kulka z Instytutu Inżynierii Materiałowej – Kolokwium odbyło się na Politechnice
Łódzkiej;
§
Piotr Marciniak z Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego – Kolokwium odbyło
się na Politechnice Warszawskiej;
27
§
Agnieszka Merkisz-Guranowska z Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych – Kolokwium odbyło się na Politechnice Warszawskiej;
§
Ewa Schmeidel z Instytutu Matematyki – Kolokwium odbyło się na Wyższej Szkole Technicznej w Brnie.
Rady Wydziałów nadały także stopień doktora habilitowanego 5 osobom spoza Uczelni, są to:
§
Zbigniew Brąberek, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;
§
Jan Gąsiorek, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;
§
Antoni Jankowiak, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu;
§
Andrzej Kotnarowski, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu;
§
Artur Maciąg, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu.
Rady wydziałów Politechniki Poznańskiej nadały 65 stopni naukowych doktora. Otrzymało je:
a) 26 nauczycieli akademickich Politechniki Poznańskiej:
§ Marzena Banach-Ziaja z Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego;
§ Robert Cieślak z Instytutu Technologii Mechanicznej;
§ Marcin Chyliński z Instytutu Konstrukcji Budowlanych;
§ Magdalena Diering z Instytutu Technologii Mechanicznej;
§ Agnieszka Fraska z Instytutu Mechaniki Stosowanej;
§ Hubert Gojżewski z Instytutu Fizyki;
§ Piotr Górniak z Katedry Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki;
§ Jacek Handke z Instytutu Elektroenergetyki;
§ Aleksandra Hołderna-Odachowska z Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej;
§ Dariusz Janiszewski z Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej;
§ Cezary Jędryczka z Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej;
§ Adam Kaliszan z Katedry Systemów Telekomunikacyjnych i Optoelektroniki;
28
§ Wojciech Karpiuk z Instytutu Silników Spalinowych i Transportu;
§ Bartosz Kaźmierczak z Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego;
§ Adrian Kliks z Katedry Radiokomunikacji;
§ Maciej Krasicki z Katedry Radiokomunikacji;
§ Przemysław Mazurkiewicz z Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej;
§ Marek Miądowicz z Katedry Marketingu i Sterowania Ekonomicznego;
§ Artur Nawrowski z Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego;
§ Jakub Olszewski z Instytutu Technologii Mechanicznej;
§ Anna Parus z Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej;
§ Maciej Przychodzki z Instytutu Konstrukcji Budowlanych;
§ Agnieszka Rybarczyk z Instytutu Informatyki;
§ Marcin Suszyński z Instytutu Technologii Mechanicznej;
§ Paweł Wojciechowski z Instytutu Informatyki;
§ Rafał Wojciechowski z Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej;
b) 20 słuchaczy studiów doktoranckich:
§ Michał Bak, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu;
§ Alicja Bałut, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;
§ Natalia Bielejewska, Wydział Fizyki Technicznej;
§ Anna Borowska, Wydział Technologii Chemicznej;
§ Bolesław Bródka, Wydział Elektryczny;
§ Jan Chmielewski, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu;
§ Wojciech Giernacki, Wydział Elektryczny;
§ Dominika Janiszewska, Wydział Technologii Chemicznej;
§ Tomasz Jeż, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;
§ Hubert Jopek, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania;
§ Emilia Konował, Wydział Technologii Chemicznej;
§ Marcin Lijewski, Wydział Fizyki Technicznej;
§ Karolina Łabuszewska, Wydział Fizyki Technicznej;
§ Magdalena Mierzwiczak, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania;
§ Angelika Olejniczak-Wilczyńska, Wydział Technologii Chemicznej;
§ Andrzej Pawłowski, Wydział Technologii Chemicznej;
§ Michał Pawłowski, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;
§ Tomasz Schiller, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;
§ Janusz Walkowiak, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu;
§ Leszek Wittenbec, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania;
29
c) 19 osób spoza Uczelni:
§ Małgorzata Brych-Barwicka, Wydział Architektury;
§ Jakub Chabik, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;
§ Artur Dudziak, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;
§ Marcin Gąsior, Wydział Inżynierii Zarządzania;
§ Dagmara Jagoda, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;
§ Maciej Kozak, Wydział Elektryczny;
§ Bernard Król, Wydział Technologii Chemicznej;
§ Teresa Kubiak, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu;
§ Wojciech Malewski, Wydział Technologii Chemicznej;
§ Przemysław Niewiadomski, Wydział Inżynierii Zarządzania;
§ Michał Pawłowski, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania;
§ Radosław Pytliński, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania;
§ Grzegorz Skorny, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu;
§ Łukasz Weber, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;
§ Radosław Wilde, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania;
§ Stanisław Wosiński, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania;
§ Krzysztof Woźniak, Wydział Architektury;
§ Barbara Zasada, Wydział Inżynierii Zarządzania;
§ Tomasz Żernicki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji.
6. POZYCJA UCZELNI
I WYRÓŻNIENIA
PRACOWNIKÓW
Biorąc pod uwagę zakres kształcenia i wyniki badań naukowych Politechnika Poznańska
zajmuje czołową pozycję w krajowym środowisku akademickim. W tegorocznym rankingu szkół
wyższych, przygotowanym przez wydawnictwa Rzeczpospolita i Perspektywy zajęliśmy, między innymi:
30
§ 17 miejsce wśród uczelni wyższych;
§
§
5 miejsce w kategorii kierunki techniczne i informatyka;
11 miejsce w kategorii kierunki ekonomiczne;
§
7 miejsce wśród uczelni technicznych;
§
6 miejsce w kategorii Innowacyjność;
§
11 miejsce w kategorii prestiż wśród pracodawców.
