Protokół kontroli NIK z przeciwdziałania zjawiskom patologii w

Komentarze

Transkrypt

Protokół kontroli NIK z przeciwdziałania zjawiskom patologii w
PRoToKóŁ KoNTRoLI
srtfustl. Powi.lowęo * s|u!Śko' kod 7G2o0shr'lk u|.su ry.h sretgów t4l
RECON770960930(drlej,,Sltrrostso")
[email protected]śą s|upŚkiń od dnia 07 gNdnia 2006 rctu jest sl.womn zi€mieoMcż,
poPtrdniosltroŚą slupskimw okrsie od |9 listopado
2002r do 0ó grudnio200ó by|
[Do{ód| a].u łońtro|istr3'4]
Kontola zostala pŹ€proładena p!f.z konĘoklów z Najwyżsej lzb' Kontrcli
głóMĆgo sFcja|istę k'p' oa pod$a*ie upołgżnimiado \ontoti
ń! 058952z dnia 19 listopada
2007L'w okreŚjcod 26 lislopada
do 20 eludni!
2007i'' żpŹcNą v dńiach3.4 grudnia2007r
l' A|iqę Kogik
2' wilolda Dąbmski€8o Śr'Ęzeeo inŚp€łtoB ł'p' m podslawicupoważnicnia
do
kontrolinr 058944z dnia 08 lhlopoda2007r,, w okEsicod 09 Iisropada
do 20
iod0] do l0Brudnia
8rudnia2o07r'.fpżeNąNdniachod 12do 16|istopada.
2lJł1r'
[Dowód|oktakonto|istr'I.2]
PŹedniolem [email protected] by|o pŹeciłdfialanie zjowiskom palologii w sz}oleh i
plaół,tach ośM.toqcb w laBch lzlolÓych 2005/2006
i 200ó/200?'
v loku kontroliu|a|ono'co @lępuje|
l. wlrutrki oĘtDż..yj.€
i nn.!lN.
uno'i{iająe
pw'dzonym
Śzko|on r.'ti4cję
stolulosych2'd'ń wychowałczych
i opickuńczych
on? wŚpó|dzi!łMicł tyn zlk.csie
I' l &dfiia oświalos!rc'lias'&c [email protected] poqi
z dnigm01'01'I999!.w łtórym u1wożono
Powiatzicmski q s]upskupżekazańodo
szkolyi placółki: Liceuń ogólnoksztslcące
w
Proładz.ni.pŹ€ z powiatnaŚtępujące
Ustce .obcchiezćspól szkó| ogólnokszt'lcącychim' Mikolaja KoPernikaw Uslce]
zespÓl szkól Techiicznyclrw Ustce;BUsę M|odzieżową
w Uslcc obecnieZcapól
Placół€ * Edukacyjno wtchoNawczych ł Uslc. (po uhrorz€ n iu w 20o4r
Młodzic2oNego
ośrodtasocjob.opii)l&Śpól szkól Rotni€ z ych tv s|upsku. obecnie
b
2
zespót sfkól Aglotechnicznych
in' vła{iyslowa
Reynonl! w słupsk!: zcŚŃl sztó|
tłśnych
in' pof' slanisl!{a sotolowskielow walcinic;spccjalnyośredck
szkolno
wycnowawczyiń' Marynarz PÓlsłiegow DamnicyÓraf PoradnięP3ychologicao.
Pedago8iĆzną
w slupsku.w lallch szko|nych2005/200ói 2006/200?wŚzyŚki€ ww'
szkołyi pla.óvki byly prowodzoncpżśż
poliat'
lDo*ód:akt!kontrclisr' 5.ó.247.248|
l.l'lwŹeŚpolachsz].óliplacówkachpod|e8lychslmŚtM(zeŚawieńiewtob.liPohiże.j)w
rclo Śftolnym 2005/200ó i 200ó/2007amdniono: 6 Pcd.8ogóq 2 psycho|ogów'5
pielęgnieł' w mku s*o|n)m 200ó/200? w sp€.j.tnym ośrodku szkoIho
wychoww.zyD w Dmnicy opńcz pedagogai psycholo8a,alrudliono socjolcmpeuĘia Z
elafu' w Pońdńi Psychologicbo Pedago8icznejł słupskuw roku 9kolnyń 20052006
utrudniono
I] pcdagqów.l0P6ychologów.l
lekaŹ podi.tĘa 200ó/200714pcdagogóN.
9 psycholo!ówi | |ekm pedi.tĘ'
v zcspole szlól ogólnoks'a|cących s Usrce' zespo|e sŹkól Tecbricnych w Uś4,
zeŚpol€ szkól ^grotechnjcfńyo|r
w slupśku' zspolc szkól Leśnychv wminie d€
aEud.iono psychologów.a w zespolePl.cówck B|ukacyjno- wychowrczych w Usle' v
słlad łtóE8o whodzi Mbdaąory ośrcdcł sftjolcEpii {Mos) nic zrrudniono
pielęgni&lddi psycbialrydziccięcego'
Jał ł aśnilwic6t.ros1aAndEej BuIy .'Z8odniez $ 2 Br' l rozpożądŹenia
Minislra
[email protected] Ndlodowej i spońu z dria l0 %śnia 2oo2 r' ł sPBwie śezególo{ach
t{alifitocji Ę@gerh
od ńauczycieliońŹ okrcślmia9tó| i R)padków' w lórych ńoźm
aEudnió nluczycieli nie nających syćŹcgo łl,kŚztzlcenla |ub ukończoncgozaHadu
klftsłenia nauczycieli (Df'U' N! l55, pÓz. |28a ze zń.) kwalifiklcF do ajńoweia
stmoMs*a oauczy€iela w lic.ach ogóInokszl.lc.rcych'liceach Pro6lowdych. lrchnikacbi
y-lołeh po|icc']nych'o kórych mou w ań' 9 Ust' l |n,Eg uśasf z dria ? sżśnia l99l
.' o syśenic
posiada
ośNjaty
osoba'któn |egilynljesiędyploncńukońcmia|
l studiówv}ższychnughlelskich ńa kic'unku zsodnyn hb fbliżonyn z naucżanyn
pżĆdńiotem lub odajem prcwadzonych zaj* i poŚiada pżyrotoweie
!
stldiów ńosinGkich w Śp4ja|ności zgodn€j Iub zbliżonej z nauch'm
pEdńioten lub bdajem prcwAdzonych
zajęć i posiada pEygotołmie
ped.Sogicaealbo
3
t
Śtudiów maaisleBki€h
m łiĆrunłu inn}m niż neańy
pu ĆdniÓt lub todaj
DfuMdfonych ajęć. Ióry Don4do 'osi.da pŹy8olowanie pedagogicae i ukończyl.
studia podyplomowe z zkresu nauczonecopŹcdmiolu lub rodzju prcwadrcnych
w szkol&h qmicnionych wyżcjnie prowadzisię fajęćz akJcsu psychologiiw zwiqzkuz
poBTżlzym ni€ achodzila pofuba anrudńienia na elrcie psycholo8a'
RóMicż rÓfpożądzmi€ MinhlE EdukacjiNorodowqiz dnia 2l maja 200l I' ł Śpńwie
mołlch statulówpublicaego pęĆGzkola [email protected] pub|icaychVkól (Df' U. Nr 6l. 'o2. 624
rc d.) iie Eglluje [email protected] pns! oświalowegokoni.caości alrudnieni. psychologav
głole. Pedaeodzyszkolniatrudnicni wjcdnostkacboświatosTch
('') posiod.jądod.tkowe
(wlmocje
f a].rcs!:
psychopolitakyki
w Edukacji i Placówłach oświalow
pońocypsychologicznej
(ZsA w slupgku)'
pedagoeiki
(zsl ł wfucinie),
wychowawcz'Ćh
wjaliacyjnej (z5T w U3tce)'psychopÓfil.k'yti v Edukacjii P|acówlochoświalomwychowamzych i kłalifiłacje eduloloB pfuciwdfidlMia agrcsji i pż.noĆy (zso w
Ponadb w syfuacjachhdnych noBą oni koŹys|'ó 2 sspffcia psycholo8ów
ztrudnionych w PoEdni Ps}chologiczno. Peda8ogicznejs slupsku' w eią.lo z
połlższyn dyr.ktoŹt szkól nie vstępÓłali do oĘlnu pbwadzącceoz Mioskami o
Uste)'
zEudnićniew ich Plaówkach N/* sp.cjalisly''
w spńwie zuldnieniapicĘgnidkiwzspok P|acówek
Edukacyjno.wychoBaMfychq
Uśce' w słlad k|óE8o wchodzi Mlodzieżoq oł.det [email protected] w'
s'aśnil' że
pŹez
',nlodzicż pEbywająca w ośrodkukoŹysl! z usłUgmedycznychświadczonych
PŹychodnięRejonołąw Ustc€' Kożdyz wychowantówm alożÓną w pŹychodńiłańę
zdfuwia.w placówe nie j.st njMież Ztrudnio.y lckalz psychiata' PoniełŹ z8odni€ z
zflożeniui 9lalutołymi ł Młodzicżołymoślodkusocjolerapii w Ustcc. ni€ noże być
*lchowdćł |ebńy ps}thialĄqnie, w łyjąlloŃ]ch sytu'cjach pl.cówła
mi€*@ny
koŹyst! z konsulhcjiw Poradnizdrowia Psychiczne8ow slupstu .'
5ó' Il7.l20]
lDowód a|\l!kontro|iślr'
4
Rodu i. lzkól (plrcó*.k) pre*rfu
PodnńPs)tho|ogicaoPcdaEogica
lDowód:akt. końaoli str' 5.6]
l ' l '2' oĘEnieja ajęć pou |.kcyjnychł szkoleb i p|mówkach
w z€spo|e szkół Agrel{hniczny€h rv sluFt!' w łłusfu orluif&yjnyn żlwierdzon)m
pBf st.rŚtwo ]0 maja2005ńd lok szkolny20052006orafa(wierdzonyń30 naja2006
ńd rck szkolny200612007.
zp|anowfuo ajęch pozalecyjrĆ w |omie tólck łoka]ne.4
8odz' €cr1atoBkic. 2 gÓdf.' [email protected] 4 godz''eto|ogicac - 2 godz'' Uiii E!rcpejŚki€j 2
godz'infom'lyczne 28odz'.sKs 6 8odz'.j'bi€ m iecłieeo- 2 godz',j'mgichkiego 2
- 2 godz.Gazcm
ekonomis!ów2 godz'.biblioteczÓe
8odz'.bhlolycznc.2 godf',hłodych
s Ęmiare l'godnioBTn . ]2 godz');plMowlna licżbalcfcsmików l85 n! 8?2 ucłiów
zćspofu
szIól. w 2005/2006
i9l6 ucmióv. w 200ó200?'
