Drodzy Parafianie Novo Millenio ineunte

Komentarze

Transkrypt

Drodzy Parafianie Novo Millenio ineunte
PARAFIA NARODZENIA NMP GLIWICE – BOJKÓ W
BOŻE NARODZENIE
66/3/2010/XX
Drodzy Parafianie
Jan Paweł II w Liście Apostolskim: „Novo Millenio ineunte” w roku 2000 pisał: „Czynić Kościół
domem i szkołą Komunii: oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu”.
Kościół w Polsce, te właśnie słowa – „Kościół domem i szkołą Komunii” – obrał za temat wiodący trzyletniego (2010 – 2013) programu duszpasterskiego. Oznacza to, że Kościół ma być miejscem gdzie taka
Komunia (wspólnota) z Bogiem i braćmi jest przeżywana i jednocześnie miejscem, gdzie takiej wspólnoty się uczymy i ją tworzymy. W pierwszym roku (2010-2011) pod hasłem: „ W Komunii z Bogiem”,
pragniemy się zastanawiać szczególnie, nad jakością naszej wspólnoty właśnie z Bogiem. Ta więź nie
może być czymś tylko wewnętrznym, ale powinna stawać się widoczna w konkretnych czynach – również w budowaniu relacji z ludźmi. Budowanie wspólnoty z Bogiem ma miejsce również poprzez czytanie i słuchanie Jego słowa – staramy się tę prawdę na nowo sobie uświadamiać w czasie tegorocznego
Adwentu („Będziesz czytał Biblię codziennie”).
Zbliżająca się rocznica 100 lecia konsekracji naszego kościoła, stawia nam również pytania o naszą
Komunię z Bogiem i braćmi w ramach naszej parafialnej wspólnoty. Bóg jest obecny pośród nas w tej
parafialnej Świątyni, a my złączeni jedną wiarą i poprzez te same sakramenty. Jednoczy nas jednak nade
wszystko Bóg – Ojciec nas wszystkich.
Co możemy zrobić ze swej strony, aby nasza parafia stawała się coraz bardziej wspólnotą? Niech ta
troska nam towarzyszy – nie tylko w nadchodzącym roku. Prośmy w tej intencji dobrego Boga.
Życzymy Wam, aby przychodzący Bóg przyniósł wiele swojego pokoju i radości na Święta i cały
nadchodzący rok; rok naszego parafialnego Jubileuszu.
Szczęść Boże wszystkim!
Proboszcz ks. Wiesław Żurawski i
ks. Piotr Adamski
Wt ymnumerze…
Zamyślenia nad Słowem Bożym
---------------------------------------- strona 3-4
Kolędnicy Misyjni 2010
--------------------------------------- strona 5
Nasze dzieci odpowiadają
---------------------------------------- strona 6
Kronika parafialna
---------------------------------------- strona 7
Statystyka
---------------------------------------- strona 8
Działalność Caritas
---------------------------------------- strona 9
Porządek Nabożeństw
---------------------------------------- strona 10
Skauci Europy w Bojkowie
------------------------------------ strona 11-12
Papolandia w obiektywie
----------------------------------------- strona 13
Plan kolędy 2010-2011
------------------------------------- strona 15-16
Święto Marianek
----------------------------------------- strona 14
Andrzejki dla służby liturgicznej
----------------------------------------- strona 14
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować naszemu
redakcyjnemu koledze Kamilowi Hadasiowi za dotychczasową współpracę. Zajmował się on najbardziej żmudnym
zajęciem jakim jest składanie Posłańca w jedną całość. Jak
zapewne wiecie nie może on kontynuować tej działalności
ze względu na to że rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu. Prosimy również, abyście pamiętali o Kamilu w swoich modlitwach. Modlitwa jest naszym najcenniejszym darem.
Redakcja
Modlitwa za przygotowujących się do kapłaństwa
Panie, ofiaruję Ci moje cierpienia i krzyże
za przygotowujących się do kapłaństwa,
aby gorliwie odpowiedzieli
na głos Twojego powołania.
Spraw, by wzrastali w mądrości i łasce,
w miłości Boga i bliźniego.
Pomóż im naśladować Ciebie w posłuszeństwie,
ubóstwie i czystości.
Spraw również, by sami stali się świętymi i
do szczytów świętości prowadzili
powierzony w przyszłości Lud Boży. Amen.
PISMO OKOLICZNOŚCIOWE PARAFII NARODZENIA NMP W GLIWICACH BOJKOWIE
Redaktor naczelny: K. Świątek
Nakład: 500 egz.
adres: 44-141 Gliwice, ul. Rolników 148,
e - poczta: [email protected]
tel.: 032 2329321
Redakcja w składzie: ks. Piotr Adamski, Krzysztof Świątek (swk), Katarzyna Pypno,
Kornelia Hyra, Krzysztof Kruszyński, Wojciech Kita
Druk: AMGRAF 44-100 Gliwice, ul. Jasna 8
Zapraszamy wszystkich do współredagowania kolejnych numerów naszego pisma; czy to przez propozycję oczekiwanych
tematów artykułów, czy też pisanie własnych. Artykuły można przesłać drogą elektroniczną lub złożyć w kancelarii parafialnej
na dowolnym nośniku cyfrowym (dyskietka, płyta CD).
Adres do korespondencji: posł[email protected]
Zastrzegamy sobie prawo do skracania, redagowania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.
-2-
P OS Ł ANI EC BOJ KOWA
ZAMYŚLENIA NAD SŁOWEM BOŻYM
21.XII (adwentowo) i 24.XII.(wigilijnie)
Słowa Ewangelii według św. Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła
z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza
i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej
łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: "Błogosławiona jesteś
między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego
Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się
słowa powiedziane Ci od Pana".
Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański
ukazał mu się we śnie i rzekł: "Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz
imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów". A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: "Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu
nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami". Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, ja mu
polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna,
W dniu zwiastowania Maryja usłyszała słowa anioła: «Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię
Jezus. Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie
nazwane Synem Bożym» Odpowiedź Maryi brzmiała: «Niech mi się stanie według twego słowa»
«Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu».
Czyż można się dziwić, że Matka Boża zachowywała to wszystko w pamięci w sposób szczególny, a nawet jedyny w swoim rodzaju? Każda matka w podobny sposób uświadamia sobie, że poczyna się w niej nowe życie.
Historia każdego człowieka zostaje zapisana najpierw w sercu jego matki. Macierzyństwo zawiera w
sobie szczególne obcowanie z tajemnicą życia, które dojrzewa w łonie kobiety. Matka podziwia tę tajemnicę,
ze szczególną intuicją „pojmuje” to, co się w niej dzieje. W świetle „początku” matka przyjmuje i kocha dziecko,
które nosi w łonie jako osobę. Ten jedyny sposób obcowania z nowym, kształtującym się człowiekiem stwarza z
kolei takie odniesienie do człowieka — nie tylko do własnego dziecka, ale do człowieka w ogóle — które głęboko
charakteryzuje całą osobowość kobiety.
Trudno wyobrazić sobie Niepokalaną z brzuchem, oznaczającym ciążę. A jednak, pośród niezliczonych imion nadanych Matce Jezusa, jest i ten zwyczajny, prosty, zwyczajnie ludzki – Matka Boska
Brzemienna. ( …”poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim.”)
„Zrodzony, a nie stworzony...” - jak modlimy się wyznając wiarę. Skoro jest zrodzony to znaczy, że Maryi przypadł
w udziale zaszczyt , który określa się mianem stanu błogosławionego lub mówiąc językiem potocznym - była w
ciąży.
W Gdańsku – Matemblewie jest Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej. Maryja - przedstawiona w figurze
- ukazuje się jako oczekująca na przyjście swego Syna. Nie wstydzi się pokazać światu widomego znaku życia w
swoim łonie. W czasach szalejącej aborcji, eutanazji, walki z krzyżem ONA nieustannie wskazuje na wartości, które zawrzeć można w jednym słowie – ŻYCIE.
Sanktuarium w Matemblewie powstało w 1769 roku, w miejscu objawienia się Maryi ubogiemu mieszkańcowi
wsi, który spieszył po pomoc do Gdańska, dla swojej chorej żony, oczekującej rozwiązania. W drodze modlił się
do Boga o pomoc, aby wszystko szczęśliwie się potoczyło. Nagle stanęła przed nim jasna postać brzemiennej kobiety, która nakazała mu powrót do domu oznajmiając, że żona czuje się już dobrze i urodziła zdrowe dziecko.
Mężczyzna zawierzył słowom nieznajomej i zawrócił z drogi. W domu zastał rzeczywiście sytuację taką, o jakiej
mówiła owa spotkana postać. Co więcej, żona stwierdziła, że taka sama Jasna Pani pomagała jej przy narodzinach dziecka. Jak to zwykle bywa, tego typu nowiny rozchodzą się szybko. Szczęśliwy ojciec poszedł do opactwa
Cystersów w Oliwie, gdzie opowiedział całe zdarzenie. Po kilku latach od zdarzenia Ojcowie Cystersi polecają
wykonanie rzeźby Matki Bożej Brzemiennej, którą w procesji przenoszą z Oliwy do Matemblewa.
Pielgrzymują do Matki Bożej Brzemiennej młode małżeństwa, prosząc o cud poczęcia dziecka, przychodzą
kobiety dziękując za opiekę, uzdrowienie w chorobie, szczęśliwe rozwiązanie. Nawiedzają to miejsce również osoby bezpłodne oraz kobiety obawiające się zagrożenia zdrowia płodu.
BOŻ E NARODZENI E
-3-
Tajemnica Bożego Macierzyństwa NMP, tak subtelnie ukazana w figurze Madonny Brzemiennej wydaje się być lekarstwem na nasze zranione macierzyństwo i ojcostwo. Dlatego na przestrzeni wieków, to
właśnie matki i ojcowie, oczekujący na narodziny swoich dzieci, stanowią najliczniejsze grono osób nawiedzających sanktuarium
Oczekując na przyjście Dzieciątka, pamiętajmy o tym, że Ono nie narodziło się
tylko tam, gdzieś daleko w Bethlehem - Mieście Chleba. Syn Boży przychodzi do każdego człowieka, jeśli tylko Go zechce. Czuwa nad każdym człowiekiem i błogosławi nawet wtedy, kiedy on nie zdaje sobie z tego
sprawy, bo jak powiada Apostoł Narodów: „ w Nim żyjemy, poruszamy się i
jesteśmy”. Czekając na Jezusa, należy pamiętać, że On przede wszystkim ma narodzić się w nas, „aby ludzie widzieli dobre czyny w nas i chwalili
Ojca, który w niebie jest.”
Pamiętajmy także o tych, którzy są dotknięci smutkiem bądź samotnością, którzy są „oddaleni” z własnej bądź z niezawinionej winy, o głodnych dzieciach, o bezdomnych, bezrobotnych. Może warto w tym czasie pomyśleć
o Adopcji na Odległość lub o Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Adam Mickiewicz pisał: „Wierzysz, że Bóg narodził się w betlejemskim
żłobie, lecz biada ci człowieku, jeśli nie narodził się w tobie”.
Każda kobieta brzemienna przeżywa „swój adwent” – oczekiwanie, nadzieję, radość.