Potencjałem Uczelni są nie tylko nowocześnie wyposażone laboratoria, ale także duża
liczba pracowników naukowych, mających osiągnięcia w skali krajowej i światowej. Jesteśmy
reprezentowani w wielu instytucjach centralnych, związanych z nauką i edukacją.
Z licznych wyróżnień i nagród, które otrzymali pracownicy naszej Uczelni w okresie
sprawozdawczym, można wymienić:
§
wybór prof. dr. hab. inż. Romana Słowińskiego z Wydziału Informatyki na Przewodniczącego Poznańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk;
§
wybór prof. zw. dr. hab. inż. Jana Węglarza z Wydziału Informatyki oraz prof. dr. hab. inż.
arch. Wojciecha Bonenberga z Wydziału Architektury w skład Centralnej Komisji ds. Stopni
i Tytułów;
§
wybór prof. dr. hab. inż. Jacka Błażewicza z Wydziału Informatyki na członka Narodowego
Centrum Nauki w Krakowie;
§
nadanie prof. dr. hab. inż. Jerzemu Merkiszowi z Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu
tytułu doktora honoris causa Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej;
§
przyznanie prof. dr. hab. inż. Adamowi Hamrolowi Rektorowi Politechniki Poznańskiej,
Medalu Pamiątkowego „Naturae Tutela Res Necessaria Hominum Pro Regionalibus et Urbanis Studiis” przez Komisję Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu;
§
przyznanie dr. hab. inż. Jerzemu Nawrockiemu, prof. nadzw. PP z Wydziału Informatyki
nagrody Międzynarodowej Federacji Towarzystw Informatycznych IFIP;
§
nadanie prof. dr. hab. inż. Leszkowi Pacholskiemu z Wydziału Inżynierii Zarządzania godności Lidera Pracy Organicznej i wręczenie Statuetki Honorowego Hipolita;
§
nominacja dr. hab. inż. Jacka Żaka, prof. nadzw. PP z Wydziału Maszyn Roboczych
i Transportu na członka Komitetu Naukowego Word Conference on Transport Research Society;
§
przyznanie prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Garsteckiemu przez Polskie Towarzystwo Metod
Komputerowych Mechaniki Medalu im. O. C. Zienkiewicza za wybitne zasługi w rozwoju
metod komputerowych mechaniki w polskim i międzynarodowym środowisku naukowym;
§
przyznanie zespołowi w składzie: prof. dr hab. inż. Bogdan Branowski, dr inż. Sebastian
31
Głowala, dr inż. Michał Rychlik, dr inż. Marek Zabłocki z Wydziału Maszyn Roboczych
i Transportu oraz dr hab. Piotr Pohl (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) Złotego Medalu
i Dyplomu Międzynarodowych Targów Wynalazków w Seulu, za opracowanie „Systemu 3D
Reprezentacji Cech Osoby Niepełnosprawnej w Ergonomii”;
§
przyznanie zespołowi pod kierunkiem dr hab. inż. Krystyny Prochaski, prof. nadzw. PP z
Wydziału Technologii Chemicznej Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Wynalazków w Seulu, za prace prowadzone nad środkiem zwilżającym do gaszenia pożarów lasów i
torfowisk;
§
przyznanie zespołowi w składzie: dr hab. inż. Roman Staniek, prof. nadzw PP, dr inż. Piotr
Frąckowiak, dr inż. Adam Myszkowski, dr inż. Krzysztof Netter, mgr inż. Marcin Pelic, dr
inż. Wojciech Ptaszyński z Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Wynalazków w Seulu, za „Dyskretny Pozycjoner Obrotowy”;
§
przyznanie dr. inż. Januszowi Jermakowi z Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania
Srebrnego Medalu Międzynarodowych Targów Wynalazków w Seulu, za urządzenie do pomiaru odchyłki odległości typu tuleja oraz neumo-elektryczny układ do pomiaru odległości.
§
przyznanie dr. inż. Jackowi Jelonkowi z Wydziału Informatyki Brązowego Medalu Międzynarodowych Targów Wynalazków w Seulu, za ITINER – rozkład jazdy pojazdów komunikacji miejskiej wraz z wyszukiwarką optymalnych połączeń komunikacyjnych;
§
wyróżnienie zespołu pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Wesołowskiego z Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Złotą Nagrodą Inicjatywy Celtic Plus za projekt EURECA/CELTIC WINNER+;
§
nagrodę Towarzystwa Przetwarzania Obrazów za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie
informatycznych systemów przetwarzania, analizy i interpretacji obrazów i scen, rozpoznawania obiektów, modelowania, generowania i wizualizowania obiektów, percepcji i komunikacji wizualnej dla dr. inż. Roberta Bączyka z Wydziału Elektrycznego za pracę doktorską
pt. „Wizyjny system nawigacyjny oparty na zmodyfikowanej metodzie samo lokalizacji i
tworzenia modelu otoczenia robota”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. A. Kasiński, prof.
nadzw. PP;
§
wyróżnienie mgr. inż. Krzysztofa Fica z Wydziału Technologii Chemicznej w VI edycji programu „Ventures” prowadzonego przez Fundację na Rzecz Nauki za prace nad nowym modelem kondensatora elektrochemicznego;
§
przyznanie dr. hab. inż. Piotrowi Marciniakowi z Wydziału Architektury prestiżowej nagrody im. Józefa Łukaszewicza za książkę „Doświadczenia modernizmu. Architektura i urbanistyka Poznania w czasach PRL”.
