Program - Polskie Towarzystwo Parazytologiczne

Transkrypt

Program - Polskie Towarzystwo Parazytologiczne
Polskie Towarzystwo Parazytologiczne ŁO
Komitet Parazytologii II Wydziału PAN
Katedra Biologii i Parazytologii Lekarskiej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd
50. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej
pod patronatem
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prof. dr hab. n. med. Pawła Górskiego
Choroby pasożytnicze i grzybice – ich
wzrastające znaczenie w medycynie
w 60-lecie pracy zawodowej
Prof. zw. dr hab. n. med. Alicji Kurnatowskiej
Łódź, 19–20.05.2011
Miejsce obrad
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
19 maja 2011 – aula im. Aleksandrowa,
budynek Szpitala Klinicznego UM, Plac Hallera 1
20 maja 2011 – Katedra Biologii i Parazytologii Lekarskiej UM,
Plac Hallera 1, bud. 2, III p., sala 328
KOMITET ORGANIZACYJNY /ORGANIZING COMMITTEE
Honorowa Przewodnicząca /Honorary President
Prof. zw. dr hab. n. med. Alicja Kurnatowska
Przewodnicząca /President
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Kwaśniewska
Wiceprzewodniczący /Vice-presidents
Prof. dr hab. biol. Henryka Długońska
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Ferenc
Prof. dr hab. n. med. Piotr Kurnatowski
Sekretarz /Secretary
Dr hab. n. biol. Joanna Błaszkowska
Skarbnik /Treasurer
Dr n. med. Anna Wójcik
Członkowie /Members
Tech. Renata Brewińska, St. tech. Maria Ciesielska,
Dr Agnieszka Jaskółowska, St. tech. Bożena Kłosińska,
Sam. ref. Zofia Kowalska, Dr Katarzyna Kuba, Mgr Agata Litwinowicz,
Mgr Barbara Modrzewska,Dr Aldona Ochęcka-Szymańska,
Spec. Małgorzata Prus, Mgr Katarzyna Szwabe, Dr Grażyna Raczyńska-Witońska
Udział w Zjeździe umożliwia uzyskanie 10 pkt edukacyjnych
Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd
50. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej
1
Program
CZWARTEK, 19 maja 2011
15.00–16.00 Otwarcie Konferencji
1. Problematyka pięćdziesięciu Dni Klinicznych Parazytologii Lekarskiej
Topics of fifty Clinical Days of Medical Parasitology (15 min)
Dr hab. Joanna Błaszkowska, Dr Anna Wójcik (UM, Łódź)
16.00–19.15 Sesja I
Przewodniczący
Prof. Władysław Cabaj (Instytut Parazytologii PAN, Warszawa)
Prof. Gerard Drewa (CM, Bydgoszcz)
Prof. Maciej Kaczmarski (UM, Białystok)
Prof. Barbara Machnicka-Rowińska (PAN, Warszawa)
Prof. Izabela Płaneta-Małecka (ICZMP, Łódź)
2. DYSKUSJA OKRĄGŁEGO STOŁU
Inwazje związane z przewodem pokarmowym
Invasions related to the alimentary tract (60 min)
Moderatorzy: Prof. dr Ewa Małecka-Panas (UM, Łódź),
Dr hab. Elżbieta Czkwianianc (ICZMP, Łódź)
Uczestnicy: Prof. dr Daniela Dworniak (UM, Łódź), Prof. dr Maciej
Kaczmarski (UM, Białystok), Dr Anna Mokrowiecka (ICZMP, Łódź),
Dr Małgorzata Niedworok (ICZMP, Łódź), Prof. dr Jerzy Stefaniak
(UM, Poznań)
3. Parazytologia w archeologii
Parasitology in archaeology (25 min)
Prof. dr Anna C. Majewska (UM, Poznań)
4. Toxocara sp. i Toxoplasma gondii: problemy oczekujące rozwiązania
Toxocara sp. and Toxoplasma gondii: problems waiting to be solved (25 min)
Prof. dr Hanna Mizgajska-Wiktor, Dr Wojciech Jarosz, Dr Renata Fogt‑Wyrwas
(AWF, Poznań)
5. Transmisja wertykalna pasożytów u człowieka
Vertical transmission of parasites in human (20 min)
Dr hab. Joanna Błaszkowska (UM, Łódź)
Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd
50. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej
2
6. Immunoregulacja w inwazjach nicieni jelitowych
Immunoregulation in the invasion of intestinal nematodes (20 min)
Prof. dr Maria Doligalska (UW, Warszawa)
7.Szczepienia spersonalizowane?