Do prcwad*nia ajęć pozllekcyjnych Ześpó|korzysla z sali ginńastyczlej \@ z
*}posażeńic PBcowni:konPutclowych.
nu|timedialn€ jżywi€
'
n ia (kuchnigkolnej).z
zeMw biblioteltiszkolnejoru spŹęiunuzycaego ('fuw.dfeńie zesPołutlzycbego)'
IDo*ód:al:rałootolist 7llI
w z€spole szkól oeólnotszt.lcącychw UslĆc] w ekuszu orgmizacyjń'ń żolwierdzonyn
p'u suroŚNo 28 tvielńia 2005 r'' aph.ołm
w rok! s*oln}m 1005/2006mjęci^
poa|elcyjrc w fomie [ółck:j' polskieso.nElcmal'cuc' sKs - po 6 godz''j' 'ngielskieeo.
po 4 godz.'j. niemicckiego'
histor'fue gcogńfifue' cló!
biolo8iczne'fizyczne.
chmicn€' iń|omdycae . po 2 eodz' ('.en w s1miaŹc t'godniołfn . 44 Bodf')]
pleowma |iczbaNzesln'lów ]5ó na 37ó Ucznióv'
v bku szkolf,ym2006/2007'w ał!Ęzu or$nieyjn)m alwi.dzon)m pŹ.z sr!.os(vo ]0
naja200ór' apknowmozajęciapozlekcyjncq |omiekó|ck]sKs 6Bodz'.j po|skiego.
chó! po 4 god2..j' msielskiego.j' ni€mieckiero' maleńa|ycac' hiŚlorycac 8.o8!aficae.
po 2 godz' ([email protected] w *}[email protected]
biologiae' fizyae' €h€miczne. in.omatycm.' [email protected]
tygodnioqm.34godz');p|dowmaliczbaucz.shików280na39l ucaiów
(]0 slanoqhl - komPutcry
zespóljest*yposażony
ł plicoMię konpulelową
klasyPc,
skmtr HP). prcjektorynulimcdialne sf'2' kameryvidso - sŹ'2' Ź niki piŚńa sŹ'2'
l.ldizory - sa'lo' [email protected]@c2 DvD. ńdionrasnctofony' Do prc*ż&sia ajęć
$}lorzyśujc się pEcoMie lcmatycac wylos'żone n,in. w| k a|oBi filDów i adaPlacji
teamlnych'feŚlawy ńap gĆoglllicmych i hislorycznych'mikroskopyi prepdlaly'rcstas1
Pb{ DvD do Mutijęzyków. Pońadto*1kouyst,Vea jesl hala sponowo.wido$iskowai
siloMia
Ź p.lnyn
rypogżcni€m'
bib|iot.ka
l emelow centrun [email protected]
1
Mdrinedi.|n.j z 4 s1fuowiskmi konputer*tmi' uŹ4duni. wi.lońDlc'ne.4
$'mMsta
dla ucaiół. w qodrębńiońyń pomiesrczcńiuw macb rcdlizcji pngtmu ..PtcoMie
końputerwe dla szkóI''' wszystkie dlowisk! komputerowo.doslępned|a ucaiów.
ly'Gaźon. w pbgrm cENzoR lub BENIAMIN. blokljący d6tęp do nimeMualnych
fDosód]ałlakonlÓli Śll' l2'l8]
w zespolĆszkóI T€chlicznych w Ustcc, w arkuszch or8anizcyjnyń na ro! szłolny
(atwierdany [email protected] sBoslwo l9 maja2005r') [email protected] 2006/2007(atwiddmny 30
ż005/2006
ajęcid poalckcyjne w fomic kólek: in|omalycaĆ. uryśtycae'
ńlnow, szlolny klub eulopcjski.hlodych polonistóN.turyŚyki kaja]@wej' po 2 codz.'
- l0 godz.(tu.n w łlmiaE tygodniołym.22godz.)lPleowM liczba
sportowe8o
UcA|rików 200M ó75 ucaióv . w 2005200ó i 665 ŃaióB - w 2006/2007
maja2006r) aplfulwro
[email protected] *!.ovadził w I kleie Tcch.ikum i Liccuń Pofilowe8o. u zgodą
sussry słupskiego'p!&dńiot pn. '.wybrańe agadnicnia bczpieczcńslM plbIic2neco'.
ptowadrcne
pef
qtladowcół szkołyPolicji w slupskui pEcoMików Konendy
Miejskiej Policji w sIup'ku. zojęcia w 'ok! 9łohyn 200412005r€slibwne
były
niądp].hie. w |abch [email protected] 200512006i 2006120ó1finmswe. bylt w macb
zspól je$ *7posażony
w placÓmiękonpulqrcNąz]6 stanowhkoii oprgfanoweiem.
kompuEry ż dostęp€m do intenefu' tam.Ę vidm' li|my dyda}ryca.. natnaly
muldn.dialne' mapy' prcsdniki
caoPisńĄ liteEfuE' w pEoMi j- polski.go i
bibliot.c.' Posiadl ńMicż
I&kę i 4 kljdki \W
z osprzęlen' 9lę gimnslycaą
B)losażÓĘ w spŹętspońowy'slól do tonis!'
loowód:al(talońft li s|l'l9 2ó]
v z€spolc sz,tól Leśny€h i ogólnokzla|cqcych w rłdcinie, w &kusa orgoi&yjnyń
atwiddfunyn pźeżstarcstwo18 naja 2005l.. w rcku szkolnym2005/2006apl&owMo
j. niemi.cldego'
j'
ajęcia poa|€ k cyjnew fomi€ nst' kolet:n.temltycae'j' polskiego,
fugiĆlstiego' hiślory.zre' qiedży o spolĆcżństwie' biolo8ii' fizyki' chmii' wiedfy
[email protected] ońitologicac' ląhnicae - Po 2 godz'. sponow8o . 22 godf.i 4spoly
nufycac' f.spól syenaliśIów
ńyśliwskicb* PÓ 9 godz'Gmn
66godz')ipleo\ma liczbauczBlrikótv5óó ńa4l ó ucmiós'
w s)[email protected]
lygodniowyń-
8
w mku szlolnym 2006/2007w ffklszu oĘdizrcyjnym ziwicrdbnyt p'Ez slarostwo30
maja 2006 r' aplmowmo ajęcia poal.kcyjne w fomie kóIet: @t€nalycm, j.
.idiakiego. j' fu8ielsli€8o' wiedzy hiśoryc7'o.spo|ccaej.miloś.ików|ilemlulypi*!ej'
fizyki'.beńii'wiedfyekononicń€ j ' onnologiczne'
rcchiiczne.
wiedzylćśnejpÓ 2 godz''
j' polsłi.go'hiologii' s2*ó|t6kon.ndrclogiczoe' IÓwictdc . po 4 8odf..fcspołymufycme'
rcspóIsygnalistówmyśliwskicb po 9 godz'.Gen ł wymiaŹc ty8odniostn . 78 godz.)i
plmvfu liŹba uczstlików 619 nd]97 wzniów
zBpól j$t ł1po$żony w ' pracownibnputerowycb' salę lińnótychą
Śiło$ych' salkę l€ni$
stolowgo' sladion spońotr?' inslrum.nty muyae'
salę ćwicz€ń
aP8BfuĘ
naglalni.jącą
instrumeÓl
i ',Pa!Force.dlasygnalh!óqnyśli*kich'szkólkędŹ€ w
'.ploss''
[email protected] kewów ozdobnychi le4nych.&srawy']lmów [email protected] i cD' pfocrey komPlt.rwe do
.'Ńi języków [email protected]
t€malycmycn ('j' natcmatycznc'fizycznc. biologicae itp')' Posiada
óMi€ż ośrodekrchabililacji platów dBpi.żjych z okolo 20 pra]omi ou óiory
[email protected]ów' ekspon!ów zvi.rząI i fbiory bokljczne.
[Dowód:akl. [email protected] Śl'27']2]
w sp.cjł|nF ośodkuszlolno.vychowavczyń w Denicy ajlic.a po4|ekcyjnew rcku
Śzłolnym 2005/200ó prowadzono p lanach adeterapii (kolo tcyt6to6kie. żeŚń
.'Pdfi{i.lty"' lolo muzyce)' w mach ahć ćkfacyjro ' lpono{llh (gry i zabasry
ruchołe,s'afdy na bsen' pEygotoweia uczniówdo udziałuw o|idpiadochspecjalnych)'
w t'@h Daij&ia ufolnień Naiów (kolo [email protected]|ycae). w ma.h '.aliacji pojetów
unijnych(prcCramSocratcsConcnnB - progrcmckolosiczny pn. ,,The bcauly od the
Bte '' ldzial *Źniów w Międ2'[email protected] Akcji Anyslycaej . '.Pippi L&8sEuńpf caM
w toku gtolnym 2006/2007pŃ[email protected] 9 m&h
ańeteńpii (lolo plstycaĆ. z6Tli'l
',Pędżisialfy.''.'KoIo teaftlne ABc''. koło uyczne. kolo r€cylaloskic)i w lmdch Zjęó
Elftacyjno
sporro\ach (wyjad' na basn. pŹygotowia ucaiów do udziałuv
o|ińpiadlch sp€cjalnych)i w mach fufwijańia tdo|ńioń ucfńiów (kolÓ infomalycbc,
alożerie '' K]ub! Nó*j zieni.. . akcia dla ucŹiiów uiÓtereswńych eko|ogiq)lw
meh M|ieji prcj€klów i prc8Mów unijnych(Prc8lm socmt6 commiu -poefu
clologicŹny p'n.''The beally fud lhc Mte.,. udzial uc2ńiół w MiędzynalodowejA]rcji
AnyŚycmj
'. lippi La8slruńpf. gfu 8bśś.'pżygÓtowńi€ Ucaiów do udzialu w
prjekcio w lmgch akcji ', Mlodzieżw dzia|miu'')'
],
9
Do ajęć pozl.kcyjnych $Ykozystyamo
czytanią pisią
[email protected]
oe
lonpulery i posEmy multimedi!]ft do nauti
loeopolycznc. spŹę( e8laśniljący [email protected]
gry i aba{y
w zeŚpol. Placówek EdułŃyjno.wychoqw.zycb
2006/2007 PÓłldóno
w Uśc. s talfuh 9łolnych 2005,2006i
ajęcia poalekcyjnc 1akie jal: Zjęcia spońovo - EtMcyjne
(wyjudy m bsen' Bjdy' ajęcia w siloMi. awody spońow€' biegi m olien(lcję' srjddr
splya!' kajarow.. łTciecz].i row.!owc)' ProwadzonotóMież ajęcia pl6tycaą
"żagle.'i
muyca.'
aję.ia świe icoM'
łty
ńtoMiclh
n.dycego'
9-kol.nia z złEsu
m
dońd.aq
awdowgo.
rcljlgi
alęposania
agEsji' Żję.ia
plofilalty.&ego - preiwdzialeie
fulogom. qtjścia do kina i leetfu'
w
'm&h
blołu
Do [email protected] zjęó Poal€kcyjnycn v}*otyśylv&o spPęt sponoł'' gry Plmsmwe'
rcsl'lvy M8łośnieniai ośM€tlenia reahlnc8o' zestaw do obieoia naczyń g|ińy (koło
gŃca6ki.'
uŹądania do qlpaldia" fońy' Mrzęd'a)' komPosf i GPs. lpżłl AGD'
meyny
do gycią
naP-ędzia wdszlalowc. b6en lempeulyczny i lrne|e teBpcutycae.
''|etom', do ahć z pońocy plednedycaej'
matelialy do ajęć p|aslycaych.
[DÓ*ód: okta kontro|i5t..3]'5]]
l.2
wŚponaBnie dfialań slmsnM pżcż Pońdnię Psychologicao.PedoBogicmą w
slupsku( dalcj ,,Poradnia")
zgodnic z sTjaś.ienienvic.starosty y latachszkolnych2005/200ói 2006,00' Pondni.
ni€ Ępomagala orga! Fowd2ąĆego w diagrczie pobl.mót spo|*a}ch śńdoviska
lok'l.elo (uz.lcżicnią [email protected]śęPcbśćńielemichi iMc). poni.waŹn'e b'lo h!i.j potfuby.
