Gminne Centrum Kultury i Sportu

Komentarze

Transkrypt

Gminne Centrum Kultury i Sportu
nr 19/2008 (418) - 12.12.2008
Dwutygodnik Samorządu Lokalnego
ISSN 1234-4552 - rok 12
cena 1,50 zł w tym 7% VAT
nakład 600 egz.
Quo Vadis ŻOK-u?
Na spotkanie, dotyczące funkcjonowania kultury i sportu w naszej gminie oraz
dyskusję na temat projektu i perspektyw,
wynikających z połączenia tych sfer, zaprosiła wszystkich zainteresowanych Lilla
Gruntkowska – Burmistrz Miasta Żarów
i Zbigniew Malicki – Pełnomocnik ds. Kultury i Sportu. Celem tej debaty było również przedstawienie wszystkich opinii za
i przeciw, w związku z planowanym przeniesieniem Żarowskiego Ośrodka Kultury
do pomieszczeń nad Halą Sportową przy
Gimnazjum.
Zainteresowani – mają głos
9 grudnia 2008 r., w sali widowiskowej
ŻOK-u, zebrali się mieszkańcy i przedstawiciele żarowskich instytucji, dla których
kultura i sport jest ważnym elementem
życia społecznego naszej gminy. W debacie
wzięli udział: Wiesława Furtak – Dyrektor
Żarowskiego Ośrodka Kultury i pracownicy
W numerze
między innymi:
Zwyczajni - niezwyczajni - str. 5
Wesołe zabawy - str. 6
Ocalić od zapomnienia - str. 7
foto: E. Kulas
Gminne Centrum Kultury i Sportu
Uczestnicy debaty
ŻOK-u, Stanisława Biernacka – Dyrektor
Biblioteki Publicznej w Żarowie, Elżbieta
Gąsior – Przewodnicząca Komisji ds. Kultury i Sportu, radna – Halina Lewandowska,
aktorzy Teatru „Bezdomny” z Ryszardem
Dykcikiem na czele, przedstawiciele orkiestry dętej i żarowskiego koła emerytów,
nauczyciele wf-u, osoby ściśle związane ze
sportem i niewielka grupa mieszkańców
Żarowa. Niestety, jak to często się okazuje,
wielu ludzi potrafi tylko krytykować, okazywać niezadowolenie i wytykać błędy... Ale,
gdzie byliście Szanowni Państwo, kiedy
Wasz głos, mógł być głosem decydującym
w tak ważnych, dla naszej „małej ojczyzny”, sprawach. Jak możecie krytykować
rzeczy, które nie są Wam w pełni znane,
przecież nie wysłuchaliście głosów i racji
różnych stron.
Założenia
Założeniem projektu jest poszerzenie
zadań statutowych Żarowskiego Ośrodka
Kultury o działania na rzecz sportu w szerokim zakresie i w jednej centralnej siedzibie – w Hali Sportowej przy żarowskim
Gimnazjum. Nowy podmiot działał będzie
pod nazwą Gminne Centrum Kultury
i Sportu.
W jaki sposób miałaby funkcjonować
nowa instytucja, która miałaby zapewniać
nam mieszkańcom gminy rozrywkę i sport,
przedstawiła Lilla Gruntkowska – Burmistrz Miasta – „Oddanie, już za niespełna
dwa miesiące hali sportowej wpłynęło na
zmianę decyzji, co do miejsca funkcjonowania obecnego ośrodka kultury, a także
połączenia kultury i sportu w jedną zorganizowaną i skoordynowaną działalność
tych dotychczasowych jednostek. Obecny
ośrodek kultury wymaga ogromnego wkładu finansowego, na który obecna sytuacja
Gminy nie pozwala (…). Hala sportowa
przygotowywana jest nie tylko pod zajęcia
sportowe, ale także pod możliwości organizowania i prowadzenia tam działalności kulturalnej (…) Pierwsze piętro, w hali
sportowej jest przygotowywane do przeniesienia dotychczasowej siedziby ŻOK-u
do nowoczesnego, czystego i przestronnego obiektu (…). Chcielibyśmy, by kulturą
i sportem zarządzała jedna organizacja,
by wszystkie obiekty, tj. sala widowiskowo-sportowa przy Szkole Podstawowe
w Żarowie, hala sportowa przy Gimnazjum,
hala sportowa przy Szkole Podstawowej w
Imbramowicach, w przyszłości boiska Orlik, a także żarowski stadion, były w jednych rękach koordynatora, zarówno wydarzeń kulturalnych jak i sportowych w całej
naszej gminie (…)”. Nim Pani Burmistrz
oddała głos Zbigniewowi Malickiemu, zapewniła jeszcze zebranych, że nie będzie
żadnych „czystek” i zwolnień ludzi, którzy
dotychczas tworzyli kulturę w Żarowie. Natomiast, na pewno będą zatrudnione dodatkowe osoby.
„Oddajemy przepiękną, o ogromnej kubaturze, nowoczesna halę sportową, w której będzie miejsce również na działalność
kulturalną – powiedział Zbigniew Malicki
– Nie możemy inwestować w stary, zdewastowany obiekt, jakim jest ŻOK, którego
remont pochłonąłby wiele kolejnych środków, a i tak nie mógłby konkurować z nowoczesnym obiektem”.
dokończenie na str. 5
2
Gazeta Żarowska
Wieści z Ratusza
W kilku
słowach
Sesja Rady
Miejskiej
Wielka Hala Sportowa dla...
kultury i sportu
11 grudnia, odbyła się kolejna sesja, na
której oprócz odrzucenia po raz kolejny
raz uchwały dotyczącej powołania Sylwii
Pawlik na stanowisko Sekretarza Gminy,
doczekaliśmy się wreszcie porozumienia i
konstruktywnych działań radnych, na polu
kultury i sportu.
W ostatnim czasie popularnym tematem wśród miłośników kultury i sportu (
i pewnie nie tylko), jest nowa Hala Sportowa, która już za niespełna dwa miesiące
zostanie oddana do użytku. Władze miasta
planują połączyć działania kulturalne i sportowe, tak ważne dla naszej społeczności,
w rękach jednego zarządcy – koordynatora,
z siedzibą w nowo wybudowanej Hali Sportowej, w Gminnym Centrum Kultury i Sportu. Warto tu wspomnieć, że wiele gmin już w
ten sposób funkcjonuje, z całkiem dobrym
skutkiem. W związku z powyższym 08 listopada br. w Żarowskim Ośrodku Kultury,
odbyło się spotkanie naszych władz z mieszkańcami Żarowa, pracownikami instytucji
kulturalno - oświatowych, przedstawicielami stowarzyszeń, kół i miłośników kultury
i sportu. W czasie debaty, każdy mógł zabrać głos w tej sprawie. Było też wiele pytań
– i trudno się dziwić, ponieważ każda, nawet
najmniejsza zmiana w naszych zwyczajach
i przyzwyczajeniach, budzi wiele pytań –
i bardzo dobrze, że tak jest.
Zwyczajni – Niezwyczajni
… są wśród nas! W tym numerze gazety,
przedstawiamy Państwu kolejną, niezwykle
ciekawą osobę – Danutę Michalską.
Rubryka ta, poświęcona jest osobom,
które w swojej skromności, często bagatelizują zasługi dla innych. „Po cichutku” niosą
innym pomoc, wytchnienie, dobre słowo,
promienny uśmiech… i wiele jeszcze można byłoby wymieniać przymiotów, by oddać
to, kim dla mieszkańców naszej gminy są te
osoby. Dlatego pragniemy zaprezentować
Państwu tych zwyczajnych, a jednak niezwyczajnych ludzi.
Od Andrzejek do Adwentu
Już minął czas zabaw i Andrzejkowych
wróżb. Teraz nadszedł czas refleksji nad
własnym życiem – Co dokonałem? Co bezpowrotnie straciłem? Czas oczekiwania na
narodziny Syna Bożego, wszystkich cieszy
i ekscytuje. Ale w ferworze domowych porządków, świątecznych zakupów, nie zapomnijmy o tych, którzy być może potrzebują
naszej pomocy i wsparcia. Bądźmy czujni…
Sprawmy, by ktoś, kto być może jest gdzieś
obok nas, poczuł się szczęśliwy. Naprawdę,
tak niewiele trzeba, by Bożonarodzeniowa
radość rozpaliła serca każdego.
RN Elżbieta Kulas
Mamy Gminne Centrum Kultury
i Sportu
O ile w przypadku powołania Sekretarza
był (jak zawsze) rozłam, na radnych Wspólnoty, którzy byli za przyjęciem wniosku i
radnych klubu Razem dla Żarowa, którzy
niezmiennie wniosek odrzucają, to w sprawie przekształcenia Żarowskiego Ośrodka
Kultury w Gminne Centrum Kultury i Sportu, zmiany statutu i siedziby oraz struktury
zarządzania – wytworzyła się „nić” porozumienia, poparta dialogiem. Oczywiście,
były wątpliwości i pytania, czasami nawet
trudne pytania, na które Zbigniew Malicki – Pełnomocnik Burmistrza ds. Kultury i
Sportu oraz Leszek Buchowski – zastępca
Burmistrza, starali się udzielić wyczerpujących odpowiedzi. Na pewno jest jeszcze
wiele pytań, które nie padły na sesji, ale na
które trzeba będzie w przyszłości odpowiedzieć i znaleźć optymalne rozwiązania, które będą dobre i opłacalne dla gminy. Jednak, prawie wszyscy radni, wyrazili swoje
poparcie i uchwała została przyjęta, dzięki
czemu Żarowski Ośrodek Kultury zyskał
nową nazwę i szerszy zakres działania, który określa nowy statut.
Uzasadnienie uchwały
