NR 6/185/08 - WDK Gorzyce

Komentarze

Transkrypt

NR 6/185/08 - WDK Gorzyce
1
NR 6/185/08
2
NR 6/185/08
3
W czerwcu swoje urodziny obchodziæ bêd¹ dostojni jubilaci:
Anna Gawlik z Rogowa
Anna Bernatik, Jadwiga Kucharczyk, Paulina Bry³ka, Matylda Czorny,
Erwin Wojak, Jadwiga Bartmañska z Gorzyc
Amalia Szkatu³a z Turzy Œl.
Z tej okazji ¿yczenia d³ugich, pogodnych dni,
spêdzonych w gronie najbli¿szych przesy³aj¹
przewodnicz¹cy
wójt gminy Gorzyce
Rady Gminy Gorzyce
Piotr Oœliz³o
Czes³aw Zychma
VIII Dni Gminy Gorzyce
1 czerwca 2008 r. w Gorzycach odby³ siê festyn plenerowy w ramach VIII Dni Gminy
Gorzyce pod has³em: "Poprzez integracjê do promocji", organizowany przez WDK w
Gorzycach, pod patronatem wójta gminy Gorzyce - Piotra Oœliz³y oraz senatora RP
- Antoniego Motyczki. Organizatorzy zadbali o wiele atrakcji.
Na placu przy WDK odby³a siê gra planszowa „W krêgu tradycji, humoru i lokalnego
wigoru”. G³ównymi bohaterami gry planszowej byli so³tysi, przedstawiciele rad so³eckich
oraz organizacji spo³ecznych z poszczególnych so³ectw.
Po ostrej rywalizacji, jury w sk³adzie: wójt gminy - Piotr Oœliz³o, senator RP - Antoni
Motyczka, dyrektor WDK Gorzyce - Danuta Parma, przedstawiciel stowarzyszenie "PIR"
Gminy Gorzyce - Kazimierz Szypu³a, redaktor naczelny „U nas” - Joachim W³adarz,
wy³oni³o zwyciêzców turnieju, którymi okazali siê przedstawiciele so³ectwa Be³sznica.
Dni gminy by³y tak¿e okazj¹ do zaprezentowania siê zespo³ów amatorskich z WDK,
zespo³u tanecznego "Mira¿", zespo³u rockowego "Chemical Garage".
Aktorzy z Teatru Wodzis³awskiej Ulicy umilali czas najm³odszym. Gwiazd¹ wieczoru by³
zespó³ "VOX", zaœ na zakoñczenie do tañca przygrywa³ zespó³ "Jack Band". Tradycyjnie
ju¿ skorzystaæ mo¿na by³o z wielu atrakcji. W ramach VIII Dni Gminy Gorzyce 5 czerwca
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym odby³a siê miêdzynarodowa, wspania³a impreza dla
przedszkoli pt. "Cztery ³apy". Przed nami jeszcze wiele imprez towarzysz¹cych dniom
gminy, m.in. konkurs literacki o gminie Gorzyce, czy gala "Z³otych Serc". Regulamin
konkursu literackiego dostêpny jest w redakcji "U nas".
W. Langrzyk
Zwyciêstwo dla gminy
W XIV edycji Miêdzynarodowego Sportowego Turnieju Miast i Gmin nasza gmina zdoby³a I miejsce w województwie i IV w kraju.
To bardzo dobry wynik dla naszej gminy, gdy¿
konkurencja by³a ogromna.
16 czerwca w Urzêdzie Marsza³kowskim w
Katowicach, wójt gminy Gorzyce Piotr Oœliz³o
odebra³ nagrodê g³ówn¹ za zajêcie I miejsca w
województwie œl¹skim. W roku bie¿¹cym jest
to kwota w wysokoœci 1,5 tys. z³, fundowana
przez Œl¹skie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Ponadto, z Krajowej Federacji
Sportu dla Wszystkich gmina otrzyma³a 5 tys.
z³ za zajêcie IV miejsca w kraju oraz kwotê w
wysokoœci 13 860 z³ z przeznaczeniem na dofinansowanie obozu sportowo-rekreacyjnego dla
dzieci i m³odzie¿y z rodzin o niskim statusie
materialnym. Dodaæ nale¿y, ¿e nagrody finansowe przeznaczone zostan¹ na zakup sprzêtu
sportowego.
W. Langrzyk
Podziêkowanie
Wójt gminy Gorzyce oraz gminny komitet organizacyjny
Miêdzynarodowego Sportowego Turnieju Miast i Gmin
pragnie podziêkowaæ wszystkim uczestnikom turnieju
oraz organizatorom, a tak¿e sponsorom oraz wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê
do organizacji turnieju.
To dziêki Pañstwa zaanga¿owaniu uda³o siê zaj¹æ I miejsce
w województwie œl¹skim oraz IV miejsce w kraju.
Tradycyjnie jest miesi¹cem najbardziej lubianym przez dzieci i
m³odzie¿ szkoln¹, gdy¿ praktycznie oznacza zakoñczenie pewnego etapu wysi³ku mierzonego mijaj¹cym czasem, pomiêdzy
tradycyjnym rozpoczêciem roku szkolnego (w okolicach 1
wrzeœnia), a jego zakoñczeniem (przewa¿nie w ostatniej dekadzie czerwca). Inaczej mo¿na go nazwaæ jednym z czterech
najbardziej nas³onecznionych miesiêcy w roku, a skoro tak, to
miesi¹cem lubianym przez wszystko co ¿yje i oddycha. Tradycyjnie kojarzony te¿ z Noc¹ Œwiêtojañsk¹, Festiwalem Piosenki
Polskiej w Opolu czy te¿ szeregiem innych festiwali z zakresu
szeroko rozumianej kultury ludowej.
Co do uczniów to upragniony czas kaniku³y nadszed³. S³owa piosenki z moich dziecinnych lat brzmi¹ do dziœ jak manifest: ”Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka
rzeka,…”. I chocia¿ mo¿e dziœ w innych formach, a zamiast tamtej rzeki ciep³e morza
ju¿ nie tylko Europy, ale zawsze z t¹ sam¹ ciekawoœci¹ i utêsknieniem czekamy na
tradycyjne wakacje, choæ dawno ju¿ wyroœliœmy ze szkolnych ³awek, a nasza pamiêæ
o szkole (kiedy to by³o?) zawiera dziœ ju¿ tylko przyjemne wspomnienia. Tegoroczny
czerwiec up³ywa pod znakiem pi³ki no¿nej, rzec mo¿na, ¿e czasy transmisji wyznaczaj¹
nasze zajêcia, szczególnie, ¿e „nasi” graj¹ tam po raz pierwszy. Z jakimi nadziejami
to wszystko œledzimy i czego tak rzeczywiœcie oczekujemy? I wreszcie czy to, czego
pragniemy nie graniczy z cudem. Sen o potêdze prysn¹³ niczym bañka mydlana, ale to
przecie¿ jest tylko sport, nie dziœ to mo¿e nastêpnym razem. Taka to ju¿ nasza kibiców
narodowych rola, wierzymy do koñca, choæ i tym razem nie wysz³o, si³ i zapa³u nie
starcza³o, niektórzy sêdziowie stali siê wrogiem publicznym na lata ca³e, i wszystko
inne, co z³e przeciwko nam stawa³o. Ju¿ wkrótce turniej siê zakoñczy, a my bêdziemy
dalej kibicowaæ w kolejnych eliminacjach, mamieni nadziejami przez potê¿ne media,
nadziejami, które mog¹ byæ spe³nione tylko i wy³¹cznie, jak coœ siê zmieni w samej
polskiej pi³ce no¿nej.
Mijaj¹cy czas przyniós³ kolejny zapis w czarnej ksiêdze tragedii naszej œl¹skiej ziemi;
tym razem w kopalni ”Borynia” œmiercionoœny wybuch zebra³ tragiczne ¿niwo. Na ostatni¹ szychtê, wszyscy zrównani w wielkiej ciszy odeszli kolejni górnicy pozostawiaj¹c
po sobie rozpacz, nieukojony ¿al i smutek bliskich oraz to retoryczne dla zwyk³ego
œmiertelnika pytanie – dlaczego? I ile jeszcze? Tak przy okazji na terenie naszej gminy
prowadzone s¹ kolejne prace zwi¹zane z wierceniem otworów w g³¹b ziemi w poszukiwaniu cennego gazu, tego samego, który w przypadku wydobywania wêgla metod¹
g³êbinow¹ by³ i jest przyczyn¹ wielu katastrof. Mo¿e te prace zakoñcz¹ siê sukcesem,
a ukryty w skorupie ziemskiej gaz stanie siê powszechnie u¿ywanym.
Œledz¹c doniesienia prasowe zauwa¿amy w ostatnim czasie szereg informacji dotycz¹cych z³a czynionego w stosunku do dzieci, równie¿ niemowl¹t. Dotyczy to zarówno
rodziców jak te¿ i osób, które sprawuj¹ nad najm³odszymi opiekê. Toczy siê te¿
ogólnonarodowa debata nad modelem wychowawczym, a bior¹ce w niej udzia³ strony
przeœcigaj¹ siê w swoich argumentach. Jak siê wydaje dyskusja ta trwaæ bêdzie jeszcze
d³ugo i nie przyniesie jednoznacznych rozstrzygniêæ. Nie od dziœ wiadomo, ¿e naturalnym œrodowiskiem wychowawczym dla dziecka jest prawid³owo funkcjonuj¹ca pe³na
rodzina, a dopiero tam, gdzie jej braknie, jest miejsce na ingerencjê pañstwa, ingerencjê
prawdziw¹, bo skuteczn¹, ingerencjê pe³n¹ nie cz¹stkow¹. I jeszcze jedno – miar¹ oceny
ka¿dego spo³eczeñstwa w skali makro i mikro jest stosunek do trzech grup spo³ecznych:
dzieci, starszych i niepe³nosprawnych. Gdyby tak ka¿dego z nas poddaæ tej ocenie, to
ciekawe jak¹ byœmy otrzymali? Z³oœliwi mawiaj¹, ¿e jedna jaskó³ka nie… ale warto
odnotowaæ fakt, ¿e w trosce o osoby maj¹ce k³opoty z poruszaniem siê i korzystaj¹ce
z wózków przy oœrodku zdrowia w Gorzycach zmontowano podjazd umo¿liwiaj¹cy
³atwiejszy dostêp do tego tak czêsto odwiedzanego budynku. W bie¿¹cym numerze jak
zwykle znajdziecie szereg informacji z imprez, jakie mia³y miejsce na terenie gminy w
minionym okresie: konkursów, przegl¹dów, turniejów, festynów, dni. Tradycyjnie w
okresie tym dzieje siê du¿o i to w wielu miejscach. Œwiadczy to dobrze o aktywnoœci
naszych mieszkañców, ich przywi¹zaniu do lokalnych tradycji oraz potrzeby wspólnego obcowania z innymi, swoistej wiêzi pozwalaj¹cej nie tylko kontynuowaæ to, co
jest, ale równie¿ tworzyæ nowe. Znajdziecie tak¿e informacje, których z uwagi na cykl
wydawniczy nie byliœmy w stanie zamieœciæ w ostatnim numerze. S¹ to informacja o
wielkiej imprezie integracyjnej nazwanej nies³usznie igrzyskami niepe³nosprawnych,
w której to osoby z pewnymi ograniczeniami wystêpowa³y w sportowej rywalizacji
ze swoimi rówieœnikami, popularyzuj¹c jak¿e cenn¹ ideê sportowego - i nie tylko wspó³zawodnictwa. Cel wznios³y, ale jak siê wydaje zabawa jeszcze przedniejsza. Dziœ
tak¿e prezentujemy wyró¿nionych, zas³u¿onych stra¿aków oraz zamieszczamy relacjê
z tamtych, majowych uroczystoœci. Spieszê Was drodzy czytelnicy poinformowaæ, ¿e
od tego miesi¹ca mo¿ecie spotkaæ na naszym terenie patrole stra¿y miejskiej, która na
podstawie porozumienia gminy z miastem Wodzis³aw Œl¹ski realizowaæ bêdzie zadania z
zakresu porz¹dku, ³adu i dyscypliny obejmuj¹c swoim zasiêgiem szereg dziedzin naszego
¿ycia spo³eczno-gospodarczego. Koñcz¹c, chcê podzieliæ siê z Wami jeszcze wa¿nymi
nowinami - sympatycznymi i radosnymi. Otó¿ o tym, ¿e nasi mieszkañcy maj¹ szereg
pasji wiemy nie od dziœ. Tym bardziej podkreœlenia godny jest fakt, ¿e mieszkaniec
Olzy – Stanis³aw Paj¹k, pe³ni¹cy spo³ecznie od wielu lat funkcjê prezesa olzañskiego
chóru, a jednoczeœnie wystêpuj¹cy solowo na wielu uroczystoœciach gminnych (zawsze bez honorarium) wywalczy³ na konkursie œpiewaczym w Warszawie pierwsze
miejsce. I choæ startowa³ jako przedstawiciel uniwersytetu trzeciego wieku w Rybniku
to sukces wielki, a pan Stanis³aw nasz, jak niczyj. Dlatego serdecznie gratulujemy ju¿,
zaœ do jego sylwetki i wielkiej jego pasji wrócimy w nastêpnym numerze przy okazji
relacji z przegl¹du chórów w Olzie. Z radoœci¹ tak¿e chcê Was poinformowaæ o tym,
¿e nasza redakcyjna kole¿anka - Krystyna Okoñ oraz "nasz" genialny, m³ody tenisista
- Szymon Tatarczyk znaleŸli siê w gronie laureatów nagrody starosty wodzis³awskiego,
a Stanis³aw Wujec otrzyma³ wyró¿nienie. Bogactwo wydarzeñ i bogactwo s³ów, a tu
czas ju¿ na lato takie prawdziwe, z³ote k³osami zbo¿a, wartkie jak umykaj¹c na niebie
chmurki, jak beztroski dzieñ wakacyjny, jak nowe obrazy i sytuacje. Takiego piêknego
lata Wam drodzy czytelnicy ¿yczê.
NR 6/185/08
-
4
Godziny otwarcia:
PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK, PIĄTEK 13.00 - 21.00
ŚRODA 8.00. - 16.00
Podjête dzia³ania przez Centrum Informacji i Promocji
w maju i czerwcu:
1. Spotkania grupy "Alians" – praca nad projektem.
2. Wydanie we wspó³pracy z w³aœcicielami punktów gastronomicznych miniprzewodnika po gminie Gorzyce (baza gastronomiczna).
3. Prowadzenie Lokalnego Okienka Przedsiêbiorczoœci - ka¿dy pierwszy czwartek
miesi¹ca od 1400-1800.
4. Zorganizowano szkolenie przy wspó³pracy Euroregionu Silesia w Raciborzu, na
temat mo¿liwoœci uzyskania wsparcia na realizacjê polsko-czeskich projektów
w ramach dziedziny wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów PWOT RCZ–RP
2007–3013.
5. Pomoc przy organizacji Miêdzynarodowego Sportowego Turnieju Miast i Gmin.
6. Organizacja wspólnie z dyrekcj¹ oœrodka „Nautica” festiwalu latawca 1.06.2008r.
7. Pomoc przy organizacji VIII Dni Gminy Gorzyce, promocja imprezy.
8. Sta³a promocja walorów turystycznych gminy Gorzyce oraz s¹siednich gmin
i powiatów w Punkcie Informacji Turystycznej.
9. Wykonywanie ma³ej poligrafii, us³ugi ksero.
Kierownik Centrum Informacji i Promocji - Izabela Granieczny
Przyjmujemy zg³oszenia kandydatur do tytu³u
"Cz³owiek o z³otym sercu 2007"
Zespó³ redakcyjny „U nas” oraz stowarzyszenie „Promocja, Integracja, Rozwój” Gminy
Gorzyce informuj¹, ¿e trwa przyjmowanie zg³oszeñ osób wytypowanych do tytu³u "Cz³owiek o z³otym sercu 2007".
Kandydaci nominowani do tytu³u bêd¹ wybierani w nastêpuj¹cych kategoriach:
1. Oœwiata, kultura.
2. Kultura fizyczna i sport.
3. Dzia³alnoœæ na rzecz wspólnoty samorz¹dowej.
Swoich kandydatów mog¹ zg³aszaæ instytucje dzia³aj¹ce na terenie gminy Gorzyce
- m.in.: szko³y, rady so³eckie (spo³eczeñstwo), domy kultury, stowarzyszenia, zak³ady
pracy, a tak¿e osoby prywatne.
Kapitu³a powo³ana przez redakcjê gazety "U nas" dokona wyboru
w oparciu o nastêpuj¹ce kryteria:
- dobre serce i poœwiêcenie na rzecz innych,
- oddzia³ywanie wychowawcze i jego zakres,
- efektywnoœæ dzia³añ (uzyskane korzyœci niematerialne i materialne). Zg³oszenia (wzór
publikujemy poni¿ej) wraz z do³¹czonym uzasadnieniem (nie wiêcej ni¿ 1/2 strony A4)
prosimy nadsy³aæ lub dostarczaæ osobiœcie do biura redakcji "U nas" (44-350 Gorzyce,
ul. M. Kopernika 8, tel. 45 30 059) do 22 sierpnia br.
Tytu³y "Cz³owieka o z³otym sercu" zostan¹ wrêczone podczas dorocznej gali, która w
tym roku odbêdzie siê 27 wrzeœnia 2008 r. w sali widowiskowej DPS. Gorzyce.
Kalendarz imprez
WIEJSKI DOM KULTURY W CZY¿OWICACH (TEL. 032 4513 288)
Zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y w ramach "Akcji lato" odbywaj¹ siê codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku od
godz. 1000 do godz. 1600
poniedzia³ek
– gry i zabawy,
wtorek
– zajêcia kulinarne,
œroda
– zajêcia plastyczne,
czwartek
– wycieczki piesze i rowerowe,
pi¹tek
– zajêcia sportowe (siatkówka, podchody, tenis sto³owy, dwa ognie, bilard),
23.06.08 r. godz. 1000
- rozpoczêcie „Akcji lato” – gry i zabawy,
00
26.06.08 r. godz. 10
- wycieczka rowerowa do Rogowa,
29.06.08 r.
- festyn "Na powitanie lata",
02.07.08 r. godz. 1000
- „Mój kolorowy œwiat” (zajêcia plastyczne),
03.07.08 r. godz. 1100
- wycieczka poci¹giem do Olzy,
00
09.07.08 r. godz. 16
- „Makaronowe dzie³a” (zajêcia plastyczne),
00
10.07.08 r. godz. 16
- wycieczka rowerowa do Turzy,
16.07.08 r. godz. 800
- wycieczka do Inwa³du, Wadowic,
17.07.08 r. godz. 1000
- wycieczka piesza na „ Czaczê”,
00
24.07.08 r. godz. 16
- wycieczka rowerowa do Odry,
28.07 – 02.08.08 r.
- obóz w Bierach.
Zajêcia mog¹ ulec zmianie lub przesuniêciu ze wzglêdu na pogodê.
Z przyczyn technicznych niezale¿nych od placówki – daty imprez mog¹ ulegaæ zmianie.
ZAJÊCIA STA£E:
· œrody
godz. 1800-2000
- próby chóru „Moniuszko”,
· wtorki
godz. 1800
- próby zespo³u tanecznego dla dzieci,
· czwartki
godz. 1800
- próby zespo³u muzycznego,
· soboty
godz. 1100
- zbiórki harcerskie,
00
30
· poniedzia³ki
godz. 18 -19
- trening TAEKWONDO,
30
00
· œrody
godz. 16 -19
- trening TAEKWONDO,
00
30
· poniedzia³ki
godz. 17 -19
- próby zespo³u œpiewaczego „Czy¿owianki”,
· czwartki
godz. 1800-1900
- aerobic,
· pi¹tki
godz. 1700-1900
- zajêcia plastyczno-techniczne dla dzieci,
00
00
· codziennie
godz. 15 -21
- ko³o tenisa sto³owego i bilarda,
00
00
· codziennie
godz. 15 -20
- klub m³odzie¿owy – kawiarenka internetowa.
Szczegó³owe informacje pod nr. tel. WDK Czy¿owice 032 4513288
Wiejski Dom Kultury w Czy¿owicach œwiadczy: us³ugi ksero, us³ugi w zakresie ma³ej poligrafii (plakaty, zaproszenia), organizacje wycieczek, biwaków, wynajem pomieszczeñ i wyposa¿enia na wesela i inne imprezy okolicznoœciowe
oraz zebrania, narady, konferencje, szkolenia, itp.
WIEJSKI DOM KULTURY W GORZYCACH (032 4511 687)
W okresie wakacyjnym WDK Gorzyce pracuje w poniedzia³ki i wtorki w godz. 1300-2100, œrody, czwartki i pi¹tki
w godz. 800-1600. Ewentualne zmiany godzin pracy wynikaæ mog¹ z bie¿¹cych potrzeb.
23.06.08 r.
- "Wiwat lato!" - ognisko integracyjne,
28.06.08 r.
- "Œwiêto Œl¹ska" - wyjazd do Koszêcina,
04.07.08 r.
- "Papeteria" - jak siê robi papier czerpany? - wykonywanie ozdób (WDK Gorzyce),
10.07.08 r.
- wakacyjna szko³a plastyczna - "Motyle",
11.07.08 r.
- ozdabiamy koszulki,
16.07.08 r.
- wycieczka Wadowice-Inwa³d, cena: 35 z³ dzieci, 40 z³ doroœli,
17.07.08 r.
- wakacyjna szko³a plastyczna,
21-25.07.08 r.
- biwak w Bierach.
"AKCJA LATO" W ŒWIETLICY WIEJSKIEJ W GORZYCZKACH
- poznajemy so³ectwa naszej gminy – wycieczki rowerowe i piesze do poszczególnych so³ectw,
- wycieczki piesze do lasu i parku,
- dyskoteki z nauk¹ tañca,
- piêciodniowy pobyt w oœrodku wypoczynkowym w Olzie,
- dzieñ pieczonego ziemniaka – ognisko,
- konkurs plastyczny „Jak spêdzê wakacje?”, „Urokliwy zak¹tek dowolnego so³ectwa”,
- gry i zabawy na placu zabaw, hali sportowej i œwietlicy,
Œrodowisko bêdzie informowane na bie¿¹co o terminach.
Od 1 lipca do 15 lipca Œwietlica Wiejska w Gorzyczkach bêdzie nieczynna.
"AKCJA LATO" W ŒWIETLICY WIEJSKIEJ W TURZY ŒL¹SKIEJ
Codziennie odbywaj¹ siê zajêcia plastyczno-techniczne dla dzieci
27.06.08 r.
- kurs robótek rêcznych - robienie oryginalnych dekoracji na szyde³ku,
4.07.08 r.
- "Papeteria" - jak siê robi papier czerpany? - wykonywanie ozdób (WDK Gorzyce),
18.07.08 r.
- piesza wycieczka krajoznawcza, po³¹czona z piknikiem,
11.07.08 r.
- ozdabiamy koszulki (WDK Gorzyce),
21.07-25.07.08 r.
- obóz w Bierach,
01.08.08 r.
- "Scoobydou" - poznanie techniki wi¹zania sznurków, ¿y³ek itp. oraz wykonywanie
przeró¿nych ozdób,
08.08.08 r.
- robimy ramki na zdjêcia,
15.08-18.08.08 r.
- biwak w oœrodku wypoczynkowym w Olzie,
22.08.08 r.
- przygotowywanie siê do rozpoczêcia roku szkolnego: robimy zak³adki do ksi¹¿ek,
oryginalne plany lekcji, itp.,
30.08.08 r.
- po¿egnanie lata: koncert niespodzianka, ognisko, puszczanie balonów.
"AKCJA LATO" W ŒWIETLICY WIEJSKIEJ W UCHYLSKU
Przez ca³y okres wakacyjny w œwietlicy w Uchylsku odbywaæ siê bêd¹ zajêcia sportowe w czasie pogody. Natomiast
w czasie niepogody w œwietlicy odbywaæ siê bêd¹ zajêcia plastyczno-techniczne. Organizowane bêd¹ tak¿e ogniska
i pikniki.
Zajêcia sta³e w WDK Gorzyce: próby zespo³u "Ma³olaty", ognisko muzyczne, szko³a jêzyka angielskiego, korzystanie z internetu, rozgrywki tenisa sto³owego.
Wiejski Dom Kultury w Gorzycach proponuje: us³ugi dekoracyjne, us³ugi w zakresie ma³ej poligrafii (wizytówki,
zaproszenia, plakaty), publikacje w miesiêczniku „U nas”, prezentacje multimedialne, us³ugi w zakresie promocji,
organizacja szkoleñ, spotkañ, organizacja wycieczek, biwaków, wynajem pomieszczeñ, oraz wypo¿yczanie: naczyñ,
krzese³, sto³ów, itp.
Propozycje prezentowanego harmonogramu imprez wynikaj¹ z zapotrzebowania œrodowiska i mog¹ byæ na
bie¿¹co aktualizowane.
WIEJSKI DOM KULTURY W OLZIE (TEL. 032 4511 112)
23.06.08 r. godz. 1600 - ognisko rozpoczynaj¹ce "Akcjê lato" (park OSP)
29.06.08 r.
- VI zlot chórów nad Olz¹ (pole biwakowe "Olza")
19.07.08 r. godz. 2100 - "Nocne konfrontacje" na oœrodku wypoczynkowym "Olza" - (dawny oœrodek
"1 maja") - spektakl teatru tañca "Navras", spektaklu Kazimierza Fr¹czka
(PWSZ z Raciborza) oraz taniec ognia.
Ponadto, od 24 czerwca zapraszamy wszystkie chêtne dzieci i m³odzie¿ na coroczn¹ "Akcjê lato", w czasie której
odbywaæ siê bêd¹ zajêcia codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 1000 do 1400.
Zajêcia sta³e w WDK Olza:
· poniedzia³ki i czwartki
godz. 1600 – próby dzieciêco-m³odzie¿owego zespo³u wokalnego (obecnie bez nazwy),
· wtorki
godz. 1100 – próby zespo³u „Olzanki”,
· wtorki
godz. 1600 – nauka gry na gitarze,
· œrody
godz. 1400 – kó³ko plastyczne,
· czwartki (oraz w wolnych chwilach)
– treningi formacji "breakowej" „Lepsze Crew”,
· pi¹tki
godz. 1700 – próby chóru „S³owik nad Olz¹”.
WDK Olza œwiadczy us³ugi w zakresie wynajmu pomieszczeñ na imprezy ró¿nego typu.
NR 6/185/08
5
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Gorzycach realizuje projekt systemowy pt.:
„Aktywna integracja szans¹ na lepsze
¿ycie”, wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
W projekcie bierze udzia³ 10 wybranych osób, które nabêd¹ nowe doœwiadczenia
zawodowe, spo³eczne i edukacyjne. W ramach tych spotkañ osoby ukoñcz¹ kursy:
florystyczny, obs³ugi kasy fiskalnej i komputerowy oraz bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ
spotkañ z doradc¹ zawodowym.
INFORMACJA OŒRODKA POMOCY SPO£ECZNEJ W GORZYCACH
DLA OSÓB UBIEGAJACYCH SIÊ O ŒWIADCZENIA RODZINNE
Informujê, ¿e z dniem 1.09.2008 r. rozpoczyna siê nowy okres zasi³kowy. Wnioski o
œwiadczenia rodzinne z³o¿one wraz z dokumentami do 31.07.2008 r. zostan¹ za³atwione
w terminie do 30.09.2008 r. W przypadku ustalenia uprawnieñ wyp³ata œwiadczeñ za
miesi¹c wrzesieñ nast¹pi do 30.09.2008 r. Wnioski z³o¿one wraz z dokumentami do
31.08.2008 r. zostan¹ za³atwione do 31.10.2008 r. W przypadku ustalenia uprawnieñ
wyp³ata œwiadczeñ za wrzesieñ nast¹pi do 31.10.2008 r.
Zaproszenie
W niedzielê – 29 czerwca o godz.
1500 na polu biwakowym w Olzie
odbêdzie siê VI zlot chórów nad
Olz¹, w którym weŸmie udzia³ 10
chórów, w tym chóry z Republiki
Czeskiej. Najlepszy chór otrzyma puchar ufundowany przez so³tysa Olzy.
Wszystkich sympatyków piêknego
œpiewu zapraszaj¹ organizatorzy zlotu: zarz¹d chóru „S³owik nad Olz¹”
oraz WDK Olza.
ZAK³AD
SZKLARSKI
z ulicy Rybnickiej
przeniesiono
na ul. Bogumiñsk¹.
Tel. 032 451 11 22
Aktywne, przedsiêbiorcze, skuteczne
w dzia³aniu kobiety z naszej gminy
Dzisiaj parê zdañ chcemy poœwiêciæ niezwyk³ej postaci z naszego rejonu, kobiecie, której
aktywnoœæ i skutecznoœæ w dzia³aniu warto zauwa¿yæ.
Gra¿yna Malczyk jest osob¹ realizuj¹c¹ siê na wielu polach - kieruje NZOZ "Œl¹skie Centrum Medyczne" w Gorzycach i Zak³adem Pielêgnacyjno-Opiekuñczym w Wodzis³awiu
Œl., aktywnie dzia³a w Lokalnej Grupie Dzia³ania "Morawskie Wrota". Jednak dzia³alnoœæ
zawodowa nie wystarcza tej wspó³czesnej aktywistce, bezinteresownie ofiarowuje swoj¹
pomoc, swoje serce, tam, gdzie potrzebuj¹ - udziela siê spo³ecznie w Powiatowej Radzie do Spraw Osób Niepe³nosprawnych i w Bractwie
Osób Niepe³nosprawnych
Zwi¹zku Górnoœl¹skiego w
Gorzycach.
Motorem jej dzia³añ jest
rodzina. Pani Malczyk jest
szczêœliw¹ ¿on¹, matk¹ i
babci¹. Jej osobowoœæ i dzia³anie zosta³y dostrze¿one.
W 2008 roku pani Gra¿yna zosta³a nominowana
do „Narcyza”, nagrody
ustanowionej w 2002 roku przez zarz¹d Izby Przemys³owo-Handlowej Rybnickiego
Okrêgu Przemys³owego, a bêd¹cej wyrazem uznania dla kobiet tego okrêgu, kobiet
wyró¿niaj¹cych siê w dzia³alnoœci zawodowej i spo³ecznej.
Jednak ¿adna nagroda nie jest jej celem. Poprzez pracê, empatiê i aktywnoœæ spe³nia siê.