Powial s|upski zlecil nńie zeMęEaej, tj' PmcoMi Badoń Ryn].ui opinii Publicbej
pŹepowadzĆnie badai socjologicaych wśńd uczniów szłól
GRYFEKS'
ponadgimnżja|nych
[email protected] [email protected] Radę Połiatu slupskicgo {nL ..słab aawist i
aglożeń zjawiskmi paloloeii indyqjdullncj v $odowhtu młodżidy szkól
ponadgińń&jalnych
w słlpskin powi*ie żieńskim')'Badańi. lakie PŹ.plowadzono
dwl.etni. . w liŚlopadzi. 2000 r' i q nd.! 2006 rcku' Umożliwjly one ptec'żyjne
oloc'śl.nicsbnu faktycm.8o oE DodIożaśmrlowisłow.8obglof6i^ n|oĄzjp4
'lkoholin.m' Mkomeią pŹcmocą mlodzieŹowąprcstJ4ucją[email protected] ar.śją w e|u
Podgjmowi3 pŹEiwdzial!ń nożhqcn w waultach konkletnejszkoĘ i śrcdowiŚlc.
to
P%z slmslM Powia(ore w sluFku loko|nychpogtmów prcfilakyki bEła
dzialańPoradniw zlesie proliloktykii
uduiglPfuiAnna Micha|ska-ped.8o8.kooidynator
w lworniu
Pmnocji zdrcwja' v diąz]o r hiaą ńiej$ di€'zkaio
smym miej$a pmcy' agla loni(hość zrcorgmizowia
lowgo
Poj Michdskiej' a lyn
plscy zespolu i lołol!ńia
pŹ€Bodniczącego z€spolu ds' prcfil.klyki' tlórym zosl.la Do'ot! sotołow't. -
PńdśbMciel.
orgeifowych
Poladni bńli udzial z gloseń doradczyh w ko.f€rcncjacn [email protected] spotloi'ch
w star$MĆ.
żwiąa.ych tńatycaie
z d'.]a]nościq m€r}(oryczĘ
Poradni'w kwi.tniu200ó r blali Udzialm'in' w spolkoniu2 ndnyhi pow]!tu'doty.z4cyn
podlunowłia
wyników
prep.owadanych
bldan $cjologicaych
Prcz
Pmcomię
GRYFEKS' v lislopad'. 2006 r' uczslniczyli N kon|clcncji pn .'PatoloBie społązne
fukońfuia''' która skicowm byla do dyretlorół. p€da8oeów i psycho|o8ów szl.o] i
plaóEk
powialu sfup!lic!o-
Poladni w l'tacn 2005/200ói 20062007 nie bńli udzialu w zspola.h
ińl€.d}5c}llinamych ajmujących się tonpl.k$wo ponocą { śtldosisku loka|ńym'
pońi9wa2
w powiccie
nie powoleolałich&spolóu
[email protected]
fDovjd: etra lonuoli $r.I |7-|20,25]-2551
2. Dzi.lrDi. połi.tu ukioru.kowon. .' z'pobi.E'Iiu zjlwbkon p'to|ogii wśńddti..i
zgodniez pżćpi*o an. l ó E. 2 !'t.trr' o pommyspolccbcj (DŹ.U.nr 64' poz' 59] e m.
powiatobowiąznyj€ s l' z8odni€
212 m&ca2004l.)' dal€ j ''ustaw!o ponocyspolecbeji')
z puPiffi
Uslaly' do *}kon'Wia adań ponmy społcznej i nie moŁ odmówić
ponocy osobi9 poEz€bującej. ńimo islniejąsgo obowiązkuosób fizycznych lub Gób
pEMych do Apokajdh lcj osobiejcj niąbęd.ych polŹcb łcio$1ch'
2.l ' l ' Powi.towosEalcgi! loaiązywmia prcb]cmółspolecaych
zgodnie z pzepism ań' 19 pk-l Et!*f o pomey spol4aej do ude w|sych powiafu
nakżyopBcowMic i realizacjapowialowejslrulogiirczwiązyvaiia ptoblemówspoleaych'
rc szeg'|nym uwg|dnio.em progmów ponocy spolćaej' spiefuja 6ób
niepelnospńmychi inńych.klólych cclet jest intcetacjaosób i rcdzin z grupszcrgóln.go
ryzyk - po tonlultacji z wlŃcis'mi t€''1orialni€ 8Dinmi'
PowiatsluFki M s6ji Rldy PoMatu sfupskiego25 lulcgo 2002 r' pŹyją| dokm€nt p'n'
Rapon'
''stńlegiabzłiąfysaniapoblefoówgpolecatchw PÓwicciesllpŚkiń 2002.2012
ł,
(da]€j . ''slri|ćgia.)' shrcgid bs|.ła opreoMna pŹez asŃl wielm$bosy w słlad
hóEgo wchodzilim'in. pudśawicie|ePowi'loweeÓ cfftrum [email protected] Rodzińic' gnimycn
oś'!dkó*pońocy społeczńcj.
',cańtas.''domół pomocyspoleczoej.donół [email protected]ąuuędu
[email protected]' opracoweie slralegii popEe&ily debdtyna sesjrchŚtńtegicaych. któE odbyly9ię
w sied'bi. st.Gtsa y dni.ch 13 i |4 li'|op6da 200I r'. a dÓ jej leżciia rcśalo
wlącanych l.ilłŹdfisiąl o$b. Ędąc'ch [email protected]!ńi
śndoMst spol*mych i
pońocy sPolecTej' w śBtegii
smoĘądo$ych' zjmujących się oa @ dżieńprcblefoatyką
*,}vcz€gó|.iono cŹery obsz&a ponocy spo]echej| edukacją finmse' inflastfułtuą
pfubleńy Śpol€cae' spo|(mść lokalm wsłazując36 .elów. hóĘ są podś|.wą
[email protected]
[email protected] vśńd nich elc ukicfutlovlnć .a ćh.bilitację żwodo\ą i spo|aziĄ osób
nj€pelnosPBMych oE utieru.kowre dzidmi! skutchej opicki ńaddziecIdemi rdziną
lDowód:aktalonlloli sb.52'9ó]
PoMar pl.aje
.
ńaią4Ńańi€
preblemów sPołecaycn n. '.rcnie połiau slupskiego
pŹyjęciÓ 'Pngfuu
n! lzecz osób ni.pe|!o5p6My.h w powieie słupŚkińm lala
pżyję.ie -PrÓgm!
ńa rez osób ni.pćlnGpńMych w powiaie jlup3kimm lal!
. uchwalą
2003.2006
RadyPowiafuslupśki€gÓtr xI|/6l/2003z 25.ll '200].'
200?.20l2',
uchwałą
RadyPowiatu
slupski.8onl xllv2ó8/2006 z24'|0,2006
|'
pż'jęcie 'Powiatowgo Pńglmu zdrcwsgostylu fyci! ns lala 2oo].200ó' uchwa]ą
R.dy Powiatuslupsti.eo tu Do,r6l2001z 24.06.2001
r,
p%z Powialow centrun Pomocy Rodzinic w s|upŚku ..Llkalnego
syŚl.nuopiekinld dficctiemi rodzinąłpowitricslupstim.'
utwofu.ie - zgodnie z diagnozą' w Ustce ue wę.śniu 2004 Mlodżieżowego
opMwmie
oś[email protected]€rapii ż |i.zĘ miej$ dl! 30 o$b oE zwiękffiiu liczby ńielc do
]0]
[DoqódIałlakonlloIiśtr97'1
w 2000 r' slfutwo zl.cilo Bytomi€
&!|izy B t€nal ''skali zjawisk Patologicaych i
zgrżd tyni zFwiskani w śmdoMskum|odzicżyszlół śrcdnichpodleglychsl!rcstB!
PołialorMu w słuPsk!''olaz w 2006r. [email protected] badańsocjologicżnych
ńa lenal
n|odzieży5zl.ól pomdeinnMjalnychs
,.sloli zjawiskPatologiiind'łidualnej w środołisku
tf
sfupskińpoMecie'en'kim'. oprmowmiawykoml.P'acowniaBadaniBR}łN i opinii
Publiceęj ''GRYFEKS.' Ź Ko%lin''
lDovódIaklakońtrolislr.1l l'l l ól
w lalach2005.2007st!Ńslwo pod.jmoqalowlasneinicjaly1Ę,w ukesie PŹ€ciwdzio|mia
zjawiskompatolo8iiw yloleh i pl{ówkach ośMa|oqch.
w l€ż/)t
rctu bylo or8aniatorcfo'wspólńic e szkolq Pods(awovąw Dmńiet onińńą
Pobleńów Alkoholon}ch w Ddnicy. Pondnią Psychologicao
P€da8ogiczĘ* slupsku),\łłtulów i Powialowgo Kolktu ProliIohycznc8opodhslm
KomisjąRoeiążywia
oE
,Nie lrujŚię'Nie bądŹ!oksycay,,'w kolejitch|abchby|yloj!ż Iv. v i vl wtrsztaly
kontuu' w 2005 Dku Ucmbiczylo w nin tŹydzi6tu trch ucmiów z dMdriestu gl('I
podsiawowych
z PoMatuŚlupski€ g o,W 2006wfięliw niń udżidluczÓiołic
2 dziełiętnalu
z powi.lu. Udzial w lonłuBie Fpu.drcny
a ł 2007rcku - f jedeBu 3zlól podstawo*1cb
jesleliminacjmił szkolach'zadańiehucfńiówjesllozsiąanic (estu,kóry ńa na celu
ugMtołanie sicdzy z aklcŚu pionocji udowe8onylu żryciaore v?ksŹ.lc.ni€ u dzi€ci i
ńIodŹi.żywłaścircjpośasy lob€c ugrżeń zdowia i żryci.'a w gzc8ólności wobec
od 2005 Dku powial sluP6ki oĘlninj.
(*Ńlnic
f fuożądm
sfuFka i Polśkim
TowĘyŚtwemzapobiegania
Ndkomanii)litclackilonłus dla lcmiów wszys&ichlyńw
.tv
32łól i p|aóweI(ŃMa|oł}ch z ńiśla sluFka i połialu sfupsti.go' 2006r [email protected]€g'l
ptaiw uależnieńion'''
obcjnowaljcszczeulworyoużycbe2
oo podhsl€ n ,,'Mlodzioż
w tym z 16 z
z!łEsu HIP.HoP i Ęięla w nin n]odzief z 30 pleówek oświatowych'
poviat! (l5 9kól pod$asos]cn i zesŃI szkól Agrclecbnicaych podtcglypołjaLowi)'
[email protected]śiemUdzillu bylo pŹeslmic n! adresoleańizatorówdowolnejfom' poetyckiejom
przy8Ótowie ulMru w|Nnej tonpo,)tji Nią4f,.j z tcnatyką plaiwd'a|fuia
PEzent&ja wylóżnionychutwo!ówi rofdeie nłgńd odby|osię na sttryn
R'do w sfupsłupodc6 v| FeŚ)ń! Rod'Mćgo pń...fyj noma|niei zd.owo'b€z nalogów
bądźsobĄ.''N.jlcpsfe ulłory poel'ckie f-ostalyumieszczonew s}danym prcfesjona]nie
eleżihnion'
tobiku pt' 'Jdę w ni€ość.''wydawnictw lo slużyjalo mte'ia| cdŃ.cyjny dla dziei i
w 2007 rok! o8|oŚbno drucą edycję lon}ucu. pżebiega on. pod hoslem
"Mlod'€ż
pr4iw @|eaicnioń" i obejmujely|to uNory lit.mckjc' .IegoldEsalmi Ę óMież dziąi
i nlodzież vszyslkich t}Tów szkól. ośrodkówwychowvcfych' a laŁe świellic
z nilśa slupBła i powiafuslupskiego'Konkt ńi. fula| j6zE
sjoldpeutraych
l3
m^trzy8lięty' }Tly.ęIo nfu l88 prm od 14] autońw w lym od ucŹnióB zespol! sztd
[email protected]@hniczych w sfuFku i z€społu sf}ól Leśnych
w weinie podleglychpowiatowi'
Pzygotoq}vany do drukujeślofoik' w któryff znajdąsięnogbdzonci s}!óżniońepBca'
w 2005 rÓku w slniku ogloszonegolonkuN o|en na wŚpieBńie dzialń z akEsu
prefilohylrii poneji zdrcłi. slircstwo dofind$*do dNa po8'my dogtząćes.l.ol.ń.
kórycn cebm jcsl podniesieniokwalifikacjiosób Ealizującychw powie.ic a]upskifoadbia
obcjmują€ plofi|oj(tykęffikommii' Ploglamy Ealizowm€
byly pęez Towóżyslwo
Pżyjació| DziŃi. zaząd odd:.iaŃ olĘgo\Ćgo w slupsku i Po|ski. Toweyslwo
zapobicgeia Nakomeii' oddŹial w sl!psk!' UdziaIw szloleniachwzięlolącaie l50 o$b
(nauczyciel€ .p€ d ogodzy' pie|ę8ni&kisz]oln€ ) z p|eówet pod|cglycbPowiatowi
wŚńlnh 2 Użęd.m Miejskin w sfupskuolg'niżosanajcŚl Mi€jsko.Powiatow olinpiada
wiedfyo HIv/AlDs' w 2005lokuMięływ niejudzialtspEzentacF
f I' giniejów i l3
sz}ól podnaginnujalnych z nisla
slupsł! i powiau sllpski€8o. Udzial w linale
popr'ldanyjd
.limińacjdi ŚŹlolń)mi' w ztriązkuz olińPiadąZ}upiono k.*ty [email protected] B
potftby spotkańedukacyjnych
w placówkachośłiatowychw 2006Ii 2007!'w oIinpi'dzi.