„(…) Baza, jaką dysponuje Żarowski
Ośrodek Kultury, nie jest satysfakcjonująca, biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców w zakresie zwiększenia aktywności
Ośrodka nie tylko w sferze kulturalnej, ale
i sportowej (…). Przeniesienie Żarowskiego
Ośrodka Kultury do nowoczesnej, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych hali
jest konieczne, nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale i możliwości rozszerzenia
jego działalności. Ekonomicznym i efektywnym jest zarządzanie całą gminną bazą
kulturalną i sportową przez jedną jednostkę. Zwiększa się również możliwości finansowe, gdyż Ośrodek będzie wynajmował
zarządzane przez siebie obiekty na organizację różnego rodzaju imprez i zawodów
sportowych firmom, działającym na terenie
nr 19/2008-12.12.2008
gminy, zespołom sportowym nie tylko z terenu gminy (…)
Skargi i Pisma
Po rozpatrzeniu uchwał Robert Kaśków
– Przewodniczący Rady zapoznał radnych z
pismami jakie wpłynęły do Rady Miejskiej.
Wśród nich były dwa, które zdominowały
ostatnią część sesji. Pierwsze z nich to skarga mieszkańców ul. Wojska Polskiego na
działania Burmistrz Lilli Gruntkowskiej, i
Marka Jaryczewskiego – Prezesa ZWiK.
Drugie, to pismo Burmistrz Lilli Gruntkowskiej do Przewodniczącego Rady w sprawie
niewłaściwego traktowania pracowników
Urzędu w trakcie prac Komisji Rewizyjnej.
W obu przypadkach Przewodniczący Rady
dopuścił do nic nie wnoszącej dyskusji z
udziałem mieszkańców i to z naruszeniem
prawa, bo oba pisma były skargami i Przewodniczący powinien nadać bieg sprawie, a
nie rozpoczynać ich rozpatrywania w trakcie Sesji i to bez możliwości wypowiedzenia
się wszystkich stron.
Elżbieta Kulas
Zmiana
w DSSE
W środę 10 grudnia z wizytą u Burmistrz
Lilli Gruntkowskiej gościł Prezes Hotta z żarowskiego zakładu DSSE. Była to wizyta pożegnalna, gdyż Prezes Hotta zakończył swoją
pracę w Żarowie.
W spotkaniu uczestniczył Chihiro Aoki
dotychczasowy Dyrektor, który zastąpi Pana
Hottę na stanowisku. Pan Chihiro Aoki od
czterech lat pracuje w Żarowie i mieszka wraz
z rodziną we Wrocławiu.
Burmistrz Lilla Gruntkowska podziękowała Panu Hotta za współpracę i jego zaangażowanie nie tylko w rozwój firmy ale również
zaangażowanie firmy na rzecz gminy Żarów.
Lilla Gruntkowska wyraziła również nadzieję
na kontynuację dobrej współpracy z zakładem
pod kierownictwem nowego Prezesa.
LO KAL
do wynajęcia (36 m²)
w obiekcie NEFRYT
Gminna Spółdzielnia
Tel.(074) 8 580 433
WYDAWCA: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów, ul. Piastowska 10, tel. 074 8580 540, ISSN 1234-4552.
Redaguje zespół. e-mail: [email protected] Wszelkie prawa zastrzeżone (łącznie z tłumaczeniem na języki obce). Żaden fragment nie może być:
wykorzystany w jakiejkolwiek formie - fotokopii, mikrofilmu, czy innych reprodukcji; przekładany na język mechaniczny lub pisemny, bez zgody wydawcy.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń umieszczanych w gazecie.
DRUK: DrukarniaCyfrowa.net, ul. Łukasińskiego 7, 58-100 Świdnica, tel. 74 853 68 09, www.drukarniacyfrowa.net
Wieści z Ratusza
nr 19/2008-12.12.2008
Nie będzie
tak źle...
Rozkład jazdy
W poprzednim numerze „Gazety Żarowskiej” ukazała się wzmianka
o nowym rozkładzie jazdy autobusów
MPK, które do tej pory obsługiwały nasze miasto i gminne wioski oraz
strefę, a zostały zawieszone z powodu
ich nierentowności. Co będzie dalej
z autobusami, a raczej ich brakiem?
Czy Żarów zostanie zamknięty na...
„świat”? Z tymi pytaniami udałam się
do Urzędu Miejskiego w Żarowie i poprosiłam o wyjaśnienie osobę, bardzo
zaangażowaną w tą sprawę, szukającą
optymalnie najlepszych rozwiązań dla
mieszkańców naszej gminy – Leszka
Buchowskiego – zastępcę Burmistrza.
– Panie Burmistrzu, wiele kontrowersji wzbudził artykuł pt.
„Rozkład jazdy” z ostatniego wydania „Gazety Żarowskiej”, o częściowym zlikwidowaniu kursów
autobusowych MPK na liniach
15, 16 i 18. Dlaczego musieliśmy
zrezygnować z tych kursów?
– Likwidacja części kursów MPK
jest elementem wprowadzanego planu oszczędnościowego. Zadłużenie
Gminy, z tytułu funkcjonowania MPK,
osiągnęło kwotę ok.1 miliona złotych.
Elementem zmniejszenia zadłużenia
jest ograniczenie wydatków również na
tą sferę działalności gminy. Jednakże
w zdecydowanej większości zrezygnowaliśmy z kursów, które przewoziły od
2 do 6, czasami 8 osób w czasie jednego kursu. Aby przewóz był opłacalny
dla MPK i Gminy, musiałby każdorazowo zabierać na trasie ok. 30 – 36
osób w obie strony.
Gmina musi płacić przewoźnikowi,
takie same pieniądze bez względu na
to, czy przewozi 2 czy 36 osób. Jednakże likwidując kursy MPK staraliśmy się o to aby pozostawić te, którymi
młodzież dojeżdża do szkoły, a osoby
dorosłe do pracy.
– Czy w związku z tym, ta niewielka grupa ludzi z naszej gminy, musi sobie radzić sama?
– Oczywiście, że nie! W tej chwili
opracowywany jest rozkład jazdy, gdzie
uwzględnione będą kursy MPK, PKS
i Przewoźników Prywatnych (PP). Na
liniach, z których korzysta niewielka
ilość osób, będą jeździć BUS-y PP. To,
co nie jest korzystne dla dużego przewoźnika – jest opłacalne dla właścicieli BUS-ów. Dodatkową zaletą takiego
rozwiązania jest to, że gmina za takie
kursy nic nie płaci. Już niedługo mieszkańcy naszej gminy, dostaną do swoich
rąk nowy rozkład jazdy, uwzględniający kursy MPK, PKS oraz kursy PP.
– Czy koszt przejazdu u przewoźnika prywatnego będzie porównywalny do stawek MPK
i PKS?
– Tak, i co więcej, PP również będzie
respektował bilety ulgowe, tj. szkolne,
inwalidzkie, emeryckie i osób niepełnosprawnych, przy czym niepełnosprawni
mogą liczyć na pomoc przy wsiadaniu i
wysiadaniu z pojazdu.
– Kiedy mieszkańcy mogą spodziewać się tych zmian?
– Na pewno z nowym rokiem wszystko będzie już dograne i mieszkańcy nie
powinni odczuć jakiegokolwiek dyskomfortu. Jedynie, co będą musieli, to
przyzwyczaić się do nowego przewoźnika, który na ich trasie będzie jeździć.
– Dziękuję bardzo za rozmowę.
Drodzy Czytelnicy!
W następnym, ostatnim w tym roku
numerze „Gazety Żarowskiej”, znajdziecie nowy rozkład jazdy, który obowiązywać będzie od 1 stycznia 2009 r. Nakład
gazety, na ten numer, zostanie zwiększony, by każdy zainteresowany, mógł
nabyć czasopismo wraz z aktualnym
rozkładem. Ponadto, będzie dostępny na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Żarowie – www.um.zarow.pl
Elżbieta Kulas
Zapraszamy do udziału w I Wyborach Miss Nastolatek
Powiatu Świdnickiego - Dziewczęta w wieku 15 – 17 lat
Gwarantujemy:
* zabawę pełną emocji * świetnych gości * atrakcyjne nagrody *
* dla najlepszych – sesja zdjęciowa *
To jest szansa dla każdej z Was!!!
Chętne kandydatki mogą się zgłosić po nr tel. 504 283 479
lub email: [email protected]
Organizatorzy: Dorota Kłębokowska i Rada Sołecka Piotrowic
Gazeta Żarowska
I co z
tą drogą?
3
W poprzednim numerze „Gazety Żarowskiej”, przeczytać można było słowa
wypowiedziane przez Waldemara Burzyńskiego – kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Żarowie, iż
droga Bożanów – Kalno – Żarów, zostanie
wyremontowana w najbliższym czasie.
Wspomnę tylko, że owa droga wyglądała
jak „szwajcarski ser”, a jazda tym odcinkiem przypominała slalom. I rzeczywiście, zaczęto remont tych dróg. Warunki
pogodowe sprzyjały, było sucho, a plusowa temperatura sprzyjała naprawom.
Wyremontowany został już odcinek pomiędzy Bożanowem a Kalnem, wszystkie
dziury zostały załatane i połowa drogi w
samym Kalnie. W trakcie naprawy drogi
we wsi stwierdzono, że również należy
poprawić nawierzchnię przy samym przystanku autobusowym, gdzie nowoczesne
autobusy przegubowe z niskim zawieszeniem, mają spore problemy ze zniszczoną nawierzchnią i zaczepiają podwoziem
