KAROLEWO wczoraj i dziś

Komentarze

Transkrypt

KAROLEWO wczoraj i dziś
KAROLEWO
wczoraj i dziś
Jubileusz 60-lecia ZSLiZ
Karolewo 2007
Zespół Szkół
Licealnych i Zawodowych
w Karolewie
KAROLEWO WCZORAJ I DZIŚ
Praca zbiorowa wydana z okazji
Jubileuszu Sześćdziesięciolecia Szkoły
(kontynuacja monografii Szkoły wydanych w 1997 r. i 2002 r.)
Karolewo, czerwiec 2007
Zespół Redakcyjny:
Ryszard Artyszewicz, Justyna Baluta,
Magda Jurkiewicz, Katarzyna Kłek,
Adam Kołakowski, Krzysztof Lubasiński
Zdjęcia:
Jarosław Olejnik, Krzysztof Lubasiński,
zasoby archiwalne szkoły
Opracowanie graficzne
i skład komputerowy
Krzysztof Lubasiński
Spis treści
Przedmowa
5
Rozdział I - Szanujmy wspomnienia - szkic historyczny placówki Historia miejscowości i szkoły
Karolewo - rys historyczny miejscowości w latach 1882 - 1945
Karolewo w latach 1945 - 1946
Trudne początki pierwszego dziesięciolecia (1947 - 1955)
7
8
9
13
14
Rozdział II - Wydarzenia, społeczność szkolna
Kalendarium wydażeń ostatniego pięciolecia
Wykaz nauczycieli zatrudnionych w ZSLiZ w Karolewie
Wykaz zatrudnionych pracowników administracji i obsługi
Absolwenci 2003 - 2006
23
24
28
33
34
Rozdział III - Struktura organizacyjna szkoły
Zmiany kierunków kształcenia w ostatnim 5-leciu
Kadra na „102”
Struktura awansu zawodowego nauczycieli
To MY w roku szkolnym 2006/2007
Trochę statystyki
Top 10
53
54
58
72
73
97
100
Rozdział IV - Szkolna codzienność
Od „Unipolbrit 2086” do „iMac 17” Core 2 Duo”
Szkolny Ośrodek Kariery
Współpraca międzynarodowa szkoły
Olimpiady i konkursy
Zajęcia pozalekcyjne w latach 2002-2007
103
104
110
111
121
126
Rozdział V - Pamięć utrwalona
Szkoła w moich oczach
137
138
Posłowie
146
Przedmowa
„ Historia to świadek czasów, światło prawdy, żywa pamięć, mistrzyni życia, zwiastunka przyszłości.”
W życiu każdego człowieka pojawia się chwila refleksji. W czasach, w których żyjemy,
tempo życia i napływ informacji sprawia, że umykają nam sprawy ważne, nie pamiętamy
tego, co było zaledwie kilka lat temu…
Warto poświęcić czas i energię na odtworzenie wydarzeń, których sami byliśmy i jesteśmy uczestnikami, bo szkoła jest miejscem, które nas integruje. Okrągłe rocznice skłaniają
do podróży w czasie. Jest to podróż sentymentalna, przywołuje wspomnienia chwil utrwalonych już tylko w kronikach, na fotografiach, opowieściach. Jubileusz 60-lecia istnienia
Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie jest okazją do ożywienia minionych
wydarzeń, przywołuje wspomnienia i wówczas zwyciężają czas i wracają, by żyć z nami…
Jubileusz szkoły sprawił, że piszemy już trzecią część wspomnień o niej.
Szkic, który proponujemy Państwu, dotyczy historii i życia szkoły z lat 2002-2007
i jednocześnie stanowi kontynuację cyklu: „Karolewo wczoraj i dziś”. Poprzednie monografie zawierają informacje o powstaniu szkoły, wybrane zagadnienia z jej różnych osiągnięć,
zdarzeń do 2002 roku..
Zespół redakcyjny, mając na uwadze charakter poprzednich wydań, przyjął w pracy nad
monografią układ chronologiczny.
Celem tej publikacji jest nie tylko wzbogacenie i uporządkowanie informacji o funkcjonowaniu i osiągnięciach ZSliZ, ale także wyrażenie refleksji, utrwalenie wspomnień
i wysiłku pracy jej nauczycieli i pracowników.
W imieniu Zespołu Redakcyjnego
Magda Jurkiewicz
I
Szanujmy wspomnienia szkic historyczny placówki
Historia miejscowości i szkoły
Trudności w objęciu opracowaniem ponad stuletniej historii miejscowości oraz półwiecza rozwoju i ciągłej restrukturyzacji szkoły, spowodowały podział tego materiału faktograficznego na trzy części.
Historia miejscowości Carlshof - Karolewo w latach 1882 - 1945 opracowana została
przez mgr Jerzego Szynkowskiego w oparciu o niemieckojęzyczne opracowania. Szkic ten
przynosi wiele nieznanych dotąd interesujących faktów a także ciekawostek.
Historia rozwoju szkoły została opracowana na podstawie różnorodnych źródeł. Rekonstrukcję lat 1945 - 1947 oparto przede wszystkim, z powodu braku pisemnych materiałów
źródłowych, na ustnych relacjach świadków tych dni (wspomnienia pierwszych osadników).
Dzieje szkoły w pierwszym dziesięcioleciu jej istnienia zostały, na miarę dostępnych
źródeł, odtworzone dość szczegółowo.
Autorka opracowania korzystała tu z pracy magisterskiej inż. Romana Kłeka pt. „Monografia Zespołu Szkół Rolniczych w Karolewie”, Olsztyn 1982, kronik szkolnych, wspomnień pracowników i absolwentów.
Wydarzenia z lat 1957 - 1996, z powodu ich dużej ilości i różnorodności, poddane zostały surowej selekcji i przedstawione w układzie chronologicznym, bez eksponowania jak
poprzednio każdego roku szkolnego.
Dzieje najnowsze szkoły zapisano w oparciu o opracowania kolejnych dyrektorów szkoły: lata 1981 - 1990; dyr. mgr inż. Ryszard Melnarowicz a lata 1990 - 1996; aktualnego
dyrektora Zespołu mgr Ryszarda Artyszewicza.
Karolewo - rys historyczny miejscowości w latach 1882 - 1945
W odróżnieniu od większości miejscowości Warmii i Mazur, które były zakładane
w wiekach XIV, XV, XVI, XVII oraz XVIII historia Karolewa ma zaledwie trochę więcej
aniżeli sto lat. Ma ona ścisłe odniesienie do działalności niemieckiego ewangelickiego teologa Bodelschwingha (*1831 - +1910), jednego z inicjatorów powstania znanego, działającego na charytatywnych zasadach Ośrodka Opiekuńczego (Krankenanstalten), założonego
w Bielefeld (Niemcy) w roku 1867. Według tamtych wzorów powstał Ośrodek Opiekuńczy
w Karolewie.
W wyżej wymienionym celu w roku 1882 zostały wykupione przez kętrzyńskiego superintendenta Klappa zabudowania Carlshof wraz z 30 morgami ziemi, należącymi dotychczas
do majątku Wopławki.
Pacjentami zakładu - ludźmi umysłowo chorymi, dotkniętymi epilepsją, gruźlicą, chorobą alkoholową, fizyczną ułomnością a także młodzieżą trudną oraz bezdomnymi - opiekowali się diakoni i diakonisy Ewangelickiego Domu Miłosierdzia w Królewcu (Königsberger Mutterhaus der Barmherzigkeit). Z upływem lat popularność ośrodka rosła nie tylko
w Prusach Wschodnich ale i w całych Niemczech. Ogólna ilość miejsc już po 25 latach
istnienia zakładu wynosiła ponad 1500, a ilość zatrudnionych diakonów i diakonis około
150 osób.
Wychowankowie ośrodka podczas porządkowania terenu gospodarstwa. 1910 r.
(Rudolf Bergins)
Dla potrzeb ośrodka został w roku 1900 zbudowany kościół, później szpital z apteką,
warsztaty oraz kilkanaście zabudowań gospodarskich. Zdolni do pracy pacjenci mogli pracować w gospodarstwie, które z upływem lat powiększyło się ze 141 ha w roku 1913 do
375 ha. Praca fizyczna wywierała ozdrowieńczy wpływ na psychiczne zdrowie pacjentów,
a w okresie gospodarczego kryzysu w latach 1929-1932 stanowiło źródło dodatkowego
dochodu.
Praca w stolarni. 1910 (Rudolf Bergins)
Wychowankowie ośrodka podczas festynu ludowego. 1910 (Rudolf Bergins)
W założonej dla tej społeczności szkole osoby sprawniejsze pod względem umysłowym
i fizycznym, o ile na to miały chęć i siły, mogły zdobywać naukę. Mniej dotkniętym przez
los pacjentom organizowano zawody sportowe, festyny, wspólne muzykowanie i śpiewanie.
10
Wiele trudu musiał włożyć założyciel ośrodka superintendent J. Klapp w organizację
zakładu: sam starał się o dowóz materiałów budowlanych: drewna oraz cegieł, sprowadzał
pacjentów, organizował opiekę. Ciężką pracę przypłacił nagłą śmiercią w 1883 roku.
Opiekę nad zakładem od tego roku aż do końca istnienia ośrodka sprawowała rodzina
Dembowskich: August D. w latach 1883-1913, Siegfried D. w latach 1913-1923 oraz Heinz
D. (syn Siegfrieda) w latach 1923-1939. Nagrobną betonową płytę jednego z przedstawicieli
rodu Dembowskich można jeszcze teraz odnaleźć na nowym karolewskim cmentarzu parafialnym (przetransportowana przed kilkoma laty ze starego cmentarza zakładowego).
Za czasów Heinza Dembowskiego zakład osiągnął swój szczytowy rozwój. W tym czasie powstały lub zostały rozbudowane większość istniejących do chwili obecnej budynków
(internaty, budynki szkolne). Cała substancja materialna ośrodka to około 60 budynków
różnej wielkości i przeznaczenia. Pod względem wielkości ośrodek ten stał się w latach trzydziestych drugim po wspomnianym Bielefeld, zakładem tego typu w Niemczech. Oprócz
gospodarstwa przy zakładzie istniała szkoła oraz warsztaty stolarskie. Dumą ośrodka było
„seminarium” kształcące kadry diakonów i diakonis. Ówczesną zabudową wpisało się Karolewo na wiele dziesiątek lat w trwającą do chwili obecnej topografię powiatu kętrzyńskiego.
Ciekawostką jest, że już wówczas nadane zostały budynkom ośrodka nazwy pochodzące od nazw drzew: „Linde” (Lipa), „Eiche” (Dąb), „Tanne” (Jodła), „Fichte” (Świerk), „Buche” (Buk), „Birke” (Brzoza). Po wojnie wrócono do tradycyjnego systemu, z tym, że przy
nadawaniu nowych nazw posłużono się zalecanymi „wartościami ideowymi”. Tak powstały nazwy: „Październik” ,czytaj Wielki Październik, „Wanda”, czytaj Wanda Wasilewska,
„Pionier”, „Świerczewski”, „Staliniec” (stara stołówka), „Producent”, „Mazur”, „Krakus”,
„Warmianka”. Obecny budynek szkolny „Wrzos” oraz po wojnie zbudowany internat „Kormoran” stanowią trafny choć niezamierzony chyba wzór powrotu do starych tradycji.
Tu warto wspomnieć, że w Karolewie w roku 1920 fałszowano dokumenty osobiste
dla osób przybywających do Prus Wschodnich na powszechny plebiscyt, który odbył się
11. lipca 1920 roku. (Chodziło o przynależność mazurskich powiatów do Polski czy też do
Prus Wschodnich. Do głosowania uprawnione były osoby urodzone w mazurskich powiatach Prus Wschodnich).
Czarne chmury zawisły nad losem pacjentów zakładu już wiosną 1939, w chwili wszczętych przygotowań do II. wojny światowej. Rozpętana przez Hitlera nagonka na przedstawicieli kościoła wyznaniowego (Bekennende Kirche) doprowadziła mimo usilnych sprzeciwów Heinza Dembowskiego do likwidacji zakładu. Niewygodni pacjenci zostali według
skąpych źródeł niemieckich zlikwidowani w ramach akcji eutanazji.
Dotychczasowemu długoletniemu opiekunowi zakładu Heinzowi Dembowskiemu powierzono funkcję kierownika oficerskiego domu uzdrowiskowego w Ubliku (pow. Pisz).
Częstym gościem owego domu był m.in. gauleiter Prus Wschodnich Erich Koch oraz jego
świta. Syn Dembowskiego Heinrich, powołując się na wspomnienia swego ojca Heinza pisze, że wizytom Kocha w Ubliku zawsze towarzyszyły „orgie, obżarstwo, dzikie wrzaski
oraz pijaństwo”.
11
Żona Heinza, Christel Dembowska, mieszkała wraz z dziećmi w czasie wojny w Karolewie w starej plebanii (blok „ Pionier”).
W czasie wojny stacjonowały w Karolewie oddziały SS (gwardii przybocznej Hitlera)
oraz jednostka niszczycieli czołgów.
W miejscowym kościele deponowano zagrabione dzieła sztuki. Były to głównie zbiory
archeologiczne i fragmenty księgozbioru Prussia Museum w Königsbergu. Założycielka
i wieloletnia kierowniczka pierwszego powojennego muzeum w Kętrzynie Zofia Licharewa
była jedną z pierwszych osób, które dotarły do schowka w karolewskim kościele. Odnaleziono ukryte w skrzyniach zbiory archeologiczne oraz fragmenty księgozbioru. Zostały one
później przejęte przez Muzeum Mazurskie oraz Archiwum Państwowe w Olsztynie.
W okresie II wojny światowej funkcjonował tu szpital wojskowy.
Przebywali w nim ranni po dokonanym w Wilczym Szańcu 20 lipca 1944 przez
płk Stauffenberga zamachu na Hitlera. Hitler wraz z Bormannem, Himmlerem oraz Ribbentropem odwiedzili rannych 21 lipca 1944 roku.
Ciekawostką historyczną jest też, że w miejscowej kaplicy (mieściła się ona w odległości około 30 m na wschód od fontanny), wystawiona była na kilka dni trumna ze zwłokami Fritza Todta po jego zagadkowej śmierci w wypadku lotniczym w dniu 8 lutego 1942
roku. (Fritz Todt był założycielem Organizacji Todta, budującej drogi, lotniska, mosty,
Wału Zachodniego oraz kwater Hitlera m.in. w Gierłoży). Heinz Dembowski wojny nie
przeżył; ciężko ranny podczas ucieczki, odmroził nogi i zmarł w wyniku gangreny palców
w gdańskim szpitalu polowym w lutym 1945 roku. Żonie oraz jej czworgu dzieciom udało
się uciec przed szybko zbliżającą się armią radziecką. Jeden z synów Heinza Dembowkiego,
prof. dr teologii Heinrich Dembowski (ur. 1928) jest aktywnym orędownikiem dobrych stosunków z Polską. Obecnie mieszka w pobliżu Norymbergi. Dwukrotnie odwiedzał Karolewo.
12
Zdobywający Prusy Wschodnie żołnierze Armii Radzieckiej w końcu stycznia 1945 stacjonowali przez kilka tygodni również w Karolewie. W czasie ich pobytu został poważnie
strawiony przez pożar jeden z piękniejszych budynków Karolewa, który znajdował się na
miejscu obecnego parkingu przy nowo wybudowanym bloku nauczycielskim (nr22.)
Jeden z nie istniejących już budynków. 1910 (Rudolf Bergins)
Podobny los spotkał rozebrany w końcu lat pięćdziesiątych blok, który znajdował się
w pobliżu obecnego internatu „Kormoran”.
oprac. Jerzy Szynkowski
Karolewo w latach 1945 - 1946
Miejscowość opuszczoną zapewne w pośpiechu zimą 1944/45 przez stacjonujące tu
w czasie wojny wojska niemieckie, zajmują wkrótce wojska radzieckie. Te ostatnie przebywały tu chyba co najmniej kilka tygodni, jeżeli na ścianie jednego ze spalonych wtedy
budynków pozostał ślad niewątpliwej ich tutaj bytności - sporej wielkości napis w języku
rosyjskim sławiący wielkość Armii Czerwonej (relacja jednego z byłych uczniów uczestniczącego w rozbiórce tego budynku).
Im też, nazwanym we wspomnieniach pierwszej dyrektorki LO w Kętrzynie - Hunami
XX wieku, przypisuje się podpalenie trzech najbardziej okazałych budynków. Nie działania
wojenne (leje po bombach znajdowano jedynie na polach), ale „wyzwoliciele”, a później
szabrownicy zniszczyli częściowo tę miejscowość.
Ze wspomnień naocznych świadków - mieszkańców Kętrzyna wynika, że w maju 1945
roku nie było tu nikogo. Cała miejscowość przypominała opuszczone koszary; pootwierane
drzwi, stukające okiennice - wszystko to czyniło przygnębiające i niesamowite wrażenie.
Nie odstrasza to jednak przybywających tu licznych szabrowników (nawet z wiosek odległych o 15 km), którzy odkryli tu istne „eldorado”.
13
Był tu przecież dobrze wyposażony zakład leczniczo-terapeutyczny a potem koszary dla
doborowych oddziałów SS. Wywieziono, wyniesiono wszystko, co tylko można było ruszyć
z miejsca - potem latami szkoła uzupełniała wyposażenie wszystkich budynków.
Na przełomie roku 1945 i 1946 przyjeżdżają tu pierwsi osadnicy, dla których Kętrzyn był
stacją docelową. Pierwsi powojenni mieszkańcy Karolewa pochodzili z Równego na Ukrainie, drugi transport - to repatrianci z okolic Brasławia na Wileńszczyźnie. W tej grupie
była rodzina państwa Makowskich, z której dwie przybyłe wtedy panie do dziś mieszkają
w Karolewie. Z ich relacji wiadomo, że wiosną 1946 roku zorganizowane tu było państwowe
gospodarstwo rolne - w którym znajdują zatrudnienie. Już wtedy było wiadomo, że będzie
tu szkoła rolnicza i wkrótce przybędzie młodzież
Z dziejów szkoły
Trudne początki pierwszego dziesięciolecia (1947 - 1955)
Rok szkolny 1947/48
Otwarte zostało Liceum Agrotechniczne II stopnia. Stanowisko dyrektora obejmuje mgr
Jerzy Szulc. Była to szkoła koedukacyjna dla absolwentów klas czwartych gimnazjum ogólnokształcącego lub zawodowego. Ukończenie liceum II stopnia dawało absolwentowi tytuł
technika danej specjalności oraz prawo wstępu na studia wyższe. W dniu 1 marca 1948 roku
uczy się 23 uczniów - warunki pracy i nauki: zniszczone gmachy, leje bombowe, brak wody
i elektryczności, dokucza brak ogrzewania. Trwa jednak adaptacja budynków - na razie
zajęcia odbywają się w tzw. „starym gnieździe” (zespół budynków przy poczcie). Występowały problemy bytowe i aprowizacyjne - młodzież z trudem znosi te niedogodności - do
klasy II promowano 7 uczniów. Funkcjonuje gospodarstwo szkolne o areale 244 ha, biuro
zorganizowano w obecnym budynku „Pionier”.
14
Rok szkolny 1948/49
Funkcjonują dwie klasy liceum: klasa I liczy 23 uczniów, klasa II - 7. Zajęcia odbywają
się w dwóch pracowniach: przyrodniczej i fizyczno-chemicznej. Działała świetlica szkolna
i sala rekreacyjna. Pracuje dziesięcioosobowa kadra pedagogiczna: 8 nauczycieli, nauczyciel zawodu i katecheta. Następuje zmiana na stanowisku dyrektora: dr Celestyna Orlikowska pełni tę funkcję od 1 kwietnia 1949 roku do końca tego roku. Szkołę opuszczają pierwsi
absolwenci - jest ich siedmiu.
Rok szkolny 1949/50
Rozpoczyna działalność druga szkoła: Państwowe Liceum Rolniczo-Spółdzielcze, którego dyrektorem zostaje Stanisław Krupa. W klasach I i III uczy się 53 uczniów.
W tym roku Karolewo doświadcza, charakterystycznej dla tego województwa, pierwszej
ale nie ostatniej reorganizacji. Powstaje Zespół Liceów Rolniczych - oprócz obu wcześniej
wymienionych szkół w jego skład wchodzą: Gimnazjum Handlowe (przeniesione tu z Pasłęka) oraz Gimnazjum Rolnicze (ze Szczytna). W wyniku połączenia obu szkół powstało
czteroletnie Liceum Hodowlane, w którym uczyło się 180 uczniów. W roku 1950 przeniesiono do Karolewa uczniów trzech klas Liceum Rachunkowości Rolnej z Wysokiej w województwie rzeszowskim - wraz z mini przyjechał dyrektor - Piotr Świetlik (stanowisko to
objął w dniu 1 września 1950 roku).
Trwa odbudowa i remont głównych budynków. Działają organizacje takie jak: Związek
Nauczycielstwa Polskiego, Związek Młodzieży Polskiej, Służba Polsce. Nabiera rozmachu
życie kulturalne. W tym roku opuszczają szkołę jej kolejni absolwenci - 49 osób.
Rok szkolny 1950/51
Odbywają się pierwsze egzaminy wstępne. Działają następujące szkoły: Liceum Rachunkowości Rolnej (klasa I A - żeńska, I B - męska), Liceum Hodowlane, Liceum Rolnicze (w miejsce Liceum Agrotechnicznego) oraz powołane w tym roku czteroletnie Liceum
Mechaniki Rolnej, którego dyrektorem zostaje Stanisław Małysz. Łącznie w Zespole jest 14
oddziałów, w których naukę pobiera 501 uczniów - wielu z nich pochodzi z województwa
białostockiego, gdzie ta szkoła była bardzo reklamowana (np. za pomocą afiszy i ulotek).
Kadra kierownicza liczy 9 osób, pedagogiczna - 30 osób, a personel administracji i obsługi
39 osób. Zajęcia odbywają się w głównym budynku szkoły - „Październiku”. Warunki pracy
nadal trudne: brak opału; postępuje adaptacja budynków dla potrzeb internatu. Procentuje
ubiegłoroczne dofinansowanie szkoły przez ministerstwo - działa: stołówka internatowa,
piekarnia, wieża ciśnień a także kanalizacja.
Rok 1952
Porządkowanie terenu pod boisko szkolne z tyłu budynku „Październik” (aktualnie: budynki byłej Stacji Unasienniania Zwierząt).
Trwa porządkowanie terenu szkoły. Rozpoczyna pracę biblioteka szkolna dysponująca
sześcioma tysiącami woluminów.
15
Rok szkolny 1951/52
Szkoła zostaje przemianowana na Zespół Techników Rolniczych. Oprócz szkół stacjonarnych działać zaczyna pion zaoczny - Dział Korespondencyjnego Kształcenia Rolniczego.
Kształcenie zaoczne funkcjonować będzie przez ponad 30 lat jako atrakcyjna forma uzupełniania wykształcenia przez starsze roczniki.
Życie szkoły nabiera dużego tempa. Dyrektorem zostaje Edward Dubowik, który stosując dość kontrowersyjne metody zdecydowanie ożywia pracę wychowawczą z młodzieżą,
dyscyplinuje pracę szkoły (patrz: interesujące wspomnienia panów Niedbalskiego i Józefowicza). Działa świetlica młodzieżowa a także sekcje: teatralna, recytatorska, taneczna,
dekoratorska, filmowa, radiowa i techniczna. Zorganizowana w roku 1952 orkiestra dęta
pod kierownictwem Pawła Panasia, swe triumfy święci szczególnie w latach 1953 - 1954
(zdobywa np. I miejsce na przeglądzie orkiestr szkolnych w Warszawie w roku 1953).
16
Gościnne występy karolewskiej orkiestry w Sobieszowie koło Jeleniej Góry. Ferie
świąteczne 1952/53. Od lewej (siedzą): szósty - dyr. E. Dubowik, ósmy - kapelmistrz
P. Panaś
W roku 1955 orkiestra występuje w barwach organizacji Służba Polsce - stąd mundury
na zdjęciu.
17
W tym roku powstają warsztaty szkolne, dzięki inicjatywie i staraniom dyrektora TMR
inż. Stefana Szwarca.
Pracę w szkole podejmuje personel medyczny: lekarz internista i dwóch dentystów. Rozwija się gospodarstwo szkolne - założono gospodarstwo ogrodnicze, szklarnie. Dyrektor
E. Dubowik w pracy wychowawczej szczególny nacisk kładzie na rozwój sportu (patrz:
wspomnienia pana R. Józefowicza), z własnej pensji finansuje zakup piłek, siatek.
18
Rok szkolny 1952/53
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego trwała krótko. Zgodnie z nakazem władz
zwierzchnich młodzież wraz z nauczycielami spieszy z pomocą okolicznym PGR-om i spółdzielniom produkcyjnym (patrz: wspomnienia dyrektora Niedbalskiego). Pomoc w opóźnionych żniwach a później wykopkach (trwa to do grudnia) to nie tylko olbrzymi wysiłek
fizyczny w trudnych warunkach, ale także mieć będzie wpływ na opóźnienie w realizacji
materiałów nauczania.
Dalszy rozwój bazy szkolnej, trwa wyposażanie gabinetów w pomoce naukowe.
We wrześniu 1952 roku w Karolewie rozpoczyna naukę grupa młodzieży greckiej
(32 osoby). Były to dzieci greckich partyzantów, których rodziny musiały opuścić ojczyznę
ze względów politycznych (patrz: wspomnienia S. Niedbalskiego). Opiekuje się nimi pułkownik lotnictwa Janis Sajanis. Grecy kończą naukę w Karolewie w roku 1955. W szkole
panuje surowa dyscyplina: miejscowość można opuścić posiadając odpowiednią przepustkę
wystawioną przez wychowawcę, wydano zakaz chodzenia do Gierłoży - siedziba Hitlera
była jeszcze zaminowana.
Żeńska klasa III Technikum Rachunkowości - lekcja maszynopisania. Rok 1953
Podporą psychiczną i moralną dla uczniów w tych niełatwych czasach są oddani swej
pracy nauczyciele i wychowawcy, których większość miała krytyczny stosunek do stosowanych metod zarządzania szkołą i poczynań ideowo-wychowawczych dyrekcji (patrz: wspomnienia).
19
Klasa III TRR ze swą nauczycielką panią Alicją Nowak (później Werner) - trzecia z lewej.
Rok 1953
Rok szkolny 1953/54
Utrzymuje się duże tempo rozwoju szkoły i miejscowości. Zapis w kronice szkoły: rok
ten był poświęcony pracy przy usuwaniu gruzu i zniszczeń wojennych na terenie Karolewa. Młodzież uczy się i ciężko pracuje na rzecz miejscowości, która pięknieje w oczach.
Organizowane są wycieczki krajoznawcze - np. uczniowie Technikum Rolniczego zwiedzili
Warszawę. W czerwcu kończy szkołę 191 absolwentów szkół stacjonarnych a także pierwsi
absolwenci KKR.
20
Rok szkolny 1954/55
We wrześniu stanowisko dyrektora Zespołu obejmuje Jan Rudnicki. Trwają prace porządkowe na terenie obiektu, realizowane są ambitne czyny społeczne. Związek Młodzieży
Polskiej otrzymuje sztandar.
W końcu kwietnia 1955 roku odbywa się uroczystość odsłonięcia pomnika Hanki Sawickiej zbudowanego w centralnym miejscu Karolewa.
Szkoła przyjęła nazwę: Zespół Techników Rolniczych im. Hanki Sawickiej w Karolewie. Pomnik usunieto w 1992 roku, gdy Rada Pedagogiczna Zespołu podjęła uchwałę
o rezygnacji z patrona.
Świadectwa dojrzałości otrzymało 131 uczniów, których po ukończeniu edukacji obejmuje nakaz pracy we wskazanych przez władze przedsiębiorstwach czy instytucjach. Części
absolwentów proponuje się, by po ukończeniu sześciotygodniowego kursu pedagogicznego
w Pszczelinie, podjęła pracę w szkolnictwie, trwa bowiem w kraju proces wymiany przedwojennej kadry pedagogicznej.
21
Rok szkolny 1955/56
Zakończono odgruzowywanie części centralnej Karolewa i przystąpiono do niwelacji
gruntów, by można było zakładać trawniki i klomby, sadzić żywopłoty. Rozpoczęto budowę
drogi do stołówki.
Szkołę opuszcza kolejnych 125 absolwentów.
Uczestnicy pochodu pierwszomajowego w roku 1955. Od lewej stoją: K. Wysokiński, A.
Skrzyniarz, J. Wróbel, D. Staszkiel, L. Chwiećko, St. Makowska (Panaś)za nimi E. Korpalski.
Rok szkolny 1956/57
Był to ważny rok w historii powojennej Polski i znacząco zamyka pierwsze dziesięciolecie szkoły. W dniu 1 września funkcję dyrektora obejmuje Edward Klonowski i pełni
ją do roku 1959. W listopadzie 1956 roku zostaje rozwiązany ZMP a w grudniu tego roku
z inicjatywy Z. Wernera powstaje pierwsza drużyna ZHP im. T. Kościuszki. W marcu 1957
roku działają już dwie drużyny zrzeszające 100 dziewcząt i chłopców. Powołana zostaje
rada młodzieżowa pełniąca ważną rolę samorządową.
Ukończono drogę do stołówki, zasadzono jabłonki na polu za pocztą - miał to być zalążek przyszłego sadu. Wydarzenia polityczne w kraju miały swój rezonans i w Karolewie
- miał miejsce jednodniowy strajk młodzieży potraktowany przez dyrekcję i nauczycieli
z wyrozumiałością, nie miał większych reperkusji personalnych (szczegóły w kronice szkoły).
22
II
Wydarzenia, społeczność
szkolna
23
Kalendarium wydażeń ostatniego pięciolecia
2002/2003 podjęcie współpracy ze szkołami europejskimi z Francji, Holandii oraz Rumunii. Realizacja projektu „Woda w środowisku rolniczym” w ramach programu SocratesComenius 1.
16 – 23 września 2002 r. wyjazd na praktykę zawodową do Włodzimierza Wołyńskiego na Ukrainie siedmiu uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa wraz z Dyrektorem
Zespołu.
15 - 23 września 2002 r. praktyka zawodowa w Karolewie dziesięciu uczniów z Technikum Rolniczego we Włodzimierzu Wołyńskim.
21 – 25 października 2002 r. delegacja czterech nauczycieli ZSLiZ w Karolewie wyjeżdża
z wizytą do Francji w ramach projektu Socrates – Comenius1.
01 stycznia 2003 r. Zespół zmienia nazwę z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie na Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie.
Nową nazwę Zespołu zaproponowali uczniowie, a przyjęła Rada Pedagogiczna Zespołu. Na
bazie kształcenia praktycznego dotychczasowego Zespołu utworzono uchwałą Rady Powiatu
w Kętrzynie samodzielną placówkę Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie.
11 kwietnia 2003 r. Andrzej Gerasimuk z klasy IV LE jako laureat Olimpiady Wiedzy
o Ekonomii i Zarządzaniu zdobywa indeks i tym samym prawo do podjęcia studiów bez
egzaminu wstępnego na wydziale Ekonomii lub Marketingu i Zarządzania w Toruniu.
11 – 12 kwietnia 2003 r. w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej odbyły się eliminacje okręgowe XXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Uczeń naszej szkoły
Wojciech Ciborski zajął II miejsce w bloku mechanizacji rolnictwa, a następnie III miejsce
w finale centralnym, który odbył się w Sejnach.
W kwietniu 2003 r. ZSLiZ w Karolewie wraz z Gimnazjum Gminnym zwycięża w XI
Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK, które odbyły się w Kętrzynie.
26 kwietnia 2003 r. oficjalne otwarcie Centrum Kształcenia Praktycznego, które również zaczną współpracę ze szkołą Centre de Formation d’Armor z Pommerit-Jaudy we Francji.
09 – 13 czerwca 2003 r. wyjazd dwóch nauczycieli i dwóch uczniów do Francji w ramach realizacji programu Socrates-Comenius 1.
14 – 18 czerwca 2003 r. wizyta robocza nauczyciela z Francji w ramach realizacji programu Socrates-Comenius 1.
01 września 2003 r. wraz z rozpoczęciem roku szkolnego społeczność szkolna ufundowała nowy sztandar Zespołowi Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie. Sztandar
w obecności społeczności szkolnej poświęcił Proboszcz Parafii Karolewskiej Ks. dr K. Żuchowski. Wybrano w konkursie nowe logo Zespołu.
24
18 marca 2004 r. międzyszkolny etap Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej. I miejsce
zajęły uczennice Natalia Cyruliczek i Ewielina Meredzińska z ZSLiZ w Karolewie
01 – 07 kwietnia 2004 r. spotkanie robocze partnerów projektu z rumuńskiej szkoły
Grup Scolar Agricol w Livadzie i francuskiej szkoły Centre de Formation d’Armor z Pommerit-Jaudy w Karolewie.
23 – 24 kwiecień 2004 r. eliminacje okręgowe XXVIII OWiUR odbyły się w ZSR
w Kisielicach. II miejsce zajęła Edyta Krzysztofowicz w bloku agrobiznesu, III miejsce
Mateusz Bawolski w bloku mechanizacji rolnictwa, który został również laureatem finału
centralnego.
08 czerwca 2004 r. wydano pierwsze świadectwa maturalne absolwentom Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego.
02 – 09 czerwca 2004 r. wyjazd dwóch nauczycieli i dwóch uczniów do Francji w ramach realizacji programu Socrates-Comenius 1.
15 – 20 czerwca 2004 r. wyjazd dwóch nauczycieli i dwóch uczniów do Rumunii
w ramach realizacji programu Socrates-Comenius 1.
14 września 2004 r. prezentacja projektu „Woda w środowisku rolniczym” na Międzynarodowym Seminarium Kontaktowym Socrates-Comenius w Olsztynie. Projekt prezentowali uczniowie: Ewelina Redutko, Natalia Parzych, Agata Artysiewicz, Jacek Markowski,
Paweł Kijko.
24 wrzesień 2004 r. ZSLiZ w Karolewie otrzymuje nagrodę olsztyńskiego kuratora
oświaty za najlepiej zrealizowany projekt Socrates – Comenius 1 w woj. warmińsko – mazurskim w roku szkolnym 2003/2004
04 – 09 listopad 2004 r. szkoła gościła delegację nauczycieli i uczniów z francuskiej
szkoły Centre de Formation d’Armor w Pommerit – Joudy. Była to wizyta w ramach realizacji kolejnego projektu Socrates – Comenius 1 – „Agroturystyka szansą dla rolnictwa”.
15 grudnia 2004 r. rozpoczyna działalność Szkolny Ośrodek Kariery utworzony w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej „Pierwsza Praca” z grantu Ministerstwa Gospodarki
i Pracy, Głównym zadaniem Szok-u jest wspieranie młodzieży szkolnej w podejmowaniu
właściwych decyzji zawodowych i edukacyjnych.
28 stycznia 2005 r. odwołano i przełożono Studniówkę klas III LPi, IIILPa-e, III LO,
IVa TM ze względu na żałobę narodową spowodowaną śmiercią 64 osób poległych pod
gruzami hali wystawowej w Katowicach. Młodzież wykazała się zrozumieniem i postawą
pełną odpowiedzialności i solidarności z rodzinami ofiar.
W okresie od 05 kwietnia do 08 kwietnia 2005 r. społeczność szkolna uczciła apelem
i wartą śmierć Papieża rodaka Jana Pawła II na placu apelowym szkoły
25
20 kwietnia 2005 r. odbył się Międzyszkolny konkurs matematyczny, w którym I miejsce zajęła Joanna Dados, III miejsce Ewelina Redutko uczennice ZSLiZ w Karolewie.
22 – 23 kwietnia 2005 r. odbył się finał okręgowy XXIX edycji OWiUR w ZSR
w Smolajmach. Maciej Klimowik zdobył II miejsce, a Jarosław Śmierzyński III w bloku
mechanizacji rolnictwa, natomiast IV miejsce zajęła Justyna Łukasik w bloku żywienia
człowieka. Uczniowi ci reprezentowali również nasz okręg w finale centralnym, który odbył się w ZSR w Nawojowej. Jarosław Śmierzyński i Justyna Łukasik zostali laureatami
Olimpiady.
30 kwietnia – 06 maja 2005 r. Kolejny wyjazd dwóch nauczycieli i dwóch uczniów do
Francji w ramach realizacji programu Socrates-Comenius1.
24 – 25 marca 2006 r. w Ostródzie odbyły się eliminacje okręgowe XXX edycji OWiUR.
Reprezentacja ZSLiZ w Karolewie zajęła II miejsce w rankingu szkół, natomiast indywidualnie najlepsze wyniki uzyskali: Barbara Milkiewicz w bloku agrobiznesu – II miejsce
i Jarosław Śmierzyński w bloku mechanizacji rolnictwa – III miejsce. J. Śmierzyński został
również laureatem finału centralnego.
18 – 28 kwietnia 2005 r. praktykę zawodową w Karolewie odbyło siedmiu uczniów
z Francji.
Czerwiec 2005 r. w ogólnopolskim konkursie „8 wspaniałych” laureatką szczebla centralnego została Justyna Stolarczyk z ZSLiZ w Karolewie
11 - 16 czerwca 2005 r. udział sześcioosobowej delegacji naszej szkoły w spotkaniu
partnerów projektu w Gimnasium Uzpaliai na Litwie, w którym uczestniczyli również
przedstawiciele portugalskiej szkoły Escola Profissional Agricola de Torres Vedras.
07 - 09 września 2005 r. wizyta Litwinów w ramach programu Socrates –
Comenius 1.
28 kwietnia 2006 r. ”Ostatni dzwonek” dla uczniów klas kończących szkołę z udziałem
wszystkich uczniów i grona pedagogicznego Zespołu. „Absolwentką 10000” – Anna Czyżewska.
28 maja – 02 czerwca 2006 r. delegacja czterech nauczycieli i czterech uczniów z ZSLiZ
w Karolewie uczestniczy w spotkaniu roboczym partnerów projektu z Litwy, Rumunii, Portugalii i Francji, które odbyło się we włoskiej szkole Istituto Tecnico Agrario w Lucce.
16 – 21 czerwca 2006 r. pobyt w Karolewie grupy trzydziestu dziewięciu uczniów
i nauczycieli z francuskiej szkoły Centre de Formation D’Armor w Pommerit-Jaudy.
W czasie pobytu młodzież z Francji zwiedzała nasz region, odbyła spotkania z uczniami
naszej szkoły oraz uczestniczyła w zajęciach praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie.
22 czerwca – 3 lipca 2006 r. praktyka zawodowa dwóch uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa we Francji.
26
31 sierpnia 2006 r. na emeryturę odszedł wicedyrektor Zespołu Pan Roman Kłek. Na
jego miejsce Dyrektor Zespołu powołał Panią Małgorzatę Hrycenko.
01 września 2006 r. naukę w ZSLiZ w Karolewie rozpoczyna 1220 uczniów w 47 oddziałach. Naukę kontynuuje 189 uczniów w 8 oddziałach Technikum przeniesionego z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Spożywczych w Kętrzynie. Włączono do użytku wyremontowany budynek „Wrzos”, w którym utworzono 5 pracowni ekonomicznych, 2 językowe oraz
bibliotekę wraz z czytelnią i pracownią multimedialną. Nadano nowe nazwy budynkom
Zespołu: budynek główny Zespołu - „Warmiak”, a budynek byłego technikum rolniczego
– „Mazur”.
23 października – 01 listopada 2006 r. grupa siedemnastu uczniów i dwóch nauczycieli
wyjeżdża na Łotwę, na spotkanie z młodzieżą z partnerskiej szkoły Gulbenes 2.vidusskola,
w ramach realizacji projektu „Przedsiębiorczość młodzieży Gulbene i Kętrzyna” przygotowanego w ramach europejskiego Programu Młodzież.
„Absolwentami Roku” wytypowanymi przez Kapitułę Wychowawców za wyniki w nauce, udział w życiu szkoły i kształtowaniu dobrego wizerunku szkoły zostali:
 2002/03 – Wojciech Ciborski,
 2003/04 – Edyta Krzysztofowicz,
 2004/05 – Ewelina Meredzińska,
 2005/06 – Ewelina Redutko.
Opracował Ryszard Artyszewicz
27
Wykaz nauczycieli zatrudnionych w ZSLiZ w Karolewie
kontynuacja – monografii „Karolewo wczoraj i dziś”
wydanej z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia szkoły (str. 88)
Zatrudnienie
L.p.
Nazwisko i imię
Rozpoczęcie pracy Zakończenie pracy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
28
Kłek Roman
Dziadek Henryk
Dziadek Irena
Sachryń Maria
Sławiński Roman
Zalecka–Chrunik Barbara
Bukowski Krzysztof
Stankiewicz Mieczysław
Jocz Ludwik
Otłowska Aleksandra
Zduniak Elżbieta
Zduniak Jan
Płuszka Roman
Malczewski Rościsław
Trzeciakowska Irena
Kłek Olga
Sudenis Andrzej
Woronowicz Alicja
Plitnik Marianna
Trzeciakowski Lucjan
Zagrzejewska Halina
Matuszczak Krystyna
Mazur Hanna
Ejsmont-Swacyna Halina
Ostrowska Czesława
Ostrowski Jan
Karwowski Zbigniew
Wołkowski Józef
Surynt Jerzy
Wilmont Ryszard
Tomczak Dariusz
1971
1989
1972
1973
1972
1973
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1975
1975
1977
1978
1978
1979
1979
1979
1980
1980
1980
1981
1981
1982
1982
1983
1983
1984
2006
2004
2001
2002
2002
2002
1998
2002
2002
2002
2003
1997
2004
1997
2004
2003
2002
2005
1997
1991
2003
2002
2003
2004
1999
1999
2006
2002
2002
2002
2002
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Gierak Mirosław
Wieladek Krzysztof
Wilkaniec Sławomir
Fal Olga
Ostrowska Grażyna
Potraffke Zofia
Ślimak Anna
Bodnar Zbigniew
Romanowski Stanisław
Tymcio Zenon
Wołuński Eugeniusz
Gierak Hanna
Karabela Jacek
Patecki Kazimierz
Reszka Eugeniusz
Szabatowski Stefan
Bartoszewicz Józef
Lewkowicz Leszek
Redutko Zdzisław
Staruch Bronisław
Szturo Henryka
Bednarek Franciszek
Preuss Andrzej ks.
Rosa Zbigniew
Tomczak Elżbieta
Hrycenko Małgorzata
Fedczak Bożena
Kibitlewski Wojciech
Karpiński Tadeusz
Szturo Halina
Fąderska Janina
Trebnio Jan
Smereczańska Lilia
Turzańska-Giebień Grażyna
Kajcińska Leokadia
Ludorf Henryk
Samojluk Krystyna
Fryc Marta
Kłek Katarzyna
Kosowski Jan
1985
1985
1985
1986
1986
1986
1986
1987
1987
1988
1988
1989
1989
1989
1989
1989
1990
1990
1989
1991
1993
1994
1995
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1999
2000
2000
2000
1985
1999
2002
2000
2006
2001
2004
2002
2002
2000
2002
2003
2000
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2000
2007
1997
1997
1997
1998