Mięly udzial po cftcry gkoly podleglepołiatosi slupskićńu'
v 2005ol.a w macb ŚMaov.lo Dnia bef ,lyloniupowials'lączyl się ł atcję€duklc}jną
pod hslom ',KażdypapieroŚniŚ&zy Twojć fdrcwie..ploładzońąpi*z Powialovą stację
sanit.mo.Epideniologicaąw slupsl.u'Placówki ośwjatow.
[email protected] zakładyopiekizdrowohej
palcnialybni!' Ak.j! niałs ńa @tu
oEfyma|ydo fufpopagowi! mleda|y o ŚŹtod|iwości
ahęc.nie nlodfieżydo ochony zd'osia.
l Polviatowy Konkt Pl.stycay po! haslen ..wybież
zdrcwie.''Adrsowny byl on do Eaiórv szkól giMjolnych i Ponld8iMja]nych w
w fofih phstyĆziejwypowiedfialo
się 50 autońw z lI sfkól'
lovj.cie słupsłim'
Na8lodan€ pracc ukualy sie druki€m w |ornriePmf*jonolnie pŹy8otowmecop|ołatuj
w 2006 rctu &r!.nimweo
Ulo&i i kal€[email protected]
ś.iem€8o' kóre natępńie fureslmo do vszys*ich 9tół i pleóWk
powia'u'a bł7edo z.Hadóqopieti/d.oqo'ncj'
oświ'lo*ych
w 2007eku powiatwspólÓief Povialo{ąsuc,jąsfuilańo.Epideńio|o8icmą
w sllPsku
o8]oŚi|koŃB fÓto8nficay pod hslem .Db.n o zdowie - ni€ n.lę p6pieosów"' Jego
są tatż. UcaioN'e szkol ginnejalnych i l)olad8inńoh|nych ze słupŚlo i
powiatu
pracuplywalO listopada
slupskieSo.
Tsminnadsylania
2007r.
adr€glei
lDotód ołlatonh|i slr'l2|.|]aą2a9.252]
L
2.l-2 o'gmiaja FEdniclwo spccja|istyB€8o pftz powiol
zgodni. z prpiscF 3ń'l9 Pltt'2 uslaN} o pohocy spolftmej do ad!ń wleńtch powialu
nal€ży povadzeńie Śpecjalistycfn.goFońdnictwa'
v m&h powisfudfiałaPowiabw€ cńfun Pomcy Rodzinie ( w dalEj lr€ści re
'?cPR') [email protected] Pońdni!Psychologicho.Pedago8iczna
[Dowód:att. konlroliŚll' l70'l72]
zgodoie z qjeśni.niem Nacze|nikawydziału Poliq'ki społtrzn9j' Powjat slupski nie
oĘdiawał specjalislycaegopoEdniclva w aklesie |er.pii rodfiry' T.tiego poEdnictwa
ńMi.ż PCPR i PoBdnił Ni. prłfdfi się syslemovcj letpii Ddan ć
wględu na bEI spcojaliśóww lym zakreŚie w jedno$t&h połilto}Tcb' w niaĘ
4lamych pot,zeba!óMo PCPP jak i PomdniaudzielojĄsspmia rd'non. PCPR '
nie oĘeiaje
poFzz
svego Edcę pEMc8o' PlMmików seja|nych i sp€.j.listów rc']iających
PFRoN a Pondnia - popŹez swoichpmcownikówpeda8ogichych'wg wyjaśnienia
mimo'
żeykoły żdagją lati€ porŹ€by' to Ńdżiny' zw|aea gdy chodfi o pońoc PońdÓi' nie
chcąkoEystaćz |.ti.go Wp6rcia.
lDowód]aktal.onlloliśl'l2]' I24]
2.l.] Ponoc w i cg'a.ji ć śrcdowistimoŚób oDtcającej plaówld ł!u Mov i Mos
Na Pod9t6wie
ań' 19 pkl'7 uslaqy o ponocy spolecńej do adaó wkŚnych połiaru należy
ponoc w int€8!rcji ż€ śodołisldem ńlodzi€ży opu9c4jącej .alodobow€ PlŃówkj
opi€kuńceqchoMMa
ty,u rcdziŃego i locjaliacyjlego. mających Eudnościw
PŹyslosoweiu się do życia'
zgodni. z ośMadc*niem'p.l.oletnia mlodżićżopEaająca plŃówki opi€kuńcrc ĘdoMwcre oEzyńda ponoc. ńającąm .elu jcj życioqćModzie|nienj€ i irt.gfuję rc
śrcdoviŚkiempŹez preę socj'|nq pDwad2onąpżeŹ pracoMików socjalnych PCPR
udzi€leić podocy ńaledalnej' o któćj nosa w uŚtawie o pomocy spoleca.j M
Mod2ielnidie'
[email protected] .a!łi' ń agGpo&bwmić
w fomić Pdowj
[email protected]
pomocł ufyskeiu fllfudnieńia'
Ponoc pi.nięha i na kontynuofui€ j€Ś ldielma na mio*k, w oParciu o prcgam
umodfi.|nio.a [email protected]ł!łóy [email protected] p|acóvkę.klóĄ opus4a *rychowet. v pEypadlo
prz prlcoMików PCPR i wspó|nieFa|izowy f
bra]opro8!mu.jąl on opracowłny
h
t5
*r.ho9anli.n.
Pńo
saja]na uki.młoM.a
jst na [email protected]
łt.howtów
poprez wskazyrfuie ńożlifuścifdobycia wykŚŹał.enialub załodu (kusy p'owadzo.e
pftez oHP, PvP' zDz)' wychowólrowie są l.ieiowi tałźĆdo centrun lr|omrcji i
Plmov6ia Kei.ry' 8dżi€ no8Ą żdobyćumićj(hości
u|atwiająp€in DoruWie się Dorynłu
pfuy' aulopr€rcnlacji' pzy8olowmia do lozmów kwlifikacyjnycn koŹysrając z
b.ż'łame8odosĘpudo konput€'ów i intemetu'PCPR łskuuje ńożliwÓści!bi.g&iĄ się o
sodzielo. mie9}ei. m [email protected] gmin' z kórych pocnodząqthow'rkowie. w 2007 r'
stlroslo słuPskiz$tócil się do gmin letnu powiatuf prośbąo ÓzMżenic moaiwości
p.ąufuia lokalu sj!|neeo Bfchowkom oPll*ającyn pleówld slchowa\ł@ lub
r<[email protected] w 2007i 2008r,
IDowód'alta konllolis
|]8' |42.|47]
pońocypicnĘlu.j
2.2'Prz}żn.Banie
PŹ}zna$mie pomoc' picniężnej
na uslmodzicIni.nie
IDosód : ar'akonuolisE'|]5]
Ja( *ynika z po"}żśueofcśawieniawszys&ie o$by upraMione do olŹymfuia
[email protected] na kontynuowi€
nauki' Modzielnimic
i zg6podEowie
oFf'taly
pżyŚłu8ljącąponoc PomocĘ. z8odnief oświadczeniem.
uslalmoi ł}plEcńo fgodnićf
prŻPisi
Bld*y o [email protected] spol*ftj
Minist! Polnyki spolŃh€j
oż $ 5 Et'| i 2 oE $ 6 ust'l mzporĄdmi.
f dnia 23'12'2004r q spńsie ldfielmia ponocy Óa
agospodŃwMie(DŹ'U.22005r' Nr 6' poż'45).
[Dowód : alla konlńli sE' |]9]
t6
Pon.db fe środl.ówEwp.jslłceÓ Fmduśzuspol€cżńego (EFs) i f budżefupoilstw
ldzielonopomocy
uczniomi sludenlonnakonlyluowmie
nłlki wgzestgwienia]
lDowod rkla lon,rclisrr.l4ll
2.2.2'ca
MOW
ocfekiłmia nielehich ńa uzyskanieskiercwaDia'a Mstępni. uniesfcćnia w
11
[Dosód : akEkonm|i Śr'|']6]
w wyjŃniaiu w spEMe pMdury dot' ki.rwia
ni.lehich do Mow d'rektor rcPR
podałan'in'' żÓ| ',PoyadzeniespBw fwiqmycll ż unies4zeni€ m ni9lgtni.hw
mlodfi.żos}chośodkacnlychowawczychbylo admiem usl,.wo$yń PCPR prcwadanym
od 1999 r' z4odni. z 6zPoPłdmjem MinistE Eduk&ji Naiodoł.j i sponu z dni!
fo07'2004' u spEwk y.48ólow!cn asd k'e|o*Ani&pPJjmo*bnia'p7enosrria.
i pobyu nielebich w E|odzieżoĘt ośrodlu slchovawczyt [email protected]
m|odzi.żovynośodłusejoteBpii (DzU.
l?8. poz'l833) . daĘ ozpożcuni. w Śpl'
mieszceia nielclniclr w Mow i Mos . adfuie foslalo oże(@ne do wYdziałów
aalnieia
w 2005 r' m pŃśĘ zŹuĄdu PoMafu w żwia-kuz prPmvadaymi
MĘeiejami
wydziałuoświatyÓ@ posiadońyfudoświadcfeniem
i pŹcszkoleniemosób zajnującyd' sĘ
kidoweien do Mow ([email protected]ów PCPR) adeie lo pozGtawionow cenlrm' znicnil
się qóvtB
ńMicż Ęb ld.oweia do Mow. Dokumcntyprekaz}Ndić by|y do
Minisl.tsts! EdukacjiNdodołcj i spo !, rdzie zÓa,jdow.lsię cenlB|ńy bfurt dfuycb o
wolny.hńiejMch w oś!o&Bch'
z dnień 5'05'2004I'MinhteBtw r€ d lieję te8ozdmia
pE*azrlo do Ccntlm Mclodymego Pomcy Psychologicao Pedagoeicej w
wtavi€ '
Kolejn! zniea nlslqpiłaz dnicm ]'06,2005l'' doklscn|acjaniel.michi
wsk.fuia ni€jsc w Mov pŹek&'.mc są PÓcztą cleklloniczną'o'y8inalne dokun.lly
dotycą[email protected]
.iel€tnic8o komPleluj. rcPR i [email protected]
do sk'[email protected]
oćrcdta
od dni! l styczni! 2008 r w zMvro z powoImicmwydziału Polity|d spolsacj
w
stdostwićPowiatowvńzadmieto fosl.ni€ Órdkaae do slarostwa'.'