Z wyróżnionych przedsięwzięć podjętych przez pracowników Uczelni należy zwrócić uwagę na:
32
§
nagrodę dla Politechniki Poznańskiej przyznaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze w 2011 roku;
§
dyplom dla Politechniki Poznańskiej przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za szczególną aktywność w promocji wynalazków za granicą w 2010 roku;
§
zwycięstwo Instytutu Silników Spalinowych i Transportu w Konkursie o Nagrodę Marszałka
Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” w kategorii „Innowacyjna Inwencja”. Nagrodę przyznano za projekt pt. „Niskoemisyjny, energooszczędny autobus miejski z szeregowym napędem hybrydowym”;
§
przyznanie projektowi „Era Inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki
Poznańskiej” nagrody Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej ”Innovatica” w kategorii „Innowacyjna usługa, rozwiązanie organizacyjne”.
33
7. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
Na podstawie bilateralnych umów poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni
z partnerami zagranicznymi prowadzono wspólne programy naukowo-badawcze. Aktualnie liczba umów i porozumień zagranicznych zawartych przez Uczelnię wynosi 112.
Politechnika Poznańska aktywnie uczestniczyła w realizacji międzynarodowych programów badawczych Programu Ramowego UE oraz programów edukacyjnych (m.in. LLP ERASMUS, CEEPUS, COST, EUREKA, VENTURES, INTELECT, E-Pragmatic, KO-TRANSFER,
dEUCert, POWERFUL, NEWCOM ++, BONE, INDECT, CoGEU, E-LICO, OPNEX, VISIONAIR, ECOPAT, ACROPOLIS, IDIHOM, Noc Naukowców, ICT Wielkopolska, Phys4Entry,
GALAPAGOS, Euratom).
W roku akademickim 2010/2011 w ramach realizacji programu LLP ERASMUS Uczelnia zawarła 137 umów bilateralnych z uczelniami Unii Europejskiej i Turcji dotyczących wymiany studentów. Na ich podstawie wyjechało na studia do krajów UE 177 naszych studentów,
natomiast do Politechniki przyjechało do 102 studentów z krajów unijnych oraz z Turcji.
W ramach tego samego programu, w roku sprawozdawczym 44 studentów Politechniki
Poznańskiej wyjechało na praktyki do krajów UE. Natomiast w ramach wymiany kadry dydaktycznej oraz wymiany pracowników administracyjnych 51 osób wyjechało do krajów UE.
W ramach projektu „Era Inżyniera. Rozbudowa Potencjału rozwojowego Politechniki
Poznańskiej” w roku akademickim 2010/2011 zrealizowano 1 wyjazd zagraniczny na konferencję naukową oraz 28 wyjazdów na staże naukowe i szkoleniowe za granicę.
W okresie sprawozdawczym pracownicy Politechniki Poznańskiej odbyli łącznie 1 051
zagranicznych podróży służbowych (w tym 520 osób wzięło udział w konferencjach naukowych,
a 53 osoby uczestniczyły w stażach naukowych). Do Uczelni przyjechało 93 gości zagranicznych.
34
8. INWESTYCJE I REMONTY
8.1. Inwestycje
W roku 2010 łączne nakłady na inwestycje wyniosły 83,1 mln zł. W tym czasie:
1) zakończono budowę i oddano do użytku budynek Biblioteki Technicznej, mieszczący także
pomieszczenia Instytutu Informatyki oraz ogólnie dostępne sale wykładowe. W roku 2010
przeznaczono na budowę środki w wysokości 70,8 mln zł, z tego: 56,1 mln z regionalnych
funduszy unijnych, 10,2 z MNiSW oraz 4,4 mln własne;
35
Powierzchnia całkowita: 21 400 m2
Powierzchnia użytkowa: 10 700 m2
Powierzchnia użytkowa biblioteki: 3 500 m2
·
350 miejsc do czytania
·
160 stanowisk komputerowych
·
elektroniczna rejestracja wypożyczania książek
Liczba sal wykładowych: 17
Powierzchnia sal wykładowych: 1 650 m2
Liczba miejsc w salach wykładowych: 1 100
Powierzchnia użytkowa Instytutu Informatyki: 2 950 m2
2) kontynuowano budowę Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii. Nakłady
poniesione w roku 2010 wyniosły 11,8 mln zł, z tego 7,4 mln pochodziło z krajowych środków unijnych 4,4 mln ze środków własnych Uczelni;
36
3) prowadzono prace przygotowawcze do realizacji budynku Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej. Poniesione nakłady wyniosły 0,5 mln zł i zostały pokryte z krajowych funduszy unijnych.
8.2. Remonty
Łączne nakłady na prace remontowe wyniosły 5,3 mln zł.
Do najważniejszych prac należy zaliczyć:
1) w budynku Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania:
§
remont pełnobranżowy 9 sal wykładowych i laboratoryjnych;
2) w budynku Wydziału Elektrycznego:
§ remont korytarzy II, III, V piętra,
§ remont pełnobranżowy 9 sal wykładowych;
3) w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska:
§ remont 6 sal,
§ remont korytarza II piętra;
4) w budynku Wydziału Inżynierii Zarządzania:
§ odświeżenie elewacji budynku i korytarza przyziemia;
37
5) w budynku Rektoratu:
§ odświeżenie pomieszczeń zwolnionych przez Bibliotekę dla potrzeb nowych użytkowników,
§ naprawienie elementów obróbek kamieniarskich.
Z pozostałych prac prowadzonych w innych obiektach i w terenie wymienić można:
§ wymianę części okien w budynku przy pl. M. Skłodowskiej-Curie 1,
§ wykonanie izolacji akustycznej 1 laboratorium, malowanie 5 sal dydaktycznych i korytarza w budynkach Wydziału Fizyki Technicznej,
§ wykonanie nowego ciągu komunikacyjnego oraz modernizację dróg i chodników
w części terenu wokół budynku Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii.