1999
2002


2000
2004

2001
2000
2000
2000

2000
29
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
30
Jurkiewicz Magda
Pędzich Robert
Żygadło Tadeusz
Czałpińska Anna
Barczak Maciej
Rzeczycki Andrzej
Pędzich Agnieszka
Suszyńska-Tytko Anna
Wereda Ewa
Woźniakowska Julita
Jurek Zbigniew
Kordala Beata
Cybulski Waldemar
Puszko Mariusz
Kreczman Agnieszka
Sałyk Katarzyna
Mamiński Rafał
Cieleszyńska Joanna
Mendalka Joanna
Nowak Monika
Lipka Jacek
Szwark Joanna
Stukanowa Stella
Banasiak Anna
Derkowska Dorota
Jarmużewski Grzegorz
Rzeczycka Elwira
Śniadowska Marta
Naruszko Kazimierz
Pawłowski Lucjan
Ulkowska Anna
Uchman Adriana
Kochanek Maria
Zalewska Agnieszka
Aleszczyk Katarzyna
Kaliszewska Katarzyna
Olejnik Jarosław
Markiewicz Justyna
Fąderski Karol
Muszyński Michał
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003


2001

2001


2004


2002

2002
2002
2002
2002
2002








2003



2004
2006
2006
2004


2005

2004


112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
Morawski Szymon
Bryś Iwona
Ułasewicz Mariusz
Korowaj Tomasz
Lizak Marcin
Świderska Urszula
Darmofał-Karanowska Monika
Zadorożna Agnieszka
Roksela Kamil
Wypyszczak Aneta
Matyjasik Ilona
Ducka Agnieszka
Giebień Aleksandra
Martynajtis Marta
Kryszajtys Adam
Zalewski Łukasz
Biegański Sławomir
Lisowski Andrzej
Kania Krzysztof
Rabenda Sylwia
Wiercioch Brigida
Skorupski Piotr
Cioch Ireneusz
Hryniewicz Joanna
Giczewska-Warchoł Edyta
Szysz Jadwiga
Dziębowska Katarzyna
Batko Lesya
Krystian Krzysztof
Krutul Zbigniew
Puczel Piotr
Rae Pauline Omollo
Tyc Piotr
Andrulonis Jarosław
Beyer Beata
Kowalski Dariusz
Olszewska Lucyna
Oryńczak Iwanna
Wiśniewska Bożena
Żeliszczak Lucyna
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005



2004
2005
2004




2006

2005
2005

2005
2005
2005

2005





2006



2006


2006







31
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
32
Matuszczak Zygmunt
Mazurowska Barbara
Bienasz Adrian ks.
Groch Barbara
Fedyk Anna
Tarasewicz Jolanta
Baluta Justyna
Michalak-Banach Magdalena
Zubrycka Helena
Gronek Anna
Jastrzębska Agnieszka
Kupczak Anna
Maciejuk Marta
Cieśniewska Aneta
Cogiel Marzena
Ciepłuch Joanna
Szerszeń Krystyna
Sokołowska Małgorzata
Borkowska Barbara
Pietkiewicz Jadwiga
Skrzypa Anna
Gorzelańczyk Irena
Kasprzak Mariusz
Gbur Teresa
Gierwiało Wioleta
Woronowicz Bożena
Prokop Bożena
Trejbsza Alicja
Duńska Anna
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007



