Personalized vaccination? (20 min)
Prof. dr Henryka Długońska, Mgr Marcin Grzybowski (UŁ, Łódź)
8. Komórki macierzyste w chorobach niezapalnych jelit
The stem cells in non-inflammatory enteritis (15 min)
Dr Wojciech Marlicz (UM, Szczecin)
9. Zastosowanie komórek macierzystych w leczeniu chorób układu nerwowego
Use of stem cells in treatment of nervous system diseases (15 min)
Prof. dr Piotr Rieske (UM, Łódź)
19.30–22.00 Spotkanie towarzyskie
PIĄTEK, 20 maja 2011
8.00–10.00 Sesja II
Przewodniczący
Prof. Maciej Jabłkowski (UM, Łódź)
Prof. Jan Kuydowicz (UM, Łódź)
Prof. Anna C. Majewska (UM, Poznań)
Prof. Teresa Pojmańska (PAN, Warszawa)
Prof. Jerzy Stefaniak (UM, Poznań)
10. Internet w działalności medycznej
Internet in medical activity (20 min)
Prof. dr Edward Kącki, Dr Joanna Stempczyńska (WSI, Łódź)
11. Algorytmy podejmowania decyzji w toksoplazmozie
Decision making algorithms in toxoplasmosis (30 min)
Prof. dr Elizabeth Rakus-Andersson (Blekinge Institute of Technology, Karlskrona,
Szwecja)
12. Występowanie mikrosporydiów jelitowych u pacjentów z obniżoną
odpornością
Occurrence of intestinal microsporidia in immunodeficient patients (8 min)
Dr Małgorzata Bednarska (UW, Warszawa)
3
Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd
50. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej
13. Pierwsze przypadki mikrosporydiozy w Polsce u pacjentów zakażonych
wirusem HIV
First cases of microsporidiosis in HIV-infected patients in Poland (8 min)
Dr Maria Wesołowska, Dr hab. Brygida Knysz, Dr Martin Kváč, Dr Bohumil Sak,
Dr Justyna Janocha, Dr Dana Kvetonova, Prof. dr Andrzej Gładysz (AM, Wrocław)