W zakresie Domów Studenckich:
§ w DS nr 6: wykonano prace remontowe związane z systemem automatyzacji sygnalizacji
pożaru – wymieniono centralę ppoż. i urządzenia liniowe (gniazda, czujki, ROP) na istniejących liniach dozorowych,
§ w DS nr 5 i 6: zainstalowano wentylację-klimatyzację węzłów sieciowych II, V i IX p.
oraz central DSO,
§ w DS nr 2 i 5: wykonano adaptację pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych,
§ w DS nr 2 i 3: dokonano wymiany kuchenek gazowych na elektryczne (z modernizacją
pomieszczeń).
We wszystkich akademikach prowadzone były prace remontowe o charakterze poprawiającym estetykę pomieszczeń, tj. malowanie, wymiana wyeksploatowanych posadzek, osprzętu
elektrycznego i sanitarnego.
38
9. BIBLIOTEKA
POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
Stan zasobów Biblioteki PP i innych bibliotek Uczelni na 31 grudnia 2010 r. wynosił ogółem 864 142 jednostki i wzrósł o 2,70% w stosunku do stanu z 31 grudnia 2009 r. Stan zbiorów
specjalnych wynosił 358 934 jednostek ewidencyjnych. Stan druków zwartych wynosi obecnie
412 043 woluminów.
W ostatnim roku akademickim bibliotekarze wzięli udział w 18 konferencjach naukowych
i seminariach oraz w 5 szkoleniach i kursach zewnętrznych mających na celu kształcenie ustawiczne w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych.
10. WYDAWNICTWO
W minionym roku akademickim Wydawnictwo opublikowało łącznie 127 tytułów, w tym:
38 pozycji dydaktycznych, 75 pozycji naukowych i 14 pozycji informacyjnych. Na powyższe
złożyło się: 14 rozpraw habilitacyjnych, 37 monografii, 21 zeszytów naukowych, 30 podręczników, 8 skryptów, 3 tytuły materiałów konferencyjnych oraz 14 publikacji informacyjnopromocyjnych. Stanowiło to 1 400 arkuszy wydawniczych. Nakład łączny publikacji wyniósł
ponad 23 500 egz.
W stosunku do ubiegłego roku akademickiego oznacza to ponad 32 procentowy wzrost ilości
opublikowanych tytułów oraz 23 procentowy wzrost ilości opracowanych arkuszy wydawniczych.
W trakcie realizacji, tj. w recenzjach, opracowaniu technicznym i redakcyjnym oraz na
etapie druku znajduje się ponad 50 pozycji.
Koszt wydania jednego arkusza wydawniczego w roku akademickim 2010/2011 wyniósł
324 złotych, co oznacza spadek o ok. 2 % w stosunku do roku akademickiego 2009/2010. Stanowi
to z jednej strony rezultat racjonalizowania nakładów, z drugiej – dbałość o dyscyplinę finansową
i oszczędność kosztów. Powyższe wyniki zespól uzyskał przy niezmienionym stanie zatrudnienia.
39
W okresie sprawozdawczym Wydawnictwo brało udział w powtarzających się cyklicznie
targach książki, wystawach i spotkaniach wydawców: we wrześniu 2010 r. w Wystawie Polskiej
Książki Naukowej w Londynie; w październiku 2010 r. w XIV Poznańskich Dniach Książki
Naukowej, w XIII Targach Książki w Krakowie, w Krajowych Targach Książki Akademickiej
„AKADEMIA” w Warszawie; w marcu 2011 r. w XVI Poznańskim Przeglądzie Książki Naukowej oraz w XVII Wrocławskich Targach Książki Naukowej; w maju 2011 r. w Wystawie
Polskiej Książki Naukowej w Paryżu.
W ciągu minionego roku akademickiego, nadal wiele uwagi poświęcano w Wydawnictwie dalszej poprawie poziomu edycji, racjonalizacji nakładów oraz stałej trosce o obniżanie
kosztów działalności wydawniczej.
Do niewątpliwych sukcesów zaliczyć należy pomyślną realizację cyklu podręczników
wydawanych w ramach Projektu Wiedza dla Gospodarki finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
11. Promocja
Noc Naukowców
25 września 2010 r. po raz czwarty w Poznaniu odbyła się Noc Naukowców, której koordynatorem była Politechnika Poznańska. Tym razem przewodnie hasło imprezy brzmiało „Revealing the real faces of Researchers in Wielkopolska”.
40
Starano się pokazać, że naukowcy PP to ludzie nie tylko realizujący z pasją swoje zainteresowania, ale także umiejący zajmująco je pokazać. Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy Fizyka Turbo Show, Chemia Na Wesoło oraz Laboratorium Szalonego Chemika. Podczas Konkursu Krzykaczy starano się pobić rekord „ilości hałasu w czasie” – a podczas
warsztatów Zmierz Swój Krzyk można było zrobić analizę i zobaczyć, od czego zależy siła głosu. W Laboratorium Wysokich Napięć nie brakowało chętnych do wywoływania prawdziwych
burz. Było tłoczno, wesoło i pod napięciem. Poszukiwacze Zaginionych Wad zademonstrowali
jak wykrywać nawet niewidzialne wady i uszkodzenia materiałów za pomocą urządzeń i badań
nieniszczących. Tajne Laboratorium Q przeżywało prawdziwe oblężenie sympatyków informatyki. Jak co roku odwiedzających zachwyciły politechniczne architektki w strojach własnego
projektu podczas pokazu Architektura Mody.