W czasie Adwentowym 1993 roku napisałem wiersz, dedykowany moim przyjaciołom – Mariuszowi i Angelice, którzy właśnie oczekiwali narodzin pierwszego dziecka …
W zimowy mrok śniegowe prószą płatki
białe puszyste przytulają i Ciebie.
Już jesteś z nami – oczekiwany Adwentem
tak tęsknym, ciepłym i kochanym.
Już jesteś z nami – choć jeszcze ukryty mamą,
upragniony miłością cichutko śpisz w nadziei świata.
I nawet kwiat róży przykryty śniegiem
cieszy się Tobą serdecznie.
Gwiazdy się srebrzą i złocą świątecznie,
w pokoju lasem pachnie jodełka
zobacz – do Ciebie mrugają kolorowe światełka.
Aniołek z nieba całusy posyła dla Ciebie
i słodko pozdrawia piernikowe serca.
Księżyc ciekawy po niebie wędruje
i Twoich narodzin już wypatruje,
a dzieci się cieszą choinką, kolędą, ślizgawką;
i nawet dzwony zbudzone nocą są zadziwione
blaskiem tych oczu rozpromienionych Adwentem
- to mama i tatuś
serduszko Twoje kołyszą
i mały Aniołek – śliczny, kochany
cichutko czuwa przy Tobie.
p.s.
w lutym 1994 urodził się Piotruś
Opracował ks. Piotr Adamski
-4-
P OS Ł ANI EC BOJ KOWA
KOLĘDNICY MISYJNI 2010
To akcja proponowana przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Dzieci przebrane w stroje kolędnicze w kilkuosobowych grupach udają się do mieszkańców swojej parafii. „Pukając od drzwi do drzwi” głoszą im radość z narodzenia Pana Jezusa. Mówią też o trudnej sytuacji swoich rówieśników w kraju
misyjnym. Składają życzenia, przedstawiają przygotowaną wcześniej krótką scenkę kolędniczą i
wręczają pamiątkową bombkę.
Dzieci z Bojkowa - dzieciom z Ugandy
Tegorocznym miejscem szczególnej troski będzie „Perła Afryki” - Uganda . To kraj tętniący muzyką bębnów, pachnący słodkimi, smażonymi bananami. Jednak wielkie ubóstwo, brak dostępu do lekarzy, szkół a przede wszystkim
życie w nieustannym strachu z powodu toczącej się wojny – to wielkie troski małych mieszkańców tego kraju. W
tym roku z pomocą pospieszą im Kolędnicy Misyjni. Razem z Nimi zaśpiewamy kolędy, podzielimy się radością jak
opłatkiem, poczujemy się rodziną Jezusa i poślemy światełko miłości naszym małym siostrom i braciom w Ugandzie.
Kościół w Ugandzie prosi o pomoc!
Dzięki Waszym ofiarom, zebranym przez Kolędników Misyjnych w Bojkowie i wielu innych miastach, misjonarze
będą kontynuować 44 najważniejsze projekty, które obejmują pomocą blisko 100 tysięcy
dzieci.
Projekty edukacyjne, aby mali Ugandyjczycy mogli uczyć się w szkole (remonty, wyposażenie szkolnych sal, wsparcie katolickich szkół i internatów, materiały szkolne i pedagogiczne, czesne)
Projekty ochrony życia (pomoc w utworzeniu domów sierot, ośrodków dla dzieci niewidomych i niepełnosprawnych, dotkniętych chorobą AIDS; programy szczepień, pomoc medyczna, dożywianie)
Programy formacji chrześcijańskiej (przygotowanie do sakramentów, katechezy, budowa i wyposażenie sali katechetycznych przy parafii)
Plan Kolędowania Misyjnego
26.12.10 r.
godz. 10:30
Msza święta. Kolędnicy Misyjni w swoich strojach są przedstawiani całej Parafii. Uczestniczą w liturgii słowa i procesji z darami. Na koniec Mszy św. następuje uroczyste rozesłanie Kolędników.
26.12.10 r.
godz. 14:00 zbiórka pod kościołem
godz. 19:00 zakończenie kolędowania
6.01.11 r.
godz. 16:00 Uroczystość Trzech Króli.
Kolędnicy uczestniczą we Mszy św. W procesji z darami przynoszą zebrane ofiary.
Historia Johna- film bez słów
Warto zobaczyć na internecie film opowiadający o służbie chrześcijańskiej misji http://videoprodukt.pl.tl/
Uganda_historia-prawdziwa.htm
Jest to interesujący film ukazujący przeciętną historię dziecka trafiającego do sierocińca "Home, Again". John
(główny bohater) opowieści, po śmierci swych rodziców, przychodząc do swego dziadka, zwraca się o pomoc by
ten się nim zaopiekował. Niestety dziadek go wygania i nie udziela pomocy. Mały John nie ma, dokąd pójść. Tak
wiec sypia byle gdzie i jada to, co znajdzie ( często odpadki). Po pewnym czasie spotyka Faith Kunihirę - dyrektorkę i założycielkę chrześcijańskiej organizacji pomocy "Bringing Hope". Faith udziela mu pomocy i zaprowadza go
do "Home Again”. Po wejściu Johna wita Ewa, opiekunka domu dziecka oraz inne dzieci. Od teraz John ma już
swój chrześcijański dom i przyjaciół, którzy się o niego troszczą. Wszystko to ukazuje losy wielu ugandyjskich sierot, a jednocześnie wskazuje na fakt, iż Bóg jest tym, który przez ręce oddanych Mu chrześcijan troszczy się o
sieroty….
Krzysztof Kruszyński
BOŻ E NARODZENI E
-5-
NASZE DZIECI ODPOWIADAJĄ
Najmłodszych uczestników zapytaliśmy o ich wrażenia z udziału w dwóch spotkaniach Papolandii.
Poniżej publikujemy wybrane odpowiedzi:
Dlaczego papolandia jest ciekawą krainą?