14. Transfuzja krwi drogą zarażenia przez Babesia spp.
Babesia spp. infections transmitted through blood transfusion (8 min)
Prof. dr Edward Siński, Dr Renata Welc-Falęciak, Dr hab. Ryszard Pogłód (UW,
Warszawa)
15. Nietypowy przebieg kliniczny pełzakowicy jelitowej powikłanej mnogimi
ropniami wątroby u pacjenta po podróży na Wyspy Zielonego Przylądka
Unusual clinical course of amoebic colitis complicated by multiple liver abscesses
after a trip to the Cape Verde Islands (8 min)
Prof. dr Małgorzata Paul, Prof. dr Jerzy Stefaniak (UM, Poznań)
16. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne ciężkiej malarii P. falciparum na
podstawie doświadczeń własnych
Diagnostic and therapeutic difficulties of severe P. falciparum malaria based on
personal clinical experience (8 min)
Dr Karolina Mrówka, Dr Elżbieta Kacprzak, Mgr Krystyna Frąckowiak
(UM, Poznań)
17.Ciężki przypadek objawowej mansonelozy u 11-letniej dziewczynki po
powrocie z Egiptu i Dominikany
Severe case of symptomatic mansonellosis in an 11-year-old girl returning from
Egypt and the Dominican Republic (8 min)
Prof. dr Jerzy Stefaniak, Prof. dr Małgorzata Paul, Dr Karolina Mrówka (UM,
Poznań)
18. Zarażenie T. solium zapomnianą inwazją pasożytniczą ośrodkowego układu
nerwowego u polskich pacjentów
T. solium infection as a neglected parasitic disease of the central nervous system in
Polish patients (8 min)
Dr Łukasz Pielok, Dr Barbara Skoryna (UM, Poznań)
10.00–10.15 Przerwa
Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd
50. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej
4
10.15–11.30 Sesja III
Przewodniczący
Prof. Daniela Dworniak (UM, Łódź)
Prof. Teresa Woźniakowska-Gęsicka (ICZMP, Łódź)
Prof. Bogumiła Milewska-Bobula (CZD, Warszawa)
Prof. Hanna Mizgajska-Wiktor (AWF, Poznań)
Prof. Bożena Moskwa (PAN, Warszawa)
19. Analiza porównawcza cech morfometrycznych wybranych jaj pasożytów
przewodu pokarmowego i pyłków roślin
The comparative analysis of morphometric features of eggs and plants pollen (8 min)
Mgr Katarzyna Szwabe, Prof. dr Piotr Kurnatowski (UM, Łódź)
20. Metody diagnostyczne stosowane w różnicowaniu nicieni z rodzaju
Dirofilaria izolowanych od ludzi
Diagnostic methods of differentiation of Dirofilaria spp. isolated from humans (8 min)
Dr Aleksander Masny, Dr Hanna Żarnowska-Prymek, Dr Danuta Cielecka,
Dr Ruslan Salamatin, Prof. dr Elżbieta Gołąb (NIZP-PZH, Warszawa)
21. Wykorzystanie zestawu MINI PARASEP w diagnostyce parazytoz jelitowych
Using MINI PARASEP set in the diagnostics of intestinal parasitoses (8 min)
Mgr Katarzyna Szwabe, Dr Grażyna Lipowczan, Prof. dr Piotr Kurnatowski,
Dr hab. Joanna Błaszkowska (UM, Łódź)
22. Wykorzystanie w praktyce klinicznej monitorowania stężenia pirymetaminy
w surowicy krwi u niemowląt z wrodzonym zarażeniem Toxoplasma gondii
The monitoring of plasma concentration of pyrimethamine in infants with
congenital infection with Toxoplasma gondii (8 min)
Dr Bożena Lipka, Prof. dr Bogumiła Milewska-Bobula, Mgr inż. Marian Filipek
(CZD, Warszawa)
23. Wpływ rekombinowanej i surowiczej prolaktyny na wzrost Toxoplasma gondii
w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej ludzi
The inhibitory effect of recombinant and serum prolactin on Toxoplasma gondii
growth in human peripheral blood mononuclear cells (10 min)
Dr Katarzyna Dzitko, Dr Hanna Ławnicka, Dr Justyna Gatkowska, Dr Bożena
Dziadek, Prof. dr Jan Komorowski, Prof. dr Henryka Długońska (UŁ, UM, Łódź)
24. Zanieczyszczenie ziemi terenów wiejskich w regionie łódzkim jajami
geohelmintów
Contamination of the soil by eggs of geohelminths in rural areas of the Lodz
district (8 min)