Liczba osób uczestniczących w Nocy Naukowców na naszej Uczelni rośnie z każdym rokiem, plasując nas w czołówce imprez organizowanych w całej Europie, a w tym roku pobiliśmy
rekord Unii Europejskiej.
Dziewczyny na politechniki
14 kwietnia 2011 r. po raz czwarty na Politechnice Poznańskiej odbył się Dzień tylko dla
Dziewczyn, zorganizowany przez Dział Informacji i Promocji w ramach ogólnopolskiej akcji
„Dziewczyny na Politechniki” pod patronatem Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Fundacji Perspektywy. Ideą akcji jest zachęcenie dziewczyn do podejmowania studiów na kierunkach technicznych.
Przyszłe studentki miały okazję zajrzeć do laboratoriów Politechniki, skonsultować informacje na temat kierunków kształcenia, a także życia studenckiego po godzinach. W przygotowanym specjalnie dla dziewczyn Miasteczku, wydziały zorganizowały pokazy naukowe i
warsztaty, m.in.: Fale akustyczne – czyli co łączy lekarza, inżyniera i nietoperza; Dom Twoich
marzeń, Elektryczny pościg. Dziewczyny mogły też sprawdzić, co się stanie, kiedy kwiaty zanurzymy w ciekłym azocie.
41
Podczas Dnia Dziewczyn licealistki miały okazję poczuć prawdziwą atmosferę uczelni
wyższej i przekonać się, że warto studiować na Politechnice Poznańskiej.
Wydawnictwa promocyjne
W okresie sprawozdawczym ukazały się następujące materiały promocyjne:
§
Folder „Technologie w pozytywnym klimacie” – folder wizerunkowy o Uczelni i poszczególnych wydziałach, w wersji polskiej i angielskiej;
§
Film o PP – na płytach w wersji polskiej i angielskiej;
§
Informator dla kandydatów – prezentacja Uczelni i wszystkich kierunków studiów;
§
Ulotki dla kandydatów – kolorowe, proste, przystępne informacje o Uczelni i poszczególnych wydziałach;
§
Ulotka dla kandydatów w języku rosyjskim i ukraińskim – prezentacja kierunków studiów;
§
Ulotka „Inwestycje” – zdjęcia i opisy najważniejszych inwestycji Politechniki Poznańskiej;
§
Ulotka „Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe” – prezentacja zdjęć i opisów poszczególnych etapów budowy oraz uroczystości otwarcia nowego budynku;
§
Informator „Study in Poznan” – informacje o Poznaniu jako mieście akademickim dla obcokrajowców;
§
Głos Politechniki – miesięcznik, ciągle zmieniany i udoskonalany zarówno graficznie, jak
i merytorycznie;
§
Kalendarz politechniczny – co roku inny, zdjęcia z PP.
42
12. SPRAWY STUDENTÓW
I DOKTORANTÓW
12.1. Stypendia, nagrody i wyróżnienia
Za osiągnięcia w nauce czterech studentów naszej Uczelni zostało wyróżnionych stypendiami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są to: Maria Klementyna Horst z Wydziału Inżynierii Zarządzania, Karol Kaczmarek, Adam Kuszczak i Maciej Wieczorek z Wydziału Informatyki. Za wybitne osiągnięcia sportowe stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
otrzymał Włodzimierz Świgoń z Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania.
Stypendium Volkswagen Poznań w ramach projektu „Best From The Best” otrzymali:
Agnieszka Bakoś z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Tomasz Boczkowski i Jarosław Gośliński z Wydziału Elektrycznego, Karol Kaczmarek z Wydziału Informatyki, Bartłomiej Oleszczyk z Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu, Monika Stachowiak z Wydziału
Architektury oraz Paweł Winogrodzki z Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji.
Stypendium Fundacji na Rzecz Rozwoju Politechniki Poznańskiej otrzymali: Agnieszka
Barłóg z Wydziału Architektury, Jan Nowakowski z Wydziału Fizyki Technicznej, Dawid Kowalski i Tomasz Pawlak z Wydziału Informatyki, Grzegorz Olszewski z Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska, Wojciech Smułek z Wydziału Technologii Chemicznej.
Z licznych sukcesów studentów Politechniki Poznańskiej można dla przykładu wymienić:
43
§
przyznanie inż. Szymonowi Węglińskiemu z Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Nagrody Ministra Infrastruktury dla najlepszej pracy inżynierskiej w dziedzinie „Transport”;
§
zdobycie przez mgr. inż. Piotra Kędzię z Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania nagrody
głównej w Ogólnopolskim konkursie „Student-Wynalazca” za pracę „Sposób wytwarzania
pól magnetycznych o dużej jednorodności w obrębie badanego obiektu i kompensacja zewnętrznego pola rozproszonego i układ do jego realizacji”;
§
zajęcie przez Mariusza Budnego studenta Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu III
miejsca w województwie wielkopolskim w konkursie Studencki Nobel 2011;
§
zdobycie przez absolwentów mgr. inż. Przemysława Walkowiaka z Wydziału Elektrycznego
oraz mgr. inż. Dariusza Brzezińskiego z Wydziału Informatyki nagrody podczas XXVII
Ogólnopolskiego Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki;
§
wyróżnienie dla mgr inż. arch. Eweliny Janiszewskiej absolwentki Wydziału Architektury
w Ogólnopolskim Konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepszą pracę dyplomową, za pracę pt. „Zespół zabudowy w porcie rzecznym w kontekście rewitalizacji miasta
Skwierzyna”. Promotorem w zakresie urbanistyki jest prof. arch. Dimitrjie Mladenowić z
Uniwersytetu w Belgradzie, natomiast promotorem w zakresie architektury – dr hab. inż.