Dziêki temu czuje, ¿e ¿yje tak, jak powinna, jak chce.
Gra¿yna Szczepaniak
Wiejski Dom Kultury w Czy¿owicach
zaprasza na festyn
"Na powitanie lata"
niedziela 29.06.2008 r. - godz. 1900
wyst¹pi "Poziom 600"
i po³o¿ono rury kanalizacyjne, wyczyszczono i
udro¿niono ok. 150 m.b. rowu œródpolnego od
Gorzyce
ulicy Leœnej do cieku wodnego. Systematycznie
Wykoszono pobocza przy ulicach: Kopernika,
jest koszona trawa na placu zabaw, poboczach
S³owackiego, Prusa, Bogumiñskiej, Wiejskiej,
dróg gminnych i czêœciowo przy familokach, poZamkowej oraz przy drodze ³¹cz¹cej Osiny z
niewa¿ nie wszyscy mieszkañcy s¹ w posiadaniu
DPS. Wyczyszczono 800 m.b. rowu nr 37 przekosiarek. Œrodkami chwastobójczymi wykonano
chodz¹cego od ul. Rybnickiej do Kolonii Frydeopryski poboczy dróg. Rada so³ecka razem z
ryk oraz wykonano na tym rowie przepust z rur
mieszkañcami Kolonii Fryderyk odnowi³a na
o œrednicy 800 mm n Pomalowano ³awki na
starym cmentarzu i przy koœciele stacje Drogi
skwerku przy ul. Piaskowej n Uzupe³niono dwie
Krzy¿owej n W maju przy leœnej kapliczce pod
oprawy oœwietlenia ulicznego. Jedn¹ na wylocie
wezwaniem Matki Boskiej z Lourdes zosta³y odul. Olchowej, drug¹ oœwietlaj¹c¹ ty³ kiosków
prawione 2 msze œw.: 15 maja – za zuchów, harzabudowanych przy ul. Piaskowej n 28 maja
cerzy oraz instruktorów, równie¿ za tych, którzy
2008 r. zorganizowano kolejny Miêdzynarodowy
ju¿ od nas odeszli, zaœ 24 maja - w sobotê, przy
Sportowy Turniej Miast i Gmin. Dziêkujemy
piêknej pogodzie ksi¹dz dziekan Ginter Lenert o
wszystkim uczestnikom, organizatorom oraz
godz. 1500 odprawi³ mszê œw. z okazji 150-lecia
sponsorom tego turnieju, a szczególnie Urzêdoobjawieñ Matki Boskiej w Lourdes w intencji
wi Gminy Gorzyce, Bankowi Spó³dzielczemu w
wszystkich mieszkañców Kolonii Fryderyk i
Gorzycach, przedsiêbiorstwu „ZN-ZAMEL” oraz
Kraskowca. W obydwu mszach œw. uczestnifirmie „Flagowa Kraina” – Leszka Lenczyka za
czy³ wójt gminy – Piotr Oœliz³o. Panie z KGW
ufundowanie koszulek.
wyst¹pi³y w strojach ludowych n Dziêkujemy
Gorzyczki
licznie zgromadzonym mieszkañcom so³ectwa
Zakoñczono budowê chodnika przy ul. Wiejskiej
za udzia³ w Miêdzynarodowym Sportowym
(droga powiatowa), wykonano 150 m.b. chodTurnieju Miast i Gmin, zaœ wszystkim sponnika wraz z kanalizacj¹ deszczow¹ od kaplicy
sorom za dofinansowanie imprezy n Dziêkujê
do domu dziecka. Roboty wykona³ Powiatowy
KGW oraz wszystkim, którzy wspierali so³tysa
Zarz¹d Dróg przy udziale finansowym UG
w grze „Ma³ymi krokami gminnymi szlakami”
Gorzyce n Naprawiony zosta³ dach na budynku
zorganizowanej przez WDK Gorzyce w ramach
OSP (naklejono now¹ papê) n Odbudowano
VIII Dni Gminy Gorzyce.
rów przy ul. Wiejskiej (drodze gminnej) za
Olza
RSP „Plon” do rowu F1, oko³o 450 m.b., przez
Na ul. Wiejskiej przy skrzy¿owaniu z ul. Staosoby wykonuj¹ce prace spo³eczno-u¿yteczne n
wow¹ zosta³a zabudowana 1 lampa oœwietlenia
Wykoszono pobocza wzd³u¿ dróg gminnych w
ulicznego n Na ul. Szkolnej, Koœcielnej i
so³ectwie n Ukoñczono roboty drogowe – ³atanie
S³onecznej wyczyszczono studzienki i kratki
dziur na drogach gminnych n Wytyczono nowe
kanalizacyjne n Na terenie gminnym przy zbiormiejsce dla krzy¿a przydro¿nego na Kaliszownikach wodnych w pobli¿u pola biwakowego zacu (skrzy¿owanie ul. Wiejskiej, Raciborskiej i
sadzono 26 dorodnych drzewek lipowych n Jak
Kopalnianej). Wiêcej na temat operacji przebuco roku, mieszkañcy Olzy wziêli liczny udzia³ w
dowy, wraz z dokumentacj¹ zdjêæ w nastêpnym
Miêdzynarodowym Sportowym Turnieju Miast i
numerze gazety „U nas” n Serdecznie dziêkujê
Gmin (28 maj) n 31 maja trzej m³odzi Olzanie:
organizatorom, uczestnikom, mieszkañcom GoMateusz Adamczyk, Dawid Chlebisz i Krzyszrzyczek za udzia³ w Sportowym Turnieju Miast
tof Smiatek wziêli udzia³ w Kwietnym Biegu,
i Gmin, w Kwietnym Biegu oraz w VIII Dniach
poœwiêconym pamiêci papie¿a Jana Paw³a II.
Gminy Gorzyce.
Przebiegli trasê od mostu na Odrze do DPS-u
Kol. Fryderyk
w Gorzycach n W niedzielê – 1 czerwca, chór
Na wiosnê przyst¹piono do prac porz¹dkowych:
„S³owik nad Olz¹” na zaproszenie zaprzyjaŸniosprawdzono i wyczyszczono studzienki kanalinego chóru „S³owik” z Przyszowic bra³ udzia³
zacji deszczowej przy ul. Wyzwolenia, Leœnej
w imprezie pod nazw¹ „Trojok Œl¹ski”, podczas
i Kopalnianej, z dróg usuniêto zaleg³y piasek i
której zaœpiewa³ kilka pieœni ze swego repertuaru.
¿u¿el, na placu zabaw odmalowano wszystkie
Wyst¹pi³ równie¿ Stanis³aw Paj¹k z recitalem
urz¹dzenia, uzupe³niono piasek, odremontowaarii operetkowych.
no huœtawki, na skwerku przy ul. Wyzwolenia
Rubrykê redaguj¹
i Rybnickiej posadzono bratki, na ul. Leœnej
Z so³ectw
obok posesji pana Durczoka wyczyszczono rów
so³tysi gminy Gorzyce
XIX Sesja Rady Gminy Gorzyce
W dniu 29 czerwca br. Rada Gminy Gorzyce spotkała się na kolejnym XIX posiedzeniu,
w celu podjęcia nw. uchwał:
- uchwała nr XIX/166/08 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zaliczenia
dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
- uchwała nr XIX/167/08 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zmian
w budżecie Gminy Gorzyce na 2008 r.
- uchwała nr XIX/168/08 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania, z udziałem Gminy
Gorzyce jako członka zwyczajnego, oraz udzielania umocowania przedstawicielom gminy
do jej reprezentowania i składania oświadczeń woli,
- uchwała nr XIX/169/08 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia w celu
komunalizacji nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Gorzyce
- uchwała nr XIX/170/08 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie powołania
Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gorzycach.
Biuro Rady Gminy Gorzyce
NR 6/185/08
6
Goœcie z Kamieñca Podolskiego
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
Z wizyt¹ w centrum kszta³cenia
27 maja br. w siedzibie OSP w Czy¿owicach odby³o siê posiedzenie wyjazdowe Zarz¹du
Powiatowego ZOSPRP.
W spotkaniu udzia³ wziêli:
prezes zarz¹du powiatowego
ZOSPRP Jerzy Szkatu³a, prezes
gminny ZOSP RP Grzegorz
Student, wójt gminy Piotr
Oœliz³o, przewodnicz¹cy rady
gminy Czes³aw Zychma, starosta powiatu wodzis³awskiego
Jerzy Rosó³, komendant PSP
w Wodzis³awiu Kazimierz Musialik oraz pozostali cz³onkowie
prezydium zarz¹du powiatowego. Posiedzenie zarz¹du by³o
okazj¹ do oficjalnego oddania
do u¿ytku Centrum Kszta³cenia
na Odleg³oœæ na Wsiach w Czy¿owicach oraz do przedstawienia podstawowych informacji
na temat jego dzia³ania. Przypomnieæ nale¿y, i¿ centrum w Czy¿owicach dzia³a od 18 lutego
br. w budynku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej (by³e pomieszczenie poczty). Wyposa¿one jest
w piêæ stanowisk komputerowych posiadaj¹cych ³¹cze internetowe oraz 1 stanowisko dla
pracownika centrum. Do koñca wrzeœnia br. mieszkañcy mog¹ bezp³atnie korzystaæ z kursów
i szkoleñ. Obecnie prowadzone s¹ szkolenia w zakresie obs³ugi komputera, oprogramowañ
oraz jêzyków obcych. Do korzystania z oferty centrum zaproszone s¹ osoby pragn¹ce podnieœæ
swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyæ nowe umiejêtnoœci, zwiêkszyæ swoje szanse na rynku
pracy, a w dalszej perspektywie – zdobyæ lepsz¹, ciekawsz¹ pracê oraz podnieœæ swoj¹ pozycjê
spo³eczn¹. Projekt adresowany jest w szczególnoœci do osób z utrudnionym dostêpem do
edukacji, a tak¿e tych, którzy ze wzglêdów czasowych czy finansowych nie decyduj¹ siê na
dojazdy do oddalonych, wiêkszych oœrodków edukacyjnych.
W. Langrzyk
Profilaktyczna konferencja
26 maja 2008 roku w Powiatowym Centum Konferencyjnym w Wodzis³awiu Œl¹skim
odby³a siê konferencja zorganizowana przez pos³a Adama Gawêdê, poœwiêcona profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych. W trakcie konferencji otwarto w Wodzis³awiu
Œl¹skim Terenowe Ko³o Polskiego Komitetu Zwalczania Raka, którego za³o¿enie zainicjowa³ pose³ Adam Gawêda. Prezesem ko³a zosta³ wieloletni dyrektor Domu Pomocy
Spo³ecznej w Lyskach - W³adys³aw Szwed. Parlamentarzystów polskich reprezentowa³a
równie¿ pos³anka Nelli Arnold-Rokita.
Dr Adam Wêdrychowicz z Instytutu Onkologii w Gliwicach poprowadzi³ wyk³ad „Zasady wczesnej diagnostyki raka - prewencja pierwotna i wtórna”. Nastêpnie prof.
Brunon Zem³a przedstawi³ tematykê profilaktyki zwalczania raka, statystykê odnoœnie
lecznictwa i diagnostyki chorób nowotworowych. Przybli¿y³ równie¿ niebezpieczeñstwa
dotycz¹ce zbyt ma³ej wiedzy mêskiej czêœci populacji, która zagro¿ona jest na równi z
kobietami. O swoich osobistych doœwiadczeniach w walce z rakiem opowiedzia³a prezes
Terenowego Ko³a PKZR w Tarnowskich Górach - Barbara Dziuk.
Grupa dziewcz¹t z Zespo³u Szkó³ Technicznych: Magda Krygier, Agata Marsza³ek,
Monika Parypa, Agnieszka Parzych, Sandra Pniak przedstawi³a prezentacjê dotycz¹c¹
ogólnokrajowego konkursu “Mam haka na raka”. M³odzie¿y pomaga pani Agnieszka
Wojcieszenko. Grupa ta równie¿ zadeklarowa³a czynny udzia³ w pracach Terenowego
Ko³a PKZR w Wodzis³awiu Œl¹skim. Osoby zainteresowane mog¹ uzyskaæ szczegó³owe informacje u prezesa ko³a - W³adys³awa Szweda w biurze poselskim pos³a Adama
Gawêdy przy Placu Gladbeck 8 w Wodzis³awiu Œl¹skim.
Od 3 do 11 czerwca 2008 r. na terenie gminy Gorzyce, przebywa³a grupa 17 dzieci z
Kamieñca Podolskiego wraz z opiekunami.
Aby dzieci mog³y wspominaæ jak najlepiej chwile spêdzone na polskiej ziemi, organizatorzy zadbali o bogaty program. Zorganizowana zosta³a m.in.: ca³odniowa wycieczka
do Tarnowskich Gór, wycieczka po gminie Gorzyce, zwiedzanie kopalni. Ponadto dzieci
bra³y udzia³ w zajêciach komputerowych, w miêdzynarodowym spotkaniu z zabaw¹
przedszkolaków „Cztery ³apy". By³a to tak¿e okazja do zapoznania siê z kultur¹ zarówno
polsk¹ jak i ukraiñsk¹. W ramach zajêæ popo³udniowych, goœcie uczestniczyli w nauce
piosenek polskich i œl¹skich. Zrealizowano tak¿e wyjazdy do Gminnego Oœrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach, spotkania z rówieœnikami, ogniska,
festyny i wiele innych atrakcji. Organizatorzy do³o¿yli wszelkich starañ, aby program
pobytu dla dzieci z Kamieñca Podolskiego by³ bogaty i urozmaicony.
4.06.08 r. goœcie (dzieci) z Kamieñca Podolskiego wraz z nauczycielami oraz polskimi
opiekunami odwiedzili tutejszy urz¹d gminy. W ciep³ych s³owach wójt gminy Piotr
Oœliz³o powita³ wszystkich zgromadzonych oraz podziêkowa³ opiekunom i organizatorom
za zorganizowanie pobytu dzieci w naszej gminie.
Dodaæ nale¿y, i¿ w roku ubieg³ym, gmina Gorzyce podpisa³a umowê partnersk¹ z miastem
Kamieniec Podolski na Ukrainie. Jest efektem wieloletniej, wczeœniejszej wspó³pracy
Przedszkola Publicznego w Rogowie z kamienieck¹ szko³¹.
W. Langrzyk
Ty tak¿e mo¿esz zmieniæ œwiat...
Uczniowie Gimnazjum w Gorzycach uczestnicz¹cy w miêdzynarodowym projekcie „Szko³a globalna” nie tylko aktywnie uczestniczyli w przygotowanych dla nich
zajêciach, ale tak¿e sami wykazywali inicjatywê.
Jednym z przyk³adów mo¿e byæ wyszukanie informacji,
przygotowanie i przeprowadzenie w naszej szkole „Adopcji na odleg³oœæ”. Dziêki tej akcji, która jest jakby
„produktem ubocznym” projektu (pomys³ zrodzi³ siê
w trakcie uczestnictwa uczniów w miêdzynarodowym
czacie) 2 dzieci w Republice Centralnej Afryki ma
zapewnione 6 lat nauki!
Uczniami wstrz¹sn¹³ fakt, ¿e:
· 50% dzieci nie ma dostêpu do szko³y,
· 25% dzieci koñczy szko³ê podstawow¹,
· 70% klas nie ma biurka ani ³awek czy krzese³ dla
uczniów,
· 40% klas nie ma biurka czy krzes³a dla nauczyciela,
· 45% klas nie ma tablicy,
· od 55 do 110 uczniów
uczy siê w jednej klasie.
Postanowili nie przechodziæ
nad tym faktem do porz¹dku dziennego, tym bardziej, ¿e
ju¿ 10 dolarów amerykañskich wystarczy, ¿eby jedno z
tych dzieci mog³o uczyæ siê przez ca³y rok! Nawet nie 30
z³otych – nie na miesi¹c, lecz ca³y rok!
Pamiêtaj – Ty tak¿e mo¿esz zmieniæ œwiat!
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ na stronie www.misjeofm.org.pl
Mo¿na tak¿e wp³aciæ pieni¹dze na konto:
Prowincjonalny Sekretarz ds. Ewangelizacji Misyjnej,
ul. Panewnicka 76,
40- 760 Katowice. Nr konta: 37 1020 2313 0000 3102
0023 8766
Wyrazy wspó³czucia panu Januszowi Wêgrzykowi z powodu œmierci
ojca
sk³adaj¹: dyrektor GZOF Helena £yp,
dyrektorzy i pracownicy domów kultury gminy Gorzyce
oraz kierownik biblioteki w Olzie – Alicja Hiltawska
Wyrazy wspó³czucia pani Honoracie Kuliñskiej i rodzinie
z powodu œmierci
ojca
sk³ada dyrektor i pracownicy WDK Czy¿owice
NR 6/185/08
Koncert chórów
Koncert chórów 1 maja 2008 r. odby³ siê w koœciele parafialnym pod wezwaniem
Matki Boskiej Fatimskiej w Turzy Œl. Majowy koncert chórów z gminy Gorzyce. by³
zarówno dla s³uchaczy, jak i wykonawców piêknym prze¿yciem,
poniewa¿ maryjne pieœni w naszym koœciele brzmi¹ szczególnie.
Konferansjerem by³ ks. Dawid
Banaœ. Koncert daje g³êbokie i
wzruszaj¹ce prze¿ycie religijne u
s³uchaj¹cych, uskrzydla myœli, a
melodyjnoœæ i harmonia u³atwia
skupienie modlitewne, co bardzo
wzbogaca refleksjê duchow¹.
Chór "Słowik nad Olzą".
Najpierw wszystkie chóry ³¹cznie
zaœpiewa³y „Œlubowanie” pod dyrygentur¹ Olgi Rumpel, a nastêpnie chór „Lira” z
Turzy Œl. zaœpiewa³ „Witaj Królowo”, „Maryjo, ja Twe dzieciê”, „O Niepokalana”,
„Najœwiêtsza Panno”; dyrygentem by³ Damian Janulek.
Chór „Melodia” z Osin zaœpiewa³: „Noc majow¹”, „Sancta, Sancta”, „Dzwonek
Maryji”, „Ave Maryjê” - utwór
z akompaniamentem – na skrzypcach gra³a Sandra Ma³uch, a na
organach Dawid Makosz. Dyrygentem jest Ma³gorzata Blutko,
a prezesem Henryk Tomala.
Instrumenty dodawa³y wyraŸnie
uroku i tak przepiêknej pieœni
„Ave Maryja”.
Muzyka i œpiew s¹ przejawem
duchowej aktywnoœci cz³owieka, Chór "Cantemus Domino" z Gorzyc.
a œpiew chóralny uczy szlachetnej przyjaŸni opartej na wspó³zale¿noœci, wszyscy
bowiem s¹ sobie potrzebni.
Chór „Moniuszko” z Czy¿owic zaprezentowa³: „Gdybym ja dzwonkiem by³”, „Uka¿
mi twarz”, „Sancta Maryja”, „Na skraju wioski”. Dyrygowa³a Barbara Grobelny.
Prezesem jest Krystyna Dawid. Natomiast chór „Cantemus Domino” przedstawi³
pieœni: "Najœliczniejsza
Matko Bo¿a”, „Wszystkie
twory niebieskie”, „Z wie¿y
koœcielnej”. Dyrygentem jest
Olga Rumpel, prezesem Maria
Warzeszka.
Chór z Olzy „S³owik nad
Chór "Moniuszko" z Czyżowic.
Olz¹” œpiewa³ „Pieœñ o Fatimskiej Pani”, „Przeœliczna Panno”, „Ave Maria”, „Salve Mater”. Dyrygentem jest
Irena Witek-Bugla, a prezesem Stanis³aw Paj¹k. Wszystkie chóry œpiewa³y piêknie,
otrzyma³y dyplomy za uczestnictwo i zosta³y zaproszone na majówkê w Gminnym
Domu Sportu przy ul. Bogumiñskiej.
Cz³owiek jak œpiewa, to
dwa razy siê modli - znane
powiedzenie odzwierciedla
prawdê, ¿e muzyka i œpiew
s¹ przejawem duchowej
aktywnoœci cz³owieka.
Po koncercie wszyscy
chórzyœci zostali zaproszeni na majówkê, któr¹
zorganizowa³ zarz¹d chóru
„Lira” z Turzy Œl. Wœród
zaproszonych goœci byli: Chór "Lira" z Turzy Śląskiej.
pose³ Adam Gawêda z ma³¿onk¹, pose³ Ryszard Zawadzki, wójt gminy Piotr Oœliz³o
z ¿on¹ i córk¹.
By³ poczêstunek z grochówk¹ przygotowan¹ przez cz³onkinie ko³a gospodyñ, by³a
wspólna rodzinna zabawa przy orkiestrze dêtej, która jednak trwa³a krótko, poniewa¿
pogoda nie dopisa³a. By³y æwiczenia stra¿ackie z gaszeniem ognia na boisku. W sumie
warto by³o uczestniczyæ, bo majowy deszczyk te¿ jest dobry.
Bogdana Fita³
7
Otrzymaliœmy list od Agnieszki Kruczek - nauczycielki jêzyka polskiego w olzañskiej
podstawówce z propozycj¹ wspó³pracy. Przyjmujemy j¹ z zadowoleniem.
Witam!
Jestem nauczycielk¹ jêzyka polskiego w SP Olza i chcia³abym zaproponowaæ umieszczanie artyku³ów pisanych przez dzieci na ³amach waszej gazety.
Dzieci pisz¹ o sprawach wa¿nych i trzeba to pokazaæ œwiatu. My doroœli zapominamy
czêsto jak to jest byæ dzieckiem, zapominamy co siê wtedy myœli i jak odczuwa. W
olzañskiej szkole jest du¿o dojrza³ych, twórczych dzieciaków i je¿eli tylko redaktorzy
gazety pozwol¹ – chcia³abym zacz¹æ to ujawniaæ w rubryce zatytu³owanej np. „Dzieci
pisz¹ o sprawach wa¿nych”, „Czujê, myœlê, piszê” lub pod jak¹kolwiek inn¹ nazw¹.
Uwa¿am, ¿e to zmotywuje je do pracy, bêdzie nagrod¹ za wysi³ek i za obna¿enie
w³asnego ja.
Po to zosta³am nauczycielk¹, aby nie daæ siê „doros³ej skostnieliŸnie”, ¿eby czasem
patrzeæ na œwiat oczami dziecka i pamiêtaæ o najwa¿niejszych, najprostszych sprawach. Mo¿e warto przypomnieæ innym, ju¿ dojrza³ym ludziom, o tej s³odkiej naiwnoœci,
prostocie ducha, czystoœci myœli m³odziutkich pisarzy - poetów.
Stara³am siê jak najmniej ingerowaæ w tekst, aby „czuæ go by³o dzieckiem”.
Dzieci pisz¹ o sprawach wa¿nych
Czym jest dla mnie dom?
Dla bardzo wielu osób dom, to
tylko budynek, w którym mo¿na
znaleŸæ schronienie przed deszczem, mrozem, i do którego przychodzi siê po ca³ym dniu pracy,
aby siê przespaæ. Jednak dom, to
nie tylko cztery œciany, to ciep³o
i poczucie bezpieczeñstwa jakie
daj¹ nam rodzice, to d³ugie wieczory spêdzone na rozmowach
z bliskimi. W domu uczymy siê
szacunku do innego cz³owieka,
uczymy siê szanowaæ jego pracê
i wysi³ek. To w domu rodzinnym
poznajemy co dobre, a co z³e, to tu uczymy
siê kochaæ i jesteœmy kochani.
Bardzo lubiê po lekcjach wracaæ do domu,
w którym czeka ktoœ bliski z ciep³ym posi³kiem, ciep³ym s³owem. W domu czujê siê
bezpieczna, mogê porozmawiaæ z bliskimi
i zwierzyæ siê ze wszystkiego. To rodzina,
z któr¹ mieszkam pomaga mi zrozumieæ
postêpowanie innych ludzi, które czêsto
wyrz¹dza du¿o z³a. Jestem pewna, ¿e nikt
z moich bliskich nie udzieli mi z³ej rady
- zawsze mogê na nich liczyæ.
Bardzo podoba mi siê powiedzenie, ¿e wszêdzie dobrze, ale w domu najlepiej.
W czasie pobytu na zielonej szkole bardzo
têskni³am za domem, wieczorami przy
herbatce, pysznym ciastem mojej mamy,
za rozmowami z tat¹ o matematyce i ciekawostkach ze œwiata.
Mój dom mogê nazwaæ rajem na ziemi, jest
w nim wszystko, co byæ powinno.
Kinga Gajdosz, SP Olza, klasa IV
Wyrazy g³êbokiego ¿alu
i wspó³czucia
pani Krystynie Koœcielnej
z powodu œmierci
Pani Annie Stêch³y
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu œmierci
TEŒCIOWEJ
sk³ada
wójt gminy
oraz pracownicy Urzêdu Gminy
w Gorzycach
sk³ada
wójt gminy
oraz pracownicy Urzêdu Gminy
w Gorzycach
MATKI
NR 6/185/08
8
89 (!) wystawa w olzañskiej galerii „ Na sali”
O pasjonuj¹cej wêdrówce
za S³oñcem
W maju (8.05. br) w olzañskiej galerii „Na sali” ogl¹daæ mo¿na by³o interesuj¹c¹,
nietuzinkow¹ wystawê fotograficzn¹, doskonale ilustruj¹c¹ zainteresowania i ¿yciow¹
pasjê Marcina Sienki z Krakowa.
Zwi¹zany z ni¹ wernisa¿ by³ bez w¹tpienia spotkaniem z oryginaln¹ osobowoœci¹,
wielkim pasjonatem i wra¿liwym artyst¹ w jednej osobie. W towarzysz¹cym wystawie biuletynie informacyjnym znaleŸliœmy sporo interesuj¹cych wiadomoœci o
autorze wystawy.
Marcin Sienko od urodzenia do chwili obecnej mieszka i pracuje w Krakowie. Urodzi³ siê w roku 1974. W 2002 r. ukoñczy³ studia na Uniwersytecie Jagielloñskim w
zakresie zarz¹dzania. Ma wielokierunkowe zainteresowania. Jego hobby to: fotografia,
astronomia, zjawiska optyczne w atmosferze, poezja (pisze od 1998 r.), informatyka,
psychologia, turystyka górska, podró¿e, modelarstwo. Jego przygoda z astronomi¹
rozpoczê³a siê 16 lat temu, prawie równoczeœnie z fotografi¹. Najwiêksz¹ pasj¹ pana
Marcina s¹ zaæmienia S³oñca i Ksiê¿yca. Do tej pory sfotografowa³ z wielkim sukcesem
9 zaæmieñ S³oñca: na Syberii (2007), w Gujanie Francuskiej (2006), Turcji (2006),
Hiszpanii (2005), na Islandii (2003), w Afryce (RPA – 2002), na Madagaskarze (2001),
Wêgrzech (1999) i w Polsce w roku 1996.
W sferze jego zainteresowañ s¹ te¿ zaæmienia Ksiê¿yca oraz tranzyty planet i komet.
W Olzie Marcin Sienko da³ siê poznaæ jako znakomity popularyzator. Ma niezwyk³¹
³atwoœæ nawi¹zywania kontaktu ze s³uchaczami i widzami, dar ciekawego i barwnego
opowiadania o sprawach skomplikowanych i trudnych dla przeciêtnego s³uchacza.
Mówi z nieukrywan¹ wewnêtrzn¹ pasj¹. Jego prelekcjê i projekcjê nagrodzono
oklaskami.
Marcin Sienko jest pomys³odawc¹ i organizatorem ogólnopolskiej akcji edukacyjnej
„Poznaj nasz wszechœwiat”. Misj¹ tej akcji jest popularyzacja wiedzy i pasji na temat
astronomii i astrofotografii, obserwacji astronomicznych oraz astronautyki. Ide¹ akcji
jest te¿ pomoc w realizacji i spe³nianiu marzeñ, edukacji i rozwijaniu wspólnej pasji,
jak¹ dla wielu ludzi w Polsce, Europie i na œwiecie staje siê „astrohobby”.
Pokaz tranzytu Wenus przed tarcz¹ S³oñca 8 czerwca 2004 r. który z wielkim powodzeniem i sukcesem zorganizowa³ na rynku g³ównym w Krakowie jest tylko jednym
z przyk³adów jego popularyzatorskich dzia³añ. Uczestnikami tamtego pokazu byli
przedstawiciele serwisów astronomicznych, stacji radiowych, kilka tysiêcy dzieci z
krakowskich szkó³, liczni mieszkañcy Krakowa i turyœci. G³ównym odbiorcom pokazu
tranzytu planety Wenus by³ portal Onet.pl.
Marcin Sieñko mówi o sobie: ”Moja pasja jest nietypowa, silna, magiczna i wyj¹tkowa. Przemierzam œwiat bez szlaków, nawet gdy jest zima szukam cienia..., poszukujê
piêkna z dala od s³onecznych pla¿, cywilizacji i autostrad... Poszukujê piêkna tam,
gdzie znika S³oñce". To piêkno w ró¿nej postaci mogli zobaczyæ na przepiêknych
fotografiach Marcina Sienki uczestnicy wernisa¿u i zwiedzaj¹cy wystawê w Olzie.
Na fotografiach ca³kowite zaæmienie S³oñca, a zaæmienie obr¹czkowe rejestrowane
apatatem w ró¿nych zak¹tkach Europy i œwiata, i jakby po drodze do nich zatrzymane w
kadrze na innych zupe³nie fotografiach obrazy klimatu na Madagaskarze; malownicze
krajobrazy i piêkna architektura miast wêgierskich; lodowce, wodospady i ascetyczne
budownictwo wulkanicznej Islandii. Olbrzymi baobab opasany ³añcuchem ludzkich
postaci, plantacje s³oneczników i zwierzêta dzikiej Afryki, ciekawe wnêtrza koœcio³ów
i wiêzienie w Gujanie Francuskiej; pokryty grub¹, przezroczyst¹ warstw¹ lodu Bajka³,
Irkuck ze swoim obserwatorium s³onecznym w Instytucie Fizyki i S³oñca na dalekiej
Syberii i wreszcie urokliwe zak¹tki hiszpañskiej Walencji.
Piêkno, uroda i trud ¿ycia zatrzymane w kadrze obiektywu aparatu fotograficznego.