2007









Wykaz zatrudnionych pracowników administracji i obsługi
Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie
wg stanu na 1.03.2007 r.
Nazwisko i imię pracownika
1. Archacka Krystyna
2. Artyszewicz-Hałasik Anna
3. Bartoszewicz Kazimiera
4. Bogórska Ewa
5. Bryska Justyna
6. Chałupka Danuta
7. Chomka Danuta
8. Fenik Krystyna
9. Gałkowska Barbara
10. Iwańczyk Ryszard
11. Iwaszkiewicz Wanda
12. Jaworska Teresa
13. Jukiewicz Henryk
14. Kosiorek Adam
15. Kostecka Zofia
16. Kowalska Danuta
17. Królikowska Barbara
18. Kulesza Bronisława
19. Kulik Maria
20. Lis Józefa
21. Łukasik Jadwiga
22. Olszewska Agnieszka
23. Pędzich Alina
24. Pędzich Robert
25. Rawska Eugenia
26. Rulka Mieczysław
27. Sabal Helena
28. Sienkiewicz Małgorzata
29. Skóra Irena
30. Sosnówka Zbigniew
31. Sudenis Lucyna
32. Suwezda Krystyna
33. Suwezda Władysław
34. Sztejter Wiesław
35. Szymańska-Kłyszejko Joanna
36. Szypulski Edward
37. Śniatała Maria
38. Ziemba Hanna
33
Absolwenci 2003 - 2006
2003
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
34
Andrzejewski
Archutowski
Banul
Baran
Bareja
Bembenek
Borak
Borawski
Boublej
Chmyłko
Chwiszczuk
Ciborski
Cichomski
Ciereszko
Czapliński
Czarniecki
Czepanko
Czerepaniak
Czerniawski
Czerwiński
Czyczkowska
Daczkowska
Daczkowski
Dąbrowski
Deptuła
Dogiel
Dokudowicz
Dresner
Drobot
Dzióbek
Dzirba
Fenik
Fiedorowicz
Filipkowski
Gałus
Goliński
Gołębiewski
Gołota
Gotowiec
Gregorczyk
Gronowski
Gryber
Gwizdek
Przemysław
Damian
Marcin
Wiesław
Paweł
Anna
Wojciech
Łukasz
Tomasz
Michał
Radosław
Wojciech
Jakub
Łukasz
Adam
Sebastian
Paweł
Rafał
Bartłomiej
Adam
Anita
Agata
Marcin
Marcin
Konrad
Magdalena
Emilia
Iwona
Michał
Agnieszka
Marcin
Michał
Daniel
Piotr
Anna
Krzysztof
Grzegorz
Justyna
Monika
Marcin
Piotr
Zbigniew
Damian
V
IIIA
IIIA
V
III
V
VA
V
VB
VA
IIIA
VB
IIIB
IIIB
IIIB
III
IIIA
IIIA
VB
IIIA
V
V
III
IIIB
VA
V
V
V
VA
V
III
IIIA
IIIA
IIIB
V
V
VB
V
V
V
III
VB
IIIA
TTŻ
ZSZ
ZSZ
TTŻ
3lTMR
TTŻ
TMR
TR
TMR
TMR
ZSZ
TMR
ZSZ
ZSZ
ZSZ
3lTMR
ZSZ
ZSZ
TMR
ZSZ
TTŻ
TR
3lTMR
ZSZ
TMR
TR
TTŻ
TR
TMR
TR
3lTMR
ZSZ
ZSZ
ZSZ
TR
TTŻ
TMR
TR
TTŻ
TR
3lTMR
TMR
ZSZ
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
Hulewicz
Iwanowski
Jadowski
Jakołcewicz
Jakubiuk
Janowicz
Jarkiewicz
Jasińska
Jasińska
Jędrej
Józefowicz
Juchniewicz
Kabelis
Kajak
Kalinowska
Kalińska
Kamińska
Karasik
Karpyza
Kasialis
Klimowicz
Kojro
Komorowski
Konstantynowicz
Korzeniowski
Kościan
Kość
Kowalczuk
Kowalski
Kozeko
Krasiejko
Król
Krzyżewski
Kuczyńska
Kuczyński
Kuczyński
Kulikowska
Kupczak
Kuś
Laskowski
Lesnik
Lis
Liszewskir
Lizurej
Łabieniec
Łukaszewicz
Majewska
Maliński
Przemysław
Grzegorz
Sebastian
Łukasz
Kamil
Aldona
Marcin
Barbara
Anna
Daniel
Kamila
Joanna
Dawid
Daniel
Agnieszka
Krystyna
Agnieszka
Karol
Andrzej
Elżbieta
Maciej
Przemysław
Mariusz
Magdalena
Mariusz
Robert
Karol
Daniel
Krzysztof
Kamil
Monika
Piotr
Paweł
Anna
Rafał
Arkadiusz
Joanna
Bartosz
Piotr
Marcin
Magdalena
Daniel
Robert
Karol
Andrzej
Krystyna
Katarzyna
Grzegorz
III
VA
IIIB
VA
V
V
VB
V
V
IIIB
V
V
IIIB
III
V
V
V
III
IIIA
V
IIIA
VB
IIIA
V
IIIB
III
III
VA
VB
VB
V
V
III
V
IIIB
VB
V
IIIB
V
VA
V
VB
III
V
VA
V
V
IIIA
3lTMR
TMR
ZSZ
TMR
TR
TTŻ
TMR
TR
TR
ZSZ
TTŻ
TTŻ
ZSZ
3lTMR
TR
TR
TR
3lTMR
ZSZ
TTŻ
ZSZ
TMR
ZSZ
TTŻ
ZSZ
3lTMR
3lTMR
TMR
TMR
TMR
TR
TR
3lTMR
TR
ZSZ
TMR
TR
ZSZ
TR
TMR
TR
TMR
3lTMR
TTŻ
TMR
TR
TTŻ
ZSZ
35
92. Maliński
93. Malus
94. Matusewicz
95. Mazur
96. Mazurowski
97. Miedziak
98. Mikulska
99. Miłek
100.Mioduchowska
101.Młynarczyk
102.Młynarczyk
103.Narkiewicz
104.Nowacki
105.Olechnowicz
106.Ożański
107.Paszkiewicz
108.Pasztor
109.Pawlak
110.Perkowski
111.Perwejnis
112.Piątkowski
113.Pietrukowicz
114.Pijarski
115.Przeździak
116.Rabcewicz
117.Rad
118.Radziwon
119.Reichel
120.Rek
121.Rotenberg
122.Rozumowska
123.Rzyp
124.Sapela
125.Sawicka
126.Siemieniako
127.Siemieniako
128.Sikora
129.Sikorski
130.Silimowicz
131.Siłkowski
132.Siwek
133.Skonieczko
134.Skrzydel
135.Sobolewska
136.Sołomiewicz
137.Stachurski
138.Starzewska
139.Stefanowicz
36
Radosław
Krzysztof
Małgorzata
Daniel
Grzegorz
Aneta
Anna
Radosław
Karina
Łukasz
Jarosław
Rafał
Grzegorz
Łukasz
Paweł
Barbara
Rafał
Marta
Paweł
Grzegorz
Marcin
Jakub
Andrzej
Piotr
Karol
Urszula
Paweł
Katarzyna
Radosław
Małgorzata
Iwona
Paweł
Justyna
Monika
Tomasz
Mariusz
Radosław
Mateusz
Małgorzata
Kamil
Marcin
Marcin
Kamil
Renata
Barbara
Wojciech
Beata
Grzegorz
IIIA
IIIB
V
IIIB
VB
V
V
VA
V
VB
III
IIIB
IIIA
IIIB
V
V
IIIB
V
VA
VA
IIIB
VB
III
V
V
V
VB
V
IIIA
V
V
VB
V
V
VB
VB
VB
III
V
VA
IIIB
IIIB
IIIB
V
V
IIIA
V
IIIA
ZSZ
ZSZ
TTŻ
ZSZ
TMR
TR
TR
TMR
TR
TMR
3lTMR
ZSZ
ZSZ
ZSZ
TTŻ
TR
ZSZ
TR
TMR
TMR
ZSZ
TMR
3lTMR
TTŻ
TR
TTŻ
TMR
TTŻ
ZSZ
TTŻ
TTŻ
TMR
TR
TTŻ
TMR
TMR
TMR
3lTMR
TTŻ
TMR
ZSZ
ZSZ
ZSZ
TTŻ
TR
ZSZ
TTŻ
ZSZ
140.Sudyk
141.Sulej
142.Sulim
143.Szmyd
144.Szymański
145.Szymkiewicz
146.Śpiewak
147.Świerczewski
148.Świerczewski
149.Tarasewicz
150.Tohan
151.Tomasik
152.Trofimuik
153.Turczyn
154.Tymcio
155.Wagner
156.Wierciszewski
157.Wójcik
158.Wójcik
159.Wójtowicz
160.Wróblewski
161.Wyszomirski
162.Wyżykowski
163.Zajączkowski
164.Zaremba
165.Zdybel
166.Żelepień
2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Abram
Andrzejczak
Archacka
Baczewski
Baran
Baran
Barska
Bawolski
Bącik
Bebłowski
Biaduń
Biedrzycki
Biedziuk
Biernat
Bober
Bogorodź
Bończak
Borowicz
Paweł
Marcin
Marta
Rafał
Rafał
Krzysztof
Przemysław
Tadeusz
Mirosław
Maciej
Serhij
Kamil
Justyna
Marcin
Marcin
Rafał
Rafał
Sebastian
Katarzyna
Michał
Krystian
Paweł
Arkadiusz
Paweł
Marzena
Beata
Justyna
V
IIIA
V
VB
V
VA
VB
IIIB
IIIB
III
IIIB
III
V
III
IIIA
V
VA
V
V
III
VB
V
III
VA
V
V
V
TR
ZSZ
TR
TMR
TTŻ
TMR
TMR
ZSZ
ZSZ
3lTMR
ZSZ
3lTMR
TR
3lTMR
ZSZ
TTŻ
TMR
TR
TTŻ
3lTMR
TMR
TTŻ
3lTMR
TMR
TTŻ
TR
TTŻ
Magdalena
Ilona
Kinga
Sylwester
Magdalena
Rafał
Magdalena
Mateusz
Marcin
Łukasz
Radosław
Krzysztof
Krzysztof
Edyta
Agnieszka
Dorota
Barbara
Kamil
V
V
V
V
V
V
V
V
V
IIIB
V
IIIB
IIIA
V
V
V
V
V
LA
LE
TŻiGD
TM
TR
TMR
TŻiGD
TMR
TŻiGD
3lTM
LE
3lTM
3lTM
LA
TŻiGD
TŻiGD
LA
TŻiGD
37
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
38
Borowska
Bronicki
Browarczyk
Brzozowski
Buczyłowska
Bukowski
Buksa
Buniowski
Buraczewska
Caban
Caban
Całka
Charkowska
Charubin
Chorzępa
Cierluk
Ciołek
Cituk
Cudny
Daczek
Daniów
Dawidowicz
Dłuski
Dmitruk
Dowejko
Dźwil
Frączek
Frądczyk
Gerasimiuka
Giedrys
Gierak
Girulska
Glinka
Góralski
Gryciuk
Guba
Gudaczewski
Guf
Hatalak
Hensz
Hrudeń
Iwański
Jachimiak
Jakubowska
Janaszek
Janowicz
Jasek
Jaworska
Magdalena
Marek
Karol Jan
Radosław
Wioleta
Adrian
Jacek
Michał
Marta
Mirosław
Jarosław
Rafał
Katarzyna
Paweł
Wojciech
Robert
Wojciech Karol
Dariusz
Tomasz
Cezary Jerzy
Krzysztof
Iwona
Tomasz
Joanna Dominika
Paweł
Adrian Marek
Łukasz Stanisław
Jagoda
Andrzej
Marcin
Mateusz
Elżbieta
Joanna
Przemysław
Marcin
Adrian Jakub
Robert
Mariusz
Karol
Krystian
Ewa
Radosław
Monika Natalia
Edyta
Monika
Paweł
Marta
Agnieszka
V
IIIB
IIIA
V
V
V
V
IIIB
V
V
IIIB
V
V
V
V
V
III
IIIA
V
III
V
V
V
V
IIIA
IIIA
V
V
V
V
V
V
V
IIIB
V
IIIA
IIIA
IIIB
V
IIIB
V
V
V
V
V
V
V
V
LE
3lTM
3lTM
TMR
TŻiGD
TM
TM
3lTM
TR
TM
3lTM
TM
TŻiGD
TŻiGD
LA
LA
3lTMR
3lTM
TM
3lTMR
TM
LE
TM
LA
3lTM
3lTM
TR
LA
LE
LE
TŻiGD
TR
TR
3lTM
TMR
3lTM
3lTM
3lTM
TM
3lTM
TŻiGD
TŻiGD
TR
TR
LA
TR
LE
LE
67. Jędrzejewska
68. Julewicz
69. Juniewicz
70. Jurak
71. Jurkowska
72. Kadelski
73. Kajko
74. Kasperek
75. Kilanowska
76. Kiśluk
77. Kłos
78. Koczuk
79. Kołpak
80. Komorowska
81. Komosiński
82. Korowajczyk
83. Kosak
84. Kowalczuk
85. Kowalczyk
86. Kowalewski
87. Kowalik
88. Kowalska
89. Kownacki
90. Kozakiewicz
91. Kozakiewicz
92. Kozłowska
93. Krawczyk
94. Krawczyk
95. Król
96. Król
97. Kruk
98. Krupczak
99. Krzysztofowicz
100.Kuitkowska
101.Kulesza
102.Kułakowski
103.Kupibida
104.Kuśmierowski
105.Kuźmicka
106.Lachowicz
107.Laskowska
108.Laskowski
109.Lesiak
110.Lewczyk
111.Lewko
112.Lipiński
113.Liśniański
114.Lubera
Agata
Piotr
Edyta
Waldemar
Ewelina
Piotr
Sabina Joanna
Adam
Monika
Robert
Justyna
Paweł
Grzegorz
Ewelina
Arkadiusz Paweł
Bartosz
Gabriela
Grzegorz
Daniel
Grzegorz
Justyna
Ewa
Tomasz Kazimierz
Monika
Piotr
Ewa
Daniel
Przemysław
Krzysztof Piotr
Jolanta
Piotr
Grzegorz
Edyta
Anita Natalia
Tomasz
Rafał
Marcin
Paweł
Patrycja
Joanna
Karolina
Przemysław
Andrzej Antoni
Tomasz
Patrycja
Adam
Marek
Renata
V
V
V
IIIB
V
IIIA
V
V
V
V
V
V
IIIA
V
III
V
V
V
III
III
V
V
V
V
V
V
V
V
III
V
III
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
IIIB
III
V
V
V
IIIA
V
TŻiGD
TM
TŻiGD
3lTM
TR
3lTM
LA
TMR
LE
TŻiGD
LE
TMR
3lTM
LA
3lTMR
TM
TŻiGD
TM
3lTMR
3lTMR
LA
TR
LA
TR
TM
TR
TMR
TM
3lTMR
TŻiGD
3lTMR
LA
LE
TR
TŻiGD
TM
TMR
LA
TŻiGD
TR
TR
3lTM
3lTMR
TM
TŻiGD
TM
3lTM
LE
39
115.Łoziński
116.Łukasik
117.Mać
118.Majek
119.Majewski
120.Maliński
121.Marcinkowski
122.Maruszak
123.Matysiak
124.Mikszto
125.Milenkiewicz
126.Miller
127.Miłoszewsk
128.Mitros
129.Mróz
130.Musielak
131.Nałęcz
132.Niedziałkowski
133.Niemczuk
134.Nienałtowska
135.Noniewicz
136.Nowak
137.Nowak
138.Ojżanowski
139.Olechnowicz
140.Opiela
141.Owczarek
142.Pańczyk
143.Paszkiewicz
144.Pawlak
145.Pawłusewicz
146.Paździor
147.Perekitko
148.Piądel
149.Piecychna
150.Piskorz
151.Plewiński
152.Połeć
153.Połeć
154.Połubiński
155.Prokopowicz
156.Puszko
157.Radziwoniuk
158.Raube
159.Raubo
160.Roksela
161.Rolak
162.Rubin
40
Marek
Magdalena
Łukasz
Paweł
Kamil Adam
Przemysław Tomasz
Michał
Katarzyna
Paulina
Marcin
Adrian
Zbigniew
Katarzyna
Dariusz
Marta
Szymon
Sebastian
Karol
Rafał Jan
Karolina
Marcin
Piotr
Żaneta
Krzysztof
Radosław
Łukasz
Paweł
Krzysztof
Marta
Aneta
Kamil
Marcin
Łukasz
Monika
Rafał
Anna
Karol
Justyna
Tomasz
Daniel
Jacek
Gracja
Jacek
Renata
Radosław
Daniel
Emilia
Maciej
IIIB
V
IIIA
V
V
III
V
V
V
V
V
V
V
IIIB
V
V
V
V
V
V
V
V
V
III
V
V
IIIA
IIIB
V
V
V
IIIA
V
V
IIIB
V
IIIB
V
IIIA
IIIB
V
V
V
V
V
IIIB
V
III
3lTM
LE
3lTM
TM
TR
3lTMR
TMR
LE
TR
TM
TM
TM
LE
3lTM
TR
TM
LE
TM
LA
TR
TMR
LE
TR
3lTMR
TŻiGD
TM
3lTM
3lTM
LA
LE
TMR
3lTM
TM
LE
3lTM
TR
3lTM
TŻiGD
3lTM
3lTM
TM
LE
TMR
LA
TMR
3lTM
LA
3lTMR
163.Rybiński
164.Rzyp
165.Sadowski
166.Samsel
167.Sieciński
168.Sienic
169.Skalska
170.Skalski
171.Skomorok
172.Skonieczko
173.Skorupski
174.Skorynko
175.Słowik
176.Sobolewski
177.Sokół
178.Stanecki
179.Stanicki
180.Stankiewicz
181.Stankiewicz
182.Steć
183.Stępień
184.Sudenis
185.Sulim
186.Surowiec
187.Susfał
188.Szczech
189.Szeryński
190.Szotrowska
191.Szypulska
192.Szypulski
193.Śmierzyński
194.Świercz
195.Tafel
196.Tafel
197.Tarkawian
198.Tepper
199.Tłomacka
200.Tobolski
201.Trembowska
202.Truchan
203.Tyc
204.Ułanowicz
205.Wach
206.Wardak
207.Wasilewska
208.Wasilewski
209.Wasiluk
210.Waśka
Krystian
Arkadiusz
Marcin
Katarzyna
Ryszard Andzrej
Stanisław
Ewa
Michał
Izabela
Daniel
Kamil
Adam Jan
Tomasz
Marcin
Justyna
Wiesław Karol
Franciszek
Adrian
Łukasz
Artur
Marcin
Agnieszka
Anna
Paweł
Paweł
Magdalena
Piotr
Iwona
Agnieszka
Adam
Grzegorz
Artur
Juliusz
Kamil
Kamil
Daniel
Kornelia
Rafał
Adriana Agata
Dorota Irena
Emilia
Grzegorz
Grzegorz
Mirosław
Marlena
Marcin
Łukasz
Renata
III
IIIB
V
V
III
IIIA
V
III
V
V
V
III
IIIB
III
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
IIIA
V
V
V
III
V
V
V
V
V
IIIA
V
III
V
V
IIIB
V
3lTMR
3lTM
LA
LA
3lTMR
3lTM
LE
3lTMR
TŻiGD
TMR
TMR
3lTMR
3lTM
3lTMR
TŻiGD
TR
TMR
LE
TMR
TR
TMR
LE
TŻiGD
LA
TŻiGD
TR
TŻiGD
LE
LE
TM
TMR
3lTM
TMR
TMR
TMR
3lTMR
TŻiGD
TMR
LA
TR
TŻiGD
3lTM
TM
3lTMR
LE
TMR
3lTM
TR
41
211.Wernicki
212.Węglarska
213.Wieczorek
214.Wieliczko
215.Wieromiej
216.Wisniewski
217.Wojnowska
218.Wojtkiewicz
219.Wołyński
220.Wójcicka
221.Wróbel
222.Wylotek
223.Wysocka
224.Zielonka
225.Ziemba
226.Żelazna
227.Żwir
2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
42
Ambrosewicz
Andrzejczyk
Aniszczyk
Bałdyga
Baniuk
Baran
Baron
Barszcz
Benkman
Benkman
Bicki
Bielawski
Bieńko
Bijaczewska
Błaszczak
Bobiński
Bondar
Bondarc
Bronicka
Bulej
Całuch
Charubin
Chmielewska
Chojnowski
Ciborski
Cichomski
Cieleszyński
Cieślak
Cylińska
Grzegorz
Monika
Jan
Adam
Katarzyna
Bartosz
Anna
Piotr
Jarosław
Katarzyna
Mariusz
Mariusz
Emilia
Tomasz
Anna
Aneta
Anna
III
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
3lTMR
TŻiGD
TMR
TŻiGD
LA
LA
TR
TM
TM
LE
TMR
TMR
LE
LA
LE
LE
TŻiGD
Patryk
Agata Maria
Dariusz
Jacek
Przemysław
Ewelina
Krzysztof
Łukasz
Agnieszka
Artur
Łukasz
Łukasz
Iwona
Dorota
Przemysław
Patryk
Marcin
Przemysław
Wioleta
Justyna
Andrzej
Paweł
Ewelina
Daniel
Jarosław
Przemysław Józef
Jakub Błażej
Wojciech
Anna
III
VB
V
III
V
III
III
III
V
III
V
V
V
V
V
V
III
III
V
V
III
VB
VB
III
V
V
III
V
V
LO
LE
LA
ZSZ
LA
LPE-A
LO
TM
LA
ZSZ
TMR
TMR
TŻiGD
TŻiGD
TM
LA
LO
TM
LA
TŻiGD
TMR
LE
LE
LO
LA
TMR
LPE-A
TM
TŻiGD
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
Cyruliczek
Czaplińska
Czausz
Czemerda
Czepułkowska
Czerniawski
Czoków
Czyżewski
Dackiewicz
Damszel
Dąbrowski
Długozima
Domurad
Dudaniec
Dudek
Dudzik
Dziekoński
Dziemiańczuk
Dzieżanowski
Dzirba
Dzwonkowski
Fenik
Filipkowski
Florczyk
Folgmann
Foroncewicz
Franke
Fronckiewicz
Furmańska
Gaik
Gaj
Gaj
Gałązka
Gałkus
Gbur
Gerasimuk
Gierak
Girsza
Głowacka
Głód
Gomółka
Gotowska
Grajewski
Gregorczyk
Gryciuk
Gutowski
Iwańczyk
Jabłoński
Natalia
Katarzyna Monika
Edyta
Rafał
Karolina
Szymon
Monika
Sebastian Maciej
Łukasz
Ewelina
Przemysław
Adrian Stanisław
Jakub
Iwona
Sylwester
Fabian
Przemysław
Marta
Paweł
Izabela Katarzyna
Piotr
Marcin
Daniel
Tomasz Piotr
Renata Magdalena
Łukasz
Mariusz
Anna
Marzena
Kamil
Piotr
Cezary
Kamil
Marcin
Adrian
Michał
Martyna
Przemysław
Justyna
Piotr
Sebastian
Aleksandra
Piotr
Patryk
Jarosław
Mateusz
Daniel
Mariusz
III
III
III
III
V
III
VA
V
V
VB
III
V
VB
VA
III
V
V
III
V
VB
III
III
V
VB
III
III
III
V
V
III
III
V
III
III
V
VB
III
VA
III
III
V
III
III
V
V
III
III
III
LPE-A
LPE-A
LO
TM
LA
ZSZ
LE
TMR
TM
LE
LO
TMR
LE
LE
TM
TM
TM
LPE-A
TMR
LE
TMR
TMR
TMR
LE
LPE-A
LO
LPE-A
TŻiGD
LA
TMR
LPE-A
TMR
LO
TM
LA
LE
LO
LE
LPE-A
TM
TM
LPE-A
ZSZ
LA
TM
ZSZ
LO
TM
43
78. Jandzyk
79. Janicki
80. Jankun
81. Jarmołowicz
82. Jaroszewski
83. Jasek
84. Jasionek
85. Jasionowski
86. Jurczyk
87. Jurewicz
88. Jurewicz
89. Jurkowlaniec
90. Kaluga
91. Kamiński
92. Kamiński
93. Kapowicz
94. Kapszewicz
95. Karabin
96. Karch
97. Karczmarz
98. Karkut
99. Kaszuba
100.Kiełbasa
101.Kieruzel
102.Kiszko
103.Kłys
104.Kłys
105.Kociński
106.Kolbus
107.Kordowska
108.Kotiuk
109.Kowalski
110.Kowalski
111.Kowelski
112.Kowelski
113.Kozłowski
114.Kozub
115.Kuczyńska
116.Kulesza
117.Kulesza
118.Kurowski
119.Kwiatkowski
120.Lech
121.Lewowicki
122.Lis
123.Łabanowska
124.Łęgowski
125.Łozowski
44
Piotr
Marcin
Urszula
Wioleta
Adrian Piotr
Damian
Krystian
Marcin
Robert
Adam
Anna
Agnieszka
Marcin
Łukasz
Łukasz
Ewelina
Aniela
Karol
Iwona
Konrad
Kamil
Jarosław
Paweł
Aneta
Katarzyna
Joanna Małgorzata
Andrzej
Marek
Wojciech
Marta
Sylwia
Jakub
Radosław
Daniel
Tomasz
Rafał
Sławomir
Marta Sylwia
Damian
Natalia
Cezary
Piotr
Tomasz
Damian Jerzy
Joanna Monika
Agnieszka
Piotr
Jarosław Bogdan
III
III
VB
III
III
VB
III
V
V
III
VB
III
III
III
III
V
VB
III
VB
V
III
III
III
VA
VA
III
III
III
III
III
V
III
V
III
V
III
V
III
III
V
V
V
III
III
VB
V
V
III
TMR
ZSZ
LE
LPE-A
ZSZ
LE
TM
TMR
TMR
ZSZ
LE
LPE-A
ZSZ
LO
TMR
TŻiGD
LE
LO
LE
TMR
ZSZ
LO
LO
LE
LE
LPE-A
ZSZ
LPE-A
ZSZ
LPE-A
LA
LO
TMR
TMR
TMR
LO
TM
LPE-A
TMR
TŻiGD
LA
TM
TM
ZSZ
LE
TŻiGD
TM
ZSZ
126.Maczan
127.Majewski
128.Major
129.Makar
130.Makowski
131.Markiewicz
132.Mazur
133.Mazur
134.Meredzińska
135.Michaluk
136.Mieczkowski
137.Mikucki
138.Milewska
139.Mitros
140.Możejko
141.Mrozewski
142.Mróz
143.Mróz
144.Musiał
145.Musiał
146.Nałysnyk
147.Niepokojczycka
148.Nietupska
149.Noniewicz
150.Nowacki
151.Nowicki
152.Olewnik
153.Ossowski
154.Perkowska
155.Petrusio
156.Pękala
157.Piasta
158.Piądel
159.Piądel
160.Pieszko
161.Piotrowska
162.Piórkowska
163.Piszczek
164.Piwiszkis
165.Podgórski
166.Połeć
167.Popowski
168.Preuss
169.Puczel
170.Pułkowski
171.Radtke
172.Rak
173.Rapałow
Bożena Ewelina
Paweł
Agata
Krzysztof
Mariusz
Malwina
Rafał
Tomasz
Ewelina
Grzegorz
Michał
Maciej
Magdalena
Grzegorz
Natalia
Mieszko
Beata
Adam
Karol
Ewelina
Anna
Katarzyna
Dominika
Justyna Agnieszka
Sebastian
Sławomir
Hanna
Łukasz
Marta
Ilona
Paweł
Urszula
Kamil
Przemysław
Łukasz
Magdalena
Julita
Przemysław
Łukasz
Adrian
Kamil
Adam
Monika
Adam
Mariusz
Adrian
Anna
Agnieszka
VB
VA
V
III
III
III
III
III
VA
VA
III
V
III
V
VA
V
III
III
VA
V
VB
V
VA
VB
III
V
VA
III
V
VA
V
V
III
III
III
VA
VB
V
V
III
VA
III
V
V
III
V
V
V
LE
LE
LA
LO
ZSZ
LO
TM
TMR
LE
LE
LO
TMR
LPE-A
TM
LE
TM
LPE-A
TMR
LE
TŻiGD
LE
TŻiGD
LE
LE
TMR
TMR
LE
TM
TŻiGD
LE
TMR
TŻiGD
LPE-A
TMR
TM
LE
LE
TMR
TM
LO
LE
TM
TŻiGD
TM
TMR
TM
TŻiGD
LA
45
174.Raszkowski
175.Różakowska
176.Rudak
177.Rukszan
178.Rusiecka
179.Ruszczyk
180.Rynkowski
181.Sadowski
182.Samul
183.Semeniuk
184.Sepczyńska
185.Sepczyński
186.Siergiedo
187.Sikorska
188.Skiberys
189.Skrzypek
190.Słaba
191.Smogorzewska
192.Sroczyk
193.Stachurski
194.Stanicki
195.Stankiewicz
196.Stankiewicz
197.Stefanowicz
198.Stolarczyk
199.Strzelczyk
200.Suszyński
201.Sygward
202.Szagun
203.Szatkowki
204.Szczygieł
205.Szerszeń
206.Szewczuk
207.Szumkowski
208.Szwarc
209.Szykowski
210.Szymańska
211.Szymańska
212.Szymański
213.Śmiałek
214.Śmierzyńska
215.Tałałaj
216.Tałałaj
217.Tarkawian
218.Tenus
219.Tomasiewicz
220.Trocki
221.Tyc
46
Mateusz
Agnieszka
Kamil
Małgorzata
Agnieszka
Daniel
Mateusz
Daniel
Dariusz
Justyna
Anna
Roman
Mariusz
Weronika
Dawid
Paulina
Beata
Beata
Kamil
Krzysztof
Andrzej
Dominik
Ewelina
Wojciech
Justyna
Karol
Radosław
Piotr
Emilia
Maciej
Marta
Łukasz
Weronika
Rafał
Michał
Łukasz
Katarzyna
Joanna
Dariusz
Iwona
Katarzyna
Sylwester
Danuta
Sylwia
Edyta
Sylwia
Arkadiusz
Andrzej
V
VA
III
III
III
III
III
V
III
VA
III
V
III
III
III
V
III
VB
III
V
III
V
VA
V
V
III
V
III
VB
V
V
V
V
III
V
III
V
V
V
VB
VB
III
V
VB
VB
VB
V
III
TM
LE
LPE-A
LPE-A
LPE-A
TMR
LPE-A
TM
TM
LE
LPE-A
TM
ZSZ
LPE-A
TMR
LA
LPE-A
LE
TM
TM
LPE-A
LA
LE
TM
TŻiGD
TMR
TM
TM
LE
LA
LA
TMR
LA
LPE-A
TM
ZSZ
LA
LA
TMR
LE
LE
ZSZ
TŻiGD
LE
LE
LE
TM
TM
222.Urbanowicz
223.Uszyński
224.Wajszczuk
225.Wasilewski
226.Wasilewski
227.Waśkiewicz
228.Wiaterek
229.Wieliczko
230.Więcko
231.Wilmont
232.Witek
233.Witkowska
234.Wołkowiak
235.Wołkowska
236.Woźniak
237.Wójcicki
238.Wyskiel
239.Wysocka
240.Zajączkowska
241.Zanio
242.Ziółkowski
243.Złotorzyński
244.Zubek
245.Żarnowska
246.Żarnowska
247.Żądełek
248.Żebrowska
249.Żejmo
250.Żukowski
251.Żygadło
252.Żyrka
2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Andrysz
Andrzejewska
Andrzejewski
Andrzejewski
Archutowski
Archutowski
Artysiewicz
Bakuła
Bałdyga
Bartoń
Bączek
Benedyczuk
Benedyczuk
Bieniek
Biżek
Paweł
Dariusz
Monika
Łukasz
Cezary
Adam
Paweł
Kamil
Sebastian
Paweł
Paweł
Małgorzata
Magdalena Elżbieta
Natalia
Marzena
Paweł
Marcin
Joanna
Barbara
Sylwia
Bartosz
Grzegorz
Krzysztof
Anna
Ewelina
Magdalena
Emilia
Piotr
Sebastian
Marta
Monika
III
V
VA
V
V
V
III
VA
VA
VA
III
VA
III
V
VB
III
V
VB
V
III
III
III
V
VB
III
V
VA
III
V
V
VB
ZSZ
TM
LE
TM
TMR
LA
ZSZ
LE
LE
LE
LO
LE
LPE-A
TŻiGD
LE
TMR
TM
LE
TŻiGD
LO
TMR
TM
TM
LE
LPE-A
TŻiGD
LE
ZSZ
TMR
TŻiGD
LE
Natalia
Izabela
Damian
Jarosław
Damian
Adrian
Agata
Justyna
Przemysław
Agnieszka
Krzysztof
Magdalena
Paweł
Katarzyna
Łukasz
III
III
III
IVA
III
IVA
III
IVB
IVB
III
IV
III
IV
III
III
LPE-A
LPE-A
LPZI
TM
TM
TE
LPE-A
TE
TM
LPZI
TMR
LPE-A
TMR
LPE-A
TM
47
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
48
Bloch
Bogorodź
Bogorodź
Bomber
Branicka
Brzdęk
Buć
Bulej
Bułach
Całuch
Cekała
Charubin
Chmielewska
Chrobak
Chwiszczuk
Ciborski
Cichomski
Cimek
Czepułkowska
Czyżewska
Darmofał
Dawidowski
Dąbrowska
Dąbrowski
Dłuska
Drzewowski
Dudzińska
Fenik
Fiedorowicz
Filipiuk
Frąckiewicz
Fronckiewicz
Gajek
Gbur
Gerasimuk
Giczewska
Głowacki
Głód
Gogalińska
Górecki
Górska
Graczyk
Grodzka
Gruchot
Gulan
Hamadyk
Hawryłko
Hołownia
Kamil
Joanna
Rafał
Tomasz
Natalia
Paulina
Sylwia
Joanna
Piotr
Agnieszka
Anna
Marcin
Ewa
Marcin
Radosław
Grzegorz
Jakub
Paweł
Paulina
Anna
Zbigniew
Krzysztof
Katarzyna
Marcin
Magda
Grzegorz
Kamila
Sławomir
Szymon
Piotr
Piotr
Agnieszka
Dawid
Elena
Joanna
Marta
Krystian
Iwona
Agata
Bartłomiej
Emilia
Grzegorz
Angelika
Tomasz
Judyta
Arkadiusz
Radosław
Monika
IVB
IV
III
IV
III
III
III
IVB
III
IV
IVA
IVA
IVB
IV
III
IVA
III
IV
III
IV
IV
III
IVA
III
III
III
IVA
III
III
IVB
IVA
IVA
III
IVA
III
IVA
IVB
IV
IV
IVA
IVA
IVB
III
IVA
III
III
IV
IV
TM
TŻiGD
LPZI
TŻiGD
LPZI
LO
LPZI
TE
TM
TŻiGD
TE
TE
TE
TMR
TMR
TM
TM
TŻiGD
LPZI
TŻiGD
TŻiGD
TM
TE
TM
LPE-A
TM
TE
LPZI
LO
TM
TM
TE
LPZI
TE
LPE-A
TE
TM
TŻiGD
TŻiGD
TM
TE
TM
LPZI
TM
LPE-A
LO
TMR
TŻiGD
64. Hryniewicka
65. Iwańczyk
66. Jakoniuk
67. Jasek
68. Jasionek
69. Jurewicz
70. Jurkowska
71. Jutal
72. Kaczmarczyk
73. Karkut
74. Karpiński
75. Karpiuk
76. Karpiuk
77. Kasiński
78. Kijko
79. Kisiel
80. Kitlas
81. Kitowicz
82. Klimowicz
83. Kłos
84. Kochanek
85. Kocisz
86. Kołakowski
87. Konopka
88. Końka
89. Koper
90. Korzeniewski
91. Kosiorek
92. Kowalewska
93. Kowalewski
94. Kozakiewicz
95. Koziatek
96. Koziróg
97. Kozłowska
98. Krawczuk
99. Krupienik
100.Krygier
101.Kryk
102.Kubicki
103.Kuczyński
104.Kulesza
105.Kuleszka
106.Kułakowski
107.Kuriata
108.Kuriata
109.Kurkiewicz
110.Lemański
111.Liśniański
Aneta
Andrzej
Andrzej
Kamil
Damian
Urszula
Magdalena
Dariusz
Kamil
Radosław
Dawid
Piotr
Paweł
Paweł
Paweł
Krystian
Łukasz
Arkadiusz
Maciej
Krzysztof
Dariusz
Alina
Łukasz
Marcin
Krzysztof
Robert
Mariusz
Rafał
Katarzyna
Paweł
Kamila
Przemysław
Izabela
Emilia
Paweł
Grzegorz
Michał
Adrian
Marcin
Rafał
Aneta
Paweł
Krystian
Kamil
Przemysław
Karol
Artur
Andrzej
IVA
IV
IVA
III
III
IVB
IVA
IVB
III
III
IVB
III
III
IV
III
III
III
IVB
III
IVB
IVA
IVA
IVB
III
IV
IV
III
III
III
III
III
IVA
IVB
III
III
IVB
IVA
IVA
IV
III
IVA
IVB
IVB
IV
III
III
III
IVA
TE
TMR
TE
LPZI
LO
TE
TE
TM
TM
LPZI
TM
TM
TM
TMR
LPZI
LPZI
LPZI
TM
TMR
TM
TM
TE
TM
TM
TŻiGD
TMR
TM
TM
LPZI
TMR
LPZI
TM
TE
LPE-A
LO
TM
TM
TM
TMR
TM
TE
TM
TM
TMR
TM
LO
LO
TM
49
112.Lutowski
113.Machniewicz
114.Maciejewska
115.Malec
116.Maliński
117.Malon
118.Marcinkiewicz
119.Marcinkowski
120.Marczak
121.Markowski
122.Mazur
123.Mazurowska
124.Mażewska
125.Melbroda
126.Mickiewicz
127.Mieczkowski
128.Mielnik
129.Mikułaniec
130.Milkiewicz
131.Miłoszewska
132.Miśkiewicz
133.Modzelewska
134.Mrozicka
135.Mróz
136.Musielak
137.Muśnicka
138.Myćko
139.Nachiło
140.Nałysnyk
141.Nałysnyk
142.Niedźwiecka
143.Nieswant
144.Nowacki
145.Olszowy
146.Orzołek
147.Owierczuk
148.Owierczuk
149.Parzych
150.Paszkowski
151.Pawluczuk
152.Pierzchanowska
153.Pilch
154.Piwiszkis
155.Pliszka
156.Pochyliński
157.Podbielski
158.Poliański
159.Potrzeszcz
50
Jarosław
Małgorzata
Magda
Bartłomiej
Adrian
Emilia
Daniel
Mateusz
Mariusz
Jacek
Daniel
Justyna
Roksana
Marcin
Tomasz
Daniel
Piotr
Paweł
Barbara
Justyna
Marta
Żaneta
Marlena
Krzysztof
Patryk
Anna
Sebastian
Marta
Szymon
Jarosław
Paulina
Przemysław
Ariel
Katarzyna
Daniel
Ewelina
Justyna
Natalia
Marcin
Krzysztof
Monika
Grzegorz
Sebastian
Przemysław
Szymon
Robert
Paweł
Karolina
IVB
IV
IVB
III
IV
III
III
IV
III
IV
III
IVB
III
IVB
IV
IVA
III
IVB
IVB
IVB
IVB
III
IVB
IV
IV
III
IV
IV
III
IV
III
IVB
IVA
IVB
IV
IVB
IVB
III
III
IVA
IVB
IVA
III
III
IVB
IVB
IVB
IVB
TM
TŻiGD
TE
LO
TMR
LO
TM
TMR
TM
TŻiGD
TMR
TE
LPE-A
TM
TMR
TM
LO
TM
TE
TE
TE
LPZI
TE
TMR
TMR
LPE-A
TMR
TŻiGD
TM
TMR
LPE-A
TM
TM
TE
TMR
TE
TE
LPZI
TM
TM
TE
TM
LPZI
LO
TE
TE
TM
TE
160.Pupel
161.Radawiec
162.Redutko
163.Rejent
164.Rodak
165.Rousseau
166.Rudzińska
167.Rudź
168.Ruszczyk
169.Rutkowska
170.Rybiński
171.Rymarczyk
172.Rymon-Lipińska
173.Rysztowski
174.Sielski
175.Siemieniako
176.Siemieniako
177.Siok
178.Siwek
