Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń

Transkrypt

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
Zasady korzystania
z telefonów komórkowych
i innych urządzeń elektronicznych przez uczniów
w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Przemysława Inglota w Lubaczowie
1. Uczeń może posiadać w szkole telefon komórkowy /urządzenie elektroniczne
wyłącznie za zgodą rodziców wyrażoną na piśmie u wychowawcy klasy (zapis
w dzienniku).
2. Uczeń może używać
telefonu komórkowego tylko
w celu
porozumienia
się w ważnych sprawach rodzinnych (w czasie wolnym od zajęć).
3. Podczas zajęć szkolnych /lekcje i przerwy międzylekcyjne/ komórka / urządzenie
elektroniczne musi być wyłączone i schowane w plecaku,
4. Zabrania się na terenie szkoły korzystania z telefonów komórkowych w celu
wysyłania SMS, MMS, robienia zdjęć, nagrywanie filmów oraz innych operacji
telefonicznych.
5. Za zgubienie, kradzież aparatu telefonicznego /innego urządzenia elektronicznego
szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
6. Szkoła udostępnia bezpłatnie uczniom możliwość przekazania ważnych informacji
z telefonu stacjonarnego znajdującego się w sekretariacie.
7. Niestosowanie się do w/w zasad skutkuje środkami wychowawczymi:

nauczyciel, wychowawca, pedagog szkolny odbiera aparat telefoniczny, przekazuje
do sekretariatu szkoły (użyty w niewłaściwym celu) i powiadamia o tym rodziców
(opiekunów),

aparat zostaje zwrócony rodzicom (opiekunom) z wyjaśnieniem oraz ostrzeżeniem
o zakazie posiadania telefonu komórkowego na terenie szkoły, przez ucznia który
narusza zasady korzystania z telefonu.
Regulamin po aktualizacji obowiązuje od 30 marca 2015 r.

Podobne dokumenty