Szanowni Rodzice i wszyscy Przyjaciele naszej szkoły!

Transkrypt

Szanowni Rodzice i wszyscy Przyjaciele naszej szkoły!
Szanowni Rodzice i wszyscy Przyjaciele naszej szkoły!
Zwracamy się do Paostwa z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego za
rok 2016 dla Szkoły Podstawowej w Ulimiu. Drodzy Paostwo, płacąc podatek do
Urzędu Skarbowego macie prawo zdecydowad gdzie trafi 1 % z tych pieniędzy.
Przekazując pieniądze na rzecz organizacji pożytku publicznego jaką jest
Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole oraz wpisując cel szczegółowy: Szkoła
Podstawowa w Ulimiu przyczyniacie się Paostwo do otrzymania przez naszą
szkołę funduszy, dzięki którym unowocześnimy naszą bazę dydaktyczną.
Ucieszy nas każda złotówka, która zostanie przekazana na rzecz szkoły. Za
otrzymany zwrot podatku w ubiegłym roku, w kwocie 720 zł, szkoł zakupiła
dwie drukarki laserowe.
Niezależnie od nr PIT, na którym
Paostwo się rozliczacie, każdy PIT na
ostatniej stronie zawiera wniosek o
przekazanie 1% należnego podatku na
rzecz organizacji pożytku publicznego
(OPP). Jak wypełnid PIT punkt I:
1.Numer KRS – 0000 105 271
2. Wpisad we właściwą rubrykę cel –
nazwę
placówki,
dla
której
przeznaczamy
odpis:
Szkoła
Podstawowe w Ulimiu
Na
stronie
www.lubuskiespsz.pl
znajduje się bezpłatny program do
wypełniania PIT -2016 przez internet.

Podobne dokumenty