Mgr Paulina Damięcka, Prof. dr Piotr Kurnatowski, Dr hab. Joanna Błaszkowska
(UM, Łódź)
11.30–11.45 Przerwa
Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd
50. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej
5
11.45–13.50 Sesja IV
Przewodniczący
Prof. Elżbieta Gołąb (NIZP-PZH; Warszawa)
Prof. Elżbieta Lonc (UWr, Wrocław)
Prof. Wielisław Papierz (UM, Łódź)
Prof. Małgorzata Paul (UM, Poznań)
Prof. Anna Sysa-Jędrzejowska (UM, Łódź)
25. Grzybice ośrodkowego układu nerwowego
Mycoses of the central nervous system (20 min)
Dr hab. Beata Sikorska (UM, Łódź)
26. Wyniki wieloletnich analiz mikologicznych materiałów biologicznych
pochodzących z wybranych ontocenoz narządowych – drożdże i grzyby
drożdżopodobne
Results of long-standing analyses of mycological materials originating from
selected organ ontocenoses – yeasts and yeasts-like fungi (8 min)
Prof. dr Maria Dynowska, Dr Katarzyna Góralska, Dr Piotr Troska, Dr Grażyna
Barańska, Dr Anna Biedunkiewicz, Dr Elżbieta Ejdys, Dr Ewa Sucharzewska
(UWM, MSWiA Centrum Onkologii, Olsztyn; Szpital Powiatowy, Biskupiec)
27. Grzybice jamy ustnej i gardła – nowe możliwości leczenia
Mycosis of oral cavity and pharynx – the new possibilities of treatment (8 min)
Prof. dr Piotr Kurnatowski (UM, Łódź)
28. Przypadki wys tępowania grzybów pleśniowych u pacjentów z przewlekłym
zapaleniem zatok przynosowych
The cases of mold in patients with chronic rhinosinusitis (8 min)
Dr Magdalena Twarużek, Dr hab. inż. Jan Grajewski, Dr Piotr Winiarski,
Mgr Ewelina Soszczyńska (UKW, Bydgoszcz)
29. Uwagi dotyczące identyfikacji grzybów rodzaju Penicillium pochodzących
z materiałów klinicznych
Notes on the identification of fungi from the genus Penicillium originated from
clinical specimens (8 min)
Dr Elżbieta Ejdys, Prof. dr Maria Dynowska, Mgr Małgorzata Rosłan, Dr Katarzyna
Góralska, Dr Anna Biedunkiewicz, Dr Ewa Sucharzewska (UWM, SPZGiChP, Olsztyn)
30. Przypadki hialohyfomikozy skóry i paznokci
Cases of skin and nails hialohyphomycoses (8 min)
Dr Katarzyna Góralska, Prof. dr Maria Dynowska, Dr Grażyna Barańska, Dr Piotr
Troska, Dr hab. Michał Tenderenda (UWM, MSWiA Centrum Onkologii, Olsztyn;
Szpital Powiatowy, Biskupiec)
Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd
50. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej
6
31.Rzadki przypadek obustronnej maduromykozy (stopy madurskiej)
importowanej z Etiopii
Exceptional case of bilateral maduromycosis (Madura foot) imported from Ethiopia
(8 min)
Prof. dr Małgorzata Paul, Dr Łukasz Pielok, Prof. dr Jerzy Stefaniak (UM, Poznań)
32. Zróżnicowanie genetyczne i lekowrażliwość na flukonazol i itrakonazol
szczepów T. rubrum uzyskanych od pacjentów w rejonie Dolnego Śląska
The genotype differentiation and drug sensitivity on fluconazole and itraconazole
of T. rubrum strains obtained from Lower Silesia patients (8 min)
Dr Anita Hryniewicz-Gwóźdź (AM, Wrocław)
33. Leczenie grzybicy odzwierzęcej strzygącej brody głębokiej o ciężkim
przebiegu wywołanej przez Trichophyton verrucosum
Treatment of the tinea barbae caused by a zoophilic strain of Trichophyton
verrucosum (8 min)
Dr Anna Grajewska, Prof. dr Zygmunt Adamski, Dr Alina Kubisiak‑Michalska,
Mgr Honorata Kubisiak-Rzepczyk (Szpital Wojewódzki, Poznań; UM, Poznań)
34. Grzybica odzwierzęca owłosionej skóry głowy u 4-letniego chłopca,
wywołana przez Trichophyton equinum
Tinea capitis in 4-year-old boy caused by a zoophilic strain of Trichophyton equinum
(8 min)
Dr Anna Grajewska, Prof. dr Zygmunt Adamski, Mgr Honorata Kubisiak‑Rzepczyk,
Mgr Agnieszka Banaszak (Szpital Wojewódzki, Poznań; UM; Poznań)
35. Łupież pstry – czy wiemy o nim więcej?