o nierówności. „Ten problem również zostanie rozwiązany” – zapewnił kierownik
referatu inwestycyjnego – nawierzchnię
naprawimy i zlikwidujemy nierówności,
utrudniające manewr zawracania autobusom. Pozostały odcinek drogi, będzie
naprawiony do najbliższych świąt, chociaż na pewno trzeba tu brać pod uwagę
warunki pogodowe. Gdyby jednak pogoda się zmieniła, to odcinek drogi Kalno –
Żarów, wyremontowany będzie do końca
tego roku”.
Może takie „łatanie” nie jest szczytem
marzeń kierowców, ale na pewno drogi
bez ubytków w asfalcie, to drogi zdecydowanie bezpieczniejsze. I chociaż wielu
kierowców życzyłoby sobie nowy „dywan”, to z tym przyjdzie nam jeszcze poczekać.
Elżbieta Kulas
Zakłady usługowe „EZT”
Sp. z o.o. zatrudnią:
- pracownika ochrony
- pracownika usług czystościowych
Wymagania:
orzeczenie o niepełnosprawności.
Praca na terenie Żarowa.
Zgłoszenia: (032) 291-75-86 w. 29,
695 730 327
4
Wieści z Ratusza
Gazeta Żarowska
nr 19/2008-12.12.2008
Zwyczajni –
Niezwyczajni
… są wśród nas. Czasami okazuje się,
że jest nim sąsiad z naprzeciwka, znajomy
z ulicy, kolega z pracy… Tym razem Zwyczajną – Niezwyczajną osobą, którą
przedstawiamy na łamach naszego czasopisma, jest…
…Danuta Michalska
Krucha, nieśmiała i bardzo skromna kobieta, a jednak niesamowicie silna, pogodna, życzliwa i kochająca ludzi. Ciężko doświadczona przez los i nękające Ją od wielu
lat choroby – nie poddała się, wręcz przeciwnie, nauczyła się walczyć o każdą chwilę… lata życia. Co więcej – pomaga również
przyjaciołom, znajomym i wszystkim tym,
którzy zwrócą się do Niej o poradę.
„Dwadzieścia lat temu, kiedy obudziłam
się z narkozy po trepanacji czaszki i nie
mogłam ruszyć ani ręką, ani nogą, zaczęłam zastanawiać się, jak teraz moje życie
będzie wyglądało. Wówczas zainteresowałam się medycyną niekonwencjonalną.
Kupowałam książki na ten temat i w tej
chwili mam całkiem pokaźny zbiór tej literatury. Bardzo uważnie je studiowałam,
by zrozumieć ich treść i z dobrym skutkiem
stosować zawartą w nich wiedzę. Do dziś
wspomagam się ziołami, które sama zbieram, od wiosny do jesieni każdego roku.
Czasami idę, nawet dwa kilometry. Trochę
ryzykuję tymi eskapadami przy mojej niepełnosprawności, ale nie mogę czekać, aż
ktoś ze znajomych mógłby pójść ze mną, bo
nic bym nie nazbierała. Lekarz, który mnie
leczy, powiedział mi, że gdybym nie robiła
tego, co robię, nie byłabym w takim stanie,
jakim jestem” – wspomina z uśmiechem na
twarzy pani Danusia Michalska.
Niepełnosprawna od 20 lat
Pani Danusia, Danusia – bo tak mówią
o niej znajomi i przyjaciele – od 20 lat jest
niepełnosprawna (Jej lewa ręka i lewa noga
dotknięte są niedowładem). Przeszła dwa
wylewy, udar mózgu, trepanację czaszki
i dwa razy w Jej organizmie uaktywnił
się nowotwór złośliwy. W obecnej chwili,
właśnie jest w trakcie leczenia nowotworu. Pomimo wszystkich tych chorób (które
zwaliłyby z nóg niejednego), pani Danusia
zawsze jest uśmiechnięta, pełna współczucia i życzliwości dla innych. Swoje zdrowie
nie tylko oddała w ręce lekarzy, sama też
walczy z chorobami. Wspomaga medycynę
konwencjonalną – niekonwencjonalnymi
metodami naturalnymi. Jak powiada ta
dzielna Zielarka: „Bardzo bronię się przed
chorobami, ciężko na to pracując. To, że
foto: E. Kulas
Wspomnienia
Danuta Michalska
mogę cieszyć się życiem nie jest za darmo.
Ciągła pielęgnacja, gimnastyka, ruch, a
także praca nad moimi nalewkami… to dla
mnie duży wysiłek, który na szczęście się
opłaca”
Wierzę w moje zioła
Ta pogodna i niezwykle ciepła osoba,
sama robi ziołowe napary, krople, nalewki,
a nawet maści lecznicze. Zna zioła wspomagające leczenie nowotworów i jak sądzę,
jest tak w istocie, bo przecież już raz z rakiem wygrała stosując te zioła, a po zoperowaniu drugiego, minęło już 18 miesięcy,
a pani Danusia w dalszym ciągu je stosuje
i czuje się bardzo dobrze. Jest pełna życia i
zadowolenia, bo wierzy, że jej zioła pomagają (oczywiście, nie wykluczając lekarzy,
którzy przyczynili się do tego, by mogła cieszyć się życiem).
Żyję dla ludzi
Nie dość, że jest rozmyślną i uważną
zielarką, to jeszcze przy tym kocha ludzi
(taka mieszanka w jednej osobie, już sama
w sobie musi być lecznicza). Pani Danusia
twierdzi, że bez ludzi nie mogłaby żyć. Jedną sprawną ręką robi wszystkie te ziołowe
mikstury i tą samą ręką wyrabia i piecze
ciasta, i najprzeróżniejsze ciasteczka. Po
co piecze, skoro jest sama w domu? Przecież może sobie kupić dobre ciasto, tym
bardziej, że kosztuje Ją to o wiele więcej
wysiłku niż osoby ze sprawnymi obiema rękami. Nie piecze dla siebie. Więc dla kogo?
– zapytałam moją przemiłą rozmówczynię
– „Piekę dla ludzi. Mam wielu znajomych
i piekę dla nich. Nie satysfakcjonuje mnie
zjedzenie samej tych słodkości. Ja sama dla
siebie nie chcę żyć. Ja żyję też dla innych” –
odpowiedziała dziarsko pani Danusia.
Jak się dowiedziałam, od znajomych
tej intrygującej Pani, wszystkie drzwi stoją
otworem dla Niej. Prócz dobrego słowa, porady, pogody ducha, wnosi do ich domów
zawsze coś samodzielnie upieczonego.
Wybrała walkę
Zamiast lamentowania, pani Danusia
wybrała walkę. Nie użala się nad sobą. Chce,
jak najdłużej pozostać samodzielną osobą,
radzącą sobie we wszystkim. Mimo, że syn,
który mieszka w Żarach, chciał zabrać swoją mamę do siebie, nie zgodziła się zdając
sobie sprawę, że oznaczałoby to poddanie
się chorobie. A Ona nie ma zamiaru poddać
się. Chce być potrzebna ludziom, tu w Żarowie i rzeczywiście jest im potrzebna, bo
przecież kto zastąpi Jej dobroć, promienny
uśmiech, którym wszystkich hojnie obdarowuje, Jej znajomość ziół i chęć niesienia
pomocy ludziom, których kocha.
Jak widać, można pokonać nawet największego wroga – raka, jeśli kocha się tak
bardzo życie i ludzi, którzy nas otaczają,. By
nieść im pomoc, pomimo, iż sami potrzebujemy pomocy. Żywym przykładem tego
jest mieszkanka Żarowa – pani Danusia
Michalska.
Elżbieta Kulas
nr 19/2008-12.12.2008
Umowy na
odbiór odpadów
W ostatnim czasie wielu mieszkańców gminy otrzymało od Zakładu Usług Komunalnych
Spółka z o.o. w Żarowie wypowiedzenie umów
dotyczących odbioru odpadów komunalnych
oraz nowe umowy do podpisania. Dla wielu z
nich nowe umowy opiewają na wyższą kwotę
do zapłaty. Nie jest to jednak podwyżka cen za
wykonywane usługi a zmiana sposobu rozliczania za ich realizację. Dotychczas bowiem
opłata za odbiór odpadów komunalnych liczona była od osoby, obecnie liczona jest od
pojemnika.
W większości umów opłaty za usługę wzrosną. W szczególnych przypadkach
Nasza Gmina Kochana
można jednak tą opłatę pomniejszyć. W
nieruchomościach, w których mieszkają
osoby samotne lub rodziny dwuosobowe,
istnieje możliwość zmiany wielkości pojemnika ze standardowego 120 l na 80 l.
W tym celu należy udać się do ZUK z prośbą o
zmianę wielkości pojemnika. We wspomnianych wyżej przypadkach umowa na opróżnianie pojemnika 120 l może zostać zawarta przez
np. dwie sąsiadujące rodziny. Działania takie
dają możliwość zmniejszenia kosztów odbioru
odpadów komunalnych dla osób samotnych i
rodzin dwuosobowych.
Trwają również przygotowania do
zmiany przepisów lokalnych określających częstotliwość wywozu odpadów,
co dodatkowo zmniejszy wysokość opłat
dla mieszkańców.
Piotr Weiland
Pracownicy interwencyjni
Skończyła się umowa o zatrudnianiu pracowników interwencyjnych w naszej gminie,
ale pozostały jeszcze trzy takie osoby. Będą wykonywać prace remontowe w budynkach
komunalnych, świetlicach wiejskich i jak pogoda pozwoli, zajmą się naprawą chodników.
Osoby te sprawdziły się w tego typu naprawach, m.in. udrożnili kanalizację w Łażanach,
która była od lat utrapieniem mieszkańców.
red
Pojemniki na
zużyte leki
foto: internet