arch. Jerzy Suchanek, prof. nadzw. PP;
§
zdobycie przez studentów Tadeusza Kobusa i Macieja Kokocińskiego z Wydziału Informatyki II nagrody w konkursie prac dyplomowych „Praktyka Informatyka” organizowanym
przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe za pracę pt. „Design and implementation of distributed software transactional memory (DSTM)”. Pracę przygotowano pod
kierunkiem dr. hab. inż. Pawła T. Wojciechowskiego;
§
zdobycie przez studentkę i dwoje absolwentów naszej Uczelni: Aleksandrę Tomczak, Monikę
Tomczak, oraz Mateusza Stolińskiego nagród w jubileuszowej 15 edycji konkursu „Grasz o staż”;
§
zdobycie przez mgr. inż. Jakuba Jurkiewicza doktoranta z Wydziału Informatyki, mgr. inż.
Tomasza Grzywalskiego absolwenta Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji, Jakuba Porzuczka i Marcina Szajka studentów Wydziału Informatyki nagrody w konkursie dla programistów Hack4Europe organizowanym przez Fundację Europeana za projekt aplikacji na telefon komórkowy „Aet4Europe”;
§
zajęcie przez studentów Łukasza Krakowiaka, Adama Kuszczaka i Michała Łuszczuka z
Wydziału Informatyki II miejsca w krajowym finale Konkursu Imagine Cup organizowanego
przez firmę Microsoft za projekt visionEYEr, którego celem jest zastąpienie jedynej istniejącej metody badania ostrości widzenia, czyli Tablicy Snellena;
§
zajęcie przez Błażej Matuszyka II miejsca w konkursie Imagine Cup w kategorii indywidualnej – IT Challenge;
44
§
zajęcie przez studentów Marka Wąsika i Mikołaja Wasielicy z Wydziału Elektrycznego
w zawodach Robot Challenge I miejsca w biegu robotów humanoidalnych (robot Himanois
Spritn) ora II miejsca w walkach sumo robotów humanoidalnych (robot Humanoid Sumo);
§
zajęcie przez reprezentację studentów Politechniki Poznańskiej z Wydziałów: Budownictwa
i Inżynierii Środowiska, Budowy Maszyn i Zarządzania, Elektrycznego oraz Maszyn Roboczych i Transportu I miejsca w konkursie AeroDesign w klasyfikacji związanej ze stosunkiem masy przenoszonego ciężaru do masy własnej samolotu oraz II miejsca w ogólnej klasyfikacji klasy MICRO;
§
zajęcie przez studentów Wydziału Inżynierii Zarządzania trzech pierwszych miejsc w Konkursie Najlepsza Symulacja Witness 2011: nagrodę główną zdobył zespół EET w składzie:
Karolina Rejmicz, Katarzyna Żmudzińska, Izabela Roszak, Marcin Krzyżaniak, Michał
Pieprz, Kamil Stasiak i Marcin Wawrzyniak za model „Sekwencjonowanie Szyb Samochodowych”; drugie miejsce zajął zespół Vos Conseil w składzie: Katarzyna Garstka, Karolina
Gałganek, Anna Gędoś, Patrycja Hoffa, Karolina Grajek, Magdalena Karcz, Marta Karczewska, Agata Kempiak i Joanna Szewczyk za model „Układ Komunikacyjny Lotniska Ławica
w Poznaniu”; trzecie miejsce zajął zespół PP Consulting w składzie: Justyna Ostrowska, Dorota Pawłowska, Daria Majtczak, Barbara Kopczyk, Monika Owczarzak, Katarzyna Miszczyk, Kamil Szymczak, Dawid Szczepański, Agnieszka Konieczna, Marcin Kosiński, Tomasz Kryl i Daria Kozłowska za model „Zamiana wózka na ciągnik w procesie logistycznym”;
§
przyznanie Krzysztofowi Leszczyńskiemu studentowi z Wydziału Inżynierii Zarządzania
nagrody w konkursie SIFE Poland 2011 National Competition w kategorii „Najbardziej Innowacyjny Projekt” za projekt „Lovely Grannies” – szkolenia z zakresu obsługi komputerów;
§
zajęcie przez drużynę Politechniki Poznańskiej III miejsca w generalnej klasyfikacji konkursu SIFE Poland 2011 National Competition.
45
12.2. Samorząd Doktorantów
Uczelniany Samorząd Doktorantów aktywnie działa na rzecz środowiska doktorantów
w Polsce. Jego działania w bieżącym roku koncentrowały się na stwarzaniu doktorantom warunków do pracy społecznej, wspieraniu inicjatyw naukowych i tworzeniu przyjaznych warunków
do prezentacji wyników badań oraz merytorycznej dyskusji z młodymi naukowcami z innych
ośrodków w Polsce i na świecie. Samorząd działał również wewnątrz Uczelni, reprezentując
środowisko doktorantów m.in. w Senacie i Komisjach Senackich.
W dniach od 3 do 5 grudnia 2010 r. Politechnika Poznańska gościła uczestników XI Krajowego Zjazdu Doktorantów.
W dniach od 18 do 20 maja 2011 roku Samorząd już po raz czwarty zorganizował Międzynarodową Interdyscyplinarną Ogólnotechniczną Konferencję Młodych Naukowców InterTech 2011.
12.3. Samorząd Studentów
Samorząd działa na rzecz środowiska studenckiego reprezentując studentów zarówno na
zewnątrz (m.in. Parlament Studentów RP, Forum Uczelni Technicznych, Studencka Rada Miasta
Poznania), jak również wewnątrz Uczelni (m.in. Senat i jego komisje).