Marcin Sienko pytany o to, co sprawia, ¿e dla kilku minut, czasami tylko sekund
trwania zaæmienia S³oñca pokonuje nie raz setki, tysi¹ce kilometrów, wiele trudnoœci
i przeszkód odpowiada: „(...) to dla tego, jak¿e piêknego zjawiska... Dla mnie to
prawdziwa, ¿yciowa pasja, pe³na ci¹g³ego poszukiwania, poznawania, zdobywania
wielu doœwiadczeñ i co najwa¿niejsze – to mo¿liwoœæ dzielenia siê moj¹ pasj¹ oraz
wynikami moich prac z ludŸmi...”.
To dzielenie siê swoj¹ pasj¹ z innymi sprawia Marcinowi Sience autentyczn¹ radoœæ.
Z wielk¹ przyjemnoœci¹ uczestniczyli w niej obecni na majowym wernisa¿u w Olzie,
wœród których by³ wójt gminy Piotr Oœliz³o. Organizatorem wystawy by³ tradycyjnie
instruktor Janusz Wêgrzyk. To jego 89 wystawa w olzañskim domu kultury. Upór,
godna podziwu i uznania konsekwencja dzia³añ popularnego „pana Janusza” sprawi³a,
¿e wystawiennictwo artystyczne, sta³o siê prawdziw¹ wizytówk¹ i wyró¿nieniem tej
placówki w naszej gminie.
Krystyna Okoñ
P.S. Czytelników naszej gazety zainteresowanych obserwacjami astronomicznymi
Marcin Sienko zaprasza na stronê internetow¹: „³owcy zaæmieñ” <www.marcinsienko.pl>
NR 6/185/08
90. wernisa¿ w galerii "Na sali"
w Wiejskim Domu Kultury w Olzie
Tym razem z nami by³ Janusz Ballarin z Syryni. Prezentowa³, opowiada³ i zostawi³
w antyramach (przez ca³y czerwiec i lipiec) zdjêcia reporterskie – po raz pierwszy
w galerii.
Bardzo krótko o autorze: Janusz (nasz kolega od roku) urodzi³ siê w Rudzie Œl. w
1973 r. Szkolne lata spêdzi³ w Gliwicach. Jest absolwentem Wydzia³u Turystyki
i Rekreacji Górnoœl¹skiej Wy¿szej Szko³y Handlowej w Katowicach. Ca³e lata
mieszka³ w Che³mie, a ostatnio 365 dni w Syryni (rodzinnym gnieŸdzie swojego
ojca). W Che³mie pracowa³ na stanowisku dziennikarza, a póŸniej fotoreportera dla
wydawnictwa AGORA S.A. oraz Krajowej Agencji Prasowej i Fotograficznej. Jako
cz³onek Zwi¹zku Polskich Fotografów Przyrody w okrêgu toruñskim zdoby³ w roku
2007 dwie presti¿owe nagrody. W Syryni kontynuuje sw¹ dzia³alnoœæ fotograficzn¹
wspó³pracuj¹c od roku z Nowinami Wodzis³awskimi, Nowinami Raciborskimi i Tygodnikiem Rybnickim. Fotografowanie jest jego zawodem ale i fascynacj¹. Oprócz
fotoreporta¿u zajmuje siê fotografi¹ portretow¹, koncertow¹ oraz makrofotografi¹.
W ci¹gu dwunastu miesiêcy od powrotu na Œl¹sk jego obiektyw uwieczni³ na terenie
powiatu wodzis³awskiego, raciborskiego i rybnickiego wiele epizodów, ludzkich dramatów i radoœci, wydarzeñ kulturalnych, sportowych i spo³ecznych. Prace te stanowi¹
bogat¹ dokumentacjê ¿ycia lokalnych spo³ecznoœci. Czêœæ z nich prezentuje wystawa
autorska „365 dni” w naszej galerii. Fotografuje w miarê krótko - ale III miejsce w
kategorii Other Animals – 2007 w konkursie Miêdzynarodowej Federacji Fotografii
Przyrodniczej – Wêgry, III miejsce w kategorii "Inne zwierzêta" – czerwiec 2007
– konkurs Zwi¹zku Polskich Fotografów Przyrody na fotografa roku 2007, Izabelin,
konkurs Wielka Majówka Chip Foto Video – te¿ III miejsce, konkurs "Margines"
Œwiat Obrazu – wyró¿nienie (grudzieñ 2005). „365 dni” – Olza to druga wystawa
indywidualna po „Oko w oko z przyrod¹” – Che³m - czerwiec 2006.
To by by³o na tyle jeœli chodzi o autora wystawy. A teraz o samym wernisa¿u. By³
to dopiero 90. wernisa¿. A na nim goœciliœmy: Czes³awa Zychmê - przewodnicz¹cego naszej rady gminy, Mariê W³adarz - sekretarza gminy z synem Marcinem, który
tradycyjnie obs³ugiwa³ nasze nag³oœnienie imprezy (tym razem nic nie zapiszcza³o).
By³a tak¿e (kolejny raz) pani Helena £yp – dyrektor GZOF. Goœciliœmy tak¿e pani¹
Danutê Parmê – dyrektor WDK Gorzyce z Beat¹ Futersk¹, która jak zawsze robi³a
zdjêcia do gazety „U nas”. By³ tak¿e redaktor naczelny "Nowin Wodzis³awskich"
Rafa³ Jab³oñski z dwoma kolegami z tej¿e redakcji. Janusz zaprosi³ tak¿e zespó³
„£zy”. Wys³ali delegacjê i by³o ich trzech „(trzy ³zy)”. A dlaczego? – bo jest ich
„nadwornym” fotografem i lubi¹ siê nawzajem (dlatego przyjechali na wernisa¿).
By³a te¿ ¿ona z córk¹ Ani¹ i syn Mateusz (moje ulubione imiê). No i by³ te¿ ojciec
Janusza – Jan Ballarin. Opisuj¹c szczegó³owo ostatni wernisa¿, nie mogê pomin¹æ i
pochwaliæ wystêpów naszej m³odzie¿y, któr¹ przygotowa³ i zachêci³ do wystêpu na
wernisa¿u nasz nowy instruktor - Robert Wija. Koñcz¹c prezentacjê muszê wymieniæ i
podziêkowaæ te¿ Justynie Wac³awczyk, która w cudowny, liryczny sposób zaœpiewa³a
„List” Edyty Górniak. Œpiewa³a tak¿e Patrycja Rogiñska – stateczna i powa¿na.
Perfekcyjnie wykona³a utwór „Czas nas uczy pogody” Gra¿yny £obaszewskiej. W
muzycznej czêœci zagrali te¿ Piotr Lubañski z naszym muzykiem Robertem (duet
gitarowy rockowo-bluesowy).
- Bo w³aœnie tak siê u nas robi wernisa¿e, tak siê u nas spiewa i tak siê u nas gra na
gitarach. By³o du¿o nowych twarzy (goœci), byli stali uczestnicy naszych wudekowskich wernisa¿y.
Na koniec mojej relacji napiszê o marzeniach: marzy mi siê kolejnych 90 wernisa¿y.
Wspaniali goœcie, ci których zapraszamy, i ci „z drogi”. Marzy mi siê, ¿eby przyszli, spotkali siê, pogadali o tym i owym, podzielili siê uwagami, spostrze¿eniami
(ale szczerze), poza³atwiali dziesi¹tki interesów... bo wernisa¿ to tylko pretekst do
spotkania siê ciekawych osób. Dawno kiedyœ, powiedzia³a mi pani Krystyna Okoñ,
¿eby ludzi nauczyæ snobistycznej (w bardzo pozytywnym znaczeniu) chêci spotykania siê – chocia¿by na naszych wernisa¿ach – bo jakby nie by³o zawsze bêdziemy
osobnikami stadnymi.
Podsumowuj¹c ca³¹ imprezê, to tym razem by³o to wydarzenie (przez du¿e „W”).
Foto str. 20.
Galernik pan Janusz
Wiejski Dom Kultury w Gorzycach
organizuje
OBÓZ W BIERACH
Termin: od 21.07 - 25.07.08 r.
Cena: 160 z³.
9
Fundusz Lokalny „Ram¿a” w Czerwionce-Leszczynach
we wspó³pracy z Akademi¹ Rozwoju Filantropii w Polsce
og³asza LOKALNY KONKURS GRANTOWY
w ramach Programu „DZIA£AJ LOKALNIE VI”
Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci
Termin sk³adania wniosków 10.08.2008 r.
Program adresowany jest do:
- organizacji pozarz¹dowych posiadaj¹cych osobowoœæ prawn¹ (fundacji lub
stowarzyszeñ zarejestrowanych w KRS),
- grup nieformalnych, w których imieniu z³o¿y wniosek organizacja
pozarz¹dowa (jak wy¿ej) lub lokalna instytucja publiczna posiadaj¹ca
osobowoœæ prawn¹ lub dysponuj¹ca stosownym pe³nomocnictwem od organu,
któremu podlegaj¹, do reprezentowania w zakresie umo¿liwiaj¹cym przeprowadzenie planowanych dzia³añ (szko³a, dom kultury, biblioteka, klub
sportowy, etc.).
Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Dzia³aj
Lokalnie VI” mo¿na uzyskaæ: Ewa Kluczniok - tel. 0503127728 - prezes Funduszu Lokalnego „Ram¿a” oraz na stronie www.ramza.org
LGD „Morawskie Wrota”
2.06.2008 r. w Skrbeñsku (gmina Godów) odby³o siê zebranie za³o¿ycielskie Lokalnej
Grupy Dzia³ania „Morawskie Wrota”.
Zebranie poprzedzone zosta³o ostatnimi, czwartymi warsztatami dotycz¹cymi opracowania Lokalnej Strategii Dzia³ania, prowadzonymi przez Krzysztofa Wranê.
Przewodnicz¹cym zebrania za³o¿ycielskiego w tym dniu zosta³ Leonard Fulneczek
– wójt Krzy¿anowic, który przedstawi³ porz¹dek obrad, omówi³ celowoœæ i zasadnoœæ
utworzenia Lokalnej Grupy Dzia³ania, a tak¿e statut stowarzyszenia.
W dalszej czêœci, zebranie za³o¿ycielskie podjê³o uchwa³y, m.in. w sprawie: utworzenia
stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania „Morawskie Wrota”, powo³ania komitetu
za³o¿ycielskiego, wyboru pierwszego sk³adu zarz¹du oraz komisji rewizyjnej stowarzyszenia LGD „Morawskie Wrota”.
W sk³ad pierwszego zarz¹du LGD wesz³y osoby reprezentuj¹ce wszystkie
tworz¹ce je gminy:
1. Gerard Kretek
– prezes (Krzy¿anowice)
2. Lucyna Gajda
– wiceprezes (Gorzyce)
3. Andrzej Adamczyk
– wiceprezes (Godów)
4. Helena Lazar (Gorzyce)
5. Bo¿ena Amalio – Nowak (Gorzyce)
6. Adrian Riedel (Krzy¿anowice)
Oœrodek zdrowia w Gorzy- 7. Henryk Jordan (Godów).
cach doczeka³ siê podjazdu
dla osób niepe³nosprawnych. Sk³ad komisji rewizyjnej:
16 maja br. wójt gminy - Piotr 1. Daniel Jakubczyk – przewodnicz¹cy (Gorzyce)
Oœliz³o, wicestarosta - Tadeusz 2. Barbara Banko (Godów)
Skatu³a oraz Gra¿yna Malczyk, 3. Katarzyna Borek (Krzy¿anowice).
Dariusz Stankiewicz i Henryk Ww. sk³ady przyjête zosta³y jednog³oœnie „za”, bez g³osów przeciwnych i wstrzymuj¹Wycisk wizytowali oœrodek cych siê. Dodaæ nale¿y, i¿ zgodnie z zapisami statutu, kadencja organów trwaæ bêdzie
dwa lata. Siedziba stowarzyszenia LGD „Morawskie Wrota” bêdzie siê znajdowaæ
zdrowia w Gorzycach, w któw Gorzycach, w Gminnym Oœrodku Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica”.
rym zamontowano podjazd dla
W najbli¿szym czasie komitet za³o¿ycielski, w sk³ad którego weszli: Helena Lazar,
niepe³nosprawnych.
Gerard Kretek i Andrzej Adamczyk, organizowaæ bêd¹ czynnoœci zwi¹zane z rejeKoszt wykonania podjazdu wystracj¹ stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze S¹dowym w Gliwicach.
niós³ 36.000 z³, z czego 1/3 finansowana by³a przez gminê Gorzyce, 1/3 przez powiat
W. Langrzyk
wodzis³awski i 1/3 przez najemców oœrodka zdrowia.
Dodaæ nale¿y, i¿ du¿y udzia³ w tym, i¿ inwestycja powsta³a, ma Bractwo Osób Niepe³nosprawnych Zwi¹zku Górnoœlaskiego w Gorzycach.
W tym samym dniu przedstawiciele gminy i powiatu wizytowali tak¿e oœrodek zdrowia
w Rogowie, w którym odnowiona zosta³a elewacja zewnêtrzna budynku oraz wymienione zosta³y okna.
W. Langrzyk
25 kwietnia 2008 r. w siedzibie Urzêdu Marsza³kowskiego w Katowicach odby³o siê
uroczyste uruchomienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP). SEKAP – System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej
Dziêki inicjatywie dyrektora to strategiczny dla rozwoju regionu innowacyjny projekt samorz¹dów gmin i powiatów
WDK w Czy¿owicach oraz dy- województwa œl¹skiego. Zakres projektu obejmuje stworzenie teleinformatycznego
rekcji WOLOiZOL w Gorzycach, œrodowiska dla œwiadczenia us³ug publicznych w formie elektronicznej, dzia³ania
w czy¿owickim domu kultury za- analityczne zwi¹zane z przygotowaniem organizacyjnym do wdro¿enia powy¿szego
montowany zosta³ podjazd dla œrodowiska, a nastêpnie zarz¹dzania dzia³aniami zwi¹zanymi ze œwiadczeniem
niepe³nosprawnych.
us³ug publicznych. Efektem realizacji projektu bêdzie modernizacja administracji
W zwi¹zku z modernizacj¹ samorz¹dowej poprzez zwiêkszenie poziomu wykorzystania nowoczesnych technolopa³acyku w Gorzycach, mo¿liwe gii informacji i komunikacji. Dziêki realizacji projektu wzroœnie poziom us³ug admiby³o odkupienie podjazdu (po ce- nistracyjnych dla mieszkañców i przedsiêbiorców œwiadczonych drog¹ elektroniczn¹
nie z³omu) i zamontowanie przy oraz zwiêkszy siê efektywnoœæ pracy administracji m.in. w zakresie realizacji tych
WDK w Czy¿owicach.
us³ug. Celem g³ównym projektu SEKAP jest stworzenie warunków organizacyjnych
Cieszy fakt, i¿ osoby niepe³no- i technicznych dla œwiadczenia us³ug publicznych drog¹ elektroniczn¹ oraz wzrost
sprawne bêd¹ mog³y bez wiêkszych problemów dostaæ siê do placówki.
efektywnoœci pracy administracji w realizacji tych us³ug.
W. Langrzyk
Do celów ogólnych projektu SEKAP nale¿¹:
· obni¿enie kosztów œwiadczenia us³ug publicznych,
· podniesienie jakoœci us³ug publicznych,
Ktoœ notorycznie wyrzuca pe³ne worki · poszerzenie oferty us³ug œwiadczonych drog¹ elektroniczn¹,
zu¿ytych pampersów do kosza na tzw. · poprawa warunków rozpoczêcia i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej,
ryneczku w Gorzycach. Ta bulwersuj¹ca · zwiêkszenie stopnia wykorzystania technologii informatycznych przez mieszkañców
regionu,
sytuacja ma³o, ¿e generuje koniecznoœæ
ci¹g³ego porz¹dkowania i utylizacji tych · wzrost konkurencyjnoœci regionu w skali krajowej oraz europejskiej.
œmieci, to uniemo¿liwia korzystanie z Realizacja projektu zosta³a zaplanowana na lata 2005-2008. Projekt realizowany jest
kosza osobom oczekuj¹cym na przy- w dziesiêciu powiatach grodzkich, siedmiu powiatach ziemskich oraz w trzydziestu
szeœciu gminach.
stanku.
UG Gorzyce
Red.
Fot. H. Dudek
Podjazd w Gorzycach
Uruchomienie SEKAP
Zwalczanie barier
Skandal
NR 6/185/08
10
Tu jest moje miejsce,
tu jest mój dom... (7) cd.
¯WIROWNIE W OLZIE I ODRZE
Doliny rzek Olzy i Odry by³y zasobne w z³o¿a ¿wirów rzecznych wysokiej jakoœci, znakomicie
nadaj¹cych siê do budownictwa1. W ró¿nych okresach czasu eksploatacjê kruszywa na terenie m.in.
Bukowa, Kamienia, Odry i Olzy prowadzi³y rozmaite prywatne i pañstwowe ¿wirownie. W Olzie
¿wir wydobywano pocz¹tkowo z koryta rzeki Odry na odcinku od mostu drogowego w kierunku
Odry, potem na terenie starorzeczy i na okolicznych polach. W czasie, gdy wydobywano ¿wir z
koryta rzeki transportowano go barkami do Olzy, gdzie odbywa³ siê roz³adunek i za³adunek na
wagony2. Wyrobiska po¿wirowe wype³nia³a woda. W II po³owie XX w. Odra i Olza by³y rzekami
bardzo silnie zanieczyszczonymi, ich wody dziêki dzia³alnoœci zag³êbia karwiñsko-ostrawskiego
pozostawa³y poza jakimikolwiek kategoriami czystoœci3.
Na terenie niewielkiej Odry eksploatacjê ¿wiru prowadzono ju¿ na pocz¹tku XX w. Od 1903 r.
mia³a tu swoj¹ siedzibê firma Goldman. Trudno powiedzieæ, czy wspomniani Goldmanowie mieli
coœ wspólnego z w³aœcicielem cegielni w pobliskich Maruszach, H. Goldmanem. Przypuszczam,
¿e mogli byæ spokrewnieni4. A Hlubek, by³y pracownik ¿wirowni, zatrudniony w niej od lat 40. XX
w., wspomina, ¿e za „Starej Polski” i „za Niymca” (czyli do 1945 r.) ¿wirownia nale¿a³a do trzech
braci Goldmanów, którzy mieszkali w KoŸlu, a w Odrze tylko siê pojawiali. W czasie wojny zostali
powo³ani do wojska. Na miejscu kierownikiem zak³adu by³ niejaki Michalik z Zabe³kowa, któremu
pomaga³ syn szynkiyrza z Gorzyc, Krzy¿ak. W tym czasie znajdowa³ siê tutaj budynek administracyjno-gospodarczy oraz drewniana kuŸnia. Potem zbudowano warsztaty. Przed 1945 r. ¿wirownia
dysponowa³a dwoma parowymi pog³êbiarkami p³ywaj¹cymi. Dopiero po II wojnie œwiatowej, gdy te
by³y ju¿ mocno wyeksploatowane, sprowadzono z Czech u¿ywan¹ koparkê p³ywaj¹c¹ (naczyniow¹).
Za Goldmanów na pog³êbiarce wymieniano czasem dwa razy dziennie sita, w zale¿noœci od zapotrzebowania na okreœlony rodzaj ¿wiru. Obs³ugiwa³ j¹ Brañski. Po wojnie sit ju¿ nie wymieniano,
a¿ do ich zu¿ycia, gdy¿ pozyskiwano ju¿ tylko tzw. pospó³kê, czyli stosowany w budownictwie do
produkcji betonu ¿wir z piaskiem. Pog³êbiarka w Odrze sortowa³a od razu urobek przez sito. Odpady
wpada³y do wody, a z sita zdejmowano rêcznie wiêksze kamienie. W u¿yciu pozostawa³ te¿ parowy
dŸwig na szynach i barki, którymi transportowano urobek. Po wojnie sprowadzono z Czech drugi
dŸwig. „Za Niymca” dŸwig obs³ugiwa³ F. Studnik. Kot³y parowych urz¹dzeñ obs³ugiwali maszyniœci,
którymi byli m.in. Szczecina i Kramarczyk. Barkê z urobkiem „sztakowa³y” d³ugimi „sztakami” 2 lub
3 osoby, m.in. Kubatko i Szczecina; dwie kobiety rozgarnia³y ¿wir, a jeden mê¿czyzna pompowa³ z
barki wodê. W II po³. lat 40. sprowadzono pierwszy holownik, póŸniej sprowadzono kolejny z ¿eglugi
z KoŸla5 . Pocz¹tkowo przy robotach odkrywki rêcznej bra³o udzia³ i 250-300 osób. W trakcie tych
prac budowano kolejkê w¹skotorow¹, któr¹ odbywa³ siê transport. Potem u¿ywano ju¿ "spychów".
Wskutek eksploatacji powstawa³y ogromne do³y, czasem do g³êbokoœci 11 m od lustra wody. Z
przedwojennej prasy dowiadujemy siê, ¿e zdarza³y siê i tragiczne wypadki. W dole ¿wirowym rzeki
Odry w miejscowoœci Odra znaleziono zw³oki 74-letniego Franciszka Kostki z Zabe³kowa (powiat
raciborski - Œl¹sk Opolski). Jak dochodzenia wykaza³y, Kostka by³ zatrudniony w charakterze stró¿a
nad ³odziami w firmie Goldman i Spó³ka. Cierpia³ on na parali¿ lewej nogi i prawej rêki, przez co
wchodz¹c do ³odzi, straci³ równowagê i wszed³ do wody, ponosz¹c œmieræ przez utopienie. – donosi³
23 VI 1929 r. dwutygodnik Praca
czyli Porz¹dek chrzeœcijañski
pomiêdzy ludŸmi6. W ¿wirowni
pracowali g³ównie mieszkañcy
Odry, Olzy i Zabe³kowa. W
okresie odgórnego sterowania
gospodark¹, pañstwowe ¿wirownie, podobnie jak cegielnie i
betoniarnie by³y zak³adami tzw.
przemys³u terenowego. W 1951
r. ¿wirownia Odra wesz³a w sk³ad
Rybnickich Zak³adów Przemys³u
Terenowego Materia³ów Budowlanych, które obejmowa³y pocz¹tkowo 8 zak³adów (cegielni – m.in.
w Bukowie, betoniarni i ¿wirowniê). W 1954 r., czyli z chwil¹ utworzenia powiatu wodzis³awskiego
czêœæ wspomnianych zak³adów wesz³a w sk³ad Wodzis³awskich Zak³adów Przemys³u Terenowego
Materia³ów Budowlanych. Po wojnie ¿wirownia mia³a w ró¿nych okresach wielu kierowników, byli
nimi m.in.: Bartoniek, Gorczyca oraz Wieczorkiewicz. Zak³ad dzia³a³ na 3 zmiany, pracowa³ te¿ w
niedziele. Za ka¿d¹ zmianê odpowiedzialnoœæ ponosi³ majster. Tabor ¿wirowni stanowi³ 1 samochód
marki "Star" i 4-5 "spychów"; po ich wyeksploatowaniu korzystano z taboru bazy. ¯wirownia nie
eksploatowa³a nigdy koryta rzeki7.
M³odsz¹ i du¿o mniejsz¹ by³a ¿wirownia w Olzie, która powsta³a dopiero po II wojnie œwiatowej.
Wzmo¿on¹ eksploatacjê prowadzono tu w II po³. XX w. Pocz¹tkowo ¿wir wydobywano z koryta
rzeki przy u¿yciu niewielkiej pog³êbiarki. Do 1958 r. ¿wir eksploatowano wy³¹cznie z koryta rzeki8.
Transport odbywa³ siê przy pomocy barki podtrzymywanej z uwagi na silny nurt rzeki przez holownik9. Po zakoñczeniu tej formy eksploatacji wspomniane barki zosta³y prawdopodobnie zatopione w
Odrze. R. Jêczmionka, by³y mistrz zmianowy na ¿wirowni w Olzie wspomina, ¿e w po³owie lat 60.
XX w., ¿wirownie Olza i Odra wchodzi³y w sk³ad Przedsiêbiorstwa Produkcji Kruszyw Mineralnych
i Lekkich z siedzib¹ w Katowicach przy ul. Zgrzebnioka. Tutejsza ¿wirownia prowadzi³a wydobycie
pocz¹tkowo z koryta rzeki na odcinku od mostu drogowego w stronê Roszkowa, potem w ró¿nych
czêœciach wioski, na wyw³aszczonych polach, m.in.: na terenie dzisiejszego oœrodka wypoczynkowego „Olza”, nieistniej¹cych „Falklandów”, starorzecza - od mostu drogowego w kierunku dawnego
przejœcia granicznego oraz za wsi¹ w kierunku Uchylska i za koœcio³em. Kierownikiem zak³adu by³
Brunon Dzier¿êga z Olzy. ¯wirownia mia³a swoj¹ niewielk¹ siedzibê w pobli¿u mostu kolejowego
na rzece Odrze. Znajdowa³y siê tutaj budynki administracyjne i gospodarcze (budynek administracyjny, warsztaty i kuŸnia, szatnia oraz magazyn), a tak¿e urz¹dzenia zak³adu przeróbki (zsyp urobku,
taœmoci¹g, sortownia, zwa³owisko ¿wiru i zsyp za³adunkowy). Do ¿wirowni w Olzie, podobnie jak do
NR 6/185/08
¿wirowni w pobliskiej Odrze prowadzi³a bocznica kolejowa z Olzy, widoczna
jeszcze na mapie z 1998 r. i 2004 r. W
¿wirowni w Olzie pracowa³o oko³o 30
osób, mieszkañców okolicznych wsi:
Olzy, Odry i Zabe³kowa. Wydobywany
z wyrobisk przy u¿yciu koparki l¹dowej
(czerpakowej) ¿wir zwo¿ono samochodami do zak³adu przeróbczego zlokalizowanego w s¹siedztwie wspomnianego
mostu kolejowego. ¯wirownia w Olzie
dysponowa³a oko³o 10 samochodami
marki "Star 20" (3,5 ton). W zak³adzie
przetwórczym czyszczono i sortowano
urobek na tzw. frakcje (piasek, pospó³kê
i odpad). Tu te¿ odbywa³ siê za³adunek na wagony (oko³o 20 dziennie). Piasek puszczano pocz¹tkowo
do Odry. ¯wirownia w Olzie wydobywa³a oko³o 200 ton na dobê. Tutejsze ¿wiry sz³y na ca³y kraj
– m.in. do Gliwic, Bielska, Katowic i Warszawy10.
Opisywane ¿wirownie eksploatowa³y pok³ady ¿wiru zalegaj¹ce na kilkuset hektarach. Wydobycie
spowodowa³o potê¿ne zmiany w ukszta³towaniu powierzchni terenu. Powsta³y liczne wyrobiska
zalane wod¹, charakteryzuj¹ce siê znacznymi g³êbokoœciami oraz wyd³u¿on¹ lini¹ brzegow¹. Piêknie
poroœniêty teren jest dziœ ostoj¹ wielu gatunków zwierz¹t, w tym ptactwa. Myli³ siê wiêc historyk L.
Musio³, który w 1965 r. pisa³, ¿e krajobraz na tym (eksploatacji – przyp. DJ) nie zyska11. W trakcie
eksploatacji bardzo czêsto wydobywano prehistoryczne koœci, stare naczynia itp. Gromadzi³ je
kierownik miejscowej szko³y, Pawlina12.
Cdn. Daniel Jakubczyk
Napisz do autora: [email protected] lub na adres
U nas z dopiskiem „historia”.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
M. Grabania, Regiony przemys³owe województwa katowickiego, Katowice 1963, s. 138; Ten¿e, Rybnicki Okrêg Wêglowy Problemy i perspektywy,
Katowice 1968, s. 18.
Rozmowa z R. Jêczmionk¹ z 12 VI 2008 r.
A. Jurkiewicz, S. Ziemba, Województwo katowickie Przewodnik, Warszawa 1962, s. 262.
I. Libura, Przewodnik po ziemi rybnicko-wodzis³awskiej, Katowice 1965, s. 56, 199-200; Rozmowa z A. Hlubkiem z 16 VI 2008 r.
Rozmowa z A. Hlubkiem…
Praca czyli Porz¹dek chrzeœcijañski pomiêdzy ludŸmi Dwutygodnik dla spraw robotniczych, R.. 1929 nr 10.
Ziemia rybnicko-wodzis³awska, red. J. Ligêza, Katowice 1970, s. 372-374; Rozmowa z A. Hlubkiem...
Olzañskie ABC Krótki przewodnik po Olzie przygotowany przez uczniów Szko³y Podstawowej im. Karola Miarki w Olzie, k. 11, 32.
Rozmowa z A. Hlubkiem…
Rozmowa z R. Jêczmionk¹ z 12 V 2008 r.
Archiwum Parafii w Rogowie, L. Musio³, Rogów Gmina i parafia, 1965, mps, s.22.
Rozmowa z A. Hlubkiem…
O Œl¹zakach i „Œl¹sku”
Dziêki wspó³pracy gorzyckiego DPS oraz WDK w Gorzycach, m³odzie¿ szkolna
naszej gminy, mieszkañcy Domu Pomocy Spo³ecznej w Gorzycach oraz mieszkañcy naszej gminy mieli okazjê bliskiego spotkania z histori¹ Górnego Œl¹ska
oraz do przemyœleñ kulturowo-naukowych ludzi zamieszkuj¹cych od wieków tê
piêkn¹ krainê.
Ta wspania³a impreza odby³a siê w sali widowiskowej gorzyckiego DPS, który ju¿ niejednokrotnie
u¿yczy³ goœciny dla imprez kulturalnych w œrodowisku gminy. Mecenat nad imprez¹ objê³a firma
„Prevac” z Rogowa.
Organizatorzy zatytu³owali tê imprezê „Spotkanie ze Œl¹skiem”, ze Œl¹skiem w kontekœcie pojêcia
ma³ej ojczyzny oraz spotkania ze „Œl¹skiem” – znanym w kraju i na œwiecie Zespo³em Pieœni i Tañca
"Œl¹sk" im. prof. Stanis³awa Hadyny.
Zebranych na sali mieszkañców DPS, m³odzie¿ szkoln¹ oraz goœci z przedstawicielem firmy „Prevac”
- panią Moniką Chojnowską, w³adzami gminy i powiatu powita³a dyrektor Maria Janeta znana ze
swej przychylnoœci dla tego rodzaju imprez na terenie gorzyckiej placówki opiekuñczej. Ca³¹ imprezê
prowadzi³a znana ze swej sympatii do „Œl¹ska” za³o¿ycielka fanklubu „Œl¹ska” – Bibianna Dawid.