Gmina Żarów, wraz z kilkoma innymi gminami Powiatu Świdnickiego,
podpisała ze Starostwem Świdnickim
porozumienie w sprawie współfinansowania kosztów realizacji systemu
zbiórki przeterminowanych leków. W
ramach tego porozumienia Starostwo
Świdnickie dokonało zakupu pojemni-
ków przeznaczonych tego rodzaju odpadów. Pojemniki te zostaną rozstawione
w aptekach na terenie miasta Żarów.
Odbiór pojemników i przekazanie ich
odpowiednim aptekom odbędzie się na
przełomie grudnia i stycznia.
Działania powyższe dadzą mieszkańcom gminy możliwość nieodpłatnego
pozbywania się nie wykorzystanych lub
przeterminowanych leków. Zebrane leki
odbierać będzie specjalistyczna firma
zajmująca się utylizacją tego rodzaju odpadów.
Piotr Weiland
Gazeta Żarowska
5
dokończenie ze str. 1
Gminne Centrum
Kultury i Sportu
Były też pytania…
„Czy nie boicie się Państwo, że nacisk
z przesunięciem na sport spowoduje, że kultura będzie tylko takim „ogonkiem” sportu?” – zapytała Elżbieta Gąsior. Odpowiedzi
udzieliła Pani Burmistrz – „Nie wyobrażam sobie tego. Tworzymy ośrodek kultury
i sportu, mając na uwadze, równoważność
obu tych dziedzin. Do tej pory tak było i nic
się nie zmieni.”
Natomiast Zbigniew Owczarski poruszył
m.in. kwestię opłacalności tego przedsięwzięcia. W konkluzji stwierdził: „(…) ktoś
powiedział, że będzie hałas, będzie słychać
gwizdek… Ja na ten „gwizdek” czekam już
10 lat i chciałbym, żeby on wreszcie mi zagwizdał, bo w istocie jest to bardzo pożądane(…)”. – wspomniał również o trudnej
sytuacji Żarowa, która w przyszłym roku będzie jeszcze trudniejsza i tylko od mądrego,
oszczędnego i efektywnego działania, zależeć
będzie pomyślność tego przedsięwzięcia.
Padały również pytania związane z odpłatnością za zajęcia, o warunki lokalowe.
Poruszona była też kwestia zajęć, które
odbywałyby się równocześnie w zakresie
kultury oraz sportu w jednym obiekcie.
Czy nie będą ze sobą kolidować? Wreszcie
padło pytanie – co z naszą Orkiestrą Dętą,
Emerytami, Zespołami, organizacjami tworzącymi kulturę w naszym mieście. Na te
i jeszcze wiele innych pytań, Gospodarze
spotkania starali się dać, jak najbardziej precyzyjne odpowiedzi, wyjaśniając zasadność
i naświetlając korzyści płynące z koncepcji
utworzenia jednego, ogarniającego wszystkie działania związane i z kulturą i sportem,
w bardzo szerokim zakresie – Gminnego
Centrum Kultury i Sportu.
Gorzkie słowa krytyki
Zbigniew Malicki ostrymi słowami skrytykował obecne warunki siedziby ŻOK-u: „W
Żarowie mamy kilka przyzwoitych obiektów,
w których można prowadzić działalność kulturalną, a ŻOK upiera się przy najgorszym,
ohydnym, brudnym i śmierdzącym budynku”. Dlaczego się upiera? Zbigniew Furtak
odpowiedział krótko – „Bo nie są nasze!”.
Ale sprawa własności obiektów podległych
Centrum została wyjaśniona – „Wszystkie
te obiekty będą gminne, więc ośrodek nie
będzie miał problemu z ich dostępnością.” –
wyjaśniła Lilla Gruntkowska.
Spotkanie zakończyła Pani Burmistrz,
słowami: „Bez ludzi, którzy tu przyszli z
własnej woli, poświęcając własny czas, tej
kultury i sportu na wysokim poziomie, bez
waszego wsparcia, nie uda się zrobić tak, jak
byśmy chcieli.” – Kończąc swoją wypowiedź,
zaprosiła wszystkich na Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 11.12 2008, o godz.
15.00 w Urzędzie Miejskim w Żarowie.
Elżbieta Kulas
Gazeta Żarowska
Kronika
Policyjna
Podwójna kradzież
10 listopada ok. godz.12.30, mieszkaniec
Mrowin zgłosił kradzież, do której doszło
z 20/21 października w Mrowinach. Z miejsca Jego zamieszkania, znany mu sprawca,
dokonał kradzieży dwóch rowerów na wartość 200 zł, a w dniu 22 października, w tym
samym miejscu, ten sam sprawca, ukradł
kolejny rower, na wartość 100 zł, na szkodę Jego córki.
Obłowił się…, ale go złapano
W poprzedniej Kronice Policyjnej, pisaliśmy o kradzieży w Bukowie miedzianych
przewodów, zasilających i sterujących maszyny rolnicze. Wówczas, jeszcze NN sprawca, obłowił się na wartość 3.200 zł. W dniu
12 listopada, funkcjonariusze KP w Żarowie,
dokonali zatrzymania mieszkańca Imbramowic, który był sprawcą tej kradzieży.
... kolejna kradzież
miała miejsce w dniu 16 listopada. W porannych godzinach (ok. 8.20), Komisariat
Policji został powiadomiony o włamaniu do
myjni samochodowej, skąd skradziono kasetki z pieniędzmi (ok. 2 tys. zł).
Tym razem było ich mniej
18 i 24 listopada funkcjonariusze KP zatrzymali dwóch rowerzystów w stanie
nietrzeźwym. Jeden z nich miał 0,86 ‰,
drugi 1,6 ‰.
Dziecko wpadło pod samochód
28 listopada, ok. godz. 16.30, Pogotowie
Ratunkowe powiadomiło KP o potrąceniu
dziecka na ul. Wojska Polskiego w Żarowie.
Wesołe
zabawy w
Podstawówce
Andrzejki
Dnia 28.11.2008 r., w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Żarowie, odbyły się Andrzejki.
Dzieci poznały zwyczaje, panujące w dniu
imienin Andrzeja. Z dużym zaciekawieniem
wróżyły układając buty, losując karteczki z informacją, co je czeka w przyszłości. Nie zabrakło też tańców przy dyskotekowej muzyce. Na
zakończenie zabawy, rodzice przygotowali dla
swoich pociech słodki poczęstunek i napoje.
Bardzo serdecznie Im za to dziękujemy.
Jesienny piknik
…a już 5 grudnia, odbył się Jesienny Piknik. Uczniowie klas zerowych i wychowankowie świetlicy szkolnej, pod bacznym okiem
swoich wychowawców i opiekunów, bawili się
Nasza Gmina Kochana
Ustalono, że kierujący samochodem potrącił dziecko, które nagle wybiegło na jezdnię.
Dziecko zostało zabrane do szpitala z powodu urazu głowy i nogi. Ustalono, że kierowca
był trzeźwy. W tej chwili trwają czynności,
zmierzające do ustalenia okoliczności tego
zdarzenia.
UWAGA! Narkotyki!!!
28 listopada, w trakcie kontroli, funkcjonariusze KP zatrzymali 19-latka, przy którym ujawniono środek odurzający w postaci
1,35 g amfetaminy. Mężczyzna ten został zatrzymany do wyjaśnienia.
3 grudnia, również w trakcie kontroli,
został ujawniony kolejny mężczyzna, przy
którym znaleziono marihuanę. Posiadacz
środków odurzających został zatrzymany do
wyjaśnienia.
Czegoś się nauczył…
ale niewiele.
5 grudnia, ok. godz.16.00, zatrzymano w
czasie kontroli mieszkańca Pożarzyska, który
jechał motorowerem wbrew zakazowi Sądu
Rejonowego. Wcześniej, prawo jazdy zostały mu odebrane, za jazdę w stanie nie trzeźwym. Pomimo tego zakazu (i choć trzeźwy),
Pan dalej jeździł.
Trochę więcej niż kronika
Narkotyki
W związku ze zbliżającymi się świętami
Bożego Narodzenia i nadchodzącym Nowym
Rokiem, a co za tym idzie – labą dla nastolatków (często, w tym okresie, jest brak kontroli
dorosłych nad swoją dorastającą latoroślą),
Izabela Basztura – Komendant Komisariatu
Policji w Żarowie, pragnie uczulić rodziców:
„Od czasu do czasu, w naszym otoczeniu pojawiają się narkotyki, a zbliżające się święta
i wolny czas od zajęć Waszych dzieci, będzie
w ogrodzie. Bardzo atrakcyjną
konkurencją było prowadzenie
ziemniaka kijem hokejowym
po torze. Emocje wzięły górę,
podczas biegu z ziemniakiem
na drewnianej łyżce. W czasie
pikniku, dzieci wykonały prace
plastyczne pt. „Wesołe kartofelki” i „Kukiełki ziemniaczane”.
Okrzyki „ziemniaczane” towarzyszyły nam podczas zabawy.
Po konkurencjach sportowych,
wszyscy zasiedliśmy przy ognisku, gdzie czekały na nas gorące ziemniaczki i pyszna zupa
ogórkowa. Cieszymy się bardzo,
że nie tylko dzieci bawiły się dobrze, ale też zaproszeni rodzice
i dziadkowie. Mimo chłodnego dnia, na pikniku panowała
gorąca atmosfera. Dziękujemy
Dyrekcji Szkoły, za fundusze
przeznaczone na przygotowanie imprezy.
Joanna Karpińska
nr 19/2008-12.12.2008
sprzyjał nieodpowiednim pomysłom nastolatków. Rozmawiajcie ze swoimi pociechami o narkotykach. Omijanie tego tematu nie
sprawi tego, że problem zniknie. Bo, niestety,
