Słupca, dn……………………… Notatka służbowa z

Transkrypt

Słupca, dn……………………… Notatka służbowa z
Załącznik nr 2
do regulaminu udzielania
zamówień publicznych
Słupca, dn………………………
Notatka służbowa
z przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej …………………………..
……………………………………………………
(osoba przeprowadzająca postępowanie)
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
2. Zestawienie ofert:
Lp.
Wykonawca:
Cena:
1.
2.
3.
3. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
4. W związku z powyższym wnioskuję o udzielenie przedmiotu zamówienia wykonawcy,
który złożył najkorzystniejszą ofertę.
ZATWIERDZAM
……………………………………..
(data, podpis osoby upoważnionej)

Podobne dokumenty