Tam są fajne uczty i zabawy.
Bo dowiadujemy się różnych rzeczy o
Papieżu i Jego pielgrzymce.
Zuzia
Natalia
Cofamy się tam w czasie i odkrywamy
ciekawe historie.
Weronika
Starsza młodzież opiekuje się nami i ma
cierpliwość do nas
Madzia
Są tam różne przedstawienia, teatrzyki,
zabawy, oraz obrazki do kolorowania.
Taka dziewczynka Natalia z innego miasta
nagrała specjalnie dla nas film o Gnieźnie.
Kuba
Kasia
Rozmawiamy na Papolandii o świętych i o
Janie Pawle II.
Ola
W Papolandii jest pyszne jedzenie.
Paulinka
Poznajemy nowe miasta które odwiedził
Papież, Warszawę i Gniezno.
Ola
Można wychodzić na dwór, są ciekawe gry,
owoce i bajki.
Kuba
Bo ludzie, którzy tam pomagają są mili
i nam pomagają i z nimi mamy dobrze.
Ania
-6-
P OS Ł ANI EC BOJ KOWA
KRONIKA PARAFIALNA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Zespół Caritas i Rada Parafialna w sobotę 13 lutego zorganizowali bal karnawałowy, z którego
dochód przeznaczony został na potrzeby charytatywne w parafii.
Rekolekcje wielkopostne tego roku przeżywaliśmy w dniach 28 lutego do 03 marca, które
przeprowadził franciszkanin, o. Zacheusz.
Wielu parafian, szczególnie dzieci włączyło się w humanitarną akcję Fundacji Redemptoris
Missio ”Ołówek dla Afryki” przynosząc na ten cel: ołówki, kredki, długopisy, piórniki itp.
W parafii przebywał krzyż papieski z parafii w Kraczkowej w dniach od 26 do 29 lutego. Po
wieczornej Mszy św. w piątek odprawiona była droga krzyżowa przy tym krzyżu. Rozważania
kard. Józefa Ratzingera prowadzili parafianie. W sobotę przy krzyżu miała miejsce adoracja
najpierw mieszkańców Schroniska, a wieczorem i w niedzielę po Mszach św. przez parafian. W
poniedziałek krzyż odwieziono do Kraczkowej.
We wtorek 20 kwietnia odbyła się wizytacja parafii przez bpa Gerarda Kusza; do południa biskup odwiedził dzieci w przedszkolu, o godz. 15.00 odmówił Koronkę do Bożego Miłosierdzia
w kościele z grupami parafialnymi, na plebanii spotkał się z Radą Parafialną a podczas Mszy
św. o godz. 18.00 udzielił sakramentu Bierzmowania przygotowanej młodzieży.
W kwietniu po raz kolejny dokonano kradzieży rynien. Była to dewastacja i zniszczenie.
W pierwszych dniach czerwca rozpoczął się kapitalny remont organów, który będzie trwał do
końca tego roku. Organy wraz z prospektem zostały wpisane do rejestru zabytków.
W niedzielę 20 czerwca proboszcz podał do wiadomości większe wydatki w ostatnim czasie.
Było to: pokrycie kosztów robót dachowych i ogromów na domu paraf., cyklinowanie parkietu
w jednej sali oraz koszta związane z usuwaniem szkód przy kościele (skradzione rynny).
W dniach 18-21 sierpnia odbyła się kolejna Gliwicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, w której z parafii uczestniczyło 20 osób.
W niedzielę 5 września odbył się tradycyjnie festyn parafialny z przeznaczeniem dochodu na
cele charytatywne w parafii.
W sobotę 11 września gościli mieszkańcy Schönwaldu. Uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej przez bpa Ordynariusza, Jana Wieczorka, modlili się przy zbiorowe mogile tych, którzy zginęli w 1945 r. i podjęci zostali przez parafian obiadem w domu kultury. W ten sposób w Parafii rozpoczęto Rok Jubileuszowy 100 – lecia konsekracji kościoła pod wezwaniem Narodzenia
NMP.
W doroczną uroczystość odpustową, – która przypadała w niedzielę 12 września na nieszporach oraz w domu kultury na głównym koncercie wystąpił zespół folklorystyczny „Ziemia Rajczańska”. Sumie odpustowej przewodniczył i kazanie okolicznościowe wygłosił ks. Jan Rosiek,
kustosz sanktuarium w Rudach.
W niedzielę 19 września parafia przeżywała doroczną uroczystość podziękowania za żniwa –
Dożynki. Uroczystość przygotowali mieszkańcy z Dolnego Bojkowa.
Tradycyjnie w soboty października odbyły się Pielgrzymki do Sanktuarium w Rudach – członków Caritas i Róż Różańcowych.
Według Dominicantes, zestawienia praktyk niedzielnych w parafii w dniu 24 października we
Mszach św. uczestniczyło 867 osób, do Komunii św. przystąpiły 323 osoby.
Tegoroczny Adwent z hasłem „Będziesz czytał Biblię codziennie” zachęca wiernych do regularnego czytania Pisma św. w rodzinach.