[Dońd : arta boto|i sr.l48. |49|
w qhśnimiu dot' pŹyczyn niedoplowadf.niłnieletnichdo Mow Dylekbr PCPR podala
m'in. że po uyskdiu infom&ji o łsk'.nym pftz centmn M.lodycae [email protected]
P9ycho|[email protected] Pedł8oglcej mi.jsu dla ni.l.i!.eeo w odpowiednimośfodk!ślamsla
właściłyrc Mględu na niejscc miesżk&ia nielelni.Bo ł}daje śkicńWie' któtgo
vażnoś.B}nosi 3 ń.ce' licząc od dnia wgl&.ni. wlŁ{jw.8o Mow. PCPR po olżyneiu
l8
wskmia pŹygotouje skielowi.
i po podpisaniupŹez sraroslęniszwloczni€ pŹekaaje
do sądu Mov' 'odzi.ów. sfkoly).Pży.fynmi niedoptowa&ńia do Mow byl' glóMie:
. bńl vspóbEcy rcdziców i opi€łunów pnMyó z sądm [email protected] fall' że odzice
slondy.ai. pod.jnują się dowiei.nio ni€|ctri€o do plaówli (od 2004 l' [email protected]
' nałośklt.czncdzidlalia policji. ealizując.j sądowonał@ydoproładfeniańieletÓichdo
. uiecŹki i ulryM.i€
-Biekini€uy''z
się nielehich' któży ni. rcspehująpośańowieńŚąd! (M.lokotni
P|eóWk)'
. mby słEś|m. z |isty v}rchoMl}ów
pov.du nicuspl.qj€dliwjonej
sąduponomi. ł[email protected]€
dfrej phcóvkj w synitu lżł. Ji4DWó
nicob.cnościlMljqlej
. (z
dłuzj niż 8 lygodni) Śą M Mio*k
do bazy dbych' ni€kicdy kilł,kohie).
|Dowód: o].'gkon|rclistr'|48]
c4
o*kiwmia nielebich na uzysłarieŚki.ow6ią a idlępni€ MieśżceÓia w Mos
h
t9
' . nieklni 22,06'2006l' u|ończyłgimmzjuń * Mos ] śąd
wyśąliło ponowicłyfidcaifu Mos Z s,łolą
poi'dginnuja|ną . od !ko{c.ni' Ś,łĄ do B}s'qpi.Iia o ponołd. ryedic
o.fudko 2|
lDowrtd: aldakonuolistr.l37l
Jak łfnjka z pos1ższychzeŚawień ok'esjaki uplynąldo c6u
umicgcfćnio.i€tehich ł
oślodku
wyńosilod 30 do 252 dni (Mow) iod 147 do ]39 dni (Mos]' sldostwo
powiadlmialo
aintercsow&ych
o umicszczgniL|
w ośrodku
wteminieod 2 do 22dniodd.ty
oE4mia ińfomacji Ó miejscu w ośrcdku(Mow) i 5 do 7 d.i (Mos)' w jednym
pŹyladt\ ajnrcrcswdy 4|ał Poin|omowy o miej*u w Mos w leminic,|6 dni' rc
wg|ędunakoni{aość @pełni€nia dorum.n6cji'
lDowód:.kt! konlolisE']]6.l]7]
Zgodniez pŹePismi $ ] rczpoŹąd&nio
w sp!' umiegcaia iielcrnichw Mow i Mos'
prcedm umi.9cai! nielehiego v ośrodku
Pawiduj€, że wlaś.i*7starcsrastlada do
catnm Mio*k o skfuie
odPowjedniego
d|! niĆtetniego
ośrcdkąa|ącając do Mioslo
qlmĘeądokmenlację' w Śkładkórcj Mhodzą|
l) o*cz€ n ie sądurcdziMcgoo uńieszczc.iunie|9lliogo
w ośodkul
2) kopĘł)Niadu śrcdowhkowego
pueprowadzoncgo
[email protected] lruBtomsądowe8oi
3) kÓpięopinii fodzifu.8o ośodkadiagnostyĆżńÓ.konsullacyjnego]
4)odpisattu uodrńia ni.l.tni€go;
5)posiadmcinfom.cje o sl'!i€ zdrowianicl.lricgol
6)oż&aie o pot.&bic ksa']cenia sF€j5]ne8o. j.żcli zo$ałołfdme'
Tgminy [email protected]ów sbowiqcych podslasędo u7łsklniagkierowsia do
Mos pfudstałkIy sĘ nNĘpująco]
. w Śpi fu o'K'I'82I7.l.l5/05- sądpż*lal 'oŚMnowienie
2 petnądokum€ n t4ją
. w spŁ nr o'K'I'82l7.l'l?/05oE o.K.|'82l7.l.l8/05- sądtlpelńił dokummlację
po
upbryi€ 24 &i od dniałys|dia infomacji o b..kljących dokmentach.
. w spi o'K'I'82l7.l. 4/06- sądtFłnil dok!ńentację
po l0 dnid.h'
. w sp!'o'(I'82l7.I.5/0ó- dokuńe eja estala uzupe]niona
po uplywic2l dniod dnia
wyslfuiainfom&ji o bnkującychdokudeńtich'
20
' w sPr o,K.!'82l7.l{/06 dokum.nfuja
po uplywi. 45 dni od dlia
fośała
ufupdniona
ł1Ślmia ińfomacji o b€kujących dokuńeÓtlch.
w tpr O K 1,821
7-l -706 - dokumcnla.ja
esda @[email protected] po upływi. lo dni od dńil
łtsleia infomacji o bEkującychdokuncntach,nastę'niebyłauakl!'ahiańapo otżyńaniu
[Dowód: atla konfoli sf' l86]
ca
konphtovmia dokM€nlacji
Ędącej podŚla$q uyŚkdia
ŚkieroMnia do Mow
IDoqódI JłlakontloIisu200.20]]
PCPR ńajwiękŚa itośćprbl€hów'
żwiąznych z
wfutujących pęyjęck niele(niego
uyskeień dolśunentów
do Mow. do|ycŻyuyskanh|
t!ńy %picń ni€l€tnie8o' głóMic w przypldlGch8dy Ódzim j€st biem i niejcśw sbni€
zgodnie z intom&ją D'tktoń
[email protected]ć miejscojej pżechowywfuia,doltunenlacjisfko|ncjw oklesic warŃji (w szrohch
niczyme gabin.tyPielę9irek i związny z tyn bnlr dostępudo lońy zdrowiańel.tIi.8o)
[email protected] *!łiadu śrdowiskow.goU 'odżiów ni€lctniego'
lDowód: ałtakonfu|isr200]
łfclrowawczych
2'2']' PŹyjęcicdo oślodlśów
i gocjocńpij
zeldnie z $ 4 Bl' ]'ofpożąd*nia w spr' !ńi*-aia
.i€ l etnich w Mow i Mos o
pżyjęciu n'cl.tniego do ośrcdkadyreklo' poviadami! Óa piśnie łlaściwe o'gmy
obowiąza.edo ko.Eoli spĆ|nimi5ÓbowiązkuykolneEo Iuboboyią*u muti'
zgodnie z oświ{dcznicń[email protected] wydfia|u Polnyki spolea.j ..Mlodficżoweośrdld
socjolcnpii ni. powiadffiialy samoEąduo pŹyjęciu nieletnierodo oślodka(nie hhly
[Dowód: atb konto|i5b']86l
21
ok6 pojatiń PCPR bylo powiadMiee [email protected] D'tktoń Mov o pzyję.iu ni€l€liiego do
plaówki [email protected] od datyPŹyjęciado Mow)
l f'r Poli.jii d'rcho
Mov .i. po*ildońi| sĄdufui cenfuń (ii.|.tni pu byH tr!d!l).
l fu\ Po&jji pomwe ski.młmie]nnhbi pubyła nod!|idyEklor Mow ii. povńdoni|o
dĄcl sli.duiq
przby{ n.d!| * Mow| óotuńlmy Fi'dl|o
c.nfu-
[Dovód : o}b konuo|iŚr'ż00.20]]
.W
loltroloweyn ołBie ni. doprMdeno do Mow nie|dlich w 5{iu pzyDądkrch(w
Śpńvt.h 'ff
zPl.409/lo7' zP|'4|1l|6l07'zP|.4||'20n1'zP|.4|||2|n7i zF|A||||.
(niefostałdop'oładbnydo ośrcdt..
23107)
[email protected] Mos w sPńwiefu oK'I'82l?.].4/06
[email protected]łna lĆcBniuodłykowyn. ocz€kuje naponoM€ łskumie ośrcdk.)'
[Dowód: .rro konaoli slt' l ]G |37' 20G20]|
Na [email protected] ł 4 usl' 4 rozpoŹądz.nia w sp!. umi.szcaia nieletnichł Mow i
Mos wprz'ladlo niedopowldzenianieIetni.godo oślodk!w cią$ ] ńi€sięcy od daty
tkaa'a
ośrdł. [email protected]
c.ntrum' dyEhoi ośbdta p6ył!
dormcńucję ni.leńi.go
zgodniez oświsdc*nienNacz.|nikawydzia|uPolityki spo|.c&ej ''w jednyn pPypadk! po
lPlywie 14 dni od lllaty wżjo&i Śki€owdil
do cśtldła(Mos) dokMmleja nielebi.go
es(.la od6|ea s(.rcście.''
[Dowód: ałtakońtrclist'' l8ó]
22
zgodnje z infom.cją Dyloktoń PCPR dokumenty Di€l€tnich
zostaly odeŚlee Ń uplywie
vrżnościskierołonid do Mov w sprawie nr ZPl'4l ] ' 16/07- po up|ywis 8 dni (nielehi nie
oE w splowiem zPl'4l]/l.2]/07 - po upl)ryie4 dni
zostd doplowadżony
do Óśrcdka)
(ddgie s}iqowri.'
nbletnj .ad.l pu eb}Na w ośńdlo)'
'
[DÓMjd ałt. lon|b|i s'200.20]]
w sp!' uńies/zanianieletnichw Mow i Mos' ł
Na podslałie0 12 lozporządzenia
tN8jącej dhĘj niż 8
PrzyTadlonieusPlawicdliwioiejńieob{iościlicletni€co w oś@dku
niĆlehiegosądulodzińncgo'dyrekbr
tygo<tni.
li.uqpod d'ty poMadonie.ia o nieobecńości
ołodlG peł@jć
dokuńe ację ni.|.mi.!o do c.nfu
ow powiadmia o tym sąd
fudzimy' mdzicół lub opicl.uów' w|eiciwc oĘany obowiązrc dÓ kÓntmli sp€ł.jei!
Śarcslę'
obowiąfkugłoln€so lub obowią[email protected] wlaścivego
ł'ohowón}a f |hty:
DyrektożyMos infomowali smoŹąd o fakcieskieślenia
. w sp''ff o'K.I'82l7.lJ/0ó po up]}*iĆ45
dnioddriapżeb'rymiaucaiapoa p|eówką
. w spr. o'Kl'82l7.l.7/06
fuorząd esl,al powjodomionypo |0 dnieh o oPusrcniu
ośodłaprz tlchoŃfuka (ukończylI8 la''
powiadoniony
o smowo|nynoddaleniu
się
w spr'tr o,Kl'82l7'l'6/0ó sńożąd żoslał
ncletniejz oślodkd
oru o j€ j powociedo Mos'
(t}owód: akt.konioliś.'l86)
D'ftktol Mow inromowl PCPR o fo}cie skEślńia nieletnieo w liś|yaychowłów
spnwh:
ośodłał następujących
- zPlAa9.l/06 i Z?1,41l 3/01- po 7 dniaclr.
' zu.4l l ' 1ól07. po 8 dniach.
- ZII-4llll-23/07 - po 4 d\iach.
[Doqjd : atla lonhli
su 20 |.20]l
23
2'2'4' Rcaliu cja Kmjowgo PrcBlmu zlpobiegmia Niedosroswiu
PeśęFzoś.i wśódDzisi i Mlodzicży.
slolŃmemu i
wg oświadcrcniaNacf.lnika wydzi'u Po|ilyki spÓleczncj ''zsodnie z Klajołxm
Prc8men zapobiegmia NiedoslosÓvdiu spolscaenu i Przeslępceściwśód D'eci i
Mlodziea ł. wszyslkich sz}olach i p|4ówtach pmv.dfonych pŹez Radę PoMafu
s|upski.8oopBcowdo prcccduryposĘrowńi. muczycie|is sylucjeh z8rcż.ni' dzieci i
nlodzieżyd.no!.]i&ją J€dnoslki oświatowc
powiafuściśle
wŚPół[email protected]ął rymzałĘsiez
Policją i innyni służbmi i orgmiz&jami porzĄdko*tmi' we wszyslkich szko]achi
Plmówtacb Ę opmcowdć i [email protected]ć Pfugmy prcfilaklycae. wc łyyslłich
jcdno$*achoświalo*fchprcqadrcnychpżćf powiatanMnicni są
Fdaeodfy sztolni ja]<i
óuież ŃcjoleEpeuci i ps'chologowiew Mos i sosw. w slarcŚwie Powiaios}n v
słupsku nie utwÓŹono gamod2ielnesoslanowhka kooldynalola ds' apobiegania
hiedośo$waniuspol€caeńu i PmstęFeści wśóddfisi i ń|odzieży('.') Poni€ł!ż i.