Tinea versicolor – do we know something more about it? (8 min)
Prof. dr Jolanta Kwaśniewska, Mgr Emilia Moruś-Urbańska, Dr Agnieszka
Jaskółowska (UM, Łódź)
36.Choroby grzybicze i pasożytnicze przenoszone przez ptaki wodno‑błotne
– kormorany i ptaki siewkowe
Mycoses and parasitic diseases transmitted by water and mud birds – cormorants
and birds from Charadriiformes (8 min)
Dr Anna Biedunkiewicz, Dr Janina Dziekońska-Rynko, Prof. dr Maria Dynowska,
Dr Ewa Sucharzewska, Dr Elżbieta Ejdys, Dr Katarzyna Góralska (UWM, Olsztyn)
13.50–14.30 Przerwa
Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd
50. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej
7
14.30–15.40 Sesja V
Przewodniczący
Prof. Andrzej Denys (AHE, Łódź)
Prof. Tomasz Ferenc (UM, Łódź)
Prof. Bożena Kiziewicz (UM, Białystok)
Prof. Anna B. Macura (UJ-CM, Kraków)
Prof. Eugeniusz Małafiej (ICZMP, Łódź)
37. Ocena częstości występowania Pneumocystis jirovecii w grupie
hospitalizowanych dzieci z ostrym stanem zapalnym dróg oddechowych
Evaluation of the frequency of Pneumocystis jirovecii occurrence in a group
of children hospitalized with acute respiratory infections (8 min)
Prof. dr Elżbieta Gołąb, Mgr Wioletta Rożej-Bielicka, Dr Katarzyna Pancer
(NIZP‑PZH, Warszawa)
38. Ocena ilościowa tworzenia biofilmu w YNB i surowicy przez szczepy Candida
albicans izolowane z zakażeń grzybiczych błon śluzowych
Quantitative evaluation of biofilm formation in YNB and serum of Candida
albicans strain isolated from fungal infections of the mucosa (8 min)
Dr Paweł Krzyściak (UJ-CM, Kraków)
39. Analiza molekularna wybranych gatunków dermatofitów
Molecular analysis of selected dermatophyte species (8 min)
Mgr Joanna Dębska, Dr Anita Dobrowolska, Prof. dr Adam Jaworski (UŁ, Łódź)
40. Ocena in vitro lekowrażliwości szczepów Scopulariopsis brevicaulis metodą
dyfuzji w agarze
In vitro antifungal susceptibility testing of Scopulariopsis brevicaulis strains using
diffusion method (8 min)
Mgr Magdalena Skóra, Prof. dr Anna B. Macura (UJ-CM, Kraków)
41.Stosowanie klimatyzacji, a występowanie grzybów chorobotwórczych
w środowisku sal bloku operacyjnego
Air-conditioning vs. occurrence of pathogenic fungi in operating theatres (8 min)
Dr Agnieszka Gniadek, Prof. dr Anna B. Macura (UJ-CM, Kraków)
42.Sezonowa bioróżnorodność patogennych grzybów w otoczeniu ferm
Studium przypadku. Seasonal biodiversity of pathogenic fungi in farming air area.
Case study (8 min)
Dr Kinga Plewa, Prof. dr Elżbieta Lonc (UW, Wrocław)
43. Grzyby wodne występujące w rzece Horodnianka w pobliżu Białegostoku
Aquatic fungi in the Horodnianka river near Białystok (8 min)
Prof. dr Bożena Kiziewicz, Mgr Ewa Zdrojkowska, Mgr Bernadetta Gajo, Dr Anna
Godlewska, Dr Elżbieta Muszyńska, Dr Bożena Mazalska (UM, Białystok)
15.40 Zakończenie konferencji

Podobne dokumenty