BOŻ E NARODZENI E
-7-
STATYSTYKA
Dane
za
okres
1
stycznia-12
grudnia
2010
SAKRAMRNT CHRZTU OTRZYMALI :
Luty:
Marzec:
Kwiecień:
Michał Kardel, Jakub Witrak
Krzysztof Glimos
Seweryn Pasieka, Julia Baran,
Kinga Mazur, Małgorzata Janas
Maj:
Krzysztof Tacewicz
Czerwiec: Paweł Jatta, Alicja Dolińska,
Szymon Neugebauer
Lipiec:
Paweł Ławrynowicz
Sierpień:
Marta Maliszewska, Natalia Masłowska,
Zuzanna Saraniecka, Wiktor Wężowski,
Dawid Napora, Patrycja Borek (z Gliwic)
Październik: Paweł Czapek (Z Gliwic)
Listopad:
Stanisław Dyga, Marta Żurke
Grudzień: Magdalena Koszelak, Bartosz Wajda
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA PRZYJĘLI :
Styczeń:
Luty:
Kwiecień:
Tomasz Masłowski i Wiesława Kmita
Łukasz Wężowski i Agnieszka Pryjmak
Przemysław Januszewicz i Danuta Kowalska;
Aleksander Krawczyk i Iwona Pawlica
Radosław Krajewski i Katarzyna Tomal;
Czerwiec: Bartłomiej Trześniowski i Monika Olejnik;
Wojciech Wilk i Justyna Bury
Lipiec:
Piotr Kowalczuk i Agnieszka Kuca
Sierpień:
Grzegorz Szopa i Anna Plewak
Październik: Tomasz Lachowicz i Aleksandra Bielecka;
Mirosław Koszelak i Aneta Mazur
DO WIECZNOŚCI ODESZLI :
Procyk Stanisław, lat 67
Calów Józef, lat 74
Szymański Franciszek (z Gliwic)
Krzywda Edward, lat 63
Van Dessel Tadeusz, lat 61
Góral Zofia, lat 80
Nowak Józef (z Gliwic)
Zamichowski Jan, lat 60
Mikołajuk Maria, lat 93
Basista Krystyna, lat 72
Gwozdek Adelajda (z Gliwic)
Prochera Stanisław (z Gliwic)
Naczyńska Franciszka (z Knurowa)
Dec Anna, lat 79
Witrak Stanisława, lat 73
Witczak Jacek, lat 37
Materna Wanda (z Gliwic)
Stroka Józef, lat 53
-8-
Krzywy Waleria, lat 83
Mandelska Halina (z Gliwic)
Kanurska Zofia, lat 75
Sorokowska Helena (z Gliwic)
Hajok Maria, lat 59
Babło Aniela (z Gliwic)
Gołko Anastazja, lat 72
Nowakowski Marian, lat 43
Żurke Ryszarda, lat 68
Łanowy Bogdan, lat 48
Sobiech Alicja, lat 53
Dajczak Jan, lat 87
Baraniewicz Aniela ( z Gliwic)
Sawicki Leonard, lat 86
Bury Ignacy, lat 70
Kuśnierz Helena, lat 86
Rejman Wiesława ( z Knurowa)
Leks Jan lat 63
Kociubiński Józef (z Gliwic)
P OS Ł ANI EC BOJ KOWA
Naróg Bronisława, lat 87
Rusinowska Aniela, lat 90
Donakiewicz Józefa, lat 96
Frącz Józef (z Tychów)
Dylong Józefa, lat 75
Franc Józef, lat 92
Ludwiszewski Marian (z Knurowa)
Winiarski Henryk, lat 70
Nowak Piotr, lat 69
DZIAŁALNOŚĆ CARITAS W PARAFII
Posiadane przez parafialny zespół Caritas środki materialne przeznaczone
zostały na następujące cele:
Zakup opału na zimę dla 10 rodzin,
Opłaty za energie elektryczną dla 2 rodzin,
Pobyt osoby chorej w Domu Pomocy Społecznej,
Częściowe dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych dla
2 dzieci,
Opłata za obiady w szkole dla 2 dzieci,
Zakup lekarstw dla osób w trudnej sytuacji materialnej,
Dofinansowanie zajęć na basenie (4 uczniów SP),
Dofinansowanie zielonej szkoły i obozu dla ministrantów (2 dzieci),
Przygotowanie spotkania dla chorych i osób starszych z okazji Rekolekcji wielkopostnych i
odpustu parafialnego,
Zorganizowanie wigilii dla osób samotnych (12 osób),
Przygotowanie upominków dla 90 – letnich Parafian i odwiedziny u nich w domach z racji
odpustu parafialnego.
Tak duża pomoc materialna wszystkim potrzebującym w parafii była możliwa dzięki ogromnemu
zaangażowaniu członków zespołu Caritas i wspierających: Rady Parafialnej, sponsorów z Parafii oraz
sympatyków.
Dla pozyskania środków zespół Caritas zorganizował: zabawę karnawałową i Festyn parafialny.
Przeprowadzono zbiórkę do puszek w Niedzielę Miłosierdzia Bożego i z okazji Tygodnia Miłosierdzia.
Prowadzona była sprzedaż świec wigilijnych i paschalików.
Wszystkim ludziom dobrej woli dziękujemy za wsparcie naszej działalności i zapraszamy serdecznie
do włączenia się w działalność parafialnego zespołu Caritas.
Ks. Proboszcz
ZAPROSZENIE NA KONCERT
Mamy zaszczyt zaprosić mieszkańców Bojkowa oraz wszystkich chętnych i zainteresowanych na
koncert kolęd w wykonaniu Górniczej Orkiestry Dętej KWK „Sośnica” pod dyrekcją dr Lesława Podolskiego wraz z solistami, oraz naszego chóru parafialnego prowadzonego przez panią Grażynę Tomal. W programie koncertu
zespoły będą prezentowały kolędy przeplatane słowem nawiązującym do tematyki bożonarodzeniowej. Koncert odbędzie się
w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bojkowie,16 stycznia 2011 roku o godzinie 1600.
Już dziś zapraszamy wszystkich, którym bliski jest klimat
tych jakże ciepłych i rodzinnych świąt!