Poziomi. poMau looldynalor.n @liacji udria byłsra'oŚa stu!6ki [email protected] d'a|ający rv
jĘo in'eniudyreklorPowialowcgo
cenlrumPoEocyRodzinis'.'
IDowód J|k konIo|inl'20l.20]]
zcodnie z in.omacją Dyrcktola ..PCPR reo|izujeKńjoqr Proglanem z'pobi€Emia
Niedoslosowlniuspolecdemu i PŹ€śępcŻośĆi
WśródDzieci i MlodzieżYw akresi€ 2dą1
okdlonych pRpisui uratr1 z dn'l2-03'20o4i o [email protected] spo|ecaej' do klór'ch Mleł
pŹed€
w5zysfiń
posl.nowicń sadów todzimycb dot' umi.%hia
ńałol€bich w rodzinaclrustęp.zych lub placówkachopiekuńczo.w}chowałczych,
pży
Mliawie
xńłpfuy
f loBtolmi zawodowyfoii spolecznymi'policjq [email protected] p!ŃoMikami socjaln}mi
ogndów poń@y spo|ecbej' (.'.) a lal(Źc póca sjalna z pelnolebjmi 'ychoMltmi
opBMjącymi
' pl&óski opickuicfo.qychowaw&, ńlodzi.żow
ośfudkił}chowawcfe,aklady popBwcze,schroliska ńłodzicżoweolaz specjalncośodki
sf}olno.sTchowałcże'PŹy rcaliacji posloowień sadoł'ch pBcoMicy PCPR slosują
'odziny aĘFu
pmcedury!6lępowia w syDacji kr'z'sovej opfuow€ [email protected] z.cę KMloE ołĘgoreso
sądu oĘ8otgo w sfupsku pŹy $Śp('pncy s{&iów sądu Rodfimcgo w s|upsku.
łtloów
awodoqycb oBz PCPR (po nandzio żo.Beibw.ncj prez PCPR)' vw'
pro€dlry. klóE zosia}y upÓwsrechnione
dotyĆfĄm'in.poslępołdnia:
24
. w śylBcji vlkon'nid
poŚbo$ień
Śadu rdzinnego dolyczącego umicsrczenia
malo|emiceo
ł mdzińiefaslępczcj|ubplacówccopiekuńczoWychowlwczej.
- w przyp4dkusfkonmi4 pos|anołieni. o ńalychniaslołyń lnie*czeniu
malolehie8o ł'
plaqjwcć opi€kuńczo{}chowdwczej.
w s'luocji kryfyŃwej w pŹyp'dłu stwicrdzeniapuez
pozostlwicnia
dzi4kabczopiekilubklórcgożycie/zdrcwie
są
s1r.204.214-2161
pn':
w konlólowanymokrcsicplacoMicy PCPR ulze$niczyliw szkoleniach
. wspicEnielozwojuałodovego pEcownikówponocy spoleczncjw *oj. pomoBkim(l
. tPicńńie
oaoju
asodołego
pEco\Titów
spamjącycl
opi€kę nad dfiski.n
rcdzinąw woj' ponoBkin (2 osoby),
. zbuŹcnia roeojowe wickudziecięcceo
i mlodzieży(2
osob!].
. talóWyBanie
ffi
rczwojovcb dzisi z Ddzin dysńnkc'n'ch
' sup.nvifja końŚultgcyjń!: preiwdzialmic
nłodzi9żąw sywjach
plfenocy i a8'esji. melody pmcy z dziećmi i
klyzysosTch, int€rucncia w s},tuacjachkryzysotr1ch i pobdnictwo
ww, prcjcl'y \spi'|ńnan9wilc
luduszu sPdecaĘo
(2 osoby)'
byIy pr&f Unię EuÓp€.jsłą N 6ńach Eulop€jsldego
oEz smorząd wojeNódzlw Ponoukic8o'
E|ektcmww szkoleńby|o w7-bogaoenic
włszlulupBc}. vzlosl konrpet€ n cjiw Zokrcsie
apobieEllia i pżecnvdzhhliapŹeńocy. ploilattyki @a|eżnień
dzieci i ńlodżieży'
kńMnic pŹygloś.i s'chow&tów ofu lt.ńing un.ejEnoii pŚy.hologiżych'
na bnt ślodkówfinososych nł tctenie połialu nie urucItońionoDomU
Inte cncjikyzysowcj- d!]ejDIK(zadaniclow1999r'powiłtzlcci]ztrządowioddziah
ze tgkd!
Pc( w slupsku.pŹy klórym od 1998l' dzi.|ap|acówkad|aosób będącychofiuńńi
pŻ.fficy ńzycmą i emocjonalnej- ń.in' malłi z dzi*ni)' R.2']]bćm dfiala|ńości
placórvkibylo m'in' UśNj.domieni€kobictomich \ańościi moż|isoś.iutvoInieni!Śicbic i
svoicb dzirci od spnwcy prrcnocy. ł]'jści! z kagu beżnlonńości
i *}kluc4ni!
spolecfncgo'
ogóleń f ponlocyw fom]c Śchlonieniai poridniolM psycbo|oBicznego
25
śłiadcan.goplu D|K skorzyśklow 2005r 12 kobict' l9 dzi*i i | ńęŁfyfu' ' w 2006
Rada poMaluw
r. 12 kobioti 4 dzi.ci (osobyz letnu 7 lmin povialustupskicSo).
budf.ie n! 2005'2006i 2007r' puyaala dla zarząduRejonowegoPc( w slupskudot.€j.
w [email protected] po 20 000 zł M czę&iowe pokrycietosŹórv zwiąan}th z di']a]noś.'ąDlĘ w
tympo l0 000fł f dollcji PonorskiegoUEęd! wojewódzki€go' o któlą corccznk *!stęp!je
PCPR śodki te ń$aty $rkoŹystane y calości!t'in' na *fn.g'odzenie sPcja]islóv
pńMik}
Pruującychw DIK (psychol4' pedagoe"
w lmrch rca]iz&ji ww Prcglańu dokońanopŹeksaolceniaDomu Dziecka ł Uste ł
nowcrcsą niepublicaą M€lofuńtciną p|acóvkę opiekuńcrc.łychoMwzą'Domy d|a
dfieci.'Tołdtystsa Nasz Dod ł Ustc€ i slupskuz Śiedzibąw Uslce' fońentow.ncjnai
. wspaEid w ok*ie kryzysu dzi.cka oro odzińy jako .alości(cc|em *a€lihinoBoid
. fkt'niówei€
. lnmffiie
pBcy z rcdzinanalualnąnarzeczpowrcludzieckado dońu]
ofuka Roz w alu pozyskirMia rcd2inanępczych'
. telapi! problenów cmocjońalnych(adaplocj!Śpolecaa' sopniowe usmodzielnimie,
pzygotossie do pmy awodoycj' pżygoloMnie do życi!v rodzińi.).
ww hiańy ulatłiły wpbwadzgnieMetod lDdywidlalnychPleów PBcy z Dziectien i
PCPR .'Rada PoNiatu przyjnując do Mliacji PDjeK
pŹ€widyłala laką bimę wownętńej orgeizacji plocówki, któla pofwolila na
w
pńcy 2 odzinĄ zdobMri. [email protected]ś.i ptu Ęchowków
[email protected]
vszysd{ich [email protected] życia i hniejszeńic tosaów u(Źynbia dziecka ł pleó[email protected]
zgodni. z infomacją D'EkoE
ob$ugi) ''' PŹ€d ww placówlq powial stswia wiele
nosrch ad!ń [email protected]ących of.ńę uslueoPiekuń*s'choMwczych m Mjb|iżsrclab'''
w celu pos2eżeniaalc€su konpetmcji pńcownicy W placówki ucćstniczyli w
MĘ]ujących głoleniacb:
(likMdsj! etatów prcoMików
lupdwizja [email protected]ńa(naj [email protected]ń 2007) 8 o$b] obŹry i efe*ly sz}olenia:
rcfwój osobigty- zEzĄdaie własnyńizasobflmi,wÓŚt bnpetcncji] espóI łapalenia
i
żvodowcgoi prfua z rcdziną pńca z clupą.opi€*a erupowa:pfuiwdz.aldic pP€My
sgEsji: ń.bdy p€cy z nłodzieżąńiedostoŃwŃą spolecbiel Pmblcńalyka maltrcloseia i
26
ł]koŹyst/ivaia seIcualnegodzieci; inteNcncja w srfuacj&h kryzyso\tch i pońdńictwo
sludih PsychopDfiIattyki(kMeciń 2006.moj2mD . ] coby: Śfto|eniedla pEoMików
p|aów.k opietuńĆ.ych i rcsj.]iacyjnych. ośodlóv poń€y
sFłeaej ośÓdków
kuńloBkich' szkół, poladni' punttów konsullacyjnych.ognisk *ychoMwĆzycb. śłi.llic
socjo!.opeutycaychj kh|bów śrcdoviskowychi innych ślodowiskosfclr pro8lamów
psychoprcfilaktycaych (Publi€aych i [email protected]ądorych) prowadene w fomie cyklu
ftringów i $tsŹalów psycho|ogicaych(Po.ad 250 godu.aję.). którcgo efĆklćń był
[email protected]ś koEp€loncji v atEsic zpobiegeia i pŹlci\działdia prenocy' pr4slępcaścij
uależnieniom i patololii' pos,[email protected] dyspozycji nawiq!'vaÓia kont.l'1u z k|icntco,
uni.hhość fomuloqlnia wielocfymikowcj. ŚyslemÓwej dig8nozy' prog'oowmia i
M|ieji poslępowia [email protected]|cyjnego.
sludiun Metod PsycholoEkcinych (ńaj 2006. twi*i.ń 2007)
EFsl 2 osobyl
prciwdzialmie patolorii spolecmej, p*Ś!ępczości' ualcżnieniom i abumnioń
psychicaym] udżielaniepomocydfieck! pfzeżyw'jącenulęk w szkol€' zapobiesanicjego
nstolalka
ńź'i.jsemu ''*!!adnięciu.' z Śyscnu ośviaty;nauczanic fbuÓbw€so
lo.ś.uh'M.go ma'q:ywmia swoicnpDbl.mów' trodpomieni.n' powsl.nieżlcżlo&i
od n'*otyków i oddzilbvei!
sbkullurcvych gop dewiacyjny.h;udżie|djĆpoń@y
pŚychologicfńej'pfunbktyka, terapia.Esocjaliacj!' slosowanicodpowicdnichdyŚpozycji
eńjocjońalńychole s!śokich kNalifikacji zowodoł'ch i elycznych; uzyskanie [email protected]
pofcsjońalńąkadĘ *Tchowawcówi terap.utówodpowied.ichdyspozycjieńocjon.lnych
[email protected] umicjętności
awodos'ch i spolŃaych ulalwiającythń.Mtpywanj€ b€złośrcd.i.8o
kon&*fu [email protected];sztoleoie obcjmują[email protected]ę nad sbą i oaj(yca. ćwicrcnie
n€bdyki pracy byłoopańe na spólcrcsnych 'netodacbinleN.ncji kryzysołej, ponocy
pŚyĆhologicaej'
psychotcńPii
i Esocjalizcji'
sł *mści oddziałyMń sJthoMezych'
fińŃ*d.