czy chcemy, czy też nie, ONE cały czas są.
To od Was głównie zależy, czy Wasze
dziecko sięgnie po narkotyki, czy będzie potrafiło odmówić.
Dzieci, które czują się kochane, które
mają poczucie własnej wartości, trudniej
jest namówić do sięgnięcia po narkotyki.
Natomiast, te dzieci, które nie mają poczucia
bezpieczeństwa we własnej rodzinie, szukają
środowiska rówieśniczego, w którym mogą
pojawiać się narkotyki.
Fajerwerki
Ponieważ zbliża się okres sylwestrowo-noworoczny i za „chwilę” rozpocznie się sprzedaż fajerwerków, Pani Komendant ostrzega:
„Policjanci będą kontrolować sklepy, które
będą sprzedawać artykuły pirotechniczne,
pod względem bezpieczeństwa sprzedaży
i komu te artykuły są sprzedawane”.
Przypomnijmy: Kupna fajerwerków mogą
dokonać tylko osoby dorosłe, i tylko pod
opieką dorosłych, dzieci mogą korzystać z tej
noworocznej atrakcji.
Zakaz sprzedaży alkoholu dla nieletnich
O tym każdy wie, choć nie każdy sprzedawca stosuje się do tego zakazu. Szanowni
Sprzedawcy i właściciele sklepów z alkoholem, nie sprzedawajcie napojów wyskokowych nieletnim. Pomyślcie, czy chcielibyście,
by wasze dziecko bez problemów miało możliwość kupienia alkoholu? Zadbajcie o każde
dziecko, jak o swoje własne!
Na podstawie rozmowy z podinspektorem
Izabelą Baszturą – Komendantem Policji
w Żarowi, Elżbieta Kulas
foto: E. Kulas
6
Zeróqki i dzieci ze świetlicy gotowi do „ziemniaczanego biegu”
nr 19/2008-12.12.2008
Kultura i Oświata
Gazeta Żarowska
Wystawa
z cyklu „Ocalić
od zapomnienia”
7
Podróż sentymentalna
W Bibliotece Publicznej w Żarowie
trwa wystawa z cyklu „Ocalić od zapomnienia” – pt. „150 lat temu powstała
Silesia”. Wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród byłych
pracowników zakładu. Przychodzą i z
łezką w oku przyglądają się starym fotografiom, ożywają w nich wspomnienia.
Przypominają sobie nieżyjące już osoby,
swoją młodość, czas aktywności zawodowej …
Wiele ciepłych słów padło z ust mieszkańców, którzy przyszli do Biblioteki,
by choć przez chwilę cofnąć się w czasie, by „dotknąć” myślą ludzi, których
już nie ma wśród nas, by znaleźć siebie
samych sprzed kilkunastu – kilkudziesięciu laty. Jedna z osób, zwiedzających
wystawę, zgodziła się podzielić swoimi
refleksjami z „GŻ”.
Wspomnienia mieszkanki Żarowa – Teresy Jankowskiej
foto: E. Kulas
„Mieszkałam za budynkiem administracji DZCH. Lata dzieciństwa i młodości spędziłam w otoczeniu osób tam pracujących. Codziennie spotykały się nasze
spojrzenia w oknach biur i sklepiku za-
Pani Maria Hałaczkiewicz ze wzruszeniem odnajduje znajome twarze „Silesii”
kładowego. Przechodząc przez park, w
którym znajdują się do dziś pomniki żołnierzy radzieckich, spotykałam się i rozmawiałam ze „starą gwardią” – mieszkańcami, którzy z nakazu pracy przybyli
do Żarowa, by po wojnie uruchomić
zakład. Z racji wykonywanego zawodu,
w zakładowej służbie zdrowia, miałam
możliwość poznania całej załogi.
Do Biblioteki przychodzę niemal codziennie, by oglądać wystawę „Ocalić od
zapomnienia”. Na zdjęciach odnajduję
znane mi twarze i przypominam sobie
sytuacje, w jakich Ci ludzie uczestniczyli.
Za każdym razem, gdy się tu wybieram,
zabieram ze sobą znajomych, którzy nie
wiedzieli, że taka wystawa znajduje się
właśnie tutaj. Ludzie odnajdują członków swoich rodzin, znajomych, sąsiadów, koleżanki i kolegów z pracy. Szkoda
tylko, że nie znalazłam fotografii Panów:
Ochabowicza, Pyrka, Głucha, Kuronia
– ludzi, których bardzo dobrze znałam
i pamiętam. Wiele osób, z tych fotografii,
już nie żyje. Darzę sentymentem dawne
czasy i dlatego, tak często tu przychodzę,
by z nostalgią w sercu powspominać.
Wystawa ta jest dla mnie wspaniałą retrospekcją minionego czasu. To „spotkania”, w których mamy do czynienia
z uzupełnieniem własnego życiorysu,
a także wzbogacamy dzień dzisiejszy
o wydarzenia minionych dni. Wszystkiego nie da się tu zobaczyć, ale ożywają
wspomnienia, za które bardzo dziękuję
Organizatorom.
Ciekawa jestem, czy czytelnicy tej
krótkiej wzmianki, mają takie same
odczucia.”
red
Western City
dla najlepszych
Dnia 20 listopada 2008 r. Ośrodek
Pomocy Społecznej w Żarowie zorganizował wycieczkę dla zwycięzców
„Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach
i Bezpieczeństwie” oraz dla osób,
których prace zostały zamieszczone
w Kalendarzu Ucznia na 2008 r. Wyjazd, tak jak w latach poprzednich,
sfinansowany został ze środków profilaktycznych. W tym roku uczniowie
spędzili dzień pełen atrakcji w Parku
Rozrywki „Western City” w Ścięgnach
k/Karpacza. Wycieczka okazała się
wspaniałą nagrodą dla zwycięzców.
Miasteczko zaoferowało szereg zabaw
i niezapomnianych przygód. Uczniowie mieli zapewnioną przejażdżkę kolejką, jazdę konną, rzut włócznią i rzut
nożem. Ponadto dużą atrakcją okazała się strzelnica indiańska i wejście na
„Pal Męczarnia”, a gorąca kiełbaska
z grilla rozgrzała atmosferę. Mimo pochmurnego nieba, na twarzach dzieci
widniały uśmiechy. Dlatego myślę, że
dzień spędzony w miasteczku „Western City”, dostarczył uczniom wielu
przyjemnych wrażeń.
Składamy serdeczne podziękowania
nauczycielom: Katarzynie Buczmie
i Romanowi Koniecznemu, za opiekę
nad dziećmi podczas wyjazdu.
Marta Plizga
st. Referent ds. Rozwiązywania
Uzależnień
8
Kultura i Oświata
Gazeta Żarowska
nr 19/2008-12.12.2008
Andrzejkowych
wróżb czas
28 listopada w Przedszkolu Miejskim w Żarowie nastał czas magii
i czarów. Nauczycielki z przedszkola
przygotowały dla dzieci atrakcyjne
zabawy i wróżby, których celem było
rozbudzenie zainteresowań bogactwem i różnorodnością tradycji ludowych oraz aktywny udział przedszkolaków w zabawie. W salach
przedszkolnych, które na ten czas
zamieniły się w komnaty czarów,
dzieci poznawały zwyczaje i tradycje andrzejkowe. Do wróżb i czarów
zachęcał przedszkolaki Magik – tajemniczy gość. Radości i śmiechom
nie było końca. Dzieci przeniosły się
w świat wróżb, marzeń i fantazji,
wypowiadając magiczne zaklęcia.
Wróżki przepowiadały przyszłość,
wróżąc dzieciom z zapałek, przy pomocy kostki szczęścia, magicznych
liczb oraz lejąc wosk. Zabawa była
Danuta Kwiatkowska, szefowa żarowskich emerytów podczas lania wosku w DOS Borzymgniewie
„Andrzejkową” dla swoich członków
i nie tylko…
28 listopada, w siedzibie ZERiI w Żarowie, urządzili zabawę „Andrzejkową”
dla swoich emerytów. W imprezie wzięło udział 60 osób i jak zapewnia Danuta
Kwiatkowska – Prezes związku: „Chętnych
było o wiele więcej, niż nasza sala mogłaby
pomieścić”. Na wstępie odbyła się prelekcja pn. „Bezpieczny Senior”, którą wygłosił
funkcjonariusz Komisariatu Policji w Żarowie – starszy sierżant – Grzegorz Olipra.
Później, pozostała tylko zabawa do późnych
godzin wieczornych, przy suto zastawio-
przednia, a dzieciaki
zafascynowane
„przyszłością, która
ich czeka”.
W przedszkolu odbyły się również „Andrzejki” z udziałem
rodziców 5 – latków.
W dniu 27 listopada
o godz.16.00 przedszkolaki
zaprosiły
swoich rodziców do
wspólnej
zabawy
andrzejkowej. Dzieci,
poprzebierane
w magiczne stroje,
wróżyły swoją przyszłość
układając
buty, lejąc wosk oraz
zajadały się cukierkami z wróżbami. Po
zakończeniu zabawy,
wszyscy zostali zaproszenia na słodki
poczęstunek.
Dorota Galicka
nych stołach (pomimo „zatrważająco” niskiej składki, wynoszącej tylko 5 zł od osoby
) i andrzejkowe wróżby dla tych, którzy byli
ciekawi przyszłości własnego losu. Jednak
uczestnicy zabawy najmilej wspominają
„tańce”. Natomiast, dla organizatorów najważniejsze było to, że wszyscy dobrze się
bawili przy dźwiękach akordeonu, na którym grał niezastąpiony Stanisław Wójciuk
oraz kapeli z Dobromierza, przygrywającej
znane „kawałki” naszym Emerytom.
Na podstawie relacji Danuty Kwiatkowskiej
zanotowała – Elżbieta Kulas