Prelekcjê poœwiêcon¹ Górnemu Œl¹skowi zatytu³owan¹ „Œl¹sk - moja ma³a ojczyzna” wyg³osi³
znany ze swych niezwyk³ych pasji kulturotwórczych oraz wydawniczych – kustosz Centrum Edukacji Regionalnej w Koszêcinie - Jan Myrcik z Koszêcina. Swoje wyst¹pienie podzieli³ na wiele
tematów. Odniós³ siê do czynników tworz¹cych „Ma³¹ Ojczyznê”, takich jak wiara, gwara, czyli
„mowa ludu”, obyczaje, praca ludzi, kultura ¿ycia, itp. Kolejn¹ czêœæ prelekcji poœwiêcon¹ dorobkowi Œl¹zaków wybitnych ludzi zamieszkuj¹cych tê ziemiê rozpocz¹³ cytatem „Cudze chwalicie,
swego nie znacie. Sami nie wiecie, co posiadacie”. Ziemia górnoœl¹ska wyda³a wielu niezwyk³ych
ludzi, którzy wywarli wp³yw na rozwój nie tylko tego skrawka ziemi, ale ich dorobek znany jest w
ca³ej Europie i œwiecie. Jako przyk³ad przytoczy³ Walentego RoŸdzieñskiego, autora siedemnastowiecznego dzie³a „O kuŸnictwie na Œl¹sku”. W dziedzinie literatury nawi¹za³ do twórczoœci Józefa
von Eichendorffa oraz pisz¹cych jêzykiem polskim – Konstantego Damrota, Józefa i Stanis³awa
Ligoniów i ksa Norberta Biñczyka. Jako przyk³ad wspó³czesnych osi¹gniêæ kultury Górnego Œl¹ska,
pan Myrcik przytoczy³ historiê powstania i dzia³alnoœæ Zespo³u Pieœni i Tañca „Œl¹sk” z Koszêcina
oraz jego twórcy, wybitnej postaci – prof. Stanis³awa Hadyny. Na koniec prelekcji „Spotkania ze
Œl¹skiem” Jan Myrcik nawi¹za³ do swojej twórczoœci literackiej, ze szczególnym podkreœleniem
przet³umaczonej przez niego na jêzyk polski dzie³a Ingi Scholl „Bia³ej Ró¿y”. Wyst¹pienie zakoñczy³
parafraz¹ „Ody do radoœci” F. Schillera jako symbolu zjednoczonej Europy.
Czêœæ programu poœwiêcona historii i wspó³czesnoœci zespo³u „Œl¹sk” zosta³a uœwietniona przez
Andrzeja Beksê, d³ugoletniego dzia³acza kultury w Koszêcinie oraz znanego pasjonata zapisu
filmowego i kinooperatora w koszêciñskim kinie. Andrzej Beksa zaprezentowa³ swoje archiwalne
filmy z czasów powstania zespo³u „Œl¹sk” (1953) oraz filmy z lat póŸniejszych, stanowi¹cych prawdziwy rarytas kronikarski. Seans filmowy zosta³ oprawiony piêkn¹ gawêd¹ Andrzeja Beksy na temat
powstania zespo³u oraz realizacji zapisu filmowego.
Ostatnim punktem „Spotkania ze Œl¹skiem” by³ wystêp solistów zespo³u „Œl¹sk”. Wœród
wystêpuj¹cych artystów by³ tak¿e pochodz¹cy z Gorzyczek - Marian Chrobok, czo³owy tenor
zespo³u. Ich wystêp spotka³ siê z wielkim aplauzem uczestników tej imprezy.
Na zakoñczenie w imieniu gorzyckiego WDK, g³os zabra³a dyrektor Danuta Parma, w swoim
wyst¹pieniu podziêkowa³a wszystkim bior¹cym udzia³ w "Spotkaniu ze Œl¹skiem" oraz wyrazi³a
nadziejê na dalsz¹ wspó³pracê ze œrodowiskiem Koszêcina. Spotkanie zwieñczy³o ogl¹danie wystawy
poœwiêconej œl¹skiemu strojowi oraz rzeczom codziennego u¿ytku w domach œl¹skich. Rzeczy i stroje
pochodzi³y ze zbiorów Szko³y Podstawowej nr 1 w Gorzycach oraz Daniela Jakubczyka.
Andrzej Nowak
11
Okiem malkontenta
„My” i „Oni”
Do napisania niniejszego felietonu sprowokowa³ mnie telefon mojego przyjaciela ze szkolnych lat,
który za informacj¹ z Wiadomoœci TVP, chcia³ mnie przekonaæ, ¿e PO wykañcza PiS i do tego nic
nie robi oprócz podwy¿szania cen. By³o to w trakcie mojej wieczornej wycieczki rowerowej poœród
okolicznych pól. K³ótnia na trasie ok. jednego kilometra zakoñczy³a siê po wy³adowaniu baterii
w jego telefonie. Zaznaczam, ¿e we wszystkim jesteœmy zgodni, oprócz polityki. Temat jednak
podj¹³em w celu przedstawienia moich przemyœleñ.
Okreœlenie „My” i „Oni” zawsze jest na „czasie”, bo wiadomo, ¿e „My”, to my, natomiast „Oni”,
to zawsze coœ wirtualnego, nieokreœlonego. Warto tym terminem zawsze siê pos³u¿yæ, maj¹c na
myœli bli¿ej nieokreœlone z³o, tym samym trudne do zniszczenia. „Oni” zawsze s¹ uto¿samiani
z czymœ subiektywnie gorszym, niezale¿nie po której stronie stoimy. Spróbujmy okreœliæ tego
wroga. Jest koniec II wojny œwiatowej. System narzucony, niechciany. Jednak ca³e spo³eczeñstwo
chce ¿yæ. Kraj trzeba odbudowaæ. Tego nie da siê zrobiæ z dnia na dzieñ. To musi byæ skutecznie
realizowany program przez wiele lat. Podnosimy siê z gruzów szybko i z dobrym skutkiem. Mamy
gospodarkê planow¹ (aktualnie wyœmiewan¹), planuje siê rozwój wszystkich dziedzin gospodarki.
Siermiê¿nie? Tak. Wtedy na tyle nas by³o staæ. Starano siê (zgodnie z doktryn¹) wszystkim zapewniæ
pracê, szkolnictwo - powszechne - bezp³atne i na doœæ wysokim poziomie, czego dowodem mog¹
byæ dzieci „uciekinierów” (emigrantów) z lat osiemdziesi¹tych, którzy na zachodzie zawsze byli
lepsi od swoich rówieœników. S³u¿ba zdrowia? - Powszechna, dostêpna, bezp³atna. Jakoœæ? - Dla
tych z kas¹ nie ró¿ni³a siê od teraŸniejszej (pomijam rozwój wiedzy i technik medycznych). Nikt
nie wyczekiwa³ miesi¹cami na dostêp do specjalistycznych badañ, czy leczenia. Teraz, po reformie
o powszechnoœci, dostêpnoœci i bezp³atnoœci - zapomnij. Ale wini s¹ „Oni”- czyli kto? Kiedyœ
budowa³o siê szko³y. „1000 szkó³ na tysi¹clecie”, to nie ¿art propagandowy, bo teraz je siê zamyka.
Rachunek ekonomiczny! W interesie krajów rozwiniêtych le¿y utrzymywanie grupy krajów na niskim
poziomie rozwoju gospodarczego. W imiê pomocy gospodarczej popadaj¹ w zad³u¿enia. Dotyczy
to zw³aszcza krajów, które maj¹ pod ziemi¹ bogactwa naturalne. Zostan¹ wyeksploatowane do zera
za przys³owiow¹ „kromkê chleba”. Przypomina mi siê w tym momencie stara sentencja: „Czemuœ
biedny? - boœ g³upi. Czemuœ g³upi? - boœ biedny”. Wydaje siê, ze z tego krêgu nie ma wyjœcia.
Zasada jest jedna i niepodwa¿alna. Tylko i wy³¹cznie nauka i rozwój nowoczesnych technologii,
które za sob¹ niesie, umo¿liwia godne funkcjonowanie kraju w wspó³czesnym œwiecie. Tak jest w
kapitalizmie, do którego tak d¹¿yliœmy. U nas op³acanie nauczycieli siê nie op³aca. „Takie bêd¹
Rzeczypospolite, jakie ich m³odzie¿y chowanie” - dawno powiedziano. Niestety, u nas zabrano siê
do reform szkolnictwa. Oczywiœcie w stylu zachodnim, a jak¿e. Co ekipa, tym gorzej. Wa¿ne by³y
mundurki, programy edukacyjne, prawa ucznia do wszystkiego oprócz obowi¹zku nauki, wybór podrêczników wg kryterium komercyjnego a nie merytorycznego itd. Na efekty nie trzeba czekaæ. My
(mówiê o moim pokoleniu) nie obudzimy siê z rêk¹ w nocniku, bo tego nie do¿yjemy, ale kolejne
pokolenia pojad¹ zmywaæ naczynia do Chin, bo zachód bêdzie opanowany przez tañszych.
Polityka zachodu (dok³adniej - potê¿nych œwiatowych koncernów) jest jednoznaczna. Zabiæ wszystkie
elementy rozwoju naukowego, badawczego, wysokich technologii itp. w krajach, które s¹ przeznaczone do brudnej produkcji i jako rynki zbytu. Dobrym przyk³adem mo¿e byæ wroc³awskie „Elwro”,
które w latach 70. nie ustêpowa³o zachodowi w technice komputerowej. "Siemens" wybawi³ nas z
k³opotu w latach 80. Kupi³ i zrówna³ z ziemi¹. Po co mu konkurencja? To nie jest jedyny przyk³ad.
Zawsze nêc¹ wysokie odprawy, radoœæ z „wywalczonych” przez zwi¹zki gwarancji zatrudnienia
przez kilka lat. My siê jednak potrafimy cieszyæ z och³apów spadaj¹cych z „pañskiego sto³u”. Potem jednak bruk.
To „Oni” nas tak za³atwili. Czyli kto? „Ich” wybieramy w wolnych wyborach (albo i nie). Lepiej
narzekaæ. Po prawie 20 latach coraz trudniej zwalaæ na komunistów.
Jan Psota
Ps. Czechom op³aca siê siêgaæ po nasz wêgiel. Chc¹ reaktywowaæ nasze pozamykane kopalnie.
Zatrudniaj¹ naszych górników w swoich kopalniach. Nam siê nie op³aca. Czesi utrzymuj¹ w dobrym stanie linie kolejowe. Od dawna do lokalnej komunikacji wykorzystuj¹ szynobusy. U nas
siê nie op³aca. Likwiduje siê linie kolejowe. Ekonomia jak widaæ, nie jest uniwersalna. Zale¿y od
mentalnoœci narodowej. Honor, Ojczyzna, wymachiwanie szabelk¹, odwet - to nasza specjalnoœæ.
Spójrzmy na historiê Czechów. Wszystkie zawieruchy wojenne XX wieku wygrali politycznie i
terytorialnie. Zamiast groziæ i rozliczaæ, weŸmy przyk³ad z s¹siadów. Nauczmy siê prawdziwej
polityki i nie tylko. Ostatnie testy gimnazjalne 25 procent uczniów napisa³o z wynikiem - zero
punktów. To nie napawa optymizmem.
Farby emulsyjne i akrylowe
zewnętrzne i wewnętrzne
Lakiery samochodowe
Czynne:
pn.-pt. 830-1700 , sob. 830-1300
44-350 Gorzyczki, ul. Raciborska 6
tel./fax 032 45 15 770
e-mail: [email protected]
Komentarz samorządowy [6/18]
"Od was zależy, jaki konkretny kształt przybierać będzie
w Polsce wolność i demokracja."
Jan Paweł II
Czas pomyœleæ o wypoczynku, bo jesteœmy zmêczeni, spo³eczeñstwo jest tak¿e
zmêczone ostatnimi wydarzeniami; koñczy siê rok szkolny, zbli¿a siê okres urlopowy.
Czasami warto na chwilê siê zatrzymaæ, zrelaksowaæ, wypocz¹æ, a dopiero potem zabraæ
siê do pracy, z wiêkszym zaanga¿owaniem. A praca powinna byæ tak zorganizowana,
by nie zmusza³a Ciê do rezygnowania z innych aspektów ¿ycia.
W ka¿dej gminie, ka¿dym mieœcie, organizowane s¹ festyny, koncerty, imprezy sportowe i rekreacyjne, maj¹ce s³u¿yæ naszej tê¿yŸnie fizycznej, kondycji psychicznej i rozwojowi osobowemu,
vide: VIII Dni Gminy Gorzyce, Miêdzynarodowy Sportowy Turniej Miast i Gmin, Olimpiada Parafialna
w Turzy Œl. zgodna z ide¹ „w zdrowym ciele zdrowy duch”, Parafiada w Olzie i wiele innych, ciesz¹cych
siê du¿ym powodzeniem wœród naszych mieszkañców. Udzia³ w po¿ytecznych przedsiêwziêciach, integruj¹cych lokaln¹ spo³ecznoœæ i promuj¹cych zdrowy styl ¿ycia jest w pewnym sensie nobilituj¹cy. Wiêksza
konkurencja, czy sportowa rywalizacja, wyzwala w nas poczucie wspólnoty, a w konsekwencji podnosi efektywnoœæ dzia³ania i to w ka¿dej dziedzinie. Jest to tym wa¿niejsze, ¿e coraz bardziej jesteœmy zdani sami na
siebie. „Umiejêtnoœæ okreœla to, co jesteœ w stanie zrobiæ. Motywacja determinuje to, co robisz. Podejœcie
determinuje, jak dobrze to robisz.”- L. Holtz.
Bank Œwiatowy oceni³, ¿e w Polsce to ju¿ koniec transformacji, gospodarka ju¿ nie jest w okresie przejœciowym.
Konkluzja jest oczywista: stoj¹ przed nami te same wyzwania, co przed znacznie bogatszymi krajami Europy
Zachodniej. Kluczem do dalszego rozwoju jest teraz inwestowanie w edukacjê i innowacje, w zrz¹dzanie
wiedz¹. To nie oznacza, ¿e jesteœmy ju¿ rozwiniêtym krajem. PKB na g³owê mieszkañca wci¹¿ wynosi u nas
ok. po³owy œredniej unijnej. Ale wynika z tego wniosek, ¿e ju¿ zwyk³a restrukturyzacja i wykorzystywanie
taniej si³y roboczej nie jest ju¿ recept¹ na rozwój, „Najlepsz¹ metod¹ przewidywania przysz³oœci jest jej tworzenie.” P. Drucker. A cuda siê nie zdarzaj¹. Ani w kraju, ani w regionie, ani w gminie. To, ¿e rz¹d nie spe³nia
oczekiwañ, ¿e brak efektów, przyznaje nie tylko opozycja ale i nawet sam premier. Pojawiaj¹ siê oznaki
niezadowolenia z niespe³niania wyborczych obietnic (reformy: ochrony zdrowia, finansów publicznych, podatków, rosn¹cej inflacji, czy te¿ ceny paliw, itd.). Koñczy siê sielankowa atmosfera. I tu media komercyjne
stanê³y na wysokoœci zadania, „przykrywaj¹c” problemy, sztucznie i przesadnie nag³aœnianymi wydarzeniami, o wysokim poziomie negatywnych emocji, np.: abonament RTV dla biednych emerytów, „sêdzia Webb
ukrad³ nam zwyciêstwo” – „… za to chcia³em zabiæ, powiedzia³ premier”, „Aborcja dla zgwa³conej 14-latki”
czy „Zaprzestaæ spektaklu wokó³ dramatu Agaty”, itd. Podobno emocje i agresja oraz nasze zachowania s¹
uwarunkowane biologicznie.
Polskich absurdów jest wiele - ostatnio wskazywa³em na te, zwi¹zane ze z³ym prawem - okazuje siê, ¿e paliwo
z polskich rafinerii jest znacznie dro¿sze od wyprodukowanego na zachodzie Europy. Paliwa zakupione na
gie³dzie w Rotterdamie i sprzedane w Polsce by³yby tañsze od wyprodukowanych przez rodzime koncerny.
Polskie rafinerie sprzedaj¹ w hurtowniach benzynê dro¿sz¹ o ponad 10 groszy ni¿ kosztowa³oby sprowadzenie jej z Zachodu. W przypadku oleju napêdowego ró¿nice s¹ jeszcze wy¿sze. To nie jest nabijanie kieszeni
szejkom, jak niektórzy próbuj¹ t³umaczyæ, ale naszemu fiskusowi. Dlaczego tak jest? - bo brak powa¿nej
konkurencji na polskim rynku paliw, a to bezpoœrednio odbija siê na stanie naszych portfeli.
Przez ca³y rok, niezale¿nie od warunków atmosferycznych i drogowych, jeŸdzimy samochodami na œwiat³ach.
Tak znowelizowano ustawê Prawo o ruchu drogowym, powo³uj¹c siê na bezpieczeñstwo, m.in. na analizy
Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu, wed³ug których stosowanie œwiate³ non-stop przez ca³y rok
mo¿e zmniejszyæ liczbê wypadków z udzia³em co najmniej dwóch pojazdów, do których dochodzi w dzieñ
o 5-15 %. Dziêki temu mia³o byæ na naszych drogach bezpieczniej, o 20% mia³a spaœæ liczba wypadków
œmiertelnych oraz mia³y wzrosn¹æ dochody fiskusa (wiêksze zu¿ycie paliwa o ok. 1,5%, akumulatorów,
alternatorów, ¿arówek i reflektorów). Jednym z absurdów tej dzisiaj obowi¹zuj¹cej ustawy jest to, ¿e nie
przewiduje ona rozwi¹zania stosowanego w prawie bogatych pañstw zachodnich, gdzie jak wiadomo nie
ma przymusu, ale alternatyw¹ dla w³¹czania w dzieñ œwiate³ mijania jest posiadanie przez auto w³¹czonych
tylko specjalnych œwiate³ przednich do jazdy dziennej o mocy tylko 20 W, a nie ok. 170 W. Przez to roœnie
zu¿ycie paliwa. W skali kraju to s¹ setki tysiêcy ton paliw. Autorytatywnie stwierdzono, ¿e jazda na œwiat³ach
nie ma wyraŸnego wp³ywu na spadek iloœci wypadków! Z tego wynika - co jest oczywiste - aby w dobie
horrendalnego wzrostu cen paliw i walki o czystoœæ œrodowiska, wycofaæ siê z tego idiotyzmu, jak zrobi³a to
Austria. W Polsce prowadzone s¹ dzia³ania aby uznaæ metan pozyskiwany w kopalniach wêgla kamiennego
za paliwo odnawialne. Dotychczas jednak metan pochodz¹cy z odmetanowania kopalñ nie jest zaliczany do
odnawialnych Ÿróde³ energii zarówno w regulacjach Unii Europejskiej (dyrektywa 2001177/WE PE i Rady
z dnia 27.09.2001 r. jak i w prawie polskim. Bior¹c jednak pod uwagê fakt, ¿e alternatyw¹ dla wykorzystania
tego gazu w instalacjach energetycznych jest jego emisja do atmosfery (efekt cieplarniany metanu 20 krotnie
wiêkszy ni¿ CO2, gdzie obecnie dyskutowane s¹ limity). Kwestia stworzenia odpowiedniego systemu wsparcia
ma podstawowe znaczenie, tak w aspekcie ekonomicznym, jak ekologicznym. Wszystkie dzia³aj¹ce spó³ki
wêglowe posiadaj¹ spore mo¿liwoœci wykorzystywania do celów energetycznych metanu. Na wiêksz¹ skalê
metan wykorzystuje jednak tylko Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa. Uwa¿amy, ¿e Polskê staæ na to, aby jednoczeœnie rozwijaæ gospodarkê i ponosiæ nak³ady na ochronê œrodowiska. Ochronê œrodowiska stawiamy wy¿ej ni¿
wzrost gospodarczy. Nast¹pi³a wyraŸna zmiana w postrzeganiu zagro¿eñ ekologicznych. Najpowa¿niejszym
zagro¿eniem okaza³o siê globalne ocieplenie. Zdaniem Polaków powinny byæ rozwijane odnawialne Ÿród³a
energii i zapewniony zrównowa¿ony rozwój.
W tej sytuacji rz¹d wraca do „rewitalizacji pogl¹du, zgodnie z którym samorz¹d z regu³y jest lepszym gospodarzem ni¿ administracja centralna” , w zwi¹zku z tym premier Donald Tusk oœwiadczy³, ¿e jest przygotowywany
pakiet decentralizacyjny mówi¹cy o przenoszeniu kompetencji z administracji centralnej na samorz¹dow¹.
Powstanie 12 metropolii co umo¿liwi znacz¹cy skok cywilizacyjny w miastach i byæ mo¿e zapewni rozwój
regionów wokó³ metropolii. Pytanie tylko: czy ten rozwój i niezbêdne œrodki zostan¹ skierowane do mniejszych
miast i gmin, czy zostan¹ wykorzystane tylko przez metropolie (przecie¿ PO znacz¹ce poparcie, do 75%, odnotowa³a w du¿ych miastach). Ta, któr¹ utworz¹ miasta Górnego Œl¹ska i Zag³êbia, ma siê nazywaæ Silesia.
To mo¿e wywo³aæ niepotrzebny konflikt co do samej nazwy. Gminom pozostan¹ Lokalne Grupy Dzia³ania
(vide: „Morawskie Wrota”), prawdopodobnie bez wiêkszych œrodków! Rz¹d wraca te¿ do pomys³u dzielenia
gminnego bud¿etu i stworzenia Funduszu So³eckiego. Dotychczasowe propozycje spotka³y siê wczeœniej
z negatywn¹ opini¹ œrodowisk samorz¹dowych i prawniczych. Tym razem ma byæ jednak inaczej. Fundusz
So³ecki ma byæ form¹ wspierania obywatelskiej aktywnoœci. Ewentualne inwestycje maj¹ byæ realizowane po
decyzji zebrania wiejskiego, podjêtej z inicjatywy rady so³eckiej, b¹dŸ grupy mieszkañców. Rz¹d podkreœla,
¿e chodzi o niewielkie przedsiêwziêcia znajduj¹ce siê w ramach zadañ w³asnych gminy, takie jak na przyk³ad
prace porz¹dkowe. Zgodnie z planowan¹ procedur¹ wójt musi z so³ectwa odpowiednio wczeœniej otrzymaæ
informacjê o planowanej inwestycji, tak by mo¿na j¹ by³o umieœciæ w planie inwestycyjnym gminy. So³ectwo
bêdzie mog³o liczyæ na niewielkie kwoty – œrednio oko³o 10 tys. z³, co bêdzie uzale¿nione od kondycji gminy
oraz od liczby mieszkañców so³ectwa. ¯adna rewelacja – so³ectwa w naszej gminie ju¿ od dawna dysponuj¹
(trochê mniejszymi) œrodkami na zadania porz¹dkowe. Powiaty tak¿e ¿¹daj¹ zmian w swoich dochodach, aby
zapewniæ pe³n¹ realizacjê ustawowych zadañ, oczekuj¹ zwiêkszenia udzia³ów w PIT i CIT oraz przyznanie
czêœci wp³ywów z akcyzy i VAT.
A tak przy okazji - blisko po³owa naszych dochodów wêdruje do pañstwowej kasy w formie podatku dochodowego, VAT i akcyzy. To dlatego, jak wyliczy³o Centrum im. Adama Smitha, dzieñ wolnoœci podatkowej
przypada w Polsce dopiero 14 czerwca. Od tego dnia przestajemy pracowaæ na rachunek pañstwa. A Polacy
p³ac¹ jedne z najwy¿szych podatków. S¹ kraje, za wyj¹tkiem Niemców i Szwedów, gdzie zarabianie wy³¹cznie
po to, by zap³aciæ podatki, koñczy siê ju¿ w maju – np. Szwajcaria, Irlandia czy S³owacja. Na Œl¹sku gminy de
facto ¿yj¹ z górnictwa i przedsiêbiorstw górniczych. Bud¿ety gmin i pañstwa s¹ zasilane pieniêdzmi liczonymi
w mld z³ z tytu³u podatków i op³at. Wychodzi na to, ¿e jesteœmy skazani na sukces – „Sukces to maksymalne
wykorzystanie mo¿liwoœci jakie masz” – Z. Ziglar.
Stanis³aw Sitek
[email protected], [email protected]
NR 6/185/08
12
Miêdzyszkolny konkurs jêzyka angielskiego
i piosenki angielskiej
Nasze „ma³e gwiazdki” b³yszcz¹
16 maja br. w Gimnazjum w Turzy Œl¹skiej odby³ siê miêdzyszkolny konkurs jêzyka
angielskiego i piosenki angielskiej. Brali w nim udzia³ uczniowie z tej¿e szko³y
i uczniowie z Publicznego Gimnazjum Samorz¹dowego w Kazimierzy Wielkiej. Zorganizowali go
Ewa Czerwiñska z Gimnazjum w Turzy Œl. oraz Jacek Koral, Agnieszka Gaik i Agnieszka Lipka z
gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej.
Zanim jednak rozpocz¹³ siê konkurs
piosenki angielskiej,
odby³a siê druga – ustna
czêœæ miêdzyszkolnego
konkursu jêzyka angielskiego. (Pierwsza czêœæ
– pisemna mia³a miejsce
w Publicznym Gimnazjum Samorz¹dowym
w Kazimierzy Wielkiej.) Dwaj pierwszoklasiœci z naszej szko³y
- Tobiasz Nowaki Tobiasz Bugla - brali w nim udzia³ i posz³o im ca³kiem nieŸle.
Impreza rozpoczê³a siê o 1030. Przez godzinê uczniowie w skupieniu zdawali ustn¹ czêœæ. Musieli
przygotowaæ siê z trzech tematów, które miêdzy innymi dotyczy³y ich zainteresowañ, miejscowoœci,
z której pochodz¹ oraz wiedzy o krajach anglojêzycznych. Nastêpnie ich zadaniem by³o opisaæ wylosowany obrazek i odpowiedzieæ na pytania komisji. Pierwsze miejsce zdoby³a Angelika Klimczyk,
a drugie Karolina Rubacha - uczennice z gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej. Trzecie miejsce zaj¹³
natomiast uczeñ Gimnazjum w Turzy Œl. - Tobiasz Nowak.
Oko³o godziny 1200 rozpocz¹³ siê konkurs piosenki angielskiej. Na zmianê, raz uczniowie z Turzy Œl.,
a raz z Kazimierzy Wielkiej, œpiewali piosenki w jêzyku angielskim. Mogliœmy us³yszeæ wspania³e
wykonania m³odych artystów. Oceniano ich w dwóch kategoriach: wykonania pod wzglêdem muzycznym i poprawnie jêzykowym. W jury zasiad³a Ewa Czerwiñska, Jacek Koral, Józefa Górska
i uczennica Emilia Haraf. Wszyscy uczestnicy bardzo siê starali. Ale, jak to bywa, wygrywaj¹ najlepsi. Pierwsze, zaszczytne miejsce zdoby³y Patrycja Rogiñska i Sara Oœliz³o ze swoim zespo³em
z Gimnazjum w Turzy Œl., czyli Katarzyn¹ Kretek i Justyn¹ Burek. Zaœpiewa³y one piosenkê Michaela Jacksona „I’ll be there”. Œwietny, chóralny g³os Patrycji idealnie pasowa³ do tej piosenki.
Drugie miejsce, tak¿e z naszego gimnazjum nale¿a³o siê Wojtkowi Ciurajowi (wiele osób zna go
z przedstawienia „Romeo i Julia, czyli jak by³o naprawdê” jako œwietnego artystê). Wojtek, jak zwykle
oczarowa³ wszystkich swym wspania³ym g³osem (zw³aszcza ¿eñsk¹ czêœæ). Trzecie miejsce zajê³a
Olga Wojas z zespo³em Karina Percik oraz Joanna Stêpieñ z gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej.
Jako "prawa rêka" Ewy Czerwiñskiej muszê powiedzieæ, ¿e konkurs bardzo mi siê podoba³. I w
tym miejscu mo¿na przytoczyæ w¹tek autoprezentacji. „Autoprezentacja przepustk¹ w doros³e
¿ycie” - to myœl przewodnia programu „Uczenie siê przez ca³e ¿ycie" - Comenius, realizowanego
w naszym gimnazjum. Uczniowie nie tylko musieli wykazaæ siê umiejêtnoœciami i poprawnoœci¹
jêzykow¹, lecz tak¿e jeszcze godnie siê zaprezentowaæ. Konkurs uwa¿am za udany i s¹dzê, ¿e potrzeba wiêcej takich imprez, aby te nasze "ma³e gwiazdki" mog³y przeradzaæ siê w "du¿e gwiazdy",
które œwieci³yby przyk³adem i uznaniem.
Aleksandra Kuczaty
ART - AGRO
Kamil Kwaśnica
HURT - DETAL
Nasze wspomnienia z Murcji
W ramach projektu Comenius „Uczenie siê przez ca³e ¿ycie”, którego myœl przewodnia brzmi:
„Autoprezentacja przepustk¹ w doros³e ¿ycie”, pojecha³yœmy do Hiszpanii. Celem tego wyjazdu by³o
spotkanie z przedstawicielami szkó³ z ró¿nych krajów, z którymi wspó³pracuje Gimnazjum w Turzy
Œl.: Hiszpania – Murcja, Czechy – Hluczyn, Niemcy – Ahlen. By³o to ju¿ trzecie z kolei spotkanie.
Pierwsze odby³o siê w Ahlen w listopadzie 2007 roku, a drugie w Hluczynie w czerwcu 2008.
12 kwietnia razem z nauczycielkami (Ew¹ Czerwiñsk¹, Justyn¹ Tlo³k¹, Aleksandr¹ Kubal¹) z
Warszawy polecia³yœmy samolotem
do Alicante. Lot wspominamy bardzo
mile. Z Alicante autobusem dotar³yœmy
do Murcji. Tam czeka³y na nas kole¿anki, u których mieszka³yœmy w czasie
pobytu w Hiszpanii.
Murcja jest jednoczeœnie i zabytkowym
i nowoczesnym miastem po³o¿onym w
po³udniowo-wschodniej Hiszpanii, nad
rzek¹ Segura. Jest tak¿e stolic¹ prowincji o tej samej nazwie. Liczy oko³o 424
tys. mieszkañców (2006). Nazywana
jest miastem drzew morw. Jednym z miast, do których tak¿e zabrali nas Hiszpanie by³a Cartagena.