Przedstawiciele Samorządu Studenckiego w minionym roku akademickim organizowali
i współorganizowali wiele imprez dla studentów, w tym: kolejną edycję obozu tzw. „roku 0” –
Karpicko 2011, „Juwenalia 2011”, Polibuda Open Air, uroczystości absolutoryjne.
Od 7 sierpnia do 14 września 2010 roku trwał Europejski Rajd Rowerowy współorganizowany przez Samorząd Studentów Politechniki Poznańskiej oraz Parlament Studentów Politechniki Koszalińskiej. Celem pierwszej edycji Rajdu był Gibraltar. W skład grupy weszło
dwóch studentów z naszej Uczelni, a mianowicie: Jakub Hudak i Grzegorz Duszejko z Wydziału
Informatyki.
12.4. Koła naukowe i organizacje studenckie i doktoranckie
Aktywność studentów przejawiała się również w innych formach, takich jak koła naukowe, kluby i zespoły. W minionym roku akademickim zarejestrowano szesnaście nowych kół
naukowych: Koło Naukowe Akademia Nauk Sztucznej Inteligencji (WI), Koło Naukowe Ergonomii (WIZ), Koło Naukowe Transportu i Logistyki (WMRiT), Koło Naukowe PRIME (WBMiZ), Koło Naukowe Energetyki Cieplnej (WMRiT), Koło Naukowe Krótkofalowców (WEiT),
Koło Naukowe Inwestorów i Ekonomistów „Makler” (WIZ), Koło Naukowe Odlewników
(WBMiZ), Koło Naukowe Nanoinżynierii Molekularnej (WFT), Koło Naukowe „ILLUMINATION” (WA), Koło Naukowe Automatyki Przemysłowej (WE), Koło Naukowe „Light Architec-
46
ture” (WA), Studenckie Koło Naukowe Inteligencji Obliczeniowej (WI), Koło Naukowe Ruch
Projektantów Gier RPG (WI), Koło Naukowe Systemów Wbudowanych (WI) oraz Koło Naukowe „DIODAK” (WEiT). Obecnie na Uczelni działa 69 kół naukowych.
Spośród licznych inicjatyw podejmowanych przez organizacje studenckie można wymienić:
§ organizowanie przez Stowarzyszenie „Nieprzeciętni” letnich i zimowych wyjazdów rehabilitacyjnych dla studentów z niepełnosprawnościami;
§ zorganizowanie przez Niezależne Zrzeszenie Studentów wraz z Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa kolejnej edycji akcji krwiodawstwa „Wampiriada”;
§ zorganizowanie przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży PP Tygodnia Kultury na naszej Uczelni w ramach którego odbyła się m.in. dyskusja z zaproszonymi gośćmi Mateuszem Chłystuną z radia Afera, Andrzejem Błaszczakiem dziennikarzem Radia Emaus,
Piotrem Frydryszkiem prezesem Radia Merkury oraz Jackiem Sobczyńskim dziennikarzem
Działu Kultury Głosu Wielkopolskiego na temat „Informacja, czy manipulacja? Funkcja
mediów dzisiaj”;
§ zorganizowanie przez Akademicki Klub Kajakowy „Panta Rei” spływu kajakowego po
rzece Prośnie.
Do najbardziej egzotycznych przedsięwzięć studentów Politechniki Poznańskiej zaliczyć
należy niewątpliwie studencką wyprawę rowerową do Namibii oraz wyprawę Marcina Helaka
studenta Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska na najwyższy szczyt Ameryki Południowej Aconcaguę o wysokości 6 959 m n.p.m.
12.5. Sport studencki
Rok akademicki 2010/2011 był kolejnym bardzo dobrym rokiem dla studentów – sportowców Politechniki Poznańskiej. Podstawowymi imprezami, w których startowali w bieżącym
roku studenci PP, zrzeszeni w Klubie Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego były:
Akademickie Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski, rozgrywki II ligi
47
państwowej w koszykówce mężczyzn oraz cykl imprez w ramach Pucharów Zarządu Głównego
AZS w siatkówce plażowej, rugby i w Akademickim Pucharze Polski MTB w kolarstwie górskim.
Spośród najważniejszych osiągnięć naszych studentów, niewątpliwie należy wymienić:
§
zdobycie przez Mateusza Garniewicza z Wydziału Elektrycznego, dwóch złotych medali
Mistrzostw Polski w narciarstwie alpejskim;
§
zdobycie przez piłkarzy w AMP złotego medalu (wśród Uczelni Technicznych) i brązowego
medalu (w klasyfikacji generalnej);
§
zdobycie przez tenisistki w AMP złotego medalu (wśród Uczelni Technicznych);
§
zdobycie przez pływaków w AMP 3 złotych medali i 1 srebrnego (wśród Uczelni Technicznych);
§
zdobycie przez lekkoatletów w AMP 13 medali, w tym 8 złotych;
§
zajęcie przez reprezentację Uczelni drugiego miejsca w AMW w klasyfikacji generalnej;
§
zdobycie przez drużynę szachistów Politechniki Poznańskiej w składzie: Krzysztof Chojnacki, Jakub Fengier, Piotr Kaczmarek, Rafał Lubczyński, Jakub Maciejczak, Adrian Panocki,
Agata Sikorska, Wioletta Sobierska, tytułu Akademickich Drużynowych Mistrzów Niemiec.
Aktywnie działa Klub Uczelniany AZS PP, który liczy 1 569 członków i jest drugim, pod
względem liczebności klubem w Polsce, ustępując minimalnie Klubowi Uczelnianemu AZS
Uniwersytetu Śląskiego.