foto: E. Kulas
Czarowny Andrzejkowy wieczór napawa wszystkich optymizmem, wiarą w lepsze jutro i nadzieją na otrzymanie od losu
czegoś, co wydawać, by się mogło niemożliwym…
W dniu 25 listopada, delegacja ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Żarowie, w składzie: Danuta Kwiatkowska
i Stanisław Wójciuk, na zaproszenie Beaty
Kaczmarczyk, udała się do Domu Opieki
Społecznej (DOS) w Borzymgniewie. Celem wizyty było omówienie spraw organizacyjnych, związanych z dalszą współpracą
DOS-u z Emerytami z Żarowa. Nasza delegacja wzięła również udział w wieczorze
„Andrzejkowym”, podczas którego pensjonariusze DOS-u bawili się przy kapeli
z Ujowa. Po wspólnej kolacji, żarowianie
zaśpiewali w duecie kilka piosenek ludowych własnej kompozycji muzycznej. Nie
zabrakło różnego rodzaju gier i zabaw,
związanych z tradycją Andrzejkową: lania
wosku, loterii fantowej i wróżenia z kapelusza. Miła atmosfera i tajemniczy nastrój,
jaki zwykle panuje na takich spotkaniach,
udzielił się wszystkim mieszkańcom DOS-u
i żarowianom.
Zarząd ZERiI nie tylko potrafi się bawić, ale też jest świetnym organizatorem
imprez dla żarowskich seniorów, co już
nie raz udowodnili.
Tym razem, zorganizowali zabawę
foto: E. Kulas
Andrzejkowe
zabawy…
Damian Mikołajek i Marcin Lasak z grupy 5-latków wróżą z wosku
nr 19/2008-12.12.2008
Kultura i Oświata
Duma
i uprzedzenie?
Programy
do bibliotek
CZY RACZEJ PIERWSZY
KROK DO PRZYJAŹNI?
Pod koniec listopada br., w ogólnopolskich mediach ukazało się wiele informacji na temat dwóch nowych programów, adresowanych do bibliotek
zlokalizowanych w gminach wiejskich
i miejsko–gminnych, liczących do 20
tys. mieszkańców. W środowisku bibliotekarskim „zawrzało”, czyżby nadchodziły „złote czasy” dla bibliotek –
być może...
Uśmiechnięci, szczęśliwi i wypoczęci…
Nasi gimnazjaliści wrócili ze spotkania
z młodzieżą niemieckiej szkoły Realschule
w mieście partnerskim Lohmar, niedaleko
Kolonii. Nad bezpieczeństwem grupy czuwała Helena Słowik – dyrektor Gimnazjum
oraz nauczyciel – Adam Ciupiński.
Szczerze zachwyceni gościnnym przyjęciem, pełni niezapomnianych wrażeń,
bogatsi o cudowne chwile, zmotywowani
do nauki języka obcego, czując duch przynależności do Wspólnoty Europejskiej, ale
nade wszystko – definitywnie, obalając mit
o wielopokoleniowej niechęci, czy uprzedzeniu, nasi uczniowie już planują kolejne
spotkanie. Tym razem na polskim gruncie.
A jak „nasza ekipa” relacjonuje pobyt
w niemieckim Lohmar – już w następnym
numerze „G.Ż”.
Agnieszka Żydek
KARP
ŻYWY
(z milickich stawów)
sprzedaż 20 grudnia
(sobota)
od godz. 10.00
plac Gminnej Spółdzielni
ul. Armii Krajowej 32
Pizzeria w Żarowie
Zatrudni młodych
mężczyzn
Wiadomość na miejscu
Żarów, ul. Dworcowa 2a
(budynek Nefrytu)
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi
Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie,
ul. Zamkowa 2, został wywieszony na
okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w oparciu
o Zarządzenie Nr 106/2008 z dnia 02
grudnia 2008 r.
Bill Gates pomoże bibliotekom
polskim
W roku bieżącym podpisane zostało
porozumienie o współpracy pomiędzy
ministrem kultury i dziedzictwa narodowego - Bogdanem Zdrojewskim
a Polsko - Amerykańską Fundacją
Wolności (PAFW), której partnerem
finansowym jest Fundacja Billa i Melindy Gatesów. Porozumienie dotyczy
modernizacji bibliotek publicznych
(gminnych i wiejskich) i ich przekształcenia w nowoczesne placówki biblioteczne. Dla przypomnienia – Bill Gates
to jeden z najbogatszych ludzi świata,
współtwórca Microsoftu. W ramach tegoż porozumienia będą realizowane już
od roku 2009 dwa odrębne programy:
Biblioteka + i Program Biblioteczny PAFW.
Fundacja Gatesów pomogła już bibliotekom w Chile, Meksyku, na Litwie,
Łotwie i Botswanie. W roku bieżącym
zaprosiła do współpracy Rumunię,
Ukrainę, Bułgarię i Polskę.
Które konkretnie biblioteki w Polsce
będą objęte programami, okaże się już
w roku przyszłym.
Gazeta Żarowska
9
To jest pewne
Żarowska biblioteka od roku 2004
objęta jest Narodowym Programem
Kultury, opracowanym na lata 20042013, pn. ”Promocja Czytelnictwa
i Rozwój Sektora książki”. Otrzymała
dotacje celowe, z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN),
przeznaczone na zakup nowości wydawniczych w latach 2004 – 2008,
w kwocie: 2.000 zł, 8.700 zł, 9.800 zł,
9.500 zł i w roku bieżącym rekordową
kwotę w wysokości 13.800 zł. Jaka to
będzie dotacja w 2009 roku, okaże się
w pierwszym kwartale roku przyszłego.
Biblioteka w 2006 roku wzięła udział
w programie „[email protected]” realizowanym
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozyskała trzy
zestawy komputerowe z oprogramowaniem, które umożliwiły uruchomienie w Bibliotece bezpłatnej Czytelni
Internetowej dostępnej dla wszystkich
mieszkańców miasta i gminy Żarów,
bez względu na przynależność do Biblioteki.
W pierwszym terminie
czyli do dnia 1 grudnia 2008 r., Biblioteka złożyła wniosek na rok 2009
do Programu Operacyjnego MKiDN
pn. ”Literatura i Czytelnictwo”. Nazwa
własna zadania: „Biblioteka łączy pokolenia”. Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, pozyskamy dotację celową w wysokości 12.000 zł (w
tym 25% środki własne), która pozwoli
nam zrealizować szereg działań związanych z jubileuszem 60-lecia Biblioteki
Publicznej w Żarowie.
Stanisława Biernacka
Biblioteka Publiczna w Żarowie
10
Przegląd Sportowy
Gazeta Żarowska
A klasa –
podsumowanie rozgrywek
Zakończyły się rozgrywki w klasie A,
w której występują 3 nasze zespoły:
Wierzbianka Wierzbna, Zieloni Mrowiny oraz Zjednoczeni Żarów. O Zjednoczonych Żarów poczytacie Państwo
w artykule pt. „Podsumowanie Zjednoczonych”.
Wierzbianka Wierzbna, po rundzie jesiennej, zajmuje 11. miejsce z dorobkiem
18 punktów, 26 bramek strzelonych i 44
straconych. Podopieczni Mariusza Bryły wygrali 6 spotkań (40 %) i przegrali 9 meczy (60%), i jako jedna z dwóch
drużyn nie odnotowali remisu. Pierwsze
spotkanie mogło napawać optymizmem,
wygrana 3:0 z drużyną od lat grająca w
A klasie. Niestety, później przyszła seria 6 porażek z rzędu. Kolejne wygrane
spotkanie, to wyjazdowy mecz 8. kolejki, z Karoliną Jaworzyna Śląska, później
Poz Druyna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Gwarek Wałbrzych
Sudety Dziemorowice
LKS Bystrzyca Górna
Zjednoczeni arów
Victoria II wiebodzice
Granit Roztoka
Juventur Podzamcze Wałbrzych
Skalnik Czarny Bór
Unia Jaroszów
Karolina Jaworzyna lska
Wierzbianka Wierzbna
Zieloni Mrowiny
Podgórze Wałbrzych
Czarni Wamag Wałbrzych
Włókniarz Głuszyca
Zieloni Mokrzeszów
nr 19/2008-12.12.2008
znów 3 porażki. Koniec rundy należał
zdecydowanie do Wierzbianki, 4 zwycięstwa pod rząd pozwoliły zająć korzystne
lokatę przed rundą wiosenną.
Strzelcy bramek:
9 – Damian Linowski
3 – Łukasz Kolut, Michał Kryjak, Piotr
Legiejew
2 – Tomasz Bednarz
1 – Marcin Śliwka
Zieloni Mrowiny zajmują 12. miejsce
z dorobkiem 17 punktów i bilansem
bramkowym 27:40. Zieloni podczas rundy jesiennej zmienili trenera, Krzysztofa
Skolimowskiego zastąpił Stanisław Bujak. Zawodnicy z Mrowin wygrali 5 meczy (33 %), zremisowali 2 spotkania (13
%) i przegrali 8 meczy (53 %). Zieloni
grali w kratkę, na przemian wygrywając
i przegrywając mecze.
Strzelcy bramek:
12 – Łukasz Jernutowski
3 – Paweł Bożek
2 – Dawid Sobel, Mariusz Łuczak, Piotr
Cupiński
1 – Adam Anusz, Mariusz Borowiec, Mateusz Sobel.
Voytek
Arkusz1
Mecze
Bramki +
Bramki -
Punkty
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
35
45
34
38
34
51
32
45
27
32
26
27
29
24
25
8
19
21
19
15
27
21
24
25
22
30
44
40
25
36
49
95
31
29
29
28
28
26
26
25
24
20
18
17
14
14
13
3
Jubilaci
40. rocznicę ślubu obchodzą Państwo Halina i Kazimierz Jastrzębscy.
