Tajwan: oświadczenie prezydencji wydane w imieniu

Transkrypt

Tajwan: oświadczenie prezydencji wydane w imieniu
PL
RADA
UII EUROPEJSKIEJ
Bruksela, 19 września 2008 r.
13205/1/08 REV 1 (Presse 263)
P 117/08
(OR. fr)
Tajwan: oświadczenie prezydencji wydane w imieniu Unii
Europejskiej
1. Unia Europejska ponownie opowiada się za polityką „jednych Chin” i przypomina, że
nie popiera udziału Tajwanu w organizacjach międzynarodowych, w których warunkiem
członkostwa jest państwowość.
2. Unia Europejska z zadowoleniem przyjmuje starania niedawno podjęte po obu brzegach
cieśniny, by ulepszyć wzajemne stosunki; chodzi zwłaszcza o umowy zawarte
w dziedzinie transportu lotniczego i turystyki. Unia Europejska pozytywnie ocenia
wyrażaną przez obie strony wolę kontynuacji i pogłębienia tych rozmów w najbliższych
miesiącach, co przyczyni się do wzmocnienia stabilności i bezpieczeństwa w Azji
Wschodniej.
PRASA
Rue de la Loi 175
B – 1048 BRUKSELA
T el.: +32 (0)2 281 6319
Fak s: +32 (0)2 281 8026
[email protected] http://www.consilium.europa.eu/Newsroom
13205/1/08 REV 1 (Presse 263)
1
PL
3. Unia Europejska odnotowała, że władze tajwańskie przyjęły nowe podejście polegające
na propagowaniu „aktywnego udziału” Tajwanu w działaniach międzynarodowych.
Ponownie zapewnia, że popiera obecność Tajwanu na forach wielostronnych zajmujących
się konkretnymi dziedzinami, zwłaszcza w przypadku gdy obecność ta ma znaczenie dla
interesów Unii Europejskiej i wspólnoty międzynarodowej; zachęca obie strony, by
rozwiązały ten problem w drodze dialogu.
4. Unia Europejska ma szczególną nadzieję, że konkretne środki można będzie uzgodnić
podczas rozmów przedstawicieli obu stron, dzięki czemu społeczeństwo Tajwanu uzyska
możliwość aktywnego udziału we wdrażaniu Międzynarodowych przepisów zdrowotnych.
Kraje kandydujące: Turcja, Chorwacja* i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii*;
państwa uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalne kraje
kandydujące: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra oraz Serbia; państwa EFTA
będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein i Norwegia;
a także Ukraina i Armenia zgadzają się z niniejszym oświadczeniem.
*
Chorwacja i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii nadal uczestniczą
w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.
13205/1/08 REV 1 (Presse 263)
2
PL

Podobne dokumenty