Dr Teresa Janicka Panek Łódź, 18 grudnia 2015 Wyższa Szkoła

Transkrypt

Dr Teresa Janicka Panek Łódź, 18 grudnia 2015 Wyższa Szkoła
Dr Teresa Janicka Panek
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
ul. Piotrkowska 278
90-361 Łódź
Łódź, 18 grudnia 2015
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
Pl. Defilad 1 (PKiN)
00-901 Warszawa
Wniosek
z dnia 18 grudnia 2015 roku
o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
1. Imię i Nazwisko: Teresa Janicka-Panek
2. Stopień doktora: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.
3. Tytuł osiągnięcia naukowego: Transformacja celów wychowania w edukacji wczesnoszkolnej
w latach 1999-2014.
4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.
Rada Wydziału Nauk Pedagogicznych
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
5. Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie tajnym1.
6. Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie
internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
……………………………………………
podpis Wnioskodawcy
Załączniki:
1. Oryginał (odpis) dyplomu doktora
2. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych
3. Wykaz publikacji oraz informacje o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych
i organizacyjnych
4. Autoreferat w języku angielskim
5. Wykaz publikacji oraz informacje o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych
i organizacyjnych w języku angielskim
6. Zaświadczenie Kanclerza Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi o
sfinansowaniu kosztów postępowania habilitacyjnego
7. Dane umożliwiające bezpośredni kontakt z wnioskodawcą
8. Płyta CD zawierająca wersje elektroniczne załączników
1
Jeśli niepotrzebne – skreślić

Podobne dokumenty