Z tej okazji życzymy Wam Szanowni Jubilaci, abyście dalej szli przez życie zawsze pewni swych
uczuć. Pełni zdrowia, szczęścia oraz błogosławieństwa Bożego na dalszej wspólnej drodze
życia.
Rodzina
Lekarz Pediatra Józef Lula
WIZYTY DOMOWE
Tel.(074) 853 84 40,
Tel. Kom. 0 880 888 215
Bądź dla innych pomocą
w trudnej godzinie
i pocieszaj sercem,
aż smutek minie.
Dla smutnych bądź słońcem,
dla głodnych
bądź chlebem,
dla spotkanych
bądź radością,
a dla najbliższych – niebem
Z całego serca
dziękujemy!
Zbliżający się czas Świąt Bożego Narodzenia
w swej wyjątkowej, radosnej atmosferze wyczekiwania na narodziny Dzieciątka Jezus, otwiera
ludzkie serca.
Po raz kolejny doświadczamy ludzkiej życzliwości i dobroci otwartych serc naszych ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW, którzy wsparli Ośrodek
Pomocy Społecznej w trudnej, choć bardzo radosnej misji przywiezienia i rozpowszechnienia ponad 10 ton żywności unijnej, wśród najbardziej
potrzebujących mieszkańców naszej gminy.
Za otwarte serca – po stokroć
dziękujemy!
Żywność unijna dzięki inicjatywie Ośrodka
Pomocy Społecznej w Żarowie została przekazana przez Wrocławski Bank Żywności za formalnym pośrednictwem Stowarzyszenia Nasze
Dzieci - Wspólna Szkoła w Zastrużu. Ponad 10
ton żywności (mleko, makaron, cukier, kasza,
musli, ser żółty) trafiło w dniach 8-10 grudnia br.
do ponad pół tysiąca osób – najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy.
Udało się Dzięki Niezwykłej Postawie Wielu!
Dzięki wsparciu Proboszcza Dziekana Żarowskiego Dekanatu - Piotra Ważydrąga,
który ogłosił informacje o terminach rozpowszechniania żywności oraz udostępnił pomieszczenia na przechowanie żywności, dzięki
przychylności Waldemara Chrobota, który wypożyczył wózek widłowy, służący rozładowaniu
artykułów żywnościowych oraz Krzysztofowi Daroszowi, który obsługiwał wózek widłowy, dzięki
zaangażowaniu Waldemara Ziemkiewicza, który wsparł nasze działania pomysłem i dobrym
uczynkiem, dzięki Sławkowi Dykielowi, Marcie
Plizga, Karolinie Dyduch, którzy niestrudzenie
docierali z żywnością do mieszkańców gminy .
W szczególności dziękujemy,
za niezwykłą postawę – Dyrekcji firmy FRANC-TEKSTIL, reprezentowanej
przez Tomasza i Jerzego Franckiewiczów, którzy udostępnili transport do
przywiezienia artykułów żywnościowych, a także: Agnieszce, Małgosi, Józkowi,
Tadeuszowi, Wiesławowi, Andrzejowi, Janowi,
Maciejowi
i wszystkim zaangażowanym.
Z całego serca dziękujemy:
Lilla Gruntkowska - Burmistrz Miasta Żarów
Anita Denes-Ziemkiewicz - Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie
nr 19/2008-12.12.2008
Turniej
w Jaworzynie
Tradycyjnie, jak co roku liczna reprezentacja klubu szachowego Goniec Żarów
brała udział w XIII Turnieju Mikołajkowym w pobliskiej Jaworzynie Śląskiej. W
turnieju, gdzie wystartowało łącznie 69
osób, Gońca Żarów reprezentowało aż 8
szachistów.
Wysokie miejsce w klasyfikacji końcowej zajął Zbigniew Zieliński, który był
15. W klasyfikacji kobiet 1 miejsce zajęła
Jowita Dranka, natomiast Dawid Mozol
dostał nagrodę za zajęcie 3 miejsca w kategorii do lat 10.
Miejsca wszystkich naszych zawodników:
15. miejsce Zbigniew Zieliński
28. miejsce Marcin Garbacz
31. miejsce Jan Kipczak
33. miejsce Mirosław Cygan
35. miejsce Jowita Dranka - najlepsza zawodniczka turnieju
58. miejsce Dawid Mozol - nagroda za 3
miejsce w kat. do lat 10
65. miejsce Mariusz Kowal
68. miejsce Bartłomiej Żelazowski
A. Adamek
Gazeta Żarowska
11
Dobry występ
Tomasza
Gałana
I Grand Prix
Żarowa
w szachach
W dniach 28-30 listopada 2008 r.
w Radzynie rozegrany został Puchar
Polski Kadetów im. J. Pawlaka w boksie, w którym startował mieszkaniec
Żarowa, na co dzień zawodnik klubu
bokserskiego Polonia Świdnica – Tomasz Gałan.
Tomasz Gałan w swojej kategorii
wiekowej, w wadze do 54 kg, zajął wysokie 2. miejsce.
W drodze na podium Tomasz stoczył
trzy pojedynki z rówieśnikami.
Ćwierćfinał
T. Gałan – K. Bystroń (Kleofas Katowice) 2:1
Półfinał
T. Gałan -–K. Kalita (Bukowina Wałcz)
2:1
Finał
T. Gałan – P. Szymański (Zagłębie Konin) 1;2
A. Adamek
5 grudnia w klubie szachowym Goniec
rozegrany został ostatni, siódmy turniej w
ramach I Grand Prix Żarowa 2008 w szachach szybkich.
Ostatni turniej wygrał Zbigniew Zieliński, który okazał się także najlepszy w klasyfikacji końcowej.
Ostatecznie, po rozegraniu wszystkich
turniejów czołówka klasyfikacji końcowej
(wybrane wyniki z 4 najlepiej rozegranych
turniejów przez zawodników), wygląda następująco:
1. Zbigniew Zieliński 22 pkt
2. Jan Kipczak 16,5
3. Czesław Stec 16
4. Artur Adamek 15
5. Michał Bieszczad 14,5
6. Mirosław Cygan 13,5
7. Kazimierz Henik
12
8. Marcin Garbacz 11
9. Marlena Drgas 11
10. Piotr Kaśków 9
Łącznie sklasyfikowanych zostało 23 zawodniczek i zawodników.
A. Adamek
Mistrzostwa
gminy
w warcabach
Podsumowanie seniorów
Zjednoczonych
29 listopada w Gimnazjum w Żarowie
rozegrany został turniej będący Mistrzostwami Gminy Żarów w warcabach 100polowych. W turnieju wystartowało 31 zawodniczek i zawodników.
Po rozegranych 7 rundach bezkonkurencyjny okazał się mieszkaniec Żarowa –
Mateusz Michalak, który wygrał wszystkie
swoje partie i tym samym zdetronizował
dotychczasowego wieloletniego mistrza
Żarowa – Waldemara Lichonia z Łażan.
Klasyfikacja najlepszych zawodników:
1. Michalak Mateusz 7 pkt
2. Lichoń Waldemar 6
3. Kipczak Jan
5.5
4. Markiewicz Joanna 5
5. Kania Paweł
5
6. Żelazowski Grzegorz 4.5
7. Wąsowski Marek
4.5
8. Mozol Dawid
4.5
9. Henik Kazimierz
4
10. Kownacki Przemek 4
A. Adamek
W zakończonej rundzie jesiennej rozgrywek klasy A seniorów, Zjednoczeni po
rozegraniu 15 meczy zajmują 4. miejsce,
tracąc do lidera tylko 3 punkty.
Na swoim koncie piłkarze mają 9 zwycięstw, 1 remis i 5 porażek, bilans bramkowy 38:15.
Zdecydowanie lepiej naszym zawodnikom grało się na boisku w Żarowie. gdzie
odnieśli 6 zwycięstw i doznali 2 porażki,
bilans bramkowy to 19:7. Na wyjazdach
seniorzy wygrali tylko 3 mecze, 1 remis i 3
zakończyły się ich porażką, bramki: 19:8.
Zjednoczeni po rewelacyjnym starcie
w połowie rundy doznali niespodziewanej
„zadyszki” i w 5. kolejnych meczach zdobyli
tylko 1 punkt. Gdyby nie te potknięcia, to
zapewne Zjednoczeni byliby samodzielnym
liderem rozgrywek ze znaczną przewagą
punktów.
W zespole prowadzonym przez trenera
Artura Sarę wystąpiło 25 zawodników, w
tym kilku młodych wychowanków z zespołu juniorów.
Bramki zdobywali:
7 bramek – Tomasz Rudnik,
6 – Piotr Koluśniewski, Krzysztof Klimasa,
5 – Rafał Byś,
4 – Piotr Kozibroda, Sławomir Okarma,
2 – Adam Ciupiński, Michał Klimaszewski,
1 – Grzegorz Chłopek, Radosław Wycisk.
W meczach wystąpili:
15 meczy: Adam Ciupiński (13 meczy w
pełnym wymiarze czasu), Krzysztof Klimala (2), Piotr Koluśniewski (8), Sławomir
Okarma (12), Jacek Suski (14)
14 meczy: Grzegorz Chłopek (8), Tomasz
Rudnik (13)
13 meczy: Rafał Byś (6), Piotr Kozibroda
(13)
12 meczy: Michał Klimaszewski (6)
11 meczy: Krzysztof Gesing (4)
10 meczy: Łukasz Klimaszewski (6), Karol
Kudła (0)
9 meczy: Przemysław Drąg (8)
6 meczy: Wojciech Dominik (0)
5 meczy: Andrzej Kulesza (0), Radosław
Wycisk (1)
4 mecze: Patryk Chrapek (0)
3 mecze: Bartłomiej Bieńko (0), Bartosz
Duszyński (0), Szymon Korotkiewicz (0),
Adrian Jóda (0)
2 mecze: Grzegorz Pietruszka (0), Damian
Tomala (0)
1 mecz: Szymon Banach (0)
A. Adamek
12
Gazeta Żarowska
Reklamy
nr 19/2008-12.12.2008
TWOJE DZIECKO
Żarów ul. Mickiewicza 1
Poleca odzież
dziecięcą i młodzieżową
(rozmiary od 0 -164 cm)
NOWA DOSTAWA - kurtki, spodnie
Zapraszamy od 10.00 do 18.00
wyprawki niemowlęce, ubranka do chrztu,
sukienki, garnitury, odzież szkolna - galowa, tornistry,
plecaki, buciki, bluzy, jeansy.