Organizatorzy
BOŻ E NARODZENI E
-9-
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
IV Niedziela Adwentu – 19 grudnia
Msze św. – 8.30, 10.30 , 16.00
Nabożeństwo adwentowe
Zakończenie Okresu Adwentu – czwartek 23 grudnia
Msza św. – 17.30 zakończenie rorat
Wigilia Narodzenia Pańskiego – czwartek – 24 grudnia
Msza św. – 7.00
W Wigilię Bożego Narodzenia zachęcamy do właściwego przeżycia wieczoru wigilijnego i Świąt Bożego Narodzenia, do pielęgnowania zwyczajów wigilijnych: łamania opłatkiem, wspólnej modlitwie w rodzinie, odczytania
Ewangelii o Narodzeniu Jezusa i rodzinnego śpiewania kolęd. (Wieczerza wigilijna DN s.79)
Święta Bożego Narodzenia – 25 grudnia
Pasterka – o północy
Msze św. w I święto - 8.30, 10.30
Wierni, którzy przyjmą Komunię św. na Mszy św. – Pasterce, mogą przyjąć ją ponownie podczas następnych
Mszy św. Kolekta z Pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia Diecezji Gliwickiej. Dziś można uzyskać
odpust zupełny za pobożne przyjęcie ( choćby przez radio czy telewizję) Błogosławieństwa Papieskiego „Urbi et
Orbi” udzielanego Miastu i Światu.
II Święto – święto św. Rodziny – 26 grudnia
Msze św. – 8.30, 10.30 i 16.00
Nabożeństwo kolędowe – 15.30
Kolekta przeznaczona na Diecezjalny Fundusz Inwestycyjny
Św. Jana – 27 grudnia
Msza św. – 7.00 —z poświęceniem wina
Św. Młodzianków – 28 grudnia
Msza św. – 9.00 w intencji dzieci z błogosławieństwem
Św. Sylwestra – 31 grudnia
Msza św. – 17.00 uroczyste zakończenie starego roku
Zapraszamy Parafian do uczestnictwa we Mszy św. dziękczynnej na zakończenie roku kalendarzowego. Za odmówienie w kościele hymnu „Ciebie Boże wielbimy” można zyskać odpust zupełny.
Nowy Rok – Bożej Rodzicielki Maryi - niedziela 1 stycznia 2011
Msze św. - 8.30, 10.30, 16.00
Nabożeństwo o pokój na świecie – 15.30
W Nowy Rok można uzyskać odpust zupełny za pobożne przyjęcie ( choćby przez radio czy telewizję) błogosławieństwa Papieskiego udzielanego Miastu i Światu. Za śpiew lub publiczne odmówienie hymnu do Ducha Świętego, np. „Przybądź Duchu Stworzycielu” w celu uproszenia łaski światła i pomocy Bożej w nowym roku przywiązany jest odpust zupełny.
I niedziela po Narodzeniu Pańskim – 2 stycznia
Msze św. – 8.30, 10.30, 16.00
Nabożeństwo kolędowe – 15.30
Objawienie Pańskie – Trzech Króli – 6 stycznia
Msze św. – 8.30 w intencji Misji katolickich, 10.30, 16.00
W tym dniu przypada Dzień Papieskiego Dzieła Dziecięctwa Misyjnego. Kolekta przeznaczona na Misje. Po
Mszach św. błogosławienie kredy, kadzidła i wody.
Niedziela Chrztu Pańskiego – 9 stycznia
Msze św. – 8.30, 10.30, 16.00
Nabożeństwo kolędowe – 15.30
W tę niedzielę kończy się Okres Narodzenia Pańskiego.
SPOWIEDŹ PRZEDŚWIĄTECZNA :
Sobota 18.12 - w godz. 16.00 – 17.00
IV Niedziela 19.12 – przed Mszami św.
D l a D z i e c i - poniedziałek godz. 16.00 – 17.30
Wtorek, środa, czwartek w godz.16.00 – 17.30
Piątek – Wigilia Bożego Narodzenia w godz. 7.30 – 10.00
ODWIEDZINY CHORYCH
Wszystkich naszych starszych i chorych Parafian pragniemy odwiedzić z duszpasterską posługa przedświąteczną
We wtorek 21 grudnia od godz. 8.00. Zgłoszenia prosimy składać w kancelarii parafialnej lub zakrystii.
-10-
P OS Ł ANI EC BOJ KOWA
SKAŁCI EUROPY W BOJKOWIE
Małe harce bojkowskie - październik
Relacja Łukasza Nowaka ,zastępowego z Domasłowa:
W dniach 22-24 listopada, my zastępowi Puszczy Dolnośląskiej( Wrocław,
Polanica Zdrój, Żarska Wieś, Studnisk Dolnych, Kośmidry, Domasłów) uczestniczyliśmy w zjeździe, który odbył się w Bojkowie. Naszym zadaniem było przeprowadzenie zbiórki z grupą chłopców z miejscowości i okolic. Przyjechaliśmy
na miejsce około godziny pierwszej w nocy. Miejscem naszego noclegu był
dom parafialny, gdzie mieścił się także posterunek dzielnicowego. Niebawem
poszliśmy spać, aby skoro świt wstać i działać. Współpraca układała się bardzo
dobrze, gdyż współorganizatorami byli życzliwi nam parafianie. Na miejscu
otrzymywaliśmy bardzo dobre wyżywienie. Po śniadaniu w sobotę wyruszyliśmy wraz z chłopcami w teren. W rzeczywistości było to boisko tuż obok,
gdzie wspólnie z chłopcami podzieliliśmy się na zastępy, których zastępowymi byliśmy my. Wspólnie z drużynowym wcześniej ustaliliśmy zadania, które kolejno wypełnialiśmy.