179.Skonieczko
180.Skrobucha
181.Skrzydel
182.Skrzypek
183.Skwarek
184.Smereczańska
185.Smyk
186.Sobol
187.Sobotka
188.Sokołowski
189.Sosnówka
190.Sroczyk
191.Stachurski
192.Stadnik
193.Stadnik
194.Stankiewicz
195.Stankiewicz
196.Stankiewicz
197.Stefanowicz
198.Stelmachowicz
199.Surowiec
200.Suszyńska
201.Suwińska
202.Szadziewska
203.Szałankiewicz
204.Szałańska
205.Szałański
206.Szteinbor
207.Szulc
Mateusz
Piotr
Ewelina
Jakub Lech
Anna Ewelina
Mateusz
Patrycja
Monika
Katarzyna
Estera
Daniel
Żaneta
Sylwia
Marek
Dariusz
Kamil
Zbigniew
Rafał
Piotr
Marcin
Adrian
Kamil
Michał
Iwona
Ludmiła
Daniel
Judyta
Natalia
Artur
Renata
Przemysław
Wojciech
Tadeusz
Łukasz
Sebastian
Katarzyna
Tomasz
Grzegorz
Krzysztof
Krystian
Marta
Mariola
Justyna
Elżbieta
Anna
Kamil
Patrycja
Radosław
III
III
III
IVA
IVB
IVA
III
III
IVA
IVB
IV
IV
III
IV
III
IVA
IVA
III
IVA
III
IVA
III
IVB
III
IVA
IVA
IVB
IVA
IVA
IV
III
III
III
IV
IV
III
IVB
III
III
III
III
IV
III
IV
IVB
IVB
IVB
IV
LO
TMR
LPZI
TM
TE
TM
LPE-A
LPE-A
TE
TE
TMR
TŻiGD
LPZI
TŻiGD
LPZI
TM
TM
LPE-A
TM
TMR
TM
TMR
TM
LPZI
TE
TM
TE
TE
TE
TŻiGD
TM
TMR
TM
TMR
TMR
LO
TM
TM
LO
LPZI
LPE-A
TŻiGD
LPZI
TŻiGD
TE
TM
TE
TŻiGD
51
208.Szulecki
209.Szułejko
210.Szymański
211.Śmiałek
212.Śmierzyński
213.Świacki
214.Świdzińska
215.Świdzińska
216.Świerzbinowicz
217.Tankielun
218.Tarkawian
219.Tenus
220.Tkaczyk
221.Tohan
222.Tomaszewicz
223.Topa
224.Tymczyk
225.Urbanowicz
226.Urbańska
227.Wasilewska
228.Wcisło
229.Wereszczyński
230.Wielgosz
231.Więcek
232.Wilmont
233.Witkowski
234.Wolańska
235.Woronowicz
236.Wosiak
237.Woźniak
238.Wójcik
239.Wróbel
240.Wysocka
241.Zajączkowski
242.Zalewska
243.Zielińska
244.Zielonka
245.Ziemba
246.Zmitrowicz
247.Zubek
248.Żelichowska
249.Żuchowski
Maciej
Sylwia
Łukasz
Robert
Jarosław
Piotr
Paulina
Natalia
Szymon
Marcin
Wioleta
Aneta
Kamil
Serhij
Justyna
Bogusław
Mariusz
Joanna
Anna
Anna
Jan
Damian
Łukasz
Kamil
Dagmara
Maciej
Natalia
Mariusz
Joanna
Bartosz
Dominik
Marek
Marta
Grzegorz
Ewelina
Marzena
Piotr
Karol
Paweł
Paulina
Marta
Amadeusz
IV
III
III
III
IV
III
III
III
III
IV
IVA
III
III
III
III
IVA
IVB
IV
III
IVA
IVA
III
III
III
III
III
IV
IVA
IVA
III
IVB
IV
IVA
III
III
III
IVA
IV
III
III
IVA
IVA
TMR
LO
LO
LO
TMR
LO
LPZI
LPE-A
LPE-A
TMR
TE
LPZI
LPZI
TM
LO
TM
TM
TŻiGD
LPZI
TE
TE
LO
LO
LO
LPZI
LO
TŻiGD
TM
TE
LO
TE
TMR
TE
LO
LPE-A
LPE-A
TE
TMR
TM
LPE-A
TE
TM
Opracował: Krzysztof Lubasiński
52
III
Struktura organizacyjna
szkoły
53
Zmiany kierunków kształcenia w ostatnim 5-leciu
Rok szkolny 2002/2003 – w wyniku przepisów wprowadzających reformę ustroju szkolnego i przekształceń dotychczasowych szkół ponadpodstawowych rozpoczęto naukę w:
1. Liceum Profilowanym - profil ekonomiczno-administracyjne (w wyniku przekształcenia Technikum Rolniczego),
2. Technikum - w wyniku przekształcenia TTŻ, TŻiGD, TMR, TM, LA, LE,
3. Zasadniczej Szkoły Zawodowej - w wyniku przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną,
4. Liceum Ogólnokształcącym - otworzono z dniem 01.09.2002 r.
Rok szkolny 2003/2004 - rozszerzono kształcenie w Liceum Profilowanym o profil –
zarządzanie informacją.
Rok szkolny 2004/2005 - z dniem 01.09.2004 r. przekształcono Technikum Mechaniczne
i Technikum Mechanizacji Rolnictwa będące 3-letnimi młodzieżowymi szkołami ponadpodstawowymi na podbudowie szkoły zawodowej w Technikum Uzupełniające (brak naboru).
Rok szkolny 2005/2006 - w Technikum rozszerzono naukę w zawodzie technik handlowiec
i technik organizacji usług gastronomicznych. W dniu 1.09.2005 r. otworzono Szkołę Policealną dla szkół ponadgimnazjalnych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych
i techników. Z dniem 31.08.2005 r. postawiono w stan likwidacji Liceum Ogólnokształcące.
Likwidacja została zakończona wraz z zakończeniem cyklu kształcenia z dn. 31.08.2006 r.
Rok szkolny 2006/2007 – po raz kolejny w Technikum rozszerzono ofertę kształcenia
o zawod: technik informatyk. Do ZSLiZ zostaje przeniesiona z dniem 01 wześnia 2006 r.
młodzież Technikum Nr3 z likwidowanego ZSE-S w Kętrzynie klas III i IV w zawodzie:
technik ekonomista i technik organizacji usług gastronomicznych.
Podjęto działania w związku z naborem do Zespołu na rok szkolny 2007/08
Podjęto działania zmierzające do:
zaniechania naboru do klasy pierwszej i likwidacji Liceum Profilowane
z dniem 31.08.2008 r.
likwidacji z dniem 31 sierpnia 2007r. Szkoły Policealnej ze względu na brak
naboru.
dokonania naboru do klas pierwszych w roku szkolnym 2007/08 w zawodach
rolniczych do technikum w zawodzie: technik architektury krajobrazu i ZSZ
w zawodzie: mechanik - instalator urządzeń technicznych w gospodarstwie
wiejskim.
Dotychczasowy system kształcenia w ZSLiZ ukierunkowany był na maksymalne wykorzystanie istniejącej bazy kształcenia zawodowego w zawodach zbliżonych dla potrzeb
środowiska wiejskiego i miejskiego, np. technik agrobiznesu i technik ekonomista, technik mechanizacji rolnictwa i technik mechanik, specjalizacja: obsługa i naprawa pojazdów
samochodowych. Ułatwiło to dobór kadry pedagogicznej, lepsze wykorzystanie pracowni
przedmiotowych i wyposażenia warsztatowego oraz zwiększenie naboru do szkół i obniżanie
kosztów kształcenia. Wraz ze zmianą osobową w 2006r. w Radzie Powiatu i możliwościami
przejęcia kierunków rolniczych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Starosta Powiatu
Kętrzyńskiego podjął działania zmierzające do wyłączenia ze struktury Zespołu z dniem
01 stycznia 2008r. zawodów rolniczych, zaniechania naboru do pozostałych klas pierwszych
stwarzając możliwość nauki w tych zawodach w szkołach kętrzyńskich pozostawiając funkcjonowanie ZSLiZ w Karolewie w stanie wygaszania do chwili zakończenia nauki uczących się tutaj uczniów. Działania związane z przekazaniem zawodów i bazy Ministrowi
54
Rolnictwa ma na celu doinwestowanie w remonty budynków, w sprzęt, maszyny rolnicze
i urządzenia, aby poprawić warunki nauki i lepiej przygotować przyszłych absolwentów
do wykonywania zawodu według standardów Unii Europejskiej.
Opracował: Ryszard Artyszewicz
55
Kadra kierownicza Zespołu Szkól Licealnych i Zawodowych w Karolewie poczynając
od lewej strony do prawej: Henryk Jukiewicz, Małgorzata Hrycenko, Ryszard Artyszewicz,
Alina Pędzich, Małgorzata Sokołowska, Dariusz Chomka, Adam Kołakowski.
56
Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie w roku szk.
2006/2007 od lewej strony do prawej, poczynając od najwyżej stojącego: Kazimierz Naruszko, Joanna Hryniewicz, Magda Jurkiewicz, Piotr Skorupski, Krzysztof Krystian, Adam
Kryszajtys, Lucyna Olszewska, Krzysztof Kania, Zofia Szałaj, Szymon Morawski, Mariusz
Ułasewicz, Stefan Rawski, Jacek Lipka, Michał Muszyński, Karol Fąderski, Justyna Baluta, Anna Czałpińska, Ireneusz Cioch, Robert Pędzich, Agnieszka Jastrzębska, Katarzyna
Aleszczyk, Jacek Dziemiańczyk, Lesya Batko, Agnieszka Ducka, Mirosława Siłkowska,
Marzena Cogiel, Janina Nykiel, Dorota Derkowska, Anna Kupczak, Jolanta Tarasewicz,
Irena Gorzelańczyk, Teresa Gbur, Janina Fąderska, Grażyna Turzańska, Barbara Degórska,
Alicja Lewandowska, Genowefa Jasionek, Joanna Szwark, Joanna Mendalka, Anna Fedyk,
Marta Śniadowska, Joanna Ciepłuch, Bożena Fedczak, Adam Kołakowski, Bożena Woronowicz, Mariusz Kasprzak, Krzysztof Lubasiński, Andrzej Rzeczycki, Aneta Wypyszczak,
Kamil Roksela, Cezary Tyszka, Halina Szturo, Stella Stukanowa, Anna Tymcio, Helena
Zubrycka, Magdalena Michalak - Banach, Zygmunt Matuszczak, Barbara Borkowska, Anna
Skrzypa, Małgorzata Gajewska, Dariusz Chomka, Krystyna Szerrszeń, Barbara Groch, Katarzyna Dziębowska, Ryszard Artyszewicz, Małgorzata Hrycenko, Joanna Cieleszyńska,
Monika Nowak, Elwira Rzeczycka, Edyta Giczewska - Warchoł, Andrzej Sienkiewicz.
Nieobecni: Anna Banasiak, Adrian Bienasz, Iwona Bryś, Aneta Cieśniewska, Wioletta
Gierwiało, Anna Gronek, Katarzyna Kłek, Marta Maciejuk, Ilona Matyjasik, Jarosław Olejnik, Agnieszka Pędzich, Jadwiga Pietkiewicz, Piotr Puczel, Pauline Rae Omollo, Henryka
Szturo, Adam Szymczyk, Beata Śliż, Urszula Świderska, Ewa Wereda, Brigida Wiercioch,
Julita Woźniakowska, Agnieszka Zadorożna, Agnieszka Zalewska, Monika Darmofał-Karanowska, Małgorzata Sokołowska, Halina Kowalczyk, Bożena Bobrowska, Eleonora Bronakowska, Barbara Mazurowska, Maria Radziwon, Bożena Prokop.
57
Lp.
Nazwisko i imię
Wykształcenie
Stopień awansu
zawodowego
Kadra na „102”
Nauczane przedmioty
mgr wychowania fizycznego
58
1
Aleszczyk
Katarzyna
2
Studia Podyplomowe - formy
taneczno-gimnastyczne i
fitness
M
- wychowanie fizyczne
Artyszewicz
Ryszard
mgr mechaniki
D
- pracownia techniczna
3
Baluta
Justyna
mgr filologii polskiej
S
- język polski
- wiedza o kulturze
4
Banasiak
Anna
D
- język polski
5
Batko
Lesya
mgr fizyki
M
- fizyka i astronomia
6
Bienasz
Adrian
mgr teologii
S
- religia/etyka
7
Borkowska
Barbara
D
- matematyka
- technologia informacyjna
mgr filologii polskiej
Studia Podyplomowe - bibliotekoznawstwo
mgr matematyki
Studia Podyplomowe – informatyka
8
Bryś
Iwona
mgr usług finansowych na
kierunku Finanse i Bankowość
K
- elementy rachunkowości
- rachunkowość jednostek gospodarujących
- rachunkowość przedsiębiorstw
- technologia i towaroznawstwo
- towaroznawstwo
- zajęcia praktyczne
D
- maszyny rolnicze
M
- historia
- historia i wiedza
o społeczeństwie
- wiedza o społeczeństwie
D
- język polski
K
- wychowanie fizyczne
K
- pisanie na maszynie
- podstawy biurowości
- technika biurowa
- technika biurowa
i komputerowa
- technika pracy biurowej
- zastosowanie komputerów osobistych
licencjat - ekonomia
9
Chomka
Dariusz
10
Cieleszyńska
Joanna
11
Ciepłuch
Joanna
12
Cieśniewska
Aneta
mgr inż. mechanizacji rolnictwa
mgr historii
mgr filologii polskiej
Studia Podyplomowe - historia i wiedza
o społeczeństwie
mgr teologii
13
Cioch
Ireneusz
Studia Podyplomowe - wychowanie fizyczne
mgr edukacji administracyjno
-menedżerskiej
59
mgr filologii polskiej
14
Cogiel
Marzena
15
Czałpińska
Anna
16
Degórska
Barbara
Studia Podyplomowe - historia i wiedza
o społeczeństwie
D
- język polski
M
- geografia
M
- Sp. - usługi hotelarsko-turystyczne
- podstawy przetwórstwa spożywczego
- podstawy żywienia człowieka
- technologia gastronomiczna
- urządzanie zakładów gastronomicznych i gosp.
- zasady żywienia
D
- język polski
S
- język angielski
D
- wychowanie fizyczne
D
- religia/etyka
mgr geografii
Studia Podyplomowe - administracja publiczna
mgr inż. technologii żywości i
żywienia człowieka
mgr filologii polskiej
17
Derkowska
Dorota
18
Ducka
Agnieszka
19
Dziemiańczyk
Jacek
20
Fąderska
Janina
Studia Podyplomowe - diagnozy i tworzenie programów
edukacyjnych
mgr pedagogiki
licencjat - filologia angielska
mgr wychowania fizycznego
mgr teologii
60
Studia Podyplomowe - bibliotekoznawstwo i informacja
naukowa
21
Fąderski
Karol
22
Fedczak
Bożena
23
Fedyk
Anna
24
25
26
M
- religia/etyka
D
- matematyka
mgr filologii germańskiej
K
- język niemiecki
- język niemiecki zawodowy
Gbur
Teresa
mgr biologii
D
- biologia
GiczewskaWarchoł Edyta
mgr wiedzy o kulturze na
kierunku filologia polska
S
- język polski
- wiedza o kulturze
S
- higiena i ochrona zdrowia
- podstawy żywienia człowieka
- technologia gastronomiczna
z obsługą konsumenta
D
- elementy rachunkowości
- rachunkowość handlowa
- rachunkowość i finanse
w gastronomii
-rachunkowość przedsiębiorstw
- zasady rachunkowości
- Sp. - finanse i rachunkowość
K
- matematyka
M
- finanse
- kultura zawodu
-Sp. -finanse i rachunkowość
Gierwiało
Wioletta
27
Gorzelańczyk
Irena
28
Groch
Barbara
29
Gronek
Anna
mgr teologii
mgr matematyki
Studia Podyplomowe - informatyka
mgr inż. technologii mleczarskiej na kierunku technologia
żywności i żywienia
Studia Podyplomowe - menedżerstwo
mgr ekonomii
Studia Podyplomowe - informatyka
mgr matematyki
mgr zarządzania
licencjat - bankowość
61
mgr filologii polskiej
30
Hrycenko
Małgorzata
31
Hryniewicz
Joanna
Studia Podyplomowe konstruowanie i ewaluacja programów nauczania
mgr pedagogiki wczesnej
edukacji
D
- język polski
- wiedza o kulturze
S
- język angielski
M
- podstawy psychologii
- wybrane zagadnienia
z psychologii
- wychowanie do życia
w rodzinie
licencjat z filologii angielskiej
mgr pedagogiki społecznej
studia podyplomowe:
32
Jasionek
Genowefa
33
Jastrzębska
Agnieszka
mgr wychowania fizycznego
K
- wychowanie fizyczne
34
Jurkiewicz
Magda
mgr filologii polskiej
M
- język polski
bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, wychowanie
rodzinne
35
Kasprzak
Mariusz
inż. eksploatacji pojazdów i
maszyn
S
- maszynoznawstwo ogólne
- mechanika techniczna
- podstawy eksploatacji maszyn
- podstawy konstrukcji maszyn
- podstawy konstrukcji maszyn
i urządzeń
- podstawy technologii maszyn
- rysunek techniczny
36
Kłek
Katarzyna
mgr filologii germańskiej
M
- język niemiecki
62
37
Kołakowski
Adam
38
Kordala
Beata
mgr inż. mechaniki maszyn i
urządzeń rolniczych
Studia Podyplomowe - doradztwo zawodowe
mgr historii
D
- maszyny rolnicze
- Sp.- eksploatacja maszyn
i urządzeń rolniczych
- Sp. - naprawa maszyn
i urządzeń rolniczych
M
- historia
- wiedza o społeczeństwie
39
Krystian
Krzysztof
mgr inż. mikroelektroniki
i optoelektroniki
M
- automatyka i robotyka
- elektrotechnika
- elektrotechnika i automatyka
- pracownia techniczna
- wyposażenie elektryczne samochodów
40
Kryszajtys
Adam
mgr wychowania fizycznego
S
- wychowanie fizyczne
41
Kupczak
Anna
mgr zarządzania działalnością gospodarczą na rynku
europejskim
K
- ekonomika przedsiębiorstw
- marketing
- marketing w gastronomii
- podstawy ekonomii
- podstawy przedsiębiorczości
- statystyka
42
Lewandowska
Alicja
mgr matematyki
D
- matematyka
M
- podstawy konstrukcji maszyn
- podstawy konstrukcji maszyn
i urządzeń
- podstawy techniki
- pracownia techniczna
- technologia mechaniczna
43
Lipka
Jacek
mgr inż. techniki rolniczej
63
inż. mechanik
44
Lubasiński
Krzysztof
Studia Podyplomowe - informatyka
D
- multimedia i grafika komputerowa
- oprogramowanie biurowe
- przetwarzanie informacji
- technologia informacyjna
- upowszechnianie informacji
mgr podstaw techniki i zastosowania informatyki
64
45
Maciejuk
Marta
mgr historii
K
- historia
- historia i wiedza o społeczeństwie
- wiedza o społeczeństwie
46
Matuszczak
Zygmunt
mgr inż. rolnictwa
i certyfikaty do nauczania
języka niemieckiego
M
- język niemiecki
- język niemiecki zawodowy
- nauczanie indywidualne
47
Mendalka
Joanna
mgr matematyki
K
- matematyka
48
Michalak Banach
Magdalena
K
- elementy prawa
- podstawy prawa
- prawo i postępowanie administracyjne
- wybrane zagadnienia prawne
K
- ekonomika przedsiębiorstw
- elementy rachunkowości
- pracownia ekonomiczno - informatyczna
- rachunkowość jednostek gospodarujących
K
- chemia
49
Muszyński
Michał
50
Nowak
Monika
mgr prawa
mgr ekonomii w zakresie
ekonomiki i organizacji
przedsiębiorstw
Studia Podyplomowe -rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa
mgr chemii
51
Naruszko
Kazimierz
52
Olejnik
Jarosław
53
Olszewska
Lucyna
54
Pędzich
Agnieszka
inż. mechaniki
mgr podstaw techniki i zastosowania informatyki
licencjat - informatyka i
ekonometria
mgr filologii polskiej
mgr zarządzania nieruchomościami
Studia Podyplomowe -przedsiębiorczość
M
- maszynoznawstwo ogólne
- obsługa i naprawa samochodów
- obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
- technologia mechaniczna
- wyposażenie elektryczne samochodów
K
- multimedia i grafika komputerowa
- oprogramowanie biurowe
- przetwarzanie informacji
- technologia informacyjna
- upowszechnianie informacji
K
- język polski
M
- elementy ekonomii
- marketing w agrobiznesie
- podstawy przedsiębiorczości
55
Pędzich
Robert
mgr inż. inżynierii rolniczej
M
- budowa pojazdów samochodowych
- budowa samochodów
- podstawy techniki
- pojazdy rolnicze
- technologia mechaniczna
56
Pietkiewicz
Jadwiga
mgr teologii
M
- religia/etyka
57
Prokop
Bożena
mgr matematyki
M
-matematyka
58
Puczel
Piotr
mgr geografii
K
- geografia
- geografia z ochroną
i kształtowaniem środowiska
65
59
Rzeczycka
Elwira
licencjat - rachunkowość
i finanse przedsiębiorstwa
K
- ekonomika agrobiznesu
- ekonomika przedsiębiorstw
- elementy ekonomii
- finanse
- podstawy ekonomii
- zarządzanie firmą
60
Rae
Pauline Omollo
licencjat filologii angielskiej
S
- język angielski
61
Rawski
Stefan
mgr biologii
M
- biologia
- mikrobiologia żywości
62
Roksela
Kamil
mgr wychowania fizycznego
K
- wychowanie fizyczne
63
Rzeczycki
Andrzej
mgr wychowania fizycznego
M
- wychowanie fizyczne
D
- przysposobienie obronne
- nauczanie indywidualne
D
- marketing
- podstawy ekonomii
- podstawy rolnictwa
- produkcja i pozyskiwanie surowców żywności
- zarys wiedzy o gospodarce
- zarządzanie firmą
M
- wychowanie fizyczne
mgr pedagogiki opiekuńczo
- wychowawczej
64
Sienkiewicz
Andrzej
inż. wojsk zmechanizowanych
Studia Podyplomowe - wychowanie fizyczne
65
Siłkowska
Mirosława
66
Skorupski
Piotr
66
mgr inż. rolnictwa
Studia Podyplomowe - marketing rolno-spożywczy i
badania rynkowe
mgr wychowania fizycznego
67
Skrzypa
Anna
mgr ekonomii
D
- ekonomika handlu
- ekonomika i organizacji
w gastronomii
- kultura zawodu
- rachunkowość handlowa
- rachunkowość i finanse
w gastronomii
- rachunkowość jednostek gospodarujących
- zajęcia praktyczne
68
Stukanowa
Stella
mgr filologii angielskiej
M
- język angielski
- język angielski
w agrobiznesie
- język angielski zawodowy
69
Szerszeń
Krystyna
mgr inż. technologii żywności
Studia Podyplomowe - przedsiębiorczość
D
- obsługa konsumenta
- technologia gastronomiczna
- zasady żywienia
D
- pracownia ekonomiczno-informatyczna
- Sp. - finanse i bankowość
D
- język rosyjski
M
- język rosyjski
M
- podstawy biurowości
- podstawy użytkowania komputera
- technika biurowa
- technika biurowa
i komputerowa
- technologia informacyjna
- zastosowanie komputerów osobistych
70
Szturo
Halina
71
Szturo
Henryka
mgr ekonomii w zakresie
finansów
Studia Podyplomowe - przedsiębiorczość
mgr filologii rosyjskiej
72
73
Szwark
Joanna
Szymczyk
Adam
mgr filologii wschodniosłowiańskiej
mgr inż. mechanizacji rolnictwa
Studia Podyplomowe - informatyka
67
mgr teologii
74
Śliż
Beata
75
Śniadowska
Marta
76
Świderska
Urszula
Studia Podyplomowe - bibliotekoznawstwo
i informacja naukowa
oraz wychowanie prorodzinne
i seksualne
M
- religia/etyka
Studia Podyplomowe - Wiedza o Społeczeństwie
i Edukacji Europejskiej
K
- historia
- historia i wiedza o społeczeństwie
- wiedza o społeczeństwie
mgr chemii
M
- chemia
mgr historii
77
Tarasewicz
Jolanta
mgr zarządzania przedsiębiorstwem
K
- ekonomika przedsiębiorstw
- elementy ekonomii
- rachunkowość jednostek gospodarujących
- reklama
- statystyka
- Sp.-finanse i bankowość
w agrobiznesie
- Sp.-ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
78
TurzańskaGiebień Grażyna
mgr inż. technologii żywności
D
- technologia gastronomiczna
z obsługą konsumenta
79
Tymcio
Anna
K
- język angielski
- język angielski zawodowy
80
Tyszka
Cezary
D
- wychowanie fizyczne
68
mgr pedagogiki opiekuńczej
licencjat - filologia angielska
mgr wychowania fizycznego
K
- podstawy użytkowania komputera
- technika biurowa
- technika pracy biurowej
- technologia informacyjna
M
- fizyka i astronomia
M
- matematyka
S
- język angielski
mgr filologii germańskiej
K
- język niemiecki
Wypyszczak
Ewa
mgr wychowania fizycznego
M
- wychowanie fizyczne
87
Zadorożna
Agnieszka
mgr chemii
K
- chemia
88
Zalewska
Agnieszka
mgr matematyki
K
- matematyka
89
Zubrycka
Helena
mgr teologii
K
- religia/etyka
81
Ułasewicz
Mariusz
82
Wereda
Ewa
83
Wiercioch
Brigida
84
Woronowicz
Bożena
85
Woźniakowska
Julita
86
mgr zastosowania informatyki
i mediów w edukacji
mgr inż. techniki rolniczej
Studia Podyplomowe - fizyka
z astronomią
mgr inż. rybactwa morskiego
Studium Podyplomowe - matematyka
mgr ekonomii
licencjat filologii angielskiej
69
Pedagog Szkolny
90
DarmofałKaranowska
Monika
91
Sokołowska
Małgorzata
mgr pedagogiki społeczno
– opiekuńczej
K
M
mgr pedagogiki
Studia Podyplomowe - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
Biblioteka
92
Dziębowska
Katarzyna
mgr bibliotekoznawstwa i
informacji naukowo – technicznej
K
93
Kowalczyk
Halina
mgr bibliotekoznawstwa i
informacji
M
94
Nykiel
Janina
wz i Studium Bibliotekarskie
M
Interna
mgr pedagogiki rolniczej
95
70
Bobrowska
Bożena
inż. Zootechnik
Studia Podyplomowe - pedagogika opiekuńcza
M
96
Bronakowska
Eleonora
wz pedagogika opiekuńczo
–wychowawcza
M
97
Gajewska
Małgorzata
mgr pedagogiki opiekuńczo
– wychowawczej
M
98
Kania
Krzysztof
licencjat - pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
K
99
Mazurowska
Barbara
mgr pedagogiki
S
100
Morawski
Szymon
licencjat - pedagogika resocjalizacyjna
K
101
Radziwon
Maria
mgr pedagogiki opiekuńczo
– wychowawczej
M
102
Szałaj
Zofia
M
mgr filologii polskiej
Studia Podyplomowe - pedagogika opiekuńcza
71
Struktura awansu zawodowego nauczycieli
72
To MY w roku szkolnym 2006/2007
I TMR
Wychowawca: Joanna Cieleszyńska; uczniowie: Stachurski Marek, Klimowicz Paweł, Cekała Marek, Wierzchowski Damian, Lewkowicz Paweł
Ireneusz, Zdziebłowski Mateusz, Całkowski Łukasz, Puczyński Mariusz, Skibicki Rafał, Borówko Arkadiusz, Kuriata Krystian, Kobiela Krzysztof,
Wójcik Karol, Lewczyk Karol, Bagiński Marcin, Dębowski Sylwester, Roczon Kamil, Sławiński Marcin, Turek Damian, Konopacki Krzysztof,
Koziatek Mateusz Dariusz, Pudełek Mateusz, Dziemiańczuk Krystian, Kaluga Adam, Wojtowicz Michał, Piotrowski Karol, Ciborowski Paweł,
Nosal Tomasz.
I TM
Wychowawca: Marta Śniadowska; uczniowie: Supranowicz Piotr, Brzozowski Mateusz, Piskorz Kamil, Dowgiałło Piotr, Michaluk Dariusz,
Burłucki Jakub, Swacha Marcin, Czechowski Krzysztof, Barski Karol, Józefowicz Damian, Dudyński Damian, Grabijas Cezary, Urbanowicz
Tomasz, Bieńko Mateusz, Goszewski Dominik, Olszański Krzysztof, Bagiński Piotr, Samsel Paweł, Nowok Marcin, Supranowicz Bartosz, Ślęzak
Paweł, Dobuszyński Mateusz,Przyjemski Maciej, Karpiński Adam, Gajda Bartosz, Bochenek Mateusz, Hanczaruk Mateusz, Demczuk Andrzej,
Koper Krzysztof. Na zdjęciu są nieobecni: Bałdyga Łukasz, Bieliński Andrzej, Kamiński Przemysław, Wysocki Krystian.
73
Ia TE
Wychowawca: Aleszczyk Katarzyna; uczniowie od góry od lewej: Przemysław Sobczuk, Wróblewska Kinga, Jurkowski Patryk, wych. Aleszczyk
Katarzyna, Lewicka Barbara, Kręciewski Daniel, Gehfeld Iwona, Kręciewski Daniel, Pryciak Natalia, Hańba Natalia, Romanowska Martyna, Rorat
Wioletta, Kornas Marcin, Kaszczuk Beata, Tokarz Katarzyna, Chmielewska Emilia, Szymkowska Natalia, Schielke Mariola, Flis Renata, Lewicka
Marta, Wicha Renata, Ruchniewicz Katarzyna, Szymkowska Ela, Romanowska Sandra, Mazurowska Paulina, Wernicka Anna, Siemieniako Anna,
Kitor Katarzyna, Piasta Joanna. Nieobecni: Rybaczek Ola, Kruhlej Mateusz, Lemański Andrzej, Wołkowski Piotr.
Ib TE
Wychowawca klasy : Barbara Borkowska; uczniowie: Lemanek Kacper, Koniuszewski Grzegorz, Postrzech Anna, Gustajtis Ewelina, Szapar
Monika, Kurowska Marlena, Zakrzewski Piotr, Karaś Kinga, Paszkowska Milena, Sucholet Anna, Grabijas Karolina, Domurat Diana, Piskorz
Ewelina, Ożga Mateusz, Rożnowska Natalia, Widowski Kamil, Wasiluk Anita, Kozłowska Magdalena, Jaskowska Karolina, Zajerska Patrycja,
Kabelis Sylwia, Buczyńska Kamila, Ochociński Łukasz, Stępniak Barbara, Mazurowska Sylwia, Kowalska Katarzyna, Neuman Aneta. Nieobecni :
Brajer Monika, Leoniec Marta, Mohyła Mariusz, Sobótka Mateusz, Zaborowska Agnieszka, Zielińska Maja.
74
Ia TŻiGD