Wiêkszoœæ czasu spêdzi³yœmy tam opalaj¹c siê na pla¿y. Niestety, nie p³ywa³yœmy w morzu, poniewa¿
woda by³a jeszcze zimna, jednak nasi koledzy z Czech i Niemiec zaryzykowali i dobrze siê bawili.
Na kolejnej wycieczce zwiedza³yœmy Caravacê de la Cruz – jedno z 5 œwiêtych miejsc na œwiecie,
gdzie znajduj¹ siê relikwie œw. Krzy¿a. W Muli zobaczy³yœmy muzeum archeologiczne, w którym
znajdowa³y siê obiekty pochodz¹ce z V – I wieku p.n.e., a w Lorce - katedrê œw. Patryka.
Zwiedzaj¹c Murcjê, wst¹piliœmy do muzeum z figurkami z ¿ycia Jezusa. Zosta³y one wykonane przez
tamtejsz¹ ludnoœæ, która nie potrafi³a pisaæ i w ten sposób wyra¿a³a swoje uczucia.
Szko³a w Murcji jest doœæ podobna do naszej. Oczywiœcie, jest wiêksza, ale klasy zbytnio siê nie
ró¿ni¹. Tablica, biurko, ³awki. Tam nie by³o jednak kwiatów, pomocy naukowych, tablic, gazetek,
które nam, uczniom, umilaj¹ naukê.
W pi¹tek w szkole odbywa³y siê prezentacje. Wszyscy opowiadaliœmy o tym, co zrobiliœmy w czasie
roku w ramach tego projektu. PóŸniej przedstawiliœmy projekty dotycz¹ce autoprezentacji. Ka¿da ze
szkó³ robi³a coœ innego, wiêc mogliœmy siê wymieniæ osi¹gniêciami i doœwiadczeniami. Nie oby³o
siê oczywiœcie bez po¿egnalnych
upominków. Wyj¹tkowy upominek otrzyma³ od nas dyrektor
tamtejszej szko³y. By³ to obraz
namalowany w³aœnie przez
Olê, a przedstawiaj¹cy turskie
gimnazjum.
Nasz pobyt w Hiszpanii wspominamy bardzo mile i przyjemnie.
Pomóg³ nam prze³amaæ bariery
jêzykowe, bowiem mogliœmy
siê porozumiewaæ jedynie w
Grupa hiszpańskiej i turskiej młodzieży z opiekunami.
jêzyku angielskim. ¯al nam by³o
opuszczaæ Murcjê, poniewa¿ miasto to urzek³o nas swym urokiem.
Aleksandra Kuczaty i Marta Kwapuliñska
(uczennice Gimnazjum w Turzy Œl.)
SKLEP „GRAVEX” -
artyku³y biurowe i szkolne
Czy¿owice ul. Gorzycka 11, tel. 0 516 056 072
pn. – pt. 830-1600, soboty 830-1200
Oferujemy:
- środki ochrony roślin
- pasze, koncentraty, nawozy
- nasiona, ziemia, doniczki, kora
- narzędzia ogrodnicze
- odzież robocza
- materiał siewny
- usługi DDD
44-350 Gorzyce; ul. Wiejska 22
(możliwy dojazd od ul. Ogrodowej i Wiejskiej)
032 45 11 616 0 516 104 558
NR 6/185/08
Oferuje:
papier, galanteriê papiernicz¹, druki, przybory do pisania, akcesoria
komputerowe, galanteriê biurow¹, œrodki czystoœci.
Us³ugi xero i bindowania!
13
Ortograficzny pojedynek o "Z³ote Pióro”
III Gminny Przegl¹d Ma³ych Form Teatralnych
Budzi³a siê ziemia.
Las drgn¹³, zaszemra³ i podniós³ korony ku s³oñcu, a z ³¹k i oparzelisk zaczê³y siê mg³y w górê unosiæ.
Stawy podnios³y powieki mgie³ i sennym jeszcze, zorzanym spojrzeniem patrzy³y w niebo.
Strumienie zabulgota³y i p³ynê³y szybciej, radoœniej.
S³oñce sz³o w górê, dzieñ siê zrobi³ zupe³ny, bo skowronki ze wszystkich pól zrywa³y siê ku niebu i dr¿a³
w powietrzu ich hymn porankowy, potem g³os sygnaturki lecia³ po rosach, dzwoni³, budzi³, radowa³.
Szed³em zahipnotyzowany czarem tego wiosennego poranka. Zapomnia³em o sobie, zapomnia³em
o wszystkim – i ¿y³em cudem tej ziemi, mia³em wiosnê w sercu i wszystkie te barwy, drgnienia, œpiewy,
zapachy, ca³e to przepotê¿ne ¿ycie przyrody têtni³o we mnie, by³o mn¹ i ja by³em nim.
A ten wioœniany cud trwa³ i potê¿nia³ jeszcze.
(wg W³adys³awa Reymonta)
To tekst dyktanda do napisania którego zasiedli w dniu 6 maja br. uczestnicy miêdzygminnego konkursu
ortograficznego organizowanego po raz kolejny przez Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Gorzyczkach.
Byli wœród nich uczniowie: Patrycja Paj¹k i Bogumi³a Tacza³a z SP w £aziskach, Mirela Brudny i Aleksandra Spieñ z SP w Go³kowicach, Kinga Trafia³ i Karolina Krzysztofczyk z SP w Krosztoszowicach,
Izabela Lubszczyk i Adriana Durczok z SP w Gorzycach, Ewa Sekmistrz i Agnieszka Grabiec z SP
w Turzy Œl., Martyna Stok³osa i Magda Kwapuliñska z SP w Olzie, Karolina Bugla i Mateusz Bolik z SP
w Bluszczowie oraz Arkadiusz Lalak i Krzysztof Jeleñ z ZSP w Gorzyczkach. W konkursie zabrak³o reprezentantów ze szkó³ podstawowych w Czy¿owicach, Rogowie i Gorzycach (SP nr 2 na Kol. Fryderyk).
Uczestników konkursu do dyktanda przygotowywa³y panie w swoich szko³ach. Jolanta Janetta (SP
£aziska), El¿bieta Krzysztofczyk – Kosek i Beata Bienia (SP Go³kowice), Celina Grieger – Brodowska
i Dominika Sikora (SP Godów oraz SP Krosztoszowice), Czes³awa Kolarska (SP Gorzyce), Irena
Sula i Ma³gorzata Fr¹czek (SP Turza Œl.), Agnieszka Kruczek (SP Olza), SP Bluszczów (Katarzyna
Ciuraj) oraz Marta Grochowska (ZSP Gorzyczki). W komisji oceniaj¹cej napisane dyktanda zasiad³y
panie: Maria Wierzgoñ, Katarzyna Ciuraj, El¿bieta Krzysztofczyk – Kosek oraz Krystyna Okoñ.
Na 17 uczestników konkursu, siedmioro napisa³o swoje dyktanda bez b³êdu ortograficznego. Wszystkie
napisane dyktanda zawiera³y b³êdy interpunkcyjne – od jednego do trzech i wiêcej w jednym dyktandzie.
Zwyciê¿czyni¹ konkursu zosta³a Bogumi³a Tacza³a ze Szko³y Podstawowej w £aziskach, której
dyktando zawiera³o tylko 1 b³¹d interpunkcyjny. Drugie miejsce w konkursie zaj¹³ Marek Oœliz³o ze
Szko³y Podstawowej w Krostoszowicach, który zrobi³ w swoim dyktandzie 2 b³êdy interpunkcyjne.
Bez b³êdów ortograficznych, ale z niewielk¹ iloœci¹ interpunkcyjnych (3-5) napisali swoje dyktanda: Izabela Lubszczyk (SP Gorzyce), Adriana Durczok (SP Gorzyce), Agnieszka Grabiec (SP
Turza Œl.), Martyna Stok³osa (SP Olza) oraz Kinga Trafia³ z SP z Godowa. Zdobywczyni I miejsca
w IV Miêdzygminnym Konkursie Ortograficznym – Bogumi³a Tacza³a – wróci³a do swojej szko³y
w £aziskach z piêkn¹ statuetk¹ : „Z³otego Pióra” i nagrod¹ ksi¹¿kow¹.
Warto zaznaczyæ, ¿e w konkursie uczestniczyli g³ównie uczniowie klas szóstych i pi¹tych, ale byli tak¿e
czwartoklasiœci, którzy w ortograficznym pojedynku niewiele ustêpowali swoim starszym kolegom.
W tym roku „Z³ote Pióro” opuœci³o nasz¹ gminê. Warto postaraæ siê o jego powrót w przysz³orocznym konkursie ortograficznym.
Organizatorki konkursu w Gorzyczkach – Teresa Watter i Marta Grochowska – gratuluj¹c sukcesu
laureatom z gminy Godów, wyrazi³a nadziejê na powrót statuetki do którejœ ze szkó³ naszej gminy
w przysz³ym roku.
Krystyna Okoñ
P.S. A tak na marginesie, spróbujmy siê poddaæ takiemu ortograficznemu testowi. Pozwólmy sobie
podyktowaæ tekst tegorocznego dyktanda i sprawdŸmy, czy „Z³ote Pióro” trafi³oby w nasze rêce.
Sta³o siê ju¿ tradycj¹ Szko³y Podstawowej im. A. Mickiewicza w Gorzycach, ¿e co roku w marcu
w okolicach Dnia Teatru organizowany jest gminny przegl¹d ma³ych form teatralnych. Korzystamy
wtedy z goœcinnoœci Domu Pomocy Spo³ecznej w Gorzycach i na deskach sali widowiskowej mog¹
zaprezentowaæ siê grupy teatralne ze szkó³ podstawowych naszej gminy. W tym roku spotkaliœmy
siê ju¿ po raz trzeci. Przegl¹d nie ma charakteru konkursowego, naszym g³ównym celem jest umo¿liwienie m³odym aktorom wystêpowania na prawdziwej scenie, takiej z kurtyn¹, kulisami, garderob¹.
Przede wszystkim jednak chcemy, aby uczniowie mogli siê spotkaæ, pokazaæ to, czego nauczyli
siê na zajêciach kó³ka teatralnego, podpatrzeæ pomys³y na ciekaw¹ scenografiê, strój, czy sposób
interpretacji danego spektaklu. Cieszy nas fakt, ¿e z roku na rok, liczba wystêpuj¹cych zespo³ów
wzrasta. S¹ szko³y, które goszcz¹ u nas co roku z coraz ciekawszym i piêkniejszym przedstawieniem,
a s¹ te¿ grupy, które przyby³y w tym roku po raz pierwszy. W sumie na scenie sali widowiskowej
DPS, 28 marca wyst¹pi³o 130
m³odych aktorów. Oczywiœcie
w teatrze wa¿ny jest nie tylko
aktor wystêpuj¹cy na scenie, ale
te¿ podziwiaj¹ca go publicznoœæ,
a ta nigdy nie zawodzi, bo sala
wype³niona jest do ostatniego
miejsca. Spektakle przychodz¹
obejrzeæ zarówno uczniowie
naszej szko³y, jak te¿ pensjonariusze domu pomocy i to cieszy
nas najbardziej. W tym roku do
udzia³u w przegl¹dzie zg³osi³o
siê piêæ szkó³, obejrzeliœmy siedem przedstawieñ. Jako pierwsi
wyst¹pili uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Rogowie, którzy pod kierunkiem Justyny Brachman,
Donaty Oœliz³o i Katarzyny Kasperczyk przygotowali przedstawienie pt. "Diabelsko trudne". Po nich
mali aktorzy ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Gorzycach pod opiek¹ Renaty Langer pokazali spektakl
"O dziewczynce, która siê ba³a". Szko³ê Podstawow¹ w Gorzyczkach reprezentowa³y dwa zespo³y.
"Mali artyœci" pod kierunkiem Renaty Baniak zapoznali publicznoœæ z "Migawkami ze szkolnej
³awki", a zespó³ "Gwiazdeczki", przygotowa³ baœñ "Rozs¹dny ksi¹¿ê", zespo³em opiekuje siê Marta
Grochowska. Uczniowie z ko³a teatralnego ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Gorzycach "przenieœli
publicznoœæ" do staro¿ytnej Grecji. W ich wykonaniu obejrzeliœmy "Mit o Syzyfie", który wraz z
uczniami przygotowa³a Izabela Koczy. Klasa III ze Szko³y Podstawowej w Olzie pod kierunkiem
Bogus³awy Oœliz³o przygotowa³a przedstawienie pt. "Dzieci z Bullerbyn", a starsza grupa z Olzy
prowadzona przez Joannê PaŸdzior, przedstawi³a inscenizacjê "Œnie¿ny uœmiech". Przerwy miêdzy
przedstawieniami wype³ni³ zespó³ taneczny ze szko³y w Gorzycach. Zespó³ przywita³ publicznoœæ
piêknym polonezem, a nastêpnie podziwialiœmy tañce wspó³czesne. Opiekunk¹ ko³a tanecznego jest
Barbara Mie³ek. Wszystkie grupy teatralne oraz opiekunki z r¹k pani dyrektor Gabrieli Adamczyk
otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy. Dziêki pomocy Rady Rodziców wszystkich uczestników przegl¹du
ugoszczono ko³aczykami i napojami. Ogromne podziêkowania kierujemy pod adresem Wies³awy
Parmy, która zawsze s³u¿y pomoc¹ i rad¹, opiekuje siê nami w czasie trwania przegl¹du, organizuje uczniom konkursy z nagrodami. Mamy nadziejê, ¿e gminny przegl¹d ma³ych form teatralnych
wejdzie na sta³e do kalendarza imprez szkó³ podstawowych naszej gminy i z roku na rok bêdzie nas
coraz wiêcej. Zapraszamy za rok.
Izabela Koczy
„Weso³e nutki”
9 maja br. Przedszkole Publiczne w Czy¿owicach by³o organizatorem przegl¹du piosenki
przedszkolnej „Weso³e nutki”. W przegl¹dzie udzia³ wziê³y dzieci z przedszkoli w Gorzycach,
Gorzyczkach, Olzie, Rogowie, Kol. Fryderyk, Turzy Œl. oraz z Czy¿owic. Opiekunki zadba³y
o bogaty program artystyczny. By³y piosenki, œpiew, taniec, a tak¿e króciutkie wierszyki. Nie
zabrak³o quizów oraz zagadek nt. instrumentów muzycznych.
W. Langrzyk
Foto str. 20.
Festiwal latawców
Jedn¹ z atrakcji na Oœrodku "Nautica" w Gorzycach w dzieñ dziecka by³ Festiwal Latawców
organizowany przez Wiejski Dom Kultury w Gorzycach oraz Oœrodek „Nautica”.
Pogoda dopisa³a i by³a to œwietna zabawa, nie tylko dla milusiñskich; tak¿e rodzice, którzy pomagali swoim pociechom wzbiæ jak najwy¿ej swoje latawce, mieli przy tym niez³¹ frajdê. By³o
wiele œmiechu, ruchu i zadowolonych min dzieci, którym uda³o siê wznieœæ latawiec wysoko w
górê, by³y te¿ nagrody, dyplomy, medale oraz ma³e upominki.
I miejsce w kategorii najefektowniejszy latawiec otrzyma³a Weronika Klyszcz.
I miejsce w kategorii najd³u¿szy lot latawca otrzyma³ £ukasz Wodecki.
I miejsce w kategorii najwy¿szy lot latawca otrzyma³ Julian Granieczny.
Kierownik Centrum Informacji i Promocji
Izabela Granieczny
Gospodarstwo agroturystyczne STAJNIA NA STAWACH
poleca:
- naukê jazdy konnej dla dzieci i m³odzie¿y,
- oprowadzanie dla najm³odszych,
- jazdy indywidualne dla zaawansowanych,
- wyjazdy w teren,
- terapeutyczn¹ jazdê konn¹,
- hipoterapiê.
mgr in¿. Justyna Daczko
- instruktor jazdy konnej, hipoterapeuta
Be³sznica, ul. Wa³owa 12, tel. 667 439 039
NR 6/185/08
14
Festyn dla dzieci
Dwudniowy festyn dla dzieci zorganizowany zosta³ w Be³sznicy na prze³omie maja i czerwca. Organizatorzy (LKS „Rozwój” Be³sznica”, przy udziale rady so³eckiej, OSP, KGW, pod patronatem
WDK Czy¿owice), zadbali o wiele atrakcji. W sobotê rozegrane zosta³y mecze pomiêdzy dru¿ynami
m³odzie¿owymi z Be³sznicy, Syryni i Odry o puchar Wójta Gminy Gorzyce. W zaciêtej walce,
puchar zdoby³a dru¿yna z Syryni, drugie miejsce zajêli zawodnicy z Odry, trzecie z Be³sznicy.
Dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu cz³onków klubu oraz sponsorów, mo¿liwe by³o oddanie do
u¿ytku i rozegranie meczów „dzikich dru¿yn” na nowym boisku do pi³ki pla¿owej. W niedzielê
zaprezentowa³y siê: zespo³y œpiewacze "Be³szniczanki" i "Jochanki", zespó³ z WDK w Olzie, zespó³
taneczny breakdance: „Lepsze Crew" oraz duet gitarowy Robert Wija i Piotr Lubañski. Wyst¹pi³
ponadto kabaret z Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Be³sznicy. Adam i Grzegorz Polak z kabaretu „Klasa
z Asa” przedstawili relacjê z lotów Adama Ma³ysza.
By³a to tak¿e okazja do obejrzenia tañca arabskiego w wykonaniu Walerii Parmy oraz do podziwiania umiejêtnoœci zawodników prezentuj¹cych wschodnie walki "Taekwondo". Jak to w Be³sznicy
bywa, nie mog³o zabrakn¹æ pokazu akrobacji paralotniarskich. W trakcie festynu dzieci mog³y braæ
udzia³ w wielu dyscyplinach sportowych, przygotowanych i prowadzonych przez Marka Kowalskiego. Dziêki uprzejmoœci Justyny Daczko, dzieci i m³odzie¿ mog³y skorzystaæ z przeja¿d¿ki koñmi.
Organizatorzy zadbali o bogato zaopatrzone bufety, o loteriê fantow¹, zaœ panie z KGW czêstowa³y
domowymi ciastami. Tradycyjnie w ka¿dym dniu odby³a siê zabawa taneczna.
W. Langrzyk
Zgrany zespó³
W roku szkolnym 2007/08 w Gimnazjum w Rogowie organizowany by³ szkolny konkurs profilaktyczno-wychowawczy pt.: „Zgrany zespó³”. Celem konkursu by³o zintegrowanie zespo³u klasowego,
zaanga¿owanie klas do pe³nego uczestnictwa w ¿yciu szko³y, uczenie odpowiedzialnoœci za siebie
i innych oraz propagowanie zdrowego trybu ¿ycia wolnego od na³ogów. W konkursie bra³y udzia³
wszystkie klasy gimnazjum.
Uczniowie ka¿dego miesi¹ca musieli wywi¹zaæ siê z powierzonego im zadania:
- przeprowadzenie ankiety wœród rodziców, kolegów dotycz¹cej uzale¿nieñ i opracowanie wyników,
- wykonanie plakatów profilaktycznych,
- napisanie artyku³ów na podstawie wybranego obrazka przedstawiaj¹ce sytuacje zwi¹zane z u¿ywaniem napojów alkoholowych, paleniem lub hazardem,
- sporz¹dzenie folderu klasowego,
- u³o¿enie jad³ospisu – „Zdrowy tryb ¿ycia”,
- wykonanie rzeŸby profilaktycznej,
- przygotowanie wraz z wychowawc¹ zajêæ klasowych na dowolny temat.
I miejsce w konkursie zdoby³a klasa 1c – wychowawca Ewa Suchanek
II miejsce dla klasy 1a – wychowawca Joanna Gaszyna, a III dla 2b i 3b – wychowawcy Beata
Bargiel i Patrycja Tomas.
Organizatorzy konkursu gratuluj¹ zwyciêskiej klasie oraz wychowawcom za pomoc uczniom w
realizacji zadañ wyznaczonych w szkolnym konkursie.
Zwyciêskiej klasie zosta³y ufundowane bilety do kina na film „Ksi¹¿ê Kaspian”.
E. Szpejcher
"Kwietny bieg" w gminie Gorzyce
Gmina Gorzyce, po raz drugi wziê³a udzia³ w "Kwietnym biegu" 2008 w ho³dzie z³o¿onym papie¿owi
Janowi Paw³owi II.
"Kwietny bieg" 2008 wystartowa³ 26 maja 2008 o godzinie 1700 z Ko³obrzegu.
Sztafeta w 15 dni obieg³a Polskê i 10 czerwca zakoñczy³a siê w Ko³obrzegu. W tym samym czasie
biegacze pokonali dystans 3530 km okr¹¿aj¹c 1000 razy krakowskie B³onia.
Uczestników sztafety w naszej gminie powitaliœmy 31 maja w Olzie o godz. 1320.
Oficjalne powitanie zawodników sztafety przez wójta gminy - Piotra Oœliz³ê i przewodnicz¹cego
rady - Czes³awa Zychmê, nast¹pi³o przy DPS Gorzyce. Wszystkich zebranych tam uczestników
pob³ogos³awi³, po czym sam uczestniczy³ w biegu ks. Wojciech Ignasiak. Po zmianie, sztafeta
przebiega³a dalej przez Gorzyce do Gorzyczek. O godz. 1407, sztafetê przejê³a gmina Godów. Nad
bezpieczeñstwem uczestników biegu czuwa³a policja oraz stra¿ po¿arna.
Nasz¹ gminê reprezentowali:
w Olzie: Dawid Chlebisz, Krzysztof Smiatek, Mateusz Adamczyk,
w Gorzycach: Anna Mrozek, Bibianna Dawid, Dominik Mucha, Karol Nowak, Krzysztof Ba¿an,
Jacek Ba¿an, Adrian Ul¹¿ka,
w Gorzyczkach: Rados³aw Wala, Rafa³ Jêczmionka, Pawe³ Kulczyk.
9.06.2008 r. wójt gminy zaprosi³ wszystkich uczestników biegu do urzêdu gminy, aby osobiœcie
podziêkowaæ wszystkim za udzia³ w biegu oraz wrêczyæ okolicznoœciowe dyplomy i upominki.
Zdjêcia z biegu na terenie poszczególnych gmin publikowane bêd¹ na stronach internetowych
www.kwietnybieg.pl. Szczegó³y na stronie: http://www.gorzyce.pl/galeria/96/kwietny-bieg-2008.html
Foto str. 19.
W. Langrzyk
Powstaje Towarzystwo Mi³oœników Gwary Œl¹skiej
Œl¹skie klimaty w wodzis³awskiej bibliotece
Miejska biblioteka w Wodzis³awiu Œl¹skim ma staæ siê miejscem, gdzie mog¹ spotykaæ siê ludzie,
którym na sercu le¿y przysz³oœæ mowy i kultury œl¹skiej. W zamyœle inicjatorów powstania Towarzystwa Mi³oœników Gwary Œl¹skiej spotkania te maj¹ siê odbywaæ cyklicznie, uczestnicy bêd¹ mogli
podzieliæ siê swoj¹ twórczoœci¹, czy to w formie opowiadañ, poezji, muzyki, czy grafiki.
Inicjatorami tego pomys³u s¹ Jerzy Buczyñski – emerytowany górnik z Rydu³tów oraz Krystyna
Szczepañczyk-Styrnol, pracowniczka wodzis³awskiej biblioteki. Jerzy Buczyñski jak sam powiedzia³, swoje pisarstwo rozpocz¹³ dopiero jako emeryt górnik. Dziœ mo¿e siê pochwaliæ paroma
opracowaniami ksi¹¿kowymi o tematyce legend i tradycji swojej ma³ej ojczyzny. Twórczoœæ pana
Jerzego charakteryzuje siê tym, ¿e narracja tematyczna prowadzona jest w jêzyku literackim, zaœ
dialogi bohaterów pisane s¹ jêzykiem gwary œl¹skiej. Pierwsze spotkanie zgromadzi³o w czytelni
oko³o dziesiêciu osób. Rozmawiano tak¿e o charakterze przysz³ych spotkañ, pad³a miêdzy innymi
propozycja aby jêzykiem tych spotkañ by³a stara, piêkna mowa œl¹ska. Przerywnikiem muzycznym
tego spotkania by³ piêkny koncert akordeonowy Grzegorza Szyry z Lubomi, który zaprezentowa³
wi¹zankê melodii regionalnych. Organizatorzy zapraszaj¹ wszystkich chêtnych, którzy chc¹ siê
podzieliæ wiedz¹ i twórczoœci¹ wywodz¹c¹ siê naszej œl¹skiej ziemi.
Andrzej Nowak
PS. Chêtni proszeni s¹ o kontakt z Krystyn¹ Szczepañczyk-Styrnol lub z nasz¹ redakcj¹.
NR 6/185/08
Dzieci – swoim mamom
W pi¹tek, 30 maja, dzieci bior¹ce udzia³ w zajêciach organizowanych przez WDK Czy¿owice
przygotowa³y spotkanie dla swoich mam z okazji ich œwiêta. Baner z has³em „Dzisiaj gramy i œpiewamy, bo swoje mamy kochamy” przywita³ wszystkie zaproszone panie. Dzieci przygotowa³y specjalny program artystyczny, który w ca³oœci dedykowa³y mamom.
Nowopowsta³y zespó³ wokalny, którego muzycznym opiekunem jest Henryk Sosna, zaœpiewa³
piosenki w nowej aran¿acji, jedna z nich
– „Na drogê ¿ycia” - zyska³a szczególny
aplauz publicznoœci.
Dzieciêca sekcja sztuki walki "Taekwondo" zaprezentowa³a swoje
umiejêtnoœci pod kierunkiem £ukasza
Sobika – m³odego asystenta trenera, dla
którego czujne oko mamy siedz¹cej na
widowni by³o szczególnym wyzwaniem.
Dru¿yna harcerska „¯wirki i Wigury”
zaprezentowa³a tañce i piosenki, zaœ kabaret „Lokomotywa” przedstawi³ w³asn¹ inscenizacjê do
wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa”. "Ma³e Smerfetki” z wielk¹ gracj¹ przedstawi³y swoje
sympatyczne uk³ady taneczne. Mamy nie szczêdzi³y braw dla swoich pociech i by³y niezwykle
wyrozumia³e, przymykaj¹c oczy na wszystkie b³êdy, których nie da³o siê unikn¹æ.
Mi³a atmosfera tego spotkania przynios³a satysfakcjê nie tylko mamom, ale równie¿ dzieciom.
Poczu³y, ¿e warto by³o trochê popracowaæ, aby sprawiæ radoœæ swoim mamom. Dzieci postanowi³y
podobne spotkanie przygotowaæ równie¿ dla swoich ojców, jednak czy nadchodz¹ce wakacje nie
stan¹ siê przeszkod¹? To niew¹tpliwie czas poka¿e.
Instruktorzy
Metan w Olzie
Niecodzienny krajobraz oraz sprzêt pojawi³ siê na pograniczu Olzy i Be³sznicy pod koniec
maja br. Zgodnie z wczeœniejszymi zapowiedziami firma Pol-Tex Methane Sp. z o.o. rozpoczê³a prace wiertnicze w Olzie, polegaj¹ce na wykonaniu otworu badawczego o g³êbokoœci ok. 1000 m, maj¹cego na celu rozpoznanie metanowoœci i mo¿liwoœci wykorzystania
metanu. Do wykonania wierceñ kierunkowych sprowadzony zosta³ nowoczesny sprzêt ze
Stanów Zjednoczonych, zapewniaj¹cy sta³y przep³yw p³uczki, ³atwoœæ sterowania oraz
krótszy czas wierceñ. W opinii prezesa firmy Andrzeja Andreczke, na terenie tym zalegaj¹
du¿e zasoby metanu, które w przysz³oœci bêd¹ przynosiæ zyski nie tylko materialne, ale
przyczyni¹ siê do ograniczenia efektu cieplarnianego, zwiêkszenia bezpieczeñstwa w
kopalniach. Zmian na rynku energetycznym oraz mo¿liwoœci zat³aczania CO2. Obecny
w tym dniu Piotr Moncarz z uniwersytetu w Stanford – specjalista z dziedziny energetyki, stwierdzi³, i¿ dzieñ 30 maja w Olzie by³ wydarzeniem, nie tylko w skali Europy, ale
i œwiata. Czy tak bêdzie, oka¿e siê ju¿ jesieni¹ br.
W. Langrzyk
Mieszkamy na gazie?
Polska spó³ka Pol-Tex Methane z siedzib¹ w Rybniku, uzyska³a koncesjê na poszukiwanie, rozpoznanie i eksploatacjê gazu (metanu), którego zasoby w z³o¿ach wêglowych na terenie naszej gminy
spodziewa siê znaleŸæ. Jako zak³ad górniczy, podlega kontroli Urzêdu Górniczego. Zobowi¹zana jest
zatem do prowadzenia robót i odpowiedniej dokumentacji z tym zwi¹zanej, zgodnie z przepisami
Prawa geologicznego i górniczego. Amerykañski sprzêt firmy GEFCO SpeedStar 185K, stan¹³ na granicy Be³sznicy i Olzy. Wiertnica „oparta” jest o liniê kolejow¹, co mo¿e mieæ niebagatelne znaczenie
w przypadku eksploatacji z³o¿a (to tylko moje domys³y). Gdyby z³o¿e okaza³o siê bogate, to metan
by³by skraplany na miejscu. W tym celu bêdzie musia³a zostaæ zbudowana stosowna instalacja na
naszym terenie, bo skroplenie metanu, to nie tylko odpowiednio wysokie ciœnienie. Trzeba obni¿yæ
jego temperaturê do poni¿ej -82 °C. Spodziewany metan prawdopodobnie bêdzie „czysty” (taki jest w
z³o¿ach wêglowych naszego regionu). Nieraz wydobywany gaz zawiera siarkowodór (taki k³opot jest
na pó³nocy Polski). Siarkowodór nale¿y do gazów palnych, niestety w przeciwieñstwie do metanu,
znajduje siê w grupie gazów najbardziej truj¹cych. Siarkowodór musi zostaæ usuniêty. Wprawdzie
odzyskuje siê siarkê, ale s¹ dodatkowe koszty (³¹cznie z ochron¹ œrodowiska).
