Regulamin konkursu

Transkrypt

Regulamin konkursu
Regulamin
Konkurs Fotograficzny „A to Żnin właśnie...”
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „A to Żnin właśnie..." (zwany dalej Konkursem)
jest Urząd Miejski w Żninie - www.um.znin.pl.
1.2. Jednostką odpowiedzialną za administrowanie konkursem jest Wydział Rozwoju,
Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żninie.
1.3. Konkurs trwa od 2 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
1.4. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronach
www.um.znin.pl oraz podawane do wiadomości publicznej poprzez media lokalne. Wszelkie
pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres
[email protected]
2. Cel konkursu
2.1. Celem konkursu jest promowanie Żnina w roku jego jubileuszu i ukazywanie go w
sposób ciekawy i oryginalny. Konkurs ma również umożliwić promowanie twórców
fotografików, którzy parają się fotografią zawodowo oraz amatorsko.
3. Zasady konkursu
3.1. Zdjęcia nadsyłane do konkursu mogą przedstawiać walory przyrodnicze, krajobrazy,
obiekty historyczne, domy, mosty, ulice, całe grupy architektoniczne lub dowolne obiekty
pod warunkiem, że znajdują się one w granicach administracyjnych miasta Żnina. Mogą
również przedstawiać wydarzenia kulturalne, sportowe, uroczystości oraz zdjęcia ludzi,
którzy są znani szerszej grupie odbiorców, lub wyrazili zgodę na publikację wizerunku, pod
warunkiem, że w sposób oczywisty wiążą się ze Żninem.
3.2. Zdjęcia, które są fotomontażami, lub które nie spełnią powyższych wymogów nie będą
oceniane w konkursie.
3.3. W konkursie może wziąć udział każdy fotografujący niezależnie od wieku czy miejsca
zamieszkania.
3.4. Zdjęcia będą oceniane w kategoriach: krajobrazy, natura, architektura, ludzie,
wydarzenia.
3.5. W każdej kategorii zostanie wybrane zdjęcie miesiące, a te wezmą udział w konkursie na
zdjęcie roku 2013.
3.6. Każdy autor może nadesłać tylko jedno zdjęcie na dany miesiąc w każdej kategorii (autor
decyduje o przypisaniu zdjęcia do danej kategorii). Zdjęcia należy przysyłać tylko i wyłącznie
drogą elektroniczną na adres [email protected] do ostatniego dnia każdego miesiąca do
godziny 15.00 – od stycznia do listopada 2013 roku.
Opis wg wzoru:
1. W TEMACIE e-mail:
IMIĘ i NAZWISKO + KATEGORIA + ZDJĘCIE MIESIĄCA + ROK
(np. Jan Kowalski, krajobraz, marzec 2013)
2. W TREŚCI e-mail:
IMIĘ i NAZWISKO
TELEFON STACJONARNY LUB KOMÓRKOWY
OPIS ZDJĘCIA (z podaniem lokalizacji)
TYTUŁ ZDJĘCIA -propozycja autora
DATA WYKONANIA ZDJĘCIA
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU potwierdzające jego prawa do zdjęcia
(np. "Potwierdzam swoje prawa autorskie do nadesłanego zdjęcia -JAN KOWALSKI")
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU – dotyczy zdjęć w
kategorii ludzie przedstawiające osoby, które nie są znane szerszej grupie odbiorców
3.7. Zgłoszenia bez imienia i nazwiska tylko np. z pseudonimem lub z niepełnymi danymi nie
będą brały udziału w konkursie.
3.8. Zdjęcie nadesłane w załączniku powinno być w rozdzielczości min. 1600x1200 px.
3.9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany rozdzielczości zdjęcia
opublikowanego na swojej stronie.
3.10. Zdjęcia przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę i będą traktowane, jako
zgłoszenie do konkursu na następny miesiąc.
3.11. Organizator konkursu nie wymienia zdjęć nadesłanych na inne.
3.12. Na prośbę autora fotografia może być wycofana z udziału w konkursie, pod warunkiem,
że prośba taka będzie przesłana drogą elektroniczną do końca danego miesiąca.
4. Przebieg konkursu i nagrody
4.1.Konkurs przebiega następująco:
ETAP I – W pierwszym etapie wyboru fotografii do konkursu internetowego dokona jury
konkursu powołane przez Burmistrza Żnina – każde zdjęcie może otrzymać od 0 do 10 pkt od
każdego członka Jury. Każda nadesłana fotografia spełniająca zasady konkursu może zostać
nominowana do konkursu dla internautów i wybrana zdjęciem miesiąca pod warunkiem
otrzymania minimum 30% punktów przyznawanych przez Jury. Głosy internatów traktowane
są jak ocena 1 członka Jury i przyznawane są punkty od 1 do 10 wg. ilości otrzymanych
głosów. Fotografie wybrane zdjęciem miesiąca będą opublikowane na stronie
www.um.znin.pl wraz z danymi autora i krótką informacją o nim w terminie do 10 dnia
następnego miesiąca. Autorzy zdjęć miesiąca, w każdej kategorii, otrzymają nagrody
rzeczowe.
ETAP II - Dodatkowo spośród fotografii, które wygrały, jako zdjęcie miesiąca w
poszczególnych kategoriach przez okres od stycznia 2013 do listopada 2013, zostanie
wybrane jedno z udziałem głosowania internetowego. Głosowanie będzie trwać przez okres
od 15 do 30 grudnia 2013 roku. Autor zwycięskiego zdjęcia (zdjęcia roku 2013) otrzyma
nagrodę rzeczową w postaci zestawu fotograficznego składającego się z cyfrowej lustrzanki
wraz z dwoma obiektywami lub inny sprzęt fotograficzny o tej samej wartości.
Informacja o zwycięzcy i krótka relacja z odebrania nagrody będzie opublikowana w formie
artykułu na stronie www.um.znin.pl oraz podane do wiadomości w mediach lokalnych.
4.2. Za wybranie najlepszych zdjęć I i II etapu konkursu będzie odpowiadać jury konkursu z
uwzględnieniem głosów internautów oddanych w comiesięcznych głosowaniach, które będą
trwać od 10 do końca następnego miesiąca z wyjątkiem głosowania na zdjęcia listopada,
które zakończy się 14 grudnia 2013,a od 15 do 30 grudnia potrwa głosowanie na zdjęcie
roku.
4.3. Nadesłane zdjęcia publikowane będą na stronie internetowej organizatora oraz
zaprezentowane zostaną na wystawie i w publikacji pokonkursowej.
4.4. Z konkursu wyłączeni są pracownicy Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Żninie oraz członkowie jury.
5. Wykorzystanie zdjęć i ochrona praw oraz danych osobowych
5.1. Zdjęcia nadesłane na konkurs nie tracą praw autorskich, są nadal własnością autora.
Urząd Miejski w Żninie ma tylko prawo publikować je zgodnie z zasadami konkursu.
5.2. Biorący udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu
zawarte w niniejszym regulaminie.
5.3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów
związanych z organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr101, poz. 926).
5.4. Organizator konkursu zapewnia poufność danych osobowych uczestników konkursu z
zastrzeżeniem postanowień punktu 5.2.