Wychowawca: Barbara Degórska; uczniowie:Dariusz Ulążka, Artur Witek, Marta Markowska, Dawid Leszek Orłowski, Patrycja Michalak, Krystian
Kaczyński, Robert Kacper Karbowniczek, Martin Rutkowski, Marcin Paweł Stadnyk, Adam Siemieniako, Milena Celina Krawczyk, Justyna Bogdańska,
Joanna Studzińska, Ewelina Ogrzał, Patrycja Bulkowska, Milena Paluszek, Tomasz Marcinowski, Renata Włodarczyk, Krzysztof Sokołowski, Magdalena
Górecka, Katarzyna Gbur, Magdalena Nawacka, Marta Turzańska, Emilia Oleksiewicz, Katarzyna Wasyk, Bartłomiej Nieswant, Emilia Powierża,
Katarzyna Małgorzata Jachimczyk, Paula Wyskiel, Ksenia Kowalska, Natalia Piasta, Damian Biedrawa. Nieobecni: Aneta Oleksiewicz.
Ib TŻiGD
Wychowawca: Agnieszka Jastrzębska, uczniowie od góry od lewej: Bartosz Sucharski, Łukasz Wojciechowski, Krzysztof Biaduń, Tomasz Bruderek,
Aneta Piotrowicz, Małgorzata Anna Piwowarczyk, Robert Michalec, Iza Maziuk, Izabela Hołub, Julita Przywieczerska, Marzena Ziółkowska, Marta
Winiarek, Edyta Bartoszewicz, Kamila Michałowska, Anna Wdziękowska, Małgorzata Iwańczuk, Monika Buraczewska, Marta Bielińska, Magdalena
Trykacz, Natalia Roczon, Elwira Borkowska, Wioletta Klecha, Marta Samsel, Anita Czyż, Marlena Korshenrich, Magdalena Winiarek, Ewelina Majewska,
Agnieszka Sierociuk. Nieobecni: Magdalena Buraczewska, Natalia Pomalejko, Elżbieta Hońko, Klaudia Karpowicz, Ptak Wioletta,
75
I TOUG
Wychowawca: Julita Woźniakowska; uczniowie: Katarzyna Sajek, Małgorzata Piwowarczyk, Martyna Wilk, Szymon Jakubi, Iwona Chruścińska,
Piotr Sienkiewicz, Katarzyna Krzyżanowska, Piotr Stankowski, Grzegorz Olechnowicz, Paweł Kotiuk, Paulina Rosińska, Iwona Tarkawian, Beata
Brudnicka, Diana Mateusiak, Mateusz Grabowski, Emilia Giers, Angelika Zawadzka, Małgorzata Kowalska, Mateusz Afrykański, Karolina Popiel,
Paulina Rogalińska, Mariola Krogul, Beata Lewandowska, Barbara Hankus, Karolina Dzierlatka, Magdalena Stefaniak, Alicja Wosiak, wych. Julita
Woźniakowska. Nieobecni: Karolina Aftyka, Edyta Kruszka, Paulina Pająk, Paulina Rogalińska, Alina Sajek.
I TH
Wychowawca: Joanna Ciepłuch; uczniowie od góry od lewej: Łukasz Kolasa, Remigiusz Rzyp, Arkadiusz Pączkowski, Dariusz Kowalski, Mateusz
Rumowski, Marcin Kowalski, Maciej Senio, Karol Jurewicz, Ewelina Piasta, Anna Ogłodzińska, Iwona Szczech, Magdalena Tomczak, Robert
Grynis, Łukasz Rogiński, Sebastian Zdunek, Oliwia Kozak, Sylwia Kamińska, Małgorzata Dądzik, Iwona Olkowska, Monika Humieńczuk, Kamila
Gorczyca, Paulina Ludwiczak, Barbara Szwark, Emilia Sęk, Angelika Gawińska, Urszula Zaremba, Angelika Ławrynowicz, wychowawca Joanna
Ciepłuch. Nieobecni: Joanna Kardasz, Natalia Sobieska, Iza Zawadzka, Natalia Zmitrowicz.
76
Ia ZSZ
Wychowawca: Andrzej Rzeczycki; uczniowie:góry od lewej: Tomasz Gołaś, Krystian Bubul, Adrian Sznaze, Cezary Buczek, Robert Strzałkowski,
Krystian Bakunowicz-Bogaczuk, Michał Świderski, Emil Żołnowski, Andrzej Rzeczycki(wychowawca klasy), Krystian Błażewicz, Krzysztof
Wiśniewski, Mateusz Dudek, Piotr Bernacki, Jakub Filipkowski, Paweł Kudzbalski, Łukasz Jurczak, Robert Huzar, Robert Gałązka, Szymon
Dzwonkowski, Jan Lewowicki, Rafał Pożarecki, Jan Boguszewski. Nieobecni: Marcin Aniszczyk, Piotr Fenik, Marcin Gajlewicz, Arkadiusz
Iwańczyk, Rafał Krysiak, Patryk Malisz, Kacper Marcinkowski, Arkadiusz Mila, Łukasz Szwarc.
Ib ZSZ
Wychowawca: Piotr Puczel; uczniowie: od góry z lewej: Bagiński Dawid, Stadnik, Arkadiusz, Murawski Tomasz, Cis Grzegorz, Markowski Jacek,
Cyliński Damian, Strzelczyk Piotr, Kulesza Ryszard, wychowawca Piotr Puczel, Szulc Kamil, Bil Daniel, Stankiewicz Patryk, Dybek Emil, Jeziorek
Piotr, Hoszkiewicz Bartosz, Granacki Tomasz, Proboszcz Rafał, Kostyła Robert, Sieciński Piotr, Kimber Jakub, Borkowski Dawid,Kubacz Leszek,
Giers Karol, Stadnik Dariusz, Piotrowski Mariusz, Ruliński Krzysztof, Lizio Radosław.
77
I TI
Wychowawca: Anna Tymcio; uczniowie od góry od lewej: Kowalska, Magdalena Żygadło, Magdalena Jastrząb, Małgorzata Mazurowska, Mateusz
Połeć, Szymon Kluczkowski, Joanna Szymańska, Patryk Kastan, Damian Góra, Marcin Aleksandrowicz, Piotr Niewiadomski, Bartłomiej Sokół,
Paweł Lamirowski, Jakub Ciszkowski, Szymon Wcisło, Konrad Gierak, Popławski Mateusz, Darek Gasperowicz, Marek Synowiec, Gałęzowski
Mateusz, Tomek Dajnowski, Tomasz Kowalski, Darek Klimkowski, Karol Kulisz, Adam Sobczuk, Ewelina Bieniak, Ola Duczek, Dagmara
Chirkowska, Łukasz Boublej, Martyna Duda. Nieobecni : Mateusz Średziński.
II TMR
Wychowawca: Cezary Tyszka; uczniowie:od góry od lewej: Falkowski Marek; Cekała Sylwester; Skupiński Mariusz; Fenik Marcin; Rad Marcin;
Plażuk Radosław; Lutowski Stanisław; Roczon Dominik; Opolski Krystian; Fiet Karol; Rodak Łukasz; Kłos Karol; wych. Cezary Tyszka; Ćwiek
Kamil; Bugnacki Rafał; Binku Krzysztof; Kuriata Krzysztof; Borkowski Marcin; Kina Łukasz; Zadroga Patryk. Nieobecni: Ogrodziński Przemysław;
Pigocki Piotr; Seges Mariusz; Tomaszewski Tomasz.
78
IIa TM
Wychowawca: Ewa Wereda; uczniowie: od góry z lewej: Łukasz Kowalski, Mariusz Żuk, Damian Milenkiewicz, Mariusz Olechnowicz, Ariel
Ziembiński, Michał Piesza, Kamil Wełna, Paweł Szamański, Damian Nagelski, Rafał Andrzejewski, , Marcin Kozłowski, Sebastian Stanicki,
Piotr Piecychna, Krystian Roczon, Jacek Markiewicz, Piotr Różański, Artur Starukiewicz, Tomasz Racis, Krzysztof Głusiec,Grzegorz Topczyłko,
Sławomir Sokół, Paweł Chwaszczewski, Kamil Bura. Nieobecni : Łukasz Rajmanowski , Wojciech Mikołajczyk.
IIb TM
Wychowawca: Joanna Szwark; uczniowie:od góry z lewej: Krystian Kazio, Damian Szmyd, Maciej Skrzypek, Robert Połeć, Tomasz Frontczak,
Łukasz Trusz, Grzegorz Abram, Dariusz Czerwiński, Piotr Kuleszka, Adam Kopko, Mateusz Chmielewski, mgr Joanna Szwark, Tomasz Tyc, Antoni
Sobieski, Karol Brandt, Arkadiusz Chudek, Piotr Ostrowski, Przemysław Kisiel, Kamil Patecki. Nieobecni: Kamil Józefowicz, Marek Kulikowski.
79
IIa TE
Wychowawca: Brygida Wiercioch; uczniowie: Natalia Jarmołowicz, Katarzyna Popielarz, Ewelina Zięba, Agnieszka Zalewska, Daniel Bendek,
Grzegorz Stefaniak, Karol Kieżun, Piotr Bokwa, Natalia Ochocińska, Sylwia Sokołowska, Joanna Tuzik, Karolina Linkiel, Katarzyna Giedziun,
Marta Gustajtis, Janina Gajewska, Sylwia Mikszto,Marta Gasinowicz, Kamila Milczanowska, Karolina Pomiećko, Roksana Gaik, Julita Borzęcka,
Anna Wożniak, wych. Brigida Wiercioch. Nieobecni: Piotr Tomkowski, Dorota Stępniak, Magdalena Szymkowska,Tomasz Gawrysiak.
IIb TE
Wychowawca: Mariusz Ułasewicz; uczniowie od góry od lewej:wych. Mariusz Ułasewicz, Urszula Kozłowska, Katarzyna Winiarek, Natalia
Koper, Monika Flis, Aneta Basis, Anna Tarkawian, Izabela Bagińska, Agata Pawelczyk, Teresa Olszak, Joanna Błażewicz, Łukasz Olenkowicz,
Natalia Raszkowska, Monika Kuriata, Anna Bogdańska, Patrycja Ossowska, Ewelina Kopeć, Magda Szrage, Janina Seebald, Paweł Galin, Damian
Domański. Nieobecni: Wioletta Wardak, Paweł Małachwiej.
80
IIa TŻiGD
Wychowawca: Agnieszka Ducka; uczniowie od góry od lewej: Jacek Wojciechowski, Magdalena Urbanowicz, Marcin Lutowski, Piotr Lemański,
Joanna Chodarcewicz, Daniel Janowski, Mateusz Kolbus, Agnieszka Wilczek, Beata Bociańska, Izabela Gugnacka, Kinga Stefanowicz, Ines
Konieczka, Marta Gacyk, Ewelina Jaroszewska, Agnieszka Możejko, Justyna Dybkowska, Paulina Czapla, wych. Agnieszka Ducka, Katarzyna
Ćwikowska, Anna Muszayka, Izabela Mikołajczyk. Nieobecni: Justyna Wutkie, Patrycja Witkowska, Katarzyna Wróbel, Magdalena Kieżun.
IIb TŻiGD
Wychowawca: Nowak Monika; uczniowie: Woronowicz Paweł, Domański Krzysztof, Szupieniuk Rafał, Bielski Marcin, Waszkiewicz Justyna,
Jasionek Mateusz, Wyskiel Damian, Lewicka Wioleta, Woźniak Beata, Skiberys Martina, Pouch Natalia, Kamińska Marta, Tymoszuk Katarzyna,
Reginis Natalia, Narbut Agnieszka, Sikowska Ilona, Kulesza Patrycja, Kucińska Dorota, Lizio Natalia, Karpińska Anna, Hanasz Klaudia, Rutkowska
Joanna, Tomas Paweł, Jaworska Marta, Nowak Wioletta, Zielińska Małgorzata, Kozakiewicz Krystian. Nieobecni: Onyszk Marta, Paszkiewicz
Katarzyna, Szymkowska Iga.
81
II TOUG
Wychowawca: Magda Jurkiewicz; uczniowie od góry lewej: Ariel Biodnicki, Patryk Zajerski, Piotr Gramotowicz, Justyna Achimowicz, Natalia
Płaza, Justyna Solecka, Piotr Bartoszek, Przemysław Gawrysiak,, Ewelina Czubaszek, Sylwia Zimoląg, Aneta Aftyka, Marlena Nowak, Ewelina
Wardak, Monika Waszczuk, Karolina Turek, Angelika Szuchalska, Anna Maligranda, Monika Dudzińska, Justyna Iskra, Justyna Kuleszka, Patrycja
Nasińska, Paweł Święty, Kamil Murzyn, Andrzej Suszyński, Magda Pacuła. Nieobecni: Marta Kreczman.
II TA
Wychowawca: Aneta Wypyszczak; uczniowie od góry z lewej: Żylonis Wiktor, Stolarczyk Mariusz, Kulesz Karol, Maciszewski Adrian, Koziarek
Emil, Tomaszawski Marcin, Grądek Piotr, Duda Karol, Grądziel Michał, Żółtowska Marcelina, Olechnowicz Edyta, Borowska Magdalena, Termińska
Katarzyna, Kowalska Monika, Banach Anna, Wojdyła Joanna, Powierża Karol. Nieobecni: Zaborowski Kamil, Brzozowska Edyta, Buńko Emilia,
Piekarska Justyna, Stelmach Paulina.
82
IIa ZSZ
Wychowawca: Lipka Jacek; uczniowie: Walczyk Karol, Kołakowski Bogusław, Śniatała Przemysław Piotr, Deptała Mateusz, Kajda Mateusz,
Tarasiewicz Adam, Moroz Bogdan, Janczuara Bogusław, Kowalewski Karol, Bałdyga Piotr, Kłys Paweł Marek, Sokołowski Krzysztof, Fiet Tomasz,
Rzyp Radosław, Bałdyga Daniel, Konarzewski Marcin Łukasz, Łabanowski Maciej, Bałdyga Cezary, Zakrzewski Sebastian. Nieobecny: Dunaj
Karol.
IIb ZSZ
Wychowawca: Edyta Giczewska – Warchoł; uczniowie od góry z lewej: Rafał Maligranda, PiotrHasiuk, Paweł Maliński, Łukasz Nowak, Mateusz
Maliński, Tomasz Kiełbasa, Mariusz Kasprzak, Radosław Radawiec, Piotr Iwańczyk, Łukasz Osiurak, wychowaca klasy – Edyta Giczewska
– Warchoł, Andrzej Krupienik, Kamil Górecki. Nieobecni: Marek Bach, Przemysław Dobrowolski, Krzysztof Dudo, Piotr Górny, Jerzy Królak,
Tomasz Mazanek, Rafał Pawłowski, Mariusz Suszyński, Konrad Szwajdych, Daniel Ziemski.
83
II LPZI
Wychowawca: Jarosław Oeljnik; I rząd: Katarzyna Jeromiej, Aneta Mołczan, Urszula Ulkowska, Karolina Jodelis, Katarzyna Bryś, Natalia
Nienałtowska, Karol Lenartowicz, II rząd: Łukasz Maksymiuk, Monika Szykowska, Monika Płomińska, Anna Chojnowska, Justyna Brożek, III rząd:
Kamil Domian, Grzegorz Kalenik, Dominik Pyrka, Łukasz Grabowski, Martyna Witczak, Beata Klesza, Emil Głowacki, Angelika Olechnowicz,
Przemysław Głowacki, wych. Jarosław Olejnik.
III TMR
Wychowawca: Jacek Dziemiańczyk; uczniowie od lewej od góry: Chodkowski Jacek, Cekała Dawid, Wojnicki Piotr, Rutkowski Daniel, Tadaj
Karol, Maśnik Przemysław, Balukiewicz Marcin, Wardak Mateusz, Mateusiak Adrian, Banach Tadeusz, Wiśniewski Krzysztof, Szczerbo Andrzej,
Wilde Marcin, Różański Paweł, Seges Przemysław, Sobczyk Kamil, Krzywiec Krzysztof, Czapliński Paweł, Mazurowski Paweł, Wołowiec Mateusz,
wych. Jacek Dziemiańczyk. Nieobecni: Fedor Grzegorz, Gackiewicz Rafał, Kubicki Rafał, Marcheluk Artur, Olenkowicz Bronisław, Śmierzyński
Daniel, Zajk. Tomasz.
84
IIIa TM
Wychowawca: Joanna Mendalka; uczniowie: Szyszko Krystian, Janułajtys Paweł, Jurewicz Tomasz, Malinowski Robert, Kozłowski Szymon,
Dądzik Paweł, Tałałaj Łukasz, Skutkiewicz Grzegorz, Raszkowski Tomasz, Kabelis Jakub, Milczarek Grzegorz, Guf Robert, Omieczyński Jakub,
Juszkiewicz Kamil, Waszczuk Artur, Stefanowicz Łukasz, Bajdak Karol, Ruszczyk Krzysztof. Uczniowie nieobecni: Aleksandrowicz Paweł,
Giczewski Mariusz, Żwir Marcin, Kowalczuk Krzysztof, Machniewicz Artur, Łuszczak Marcin.
IIIb TM
Wychowawca: Dorota Derkowska; uczniowie od góry od lewej: Marcin Gwara, Łukasz Karpiuk, Paweł Dyjas, Łukasz Gołębiowski, Krzysztof
Tokarz, Piotr Kozub, Grzegorz Szymczukiewicz, Paweł Rutkowski, Piotr Dąbrowski, Marcin Bieliński, Krzysztof Dunalski, Daniel Szulc, Łukasz
Dzienian, wych. Dorota Derkowska, Paweł Szałkowski, Kamil Borsuk, Rafał Korries, Tomasz Momot, Piotr Kochanowski, Mariusz Dańczuk, Paweł
Momot. Nieobecni: Sławomir Strzelczyk, Krzysztof Puciato, Łukasz Czarnocki.
85
IIIa TE
Wychowawca: Michał Muszyński; uczniowie od góry od lewej: Rucin Justyna, Trepner Emilia, Lipińska Anna, Dymidziuk Katarzyna, Dąbrowki
Mariusz, Koziatek Daniel, Maczan Katarzyna, Kirkuć Danuta, Chmura Milena, Wieliczko Marta, Rumszewicz Ewelina, Guba Karolina, Warcaba
Natalia, Bielska Monika, Dziemiela Anna, Gbur Ewa, Bielska Marlena, Waszkiewicz Marta, Majewski Marcin, Komusin Kamila.Nieobecni:
Bobińska Anna, Janicka Emilia, Lubera Beata, Popielarz Justyna.
IIIb TE
Wychowawca: Anna Fedyk; uczniowie od góry od lewej: Kamila Wójcik, Elżbieta Noga, Anna Kwiatkowska, Edyta Mikowska, Agata
Czaplińska, Klaudia Prokop, Milena Bielska, Agnieszka Poniatowska, Katarzyna Rogowska, Beata Ausztol, Monika Jasek, Elwira Grochulska,
Anna Chomontowska, Edyta Siedlecka, Karolina Jarmołowicz, Iwona Abram, Katarzyna Kierwicz, wychowawca Anna Fedyk, Emilia Jankowska,
Emilia Witek, Ewelina Czyżewska, Emilia Staworek, Kinga Boroszko, Justyna Polewaczyk, Beata Korshenrich, Agnieszka Sucholet, Marta Zięba,
Agnieszka Zawrotna. Nieobecni: Olga Dowhań, Magda Koniuszewska, Marta Wajszczuk.
86
IIIc TE
Wychowawca: Marzena Cogiel; uczniowie od góry od lewej: Dawid Huzar, Damian Krumplewski, Grzegorz Rudnicki, Edyta Rogińska, Piotr
Dyszkiewicz, Milena Czerwińska, Natalia Łojko, Katarzyna Piliszko, Paweł Tuzik, Agata Ceglarska, Mirosław Pszczełowski, Anna Tomasik,
Justyna Krysztul, Marlena Gagdzis, Justyna Lazarowska, Ewelina Gryczka, Beata Hul, Natalia Wieliczko, Elżbieta Puszczało, Marlena Goszewska,
Ewelina Kuta, Justyna Fijałkowska, Sylwia Puczyńska. Nieobecni: Wioletta Blusiewicz, Małgorzata Jeziorek, Natalia Tłomacka.
IIIa TŻiGD
Wychowawca: Beata Kordala; uczniowie od góry od lewej: Radgowski, Monika Czyżewska, Tomasz Paluszkiewicz, Natalia Baran, Urszula
Wykrętek, Magdalena Dziekońska, Agnieszka Popiołek, Aniela Michniewicz, Bernadeta Banach, Łukasz Pietraszek, Katarzyna Wojnowska,
Katarzyna Komar, Stefania Pouch, Monika Kaszucka, Marta Makar, Kamila Waszkiewicz, Marta Franz, Justyna Bagińska, Dorota Turczyn, Dawid
Nasiadko. Nieobecny: Artur Kowalski.
87
IIIb TŻiGD
Wychowawca: Lucyna Olszewska; uczniowie od góry od lewej: Daniel Jowsa, Mateusz Bagiński, Paweł Cichomski, Emil Kreczmański, Cezary
Sepczyński, Krzysztof Doczyk, Łukasz Sielski, Judyta Potrzuska, Rafał Stanisławczyk, Iza Banach, Kamila Gajownik, Karolina Janowicz, p.
Lucyna Olszewska (wychowawca), Łukasz Rubin, Anna Oszczapińska, Marta Krysztul, Marta Grynis, Magdalena Pliszka, Edyta Rymarczuk, Ilona
Lipka, Izabela Goszewska, Izabela Górecka. Nieobecny: Dawid Jakubi.
III TOUG
Wychowawca: Irena Gorzelańczyk; uczniowie od góry od lewej: Paulina Siembida, Iga Olszewska, Tomasz Dobrosielski, Monika Wiśniewska,
Izabela Frącczak, Samanta Harkot, Magdalena Fiedorowicz, Małgorzata Szewczyk, Anna Komorowska, Ewelina Król, Katarzyna Subocz. Nieobecni:
Kornelia Majewska, Adrian Michalak, Fabian Czarnecki, Szymon Mazur, Monika Rorat, Ewa Rutkowska, Magdalena Stankiewicz.
88
III TH
Wychowawca: Ireneusz Cioch; uczniowie od góry od lewej: Mateusz Celej, Magdalena Marcinkiewicz, Marta Minksztyn, Paulina Węglarska,
wych. Ireneusz Cioch, Monika Walukiewicz, Justyna Świacka, Katarzyna Kurek, Kamila Nadrak, Lucyna Tomczuk, Paweł Butajło, Jarosław
Jasiński, Aneta Wysocka.Nieobecni: Beata Pietraszka, Joanna Świacka, Ewelina Święcka, Grzegorz Ziółkowska.
III TA
Wychowawca: Elwira Rzeczycka; uczniowie od góry od lewej: Dariusz Lewicki, Bartosz Kiśluk, Łukasz Michalec, Krzysztof Ciborski, Marcin
Baran, Paweł Zbiciak, Elżbieta Kosik, Justyna Sperska, Wioleta Nowak, Kornela Bogusz, Adrianna Szczerba, Katarzyna Bednarczyk, Edyta
Waszkiewicz, Aneta Czausz, wych. Elwira Rzeczycka, Marta Sielska, Joanna Żółtowska, Sylwia Górecka, Wioletta Kukowska, Marzena Dorożko,
Magdalena Mieczkowska, Marta Ponder. Nieobecni: Anna Chrzan, Robert Czuczko, Karolina Żelepin.
89
III ZSZ
Wychowawca: Kazimierz Naruszko; uczniowie: od góry z lewej: Wojciech Zdanowicz, Rafał Wysocki, Wojciech Ajduk, Robert Marciniak, Marcin
Woźniak, Artur Kocisz, Dariusz Pietrzak, Karol Gigielewicz, Przemysław Dudziński, Cezary Czajkowski, Grzegorz Andrukonis, inż. Kazimierz
Naruszko, Andrzej Karasik, Sławomir Giers, Kamil Przespolewski, Kamil Kowelski, Janusz Birski, Konrad Pawlik. Nieobecni: Przemysław Słaby,
Mateusz Chmielewski, Marcin Czajdo, Mariusz Kaczorowski, Piotr Kozłowski, Tomasz Rybiński.
III LPEA
Wychowawca: Iwona Bryś; uczniowie od góry od lewej: Michał Worotnicki, Karolina Misiun, Mariusz Jończyk, Nina Wasilewska, wych. Iwona
Bryś, Paulina Jurczak, Joanna Wasilewska, Ewelina Lewandowska, Katarzyna Mróz, Klaudia Koplin, Natalia Zbiranek, Marta Lisko, Urszula
Adamczyk, Eliza Kukuć, Agnieszka Bielecka, Emilia Chomycz, Marta Wojnowska, Rafał Żukowski.. Nieobecni: Monika Kossowska, Kamila Lisko,
Mateusz Malec, Magdalena Reginis.
90
III LPZI
Wychowawca: Katarzyna Kłek; uczniowie od góry od lewej: Zielonka Paweł, Piaścik Rafał, Zalewski Piotr, Ćwikowski Gracjan,Rządczyk Karol,
Zajączkowski Piotr, Bogorodź Kamil, Kaczmarek Renata, Miałan Małgorzata, Zdunek Ewelina,Tomasiak Justyna, Wierzbicka Ewelina, Ziółkowski
Tomasz, Jóźwik Marcin, Krzysztofowicz Cezary, Langa Sylwia, Szadziewska Natalia, Sawościan Patrycja, Kupryjaniuk Rafał, Wójcik Paula,
wych. Katarzyna Kłek, Dawid Krystian, Adakimowicz Justyna, Frąckiewicz Zofia, Brzdęk Żaneta, Stepnowska Aleksandra, Andrzejewski Adrian,
Hapoński Łukasz. Nieobecni: Kalenik Adam, Kamiński Arkadiusz.
IV TMR
Wychowawca: Pędzich Robert; uczniowie: Żyrka Marcin, Pieciun Michał, Walinowicz Konrad, Gołaszewski Marek, Skonieczko Kamil, Dobrzelecki
Artur, Starzewski Daniel, Tarkawian Kamil, Lingner Samuel, Lewandowski Ariel, Janowski Patryk, Czyżewski Janusz, Wierzuk Tomasz, Krygier
Adam, Chrzan Krystian, Buńko Przemysław, Szewczyk Łukasz, Żelichowski Adam, Lewkowicz Piotr, Draganik Paweł. Nieobecni na zdjęciu: Balak
Piotr, Szczech Marcin.
91
IVa TM
Wychowawca: Genowefa Jasionek; uczniowie: Żelazny Daniel Michał, Nawojczyk Kamil, Szumkowski Kamil, Szymański Piotr, Waszczak
Bartłomiej, Wełna Mateusz, Filipski Dariusz Łukasz, Skwarek Wojciech, Śpiewak Karol, Kras Daniel, Genowefa Jasionek, Pszczełowski Piotr,
Omieczyński Artur Marcin, Waszkiewicz Daniel Tomasz, Mikos Krzysztof, Michalkiewicz Paweł, Krehein Rafał, Baranowski Kamil, Lesek
Jarosław, Kijko Michał, Kosior Krzysztof, Śiwek Marcin. Nieobecni: Święty Piotr, Drażba Samuel, Ważny Wojciech, Ciunowicz Dariusz.
IVb TM
Wychowawca: Ilona Matyjasik; uczniowie od lewej: Łukasz Rutkowski, Krzysztof Waszak, Adam Bernat, Paweł Piasta, Mateusz Powalisz,
Rafał Słomka, Jarosław Wernicki, Kamil Jastrzębski, Jacek Niski, Jacek Michałowski, Kamil Samsel , Radosław Liśniański, Piotr Witek, Adam
Karbowniczek, Krzysztof Bogdański, Tomasz Petecki, Michał Służała, Paweł Rachubka. Nieobecni: Dariusz Aftyka, Mateusz Lubera, Tomasz
Połeć.
92
IVa TE
Wychowawca: Bożena Fedczak; uczniowie od góry od lewej: Świdziński Paweł, Kopeć Kamil, Kosiorek Łukasz, Gać Katarzyna, Wieliczko
Ewelina, Zacharek Maciej, Marchel Natalia, Dados Joanna, Kubach Agata, Karpiuk Dorota, Tukajło Magdalena, Kuriata Wioleta, Rubin Szymon,
Lutowska Anna, Dziemiela Kamil, Dudzińska Jolanta, Patecka Daria, Winiarek Dominika, Wychowawczyni, Komusin Karolina.
IVb TE
Wychowawca: Halina Szturo; uczniowie od góry od lewej: Boczulak Paweł, Tkacz Katarzyna, Zatora Marta, Czarnecki Przemysław,
Marcinkiewicz Dagmara, Piątkowska Małgorzata, Walewska Paula, Christow Zerrina, Koziatek Wojciech, Biaduń Katarzyna, Tkacz Angelika,
Rumszewicz Sylwia, Turczyn Magdalena, Kabelis Katarzyna, Bielawska Justyna, Michałowska Alicja, Mołczan Natalia, Wasilewski Adrian.
Nieobecni: Nowakowska Jolanta, Marcinek Anna, Kardasz Emilia.
93
IVc TE
Wychowawca: Kupczak Anna; uczniowie od góry od lewej: Ewelina Paździor, Małgorzata Szczepańska, Karolina Dziadyk, Joanna Romańczuk,
Marzena Bełczącka, Magdalena Dymek, Anna Puszkiewicz, Emilia Ślubowska, Monika Modzelan, Magdalena Łopatowicz, Ewelina Łachmańska,
Patrycja Nowak, Anna Kupczak – wychowawca, Marta Schroeder, Malwina Gastołek, Agnieszka Sulinowska, Julita Kolbus, Paulina Karwowska,
Małgorzata Staniszewska, Ewelina Kudzbalska, Sylwia Dawid. Nieobecni: Patrycja Baran, Kiwilszo Kornelia, Mikowska Marta, Paszkiewicz
Mirosława, Patecka Natalia, Pokrywka Anna, Puczel Ewa, Rek Dagmara, Stańkowska Katarzyna, Zumbrzycka Karolina.
IVd TE
Wychowawca: Jolanta Tarasewicz; uczniowie:od góry od lewej: Krumplewska Ewa, Buniowski Mariusz, Pawlik Daniel, Wojciuszkiewicz Rafał,
Ungerska Katarzyna, Małecka Katarzyna, Gołębiowska Paulina, Skwarek Natalia, Wiszniewiecki Krzysztof, Rogala Marcin, Dębek Mariusz,
wychowawca Jolanta Tarasewicz , Wiśniewska Katarzyna, Lewowicka Kornelia, Zawadzka Anna, Jędruszczak Ewa. Nieobecni: Buniowski
Jarosław, Bociański Mateusz, Chodkowska Marta, Chruścicki Piotr, Kardaś Tomasz Jan, Kowalski Wojciech, Lewandowski Jakub, Olszewska Anna,
Potrzuski Patryk, Rajek Justyna, Wójtowicz Ewelina.
94
IV TŻiGD
Wychowawca: Grażyna Turzańska-Giebień; uczniowie od góry od lewej: Rafał Rejmentowski, Michał Buraczewski, Łukasz Chodorowski, Emil
Parda, Mariusz Krysztul, Sebastian Markowski, Łukasz Cichomski, Szymon Stefanowicz, Ewalina Rajek, Marta Wardak, Marta Ślusarczyk, Justyna
Łukasik, Anna Mikołajczyk, Monika Presel, Paweł Ugolik, Przemysław Witkowicz, Agata Radziwon, Justyna Samsel, Emilia Wołkowska, Grażyna
Turzańska-Giebień, Alicja Zalewa, Monika Terpińska, Ewelina Dybkowska, Ilona Sosnówka, Jolanta Rucin. Nieobecni: Martyna Adakimowicz,
Andrzej Narbuntowicz, Tomasz Janowicz, Dawid Kasprzyk.
IV TOUG
Wychowawca: Krystyna Szerszeń; uczniowie od góry od lewej: Andrzej Jackiewicz, Piotr Długosz, Marcin Nawacki, Robert Borkowski, Mariusz
Kalbarczyk, Kinga Fiutka, Kamil Koziatek, Kamila Kozłowska, Piotr Tański, Joanna Bąba, Anna Zyśk, Przemysław Wieczorkowski, Marek Sidz,
Agnieszka Kaszewska, Ewa Jędrzejewska, Iwona Duńska, Karolina Bubień, Monika Kozieł, Agata Luma, Krystyna Szerszeń. Nieobecni: Katarzyna
Gdula, Justyna Górecka, Kamil Samul, Mariusz Świacki.
95
IV TH
Wychowawca: Anna Skrzypa; uczniowie: Rząd dolny, od lewej: Balcewicz Natalia, Karbownik Ewelina , Fiedorowicz Monika, Stankiewicz
Karolina, Gacioch Marta, Bogusz Joanna, wychowawca. Rząd drugi, od lewej: Mikielska Klaudia, Han Monika, Gradzewicz Emilia, Seebald
Paulina. Rząd trzeci, od lewej: Pikula Róża, Marcinkiewicz Adam, Górecka Emilia. Nieobecni: Damięcka Marzena, Kimber Iwona, Miśkiewicz
Łukasz, Sobolewski Mateusz, Tenus Artur, Żeliszczak Magdalena.
96
Trochę statystyki
Spis typów szkół oraz innych form kształcenia
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
Skrót
Pełna nazwa
TMR
TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA
TRR
TECHNIKUM RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ
3lTMR
3L TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA
TH
TECHNIKUM HODOWLANE
TR
TECHNIKUM ROLNICZE
ZMR
ZASADNICZA SZKOŁA MECHANIZACJI ROLNICTWA
ZTR
ZAOCZNE TECHNIKUM ROLNICZE
ZTRR
ZAOCZNE TECHNIKUM RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ
ZSZ
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
ZTMR
ZAOCZNE TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA
3lTH
3L TECHNIKUM HODOWLANE
TS
TECHNIKUM SUSZARNICZE
LE