Wiertnica stanê³a ju¿ 30 kwietnia. OpóŸnienie rozpoczêcia wiercenia by³o zwi¹zane z oczekiwaniem
na serwis z USA, dla zachowania warunków gwarancji dla sprzêtu. 16 ludzi obs³ugi, serwis p³uczkowy
i geolog w ramach 4 brygad zapewniaj¹ jej ci¹g³¹ pracê. Po ok. trzech tygodniach wiercenia, osi¹gniêto
g³êbokoœæ 420 m. Nie oby³o siê te¿ bez awarii. Zakleszczonej g³owicy z g³êbokoœci ponad 300 m nie
da³o siê wyci¹gn¹æ. Trzeba by³o j¹ sfrezowaæ. Próbki ska³y aktualnie wydobywanej œwiadcz¹, ¿e do
wêgla niedaleko. Na 6 metrach trzeba by³o siê przebiæ przez jeszcze jedn¹ kopalinê - szeœciometrow¹
warstwê ¿wiru. Na tym odcinku otwór zabezpieczono stalowymi rurami i ocementowano. Siêgaj¹c
myœlami w przysz³oœæ, czeka nas jeszcze ¿wirownia, a póŸniej kopalnia.
Technologia wierceñ wymaga pewnego medium. Mam na myœli tzw. p³uczkê. Woda z odpowiednimi dodatkami, sk³ad której na bie¿¹co jest badany w lokalnym laboratorium, pracuje w obiegu
zamkniêtym. Bez niej nie ma wiercenia. Potê¿na pompa (silnik o mocy ok. 500 HP - w przybli¿eniu
500 KM) t³oczy j¹ do otworu œrodkiem przewodu wiertniczego sk³adaj¹cego siê z 9-metrowych
odcinków rur skrêcanych na znormalizowany, sto¿kowy gwint. Tam wyp³ukuje urobek, ch³odz¹c
przy tym diamentow¹ lub widiow¹ koronkê wiert³a. Ciœnienie hydrostatyczne p³uczki zapewnia
dro¿noœæ otworu. P³uczka wynosi urobek na powierzchniê, gdzie trafia na sita, przez które wraca
do zbiornika, sk¹d pompa j¹ zasysa i z powrotem t³oczy do otworu. W zale¿noœci od wielkoœci drobin (zale¿y to od rodzaju wiert³a i urabianej ska³y), stosuje siê sita o ró¿nej iloœci otworów na cal.
Zapotrzebowanie wody jest du¿e (jej ubytki liczone w metrach szeœciennych na dobê spowodowane
s¹ te¿ szczelinami w górotworze). Firma korzysta z wody przywo¿onej beczkowozem z wyrobisk
po by³ej ¿wirowni „Odra”. Woda ta posiada odpowiedni¹ czystoœæ - chemiczn¹, co nawet w tym
przypadku jest istotne.
Planuje siê wywiercenie otworu do 1000 m. Aktualnie z USA wysy³ana jest wiertnica AMKIN DCT
800VTL, która bêdzie s³u¿y³a do wierceñ kierunkowych w pok³adach wêgla te¿ do ok 1000 m.
Wa¿ne dla m³odzie¿y koñcz¹cej szko³y œrednie! Istnieje zgoda na uruchomienie klasy (2-letnie
studium policealne) w Zespole Szkó³ Technicznych w Rybniku do szkolenia fachowców z tej
dziedziny. Jest na nich obecnie du¿e zapotrzebowanie.
Jan Psota
Ps. Fotoreporta¿ do ww. tekstu uka¿e siê na <www.e-gorzyce.pl>
15
Biegaj¹, graj¹ i œpiewaj¹
– œwietlicê swoj¹ kochaj¹!
Z nadejœciem wiosny przysz³o nowe przebudzenie. W naszej œwietlicy zrobi³o siê o wiele cieplej,
jaœniej i przejrzyœciej. Zmieniliœmy wystrój i dekoracje, wprowadziliœmy te¿ nowe zasady naszego
wspólnego funkcjonowania, wchodzi³y one w ¿ycie z ogromnym oporem, ale powoli zaistnia³y. Od
Urzêdu Gminy Gorzyce otrzymaliœmy nowe mebelki, które bardzo nam siê spodoba³y, bo te, które
mieliœmy do niedawna by³y ju¿ bardzo zu¿yte i szpeci³y nasze wnêtrze, nie domyka³y siê drzwiczki,
trudno by³o w nich pouk³adaæ nasze przys³owiowe „szparga³y”. Teraz zagospodarujemy je tak, jak
my sami chcemy, czyli postawimy w te miejsca, które dla nas s¹ wygodne, i z których najczêœciej korzystamy. Dziêkujemy naszemu wójtowi za ten wspania³y dar i za solidarnoœæ z nasz¹ œwietlic¹.
Od kiedy tylko zrobi³o siê ciep³o wiêkszoœæ czasu spêdzamy na podwórku, nie tylko przy samej
œwietlicy, ale biegamy po ca³ej okolicy. Naszej nowej pani pokazaliœmy najciekawsze zak¹tki i miejsca, które dla nas – dzieci, s¹ nasz¹ „baz¹”. Bardzo czêsto rozpalamy ognisko, pieczemy kie³baski,
chleb ze smalcem, zaœ w naszej kuchence robimy inne smako³yki. Bywa i tak, ¿e w takich momentach
do³¹czaj¹ siê do nas nasi rodzice.
W sobotnie popo³udnia wymyœlamy wiele zabaw plenerowych, bawimy siê w podchody, gramy w
pi³kê, w berka, organizujemy sobie konkursy sprawnoœciowe, bo przecie¿ jest to dzieñ, w którym nie
mamy zadañ. W tygodniu odrabiamy zadania, uczymy siê ortografii na weso³o i nieustannie powtarzamy tabliczkê mno¿enia, która z ogromnym trudem wchodzi nam do g³owy. Bardzo lubimy graæ w
„pañstwa-miasta” dziel¹c siê na dru¿yny, bo nie wszyscy maj¹ jednakowe umiejêtnoœci. Przewa¿nie
kierownikami dru¿yn s¹ nasi najstarsi koledzy – Rafa³ i Marta. Wtedy oni przeœcigaj¹ siê w szybkim
pisaniu i wymyœlaniu hase³. Przyjêliœmy te¿ niepisan¹ zasadê nieok³amywania siê, uczciwego przedstawiania zapisanych treœci i przegrywania z honorem, bez zbêdnego obra¿ania siê.
W naszej œwietlicy jest zawsze pe³no ha³asu, rzadko kiedy jeden drugiego s³yszy, ale wtedy, kiedy
trzeba potrafimy siê zmobilizowaæ i trochê popracowaæ nad naszymi zachowaniami. Od niedawna
przychodzi do nas pan Robert, który uczy nas gry na gitarze. Wszyscy jesteœmy chêtni, a pan Robert
jest tylko jeden. Nasza nauka zbiorowa przebiega nadspodziewanie sprawnie. Mamy nadziejê, ¿e
nasz zapa³ szybko nie minie, a pan Robert z nami wytrzyma na d³u¿szy okres czasu.
Kiedy tylko WDK Olza zaprasza nas na wystawy i inne
imprezy, wtedy wszyscy przychodzimy do œwietlicy z
rowerami i mamy wycieczkê rowerow¹ do Olzy. Nasza
pani poucza nas, jak zachowaæ siê na drodze, jednak
nie wszyscy stosujemy siê do jej poleceñ. Po takim
przyjeŸdzie czeka nas przys³owiowe „mycie g³owy”.
Pani ma do nas tak wiele pretensji, a my staramy siê
j¹ s³uchaæ. Musimy siê pochwaliæ, ¿e wypracowaliœmy
sobie nasze „Danie dnia”. Bardzo czêsto pieczemy
bu³eczki z boczkiem i cebul¹. Pani przyrz¹dza ciasto w
domu, my myjemy rêce i formujemy bu³eczki, na które
zawsze niecierpliwie czekamy. Jemy je na gor¹co, s¹ To zdjêcie rozs³awi³o nas!
naprawdê pyszne!
Fot. Janusz Ballarin/Nowiny Wodzis³awskie/
Jest lato, okolica bardzo piêkna. Czasami wszyscy idziemy na wa³, stajemy w miejscu i podziwiamy
widoki, jesteœmy wtedy dumni, ¿e mieszkamy w tak piêknym miejscu. Teraz rosn¹ tam margaretki,
chabry, maki, mlecze i inne polne kwiaty. Jest ich tak wiele, ¿e spogl¹damy na nie, jak na kolorowy
dywan ci¹gn¹cy siê a¿ do samej wody. Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby odwiedziæ
nasz¹ miejscowoœæ, a przede wszystkim nasz¹ œwietlicê. My bardzo cieszymy siê z wizyt wszystkich
goœci. Musimy siê pochwaliæ, ¿e odwiedzi³a nas ju¿ powiatowa stra¿ po¿arna. Panowie zaprzyjaŸnili
siê z nami i obiecali kolejne odwiedziny. Studenci z PWSZ w Raciborzu zobowi¹zali siê, ze pomog¹
nam uatrakcyjniæ nasz¹ œwietlicê. Po sesji egzaminacyjnej maj¹ zamiar nas odwiedziæ.
Nasza œwietlica zdoby³a tak¿e autograf z ¿yczeniami od znanej wokalistki zespo³u „£zy” - Ani
Wyszkoni. Zawiœnie ona na centralnej œcianie naszej sceny, gdzie wczeœniej powiesiliœmy te¿
graj¹ce na skrzypkach i tr¹bkach anio³y. Mamy nadziejê, ¿e uda nam siê zorganizowaæ jakiœ fajny
koncert i zaprosiæ goœci.
Komu marzy siê atrakcyjne spêdzenia lata – zapraszamy do Odry!
Dzieci i m³odzie¿ ze Œwietlicy Wiejskiej w Odrze
Dziêkujemy panu Januszowi Ballarinowi za zrobienie zdjêcia „naszej” kozy, dziêki któremu „ca³a
Polska po³udniowa” dowiedzia³a siê o nas!
Dla Ziemi i dla siebie
Prowadzone w naszej szkole dzia³ania rozwijaj¹ce œwiadomoœæ ekologiczn¹ wychowanków i ich
rodziców spowodowa³y zainteresowanie siê ró¿nymi propozycjami wziêcia w nich udzia³u, nie tylko
zbierania makulatury. Dostrze¿ono bowiem, ¿e w miejscach, gdzie dzieci i ich rodziny spêdzaj¹ wolny
czas na œwie¿ym powietrzu jest du¿o œmieci, szczególnie nad wod¹ w miejscowoœci Odra.
W ramach obchodu Dnia Ziemi, w³¹czaj¹c do akcji "Dla Ziemi i dla siebie", Polski Zwi¹zek
Wêdkarski ko³o nr 48 Radlin, 5 kwietnia br. na terenie zbiornika wodnego I-III w Polderze Buków
zorganizowa³o akcjê zbierania œmieci. W akcji wziêli udzia³
uczniowie klasy III SP w Olzie. O godz. 900 rano, odpowiednio ubrani i wyposa¿eni w worki i rêkawice, ruszyliœmy w
miejsce, gdzie najchêtniej latem ludzie odpoczywaj¹ nad
wod¹. Ze wzglêdu na wiek dzieci oraz specyfikê po³o¿enia terenu opiekê sprawowali równie¿ cz³onkowie PZW.
Dzieci z zapa³em zaczê³y sprz¹tanie wyznaczonego „kawa³ka” œwiata. Okaza³o siê, ¿e na tym terenie by³o co robiæ.
Otrzymane z Urzêdu Gminy w Gorzycach worki rwa³y
siê, bo by³y za ma³e i za cienkie. Na szczêœcie panowie
z zarz¹du PZW dostarczyli nam odpowiednio wiêksze worki, które od nas odbierali i gromadzili
przed Rybaczówk¹.
Do Rybaczówki dotarliœmy solidnie zmêczeni. Tam czekano ju¿ na nas z poczêstunkiem. Gor¹ca
kie³baska z grilla i napoje smakowa³y jak nigdy dot¹d. Niektórzy zjedli nawet po 2 kawa³ki. By³o
bardzo mi³o. Weso³o rozmawialiœmy i odpoczywaliœmy po dobrze wykonanej pracy. By³ nawet czas
na zabawê z pi³k¹ i huœtanie siê na huœtawce.
Myœlê, ¿e ten dzieñ na d³ugo zapadnie w pamiêci moich wychowanków, a wartoœci, które staramy
siê na co dzieñ wpoiæ im na tradycyjnej lekcji, dziêki ich prze¿yciom, bêd¹ bardziej zrozumia³e
ni¿ po nawet najlepiej przeprowadzonych zajêciach w szkolnych murach. Na pami¹tkê pozostanie
nam te oto zdjêcie.
Bogus³awa Oœliz³o
Prezentujemy kandydatów na patrona Gimnazjum w Czy¿owicach
Prof. Rufin Kominek
Przez wiele lat Gimnazjum w Czy¿owicach nie mia³o patrona. Rada Pedagogiczna rozpoczê³a starania o nadanie szkole imienia. Nadszed³ moment
podjêcia trudnej decyzji, czyje nazwisko bêdzie widnieæ na szyldzie nowego
budynku placówki. Mieszkamy na Górnym Œl¹sku - historia tego regionu,
który znajdowa³ siê po panowaniem ró¿nych pañstw i w³adców, by³a na
przestrzeni wieków skomplikowana. Nie brak tu ludzi, którzy wspó³tworzyli historiê naszej ma³ej ojczyzny. Rada Pedagogiczna Gimnazjum w
Czy¿owicach zaproponowa³a 4 nazwiska: Wojciecha Korfantego, ksa
Gustawa Klapucha, Rufina Kominka i Konrada Chroboka.
W kolejnych numerach gazety „U nas” prezentujemy naszych kandydatów,
dziœ sylwetka prof. Rufina Kominka. Urodzi³ siê 27 paŸdziernika 1921 r. w Biertu³owach, w powiecie rybnickim. Poch³oniêty pasj¹ artystyczn¹, studia ukoñczy³ w Pañstwowej Wy¿szej Szkole
Sztuk Plastycznych we Wroc³awiu w 1953 r. Pracê rozpocz¹³ w PWSSP we Wroc³awiu w Katedrze
Ceramiki Artystycznej i Przemys³owej. Od 1986 roku by³ profesorem nadzwyczajnym tej uczelni. W
roku 1975 zostaje powo³any na stanowisko prorektora. W okresie swej wieloletniej pracy twórczej
i pedagogicznej udziela siê równie¿ w wielu organach, komisjach i organizacjach spo³ecznych
pe³ni¹c odpowiedzialne funkcje rzeczoznawcy i doradcy. Od roku 1954 bardzo czynnie bra³ udzia³
w wystawach okrêgowych i wystawach Sekcji Architektury Wnêtrz we Wroc³awiu. W pierwszej
Miêdzynarodowej Wystawie Ceramiki Artystycznej AIC w Pradze uzyskuje Z³oty Medal. Wystawia
swe dzie³a w DreŸnie, Warszawie, Belgradzie, a nawet w Waszyngtonie, czy Istambule.
By³ wielokrotnie nagradzany za sw¹ pracê i talent. Uhonorowany m.in. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi,
Krzy¿em Kawalerskim Odrodzenia Polski, Nagrod¹ Ministra Kultury i Sztuki. Zmar³ 24 wrzeœnia
2002 r. we Wroc³awiu. ¯yje we wspomnieniach starszych mieszkañców Czy¿owic. Wspania³ych
wspomnieñ Jana Wawrzycznego wys³uchali Piotr Pawlica i dyrektor szko³y Stefania Rodak.
Prace artysty-plastyka Rufina Kominka mo¿na podziwiaæ w Muzeum Narodowym w Warszawie,
Wroc³awiu, w Muzeum Sztuki U¿ytkowej w Pradze, w muzeach W³och, Francji oraz w wielu
kolekcjach prywatnych w kraju i za granic¹.
Prof. Rufin Kominek wywodzi siê z Czy¿owic, ze œl¹skiej ziemi. Czy nasza szko³a bêdzie nosi³a
imiê prof. Rufina Kominka? Zapraszamy pañstwa do wyra¿ania swoich opinii. Liczymy równie¿
na wspó³pracê w trudnym procesie poszukiwania ludzi wielkich, zwyczajnych niezwyczajnych,
którzy pañstwa zdaniem s¹ godni tego, by staæ siê patronem Gimnazjum w Czy¿owicach. Jesieni¹
2008 roku ca³a spo³ecznoœæ Czy¿owic dokona wyboru patrona, uczestnicz¹c w g³osowaniu, które
odbêdzie siê w budynku Gimnazjum w Czy¿owicach.
Ewelina Solich
nauczyciel j. polskiego i historii
w Gimnazjum w Czy¿owicach
Gminny konkurs wiedzy przyrodniczej
„Mamy tylko jedn¹ Ziemiê, a jej przysz³oœæ zale¿y od ka¿dego,
na pozór niewielkiego, ludzkiego dzia³ania, zale¿y od ka¿dego nas”.
(Florian Plit)
Ochrona œrodowiska przyrodniczego i przeciwdzia³anie jego degradacji, a tak¿e kszta³towanie szacunku do piêknych polskich krajobrazów staje siê wa¿nym celem wspó³czesnej edukacji ekologicznej.
Zmiany, jakie zachodz¹ w œrodowisku przyrodniczym, spowodowane s¹ nadmiern¹ urbanizacj¹,
zanieczyszczeniem powietrza, wód podziemnych i powierzchniowych, jak równie¿ nieœwiadomym
dzia³aniem cz³owieka. Budz¹ one niepokój o przysz³oœæ ¿ycia na Ziemi. Szczególnie zaniepokojona
dewastacj¹ œrodowiska przyrodniczego jest m³odzie¿, wra¿liwa na piêkno ziemi ojczystej czêœciowo
ju¿ zniszczonej, a tak bardzo potrzebnej dla
ich przysz³oœci. Naprzeciw aktywnemu stosunkowi dzieci i m³odzie¿y do problemów
ochrony œrodowiska wychodz¹ konkursy
przyrodnicze.
Organizatorkami tegorocznej edycji
gminnego konkursu wiedzy przyrodniczej
by³y nauczycielki przyrody ze Szko³y
Podstawowej w Rogowie i Olzie. Konkurs
adresowany by³ do uczniów klas pi¹tych i
szóstych szkó³ podstawowych z terenu gminy Gorzyce. W konkursie wziê³o udzia³ 6 szkó³, a ka¿d¹ z nich reprezentowa³a trzyosobowa dru¿yna.
Tematyka konkursu by³a nastêpuj¹ca:
· rozpoznawanie drzew liœciastych i iglastych,
· roœliny i zwierzêta chronione w Polsce; odg³osy zwierz¹t,
· segregacja odpadów,
· rozmieszczenie parków narodowych w Polsce; logo parków; osobliwoœci,
· okreœlanie wspó³rzêdnych geograficznych,
· problemy dotycz¹ce zagro¿eñ wspó³czesnego œrodowiska (efekt cieplarniany, dziura ozonowa,
kwaœne deszcze, zasoby odnawialne i nieodnawialne),
· krainy geograficzne Polski (po³o¿enie, charakterystyka),
· zdrowie cz³owieka (zdrowy tryb ¿ycia, w³aœciwe od¿ywianie, witaminy, choroby),
· rozpoznawanie kontynentów,
· nazwy czynnoœci ¿yciowych organizmów,
· nazwy podstawowych zjawisk fizycznych.
Zadania konkursu by³y bardzo zró¿nicowane np. ko³o fortuny, kalambury, praca z atlasem geograficznym. Z wielu zadañ uczniowie wywi¹zali siê wzorowo. Najlepszymi okazali siê byæ uczniowie
ze SP w Rogowie, którzy zajêli I miejsce. Miejsce II przypad³o w udziale SP w Gorzyczkach, natomiast III miejsce SP w Olzie. Wszystkim uczniom gratulujemy, niezale¿nie od tego czy znaleŸli
siê w czo³ówce czy te¿ nie, bo w koñcu ka¿dy z nich w³o¿y³ spory wk³ad pracy w przygotowanie
siê do konkursu.
Organizatorki konkursu
Katarzyna Kasperczyk, Dorota Raczyñska, Joanna Sokó³
NR 6/185/08
16
„Nauczyciel na +”
W 2008 r. mija piêæ lat od rozpoczêcia wspó³pracy "REBY" - Organizacji Odzysku z placówkami
oœwiatowymi oraz trzy lata od wdro¿enia programu szkolnego. Z tej okazji zarz¹d "REBY" og³osi³
specjalny konkurs dla nauczycieli – opiekunów zbiórki baterii w szko³ach i przedszkolach pod
has³em „Nauczyciel na +”.
Muzyczne prezentacje w olzañskiej podstawówce
Przegl¹d muzycznych talentów
Œpiewem i muzyk¹ rozbrzmiewa³y mury olzañskiego domu kultury 19 maja br. Prawie setka uczennic
i uczniów szkó³ podstawowych naszej gminy prezentowa³a tutaj swoje umiejêtnoœci i dorobek artystyczny w zakresie muzyki. Organizatorem rzegl¹du muzycznych talentów by³a miejscowa Szko³a
Podstawowa. Honory gospodarza, pe³ni³a Edyta Cogiel, dyrektor tej placówki, a wœród zaproszonych
goœci byli: Anna Kopystyñska z zespo³u wokalnego KGW "Olzanki" oraz radny Olzy - Marian
Katryniok. Pomys³odawc¹ nowej formu³y przegl¹du dorobku muzycznego szkó³ podstawowych
i autorem nowego regulaminu jest znany i ceniony muzyk instrumentalista i nauczyciel - Henryk
Krótki. Zgodnie z regulaminem, przedmiotem przegl¹dowych przes³uchañ by³y wykonania pieœni
artystycznych, piosenek ludowych b¹dŸ utworów autorskich o tematyce niesprecyzowanej przez
organizatorów, ale dostosowanej do wieku i mo¿liwoœci wykonawczych uczestników przegl¹du.
Regulamin nie narzuca³ te¿ tematyki, ani gatunku utworów instrumentalnych. Mo¿na by³o prezentowaæ utwory instrumentalne z repertuaru szkolnego, utwory popularne, ludowe oraz z zakresu
klasyki muzycznej. Przes³uchania wykonawców odby³y siê w dwóch przedzia³ach wiekowych
(uczniów klas I-III oraz klas IV-VI) i w czterech kategoriach: solista - wokalista (a capella lub z
akompaniamentem "¿ywym" albo z p³yty), zespó³ wokalny (2-15 osób), zespó³ instrumentalny (2-12
osób), zespó³ wokalno-instrumentalny (3-10 osób). Pojedyncze prezentacje nie mog³y przekroczyæ
czasu 6 minut. £¹czny czas prezentacji ka¿dej ze szkó³ musia³ "zamkn¹æ siê" w 24 minutach czasu
scenicznego (4 prezentacje po 6 minut). Przegl¹d mia³ charakter konkursu. Muzyczne prezentacje
jego uczestników ocenia³a komisja w sk³adzie: Danuta Szczypka - muzyk i wokalistka, Urszula
Konkurs, który by³ prowadzony w dwóch kategoriach: prace indywidualne oraz opracowania Wachtarczyk - muzyk i wokalistka oraz Krystyna Okoñ - redaktor miesiêcznika "U nas". W zgodnej
zespo³owe, mia³ na celu wy³onienie najbardziej interesuj¹cych szkolnych programów promuj¹cych opinii jurorek na nowej formule i nowym regulaminie przegl¹d muzycznego dorobku szkó³ wiele
selektywne zbieranie zu¿ytych baterii, obejmuj¹cych placówkê oœwiatow¹, a tak¿e spo³ecznoœæ zyska³. Ogl¹dane prezentacje by³y ró¿norodne gatunkowo i tematycznie. Wybierany repertuar bardziej przystawa³ poszczególnym wykonawcom, dok³adniej pokazywa³ ich umiejêtnoœci, wra¿liwoœæ
lokaln¹ w najbli¿szym otoczeniu tej¿e placówki.
Laureatkami konkursu w kategorii pracy zespo³owej zosta³y nauczycielki Gimnazjum w Rogowie: i przede wszystkim - artystyczne zainteresowania. Widaæ by³o, ¿e m³odzi wykonawcy œpiewaj¹ i
graj¹ to, co autentycznie lubi¹, lub to, czym potrafi³ je zainteresowaæ nauczyciel muzyki w szkole.
Beata Bugla i Ewelina Szpejcher. Uroczyste wrêczenie nagród odby³o siê w 20 maja w Muzeum Z wybranych prezentacji tegorocznego przegl¹du talentów muzycznych mo¿na by skonstruowaæ
£azienki Królewskie w Podchor¹¿ówce w Warszawie.
bardzo ciekawy program artystyczny na niejedn¹ imprezê œrodowiskow¹. W przegl¹dzie wyst¹pi³o:
Wspó³praca Gimnazjum w Rogowie z firm¹ "REBA" zosta³a 5 solistek, 6 zespo³ów wokalnych, 3 zespo³y instrumentalne i 2 zespo³y wokalno-instrumentalne.
rozpoczêta w roku szkolnym 2004/2005.
Nie uczestniczy³y w nim reprezentacje ze szkó³ podstawowych z Bluszczowa i Rogowa. W poszczeO zbiórce baterii szko³a dowiedzia³a siê z plakatów informacyjnych gólnych kategoriach laureatami przegl¹du talentów muzycznych zostali:
zamieszczonych w supermarkecie. Szkolny konkurs na zbiórkê KLASY I-III: w kategorii solistów:
1 miejsce - Weronika Szczyrba
- 97 pkt. - SP Czy¿owice
baterii zosta³ og³oszony w dwóch kategoriach:
2 miejsce - Ma³gorzata Adamczyk
- 92 pkt. - SP Gorzyce
a) indywidualny - „Zbieracz roku”,
Zespo³y wokalne:
b) klasowy – „Ekologiczna klasa”.
1 miejsce - ZSP Gorzyczki
- 72 pkt. - Gorzyczki
Konkurs cieszy³ siê du¿¹ popularnoœci¹, dlatego w ka¿dym 2 miejsce - SP nr 2 Gorzyce
- 71 pkt. - Gorzyce
nastêpnym roku szkolnym by³ wznawiany. Najlepsz¹ ekologiczn¹ Zespo³y wokalno-instrumentalne:
klas¹ w roku szkolnym 2006/2007 by³a III a, która w ci¹gu trzech 1 miejsce - Zespó³ SP Gorzyczki
- 80 pkt.
lat zebra³a 9736 sztuk baterii, co w przeliczeniu na jednego ucznia KLASY IV-VI: w kategorii solistów:
1 miejsce - Patrycja Michnik
- 92 pkt. - SP Gorzyce
wynosi 608 baterii.
- 85 pkt. - SP Czy¿owice
W okresie od czerwca 2005 r. do kwietnia 2008 r. uczniowie 2 miejsce - Natalia Paloc
- 81 pkt. - SP Czy¿owice
Gimnazjum w Rogowie zebrali 1190 kilogramów baterii. Œrednia 3 miejsce - Agnieszka Szydlik
Zespo³y wokalne:
w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi 7 kilogramów.
1 miejsce - SP Turza Œl.
- 98 pkt.
We wczeœniejszej edycji konkursowej firmy "REBA" otrzymaliœmy 2 miejsce - SP Olza
- 96 pkt.
dla szko³y, za zebrane baterie: mapy i encyklopedie. Za otrzymanie 3 miejsce - ZSP Gorzyczki
- 87 pkt.
punkty w ramach programu szkolnego „Zbieraj baterie z Reb¹, modernizuj swoj¹ szko³ê” gimna- 4 miejsce - SP nr 1 Gorzyce
- 74 pkt.
Zespo³y instrumentalne:
zjum otrzyma³o komputer wraz z oprogramowaniem.
- 100 pkt.
Szko³a podejmowa³a i podejmuje wiele dzia³añ z zakresu ochrony œrodowiska, m.in. wspó³pracuje 1 miejsce - SP Olza (flety)
- 96 pkt.
z Fundacj¹ Ekologiczn¹ „Arka” oraz z Fundacj¹ na rzecz odzysku aluminiowych puszek po na- 2 miejsce - ZSP Gorzyczki
- 81 pkt.
pojach „Recal”. Szko³¹ bierze tak¿e udzia³ w ogólnopolskiej akcji ekologicznej „Komputery za 3 miejsce - SP nr 1 Gorzyce
Zespo³y wokalno-instrumentalne:
tonery” organizowanej przez Przedsiêbiorstwo Techniczno-Handlowe „Technika”. Organizujemy 1 miejsce - SP Czy¿owice
- 96 pkt.
tak¿e zbiórkê pieniêdzy na akcjê „Zbieram wodê” dla dzieci Afryki organizowanej przez Polsk¹ Z solistami i zespo³ami pracowali w swoich szko³ach: Katarzyna Kucza w Turzy Œl., Janina Gimpel
Akcjê Humanitarn¹.
w Czy¿owicach, Renata Langer (SP nr 2) w Gorzycach, Renata Wala w Gorzyczkach, Irena WitekEwelina Szpejcher, Beata Bugla
Bugla (SP nr 1) w Gorzycach oraz Henryk Krótki w Olzie i Gorzyczkach. Dyrektor Edyta Cogiel
podziêkowa³a wszystkim uczestnikom przegl¹du - wykonawcom i ich opiekunom - za pracowite
przygotowania. Pogratulowa³a najlepszym. Zachêci³a do dalszej pracy, do rozwijania muzycznych
9 maja br. w Szkole Podstawowej w Bluszczowie odby³ siê V powiatowy konkurs gawêdziarski „Po- zainteresowañ i umiejêtnoœci do zajmowania siê muzyk¹ w ró¿nych formach, bo obcowanie z ni¹
uwra¿liwia, rozwija i wzbogaca, nade wszystko daje wiele radoœci. Potwierdzaj¹ ten fakt przywo³ane,
godomy po naszymu”, który ma na celu kultywowanie i pielêgnowanie tradycji gwary œl¹skiej wœród przez pani¹ dyrektor m¹droœci zawarte w sentencjach, mówi¹cych o tym, ¿e muzyka jest mow¹
dzieci i m³odzie¿y. Uczestnikami konkursu by³y dzieci i m³odzie¿ ze szkó³ podstawowych i gimna- duszy i ³agodzi obyczaje. U³atwia porozumiewanie siê, przekracza bariery i granice. £atwiej z
zjów z powiatu wodzis³awskiego. Konkurs, z roku na rok cieszy siê coraz wiêkszym powodzeniem. muzyk¹ iœæ przez ¿ycie.