Z śmdkówEFs
"zńękglie
[email protected]ń 2007'kwie.eń 2008)- t 0 o$b; m.todaind'ryidua]ńychpleów pBcy z dzi*ki.m i
lodziną [email protected] fespolowo' placa ż rdfinlni
natuńlnyni. acho\Wia asresywoe,
komuik8cja inter!€sonoIna'
Indyłidu!]n. plfuy pfuy f dzieckj€n i rodżińĄEalizoYae w pl&ówłfrh opi.kuńca.
qychowMrycb 9tolcńi. cyldicae - 30 osób;spmwa&eni. m.|oą wdsaalowąnćlody
indywidulnychpleóv pBcy z d'*kiem i todzinąEa]iDwanejł wi€lu donachdzi.cka w
27
opaciu o -reśawffiędzi p.dagÓgicaych'. (ealia mocnychslon i porr&b [email protected]
rcdzi!' .tonap6. gćnoEm' p|oow ołĘś|.ni.ce|ówdlugplcńinoslch' pośr.dńich
ilP'
'.Trd!i fodżie Dleago lQyvdzą dfiti' .l'! z oińi pEcow!ć?''; (maj 2oo7);20 ośób;
c.l.n eLolenia bylo rozwija.ie lomper.ncjl dot, rozunisnia syturcji psychologicboj
dzi.cka pomconegoi aaczenia konla}lówz odfiną dla roeo.ju dzi.cka,dyneiki rcdziny
dyŚ.unrcin€j i j.j sdyu
na dziecłoońŹ Plob|ńów mdziców i Ślo$wfuy€h PBz nich
*a'.gii obremych.ńićjętnośćsńpfuy
f rcd'mi i mogYowic ich do aiD [email protected]
podejnowia inl€Mncji @be 'odziów w Bm&h lo*a]ftgo s$lemu pomey dżi*k! i
szłol.nie f zabsu ińl.Ęretrcji i rozuńieni! kodeksurcdzinng8oi opiekuńczego;
(lipi.c
2007)' 20 mób; w efekci.l1óĘgo osiq8nięto m'in. [email protected]| łomp.leńcjiw ffiodżi.|nym
podejEowiu ds'żji sbe dzieta i je8o @dzi.y.
w @nic Dytktoń PCPR ''tak ł[email protected] kadń moż€ w peIni rcdi&@ć et. pżcy
a}hdają€ p%ciwdfiElrniemarginalizcji'wł|kęz niedoŚtosołańiem
spotecznyn
[email protected]
reintcgńcjęrcdzil żglożonychłlklucfćńien'
Dzialmia te 5ą zaMne w ',Lokalnym
śystsni. oPieti n.d [email protected] i rcdziną ł poMecie stlpśl(ń ńa lala 200c2ol0'',
utg]ędniając)T podlł!rcW kienDld dzialmia:
. b|iżejdfiełu - zobić wszystko'aby dzi.clo po2Ós1€łow odzinic wlanej' zgodniez
zlgdą poDocnicfości
' nic $7Ęcając @dzicówz ich !oli.
. wcEśÓiej. ain
f,Eosnąploblemy'Źapobie8ać
Patologiomspol*ayń i Pmiwdzi.|!ć
ń.rginalieji,po|@ej'
' klósj . ź.byńe ż!ćjńow!ć z mdziców odpowic&ialności
a dzi€cko' *.]& porowi.
poooc e śoÓy spćcjaliŚlów,
odziny ofdjąc im lomPlek$wą i pmfesjonalną
. l.piej i lmiej - popEedając na fomie ddekwatnejdo potżeb,lwożyć rodzinnefomy
opi.ki ^tęFZ.j bez nj.por4bnego śo$w.ńh |Óm opieti calodobow.j'
. pŹy9Iościom- pŹy8otoując vychoMnłół pleówek opiekuńce.vychowas.zyĆhdo
fa
wyńjki d''łai w mach p'4ciwdfialeia niedostoswfui! Śpolecacnu
lpołemj' bdrpe nsqĘtwm
zmim m.lod pey pę!{tslawiolo
dzi.ci opsrczjący.h placówkęi powódjej opuszcz€nia):
estawi€niu (ilość
wg infomcji D}rektolaPCPR m'in': ''nsląpi| Eo$ i|orś.i
da.ci powających do dom!
Ńdzjnn.co' Eintegńcje Ńdfiny. vaoŚt jcŚl eacay i świ.dczyo finteńs'fikowŃcj i
€fcl(t'MEj pt.cy B ś[email protected] o sku|ecaojci no*lch m.tod pńcy' Pre z ńdźną
MfuńlĘjeśt Prjotl.l.m i głóMyń @lem'dlategofoŚlałaop'rcoMna pocedufaopisljąc!
w sEgć'ach krcki i .tapy d'de wobć.rcdzicóv dzi*i [email protected] w p|eówc.' Na
śalym poziomic ultfFujc
się Iiczba dzisi trafiających do rodzimego śmdowi9ka
atę'e€go'
co świldcfy o koni*mś.i po<tjęci6waożonych dzialań na @2
poŹyŚkiwia łfudydatół n. rcdfiÓy aĘpcze' Na Śllbm poziońie utĘmuj. się liczba
z pleów|. do Mow. co świadczyo slo|.lfuj pfuy md
p ciłdzialanicń denofalieji popŹe2brie oddziaływfuiajakpfua melodąśpolecfńości
koćkci.ej. (.'.) sMgć ory ŹpiŚ indPidualn'lh oddia|'lań q?choMqę'th M
dfi.cj hmsmych
dziccl.o aljduje się w dokummtacjipmłldfunej pŹ€z P.AcÓMilów nerylorycaych
IDoŃód:a|\l4kontrolisk'204.24ó]
23 wFąpi.tri.
s{du Rodzilncgo do st.rulfu. w !|'ńwie o ud's|.ńic ponocy
zgodnic f ośNiadcunie& sądy Rodzj!ńe nic qŚlępossly
z Miolkmi
o udzielŃi.
lDowod:*u konhli srll9l
f9
2'{ w{ó|dzi'|'nic poniofuz kuraloreno!łilty i dyrcktonni szkól i phcó*.l.
.Iak wyjaśni|slarcsla slupski . w rckU szkolnym 2006 / 2007 Poooali KMlor
ośłialy [email protected]| do wiadońościslŃś.ic slun6ki€mu in.omlcję dotyczącąlndizy
$yniłówEaliaji uchwalyNr ]86 RadyMiflislrówz dnia7 lislopadg
2006r' w spBwie
dziakń odministrrcjiŹĄdowejprzeciwkoPr^mocyw szkołachi placówl€cń { specju|nyń
ośrcdkusz].olno- wychowawczyn w oamnicy' Pismeń tym Pońośki KuElor oświaty
rcbowiqzałd)łehoB ośodka do puygolołania po8mu MPBwcZgo i [email protected]
hmom8tMu poPBwy c..kly$mści *}cho$Enia' co eslalo niczw|ocai€ wzyńione i
Ealifułee w placóycć' Aktua|ńieplo8lń tcnjest w dalgyn ciqgu!€alibwey. ponicważ
zośtał
łlącżonydo pń8lmu Fofilatlycbcgo i ł'chowawczegososw w Dmnky'
PoMat sfupski ściśl.wsPiłpBcujez KuBlotiuń ośwhtyw cdańsku w z*resie
v'iiłającyn z p*pi!'N pEwa oś$i.toN.go'tj- ń.iń' w] dokonywdiu oceńy pmy
dycl orós szkól i pllcóvek' oPinioweiu ''kuszy oĘfuiacji jcdiostek oświolowych,
likwidow&iui twoŹcniuj€ d nosle( oświ!(o*rch,awesie zawodos'n naucżycie|i,
kontuMch m sl&oyiskń dy!ćktorówszkól i PleóMk' opiniowaniuuchwa]RadyPowiatu
oe w dgmimji: kon|.Ebcji' spotł.ń. zcspolów so*saa|cenioRych dyieltoów
jednct.k oświalołlch'dopos€żtitr szkól w pDcoMie konpulercWi pogmy do pfuy z
df iećminiep.łnospBwnynii!p'
Powiat sfupski no bieżąco wspólpncuje z dyr€kloomi swoich j9dioslgk
olgMiacyjnych w zatrcsic doskonaleniapra.y szkól i plrcówck. o czym nogą świodczyć
ń.in. Ź rekuń rck cofu lo [email protected]€ $niki M .gzŹńinie natunlńyń' orgm pmBadzącysllE
się w ńiaĘ swoió ńożliwoś.i'Ę nauczy.i€|€' ucmiovic i \r}Ćhov€nkovie nicli jak
n!jl.ps& watu*i do pBcy i .aułi [email protected] lozwij ia swoich ainlcrcsowń' w tyń celu
pozabudżeloYe
Powilt|poz'skalw!ok! suko|nym
2005/200ói200ó2007środki
ż:UŹędu
m 'ealiację w MłodziĆżo$}ńośrodkusejot€ńpii w UŚce prjektu
świat na l.prc'' (20,06,7.892]) [email protected] na dosl6owi€
do pofzeb
Jni.niey
i doposoż.ni€ośtodka(210'000'00')l z PFRoN w leach mlizcji p%z spścjalny
MMlkowskiego
ośrodekszkolno wychowawczyw Dmnicy plogrmu ,'EDUKACJA pfurranjponocy
pmMych' (440'290'48 21i207'5l8'30
w doslępie
do Muti dziecii mlodzieżry
niepelnos
zl)|
pcyśkal now€ pE€ovńi€
kompulerew w ranach proBmu Ealizowmego [email protected]
MiniścEt*o EdŃacji N.odow.j; [email protected]@| dodatkow śmdkinnmowe m: . EńoÓl
w'ldialów isa]i l€kcyjncj w zespolesfkół Agotechnicmych'ŚyŚteńu grwczo8o w hali
30
widowiskowospońowĆj
w zeŚpoleszkółogó|nokszBlcący.h
ł Uś!ce'.ńa op6cołMie
PŃj.ktu plo8lmowo - pŹ8stŹ€m€go Emon|u i adaplacji pllacu w Dmnicy. . .a
vykoMic ogodznia i uuFłni€nie €l€nentów plofus1y|ow8ow sosu . m vylooeie
abezpi*mia otłltty.h pB|.Zńi ńiędfy biccani $hodów w ośrodkuw Dmicyi
ł c.|u spnMego pżeprcwodzniaEłrutacjido szkółpoladcjmnehloych awdl unovę ż
na prrcplowad&nie e|ck(ionicżnegonaborui zlecił Pmplowadz€ni€
Powi oBej olińpiady Dzi.ci i Mlodfieży szkól podśawowych'giMjół
i szló
pońadgiń@jalnych sfupśłim! sz*olrcńu zMą?]oM spoń[email protected]ńUj poltyc'Tow!ł w
fińą vULcAN
kosaeh vyFzdu rcaiów na: I i II MĘdzynarcdoNyE€śiwll Pi.śnii [email protected] w Ta|linie
(!śtonia)
w @ach prcglamuUNEsco pn' ''szl4l. wielkiej R&ki wolgi., zso ł Ustce.