Podobne dokumenty

Gazeta Żarowska Nr 18/2014

Gazeta Żarowska Nr 18/2014 sytuacja czeka mieszkańców pozostałych gospodarstw, dla których w 2013 roku stawka podatku rolnego wynosiła 346,40 złotych. W 2015 roku zapłacą 306,85 złotych. To prawie o dwanaście procent mniej. ...

Bardziej szczegółowo

Gazeta Żarowska Nr 14/2015

Gazeta Żarowska Nr 14/2015 Jeśli rozpoznajesz czworonoga na zdjęciu bądź znasz jego właścicieli skontaktuj się z jego tymczasowymi opiekunami pod wskazany numer telefonu lub poinformuj o tym Urząd Miejski w Żarowie.

Bardziej szczegółowo

Gazeta Żarowska Nr 6/2014

Gazeta Żarowska Nr 6/2014 1. Przetargi odbędą się w dniu 18 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 w godzinach podanych w tabeli. 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wp...

Bardziej szczegółowo

Gazeta Żarowska Nr 20/2013

Gazeta Żarowska Nr 20/2013 Czy radni potrafią współpracować dla dobra mieszkańców gminy Żarów? - Zazwyczaj praca radnych jest zespołowa, jest też ściśle związana z pracą burmistrza i żarowskiego Urzędu Miejskiego. Decyzje są...

Bardziej szczegółowo

Gazeta Żarowska Nr 11/2013

Gazeta Żarowska Nr 11/2013 Mieszkaniowej w Świebodzicach, które odbyło się w żarowskim Gminnym Centrum Kultury i Sportu. Na pytania zgromadzonych mieszkańców, w środę 5 czerwca odpowiadali przedstawiciele spółdzielczych zaso...

Bardziej szczegółowo