Komisja konkursowa w sk³adzie: Maria Kopsztejn (folklorysta, fololog), Maria Dembowy (polonista
Krystyna Okoñ
w SP nr 1 w Pszowie oraz prezes zespo³u „Pszowiki”), Bernadeta Koczwara (gawêdziarka, laureatka Dzieñ Matki w olziañskiej podstawówce
wielu konkursów gawêdziarskich) mia³a doœæ spory problem z wy³onieniem tych najlepszych, gdy¿
poziom z roku na rok jest coraz wy¿szy. Po dyskusjach i naradzie wy³oniono zwyciêzców.
I miejsce w kategorii klas I-III zdoby³a Monika Adamczyk z Gorzyc, która przedstawi³a gawêdê
„Nie ma jak u mamy, ciep³y piec, cichy k¹t, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi b³¹d,
„Moja wieœ” (opiekun: Jadwiga Haraf). Monika zdoby³a tak¿e nagrodê publicznoœci.
(W. M³ynarski)
W kategorii klas IV-VI zwyciê¿y³a Agata Brzoza z Turzy Œl., przedstawiaj¹ca opowiadanie „Jak Nie ma jak u mamy, cichy k¹t, ciep³y piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.”
babcia wybierali siê na wczasy” (opiekun: Bernadeta Budnik).
Chyba nie ma cz³owieka, który nie zgodzi³by siê z powy¿szymi s³owami. S³owo „matka” to dla mnie synonim
W kategorii klas gimnazjalnych I miejsce zdoby³a Anna Lenczyk z kl. III z Turzy Œl. opowiadaj¹ca serca - wielkiego, kochaj¹cego, wybaczaj¹cego serca. Kiedy jest nam Ÿle, to w³aœnie do niej staramy siê kierowaæ
o dzisiejszej m³odzie¿y (opiekun: Maria Lenczyk).
nasze kroki. Liczymy na wsparcie, wspó³czucie, wys³uchanie naszych problemów. Zawsze pamiêtamy o 26 maja
Kolejne miejsca w kategorii klas I-III zajêli:
– niesiemy jej kwiaty, ¿yczenia, uœmiechy.
II miejsce: Katarzyna Szymiczek, kl. II, SP Rogów, tyt. „Moja koza” (opiekun: Ilona Lenczyk),
W tym roku postanowi³am inaczej zorganizowaæ Dzieñ Mamy ni¿ to by³o w zwyczaju szko³y. Wystawialiœmy
III miejsce: Pawe³ Witebski, kl. II, Turza Œl., tyt. „Na odpuœcie w Turzy”, (opiekun: Joanna Michna), bowiem sztukê pt. „Trzewiczki szczêœcia”. Trochê w tym by³o komedii, trochê moralizatorstwa, ale g³ównie
wyró¿nienie: Kamil Nachtigal, kl. III, Bluszczów, tyt. „Jak to dobrze byæ berkmonym”, (opiekun: chodzi³o o dobr¹ zabawê wszystkich mam na widowni. Uczniowie podjêli ogromny wysi³ek nauczenia siê ról.
Sabina Szkatu³a).
Najbardziej obci¹¿eni byli aktorzy pierwszoplanowi: Agnieszka Chlebisz – Szewczyk Felek, Marcin Zakrzewski
W kategorii klas IV-VI:
– Król Æwieczek VII i Rafa³ Zaj¹c - Marsza³ek. Chcia³abym jednak podziêkowaæ wszystkim dzieciom, poniewa¿
II miejsce: Julia Rzazonka, kl. VI, Bluszczów, tyt. „O chlebie”, (opiekun: Katarzyna Ciuraj),
to w³aœnie Wy stworzyliœcie nasz teatr. Dziêki Waszemu niebywa³emu zaanga¿owaniu, zrodzi³o siê przedstawienie
III miejsce: Klaudia Mitko, kl. IV, Mszana, tyt. „Jak my chrzciyli Paulka”, (opiekun: Renata oddaj¹ce emocje, nastroje postaci, w które siê wcieliliœcie.
Ga³uszek),
Antrakty przedstawienia uczniowie urozmaicali recytacj¹, piosenk¹ i gr¹ na fletach. Nie mo¿na tak¿e zapomnieæ o
wyró¿nienie: Dawid Siedlaczek, Gorzyce, tyt. „Wakacyjno przigoda”, (opiekun: Izabela Koczy).
piêknym odtañczeniu trojaka przez klasê I, o inscenizacji „Rzepki” Juliana Tuwima w wykonaniu klasy III oraz o
W kategorii gimnazjów:
odœpiewanej piosence w jêzyku angielskim przez dzieci z klasy II. Dzieñ Mamy bardzo zaanga¿owa³ nauczycieli
II miejsce: Ilona £atka,kl. I, Rogów, tyt. „Godka o komunijnych geszynkach”, (opiekun: Ewa oraz uczniów naszej szko³y. Nagrod¹ dla nas wszystkich by³y gor¹ce brawa i ³zy wzruszenia na twarzach mam.
Suchanek),
Chcia³abym jeszcze podziêkowaæ p. Katarzynie Siedlaczek i p. Januszowi Wêgrzykowi z WOK-u – twórcy
III miejsce: Ewelina Szo³tysek, kl. I, Mszana, tyt. „Straszki domowe”, (opiekun: Renata piêknej dekoracji.
Ga³uszek).
Jedna z wychodz¹cych mam, uœcisnê³a mi rêkê i powiedzia³a: ”Dziêkujê pani, bardzo dziêkujê...”. By³a bardzo
Organizatorzy konkursu zadbali o cenne nagrody dla wszystkich uczestników, a tak¿e o wzruszona, przejêta, gdzieœ w oczach czai³y siê ³zy. To co powiedzia³a, by³o najwiêksz¹ zap³at¹ i motywacj¹ do
poczêstunek.
dalszych przedsiêwziêæ dla mnie, innych nauczycieli oraz dla naszych olziañskich aktorów-amatorów.
Dodaæ nale¿y, i¿ z ramienia szko³y, odpowiedzialnymi za organizacjê konkursu by³y: Katarzyna £¹czê pozdrowienia dla wszystkich czytelników.
Ciuraj, Maria Lenczyk, Sabina Skatu³a.
Agnieszka Kruczek
W. Langrzyk
nauczycielka jêzyka polskiego
„Pogodomy po naszymu”
Prze¿yjmy to jeszcze raz...
NR 6/185/08
17
Bogu na chwa³ê, ludziom na po¿ytek
Tydzieñ stra¿aka w gminie Gorzyce
Sportowa œroda w gminie Gorzyce
Ostatnia œroda maja (28) by³a w naszej gminie obchodzona na sportowo. W zwi¹zku z XIV
edycj¹ Miêdzynarodowego Sportowego Turnieju Miast i Gmin, we wszystkich so³ectwach zorPodsumowanie tygodnia stra¿aka w naszej gminie, odby³o 10 maja br. w Osinach i Be³sznicy.
ganizowane by³y turnieje, gry i zabawy dla dzieci, m³odzie¿y i dla doros³ych.
Uroczystoœæ rozpoczê³a msza œw. koncelebrowana przez ksa Grzegorza GwoŸdzia, w intencji stra- Ogó³em, frekwencja wynios³a 128%, nieco mniej ni¿ w latach ubieg³ych (w roku 2007 – 129%,
¿aków i ich rodzin, w koœciele pw. Ducha œw. w Osniach.
2006 – 155%). Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³ siê rajd rowerowy, trójbój o Puchar Przewodnicz¹cego
Nastêpnie przy dŸwiêkach orkiestry dêtej, wszyscy zebrani przemaszerowali ulicami Osin i Be³sz- Rady Gminy Gorzyce oraz rozgrywki dla przedsiêbiorców. Po zaciêtej walce, trójbój wygra³a
nicy do siedziby Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, gdzie odby³a siê czêœæ oficjalna.
grupa kobiet z KGW z Gorzyc. W rozgrywkach pi³ki siatkowej, najlepsz¹ okaza³a siê dru¿yna
W uroczystoœci udzia³ wziêli:
nauczycieli, zaœ wœród przedsiêbiorców, dru¿yna firmy „Gros” z Turzy Œl. Po raz pierwszy
- prezes Zarz¹du Powiatowego ZOSP RP w Wodzis³awiu Œl. (wiceprezes Zarz¹du Wojewódzkiego rozegrany zosta³ turniej bilarda w Domu Pomocy Spo³ecznej. Pierwsze miejsce zdoby³ Józef
ZOSP RP w Katowicach) Jerzy Szkatu³a,
Grobelny. W Odrze rozegrany zosta³ mecz pi³ki no¿nej o Puchar Wójta Gminy Gorzyce, który
- wójt gminy Gorzyce Piotr Oœliz³o,
przypad³ dru¿ynie z Pszowa. Wieczorem, zorganizowane by³y wspólne festyny, na których
- prezes Zarz¹du Gminnego ZOSP RP w Gorzycach Grzegorz Student,
rozlosowane zosta³y nagrody za udzia³ w turnieju. Dodaæ nale¿y, ¿e 28 maja 2008 roku, po raz
- komendant Zarz¹du Gminnego ZOSP RP w Gorzycach Jerzy Glenc,
czternasty, na terenie ca³ego kraju przeprowadzony zosta³ Miêdzynarodowy Sportowy Turniej
- przedstawiciel PSP w Wodzis³awiu Œl. Grzegorz Gruszka,
Miast i Gmin. Jest to najwiêksza impreza sportu masowego nie tylko w Polsce, ale równie¿ w
- przewodnicz¹cy Rady Gminy Gorzyce Czes³aw Zychma,
Europie. W tym samym dniu na ca³ym œwiecie odbywaj¹ siê imprezy sportowe w ramach œwia- wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Gorzyce Jan Skrzypiec,
towego dnia sportu Challenge Day, rozgrywanego pod auspicjami TAFISA (Trim And Fitness
- honorowy prezes Zarz¹du Gminnego ZOSP RP w Gorzycach Emil Juzek,
International Sport For All Association).
- honorowy komendant Zarz¹du Gminnego ZOSP RP w Gorzycach Boles³aw Cnota.
W. Langrzyk
Foto str. 19.
Prezes Zarz¹du Gminnego ZOSP RP w Gorzycach - Grzegorz Student, powita³ wszystkich zgromadzonych, po czym odczyta³ list gratulacyjny, nades³any przez prezesa Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Udane igrzyska
OSP RP Waldemara Pawlaka.
¯yczenia i gratulacje w imieniu samorz¹du z³o¿y³ wójt gminy Piotr Oœliz³o, a tak¿e wiceprezes
Zarzadu Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach - Jerzy Szkatu³a.
Tradycyjnie ju¿ przyznane zosta³y medale i odznaki za zas³ugi dla po¿arnictwa.
W dniach 1-3.05.2008 r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Pokochaj mnie" w partnerstwie z
Ca³¹ uroczystoœæ zakoñczy³ koncert w wykonaniu orkiestry dêtej.
Bractwem Osób Niepe³nosprawnych Zwi¹zku Górnoœl¹skiego w Gorzycach oraz LKS "CzarWykaz przyznanych medali z Zarz¹du Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach, oraz odznaki ni" Gorzyce, zorganizowa³o imprezê sportow¹ w ramach projektu "Majowe igrzyska osób
Stra¿aka Wzorowego z Zarz¹du Powiatowego ZOSP RP w Wodzis³awiu Œl.
niepe³nosprawnych", które odbywa³y siê na basenie w Gorzycach oraz na boisku sportowym
Igrzyska Osób Niepe³nosprawnych
Ludowego Klubu Sportowego"Czarni" Gorzyce. Impreza mia³a charakter integracyjny osób
niepe³nosprawnych z pe³nosprawnymi. Igrzyska obejmowa³y cykl konkursów p³ywackich i
lekkoatletycznych. 1 maja przeprowadzono zawody p³ywackie na basenie w Gorzycach. W
zawodach uczestniczy³o 52 dzieci i m³odzie¿y. Po zakoñczeniu konkurencji sportowych na
uczestników igrzysk czeka³ poczêstunek. 2 maja odby³y siê zawody lekkoatletyczne na boisku
sportowym Ludowego Klubu Sportowego "Czarni" Gorzyce, które obejmowa³y konkurencje
indywidualne i dru¿ynowe. Zabawê integracyjn¹ zakoñczy³o wieczorne ognisko dla wszystkich
Srebrny Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa:
uczestników igrzysk, których razem by³o 81 osób. "Igrzyska majowe osób niepe³nosprawnych" po1. Klon Andrzej
- Gorzyce
zwoli³y dzieciom niepe³nosprawnym i pe³nosprawnym na wspóln¹ zabawê i integracjê spo³eczn¹.
2. Wala Jan
- Gorzyce
Wspólny udzia³ w zawodach pozwoli³ dzieciom niepe³nosprawnym na pokonanie lêków i barier
Odznaka Wzorowy Stra¿ak:
3. D¹bek Marian
- Be³sznica
zwi¹zanych ze swoim stanem zdrowia. Natomiast dzieci pe³nosprawne nauczy³y siê wspólnego
1. Student Kazimierz - Gorzyce
4. Nowak Jacek
- Olza
spêdzania czasu i wspólnej rywalizacji sportowej z osobami niepe³nosprawnymi. Zakoñczenie
2. Pawe³ek Leszek
- Bluszczów
5. Ma³ek Krzysztof
- Gorzyczki
igrzysk mia³o miejsce 4 maja w Wiejskim Domu Kultury w Gorzycach. Na rêce zwyciêzców
3. G³¹bica Patryk
- Bluszczów
6. Kozio³ Henryk
- Gorzyczki
z³o¿one zosta³y nagrody rzeczowe, które wrêcza³ wójt gminy Gorzyce - Piotr Oœli³o. Ka¿dy z
4. Spirydowicz £ukasz - Be³sznica
7. Matuszek Florian
- Rogów
uczestników otrzyma³ nagrody pocieszenia wraz z dyplomem za udzia³ w igrzyskach. Sk³adamy
5. Nowak £ukasz
- Olza
8. Mucha Zbigniew
- Czy¿owice
serdeczne podziêkowania rodzicom dzieci uczestnicz¹cych w Igrzyskach za zaanga¿owanie siê
6.
K³osek
Andrzej
Gorzyczki
9. Juzek Damian
- Be³sznica
i pomoc w organizacji imprezy sportowej. W ramach przeprowadzonych konkurów nagrodzono
7. Kantor Grzegorz
- Rogów
nastêpuj¹ce osoby:
8. Kucza Eugeniusz
- Turza Œl.
Zawody lekkoatletyczne: ch³opcy: Mateusz Grabiec, Przemys³aw Osadnik, Pawe³ Góra;
9. Cnota £ukasz
- Czy¿owice
dziewczyny: Dominika Grabiec, Patrycja Troczyñska, Natalia Grabiec, Bo¿ena Kwaœnica,
Natalia Kubiak.
Przy tej okazji pragniemy pogratulowaæ naszemu redakcyjnemu koledze Andrzejowi Nowakowi, Konkursy parami: Jakub Piecha, Pawe³ Góra, Marek Szefer, Mateusz Grabiec, Dawid Siektóry za ca³okszta³t dzia³añ na rzecz promocji dzia³alnoœci stra¿ackiej, przedstawiania historii stra¿y, dlaczek, Patryk Panic.
w tym dniu odznaczony zosta³ Br¹zowym Medalem za Zas³ugi dla Po¿arnictwa.
Konkurs dru¿ynowy zwyciê¿yli: Dominika Grabiec, Natalia Bugdo³, Katarzyna Glenc, Kinga
Gratulujemy!
Cielusek, Mateusz Grabiec, Dawid Siedlaczek, Karolina Stayer, Natalia Kubiak.
W. Langrzyk
II - zawody p³ywackie: ch³opcy: Dawid Waideman, Aleksander Franecki, Marek Szefer;
Relacja z zawodów stra¿ackich w Kopytowie - w nastêpnym numerze "U nas".
Foto str. 20.
dziewczyny: Karolina Stayer, Dominika Grabiec, Natalia Grabiec.
Wyró¿niono nastêpuj¹ce osoby: Dominikê Antoñczyk - za odwagê w pokonywaniu lêku przed
wod¹ i zje¿d¿alni¹, Mateusza Skrzyszowskiego - za pokonanie dystansu 25 metrów w najkrótszym czasie, Karolinê Stayer - za pokonanie dystansu 25 metrów w najkrótszym czasie, Katarzynê
Glenc - najaktywniejsz¹ z najm³odszych uczestników, Tomasza Joba - za wolê walki i sporNiecodzienn¹ wizytê sprawili gorzyccy gimnazjaliœci w³adzom gminy.
30 maja br. pod tutejszym urzêdem gminy zebra³a siê grupa m³odzie¿y z gimnazjum w Gorzycach, tow¹ rywalizacj, Piotra Kuberê - najm³odszego uczestnika. Nadano równie¿ nastêpuj¹ce tytu³y:
"Sportowca igrzysk" - dla Dawida Waidemana, dla Karoliny Stayer, "Strzelca igrzysk" - dla
propaguj¹ca ideê sprawiedliwego handlu.
Paw³a Góry.
Miejscowe gimnazjum, jako jedne z nielicznych w województwie œl¹skim oraz w kraju, realizowa³o
Organizatorzy
projekt, pod nazw¹ „Sprawiedliwy handel”. Koordynatorki projektu – Olga Przyby³a-Kokot oraz Joanna WoŸniak wraz z gimnazjalistkami Dagmar¹ Smo³k¹, Sylwi¹ Dud¹, Karolin¹ Smycz i Agnieszk¹ inwestorów dywidendy z akcji s¹ najwa¿niejsze, takie historie s¹ bardzo czêste, a ubóstwo narasta.
Lickiewicz, przedstawi³y wójtowi gminy ideê projektu, zachêcaj¹c równoczeœnie do propagowania tej Postêpuj¹ca globalizacja i wsparcie pañstwa w dziedzinie wolnego handlu i umów inwestycyjnych
inicjatywy. Wizyta gimnazjalistów oraz zorganizowana pikieta mia³a na celu zachêcenie lokalnych zaostrzaj¹ trzy wa¿ne problemy, które dotknê³y bardzo wiele krajów: obni¿anie dochodów, bezrobocie
w³adz do wziêcia udzia³u oraz promocji idei sprawiedliwego handlu. Dodaæ nale¿y, ¿e gorzyckie i niszczenie œrodowiska naturalnego.
gimnazjum zosta³o wyró¿nione poprzez wytypowanie go w przewodniku promuj¹cym sprawiedliwy Dziêki œwiadomej dzia³alnoœci edukacyjnej wielu organizacji pozarz¹dowych, organizacji "Sprawiedliwego handlu", organizacji ekologicznych, dziennikarzy i wielu innych - zarówno na pó³nocy,
handel, jako szko³y modelowej.
Foto str. 20.
jak i na po³udniu - wielu konsumentów uœwiadamia sobie, ¿e bogactwo na œwiecie jest podzielone
bardzo nierównomiernie, a niektóre towary maj¹ ceny zbyt niskie, nieadekwatne do poniesionych
przez producentów kosztów i wk³adu ich pracy. Chc¹, aby producenci z krajów rozwijaj¹cych mogli
¿yæ godnie. Chc¹ pomagaæ, zmieniæ sytuacjê, ale czêsto nie wiedz¹, jak. W³aœnie to poczucie bezOgromny wzrost obrotów handlowych towarami i us³ugami doprowadzi³ w ci¹gu ostatnich 50 lat silnoœci jest najwiêksz¹ przeszkod¹ w przeprowadzeniu zmian.
do znacz¹cego powiêkszenia dochodów wielu ludzi ¿yj¹cych w wielu krajach pó³nocy i po³udnia. Bior¹c pod uwagê ogrom problemów globalnych i wspomniane poczucie bezsilnoœci, "Sprawiedliwy
Miêdzynarodowe obroty handlowe w ci¹gu ostatnich 20 lat potroi³y siê, ale zyski z tych transakcji handel" oferuje prosty, bezpoœredni sposób na poprawê sytuacji producentów w krajach rozwijaj¹cych
s¹ dzielone bardzo nierównomiernie. Udzia³ w eksporcie œwiatowym 48 najmniej rozwiniêtych siê. Poprzez kupno produktów Sprawiedliwego Handlu, czy te¿ uwzglêdnienie ich w swym asorkrajów, w których mieszka 10% œwiatowej populacji, zmniejszy³ siê w ci¹gu minionych 20 lat do tymencie, konsumenci i sklepy poprzez proste, codzienne transakcje maj¹ mo¿liwoœæ odegrania
zaledwie 0,4%. Dla porównania: USA i UE, o podobnej populacji, osi¹gaj¹ prawie 50% eksportu znacz¹cej roli w wyrównywaniu poziomu ¿ycia w œwiecie. Poprzez uczestnictwo w kampaniach
œwiatowego”. W³aœnie taki niszcz¹cy wp³yw na ¿ycie najbiedniejszych na ca³ym œwiecie ma cha- poœwiêconych tej problematyce, mog¹ wywieraæ naciski na sferê biznesu – od producentów, a¿ do
rakterystyczna dla ostatnich 20 lat nieokie³znana globalizacja i liberalizacja rynku. Z ca³ego œwiata konsumentów - i w ten sposób przyczyniaæ siê do rozwoju produkcji i handlu zrównowa¿onych
p³yn¹ przejmuj¹ce opisy Ÿle traktowanych, wykorzystywanych robotników. Albo - jeszcze gorzej spo³ecznie, gospodarczo i ekologicznie. Zarazem mog¹ oddzia³ywaæ na polityków, na ustawodaw- historie milionów dzieci, sprzedawanych i zmuszanych do pracy niewolniczej, albo pracuj¹cych stwo miêdzynarodowe, dotycz¹ce produkcji i handlu, i tak wspó³tworzyæ sprawiedliwy porz¹dek w
w fatalnych warunkach, za niesprawiedliwe wynagrodzenie, aby pomóc prze¿yæ swoim rodzinom. handlu œwiatowym, którego centrum jest cz³owiek.
Niestety, we wspó³czesnej globalnej gospodarce, w walce konkurencyjnej i w œwiecie, gdzie dla ród³o: www.sprawiedliwyhandel.pl.
Z³oty Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa:
1. Psota Lucjan
- Be³sznica
2. Glenc Florian
- Rogów
3. Kêdzierski Miros³aw - Czy¿owice
Br¹zowy Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa:
1. Nowak Andrzej
- Gorzyce
2. Skrzypiec Jan
- Gorzyce
3. Grochowski £ukasz - Bluszczów
4. Grzonka Sebastian - Olza
5. Rymer Krzysztof
- Rogów
6. Godula Leszek
- Czy¿owice
Sprawiedliwy handel
Czym jest "Sprawiedliwy handel"?
NR 6/185/08
18
Zawody w "Nautice"
12 maja br. w Gminnym Oœrodku Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach odby³y siê
pierwsze zawody p³ywackie szkó³ podstawowych i gimnazjów o Puchar Przewodnicz¹cego Rady
Gminy Gorzyce.
W klasyfikacji generalnej w kategorii szkó³ podstawowych, wygra³a Szko³a Podstawowa nr 1 w
Gorzycach, zaœ wœród gimnazjów najlepszymi zawodnikami okazali siê gimnazjaliœci z Rogowa.
Poni¿ej przedstawiamy wyniki zawodów.
SZKO£Y PODSTAWOWE
Klasy I-III indywidualnie grupa dziewcz¹t – 25 m stylem dowolnym:
I Ma³gorzata Adamczyk
- SP Gorzyce nr 1
II Natalia Wachtarczyk
- SP Gorzyce nr 1
III Martyna Kubik
- SP Gorzyce nr 1
Klasy I-III indywidualnie grupa ch³opców:
I Mateusz Krzy¿ok
- SP Gorzyce nr 1
II Aron Szot
- SP Turza Œl.
III Karol Wac³awiec
- Turza Œl.
Sztafeta klas I-III grupa dziewcz¹t 4 x 25m stylem dowolnym:
I Gorzyce nr 1
II Gorzyczki
III Gorzyce nr 2
Sztafeta klas I-III grupa ch³opców 4 x 25m stylem dowolnym:
I Turza Œl.
II Gorzyce nr 1
III Gorzyczki
Klasy IV- VI indywidualnie grupa dziewcz¹t – 50m stylem dowolnym:
I Ma³gorzata Poœpiech
- SP Gorzyce nr 1
II Paula Kotula
- SP Gorzyce nr 1
III Julia Ganita
- SP Olza
Klasy IV- VI indywidualnie grupa ch³opców – 50m stylem dowolnym:
I Pawe³ Nielaba
- SP Gorzyce nr 1
II Robert Hercog
- SP Gorzyce nr 1
III Daniel £uska
- SP Czy¿owice
Sztafeta klas IV-VI grupa dziewcz¹t 4 x 25m stylem dowolnym:
I SP Gorzyce
II SP Rogów
III SP Gorzyczki
Sztafeta klas IV-VI grupa ch³opców 4 x 25m stylem dowolnym:
I SP Gorzyce
II SP Rogów
III SP Czy¿owice
Zwyciêstwo na terenie gminy objê³a dru¿yna SP Gorzyce - I miejsce,
II miejsce - SP Turza Œl., III miejsce - SP Gorzyczki i SP Rogów
GIMNAZJA
Indywidualnie grupa dziewcz¹t – 50m stylem dowolnym:
I miejsce Marta Oœliz³o
- Gimnazjum w Turzy Œl.
II miejsce Aleksandra Szczêsny - Gimnazjum w Czy¿owicach
III miejsce Aneta Szymanowska - Gimnazjum w Czy¿owicach
Indywidualnie grupa ch³opców – 50 m stylem dowolnym:
I miejsce Kamil Ko³oczek
- Gimnazjum w Rogowie
II miejsce Artur P³aczek
- Gimnazjum w Rogowie
III miejsce Marcin Chlebisz
- Gimnazjum w Gorzycach
Sztafeta grupa dziewcz¹t 4 x 50m stylem dowolnym:
I miejsce
- Gimnazjum w Czy¿owicach
II miejsce
- Gimnazjum w Turzy Œl.
Sztafeta grupa ch³opców 4 x 50m stylem dowolnym:
I miejsce
- Gimnazjum w Rogowie
II miejsce
- Gimnazjum w Gorzycach
III miejsce
- Gimnazjum w Turzy Œl.
Zwyciêstwo odnos³a dru¿yna Gimnazjum w Rogowie.
II miejsce Gimnazjum w Czy¿owicach i Gimnazjum w Turzy Œl.
III miejsce Gimnajzjum w Gorzycach.
Wioletta Langrzyk, El¿bieta Rebizak
Organizatorom zawodów: GOSTiR „Nautica” oraz ZSP w Gorzyczkach pogratulowaæ nale¿y dobrej
organizacji oraz œwietnej atmosfery na zawodach.
Szko³a globalna
Wiejski Dom Kultury Gorzyce
Gimnazjum w Gorzycach jako jedna z 41 szkó³ w Polsce uczestniczy³o w miêdzynarodowym
projekcie „Szko³a globalna”. Podczas pierwszego etapu klasy bior¹ce udzia³ (Ic, IIb i IIIc) uczy³y
siê o prawach cz³owieka, sprawiedliwym handlu oraz zmianach klimatu, odkrywa³y, ¿e ich decyzje
podjête lokalnie maj¹ znaczenie dla ludzi ¿yj¹cych w krajach globalnego po³udnia.
Uczniowie entuzjastycznie podchodzili do zagadnieñ, bardzo anga¿owali siê w pracê, czêsto wychodzili naprzeciw oczekiwaniom zaskakuj¹c tym prowadz¹cych. Nie tylko aktywnie uczestniczyli
w zajêciach, ale tak¿e sami wykazywali inicjatywê. Jednym z przyk³adów mo¿e byæ wyszukanie
informacji, przygotowanie i przeprowadzenie w naszej szkole „Adopcji na odleg³oœæ”. Dziêki tej
akcji, która jest jakby „produktem ubocznym” projektu (pomys³ zrodzi³ siê w trakcie uczestnictwa
w czacie) 2 dzieci w RCA ma zapewnione 6 lat nauki!
Drugi etap - badanie wp³ywu szko³y na poruszane wczeœniej tematy - sprawi³ uczniom ogromn¹
frajdê. Szczególnie zaanga¿owa³a siê klasa pierwsza, która nie tylko przeprowadzi³a badanie,
przedstawi³a je ca³ej spo³ecznoœci szkolnej, ale tak¿e podjê³a kroki w celu wprowadzenia w ¿ycie
wniosków, jakie wyci¹gnê³a z badañ.
Najwiêksze zaanga¿owanie uczniowie wykazali jednak w trakcie 3 etapu akcji. Ich pomys³y,
twórczoœæ, zaanga¿owanie i kreatywnoœæ pozwalaj¹ wierzyæ, ¿e przysz³oœæ naszego œwiata mo¿e
naprawdê byæ inna!
Uczniowie naszej szko³y zajêli siê tematem sprawiedliwego handlu (Fair Trade). Ich celem by³o rozpropagowanie idei "Sprawiedliwego handlu" wœród mieszkañców gminy. M³odzie¿ sama planowa³a
i prowadzi³a dzia³ania, a wœród nich:
· rozdawanie ulotek (tak¿e na odpustach),
· rozmowa z ludŸmi o sprawiedliwym handlu,
· rozmowa z dyrekcjami szkó³ naszej gminy i przekazanie im informacji dotycz¹cych sprawiedliwego handlu, konspektów lekcji o sprawiedliwym handlu oraz zachêcenie dyrektorów do wziêcia
udzia³u w projekcie "Szko³a globalna" w przysz³ym roku szkolnym. (Czêœæ dyrektorów bardzo
pozytywnie wyrazi³o swoj¹ opiniê o przyst¹pieniu do projektu!),
· rozmowa z w³aœcicielem pizzeri Kaman w Gorzycach i „Herbaciarni pod Trójk¹” w Wodzis³awiu
Œl., przekazanie im ulotek i informacji o SH (w³aœcicielka herbaciarni bardzo entuzjastycznie
odnios³a siê do pomys³u i zaproponowa³a, ¿e nie tylko chêtnie sprowadzi te produkty, ale tak¿e
weŸmie udzia³ w promocji produktów "Sprawiedliwego handlu"),
· napisanie listu do ministra gospodarki i premiera, zebranie pod nim podpisów uczniów,
· stworzenie wiadomoœci mailowej oraz wiadomoœci gg, która ka¿dy z uczestników akcji rozes³a³
do wszystkich „kontaktów” z listy,
· rozmowa i przekazanie materia³ów z ksiê¿mi w naszej gminie, aby w swoich kazaniach wspomnieli tak¿e o Sprawiedliwym Handlu,
· stworzenie autobusu „Sprawiedliwego handlu”, obklejenie go plakatami i ulotkami,
· uczniowie stworzyli stronê internetow¹ o tematyce SH,
· zorganizowali tak¿e marsz pod Urz¹d Gminy w Gorzycach – uczniowie ubrani byli na bia³o,
nieœli transparenty, rozdawali ulotki,
· rozmawiali z wójtem i sekretarzem gminy, przekazali materia³y dotycz¹ce "Sprawiedliwego
handlu", a tak¿e namawiali do podjêcia wysi³ku uzyskania tytu³u „Gminy Fair Trade” (w europie
oko³o 30 miast posiada ten tytu³, w Polsce bylibyœmy pierwsi!).