Jednym z nich było wymyślenie nazwy zastępu i zrobienie proporca ze znalezionych rzeczy. Przy okazji uczyliśmy chłopaków,
podstawowych technik takich jak rozpalanie ogniska, odczytywanie szyfrów, a także pięciu celów skautingu oraz prawa harcerskiego. Po takiej zabawie wspólnie z drużynowym odbyliśmy
spotkanie z rodzicami, które pozytywnie wpłynęło na nastawienie do naszego stowarzyszenia. Na końcu odbył się apel wieńczący dzisiejszy dzień, na którym odbyło się ogłoszenie zwycięskiego zastępu i rozdanie nagród. Nam została jeszcze rada drużyny, którą przeprowadziliśmy niestety z dużym opóźnieniem. Po
długim dniu najlepszą nagrodą dla nas był gorący prysznic. Następnego dnia w niedzielę poszliśmy na Mszę św. do pobliskiego
kościoła, na której podziękowaliśmy Bogu za kolejny udany wyjazd. Zostaliśmy ciepło pożegnani przez miejscowych. Miłym
gestem były podarowane nam pocztówki z podpisami wszystkich osób z którymi się spotykaliśmy. Na pewno ten
wyjazd nauczył nas nowego sposobu tworzenia nowych zastępów, biorąc pod uwagę odległość jaka dzieli nas od
Gliwic.
BOŻ E NARODZENI E
-11-
Szklarska Poręba 10-14 XI 2010 r. -zjazd Puszczy Dolnośląskie
Relacja Łukasza Ryziewicza, ministranta z Bojkowa
Zjazd Skautów Europy w Szklarskiej Porębie był pierwszym tego typu
spotkaniem na jaki pojechałem. Nastawiony byłem bardzo pozytywnie i
nie zniechęciło mnie nawet to, że większość moich kolegów, którzy deklarowali się że pojadą, zrezygnowało. Po pierwszym dniu gdzie odbyliśmy długą wędrówka na Szrenicę, miałem zbyt wiele obaw co się tutaj
dzieje. Jednak kolejne dni w których uczestniczyłem w "explo", konkursie kulinarnym, wielkiej grze
w terenie, konferencjach
brata Wojtka i świecznisku,
sprawiły że zmieniłem moje
spojrzenie na cały zjazd.
Teraz mogę stwierdzić, że
spotkanie ze Skautami Europy było bardzo udanym, ciekawym, a
przede wszystkim aktywnym i doskonale zaplanowanym doświadczeniem. Jeżeli będzie jeszcze kiedyś taki wyjazd, to chętnie polecam.
Małe harce bojkowskie - grudzień
Relacja Piotra Kopyto, zastępowego z Kośmider:
W dniach 3-5 grudnia w Bojkowie miało miejsce spotkanie Skautów Europy z Górnego Śląska. Zaczęło się
mszą świętą, potem w Domu Parafialnym chłopcy przygotowali trzy skecz na temat -"Muzyka" i obejrzeli film pt.:
"Pan od muzyki". Następnego dnia rano po śniadaniu i roratach
zaczęła się rywalizacja pomiędzy zastępami. Pierwszym zadaniem
była budowa fortyfikacji ze śniegu. Potem odbył się konkurs
strzelniczy polegający na rzucaniu kulkami śnieżnymi do tarczy.
Po wyćwiczeniu celności zaczęła się wielka bitwa śnieżna. Każdy
zastęp bronił swojego artefaktu, próbując przedrzeć się przez
ostrzał wrogów i zdobyć artefakt drugiego zastępu. Po bitwie zjedliśmy obiad. Następnie skauci odśnieżali obejście wokół kościoła.
Po skończonej pracy rozpoczął się konkurs zjazdu na sankach
drużynowo i indywidualnie. Każdy mógł poczuć się jak skoczek
narciarski czy saneczkarz. Później harcerze zrobili prezenty dla
swoich rodziców techniką orgiami. Po kolacji odbyło się świecznisko, na którym zastępy mogły popisać się swoimi umiejętnościami
aktorskimi i wokalnymi. Wieczorem rozmawiano z chłopakami z Bojkowa na temat założenia nowego zastępu w
ich miejscowości. Następnego dnia po śniadaniu i mszy świętej chłopcy otrzymali upominki od świętego Mikołaja. Na koniec odbyło się spotkanie z gośćmi i rodzicami, gdzie rozmawiano na temat skautingu.
Więcej informacji o skautach można przeczytać na stronach
www.skauci-europy.pl lub www.fse.wroc.pl
Jeżeli masz pytanie na temat działalności Skautów Europy na terenie Bojkowa, napisz pod adres
[email protected] Chętnie udzielimy informacji.
-12-
P OS Ł ANI EC BOJ KOWA
PAPOLANDIA W OBIEKTYWIE
BOŻ E NARODZENI E
-13-
ŚWIĘTO MARIANEK
Jak co roku 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, marianki naszej parafii miały okazję w szczególny
sposób zwrócić się do swojej patronki, która jest wzorem do naśladowania
w ich młodym życiu. Podczas Mszy Świętej dziewczęta odnowiły swoje
przyrzeczenia chęci należenia do grona Dzieci Maryi złożone przed laty.
Grono to powiększyło się w tym roku o jedną kandydatkę, która poprosiła
Niepokalaną o opiekę i pomoc w zmaganiu się
z własnymi słabościami oraz problemami dnia
codziennego. Cieszymy się bardzo z tego faktu, że w dzisiejszych czasach, młode dziewczyny chcą kierować się w swoim życiu wartościami tak odległymi pozostałym rówieśnikom.
Pragną, aby ich serca były otwarte na potrzeby bliźnich, a całe życie mogło być piękne i
szlachetne jak Najświętszej Panny. Pomocą w
walce ze złymi skłonnościami jest Cudowny Medalik ofiarowany świętej
Katarzynie przez Maryję Dziewicę. Obiecała, że ześle obfite łaski każdemu,
kto z ufnością i czcią będzie Go nosił. Jest to broń przeciwko wszystkim
wrogom. Daje siłę do odparcia tylu pokus i zasadzek czyhających w naszych czasach. Według świętego Maksymiliana medalik ten to kulka, która
ma trafić w serca. Dużo jest zła na świecie, ale pamiętajmy, że Niepokalana jest potężniejsza!