12.6. Kultura studencka
Swoją działalność z powodzeniem kontynuuje Studenckie Radio „Afera”, które w roku
2010 obchodziło Jubileusz 20-lecia swojego nadawania w eterze oraz Chór Męski „Cantamus”.
W ramach Uczelnianego Centrum Kultury działają m.in. Zespół Tańca Ludowego „Poligrodzianie”, Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Mali Poligrodzianie”, który świętował Jubileusz 25lecia istnienia, a także Chór „Volantes Soni”.
48
13. SPRAWY SOCJALNE
PRACOWNIKÓW
W okresie sprawozdawczym w kalendarzu imprez uczelnianych odnotowaliśmy takie wydarzenia jak:
§
pierwszy w historii naszej Uczelni Koncert Noworoczny, który odbył się 19 stycznia 2011 r.
w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym PP. Uczestnicy koncertu mogli podziwiać występy
Zespołu Wokalnego Affabre Concinui oraz kabaretu „[email protected]” w składzie: dr inż. Jerzy
Borowski z Wydziału Technologii Chemicznej i dr inż. Andrzej Wołyński z Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu;
§
II Nadwarciański Bal Karnawałowy Politechniki Poznańskiej odbył się 5 lutego 2011 r.
w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym. Tym razem bal przebiegał w klimacie karnawału
weneckiego, a wśród licznych atrakcji znalazły się: wybór Króla i Królowej Balu, występ zespołu Folklorystycznego „Poligrodzianie”, pojedynek na szpady, aukcje charytatywne;
§ drugie w historii naszej Uczelni „Dni Politechniki”, w trakcie których miały miejsce między
innymi takie wydarzenia jak: promocja doktorska i habilitacyjna, uroczyste posiedzenie Senatu połączone z wręczeniem medali, odznaczeń i wyróżnień pracownikom i emerytom naszej Uczelni, wystawa twórczości Wojciecha Siudmaka, „Dzień Sportu” oraz kolejny już
Piknik Pracowniczy.
49
Wzorem lat ubiegłych część ZFŚS przeznacza się na refundację kosztów wypoczynku
pracowników. Od roku 2011 jednostkowe świadczenie z tego tytułu uzależnione jest od miesięcznego dochodu brutto przypadającego na jednego członka rodziny, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym. Dla pracowników wynosi od 1 500,- zł do 1 100,- zł, dla emerytów od 600,- zł do 350,- zł, dla dzieci do ukończenia osiemnastego roku życia 200,- zł (dziecko
pierwsze i drugie) oraz 250,- zł (każde następne). Na zrealizowanie tych świadczeń Uczelnia
przeznaczyła w roku 2011 kwotę 5,4 mln zł.
Pracownicy i emeryci PP otrzymują także świadczenia socjalne w okresie Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia.
W roku 2011 ZFŚS przeznaczył kwotę 120 000,- zł na refundację kosztów zakupu podręczników szkolnych dla wszystkich dzieci objętych opieką socjalną.
ZFŚS przeznacza się ponadto na pożyczki na cele mieszkaniowe (1,3 mln zł), zapomogi
bezzwrotne dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, refundację kolonii zdrowotnych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz na organizację różnych
imprez okolicznościowych dla pracowników i emerytów (wycieczki, grzybobrania, spotkania
noworoczne, spotkania z jubilatami, piknik rodzinny itp.).
Politechnika Poznańska posiada dwa czynne ośrodki wczasowe: w Kołobrzegu i Borowym Młynie. W roku 2010 z wypoczynku w DPTiW w Kołobrzegu skorzystało 1 441 osób, a w
Borowym Młynie – 195.
50
14. PODSUMOWANIE
Za nami kolejny rok wytężonej, twórczej pracy, której głównym celem było umocnienie
pozycji Politechniki Poznańskiej w gronie najlepszych polskich uczelni akademickich. Wszystkie nasze działania skoncentrowane były na tym, aby zapewniając studentom kształcenie na najwyższym poziomie, pozostać jednocześnie prężnym ośrodkiem naukowym prowadzącym badania
w obszarze nowoczesnych dziedzin i technologii. Zrealizowaliśmy nasze marzenie o wspaniałej,
nowoczesnej bibliotece i zaawansowanym technicznie centrum wykładowo-konferencyjnym.
Przed nami jeszcze wiele do zrobienia. Inwestujemy w rozwój infrastruktury uczelnianej,
ciągle podnosimy jakość kształcenia, dbamy o rozwój młodej kadry naukowej, prowadzimy
działalność promującą naszą Uczelnię, tak aby nazwa „Politechnika Poznańska” była synonimem twórczej myśli naukowej, kształcenia na europejskim poziomie oraz rzetelnej pracy. Aby
ukierunkować nasze działania przyjęliśmy strategię rozwoju Politechniki Poznańskiej do roku
2020.
Wszystkim, którzy swoją codzienną, wytrwałą pracą przyczynili się do tego, że z dumą
możemy myśleć i mówić o „naszej Politechnice”, jako jednej z najbardziej rozpoznawalnych
polskich uczelni serdecznie dziękuję za wytrwałość, aktywność, zrozumienie, a przede wszystkim za identyfikowanie się z Uczelnią i jej celami.

Podobne dokumenty

Sprawozdanie 2013 - Politechnika Poznańska

Sprawozdanie 2013 - Politechnika Poznańska zmieniono nazwę Zakładu Metod Projektowania Maszyn (Z3) na Zakład Inżynierii Wirtualnej (Z3).

Bardziej szczegółowo