''Euop.jsti FestiMl Piu{ siatkow€j.. w Holedii - zsLio w weinią pa ycypowałw
kNzllch o.geiaji
pę€z 26Ń
szkii Technicnych w Uslce lI i |l| UsteckiĆgoF.stiwa|u
rihów Amloddch UFr(o)Ą' tolejnychedycji Kon}tu ońogB'[email protected] o lytll Mistra
ońornfii Powiafu słlPskicgo' kolejny€h qdycji Międz}lowiltow8o FeŚiwalu Kuhuy
E!rcp.jŚkiej' wląlzal się w Ealizcję p4z jednostkiośvialoqcplocleół i prcjeldów
międztnŃdołych' np' socRATEs coMENlUs; mgEdzł najl.pszychabsolwntów szkoł
[Dowód:3łE konm|i s|r'I8].|85]
p|aówk oświa|o$}ch
isku'ti Ii|'widdc,
2'4'l.] Likwidacja
w rcku szkolnF 20052006 w szkoleh i plamwt&h
pÓMafu sfupskicgo
nie pfupoMd4no Ęo.8eiacji' Nalomi6l v rku sz}o|nym2006ż007Rada Powi'fu
|ikwidacji szkóI' a Dastępnie'po uzłskmiu
sllpski.8o podjęłauchwa|y o mim
Poz'1ymÓj opilii PońÓBlłego Kmtora ośłiaty'o likwidacji z dniem31 sieĘnis 2007r'
.
Liftm
osl'lnokŚŹblccceco w [email protected]Ói€
i Licem PrfiloqaEgo
w wŃinie
wchodzącychw sklad zeĘolu sf]iól Lcśnychi oeólnokŚzbtcącychw veinie
z
powodubBt! nóboIu. szlola bef uczniów.Tomin |ikwidacjipofwolił
ucaiom
ośabiejklsy Lo (l] uaiów) ukończenie
9zkolyipEystąrioie do elzMinu
.
Uslc. wchodzĄcegow sldad z6polu
o8ólnoksf'cących w Ustcef poqodubM]o naboruod l '09'2004t'
|l [email protected]
Prfi|oweco
{
sztljł
h
3l
.
szlśolyPoli.ea]n.jw Uścewchodz4ccjw sk]odzespoluszkół T*hnicaych w Ustce
żpowodublal! Óaboruod l.09'2004r'
.
Trchnjkm Uapćłńiają.€go dla DoMlych Nr 6 w sllpsk! w.hodzącegow sklad
z.slofu szłó| ,ĄgÓl*hńicaych w sfuP.kuz powdu bnk! naboruod l '09'2004L
.
szloły awodovej sp.cja]lej w Dmnicy wchodzącej9 śkł.d
spmjalnego ośrdk szkolno - wychoławcuco w DMnicy, Ióo poslala
[email protected]
f dÓien l W€śnia 2004roku'w rclo Śzlolnym 2004/2005do kl6y I @zęś4alo 14
pieN'ą Uczńiovi€ ci' E w3lędu n! bml
@aióv' tylko 7 ż nich ulrończyłoldaśę
*lmagecj minimalŃj liczby ucaiów do utwoftnia oddziołukontynwwli ddsz
ksfta]@nieq klsach integracyjnychs z6adńicrej Śżkolc zawodowejw z.sPole
szkó} Agolechnicznych w sllpsku. Ze wcĘdu na bnt ainteBowia
tyn
ki.ru.ki€D t9l.łceni! s rokugłolnym 2005ź006i 200ó12007nie dokorilo ńaboru
dÓ łlas' pi.Mej' Ab$lwnci cimwjum sFcja]nego E 2 w Dmnicy mocą
kontynmMć I(gtdceniew u6en inc8ncyjnycn z.gdnicaj szkob zaqodoMj n'
ó w zeslole szkól Agrctechniczbychw sfupskulub Z$.dnicrej sz|ole załodowej
sPcjal.ej fu ? w sp.cjaliym oś'odfuszkolno wychowawczF w slupsku'
.
I LieM
Pofilowmgo w Uste @hod2ącegov skladzćspolusz-kołT.chnica}ch
w Uśe' PllE
likwidacji rczpocfą się z dnicm l \[email protected]śf,i.2007 t' ^ ż*oiśzyf
dńicń ]l sierlnia2009'lj. gdyŃaiowie obecnej
kls' ll ultończąszkołę.
PŃceŚ
stopniołe,jlikłidgcji 9powodoqanybyl tym' iż szkoly tegolypu od kiIku lal ńają
pobloy z doloMiem zpI owa.cBo Mbofu ze względu n.in. na m.].
[email protected]$waie 'b$lwnlów
liców pńfilow'th'
ginnujów [email protected] m bBI( ofeń [email protected] d|a abslrc.!'w
Dla wszygtkichdecyzji o likwidacji placówki uzyskeo po?,ytyMą opinię Pomoskicgo
[Dowód:atta kontrolisl.' l 50.169]
2'4'[email protected] śGnuWnlów
i efektówdzi.|llności*lchowlwej
PłóI i pleówk paz
w l!l..h 9z|.olnych2005200ó i 200ó/[email protected] oświatyw Gd&iśkupŹeplowidzi|o
jedm [email protected]
jalości pEcy w szło|eh \rchod"4cych w gldad &spo|u sz&ól
oró|nolśzl'lcącychw Uśe. Badmiri' kórc [email protected] w dnia.h 07 lhtopad!.05
godnia 2005!''objęlodzi!łmiasrchowavcz. w ukEsie: s}chowmi. do życiav rcdzilic'
'l
rl,
'JZ
pDmowei.
pmivdzialfriu
zdreWao
slylu
asrcsji' KuBlońu
pa'o|o8ion
żrycia' aPobiĘeiu
@milo poz'śMie
i
t|.,jidion,
dzi.lania uychow.qcr
szkov
2'4.5 z'gĄAnieaia dotycz4p. Pmb|mo*}ch ahowń dziti i m|odzieży(patol4ie,
U2a].a'iąią a!r6ja) byly pmdfiiotem pŹ.ProMdDnc8o paz
furalo.im oświaty
nieżenidjsłościptcy ł zspole sfkól ogólnoksżhłcącycb
w Ustc€
IDosód''rIa konfuli !ll'l7].|82]
2.4'ó Dia8noewMie aladnień dotyczącycbploblemo*ychzachove dzieci j m|odzieźy'
pŹ€z dythońw szkól i pl&ówek z inicjalyB? ku8toń ośvialy'
PomoBki KuBtor oświ.tyw lar'cn szkolnych2005,2006i 200ó2007 nic Mca| się do
d'rekoół nldań@yĆh śfkółi plaóleł o paproBadanic weMęt.aĆ8o ńierenia
jakoś.ipracy w z*Esie zdia8lomw&ia zagudnicńdotycfącychptobleno*tcb achoMil
[Dowód|lłla kÓnEoli ślr.263'264]
2'4'?Ślodkilineswe nadoskonalenie
zavodowenauczycieli
zgpd!eżon' 70aut.1ulary ' Ka1y Nauczyci.la
z dnia2ó slycaia 1982r (|j'- Dż'U' z
200] r' Nr I l 8' poz' | 1l2 t ń.) w bMżlteh oĘmów Prew.dzłcychgło|y łlodĘbnia się
śrcdti na dofineswi.
dGłońal€nia z*odowgo nauczycieli z utględnie.i€n
dońdztlw ńelodycae8o - w łysokości ]% pIoowmych rocfnych śrcdkóN
pMa€onych
m ły.ogńd*ńia osobowenauczycieli
v b!dż..i. poMafuns l a 2005'2006'2007 @sbłys'odĘbnioE środłim d6kona|di.
awdow fuueycie|i w *lsokościachodpowicdnio:70'474'00z|' 76'7]9'00ż|.75'000'00
' (!o n'eic plmówodpowiednio:
52'797'00
zI'70'955'00
2|'7'.000'00zł)' co śfuowiło
l% plfuołanychrocayĆh śrdków pŹeznnczonychm wyna8'odzeniao9obowenaucfycieli
podl€głychslŃs|u'
w plaówIoch ośMatowycn
lDowód ałlakonhli$|87.|99]
,(,
33
zgodńie z infofta.ją Nactlnik!
wydziatu Polilyki społecznej' Dyrekloży jc{tnosrek
oswiatos1cb prowadzonych prrcz Radę Powiatu slupskiego zap]anowali rV swoich
bldeu.l łodt nldosloraIer.ona' l/y.|.|' |1''| \ ade.'c
' w 2005 I': rczsiązywfuje konflikló!' agEsja i pżeńoc,
maliza lrudności
wychowawcz'clr' dzia|sia inteMencyjne. ncloda i enreicji profi|ałrycznojw szkolc.
kum
liderów pomocy psychologic2ńo.pedagog]c
znej, proi l aklyka zagrożeńspoleczn'ch ł szkoIe'
lworc2e rceivywanie prob|enów nediacje, teralia pedagÓgiczua.terapia rodzjn, tenpia
uależni eń. pedggoBszkolny pańne€m uczniówl lodzic órv i nguczycjeli
w 2006 r': ncgocjacje' nedieje
-
skuteczne metody komunilroBmia.wasŹaly
serqMości' ku^ Iidelów ponocy psychoiogicznÓ pelagogiczncj.psycnopofi|aklyka,
d]alos zmi6l
agŚji.
lozwią?ywanie problemórv $}chow.wc7,ych' tenma uh'eJętności
Nycnowawczych! psychopedasogikaj ponoc psychotogiczm. zpobieseie
I.!IV/AIDS,
syśmow teEpiarodzin,prac. z uczniet nadpobud]irym.
n'odzież. a]kohol. narkotyki,
, rv 2007 ..: przyczyny asrcsji w szkote skurki praqre, ncsocjacjc,
nediacje - skurcrie
metody kommikowmia' acbowmie aBres'łne rv konlekścieparologii spolecznych,
kszlaltowsie uniejętności
postępowbianaucfycieli w sytuacjachzasrożeniadzieci i
nłodzieży . w tyń asresją plremoc. uależnieńia! kuls lide.ów pooocy psyclrologicho'
Pedagogicaej w sz&ole' rozwiązyrmie problemów okJesu dojżewanią lola nauczyciela w
pbccae skutecznego loBlą?yvania prob|enów w}chowawczych' dialog zaniasl aciesji'
rNivywlnie
prcblenów
$lclrowawc?ych'
tcnpia
pedagogicfna' psychorcBpia
Ponawce- behawioralna.
l D o s o dd t r a( o n r r ostrrr . t 5tot \ , 2 s 6 . r 0 2 1
Poplzez zamieszczenie F prolokole kontloli niżej Bynienionycb pouczeń
kontrcleży poinformowalipana slawomna Zienianowicza' starostęslupskiego'
o
przysbgującyn lraw'e:
. zg|oszeniaprzed podpisańiem prolokoh konlroli, w leminie
14 dni od daly
otżymaniańiniejszceoprctokolu konlro|i,pŃemnych,umotywowanychzasllzeżeń'co
do ustaleńzawa(ych w prolokolekonl.o]i(art,55 usr' ] i 2 usrawyoNIK).
. odnoBy podp'sanianinicjsfego prolokolu konttoli. z j€ d noczesnyń
obowiąfkien
zlożeniana lę okoliczność
w teminie 7 dni, wyjaśnień
dolyczącychpŹyczyn odmoq]'
podpisaniaprotokolu( art' 57 ust' l ustawyo N!]()' rv pŹypadku zg]osżenia
zastueżeń,
łtt
7 d'i . zgodńe z &l.57 cl.2 uŚt'wy o NIK - bi.8ni. od dnia otŹyhfuil
ośatecb.j lch*ały w spEwi. i.h rcflarż.ni.'
. fłożoia z włsnej iiicjltywy na piśEi. dodatkołlch wyj.śńi.ń, co do przycfy. i
[email protected]@o.ci poslada ni.prtwidlowościopillnych w nini.j!żyn prctoto|€ kontoli. w
rmio
t.mini. uż8odnionynz końlrol.rcB ( fft.59 uŚL 2 usl!*Y o NlK ).
o paPrcvtdalej
koltrcli dokonańo ł?is! do lcięgi .widcncji kontfuli pod [email protected]'
7t2001,
v dnju20 gMni! 2007r j.de! .g4mp|e p1otołol!konEoli dorę.eno Flu sltwńircwi
[email protected],
$ańd.ie sluFkj€Du
lDowód|aktakontro|i!k' 2ó5l
słuFŁ dńi. 20 8rudtri!2007 i
stuFlqdDi!fi' $RłM'eoo7i

Podobne dokumenty