Wspólnota Dzieci Maryi jest otwarta na przyjęcie kolejnych dziewcząt, którym bliskie mogłyby się
stać wspomniane ideały. Zapraszamy i czekamy!
ANDRZEJKI DLA SŁUŻBY LITURGICZNEJ
-14-
P OS Ł ANI EC BOJ KOWA
KOLĘDA 2010-2011
Poniedziałek
27.12.2010
Godz.15:00
1.
Ul. Miodowa nr 1 – 8a (Bachorski)
2.
Ul. Miodowa nr 16 – 9a (Piotrowski – Wierzbiński)
Wtorek
28.12.2010
Godz.15:00
1.
Ul. Miodowa nr 127 – 18 (Ługowski – Tomal)
Środa
29.12.2010
Czwartek
30.12.2010
Niedziela
02.01.2011
Godz.15:00
1.
Ul. Glebowa od końca; Warzywna od nr 1
Godz. 15:00
1.
Ul. Św. Brata Alberta od Knurowskiej
Godz.14:00
1.
Ul. Parkowa od końca; Plonowa od nr 1
Poniedziałek
3.01.2011
Godz. 15:00
1.
Ul. Knurowska (od Rybn.); Koniczynowa
Wtorek
04.01.2011
Godz.15:00
2.
1.
Ul. Chmielna; Łąkowa; Urodzajna od nr 1
Ul. Spacerowa od domu paraf. do nr 41 (Słaboń)
2.
Ul. Spacerowa od nr 91 – 45 (Gruchała – Rybak)
Środa
05.01.2011
Czwartek
06.01.2011
Godz. 15:00
1.
Ul. Dożynkowa od końca
Godz. 14:00
1.
Ul. Łanowa od końca
Piątek
07.01.2011
Godz.15:00
1.
Ul. Bojkowska od końca
Sobota
08.01.2011
Godz.13:00
1.
Ul. Sienna od nr 1
Poniedziałek
10.01.2011
Godz.15:00
1.
Ul. Spacerowa od nr 92 (Graboś) do końca
2.
Ul. Snopowa od końca do ul. Bojk.
Wtorek
11.01.2011
Godz. 15:00
1.
Ul. Żytnia nr 1 – 29 (Hajok)
2.
Ul. Żytnia nr 52 – 29 (Kłoda - Kiecko)
Środa
12.01.2011
Czwartek
13.01.2011
Godz.15:00
1.
Ul. Żytnia nr 53 – 74 (Smykla)
Godz.15:00
1.
Ul. Żytnia od końca do nr 75 (Winnig)
2.
Ul. Rolników nr 1 - 25
Piątek
14.01.2011
Godz.15:00
1.
2.
Ul. Rolników nr 26 - 49
Ul. Rolników nr 72 - 50
Sobota
15.01.2011
Godz.10:00
1.
Ul. Rolników nr 73 – 85; Żeńców; ul. Rolników 86 - 103
2.
Ul. Rolników nr 104 - 129
Poniedziałek
17.01.2011
Godz.15:00
1.
Ul. Rolników nr 130 - 149
2.
Ul. Rolników nr 175 - 150
Wtorek
18.01.2011
Godz.15:00
1.
2.
Ul. Rolników nr 176 - 197
Ul. Rolników nr 225 - 198
Środa
19.01.2011
Godz. 15.00
1.
Ul. Rolników nr 226 - 247
1.
Ul. Zielna; ul. Rolników nr 248 – 263b
2.
Ul. Rolników nr 282 - 263
1.
Kolęda na życzenie. Schronisko św. Br. Alberta
2.
Ul. Rolników nr 283 – 302a
Piątek
21.01.2011
Sobota - 22.01.2011
Godz. 10:00
BOŻ E NARODZENI E
-15-
„Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje;
a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który
Mnie posłał” Mt 10,40
Uwaga: 1, 2 – po kolędzie chodzi dwóch kapłanów, 1 – po kolędzie chodzi jeden kapłan.
Przyjęcie kapłana po kolędzie jest aktem publicznego wyznania wiary i znakiem żywej więzi rodziny z Kościołem Parafialnym.
Prosimy, by w miarę możliwości na kolędzie była obecna cała rodzina w ubraniach wizytowych.
Na stole przykrytym białym obrusem stawiamy krzyż, zapalone świece, Pismo święte, dzieci i
młodzież przygotują do wglądu zeszyty z religii i obrazki udziału w Roratach.
Dar pieniężny składany przez parafian podczas kolędy ministrantom wyłącznie do puszek będzie przeznaczony tylko na ich potrzeby.
Zgodnie z zarządzeniem ks. biskupa Ordynariusza przy odwiedzinach duszpasterskich nie powinno być zbierania ofiar pieniężnych. Będzie specjalna niedziela kolędowa (23.01.), gdzie ofiary będzie można złożyć w kościele.
-16-
KOLĘ DA 2 0 1 0 / 2 0 1 1

Podobne dokumenty

Odczytać na nowo skarb wiary i zafascynować się nim, rozbudzić... dować solidarność społeczną – Takie są główne zadania wynikające z...

Odczytać na nowo skarb wiary i zafascynować się nim, rozbudzić... dować solidarność społeczną – Takie są główne zadania wynikające z... ----------------------------------------- strona 16 PISMO OKOLICZNOŚCIOWE PARAFII NARODZENIA NMP W GLIWICACH BOJKOWIE Nakład: 500 egz.

Bardziej szczegółowo