LICEUM EKONOMICZNE
WTR
WIECZOROWE TECHNIKUM ROLNICZE
3lTR
3L TECHNIKUM ROLNICZE
KR
KURS ROLNICZY
ZH
ZASADNICZA SZKOŁA HODOWLANA
KMR
KURS MECHANIZACJI ROLNICTWA
ZR
ZASADNICZA SZKOŁA ROLNICZA
3lTAgrolot.
3L TECHNIKUM AGROLOTNICZE
LHR i TRR
LICEUM HANDLU ROLNICZEGO i TECHNIKUM RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ
ZasSR
ZASADNICZA SZKOŁA ROLNICZA
WTMR
WIECZOROWE TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA
TTŻ
TECHNIKUM TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
LAgrot
LICEUM AGROTECHNICZNE
3lTMRagrolot.
3L TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA AGROLOTNICZE
WTH
WIECZOROWE TECHNIKUM HODOWLANE
ZOiH
ZASADNICZA SZKOŁA OGRODNICZA i HODOWLANA
TM
TECHNIKUM MECHANICZNE
TŻIGD
TECHNIKUM ŻYWIENIA i GASPODARSTWA DOMOWEGO
TE
TECHNIKUM EKONOMICZNE
LPZI
LICEUM PROFILOWANE ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ
LO
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
LA
LICEUM AGROBIZNESU
LPE-A
LICEUM PROFILOWANE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE
97
Ilość obsolwentów posczególnych szkół
Szkoła
TMR
3lTMR
TRR
TH
TR
ZMR
ZTR
ZSZ
ZTRR
LE
ZTMR
TM
3lTH
TS
WTR
3lTR
TTŻ
KR
ZH
TŻiGD
KMR
ZR
LPE-A
3lTAgrolot.
TE
LHRiTRR
LO
LA
ZasSR
WTMR
3lTM
LPZI
LAgrot
3lTMRagrolot.
WTH
3lTAgrplot.
ZOiH
98
- Absolwentów
- 2402
- 1137
- 1114
- 913
- 847
- 736
- 476
- 332
- 285
- 251
- 161
- 145
- 141
- 126
- 101
- 89
- 89
- 81
- 77
- 73
- 68
- 62
- 51
- 50
- 49
- 47
- 47
- 47
- 39
- 37
- 37
- 30
- 29
- 28
- 20
- 14
- 10
Ilość obsolwentów w posczególnych latach
Rok
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
- Absolwentów
- 7
- 69
- 94
- 149
- 94
- 201
- 137
- 125
- 195
- 25
- 99
- 83
- 69
- 72
- 91
- 117
- 144
- 166
- 203
- 174
- 155
- 201
- 200
- 168
- 176
- 220
- 236
- 248
- 270
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
- 327
- 301
- 297
- 193
- 196
- 219
- 139
- 215
- 186
- 162
- 203
- 220
- 151
- 218
- 186
- 211
- 226
- 167
- 217
- 197
- 179
- 141
- 171
- 230
- 211
- 166
- 227
- 252
- 249
99
Top 10
Miejsce Nazwisko Ilość
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
100
Stankiewicz
Kowalczyk
Rutkowski
Kulesza
Urbanowicz
Baran
Kowalski
Kozłowski
Bukowski
Wójcik
40
24
24
24
23
23
22
20
20
19
Najbardziej popularne nazwiska,
imiona męskie i imiona żeńskie, wśród
absolwentów z lat 1949 - 2006.
Miejsce
Imię
Ilość
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Jan
Andrzej
Krzysztof
Stanisław
Piotr
Zbigniew
Marek
Tadeusz
Jerzy
Mirosław
323
320
277
240
196
188
180
178
171
167
Miejsce
Imię
Ilość
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Anna
Krystyna
Maria
Teresa
Danuta
Elżbieta
Jadwiga
Irena
Barbara
Ewa
184
145
125
114
113
113
108
103
102
96
Ostatnia dekada w liczbach
101
Opracował: Krzysztof Lubasiński
102
IV
Szkolna codzienność
103
Od „Unipolbrit 2086” do „iMac 17” Core 2 Duo”
...czyli krótka historia komputeryzacji
W monografii wydanej w 1997 r. na 50-lecie szkoły w kalendarium pojawia się data
09/08/1993 r. oddania do użytku pracowni informatycznej z 15 stanowiskami komputerowymi pracującymi w sieci Novell 3.11. Nie była to jednak pierwsza pracownia komputerowa
w szkole. Na początku lat 90-tych istniała w szkole pracownia komputerowa wyposażona
w 8 komputerów „Unipolbrit 2086” na bazie której były realizowane zajęcia pozalekcyjne
– koło komputerowe, dla pierwszych pasjonatów informatyki w szkole. Zajęcia były prowadzone dwa razy w tygodniu przez Krzysztofa Lubasińskiego – autora tych słów. Doskonale
pamiętam emocje jakie towarzyszyły tym zajęciom, wszak był to pierwszy kontakt z nowoczesnością znaną tylko z nielicznej jeszcze w tamtych czasach prasy fachowej („Bajtek”).
Oto egzemplifikacja tej nowoczesności: Procesor Z80A 3,58 MHz, ROM 24 KB, RAM 48
KB, Klawiatura 40, Grafika 256 x 192, 256x192 (extended colour mode), 512x192 monochrom, Tekst 32 x 24, Dźwięk AY-3-8912 Sound Chip, Wbudowana pamięć masowa: brak,
Złącza: magnetofon, szyna systemowa, RF, monitor, 2 x joystick, kartridż, System: Basic,
CP/M 2.2 ze stacja dyskietek FDD 3000, Akcesoria: stacja 5,25”, stacja 3”, kartridż.
Unipolbrit 2086 jednostka centralna
Praca na tych komputerach wymagała dużej cierpliwości i samozaparcia. Jednostka centralna była podłączona do czarno-białego 14-calawego monitora i magnetofonu kasetowego
przy pomocy którego z kaset wgrywało się programy użytkowe i gry (najlepsza gra zajmowała 24 kB). Była to „epoka kamienia” w rozwoju informatyki.
104
Jakościową rewolucją było oddanie, wspomnianej na wstępie, „prawdziwej pracowni”
w roku 1993. Powstała ona w związku z wprowadzeniem do programów nauczania przedmiotów informatycznych. Oprogramowanie serwerowe (Novell 3.11) było zainstalowane
na komputerze klasy PC 486 DX 33MHz, RAM 4 MB i dyskiem twardym 40 MB (to nie
pomyłka dysk HDD 40 MB to w tamtych czasach największy dysk dostępny do nieprofesjonalnych celów). Stacje robocze stanowiły komputery PC 286 12,5 MHz, RAM 1 MB
i stacje dyskietek 5,25 cala, w których umieszczało się dyskietki startowe umożliwiające
start komputera i połączenie się z serwerem. Stacja robocza nie miała możliwości samodzielnej pracy (bez komunikacji z serwerem). Okablowanie sieciowe było wykonane na koncentrycznym kablu BNC.
Od roku szkolnego 1994/95 zostałem opiekunem tej pracowni i rozpocząłem nauczanie
przedmiotów informatycznych, które kontynuuję z satysfakcją do dnia dzisiejszego.
Pracownia PC Novell 3.11 (opiekun: Krzysztof Lubasiński)
W tamtych czasach rozwój informatyki był tak gwałtowny, że radość z posiadania
„prawdziwej pracowni” została szybko zastąpiona troską o modernizację sprzętu i oprogramowania. Miałem ambicję nauczania rzeczy nowych i aktualnych a nie trwania w czasach
prehistorii informatyki. Etap „siedmiu lat chudych” został zakończony akceptacją złożonego
projektu i otrzymaniem w roku 2002, z Ministerstwa Edukacji, nowej pracowni internetowej na platformie MS SBS 2000. Pracownia posiadała dostęp do Internetu poprzez modem
SDI 512 kbit/s zastąpiony w późniejszym okresie przez DSL 1000 kbit/s.
105
Pracownia 2002 r. MS SBS 2000 (opiekun: Jarosław Olejnik)
Chcąc aby młodzież miała możliwość poznania całego spektrum współczesnej informatyki, korzystając z projektu EFS „Pracownie komputerowe dla szkół w 2004 r.” złożyłem
wniosek o pracownię Apple Macintosh, którą otrzymaliśmy w 2005 r. Po prawie dwuletnim
okresie pracy na „Makach” (są to komputery eMac z procesorami PowerPC) mogę stwierdzić, że to „mercedesy” wśród komputerów.
Ostatni etap walki o nowoczesność to rok 2005 i złożenie 2 wniosków na pracownie PC
i jednego na pracownię Macintosh. Pracownie PC z platformą MS SBS 2003 otrzymaliśmy
w roku 2006.
Na początku roku szkolnego 2006/2007 przybyła nam jeszcze jedna pracownia z przyłączonego Zespołu Szkół Ekonomicznych, jest to pracownia z edycji 2002 r. klasy PC na
platformie sieciowej Novell 6.0.
Pracownię Apple Macintosh z komputerami iMac (iMac 17” Core 2 Duo 1.83GHz/
512MB/160GB, Combo/GMA950, Ekran LCD 17”,
Rozdzielczość 1440x900,
Procesor
1.83GHz IntelCore 2 Duo
2MB L2 cache,
Pamięć 512MB (2x256MB SO-DIMM),
Dysk
twardy 160GB Serial ATA,
Napęd 24x Combo
(DVD-ROM, CD-RW)
Karta graficzna
Intel GMA 950
z 64MB pamięci,
Wbudowany AirPort Extreme) otrzymaliśmy w roku
2007.
Jeżeli o pierwszej pracowni Apple napisałem, że to „mercedesy” to iMac’i są „rolls-rouce’ami”.
W obecnej chwili posiadamy 6 łączy internetowych DSL 4000 kbit/s, prowadzimy stronę internetową (www.karolewo.com) oraz od 01.01.2007 platformę e-lerning’ową.
106
Pracownia 2005 r. Apple Macintosh (eMac OS X Tiger) (opiekun: Krzysztof Lubasiński)
Pracownia 2006 r. PC MS SBS 2003 (opiekun: Adam Szymczyk)
107
Pracownia 2006 r. PC SBS 2003 (opiekun: Mariusz Ułasewicz)
Pracownia 2002 r. PC NOVELL 6.0 (opiekun: Barbara Borkowska)
108
Pracownia 2007 r. komputer iMac Core 2 Duo Intel
Współczesna TI wyrosła na bazie zastosowań komputerów i odgrywa przełomową rolę
w działalności zawodowej pojedynczego człowieka i w życiu społeczeństw. Stała się równie
ważna jak umiejętność czytania i pisania sto lat temu. Jej upowszechnianie się wywiera
wielki wpływ na kształt współczesnej szkoły i przebiegający w niej proces kształcenia. Potrzeba wymusza na użytkownikach TI, także na uczniach, określonych umiejętności, które
stymulują prawidłowy rozwój i powodują, że nauka jest bardziej przyjemna, mniej uciążliwa i szybsza. Potrzebne przyszłemu pracownikowi umiejętności w zakresie TI w coraz
większym zakresie będą wymuszać kształcenie uczniów w szkołach w zakresie posługiwania się tymi technikami. Jednocześnie uczniowie ci będą uczyć się uprzejmości wobec
siebie, współpracy, współdziałania, rozwiązywania problemów z życia codziennego, wzajemnego rozumienia i jednocześnie uzyskiwania nowej wiedzy. Od nich będzie wymagało
się elastyczności, gotowości do zmiany charakteru pracy.
Myślę, że w chwili obecnej jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, jako szkoła, do wyzwań, które niesie z sobą przyszłość.
Opracował: Krzysztof Lubasiński
109
Szkolny Ośrodek Kariery
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na grant szkoła otrzymała środki finansowe z Ministerstwa Gospodarki i Pracy na utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery, którego głównym
zadaniem jest wspieranie młodzieży w podejmowaniu właściwych decyzji edukacyjnych
i zawodowych. Szkolny Ośrodek Kariery został zorganizowany w jednym z pomieszczeń
głównego budynku szkoły. Wyposażony został w dwa zestawy komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem wspomagającym młodzież w określaniu swoich predyspozycji
zawodowych, zainteresowań i zdolności. Uczniowie mają do dyspozycji różne broszury
i wydawnictwa prasowe związane z doradztwem zawodowym. Tu znajdują się także informatory i ulotki o zasadach rekrutacji na uczelnie wyższe i szkoły policealne. Szkolny Ośrodek Kariery rozpoczął swoją działalność 15 grudnia 2004 r. Młodzież chętnie odwiedza
SzOK, wzrasta liczba udzielanych porad indywidualnych. W ramach realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego prowadzone są również zajęcia grupowe
w poszczególnych klasach. Tematyka tych zajęć wynika bezpośrednio z zapotrzebowania
uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kariery zawodowej. Zdecydowana większość
uczniów uczących się w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie wybrała już
zawód i w badaniach ankietowych potwierdzała trafność tego wyboru. Dlatego też zajęcia
grupowe ukierunkowane były głównie na tematy związane z podejmowaniem przyszłej pracy zawodowej, takie jak:
- przedstawienie możliwości nabywania kwalifikacji w czasie nauki w szkole,
- wymagania stawiane przez pracodawców,
- znaczenie wiedzy i kompetencji w przyszłej pracy zawodowej,
- poznanie specyfiki lokalnego i regionalnego rynku pracy.
Projekt Szkolnego Ośrodka Kariery, jego organizację oraz wdrożenie doradztwa zawodowego przygotował i zrealizował kierownik szkolenia praktycznego pan Adam Kołakowski.
110
Współpraca międzynarodowa szkoły
Program Socrates-Comenius 1
W roku szkolnym 2002/03 szkoła rozpoczęła nowy rozdział w zakresie współpracy
międzynarodowej. Wykorzystano możliwości jakie stwarzały programy edukacyjne Unii
Europejskiej koordynowane w Polsce przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. W kolejnych latach składane były i zatwierdzane przez Fundację wnioski aplikacyjne, co umożliwiło realizację dwóch projektów międzynarodowych „Woda w środowisku rolniczym”
i „Agroturystyka szansą dla rolnictwa”.
Przedstawiciele Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie przed francuską
szkołą Centre de Formation d’Armor w Pommerit-Jaudy.
W pierwszym projekcie naszymi partnerami były szkoły z Francji – Centre de Formation
d’Armor w Pommerit-Jaudy, Holandii – Helikon Opledingen MBO Boxtel i Rumunii – Grup
Scolar Agricol w Livadzie. Projekt realizowany był w latach szkolnych 2002/03 i 2003/04.
Głównym jego celem było zebranie informacji o stanie zanieczyszczenia wód w zlewiskach lokalnych rzek oraz podjęcie działań zmierzających do poprawy ich jakości. Uczniowie z każdej szkoły partnerskiej uzyskali dane o czystości wody na swoim terenie. Zebrali
również informacje na temat przedsięwzięć, realizowanych w środowisku rolniczym, mających na celu ochronę i poprawę jakości wody. Młodzież zestawiła i podsumowała dotychczasowe prace wykonane przez różne instytucje, a następnie włączyła się aktywnie w prace
na rzecz ochrony środowiska. Najważniejsze zadania wykonane w czasie realizacji projektu
to:
111
- wykonanie badań stopnia zanieczyszczenia wody metodami chemicznymi i biologicznymi w wybranych miejscach rzeki Guber,
- zestawienie i opracowanie danych na temat jakości wód pitnych w zlewisku rzeki Guber, uzyskanych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kętrzynie,
- opracowanie i przeprowadzenie ankiety wśród rolników, dotyczącej stopnia przestrzegania zaleceń związanych z ochroną środowiska,
- wykonanie pasa ochronnego, przez zasadzenie krzewów wzdłuż cieku odwadniającego
odprowadzającego wodę z pól gospodarstwa szkolnego do rzeki Guber,
- opracowanie ulotek informacyjnych na tematy związane z ochroną wód w środowisku
rolniczym.
Podobne działania w swoich regionach przeprowadzili uczniowie z Francji i Rumunii.
Uczniowie wraz z nauczycielem biologii panem Stefanem Rawskim sadzą krzewy w celu
wykonania pasa ochronnego wzdłuż cieku wodnego odprowadzającego wodę z pól gospodarstwa szkolnego do rzeki Guber.
Projekt zyskał duże uznanie wśród społeczności szkolnej naszego województwa i kraju. Mieliśmy okazję prezentować jego rezultaty, między innymi w Warmińsko-Mazurskim
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli dla doradców metodycznych oraz na Międzynarodowym Seminarium Kontaktowym w Olsztynie, w którym uczestniczyli przedstawiciele
wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej. 23 września 2004 r. w czasie Targów
Comeniusa w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał naszej szkole nagrodę za najlepiej zrealizowany projekt Socrates Comenius w roku szkolnym 2003/04.
W realizacji projektu uczestniczyli nauczyciele: Adam Kołakowski – koordynator, Ryszard Artyszewicz, Stefan Rawski, Alicja Lewandowska, Małgorzata Hrycenko, Anna
112
Tymcio, Krzysztof Lubasiński, Henryk Dziadek. Najbardziej zaangażowani uczniowie:
Wojciech Chorzępa, Bartosz Wiśniewski, Paweł Kuśmierowski, Ewelina Redutko, Natalia
Parzych, Paweł Kijko, Agata Artysiewicz, Tomasz Kownacki, Magdalena Szczech, Karolina
Laskowska.
Delegacja Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych przed rumuńską szkołą Grup Scolar
Agricol w Livadzie.
Drugi projekt zatytułowany „Agroturystyka szansą dla rolnictwa” realizowany był w latach szkolnych 2004/05, 2005/06, 2006/07. Poza wymienionymi wcześniej szkołami z Francji i Rumunii do projektu przystąpiły również szkoły z Litwy – Uzpaliu Vidurine Mokykla
w Uzpaliai, Włoch – Istituto Tecnico Agrario w Lucce i Portugalii – Escola Professional
Agricola w Runie. Celem projektu było zapoznanie uczniów i nauczycieli z możliwościami
jakie stwarzał rozwój turystyki wiejskiej na płaszczyźnie ekonomicznej, socjalnej i kulturowej oraz promowanie lokalnych tradycji i kultury. Praktyczną stroną realizacji projektu było
nabycie przez młodzież podstawowych umiejętności związanych z zakładaniem i prowa113
dzeniem gospodarstw agroturystycznych. W trzech kolejnych latach szkolnych uczestnicy
projektu koncentrowali się na następujących zagadnieniach:
- poznanie specyfiki i zasad prowadzenia działalności agroturystycznej w poszczególnych krajach,
- połączenie agroturystyki z rolnictwem ekologicznym,
- przeciwdziałanie procesowi migracji ludności wiejskiej oraz możliwości wypoczynku
osób niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku.
Najważniejsze zadania wykonane w czasie realizacji projektu to:
- wizyty w gospodarstwach agroturystycznych pana Stanisława Bojarskiego w Sterławkach Wielkich, pana Józefa Charytoniuka w Wilczynach, pani Marioli Platte w Gierzwałdzie, pani Anny Marczak w Giżach i pana Wiesława Haraburdy w Bartoszach,
- wspólne zajęcia praktyczne uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich,
- opracowanie prezentacji multimedialnych na temat agroturystyki i rolnictwa ekologicznego,
- udział w targach turystycznych i gastronomicznych.
W realizacji projektu uczestniczyli nauczyciele: Adam Kołakowski – koordynator, Małgorzata Hrycenko, Anna Tymcio, Jarosław Olejnik, Grażyna Turzańska-Giebień, Barbara
Degórska. Najbardziej zaangażowani uczniowie: Ewelina Redutko, Natalia Parzych, Agata
Artysiewicz, Krystian Kisiel, Sylwia Rymon-Lipińska, Justyna Szadziewska, Sławomir Fenik, Karol Rządczyk, Małgorzata Miałan, Paweł Zbiciak, Łukasz Michalec, Łukasz Hapoński, Krystian Kozakiewicz, Damian Wyskiel.
Spotkanie uczestników projektu z Polski, Litwy i Portugalii w Uzpaliai.
114
Michel Gautheron – główny koordynator projektu z gośćmi z Rumuni (Eva Molnar, Raymond Szcholoszi,Monica Popescu i Ioan Popescu) w Karolewie.
Uczestnicy projektów zwiedzają Paryż.
115
W czasie realizacji obu projektów zespoły uczniów i nauczycieli wyjeżdżały do szkół
partnerskich we Francji, Rumunii, Włoszech i na Litwie. My również gościliśmy przedstawicieli tych szkół w Karolewie. Wizyty robocze poza wymianą doświadczeń i prezentacją
zrealizowanych zadań umożliwiały zwiedzanie wielu ciekawych miejsc. Byliśmy między
innymi w Paryżu, Wilnie, Kownie, Pizie, Rzymie i miejscowości Satu Mare w Rumunii.
Uczestnicy projektów zwiedzają Paryż.
116
Zestawienie wizyt roboczych oraz uzyskanych środków finansowych na realizację projektów Sokrates-Comenius 1 w kolejnych latach szkolnych.
Rok
szkolny
Budżet
projektu
[euro]
2002/03
5720
2003/04
4645
Kraj
Wyjazdy do szkół
Wizyty partnerów projektu partnerskich
w Karolewie
Nauczyciele
Uczniowie
Woda w środowisku rolniczym
Francja
6
2
Francja
2
2
Rumunia
2
2
Nauczyciele
Uczniowie
1
1
4
1
2
6
2
2
2
22
4
13
2
2
2
24
Agroturystyka szansą dla rolnictwa
2004/05
5386
2005/06
5820
2006/07
5210
Razem
26 781
Francja
Litwa
Włochy
Litwa
Francja
Rumunia
Włochy
2
3
4
3
2
24
2
3
4
3
2
20
Wszyscy uczestnicy projektu przed łotewską szkołą Gulbene2 vidusskola.
Program Młodzież – Akcja 1
Projekt zatytułowany „Przedsiębiorczość młodzieży Gulbene i Kętrzyna” zrealizowany został we współpracy z łotewską szkołą Gulbenes 2. vidusskola. Podstawowym celem
117
projektu było kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz integracja społeczna młodzieży. Siedemnastu uczniów z Karolewa i dwóch nauczycieli, w dniach od 23 września do
1 października 2006 r. wyjechało na Łotwę do miejscowości Gulbene na spotkanie robocze
obu współpracujących grup. Młodzi ludzie z Polski i Łotwy wymienili swoje doświadczenia związane z podejmowaniem działalności gospodarczej. Spotkali się z przedstawicielami
przedsiębiorców, zapoznali z funkcjonowaniem wybranych firm oraz pracowali nad nowymi pomysłami biznesowymi. Poznali również kulturę i tradycje regionu Gulbene.
Środki finansowe (2002 euro) na realizację tego przedsięwzięcia zostały pozyskane
z Agencji Narodowej Programu Młodzież. Na Łotwę wyjeżdżali: Justyna Miłoszowska,
Przemysław Czarnecki, Magdalena Turczyn, Szymon Rubin, Łukasz Kosiorek, Kamil Dziemiela, Piotr Kochanowski, Adrian Wasilewski, Wiktor Żylonis, Paweł Świdziński, Kamil
Kopeć, Agnieszka Zawrotna, Agata Czaplińska, Emilia Trepner, Justyna Rucin, Katarzyna
Maczan, Lucyna Tomczuk; nauczyciele: Halina Szturo i Lucyna Olszewska. Szkolnym koordynatorem projektu był Adam Kołakowski.
Projekt: Jugend-Schule-Witrtschaft
W latach 2002/2003 uczniowie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego pod
opieką pani Grażyny Turańskiej-Giebień brali udział w projekcie „Młodzież-Szkoła-Gospodarka”. Patronat nad projektem sprawował Deutsche Bank, IZOP – Instytut w Aachen
i Gazeta Olsztyńska. Opiekunka projektu po szkoleniach w Dreźnie i Berlinie przygotowała uczniów do pracy dziennikarskiej. Uczniowie zamieszczali w „Gazecie Olsztyńskiej”
artykuły na tematy związane z gospodarką, regionem problemami szkolnymi. Przez cały
okres trwania przedsięwzięcia otrzymywali bezpłatną prenumeratę „Gazety Olsztyńskiej”.
Aktywnymi uczestnikami projektu byli: Paweł Charubin, Tomasz Kulesza, Marcin Bącik,
Justyna Sokół, Dorota Bogorodź, Ewa Hrudeń i Kornelia Tłomacka.
Program PAUCI
Uczniowie Młodzieżowego Mini-Przedsiębiorstwa „Tigers-Company” wraz z opiekunem panią Haliną Szturo, przebywali w dniach od 9 do 17 marca 2004 r. w Technikum Rolniczym
we Włodzimierzu Wołyńskim na Ukrainie. Był to wyjazd związany z realizacją drugiego etapu projektu „Kształtowanie przedsiębiorczości na Ukrainie na bazie doświadczeń Centrum
Kształcenia Praktycznego w Karolewie”, w ramach programu finansowanego ze środków
„PAUCI”. Przedstawiciele młodzieży z Karolewa podzielili się swoimi doświadczeniami
z zakresu zakładania i prowadzenia szkolnej firmy symulacyjnej. Nasza młodzież wraz
z panią Haliną Szturo wymieniła poglądy i uwagi oraz przekazała swoje już trzyletnie doświadczenia z pracy w szkolnym mini przedsiębiorstwie. Młodzi biznesmeni zostali przyjęci
na Ukrainie bardzo serdecznie. Po zakończonej pracy zorganizowano im zwiedzanie okolicznych pięknych miejsc, zabytków i muzeów. Uczestniczyli również w uroczystościach
z okazji sześćdziesiątej rocznicy wyzwolenia Włodzimierza Wołyńskiego.
Praktyki zawodowe uczniów
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie był organizatorem praktyk zawodowych dla uczniów z Technikum Rolniczego we Włodzimierzu Wołyńskim i uczniów
z francuskiej szkoły Centre de Formation D’Armor w Pommerit-Jaudy. Młodzież z Ukrainy
odbywała zajęcia w warsztatach Centrum Kształcenia Praktycznego z zakresu badań tech118
nicznych opryskiwaczy i diagnostyki pojazdów samochodowych. W praktyce , trwającej
od 15 do 23 września 2002 r., uczestniczyło siedmiu uczniów z Ukrainy wraz z opiekunem.
W tym samym czasie siedmioosobowa grupa uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa
z Karolewa odbywała praktykę zawodową we Włodzimierzu Wołyńskim z zakresu technologii napraw ciągników i kombajnów rolniczych. W kolejnych latach 2003/04 i 2004/05 jedenastu uczniów z Francji przebywało na praktykach zawodowych w Karolewie. Praktyki te
zawsze podzielone były na dwie części. Przez pierwszy tydzień uczniowie odbywali przeszkolenie w Centrum Kształcenia Praktycznego, natomiast w drugim realizowali praktyki
w gospodarstwach rolnych naszego regionu. W tym zakresie współpracowaliśmy z gospodarstwami pana Marka Czaplińskiego z Bożego, pani Ireny Stasiuk z Probarku, pana Bogdana Szczecha z Wólki Baranowskiej i pani Jadwigi Kaniewskiej z Kaskajm. Poza realizacją
programu praktyk zawodowych uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół odbywali spotkania
z młodzieżą naszej szkoły, zwiedzali zabytki i obiekty turystyczne Warmii i Mazur.
Uczniowie z Francji w gospodarstwie Państwa Czaplińskich w Bożym.
W dniach od 16 do 21 czerwca 2007 r. gościliśmy w Karolewie czterdziestoosobową grupę uczniów i nauczycieli z Francji. Goście poznali gospodarstwa rolne i zwiedzali atrakcje
turystyczne naszego regionu, uczestniczyli w spływie kajakowym rzeką Krutynią i rejsie
statkiem po Jeziorze Śniardwy. Odbył się również mecz piłkarski pomiędzy reprezentacjami
Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych i francuskiej szkoły Centre de Formation d’Armor, zakończony zwycięstwem Karolewa 7:3. Uczniowie z Francji uczestniczyli w zajęciach
praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie z zakresu spawalnictwa,
obsługi pojazdów samochodowych, gospodarstwa domowego oraz techniki i higieny pozyskiwania mleka.
W czerwcu 2007 r. dwóch uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa: Tomasz Wierzuk i Marcin Szczech, odbyło dwutygodniowe praktyki we Francji, w gospodarstwach rol119
nych w miejscowości Pommerit-Jaudy.
Spotkanie uczniów z Karolewa i Pommerit-Jaudy we Francji.
Jean Jacques Phillip ze swoimi uczniami w czasie zwiedzania Wilczego Szańca.
120
Olimpiady i konkursy
Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie systematycznie biorą
udział w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach. Rozwijają w ten sposób swoje zainteresowania oraz doskonalą wiedzę i umiejętności. Starania nauczycieli nieprzerwanie dążą
do osiągnięcia przez ich podopiecznych jak najlepszych wyników i uzyskiwania najwyższych lokat.
Najważniejsze osiągnięcia uczniów w olimpiadach i konkursach.
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
2003/04
Agrobiznes
Mechanizacja
rolnictwa
2004/05
Żywienie człowieka
Mechanizacja
rolnictwa
Finał
centralny
Mechanizacja
rolnictwa
Etap
okręgowy
Rok szkolny
Blok
przedmiotowy
2002/03
Zajęte miejsca
Wojciech Ciborski
VB TMR
II
III
laureat
Krzysztof Ojżanowski
II-3l TMR
IX
-
Edyta Krzysztofowicz
V LE
II
XXIX
finalista
Monika Piądel
V LE
XVII
-
Mateusz Bawolski
V TMR
III
XV
laureat
Marcin Sobolewski
III-3l TMR
V
-
Justyna Sokół
V TŻiGD
XI
-
Maciej Klimowicz
II -3l TMR
II
XVII
finalista
Jarosław Śierzyński
III TMR
III
IX
laureat
Justyna Łukasik
II TŻiGD
IV
XVII
laureat
Uczniowie
Opiekun
Adam
Kołakowski
Agnieszka
Pędzich
Adam
Kołakowski
Barbara
Degórska
Adam
Kołakowski
Barbara
Degórska
121
2005/06
Agrobiznes
Mechanizacja
rolnictwa
Żywienie człowieka
Barbara Milkiewicz
IVb TE
II
XXII
finalista
Jarosław Śierzyński
IV TMR
III
XI
laureat
Tomasz Wierzuk
III TMR
V
-
Marcin Łuszczak
IIa TM
VII
-
Justyna Łukasik
III TŻiGD
V
-
Emilia Wołkowska
III TŻiGD
XI
-
Eliminacje szkolne OWiUR w bloku żywienia człowieka.
122
Michał
Muszyński
Adam
Kołakowski
Barbara
Degórska
Laureaci finału okręgowego XXIX edycji OWiUR – Jarosław Śierzyński, Justyna Łukasik
i Maciej Klimowicz z opiekunem Adamem Kołakowskim.
Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym
Rok
szkolny
Finał
powiatowy
Finał
wojewódzki
2002/03
Sylwester Baczewski – IV TM
Przemysław Bougarc – I 3l TM
Łukasz Dackiewicz – IV TM
I
VII
Robert
Pędzich
2003/04
Sławomir Kobuz – III TM
Krzysztof Zubek – III TM
Dackiewicz Łukasz – III TM
I
VIII
Robert
Pędzich
2004/05
Sławomir Kobuz – IV TM
Krzysztof Zubek – IV TM
Dackiewicz Łukasz – IV TM
I
VII
Robert
Pędzich
2005/06
Zajęte miejsca
Skład drużyny
Karol Śpiewak – III TM
Dariusz Filipiki – III TM
Mateusz Powalisz - IIITM
I
VIII
Robert
Pędzich
Opiekun
123
Olimpiada Ekologiczna
Rok szkolny
Uczeń
Etap
Rejonowy
Etap
Okręgowy
Finał
Krajowy
2002/03
Zajęte miejsce
Joanna Juchniewicz – V TTŻ
III
V
-
Opiekun
Stefan
Rawski
124
Finał
powiatowy
Finał
wojewódzki
2003/04 2002/03
Natalia Cyruliczek
Ewelina Meredzińska
II
IV
Andrzej Sienkiewicz
Natalia Cyruliczek
Ewelina Meredzińska
I
VII
Andrzej Sienkiewicz
2004/05
Zajęte miejsca
Natalia Cyruliczek
Ewelina Meredzińska
I
XII
Andrzej Sienkiewicz
2005/06
Rok szkolny
Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej
Marlena Bielska
Joanna Wasilewska
I
-
Andrzej Sienkiewicz
Skład drużyny
Opiekun
Regionalny Konkurs Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Rok szkolny
Uczeń
Etap
rejonowy
Finał
2002/03
Zajęte miejsce
1. Meredzińska Ewelina
2. Gerasimuk Andrzej
finalista
laureat
laureat
Opiekun
Halina Szturo
Opracował: Adam Kołakowski
125
Zajęcia pozalekcyjne w latach 2002-2007
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie jest od szeregu lat jednym z głównych elementów pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Ta forma pracy realizowana jest w ramach zajęć pozalekcyjnych
w następujących profilach: koła przedmiotowe, zajęcia o charakterze kulturalno – oświatowym oraz zajęcia sportowe. Dzięki szerokiej ofercie proponowanych zajęć uczniowie mogą
rozwijać własne zainteresowania w wybranych dziedzinach oraz uzyskiwać lepsze wyniki
w nauce.
W ramach przygotowania uczniów do egzaminów dojrzałości oraz egzaminów maturalnych prowadzono zajęcia fakultatywne dla klas kończących szkołę. Głównym celem pracy
nauczycieli przedmiotów maturalnych jest osiąganie przez uczniów dobrych wyników na
egzaminach zewnętrznych.
Zajęcia pozalekcyjne realizowano zgodnie z opracowanym na dany rok szkolny Planem
Pracy Zespołu, Szkolnym Programem Wychowawczym oraz Planami Pracy Kół i Sekcji
zatwierdzanymi na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu.
Nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne dwukrotnie w roku szkolnym poddawali
analizie oraz ocenie wyniki pracy danej formy zajęć, zaś wnioski wykorzystywano do poprawy własnych wyników w pracy koła/sekcji.
Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowano spadek zainteresowania uczniów tą formą
zajęć. Zjawisko to spowodowane jest między innymi ograniczeniami finansowymi na wspieranie pracy oraz mniejszą aktywnością uczniów. Nauczyciele ZSLiZ w Karolewie prowadzą
zajęcia pozalekcyjne nieodpłatnie.
Samorząd Uczniowski Zespołu tworzą wybrani uczniowie i opiekunowie naszej szkoły.
Opiekunami Samorządu w ostatnich latach byli : Andrzej Sienkiewicz, Jarosław Olejnik
i Elwira Rzeczycka. Do zadań Samorządu należało branie czynnego udziału w akcjach
ogólnopolskich. Towarzystwo Nasz Dom organizuje pod patronatem MENiS akcję „Góra
Grosza”. Polega ona na zbiórce monet groszowych w szkołach całej Polski. Fundacja na
rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych ”Pomóż i Ty”.Polega na zbiórce pieniędzy
(symboliczna złotówka). Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy-zbiórka pieniędzy w szkole
jak i aktywne uczestnictwo Naszych wolontariuszy w mieście. Podczas ostatnich lat działalności Samorząd działalność swoją przejawiał w :sprzedaży pocztówek świątecznych na
rzecz osób niepełnosprawnych w Barcianach z przeznaczeniem na paczki świąteczne, organizowaniu dyskotek andrzejkowych przy współpracy z internatem.Pieniądze przeznaczono na dom dziecka w Bartoszycach, pomocy domom dziecka w naszym województwie,
organizowaniu mikołajek, przygotowywaniu Dnia Nauczyciela, zorganizowaniu wyborów
do samorządów, organizowaniu co roku konkursu na „Świąteczny Wystrój Sali”. Uczniowie zawsze przygotowują uroczystości związane z życiem szkoły przy pomocy opiekuna
i nauczycieli. W większości to są ich pomysły, które wspólnie opracowują na zebraniach.
Obecnie młodzież prowadzi szkolną radiolę.
Koło przedsiębiorczości
Opiekunem koła przedsiębiorczości jest nauczycielka tego przedmiotu Halina Szturo.
W ramach koła przedsiębiorczości w ZSL i Z w Karolewie swoją działalność kontynuowało
utworzone w 2001 r.młodzieżowe mini-przedsiębiorstwo „Tigers-Company”.
Młodzieżowe mini przedsiębiorstwo „Tigers Company” to firma symulacyjna założona
według schematu spółki akcyjnej, zarejestrowana w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
w Suwałkach, w ramach realizowanego programu „Promocja przedsiębiorczości wśród mło126
dzieży szkolnej”.
Celem tego przedsięwzięcia było kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży oraz nauka przedsiębiorczości poprzez praktykę we własnej symulacyjnej firmie.
W 2001roku takich firm utworzono 20 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
i podlaskiego. Od kilku już lat program ten jest kontynuowany tylko w naszej szkole. Zgodnie
z regulaminem działalności firmy symulacyjnej młodzież prowadząca działalność zobowiązana była wykonywać wszystkie działania właściwe „dorosłym firmom”: prowadzić dokumentację finansowo-księgową, analizy rynkowe, kalkulować ceny, realizować zadania
związane z promocją i reklamą. Praca w młodzieżowym mini-przedsiębiorstwie pozwalała
w sposób bardzo realny na sprawdzenie swoich umiejętności i predyspozycji, umożliwiała
praktyczne poznanie specyfiki pracy na poszczególnych stanowiskach. W ten sposób młodzież mogła poznawać tajniki świata biznesu i przedsiębiorczości, nauczyć się współpracy
z lokalnymi kontrahentami oraz odpowiedzialności za swoje decyzje i działania, a także
przygotować się do podjęcia decyzji o ewentualnym samo zatrudnieniu we własnej firmie.
Młodzież zgodnie z obowiązującym regulaminem każdego roku zbierała kapitał założycielski niezbędny do rozpoczęcia działalności poprzez sprzedaż akcji (10 zł za jedną
akcję). Wybierała zarząd i radę nadzorczą, a także opracowywała schemat organizacyjny,
dokonywała przydziału obowiązków dla poszczególnych akcjonariuszy, uzgadniała rodzaje
działalności, opracowywała biznes palny, prowadziła księgowość i sprawozdawczość. Na
początku każdego roku szkolnego organizowane były Walne Zgromadzenia Założycielskie Akcjonariuszy, na których m.in. zatwierdzano Zarząd, plany działalności i rozdawano
świadectwa udziałowe. Niektóre Walne Zgromadzenia odbywały się w Polsko-Niemieckim
Centrum Kultury im. Arno Holtza w Kętrzynie, gdzie np. w roku 2002 gościem honorowym był Burmistrz Miasta Kętrzyna Krzysztof Hećman. Na zakończenie każdego roku
szkolnego na Walnych Zgromadzeniach Likwidacyjnych Zarząd przedstawiał sprawozdanie
z działalności oraz dokonywał podsumowania wyników, zwrotu wartości akcji oraz wypłatę
dywidendy dla akcjonariuszy.
Działalność prowadzona przez młodzież to głównie : sprzedaż w sklepiku szkolnym
„Tygrysek” artykułów spożywczych i szkolnych, usługi reklamowe, zbiórka makulatury,
roznoszenie ulotek, loterie fantowe, redagowanie i kolportaż gazetki szkolnej „Tygrysek”,
sprzedaż własnych drobnych produktów tj. np. rogaliki czy kartki świąteczne ale także
akcje charytatywne i Decyzje dotyczące programu działalności firmy i jej funkcjonowania podejmowane były demokratycznie, w kwestiach mniej istotnych decydował Zarząd,
a w sprawach ważnych dla funkcjonowania firmy decydujący głos miała Rada Nadzorcza.
Młodzi przedsiębiorcy przy zarządzaniu firmą korzystali także z pomocy doradców, ludzi
wywodzących się ze świata biznesu, naszych głównych kontrahentów: Przedsiębiorstwa
Handlowego LOCO, Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego CYMES, Hurtowni Artykułów Papierniczych „Papirus”, FUJI EXPRESS, Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego
„Orchidea” i innych.
W roku 2003 przedsiębiorstwo otrzymało własną pracownię symulacyjną, w której młodzież mogła wykorzystywać wiedzę teoretyczną w praktyce korzystając z nowoczesnych
urządzeń multimedialnych i biurowych.
Młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w tych przedsięwzięciach, zadziwiała swoją pomysłowością i pracowitością. Świadczy o tym duża liczba uczestników biorących każdego
roku udział w działalności mini przedsiębiorstwa oraz uzyskiwane wyniki finansowe. Nikt
nigdy nie stracił na zakupie akcji u „Tygrysów”, a były lata, że wartość jednej akcji wzrastała do 250%..
127
Sklepik
Liczba akcjonariuszy mini przedsiębiorstwa w poszczególnych latach :
2001/2002 - 15 uczestników
Prezes Zarządu - Andrzej Buńko
Dyrektor Finansowy - Sylwia Jarmołowicz
Dyrektor Administracyjny - Monika Piądel
Dyrektor Handlowy - Monika Koper
Dyrektor Techniczny - Radosław Biaduń
2002/2003 - 36 uczestników
Prezes Zarządu - Agnieszka Jaworska
Dyrektor Administracyjny - Monika Piądel
Dyrektor Techniczny - Katarzyna Wójcicka
Dyrektor Finansowy – Emilia Wysocka
Dyrektor Marketingu - Marta Jasek
Dyrektor Handlowy – Agnieszka Szypulska
128
Pracownia symulacyjna
2003/2004 - 40 uczestników
Prezes Zarządu - Aniela Kapszewicz
Zastępca Prezesa - Agnieszka Jaworska
Dyrektor Administracyjny – Ewelina Meredzińska
Zastępca Dyr. Adm.- Monika Żyrka
Dyrektor Marketingu – Bożena Maczan
Zastępca Dyr. Market. – Iwona Szotrawska
Dyrektor Handlowy - Agnieszka Szypulska
Zastępca Dyr. Handl. - Emilia Różakowska
Dyrektor Finansowy - Emilia Wysocka
Główna Księgowa - Marlena Wasilewska
Dyrektor Techniczny - Sylwia Tarkawian
Zastępca Dyr. Tech. - Katarzyna Wójcicka
2004/2005 - 44 uczestników
Prezes Zarządu - Monika Pierzchanowska
Zastępca Prezesa - Beata Smogorzewska
Dyrektor Administracyjny - Bożena Maczan
Zastępca Dyrektora Administracyjnego - Aniela Kapszewicz
Dyrektor Marketingu - Anna Szałańska
Zastępca Dyr. Mark. - Anna Nałysnyk
Dyrektor Handlowy - Justyna Mazurowska
Zastępca Dyr. Handl. - Patrycja Szteinbor
129
Dyrektor Finansowy – Estera Rutkowska
Zastępca Dyr. Fin. - Paweł Wilmont
Dyrektor Techniczny – Michał Gerasimuk
Zastępca Dyr. Tech. – Tomasz Florczyk
2005/2006 - 20 uczestników
Prezes Zarządu - Estera Rutkowska
Zastępca Prezesa - Justyna Miłoszowska
Dyrektor Handlowy - Patrycja Szteinbor
Zastępca Dyr. Handl. - Judyta Sobol
Dyrektor Administracyjny - Monika Pierzchaniwsoka
Zastępca Dyr. Adm. - Justyna Mazurowska
Dyrektor Marketingu - Dagmara Marcinkiewicz
Zastępca Dyr.. Mark. - Magdalena Turczyn
Dyrektor Techniczny - Marek Rysztowski
Zastępca Dyrektora Tech. –Wiktor Żylonis
2006/2007 - 16 uczestników
Prezes Zarządu - Przemysław Czarnecki
Zastępca Prezesa - Łukasz Kosiorek
Dyrektor Techniczny – Szymon Rubin
Dyrektor Administracyjny - Lucyna Tomczyk
Dyrektor Marketingu - Agata Czaplińska
Dyrektor Finansowy - Agnieszka Zawrotna
Przez cały okres działalności mini – przedsiębiorstwa utrzymywane były kontakty
z lokalnymi massmediami.
Działalność mini przedsiębiorstwa była szeroko rozpropagowana przez mass media: lokalną telewizję kablową i prasę. Pojawiały się tytuły w gazetach: „Chwycili biznes za rogi”,
„Tygrysy w akcji”, „Uczniowie liczą zyski”, ”Tygrysy coraz silniejsze”, „Tygrysy nadal
w cenie” „Skok na Włodzimierz”, „Tigersi na Ukrainie”, ”Tigersi na Łotwie” itp. Przez cały
okres działalności mini przedsiębiorstwa od 2001 roku opiekunem mini przedsiębiorstwa
jest pani Halina Szturo.
Promowanie naszej działalności rozszerzyło się także poza granice kraju.
W 2004 roku przedstawiciele firmy Ewelina Meredzińska i Ewelina Stankiewicz wraz
z opiekunem Haliną Szturo dzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu funkcjonowania firm symulacyjnych w Technikum Rolniczym we Włodzimierzu na Ukrainie.
W 2006 roku grupa młodzieży w ramach realizacji programu „Przedsiębiorczość Młodzieży Gulbene i Kętrzyna” wyjechała na Łotwę, gdzie także wymieniła się z tamtejszą
młodzieżą szkolną swoimi doświadczeniami i wiedzą z zakresu rozwoju przedsiębiorczości
i funkcjonowania swoich firm.
130
„Tiger’si” na Łotwie
Jeden z członków koła przedsiębiorczości Andrzej Gerasimuk został w roku 2003 laureatem Olimpiady Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce.
Koło ekologiczno-łowieckie
W zajęciach koła uczestniczyli uczniowie zainteresowani problematyką ochrony środowiska oraz zagadnieniami związanymi z łowiectwem w naszym regionie.
Opiekunem koła był nauczyciel biologii Stefan Rawski.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w realizacji następujących zadań Takich jak:
• Projekt „Socrates”, którego tematem była „Woda w środowisku rolniczym”
W latach 2001-2004 członkowie koła brali udział w badaniach biologicznych
i chemicznych stanu wody w zlewisku rzeki Guber. Wyniki prezentowano między innymi przedstawicielom szkół współuczestniczących w projekcie z Francji
i Rumuni w 2004 roku. Za najlepiej zorganizowany projekt „Sokrates Comenius”
w województwie warmińsko-mazurskim nasza szkoła otrzymała nagrodę Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
• Organizacja Powiatowego Festiwalu Ekologicznego pt. „Czysty powiat”. Dwukrotnie tj. w latach 2004 i 2005 młodzież koła ekologiczno-łowieckiego pod nadzorem
opiekuna Stefana Rawskiego współorganizowała akcję promującą ochronę środowiska
w powiecie kętrzyńskim. Festiwal Ekologiczny odbywał się na stadionie ZSLiZ
w Karolewie.
• Udział w akcjach ekologicznych „Sprzątanie świata” oraz „Sprzątanie Warmii
i Mazur”. Młodzież koła ekologiczno-łowieckiego uczestniczyła w spływach kajakowych połączonych ze sprzątaniem koryta rzeki Krutyni.
• Współpraca z kołem myśliwskim „Kaczor” w Kętrzynie oraz organizacja konkursu
pt. „Myśliwy - przyjaciel zwierząt”, mającego na celu promowanie ochrony ginących
131
gatunków zwierząt. Uczestnicy w ramach zajęć koła angażowali się wraz z myśliwymi
w dokarmianie zwierzyny leśnej.
• Organizacja i udział młodzieży koła w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej. Liczni członkowie koła zajmowali czołowe lokaty na szczeblu regionu. Najbardziej aktywnymi
członkami koła byli Paweł Kuśmierowski, Tomasz Kownacki, Joanna Juchniewicz,
Bartosz Wiśniewski, Wojciech Chorzępa, Karolina Laskowska, Anna Wojnowska.
Koło muzyczne
Jednym z najprężniej działających kół o charakterze kulturalno-oświatowym było koło
muzyczne. W ostatnich latach opiekunami zespołu muzycznego działającego w ramach pracy koła byli Jan Ocepa oraz Adriana Uchman. Zespół muzyczny przygotowywał oprawę
dla imprez okolicznościowych w szkole, między innymi Dnia Edukacji Narodowej, Dni
Otwartych Szkoły oraz apeli okolicznościowych. Występował podczas koncertów charytatywnych organizowanych w naszym regionie: w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
w Kętrzynie, w Domu Dziecka w Bartoszycach oraz Targach Edukacyjnych. Największym
zaangażowaniem w życie szkoły wykazał się zespół „Azyl” w składzie Łukasz Dzienian,
Piotr Bałdyga, Ariel Ziembiński oraz Anna Mikołajczyk /wokalistka zespołu/
Koło internetowe
Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyło się koło internetowe prowadzone
przez Jarosława Olejnika. Uczestnicy koła prowadzą stronę internetową szkoły, prowadzili
również forum dyskusyjne. Na zajęciach młodzież uczy się obsługi programów komputerowych. Członkami koła są przeważnie uczniowie Liceum Profilowanego-Zarządzanie informacją oraz Technikum Informatycznego.
Koło fotograficzne
Głównym zadaniem pracy koła fotograficznego jest dokumentowanie najważniejszych
wydarzeń z życia szkoły. Opiekunowie koła Alicja Woronowicz a następnie Jarosław Olejnik organizowali liczne plenery fotograficzne oraz konkursy fotograficzne.
Sekcja podnoszenia ciężarów
Znaczące sukcesy sportowe osiągali w ostatnich latach członkowie sekcji podnoszenia
ciężarów, której trenerami byli Adam Bondar i Zdzisław Hryniewicki. Sekcja posiada dużą
i bogatą tradycję; tutaj trenowali liczni reprezentanci szkoły na szczeblu wojewódzkim
i ogólnopolskim. Analizując osiągnięcia sekcji w ostatnich latach należy wymienić:
• 2005 r.- Ogólnopolskie Igrzyska Szkół w Pile
– IX miejsce w klasyfikacji drużynowej
– IV miejsce Arkadiusz Kamiński oraz Wojciech Ajduk
– V miejsce Grzegorz Milczarek
– Mistrzostwa Polski LZS Szkół Średnich do lat 17 w Siedlcach
– V miejsce Grzegorz Mielczanek
– VII miejsce Arkadiusz Kamiński
– IX miejsce Tomasz Marcinowski
– Mistrzostwa Makroregionu w Ciechanowie
– brązowe medale Małgorzata Dądzik, Paweł Dądzik, Wojciech Hajduk
– IV miejsce Tomasz Marcinkowski oraz Arkadiusz Kamiński
– Mistrzostwa Województwa do lat 16
– złoty medal Małgorzata Dądzik
132
– Mistrzostwa Polski Juniorów
– V miejsce Grzegorz Milczarek
Członek sekcji podnoszenia ciężarów Tomasz Marcinkowski został powołany do reprezentacji Polski do lat 17.
•2006 r. – udział uczniów – zawodników naszej szkoły w rozgrywkach II ligi
w barwach klubu „Heros” w Srokowie.
Sekcja zapaśnicza
Sekcję zapaśniczą od wielu już lat prowadzi Edward Szypulski - trener zapasów kl. II.
Do najważniejszych osiągnięć pracy sekcji należą:
•2003 r. – Igrzyska Wsi i LZS w Zielonej Górze – medale: 1 złoty, 2 srebrne,
1 brązowy oraz III miejsce w punktacji województw
– Mistrzostwa Województwa w stylu klasycznym Kadetów – medale: 3
srebrne i 1 brązowy, IV miejsce w klasyfikacji drużynowej
– Mistrzostwa Województwa w stylu wolnym Kadetów
– medale: 2 złote, 1 brązowy, III miejsce w klasyfikacji drużynowej
•2004 r.- Zawody Międzyklubowe w Giżycku
–III miejsce Dawid Cekała
•2005 r.- Mistrzostwa Polski Juniorów LZS
– srebrny medal Tomasz Stankiewicz
– Ogólnopolskie Igrzyska Szkół w Pile – brązowy medal Dawid Cekała
Szkolna drużyna zapasów - z lewej trener: Edward Szypulski, z prawej kierownik sekcji:
Krzysztof Kania
133
Drużyna szkolna biorąca udział w Mistrzostwa Województwa LSZ w biegach przełajowych
w 2005 r.
Sekcja lekkoatletyczna
Sekcję lekkoatletyczną prowadzi trener Jacek Dziemiańczyk. Główne osiągnięcia w pracy sekcji to:
•2003 r. – Mistrzostwa Województwa LZS
– III miejsce Malwina Markiewicz
– Mistrzostwa Województwa SZS
– IV miejsce Krzysztof Kuriata
•2004 r. – Mistrzostwa Województwa LZS – I miejsce Krzysztof Kuriata
– III miejsce Malwina Markiewicz
– IV miejsce Sylwia Zanio
•2005 r. - Mistrzostwa Województwa Szkół zrzeszonych w LZS – 3 medale
•2006 r. - Mistrzostwa Województwa LZS
– III miejsca Krzysztof Kuriata oraz Sylwia Górecka
134
Drużyna piłki ręcznej chłopców w latach 2002 - 2005
Sekcja piłki ręcznej chłopców
Trenerami sekcji piłki ręcznej chłopców są Cezary Tyszka, Andrzej Rzeczycki i Kamil
Roksela. Drużyna piłki ręcznej bierze udział w rozgrywkach ligowych, rozgrywkach Szkolnego Związku Sportowego oraz w zawodach do Ogólnopolskich Igrzysk LZS. Największym
osiągnięciem sportowym był awans zespołu do ćwierćfinału Mistrzostw Polski, gdzie drużyna z Karolewa zajęła IV miejsce /2004r./ W rozgrywkach Igrzysk LZS w roku 2003 oraz
2005 drużyna zajęła V miejsce. W ciągu ostatnich pięciu lat, startując w lidze wojewódzkiej
juniorów starszych jak również w rozgrywkach Szkolnych Zespołów Sportowych, piłkarze
ręczni zajmowali czołowe miejsca. Szczypiorniści z Karolewa uczestniczyli w zawodach
i turniejach okolicznościowych na szczeblu powiatu i regionu. Do najbardziej wyróżniających się zawodników ostatnich lat należą: Adrian Stankiewicz, Tomasz Kulesza, Marcin
Bondar, Krzysztof Baron, Kamil Kłek, Michał Mieczkowski, Rafał Kozłowski, Krzysztof
Makar, Paweł Witek, Paweł Kiełbasa.
Sekcja siatkówki dziewcząt
Zajęcia pozalekcyjne z piłki siatkowej dziewcząt w ZSLiZ w Karolewie prowadzi Katarzyna Aleszczyk. Szczególne osiągnięcia drużyny piłki siatkowej to:
•2003 r.
– Mistrzostwa Województwa LZS – VI miejsce,
– Mistrzostwa Powiatu Kętrzyńskiego - III miejsce
•2004 r.
– Mistrzostwa Województwa LZS – IV miejsce,
– Mistrzostwa Powiatu Kętrzyńskiego - III miejsce
•2005 r.
– Mistrzostwa Województwa LZS – IV miejsce,
135
•2006 r.
– Mistrzostwa Powiatu Kętrzyńskiego - III miejsce,
– Kętrzyńska Liga Miejska – IV miejsce
– Mistrzostwa Województwa LZS – III miejsce,
– Mistrzostwa Powiatu Kętrzyńskiego - I miejsce,
– Mistrzostwa Rejonu – III miejsce
Sekcja koszykówki
Trenerem sekcji koszykówki dziewcząt i chłopców w latach 2003-2005 był Jarosław
Olejnik. Osiągnięcia drużyn to:
Chłopcy:
•2003 r.
•2004 r.
•2005 r.
Dziewczęta:
•2004 r.
•2005 r.
– mistrzostwa powiatu – II miejsce
– mistrzostwa województwa – II miejsce,
– Wojewódzki Turniej Młodzieży Szkół Rolniczych – III miejsce
– Turniej o Puchar Burmistrza Węgorzewa – I miejsca
– mistrzostwa powiatu – II miejsce,
– Wojewódzki Turniej Młodzieży Szkół Rolniczych – III miejsce