Uczniowie zaanga¿owani w akcjê ju¿ pytaj¹, czy w przysz³ym roku mog¹ zrobiæ coœ podobnego:)
serdecznie zaprasza na Wielki Piknik Artystyczny
"U nas" nr 6/185/2008
Wydawca:
Redaktor naczelny:
Redakcja:
e-mail: [email protected], tel. 032 4530 059
WDK Gorzyce. Adres redakcji: 44-350 Gorzyce, ul. M. Kopernika 8
Joachim W³adarz
Krystyna Okoñ - sekretarz, Wioletta Langrzyk - redaktor techniczny,
Andrzej Nowak, Piotr Pawlica, Jan Psota, Stanis³aw Sitek - redaktorzy
Sk³ad komputerowy:
Beata Futerska, Bibianna Dawid
Miesiêcznik, nak³ad:
1500 egz.
Wspó³praca:
Cz. Czaika, D. Jakubczyk, A. Pustelnik, D. Parma, W. Bañczyk, B. Kniszka
Druk:
"Infopakt", tel. 032 423 85 61
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów. Za treœæ zamieszczonych og³oszeñ
i reklam redakcja nie odpowiada. Materia³ów niezamówionych redakcja nie zwraca.
NR 6/185/08
"Święto Śląska" w Koszęcinie
28.06.2008 r. (sobota)
szczegóły w siedzibie WDK Gorzyce
19
Podziêkowania
"Przyjaciel to cichy anio³ek, który odnosi nas,
gdy nasze skrzyd³a zapominaj¹, jak lataæ...
B¹dŸ zawsze takim przyjacielem!"
Serdecznie dziêkujê Gra¿ynie Woch - w³aœcicielce sklepu "KOKO"
w Turzy Œl. za ufundowanie napojów i pomoc
w zorganizowaniu dyskoteki dla dzieci i m³odzie¿y w miesi¹cu marcu.
Dziêkujemy tak¿e bardzo serdecznie pañstwu Kwaœniok
za wypo¿yczenie oœwietlenia na dyskotekê. Dziêkujemy!!!
Opiekun Œwietlicy Wiejskiej w Turzy Œl.
***
Zarz¹d Ludowego Klubu Sportowego „Rozwój” w Be³sznicy
sk³ada serdeczne podziêkowania:
prezesowi firmy WPBP Sterkovny – Kruszbet Sp. z o.o.
- Stanis³awowi ¯yciñskiemu za dostarczenie piasku,
Henrykowi Krzy¿okowi za przetransportowanie piasku,
Andrzejowi i Henrykowi Skatu³om za wykonanie fundamentu
pod p³ytê boiska, Krzysztofowi Waszkowi za wykonanie prac
przy u³o¿eniu nawierzchni boiskowej, so³tysowi Be³sznicy
- Antoniemu Klonowi za pracê w czynie spo³ecznym
przy porz¹dkowaniu boiska oraz innym osobom, które bra³y
czynny udzia³ w budowie boiska do pi³ki pla¿owej w Be³sznicy.
Z pozdrowieniami:
Zarz¹d LKS „ROZWÓJ” Be³sznica
***
„Dzieci – s³oñce i radoœæ,
dzieci najdro¿szy skarb,
wiêc w pierwszy dzieñ czerwca
doros³ym powinny drgn¹æ serca”.
Dzieci ze Œwietlicy Wiejskiej w Gorzyczkach dziêkuj¹:
Renacie Kie³basie i Ewelinie Ka³u¿y
za smaczn¹ kie³basê i pyszne lody.
***
"Dobroæ serca jest tym, czym ciep³o s³oñca: ona daje ¿ycie".
Henryk Sienkiewicz
Rada rodziców i dyrektor SP w Olzie pragn¹ serdecznie podziêkowaæ
za pomoc okazan¹ przy organizacji corocznego festynu szkolnego,
który odby³ siê 01.06.2008 r. na polu biwakowym w Olzie.
Wyra¿amy sw¹ wdziêcznoœæ sponsorom, rodzicom dzieci szkolnych,
nauczycielom oraz wszystkim, którzy zechcieli skorzystaæ
z naszego zaproszenia, by wspólnie spêdziæ niedzielne popo³udnie.
CENTRUM
OGRODNICZE
oferuje:
•torf, ziemia ogrodowa
•sadzonki nasiona
•kwiaty ciête
•porcelanê, szk³o
•wiklinê
•artyku³y dekoracyjne
(œwiece, serwetki)
•obrazy, antyramy, ramki
•sprzêt ogrodowy
z mo¿liwoœci¹ dokonywania
zakupów na raty
Promocja pilarek!
Nasiona
cebulki kwiatowe
44-353 Olza
ul. Bogumiñska 18
tel. (32) 451-10-94
tel. kom. 0601 176 074
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Turzy Œl¹skiej
sk³ada serdeczne podziêkowanie wszystkim osobom,
które anga¿owa³y siê w pracê naszej placówki
w roku szkolnym 2007/2008.
W szczególnoœci dziêkujê gronu pedagogicznemu,
pracownikom i rodzicom za ca³y rok wytê¿onej pracy.
Dziêki wspólnemu wysi³kowi i przy pomocy sponsorów,
za fundusze uzyskane podczas zorganizowanej przez nas zabawy,
uda³o siê doposa¿yæ salê zajêæ w nowe meble.
Dziêki doskona³ej wspó³pracy i zaanga¿owaniu rodziców
uda³o siê przeprowadziæ wiele wspania³ych inicjatyw,
ubogacaj¹cych prze¿ycia dzieci i czyni¹cych pobyt w naszym
przedszkolu szczególnie atrakcyjnym i niezapomnianym.
Za ka¿dy przejaw dobrej woli, ¿yczliwoœæ i pomoc serdecznie
dziêkujê, ¿ycz¹c spokojnego, wakacyjnego odpoczynku
- Marzena Zimny
***
Serdeczne podziêkowania
dla Tomasza Ciby – w³aœciciela
Agencji Artystyczno-Koncertowej „Coral”
z Bluszczowa za spo³eczne zaanga¿owanie
w organizacjê Dnia Matki
sk³adaj¹
so³tys i KGW Bluszczów
***
Organizatorzy "Spotkania ze Śląskiem"
składają serdeczne wyrazy wdzięczności
prezesowi firmy "PREVAC" - Andreasowi Glenzowi,
właścicielce kwiaciarni "Gardenia" - Katarzynie Rduch,
dyrektorce Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach
- Gabrieli Adamczyk oraz Danielowi Jakubczykowi
za wsparcie organizacji imprezy.
¯yczenia prezesa
ZOSP RP
z okazji Dnia Stra¿aka
Niech w gmachu (…) Ojczyzny stra¿e po¿arne zajm¹ stanowisko im
nale¿ne i godne, bo gmach ka¿dy bez dzielnej i sprawnej ochrony
istnieæ nie mo¿e. (Boles³aw Chomicz).
W imieniu w³adz Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej
sk³adam najserdeczniejsze ¿yczenia z okazji
Dnia Stra¿aka.
2008 rok jest dla nas wyj¹tkowy – to Rok
Boles³awa Chomicza, wielkiego Polaka,
patrioty, spo³ecznika, twórcy ochotniczego
ruchu stra¿ackiego. Byæ stra¿akiem, to wci¹¿
niezwyk³e wyzwanie. To zaszczyt i obowi¹zek.
To bezinteresowna s³u¿ba innym, ci¹g³a praca
nad sob¹ i doskonalenie w³asnych umiejêtnoœci. Dziêki Twoim dzia³aniom – ogromnemu
zaanga¿owaniu i poœwiêceniu w s³u¿bie
– Ochotnicza Stra¿ Po¿arna jest dziœ nowoczesn¹, wszechstronn¹ i ciesz¹c¹ siê spo³ecznym zaufaniem formacj¹. Na najwy¿sze uznanie
zas³uguje dzia³alnoœæ na rzecz ochrony ¿ycia,
zdrowia, mienia i œrodowiska naturalnego. Niezwykle wa¿nym realizowanym przez OSP zadaniem jest wychowywanie dzieci i m³odzie¿y, ze
szczególnym uwzglêdnieniem wychowania dla
bezpieczeñstwa. Niema³¹ popularnoœci¹ cieszy
siê dzia³alnoœæ stra¿y w zakresie rozwijania i
upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury, jak równie¿ podtrzymywanie tradycji narodowej, pielêgnowanie polskoœci oraz rozwoju
œwiadomoœci narodowej, obywatelskiej i kulturowej. ¯yczê spe³nienia planów i zamierzeñ,
wszelkiej pomyœlnoœci osobistej oraz zadowolenia z wype³nianych obowi¹zków zawodowych
i spo³ecznych. Niech podejmowane dzia³ania
przynios¹ wiele satysfakcji i bêd¹ inspiracj¹ do
dalszych dzia³añ w dziele humanitarnej s³u¿by
ludziom, w myœl s³ów Boles³awa Chomicza i
stra¿ackiej dewizy „Bogu na chwa³ê, ludziom
na po¿ytek”.
Prezes Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku
OSP RP - Waldemar Pawlak
Rubryka satyryka
Czes³aw Czaika
Spacerek
przedszkolaków
Id¹ do lasu dzieci z przedszkola:
Bartek, Pawe³ek, Magda i Ola.
Pani prowadzi, wtem wo³a: - Cisza!
Ta dziura w ziemi to jama lisa.
A dalej obok, o kroków kilka,
ten wiêkszy otwór to nora wilka.
Dzieci zajrza³y, a¿ cierpnie skóra,
bo w lisiej jamie nie¿ywa kura,
a zaœ u wilka, w tej jego norze,
jest na œniadanie - zaj¹c niebo¿ê.
Takie polowañ maj¹ wyniki,
bo to obydwaj s¹ drapie¿niki.
Na skraju lasu, gdzie trawa ros³a,
dzieci spotka³y znanego pos³a,
a obok niego, tam w cieniu p³ota,
dojrza³y jego, jak pali, kota.
G³oœno krzyknê³y, a¿ po niebiosa:
- Zgaœ, bo dziœ dzieñ jest
bez papierosa!
A jutro œwiêto my mamy - dzieci,
wiêc papierosy wyrzuæ do œmieci,
bo to najwiêksza w œwiecie g³upota,
mieæ pos³a, co to g³upiego
ma równie¿ kota.
/31.05/1.06/
"DO BRACI KULTURY !"
Przy n a d z i e i
ANIMATOR
przebija³ chmury
i ozwa³o siê ECHO
œwiêtego Z TEK¥:
który tam ?
K T Ó R Y?
Przy nadziei
AMATOR
mierzy³ drogê
do s³oñca
i zadr¿a³o PTACTWO
domowe - wyborowe,
gubi¹c w rozgardiaszu
pióra schorza³e i - kwa – ostrzegaj¹c ¿yczliwie,
¿e - kwa - daleka jest droga,
¿e – kwa – ogarnia trwoga,
¿e – kwa - tam w dali na górze
ci¹gle sie chmurzy
i nie widaæ,
i nie widaæ,
i - kwa - nie widaæ,
i - kwa - d a l e k o
DO S£ONCA !...
Z okazji Œwiêta Pracownika
i Dzia³acza Kultury
jedna z nich - Irena Sauer
21.V.2008.
OG£OSZENIE DROBNE:
Kupiê dom lub dzia³kê na terenie
Gorzyc lub Czy¿owic. Kontakt: 605
365 749.
NR 6/185/08
20
(Śląsk na dawnej mapie. Kartograficzny obraz dziejów Śląska 64/135)
Racibórz, stolica Śląskiego Księstwa (Księstewka) Raciborza.
Opracowanie: Friedrich Bernard Werner, ok. 1736 r.
Ratibor, die Hauptstadt des Schlesische Furstentum von Ratibor.
Bearbeiten: Friedrich Bernard Werner, um 1736 J.
Rattibor, stolicie Slezskeho Knizectvi Rattiborze.
Spracoval: Friedrich Bernard Werner, kolem 1736 roce.
Obecny odcinek niniejszegio cyklu: „Śląsk na dawnej mapie. Kartograficzny obraz dziejów Śląska”
stanowi niewielki przerywnik w prezentacji wątku tematycznego związanego ze zmianą władztwa
Wielkiego Księstwa Śląska w okresie polowy wieku XVIII. Jest to pewnego rodzaju remake,
wspomnienie, przypomnienie i reminiscencyje („do tyłu”) nawiązanie - w perspektywie przyszłości
- do ostatnich lat władztwa von Habsburgów.
Remake ten wywołala w tym miejscu postać autora mapy - planu bitwy pod Hohenfirdenbergiem
(04.06.1745 r.). Friedrich Bernard Werner rozpocząl swoją karierę drogi zawodowej „panoramisty” - doslownie, ze względu na charakter jego prac i twórczości - dziejów Śląska jeszcze za
wladztwa wlaśnie von Habsburgów. Jest to tzw. pierwszy okres jego dzialalności. Jedną z takich
jego panoram z tego czasu jest prezentacja oblicza Miasta Racibórz, przedstawiona w obecnym
odcinku niniejszego cyklu.
Miasto Racibórz, stolica Śląskiego Księstwa Raciborza w integralnym skladzie Wielkiego Księstwa
Śląska, na początku wieku XVIII przeżywa mozna powiedzieć okres rozkwitu, związanego w
poważnym stopniu z wychodzeniem z następstw okresowo występujących sytuacji kryzysowych
zaistniałych okolo polowy wieku XVII
(m. in. powiązanych z kwestią wojny trzydziestoletniej 1618 - 1648). Okres wladztwa von
Habsburgów w, na i nad Raciborzem to dosyć dlugi i także m. in. burzliwy czas w jego dziejach.
Z tego wlasnie okresu czasu dzialalności Friedricha Bernarda Wernera pochodzi pierwsze znane
powszechnie - funcjonujące na bieżąco wśród jemu wspólczesnym - ikonograficzne przedstawienie
Miasta Racibórz (niniejsza wlasnie panorama). Prezentacja całości epoki wladzy von Habsubrgów
w, na i nad Raciborzem zajęlaby dużo czasu i miejsca zwlaszcza. Dlatego nalezy się tutaj skoncentrować na jej okresie związanym czasowo z powstaniem panoramy, która i też nawiązuje do
konkretnego etapu okresu i epoki, związanego z odrodzaniem się Miasta Racibórz. Wspomnieć
można i należloby jednak nieco owe wcześniejsze „kryzysowe sytuacje. Jak m. in. nadwerężające
stacjonowanie i kwaterunki różnych oddzialów różnych walczących ze sobą w czasie wojny
stron i wynikające z tego zatargi i antagonizmy - w szczególności w latach : 1628, 1632, 1634,
1642. „Wojnę domową” w latach 1666 - 1668, związaną ze zbrojną okupacją Ratusza przez cech
rzeźników miejscowych. Epidemie, jak ta z 1634 roku. Pożary, jak m. in. 1637, 1657, 1697. W
roku 1663 do slużby wojskowej jest zdolnych tylko 173 chlopa (mężczyzn). Liczba ludności z ok.
2700 (z ok. lat 30. XVII w. spada wtedy do ok. nieco ponad 900 osób w sumie w calości.
Niniejsza panorama Miasta Racibórz, stolicy Śląskiego Księstwa Raciborza, w integralnym
skladzie Wielkiego Księstwa Śląska, sporządzona przez Friedricha Bernarda Wernera jest obrazem
stytlizowanym. Między innymi w tym celu z widocznej na pierwszym planie wyspy - czyli Ostrohu
- „przeniesiony zostal Zamek w Raciborzu, a wlasciwie cenrtum raciborskich Dóbr Zamkowych.
Po pierwsze po to aby nie „zaslanial” Miasto, oraz dlatego, że jest to odrędna jednostka administracyjna (de facto odrębna miejscowość - grupa osad) az do początku XX (20) wieku ! Do
Miasta Racibórz prowadza wtedy trzy bramy : Odrzańska ( Nr 3 na panoramie) , Starowiejska,
zwana także Wielką (Nr 11 na panoramie) oraz Nowa - tutaj nie widoczna gdyż występuje ona
od poludnia, znajduje się ona przy poludniowym fragmencie murow miejskich. Miasto Racibórz
jest strategicznym portem rzecznym. Jest zwlaszcza portem wysylkowym, zaladunkowym soli.
Dlatego m. in. w 1724 r. odnowiona skladnica soli uzyskała miano, renomę i przede wszystkim
status Cesarskiej (w skali calego Świętego Cesarstwa Rzymskiego Germanii) Skladnicy Soli (Nr
8 na panoramie). Obowiązkowym portem przeladunkowym, etapowym jest Racibórz m. in. dla
miedzi, ważnego surowca w sferze sztuki wojskowej (zwlaszcza przy produkcji armat). Miasto
Racibórz jest znaczącym mocnym punktem strategiczno - obronnym (m. in. przetrzyma blokadę
w latach 1626 - 1628 ze strony protestanckich wojsk pod wodza feldmarszalka von Mansfeld.
Oprócz murów miejskich dotatkwym bastionem obronnym jest zespól klasztorny SS Dominikanek pod wezwniem Św. Dominika (Nr 10 na panoramie). Centrum życia MIasta koncentruje
się w rejonie Rynku. Znajduje sie tutaj kompleks klasztorny OO Dominikanów pod wezwaniem
Św. Jakuba (dodatkowy „fort” - Nr 6 na panoramie) oraz kościól farny, pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryji Panny, który posiada dwie wieże - w tym jedną jako „obronną
wieżę miejską” ( Nr 9 na panoramie). Natomiast Ratusz - siedziba wladz miejskich musi w tym
czasie „koczować”
(przenosić się, zmieniać swoją lokalizację). Stal on do 1715 roku nba środku Rynku, ale zgorol
- a na jego meijscu stanie Kolumna Maryjna (stoi ona do dziś nam wspólczesnym w tym wlaśnie
miejscu). W roku 1726 naprowione zostają fortyfikacje, a zwlaszca Mury Miejskie. Niestety w
przyszlości okaże się, że byla to juz ostani ich remot.
Za to od 1722 roku obowiązuje ostra orydynacja przeciwpożarowa. W 1698 roku na 283 domy
aż 173 byly spalone (ruiny) - m. in. pożar mial miejsce w roku 1697. ! 1703 r. liczba „pustek”
popożrowych wynosi jeszcze 89. Natomiast 1 roku 1724 na 249 domów (posesji) ich liczba „pustek” wynosi już tylko 38. W roku 1743 w samym „ścisłym” Mieście Racibórz liczba domów
wynosi 248 (już bez tych „pustek”). Dodatkowo Miastu Racibórz popdporządkowane są przedmieścia - jest to część miasta. Znajduje się na nich dodatkowe 292 domów. Ogólem w polowie XVIII
wieku (1745 r.) liczba mieszkańców „ścisłego” Miasta - Obywateli wynosi 1577 o0sób. W tym i
też m. więcej samym czasie na przedmieściach Miasta Racibórz mieszka 1140 osób. Ogólem więc
ludność Miasta Racibórz około polo wy XVIII wieku wynosi ok. 2700 osób. W samym Mieście
znaduje się 8 ogrodów, na mna jego przedmieściach dalsze 43 ogrody.
Okresy „burz i naporu” - klęski, epidemie, migracje - w XVII wieku powodują także zmiany,
przetasowania w strukturze spoleczno - narodowościowej. Jeszcze na początku wieku XVII
przeważa żywiol germański. W 1690 r. Niemców (100 %) jest ok. poinad 25 %. Drugie tyle ok.
25 % stanowi tzw. żywiol dawniej określany jako „element niepewny”- czyli mozna dzisiaj nam
powiedzieć „mieszany”. Z pośród pozostalej natomiast części przeważa żywiol morawski, mozna
powiedzieć skolei zdominowany porzez element pólnocno - morawski. Ten wątek „pólnocno morawski” stanie się i też motywem późniejszego „przechrzszczania” znacznej części okolicznej
ludności na „Polaków” (najpierw bardziej teoretycznie, później już w różny sposób w praktyce).
Natomiast fatyczny żywiol „polski” (i to w „miejscowym wydaniu” dopiero zaczyna tutaj naplywać wlaśnie od początków XVIII wieku. Naplywa i też żywiol germański oraz już bardziej
orientowny wśód niego element niemiecki.
Z roku 1665 pochodzi bardzo interesujący dokument wystawiony w Raciborzu, ktory moża
powiedzieć charakteryzuje epokę wladztwa von habsburgów w, na i nad Wielkim Księstwem
Śląska. Rada Miasta Racibórz przekazuje w nim swoje dziejowe przeslanie do swoich wszelkich
nastepców - aż po „wszelkie czasy” (czyli do końca świata i jeden dzień dlużej). W dokumencie
tym wymienionych jest - wystawia go 10 n ajważniejszych urzędników Miasta Racibórz.
Trzech (3) nich określa się jako : Ślązacy Raciborski, jeden (1) jako Ślązak Morawski, a jeszcze
jeden jako „Raciborzanin tutejszy”. Jeden z tych Ślązaków Raciborskich nazywa się Olitorii.
Panorama Raciborza Friericha Bernarda Wernera, jakkolwiek w takim samym swoim wyrazie,
występuje często ta sama w różnych formach i postaciach, ksztaltach - samodzielnie lub „zbiorowo”.
Panorama niniejsza przedstawiona została w oparciu opracowanie wlasne (regraf z rekonstrukcją,
NR 6/185/08
sporządzone w oparciu o materiał udostępniony przez Towarzystwo Spoleczno Kulturalne Niemców Województwa Katowickieho.
Pustelnik Andrzej
Niniejszy cykl: „Śląsk na dawnej mapie. Kartograficzny obraz dziejów Śląska” stanowi formę opracowania własnego. W całości jest więc podmiotem prawa autorskiego, od prac przygotowawczych
- m. in. w postaci kwerendy (rodzaj informacji) aż po efekt finalny. W całości obejmuje związane z
tym prawa własności od „dóbr intelektualnych” aż po „dobra wytwórcze”. Cykl ten jednocześnie
związany jest w związku z powyższym z jednorazowym dziełem wspólwytwórczym zrealizowanym
także w oparciu o i na podstawie materiału udostępnionego przez strony trzecie.
Dlatego co poniżej .
© WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
tak dla całości cyklu, jak i każdego odcinka z osobna
- Pustelnik Andrzej
- Redakcja periodyku Gminy Gorzyce - „U Nas”
© WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
dotyczące pochodzenia obiektów, tak w całości, jak i każdego odcinka z osobna
- jak powyżej obaj
- właściciela danego materiału
© WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
dla nazwy cyklu, tak w całości oraz każdej jego części z osobna.
- Pustelnik Andrzej
Dychnijcie se troszka
Od czasu do czasu trefi sie ktoœ, kiery chce se pogodaæ zymnom o wierze. No i praje zawsze godo
mi taki istny, ¿e jego wiara je s³abo a ùn nie wjy co robiæ, ¿eby ta wiara wzmocniæ. Jak mùm wjyncyj czasu to starùm sie nikiere rzeczy takimu
delikwyntowi tuplikowaæ. Jak czasu mùm myni,
to starùm sie ino padaæ co mùndrego, tak coby
istnego zainteresowaæ no i coby zaœ nieskorzi prziszo³ pogodaæ. A jak czasu nimùm praje wcale, a
w dodatku wjym, ¿e sie ju¿ raczyj nie trefjymy to
dycki padom tak: Czytej Pismo Œwjynte! Ino tela,
bo wjyncy nie trza i jak na razie nie znoloz ¿ech
lepszej rady na taki boleœci. To je niesamowite,
jako mùndro kœynga nùm Pùnbùczek ostawi³ do
czytanio. I ni ma takigo pytanio, takigo problymu,
taki sytuacje, na kiere by w Piœmie Œwjyntym nie
by³o odpowiedzi.
Idzie tam zawsze trefiæ taki ca³kym ¿yciowe i
rychtyk przidatne rady. Jedna je tako gyna³ na
czasie. Pan Jezus pado³ Aposto³ùm jak prziszli
nazot z rychtyk wa¿nej misje tak „IdŸcie wy
te¿ kaj na bok, sami, a dychnijcie se troszka.”
Pùnbùczek widzio³ jak Aposto³y byli radzi z tego
co im sie uda³o zrobiæ, ale widzo³ te¿, ¿e byli tak
najnormalnij po ludzku s³abi od tej roboty. „Tela
ludzi ku nim przichodzi³o i odchodzi³o, ¿e nawet
ni mieli czasu se nic zjeœæ” Bestù¿ im pado³ Pan
Jezus „idŸcie se troszka dychnùæ” Pùnbùczek wjy,
¿e ko¿dy musie se od czasu do czasu dychnùæ trocha od roboty, bo inaczyj coroz gorzi bydzie mu
sie robi³o i wszystko bydzie robi³ bele jak.
Ale muszymy se te¿ troszka podumaæ nad tym, jak mo wyglùndaæ te nasze alowani, coby by³ z tego
jaki po¿ytek. O tym, ¿e alowani to mo byæ regeneracjo si³y chyba ¿odnymu nie trza przipominaæ,
ani tego t³umaczyæ. Ale nieroz zapùminùmy o tym, ¿e trza te¿ se trodzka dychnùæ tak psychicznie,
a nawet i duchowo. Tako regeneracjo si³ psychicznych, to przede wszystkim odstawjyni na bok,
tego wszystkigo, co robjymy ko¿dego dnia. I chocio¿ by my robili nie wjadùmo jaki wa¿ne rzeczy,
mieli mocka zaleg³oœci do odrobjynio, mocka rostomañtych spraw do za³atwjynio, jak se chcymy
dychnùæ trza tym wszystkim ciepnùæ do roga. Nie do sie porzùndnie odpoczùñæ jak sztyjc bydymy
kùmbinowaæ co jeszcze musza zrobiæ, o czym ¿ech jeszcze zapùmnio³, kaj jeszcze musza zadzwùniæ
abo do kogo napisaæ. Nie do sie te¿ porzùndnie dychnùæ, jak sztyjc bydymy sie staraæ, czy ta nasza
firma jeszcze dzia³o, abo czy w robocie se bez nas dowajùm rady. Musza Wùm po prowdzie padaæ,
¿e rychtyk mi je ¿ol tych ludzi, kierzi godajom, ¿e to niby som na wczasach ale taszczùm ze sobùm
te wszystki roztomañte laptopy, palmtomy, notatki i kwity, coby jeszcze trocha robota do przodku
pociœ. No i wiadùmo, mobilok przi uchu. Jo se tak padùm, co to ju¿ trza chyba lyczyæ, bo przegodaæ
im do rozumu ju¿ je za nieskoro. Ostatnio, coroz czyñœci s³ychaæ o tym, ¿e ludzie sùm wypolyni
zawodowo. Myœla, ¿e Pùñbùczek ju¿ od downa o tym wiedzio³, co tak mogie byæ, bestù¿ kozo³
Aposto³ùm se troszka dychnùæ. No a my go te¿ muszymy s³ùchaæ, bo jednak alowani, to nima odpoczynek od Boga i tego co nùm godo! Chocio¿ niejedyn gyna³ tak robi, ¿e jak kaj jedzie na wczasy,
to mysli, ¿e Pùnbùczek te¿ wczasuje i nie tzra ani ¿ykaæ, ani iœæ na Mszo.
Alowani, to te¿ regeneracjo duchowo. Jak mùmy wolne od roboty, to gyna³ mùmy dobro przile¿ytoœæ
coby sie te¿ trocha zastanowiæ nad tym naszym ¿yæym duchowym. Nad tym, jak daleko, abo jak
blisko Pùnbùczka my sùm. No i mogymy Mu te¿ trocha tego czasu poœwjyñciæ i troszka wjyncyj
po¿ykaæ, zrobiæ se jako ma³o rajza do jakigo pjyknego koœcio³a abo sanktuarium kaj my downo nie
byli (byliœcie ju¿ w Kamjyniu Œlùnskim u œw. Jacka?), idzie sie wybraæ na jako pùñæ na pora dni,
abo na jaki rekolekcje. DŸynki tymu udo nùm sie uæyc przed czymœ, co by sz³o nazwaæ wypolynim
religijnym. W kùñcu ¿ykani zawsze tego samego, o tym samym czasie, abo kozani od farorza w
ko¿do niedziela, choby nawet nie wjymjaki pjykne, te¿ sie poradzi zmierznùæ. W ¿yciu religijnym
rutyna chyto cz³owieka fest gibko. A jak jednak wolymy podychaæ pod jakim strùmym w w³asnej
zegrùdce, to zawsze idzie zamiast rostomañtych gupich gazet, abo innych czytade³ wŸùñœæ do rynki
Pismo Œwjynte i troszka se poczytaæ. O ja, myœla ¿e nie jedyn musio³ by sam fest d³ugo myœleæ,
jak by my sie spytali, kiedy ostatnio czyto³ Pismo Œwjynte, abo czy w ogùle mo w cha³pie Pismo
Œwjynte i kaj ³ùne tera je?
Tak czy inaczyj wyalowaæ sie trza z g³owùm. Alowani to ni ma czas, kiery mo nùm ino fest gibko
przelecieæ i sie skùñczyæ. Jak se cz³owiek rychtyk dobrze dychnie i udo mu sie oderwac od tego
wszystkigo nad czym sie musio³ g³owiæ przez ca³y rok, to potym mogie zaœ iœæ na szychta ale ju¿ z
nowymi si³ami, pomyslami i z nowym zapa³ym. A jak udo mu sie te¿ w trocha inkszy sposùb spotakæ
z Pùnbùczkym w czasie tego alowanio, poczytaæ jaki kùnszczyczek Ewangelje to i jego wiara bydzie
odnowjùno i wzmocniùno. Bestù¿ godùm Wùm dzisio to samo, co pado³ Pan Jezus do Aposto³ùw:
„IdŸcie wy te¿ kaj na bok, sami, a dychnijcie se troszka.” Amyn.
ks. Krzysztof P³onka
21
NR 6/185/08
22
NR 6/185/08

Podobne dokumenty