– mistrzostwa województwa – III miejsce
Sekcja żeglarska
Głównym celem pracy sekcji żeglarstwa, prowadzonej przez Dariusza Domańskiego
było przygotowanie młodzieży do egzaminu na patent żeglarza jachtowego. Członkowie
sekcji brali udział w licznych imprezach żeglarskich organizowanych na Wielkich Jeziorach
Mazurskich. Do osiągnięć drużyny wodnej ZSL i Z w Karolewie należą:
•Udział w Zlocie Jachtów Dwumasztowych „Mamry 2002” – II miejsce
•Udział w Zlocie Harcerskich Drużyn Wodnych w Węgorzewie – II miejsce.
Opracowała: Katarzyna Kłek
136
V
Pamięć utrwalona
137
Szkoła w moich oczach
Szkoła jest miejscem kształtowania postaw prospołecznych, tu uczniowie osiągają dojrzałość emocjonalną, intelektualną, moralną. To miejsce pozwala im rozwijać poczucie
przynależności do wspólnoty ludzi i wartości, tworzyć więź społeczną. Uwidacznia się to
w sytuacjach, podczas których uczniowie muszą współpracować, podejmować decyzje.
Integracja pomaga akceptować zdanie innych, a szkoła odchodzi od wizji nauczycieli,
którzy sami planują pracę a uczniowi pozostawiają rolę biernego słuchacza. Szkoła w Karolewie jako priorytety przyjmuje dzisiaj samodzielność, aktywne i twórcze działania.
Uczniowie mają możliwość podejmowania inicjatyw, udziału w tworzeniu projektów,
oraz samokształceniu. Rolą nauczycieli i pracowników jest wyposażenie uczniów w wiedzę o metodach i sposobach działania oraz czuwanie nad sposobami ich realizacji. Ważne,
aby nauczyciele i uczniowie nie zapominali o zasadzie partnerskiej atmosfery pracy, która
powinna towarzyszyć każdemu.
Rozdział: „Szkoła w moich oczach” ma charakter refleksji i wspomnień tylko niektórych osób, które związały ze szkołą w Karolewie swoje losy. O tym, że uczniowie mają
realny wpływ na życie szkoły, są jej ogniwem a nawet ją kształtują i zmieniają, świadczą
zamieszczone poniżej, wybrane wypowiedzi.
Moja przygoda z Zespołem Szkół Rolniczych w Karolewie rozpoczęła się w 1960 roku
i zmieniła całkowicie mój dotychczasowy tryb życia. Postanowiliśmy wówczas, z obecną
żoną, pobrać się i oderwać się na jakiś czas od pracy w niedługi czas od pracy w produkcji,
gdzie pracowało się niemal przez całą dobę. Szczególnie w okresie letnim trudno było wykorzystać nawet zaległy urlop.
Z zazdrością spoglądaliśmy na szkolnictwo i związane z nim wakacje. Otrzymałem
z Oddziału Oświaty Rolniczej żelazny list pozwalający na wybór którejś ze szkół. Zawsze
było jednak jakieś „ale”. Gdy przyjechałem do Karolewa, był piękny, ciepły czerwiec. Odnowione budynki, drogi ukwiecone różami, czysto, porządnie... Dyrektorzy przyjęli mnie
grzecznie i życzliwie, tak po europejsku. Pokazano mi nowe mieszkanie, przedstawiono
przyszłe zarobki, które z różnego rodzaju dodatkami, nie były gorsze niż dotychczasowe,
dyrektorska pensja! Karolewo wydawało mi się rajem i tu postanowiliśmy uwić nasze nowe
gniazdko. Pracę rozpocząłem od 1. października, ponieważ wyrażono zgodę na ślub i podróż poślubną we wrześniu... Dyrekcja przedstawiła mi plan pracy i dała tzw. Wychowawstwo, mimo że nie miałem żadnego doświadczenia pedagogicznego. Ta klasa (IV) mnie
oczarowała. Ona z pewnością była sprawcą tego, że nasz pobyt w Karolewie wydłużył się
niepomiernie w stosunku do założenia.
Z tytułu przedmiotu zawodowego, którego uczyłem, miałem do czynienia tylko z klasami najstarszymi, z młodzieżą mającą po 19-21 lat, a więc z ludźmi w zasadzie dorosłymi. Ja
wówczas miałem lat 30. Różnica wieku między mną a moimi uczniami nie była duża. Gdy
wszedłem pierwszy raz do klasy, oniemiałem. Przede mną siedziały piękne dziewczęta,
na ogół w białych bluzkach, bez makijażu, z włosami w naturalnym kolorze, bez biżuterii,
chłopcy także byli przyzwoicie ubrani i uczesania. Wszyscy patrzyli życzliwie, zaciekawie138
ni i pełni oczekiwania. Przyznaję, że nie wiedziałem nawet, jak się do nich zwracać: per
Ty czy też per Panie i Panowie. Dla pewności dosyć długo mówiłem bezosobowo. W miarę
upływu czasu wytworzyły się między nami bardzo serdeczne stosunki oparte na wzajemnym szacunku, zrozumieniu obopólnych obowiązków i kulturze zachowania.
Jeżeli chodzi o wiedzę, jaką przekazywałem, miałem o tyle ułatwioną sytuację, że
uczniowie chętnie ją przyjmowali z ust człowieka, który ją stosował w praktyce. Dla mnie
z kolei nauczanie było wręcz przyjemnością a podbudowywanie jej naukowymi zasadami
i prawami dopingowało do poszerzania horyzontów. Podobno najlepiej się uczyć ucząc kogoś!
Doświadczenie z tą klasą, której już nigdy żadna nie dorównała, przenosiłem na pracę
z następnymi klasami, dzięki czemu udawało mi się uzyskiwać poprawne stosunki między
nauczycielem a uczniami, co powodowało przyjemność z wykonywania tego zawodu. Czasami żartowałem, że nie wiem za co mi płacą, bo przecież za przyjemność to ja powinienem
płacić.
W mojej pracy miałem kogo podpatrywać i naśladować. W tamtych czasach było wielu
nauczycieli myślących o swoim zawodzie jak o misji, którą wypełniają wobec młodzieży.
Nie tylko przekazywali wiedzę, ale wszechstronnie wychowywali i bronili przed niebezpieczeństwami, np. uleganiem nałogom.
Prawie cała młodzież była „zinternatowana”, także soboty i część niedziel uczniowie
spędzali w Karolewie. Był czas na naukę gotowania, szycia, tańca, robienie przyjęć, na które
zapraszano także nauczycieli, konkursy savoir vivre, mecze międzyklasowe i międzyszkolne. Były to czasy, gdy z Warszawy przyjeżdżali artyści z teatru i opery, gdy organizowano
spotkania z pisarzami i politykami, a w wakacje prawie wszystkie klasy wyprawiały się
na wycieczki krajoznawcze. Nauczyciele spędzali czas w swoim klubie, w którym grano
w bridge’a, szachy, bilard. To wszystko przyczyniło się do tego, iż mieszkając w Karolewie,
nie czuło się prowincjonalizmu.
Symbolem mojej pierwszej klasy jest była uczennica, Jadwiga Cwalińska, która została
dyrektorką Szkoły Roku i którą niedawno pożegnałem, gdy odchodziła na emeryturę. Na
jej ręce składam wyrazy wdzięczności całej klasie, która miała taki wpływ na moje dalsze
losy.
„Często zastanawiałyśmy się dlaczego wybrałyśmy szkołę w Karolewie?
Ustaliłyśmy, że było kilka powodów. Obie chciałyśmy uczyć się w klasie o profilu gastronomicznym. Marzeniem jednej z nas było mieszkanie w internacie i właśnie ta szkoła nam
to umożliwiła. Spotkałyśmy tu wielu znajomych . Szkoła jest naprawdę inna niż wszystkie.
Obecnie jesteśmy uczennicami klasy II a TŻiGD. Codzienność w Karolewie przyzwyczaiła
nas do pewnych stałych elementów: jazdy rano autobusem zapełnionym zawsze znajomymi
twarzami pasażerów, dla których stacja końcowa jest zawsze taka sama, częstych zmian
planów lekcji, zmian budynków podczas lekcji i wielu innych atrakcji(…)
Joanna Chodarcewicz
Izabella Mikołajczyk
139
„Szkoła w Karolewie jest wyjątkowa, bo ma aż trzy budynki, w których zdobędziecie
wiedzę-Wrzos, Centrum, Mazur oraz halę sportową Olimpię i Internat Kormoran. Lubię
przebywać w szkole, gdzie cała społeczność zna się chociażby z widzenia. To mi bardzo
odpowiada, zwłaszcza, że zdanie rówieśników bywa ważniejsze niż rodziców.(…)”
Marcin Lutowski, klasa IIa TŻiGD
„Jesteśmy uczennicami klasy II TOUG, bo wybrałyśmy profil gastronomiczny. Mamy
własną klasę, , która jest jednocześnie pracownią języka polskiego. Chłopcy z klasy zaproponowali jej odnowienie i sprawdzili się w roli malarzy. Teraz gabinet ma słoneczny kolor,
jest czysty i przytulny. Często zajęcia z przedmiotów zawodowych, takich jak obsługa konsumenta, technologia gastronomiczna mamy w tzw. „kurniku”, bo tak pieszczotliwie określamy pomieszczenia zaadaptowane z mieszkania przyległego do budynku Mazur. Każdy
dzień w Karolewie niesie różne urozmaicenia, dlatego nauka tutaj nigdy nie jest monotonna.”
Anna Maligranda,
Patrycja Nasińska
„W Karolewie nie można się nudzić. Szkoła na początku robi wrażenie „molocha”,
w którym łatwo się zgubić, ale wbrew pozorom przemieszczanie się między budynkami jest
bardzo czytelne i działa mobilizująco. Rozpoczynając naukę , nie sądziłem, że spotkam tu
wielu znajomych. Jestem zadowolony z wyboru, którego dokonałem.”
Mateusz Kolbus IIa TżiGD
„Szkołę w Karolewie cenię za wieloletnie tradycje, klimat, który w niej panuje. Specyfika tego miejsca pozwala człowiekowi na rozwijanie umiejętności w kierunku wykonywania
zawodu oraz mobilizuje do integracji z rówieśnikami. Sądzę, że otoczenie w którym znajduje się szkoła, ma znaczący wpływ na nasze bezpieczeństwo. Chociaż jest to miejscowość
wiejska, właśnie dlatego Zespół ma swój urok. Nie przeszkadza mi, każdego ranka maszeruję wraz z innymi pieszo z Kętrzyna do Karolewa.(…)”
Piotr Bartoszek, gospodarz klasy II TOUG
„Jestem zadowolona, ze uczę się w szkole w Karolewie. To miejsce pozwala na rozwijanie własnych możliwości bez ograniczeń i niejako wymusza na uczniu umiejętność integracji z innymi. Liczba uczniów jest wprost imponująca, widać to zwłaszcza podczas apeli
lub innych uroczystości. Ma to również swoje mankamenty, ale taka mikrospołeczność jest
zawsze ciekawa do obserwacji. Obecnie jestem w klasie maturalnej i z perspektywy spę140
dzonych tu lat, wiem, że trafnym rozwiązaniem jest nauka języka obcego w klasach
dzielonych na grupy. Od tego roku szkolnego jest także zorganizowana opieka nauczycieli
nad uczniami , gdy nieobecny jest nauczyciel danego przedmiotu, więc nie mamy czasu na
nudę. Podczas nauki, angażowałam się w pracę społeczną i brałam udział w życiu szkoły.
Zawsze miło wspominam występy artystyczne czy Dni Otwarte szkoły. Szczególnie wtedy
widziałam zainteresowanie Karolewem i poznawałam osoby, które w historii tego miejsca
odegrały znaczącą rolę. Teraz wiem, że wśród nich będę i ja.”
Anna Mikołajczyk IV TŻiGD
„Jestem zadowolona z wyboru klasy, w której mogę uczyć się zawodu. Myślę ,że zaletą
nauki w technikum żywienia jest dzień praktyk, który urozmaica tydzień szkolnych zajęć.
Należę do grona tych osób, które kontynuują rodzinne tradycje nauki w tej szkole. Moja
siostra Natalia Możejko w 2005 roku ukończyła 5-letnie technikum ekonomiczne, a umiejętności praktyczne, które zdobyła procentują dzisiaj.”
Agnieszka Możejko
Nieprawda, że to, co wiąże się z prowincją jest dalekie od nowoczesności, bo szkoła
w Karolewie od lat świetnie sobie radzi w Polsce i Europie. Znani jesteśmy z osiągnięć
sportowych, wykwalifikowanej i wartościowej kadry pedagogicznej, bierzemy udział
w projektach edukacyjnych np. Sokratesie. Podczas nauki niektóre klasy mają zajęcia
z przepisów ruchu drogowego oraz możliwość nauki i zdania prawa jazdy. Można skorzystać z doradztwa zawodowego w Szkolnym Ośrodku Kariery, pracować przy komputerze
w pracowni informatycznej, wreszcie redagować stronę internetową szkoły, lub z niej skorzystać. Wymienione zalety to oczywiście nie wszystko ale już choćby one świadczą , że jest
to szkoła ambitna i spełnia wymogi unijne.
Życzliwa absolwentka
„(…)Specjalnie ułożyłem tekst o szkole w stylu muzyki hip- hop , oto jego fragment:
Karolewski świat, pozornie bez wad, tu wśród szarych budynków niejeden jak brat, W karolewskiej panoramie dopatrzysz się również wielu pozytywów, na ścianach nie ma wyrzutów
i graficznych motywów.
Karolewski świat, tu się uczę zero trzy lat (…)”
Grzegorz Gerasimuk klasa IIa TŻiGD
141
„gdy rozpoczęłyśmy naukę w Karolewie miałyśmy okazję skonfrontować wiele fałszywych poglądów na temat tej szkoły. System nauczania jak zajęcia praktyczne, prowadzone
w tym zakresie, przygotowują nas do pracy w zawodzie, który wybrałyśmy. potwierdzają
to także nasi znajomi i absolwenci.”
Ewelina Jaroszewska
Kinga Stefanowicz
„(…)Denerwują mnie tacy, którzy mówią: „jesteś po Karolewie”. Wiem, ze nie można
oceniać człowieka po tym, do jakiej szkoły chodził, tylko, co sobą reprezentuje. Do dzisiaj także wzrusza mnie fakt, że każdego dnia do Karolewa rusza „rzeka” młodych ludzi,
którzy idą w tym samym celu: po wiedzę.(…) Kiedyś zdarzyło mi się być wieczorem w tej
miejscowości, wówczas zadziwił mnie spokój, cisza i nuda dookoła. Młodzież dostarcza
tej wsi młodości, żywiołowości, hałasu, ale tylko gdy funkcjonuje szkoła -Karolewo tętni
życiem.”
Justyna Wutkie
„Pochodzę z wielopokoleniowej rodziny. Jestem czwartym z braci, który podjął naukę w
tej szkole. Brat Marcin, uczył się w technikum rolniczym w latach 1995-2000, ukończył AWF
w Gdańsku a obecnie jest pracownikiem straży granicznej w Koszalinie. Drugi z braci Paweł,
ukończył pomyślnie edukację w klasie liceum ogólnokształcącego, do którego uczęszczał
w latach 2002-2005. obecnie studiuje pedagogikę społeczną. Obaj bracia trenowali dyscypliny sportowe: piłkę ręczną i lekkoatletykę. Gdy Karolewo, jako kolejny etap edukacji,
wybrał mój trzeci brat Piotr, uczyłem się gimnazjum. Obecnie uczę się w klasie Ia TŹiGD,
a mój brat Piotr w klasie IV technikum mechanicznego. Szkoła w Karolewie stała się naszą
rodzinną tradycją, co uważam za oryginalne.”
Artur Witek
Jestem absolwentem Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie. Swoją
przygodę i naukę w tej szkole rozpocząłem we wrześniu 2003 roku. Przyznam, że wybór
szkoły średniej nie należał do najłatwiejszych decyzji w moim życiu. Jestem człowiekiem
wymagającym i lubię nowe wyzwania. Zdecydowałem, że nie chcę kontynuować nauki
w Kętrzynie i wybrałem Karolewo. Była to dobra decyzja.
Na samym początku trudno było mi się zaaklimatyzować w nowych murach i warunkach
nauczania. Nowi nauczyciele, nowe zasady, inny system nauczania. Jednak szybko polubiłem tę szkołę i postanowiłem, że osobiście przyczynię się do poprawy jej wizerunku. Już
w październiku 2003 roku podjąłem współpracę z Kołem Muzycznym. Te właśnie zajęcia
pozwoliły mi rozwijać moje zainteresowania. Cała społeczność szkolna mogła oglądać mnie
na apelach szkolnych i spektaklach teatralnych organizowanych z różnych okazji. Moim
zdaniem Karolewo daje dużo możliwości do rozwijania i kształtowania swojej osobowości.
142
Trzeba tylko chcieć.
Szkoła ta jest przygotowana w pełnym zakresie do edukacji młodzieży. Niektórzy uważają, że poziom wykładanej na lekcjach wiedzy jest niski. To nieprawda. Poziom jest na tyle
wysoki, że pozwala dostać się na studia wyższe.
Oprócz nauki ważna dla mnie była atmosfera, jaka panowała w szkole. Przyznam, że
muzyka puszczana w czasie przerw między lekcjami, nie stwarzała wrażenia, że znalazłem
się w dyskotece, ale wręcz przeciwnie, szybko pozwalała zaznać odprężenia po ciężkim
sprawdzianie bądź klasówce. Gdy wchodziłem do szkoły, cieszyłem się na widok samych
uśmiechniętych twarzy. Nauczyciele byli mili i wyrozumiali, jednak trafiały się wyjątki,
które miały nieprzyswajalne zasady. Ale to w każdej szkole, na sto owiec trafią się dwa
„barany”. Taki fakt należy tylko zaakceptować. Nie należy z nim walczyć.
Miło wspominam lekcje wychowania fizycznego. Przyznam, że w Karolewie poświęcano dużo uwagi zajęciom sportowym. Nauczyciele w-fu starali się wyłapać podczas lekcji
osoby, które mogłyby zasilić drużynę reprezentacji szkolnej. Po lekcjach były organizowane
treningi, które umożliwiały rozwijanie zainteresowań sportowych. W hali sportowej „Olimpia” odbywały się turnieje międzyszkolne, które chętnie chodziłem oglądać, nie ważne czy
wygrali „nasi” czy przeciwnicy.
W trakcie trzech lat nauki w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych wielokrotnie wyjeżdżałem poza szkołę z innymi członkami koła muzycznego. Organizowaliśmy przed świętami Bożego Narodzenia wyjazdy do Domu Dziecka w Bartoszycach, aby choć trochę umilić dzieciom czas i obdarować je prezentami, które zostały zebrane podczas akcji w szkole.
W 2004 roku zdecydowałem się na współprace z samorządem szkolnym. Organizowaliśmy kilka akcji, np.: „Dzień bez papierosa”. Aktywnie polepszaliśmy wizerunek szkoły. Dobrym pomysłem było wydawanie gazetki szkolnej. Jeśli ktoś chciał pogłębiać swoją
wiarę, mógł uczestniczyć w zajęciach katechetycznych organizowanych przy Kościele św.
Stanisława Kostki. Proboszcz parafii interesował się młodzieżą uczącą się w Karolewie.
Swoją obecnością zaszczycał apele i ważniejsze wydarzenia szkolne. Katecheci byli zadowoleni, że znalazła się grupa młodzieży, która uczestniczyła w tych zajęciach. Chciałbym
zaznaczyć, że większość nauczycieli interesowała się rozwojem intelektualnym młodzieży.
Organizowano wiele konkursów szkolnych, których laureaci zdobywali wysokie miejsca
w etapach pozaszkolnych.
Każdego roku, gdy tylko zawitała wiosna przy pomocy pedagogów organizowano wycieczki i spływy kajakowe, które pozwalały na dobrą zabawę w towarzystwie koleżanek
i kolegów ze szkolnej ławki. Uczestnictwo w Projekcie Socrates Comenius dawało szansę
wyjazdu na Litwę i do Francji.
Obecnie o szkole chodzą złe opinie, które moim zdaniem dążą do zakłócenia spokoju,
jaki został zbudowany przez okres kiedy ja uczyłem się w Karolewie. Proszę mi uwierzyć,
że szkoła jest dobrze przygotowana do wychowywania i nauczania młodzieży. Wszystko
zależy od tego czy uczniowie będą chcieli się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania. Jeśli
nie będą chcieli, to żadnej szkoła w regionie nie będzie w stanie sobie z takim uczniami
poradzić. Najważniejsza w szkole jest współpraca. Jeśli nauczyciel zacznie współpracować
z młodzieżą szukając nowych rozwiązań a uczeń zdecyduje się mu w tym pomóc szkolny
świat będzie lepszy. Myślę, że argumenty, które wymieniłem są dowodem tego, że Zespół
Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie jest szkołą wartościową i prezentuje wysoki
poziom nauczania.
Sławomir Fenik klasa III LPZI
143
Przemijanie ...
Przemijają chwile,
Przemija czas,
Przemija życie...
Co było w nas .
Pozostają wspomnienia i zatrzymane chwile w kadrze - pamięci, fotografii...
Pozostają , puste miejsca po Tych co odeszli - dorobek i głucha cisza ...
W nastroju nostalgii i przemijania, podejmuję próbę nakreślenia kilku zdań o Karolewie. W tym roku – tj. 2007 r. przypada 60-lecie szkoły i 30-lecie mojej pracy zawodowej. To
taki fajny zbieg okoliczności, tym bardziej , że prawie wszystkie lata mojej pracy wiążą się
z Karolewem. Przyznaję, że jest to ładny „kawałek czasu”- większość mojego dotychczasowego życia. Oczywiście, to normalne, że w naszej pracy ciągle coś się dzieje. Występują
dość częste cykliczne zmiany np. po pracy wychowawczej z jedną klasą przychodzi kolej na
następną; po pewnych formach doskonalenia, etapach rozwoju zawodowego ciągle rysują
się inne.
Praca zawodowa to realizacja marzeń, nabywanie nowych doświadczeń i ciągła współpraca z ludźmi. Po latach pracy pozostaje wiele różnorodnych wspomnień. W pamięci trwały ślad, kreślą te miłe, pozytywne. Te, które wzbogacają naszą osobowość, pozostawiają
nowe lub w ogóle wartościowe doznania, doświadczenia.
Czytałem wspomnienia pracowników i absolwentów szkoły, zamieszczone w opracowaniu Karolewa, wydane 10 lat temu z okazji 50-lecia i przyznaję, że jestem pod wrażeniem.
Nie mam predyspozycji do ciekawego przekazywania relacji, tym bardziej wspomnień,
ale widzę potrzebę podzielenia się pewnymi spostrzeżeniami, które mogą mieć znaczenie
w związku z 60-leciem szkoły.
Oto przykładowe informacje o Karolewie i okolicach miejscowości, podkreślające dobitnie nieubłagalną ucieczkę czasu i sens przemijania: Druga połowa lat 70 ubiegłego wieku.
Początek wakacji, koniec czerwca, pada deszcz – SHL–ką przyjeżdżam w okolice „ Października” - dzisiejszy gmach „Centrum ”. Cel podróży – w poszukiwaniu pracy. Ale nie
to jest najważniejsze. Istotniejsze w tym, jest to, że Karolewo wówczas było miejscowością
wyjątkową. Po obrzeżach dzisiejszych alejek – równo strzyżone żywopłoty, w wielu miejscach rabaty kwitnących róż. No i sześć funkcjonujących internatów.
Dzisiaj – początek XXI wieku - marzec, kilka dni do wiosny, mży deszcz. W miejscowości pracuje wielu nauczycieli i innych pracowników, znacząca część młodzieży powiatu
zdobywa wiedzę w proponowanej, bogatej ofercie kierunków kształcenia. Nie to najważniejsze. Jest coś innego. Karolewo jest inne. Rzeczywiście, odczuwa się wiosnę – nie ma
śniegu, jest ciepło, ale.. w dawnym internacie „Mazur”, po generalnej przebudowie, od kilku lat funkcjonuje Gminne Gimnazjum. W dawnym internacie „Warmianka”- położonym
w zachodnio-południowej części miejscowości - dzisiaj znajdują się mieszkania prywatne.
A jeden z ciekawszych budynków – były internat „Kościuszkowiec”- dziś stanowi pustostan. Były internat „Pionier” - dzisiaj blok mieszkalny - przy pętli autobusowej. Poza
tym, w Karolewie istnieje kilka parkingów – niezbędnych do lokalizacji samochodów zarówno pracowników jak i uczniów.
Te drobne obrazy wskazują na zmiany, potwierdzają sens przemijania i działania przemian zgodny z „duchem czasu”, bez względu na to czy się nam to podoba czy nie. Po
144
mino upływu czasu i zmian, pozostały w Karolewie ciekawe i charakterystyczne miejsca o których nikt nie zapomina i myślę, że zawsze będą stanowiły o szczególnym charakterze
szkoły i miejscowości. Do tych wyznaczników należą: budynki szkoły (dawniej „Październik” dziś - „Centrum”, były „Świerczewski”dziś - „Mazur”, kiedyś „Producent” obecnie
- „Wrzos”), inne budynki np. dawny internat „ Mazur”, perełka architektoniczna Karolewa
tj. kościół w stylu wczesnogotyckim oraz fontanna i jej otoczenie w centrum miejscowości.
Świat roślin, zwierząt i rzeźba terenu w okolicy Karolewa to bogactwo natury, które
w naszym otoczeniu, podlega minimalnym lub prawie nie widocznym przekształceniom.
Od strony zachodnio–północnej miejscowości – okolice dawnej przesypowni i dolina przed
miejscowością Wopławki – krzyżują się szlaki migracyjne drapieżników tj: lisów, borsuków, rzadziej jenotów, wilków. Na wschód, południowy–wschód od miejscowości biegną
szlaki jeleniowatych i łosia.
Nie zapominajmy o przepięknym polodowcowym, malowniczym krajobrazie w okolicy
Karolewa. I tak od wschodu miejscowości, rozciąga się pasmo moreny bocznej, które przechodzi, od strony południowej w pradolinę – w niej koryto rzeki Guber. Od strony północnej
faliste wzniesienie moreny czołowej, od północno-wschodniej i północno–zachodniej charakterystyczne zagłębienia i wzniesienia moreny dennej.
Podane w szczątkowym zarysie informacje, potwierdzają nieuchronne przemijanie
– czasu, ludzi, rzeczywistości, i ... oraz zmiany w ludziach, szkole i ...
Wieloletni nauczyciel biologii
w Zespole Szkół .... w Karolewie – Stefan Rawski
5.03.2007 r.
Zebrała i opracowała:
Magda Jurkiewicz,
Justyna Baluta
145
Posłowie
Jako autorzy monografii mamy nad zieję, że czas napisze
dalszą historię naszej szkoły, w której my również mieliśmy
swój udział. Owa publikacja zawiera te informacje, które
uznane zostały za najważniejsze i niezbędne w przedstawieniu
wizerunku Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych
w Karolewie. Szczególne podziękowania należą się Dyrektorowi
Zespołu – Panu Ryszardowi Artyszewiczowi za zachęcenie
Nas do spisania i wydania wspomnień oraz za skuteczną
motywację i wspieranie w tym działaniu. Gdyby nie
życzliwość Pana Dyrektora i nauczyciela informatyki Pana
Krzysztofa Lubasińskiego, owa książka nigdy by nie powstała.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w zbieranie
i opracowywanie informacji, oraz zechcieli być współautorami
monografii „Karolewo wczoraj i dziś”.
Zespół Redakcyjny
146
Wydanie 1997
Wydanie 2002
LK© - Opracowanie graficzne i skład komputerowy

Podobne dokumenty